Change search
Refine search result
194195196197198199200 9801 - 9850 of 11513
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 9801.
  Skogström, Broney
  University of Borås, Central Administration.
  Yrkesutbildningssystem: olika begrepp, nivåer och hur hör de ihop2009Report (Other academic)
 • 9802.
  Skogström, Broney
  University of Borås, Central Administration.
  Zur Analyse einer Exemplum-Rede. Thesen des Vortrags auf der GAL-Jahrestagung in Kassel1996In: GAL-Bulletin: Zeitschrift für Angewandte Linguistik, ISSN 0175-2103, Vol. 25Article in journal (Other academic)
 • 9803.
  Skogström, Broney
  et al.
  University of Borås, Central Administration.
  Skogström-Filler, André
  Die Rahmenerzählung, ein verkleideter Text?1996In: Moderna Språk, ISSN 0026-8577, Vol. XC, no 2, p. 160-167Article in journal (Other academic)
 • 9804.
  Skolyarino, Svetlana
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Språkutveckling hos flerspråkiga barn genom ett lekperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Vart fjärde barn i Sverige har utländsk bakgrund (Statistiska centralbyrån, 2017).Förskollärare behöver kunskaper kring språkutvecklingsområdet för att underlätta barnens väg till språkbehärskandet. En stor del av tiden under vistelse i förskolan leker barn. Leken går hand i hand med lärande och utifrån förskollärarens perspektiv är leken en arena för lärande.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka förskollärarens syn på flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling genom lek samt deras språkstimulerande arbetssätt i leken med dessa barn.

  Metod: För studien har valts en kvalitativ metod för att studiens fokus ligger på att få förståelse för förskollärarnas syn på flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling genom lek samt deras språkstimulerande arbetssätt i leken med dessa barn. I studien ingår fyra intervjuer med förskollärare från tre olika förskolor. Alla respondenter har arbetat inom barnomsorgen mer än 10 år och har en viss erfarenhet inom flerspråkiga barns språkinlärning.

  Resultat: Studien visar att samtliga förskollärare anser att leken är förskolebarnets viktigaste verktygför att få nya kunskaper samt en avgörande faktor i flerspråkiga barns språkutveckling och utvecklingen generellt.  En annan viktig slutsats är att förskollärare ses som ankare och förebild i leken och fungerar som språklänk mellan flerspråkiga barn och andra deltagare. Dessutom det som utmärker framsteg i språkutveckling hos flerspråkiga barn är barnens egen vilja och mod för att ta kontakt och leka med andra barn. En annan viktig faktor i arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn är användning av bilder och tecken som stöd både i leken och under hela vistelsen på förskolan. Tecken och bild fungerar som en kompletterande resurs i kommunikationen med flerspråkiga barn.

 • 9805.
  Skopljak, Sendi
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nyanlända elever och matematik.: En studie ur fyra lärares perspektiv.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet berör nyanlända elever och ämnet matematik i årskurs 4-6. Sverige är idag ett mångkulturellt land och de senaste åren har det skett en ökning av nyanlända elever. Tidigare forskning visar att nyanlända elever har lägre prestationsnivå än infödda elever och detta framkommer tydligt i ämnet matematik. Tidigare forskning visar dessutom att en av orsakerna till nyanlända elevers svårigheter i matematik kan till stor del ha att göra med det svenska språket. Hur arbetar matematiklärare i klassrum där det finns nyanlända elever och på vilket sätt dessa lärare stödjer de nyanländas inlärning i matematik kommer att presenteras i detta arbete. Studien är kvalitativ och redskapet som använts är intervjuer. Fyra matematiklärare har framfört sina tankar och resonemang kring arbetets valda område. Synsättet som använts är hermeneutiskt utifrån Vygotskijs teorier kring det sociokulturella perspektivet. I resultatet framgår det tydligt att de fyra intervjuade lärarna är medvetna om det svenska språkets betydelse för nyanlända elever och hur språket påverkar elevernas inlärning i matematik. Resultatet visar att de intervjuade lärarna är enade om att genomgångar och förtydliganden av begrepp är viktigt men hur detta framförs i matematikundervisningen kan variera beroende på vilken lärare det handlar om. Variationen beror på det faktum att elever befinner sig på olika kunskapsnivåer, alla eleverna tar in kunskap på samma sätt och just därför är en anpassningsbar undervisning den rätta vägen för att man som lärare ska nå ut till samtliga elever.

 • 9806.
  Skopljak, Sendi
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svårigheter i matematik hos elever med svenska som andraspråk.: Orsaker och möjligheter ur fyra lärares perspektiv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ämnet matematik i årskurs 4-6. Tidigare forskning harvisat resultat på att elever med svenska som andraspråk möter svårigheter imatematik, som leder till att de inte når kunskapskraven för den årskurs de tillhör.Matematik har en hög status i både skola och i dagens samhälle, därför är det ytterstviktigt att samtliga elever med svenska som andraspråk ges möjligheter för att uppnåmålen. En bakomliggande faktor på svårigheterna som framkommer under avsnittetbakgrund, är modersmålets betydelse för matematikundervisningen för elever medsvenska som andraspråk. Vidare framkommer lärarnas resonemang om fenomenet.Syftet med min studie är att synliggöra hur fyra matematiklärare resonerar kringorsaker och möjligheter till svårigheter i matematik hos elever med svenska somandraspråk.Studien har sin utgångspunkt i en kvalitativ metod som bygger på intervjuer. Fyralärare intervjuades och framförde sina tankegångar kring svårigheter i matematik hoselever med svenska som andraspråk. Resultatet har delvis analyserats med hjälp avVygotskijs teori om den närmaste zonen för utveckling.Lärarna under intervjuerna anser att det finns olika orsaker till att elever med svenskasom andraspråk stöter på svårigheter i ämnet matematik. Några orsaker är det svenskaspråket, modersmålet, bristande förkunskaper samt klassrumsinteraktion. En delmöjligheter för att förebygga svårigheterna framkom också, bland annatmodersmålets betydelse för elever i ämnet matematik.

 • 9807.
  Skoric, Sladjana
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Flerspråkiga barns språkutveckling i svenska: en studie av pedagogernas arbete.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundSverige idag innebär ett samhälle med många olika språk, vilket är något många förskollärare erfar i sitt dagliga arbete och något som dagens förskolor måste bemöta. Flerspråkiga barn förväntas uppnå höga nivåer i det svenska språket. Höga krav ställs på deras skicklighet i svenska exempelvis vid framtida studier eller arbete. Detta examensarbete försöker att förklara närmare på vilket sätt förskollärare kan möjliggöra flerspråkiga barns språkutveckling i svenska och på så sätt förbereda dessa barn inför skolstarten.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med flerspråkiga barn för att främja deras språkutveckling i svenska.MetodUndersökningen är kvalitativ och en öppen intervju visade sig vara det mest lämpliga. Fem förskollärare intervjuades för att få inblick i vad som påverkar deras arbete, vilka möjligheter de har och vilka hinder de stöter på i sitt arbete. Därefter sammanställdes respondenternas formuleringar i relation till studiens syfte. Nästa steg var att hitta ett mönster i respondenternas svar. Insamlad data kodades och en sammanfattning som inkluderade alla svar skrevs.ResultatResultatet visar att majoriteten av förskollärarna visar medvetenhet och arbetar i språkutvecklande syfte. För förskollärarna är det viktigt att de utgår utifrån barns färdigheter och det faktum att flerspråkiga barn behöver mer uppmärksamhet. Förskollärarna understryker att språket är det grundläggande och de belyser tryggheten som en av de viktigaste förutsättningarna för att ett barn ska kunna lära sig ett språk. De ser gruppstorleken som det största hindret för att lyckas med det som står i läroplanen och det är något som förskollärarna inte har möjlighet att påverka. Stora barngrupper väcker hos förskollärarna en känsla av otillräcklighet som ofta resulterar i stressiga situationer, vilket leder till att förskollärare inte kan, i samma utsträckning, stödja flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. En åsikt som uttrycks i undersökningen är att flerspråkiga barns kunnande inför skolstarten riskerar att inte ha den nivå som krävs, vilket också har bevisats i tidigare forskning.

 • 9808.
  Skrifvars, M.
  University of Borås, School of Engineering.
  Development of regenerated cellulose reinforcement fabrics and their use in structural composites2012Conference paper (Other academic)
 • 9809.
  Skrifvars, M.
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Ramamoorthy, Sunil Kumar
  Baghaei, Behnaz
  Development of regenerated cellulose reinforcements and their use in structural composites for automotive applications2012Conference paper (Other academic)
 • 9810. Skrifvars, MB
  et al.
  Castrén, M
  Aune, S
  Thorén, A-B
  Nurmi, J
  Herlitz, Johan
  [external].
  Variability in survival after in-hospital cardiac arrest depending on the hospital level of care.2007In: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 73, no 1, p. 73-81Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Survival after in-hospital cardiac arrest (IHCA) differs considerably between hospitals. This study tries to determine whether this difference is due to patient selection because of the hospital level of care or to effective resuscitation management. METHODS: Prospectively collected data on management of in-hospital cardiac arrests from Sahlgrenska Hospital, a tertiary hospital in Gothenburg, Sweden (cohort one) and from five Finnish secondary hospitals (cohort two). A multiple logistic regression model was created for predicting survival to hospital discharge. RESULTS: A total of 954 cases from Sahlgrenska Hospital and 624 patients from the hospitals in Finland were included. The delay to defibrillation was longer at Sahlgrenska than at the five Finnish secondary hospitals (p=0.045). Significant predictors of survival were: (1) age below median (odds ratio [OR] 2.0, 95% confidence interval [CI] 1.5-2.8); (2) no diabetes (OR 1.9, CI 1.2-2.9); (3) arrests occurring during office hours (OR 1.5, CI 1.1-2.2); (4) witnessed cardiac arrest (OR 6.3, CI 2.6-15.3); (5) ventricular fibrillation or ventricular tachycardia as the initial rhythm (OR 4.9, CI 3.5-6.7); (6) location of the arrest (compared to arrests in general wards, GW): thoracic surgery and heart transplantation ward (OR 2.9, CI 1.5-5.9), interventional radiology (OR 4.8, CI 1.9-12.0) and other in-hospital locations (3.0, CI 1.6-5.7) and (7) hospital (compared to arrests at Sahlgrenska Hospital); arrests at Etelä-Karjala Central Hospital [CH] (OR 0.3, CI 0.1-0.7), Päijät-Hame CH (OR 0.3, CI 0.1-0.8) and Seinäjoki CH (OR 0.4, CI 0.3-0.7). CONCLUSION: The comparison of survival following IHCA between different hospitals is difficult, there seems to be undefined factors greatly associated with outcome. A great variability in survival within different hospital areas probably because of differences in patient selection, patient surveillance and resuscitation management was also noted. A locally implemented strong in-hospital chain of survival is probably the only way to improve outcome following IHCA.

 • 9811. Skrifvars, MB
  et al.
  Castrén, M
  Nurmi, J
  Thorén, A-B
  Aune, S
  Herlitz, Johan
  [external].
  Do patient characteristics or factors at resuscitation influence long-term outcome in patients surviving to be discharged following in-hospital cardiac arrest?2007In: Journal of Internal Medicine, ISSN 0954-6820, E-ISSN 1365-2796, Vol. 262, no 4, p. 488-495Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Few studies have focused on factors influencing long-term outcome following in-hospital cardiac arrest. The present study assesses whether long-term outcome is influenced by difference in patient factors or factors at resuscitation. METHODS: An analysis of cardiac arrest data collected from one Swedish tertiary hospital and from five Finnish secondary hospitals supplemented with data on 1 year survival. Multiple logistic regression analysis was used to identify factors associated with survival at 12 months. RESULTS: A total of 441 patients survived to hospital discharge following in-hospital cardiac arrest and 359 (80%) were alive at 12 months. Factors independently associated with survival [odds ratio (OR) >1 indicates increased survival and <1 decreased survival] at 12 months were; age [OR 0.95, 95% confidence interval (CI) 0.93-0.98], renal disease (OR 0.3, CI 0.1-0.9), good functional status at discharge (OR 4.9, CI 1.3-18.9), arrest occurring at (compared with arrests on general wards) emergency wards (OR 4.7, CI 1.4-15.3), cardiac care unit (OR 2.8, CI 1.2-6.4), intensive care unit (OR 2.4, CI 1.1-5.7), ward for thoracic surgery (OR 10.2, CI 2.6-40.1) and unit for interventional radiology (OR 13.3, CI 3.4-52.0). There was no difference in initial rhythm, delay to defibrillation or delay to return of spontaneous circulation between survivors and nonsurvivors. CONCLUSION: Several patient factors, mainly age, functional status and co-morbid disease, influence long-term survival following cardiac arrest in hospital. The location where the arrest occurred also influences survival, but initial rhythm, delay to defibrillation and to return of spontaneous circulation do not.

 • 9812. Skrifvars, MB
  et al.
  Vayrynen, T
  Kuisma, M
  Castrén, M
  Parr, MJ
  Silfverstolpe, J
  Svensson, L
  Jonsson, L
  Herlitz, Johan
  University of Borås, School of Health Science.
  Comparison of Helsinki and European Resuscitation Council ”do not attempt to resuscitate” guidelines, and a termination of resuscitation clinical prediction rule for out-of-hospital cardiac arrest patients found in asystole or pulseless electrical activity2010In: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 81, no 6, p. 679-684Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background The outcome of out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) with a non-shockable rhythm is poor. For patients found in asystole or pulseless electrical activity (PEA), recent guidelines or rules that may be used include “do not attempt to resuscitate” (DNAR) guidelines from Helsinki, discontinuing resuscitation in the guidelines of the European Resuscitation Council and a clinical prediction rule from Canada. We compared these guidelines and the rule using a large Scandinavian dataset. Materials and methods The Swedish Cardiac Arrest Registry includes prospectively collected data on 44 121 OHCA patients. We identified patients with asystole or PEA as the initial rhythm and excluded cases caused by trauma or drowning. The specificities and positive predictive values (PPVs) were calculated for the guidelines, and the clinical prediction rule for comparison. Results A total of 20 484 patients with non-shockable rhythms were identified; 85% had asystole and 15% PEA. The overall survival to hospital admission was 9% (n = 1.861) and 1% (n = 231) were alive at 1 month from the arrest. The specificity of the Helsinki guidelines in identifying non-survivors was 71% (95% confidence interval (CI): 65–77%) and the PPV was 99.4% (95% CI: 99.3–99.5), while the corresponding values for the European Resuscitation Council (ERC) was 95% (95% CI: 91.3–97.5) and 99.9% (95% CI: 99.9–99.9) and, for the prediction rule, 99.1% (95% CI: 96.7–99.9) and 99.9% (95% CI: 99.9–100.00), respectively. Conclusion In this comparison study, the Helsinki DNAR guidelines did not perform well enough in a general OHCA material to be widely adopted. The main reason for this was the unpredicted survival of patients with unwitnessed asystole. The clinical prediction rule and the recommendations of the ERC Guidelines worked well.

 • 9813. Skrifvars, MB
  et al.
  Väyrynen, T
  Kuisma, M
  Castren, M
  Parr, MJ
  Silfverstolpe, J
  Svensson, L
  Jonsson, L
  Herlitz, Johan
  University of Borås, School of Health Science.
  Comparison of Helsinki and European Resuscitation Council "do not attempt to resuscitate" guidelines, and a termination of resuscitation clinical prediction rule for out-of-hospital cardiac arrest patients found in asystole or pulseless electrical activity.2010In: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 81, no 6, p. 113-120Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The outcome of out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) with a non-shockable rhythm is poor. For patients found in asystole or pulseless electrical activity (PEA), recent guidelines or rules that may be used include "do not attempt to resuscitate" (DNAR) guidelines from Helsinki, discontinuing resuscitation in the guidelines of the European Resuscitation Council and a clinical prediction rule from Canada. We compared these guidelines and the rule using a large Scandinavian dataset. MATERIALS AND METHODS: The Swedish Cardiac Arrest Registry includes prospectively collected data on 44121 OHCA patients. We identified patients with asystole or PEA as the initial rhythm and excluded cases caused by trauma or drowning. The specificities and positive predictive values (PPVs) were calculated for the guidelines, and the clinical prediction rule for comparison. RESULTS: A total of 20484 patients with non-shockable rhythms were identified; 85% had asystole and 15% PEA. The overall survival to hospital admission was 9% (n=1.861) and 1% (n=231) were alive at 1 month from the arrest. The specificity of the Helsinki guidelines in identifying non-survivors was 71% (95% confidence interval (CI): 65-77%) and the PPV was 99.4% (95% CI: 99.3-99.5), while the corresponding values for the European Resuscitation Council (ERC) was 95% (95% CI: 91.3-97.5) and 99.9% (95% CI: 99.9-99.9) and, for the prediction rule, 99.1% (95% CI: 96.7-99.9) and 99.9% (95% CI: 99.9-100.00), respectively. CONCLUSION: In this comparison study, the Helsinki DNAR guidelines did not perform well enough in a general OHCA material to be widely adopted. The main reason for this was the unpredicted survival of patients with unwitnessed asystole. The clinical prediction rule and the recommendations of the ERC Guidelines worked well.

 • 9814.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Biopolymers and green polymers: the materials for sustainable textiles?2009Conference paper (Other academic)
 • 9815.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Conductive textile fibres for smart textiles: novel concepts and applications2010Conference paper (Refereed)
 • 9816.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Development of functional fibres for textiles and composites2014Conference paper (Other academic)
 • 9817.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Development of natural fibre composites for automotive applications2013Conference paper (Other academic)
 • 9818.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Development of regenerated cellulose reinforcement fabrics and their use in structural composites2013Conference paper (Other academic)
 • 9819.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Natural fibers for structural composite applications: concepts and opportunities2014Conference paper (Refereed)
 • 9820.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Natural fibres for structural composites - concepts and opportunities2015Conference paper (Other academic)
 • 9821.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Polymerteknikens mångsidiga nytta2009In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, Vol. 10, p. 83-88Article in journal (Other academic)
 • 9822.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Preparation of conductive viscose fibres by vapour deposition polymerisation of polythiophene2010Conference paper (Refereed)
 • 9823.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Research on funcional fibres at University of Borås2009Conference paper (Other academic)
 • 9824.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, School of Engineering.
  Structural composites from cellulose reinforcements: material concepts and production strategies2014Conference paper (Refereed)
 • 9825.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Adekunle, Kayode
  Processing of Lyocell fiber mat: An alternative renewable reinforcement in composite manufacturing2015In: Green and Sustainable Chemistry, ISSN 2160-6951, E-ISSN 2160-696X, Vol. 5, no 2, p. 47-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The carding of the Lyocell cellulose fiber was done with a cylindrical cross lap machine supplied by Cormatex Prato, Italy. Several mats were made by carding and needle punching in order to have a compact and well entangled mat suitable for reinforcement. The speed of the cross lap machine, the frequency of needle punching, the number of times the mat goes through needle punching, the feeding rate of the carded fiber and the depth of needle penetration determined the level of entanglement of the Lyocell fiber which ultimately increased the mechanical properties of the fiber. The good mechanical properties of the carded Lyocell fiber made it a renewable and environmentally friendly alternative as reinforcement in composite manufacturing. Compared with other jute fiber reinforced composites, the mechanical properties of the resulting Lyocell composites were found to be better. Regenerated cellulose fiber (Lyocell) composites were environmentally friendly and the mechanical properties were comparable to those of natural fibers.

 • 9826.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ansari, Farhan
  Berglund, Lars
  Nanostructured biocomposites based on unsaturated polyester resin and a cellulose nanofiber network2015In: Composites Science And Technology, ISSN 0266-3538, E-ISSN 1879-1050, Vol. 117, p. 298-306Article in journal (Refereed)
 • 9827.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Baghaei, Behnaz
  University of Borås, School of Engineering.
  Kumar Ramamoorthy, Sunil
  University of Borås, School of Engineering.
  Berglin, Lena
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Development of hybrid natural fibre reinforcements for structural composites: Concepts and opportunities2013Conference paper (Refereed)
 • 9828.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Baghaei, Behnaz
  University of Borås, School of Engineering.
  Kumar Ramamoorthy, Sunil
  University of Borås, School of Engineering.
  Rajan, Rathish
  Berglin, Lena
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Regenerated cellulose fibres for structural composites2014Conference paper (Other academic)
 • 9829.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Baghaei, Behnaz
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Rissanen, Marja
  Tampere University of Technology.
  Ramamoorthy, Sunil Kumar
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Mechanical and thermal characterization of compression moulded polylactic acid natural fiber composites reinforced with hemp and Lyocell fibers2014In: Journal of Applied Polymer Science, ISSN 0021-8995, E-ISSN 1097-4628, Vol. 131, no 15Article in journal (Refereed)
 • 9830.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Bakare, Fatimat
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Åkesson, Dan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Bashir, Tariq
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ingman, Petri
  University of Turku.
  Srivastava, Rajiv
  Indian Institute of Technology Delhi.
  Synthesis and characterisation of unsaturated lactic acid based thermoset bio-resins2015In: European Polymer Journal, ISSN 0014-3057, E-ISSN 1873-1945, Vol. 67, no June 2015, p. 570-582Article in journal (Refereed)
 • 9831.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Cho, Sung-Woo
  Hemanathan, Kumar
  Mahimaisenen, Pirabasenan
  Adekunle, Kayode
  University of Borås, School of Engineering.
  Regenerated cellulose fibre reinforced case in films: Effect of plasticizer and fibre content2013Conference paper (Refereed)
 • 9832.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Dhakal, Hom
  Advanced Polymer and Composites (APC) Research Group, University of Portsmouth, Portsmouth, UK.
  Åkesson, Dan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Zhang, Z
  Advanced Polymer and Composites (APC) Research Group, University of Portsmouth, Portsmouth, UK.
  Hybrid composites and biocomposites: concepts, opportunities and research challenges2016Conference paper (Refereed)
 • 9833.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Esmaeili, Nima
  Bakare, Fatimat Oluwatoyin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Afshar, Shahrzad
  Åkesson, Dan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Mechanical properties for bio-based thermoset composites made from lactic acid, glycerol and viscose fibers2015In: Cellulose (London), ISSN 0969-0239, E-ISSN 1572-882X, Vol. 22, no 1, p. 603-613Article in journal (Refereed)
 • 9834.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kalantar, Adib
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Mechanical and thermophysical characterization of high density polyethylene composites reinforced with talk particles2011Conference paper (Other academic)
 • 9835.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Mabille, Colinne
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Wojno, Sylvia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Åkesson, Dan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Dhakal, Hom
  University of Portsmouth.
  Zhang, Zhongyi
  University of Portsmouth.
  Resin transfer moulding processing of biocomposites from warp knitted and carded cellulose reinforcements2015Conference paper (Refereed)
 • 9836.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Pal, Jit
  Department of Textile Technology, Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, India.
  Srivastava, Rajiv K
  Department of Textile Technology, Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, India.
  Nandan, Bhanu
  Department of Textile Technology, Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, India.
  Electrospun composite matrices from tenside-free poly(caprolactone)-grafted acrylic acid/hydroxyapatite oil-in-water emulsions2017In: Journal of Materials Science, ISSN 0022-2461, E-ISSN 1573-4803, Vol. 52, no 4, p. 2254-2262Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Composite matrices of poly(ε-caprolactone)-grafted acrylic acid (PCL-g-AA) and hydroxyapatite (HA) were prepared via electrospinning of oil-in-water emulsions. Grafting of varying amounts of AA on PCL was carried out in a twin-screw compounder using benzoyl peroxide as an initiator under inert atmosphere. A solution of PCL-g-AA in toluene, containing HA, comprised the oil phase of the emulsion, while the aqueous phase contained poly(vinyl alcohol) (PVA) as a template polymer. No emulsifier was used in making such emulsions which were found to be stable for more than a month at room temperature. Secondary interactions of AA group of PCL-g-AA with HA and PVA at the oil–water interface provided stability to the emulsion. Uniform composite fibrous matrices were produced from the resultant emulsions under controlled electrospinning conditions. The composite matrices, thus developed using minimal organic solvent, are free from emulsifiers and have high potential to be used in applications including tissue engineering

 • 9837.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Persson, Maria
  University of Borås, School of Engineering.
  Cho, Sung-Woo
  University of Borås, School of Engineering.
  Resorbable porous scaffolds fabricated via melt spinning and weaving of the fibres: novel means for engineering bone tissues2011Conference paper (Refereed)
 • 9838.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Rajan, Rathish
  Joseph, Kuruvilla
  Assessing thermal characteristics of polyhydroxybutyrate based composites reinforced with different natural fibres2009Conference paper (Refereed)
 • 9839.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Rajan, Rathish
  Technology Centre Ketek Ltd.
  Rahkonen, Mirva
  Technology Centre Ketek Ltd.
  Rainosalo, Egidija
  Technology Centre Ketek Ltd.
  Modification of epoxy resin and its influence on tensile properties of viscose fabric composite2015In: ICCM20 Programme and book of abstracts, 2015Conference paper (Refereed)
 • 9840.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Rajan, Rathish
  Riihivuori, Johanna
  Järvelä, Pentti
  Mechanical and water absorption behaviour of textile composites on chemical treatment of reinforcements2013Conference paper (Other academic)
 • 9841.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Ramamoorthy, Sunil Kumar
  University of Borås, School of Engineering.
  Baghaei, Behnaz
  University of Borås, School of Engineering.
  Development Of Regenerated Cellulose Reinforcements And Their Use In Structural Composites For Automotive Applications2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There is need for the bio‐based materials which could fully or partly replace the synthetic materials in automotive components. Several studies have been suggested to incorporate natural fiber based materials into automotives, and regenerated cellulose fibers could have a great potential several automotive applications. In the paper we will describe ongoing research where we study non‐woven viscose and Lyocell as well as uniaxial continuous viscose filament reinforcements for the use in structural composites. Hybrid reinforcements based on regenerated cellulose fibers and glass fibers have also been studied, with the intention to optimize the reinforcement durability. The uniaxial viscose filament reinforcements were prepared by a winding technique, and we have also combined the viscose filament with continuous hemp yarns as well as different thermoplastic yarns. Both thermoset and thermoplastic composites were then produced by compression moulding with a pressure of 40 bar and at the temperature between 160‐170°C for 5 minutes. The resulting composites have been characterized regarding mechanical and thermal properties.

 • 9842.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Rehnby, Weronika
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Gustafsson, Maria
  Coating of textile fabrics with conductive polymers for smart textile applications2008Conference paper (Refereed)
 • 9843.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Soroudi, Azadeh
  University of Borås, School of Engineering.
  Melt spinning of carbon nanotube modified polypropylene conducting nanocomposite fibres2009In: Solid State Phenomena, ISSN 1012-0394, E-ISSN 1662-9779, ISSN 1012-0394, Vol. 151, p. 43-47Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Blends of polypropylene with multi-walled carbon nanotubes (CNT) have been prepared and melt spun to fibre filaments. The resulted filaments have been characterised regarding conductivity, thermal properties, and morphology. DSC suggests that carbon nanotubes act as nucleating sites in polypropylene and the TGA shows a high increase in thermal stability. Conductivity around 0.001 S/cm are achieved for both as-spun fibre and drawn fibre. A higher load of CNT up to 15 wt % increases the conductivity to 2.8 S/cm in as-spun fibre, but due to a high fibre diameter variation during spinning resulting in fibre breakage, melt spinning is very difficult. This is due to a non-uniform stress distribution during the drawing steps which can be a result of a non-homogeneous PP-CNT blend and the spinning machine process limitations. Differences in conductivities for extruded rods, as-spun fibre and drawn fibre which are made from the same blends, suggests that the crystallinity can affect the conductivity of the PP/CNT fibre.

 • 9844.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Soroudi, Azadeh
  University of Borås, School of Engineering.
  Melt spinning of carbon nanotube modified polypropylene for electrically conducting nanocomposite fibres2008Conference paper (Refereed)
 • 9845.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Soroudi, Azadeh
  University of Borås, School of Engineering.
  Preparation of conducting fibres by melt spinning of polyaniline-polyproplene blends modified with carbon nanotubes2008Conference paper (Refereed)
 • 9846.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Soroudi, Azadeh
  University of Borås, School of Engineering.
  Strategies for the preparation of conductive textile fibres for smart and functional textiles2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This presentation will discuss some on-going efforts regarding the development of conductive fibres by melt spinning of polyaniline-polypropylene blends. The blend was also modified with multi wall carbon nanotubes. The presentation will also review in the literature presented concepts regarding processing and manufacture of electrically conductive textile fibres.

 • 9847.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Soroudi, Azadeh
  University of Borås, School of Engineering.
  Bashir, Tariq
  University of Borås, School of Engineering.
  Preparation of conductive textile fibres by melt spinning and coating methods by utilising carbon nanotubes and conjugated polymers2009Conference paper (Refereed)
 • 9848.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Åkesson, Dan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Mabille, Coline
  Wojno, Sylwia
  Zhang, Zhongyi
  University of Portsmouth.
  Dhakal, Hom
  University of Portsmouth.
  Warp knitted and carded regenerated cellulose reinforced biocomposites2015Conference paper (Other academic)
 • 9849.
  Skrifvars, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Åkesson, Dan
  University of Borås, School of Engineering.
  Pettersson, C.
  Andreassson, S.
  Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys2010Conference paper (Other academic)
 • 9850. Skyman, Eva
  et al.
  Bergbom, Ingegerd
  Lindahl, Berit
  University of Borås, School of Health Science.
  Larsson, L
  Lindqvist, A
  Thunberg Sjöström, H
  Åhrén, C
  Notification card to alert for methicillin-resistant Staphylococcus Aureus is stigmatizing from patients' point of view2014In: Scandinavian Journal of Infectious Diseases, ISSN 0036-5548, E-ISSN 1651-1980, ISSN 0036-5548, Vol. 46, no 6, p. 440-446Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The importance of alerting health care systems of patients carrying multidrug-resistant bacteria (MRB) is highlighted in numerous guidelines. In the absence of electronic alert systems, notification cards are often recommended, but have rarely been evaluated. We evaluated patient experiences of receiving and using a methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) notification card. METHODS: Two cohorts of patients given a card when identified for the first time as a carrier in 1999-2003 and 2008-2010, responded to questionnaires distributed in 2004 and 2011, respectively. The response rate in 2004 was 92 (38 females)/129 and in 2011 was 110 (55 females)/209. In addition, 63% and 49%, respectively, followed the encouragement to provide written comments to the questions. These were analysed using a qualitative method. RESULTS: The patients took responsibility not to infect others, reported high usage, and acknowledged the importance of the card to inform health care institutions about their carrier status, despite experiencing fear, disrespect, lack of knowledge, and unprofessional behaviour when presenting it to personnel. Alarmingly these stigmatizing experiences were more frequent in 2011. Professional behaviour was reported from the infectious disease clinic. A majority of the patients were unaware of how they had acquired MRSA. CONCLUSIONS: The MRSA notification card was felt to stigmatize the patient, which makes its use questionable. Other alert methods need to be developed. Most importantly, the study demonstrates the importance for these patients to meet staff educated about MRB. Thus, there is an urgent need to educate health care professionals at all levels.

194195196197198199200 9801 - 9850 of 11513
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf