Change search
Refine search result
194195196197198199200 9801 - 9850 of 10885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 9801.
  Svensson, Hans
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Walles, Catarina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med biblioteksveteran Folke Lundström1983Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with Folke Lundström. The interview was conducted by Hans Svensson and Catarina Walles, student of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, on November 2, 1983.

 • 9802.
  Svensson, Jan-Erik
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lundberg, Stefan
  Inventering av vandrarmusslans larver i Göta kanal och Kinda kanal 20132014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under sensommaren 2013 inventerades 14 lokaler längs Göta kanal och tre lokaler längs Kinda kanal på förekomst av larver av vandrarmusslor. Syftet var att dokumentera deras förekomst och att skaffa ytterligare erfarenhet av metoder för provtagning av mussellarver. Inventeringen skedde genom provtagning från land; kvalitativ förekomst dokumenterades genom insamling med planktonhåv medan absoluta tätheter kvantifierades i sållade vattenprov. Mussellarver förekom på samtliga de tre lokalerna nedströms sjön Roxen i Östergötland, dvs. i kanalfåran nedströms slussen i Norsholm, i Motala ström vid Kimstad och i Norrköping. Larver påträffades inte i Kinda kanal-systemet (Linköping, Sturefors, Brokind), inte vid de fyra lokalerna uppströms Roxen i Östergötland, och inte heller vid de sju lokalerna längs kanalen i Västergötland. Vid lokalen i Norsholm skedde provtagning vid två tillfällen, 10 aug och 30 aug. Larvtätheten var hög vid den första icke-replikerade pilotprovtagningen (70 ind/liter) men avsevärt lägre tre veckor senare (4,6±2,3 ind/liter). Skillnaden antyder att produktionen av larver minskade under tidsperioden vilket styrks av en signifikant förändring i larvernas kroppsstorlek som ökade från 0,139±0,030 till 0,189±0,030 mm mellan provtagningarna. En rimlig tolkning är att täthets- och storleksskillnaden var en konsekvens av en minskad nyproduktion av larver samtidigt som överlevande larver tillväxte i storlek. Kortvariga täthetstoppar av mussellarver har ofta rapporterats i andra studier. Detaljerade studier av larvernas säsongsdynamik kräver således en tät provtagning. Vuxna vandrarmusslor kan spridas inom och mellan vattensystem på föremål som förflyttas, t.ex. båtar och vattenväxter, medan larverna i första hand sprids vid förflyttning av vatten. Ballastvatten och fisksumpar i större båtar liksom skvalpvatten i mindre fritidsbåtar och kanoter är tänkbara vektorer för larver. Även vatten i behållare med agnfisk utgör en potentiell risk. Spridningen i kanalsystem underlättas naturligtvis också av slussningen av vatten och av vattnets och larvernas naturliga rörelser. Vandrarmusslor är skildkönade och eftersom larvdödligheten ofta är hög krävs vanligen att många larver förflyttas för att nya populationer ska etableras i nya vattensystem. Dessutom, för att hon- och hangameter ska ha en rimlig möjlighet att träffa på varandra krävs att kolonisatörer av båda könen etablerar sig nära varandra. När vuxna populationer väl har byggts upp kan dock spridningen inom vattensystem gå mycket fort om larvproduktionen är hög. De tätheter vi uppmätt i denna undersökning (4,6 till 70 larver per liter) är av samma storleksordning som i svenska sjöar med etablerade bestånd av vuxna musslor. Vår bedömning är därför att larvproduktionen redan är hög i Roxen och Glan och med tanke på den livliga båttrafiken finns idag inga påtagliga spridningsbegränsningar som hindrar musslornas fortsatta etablering i Göta kanal-systemet. Deras fortsatta utbredning kommer istället att bestämmas av fysikalisk-kemiska och/eller biologiska förhållanden.

 • 9803.
  Svensson, Jan-Erik
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Lundberg, Stefan
  Plankton i Tyresö-Flaten och Albysjön: Resultat från en undersökning i augusti 20132014Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Djur- och växtplankton undersöktes i Tyresö-Flaten och Albysjön, två sjöar i Tyresö kommun, söder om Stockholm, den 9 augusti 2013. Undersökningen genomfördes på initiativ av Tyresö Fiskevårdsförening. Syftena var 1) att dokumentera mängd och sammansättning av plankton 2) att bedöma om det förekommer en eventuell djurplanktonbrist som kan påverka fiskrekryteringen och 3) att bedöma sjöarnas generella näringsstatus med hjälp av växtplanktonsamhällets egenskaper. Kvantitativa djurplanktonprov togs i epi- och hypolimnion (Limnoshämtare) och kvantitativa växtplanktonprov togs i epilimnion (Rambergrör) över respektive sjös djuphåla. Metodiken var den densamma som används i den nationella miljöövervakningen och följer vedertagna standarder och Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning. Dessutom togs prover på djurplankton i ytvattnet på ytterligare fyra strandnära lokaler i varje sjö, med avsikt att undersöka variationen i djurplanktonförekomst inom sjöarna. Djurplanktonmängden var stor i båda sjöarna. Detta gäller alla de tre viktigaste grupperna, dvs. hjuldjur, hinnkräftor och hoppkräftor. Den rikliga tillgången på djurplankton indikerar att planktonätande fisk hade god tillgång till föda vid undersökningstillfället. Vi bedömer att djurplanktonsamhället ger underlag för en hög produktion av fisk i båda sjöarna, men med något bättre förhållanden i Albysjön, som hade en något högre djurplanktontäthet vid vissa av de strandnära lokalerna. Växtplanktonmängden var normal men dominansen av cyanobakterier var stor och flera släkten med potentiellt toxiska arter påträffades. Det motiverar fortsatt övervakning av planktonsamhället, bl.a. med hänsyn till de hälsorisker som kan råda vid bad i samband med algblomningar. En statusklassning enligt EU:s vattendirektiv med hjälp av växtplanktonsamhället visade på god status vad gäller total växtplanktonbiovolym, men otillfredsställande status vad gäller andel cyanobakterier och förekomst av indikatorarter (TPI-index). Den sammanvägda bedömningen gav klassningen måttlig näringsstatus i både Tyresö-Flaten och Albysjön. Sjöar uppströms i Tyresåsystemet lider också av höga näringshalter och vattenvårdande åtgärder uppströms kommer troligen att förbättra statusen i Tyresö-Flaten och Albysjön. Resultaten från denna undersökning ger perspektiv åt Tyresö Fiskevårdsförenings tidigare undersökningar av djurplanktonmängder ute i Tyresöfjärdarna. Djurplanktontätheten var avsevärt högre i sötvattensmiljöerna i denna undersökning än i de delar av fjärdarna som påverkas av vatten från öppna Östersjön. Ändå drabbas båda miljöerna av periodiska blomningar av cyanobakterier, ett förhållande som ännu inte är helt utrett i vetenskaplig mening.

 • 9804. Svensson, J-E
  Djurplankton2006Report (Other academic)
 • 9805. Svensson, J-E
  Djurplankton i Djupeträskesjön och Eckern september 20062006Report (Other academic)
 • 9806. Svensson, J-E
  Fytoplankton i Örekilsälvens avrinningsområde2006Report (Other academic)
 • 9807. Svensson, J-E
  Zoo- och fytoplankton i Ellenösjön och Östersjön i augusti 20052006Report (Other academic)
 • 9808.
  Svensson, Jens
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Thawonsuk, Khemmatat
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Framgångsfaktorer vid rekommendation om fysisk aktivitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett problem vid rekommendation om fysisk aktivitet, är att vissa patienter inte tar till sig detta. Syftet med uppsatsen är att identifiera framgångsfaktorer vid rekommendation om fysisk aktivitet. Examensarbetet bygger på en litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar som analyserats enligt Axelssons analysmodell (2012, ss. 203-219). I resultatet framkommer tre teman som bidrar till framgång i samband med rekommendation om fysisk aktivitet. De teman som presenteras är Timing i TTM, Motiverande samtal och Fysisk aktivitet på recept. Genom att tillämpa dessa framgångsfaktorer, ökar möjligheten att patienten följer rekommendationen om fysisk aktivitet. Fortfarande råder det en negativ attityd gentemot FaR bland sjuksköterskor. Grunden till detta ligger bland annat i organisationens brister vid rutiner, utförande och uppföljning i arbetet med rekommendationen om fysisk aktivitet.

 • 9809.
  Svensson, Joakim
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Tackmann, Alex
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Utredning avseende förhöjd nollpunktsspänning i Ljungs distributionsnät2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att öka driftsäkerheten i distributionsnäten pågår kablifiering av luftledningsnät i stora delar av landet. I takt med ökad andel kabel i nätet samtidigt som andelen luftledning minskar medförs betydande tekniska förändringar vad gäller nätets egenskaper. Herrljunga elektriska har sedan en tid tillbaka ett problem med en förhöjd nollpunktsspänning i deras mellanspänningsnät. Följande nollpunktsspänning ligger på en relativt konstant nivå oberoende av väder och aktuell belastning. Det är för Herrljunga Elektriska okänt när och varför denna nollpunktsspänning uppstod men det finns en teori om att problemet uppstod i samband med kablifiering av deras luftledningsnät. Denna rapport redogör kortfattat om för exjobbet relevant teori om elkraftsystemet. Därefter genom litteraturstudie, undersökningar och observationer tas olika hypoteser om felorsaker fram som skulle kunna vara orsaken till den förhöjda nollpunktsspänningen i elnätet. I rapporten beskrivs problematiken som uppstår i samband med kablifiering av luftledningsnät, t.ex. det ökade bidraget av kapacitiva jordslutningsströmmar samt åtgärder åt dessa problem. Syftet med denna rapport är att närmare studera och förklara förhållanden som orsakar en förhöjd nollpunktsspänning och om möjligt kunna identifiera och lokalisera den eller de grundorsaker som ger upphov till nollpunktspänningen så att dessa kan åtgärdas.

 • 9810.
  Svensson, Johanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Ett ställe man kan komma till och bara sätta sig och läsa och komma bort ifrån allt.”: - en kvalitativ studie om vilken syn ungdomar på landsbygden har på nyttan av folkbibliotek2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this bachelor thesis is to study what views 15-16 years old teenagers, living in the Swedish countryside, have about public libraries. The method chosen for this study is focus group interviews with both library users and none-library users included. A theoretical method called The four spaces (Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen, 2012) has been used to analyse the empirical material.15 teenagers were part of this study and the result shows that the teenagers have a traditional view of public libraries, which means that they only see it as a place to borrow books and where one has to be quiet in order to not disturb other visitors. A conclusion is that if teenagers living in the countryside are to change their views about public libraries, the public libraries need to change their activities for this particular age group. Because today they feel like it’s not the most interesting place to visit.

 • 9811.
  Svensson, Kajsa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hölder, Sabrina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Subscription Services in the Fashion Industry: a Quantitative Approach on Consumers' Perspective2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Individualisation and digitalisation are increasing in importance which leads to a change in the society, affecting consumers’ behaviour and needs. This change results in consumers desiring an individualised consumption experience with additional services that fashion companies should consider in order to stay relevant. This development opens up for new opportunities regarding business models such as the business model of subscription services. The identified gap in the academic literature of subscription services lies in the application of this business model to the fashion industry. Non-academic articles about fashion subscription services were found but often from the industries’ point of view rather than from the consumers’ point of view. Thus, the purpose of this study is to investigate the consumers’ perspective on fashion subscription services and what underlying reasons there might be for these perspectives. The study is of quantitative nature with theories regarding subscription services, consumer behaviour and fashion forming the research questions and thus the research. Data was collected by an online questionnaire to gain insight on respondents’ perspectives on fashion subscription services which was used as descriptive empiricism, tested for correlations and discussed in line with the theories. The study shows that there are correlations between the theories and the respondents’ interest in fashion subscription services, but the interest cannot be explained by each of the theories separately. However, by looking into different affecting factors, suggestions of underlying reasons are offered by this study.

 • 9812.
  Svensson, Karin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Mikropartiklar från polyester: En undersökning om hur ruggning, tid och temperatur påverkar fiberutfällning från textilier vid tvätt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mikroplaster i havet är ett miljöproblem som har fått stor uppmärksamhet i och med nya alarmerande rapporter som publiceras. För lite drygt ett decennium sedan drogs kopplingar mellan mikroplaster i havet och klädindustrin då man funnit mikrofiberföroreringar från polyester och akryl längst med stränder runt om i världen. Redan då kunde man se att mikrofiberkoncentrationen i haven hade ökat i takt med ökad konsumtion av syntetiska material. Forskare är idag överens om att vi vet för lite om vilka effekter mikroplaster i haven har på miljö, vattenlevande organismer och människor. Studier visar att många av de mikroplaster som finns i haven kommer från textilier som släpps ut genom vanlig hushållstvätt, och textilier i polyestermaterial och framför allt fleece tenderar att fälla mer än andra. Syftet med den här studien är att undersöka möjligheterna att avgöra hur ruggningsprocessen vid framställning av fleece påverkar mängden fiberfällning vid tvätt, och även undersöka hur en sänkning av temperatur vid tvätt och kortare tvättid påverkar fiberfällning för fleece. Det finns idag ingen standardiserad metod för att mäta fiberfällning från textilier vid tvätt. Metoden som användes i den här studien har tagits fram utefter tidigare studerad litteratur. En frotté stickades upp på Textilhögskolan i Borås som ruggades till fleece och provbitar skars ut i en storlek på 15x15 cm. Tvätt utfördes i en laboratorietvättmaskin där tvättvattnet filtrerades över ett glasfiberfilter för uppsamling av fibrer. Filtret vägdes efter filtrering för att bestämma fiberfällning. För att undersöka ruggningsprocessens påverkan för fiberfällning vid tvätt jämfördes frotté och fleece. Dessa tvättades i 60 °C i 30 minuter och i tillägg till vägning av filter studerades även dessa i mikroskop. Fiberfällning vid en tid- och temperaturförändring undersöktes för fleece genom att tvättas i två olika temperatur- och tidsinställningar. Resultatet av den här studien visade på ingen signifikant skillnad mellan frotté och fleece och då en färgningsprocess uteslöts var det svårt att urskilja fibrer från fleecelagret i mikroskop. Tid och temperatur visade sig ha betydelse för mängden fiberfällning där provbitar tvättade i 30 minuter visade på högre fiberfällning än prover tvättade i 15 minuter, och prover tvättade i 30 °C visade på högre fiberfällning än de tvättade i 40°C. Brister i den metod som användes i den här studien tros kan ha påverkat resultatet. Vidare forskning är nödvändig för att ta fram en metod för att på ett standardiserat sätt mäta fiberutfällning från textilier vid tvätt för att hitta sätt för att minska mikroplastkoncentrationen i haven.

 • 9813. Svensson, L
  et al.
  Aasa, M
  Dellborg, M
  Gibson, M
  Kirtane, A
  Herlitz, Johan
  [external].
  Ohlsson, A
  Karlsson, T
  Grip, L
  Comparison of very early treatment with either fibrinolysis or percutaneous coronary intervention facilitated with abciximab with respect to ST recovery and infarct-related artery epicardial flow in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction: the Swedish Early Decision (SWEDES) reperfusion trial.2006In: American Heart Journal, ISSN 0002-8703, E-ISSN 1097-6744, Vol. 151, no 4, p. 798-798Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Results from a number of studies indicate that primary percutaneous coronary intervention (PCI) is superior to fibrinolysis for treatment of acute ST-elevation myocardial infarction. Modern adjunctive antithrombotic treatment with systematic use of low-molecular-weight heparins, fibrin-specific thrombolysis, and glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitors may improve the outcome compared with what was achieved in previous studies. METHODS: Patients with ST-elevation myocardial infarction were randomized to receive enoxaparin followed by reteplase (group A; n = 104) or enoxaparin followed by abciximab and transfer to invasive center for optional PCI (group B; n = 101). Primary end points were ST-segment resolution 120 minutes and TIMI flow at coronary angiography 5 to 7 days after randomization. RESULTS: Forty-two percent of the patients started therapy in the prehospital phase. Time from symptom to treatment was 114 minutes in group A and 202 minutes in group B. Baseline characteristics were similar in the 2 groups. Sixty-four percent in group A and 68% in group B had ST resolution of > 50% at 120 minutes (not significant). At control angiography, 54% in the fibrinolytic group and 71% in the invasive group had TIMI 3 flow (P = .04). At 30 days, the composite of death, stroke, or reinfarction occurred in 8% in the fibrinolytic group compared with 3% in the invasive group (not significant). CONCLUSIONS: Despite much shorter time delay to start of fibrinolysis than PCI, this did not result in signs of superior myocardial reperfusion. Epicardial flow in the infarct-related artery was better after invasive therapy, and there was a trend toward better clinical outcome after this treatment compared with after fibrinolysis.

 • 9814. Svensson, L
  et al.
  Axelsson, C
  [external].
  Nordlander, R
  Herlitz, Johan
  [external].
  Elevation of biochemical markers for myocardial damage prior to hospital admission in patients with acute chest pain or other symptoms raising suspicion of acute coronary syndrome.2003In: Journal of Internal Medicine, ISSN 0954-6820, E-ISSN 1365-2796, Vol. 253, no 3, p. 311-319Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To evaluate the occurrence of elevation of serum biochemical markers for myocardial damage in the prehospital setting amongst patients who called for an ambulance due to a suspected acute coronary syndrome (ACS). DESIGN: Prospective observational study. SUBJECTS: All the patients who called for an ambulance due to suspected ACS. SETTING: South Hospital's catchment area in Stockholm and in the Municipality of Göteborg, Sweden between January and November in the year 2000, were included. INTERVENTIONS: On arrival of the ambulance crew, a blood sample was drawn for bedside analysis of serum myoglobin, creatine kinase MB and troponin I. A 12-lead electrocardiogram (ECG) was simultaneously recorded. MAIN OUTCOME MEASURES: Elevation of biochemical markers prior to hospital admission. RESULTS: In all, 511 patients participated on 538 occasions. Elevation of any biochemical marker was observed in 11% of all patients. The corresponding figure for patients developing myocardial infarction was 21%; for patients with myocardial ischaemia 8%; for patients with a possible myocardial ischaemia 4% and for patients with other diagnoses 5%. Amongst those who had a final diagnosis of acute myocardial infarction (AMI), 47% had ST-elevation on initial ECG and 57% had either ST-elevation or elevation of any biochemical marker. CONCLUSION: Bedside analysis of biochemical markers in serum is already feasible prior to hospital admission amongst patients with a suspected ACS. About 20% of patients with AMI have elevated biochemical markers at that stage. When found this data might increase the possibility of diagnosing an AMI very early in the course. However, false positives were found and whether this strategy will improve the triage of these patients in the prehospital setting remains to be proven.

 • 9815. Svensson, L
  et al.
  Axelsson, C
  [external].
  Nordlander, R
  Herlitz, Johan
  [external].
  Prehospital identification of acute coronary syndrome/myocardial infarction in relation to ST elevation2005In: International Journal of Cardiology, ISSN 0167-5273, E-ISSN 1874-1754, Vol. 98, no 2, p. 237-244Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: To evaluate factors that identify patients with an acute coronary syndrome/myocardial infarction prior to hospital admission among patients with a suspected acute coronary syndrome who were transported by ambulance with and without ST elevation on the ambulance electrocardiogram (ECG). METHODS: This was a prospective observational study in the part of Stockholm that is served by South Hospital ambulance organisation and the Municipality of Goteborg. All the patients who called for an ambulance due to acute chest pain or other symptoms raising the suspicion of an acute coronary syndrome took part. Immediately after the arrival of the ambulance, a blood sample was drawn for the analysis of serum myoglobin, creatine kinase (CK) MB and troponin I. A 12-lead ECG was simultaneously recorded. Further factors that were taken into consideration were age, gender, history of cardiovascular disease, symptoms and clinical findings. RESULTS: In patients with ST elevation in prehospital ECG, the likelihood of an acute myocardial infarction increased if there were simultaneous ST depression in other leads (OR 3.94, 95% CL 1.26-12.38). For patients without an ST elevation, the likelihood of an acute myocardial infarction increased if there were: elevation of any biochemical marker OR 2.96, 95% CL 1.32-6.64; ST depression (OR 2.54, 95% CL 1.43-4.51), T-inversion (OR 2.22, 95% CL 1.10-4.48), male gender (OR 2.21, 95% CL 1.24-3.93) and increasing age (OR 1.04, 95% CL 1.01-1.06). CONCLUSION: Among patients with a suspected acute coronary syndrome, factors that increased the likelihood for an ongoing acute myocardial infarction could already be defined prior to hospital admission. For those with an ST elevation, factors were found in ECG pattern. For those without an ST elevation, such factors were found in elevation of biochemical markers, admission ECG, male gender and increasing age.

 • 9816. Svensson, L
  et al.
  Axelsson, C
  [external].
  Nordlander, R
  Herlitz, Johan
  [external].
  Prognostic value of biochemical markers, 12-lead ECG and patient characteristics amongst patients calling for an ambulance due to a suspected acute coronary syndrome.2004In: Journal of Internal Medicine, ISSN 0954-6820, E-ISSN 1365-2796, Vol. 255, no 4, p. 469-477Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: To evaluate whether a 12-lead ECG, together with a multi-marker strategy that used point-of-care measurements of myoglobin, creatine kinase (CK-MB) and troponin I, was able to predict patients at short- and long-term risk of death, when simultaneously considering age, gender, previous history, symptoms and clinical findings on arrival of the ambulance. DESIGN: Prospective observational study. SETTING AND SUBJECTS: Consecutive patients (n=511) in ambulances in Stockholm and Göteborg in Sweden who called for an ambulance due to chest pain or other symptoms raising a suspicion of acute coronary syndrome. INTERVENTION: In almost all patients, a diagnostic ECG, patient baseline characteristics and measurements of CK-MB, troponin I and myoglobin were recorded. RESULTS: In univariate analysis, the highest 30-day mortality (17%) was found amongst patients with the combination of ECG signs of myocardial ischaemia and the elevation of any biochemical marker. The highest 1-year mortality (20%) was found amongst patients with ECG signs of myocardial ischaemia and the elevation of any biochemical marker. Increasing age (RR 1.07; 95 CI 1.02-1.13) lack of symptoms of chest pain and a previous history of hypertension (3.02; 1.08-8.79) were independent predictors of 30-day mortality. Myoglobin was the only biochemical marker independently associated with 30-day mortality (6.66; 1.83-22.3). Increasing age (1.11; 1.06-1.16), previous history of diabetes (3.42; 1.41-8.25) heart failure (2.64; 1.26-5.52) and other symptoms than chest pain and dyspnoea (5.23; 2.14-12.76) were independent predictors of 1-year mortality. In many of the variables the confidence limits were wide. CONCLUSION: Amongst patients with a clinical suspicion of acute coronary syndrome, those with the combination of ECG signs of myocardial ischaemia and the elevation of any biochemical marker on arrival of the ambulance form a group with a particularly high risk of death. However, age as well as aspects of clinical history and type of symptoms independently contribute to prognostic information.

 • 9817. Svensson, L
  et al.
  Bohm, K
  Castrén, M
  Pettersson, H
  Engström, L
  Herlitz, Johan
  [external].
  Rosenqvist, M
  Compression-only CPR or standard CPR in out-of-hospital cardiac arrest2010In: New England Journal of Medicine, ISSN 0028-4793, E-ISSN 1533-4406, Vol. 363, no 5, p. 434-442Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Emergency medical dispatchers give instructions on how to perform cardiopulmonary resuscitation (CPR) over the telephone to callers requesting help for a patient with suspected cardiac arrest, before the arrival of emergency medical services (EMS) personnel. A previous study indicated that instructions to perform CPR consisting of only chest compression result in a treatment efficacy that is similar or even superior to that associated with instructions given to perform standard CPR, which consists of both compression and ventilation. That study, however, was not powered to assess a possible difference in survival. The aim of this prospective, randomized study was to evaluate the possible superiority of compression-only CPR over standard CPR with respect to survival. METHODS: Patients with suspected, witnessed, out-of-hospital cardiac arrest were randomly assigned to undergo either compression-only CPR or standard CPR. The primary end point was 30-day survival. RESULTS: Data for the primary analysis were collected from February 2005 through January 2009 for a total of 1276 patients. Of these, 620 patients had been assigned to receive compression-only CPR and 656 patients had been assigned to receive standard CPR. The rate of 30-day survival was similar in the two groups: 8.7% (54 of 620 patients) in the group receiving compression-only CPR and 7.0% (46 of 656 patients) in the group receiving standard CPR (absolute difference for compression-only vs. standard CPR, 1.7 percentage points; 95% confidence interval, -1.2 to 4.6; P=0.29). CONCLUSIONS: This prospective, randomized study showed no significant difference with respect to survival at 30 days between instructions given by an emergency medical dispatcher, before the arrival of EMS personnel, for compression-only CPR and instructions for standard CPR in patients with suspected, witnessed, out-of-hospital cardiac arrest. (Funded by the Swedish Heart–Lung Foundation and others; Karolinska Clinical Trial Registration number, CT20080012.)

 • 9818. Svensson, L
  et al.
  Isaksson, L
  Axelsson, Christer
  [external].
  Nordlander, R
  Herlitz, Johan
  [external].
  Predictors of myocardial damage prior to hospital admission among patients with acute chest pain or other symptoms raising a suspicion of acute coronary syndrome.2003In: Coronary Artery Disease, ISSN 0954-6928, E-ISSN 1473-5830, Vol. 14, no 3, p. 225-231Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: To evaluate factors which, prior to hospital admission, predict the development of acute coronary syndrome or acute myocardial infarction among patients who call for an ambulance due to suspected acute coronary syndrome. DESIGN: Prospective observational study. METHODS: All the patients who called for an ambulance due to suspected acute coronary syndrome in South Hospital's catchment area in Stockholm and in the Municipality of Göteborg between January and November 2000, were included. On arrival of the ambulance crew, a blood sample was drawn for bedside analysis of serum myoglobin, creatine kinase (CK)MB and troponin-I. A 12-lead electrocardiogram (ECG) was simultaneously recorded. RESULTS: In all, 538 patients took part in the survey. Their mean age was 69 years and 58% were men. In all, 307 patients (57.3%) had acute coronary syndrome and 158 (29.5%) had acute myocardial infarction. Independent predictors of the development of acute coronary syndrome were a history of myocardial infarction (P=0.006), angina pectoris (P=0.005) or hypertension (P=0.017), ECG changes with ST elevation (P<0.0001), ST depression (P<0.0001) or T-wave inversion (P=0.012) and the elevation of CKMB (P=0.005). Predictors of acute myocardial infarction were being a man (P=0.011), ECG changes with ST elevation (P<0.0001) or ST depression (P<0.0001), the elevation of CKMB (P<0.0001) and a short interval between the onset of symptoms and blood sampling (P=0.010). CONCLUSION: Among patients transported by ambulance due to suspected acute coronary syndrome, predictors of myocardial damage can be defined prior to hospital admission on the basis of previous history, sex, ECG changes, the elevation of biochemical markers and the interval from the onset of symptoms until the ambulance reaches the patient.

 • 9819. Svensson, L
  et al.
  Karlsson, T
  Nordlander, R
  Wahlin, M
  Zedigh, C
  Herlitz, Johan
  [external].
  Implementation of prehospital thrombolysis in Sweden. Components of delay until delivery of treatment and examination of treatment feasibility2003In: International Journal of Cardiology, ISSN 0167-5273, E-ISSN 1874-1754, Vol. 88, no 2-3, p. 247-256Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To evaluate the feasibility of prehospital thrombolysis in Sweden in terms of safety and to examine the various components of the delay between onset of symptoms and start of treatment. SETTING: A total of 16 hospitals in Sweden in both urban and less populated areas and the associated ambulance organisations. DESIGN: Prospective evaluation of patients with an ST-elevation infarction treated with reteplase. An ECG was recorded and transmitted to hospital. The ambulances were staffed by a physician in 1% of cases, a nurse in 67% and a staff nurse in 32%. RESULTS: Of the 148 patients who received treatment prior to hospital admission, six (4%) had a cardiac arrest prior to hospital admission and two (1%) died prior to arrival at hospital. One patient was given treatment despite an exclusion criterion (previous stroke) and died on the 1st day in hospital due to a cerebral haemorrhage. The overall 30-day mortality was 7.1% and 1-year mortality 9.8%. Treatment was initiated within 2 h after the onset of symptoms in 53% of patients and within 1 h in 17% of patients. The median interval between the arrival of the ambulance and sending an ECG was 13 min and the median interval between sending an ECG and the start of thrombolysis was 18 min. The delay was similar regardless of ambulance staff. CONCLUSION: Implementation of prehospital thrombolysis on a national basis in Sweden appears to be safe. More than half the patients can be given treatment less than 2 h after the onset of symptoms. There is potential for reducing this time still further.

 • 9820. Svensson, L
  et al.
  Nilsson, J
  Herlitz, Johan
  University of Borås, School of Health Science.
  Svensson, Leif (Editor)
  Allmän rytmdiagnostik utifrån prehospital EKG2009In: Prehospital akutsjukvård, Liber AB , 2009, p. 279-294Chapter in book (Other academic)
 • 9821. Svensson, L
  et al.
  Nordlander, E
  Axelsson, C
  [external].
  Herlitz, Johan
  [external].
  Are predictors for myocardial infarction the same for women and men when evaluated prior to hospital admission?2006In: International Journal of Cardiology, ISSN 0167-5273, E-ISSN 1874-1754, Vol. 109, no 2, p. 241-247Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: To describe predictors of myocardial infarction prior to hospital admission in women and men among patients with a suspected acute coronary syndrome without ST-elevation. DESIGN: Prospective observational study in Stockholm and Göteborg, Sweden. RESULTS: Of 433 patients who did fulfill the inclusion criteria 45% were women. Fewer women (17%) than men (26%) developed acute myocardial infarction (AMI) (p=0.054), particularly among patients with initial ST-depression, in whom AMI was developed in 22% of women and 54% of men (p = 0.001). Predictors for infarct development in women were: a history of AMI and advanced age. Among men they were: initial ST-depression or a Q-wave on ECG and elevation of biochemical markers (both recorded on admission of the ambulance crew). There was a significant interaction between gender and the influence of ST-depression on the risk for development of myocardial infarction (p < 0.05). CONCLUSION: Among patients transported with ambulance due to a suspected acute coronary syndrome and no ST-elevation fewer women than men seem to develop AMI particularly among patients with ST-depression. These results suggest that early prediction of myocardial infarction might differ between women and men with acute chest pain.

 • 9822. Svensson, L
  et al.
  Wahlin, R
  Castrén, M
  Rosenqvist, M
  Hollenberg, J
  Herlitz, Johan
  University of Borås, School of Health Science.
  Fler kan räddas efter hjärtstopp utanför sjukhus. 10.000 drabbs varje år: bara drygt 300 överlever2010In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 107, no 8, p. 502-505Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Hjärtstopp utanför sjukhus är vanligt, och få överlever. Alltför få patienter nås i tid av den reguljära ambulanssjukvården. Tidig hjärt–lungräddning (före ambulansens ankomst) kan dubblera, till och med tredubbla, överlevnaden. Överlevnadsvinster har internationellt kunnat påvisas med i stort sett alla ambulanssamverkande system som polis, väktare och brandmän. God långtidsprognos hos överlevare av hjärtstopp utan­för sjukhus kan påvisas. Vinsten med att placera ut hjärtstartare på allmänna platser är ännu inte väldokumenterad.

 • 9823. Svensson, Leif
  et al.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, School of Health Science.
  Bång, Angela
  University of Borås, School of Health Science.
  Bremer, Anders
  University of Borås, School of Health Science.
  Suserud, Björn-Ove
  University of Borås, School of Health Science.
  Cirkulation, Bröstsmärtor2009In: Prehospital akutsjukvård, Stockholm: Liber , 2009, p. 264-278Chapter in book (Other academic)
 • 9824. Svensson, Leif
  et al.
  Nilsson, Jens
  Herlitz, Johan
  University of Borås, School of Health Science.
  Svensson, Leif (Editor)
  Allmän rytmdiagnostik utifrån prehospitalt EKG2009In: Prehospital akutsjukvård, Stockholm: Liber , 2009, p. 279-295Chapter in book (Other academic)
 • 9825. Svensson, Leif
  et al.
  Sarlöv, Catharina
  Björk Brämberg, Elisabeth
  University of Borås, School of Health Science.
  Svensson, Leif (Editor)
  Diabetes2009In: Prehospital akutsjukvård, Stockholm: Liber , 2009, p. 316-325Chapter in book (Other academic)
 • 9826.
  Svensson, Lena
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Dependent form: Finding form by using two shapes dependent on eachother2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The interest of this work is found in the potential ways of constructinggarments and how form can be explored within that field.This work explores how one can use draping as a construction methodapplied on garments to change the traditional shape and to create new formand silhouettes.

  The possibility to create form by using two depending components is thefoundation and aim of this collection. It will embrace different qualities inmaterials and challenge traditional garments and the view on how we usuallyand suppose to wear these garments.

  Garments are dependent mostly on the body of the wearer in first hand, onecould say that this work challenges that order when the two pieces aredeveloped being dependent on each other in first hand.

  Through relationship of fastening and uniting materials I will explore thepossibilities within form and volume and push the expression within thebasic forms within a traditional wardrobe.

  My aim is to further investigate the possibilities within womens wear bylooking at material, color and silhouette through a deconstructed way ofdraping.

  A collection of seven outfits is the result of this work. The outfits willchallenge the field of construction and how we traditionally make garments.The shapes and expression will be based on the interaction between garmentsand the materials.

 • 9827.
  Svensson, Louise
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Andersson Drugge, Gabriella
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Tillsatser i polyestertextil: Avlägsnande av dispersionsfärg inför mekanisk återvinning genom omsmältning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Polyetentereftalat, PET, är den vanligaste polymeren i den grupp av syntetiska polymerer som går under det generiska namnet polyester, PES, i textilindustrin. År 2015 producerades cirka 53 miljoner ton PET-fibrer, vilket är 58,6% av alla fibrer som producerades i världen samma år. Användningen av syntetiska fibrer som tillexempel PET förväntas öka eftersom platån för bomullsproduktion är uppnådd. Det är en stor utmaning för samhället att ta tillvara på dessa resurser även när en textil anses vara förbrukad på andra sätt än downcycling, energiutvinning eller deponi. Det kommer att krävas flera olika metoder för att effektivt ta tillvara på förbrukad textil från konsument för att föra in textilen i en cirkulär livscykel. En metod för att minska mängden jungfruligt material som används är återvinning. PET-flaskor återvinns mekaniskt genom att granulera och smälta om till ny spinnmassa och PET-fibrer återvinns genom kemisk återvinning. Vad gäller mekanisk återvinning är ett problem tillsatser som finns i produkten. Detta arbete beskriver olika tillsatser som tillsätts i polyester från garnspinning till slutberedning. Det har inte framkommit hur dessa tillsatser påverkar en mekanisk återvinning. Tillsatser som är kända att skapa problem vid återvinning av PET-flaskor är lim, pappersetiketter och färg. Färg i ingående material resulterar i en missfärgning i återvunnet material. Därför undersöktes möjligheten i detta arbete att ta bort dispersionsfärg från polyesterfibrer för att även kunna återvinna dessa genom omsmältning. Det finns flera patent som har som gemensam metod att avfärga polyester genom att lägga ned materialet i mindre bitar i upphettat lösningsmedel under konstant omrörning. I patenten bryts sedan polyestern ned genom kemisk återvinning och därför är det inte tydligt beskrivet hur resultatet av avfärgningen blir. Ett nyligen publicerat patent från 2016 har studerats närmare då patentet syftar till att avfärga och återvinna polyesterfibrer från använda kläder. I detta arbete har försök utförts genom att modifiera en del av ett exempel som beskrivs i patentet. Syftet var att undersöka och optimera återanvändningen av lösningsmedel samt definiera en optimal avfärgningstid. Resultatet har betydelse eftersom det ger kvantitativ data med avseende på avfärgning inför en återvinningsprocess och skulle kunna bidra till att mekanisk återvinning av textil utvecklas, vilket gynnar ett hållbart samhälle. I studien har en kontrollerad färgning av ett trikåtyg i 100% polyester utförts med dispersionsfärg som enbart innehåller en kromofor grupp, Disperse Blue 56. Tyget har sedan skurits i mindre bitar, 2*2 cm, för att avfärgas i lösningsmedel, 93-95 ℃, under konstant omrörning med badförhållandet 1:20. Lösningsmedlet som används i denna studie är 1,3 dimethyl-2-imidazolidione 98%, vilket har förkortats genomgående till DMI. Det har undersökts om avfärgningstiden kan förkortas till 10 minuter vilket sedan jämfördes med textil som avfärgats under 15 minuter. En förkortning av processtiden kan innebära en mer resurssnål avfärgningsprocess. Vidare har det även undersökts om det går att återanvända samma lösningsmedel till flera omgångar avfärgning, vilket definierats som användningsgrad 1 till 3. Textilen har efter avfärgning tvättats i rumstempererad DMI och rumstempererad etanol innan torkning i 12 timmar. Tygbitar som avfärgats i användningsgrad 1 av DMI under 15 minuter ger lägst värden på kulörthet vilket har säkerställts genom statistiska beräkningar. Det har även visats att optiskt vitmedel, av okänd typ, delvis avlägsnats i samtliga försök. Vikt- och volymförändring har analyserats men det går inte att fastslå att någon förändring sker.

 • 9828.
  Svensson, Madeleine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wiktorsson, Johanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Plantera ett frö för framtiden: förskollärares uppfattningar kring hållbar utveckling i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Undersökningen handlar om förskollärares uppfattningar kring begreppet hållbar utveckling, hur de anser att de synliggör hållbar utveckling i förskolan samt hur barns lärande kring ämnet kan möjliggöras. Hållbar utveckling är ett aktuellt och viktigt ämne. Det är därför också viktigt att barn tidigt får stimulans kring sin förståelse för ämnet för att ge dem möjlighet att kunna agera hållbart i framtiden. Här har förskolan en central roll.

  Syfte

  Syftet är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar att barns lärande kring hållbar utveckling möjliggörs i förskolans verksamhet.

  Metod

  Undersökningen är kvalitativ och utgår ifrån en fenomenografisk ansats. Metodverktyget som används är kvalitativ intervju. Urvalet i undersökningen består av nio förskollärare från fem olika förskolor. En fenomenografisk analysmodell har använts som hjälp vid analysen.

  Resultat

  I resultatet framgår det att förskollärarna anser att hållbar utveckling är ett komplext begrepp som innefattar många delar. Det framkommer att det finns fyra skilda synsätt på hållbar utveckling samt två olika arbetssätt som tillämpas av förskollärarna. Resultatet visar även att det är den sociala och den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling som får störst plats i förskolans verksamhet. Förskollärarna redogör för viktiga aspekter kring hur barns lärande för hållbar utveckling kan stimuleras. Det är viktigt att barn får vara delaktiga och får inflytande. Det är enligt dem även betydelsefullt att samtala med barn om hållbar utveckling, att förskollärare agerar som medupptäckare samt att lärandet är varierat och lustfyllt.

 • 9829.
  Svensson, Malin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hur placering och utformning av innehåll kanpåverka användares upplevelse på stora webbplatser: En användarstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate if users find the informationthey are looking for on the IKEA web site. To examine this,both quantitative and qualitative methods are used. Themethods used in this study is heuristic evaluation, survey,contextual inquery and web analysis. The result shows thatusers has hard to find categories that are hidden in a dropdownmenu and find it hard to notice elements that areseparated from the content itself.

 • 9830.
  Svensson, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hultman, Anne
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Butikspsykologi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur en butiksmiljö där alla fem sinnena är stimulerade påverkar konsumenternas shoppingupplevelse och om hur det kan påverka avslut till köp. Hypotesen är att besökaren kommer att ha en bättre shoppingupplevelse i den stimulerande miljön samt att de kunder som handlar gör fler avslut till köp. Studien bygger på ett experiment i en butik där alla sinnen utom synen tillförs eftersom det redan är stimulerat i butiksmiljön. Vi har valt att dela upp besökare och kunder i butiken i två olika grupper, där ena gruppen vet om det pågående experimentet och den andra gruppen vet inget. Dessa grupper ska jämföras för att visa hur de upplevde den nya miljön i butiken och om det finns skillnader mellan resultaten i respektive grupp. Vår studie visar inga resultat som stärker vår hypotes.

 • 9831.
  Svensson, Marie-Louise
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Matematiklyftet: ett lyft för inkludering?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Matematik kunskaperna har försämrats i de svenska skolorna över tid, därav måste något hända. Därför pågår det en stor statlig vidareutbildning av matematiklärare, Matematiklyftet. Denna fortbildning riktar sig till lärare i årskurs 1-9 i syfte att höja måluppfyllelsen hos eleverna. Eleverna skall således få en mer varierad och utmanade undervisning. Syftet med studien är att undersöka om lärare i årskurs 1-5 beskriver sin undervisning mer inkluderande, efter att de har gått Matematiklyftet.

  Undersökningen gjordes med hjälp av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som verktyg. Sex lärare från två olika skolor i Västsverige intervjuades. Deras svar spelades in, transkriberades och analyserades.

  Resultatet tyder på att undervisningen har blivit mer inkluderande efter att lärare deltagit i Matematiklyftet. De intervjuade lärarna anger att de nu i större utsträckning varierar och utmanar eleverna och att de i ökad utsträckning ägnar mer av matematiklektionerna åt problemlösning. Lärarna redogör att de lättare kan anpassa sig till elevers olika kunskapsnivåer.

 • 9832.
  Svensson, Robin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Föräldrars påverkan på barn i den preoperativa fasen: Ur anestesisjuksköterskornas perspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under den preoperativa fasen möter anestesisjuksköterskan patienten för första gången. Tidigare forskning har visat att föräldrar upplever ångest inför att deras barn ska genomgå en operation. Föräldrars och anestesisjuksköterskans attityd påverkar barnet, -och vikten av en god relation är av stor betydelse. Tidigare forskning har belyst att föräldrar har stor påverkan på barnet preoperativt, men ingen tidigare forskning har belyst anestesisjuksköterskans perspektiv på hur föräldrar påverkar barnet.

  Syftet med studien var att undersöka hur anestesisjuksköterskan uppfattar att föräldrar påverkar sitt barn under den preoperativa fasen samt att undersöka vilka strategier anestesisjuksköterskan använder i mötet med barn och föräldrar. För att få reda på anestesisjuksköterskans upplevelser och erfarenheter valdes kvalitativ forskningsintervju med induktiv ansats som metod. Fem anestesisjuksköterskor som hade erfarenhet av att vårda barn fick frågan om hur de upplever att föräldrar påverkar barnet i den preoperativa fasen. En kvalitativ innehållsanalys utfördes av de transkriberade intervjuerna. Resultatet visade att anestesisjuksköterskorna upplevde att föräldrarna hade stor påverkan på barnet vilka kunde utgöra hinder och förutsättningar i mötet med barn i den preoperativa fasen. Resultatet presenteras i tre kategorier: Förutsättningar i mötet med barn i den preoperativa fasen, Hinder i mötet med barn i den preoperativa fasen och Anestesisjuksköterskornas strategier. De tre kategorierna har tillhörande subkategorier. Tidigare studier styrker att föräldrar påverkar sitt barn i vårdsituationer, men få forskningsstudier tar upp barnets oro för föräldern som mår dåligt av att medverka i en vårdsituation. Vidare forskning om barns oro för föräldern bör göras.

 • 9833.
  Svensson, Sofie
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Reprocessing and Characterisation of High Density Polyethylene Reinforced with Carbon Nanotubes2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nanocomposite containing High Density Polyethylene (HDPE) and Carbon Nanotubes (CNTs)was reprocessed and characterised to investigate the effect on properties during recycling. Thecomposite was prepared with 3 wt-% CNTs and was recycled ten times by alternatereprocessing and grinding and thereafter the material was characterised. Furthermore, simulatedcycles with continuous processing at 20, 100 and 200 minutes were conducted, representing 10,50 and 100 cycles respectively, in order to investigate the degradation after longer time ofprocessing. In both trials, a reference material containing neat HDPE was studied. Thecharacterisation of the materials produced was conducted using tensile, flexural and charpyimpact testing for investigation of mechanical properties. Differential Scanning Calorimetry(DSC) was used for determining the thermal behaviour and Gel Permeation Chromatography(GPC) to find molecular weight changes. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) wasused for identification of the material. The results showed no major difference in propertiesafter ten recycling steps, which indicated that the material had the ability to retain its propertiesduring recycling. In the simulated cycles, the oxidative induction time was decreased after 50and 100 cycles, meaning that antioxidants had been consumed during processing. After 50cycles the molecular weight for the reference material was slightly decreased and after 100cycles significantly decreased, indicating chain scission of the polymer chains. For thecomposite the molecular weight was stable, due to that the carbon nanotubes protect thepolymer matrix during degradation.

 • 9834.
  Svensson, Sofie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Mezaraupa, Kristine
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Nyckeltal inom ideella föreningar – En fallstudie av Friskis&Svettis2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The goal for Non-profit organizations is not to maximize the profit, therefore every earned Krone goes back to the organization and their members. In spite of that the non-profit organizations cannot run at a loss and they have to generate revenues to be able to improve the organization and secure their future position. A key performance indicator is used as a tool to get a perspicuous picture of the health and development of the organization. The key performance indicators focus on the aspects that are most critical to an organization's current and future success. The purpose with these is to inform which actions that needs to be implemented to enhance the performance within an organization.Purpose: The aim of the study is to increase the understanding of key performance indicators in Non-profit organizations. We have chosen to study Friskis&Svettis, a Swedish Non-profit organization.Design/methodology/approach: This study uses an abductive approach, which means that we have combined an inductive and a deductive perspective. Research is based on a qualitative method where we have interviewed informants from six different Friskis&Svettis organizations. The empirical data is analyzed against the existing research in the field of study to increase the understanding of the findings.Findings: The results of the study indicate that the mission of Friskis&Svettis is to offer pleasurable and accessible training for everybody. The mission is the same both on central and local level. The study revealed that the KPIs, membership- and presence statistics, are the same and are set centrally. The presences statistics helps to adapt the supply and thereby achieve the goal to get more people in motion. Membership statistics shows whether you succeed with the goal (or not) and can be used as a tool to follow-up and evaluate the organization. The KPIs that are used locally are membership statistics, presence statistic, card sales, liquidity, revenue per member, member satisfaction and solidity. These KPIs vary in number and use in the local units.KPIs are used as a tool to measure how the goals are achieved. Furthermore, the notion is that the financial indicators do not fill an equally important role in Friskis&Svettis when the organization does not have return of investment targets. Financial indicators in Friskis&Svettis are therefore used mainly to ensure survival. It is also clear that these figures enable the realization of the non-financial targets because a good economy helps to improve operations and increase member satisfaction.IIIOriginality/value: The knowledge about key performance indicators in Non-profit organizations is today limited. The findings of the study add knowledge about the subject that can be used in the future for further research.

 • 9835.
  Svensson, Staffan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Duration of load effects of solid wood: A review of methods and models2009In: Wood Material Science & Engineering, ISSN 1748-0272, E-ISSN 1748-0280, Vol. 4, no 3-4, p. 115-124Article in journal (Refereed)
 • 9836.
  Svensson, Staffan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Munch-Andersen, Jørgen
  Danish timber information.
  Accurate strength parameters for fasteners with examples for ring shank nails2016In: World Conference on Timber Engineering, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Strength parameters for fasteners determined in accordance with the methods prescribed for the European CE-marking leads quite different values for seemingly similar products from different manufactures. The results are hardly repeatable, to some extent due to difficulties in selecting representative timber samples for the testing. Beside this uncertainty, the declared values concerns only structural timber, so no values are available for e.g, LVL or plywood.

  This paper gives:

  • Examples of the variability of declared strength parameters for ring shank nails for almost similar products.
  • Results from withdrawal test for similar nails inserted in the same timber specimens (structural timber and LVL), which is used for investigating similarities and differences between nails and wood.
  • Discussion of statistical methods to compare the strength parameters of two nails.
  • A proposal for a method that enables to determine accurate strength parameters needed for structural design from comparative tests involving reference fasteners.
 • 9837.
  Svensson, Staffan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Munch-Andersen, Jørgen
  Danish timber information.
  Theory of timber connections with slender dowel type fasteners2016In: Wood Material Science & Engineering, ISSN 1748-0272, E-ISSN 1748-0280, p. 1-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A theory on the lateral load-carrying capacity of timber connections with slender fasteners is presented. The base of the theory is the coupled mechanical phenomena acting in the connection, while the wood and the slender fastener deform and yield prior to failure. The objective is to derive a sufficient description of actions and responses which have determining influence on the load-carrying capacity of timber connections with slender fasteners. Model assumptions are discussed and made, but simplifications are left out. Even so, simple mathematical equations describing the lateral capacity are derived from mechanical equilibrium of the deformed fastener. The herein proposed theory is verified against tests. The tests were designed to vary the influence of isolated mechanical phenomenon as much as possible. The theory shows a very high accuracy and precision when predicting the load-carrying capacity of the tested connections.

 • 9838.
  Svensson, Staffan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Turk, Goran
  University of Ljubljana.
  Hozjan, Tomaz
  University of Ljubljana.
  Predicting moisture state of timber members in a continuously varying climate2011In: Engineering structures, ISSN 0141-0296, E-ISSN 1873-7323, Vol. 33, no 11, p. 3064-3070Article in journal (Refereed)
 • 9839.
  Sverker, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Det var då jag fick en vattendroppe i pannan: En experimentell studie om utomhuspedagogikens effekt på lärande.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Utomhuspedagogik är tänkt att användas som ett komplement till den ordinarie undervisningen i skolan och forskning visar hur utomhuspedagogik har visat sig ha positiva effekter som indirekt främjar lärandet. Många aktiva lärare förespråkar ett användande av utomhuspedagogik i sin ordinarie undervisningen men erfarenheter är ändå att det sällan används. Genom utomhuspedagogik får eleverna en möjlighet att använda sina erfarenheter och sinnen i sitt kunskapsskapande och enligt studiens använda teori bidrar detta till ett ökat lärande för individen. Det är därför intressant att se om elever lär sig mer med hjälp av utomhuspedagogiska inslag som ett komplement i den ordinarie undervisningen.Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om elever lär sig mer genom att utomhuspedagogik används som ett komplement i undervisningen. Hypoteser görs gällande att utomhuspedagogiska inslag i undervisningen bidrar till ett ökat lärande.Metod: Undersökningen är en kvalitativ studie där en experimentell ansats har används för att undersöka om elever lär sig mer med hjälp utomhuspedagogik som komplement i undervisningen. I undersökningen ingår 18 elever fördelat på två olika grupper, en innegrupp och en utegrupp. Båda grupper har en gemensam lektion om lövträd följt av en skogspromenad som enbart utegruppen har. Några dagar efter genomför samtliga deltagare ett kunskapsprov. Detta kunskapsprov genomfördes med hjälp av intervjuer där samtliga deltagare fick svara på samma frågor.Resultat: Resultatet av det genomförda kunskapstestet visar hur utegruppen presterade bättre på testet i jämförelse med innegruppen. I en jämförelse med det förkunskapstest som eleverna deltog i innan den primära undersökningen genomfördes visade det sig att båda grupperna presterat betydligt bättre på det primära testet än på förkunskapstestet. Resultatet visade även att eleverna som ingick i utegruppen presterade närmare 30 % bättre än vad innegruppen gjorde. Sammanställningen av resultatet gav indikationer på att det förbättrade lärandet bland annat kunde bero på de sinnliga erfarenheter som utegruppen haft möjlighet att använda sig av.

 • 9840.
  Swahn, Elisabet
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Amningsbh: Produktutveckling av amningsbh enligt en identifierad kravbild2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The definition of a breastfeeding brassiere is a brassiere where the breast is easily exposed to the child, for example through a cup design that opens up. Furthermore there are high expectations for breastfeeding brassieres to function and fit with the modern mother’s lifestyle, and at the same time it needs to be designed considering the complications that can occur during breastfeeding. At a Swedish fashion company, which this study is aimed towards, there is a need to further develop their range of breastfeeding brassieres. The purpose of the study is to examine what demands a breastfeeding brassiere needs to meet, and how they can be met. These guide lines are then concluded and verified in the development of production documents for a first prototype. By conducting a wear testing study where five different types of breastfeeding brassiere are tested and examined by three test candidates that fall within the company target group, both areas of development and demands can be defined. The different demands are examined and defined around wear fit/comfort, function, design and choice of material. The result from the wear testing study showed clear guide lines when it comes to the target group preferences and the areas of possible development within the company’s own range of breastfeeding brassieres. Production documents for a first prototype, the breastfeeding brassiere Bianca, is developed. The prototype is made to meet and fulfill a majority of the defined demands for a breastfeeding brassiere.

 • 9841. Swedén, Annika
  Speciella tjänster för speciella frågor: att skapa ”virtual desks” (virtuella tjänster)2005Conference paper (Other academic)
 • 9842.
  Swärdh, Camilla
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Effektutvärdering av specialpedagogisk kompetensutveckling i Borås Stad2004Report (Other academic)
 • 9843. Syamsiah, Siti
  et al.
  Taherzadeh, Mohammad J.
  University of Borås, School of Engineering.
  The Fruits of Cooperation in Yogyakarta2013In: SGI Quarterly, ISSN 1341-6510, Vol. jan, no 71, p. 6-Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Waste is commonly regarded simply as a useless byproduct. But as the global population increases, we need to utilize resources ever more efficiently while finding alternative means for fulfilling people’s demand. In the Gemah Ripah fruit market in Yogyakarta, Indonesia, a demo plant that converts fruit waste into energy is helping educate people toward a new paradigm that waste can be a valuable resource.

 • 9844.
  Syrén, Felicia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Li, Cai
  School of informatics, University of Skövde.
  Billing, Erik
  School of informatics, University of Skövde.
  Lund, Anja
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Nierstrasz, Vincent
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Characterization of textile resistive strain sensors2016Conference paper (Other academic)
 • 9845.
  Syversætre Johannessen, Vega
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  White Noise: An exploration of tufted surfacesin relation to sound, physicalcontact and tactility.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project is about exploring a textile surface with the design elements of sound, physical contact and tactility. It is interesting to analyse how audio and physical elements can help stimulate the human senses. The aim is to bring these elements into a design context and create a textile surface that can give people a sensory and spatial experience. Through tufting it is possible to work with long and short pile, which adds tactile values in the material. The outcome of this exploration is a vast tufted landscape that partly covers the wall and continues out on the floor. The surface has an abstract visual appearance with irregular shapes that defines the different material. The large scale has an overwhelming effect and invites people to interact and explore the surface. This challenges the fundamental structures of architecture and increases the importance of tactile and human senses, such as curiosity in spatial environments

 • 9846.
  Szklarski, Andrzej
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Den kvalitativa metodens mångfald2002Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The qualitative method has grown to become an important methodological alternative within social science research. The qualitative method can to some extent be regarded as uniform and to some extent as varied. Unity of the qualitative method manifests on a higher level of scientific reflection. There are mainly the ontological and epistemological assumptions that constitute common foundations for qualitative research. In spite of these common foundations the qualitative method has become increasingly varied. Development of qualitative method has resulted in many, more or less, complex methodological procedures, which are well defined and well delimited in relation to each other. Researchers can today choose from several different research approaches. These approaches have their own specific research purposes, which lead to specific patterns of analysis and the structuring of empirical data. Examples of such qualitative research approaches are grounded theory, empirical phenomenology and heuristic research. The development of qualitative method has also resulted in a large variation within research approaches. An example of the variety within the same research approach consists of different variants of empirical phenomenology, developed by Colaizzi, Van Kaam and Giorgi. Another example consists of two variants of grounded theory, the first one developed by Glaser and the other one developed by Strauss in cooperation with Corbin. This report focuses on the issues of interpretation, understanding and validity of qualitative research. The qualitative method is interpretative in its character but can include different types of interpretation and understanding in its various qualitative research approaches. Two basic types of interpretation in qualitative research lead to two different kinds of understanding. The first concentrates on interpretative understanding of the direct meaning, which can be communicated consciously. The direct meaning can appear both in explicit and implicit form. Explicit meaning is communicated more distinctly in a linguistic way and implicit meaning is less distinctly communicated in an extra-linguistic way, for example, with the help of metaphors or anecdotes. The other type of interpretation exceeds the horizon of direct meaning and concentrates on meta-interpretative understanding of non-direct meaning. In this type of interpretation the researcher interprets the meaning with the help of an external frame of reference. Depending on the type of interpretation and understanding used, the different validation procedures can be, more or less, useful for various qualitative research approaches. Meta-interpretative validation is necessary, for example, in phenomeno21 graphic and hermeneutical studies for the justification of the researchers interpretations of non-direct meaning. On the contrary, within empirical phenomenology meta-interpretative validation is not needed, because phenomenological research results only concentrate on interpretative understanding of the direct meaning. Theoretical validation is necessary in most qualitative research approaches, but to various extents. In contrast to phenomenography or empirical phenomenology, grounded theory claims full theoretical validation.

 • 9847.
  Szklarski, Andrzej
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Konfliktupplevelsens väsen2000Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This study is about conflict experiences of teenagers in Sweden and Poland. The study has two purposes. The main purpose is to delimit and describe the feelings that constitute the essence of conflict experience. The second purpose is to establish possible differences between Swedish and Polish teenagers, concerning the essence of conflict experience. This study is anchored theoretically and methodically in phenomenology. The data has been collected through the "self-report" method and analysed by means of Van Kaam's empirical phenomenological approach. The phenomenological analyse has resulted in the delimitation of three constituents which are essential for the conflict experience. The essence of this experience is of anger, feelings of mental strain and feelings of unfair treatment. Feelings of anger are both the most common and the most explicit expressed in the data. Anger is an immediate experience in conflict situations and doesn't come gradually. Even though anger is an immediate and not a gradual experience, it can vary in strength and intensity during the conflict. If the anger accelerates or reduces depends among other things on the applied management strategy and on the way the opponent is acting in the conflict. Feelings of anger are very hard to master and they practically always lead to some form of manifestations or a will to manifest. The manifestations of the anger are most often directed against the conflict party. Feelings of mental strain are characterised by a big complexity as regards their character and consequences. Unlike anger feelings of mental strain aren't immediate and can arise gradually. Feelings of mental strain start with small symptoms, which becomes more disturbing as time passes on. As a result different mental and somatic reactions can appear. The teenagers describe a vary set of such reactions, for example eating disorder, sleeping problems and suicidal thoughts. Unlike anger the manifestations or the will to manifest feelings of mental strain isn't very common. Crying is the only conspicuous way to reduce inner tensions and to get an outflow of these unpleasant feelings. The manifestations that appear are also very seldom pointed against the other party. Here you can observe a tendency of isolation and hiding of feelings of mental strain. Feelings of unfair treatment arise due to treatment that the person finds not just and undeserved. These feelings can for example be based on an incident when the person is blamed for something he/she hasn't done, or has done in another way or for another purpose. Misinterpretations of what was said or the intentions of statements that are regarded as groundless or distorted can also cause these feelings. The teen34 agers regard all unfair treatment in conflicts as hurting and offending. However, feelings of unfair treatment are more hurting in conflicts with adults than with other teenagers. Feelings of unfair treatment don’t come gradually. They arise suddenly similar to anger, but they are not as immediate as anger in conflict situations. One of two purposes of the study was to explore if there were any differences between Swedish and Polish teenagers concerning the essence of the conflict experience. A comparative analyse has shown that the essences of the conflict experience is the same in both national groups. There is a real experience-unity between the Polish and the Swedish teenagers, who in their stories use almost the same terms and expressions. Even though anger, feelings of mental strain and feelings of unfair treatment is the essence of conflict experience in both countries, the context, consequences and intensity of feelings may vary within national groups as well as between the national groups. The intensity of anger, which in average is higher in the Polish group, can serve as an example.

 • 9848. Szpirer, C
  et al.
  Szpirer, J
  Klinga-Levan, K
  Ståhl, Fredrik
  University of Borås, School of Health Science.
  Levan, G
  The rat: an experimental animal in serach of a genetic map1996In: Folia biologica (Praha), ISSN 0015-5500, Vol. 42, no 4, p. 175-226Article in journal (Refereed)
 • 9849. Szucs, Stefan
  et al.
  Dellve, Lotta
  University of Borås, School of Health Science.
  Jutengren, Göran
  University of Borås, School of Health Science.
  Pathways of reorganization, leadership and long-term sickness absence due to mental diagnosis among local government public sector employees in Sweden 1998-2012.2014Conference paper (Refereed)
 • 9850. Szöts, Miklós
  et al.
  Darányi, Sándor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Alexin, Zoltán
  Vincze, Veronika
  Almási, Attila
  Semantic Processing of a Hungarian Ethnographic Corpus2010In: Proceedings of the 1st International AMICUS Workshop, October 21, 2010, Vienna, Austria, p. 112-115Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this poster, a Hungarian ethnographic database containing linguistic annotation is presented. The corpus contains texts from three domains, namely, folk beliefs, t altos texts and tales. All the possible morphosyntactic analyses assigned to each word and the appropriate one selected from them (based on contextual information) are also marked. Syntactic (dependency) annotation is added semi-automatically to the corpus texts at a second phase of the processing. With the help of these enriched linguistic attributes, the texts can be semantically analyzed and clustered. The research and development team is working on a semantic search tool enabling to browse the texts on the basis of their semantic meaning. The proposed technology may result in a new approach to the ethnographic research and may open a new type of access to the databases.

194195196197198199200 9801 - 9850 of 10885
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf