Change search
Refine search result
14151617181920 801 - 850 of 18088
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 801.
  Andersson, Jennie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Bazso, Tove
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Influencers på Instagram: en studie om kvinnors köpbenägenhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Influencer marketing påstås vara ett marknadsföringsverktyg som ligger rätt i tiden. Denna marknadsföringsmetod handlar om att använda sig utav influencers för att sprida ett företagsvarumärke och produkter. På sociala medier kan influencers lägga upp bilder och videos och många anser att influencer marketing är mer trovärdigt och personligt än till exempel reklam på TV. Denna trovärdighet bidrar till att konsumenters köpbenägenhet ökar eftersom man känner tillhörighet och samhörighet med influencers. Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse influencer marketing har på Instagram och om de har någon inverkan på unga kvinnors köpbenägenhet, och i så fall vilken inverkan det har. Två forskningsfrågor har tagits fram för att uppfylla syftet och med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt och vetenskapliga artiklar har forskarna jämfört det insamlade empiriska materialet. Den kvalitativa metoden bestod av tre stycken fokusgrupper där urvalet var unga kvinnor mellan 20–25 år. Efter att ha analyserat resultatet har forskarna kommit fram till att influencer marketing har en stor påverkan på unga kvinnors köpbenägenhet. Forskarna menar att det som en influencer lägger upp på Instagram inte alltid behöver leda till ett köp, utan det leder mer till att ett behov och en köpbenägenhet skapas av de bilder som dyker upp i flödet. Hur influencer marketing uppfattas av konsumenter är något individuellt men det tycks ändå vara en marknadsföringsmetod som fungerar då det upplevs trovärdigt.

 • 802.
  Andersson, Jennie
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Hedin, Johanna
  University of Borås, School of Health Science.
  Livet även om jag dör: Patienters upplevelser av att leva med obotlig cancersjukdom2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det förväntas att var tredje person i Sverige någon gång under sin livstid kommer att drabbas av cancer. Upplevelserna av att leva med en cancersjukdom är individuella då patienter är unika individer bestående av kropp, själ och ande. Det lidande cancersjukdomen medför kan leda till att patienterna ifrågasätter sin egen tillvaro på ett biologiskt, psykologiskt och existentiellt plan. För att sjuksköterskor skall kunna ge god omvårdnad till cancersjuka patienter krävs det att de får en ökad förståelse för patienternas livsvärldar. Syftet med uppsatsen är att belysa patienters upplevelser av att leva med obotlig cancersjukdom när livets slut är nära. Uppsatsen utgår ifrån två självbiografier där upplevelser och känslor hos två patienter med obotlig cancersjukdom beskrivs. Resultatet består av sex teman: Upplevelser av lidande, av ofrivillig ensamhet, av livsvilja, av att slitas mellan hopp och förtvivlan, av att känna tvivel och tillit till Gud samt av ljus i mörkret. Varje tema delas in i två underteman. Resultatet från självbiografierna stämde väl överens med aktuell forskning och det visar att självbiografier kan vara en god källa till kunskap och utveckling inom vården. Det är av största vikt att sjukvårdspersonal försöker sätta sig in i cancerpatienters upplevelser när livets slut är nära för att god vård skall upprätthållas. Alla upplevelser i sjukdomsförloppet från besked till död har lika stor betydelse i cancerpatienters liv.

 • 803.
  Andersson, Jennie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Liljebjörn, Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Anknytningens betydelse för trygghet: En studie om förskollärares syn på barns anknytning i förskolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningDen teoretiska utgångspunkten i vår studie är Bowlbys anknytningsteori som tillsammans med aktuell forskning påvisar att de barn som har en trygg anknytning utvecklas bättre både kognitivt och känslomässigt. För att förskolan ska erbjuda en god kvalitet är det därför av stor vikt att det finns kunskap om anknytningens betydelse hos pedagoger i förskolan samt att de arbetar för att vara trygga anknytningspersoner och skapa nära relationer med barnen.SyfteSyftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om betydelsen av barns anknytningsprocesser i förskolan.MetodI vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Vi intervjuade sammanlagt sex förskollärare som alla har en lång erfarenhet av arbete på förskola. Genom analys och bearbetning av vårt insamlade material diskuterade vi gemensamt fram ett resultat.ResultatResultatet visade att förskollärarna hade en hög medvetenhet om anknytningens betydelse för barns trygghet samt om vikten av sina egna roller som kompletterande anknytningspersoner. Trots att vårt resultat påvisar att det inte alltid finns optimala förutsättningar för en god anknytning, såsom hög personaltäthet och kontinuitet i personalgruppen, kompenserades detta till viss del av förskollärarnas förhållningssätt och kompetens.

 • 804.
  Andersson, Jennifer
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Strandberg, Jasmine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vi tvingar ingen att vara med, det är frivilligt!: En studie om pedagogers upplevelser av barns inflytande i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om barns inflytande utifrån yrkesverksamma pedagogers perspektiv. Närmare bestämt syftar undersökningen till pedagogers upplevelser av arbetet med barns inflytande. Studien lutar sig på två frågeställningar, hur pedagoger upplever att de arbetar med barns inflytande i förskolan, samt vad de upplever vara den största utmaningen i arbetet med barns inflytande. För att få reda på syftet har både kvantitativ och kvalitativ metod tillämpats. Den bakgrund som är aktuell för studien presenteras och redogör för barns inflytande ur olika perspektiv. De perspektiv som behandlas är förskolans styrdokument, begreppet inflytande, barnperspektiv och barns perspektiv, yngre barn, vuxnas makt, pedagogers betydelse och barns lek. Den tidigare forskning som presenteras handlar till stor del om vuxnas bemötande och stora barngrupper. Barns möjlighet till inflytande hänger oupplösligen samman med vuxnas och barns samspel. Den sociokulturella teorin förespråkar detta och blir därför relevant till studiens innehåll. Begreppet utvecklingszon lyfts fram som framträdande inom teorin. Den kvantitativa undersökningen som utförts har legat till grund för den senare kvalitativa. De metoder som tillämpats och presenterats är enkät samt fokusgruppsintervju. Enkäterna besvarades sammanlagt av 23 pedagoger på fyra olika förskolor i en mindre kommun. I fokusgruppsintervjuerna deltog totalt åtta förskollärare från två av de förskolor som medverkat i enkätundersökningen. Den insamlade datan från enkätundersökningen bearbetades och sammanställdes. Resultatet härifrån låg sedan till grund för den kvalitativa undersökningen. Genom transkribering och kodning har sedan den kvalitativa datan bearbetats. Resultatet som framkommit av studien visar att pedagoger upplever att det är av stor vikt att ta tillvara på barns intressen och erfarenheter i arbetet med barns inflytande. Det framkommer även att pedagogens bemötande och förhållningssätt upplevs vara viktiga faktorer för pedagogerna. Den största utmaningen som framkommit av resultatet handlar omorganisationens struktur.

 • 805.
  Andersson, Jenny
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Björkengren, Kerstin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Cherry-picking vid upprättande av kontrollbalansräkning: – en (o)möjlighet?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are a number of safeguards to ensure that a company’s equity remains in the company. These are included in the Swedish Companies Act. According to the rules for compulsory liquidation, directors and shareholders must immediately establish a balance sheet for liquidation purposes when the share capital is suspected to be consumed. A balance sheet for liquidation purposes is drawn up on the basis of a regular annual report, with permissions for a number of adjustments. One of these allowed adjustments include that assets can be valued to a higher worth, provided that the valuation principles are in accordance with the term “god redovisningssed”, which can be translated into Generally Accepted Accounting Principles. The term “god redovisningssed” is not clearly defined in the wordings of the law. The Swedish Accounting Standards Board, also known as the agency BFN, has the statutory responsibility to develop and clarify what is meant by “god redovisningssed”. BFN, however, does not have any regulatory powers. According to BFNs statements and general advice a mixture of their own regulations, “K-regelverken”, is not allowed. This limitation hinders companies in their ambition to show the ability of future survival. This study aims to examine the possibility of mixing the regulations of K2 and K3 in order to prove a company’s ability of going concern.To fulfill the purpose of this study, a hermeneutic approach is applied. Relevant laws, bills, court cases etc. are analyzed to derive the meaning behind the term “god redovisningssed”.The circumstances that warrant the establishment of a balance sheet for liquidation purposes are vastly different from those prevailing at ordinary accounting. Our conclusion is, therefore, that there are different forms of “god redovisningssed”, depending on the company’s situation. Given this reasoning, it is our belief that cherry-picking when preparing a balance sheet for liquidation purposes should be allowed.This paper is written in Swedish.

 • 806.
  Andersson, Jenny
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Carlsson, Berit
  University of Borås, School of Health Science.
  Vård- och omsorgsplanering: Intervjustudie ur kommunalt anställda sjuksköterskors perspektiv2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens Sverige blir vårdtider på sjukhus allt kortare. En studie i Stockholm 2007 visar att 25 % av samtliga patienter blir aktuella för vård- och omsorgsplanering inom äldreomsorgen. Det finns ett behov av att förbättra patientens delaktighet i vård- och omsorgsplaneringen då tidigare forskning visar att den varit låg. Vi anser det viktigt att beskriva kommunalt anställda sjuksköterskors perspektiv av att delta i vård- och omsorgsplanering. Genom att kartlägga deras upplevelser och erfarenheter av vård- och omsorgsplanering kan kunskaper erhållas så att vård- och omsorgsplanering kan förbättras. Syftet med uppsatsen är att beskriva vård- och omsorgsplanering ur kommunalt anställda sjuksköterskors perspektiv. Intervjuer har genomförts med 11 kommunalt anställda sjuksköterskor med stöd av semistrukturerade frågor. Datamaterialet har analyserats utifrån riktad innehållsanalys och presenteras i fem huvudkategorier. Patientens roll i vårdplaneringsmötet är central och det finns en vilja hos personalen att ha patienten i fokus. Många faktorer försämrar dock patientens delaktighet. Vårdpersonalens roll är att var stödjande för patienten, men ibland kan okunskap om patienten samt förbestämd uppfattning om framtida vårdinsatser utgöra ett hinder. Närstående utgör ett stöd för patienten, men brister ibland i att fråga efter eller respektera hans vilja. Vårdplaneringsmötet ligger många gånger lite för tidigt i tiden då alla utredningar och besked inte är klara. Samverkan mellan olika tvärprofessionella samarbetspartner är avgörande för hur den samordnade vård- och omsorgsplaneringen fungerar. En bra vård- och omsorgsplanering är en planering där alla medverkar för patientens skull och sätter patienten i fokus. Det finns ett ökat intresse för vård- och omsorgsplaneringar och en vilja att förbättra rutiner ute i kommunen. För att vårdplaneringsmötet ska bli så bra som möjligt behöver samverkan mellan slutenvården och kommunen förbättras.

 • 807.
  Andersson, Jenny
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Norén, Nina
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vi kryper som mullvadar. Förskollärares uppfattningar om den organiserade rörelselekens betydelse för barns utveckling2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Inledningsvis ges läsaren en introduktion genom en återblick i hur pedagoger förr i tiden såg på rörelsens betydelse för barns utveckling. Detta följs av en kort sammanfattning om förskolans utveckling i Sverige. Efter det beskrivs tidigare forskning om barns utveckling inom motorik, språk och självkänsla samt vad forskningen säger om rörelselekens betydelse. Därefter kommer en beskrivning av nyare forskning om pedagogers uppfattningar kring rörelsens betydelse. Avslutningsvis beskriver vi rörelsens betydelse för barns hälsa. SYFTE: Vårt syfte är att undersöka nio förskollärares uppfattningar om den organiserade rörelselekens betydelse för barns utveckling. För att utföra denna undersökning vill vi även ta reda på hur dessa förskollärare arbetar med rörelselek och vad de praktiskt gör under de stunderna. METOD: Metoden som vi valt är en kvalitativ metod med inspiration av fenomenografi. I studien har nio pedagoger intervjuats om deras uppfattningar kring vårt syfte. RESULTAT: Resultatet av vår studie visar att samtliga pedagoger som vi har intervjuat visar en positiv inställning till rörelse i förskolan. Alla pedagoger rapporterar att de arbetar aktivt med att stimulera barns utveckling genom att använda sig utav rörelselek. Många berättar att de med hjälp utav rörelseleken kan upptäcka brister i barns motorik och försöker arbeta bort dessa brister hos barnen genom rörelselek. Flera av pedagogerna beskriver sin syn på olika kopplingar mellan motorik och lärande, de menar att rörelsen har betydelse bland annat för barns koncentration, självkänsla, sociala samspel och språkutveckling.

 • 808.
  Andersson, Jimmy
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Jellhag, Robin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  IFRS 13 inverkan på finansiell rapportering av förvaltningsfastigheter: En komparativ studie mellan svenska börnoterade fastighetsbolag2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In January 2013 IASB introduced a new standard (IFRS 13) with the intention to give guidance on how to account for and calculate fair value. Investment property is an asset class that must be reported at fair value either for valuation purposes or for disclosure purposes. Investment properties are estates held by the owner to generate rental income and/or increase in value. This study aims at investigate how IFRS 13 has affected both the valuation and accounting of investment properties of Swedish real estate companies listed on OMX Stockholm, Mid & Large Cap. The study examines the fiscal years 2011-2014 in order to try to capture the development and the changes that the implementation of the standard has given rise to. The purpose of the IASB's work is to harmonize the financial reporting globally and thus facilitate comparison of understanding of accounting from different parts of the world. The results of our study indicate that IFRS 13 has not had a major impact on the reporting of investment properties and that valuation techniques and valuation procedures have not been affected at all. An obvious pattern that can be seen in the study is that real estate companies prefer to value their investment properties based on a cash flow model based on unobservable inputs like estimates and own assumptions. This in spite of the fact that information from previous transactions from similar items should be used primarily when estimating the value of an investment property. Unobservable inputs should be avoided to the greatest extent possible when fair value are calculated because it belongs to the lowest level in the hierarchy for fair value in IFRS 13. The reason for this is that data on the higher levels (levels 1&2) are based on actual events and transactions. Unobservable data (Level 3) are based on best available information as market data from past events and transactions are missing. To investigate how companies have applied IFRS 13, a pair of disclosure requirements in the standard have been sorted out. The real estate companies’ annual reports have been studied and analyzed with these disclosure requirements as a root. To complete the study, all essential information from the company's annual reports for all fiscal years (2011–2014) has been compiled and compared. Afterwards, collected material has been analyzed using the theoretical reference frame on which the study is based. Subseque IFRS 13 is principle based, which makes the standard open to interpretation. As a result, the data collected from the annual reports are also open to interpretation. In our opinion, it is not always clear exactly what is required to meet the requirements of a principle-based standard. According to our assessment, all companies included in the study follows the disclosure requirements in IFRS 13. However, the compliance of the standard differs between the companies. The main IV difference since the introduction of the standard is that the companies generally provide more information about fair value measurement. The study has provided insight into both what factors affecting valuation of investment properties and how different interpretation of principle-based standards can be. According to our study, a standard can be met in more than one way.

 • 809.
  Andersson, Jimmy
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  W-Andersson, Caroline
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ambulanssjuksköterskans bedömningar och triagering av barn 0–16 år: En kvantitativ studie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ambulanssjuksköterskan gör en primär bedömning av barn under 16 år enligt Rapid Emergency Triage and Treatment System Pediatric (RETTS-p) som bygger på vitalparametrar (VP) samt symtom och tecken, Emergency  Signs and Symtoms (ESS- kod) exempelvis buksmärta. En summering av värden på VP och ESS-kod leder till en triagenivå som medföljer patienten till sjukhuset. Under vårdandet av barn finns föräldrarna eller närmsta anhörig närvarande som kan påverka situationen. Det medför en viss komplexitet i det prehospitala omhändertagandet av barn. Syftet med studien var att studera hur patientsäkra bedömningar ambulanssjuksköterskan gör av barn under 16 år och hur RETTS-P används. Bedömningarna jämförs med den hospitala slutdiagnosen för det aktuella vårdtillfället. Metoden är av kvantitativ ansats där datainsamlingen gjorts utifrån en retroperspektiv journalgranskning. Vi fann att ambulanssjuksköterskans bedömningar stämde överens med slutdiagnosen i 92.4 % av fallen. Dock fann vi även att 60% av barnen inte fick en fullständig triagering prehospitalt, där andningsfrekvensen stod för det högsta bortfallet. Cirka 30 % av barnpatienterna kvarstannade hemma efter ambulanssjuksköterskans primära bedömning. Av de patienter som lämnades hemma sökte 8.1 % en förnyad kontakt med akutsjukvården inom 72 timmar. Ambulanssjuksköterskan prioriterade ner 58 % av de fall som larmades ut som prio 1 av SOS alarm. Orsaken varför barnpatienterna blev nedprioriterade kan bero på att det oftast är oroliga föräldrar som ringer SOS alarm samt att ambulanssjuksköterskan, jämfört med larmoperatören, har en stor fördel av att de gör en visuell bedömning samt har ett annat bedömningsinstrument (RETTS-p).

 • 810.
  Andersson, Johanna
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  All the Web, Alta Vista och Google: en effektivitetsstudie av tre söktjänster på webben.2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to perform an evaluation regarding retrieval performance of three web search engines. The search engines included are All the Web, Alta Vista and Google. These have been tested using ten queries within different subject areas chosen by the author. The first twenty hits for each question have been analyzed for relevancy. Relevancy is judged on a three-point scale; 0, 0,5 and 1 where 0 goes to irrelevant and inactive or duplicate documents, 0,5 point goes to partially relevant documents and 1 point goes to highly relevant documents. Criteria for these relevance judgments are formulated as to prevent hesitation and partiality. The measure used is precision. When calculating precision special methods are adopted to give credit to those search engines that present relevant hits early in the ranked lists. The number of duplicate, inactive and mirror links are also recorded for each search engine. The results show that Google is the best performing search engine of these three concerning precision. All the Web is the second best while Alta Vista performs worst of the three. All the Web has the largest number of duplicate links while Google has the least. None of the search engines have significant problems with inactive or mirror links. It is the author' s hope that more specified and unified methods for evaluating web search engines will arise since it would increase the possibility of comparing different results.

 • 811.
  Andersson, Johanna
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Appelberg, Malin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Pojkarna och bokutbudet. Vad pojkar i årskurs åtta säger att de vill läsa om och vad som erbjuds dem.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Master’s thesis is to study if teenage fiction, published in Swedish during the course of one year, matches what boys in eight grade claim they want to read about. The background for our work is a survey initiated by Lärarnas Riksförbund, Läsa för att lära, in 2005. The conclusion drawn in Läsa för att lära is that many children, especially boys, lose their interest in reading when they become teenagers. Information on fictional books for teenagers has been collected from Bibliotekstjänst. To establish what boys want to read about we have handed out questionnaires to 62 students in grade eight. In order to gain understanding on teenage reading we have studied the theories of Joseph A. Appleyard, presented in his book Becoming a reader. His research shows that identification and realism are two important factors for teenage readers as well as finding a book that will “make them think”. Our results show that fictional books published in the genres ”everyday-life” and ”misery lit” are most common, followed closely by “fantasy”. The first two categories were of little interest to our students. “Fantasy”, however, was a genre they liked. The results also show that humoristic books were most popular, followed by books on “war” and “sports”. Our conclusion is that the supply from BTJ in 2007 of fictional books (for teenagers), does not really match what the boys in our study claim they want to read about, with the exception of “fantasy”.

 • 812.
  Andersson, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Helminen, Matilda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kvinnors kroppsuppfattning i samband med mastektomi: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och många av de drabbade kvinnorna får genomgå en mastektomi, vilket kan leda till en förändrad kroppsuppfattning, påverkad sexualitet och kvinnlighet. Syftet med litteraturöversikten är att beskriva kvinnors kroppsuppfattning i samband med en mastektomi. Författarna har valt att göra en litteraturöversikt utifrån Fribergs modell för litteraturöversikt (Friberg 2012, ss. 133-134).

  Tio artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats har använts i resultatet. Resultatet har två huvudkategorier, “Kroppsuppfattning”, “Kvinnans behov av stöd” och fyra subkategorier, “upplevelse av förändrad kropp”, “upplevelse av sexualitet”, “upplevelse av kvinnlighet” och “bröstrekonstruktionens betydelse”. Litteraturöversiktens resultat visar att kroppsuppfattning har stor betydelse för kvinnor som genomgått en mastektomi och den kan förändras i negativ riktning på grund av operationen. Kvinnorna hade svårt att tycka om sin kropp och visa sig inför andra. Kroppsuppfattningen hade olika betydelse för kvinnorna trots att den kunde vara förändrad. Många kvinnor kände sig mindre feminina med ett eller två förlorade bröst och en bröstrekonstruktion kunde då vara till hjälp för att återfå det som upplevs förlorat. Största fokus för kvinnorna var att överleva cancern men följderna av mastektomin var påtagliga. Vården har stor betydelse för att kvinnor ska få de bästa förutsättningarna till en rättvis och god vård under sjukdomsprocessen. Sjuksköterskan har en viktig roll som stöd för kvinnorna för att skapa trygghet och delaktighet.

 • 813. Andersson, Johanna
  et al.
  Löfström, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Bihari Axelsson, Susanna
  Axelsson, Runo
  Actor or arena: Contrasting translations of a law on interorganizational integration2012In: Journal of Health Organisation & Management, ISSN 1477-7266, E-ISSN 1758-7247, Vol. 26, no 6, p. 778-793Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – A Swedish framework law has enabled integration between public agencies in vocational rehabilitation. With the support of this law, coordination associations can be formed to fund and organize joint activities. The purpose of this study is to describe and analyze how the law has been interpreted and translated into local coordination associations and how local institutional logics have developed to guide the organization of these associations. Design/methodology/approach – Data was collected through observations of meetings within two coordination associations and supplemented with documents. The material was analyzed by compilation and examination of data from field notes, whereupon the most important aspects were crystallized and framed with institutional organization theory. Findings – Two different translations of the law were seen in the associations studied: the association as an independent actor, and as an arena for its member organizations. Two subsequent institutional logics have developed, influencing decisions on autonomy, objectives and rationality for initiating and organizing in the two associations and their activities. The institutional logics are circular, further enhancing the different translations creating different forms of integration. Research implications/limitations – Both forms of integration are legitimate, but the different translations have created integration with different degrees of autonomy in relation to the member organizations. Only a long-term analysis can show whether one form of integration is more functional than the other. Originality/value – This article is based on an extensive material providing insights into a form of interorganizational integration which has been scarcely researched. The findings show how different translations can influence the integration of welfare services.

 • 814.
  Andersson, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Tauru Johansson, Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kränkande behandling i förskolan: En kvalitativ studie om vuxenkränkningar mot barn i förskoleverksamhet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om kränkningar som begås av vuxna mot barn i förskoleverksamhet ochförskolechefers och förskollärares syn på den sortens kränkningar. I 6 kap. 9 § av Skollagen (SFS 2010:800) belyses att det ska råda nolltolerans av vuxenkränkningar mot barn men trots det anmäls det flera händelser till Skolinspektionen varje år. Syftet med denna uppsats är att undersöka förskolechefers och förskollärares kunskaper om vuxenkränkningar mot barn i förskoleverksamhet samt vad lagstiftningen om kränkande behandling innebär för deras respektive yrkesroller. Ytterligare syfte är att undersöka vad förskolechefer och förskollärare anser vad kränkningar som begås av vuxna gentemot barn kan bero på och vilka åtgärder som vidtas om en kränkning sker. Studien har genomförts med en kvalitativ metod med intervju som redskap där ett slumpmässigt och bekvämlighetsurval har tillämpats. I studien är det åtta personer som blivit intervjuade varav fyra förskolechefer och fyra förskollärare. Under hela arbetets gång har det tagits hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer. Resultatet visar en stor spridning i respondenternas uppfattningar, kunskaper och syn på fenomenet vuxenkränkningar. Uppfattningarna hos de olika yrkesrollerna skiljer sig åt då de definierar begreppet kränkande behandling på olika sätt och besitter olika kunskaper inom området. En gemensam nämnare bland respondenterna är att de lyfter vikten av att utveckla sina kunskaper inom kränkande behandling på egen hand. Ett flertal av förskolecheferna betonar även att det är betydelsefullt att föra diskussioner om ämnet. Vad respondenterna uppfattar att vuxenkränkningar kan bero på skiljer sig åt mellan yrkesrollerna, några förskollärare betonade att det sker på grund av makt medan några förskolechefer betonade att stress kan vara en orsak. En gemensam uppfattning hos båda yrkesrollerna om vad som kan orsaka  kränkande  behandling  är  okunskap.  Resultatet  pekar  på  att  respondenterna  har blandade åsikter om arbetssättet i relation till lagstiftningen men de flesta anser att lagstiftningen lagt vikt vid arbetet mot kränkande behandling och gjort det tydligare. Alla förskollärare vidtar samma första åtgärd om en vuxenkränkning sker medan förskolecheferna har olika strategier för att få kännedom om en sådan situation uppstår. Resultatet synliggör att respondenterna arbetar på olika sätt för att motverka vuxenkränkningar. Arbetssätt som lyfts är  bland  annat  diskussioner  på  exempelvis  arbetsplatsträffar  och  kompetensutvecklandefortbildning.

 • 815. Andersson, Joline
  Samma mål i ny kontext: Utvecklingsförslag förwebbaserat läroverktyg2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of this study is to create development proposals for further development of the web-based learning tool Web Based Simulation of Patients (Web-SP). The tool is used in health care programs where students with digital help can link theoretical knowledge and practical actions to reach as close as possible to a true patient case. This study investigates whether the tool can be developed to apply to students in emergency and ambulance care. Hence, the study focus prehospital context and also solutions for a smoother use of the tool in line with user experience goals. Through contextual inquiry, interviews and focus group interviews, the development proposals have been reformed iteratively to better respond to new goals. The empirical results shows that parallel work is central to a prehospital patient case and how information architecture, navigation and structure should be reworked to better suit these conditions.

 • 816.
  Andersson, Jonas
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Sälja eller låna ut, är det skillnad?: En experimentell komparativ studie av återvinningseffektivitet i bibliografiska databaser.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to answer whether a group of databases dedicated to selling books or a group of databases dedicated to lending books is more efficient. The measurements used to determine the efficiency of the two kinds of databases are Cumulated Gain and precision in modified versions. The inquiry has been conducted thus that the same 18 queries have been put forth to six databases and these results have consequently been judged according to relevance on a 4-graded scale by five respondents. The rankinglevels have then been merged to one average value per respondent and ranking. These values have then been used to determine CG/iCG/nCG and P@n per query, rank 1-10, per database and per group (the groups being STORE (BUTIK) and LIBRARY (BIBLIOTEK). To measure precision the relevance rankings were merged into binary values representing not relevant and relevant. These ones and zeros have then been used to judge precision per rank 1-10, per database and per group. The precision values regarding individual databases have been calculated for comparison against the average values of the entire groups BUTIK & BIBLIOTEK. No significant differences in efficiency between STORE and LIBRARY were observed at DCV=10 although differences were obvious at positions 1-10 and between individual databases. The method is unsuccessful in answering whether the purpose of a database is a factor in how well it performs in regards to efficiency

 • 817.
  Andersson, Jonas
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Badfar, Parisima
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Nasimbwa, Elizabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Bostadens roll: en studie om socioekonomisk segregation i Göteborg2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete är att undersöka hur lokala politiker och tjänstemän arbetar med mark och bostadsfrågor för att bekämpa bostadssegregation i Göteborg. Vi ska även diskutera relationen mellan segregation på bostadsmarknaden och segregation på arbetsmarknaden samt inom skolsystemet. Utgångspunkten är följande frågeställningar: Hur beskriver lokala politiker och tjänstemän bostadssegregationen i Göteborg? Vilka faktorer anser lokala politiker och tjänstemän upprätthåller bostadssegregationen i Göteborg? Vilka strategier använder lokala politiker och tjänstemän för att motverka bostadssegregering i Göteborg? På vilket sätt anser lokala politiker och tjänstemän att segregation på bostadsmarknaden i Göteborg kan relateras till segregation på arbetsmarknaden och inom skolsystemet? Metodologiskt har vi använt en tematisk intervjuform med en förbestämd intervjuguide. Det har genomförts sex intervjuer som sedan har transkriberats och kodats inför analys och diskussion. Våra respondenter beskrev bostadssegregationen i Göteborg som tydlig i nästan alla stadsdelar. Fattiga och rika bor i olika delar av staden, vilket skapar stora klasskillnader mellan stadsdelarna. Bostadsbrist, svensk bostadspolitik och stora inkomstklyftor beskrevs som upprätthållande faktorer för bostadssegregation. De metoder som används för att motverka bostadssegregation är styrning av upplåtelseformer, social blandningspolitik och social konsekvensanalys. Relationen mellan bostadsmarknaden och arbetsmarknaden är att inkomsten styr var man har råd att bo. Bostadssegregation leder delvis till klassegregation när grupper med olika inkomstnivåer segregeras geografiskt. Våra respondenter ansåg att för att skapa en stad med ett blandat boende måste den svenska bostadspolitiken begränsa vinstmaximeringen på bostadsmarknaden samt tillåta subventionering av hyresrätter i vissa fall. Tidigare forskning inom området säger att människor tenderar att gruppera sig med likasinnade och att påtvingad blandning av olika skäl inte leder till ett socialt samspel. Forskningen visar flera faktorer för bostadssegregation, varav vissa kan bekämpas genom att skapa bättre förutsättningar för ett socialt samspel inom grundskolan.

 • 818.
  Andersson, Jonas
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ulander, Jesper
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sponsring2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns många olika sätt att marknadsföra sig på idag. Det kan exempelvis vara via sponsring. Sponsring är en markandsföringsform som ökar för varje år trots att forskning tyder på att det fortfarande är svårt att räkna på investeringen. Syfte: Studien har som syfte att öka förståelsen för varför företag väljer att sponsra en elitidrottsförening trots att det är svårt att räkna hem investeringen. Vi har valt att fokusera på fotbollsföreningen IF Elfsborg. Design/metod: I studien används en abduktiv ansats vilket innebär att vi har fått komplettera vår ursprungliga teoridel med mer teori allteftersom vi upptäckte fler delar under vår empiriinsamling. Empirin har samlats in genom en kvalitativ studie där vi har intervjuat personer som är ansvariga för företagets sponsring. De respondenter som vi valde att kontakta var de företag som är guldsponsorer till IF Elfsborg under säsongen 2014. Det är den näst högsta nivån i IF Elfsborgs sponsorskapsprogram. Empirin bygger på de svar som våra sju respondenter har delgett oss från de intervjuer som genomfördes. Resultat: I studien framkom det framförallt tre anledningar till varför IF Elfsborgs guldsponsorer valde att sponsra föreningen. Anledningarna var att få tillgång till föreningens nätverk och de andra företagen som verkade i nätverket. Det ansågs även viktigt att betala tillbaka till samhället och visa att företaget är en del av det samhället som det verkar i. Många av företagen fick även affärsavtal och motaffärer för att starta ett sponsringssamarbete med IF Elfsborg. Originalitet/värde: Det finns idag begränsat med forskning som berör den svenska marknaden och varför företag i Sverige väljer att sponsra en elitidrottsförening. Därför adderar den här studien mer kunskap som kan användas för framtida forskning inom ämnet sponsring.

 • 819.
  Andersson, Jonna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Danbo Dahl, Helen
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Varför stannar inte chefen?: En kvalitativ studie om enhetschefers val att avsluta tjänsten i äldreomsorgen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste åren har medellivslängden i Sverige ökat och resurser har tilldelats äldre med behov av mer omfattande vårdinsatser. Kommunal sektor har även senaste åren genomgått stora omvandlingar, ett beställar-utförarsystem återfinns likväl som starka influenser från New public management skådas i verksamheterna. Samtidigt råder det personalbrist och svårigheter i att rekrytera utbildad personal på grund av dåliga arbetsvillkor. Liknande tendenser finns inom Vård- och äldreförvaltningen Borås Stad som har svårt att få sina enhetschefer att stanna.

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån enhetschefers upplevelser skapa förståelse för deras arbetssituation och vad som ligger till grund för deras val att avsluta sin tjänst inom Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad (VÄF).

  Teoretisk bakgrund: I denna studie har Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell använts. Resultatet har även analyserats utifrån New public management.

  Metod: Forskningsstudien bygger på sju kvalitativa intervjuer av enhetschefer inom Vård och Äldreförvaltningen som valt att avsluta sina tjänster.

  Resultat: I resultatet skapas förståelse för enhetschefernas påverkansmöjlighet på den operativa verksamheten och dess positiva upplevelse som detta genererar. Något som framkommer är dock att mål och värderingar i organisationen inte alltid förankras i verksamheten, något som leder till frustration. Även förhastade implementeringar som inte grundats skapar irritation. Utöver detta beskrivs låg kontroll och höga krav på en budget i balans som en stressor hos enhetscheferna. Det påtalas även att behovet av stöd från verksamhetschefen varierar likväl som möjligheten till en fullständig introduktion skiljer sig respondenterna åt. Orsakerna till val om avslutad tjänst för utvalda respondenter kan härledas till låga lönenivåer, stress, budgetansvar, personalansvar, ständig närvaro samt avsaknad av stöd och återkoppling.

  Diskussion: I diskussionen förs ett resonemang gällande hur NPM kommit att påverka VÄF och den arbetssituation enhetscheferna ställts inför. Borås Stads tydliga fokus på en budget i balans och intäktsfinansiering ställs i relation till krav-, kontroll- och stödmodellen. Implementeringar som inte förankrats i verksamheten och ospecificerade mål kopplas till den klämda position enhetscheferna ställs inför. Orsaksfaktorer till val om avslutad tjänst analyseras utifrån krav-, kontroll- och stödmodellen.

 • 820.
  Andersson, Josefin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Gradering av barnplagg: En jämförelse mellan två olika sätt att applicera gradering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following study is a bachelor essay in design technology. It investigates the differences that occur when applicating grading with two different methods. The study is made on a mission from a Swedish fashion company. Currently the company’s children’s department are using two different grading methods, however in the future the company wants to transition into only using one of them. To determent whish one the differences needs to be identified. The first method is developed by the company themselves based on expert functions in the CAD-program Modaris (Lectra 2017a). While the second method is based on a more traditional point grading. The methods are being compared in the study by grading two garments according to each method, one t-shirt and one jogger both in jersey material. The differences are then investigated by comparing pattern pieces, garment measurement charts and garment samples. In the result several differences between the methods are discovered, these are found both in the shape of the pattern pieces and in the grading intervals in the garment measurement chart. However, during the fitting session it was determent that these differences needs to be quite large to impact on the final product. A joint observation in all three comparison methods was that the further the grading moves from the base size the greater the differences are.

 • 821.
  Andersson, Josefin
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Knutsson, Isabella
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Föräldrasamverkan: med fokus på elevens kunskapsutveckling och läxor inom ämnet matematik2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Tidigare forskning visar att det är viktigt med föräldrasamverkan för elevens utveckling. Läroplanerna säger att vi ska ha ett samarbete mellan hemmet och skolan. Det finns inte så mycket forskning kring läxornas påverkan, den litteratur som finns är mer diskussionsartad. SYFTE: Vårt syfte med arbetet är att ta reda på hur föräldrarna ser på samarbete mellan hemmet och skolan inom ämnet matematik. Vi har avgränsat oss genom att välja två aspekter kring samarbete. Den första aspekten är föräldrarnas syn på deras möjlighet att följa sitt barns kunskapsutveckling inom ämnet, då med fokus på betyg och det andra är läxor. METOD: Vi har gjort en kvantitativ enkätundersökning som grundar sig på 29 stycken enkätsvar. För att stödja vår enkätundersökning gjorde vi också fyra kvalitativa telefonintervjuer. RESULTAT: Vi kom fram till att föräldrar är generellt nöjda med informationen kring sitt barns utveckling i ämnet matematik. De vill dock ha mer, eller mycket mer, information kring sitt barns Högskolan i Borås Josefin Andersson och Isabella Knutsson 3 kunskapsnivå och om dagens undervisningsmetoder. Föräldrarna är positivt inställda till läxor.

 • 822.
  Andersson, Josefine
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Typer av sökfrågor på webben: En effektivitetsstudie2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine the performance of different types of queries in the AltaVista query-based search engine. Thirty information needs have been collected from an ask-a-question service on the World Wide Web, which means that they are based on real users information needs. This is done to avoid partiality in the study. The author has invented different types of queries for each and every one of the information needs in accordance with the search syntax available for AltaVista. The types used are Boolean expressions, queries including proximity operators, phrases and queries directed towards a specific field. The ten first hits for each query type have been evaluated for relevance on a three-point scale. Irrelevant, inactive links or duplicates are given the value 0, partially relevant documents are given the value 0,5 and highly relevant documents are given the value 1. Special criteria are used as to prevent that these relevance judgements are done in a partial manner. The measure used is precision and to give credit to those query types that present relevant documents early in the ranked list, the average precision is calculated instead of traditional precision. The results show that queries including proximity operators are the most effective with respect to precision, followed by Boolean expressions, phrases and queries directed towards a specific field. The proximity queries are also assigned the highest score for relevancy, which means that this query type in this study is the best at retrieving relevant documents.

 • 823.
  Andersson, Josephine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Borgh, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Digitala lärospel i matematikundervisningen: En fenomenologisk studie av lärares erfarenheter.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet nedan är att få en uppfattning om hur lärare upplever att det är att arbetamed digitala lärospel i matematikundervisningen. Det kommer att lyftas fram vilka effekter arbetsmetoden kan medföra till elever samt hur bedömningsmöjligheterna ser ut. Denna fenomenologiska undersökning har pågått under 8 veckors tid och data samlades in genom intervjuer av verksamma lärare. Genom avkodning har essensen av fenomenet kunnat klargöras och skapat ett resultat. Det uppmärksammades i resultatet att lärare upplever arbetsmetoden som ett givande komplement till den traditionella undervisningen och att de tror att det digitala kommer att ta över mer i verksamheterna. Lärarna upplever också att de digitala lärospelen har goda effekter på elevernas utveckling som leder till att de får en ökad motivation och ett driv att lära sig matematik. Resultatet visar dock att lärarna känner en osäkerhet om elevernas matematikkunskaper kommer från lärospelen eller från den övriga undervisningen. Lärarna upplever att bedömningsmaterialen inte är tillräckligt tydliga eller utformade för att de ska kunna avgöra vad som bidragit till elevernas lärande. Är det matematikboken eller de digitala lärospelen?

 • 824.
  Andersson, Josephine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Borgh, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Digitalt spelbaserat lärande: Vad kännetecknar forskning om elevers utveckling genom digitalt spelbaserat lärande inom matematik i grundskolan?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med kunskapsöversikten nedan är att få en uppfattning om hur forskningsfältet ser ut gällande digitalt spelbaserat lärande i grundskolan inom ämnet matematik. Syftet har även varit att granska forskning, under de senaste tio åren, för att undersöka hur resultaten sett ut efter att elever använt sig av digitala verktyg och spel. I denna kunskapsöversikt har 15 artiklar granskats och kartlagts och utifrån dessa har sedan sex artiklar valts ut för en fördjupad analys. Resultaten granskades med syfte att undersöka om det fanns några positiva eller negativa effekter med arbetsmetoden gällande elevernas prestation inom ämnet samt om elevernas motivation till att lära påverkades. Det uppmärksammades i resultaten att majoriteten av eleverna blev mer motiverade av att räkna matematik via den spelbaserade metoden. Dock noterades det att det spelbaserade lärandet inte i alla fallen bidrog till förbättrade resultat och prestationer inom ämnet. I resultaten lyftes också begreppet ”bekräftelse” som ett viktigt redskap inom ämnet och som en grundpelare för elevernas utveckling. Det visade sig att bekräftelsen kunde mottagas både från läraren och spelen för att elevernas motivation skulle öka. Avslutningsvis lyfter vi fram styrkor och svagheter med forskningsfältet utifrån analysens mest utmärkande delar.

 • 825. Andersson, Judit
  et al.
  Horn, Hanna
  Learning by brewing: en kvalitativ intervjustudie om hembryggare av öl och deras informationsbeteende2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Homebrewing of beer is a worldwide growing hobby, and using Stebbins’ theories on leisure, brewing can be classified as a serious leisure. Using a qualitative approach, the aim of this explorative bachelor’s thesis is to gain a deeper understanding of a group of serious leisure homebrewers through the use of semi-structured interviews. The research questions are: Which information resources are used by home brewers? Which information activities do homebrewers perform? To what extent do homebrewers share information with other home brewers? The transcribed interviews were analysed using Lloyd’s concept on information landscapes, Talja and Hansen’s concept on information behaviour and previous studies on the information behavior of hobbyists.The homebrewers use a variety of text-based, social and physical information resources for their hobby. Beer is the most important information resource, as interaction with different categories of beer create the brewers own taste. Taste act as a catalyst for consequent information activities. The brewers own experiences of brewing is also a valued resource since it creates know-how about the processes involved. The main information activities associated with brewing revolve around the making of recipes: brewers search for recipes that they compare, alter or combine to suit their own preferences. Information sharing is prevalent among the brewers in the study as it is expected by the homebrewing community at large. Sharing is seen as a method of transferring information from brewer to brewer in their quest for the ultimate brew.

 • 826.
  Andersson, Julia
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Björkgren, Sandra
  University of Borås, School of Business and IT.
  Unga entreprenörers syn på ledarskapsrollen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Trots att 40-talisterna går i pension har dagens unga chefer svårt att ta sig ut i arbetslivet med ledarskap som inriktning eftersom företagen efterfrågar personer med erfarenhet. Det är svårt att hävda sig för de unga cheferna trots att många har gått i pension. Forskning visar att entreprenörer mår bättre än anställda på företag. Arbetslösheten är dubbelt så hög bland unga än äldre och sannolikheten för att en person ska starta eget är två till tre gånger större om de har en egenföretagare till föräldrar. Hur blir unga uppmuntrade till att gå sin egen väg och välja entreprenörskap? Den här kandidatuppsatsen behandlar unga entreprenörer och deras syn på ledarskapsrollen. Syftet med studien är att studera ledaregenskaper hos tre unga entreprenörer med personalansvar. Författarna har definierat unga entreprenörer som egen företagare under 30 år. Utifrån en redogörelse av några utvalda och accepterade ledarskapsteorier har författarna utveckla en ledarskapsmodell vilken de har analyserat på de tre unga entreprenörerna. Framtagningen av den teoretiska referensramen började med en litteraturundersökning och en genomgång för att undersöka den befintliga informationen. Författarna upplevde ett gap i den akademiska litteraturen samt i den existerande forskningen. I skapandet av modellen började författarna med att plocka ut vad de ansåg vara grundpelarna i de presenterade teorierna och utifrån dem utvecklade de sin modell. Studien bygger på intervjuer med tre entreprenörer där modellen användes som ett analysverktyg på informanternas svar. Intervjuerna var strukturerade med ett frågeformulär bestående av öppna frågor. Empirin analyserades i jämförelse med teorin för att undersöka huruvida författarnas modell stämde in med verkligheten. Slutsatsen är att författarnas grundmodell är ett generellt analysverktyg vilken kan användas på alla unga entreprenörer dock behöver inte svaren bli samma.

 • 827.
  Andersson, Julia
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hammarström, Christofer
  University of Borås, School of Business and IT.
  Att leda förändringsarbete under motstånd2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  På senare tid har det blivit allt vanligare med förändringsarbeten där kommuner bygger om sina centrum för att göra dem mer attraktiva att både handla och vitsas i. I många fall uppstår dock problem i samband med nya förändringar. Det kan i sin tur leda till att motstånd uppstår från olika aktörer, vilket är något som ledarna måste handskas med på olika sätt. När vi ser till den forskning som finns inom ämnet förändringsarbete och motstånd beskrivs det bland annat; för att lyckas med en förändring måste ledningen arbeta med att involvera intressenter och få deras synpunkter på de olika förslagen som tas fram. De som är negativt inställda måste motiveras till att bli positiva och det kan ske genom att organisationen förmedlar de visioner och mål som finns angående projektet på ett sådant övertygande sätt att de kan övervinna de negativa aspekterna. I litteraturen beskrivs även att motstånd kan uppstå bland annat när ledningen inte är lyhörd och inte tillåter medarbetarna vara med i beslutsfattandet. Desto komplexare en förändring är desto större risker måste verksamheten ta. Det tas upp vikten av att kommunicera utåt mot alla berörda parter så inga missförstånd sker och att alla involverade får en fullständig bild av varför förändringen sker och vilka konsekvenser den kan innebära. Som praktiskt exempel och studiens undersökningsmaterial tas förändringsarbetet i Kinna centrum upp. Det är inte ovanligt att läsa rubriker angående förändringsarbetet av Marks kommuns största centrum – Kinna: ”Miljonerna som försvann”, ”Dålig skyltning” och ”Butik som tvingas stängas” är bara några som beskrivs i de lokala medierna som kommit till följd av förändringsarbetet. Kritik har bland annat riktats mot projektet från medborgare och handlare. Det finns en debatt om själva ombyggnationen som enligt många både är onödig och dåligt genomtänkt. Anledningen till ombyggnaden av Kinna Centrum har enligt många inte heller nått ut till markborna vilket skapat förvirring som lett till att de motsätter sig förändringen. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det är att leda under motstånd i ett förändringsarbete. För att svara på forskningsfrågan har berörda politiker, tjänstemän och handlare intervjuats för att höra deras historia om hur de uppfattat motståndet och ageranden i samband med förändringsarbetet. Meningen med studien är inte att söka efter de ”rätta” svaren eller några sanningar utan målsättningen är att belysa ett exempel om hur det är att leda under motstånd.

 • 828. Andersson, Julia
  et al.
  Kjellgren, Lucas
  Svensson, Isac
  Anskaffning, värdering och utvärdering av IT-investeringar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Almost all businesses are affected by the current trend of digitalization. To stay competitive, they need to find the right balance between innovation and exploitation. IT-investments could result in increased efficiency, as well as other competitive advantages. To be sure that the IT- investments contributes to these expected advantages, the businesses should evaluate their IT- investment. For the systems to continue to create value and to avoid the use of outdated systems, it’s also of major importance the IT-systems are assessed at a regular basis.

   

  The aim of this thesis is to investigate on what basis IT-investments are made, as well as what approaches organizations tend to adopt while valuating and evaluating their systems. The study was conducted through a qualitative method and the data-collection was made through semi- structured interviews with respondents from 6 different businesses who occupied positions such as chief information officer, chief digital officer and project manager. The part of empirics and analysis explains the results of the study and compares the empirical data with theory.

   

  The result of the study shows that IT-investments often are made to match the digitalization of society and that such investments are affected by factors such as competition and customer’s requests. The result also reveals that acquisition, through Business Case, often is made to decide whether the IT-investment should carry on or discontinue. Furthermore, the result shows that the work with system management often is conducted in a controlled and thoroughly way, but that the work with evaluation isn’t sufficiently comprehensive; which the businesses is aware of and wishes to do in greater extent.

 • 829.
  ANDERSSON, JULIA
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  NORMAN, EMELIE
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Konsumenters köpbeteende: hur handlar kvinnor?2010Independent thesis Basic level (university diploma)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att ta reda på hur konsumenter handlar konfektion och hur butiker kan påverka kunden till köp i butik. Metoden bygger på sökande av information genom litteratur, Internet, intervjuer och en enkätundersökning. Avgränsningen kring konsumentundersökningen är att endast studera kvinnor i åldrarna 20-60 år. Enkäten skickas endast ut via mail, kundklubb och Facebook för att spara tid.Arbetet bygger på tre huvuddelar: Köpbeteende, Marknadsföring och Butikskommunikation.Teorin består av relevant fakta från olika litterära verk samt Internetsidor. Teorin beskriver vad som påverkar en kund när hon handlar. Det är bland annat humör, tidpunkt, marknadsföring, butikskommunikation, service och atmosfär i butiken.Den empiriska delen är grundad på två intervjuer med personer med stor erfarenhet från konfektionsbranschen samt en enkätundersökning om kvinnors köpbeteende i åldrarna 20-60 år och hur de anser sig handla i butik. Frågorna som ställts handlar mycket om vilka faktorer butiker arbetar med för att skapa en säljfrämjande miljö. Resultaten av de båda intervjuerna stämmer väl överens med varandra.Av enkätsvaren kan inget specifikt mönster inom köpbeteende urskiljas. Däremot visar den på gemensamma drag och samband mellan vissa frågor. Utifrån svaren har det också gjorts tre olika exempelkunder av de respondenter som svarat. De olika exempelkunderna kallas för: Karriärkvinnan, Småbarnsmamman och Studenten. Enkäten har vissa brister vilket kan ha påverkat utfallet. En mer genomarbetad enkät hade varit att föredra. Resultaten från intervjuerna och enkäten tyder på att det finns ett samband med hur butiker bygger upp en bra butik och vad kvinnor påverkas av och förväntar sig av en bra butik. Jämförelsen mellan teorin och empirin visar att det finns gemensamma drag om hur konsumenter handlar i butik och hur butiker kan arbeta med olika faktorer som ljus, färg, doft, musik, skyltning, hängning och butikslayout för att skapa en säljfrämjande miljö.

 • 830.
  Andersson, Julia
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Pettersson, Malin
  University of Borås, School of Health Science.
  Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom: Kan välbefinnande ändå upplevas?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) uppskattas för närvarande vara den fjärde ledande dödsorsaken i världen. Sjukdomen innebär både psykiska, sociala och fysiska begränsningar för de patienter som drabbas. Då sjukdomen påverkar hela människans tillvaro har sjuksköterskan en värdefull roll i att stödja och motivera patienterna att hantera situationen. För att sjuksköterskor bäst skall kunna stödja dessa patienter bör de ha en uppfattning om vilka faktorer som påverkar patienternas upplevelse av välbefinnande. Detta för att patienterna skall kunna införliva kunskapen i den egna livssituationen. Syftet med denna studie är att beskriva vad som möjliggör och hindrar upplevelsen av välbefinnande hos patienter med KOL. Metoden är en litteraturstudie enligt Axelsson (2008) och är baserad på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultatet presenteras i två huvudkategorier; ”Patienters behov för att klara av vardagen” som beskriver att patienter med KOL är i behov av strategier för att klara av andnöden samt kunskap om hur de kan utföra egenvård. ”Betydelsen av samhörighet”, beskriver upplevelsen av stöd från familjen, vänner och vårdpersonal. Patienter med KOL upplever att de behöver kunskap och strategier för att kunna hantera sin sjukdom, ta kontroll över den och uppleva välbefinnande i sin situation. De flesta patienter upplever att samhörighet och stöd från andra människor är betydelsefullt. En del patienter upplever att samhörighet med andra patienter med KOL, i vissa fall hindrar dem från att uppleva välbefinnande. Dessutom är upplevelsen av depression, stigmatisering och ångest vanligt hos dessa patienter och hindar patienterna från att uppnå välbefinnande.

 • 831.
  Andersson, Julia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Södergren, Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Flerspråkighet och musik i förskolan: Att använda musik som ett redskap för att främja flerspråkiga barns språkutveckling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Vårt syfte är att undersöka hur musik kan användas som ett redskap för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet är även att undersöka vilka möjligheter flerspråkiga barn får till att stimulera sin språkutveckling genom musik. Förskollärares roll enligt styrdokumentet är att uppmuntra barnets språkutveckling oavsett modersmål.

  Metod

  I denna studie använde vi oss av kvalitativ metod som utgicks från intervjuer av förskollärare. Med intervjuer vill vi få fram om och hur förskollärarna använder musik och flerspråkighet i verksamheten. Det som vi även vill ta reda på är om de arbetar aktivt med musik för att främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn.

  Resultat

  Resultatet visar vad förskollärarna som intervjuades hade för arbetssätt kring flerspråkighet och musik. Ni kommer även få ta del av förskollärarnas tidigare kunskap och hur de arbetar vidare med musik och flerspråkighet samt hur de arbetar med musik som ett redskap för att främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Samtliga förskolor tycker musik är ett bra redskap för språkutvecklingen hos flerspråkiga barn men arbetar inte specifikt med båda dessa ämnen tillsammans för att främja språkutvecklingen.

 • 832.
  Andersson, Jörgen
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Ekelund, Ulrika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bildåtervinning för alla: Att tillgängliggöra bildsamlingar för en bred och ickespecificerad användargrupp.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This essay is a survey of thirteen user studies performed in the field of image retrieval. The purpose is to try to distinguish principles that should be kept in mind when wanting to make image databases available for a wide and varied group of users. The essay tries to answer two questions, namely: Are there any results in accordance among the different studies? What in the user studies should be considered when it comes to how content description, interface and functions for searching can be designed when creating systems for image retrieval? Each study is first reviewed on its own, and then a comparative analysis of all the studies is carried out. Derived from the result of this analysis, the conclusion is presented in the form of a row of suggestions to which aspects are to be suitably included in the design of image databases. The results show that actual object and people is the most prominently used content descriptor followed by descriptors for time, location and event. Abstract elements is found to be a descriptor not commonly or even readily used. Being able to compare images visually on-screen, the possibility to decide in which order the retrieved images are shown and the inclusion of CBIR-techniques are some of the components found to be important when it comes to interface. When it comes to search functions filters, truncation and subject searching are among the functions that are found important.

 • 833.
  Andersson, Kamilla
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Gunnarsson, Sofia
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sköld, Ahnna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Uterummet: en kunskapskälla? Hur pedagoger resonerar kring uterummet som pedagogiskt verktyg i matematik och övrigt lärande2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Uterummet ska ses som en möjlighet för att upptäcka och uppleva olika känslor som nyfikenhet, trygghet, upp-täckarlust och inspiration. Detta tar de olika läroplanerna fasta på. Förespråkare för utomhuspedagogik har under århundrade sett att barn behöver både teori och praktik för att tillägna sig ett lärande. Barn lär sig matematik lättast om de får lära sig i ett samspel, sammanhang och genom samtal med varandra och med vuxna. För att barn lättare ska kunna tillgodogöra sig ett lärande bör de få använda sina sinnen och sin kropp. När de får använ-da sig av detta kommer erfarenheterna och av erfarenheterna skapas en stadig grund för fantasi och kreativitet. SYFTE: Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger resonerar kring uterummet som ett pedago-giskt verktyg i matematik och övrigt lärande. METOD: Studien har inspirerats av en fenomenografisk ansats där kvalitativa intervjuer använts som metod. Åtta pedago-ger som arbetar inom förskola och skola har intervjuats. RESULTAT: Resultatet har resulterat i fyra kategorier som redogör för pedagogernas syn på uterummet. Resultatet visar att alla pedagogerna såg uterummet som ett lärandetillfälle där matematiken synliggörs och blir mer konkret genom samtal. Pedagogerna ser sambandet mellan barnens upptäckter och deras kreativitet och fantasi, vilket i sin tur ger ett ökat lärandetillfälle. Utomhus kopplas sinnena på automatiskt och barn behöver erfarenheter genom sinnena för att det ska bli en bestående kunskap.

 • 834.
  Andersson, Karin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Den är ju liksom tuggad någon annanstans: Barnbibliotekariers upplevelser av barns och ungdomars ålagda frågor under referensintervjun2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of my Masters thesis is to investigate how childrens librarians in public libraries perceive and meet imposed queries during the reference interview with children and young people. What do childrens librarians think about imposed queries from children and young people? What problems can arise during a reference interview with children and young people, and what strategies can be used to solve them? How can childrens librarians prepare for imposed queries from children and young people that have arisen in school related situations? The study was carried out at public libraries in Sweden. In the review of the literature results from prior research and other relevant material are presented. The theoretical framework includes a communication model on imposed queries developed by Gross, and two other models Levels of Mediation and Zone of Intervention, developed by Kuhlthau. Qualitative interviews were undertaken with six childrens librarians and analysed through five different perspectives. From the conclusions one can see that the childrens librarians have diverse opinions about childrens and young peoples imposed queries. It is found that school related queries are the most common type of reference issue. For developing methods of support cooperation between the public library and the school plays a decisive role.

 • 835.
  Andersson, Karin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Gör det själv! Fansinet i Sverige2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this masters thesis is to examine the fanzine, a form of amateur publication, in Sweden, both in the traditional paper form and the more recent electronic form. It deals with what is distinctive about the fanzine as a publication and also as a social and cultural product. It also looks upon how the fanzine uses the Internet and the new possibilities it brings. The people behind 18 fanzines, 10 electronic and 8 in paper, have answered a questionnaire about how they produce, publish, distribute and promote their fanzines, what they think about the fanzine as a mode of expression, and how they use the Internet. The masters thesis uses theories within cultural studies as a theoretical approach to the fanzine. This includes theories about the fanzine as a textual product in fandom and about the fanzine as part of a cultural resistance against commercial mainstream media, and also theories about the fanzine on the Internet. As a publication the fanzine is distinguished by the personal level in the production. The fanzine is used by people as a way of making their voices heard. The fanzine provides a way to write about ones own interest and to communicate that with others. While rather exclusive in paper form the internet has made the fanzine available for a larger group of readers. The e-zine doesnt differ much from the paperzine in terms of substance and meaning, and the paperzine also use the Internet to gain availability through websites.

 • 836.
  Andersson, Katarina
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Damm, Camilla
  University of Borås, School of Health Science.
  Arbetstillfredsställelse Ur ett Sjuksköterskeperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska hälso- och sjukvården har genomgått stora förändringar de sista decennierna. Det ställs större krav på kostnadseffektivitet utifrån den ekonomiska situationen. En motsättning finns mellan medicinens möjligheter och vårdens resurser. Arbetsgivare har till uppgift att tillgodose behovet av sjukvård och samtidigt uppfylla kravet på en god arbetsmiljö. Sjuksköterskor som ges möjlighet att utveckla sin kompetens i en stimulerande arbetsmiljö, har förutsättningar att känna arbetstillfredsställelse. Studier har visat att med nöjda sjuksköterskor följer nöjda patienter, bättre följsamhet hos patienterna och högre vårdkvalitet. Sjuksköterskor kan uppleva otillfredsställelse i sitt arbete när de inte når upp till sina egna och andras förväntningar. Genomförd studie syftar till att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetstillfredsställelse. Kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts i litteraturöversikten och redovisas i resultatet som två huvudteman: Få stöd/inte få stöd och ge stöd. Få stöd/inte få stöd delades in i två subteman, möjligheter och hinder. Arbetsbelastning visade sig vara ett framträdande hinder. När inte den inre bilden av vad en sjuksköterska borde göra stämde överens med verkligheten upplevde de otillfredsställelse. När sjuksköterskor däremot kunde stödja patienten på ett sådant sätt att det bidrog till dennes välbefinnande upplevde de arbetstillfredsställelse. Ledarskap, organisation, autonomi, samarbete var andra betydande faktorer för sjuksköterskans upplevelse av arbetstillfredsställelse. Slutsatsen av arbetet är att sjuksköterskans arbetsmiljö är avgörande för upplevelsen av arbetstillfredsställelse. Arbetsgivaren har en viktig roll i att se till att sjuksköterskan får stöd i sitt arbete med patienterna så att hon/han i sin tur också kan ge stöd till patienterna beträffande information, undervisning, förmedla trygghet och bedriva en patientsäker vård.

 • 837.
  Andersson, Katarina
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Svenningsson, Stina
  University of Borås, School of Health Science.
  ”En så´n jag får ha under mina vingar” Misstänkt omsorgssvikt: BVC-sjuksköterskors erfarenheter2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Barnavårdscentralen (BVC) är en frivillig men väl socialt accepterad del av barnhälsovården i Sverige. Behovet av stöd på BVC har förändrats över tid och nu dominerar de psykosociala behoven. Barn är beroende av vuxnas omsorg. Eftersom en stor andel av förskolebarnen träffar en BVC-sjuksköterska har hon en viktig roll i att identifiera och hjälpa barn som är utsatta för omsorgssvikt. Syftet med studien är att undersöka BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta familjer där de misstänker att barn kan vara utsatta för omsorgssvikt och hur de upplever de resurser de har till sitt förfogande för att hjälpa barn och familj. En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes och åtta BVC-sjuksköterskor intervjuades. Intervjuerna är analyserades med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkommer att känslan av utsatthet och ensamhet i beslut och bedömning kring utsatta barn är tydlig, likaså frustration och maktlöshet i förhållande till samarbetet med socialtjänsten. Reflektion och tankeutbyte får BVC-sjuksköterskorna med sina kollegor, men också med barnhälsovårdspsykolog och socionom på familjecentral, där sådan finns. Den egna kunskapen och intuitiva känslan används i mötet med familjerna. Det svåraste är att formulera sin oro för familjerna. Mycket energi och kraft går åt till processen att fundera kring utsatta barn. De som arbetar i någon typ av team, upplever att de har bäst stöd och störst möjlighet att hjälpa familjer. Familjecentraler, eller liknande på fler platser, handledning och utbildning i samtalsmetodik är önskvärda förbättringar som författarna föreslår. I framtida forskning är det intressant att undersöka familjers upplevelse av stöd på BVC med eller utan familjecentral. Mer kunskap behövs om hur BVC-sjuksköterskans utsatthet påverkar henne.

 • 838.
  Andersson, Katrin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Boken: ett stöd i livets slutskede2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This is a study of the importance of culture for persons who are in their terminal stage of life. The purpose of my study is to find out if culture, particularly literature, can be a comfort for persons who are about to die. The study is based on interviews with people who are working in the palliative team at Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) in Trollhättan. It is also based on study of literature. It is literature about hospital library, culture in hospital treatment, palliative care, bibliotherapy and ”own stories” from dying persons. The result shows that culture can act as a kind of treatment of the soul. The interviews with the staff at NÄL show that some patients felt better due to the access of culture. It is important with good collaboration between the members of the staff, and this is the case at NÄL.

 • 839.
  Andersson, Kent-Inge
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Developing a theory of open access: a grounded theory based literature review2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis presents a conceptual literature review of the subject of open access as it is reflected in literature relevant to digital library research. An approach to the grounded theory method specifically created for the purpose of performing a literature review is applied to 70 articles and conference proceedings found in the databases LISA and LISTA. Through the coding of the literature five categories that conceptually order the subject of open access emerged; Open Access, Authors, Scholarly Communication, Libraries and Librarians, and Developing and Transitional Countries. The conceptual relations of the categories are discussed in the presentation of the categories. The emerged theory is then validated through a review of earlier literature, which focused on literature reviews on open access. A model of the emerged theory with explanatory narratives are then presented in the concluding chapter.

 • 840. Andersson, Kerstin
  Folkbibliotekens behov av licensbelagt material som idag är tillgängligt via högskolebibliotek2004Conference paper (Other academic)
 • 841.
  Andersson, Kerstin
  University of Borås, School of Health Science.
  Omvårdnad och trygghet: en metateoretisk och en fenomenologisk studie1984Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 842.
  Andersson, Kirsi
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Thorén, Maria
  University of Borås, School of Health Science.
  Tillvägagångssätt som kan främja småbarns sömnvanor ”ohajajajaj buff”2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många föräldrar upplever att småbarn har sömnproblem när barn inte kan somna själva på kvällen och inte somna om själva på natten. Detta innebär att föräldrar får en störd nattsömn vilket kan leda till psykisk ohälsa såsom depression hos mammor och en ökad risk för våld mot barnet. För barnet kan det betyda att de kan få fortsatta sömnproblem under förskoleåldern. Sjuksköterskan inom barnhälsovården har ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på familjen och skall arbeta för att minska skadlig påfrestning för barn och föräldrar. Syftet med denna uppsats är att beskriva olika tillvägagångssätt som kan främja goda sömnvanor hos småbarn och deras föräldrar. Som metod valdes litteraturstudie. Resultatet visar olika tillvägagångssätt som förbättrar sömnen hos familjerna. Föräldrar får information om barns sömnmönster och dygnsrutiners betydelse för sömn. Informationen ges i grupp eller individuellt och kan vara både muntlig och skriftlig. Resultatet beskriver också faktorer som underlättar för föräldrar såsom stöd från närstående och sjuksköterska samt sovrumsmiljöns betydelse för att de ska orka hantera situationen med barns sömn. Stöd från professionella, bland annat genom telefonuppföljningar, uppskattas av föräldrar. Författarna diskuterar hur information bör ges, vilka förutsättningar som är gynnsamma för vårdrelationen samt betydelsen av att bemöta föräldrar i deras livsvärld. Vidare diskuteras båda föräldrars delaktighet i omvårdnaden av sitt barn och vikten av jämställdhet i föräldraskapet.

 • 843.
  Andersson, Klas
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Johansson, Johannes
  University of Borås, School of Engineering.
  Livscykelkostnad2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet har utförts på företaget AP&T Presses AB i Tranemo. AP&T tillverkar hydrauliska pressar med en presskraft från 100 ton upp till 20000 ton. Kunderna finns främst inom bilindustrin men även vitvaru- och inomhusklimatbranscherna finns representerade. Syftet med arbetet har varit att utarbeta ett underlag för LCC-kalkyler avseende hydrauliska pressar. Därefter skall mallen tillämpas på en press av modell ZM-8000-30/22. Det finns inga generella regler eller krav för LCC beräkningar utan de får anpassas utifrån aktuell industri och produkt. För att bestämma livscykelkostnaden listas alla kostnader som uppkommer i samband med inköp och efterföljande drift. LCC-kalkylen utgår från 8 stycken kostnadsrubriker. Det framgick att inköpskostnaden låg på 51 % av totalkostnaden efter 10 år. Livscykelkostnaden över 10 år blev 38,6 miljoner SEK. Antalet möjliga detaljer att tillverka under tio år blev 2 500 000 st. Om totalkostnaden slås ut över hur många detaljer man tillverkat kommer priset att hamna på 15,80 kr/st då endast hänsyn till kostnaden för pressen tagits. Till detta kommer materialkostnader, verktygskostnader, m.m. LCC- modellen kan användas som försäljningsargument gentemot kund, men även i förbättringsarbetet hos AP&T för att se var det uppkommer stora kostnader under maskinernas livslängd för att på så sätt bygga ännu mer kostnadseffektiva pressar i framtiden. Vidare kan LCC- kalkylen användas internt hos konstruktionsavdelningen vid AP&T för att motivera dyrare mer kvalitativa komponentinköp. På så sätt kan maskinerna görs mer kostnadseffektiva under sin livstid

 • 844.
  Andersson, Kristina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bengtsson, Lena
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans förutsättningar och metoder för att uppmärksamma alkoholvanor i hälsosamtalet i primärvården: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler människor i Sverige dricker alkohol regelbundet. Detta kan medföra försämrad hälsa och tilltagande sjukdom, bidra till skador och våld i samhället. Sjuksköterskan inom primärvården träffar många patienter i hälsosamtal och det är då viktigt att fråga om alkoholvanor liksom andra levnadsvanor. Detta upplevs dock som en svår uppgift för många sjuksköterskor, då det finns risk att patienten kan känna sig kränkt. Forskning visar att sjuksköterskor tycker att det saknas kunskaper och metoder för att fråga om alkoholvanor. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva förutsättningar och metoder för hur sjuksköterskan kan uppmärksamma alkoholvanor i hälsosamtalet. Sammanlagt har 11 artiklar analyserats; nio kvantitativa och två kvalitativa från Europa och USA. Studien är gjord enligt Axelssons modell (2012, s.203-219) och resultatet i studien består av tre huvudteman och fyra subteman. De tre huvudteman är Kommunikation, Metod och Kunskap. Subteman som ingår är Samtal, Motiverande samtalsteknik, Screening av alkoholvanor och Kort rådgivning.

  Resultatet visar att Screening och Kort rådgivning är användbara och tidsbesparande metoder och Motiverande samtalsteknik är effektivt vid alkoholprevention. En förutsättning är att sjuksköterskan får kunskap i metoder, samtalsteknik och alkoholens skadliga påverkan på hälsan. I den efterföljande diskussionen tas de delar upp som är väsentliga för sjuksköterskan i arbetet med alkoholprevention i hälsosamtalet. Slutsatser i denna litteraturstudie är att det finns bra metoder för att uppmärksamma alkoholvanor, men en förutsättning är att sjuksköterskan har kunskap om hur de används samt kännedom om alkoholens skador på hälsan. I det förebyggande arbetet är det effektivt att fråga patienten om alkoholvanor, men hur länge samtalet pågår är inte av lika stor betydelse.

 • 845.
  Andersson, Kristina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Björnberg, Lotta (Charlotta)
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Biblioteket och Twitter: En analys av Stockholms stadsbiblioteks twitterflöde2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a paper that discusses the different information activities made on the Twitter webbsite by Stockholm city library. What type of information does the library focus on publishing and retweeting on Twitter? How is the tone of voice and the content in the dialogues between the library and their followers on the Twitter webbsite?The @ssbnu is examined by using a qualitative content analysis to categorise different information activites and find out wich information is given priority to. The paper aims to deepen the understanding for how the public library describes itself through the publications made on the Twitter webbsite in order to aid public libraries in developing their activities on social media.The paper show that by having an editor at the library actively working with Twitter there is a more wivid communication between followers and more often communication in the form of dialogue between the followers and the library. The content of the tweets and retweets are still traditional, focusing on reading fiction, the librarys own events and the library as a physical buildning.

 • 846. Andersson, L
  et al.
  Petersen, G
  Johnson, P
  Ståhl, Fredrik
  University of Borås, School of Health Science.
  A web tool for finding gene candidates associated with experimentally induced arthritis in rat2005In: Arthritis Research & Therapy, ISSN 1478-6354, E-ISSN 1478-6362, Vol. 7, no 3, p. R485-R492Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Rat models are frequently used for finding genes contributing to the arthritis phenotype. In most studies, however, limitations in the number of animals result in a low resolution. As a result, the linkage between the autoimmune experimental arthritis phenotype and the genomic region, that is, the quantitative trait locus, can cover several hundred genes. The purpose of this work was to facilitate the search for candidate genes in such regions by introducing a web tool called Candidate Gene Capture (CGC) that takes advantage of free text data on gene function. The CGC tool was developed by combining genomic regions in the rat, associated with the autoimmune experimental arthritis phenotype, with rat/human gene homology data, and with descriptions of phenotypic gene effects and selected keywords. Each keyword was assigned a value, which was used for ranking genes based on their description of phenotypic gene effects. The application was implemented as a web-based tool and made public at http://ratmap.org/cgc. The CGC application ranks gene candidates for 37 rat genomic regions associated with autoimmune experimental arthritis phenotypes. To evaluate the CGC tool, the gene ranking in four regions was compared with an independent manual evaluation. In these sample tests, there was a full agreement between the manual ranking and the CGC ranking for the four highest-ranked genes in each test, except for one single gene. This indicates that the CGC tool creates a ranking very similar to that made by human inspection. The exceptional gene, which was ranked as a gene candidate by the CGC tool but not in the manual evaluation, was found to be closely associated with rheumatoid arthritis in additional literature studies. Genes ranked by the CGC tools as less likely gene candidates, as well as genes ranked low, were generally rated in a similar manner to those done manually. Thus, to find genes contributing to experimentally induced arthritis, we consider the CGC application to be a helpful tool in facilitating the evaluation of large amounts of textual information.

 • 847. Andersson, L
  et al.
  Petersen, G
  Johnson, P
  Ståhl, Fredrik
  University of Borås, School of Health Science.
  Finding genes contributing to the arthirits phenotype by comparing rat and human genome data2004In: Health Informatics Journal, ISSN 1460-4582, E-ISSN 1741-2811, Vol. 10, no 1, p. 71-75Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Published quantitative trait locus (QTL) data, as well as all known rat genes and DNA markers, have since 1993 been collected and made easily accessible at the rat genome database, RatMap. The objective of the present study is to fully integrate available data concerning rat models with human genome information. The final goal of this process is to make results from any rat model experiment directly applicable to humans. The overall goal of this work is to create an automatic system which, for any given rat chromosomal region associated with a QTL, will characterize both mapped rat genes and all putative homologous human genes in that region. This article reports the use of the web application to find human gene candidates contributing to an arthritis phenotype.

 • 848. Andersson, L
  et al.
  Ståhl, Fredrik
  University of Borås, School of Health Science.
  Candidate Gene Capture (CGC): a Tool for Selecting Potentially2007Conference paper (Other academic)
 • 849. Andersson, L
  et al.
  Ståhl, Fredrik
  University of Borås, School of Health Science.
  Distribution of candidate genes for experimentally induced arthritis in rats2010In: BMC Genomics, ISSN 1471-2164, E-ISSN 1471-2164, Vol. 11, no 146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Rat models are frequently used to link genomic regions to experimentally induced arthritis in quantitative trait locus (QTL) analyses. To facilitate the search for candidate genes within such regions, we have previously developed an application (CGC) that uses weighted keywords to rank genes based on their descriptive text. In this study, CGC is used for analyzing the localization of candidate genes from two viewpoints: distribution over the rat genome and functional connections between arthritis QTLs. Methods: To investigate if candidate genes identified by CGC are more likely to be found inside QTLs, we ranked 2403 genes genome wide in rat. The number of genes within different ranges of CGC scores localized inside and outside QTLs was then calculated. Furthermore, we investigated if candidate genes within certain QTLs share similar functions, and if these functions could be connected to genes within other QTLs. Based on references between genes in OMIM, we created connections between genes in QTLs identified in two distinct rat crosses. In this way, QTL pairs with one QTL from each cross that share an unexpectedly high number of gene connections were identified. The genes that were found to connect a pair of QTLs were then functionally analysed using a publicly available classification tool. Results: Out of the 2403 genes ranked by the CGC application, 1160 were localized within QTL regions. No difference was observed between highly and lowly rated genes. Hence, highly rated candidate genes for arthritis seem to be distributed randomly inside and outside QTLs. Furthermore, we found five pairs of QTLs that shared a significantly high number of interconnected genes. When functionally analyzed, most genes connecting two QTLs could be included in a single functional cluster. Thus, the functional connections between these genes could very well be involved in the development of an arthritis phenotype. Conclusions: From the genome wide CGC search, we conclude that candidate genes for arthritis in rat are randomly distributed between QTL and non-QTL regions. We do however find certain pairs of QTLs that share a large number of functionally connected candidate genes, suggesting that these QTLs contain a number of genes involved in similar functions contributing to the arthritis phenotype.

 • 850.
  Andersson, Laila
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Oskarsson Is, Cemile
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Prevention i samband med graviditetsdiabetes: en litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som ökar i västvärlden. I Sverige är det uppskattningsvis fyra procent av befolkningen som har sjukdomen. Att få diabetes typ 2, innebär en riskökning att drabbas av för tidig död, komplikationer såsom stroke, hjärtinfarkt, njursvikt, nervskador och allvarlig synnedsättning. Att befinna sig i ett prediabetestillstånd ger upp till 70 % risk att utveckla diabetes typ 2 på sikt. De kvinnor som haft graviditetsdiabetes tillhör denna grupp.

  Att som kvinna drabbas av graviditetsdiabetes och sedan ha en förhöjd risk att utveckla typ 2 diabetes går att förhindra eller fördröja med livsstilsförändringar. Att förändra sin livsstil är en utmaning för de flesta och för nyblivna mammor ska detta införlivas i den nya rollen som förälder.

  Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor med graviditetsdiabetes som riskerar att få typ 2 diabetes upplever sin situation och vilket stöd de efterfrågar. En litteraturstudie har genomförts med kvalitativ innehållsanalys av åtta artiklar.

  Analysen resulterade i att två huvudteman: 1) behov av kunskap och 2) kontroll av livssituationen och fyra underteman: 1) livsstilsförändringar, 2) motivation, 3) stöd från närstående och andra samt 4) stöd från vården kunde identifieras. Studien visar att det finns hinder att komma förbi för de nyblivna mammorna även efter det att de fångats upp av vården. Kvinnornas behov av kunskap beskrivs som en förutsättning för att göra nödvändiga livsstilsförändringar liksom det bristande stödet från närstående och vården. Den redovisar också de möjligheter som finns för att identifiera förebyggande insatser samt att ge dessa kvinnor det stöd de efterfrågar och behöver.

14151617181920 801 - 850 of 18088
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf