Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 3556
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aaberg, Alma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Olsson Piittisjärvi, Patricia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av kliniskt introduktionsår: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett påtagligt samhällsproblem idag är den rådande brist på legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom den svenska sjukvården. I takt med att befolkningen ökar och medelåldern blir allt högre blir vikten av att bibehålla verksamma legitimerade sjuksköterskor allt mer påtaglig. Att komma ut i verksamheten som nyutbildad sjuksköterska kan upplevas som en stor utmaning och första tiden i yrket kan ses som en intensiv och krävande process. För att underlätta transitionen från student till yrkesverksam sjuksköterska har ett introduktionsprogram utformats i syfte att vägleda och stödja de nyblivna sjuksköterskorna.

  Författarnas syfte med studien är att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ett kliniskt introduktionsår. Examensarbetet grundar sig i en litteraturstudie som utgår från Fribergs analysprocess där tio artiklar granskas och analyseras. Analysen resulterar i fyra identifierade huvudteman med tillhörande tretton subteman som tillsammans sammanfattar upplevelser av kliniskt introduktionsår som nyutexaminerad sjuksköterska. Identifierade huvudteman i arbetet är: ”Möjligheten till att få växa personligt och professionellt”, ”Att vara i rum för reflektion”, ”Att existera i en kravfylld tillvaro” samt ”Vikten av att ha kollegialt stöd inom räckhåll”. Resultatet påvisar flera fördelar med deltagandet i kliniskt introduktionsprogram men även vissa brister identifieras. Resultatet påvisar att upplevelser av krav under övergångsprocessen är återkommande hos de flesta nyutexaminerade sjuksköterskorna som genomgår kliniskt introduktionsår. För att underlätta övergångsprocessen är faktorer så som en stödjande miljö, tillhörighet i personalgruppen och reflektion som verktyg viktiga komponenter. Författarna anser att vidare fördjupning kring upplevelser av ett introduktionsprogram och hur detta introduktionsprogram erfars ur ett sjuksköterskeperspektiv är av stor vikt i syfte att möta sjuksköterskans behov under det första yrkesverksamma året.

  Download full text (pdf)
  K2018:90
 • 2.
  Aasa, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Chindeh, Felicia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Politiskt engagemang genom social media: en kvantitativ studie om ungas politiska intresse2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Politiken i Sverige har i stor utsträckning varit oförändrad i drygt 100 år men har de senaste decenniet fått en utmanare i form av de digitala plattformarna (social media såsom tex: Twitter, Instagram och Facebook). Kandidatuppsatsen syfte är att undersöka hur de politiska engagemanget genom social media och det politiska intresset bland unga 18–29 år ser ut idag, och om det finns ett samband mellan politiskt intresse och politiskt engagemang via sociala medier i nämnd åldersgrupp. Uppsatsen är en kvantitativ studie som baseras på sekundärdata från den nationella SOM-undersökningen 2019.

  Resultatet visar på ett politiskt intresse som är jämnt fördelat mellan personer som har intresse och inte har ett intresse, vilket eventuellt kan förklaras med den sociala kontext personen befinner sig i. De politiska engagemanget uppvisar att majoriteten, 80 procent har ett politiskt engagemang via sociala medier, och att av den majoriteten har hälften av personerna ett mindre politiskt engagemang genom de digitala plattformarna. Förklaringsvis beror det på omfattningen av deltagande i sociala medier, som leder till en aktiv eller passiv exponering för politik i olika former. Vidare kunde inte ett samband ses mellan de politiska intresset bland unga 18–29 år och politiskt engagemang genom sociala medier. Där avsaknaden troligtvis kan bero på ett samband att personerna inte är intresserad av politik eller en rädsla för att föra politiska debatter i de offentliga rummet.

 • 3.
  Abdel, Mariam
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sech Mousa, Sarmpel
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Chefers och ledarskapets utmaningar inom laboratoriemedicinverksamheten under pandemin2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sveriges hälso- och sjukvården står inför stora förändringar det senaste decenniet med anledning av olika händelser såsom digitaliseringen och pandemier. Covid-19-pandemin har orsakat enorma omställningar de senaste två åren uppger Coronakomissionen (SOU 2021:89) i sin rapport. En av de verksamheter som stod inför stora utmaningar inom hälso- och sjukvården var laboratoriemedicin. Syftet med studien är att belysa första linjens chefers utmaningar inom laboratoriemedicinverksamheteten när det gäller ledarskapet och arbetsmiljöutmaningar och hur dessa hanterades under covid-19-pandemin. Metoden som användes var kvalitativ metod med induktiv ansats och datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer med sex första linjens chefer inom laboratoriemedicinverksamheten. Resultatet presenteras i form av kategorier som har kommit fram genom analys av datamaterialet och presenteras utifrån studiens frågeställningar. Studiens resultatvisar att första linjens chefer inom laboratoriemedicinverksamheteten hanterade flera utmaningar under pandemin som bland annat var det stort informationsflödet, bemanningsproblem, arbetsmiljöutmaningar och slitna medarbetarna som behövde stöttas mentalt. Olika strategier har använts av cheferna med stöd av deras chefskollegor samt medarbetarna för att kunna hantera de här utmaningarna. Vidare forskning behövs både för chefers arbetsmiljö i ovan nämnd verksamhet samt för medarbetarnas arbetsmiljö i syfte att kunna belysa ytterligare de problem som finns samt att hitta olika hållbara lösningar.

 • 4.
  Abdi Ali, Ibrahim
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jägerud, Lina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Den äldre patientens upplevelse av delaktighet vid vård i hemmet2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens globala samhälle lever allt fler människor längre och i flera länder har det setts en ökning i den äldre populationen. Det kan innebära att allt fler äldre patienter kommer att vårdas i hemmet. Det är viktigt att vården som ges fokuserar på att göra den äldre patienten delaktiga. När delaktigheten inte sker fullt ut kan den äldre patienten förlora förmågan att påverka vården vilket riskerar leda till en minskad känsla av välbefinnande och ett vårdlidande kan uppstå. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa den äldre patientens upplevelse av delaktighet vid vård i hemmet. Metod: Studien är en litteraturöversikt där tio kvalitativa vetenskapliga artiklar granskats. Artiklarna söktes via databaserna Cinahl och Medline Resultat: Resultatet presenteras i två huvudteman och sju underteman. Upplevelse av förtroendefulla möten och känsla av självständighet med underteman: Betydelsefulla relationer, Att vara närvarande i kommunikationen, Inte vilja vara till besvär, Möjlighet att påverka, Kunskapens betydelse, självbestämmande och Att inte bli lyssnad på. Resultatet visade att en upplevelse av förtroende i mötet var viktigt för den äldre patientens delaktighet. Vidare visade resultaten att en känsla av självständighet var centralt för den äldre patientens upplevelse av delaktighet. När självständigheten begränsades gav det upphov till känslor av lidande och minskad delaktighet hos den äldre patienten. Slutsatser: Ovan nämnda huvudteman visades vara viktiga delar i upplevelsen av delaktighet hos äldre patienter som vårdas i hemmet. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdolahad, Sandy
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bergerling, Frida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  När livet händer - Unga kvinnors upplevelser att leva med genmutation BRCA1 eller BRCA2: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns flera olika typer av en bröstcancergen, två av dessa cancergener är BRCA 1 och 2. Dessa cancergener är ärftliga och risken för att utveckla bröst eller livmodercancer blir upp till 80 % när man är bärare redan vid 30 års ålder. Syftet är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att leva med genmutation BRCA 1 och/eller BRCA 2. Studien är en litteraturstudie. Dataanalysen mynnade ut i fyra teman känsla av hotad existens, behov av stöd för att hantera information, avsaknad av samhörighet och etiskt dilemma. Resultatet lyfter fram de upplevelser och fruktan som är central för unga kvinnor när de får besked om att vara bärare av BRCA 1 eller 2 och de beslut de måste ta som kan påverka livet och framtiden. Studiens resultat är användbart för vårdpersonal och närstående som möter dessa unga kvinnor och kan ge en större förståelse för känslor och upplevelser som uppstår som bärare på en cancergen.

  Download full text (pdf)
  K2018:16
 • 6.
  Abdukadir, Abdulle
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kjellqvist, Samuel
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  En kvalitativ studie om lärares handlingsutrymme i en tid av mål- och resultatstyrning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last decades, the Swedish school system has gone through substantial changes which in turn has affected the teaching profession. New forms of governance have been implemented that are founded on the shoulders of New Public Management, where management by objectives and results has been incorporated into how the Swedish school is managed and controlled. The aim of the study has been to investigate how teachers view their professional freedom of action as well as which possibilities and limitations the management by objectives and results has given the teachers’ work situation. To investigate the issue, seven teachers have been interviewed. The teachers work at five different secondary schools in two municipalities situated in the west of Sweden. To collect the empiricism, a qualitative method has been used. The approach has been to conduct semi-structured interviews with the aid of a semi-structured interview guide. To analyse the empirical material theories based on professionalism, street-level bureaucracy and New Public Management have been used.

  The study indicates that management by objectives and results has affected the teaching profession. The respondents experience that they have a big freedom of action in judging students´ efforts but emphasize the difficulty of assessing regulations in the curriculum. The results also indicate that there is a wide acceptance amongst the respondents of evaluations and controls from external regulators. This consolidates the image of the teaching profession as a semi-profession amongst welfare professions.

 • 7.
  Abdule, Ramlo
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lorin, Emy
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patienters upplevelse av smärthantering vid cancersmärta: En litteraturöversikt2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att drabbas av cancer kan skapa existentiella utmaningar samt smärta. Smärtan är subjektiv och komplex för varje enskild patient. Den kan även upplevas både fysiskt, psykiskt och existentiellt. Genom en anpassad vård, kan livskvaliteten hos patienterna förbättras. Sjuksköterskans roll är att ge stöd genom att se vilket behov som krävs för patienternas välbefinnande. Det kan uppnås genom att låta de dela sin upplevelse, samt vägleda dem i syfte att lindra lidandet. Föreliggande studie har som syfte att belysa patienters upplevelse av smärthantering vid cancer. Metoden som användes är en litteraturöversikt för att undersöka smärthantering hos patienter med och inkluderade kvalitativa och kvantitativa artiklar. Data samlades in ifrån databaserna CINAHL och MEDLINE. Därefter valdes tio artiklar ut som besvarade syftet. Resultatet visade att det är viktigt att anpassa smärtbehandlingen utefter patientens förutsättningar och behov, eftersom varje smärta är unik, både psykiskt och fysiskt. Det kan i sin tur leda till förbättrad livskvalité där även sociala och religiösa faktorer påverkar behandlingen. Ett helhetsperspektiv är viktigt för välbefinnandet. Vikten av personlig vård för patienterna betonas eftersom smärtlindring är individuell och det finns olika sätt att lindra smärtan än enbart genom medicinsk behandling. 

  Download full text (pdf)
  K2024_18
 • 8.
  Abdulhadi, Jessica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Haradinaj, Vjollca
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kvinnors och mäns arbetsmiljö: En kvantitativ jämförande studie om hur kvinnor och män upplever den psykosociala arbetsmiljön2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of our study is to investigate men's and women's experiences of their psychosocial work environment. To fulfil our purpose and our questions the following research question were formulated “Is there any difference between men and women's experience of stress, bullying, sexual harassment, social support, management support and autonomy in their work environment?” The study has been conducted via our web survey on social media, Facebook and LinkedIn. Our method has been of a quantitative nature and implemented with 112 respondents. To get as many answers as possible, we have shared the questionnaire publicly and via messenger with friends who could take part of it. The reason why this material is used in this study is that it can contribute to an understanding of the respondents' experience of stress, bullying, social support, manager support, sexual harassment, autonomy, influence and self-control, and to be able to compare differences between men and women in these aspects. The result showed that in some cases there are differences between men and women. However, the result showed that there were no significant gender differences. This suggests that further research should continue to investigate gender differences regarding stress, bullying, sexual harassment, social support, managerial support, autonomy, influence and self-control, since the result can be interpreted as being that generalizing conclusions in this regard cannot be drawn at this time.

  Download full text (pdf)
  A-K2019:4
 • 9.
  Abdullahi, Farhia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sharifa, Sharifa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2: En litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Cirka 500000 människor bor i Sverige med diabetessjukdom varav 80–90% med diabetes typ 2. Diabetes typ 2 utvecklas långsamt och många människor lever med sjukdomen utan att veta om det. Orsaker till sjukdomen är både genetiska och livsstilsfaktorer som ohälsosamma kostvanor, inaktivitet, rökning med mera. Förutom specifika diabetessymtom som blodglukosrubbningar, synförsämring och diabetessår kan sjukdomen orsaka flera andra följdsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och njursjukdomar. Sjuksköterskor kommer att möta patienter med diabetes typ 2 inom vilken instans än hen arbetar och då har hen en viktig roll att fylla för att stödja patienten i det nya sammanhanget. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2. Litteraturöversikten bygger på tio kvalitativa artiklar varav en artikel med blandade metoder bestående av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Dataanalysen utmynnade i två huvudteman och sex subteman.

  Resultatet visar att patienter med diabetes typ 2 drabbas av både kroppsliga begränsningar som exempelvis fysisk nedsatt förmåga, trötthet och energibrist, smärta, svullnad och vissa sexuella problem samt mentala och känslomässiga begränsningar som stress, oro, ångest och depression vilket leder till minskad livsglädje. Under diskussionen problematiseras och diskuteras utmärkande fynd från resultatet. Upplevelse av kroppen och hälsan förändras vid en sjukdom vilket kan orsaka lidande. Sjukdomslidandet kan påverka hela existensen och sätta negativa spår på livskvaliteten. Sjuksköterskan har viktiga uppgifter i förbättringen av patienternas hälsa och välbefinnande bland annat att främja hälsan genom att stödja patienterna införskaffa sig relevanta kunskaper samt besitta sig goda självhanteringsstrategier. En central insats är att delaktiggöra patienterna i den egna vården. 

  Download full text (pdf)
  K2021:98
 • 10.
  Abdusemed, Sabrin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Karlsson-Rohmée, Jessika
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att vårda patienter med Meticillinresistens Staphylococcus Areus: En litteraturöversikt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) is a bacteria that is resistant to several forms of antibiotics. The spread of MRSA thus possess a threat to modern medicine and the possibility of effective treatment and care. To reduce the risk of MRSA spreading, healthcare professionals should work preventively, which is an important part of the work regarding antibiotic resistance. Due to the fact that healthcare professionals are those in the frontlines in the care of patients with MRSA, this study focuses on their experiences caring for said patients. Furthermore, a literature overview was used to perform this study.

  The result shows that there are differences in knowledge between the healthcare professionals. The amount of knowledge is also found to influence the attitude of healthcare professionals in caring for MRSA-infected patients. The results also showed that healthcare professionals were afraid of being infected by MRSA themselves. This fear could be reflected in their care which risked affecting the patients negatively with a feeling of isolation as a result. Furthermore, increased workload and lack of time was seen as a factor that made it more difficult to prevent infections and could lead to a poor execution of hand hygiene. In conclusion, Increased knowledge regarding MRSA made the healthcare workers more secure and comfortable in their care in comparison to those with little knowledge who were often scared and exaggerated their use of gloves and disinfection.

  Download full text (pdf)
  K2020:56
 • 11.
  Abeed, Noorhan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kareem, Marwa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vårdande av patienter som lider av psykisk ohälsa inom somatisk slutenvård: Litteraturstudie av sjuksköterskans upplevelse2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa ökar i samhället, vilket gör att fler sjuksköterskor möter patienter med psykisk ohälsa oavsett inom vilken vårdform de arbetar. När en patient som lider av psykisk ohälsa blir inlagd på en somatisk vårdavdelning är det sannolikt att fokus i vårdandet blir på den somatiska behandlingen. Syftet med denna studie är att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelse av vårdandet av patienter som lider av psykisk ohälsa inom somatisk slutenvård. Litteraturstudie valdes som metod för att kunna besvara syftet på ett bra sätt. Sju artiklar hittades med hjälp av sökmotorn Primo och databaserna Cinahl och Pubmed.

  Resultatet presenteras med hjälp av två huvudteman Resurskrävande och Otillräcklig kompetens och otillräckligt stöd. Slutsatsen är att bristande kompetens och erfarenheter att vårda patienter med psykisk ohälsa samt stigmatisering om psykisk ohälsa skapar negativa upplevelser och frustration hos allmänsjuksköterskan. Konsekvenserna kan leda till vårdlidande och osäker vård. Därför är det betydelsefullt att sjuksköterskor ökar sina kunskaper för att höja vårdkvalitet i vårdandet av patienter med psykisk ohälsa inom somatisk slutenvård. Förutom att erbjuda sjuksköterskor ökade kunskaper om vårdandet är det viktigt med stöd från sjukhusledning och chefer inom hälso- och sjukvården.

  Download full text (pdf)
  K2020:21
 • 12.
  Abel, Jonas
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hansson, Laura
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för den äldre: Kartläggning av äldres användning av e-hälsotjänster2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  E-hälsotjänster väntas vara ett verktyg för att möta det framtida växande vårdbehovet till följd av en åldrande befolkning. Via e-hälsotjänster kan den äldre patienten ta del av information om sin hälsa och planerad vård. E-hälsotjänster kan också öka vårdens tillgänglighet genom snabba kontakter och digitala vårdbesök. Det kan leda till ökad delaktighet för den äldre, vilket ger förutsättningar för en bättre hälsa. Men det kräver att äldre börjar använda e-hälsotjänster. En del äldre är inte vana vid digital teknik och riskerar ett digitalt utanförskap. Dock har internetanvändning ökat kraftigt bland äldre de senaste åren och en majoritet är nu internetanvändare. Syfte med studien är att kartlägga äldres användning av internet och e-hälsotjänster samt önskemål om stöd av hälso- och sjukvården för att digitalt kommunicera med hälso- och sjukvården. För att kartlägga äldres användning av internet och e-hälsotjänster togs en enkät fram. Deltagare tillfrågades via sociala medier och på en vårdavdelning, 43 ifyllda enkäter samlades in. Bland deltagarna använder den stora majoriteten internet dagligen och har använt ett flertal olika digitala tjänster. Många uppger sig var kunniga i att använda internet och känner sig trygga med att dela information på internet. De flesta äldre har idag goda förutsättningar att använda e-hälsotjänster och en majoritet i studien har redan gjort det. Äldre är idag intresserade av att vara delaktiga i sin vård. För den minoritet äldre som står helt utanför den digitala världen och inte har förutsättningar att börja använda digital teknik behöver vården säkerställa att de inte får sämre tillgång till vården. En större grupp är de äldre som använder internet och flertal olika internettjänster men inte börjat använda e-hälsotjänster. De behöver stöttas i att komma igång med e-hälsotjänster och kontinuerlig hjälp för att lära sig använda dem.

  Download full text (pdf)
  M2020_88
 • 13.
  Abelsson, A.
  et al.
  Department of Nursing Science, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Appelgren, J.
  Faculty of Arts and Social Sciences, Karlstads Universitet, Karlstad, Sweden.
  Axelsson, Christer
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Enhanced self-assessment of CPR by low-dose, high-frequency training2021In: International Journal of Emergency Services, ISSN 2047-0894, E-ISSN 2047-0908, Vol. 10, no 1, p. 93-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose was to investigate what effect an intervention of low-dose, high-frequency cardiopulmonary resuscitation (CPR) training with feedback for one month would have on professionals' subjective self-assessment skill of CPR.

  Design/methodology/approach: This study had a quantitative approach. In total, 38 firefighters performed CPR for two minutes on a Resusci Anne QCPR. They then self-assessed their CPR through four multiple-choice questions regarding compression rate, depth, recoil and ventilation volume. After one month of low-dose, high-frequency training with visual feedback, the firefighters once more performed CPR and self-assessed their CPR.

  Findings: With one month of low-dose, high-frequency training with visual feedback, the level of self-assessment was 87% (n = 33) correct self-assessment of compression rate, 95% (n = 36) correct self-assessment of compression depth, 68% (n = 26) correct self-assessment of recoil and 87% (n = 33) correct self-assessment of ventilations volume. The result shows a reduced number of firefighters who overestimate their ability to perform CPR.

  Originality/value: With low-dose, high-frequency CPR training with visual feedback for a month, the firefighters develop a good ability to self-assess their CPR to be performed within the guidelines. By improving their ability to self-assess their CPR quality, firefighters can self-regulate their compression and ventilation quality. © 2020, Emerald Publishing Limited.

 • 14.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Jönköping University.
  Lundberg, Lars
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Cardiopulmonary resuscitation quality during CPR practice versus during a simulated life-saving event.2018In: International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, ISSN 1080-3548, E-ISSN 2376-9130, Vol. 24, no 4, p. 652-655Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: As a part of the emergency medical services, the Swedish fire brigade can increase the survival rate in out-of-hospital cardiac arrests.

  AIM: To compare the quality of cardiopulmonary resuscitation (CPR) performed by firefighters at a routine CPR practice versus when involved in a simulated life-saving event.

  METHODS: In this study, 80 firefighters divided into two groups performed CPR according to guidelines: one group indoors during a routine training session; the other group outdoors during a smoke diving exercise wearing personal protective clothing and self-contained breathing apparatus. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data.

  RESULTS: The results showed a tendency for the outdoor group to perform CPR with better ventilation and compression quality, as compared to the indoor group. The ventilation of the manikin was not hampered by the firefighters wearing personal protective clothes and self-contained breathing apparatus, as the Swedish firefighters remove their facial mask and ventilate the patient with their mouth using a pocket mask.

  CONCLUSIONS: Overall, the results in both groups showed a high quality of CPR which can be related to the fire brigade training and education traditions. CPR training is regularly performed, which in turn helps to maintain CPR skills.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Abelsson, Anna
  et al.
  Jönköping University .
  Lundberg, Lars
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Simulation as a means to develop firefighters as emergency care professionals.2018In: International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, ISSN 1080-3548, E-ISSN 2376-9130, p. 1-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the simulated emergency care performed by firefighters and their perception of simulation as an educational method.

  METHODS: This study had a mixed method with both a quantitative and a qualitative approach. Data were collected by simulation assessment, a questionnaire, and written comments. Descriptive analysis was conducted on the quantitative data whereas a qualitative content analysis was conducted on the qualitative data. Finally, a contingent analysis was used where a synthesis configured both the quantitative and the qualitative results into a narrative result.

  RESULTS: The cognitive workload that firefighters face during simulated emergency care is crucial for learning. In this study, the severity and complexity of the scenarios provided were higher than expected by the firefighters. Clearly stated conditions for the simulation and constructive feedback were considered positive for learning. Patient actors induced realism in the scenario, increasing the experience of stress, in comparison to a manikin.

  CONCLUSION: To simulate in a realistic on-scene environment increases firefighters' cognitive ability to critically analyze problems and manage emergency care. Simulation of emergency care developed the firefighters as professionals.

 • 16.
  Abelsson, Anna
  et al.
  School of Health Sciences, Jönköping University.
  Lundberg, Lars
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Trauma Simulation in Prehospital Emergency Care.2018In: Journal of trauma nursing : the official journal of the Society of Trauma Nurses, ISSN 1078-7496, Vol. 25, no 3, p. 201-204Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Well-educated ambulance staff is a prerequisite for high-quality prehospital trauma care. The aim of this study was to examine how nurses in the ambulance service experienced participation in trauma simulation. Sixty-one nurses, working in an emergency ambulance service, performed simulated trauma care on four different occasions and afterward rated three statements on a 5-point Likert scale. A descriptive and inferential analysis was conducted. There are statistically significant increases between the pre- and posttests regarding all three statements: "I think simulation of severe trauma with manikins is realistic" (0.23 or 6% increase), "Simulation is a suitable method for learning severe trauma care" (1.3 or 38% increase), and "I am comfortable in the situation learning severe trauma care through simulation" (0.74 or 19% increase). With the experience of realism in simulation, participants become more motivated to learn and prepare for future events. If the participants instead feel uncomfortable during simulation training, they focus on their own feelings instead of learning. In a realistic simulated environment, participants are prepared to understand and manage the emergency care situation in clinical work. Participants learn during simulation when they are outside their comfort zone but without being uncomfortable or experiencing anxiety.

 • 17.
  Abika, Angela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jönsson, Evakajsa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hur gör jag för att orka?: Stöd till närstående som vårdar en demenssjuk i hemmet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns idag i Sverige många personer som har drabbats av en demenssjukdom. Att drabbas av demenssjukdom påverkar hela familjen och de närstående får ofta dra ett tungt lass vid vården av den sjuke. Många närstående sliter dygnet runt och löper därför stor risk att drabbas av hög stressbelastning och depression som följd. Demenssjukdom kan delas in i olika typer så som frontotemporal demens, Alzheimers sjukdom, vaskulärdemens. Olika typer av demens ger olika symtom men gemensamt är att de alla ger en kognitiv och känslomässig påverkan med bland annat nedsatt minnesfunktion, rastlöshet och oro. Syftet med studien var att undersöka vilka behov närstående som vårdar en demenssjuk i hemmet kan ha för att som sjuksköterska kunna stödja på bästa sätt. I denna studie har det använts elva artiklar varav sex är kvalitativa och tre kvantitativa samt två artiklar som var blandstudier med både kvalitativa och kvantitativa inslag. Analysen av materialet resulterade i två huvudkategorier vilka är kunskap om sjukdomen och kunskap om stöd som kan erbjudas, samt sex underkategorier.

  Resultatet visar att närstående har ett stort behov av utbildning och information, vilket de i dag inte tycker att de får tillräckligt av. De behöver dels kunskap om sjukdomen för att kunna förstå och ge en god vård, samt kunskap om sjukdomens utveckling för att kunna planera för framtiden. Det visar sig också att många närstående inte får tillräckligt information om hur de skall få kontakt med olika instanser, samt hur de kan söka olika stödåtgärder så som korttidsplats, dagverksamhet och avlösning i hemmet. För att närstående skall orka sköta den dagliga vården av den sjuke är det viktigt att han eller hon får tid att ta hand om sig själv. Som sjuksköterskor är det viktigt att ha en bra utbildning och en god förståelse för hur närstående och sjuka upplever sjukdomen, för att kunna ge en korrekt information samt att kunna stödja på bästa sätt.

  Download full text (pdf)
  K2016:96
 • 18.
  AbouTouk, Rana
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gustavsson, Maria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Distriktssjuksköterskans upplevelse av att förmedla trygghet hos patienten vid livets slutskede i hemmet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet var att belysa distriktssköterskans upplevelse av att förmedla trygghet till patienten vid vård i livets slutskede. Patienterna som vårdas i livets slutskede bor i ordinärt boende. I hemsjukvård ingår vård vid livets slutskede där symtomlindring är den vård som eftersträvas. Distriktssköterskan har en central roll i hemsjukvården där både patient och hens närstående ingår. Det behövs mer studier hur distriktssköterskan kan arbeta för att skapa en känsla av trygghet hos patienten och hens närstående i livets slutskede. Metoden som använts är inspirerad av en narrativ intervjumetod som innebär att berättelsen används, berättelsen är ett grundläggande mänskligt sätt att kommunicera på. Författarna har intervjuat åtta distriktssköterskor där informanterna har en distriktssköterskeutbildning eller har påbörjat en vidareutbildning till distriktssköterskor eller specialistsköterskor inom palliativ vård.

  Resultatet visar att informanterna upplever att det är av vikt att ha en tydlig, rak och ärlig kommunikation till både patient och hens närstående med information om sjukdomen och vad för symtom som förväntas uppstå. När det finns en kontinuitet där tydliga strategier och en god vårdrelation ingår så skapar det en trygghet till patienten och hens närstående. Genom en god vårdrelation finns också någon att prata med om frågor eller funderingar uppstår då kan en trygghet skapas hos patienten och hens närstående. Det som framkommit i studien är att distriktssköterskorna upplever att de kan ge en god vård till patienten i livets slutskede, distriktssköterskorna är trygga i sin profession och upplever att de har en goda förutsättningar för att kunna erbjuda symtomlindring hos patienten samt ge stöd till närstående.

  Download full text (pdf)
  M2019:81
 • 19.
  Abqari, Muzhgan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Georgsson, Clara
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Våldsutsatta kvinnors avslöjande om utsatthet: En litteraturöversikt2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem som leder till fysisk och psykisk ohälsa på lång och kort sikt, där den vanligaste typen är partnervåld där en man utövar våld mot en kvinna. Mellan 30 - 60% av kvinnor över 18 år har någon gång under sitt liv blivit utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Svårigheten att mäta våldets omfattning är stor eftersom det finns ett stort mörkertal kring hur många som är utsatta. våldet kan definieras på olika sätt och det finns olika typer, denna studie fokuserar på fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Sjuksköterskans uppgift är bland annat att främja hälsa och lindra lidande och hälso-sjukvården ska arbeta mot att eliminera våld mot kvinnor. Syftet är att belysa vad i sjuksköterskans bemötande som avgör våldsutsatta kvinnors avslöjande om utsatthet. Detta examensarbete är en litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod, där 8 artiklar granskades och analyserades enligt Fribergs granskningsmetod.

  Resultatet visar fyra teman som svarar på syftet: att hjälpa kvinnan att identifiera våldet, att ställa frågan om våld, icke-dömande bemötande samt visa möjligheter på en säker plats. Det som avgör ett avslöjande är sjuksköterskans förmåga i bemötandet att stödja kvinnan i identifiering av våldet genom att konkret sätta ord på våldet, ställa frågan om våld, bemötandets karaktär och kompetens kring våld och vidare hjälp. Att sjuksköterskan ställer frågan om våld och ger information om möjligheter kan hjälpa den utsatta kvinnan att uppnå god hälsa. Sjuksköterskans goda etiska perspektiv och lyhördhet skapar trygg miljö som leder till att kvinnan vågar berätta om sin utsatthet.

  Download full text (pdf)
  K2022:53
 • 20. Abrahamsson, Birgitta
  et al.
  Berg, Marie-Louise U.
  Jutengren, Göran
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jonsson, Annikki
  To recommend the local primary health-care centre or not: What importance do patients attach to initial contact quality, staff continuity and responsive staff encounters?2015In: International Journal for Quality in Health Care, ISSN 1353-4505, Vol. 27, no 3, p. 196-200Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Objective: This study aims to examine the circumstances associated with patients’ tendencies to recommend a primary care centre, based on four hypotheses, the initial contact’s quality, care relationship continuity, treatment encounter responsiveness and whether the significance of encounter responsiveness differs depending on whether the patient has been seeing a nurse or physician. Design: The study is based on the patient’ self-reported responses, retrieved from the Swedish National Patient Survey. The design is cross-sectional, and data were analysed using a binary logistic regression. Setting: Data were collected from three primary healthcare centres in the region of Västra Götaland, Sweden. Participants: A total of 362 patients (62% females) having visited any of three publicly run healthcare centres in September 2010 constitute the analytical sample. Participants were fairly evenly distributed across all age groups. Main Outcome Measures: Recommendation was captured by patients’ binary responses to the question: Would you recommend the visited primary healthcare centre? Results: The hypotheses involving initial contact quality, care relationship continuity and treatment encounter responsiveness were supported by the analyses. The latter was strongly associated with patient tendency to recommend the primary healthcare centre. However, the profession (nurse or physician) involved in the treatment encounter made no difference for the predictive significance of encounter responsiveness for a patient’s tendency to recommend the healthcare centre. Conclusions: Striving for stable and responsive patient/staff relationships and an open approach towards patients are potentially successful strategies for primary healthcare centres seeking to attract new patients and maintain current ones. (PsycINFO Database Record (c) 2015 APA, all rights reserved)(journal abstract)

 • 21.
  Abrahamsson, Emilia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wiland, Isabelle
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Upplevelsen av smärta hos patienter med obotlig cancersjukdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Smärta är det vanligaste symtomet till följd av obotlig cancersjukdom och inverkar på patientens livskvalité och välbefinnande i livets slutskede. Smärtan kan upplevas både som fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande. En god palliativ vård har som mål att lindra patientens lidande utefter dennes individuella behov och därigenom förbättra patientens livskvalité. Många sjuksköterskor upplever att cancersmärtan är svårbehandlad och kan känna en hjälplöshet när de inte lyckas lindra patientens smärta och lidande. En sammanställning av tidigare kvalitativa artiklar analyserades utefter Fribergs modell.

  Studiens resultat redogörs i ett huvudtema, Att leva med smärta, med fyra underteman. Patienter upplever smärtan till följd av cancer som ett hinder för vardagliga aktiviteter såväl som upplevelsen av beteende- och relationsförändringar. Dessutom framkommer det att cancersmärtan påminner patienten om sin obotliga cancersjukdom vilket skapar tankar kring livet, framtiden och döden. Sjuksköterskan har en betydande roll för upplevelsen av smärta hos patienten i sitt förhållningssätt och bemötande. Med hjälp av denna studie kan patienters upplevelse av smärta vid obotlig cancer i ett palliativt skede studeras och därmed bidra till ökad kunskap om fenomenet. Denna kunskap kan således användas till att lindra dessa patienters smärta och lidande vilket kan förbättra deras livskvalité i livets slutskede.

  Download full text (pdf)
  K2018:91
 • 22.
  Abrahamsson, Hanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ström, Maria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  En medveten omedvetenhet och en omedveten medvetenhet i distriktssköterskans dagliga arbete: Distriktssköterskans vetskap om hållbar utveckling.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sustainable development means satisfying today's needs without compromising the ability for future generations to meet their needs and is comprised of three dimensions which, individually and together, are important components of health. The global sustainable development goals are set in Agenda 2030 where health promotion in district nursing can play an important role for sustainabile developement. Goal achievement requires knowledge of sustainable development and the global goals for sustainability. The purpose of this study was to examine the district nurse's knowledge of sustainable development related to the daily work. To do so, a qualitative interview study was conducted with eight district nurses from both home health care and primary care centers. The data has been analyzed through qualitative content analysis which resulted in the following five generic categories: Economic focus, Focus on the environment, Health promotion, Sustainable development work and Healthy work environment. The main category is descibed as: A concious unawareness and an unconscious awareness of sustainable development in the daily work of district nursing. The results show the district nurses' knowledge of sustainable development linked to daily work. Much of what is done in the district nurse's daily work is in fact sustainable and the district nurses testify to a sustainable way of thinking but that they do not link this to sustainable development as a concept. The results shows the need for education on the subject. Knowledge of the sustainable developement goals is also needed, as the result has not been clearly stated in the district nurse's knowledge.

  Download full text (pdf)
  M2019:66
 • 23.
  Abrahamsson, Ida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Thomée, Rebecca
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  När sjuksköterskan möter transpersoner i vårdande kontext: Sjuksköterskans bemötande – en litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Transpersoner är historiskt sett en utsatt grupp som avviker från normer och strukturer i samhället. Genom förnyade och nystiftade lagar arbetas det i Sverige för att transpersoner ska få den vård som krävs för en god hälsa. Utan god hälsa och vård kan lidande uppstå i form av skam och otrygghet. Kunskap är en förutsättning för god vård. Syfte: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans bemötande av transpersoner i vårdande kontext genom att beskriva sjuksköterskans attityder gentemot och kunskap om personer med transidentitet. Metod: För att få en uppfattning om rådande forskning gjordes en litteraturstudie där innehållet strukturerades för att kunna urskilja subkategorier och därefter huvudkategorier. Artiklarna som analyserades var både kvalitativa och kvantitativa.

  Resultat: Tre kategorier representerade studiens resultat och var följande: ”kunskap och förståelse”, ”attityder” samt ”bemötande”. Det framkom en omfattande okunskap om transpersoner hos sjuksköterskor. Attityderna varierade men var ganska genomgående ifrågasättande och negativa. Sjuksköterskor var ofta påverkade av normer, medvetet eller omedvetet, vilket tog sig uttryck genom ett diskriminerande, auktoritärt och stigmatiserande bemötande. Kategorierna visade sig ha tydliga samband, klinisk kunskap kunde exempelvis kopplas till mer positiva attityder. Det fanns därtill ofta en vilja hos sjuksköterskan att ge en god vård. Diskussion: Sjuksköterskans kunskap kan innebära skillnaden mellan god och diskriminerande vård. Utbildning om transpersoner brister vid många universitet, vilket speglas i en utbredd okunskap. Det är viktigt att teamarbete främjas för att en kompetent vård ska främjas. Diskriminering och stigmatisering kan motverkas genom att arbetsledare och sjuksköterskor tar sitt professionella ansvar.

  Download full text (pdf)
  K2018:34
 • 24.
  Abrahamsson, Lisa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Pantefors, Anna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att undersöka sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda patienter med obesitas: En litteraturöversikt2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Från student till yrkesprofessionen sjuksköterska tillkommer ökat ansvar och med erfarenhet kommer fler insikter i hur vården ser ut. I alla yrken tas det med egna tankar, värderingar och förutfattade meningar ut i arbetslivet. Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskors samt sjuksköterskestudenters upplevelser är att vårda patienter med obesitas. Hädanefter kommer sjuksköterskestudenter enbart benämns med studenter. I studien vill författarna se om vården som bedrivs färgas utifrån patientens kroppsstorlek. Metoden för studien genomfördes som en litteraturöversikt. Arbetet grundar sig på 8 kvantitativa och kvalitativa artiklar. Artiklarna bearbetades och delades in i följande tre kategorier: Diskriminering och normer, sjukvårdens miljö och bristfällig kunskap.

  I resultatet framgår det att stigmatisering, diskriminering, dåligt anpassade patientrum och brist på material är några av de problemområden som finns, samt att det kan vara en utmaning för sjuksköterskan och studenter att vårda denna patientgrupp. I diskussionen tas det bland annat upp att brist på kunskap om obesitas kan vara ett nyckelproblem, och att detta behöver förbättras. Slutligen, dessa patienter är en utsatt grupp som får ta emot kränkningar och diskriminering från både vårdens håll men även från samhället. Det är ett komplext ämne som kräver mer utbildning för alla parter i vårdkedjan för att kunna bedriva en jämlik och personcentrerad vård. Det skall dessutom kännas tryggt för sjukvårdspersonalen att ha rätt förutsättningar till att vårda på ett etiskt korrekt sätt. 

  Download full text (pdf)
  K2022:88
 • 25.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Anund, Anna
  Fors, Carina
  Seoane, Fernando
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. Karolinska Institutet.
  Lindecrantz, Kaj
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Karolinska Institutet.
  Association of Drivers’ sleepiness with heart rate variability. A Pilot Study with Drivers on Real Road2017Conference paper (Other academic)
 • 26.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  KTH-School of Technology and Health.
  Ji, Guangchao
  KTH-School of Technology and Health.
  Lu, Ke
  KTH-School of Technology and Health.
  Rödby, Kristian
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Björlin, Anders
  Kiwok AB.
  Östlund, Anders
  Kiwok AB.
  Seoane, Fernando
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. KTH-School of Technology and Health.
  Lindecrantz, Kaj
  KTH-School of Technology and Health.
  Textile-Electronic Integration in Wearable Measurement Garments for Pervasive Healthcare Monitoring2015Conference paper (Other academic)
 • 27.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  KTH-School of Technology and Health.
  Ji, Guangchao
  KTH-School of Technology and Health.
  Lu, Ke
  KTH-School of Technology and Health.
  Rödby, Kristian
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Seoane, Fernando
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. KTH-School of Technology and Health.
  A knitted garment using intarsia technique for Heart Rate Variability biofeedback: Evaluation of initial prototype2015In: Proceedings of the 2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2015, p. 3121-3124Conference paper (Refereed)
 • 28.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, 171 65 Stockholm, Sweden; School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health, KTH Royal Institute of Technology, 100 44 Stockholm, Sweden.
  Lu, Ke
  School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health, KTH Royal Institute of Technology, 100 44 Stockholm, Sweden.
  Diaz-Olivares, Jose A
  School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health, KTH Royal Institute of Technology, 100 44 Stockholm, Sweden.
  Forsman, Mikael
  Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, 171 65 Stockholm, Sweden.
  Seoane, Fernando
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Hälsovägen 7, 141 57 Stockholm, Sweden; Department of Biomedical Engineering, Karolinska University Hospital, 171 76 Solna, Sweden .
  Lindecrantz, Kaj
  University of Borås, Science Park Borås. Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, 171 65 Stockholm, Sweden .
  Wearable Sensors Enabling Personalized Occupational Healthcare2018In: Intelligent Environments 2018 / [ed] Ioannis Chatzigiannakis, Yoshito Tobe, Paulo Novais, Oliver Amft, Amsterdam: IOS Press, 2018, p. 371-376Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents needs and potentials for wearable sensors inoccupational healthcare. In addition, it presents ongoing European and Swedishprojects for developing personalized, and pervasive wearable systems for assessingrisks of developing musculoskeletal disorders and cardiovascular diseases at work.Occupational healthcare should benefit in preventing diseases and disorders byproviding the right feedback at the right time to the right person. Collected datafrom workers can provide evidence supporting the ergonomic and industrial tasksof redesigning the working environment to reduce the risks.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  KTH-School of Technology and Health.
  Lu, Ke
  KTH-School of Technology and Health.
  Dizon, M
  KTH-School of Technology and Health.
  Johansson, M
  KTH-School of Technology and Health.
  Seoane, Fernando
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. KTH-School of Technology and Health.
  Lindecrantz, Kaj
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. KTH-School of Technology and Health.
  Evaluating Atrial Fibrillation Detection Algorithm based on Heart Rate Variability analysis2015In: Medicinteknikdagarna, Uppsala: Svensk förening för medicinsk teknik och fysik , 2015Conference paper (Refereed)
 • 30.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  KTH-School of Technology and Health.
  Lu, Ke
  KTH-School of Technology and Health.
  Dizon, M
  KTH-School of Technology and Health.
  Johansson, M
  KTH-School of Technology and Health.
  Seoane, Fernando
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. KTH-School of Technology and Health.
  Lindecrantz, Kaj
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. KTH-School of Technology and Health.
  Evaluation of Atrial Fibrillation Detection by using Heart Rate Variability analysis2015Conference paper (Other academic)
 • 31.
  Abtahi, Farhad
  et al.
  KTH-School of Technology and Health.
  Lu, Ke
  KTH-School of Technology and Health.
  Guangchao, Li
  KTH-School of Technology and Health.
  Rödby, Kristian
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Seoane, Fernando
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. KTH-School of Technology and Health.
  A Knitted Garment using Intarsia Technique for Heart Rate Variability Biofeedback: Evaluation of Initial Prototype.2015Conference paper (Other academic)
 • 32. Abtahi, Farhad
  et al.
  Snäll, Jonathan
  Aslamy, Benjamin
  Abtahi, Shirin
  Seoane, Fernando
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. KTH-School of Technology and Health.
  Lindecrantz, Kaj
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. KTH-School of Technology and Health.
  Biosignal PI, an Affordable Open-Source ECG and Respiration Measurement System2015In: Sensors, E-ISSN 1424-8220, Vol. 15, no 1, p. 93-109Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Bioimedical pilot projects e.g., telemedicine, homecare, animal and human trials usually involve several physiological measurements. Technical development of these projects is time consuming and in particular costly. A versatile but affordable biosignal measurement platform can help to reduce time and risk while keeping the focus on the important goal and making an efficient use of resources. In this work, an affordable and open source platform for development of physiological signals is proposed. As a first step an 8–12 leads electrocardiogram (ECG) and respiration monitoring system is developed. Chips based on iCoupler technology have been used to achieve electrical isolation as required by IEC 60601 for patient safety. The result shows the potential of this platform as a base for prototyping compact, affordable, and medically safe measurement systems. Further work involves both hardware and software development to develop modules. These modules may require development of front-ends for other biosignals or just collect data wirelessly from different devices e.g., blood pressure, weight, bioimpedance spectrum, blood glucose, e.g., through Bluetooth. All design and development documents, files and source codes will be available for non-commercial use through project website, BiosignalPI.org.

 • 33.
  Ackfeldt, Viktoria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Widén, Anna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Orsaker till att föräldrar är skeptiska till att vaccinera sina barn: Underlag för sjuksköterskan i vårdmötet med föräldrarna2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vaccinering är näst efter rent vatten den mest framgångsrika åtgärd som gjorts för folkhälsan i världen. Andelen föräldrar som låter vaccinera sina barn i Sverige är hög, men sjukvården har märkt av en ökning av föräldrars behov av att prata om vaccin och en ökad skepticism mot vaccinationer. Tveksamhet och motstånd till vaccination är klassificerat som en av de största riskerna mot global hälsa enligt WHO.

  Syftet med studien var att sammanställa tidigare forskning gällande orsaker till att föräldrar är skeptiska till att vaccinera sina barn och därmed skapa förståelse för dessa föräldrars behov i det vårdande mötet med sjuksköterskan. För att uppnå syftet gjordes en litteraturöversikt, där tio vetenskapliga artiklar med antingen kvalitativ eller kvantitativ ansats analyserades. Utifrån artiklarna identifierades fyra kategorier och tretton subkategorier. De fyra kategorierna var: oro över vaccinet, föräldrarnas livsstil och synsätt, sociala aspekter samt behovet av information. Föräldrarnas oro handlade ofta om vaccinets innehåll samt dess biverkningar. Vissa ansåg att vaccin var onödigt och onaturligt och kände osäkerhet kring vaccinets effektivitet. Personer i föräldrarnas omgivning samt sociala medier hade också stor betydelse för vaccinationsbeslutet. Vissa föräldrar upplevde en osäkerhet kring vilken information som var trovärdig.

  Studien visade att anledningarna till att vissa föräldrar avstår att vaccinera sina barn är av varierad art och frågan är således komplex. Studiens resultat skulle kunna ligga till grund för vidare arbete med riktlinjer för sjuksköterskan, med utgångspunkt i de bakomliggande orsakerna till vaccinations-skepticismen. Detta skulle kunna vara ett värdefullt redskap för sjuksköterskan i det vårdande mötet med föräldrarna.

  Download full text (pdf)
  K2021:17
 • 34.
  Acuña Mora, Mariela
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Theoretical and clinical challenges when developing and evaluating complex interventions in health2018Conference paper (Other academic)
 • 35.
  Acuña Mora, Mariela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, University of Borås , Borås 501 90 , Sweden;Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg , Gothenburg 405 30 , Sweden.
  Klompstra, Leonie
  Department of Health, Medicine and Caring Sciences, Linköping University , Linköping 581 83 , Sweden.
  Borregaard, Britt
  Department of Cardiology, Odense University Hospital , Odense C 5000 , Denmark;Department of Clinical Research, University of Southern Denmark , Odense C 5000 , Denmark;Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Surgery, Odense University Hospital , Odense C 5000 , Denmark.
  The why and the how of communicating research2023In: European Journal of Cardiovascular Nursing, ISSN 1474-5151, E-ISSN 1873-1953, Vol. 22, no 3, p. e16-e18Article in journal (Other academic)
 • 36.
  Acuña Mora, Mariela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Raymaekers, Koen
  School Psychology and Development in Context, Leuven, KU Belgium; Research Foundation Flanders (FWO), Brussels, Belgium.
  Van Bulck, Liesbet
  Research Foundation Flanders (FWO), Brussels, Belgium; Department of Public Health and Primary Care, KU Leuven, Kapucijnenvoer 35, B-3000 Leuven, Box 7001, Belgium.
  Goossens, Eva
  Department of Public Health and Primary Care, KU Leuven, Kapucijnenvoer 35, B-3000 Leuven, Box 7001, Belgium; Faculty of Medicine and Health Sciences, Centre for Research and Innovation in Care, Division of Nursing and Midwifery, University of Antwerp, Antwerp, Belgium.
  Luyckx, Koen
  School Psychology and Development in Context, Leuven, KU Belgium; UNIBS, University of the Free State, Bloemfontein, South Africa.
  Kovacs, Adrienne H.
  Knight Cardiovascular Institute, Oregon Health & Science University, Portland, OR USA.
  Andresen, Brith
  Department of Cardiothoracic Surgery, Department of Cardiology, Oslo University Hospital, Oslo, Norway.
  Moon, Ju Ryoung
  Department of Nursing, Samsung Medical Center, Seoul, South Korea.
  Van De Bruaene, Alexander
  Congenital and Structural Cardiology, University Hospitals Leuven, Leuven, Belgium; Department of Cardiovascular Sciences, KU Leuven, Leuven, Belgium.
  Rassart, Jessica
  School Psychology and Development in Context, Leuven, KU Belgium; Research Foundation Flanders (FWO), Brussels, Belgium.
  Moons, Philip
  Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; Department of Public Health and Primary Care, KU Leuven, Kapucijnenvoer 35, B-3000 Leuven, Box 7001, Belgium; Department of Paediatrics and Child Health, University of Cape Town, Cape Town, South Africa.
  Gothenburg Empowerment Scale (GES): psychometric properties and measurement invariance in adults with congenital heart disease from Belgium, Norway and South Korea2022In: Health and Quality of Life Outcomes, E-ISSN 1477-7525, Vol. 20, no 1, article id 145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Patient empowerment is associated with improvements in different patient-reported and clinical outcomes. However, despite being widely researched, high quality and theoretically substantiated disease-generic measures of patient empowerment are lacking. The few good instruments that are available have not reported important psychometric properties, including measurement invariance. The aim of this study was to assess the psychometric properties of the 15-item Gothenburg Empowerment Scale (GES), with a particular focus on measurement invariance of the GES across individuals from three countries.

  Methods

  Adults with congenital heart disease from Belgium, Norway and South Korea completed the GES and other patient-reported outcomes as part of an international, cross-sectional, descriptive study called APPROACH-IS II. The scale’s content (missing data) and factorial validity (confirmatory factor analyses), measurement invariance (multi-group confirmatory factor analyses), responsiveness (floor and ceiling effects) and reliability (internal consistency) were assessed.

  Results

  Content validity, responsiveness and reliability were confirmed. Nonetheless, metric but not scalar measurement invariance was supported when including the three countries, possibly because the scale performed differently in the sample from South Korea. A second set of analyses supported partial scalar invariance for a sample that was limited to Norway and Belgium.

  Conclusion

  Our study offers preliminary evidence that GES is a valid and reliable measure of patient empowerment in adults with congenital heart disease. However, cross-country comparisons must be made with caution, given the scale did not perform equivalently across the three countries.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Acuña Mora, Mariela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg, Sweden.
  Sparud-Lundin, C.
  Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg, Sweden.
  Moons, P.
  Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg, Sweden; Department of Public Health and Primary Care, KU Leuven, Belgium; Department of Paediatrics and Child Health, University of Cape Town, South Africa.
  Bratt, E. -L
  Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg, Sweden; Department of Pediatric Cardiology, The Queen Silvia Children’s Hospital, Sweden.
  Definitions, instruments and correlates of patient empowerment: A descriptive review2021In: Patient Education and Counseling, ISSN 0738-3991, E-ISSN 1873-5134Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: This review aimed to: (i) inventory the definitions and measurements of patient empowerment in healthcare literature; (ii) appraise the conceptual and methodological rigor of included studies; and (iii) identify correlates of patient empowerment in persons with chronic conditions.

  Methods: Four databases were searched to identify articles measuring patient empowerment in persons with chronic conditions, used a quantitative design and provided evidence on correlates of patient empowerment. Seventy-six articles were included and analyzed by descriptive statistics and summative content analysis.

  Results: The articles used a range of definitions (n = 35) and instruments (n = 38), evaluating a range of correlates in four categories: sociodemographic characteristics, clinical outcomes, patient-reported outcomes and patient-reported experiences. The most frequent associations were between patient empowerment and age (n = 21), sex (n = 15), educational level (n = 15) and quality of life (n = 18). However, they were not always significant.

  Conclusion: The broad variation of definitions and instruments highlights the lack of consensus on how to interpret and measure patient empowerment. Although several covariates have been evaluated, there are few studies assess the same relationships.

  Practice implications: Consensus on a definition and measurement of patient empowerment is needed to improve the quality of future research and to provide a more cohesive body of knowledge. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Acuña Mora, Mariela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Sparud-Lundin, Carina
  Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Fernlund, Eva
  Division of Pediatrics, Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Linköping, Sweden; Crown Princess Victoria Children’s Hospital, Linköping University Hospital, Linköping, Sweden.
  Fadl, Shalan
  Department of Children and Young Adults, University Hospital Örebro, Örebro, Sweden.
  Kalliopi, Kazamia
  Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Rydberg, Annika
  Department of Clinical Sciences, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Burström, Åsa
  Karolinska Institute, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Stockholm, Sweden.
  Hanseus, Katarina
  Children’s Heart Center, Skåne University Hospital Lund, Lund, Sweden.
  Moons, Philip
  Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; Department of Public Health and Primary Care, KU Leuven, Leuven, Belgium. Department of Paediatrics and Child Health, University of Cape Town, Cape Town, South Africa.
  Bratt, Ewa-Lena
  Department of Pediatric Cardiology, The Queen Silvia Children’s Hospital, Gothenburg, Sweden.
  The longitudinal association between patient empowerment and patient-reported outcomes: What is the direction of effect?2022In: PLOS ONE, E-ISSN 1932-6203, Vol. 17, no 11, article id e0277267Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Theoretical literature and cross-sectional studies suggest empowerment is associated with other patient-reported outcomes (PROs). However, it is not known if patient empowerment is leading to improvements in other PROs or vice versa.

   

  Aims

  The present study aimed to examine the direction of effects between patient empowerment and PROs in young persons with congenital heart disease (CHD).

   

  Methods

  As part of the STEPSTONES-CHD trial, adolescents with CHD from seven pediatric cardiology centers in Sweden were included in a longitudinal observational study (n = 132). Data were collected when patients were 16 (T0), 17 (T1) and 18 ½ years old (T2). The Gothenburg Young Persons Empowerment Scale (GYPES) was used to measure patient empowerment. Random intercepts cross-lagged panel models between patient empowerment and PROs (communication skills; patient-reported health; quality of life; and transition readiness) were undertaken.

   

  Results

  We found a significant cross-lagged effect of transition readiness over patient empowerment between T1 and T2, signifying that a higher level of transition readiness predicted a higher level of patient empowerment. No other significant cross-lagged relationships were found.

   

  Conclusion

  Feeling confident before the transition to adult care is necessary before young persons with CHD can feel in control to manage their health and their lives. Clinicians interested in improving patient empowerment during the transitional period should consider targeting transition readiness.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Adam, Nasrin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ghouse Dost, Nadera
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  En studie med fokus på språkets betydelse i vården för utlandsfödda patienter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Senaste åren har invandringen ökat i Sverige, vilket har ökat mängden av patienter med invandrarbakgrund med kommunikationssvårigheter inom vården. Kommunikationssvårigheter uppstår ofta när vårdaren och patienten inte talar samma språk. Språksvårigheter är ett hot för patienter när det gäller att uppnå optimal vård. Syfte: Att beskriva språkets betydelse i vården för utlandsfödda patienter. Metod: Litteraturöversikt med 11 kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar från 2010–2020 hämtades från två olika databaser: Cinahl och PubMed och sedan analyserades enligt Fribergs (2012) femstegsmodell. Resultat: Visar vikten av språket och kommunikation inom vården. Det förekom att språksvårigheter försvårar och begränsar vårdpersonalens villkor för att kunna ge bra och individanpassad vård. Värdet av att ha en tolk redogörs i resultatet som en länk mellan patiententer och vårdpersonalen. Det förekom också att vårdpersonalen var oroliga över att både patiententer och vårdpersonal inte förstår varandra. Vårdpersonalen ansåg att patienter hade rätt att deltar sin vård genom att få information om behandling och diagnos samt att vara med och bestämma över sin egen vård. Diskussion: Språksvårigheter utgör ett kommunikationshinder och begränsar patienters självbestämmande och känslan av trygghet på ett negativt sätt. Kommunikationsutbyte blir svårare då språksvårigheter existerar. Detta kan medföra stora komplikationer och framförallt innebär det risker för att drabbas av vårdlidande och vårdskador. Kommunikation som bygger på respekt leder till en trygg vård och skapar en god vårdrelation.

  Download full text (pdf)
  K2020:20
 • 40.
  Adamson, Mina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Leijonhufvud, Ebba
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att våga stå i frontlinjen: Sjuksköterskans upplevelse av att bedöma psykisk ohälsa i telefonrådgivning inom primärvården2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mental illness is a public health problem that is predicted to be the biggest burden of disease in the world by the year 2030. Telenurses in primary care are usually the first to encounter patients with mental illness. Telenurses feel that they lack experience and knowledge or the right tools to provide adequate care when they encounter mental illness. It is thus relevant to further research the nurses experience of assessing mental illness through telenursing in primary care. Six nurses with different lengths of experience in working in primary care telenursing were interviewed and the collected data were analyzed using Elo and Kyngäs qualitative content analysis with an inductive approach. Two categories appeared in the result, “to feel inadequate” and “to feel insecure” followed by seven subcategories. Feelings of inadequacy and insecurity emerged when facing mental illness and the conclusion of this study highlights the importance of access to expertise in the workplace, such as a psychiatric nurse. 

  Download full text (pdf)
  M2022:45
 • 41.
  Adelzadeh Ahmed, Rashida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Duman, Azize
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ungdomars upplevelser att leva med diabetes typ 12023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ungdomar med diabetes typ 1 står inför särskilda utmaningar under sin övergång från barndom till vuxenliv. Sjukdomslidandet innebär fysisk och emotionell påfrestning, vilket varierar individuellt. Livsvärlden och livskraften för dessa ungdomar påverkas, och sjuksköterskans roll är central i att erbjuda personcentrerad vård. Vårdande samtal och patientutbildning hjälper ungdomarna att hantera utmaningar och främja deras hälsa och välbefinnande. Syftet är att belysa ungdomars upplevelse av att leva med diabetes typ 1. Den här studien är en litteraturöversikt där 13 artiklar har använts från databaser cinahl och pubmed. Resultat visar att identitetsutveckling och självkänsla spelar en central roll i ungdomars liv, särskilt under tonåren och tidig vuxenålder. För ungdomar med diabetes typ 1 blir denna utvecklingsprocess komplex då de måste inkludera sjukdomen i sin självbild. Ungdomar med diabetes typ 1 möter utmaningar kring självhantering, inklusive motstånd mot rutiner och påverkan på kostval. Stöd från omgivningen, särskilt familj och vårdpersonal, är avgörande för att underlätta hanteringen av diabetes typ 1. Psykiska påfrestningar som rädslor och stigma påverkar också. Studien visar vikten av att förstå och stödja dessa ungdomar genom att främja acceptans av sjukdomen, öka följsamhet till självvårdsrutiner och skapa en trygg och stödjande miljö. Psykosociala interventioner och anpassade vårdprogram kan spela en central roll i att minska stress, oro och depression samt främja välmående hos ungdomar med diabetes typ1.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Adelzadeh, Nilofarr
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hjorth, Klara
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  När det prehospitala uppdraget blir övermäktigt: Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn med hjärtstopp2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hjärtstopp hos barn i åldrarna 0-16 år är ett ovanligt tillstånd och drabbar cirka 100 barn årligen i Sverige. Den främsta orsaken till hjärtstopp hos barn är drunkning, trauma, luftvägsstopp, lungsjukdom och plötsligt spädbarnsdöd. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn 0-16 år med hjärtstopp prehospitalt. Genom ostrukturerade öppna intervjuer med en kvalitativ forskningsmetod där en induktiv ansats valts var avsikten att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenhet av vårdandet av barn med hjärtstopp. Åtta sjuksköterskor deltog. De arbetar eller har arbetat inom ambulanssjukvården och vårdat minst ett barn med hjärtstopp i åldrarna 0-16 år. Antal år i tjänst, utbildning, kön och ålder skiljde deltagarna åt. Genom kvalitativ innehållsanalys analyserades insamlad data till kategorier och resulterade i När det blir övermäktigt och overkligt, Samtal som riskerar att utebli och En händelse som aldrig glöms.

  Studiens resultat visar att sjuksköterskor som arbetar i ambulansverksamhet kan få uppdrag som upplevs som övermäktiga. Ett sådant uppdrag innebär att ta beslut som är livsgörande för kritiskt sjuka barn samtidigt som de egna känslorna måste sättas åt sidan. Att arbeta med kompetent personal speciellt om kollegan var högre utbildad, skapade trygghet och en känsla av att kunna dela på ansvaret. För att lättare kunna hantera strömmen av känslor framkom det ett behov av att erbjudas samtal efter avslutat uppdrag samtidig med ett behov av att bli tagen ur tjänst under pågående pass. Önskvärt var också utvidgade utbildningsmöjligheter för att utvecklas inom vårdandet av kritiskt sjuka barn. Vidare påvisar resultatet att det finns ett behov av bekräftelse för att känna sig nöjd med sin egen insats. Därför upplevdes det viktigt att veta att omhändertagandet av barnet varit bra. Detta skapar även trygghet och självsäkerhet inför kommande och liknande situationer.

  Download full text (pdf)
  M2018:10
 • 43.
  Ademovic, Mevlida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Cederlund, Anna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Psykisk ohälsa hos första linjens chefer inom vård och omsorg: En litteraturöversikt2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  First-line managers have a demanding position. For exemple as they often need to convey the management's decisions that they themselves do not decide on and at the same time have a good relationship with their employees. Many first-line managers choose to resign. The purpose of the study is to describe nurse managers' experiences of what in the work creates mental strain. A general literature study. 10 qualitative studies were reviewed and compiled into a result of 1 main theme and 3 sub-themes. The result presents the main theme: Difficult role to shoulder, was mainly about the complexity of the role of first-line manager, which often means having to be accountable to both management and employees. It also emerged that first-line managers need increased support in administration and stronger support from management. First-line managers also felt that they needed more education, especially in finance. The first-line manager often lack mandate to implement changes, but frequently needs to convey decisions that they themselves have not made. First-line managers who have received more support resources have proven to be more satisfied in their work role. More education is something that nursing managers who have terminated their employment have wished they had received. 

 • 44.
  Aden Hassan, Lacky
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Tecklay, Sara
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Förtroendet för polisen, skiljer det sig mellan kön och ålder?: en kvantitativ studie i hur potentiella skillnader kan ta sig i uttryck2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att samhället ska fungera måste det finnas ett högt förtroende för samhällets institutioner. Det resulterar oftast i att samhället fungerar effektivt, även när det gäller ekonomiska faktorer och det i sin tur leder till ett mer socialt och hållbart samhälle. Ett lågt förtroende för samhällets olika institutioner kan däremot leda till många negativa konsekvenser. Flera studier har visat att när det uppstår brist på förtroende mot samhällets institutioner, speciellt polismyndigheten, så kan det leda till stora problem för samhället. Ett högt förtroende för polisen däremot medför bland annat att medborgare uppfattar att polisen är mer pålitlig och opartisk. Syftet med den här studien är att få en större förståelse kring förtroendet för polismyndigheten. Genom att undersöka skillnader i uppfattning av polismyndigheten mellan män och kvinnor samt om ålder är en underliggande faktor i hur förtroendet ser ut för polisen. Den här studien är en kvantitativ studie som baseras på en SOM-undersökning från 2019 och det är med hjälp av den studien som vi kommer att analysera jämförelsen mellan män och kvinnor samt om ålder är en faktor för hur förtroendet för Polismyndigheten varierar. SOM-undersökningar har genomförts vid Göteborgs universitet sedan 1986 via en organisation som kallas för SOM-institutet. Datan analyserades genom ett chi-tvåtest i statistikanalysprogrammet SPSS. Resultaten presenteras i form av tabeller och diagram, och analyseras genom deskriptiv analys samt statistisk sambandsanalys.

 • 45.
  Aden, Samira
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Habtetsion, Helen Tsegay
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kvinnors upplevelser efter en mastektomi på grund av bröstcancer, ur ett livsvärldsperspektiv: En litteraturöversikt2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor i världen. I Sverige drabbas ungefär 9000 kvinnor av bröstcancer årligen. Bröstcancer är en elakartad tumör som växer i bröstkörtel. Total mastektomi blir ett aktuellt behandlingsalternativ då andra bröstcancerbehandlingar ej ses vara gynnsamma. Vid total mastektomi avlägsnas hela cancerdrabbade bröstet. Att genomgå mastektomi kan medföra både fysiska och psykiska besvär som leder till begränsningar i vardagslivet. Syftet med litteraturöversikten är att belysa kvinnors upplevelser efter mastektomi på grund av bröstcancer ur ett livsvärldsperspektiv. Metoden: En litteraturöversikt, baserat på Fribergs (2017) modell. Totalt användes nio artiklar i resultatet som består av tre kvantitativa och sex kvalitativa vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Resultatet belyser kvinnors upplevelser efter mastektomi på grund av bröstcancer. Två huvudteman och fem underteman identifierades utifrån litteraturöversiktens syfte. Det första huvudtemat identifieras som “En förändrad kroppsbild” och underteman som följer är “Förlust av kvinnosymbolen”, “Förlust av den kvinnliga identiteten” och “Påverkan på sexualitet och partnerskap”. Det andra huvudtemat identifieras som “Begränsningar i vardagslivet” och underteman som följer är “Påverkan på det sociala livet” och “Påverkan på den psykiska hälsan”.

  Slutsats: De fysiska och psykiska besvären som har uppstått efter genomgången mastektomi har en negativ inverkan på kvinnornas upplevelser. Dessa kvinnor är i behov av ett stöd från vården där deras livsvärld synliggörs och respekteras. Sjuksköterska bör därför arbeta för att få denna patientgrupp delaktig i sin egen vård. 

   

  Download full text (pdf)
  K2021:81
 • 46.
  Aderstedt, Anders
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gabrielsson, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Organdonation: Anestesisjuksköterskans uppfattningar av att delta vid organdonation från avlidna2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering

  Forskning rörande perioperativa sjuksköterskors uppfattningar av att delta i organdonationsprocessen är ganska begränsad. De flesta studier är internationella och det kan vara svårt att applicera till svenska förhållanden. Studier som gjorts särskiljer inte perioperativ personal som grupp. Därmed blir det svårt att identifiera de olika personalkategoriernas uppfattningar från varandra.

  Syfte

  Studiens syfte är att kartlägga anestesisjuksköterskors uppfattningar av att delta i organdonationsprocessen från avlidna patienter.

  Metod

  Författarna har valt att göra en kvalitativ studie. Författarna intervjuade sex anestesisjuksköterskor på tre olika sjukhus, på olika sjukhusnivåer. Datainsamlingen har skett med öppna intervjuer som skrivits ut ordagrant och sedan analyserats med fenomenografi utifrån Alexanderssons modell.

  Resultat

  Resultatet presenteras i tre beskrivningskategorier. Uppfattningar i relation till professionen, uppfattningar i relation till ingående organdonationsteam och uppfattningar i relation till existentiella perspektiv.

  Diskussion

  Resultatet visar att anestesisjuksköterskan vill göra det lilla extra under operationen av respekt för donatorn men även för mottagarna av de olika organen. Anestesisjuksköterskan är av uppfattningen att det gästande uttagsteamet är lätt att samarbeta med, att de gärna informerar och berättar och att en positiv utveckling i samarbetet har skett över tid. Vid avstängning av ventilatorn under en organdonation upplever de att de tappar sin roll i teamet och att de som anestesisjuksköterskor inte har en tydlig funktion. Samtidigt vill de vara med hela vägen tills operationen är färdig. Stöd och support från sin egen organisation efter en organdonation uppfattas som bristfällig. De samtalar ibland sinsemellan i det team som varit engagerade i ingreppet ofta i samband med att operationssalen iordningställs efteråt. Någon organiserad debriefing inom organisationen verkar inte finnas.

  Download full text (pdf)
  M2016:73
 • 47.
  Adielsson, Anna
  et al.
  Sahlgrenska University Hospital.
  Aune, Solveig
  Sahlgrenska University Hospital.
  Ravn-Fischer, Annica
  Sahlgrenska University Hospital.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Measurements of time intervals after in-hospital cardiac arrest give important information but can be further improved.2016In: International Journal of Cardiology, ISSN 0167-5273, E-ISSN 1874-1754Article in journal (Refereed)
 • 48.
  Adielsson, Anna
  et al.
  Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Danielsson, Christian
  Department of Clinical Pathology, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Forkman, Pontus
  Department of Adult Psychiatry, Mora Hospital, Mora, Sweden.
  Karlsson, Thomas
  Health Metrics at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Pettersson, Linda
  Center for Clinical Research Dalarna, Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lundin, Stefan
  Department of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Outcome prediction for patients assessed by the medical emergency team: a retrospective cohort study2022In: BMC Emergency Medicine, E-ISSN 1471-227X, Vol. 22, no 1, article id 200Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Medical emergency teams (METs) have been implemented to reduce hospital mortality by the early recognition and treatment of potentially life-threatening conditions. The objective of this study was to establish a clinically useful association between clinical variables and mortality risk, among patients assessed by the MET, and further to design an easy-to-use risk score for the prediction of death within 30 days.

  Methods: Observational retrospective register study in a tertiary university hospital in Sweden, comprising 2,601 patients, assessed by the MET from 2010 to 2015. Patient registry data at the time of MET assessment was analysed from an epidemiological perspective, using univariable and multivariable analyses with death within 30 days as the outcome variable. Predictors of outcome were defined from age, gender, type of ward for admittance, previous medical history, acute medical condition, vital parameters and laboratory biomarkers. Identified factors independently associated with mortality were then used to develop a prognostic risk score for mortality.

  Results: The overall 30-day mortality was high (29.0%). We identified thirteen factors independently associated with 30-day mortality concerning; age, type of ward for admittance, vital parameters, laboratory biomarkers, previous medical history and acute medical condition. A MET risk score for mortality based on the impact of these individual thirteen factors in the model yielded a median (range) AUC of 0.780 (0.774-0.785) with good calibration. When corrected for optimism by internal validation, the score yielded a median (range) AUC of 0.768 (0.762-0.773).

  Conclusions: Among clinical variables available at the time of MET assessment, thirteen factors were found to be independently associated with 30-day mortality. By applying a simple risk scoring system based on these individual factors, patients at higher risk of dying within 30 days after the MET assessment may be identified and treated earlier in the process.

   

 • 49.
  Adielsson, Anna
  et al.
  Departmentof Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Blå Stråket 5, SE-413 45 Gothenburg, Sweden.
  Djärv, Therese
  Department of Medicine, K2, Solna Karolinska Institutet, SE-171 77 Stockholm, Sweden.
  Rawshani, Araz
  Department of Molecular and Clinical Medicine, University of Gothenburg, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, SE-413 45 Gothenburg, Sweden.
  Lundin, Stefan
  Departmentof Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Blå Stråket 5, SE-413 45 Gothenburg, Sweden.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Changes over time in 30-day survival and the incidence of shockable rhythms after in-hospital cardiac arrest - A population-based registry study of nearly 24,000 cases.2020In: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 157, p. 135-140, article id S0300-9572(20)30522-0Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To determine changes over time in 30-day survival and the incidence of shockable rhythms after in-hospital cardiac arrest, from a countrywide perspective.

  METHODS: Patient information from the Swedish Registry for Cardiopulmonary Resuscitation was analysed in relation to monitoring level of ward and initial rhythm. The primary outcome was defined as survival at 30 days. Changes in survival and incidence of shockable rhythms were reported per year from 2008 to 2018. Also, epidemiological data were compared between two time periods, 2008-2013 and 2014-2018.

  RESULTS: In all, 23,186 unique patients (38.6% female) were included in the study. The mean age was 72.6 (SD 13.2) years. Adjusted trends indicated an overall increase in 30-day survival from 24.7% in 2008 to 32.5% in 2018, (on monitoring wards from 32.5% to 43.1% and on non-monitoring wards from 17.6% to 23.1%). The proportion of patients found in shockable rhythms decreased overall from 31.6% in 2008 to 23.6% in 2018, (on monitoring wards from 42.5% to 35.8 % and on non-monitoring wards from 20.1% to 12.9%). Among the patients found in shockable rhythms, the proportion of patients defibrillated before the arrival of cardiac arrest team increased from 71.0% to 80.9%.

  CONCLUSIONS: In an 11-year perspective, resuscitation in in-hospital cardiac arrest in Sweden was characterised by an overall increase in the adjusted 30-day survival, despite a decrease in shockable rhythms. An increased proportion, among the patients found in a shockable rhythm, who were defibrillated before the arrival of a cardiac arrest team may have contributed to the finding.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Adielsson, Anna
  et al.
  Sahlgrenska University Hospital.
  Karlsson, Thomas
  University of Gothenburg.
  Aune, Solveig
  Sahlgrenska University Hospital.
  Lundin, Stefan
  Sahlgrenska University Hospital.
  Hirlekar, Geir
  Sahlgrenska University Hospital.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ravn-Fischer, Annica
  Sahlgrenska University Hospital.
  A 20-year perspective of in hospital cardiac arrest: Experiences from a university hospital with focus on wards with and without monitoring facilities.2016In: International Journal of Cardiology, ISSN 0167-5273, E-ISSN 1874-1754, Vol. 216, p. 194-199Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Knowledge about change in the characteristics and outcome of in hospital cardiac arrests (IHCAs) is insufficient.

  AIM: To describe a 20year perspective of in hospital cardiac arrest (IHCA) in wards with and without monitoring capabilities.

  SETTINGS: Sahlgrenska University Hospital (800 beds). The number of beds varied during the time of survey from 850-746 TIME: 1994-2013.

  METHODS: Retrospective registry study. Patients were assessed in four fiveyear intervals.

  INCLUSION CRITERIA: Witnessed and nonwitnessed IHCAs when cardiopulmonary resuscitation (CPR) was attempted.

  EXCLUSION CRITERIA: Age below 18years.

  RESULTS: In all, there were 2340 patients with IHCA during the time of the survey. 30-Day survival increased significantly in wards with monitoring facilities from 43.5% to 55.6% (p=0.002) for trend but not in wards without such facilities (p=0.003 for interaction between wards with/without monitoring facilities and time period). The CPC-score among survivors did not change significantly in any of the two types of wards. In wards with monitoring facilities there was a significant reduction of the delay time from collapse to start of CPR and an increase in the proportion of patients who were defibrillated before the arrival of the rescue team. In wards without such facilities there was a significant reduction of the delay from collapse to defibrillation. However, the latter observation corresponds to a marked decrease in the proportion of patients found in ventricular fibrillation.

  CONCLUSION: In a 20year perspective the treatment of in hospital cardiac arrest was characterised by a more rapid start of treatment. This was reflected in a significant increase in 30-day survival in wards with monitoring facilities. In wards without such facilities there was a decrease in patients found in ventricular fibrillation.

1234567 1 - 50 of 3556
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf