Change search
Refine search result
12131415161718 701 - 750 of 1530
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 701.
  Huynh, Carrie
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Segelfeldt, Martin
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hur vet vi att vi gör rätt?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Under systemutvecklingsprocesser måste man alltid genomgå ett arbetsmoment där systemutvecklingsobjektet testas för att kvalitetssäkras. Men vem kvalitetssäkrar det arbetssätt som används vid testningen? Denna magisteruppsats går ut på att ta fram ett arbetssätt för att svara på frågeställningen ”Hur vet vi att vi gör rätt?”. Det som vi tog fram är en utvärderingsmetod för testprocess inom systemutveckling. För att utvärderingsmetoden skall vara värdefull tog vi fram ett antal kriterier som vi arbetade mot under framtagningen av metoden. Dessa är funktionalitet, tillförlitlighet, tillämpbarhet, tillgänglighet, trovärdighet och värde/relevans. För att lyckas med vårt mål med studien är det viktigt att vi beaktar det tillvägagångssätt som utnyttjas. Detta gjorde vi genom att vi tillämpade en iterativ process som utgår från design science. Den första iterationen involverade en applicering av det utgångsmaterial som vår metod baserar sig på. Detta resulterade i den första versionen (Alpha) av vår utvärderingsmetod. Under andra iterationen använde vi oss av metametoden MA/SIMM för att utvärdera vår egen utvärderingsmetod. På så sätt tillämpade vi både intern- och teorigrundning. Detta resulterade i den andra versionen (Beta) av vår utvärderingsmetod. I den tredje och även vår sista iteration, applicerade vi vår beta–version av utvärderingsmetoden på ett företag för att på så sätt se ifall utvärderingsmetoden uppnår sina kriterier, men även vidareutveckla metoden ytterligare. Detta resulterade i den slutgiltiga versionen (Release Candidate) av vår utvärderingsmetod. Den slutgiltiga versionen har gått en lång väg från sin utgångspunkt. Genom våra tre iterationer genomförde vi situationsanpassning, intern-, teori- och empirigrundning samt ökat användarvänligheten. Detta för att vår utvärderingsmetod skall kunna stå på egna ben och hjälpa verksamheter att förbättra sina testprocesser genom att besvara frågan ”Hur vet vi att vi gör rätt?”.

 • 702.
  Hygren, Maria
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Mothi, Ameneh
  University of Borås, School of Business and IT.
  Avskaffandet av revisionsplikten; varför väljer små aktiebolag bort revisionen?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Den 1 november 2010 infördes en ny lag som innebär att små aktiebolag inte längre har revisionsplikt om de undergår två av dessa tre kriterier: Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning Högst 3 stycken anställda Det betyder att drygt 70 % av aktiebolagen i Sverige numera har frivillig revisionsplikt. Ägarna i ett företag har särskilt ansvar kring hur företaget ska redovisa sin ekonomiska situation för omgivningen. Chefer anställer revisorer för att granska de finansiella rapporterna så att investerarna ska kunna lita på den informationen och på det viset kvalitetssäkras den finansiella informationen. För att få ett välfungerande samhälle och näringsliv behövs det därför revision. Men nackdelen med att ha revision är den stora kostnaden. Studien har fokuserat på varför små aktiebolag väljer att inte använda sig av revision längre. Forskningsfrågan lyder alltså: Varför har små aktiebolag valt att välja bort revisionen? Studien genomfördes med en kvalitativ metod genom intervjuer med revisionsbyråer, skatteverket, banker och små aktiebolag som har valt bort revisionen. En Abduktiv ansats har används i studien för att kunna växla mellan teori och empiri. Syftet med studien är att jämföra de små aktiebolagens bakomliggande skäl till bortval av revision med de skäl som låg till grund för avskaffandet av revision. Slutsatsen som kan dras från denna studie är att ett företag anses vara mindre tillförlitligt om det inte är reviderat och det kan leda till att t.ex. bankerna inte har förtroende för företaget vid kreditgivningen. Anledningen till varför de små aktiebolagen har valt bort revisionen är kostnaden samt att de inte hade upplevt nyttan med revisionen. En potentiell orsak till varför de små aktiebolagen väljer bort revisionen är för att det finns en begreppsförvirring kring en revisor och en redovisningskonsult. De små aktiebolagen kan inte skilja mellan en redovisningskonsult och en revisor och vad de egentligen gör. De anledningar till att de små aktiebolagen väljer bort revision, som har kommit fram genom studien stämmer överrens med de orsaker som gjorde att regeringen tillsatte utredningen från första början.

 • 703.
  Hyväri Pansar, Carolina
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Johansson, Nina
  University of Borås, School of Business and IT.
  Skillnaden mellan manliga och kvinnliga personalchefer2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett könsmedvetet samhälle och det är idag allt viktigare att båda könen behandlas lika och att inga särbehandlingar görs på grund av könet. Trots detta är det inte jämställt mellan manligt och kvinnligt i ledarskapspositioner. Både allmänheten och politiker borde ha ett intresse att veta ifall det faktiskt finns skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer. Denna uppsats syftar till att undersöka om det finns några skillnader mellan manliga och kvinnliga personalchefer vad gäller deras sätt att leda de anställda och hur de utövar sitt ledarskap. Vi valde att göra en kvalitativ studie genom intervjuer med fyra stycken manliga och fyra stycken kvinnliga personalchefer då vi ville att respondenterna skulle ha möjligheten att svara öppet på våra frågor. Vi tog kontakt med potentiella respondenter tidigt i processen för att kunna hinna med att intervjua och analysera alla åtta personalcheferna. Vi valde att inrikta oss på hur personalcheferna leder och motiverar de anställda. Vår teoretiska referensram har vi byggt upp med olika ledarskapsmodeller och motivationsteorier då vi genom dessa modeller och teorier har kunnat få ett svar på frågan om det finns några specifika skillnader mellan manliga och kvinnliga personalchefer. I vår slutsats kom vi fram till att det inte finns några tydliga skillnader mellan manliga och kvinnliga personalchefer men skillnaderna finns där ifall man tittar lite mer noggrant. De skillnader vi hittade när vi hade intervjuat våra kvinnliga och manliga chefer var att de manliga personalcheferna var lite mer situationsanpassade och lite mer strukturerade än de kvinnliga. De kvinnliga personalcheferna lutade istället åt ett mer coachande ledarskap och visade lite mer empati än männen.

 • 704.
  Hägg, Nadja
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hur leder en frånvarande ledare?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Globaliseringen och informationsrevolutionen har förändrat vår omvärld, såväl har även mycket ändrats för organisationer. Vi har gått från hierarkiska till platta organisationer med enheter som styr sig själva. Från regelstyrning till målstyrning, från fasta kontorstider till distansarbete och projekt. Idag är det allt vanligare att ledare är frånvarande från sin arbetsplats, och detta ställer nya krav på både medarbetarna och ledaren. Mycket ledarskapslitteratur understryker vikten av att en ledare är närvarande. Problematiken blir uppenbar, hur kan man vara närvarande då man är frånvarande? Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika ledare förmedlar sitt ledarskap i sin fysiska frånvaro och vilka konsekvenser det medför. Studien bygger på strukturerade intervjuer med fem olika ledare som berättar hur de går tillväga för att förmedla sitt ledarskap i frånvaro. Uppsatsen utgår uteslutande från en kvalitativ metod och ett hermeneutiskt förhållningssätt. Den utgår så även från en abduktiv ansats och är av deskriptiv natur. I analysen diskuteras det om den ideliga kontakten med medarbetarna medför en centralisering av organisationerna, snarare är den decentralisering som antas medfölja det frånvarande ledarskapet. Av slutsatserna framgår det att telefoni och till viss del e-mail är de kommunikationsverktyg som hjälper ledarna att leda i sin frånvaro. Slutsatserna understryker också hur viktigt det är för en frånvarande ledare att delegera ansvar och befogenheter och hur detta är ett måste för att möjliggöra frånvaron. Även om det frekventa kontakthållandet kan påverka medarbetarnas beslutsautonomi. Det framkommer även i slutsatserna att ledarnas frånvaro inte medför några direkta negativa konsekvenser, utan att det snarare bidrar till organisationernas utveckling och fortlevnad.

 • 705.
  Hägg, Nadja
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sjögren, Kim
  University of Borås, School of Business and IT.
  Framgång på Internet: Finns det specifika recept?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Internet är världens största datornätverk och har skapat nya möjligheter för kommunikation, men även för handeln. E-handel står för elektronisk handel och syftar till processen av att köpa, sälja och utväxla produkter och tjänster via Internet. De första webbutikerna i Sverige öppnade år 1997 och ansågs ha en stor tillväxtpotential. Branschen drabbades dock av problem och kallas idag för ”IT bubblan”. Idag är situationen annorlunda och e-handeln utvecklas konstant positivt. E-handelns omsättning har stigit från 4,9 miljarder kronor år 2003 till 17,7 miljarder år 2007. Då e-handeln breder ut sig och det finns otaliga aktörer på marknaden ökar konkurrensen. Frågeställningen i vår uppsats är att se om det finns specifika strategier för att nå framgång inom e-handel oavsett bransch. Men även vilka faktorer som är av vikt för upplevd kundtillfredställelse. Vårt syfte med uppsatsen är att försöka finna gemensamma specifika framgångsstrategier för e-handelsföretag, men även till att se vad kunderna anser vara viktiga komponenter för kundtillfredställelse. Vi har valt att intervjua tre olika e-handels företag som är verksamma i olika branscher. Nelly.com är verksamma inom klädbranschen, Skype inom Internettelefoni samt Kindo som är en familjecommunity. Vidare har vi valt att använda oss av fokusgrupper för att se till kundernas uppfattning om vad som är värdeskapande för dem. Vi som författare har uteslutande använt oss av en kvalitativ metod. Vi använder oss av ett hermeneutisk förhållningssätt, det vill säga att tolka och förstå och detta utifrån en induktiv ansats. Från våra slutsatser framgår det att de tre undersökta företagen alla erbjuder en produkter som appellerar på människans grundläggande behov. Vidare står det klart att företagen förstått vikten av att bygga sitt företag ur ett kundperspektiv. Denna förståelse har resulterat i en fokusering på enkelhet, tydlighet och snabbhet. Kunderna erbjuds därmed en paketlösning med stor kundnytta. Vidare förefaller okonventionella marknadsföringsmetoder, så som, PR vara effektivt, då detta håller nere kostnaderna samtidigt som genomslagskraften är hög. Efter våra intervjuer och analys av fokusgrupperna kunde vi dra slutsatsen att det var några faktorer som var av vikt för deras kundtillfredställelse. Dessa utgörs av webbsidan, logistiken, kundtjänst samt säkerheten. De vill att webbsidan skall vara tydlig, enkel och lättnavigerad. Att få snabba leveranser inom utsatt tid vara en annan faktor som ansågs viktig, men även att det skall vara enkelt att kontakta kundtjänst för frågor och returer. Säkerhetsfaktorn syftar till att känna trygghet till företaget samt att produkten lever upp till förväntningarna. De slutsatser vi kommit fram till överrenstämmer mycket väl med det som teorin förespråkar.

 • 706.
  Häggström, Jesper
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Jacobsson, Mattias
  University of Borås, School of Business and IT.
  CSCW som teoretisk ram för att påvisa tekniskt samband i en organisations förändring.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Företag arbetar idag alltmer i projektform på en global marknad. Detta innebär ökade krav på koordinering och kommunikation i utförandet av en uppgift i verksamheten. Samtidigt så finns det idag väl utvecklad teknik för att stödja de uppgifter som utförs. Teorierna inom CSCW diskuterar kring hur sådana tekniska verktyg, groupware, kan stödja arbete som utförs i grupper, exempelvis arbete i projektform. I denna undersökning försöker vi skapa en teoretisk modell som kan användas för att identifiera de krav som ställs på dels organisationens utformning och dels på det tekniska stödet. Genom två studier utförda på två företag vid två tillfällen undersöker vi om det finns ett samband mellan förändring i organisationen och förändring i det tekniska stödet. Vi har kunnat se att viktiga faktorer som påverkar detta samband är hur själva utförandet av arbetsuppgifterna ser ut. Utförandet ställer krav på koordinering, samarbete och tillgänglighet till väsentlig information. Detta bildar också utgångspunkt i vilka krav som kan ställas på det tekniska stödet.

 • 707.
  HÄRNGREN, JENNY
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  LORENTZON, FRIDA
  University of Borås, School of Business and IT.
  Etisk konsumtion: image eller omtanke om vår framtid?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Konsumtion av etiska livsmedel tycks ha fått ett rejält uppsving under senare år och många sträcker sig så långt att de talar om en ny grön våg. Det konsumeras allt mer ekologiska, Fairtrademärkta, KRAV-märkta och närproducerade livsmedel. Men vad är skälet till att vissa konsumenter väljer att i princip uteslutande handla etiska matvaror medan andra är till synes likgiltiga, och kan det ha ett samband med hur hög grad av oro konsumenter hyser inför framtida konsekvenser av sitt köpbeteende? Vi har studerat hur studenters uppfattning av risk kan kopplas till deras köpbeteende i samband med etiska matvaror. Vår huvudfråga lyder ”Konsumenter som väljer etiska varor är mer oroliga för framtida konsekvenser av att inte förändra sin konsumtion än icke-etiska konsumenter.” Vi ville se om oro för framtida konsekvenser, i stil med miljöförstöring och hälsoproblem, kan kopplas till en ökad konsumtion av etiska produkter i syfte att ge en ny infallsvinkel till marknadsföring av dessa produkter. Vår studie tar stöd i en generell modell över risk kopplat till konsumentbeteende, framtagen av Åsa Boholm, vilken vi sedan har tillämpat på just konsumtion av etiska livsmedel. Modellen tar upp fyra strategier konsumenter använder sig av för att hantera risk; kalkylerad risk, förebyggande, förtroende och undvikande. Med hjälp av en webbenkät undersöktes studenter vid tre institutioner vid Högskolan i Borås. Vi fann att studenter vid Högskolan i Borås oroar sig för miljön, detta gäller dock inte enbart etiska konsumenter, överraskande nog oroade sig merparten av studenterna för miljön. Majoriteten hade också en mycket låg tilltro till livsmedelsproducenter. Vi ser att etiska konsumenter är något mer hälsomedvetna än mindre etiska konsumenter. Sammantaget visar vår studie på att många av dessa studenter troligtvis har potential att bli etiska konsumenter, om de bara övertygas om att de kan göra skillnad.

 • 708.
  HÅKANSSON, ISABELL
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  BRITO OLGUIN, KARLA
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hållbarhetsredovisning i textilindustrin- Vad har KappAhl, Lindex, MQ och H&M för motiv till att redovisa hållbarhet?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Medvetenheten om ett socialt och miljömässigt ansvar har på senare år ökat bland företagen. Det har blivit allt viktigare för företagen att visa omvärlden att man är ett engagerat företag som tar sitt samhällsansvar. Tidigare forskning har visat att det finns kommunikationsproblem mellan företagen och omvärlden när det gäller företagens CSR-arbete. Detta problem kan leda till att företagen inte når ut till sina intressenter och därmed inte kan skapa det förtroende för redovisningen som de önskar. I och med detta kommunikationsproblem kan det uppstå en negativ inställning från samhället gentemot företagens motiv bakom hållbarhetsredovisningen. Syftet med studien är därför att identifiera och analysera KappAhl, Lindex, MQ och H&M:s motiv till att redovisa sitt hållbarhetsarbete. Vi har utgått från en kvalitativ metod där vi har genomfört en intervju för att orientera oss i ämnet för att sedan göra en dokumentstudie av de fyra företagens hållbarhetsredovisningar. I studien har vi också haft en abduktiv ansats där vi i dess helhet har pendlat mellan teori och empiri. Genom att studera dessa fyra företags hållbarhetsredovisningar har vi kommit fram till att det största motivet till att upprätta en hållbarhetsredovisning är att företagen ser att de ger dem ekonomiska fördelar. Torts detta har vi funnit att motivet bakom hållbarhetsredovisningen har en mindre betydelse då det är företagens CSR-arbete som är av största vikt.

 • 709.
  Högfeldt, Laila
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hugosson Koinberg, Rebecca
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hur Redovisar Dagligvarubranschen Socialt Ansvar?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Företags vilja att hållbarhetsredovisa har ökat markant under 2010-talet. I och med den ökade tillämpningen av hållbarhetsredovisning skapas även behov av ett ramverk. Det ramverk som idag är det mest framträdande inom hållbarhetsredovisning har skapats av organisationen Global Reporting Initiative (GRI). GRIs mål är att frivillig hållbarhetsredovisning ska vara lika tillförlitlig och jämförbar som finansiella rapporter. Hållbarhetsbegreppet kan delas in i tre områden vilka är social, ekonomisk och miljömässig. Resultat från tidigare forskning visar att det råder stora brister inom hållbarhetsredovisning eftersom redovisningen är frivillig och det därmed inte föreligger några lagstadgade krav. Tidigare forskning visar även att socialt ansvar är den del i hållbarhetsredovisningen som är mest bristfällig. Den här studien kommer således att studera Sveriges tre största dagligvaruföretags redovisning av socialt ansvar i jämförelse av år 2008 och år 2013. Studiens syfte är att undersöka hur dagligvaruföretagen redovisar socialt ansvar enligt GRIs riktlinjer samt vilka kvalitetsförändringar som skett i dagligvaruföretagens redovisning av socialt ansvar genom att jämföra år 2008 och år 2013. För att se hur företagen redovisar enligt GRIs riktlinjer studeras dagligvaruföretagens redovisningar utifrån GRIs resultatindikatorer inom socialt ansvar. Vidare studeras dagligvaruföretagens redovisningar från år 2008 och år 2013 för att jämföra redovisningarna och på så vis se vilka kvalitetsförändringar som företagens redovisning visar. Kvalitetsförändringarna studeras utifrån kvalitetsprinciperna neutralitet, precision och jämförbarhet. Studiens resultat visar att dagligvaruföretagen redovisar fler av GRIs indikatorer inom socialt ansvar år 2013 jämfört med år 2008. Trots att fler indikatorer redovisas brister dagligvaruföretagen fortfarande i att redovisa en stor del av indikatorerna. Kvalitetsprinciperna neutralitet, precision och jämförbarhet kan inte anses vara uppfyllda varken år 2008 eller år 2013 trots att redovisning av socialt ansvar för svenska dagligvaruföretag förbättrats i kvalitet mellan åren. Hållbarhetsredovisning av socialt ansvar har förbättrats mellan år 2008 och år 2013 då fler indikatorer redovisas. Dock behöver de studerade företagen fortsätta utveckla redovisningen av socialt ansvar för att mer fullständigt tillämpa GRIs indikatorer. Det är inte endast tillämpningen av indikatorerna som dagligvaruföretagen behöver förbättra inom redovisningen, de behöver även förbättra kvaliteten i redovisningen. Genom att skapa hållbarhetsredovisningar med neutralitet, precision och jämförbarhet kan kvaliteten av rapporterna höjas.

 • 710.
  Höglund, Lars
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Nyström, Maria
  University of Borås, School of Health Science.
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sarv, Hans
  University of Borås, School of Engineering.
  Hallnäs, Lars
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Torhell, Catta
  University of Borås, Library and Learning Resources.
  Brorström, Björn
  Sundeen, Johan
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Lindh, Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Benner, Mats
  Liedman, Sven-Eric
  Sahlin, Kerstin
  Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 12010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under våren 2010 genomfördes en serie om fyra seminarier med namnet ”Från Högskolan i Borås till Humboldt: Perspektiv på universitetsidén under 200 år”. Det primära syftet var att diskutera den svenska högskolans roller i en tid präglad av stora förväntningar och motsägelsefulla krav på akademin. Denna rapport utgör en dokumentation av seminarieseriens innehåll. Professor Sven-Eric Liedman skriver med samtidskritisk udd om universitetens historia; professor Mats Benner beskriver och analyserar fyra historiska idealtyper av universitet samt belyser det förändringstryck som högskolesektorn verkar under; professor Kerstin Sahlin riktar intresset mot hur universitet skiljer sig från andra organisationer och ger sin bild av hur detta faktum bör återspegla sig i besluts- och ledningsstrukturer. Seminarieserien och rapporten är ett led i Högskolan i Borås kontinuerligt pågående självreflektion och arbete med frågor som rör professionslärosätets identitet och profil. I rapportens senare del presenteras sex korta reflektioner om och/eller seminarieseriens teman utifrån Högskolan i Borås horisont. Reflektionerna är skrivna av professorer från alla högskolans sex institutioner.

 • 711.
  Höglund, Sebastian
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Badeie, Parisa
  University of Borås, School of Business and IT.
  Revisorns inre balans eller obalans: ännu en studie om tillämpningen av anmälningsplikten.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 1999 infördes lagen om anmälningsplikt som ålade revisorn skyldighet att vidta åtgärder vid misstanke om brott och att under vissa förutsättningar göra anmälan till åklagare eller polis. Tidigare begränsades revisorn av den lagstadgade tystnadsplikten. Flera remissinstanser däribland FAR och SRS motsatte sig förslaget då man ansåg att det var alltför långtgående. De befarade att revisorns förtroende gentemot klienten kunde försämras och att de därmed inte skulle få tillgång till den information som är nödvändig för en fullgod revision. Syftet med införandet av anmälningsplikten var att ekonomisk brottslighet skulle upptäckas samt förebyggas. Vår huvudfråga i denna uppsats är enligt följande: Kan en revisor rimligen hålla perfekt balans mellan att vara agent för myndigheternas brottsbekämpning, och att vara en hjälpreda i hanteringen av företagens ekonomiska informationsflöde? Syftet med uppsatsen är att undersöka hur revisorn hanterar sin skyldighet att anmäla vid misstanke om brott och vilka konsekvenser den har medfört för revisorn. I uppsatsen används kvalitativ metod då vi vill skapa oss djupare förståelse för vår frågeställning. Intervjuer har genomförts med fyra revisorer från olika revisionsbyråer. Det empiriska materialet har analyserats samt tolkats utifrån den teoretiska referensramen och slutligen resulterat i vår slutsats. Vår slutsats av denna studie är att en revisor kan hålla ovan nämnda balans och att denna balans är hållbar ur ett framtidsperspektiv.

 • 712.
  HÖGRELL, MY
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  RAGNARSSON, MARIE
  University of Borås, School of Business and IT.
  Budgetarbete och organisationsförändring: en studie av budgetprocessen i Borås stad2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Alla typer av organisationer använder sig av budget. Budget är en plan som hjälper till att förutsäga framtiden. I kommuner används budgeten som ett verktyg för att visa kommunens omfattning och inriktning av den verksamhet som de bedriver. Kommuner kan använda sig av olika typer av budgetar som till exempel rambudgetering och behovsbudgetering. Kommuner har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet utifrån antalet invånare, befolkningsstruktur och geografiskt läge. Resursfördelningen är en viktig del av budgeten i kommuner. Borås stad genomförde en omorganisering som trädde i kraft den första januari 2011. De gick ifrån att vara tio kommundelsnämnder till tre stadsdelsnämnder. För att fördela resurserna till kommundelsnämnderna har de använt sig av en resursfördelningsmodell. Vi ville examinera om arbetet med budgeten eller resursfördelningsmodellen påverkats av omorganiseringen. Vår frågeställning har varit ”På vilket sätt har omorganiseringen i Borås stad påverkat budgetarbetet och resursfördelningsmodellen?” och ”Hur påverkar resursfördelningen, budget och omorganiseringen varandra i Borås stad?”. Syftet med studien har varit att examinera omorganiseringens påverkan på resursfördelningsmodellen och budgetarbetet i Borås stad. För att besvara vår frågeställning har vi valt fallstudie som design med en kvalitativ ansats. Genom den empiriska undersökningen har vi byggt upp analysen och dragit slutsatser. Analysens koppling mellan den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen ledde oss till följande slutsatser: 1. Omorganiseringens påverkan på budgetarbetet och resursfördelningsmodellen är begränsad. 2. Vi anser att resursfördelningsmodellen fungerar i den nya organisationen eftersom varken den sociala strukturen eller befolkningsstrukturen har förändrats. 3. Budgeten och resursfördelningsmodellen har inte påverkat omorganiseringen. Dock har de blivit påverkade utav omorganiseringen. 4. Omorganiseringen genomfördes för att de ville centralisera och därigenom skapa rättvisa och likställighet för kommunens invånare.

 • 713.
  Ibrahimi, Jehona
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Salihu, Sihana
  University of Borås, School of Business and IT.
  Arbetsmiljö inom Ellos: Ur ett effektivitets- HRM- och kultur perspektiv2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I takt med dagens samhällsutveckling och den rådande konkurrensen i marknaden blir det allt viktigare för företag att satsa på effektivitet. Förr i tiden sa man, ”Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge”. Nu har det tankesättet förändrats, vilket innebär att i dagens läge kräver kunden kvalité. Medvetandet om vad man kan få har ökat hos både kunden och företaget. Man vill både ha kvalité till lågt pris och detta på så kort tid som möjligt. Dagens företag har detta som en utgångspunkt när de lägger upp sina mål och blir avgörande för hur deras styrsätt ser ut. Aldrig har det tidigare genom historien arbetats mer med att lyfta fram människans potential och dess värde, bland annat genom Human Resource Management. Samtidigt som man aldrig har arbetat mer med att ta fram de mest effektiva arbetssätten som ska leda till vinst. Den hårda konkurrensen har bara förstärkt maskinbyråkratins grund eftersom strukturer blir allt tydligare inom organisationer. Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka Ellos arbetsmiljö, utifrån ett effektivitets- HRM- och kultur perspektiv och hur den påverkar de anställda. Genom att förhålla effektivitetskrav mot arbetsmiljö skapades ett underlag för en djupare förståelse för arbetet inom Ellos lager. För att uppnå vår syftet intervjuade vi en teamledare, klubbordförande och en anställd på Ellos lager. Vi har även gjort en enkätundersökning med de anställda för att kunna få olika synpunkter gällande arbetsmiljön. Det vi har lärt oss och den kunskap vi har fått under utvecklingens gång är genom de tre intervjuerna, 29 enkäterna parallellt med de valda teorierna till vår uppsats. Vid analysen valde vi att jämföra de svar vi hade fått från intervjuerna och enkäten för att sedan bedöma dessa utifrån teorierna. Genom denna studie har vi kommit fram till att de mänskliga resurserna inom Ellos lager utnyttjas inte på rätt sätt. För hög fokusering på effektiviteten har skapat hierarkier, samt begränsade möjligheter till inflytande och att beröm inte existerar på lagret. Genom att öka medinflytande och kontakt mellan lagerpersonal och ledning kan engagemang och arbetsmiljö förbättras, vilket på sikt troligen även förbättrar företagets ekonomi.

 • 714.
  Ilomäki, Carolina
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Parheden, Evelina
  University of Borås, School of Business and IT.
  Svensk kod för bolagsstyrning: En futuristisk syn på "följ eller förklara"-principen2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bolagsstyrning är ett begrepp som på senare år hamnat på var och varannan affärsmans och affärskvinnas läppar. Bolagsstyrning handlar i grunden om läran kring intressekonflikter och dess syfte är att styra bolag på bästa sätt. Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) instiftades år 2005 och berör bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm samt NGM Equity. Koden grundas på självregleringsfenomenet, med "följ eller förklara"-principen som centralt huvudområde. Principen har emellertid visat sig inneha brister, och till följd av det har grönboken "En EU-ram för bolagsstyrning" framtagits med syfte att lagstifta bolagsstyrningen. Till grönboken inkom 409 stycken remissvar, varav 30 stycken från Sverige. Syftet med studien är att granska hur Kodens "följ eller förklara"-princip tillämpats från införandet fram till år 2010, vilket är det senast rapporterade året. Studien syftar även till att undersöka utvecklingstendenser inom berört område, för att således se hur framtiden kan komma att se ut. Studien utgör en kvalitativ litteraturstudie, vilken antagit en abduktiv forskningsansats. För att undersöka om en lagstiftning är av behov har utgångspunkt tagits i de årsrapporter som publicerats av Kollegiet, vilka ansvarar för Koden. De frågor i grönboken som berör "följ eller förklara"-principen, liksom de svar som representerar Sverige, har likväl de varit utgångspunkt för studien. Av avvikelserna att döma kan det konstateras att antal redovisade förklaringar, liksom dess informationsvärde sjunkit sedan införandet av Koden. Majoriteten av respondenterna till grönboken har en negativ inställning till förslaget, då de anser att en reglering kan leda till ökade kostnader samt minskad transparens och konkurrenskraft. Efter genomförd studie är den huvudsakliga slutsatsen att Koden inte bör lagstiftas eftersom självregleringsfenomenet erbjuder stor flexibilitet. Vi anser däremot att "följ eller förklara"-principen behöver lyftas ytterligare, bland annat genom att principen förflyttas till Kodens inledande kapitel. Det grundar sig i att bolag måste förstå principens anpassningsbarheten, men även för att de skall bli införstådda i att redovisa tydliga avvikelser och alternativa lösningar.

 • 715.
  Imamovic, Jasmin
  University of Borås, School of Business and IT.
  När Alfa förvärvade Beta2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här kandidatuppsatsen behandlar företagsförvärv i sin helhet, med integrationsfasen i fokus. Ett företag som vill vara konkurrenskraftig på dagens dynamiska och intensiva marknader måste överväga företagsförvärv som en del av sin långsiktiga strategiska planering för att kunna uppnå sina mål. Att växa genom företagsförvärv ger många fördelar bl. a. snabbare tillväxthastighet jämfört med enbart organisk tillväxt, den egna organisationen växer och konkurrenternas marknadsandelar krymper. Det är dock inte oproblematiskt att använda sig av företagsförvärv som tillväxtstrategi. Många studier visar att risken är stor att ett företagsförvärv inte lever upp till förväntade resultat som förvärvsorganisation hade i samband med uppköpet. Företagsförvärv omfattar många komplexa delprocesser som kräver en genomtänkt planering och uppföljning. Dock är det en del i förvärvsprocessen som enligt många teoretiker spelar avgörande roll för förvärvets framgång. Den delen av förvärvsprocessen kallas för integrationsfasen och djupet i den här uppsatsen kommer att handla om den fysiska integreringen i samband att Alfa köpte upp Beta. Syftet med den här uppsatsen är att förmedla en ökad förståelse för förvärvsprocessen samt ge en överskådlig bild för hur en förvärvsprocess lämpas i teorin och praktik. Det skall även vara ett verktyg för företaget Alfa vid eventuella framtida företagsförvärv. Studie är av kvalitativ karaktär och byggs på interaktion mellan litteraturstudier inom ämnet företagsförvärv och empirisk data som hämtades in huvudsakligen med hjälp av intervjuer med korrespondenter som jobbar eller har jobbat inom Alfas organisation. I uppbyggnaden av den empiriska berättelse använde jag mig även av egna observationer på Alfas anställda då jag som uppsatsens författare var anställd inom organisationen. Min uppsats kan varken utgå ifrån ren deduktiv, induktiv eller abduktiv vetenskapligansats, därför blev min undersökningsmetod aktionsforskning som förespråkar att forskaren är anställde på undersökningsobjektet på grund av bättre access till nödvändig data. Då uppsatsen syfte är att öka förståelse för förvärvsprocessen utgår jag ifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Efter utförd analys på det samlade empiriska materialet med hjälp av den etablerade forskningen inom ämnet företagsförvärv kom jag fram till samma slutsats som Alfas företagsledning. Alfas förvärv av Beta levde inte upp till det önskade resultatet som Alfas ledning och ägare hoppades på när de genomförde transaktionen. Jag är av den uppfattningen att önskade resultat uteblev på grund av bristfällig kommunikation så väl internt som externt, vissa förhastade och ogenomtänkta beslut från Alfas ledning, underskattning av kulturella skillnader och sist men inte minst avsaknad av integrationsmanager.

 • 716.
  Inam ul Haq, Muhammad
  University of Borås, School of Business and IT.
  The major security challenges to cloud computing.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))Student thesis
  Abstract [en]

  Cloud computing is the computing model in which the computing resources such as software, hardware and data are delivered as a service through a web browser or light-weight desktop machine over the internet (Wink, 2012). This computing model abolishes the necessity of sustaining the computer resources locally hence cuts-off the cost of valuable resources (Moreno, Montero & Llorente, 2012). A distinctive cloud is affected by different security issues such as Temporary Denial of Service (TDOS) attacks, user identity theft, session hijacking issues and flashing attacks (Danish, 2011). The purpose of this study is to bridge the research gap between the cloud security measures and the existing security threats. An investigation into the existing cloud service models, security standards, currently adopted security measures and their degree of flawless protection has been done. The theoretical study helped in revealing the security issues and their solutions whereas the empirical study facilitated in acknowledging the concerns of users and security analysts in regards to those solution strategies. The empirical methods used in this research were interviews and questionnaires to validate the theoretical findings and to grasp the innovativeness of practitioners dealing with cloud security. With the help of theoretical and empirical research, the two-factor mechanism is proposed that can rule out the possibility of flashing attacks from remote location and can help in making the cloud components safer. The problem of junk traffic can be solved by configuring the routers to block junk data packets and extraneous queries at the cloud outer-border. This security measure is highly beneficial to cloud security because it offers a security mechanism at the outer boundary of a cloud. It was evaluated that a DOS attack can become a huge dilemma if it affects the routers and the effective isolation of router-to-router traffic will certainly diminish the threat of a DOS attack to routers. It is revealed that the data packets that require a session state on the cloud server should be treated separately and with extra security measures because the conventional security measures cannot perform an in-depth analysis of every data packet. This problem can be solved by setting an extra bit in the IP header of those packets that require a state and have a session. Although this change should be done at universal level and would take time; it can provide a protocol-independent way to identify packets which require extra care. It will also assist firewalls to drop bits which are requesting a session sate without a state-bit being set. The cloud security analysts should consider that the interface and authentication layer should not be merged into a single layer because it endangers the authentication system as the interface is already exposed to the world. The use of login-aiding devices along with secret keys can help in protecting the cloud users. Moreover, a new cloud service model “Dedicated cloud” is proposed in this research work to reinforce the cloud security. It was discovered that the optimal blend of HTTPS and SSL protocols can resolve the problem of session hijacks. The client interface area should be protected by HTTPS protocols and the secure cookies should be sent through a SSL link along with regular cookies. Disallowing the multiple sessions and the use of trusted IP address lists will help even further. A reasonable amount of care has been paid to ensure clarity, validity and trustworthiness in the research work to present a verifiable scientific knowledge in a more reader-friendly manner. These security guidelines will enhance the cloud security and make a cloud more responsive to security threats.

 • 717.
  Inam Ul Haq, Muhammad
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ahmed, Rafiq
  University of Borås, School of Business and IT.
  The implementation problems of Medical Information Systems2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The use of medical information systems is now prevailing in the whole healthcare environment where the focus is on reducing clinical errors and supporting healthcare professionals in their routine tasks. Hospitals adopt medical information systems to facilitate their healthcare staff in providing efficient services to patients. Studies show that most of the time these systems cannot deliver according to their functional capacities due to certain implementation problems. In this research, we have indicated different implementation problems, their root causes and suggested proper approaches for solving these issues. In the textual analysis, we examined different technical, psychological and social problems that may arise during the implementation process. These theoretical findings have been validated through questionnaires and interviews with doctors, nurses, technicians and people involved in the development of medical information systems. The companies that are providing implementation services are also consulted to validate the theoretical facts. The results show that implementation problems are social and psychological rather than technical, so these problems should be solved with interpersonal, psychological and social skills. The focus of the implementation process should be on the social, psychological and technical effects to avoid any conflict. Reasonable user involvement in the decision making process, motivation and proper training reduces many implementation issues automatically. It is concluded from empirical results that development and implementation teams should have reasonable medical domain knowledge to diminish future implementation and maintenance hazards. The theoretical and empirical results show that data security issues are psychological as well as technical and should be dealt with by high priority.

 • 718.
  Ingdahl, Tina
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Söderbom, Arne
  University of Borås, School of Business and IT.
  Empirical Investigation of ABC: An Evolutionary Implementation1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The concept of Activity Based Costing often has a different meaning to academic researchers and to people involved in business. As organizations are rapidly changing in ways we have never seen or could have expected, theories are often corrected by reality found in business. In the world of rapidly changing global environments complex problems within companies more often are solved through the use of integrated multi-dimensional variables. With reference to the theorydevelopment of ABC we have focused on problems with implementation of ABC in a very specialized service organization. This article deals with three parts involved in one case: Theory, implementation and practical business operation. The enterprise involved in the case is Telia (33000 employees) and more specifically a subsidiary Telia Handel AB in Sweden (300 employees). The enterprise is the largest telecommunication operator in Scandinavia and is a distinctly service management unit. It is our aim to further develop theory connected to ABC action learning from this enterprise. The actual case was initiated in the autumn 1996, the empirical work started in January 1997. The most important contribution is: The ” institutionalized norms” of ABC show considerable tension and misfit between business reality and theory. Other contributions were: 1. The founding of a new factor related to the activity workforce that activities signify. 2. This study confirms earlier theory that it is a complicated and time-consuming process to find correct activity-drivers. 3. Traditional cost-allocation as the aim of an activity-based cost-system counteracts an effective implementation of ABC due to different purposes.

 • 719.
  Isaksson, Jonna
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Xavier, Stephanie
  University of Borås, School of Business and IT.
  Online communities: segments and buying behaviour profiles2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The concept of communities and the interaction between people are not new concepts. People have always gathered around common conditions shared by those in the group such as shared emotions, interests, beliefs and needs. It is however the way we interact, with whom we interact, and when and where these meetings take place which has changed. This has been a direct result of the development of the internet and exacerbated with the move to the second phase of internet development. This second phase of internet development provides users with real-time functionality enabling interaction with global users in a virtual environment. This interaction is termed online social networking and takes place in online communities. Online communities present opportunities for marketers as they give rise to a virtually unlimited number of different consumers, structured around finer consumption and marketing interests. Research indicates that online community users are market-oriented and therefore online communities provide a meaningful medium of exchange for these users. The challenge for companies today has been trying to develop ways to capitalise on this trend and raise their competitive advantage. However, in order to effectively understand these users, an understanding of their characteristics is fundamental to the development of any tailored marketing campaign. This thesis therefore aims to shed an insight into a segmentation model designed for online communities - firstly by empirically testing it and secondly, by enriching the data with a typology of online buying behaviour characterised by psychographic and behaviour variables. Therefore the research question posed is “Can online community users be classified by their online buying behaviours so that they are useful to marketers?”. The empirical data was gathered quantitatively through an online questionnaire designed to classify the respondents into meaningful segments and clusters. The report reflects a social constructionist methodology where the results have been interpreted and given meaning. The report is based on the segmentation models presented by Kozinets’ ‘virtual communities of consumption’ and Barnes et al. typology on online buying behaviour. This report combines the two models in order to enrich the segmentation model presented by Kozinets’ with attributes of online buying behaviour in order to provide a more comprehensive understanding of online community users. The results indicated that the four online user profiles defined in Kozinets’ model did not show differences in their online purchasing behaviour. Rather all online community users could be categorised by Barnes et al’s three clusters of online buying behaviour.

 • 720.
  Isaksson, Linda
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Moberg, Susanne
  University of Borås, School of Business and IT.
  Intern kommunikation med ekonomiska rapporter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den traditionella redovisningen har sin utgångspunkt i industrisamhället och när vi nu befinner oss i informationssamhället motsvarar inte den redovisningen längre intressenternas efterfrågan på information. Intern kommunikation är av allra största väsentlighet i bolag och i organisationer, om inte den fungerar kan inte välgrundade beslut fattas. Men vad ligger bakom de interna kommunikationssvårigheterna angående den information ekonomiska rapporter ger? Ett av praktikfallen som vi har tagit upp i studien belyser den här problematiken, där ledamöter i ABB:s styrelse inte fick beslutsrelevant information. Inte ens finanschefen fick närvara vid viktiga möten, utan det var endast VD:n som kommunicerade med styrelsen. Uppsatsens syfte är att skapa en ökad förståelse för de faktorer som ligger bakom de kommunikationssvårigheter som finns gällande informationen i de ekonomiska rapporterna. Vi har valt att behandla endast svenska aktiebolag. Vårt förhållningssätt i studien är förståelseorienterat och utgår från litteratur som behandlar kommunikation, organisation och ekonomi. Vår empiriska studie utgörs av intervjuer som har utförts; personligen, via telefon och per mejl. Intervjuerna har utgått ifrån våra frågeformulär och vid behov har det ställts följdfrågor, dock ej då intervjuerna har gjorts via mejl. Den bild som vi har fått är att det idag inte överhuvudtaget kommuniceras med ekonomiska rapporter utan det endast informeras. Det som saknas idag är någon sorts återkoppling – feedback. Syftet med de ekonomiska rapporterna i en organisation är att de skall täcka det informationsbehov som finns och vara en hjälp i samband med beslutsfattanden. Då det inte finns någon lagstiftning som reglerar interna ekonomiska rapporter anser vi att bolagen bör ta tillfället iakt och utforma egna rapporter som skall ligga till grund för kommunikationen – då man är fri som en fågel inom det här området.

 • 721.
  Islam, Md. Rashedul
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Islam, Md. Rofiqul
  University of Borås, School of Business and IT.
  Mazumder, Tahidul Arafhin
  University of Borås, School of Business and IT.
  Evaluations of the parallel extensions in .NET 4.02011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Parallel programming or making parallel application is a great challenging part of computing research. The main goal of parallel programming research is to improve performance of computer applications. A well-structured parallel application can achieve better performance in terms of execution speed over sequential execution on existing and upcoming parallel computer architecture. This thesis named "Evaluations of the parallel extensions in .NET 4.0" describes the experimental evaluation of different parallel application performance with thread-safe data structure and parallel constructions in .NET Framework 4.0. Described different performance issues of this thesis help to make efficient parallel application for better performance. Before describing the experimental evaluation, this thesis describes some methodologies relevant to parallel programming like Parallel computer architecture, Memory architectures, Parallel programming models, decomposition, threading etc. It describes the different APIs in .NET Framework 4.0 and the way of coding for making an efficient parallel application in different situations. It also presents some implementations of different parallel constructs or APIs like Static Multithreading, Using ThreadPool, Task, Parallel.For, Parallel.ForEach, PLINQ etc. The evaluation of parallel application has been done by experimental result evaluation and performance measurements. In most of the cases, the result evaluation shows better performance of parallelism like less execution time and increase CPU uses over traditional sequential execution. In addition parallel loop doesn’t show better performance in case of improper partitioning, oversubscription, improper workloads etc. The discussion about proper partitioning, oversubscription and proper work load balancing will help to make more efficient parallel application.

 • 722.
  Ismaili, Sebahat
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sterner, Mikaela
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hur mäts kvaliteten på en chefsutbildning?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Runt om i vårt land skickas personalchefer, mellanchefer m.fl. från olika företag på chefsutbildningar för att förhoppningsvis utveckla sig själva och bli bättre ledare och chefer. Det beräknades att företagen spenderade 1,5 miljarder kronor på att utbilda och utveckla sina chefer under 2007. Efter att ha sökt på ordet ”chefsutbildningar” på nätet så kan vi se att det finns ett otroligt brett register med företag som erbjuder olika former av ledarskapsutbildningar. Alla med förhoppning om att företagen skall välja just dem och med erbjudande om att de garanterar mätbara resultat på deras utbildningar. Det finns idag en stor problematik med utvärderingen av ledarskapsutbildningar. Problemet ligger i att utbildningarnas resultat är svårt att bedöma samt om kvaliteten på dem är tillräckligt bra. Nio gånger av tio följs utbildningarna upp med en utvärdering av kursen istället för en utvärdering av dess resultat. Studiens syfte är att få en djupare uppfattning om de olika mätmetoderna för kvalitet. Vi vill även med denna studie ta reda på vilka metoder och verktyg som kan användas för att mäta kvalitet. För att besvara dessa frågor har vi bland annat tagit hjälp av våra intervjuer som vi har utfört på fyra företag som erbjuder ledarskapsutbildningar. Vår studie bygger på en kvalitativ ansats med ett försök till en abduktiv slutledningsmetod där vi bland annat har genomfört strukturerade intervjuer med representanter från olika företag som erbjuder ledarskapsutbildningar. Slutsatsen kring vår studie är den att kvalitet är något som är individuellt och något som varierar oerhört. Efter vår genomförda studie ser vi att kvalitet baseras på en persons förväntningar i förhållande till den upplevda kvaliteten och för att ta reda på vad kvalitet är måste man således definiera vad just den kunden definierar som kvalitet. I vår slutsats kommer vi även fram till att det går att, med hjälp av olika verktyg, mäta kvalitén av chefsutbildningar. Dock är det väldigt få företag som väljer att mäta kvalitén av utbildningarna med väl förankrade mätverktyg. Då främst för att det är en kostnadsfråga för företagen men även på grund av att kunderna sällan ställer krav på att mätningar görs.

 • 723.
  Ivarsson, Filip
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Eriksson, Robin
  University of Borås, School of Business and IT.
  Redovisning av intäkter från kontrakt med kunder2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Redovisningsområdet bearbetas ständigt för att moderniseras och förbättras. Som ett led i harmoniseringsprocessen mellan IFRS och US GAAP håller IASB och FASB på att arbeta med ett gemensamt projekt för att förändra regelverket för redovisning av intäkter. Samarbetet tog fart år 2002 och sedermera år 2008 publicerade man tillsammans ett diskussionsunderlag för allmänheten att kommentera. Arbetet fortskred och år 2010 var man följaktligen redo att utfärda ett förslag till standard; ett förslag som kom att revideras och ges ut i ny upplaga år 2011. Syftet med denna studie är att undersöka vad revisionsbyråer och normgivande organ har för åsikter om 2011 års förslag till standard gällande redovisning av intäkter från kontrakt med kunder. Vi vill också jämföra dessa åsikter de båda grupperna emellan för att se om de skiljer sig åt. Studien är en kvalitativ innehållsanalys där den empiriska datan består utav remissvar från 22 stycken respondenter jämnt fördelade mellan revisionsbyråer och normgivande organ. Att döma av remissvaren från respondenterna har IASB och FASB mycket arbete kvar att göra innan standarden kan anses vara redo att utfärdas. De flesta respondenter är förvisso nöjda med att IASB och FASB utvecklar en ny gemensam standard gällande intäkter från kontrakt med kunder, även om ingen är helt nöjd med förslaget som lagts fram. Endast två respondenter är helt eller delvis emot förslaget, då de istället tycker att det hade räckt med att förbättra nuvarande standarder. Vid en jämförelse mellan revisionsbyråerna och de normgivande organen ser vi att revisionsbyråerna generellt varit lite mer positiva till IASB och FASBs förslag till standard, även om det inte är någon markant skillnad dem emellan.

 • 724.
  Jacobsson, Lovisa
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Nyström, Charlotta
  University of Borås, School of Business and IT.
  Attraktionens renässans: Jakten på talangfulla evenemangsvärvare.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tar med läsaren in i en bransch som under flera år har intresserat oss, men där vi uppfattar att kunskapen inte når fram till allmänheten. Trots att området berör samhället och de platser vi verkar i är det inte många som har en förståelse för dessa omfattande processer. Branschen vi pratar om är turismbranschen och området är evenemangsvärvning. Syftet med evenemangsvärvning är dels att det ska generera i pengar till staden, dels att städer ska ses som attraktiva och uppfattas så av turister, evenemangsarrangörer och kanske framför allt av de som lever och verkar i dem. För att på något vis bidra i en kunskapsspridning har vi i uppsatsen beskrivit en talangtävling som ämnar utse den mest talangfulle evenemangsvärvaren. Den ärofyllda titeln står mellan fyra individer som på ett eller annat sätt verkar inom området evenemangsvärvning. Domarna, och tillika vi författare, är ensamma om att utse talangen, men till vår hjälp har vi fyra experter inom nutidsrelevanta områden som kan guida oss fram till en vinnare. Dessutom bygger tanken om talangtävlingen på en historisk tidsepok, renässansen. Epoken har bidragit till att sätta begreppet attraktion i ett nytt (eller gammalt) ljus där städer får möjlighet att vara speciella och attraktiva. Ordet renässans betyder pånyttfödelse och uppsatsen ämnar till just detta, att pånyttföda tankar från dåtid för att i sin tur pånyttföda stadens attraktion. Genom en spännande tävling, vilken beskrivs i en narrativ form, får läsaren följa de fyra tävlingsdeltagarna, experternas vägvisande utlåtanden samt domarnas tuffa utmaning att utse en vinnare. Talangtävlingen lyfter förhoppningsvis insikter inom ett område som behöver en renässans.

 • 725.
  Jadenius, Ida
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Kauro, Jonna
  University of Borås, School of Business and IT.
  Avskaffandet av revisionsplikten: mindre aktiebolag och revisorers påverkan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det har funnits revisionsplikt för samtliga aktiebolag i Sverige sedan 1983. Revisionsplikten infördes eftersom man ansåg att små bolag utan revisionsplikt var särskilt utsatta för ekonomisk brottslighet. Revisionsplikt innebär att alla aktiebolag ska granskas av en godkänd eller en auktoriserad revisor. Syftet med revisionen är att man vill skapa ökad trovärdighet för den ekonomiska informationen till alla intressenterna. Den 3 april 2008 kom ett lagförslag angående avskaffande av revisionsplikten. Den innebär att revisionen blir frivillig för alla aktiebolag som inte uppfyller mer än ett av följande kriterier: • Mer än 83 miljoner kronor i omsättning • Mer än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning (tillgångar) • Fler än 50 anställda Detta innebär att knappt 4 procent av aktiebolagen i Sverige kommer omfattas av revisionsplikt. Utredningen föreslår att detta ska träda i kraft den 1 juli 2010. Vår studie har haft sin utgångspunkt i revisorers och mindre aktiebolags påverkan av förslaget. Syftet med uppsatsen var att undersöka vad de ansåg om förslaget. Vi har intervjuat två auktoriserade revisorer samt en godkänd revisor. Vi har även skickat enkäter till mindre aktiebolag, varav 11 företag svarade. De slutsatser som vi kommit fram till är följande: • De auktoriserade revisorerna som arbetade i stora revisionsbyråer var allmänt positiva till förslaget. Medan den godkända revisorn som har en egen redovisningsbyrå ställde sig negativt till förslaget. Men alla revisorer kunde enas om att det gränsvärde som angetts är för högt satt. Revisorerna anser att en sådan förändring bör ske successivt. De auktoriserade revisorerna tror att de mindre aktiebolagen i framtiden kommer att fortsätta efterfråga revision även om denna blir frivillig. Revisorerna som vi intervjuat har inte upplevt förslaget som ett hot mot deras verksamhet. • De mindre aktiebolagens åsikter angående förslaget varierade. Nästan en tredjedel av de tillfrågade företagen var inte insatta i ämnet, och kunde därför inte besvara om de ansåg att förslaget var bra eller dåligt. Av alla de tillfrågade företagen framkom att de skulle behålla revisionen i sitt företag även om denna blir frivillig. De trodde inte heller att deras företag kommer att påverkas när förslaget går igenom.

 • 726.
  Jafari, Kaveh
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vasilevski, Toni
  University of Borås, School of Business and IT.
  Budget eller Budgetlös Styrning: En studie mellan SEB och Svenska Handelsbanken.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den senaste tiden har det skapats stora diskussioner kring användandet av budgetering. Man väljer mellan att använda sig av en budget- eller Budgetlös styrning. Man har delade åsikter på hur användandet påverkar de olika bankerna. En jämförelse mellan två banker har gjorts. En budgetlös och en budgetstyrd bank har valts för att få en närmare analys och bild hur det går till i praktiken. Vi har utfört en närmare undersökning på deras sätt att styra genom budget. Där vi besktiver de största skillnaderna samt varför de olika företagen använder sig av de olika sätten. Vårt resultat gav oss en bild på fördelar och nackdelar angående styrsätten inom bankvärlden. Vi trodde att det var en enkel sak att skifta från en budgetstyrd till ett budgetlöst system, men det visade sig vara mycket komplicerad och svårare än vi hade tänkt oss. Undersökningen blev intressantare under intervjuerna, som då gav oss en djupare inblick i bankernas behov och anledningen till det valda styrsystemet.

 • 727.
  Jahic, Enis
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vilic, Nina
  University of Borås, School of Business and IT.
  Arkaden: en studie av Zaras etablering i affärshuset2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Fastighetsbranschen i Göteborgs innerstad präglas av hård konkurrens. En svårighet i branschen är att hitta bra lägen och rätt hyresgäster. Var någonstans fastighetsbolagens lokaler är placerade har en direkt koppling till hur attraktivt företaget blir. Det är viktigt att fastighetsbolagens och hyresgästerna strategier stämmer överens med varandra. Fastighetsbolaget som hyr ut lokaler måste vara nöjda med verksamheten som kommer att drivas i deras utrymmen. För ett fastighetsbolag är det viktigt med rätt hyresgäster då de kan höja företagets profil eller image. AP Fastigheter AB har under en lång tid arbetat med att utveckla en lösning för att kunna ta in butiken Zara i sitt affärshus Arkaden. Zara har varit ett krävande projekt då de ansvariga för butiken länge letat efter ett så bra butiksläge som möjligt. Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur etableringen av butiken Zara kommer att påverka affärshuset Arkaden och dess varumärke, samt vad de övriga butikerna och konsumenterna tycker. De metoder som vi har använt oss av för att besvara våra frågor är påstana intervjuer med konsumenterna samt djupintervjuer med butikscheferna.Uppsatsens teoretiska kapitel behandlar de för uppsatsen viktigaste områdena, nämligen kommunikation, positionering, varumärken och konsumentbeteende. Efter att ha sammanställt den kvalitativa och kvantitativa undersökningen presenterade vi resultaten och analyserade sedan det med hjälp av teorin. Vår studie visade att Zara haft en positiv inverkan på Arkadens varumärke. Butiken har redan hunnit bli top-of -mind, och många förknippar redan Arkaden med just Zara. De övriga hyresgästerna i Arkaden upplever etableringen av Zara som något positivt och de ser inte konkurrensen som något större hot mot deras butiker. Våra påstana intervjuer med konsumenterna visade att det länge funnits ett behov av butiken Zara i Göteborg. Ett stort antal av de tillfrågade hade besökt butiken, och många trodde att de skulle handla mer i Arkaden nu efter att Zara finns där.

 • 728.
  Jakupovic, Dennis
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Makdessi, Jade
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vennberg, Robert
  University of Borås, School of Business and IT.
  Testarbetets svåra val2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  När det talas om test pratas det på ett sätt som om det vore ett nytt fenomen, men i själva verket kan rötterna spåras tillbaks till 1978. Det är först på senare år som test har börjat etablera sig mer och mer och nyttan med test bland systemutvecklingsorganisationer respektive testorganisationer. Människan omges ständigt av information vare sig det är av elektronisk, fysiskt eller annan form. Det är därför inte så konstigt att tidsåldern människan befinner sig i kallas för ”informationsåldern”. Successivt har människan mer och mer etablerat ett beroende av verktygen för att ge stöd för informationen människan omges av i sin vardag. En del människor använder enkla mjukvarusystem medan en del använder mer komplexa mjukvarusystem och ibland till och med kritiska system som måste fungera felfritt. Om mjukvarusystemet har ett fel som hindrar mjukvarans funktionalitet kommer det att medföra konsekvenser beroende på vad konsekvensen medför och innebär för användaren. Det kan vara allt ifrån en personlig ekonomisk förlust till en livshotande konsekvens. Orsaken till konsekvensen kan exempelvis leda till felanvändning av mjukvaran, men oftast så ligger felet inte hos användaren utan att mjukvaran har en defekt och anledningen till det är förmodligen att mjukvaran inte testats tillräckligt. Det är därför av yttersta vikt att mjukvaran testas eftersom den annars skulle förlora sitt syfte i och med att den inte längre fyller en funktion. Test sträcker sig dock längre än att bara testa för att säkerställa att mjukvaran är felfri. Genom test kan mjukvarans kvalitet säkras, det kan generera lägre kostnader i längden genom att fel hittas innan den leverats till slutanvändaren, test medför även en kontroll av uppfyllnadsgraden av kravspecifikationerna som formulerats av kund. I dagens läge genomförs därför test alltmer agilt i systemutvecklingen och är därmed en procedur i systemutvecklingen till skillnad från den traditionella vattenfallsmodellen där test genomförs i slutfaserna av systemutvecklingen. Test utförs antingen av en systemutvecklingsorganisation eller en separat test organisation. I denna studie har därför ett antal delfrågor formulerats för att sedan på en mera detaljerad nivå belysa för- respektive nackdelar med hur test bedrivs i de respektive organisationerna och ett antal har identifierats. Bland många som identifierats så utmärks en särskild fördel och nackdel när en separat testorganisation samt när en systemutvecklingsorganisation bedriver test. Nämligen att test tar tid ifall en separat testorganisation bedriver test, men fördelen med det är att det medför att en mjukvara testats grundligt medan i en systemutvecklings-organisation så bedrivs test mer utifrån premisserna huruvida det ryms inom ramen för budgeten även om enhetstester och systemtester alltid utförs. Nackdelen med test inom systemutvecklingsorganisationen är att test tar mycket tid.

 • 729.
  Jakupovic, Dennis
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vennberg, Robert
  University of Borås, School of Business and IT.
  En hermeneutisk analys av systemutveckling: – Ostrukturerat kontra Metoddrivet utvecklingsarbete2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att IT växer i samhället driver detta också fram efterfrågan på IT-system och mjukvaror för att effektivisera organisationer och verksamheter. För att bedriva systemutvecklingsarbete behövs människor som utvecklar IT-system. I bästa fall motsvarar dessa system kundens förväntningar och önskemål, men i värsta fall kan systemutvecklingsarbetet utmynna i system som inte är till nytta för kunden och slutanvändarna. För att skapa hållbara och kvalitativa IT-system är det viktigt att kunden och slutanvändaren sätts i fokus genom att människorna som håller i system-utvecklingsarbetet förstår "varför" något skall skapas och kan sätta det i realitet till den miljö som IT-systemet skall fungera i. Systemutveckling måste bedrivas utifrån flera viktiga principer och faktorer som i sin tur påverkar val av utvecklingsmetod och vilken typ av utvecklingsmetod och filosofi som passar ställs i relation till hur den rådande situationen ser ut. Systemutveckling kan bedrivas ostrukturerat eller via metoddriven utveckling. Val av respektive arbetssätt och tillämpning av utvecklingsmetod innebär fördelar och nackdelar. En verklighet är dock att alla utvecklingsorganisationer agerar på en global konkurrerande marknad varpå alla utvecklingsprojekt måste förhålla sig till tid, kostnader och resurser. Detta påverkar också indirekt systemutvecklingsarbetet. Denna studie undersöker fördelar och nackdelar med att arbeta utefter ett ostrukturerat arbetssätt vid systemutvecklingsarbetet mot att arbeta strukturerat och metoddrivet med en agil utvecklingsmetod vid systemutvecklingsarbetet. Genom den teoretiska och empiriska undersökningen kommer slutsatser dras utifrån fördelar och nackdelar mellan respektive inriktning vid utvecklingsarbetet.

 • 730. Jan, Dushan
  et al.
  Herrera, David
  Martinovski, Bilyana
  University of Borås, School of Business and IT.
  Novick, David
  Traum, David
  A Computational Model of Culture-Specific Conversational Behavior.2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a model for simulating cultural differences in the conversational behavior of virtual agents. The model provides parameters for differences in proxemics, gaze and overlap in turn taking.We present a review of literature on these factors and show results of a study where native speakers of North American English, Mexican Spanish and Arabic were asked to rate the realism of the simulations generated based on different cultural parameters with respect to their culture.

 • 731.
  Jannesson Chalhoub, Michaela
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Oskarsson, LIna
  University of Borås, School of Business and IT.
  Jämställdhet inom brandmannakollektivet: en studie baserad på nyinstitutionell teori2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hur kommer det sig att en organisation som brandmannakollektivet uppvisar en så låg kvinnorepresentation bland sina brandmän när andra organisationer med samma eller liknande förutsättningar, som polis och militär, uppvisar bättre resultat? Vad kan förklara den låga kvinnorepresenationen i den Svenska räddningstjänsten? Vi har i denna uppsats försökt förklara problemet med hjälp av nyinstitutionella teorier, så som homogenitet på organisationsfältet (isomorfismer) och professionens legitimitetssträvan genom omvärlden. Vi menar att det inte räcker att hitta och förklara institutionella faktorer och därmed en förändringströghet, med enbart isomorfismer eller enbart professionens legitimitetssträvan. De måste sättas i en relation till varandra. Det vi fann var att räddningstjänsten inte söker sin professionella legitimitet genom styrning från lagar och regler, och att denna ignorans skapar en norm på organisationsfältet. Ignoransen är en konsekvens av svag styrning från andra aktörer i organisationsfältet samt obefintlig granskning. Vi fann också att räddningstjänsten förvaltar och upprätthåller den norm som samhället har på brandmannen, som manlig och stark, genom att återkommande luta sig mot fysiska krav. Vi fann också att vinnande koncept var imitationslegitima på organisationsfältet. Jämställdhetslagar får svårt att få fäste i organisationen då det är vedertaget att inte anamma lagar om den inte faller inom normen för räddningstjänstens styrning. Inte heller kommer den att anammans så länge man förvaltar den norm om manlighet och styrka då den motsäger sig den normbild som professionen legitimerar sig med gentemot omvärlden. Enda gången man kan bryta de institutionella mönstena är genom ett vinnande koncept. Om en station med jämn könsfördelning uppvisar ett bättre eller effektivare resultat kommer detta med största sannorlikhet att spridas.

 • 732.
  Jansson, Karl
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sundell, Håkan
  University of Borås, School of Business and IT.
  Boström, Henrik
  gpuRF and gpuERT: Efficient and Scalable GPU Algorithms for Decision Tree Ensembles2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We present two new parallel implementations of the ensemble learning methods Random Forests (RF) and Extremely Randomized Trees (ERT), called gpuRF and gpuERT, for emerging many-core platforms, e.g., contemporary graphics cards suitable for general-purpose computing (GPGPU). RF and ERT are two ensemble methods for generating predictive models that are of high importance within machine learning. They operate by constructing a multitude of decision trees at training time and outputting a prediction by comparing the outputs of the individual trees. Thanks to the inherent parallelism of the task, an obvious platform for its computation is to employ contemporary GPUs with a large number of processing cores. Previous parallel algorithms for RF in the literature are either designed for traditional multi-core CPU platforms or early history GPUs with simpler architecture and relatively few cores. For ERT, only briefly sketched parallelization attempts exist in the literature. The new parallel algorithms are designed for contemporary GPUs with a large number of cores and take into account aspects of the newer hardware architectures, such as memory hierarchy and thread scheduling. They are implemented using the C/C++ language and the CUDA interface to attain the best possible performance on NVidia-based GPUs. An experimental study comparing the most important previous solutions for CPU and GPU platforms to the novel implementations shows significant advantages in the aspect of efficiency for the latter, often with several orders of magnitude.

 • 733.
  Jansson, Karl
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sundell, Håkan
  University of Borås, School of Business and IT.
  Boström, Henrik
  Parallel tree-ensemble algorithms for GPUs using CUDA2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We present two new parallel implementations of the tree-ensemble algorithms Random Forest (RF) and Extremely randomized trees (ERT) for emerging many-core platforms, e.g., contemporary graphics cards suitable for general-purpose computing (GPGPU). Random Forest and Extremely randomized trees are ensemble learners for classification and regression. They operate by constructing a multitude of decision trees at training time and outputting a prediction by comparing the outputs of the individual trees. Thanks to the inherent parallelism of the task, an obvious platform for its computation is to employ contemporary GPUs with a large number of processing cores. Previous parallel algorithms for Random Forests in the literature are either designed for traditional multi-core CPU platforms or early history GPUs with simpler hardware architecture and relatively few number of cores. The new parallel algorithms are designed for contemporary GPUs with a large number of cores and take into account aspects of the newer hardware architectures as memory hierarchy and thread scheduling. They are implemented using the C/C++ language and the CUDA interface for best possible performance on NVidia-based GPUs. An experimental study comparing with the most important previous solutions for CPU and GPU platforms shows significant improvement for the new implementations, often with several magnitudes.

 • 734.
  Jansson, Marie
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Karlsson, Lisa
  University of Borås, School of Business and IT.
  Verktyget X: en berättelse där språket möter institutionaliseringsprocessen2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Under våra år vid Högskolan i Borås har vårt intresse för vilken betydelse språket kan ha för organisationer kommit att öka. Vi kom allt mer att lyssna på hur något sades, inte enbart vad som berättades för oss. Att organisationers framgång kunde kopplas samman med vilken berättelse de valde att berätta var en tanke som dök upp hos oss. Strax därefter tog vi del av Tolbert och Zuckers artikel gällande institutionaliseringen av den institutionella teorin. I artikeln presenterade de institutionaliseringen av ett fenomen som en process i tre steg. Vår nyfikenhet väcktes beträffande vad berättelser kan fylla för funktion i en institutionaliseringsprocess då vi upplevde att det saknades en språklig dimension i Tolbert och Zuckers teori. Den här nyfikenheten resulterade i att vi valde att ta fram ett verktyg som integrerar språket med institutionaliseringsprocessen, vi skapade verktyget X. Verktyget X innehåller tre olika berättelser vars karaktär skiljer sig åt beroende på fenomenets grad av institutionalisering. I ett försök att skapa någonting nytt har vi använt oss av en abduktiv metod där verktyget X utgör en gissning om att företag har möjlighet att nå framgång under hela institutionaliseringsprocessen genom att de anpassar berättelsen efter mottagarens uppfattning om fenomenet. Då syftet inte är att göra verktyget X allmängiltigt används det empiriska materialet i uppsatsen endast till att exemplifiera verktyget X. Det här sker med hjälp av Halens berättelse om hur de gick till väga när de valde att införa e-handel samt hur de arbetar med fenomenet idag. Då avsikten med studien inte är att komma fram till ett rätt eller fel har vi valt att samla våra avslutande tankar i en reflektion.

 • 735.
  Jansson, Sara
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Johansson, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Från serier till framgång: Fungerar storyboards för att förmedla krav till systemutvecklaren, i ett utvecklingsprojekt?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  IT-system spelar en stor roll inom många verksamheter idag. Utvecklingsprojekt kan vara ett kostsamt risktagande då stora summor pengar ofta är inblandade. Många IT-projekt tenderar att ”misslyckas” vilket ofta bottnar i uppfattningen och säkerställningen av kraven och önskemålen. Likaså finns det en problematik med att få alla intressenterna i ett IT-projekt att förstå systemets koncept. Detta berör även systemutvecklarna vars uppgift är att realisera de krav och önskemål som identifierats. Storyboarding är en teknik som genom illustrationer kommunicerar information till betraktaren. I denna kontext tillämpas storyboards med sina illustrationer och grafiska hjälpmedel som ett sätt att förmedla en idé, ett koncept och krav. Tekniken erbjuder ett annorlunda sätt att kommunicera med ett IT-projekts intressenter, men är detta en tillräcklig återgivning för att systemutvecklare skall kunna realisera ett IT-system? Vår undersökning visar att storyboarding är en bra teknik för att kommunicera krav på men att den inte är tillräcklig för en systemutvecklare. Detaljer och nödvändig funktionalitet kan inte garanteras i tekniken utan måste kompletteras för att en systemutvecklare skall kunna genomföra en realisering av systemet. Undersökningen tyder på att man behöver utveckla tekniken för att en systemutvecklare skall kunna använda den. Syftet med vår undersökning har varit att öka förståelsen för storyboards som ett sätt att kommunicera och förmedla krav på. Resultatet av vår undersökning presenteras med förslag på möjliga förbättringar av tekniken. Vi tar även upp en viss del av problematiken kring tolkning av bilderna i storyboards.

 • 736.
  Jarbring, Mikael
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Thostrup, Jens
  University of Borås, School of Business and IT.
  Strategic alignments påverkan på nytta vid IT-investeringar2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att lyckas med att skapa nytta av sina IT-investeringar är något som många företag har problem med. Många företag anser att de investeringar inom IT som genomförts är misslyckade och har enbart genererat i en ökad kostnad. Forskare anser att en anledning till att de inte lyckas med att generera nytta av IT-investeringar är att deras IT-strategi och affärsstrategi inte stämmer överens med varandra. Strategic alignment handlar om hur strategier är i nivå med varandra och arbetar för att nå samma mål. Det krävs enligt forskarna att företaget arbetar för att få en god strategic alignment, eller strategisk samstämmighet, mellan IT- och affärsstrategier för att de IT-investeringar som görs genererar i nytta för företaget. Forskarna går dock inte djupare in i varför en god samstämmighet gör att IT-investeringar genererar i nytta. Syftet med studien är att se vilken koppling som vi kan finna mellan strategic alignment, mellan IT-strategier och affärsstrategier, och IT-investeringar som genererar i nytta. Vi vill söka efter på vilket sätt som strategic alignment påverkar nytta av IT-investeringar. Utgångspunkten i studien har tagits från teori om strategic alignment samt teori om hur IT-investeringar genomförs för nytta ska genereras. Utifrån detta har en empirisk studie genom kvalitativa intervjuer genomförts med tre chefer med IT-kompetens för att se vilken syn på samstämmighet och nytta av IT-investeringar som fanns i dessa företag. De respondenterna som deltog i den empiriska studien delgav även sin generella syn på hur IT-investeringar lyckas och hur företag skapar samstämmighet mellan IT-strategier och affärsstrategier. Den empiriska studien har sedan jämförts med den teorin inom de ämnen som studien tar upp för att hitta vilka relationer som finns. Resultatet av studien visar att vi finner en koppling mellan strategic alignment och IT-investeringar som genererar i nytta. Vi baserar resultatet på att det är vitalt att ett företag vet vart de vill och ska för att kunna genomföra investeringar som ger nytta. För att kunna få en strategisk samstämmighet så krävs det ett nära samarbete och kommunikation genom hela verksamheten. Kommunikation och samarbete är framförallt viktig mellan ledare från olika företagsdelar. Detta för att strategierna ska kunna utformas på ett sådant sätt så att de får med sig kompetens och kunskap från alla verksamhetsdelar. Samarbetet, kommunikationen och kunskapen möjliggör att en verksamhet vet vilka förutsättningar den har och kan på så vis se vad den möjligen kan utvecklas till att bli. Strategier kan då bildas på ett sätt som främjar alla delar av ett företag.

 • 737.
  Jareteg, Daniel
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ceder, Daniel
  University of Borås, School of Business and IT.
  Viktorin, Hans
  University of Borås, School of Business and IT.
  God IT-Förvaltning Genom Insourcing2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie kommer vi att presentera vårt resultat om hur man genomför en god insourcing av ett annat företags IT. Vi kommer också genom detta att först presentera hur vi tänkt nå det tänkta resultatet genom att presentera vissa teorier. Vi kommer också presentera hur vår empiri gått till samt hur vi gått tillväga för att analysera dessa för att tillslut nå vårt resultat. Vårt resultat har resulterat i normativ kunskap vilket menas att vi presenterar resultatet i råd, förslag och riktlinjer till hur man uppnår god insourcad IT-förvaltning. Vi kommer också visa förslag på mål som man uppnår genom att följa dessa riktlinjer för att ännu mer påvisa och stärka vårt resultat. Vi vill också passa på att tacka Anders Hjalmarsson som handlett oss genom denna uppsats och varit en ovärderlig hjälp genom hela processen, tack Anders.

 • 738.
  Jarl, Amanda
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Pålsson, Line
  University of Borås, School of Business and IT.
  Kunskapshantering i projektbaserade organisationer − Studie av en bransch karaktäriserad av tyst kunskap2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ur teori och empiri har det i studien framkommit att projektbaserade organisationer som erbjuder kundanpassade tjänster är karaktäriserade av tyst kunskap. Tyst kunskap innebär att kunskapen är baserad på personliga upplevelser och erfarenheter och kan förklaras som saker man vet utan att man vet dem. Tysta kunskaper är därför svårare att hantera och ta tillvara på då de till största del delas genom observation, imitation och informella möten. Det har också framkommit att just organisationer av den angivna karaktären är i störst behov av att dela kunskap och använda den som ett verktyg för att nå framgång. Syftet med studien är att beskriva och analysera projektorganisationer i form av serviceföretag som specifikt säljer kundanpassade tjänster för att förstå, tolka och identifiera faktorer som möjliggör eller försvårar kunskapshantering. För att kunna uppnå det har vi valt att undersöka hur sådana organisationer arbetar med kunskapshantering idag och utifrån det dra slutsatser kring viktiga faktorer. I avsikt att göra det valde vi att använda oss utav tre stycken fallföretag. Ute på företagen intervjuade vi två stycken personer på varje företag med de olika befattningarna VD, account manager och projektledare. Det gjorde vi för att få en bredare bild som inte är begränsad till ett visst arbetsområde inom organisation. Eftersom att vi ville undersöka deras inställning och åsikter kring ett specifikt område valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. Resultatet stämde i flera fall överens med teorin. Det bekräftades att företagen i allt för stor utsträckning arbetar med en hantering av den explicita kunskapen, genom en kodifieringsstartegi, när de till största del borde satsa på att hantera den tysta via en personifieringsstrategi. Däremot visade resultatet till skillnad från teorin att respondenterna var positiva till kunskapshantering och hade en stor vilja att dela kunskap med varandra och lära sig nya saker. Resultatet visade också att tiden är den faktor som till största del förhindrar ett aktivt kunskapsarbete och att det därav borde ligga i organisationens intresse att tillgodose behovet av tid. Slutsatsen blev att det finns två faktorer som är viktiga för organisationer av denna karaktär. Dessa är företagets ansträngning i form av tid och resurser och de anställdas inställning till kunskapshantering. Det blev tydligt att dessa två faktorer är beroende av varandra och att de tillsammans kan skapa goda förutsättningar för spridning av den tysta kunskapen.

 • 739.
  Jensen, Carolina
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Litzell, Annelie
  University of Borås, School of Business and IT.
  De nya regelverkens påverkan på förväntningsgapet mellan revisorn och dess kund: en jämförelse mellan mindre och större företag2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Efter de senaste årens redovisningsskandaler har revisorns roll uppmärksammats allt mer. Även det förväntningsgap, vilket uppstår då kundens förväntningar inte stämmer överens med vad revisorn gör, har uppmärksammats mycket. De inträffade skandalerna har gett upphov till flertalet regeländringar i försöken att motverka att fler skandaler inträffar. Syftet är därför att beskriva hur förändringar i regelverken påverkar revisorns roll, redovisningen samt förväntningsgapets storlek. En jämförelse mellan större och mindre företag görs för att skildra om förväntningsgapet skiljer sig något åt i detta hänseende. Studien genomförs som en kvalitativ studie i form av nio personliga intervjuer. Det empiriska materialet analyseras med hjälp av den teoretiska referensram som arbetats fram. Utifrån detta material kan det urskiljas att förändringar i regelverken inte påverkar företagen till så stor del och då inte heller förväntningsgapets storlek. Det som dock kan komma att öka förväntningsgapets storlek är det nya regelsystemet, SOX, eftersom kundernas förväntningar på revisorns ökar på grund av detta system. Studien visar även att förväntningsgapet är större hos mindre företag än hos större företag. Detta beror troligen på att de mindre företagen inte har samma kunskap, som ett större företag, om vad revisorns roll innebär och därmed har felaktiga förväntningar.

 • 740. Jensen, Christian
  et al.
  Johansson, Staffan
  Löfström, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Island in the stream. The project organization as a policy tool in reforming the public sector.2011Conference paper (Refereed)
 • 741. Jensen, Christian
  et al.
  Johansson, Staffan
  Löfström, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Projektledning i offentlig miljö2007Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Begreppet projekt har en positiv klang och projektformen används gärna som metod för att skapa innovation och förändring. Ett projekt utlovar en början och ett slut, och däremellan nyskapande, experimenterande och entreprenörskap. Boken fokuserar särskilt på omgivningens avgörande betydelse för projektens resultat och därmed också för dem som leder, finansierar eller medverkar i olika slags projekt. Boken beskriver och analyserar fyra olika typer av projekt: förändringsprojekt, försöksprojekt, samverkansprojekt och uppdragsprojekt.

 • 742. Jensen, Christian
  et al.
  Johansson, Staffan
  Löfström, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  The project organization as a policy tool in implementering reforms in the public sector.2011Conference paper (Refereed)
 • 743. Jensen, Christian
  et al.
  Johansson, Staffan
  Löfström, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  The project organization as a policy tool in implementing welfare reforms in the public sector2012In: International Journal of Health Planning and Management, ISSN 0749-6753, E-ISSN 1099-1751, Vol. 28, no 1, p. 122-137Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Organizational design is considered in policy literature as a forceful policy tool to put policy to action. However, previous research has not analyzed the project organization as a specific form of organizational design and, hence, has not given much attention to such organizations as a strategic choice when selecting policy tools. The purpose of the article is to investigate the project as a policy tool; how do such temporary organizations function as a specific form of organization when public policy is implemented? The article is based on a framework of policy implementation and is illustrated with two welfare reforms in the Swedish public sector, which were organized and implemented as project organizations. The case studies and the analysis show that it is crucial that a project organization fits into the overall governance structure when used as a policy tool. If not, the project will remain encapsulated and will not have sufficient impact on the permanent organizational structure. The concept of encapsulation indicates a need to protect the project from a potential hostile environment. The implication of this is that organizational design as a policy tool is a matter that deserves more attention in the strategic discussion on implementing public policies and on the suitability of using certain policy tools.

 • 744.
  Jeppsson, Andreas
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Snygg, Johan
  University of Borås, School of Business and IT.
  Mobilutveckling2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det finns flera olika tillvägagångssätt för att göra det möjligt att skapa program som kan exekveras på flera olika plattformar. Detta tillvägagångssätt för utveckling mot flera plattformar, kallas plattformsoberoende utveckling. En av teknikerna för plattformsoberoende utveckling, bygger på att de specifika plattformarna har tillgång till en virtuell maskin som programmet kompileras mot. Den virtuella maskinen översätter sedan koden till plattformens specifika maskinkod. Denna teknik används bland annat av plattformsoberoende språk som Java och .NET-familjen. Andra tekniker som exempelvis förprocessering (eng. Preprocessing), möjliggör plattformsoberoende genom att programmets källkod kompileras olika beroende på vilken plattform som programmet ska exekveras på. Studien hade för avseende att utreda problemen med plattformsoberoende utveckling mellan de mobila plattformarna Android, iOS och Windows Phone 7. Utredningen visade att det vid studiens utförande, inte fanns något ramverk eller annan teknik som till fullo hade stöd för att skapa ett högpresterande mobilspel för målplattformarna. Genom användandet av Mono for Android och XNA skapades ett plattformsoberoende spel för plattformarna med utvecklingsspråket C#. Plattformsoberoendet kunde uppnås tack vare Mono Runtime som är en implementation av Common Language Runtime för Android och iOS. Common Language Runtime är .NET’s plattformsoberoende teknik och är en virtuell maskin. Mobilspelet skapades för att påvisa att utveckling av plattformsoberoende funktionalitet för 2D- och 3D-grafik, användarinmatning och hantering av media, är möjligt. Spelprototypens funktionalitet togs fram genom att undersöka populära mobilspel, ute på marknaden idag. För plattformsoberoende grafik användes en spelmotor vid namn Axiom, för användarinmatningen samt hanteringen av media utvecklades egna lösningar. Med spelet visade studien att det är möjligt att skapa plattformsoberoende, högpresterande spel för plattformarna Android och Windows Phone 7. Att lösningen fungerar även för iOS bevisades bara teoretiskt då Axiom vid studiens tidpunkt inte hade fullt stöd för utveckling till plattformen. Teknikerna som lösningen utnyttjade var en virtuell maskin för varje plattform samt förprocessering som såg till att vissa delar av källkoden kompilerades specifikt för de olika plattformarna. Lösningen som studien presenterar är inte en fullskaligt plattformsoberoende lösning då källkoden innehåller vissa plattformsspecifika delar. Dock har lösningen visat att mycket av koden är plattformsoberoende mellan plattformarna. Det är främst implementationen av användarinmatningen och hanteringen av media som innehåller plattformsspecifik kod. Därför med dessa redan implementerade är det möjligt att nästan helt och hållet skapa ett plattformsoberoende, högpresterande spel för målplattformarna.

 • 745.
  JINGMARK, JOHANNA
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  LOJEK, CHRISTIAN
  University of Borås, School of Business and IT.
  IFRS 9 FAS 2: EN UNDERSÖKNING AV INTRESSENTERNAS ATTITYDER2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: IASB beslutade 2008 att ersätta IAS 39 med IFRS 9 då IAS 39 ses som alltför omfattande och komplex. Processen har delats upp i tre faser. Fas 1 behandlar klassificering och värdering, fas 2 behandlar nedskrivningar och fas 3 behandlar säkringsredovisning. Denna uppsats behandlar endast fas 2. Både redovisare, revisorer och användare av finansiella rapporter anser standarden för finansiella instrument vara komplex. En orsak till komplexiteten är att finansiella instrument i sig är komplexa och begreppet finansiella instrument innefattar en vid variation av instrument. Det konstaterades även under den globala finansiella krisen att IAS 39 innehöll betydande brister. Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera delar av arbetet IASB har gjort för att ersätta IAS 39 med IFRS 9, vilket ger oss möjlighet att studera fas 2 i detta examensarbete. Syftet är att se vad intressenter förväntar sig i redovisning av finansiella instrument och vad det finns för attityder angående förslaget till IFRS 9 fas 2. Avgränsningar: Eftersom det krävs att EU antar standarden för att den ska börja gälla i Sverige har vi även avgränsat oss till att titta på remissvar från enbart EU-länder. Metod: Studien har utförts med en kvalitativ metod där den empiriska undersökningen bestått av 22 remissvar som finns att tillgå på IASB:s hemsida. Resultat och slutsatser: Den genomförda undersökningen visar att det finns ett flertal olika åsikter angående IASB:s arbete med Exposure Draft. Många organisationer är överens om att man vill ha en mer principbaserad standard men vill samtidigt ha mer exempel att tillgå vilket återigen drar mot en mer regelbaserad standard. Slutsatsen är att Exposure Draft fortfarande ses som komplex dock inte i samma bemärkelse som IAS 39. Hur IASB löser denna problematik blir intressant att följa.

 • 746.
  JIRESKOG, SOFIA
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  LARSSON, KLARA
  University of Borås, School of Business and IT.
  Personanpassad direktmarknadsföring: En studie kring lagring av köpbeteende.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens konsumentsamhälle växer hela tiden utbudet av varor och tjänster att välja mellan och därmed växer även konkurrensen mellan de olika företag som finns ute på marknaden. Utvecklingen inom direktmarknadsföringen går snabbt framåt och med framstegen inom området kommer det även fram nya sätt att nå kunderna. Individanpassade erbjudande är ett relativt nytt sätt för företagen att arbeta med i sin marknadsföring vilket gör det extra viktigt för företagen att kontrollera hur deras erbjudanden tas emot av deras kunder. Det finns många fördelar med att använda sig av personanpassad DM men självkart kan det också uppstå problem vid användandet av den här typen av erbjudanden. Ett av de främsta problemen är att det kan inkräkta den personliga integriteten hos den som mottar dem. Vår studie är en fallstudie där vi valt att inrikta oss på ICA och hur de arbetar med sin DM. Vi har valt att göra en kundundersökning med respondenter som har ICA-kort, där vi ställer frågor kring kundernas uppfattning av företagets lagring av köpbeteende och anpassade erbjudanden. Genom att göra en intervju med vår kontaktperson på företaget som har en ledande position på ICA:s marknadsavdelning, har vi fått information som hjälpt oss besvara en del av vår problemfrågeställning. Vårt syfte med studien är att undersöka och beskriva hur ICA arbetar med sin direktmarknadsföring. Vi vill skapa en förståelse kring ICA:s förhoppningar om hur deras direktmarknadsföring uppfattas av kunderna, samt om det stämmer överens med verkligheten. De problemformuleringar vi arbetat efter ser ut på följande vis: Huvudfråga: Hur uppfattas ICA:s DM-erbjudande ”mina varor” av deras kunder? Delfråga 1: Hur arbetar ICA med sin DM? Delfråga 2: Hur vill och tror ICA att deras DM-erbjudande ”mina varor” uppfattas av deras kunder? Vår undersökning visar att ICA:s personanpassade erbjudande ”mina varor” överlag är en uppskattad tjänst bland deras kunder. Problem som kan uppstå gällande inkräktande av den personliga integriteten var inte så stora som företaget själva trodde att det kunde bli vid uppstartandet av den här typen av erbjudande. Majoriteten av respondenterna i vår undersökning har angivit att de var positiva till ”mina varor”. Den största andelen kunder uppfattade också de här erbjudandena som något de ibland har nytta av och även ibland att de är relevanta för dem och deras hushåll.

 • 747.
  Jireskog, Sofia
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sabo, Valerija
  University of Borås, School of Business and IT.
  Riskfri e-handel i Sverige?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Internet är en del av vardagslivet och har fått ett stort inflytande på hur människor idag lever sina liv. E-handeln är en del av helheten som bidragit till förändringar i konsumenternas beteende; hur de handlar och söker information. Företagen utformar sin strategi utefter detta för att kunna hantera olika moment i köpprocessen. Resultatet av ovan nämnda förändringar är tillkomsten av nya tjänster samt förändringar i användningen av sociala medier och andra marknadsföringskanaler, både från kunders- och företags perspektiv. Sociala medier används idag i stor utsträckning och företag försöker marknadsföra sig genom dessa kanaler för att nå sina befintliga och potentiella kunder. Den typen av marknadsföring uppskattas inte alltid av alla kunder och ställer då krav på företagen att de använder sig av de sociala medierna på ett gynnande vis för alla parter. Annars finns risken att det kan leda till motsatta effekter än det önskade resultatet. Tidigare forskning från olika länder och tidsperioder finns kring ämnet. Det saknas relevanta resultat kopplade till den svenska marknaden och dess kunder därför motiverade det oss att söka skillnader från tidigare forskning jämfört med den svenska marknaden. De svenska e-handlarna har visat sig vara framgångsrika i sin riskhantering jämfört med andra länder, och arbetar ständigt med förbättringar. Dock finns alltid vissa hinder kvar som bör övervinnas för att kunderna ska motiveras att handla online i större utsträckning och för att e-handeln ska stärka sin position i konkurrensen mot de fysiska butikerna. I uppsatsen har en kvalitativ metod används motiverad med att en förståelse om hur risker vid online handel upplevs och hanteras vill uppnås. Resultatet visade att kundrespondenterna inte upplever handel online som riskabel samt att företagen samtidigt gör bra kartläggningar av eventuella hinder vid köp online för att öka kundernas förtroende för dem.

 • 748.
  Johansson, Annelie
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Reka Fodor, Hajnal
  University of Borås, School of Business and IT.
  Förenklingsarbete för mindre aktiebolag2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Svensk redovisningslagstiftning bygger på grundtanken att alla bolag skall kunna använda samma principer. Eftersom olika bolagsformer inte använder den finansiella informationen på likartat sätt, måste reglerna anpassas för att möta de olika behoven. Redovisningen i större bolag är oftast mer komplex än i mindre bolag, där informationen oftast används för interna beslut. Bokföringsnämnden och Skatteverket har tillsammans med andra organisationer fått i uppdrag att utforma förslag till förenklade regler i mindre aktiebolag. Med utgångspunkt från förslaget har Bokföringsnämnden utarbetat ett utkast till allmänna råd avseende mindre aktiebolag. De förenklade reglerna har som syfte att minska tidsåtgången och den administrativa bördan vid upprättandet av årsredovisningen. Bokföringsnämndens allmänna råd bygger på Årsredovisningslagen, men tillåter samt ibland förbjuder vissa avvikelser. En förändring i det allmänna rådet är att Bokföringsnämnden inte längre tillåter att bolag skall aktivera sina egenupparbetade immateriella tillgångar. Utvecklingskostnaderna skall enligt det allmänna rådet istället kostnadsföras då de uppkommer. Förändringarna har stor effekt på forsknings- och utvecklingsbolagen eftersom deras verksamhet bygger på utvecklingsarbetet där egenupparbetade immateriella tillgångar utgör den största posten. Uppsatsen skall bidra till förståelse för läsaren hur regeln gällande egenupparbetade immateriella tillgångar i BFN:s utkast påverkar mindre forsknings- och utvecklingsaktiebolag. Undersökningen genomförs utifrån de vetenskapliga val vi gör. I undersökningen utgår vi ifrån en kvalitativ metod och ett hermeneutiskt synsätt eftersom vi vill bidra till allmän förståelse inom problemområdet. Vidare är en deduktiv ansats av vikt i vår undersökning då vi prövar fenomenet utifrån befintlig lagstiftning, det vill säga utifrån teorin och inte empirin. Den empiriska undersökningen visar att respondenterna inte ser gällande lagstiftning som betungande vid upprättandet av årsredovisningen. Vidare anser de att innehållet i informationen som bolagets intressenter erhåller måste vara av hög nivå, eftersom det är utifrån årsredovisningen som intressenterna skapar sig bilden om bolagets resultat och ställning. I undersökningen framkommer det att respondenterna inte ser något behov av att förenkla reglerna. Gällande lagstiftning, Årsredovisningslagen, är lätt att förstå och ger tydliga instruktioner vid upprättandet av årsredovisningen. Ett område som kan ses över är dock noterna eftersom de inte fyller något viktig funktion för intressenterna. Gällande egenupparbetade immateriella tillgångar framkommer det att man inte riktigt har tänkt till med reglerna. För att forsknings- och utvecklingsbolagen inte skall hamna på gränsen till likvidation måste de få aktivera sina utvecklingskostnader. Ett möjligt alternativ för bolagen är att tillämpa K3 regler som gäller större bolag och som tillåter aktivering av kostnaderna. Reglerna är dock mer omfattande än K2 reglerna, det vill säga reglerna för mindre aktiebolag. Slutsatsen som kan dras utifrån undersökningen är att Bokföringsnämndens vägledning för mindre aktiebolag inte gynnar forsknings- och utvecklingsbolagen. Då möjligheten att aktivera utvecklingskostnaderna i balansräkningen inte längre ges blir effekten av BFN:s utkast att bolagen kan hamna på gränsen till likvidation. Bolagen tvingas snarare till mer komplexa regler om de vill fortsätta aktivera utvecklingskostnaderna.

 • 749.
  Johansson, Catrin
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Taefi, Sarah
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vilka är motiven bakom storföretags CSR-initiativ?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  CSR, Corporate Social Responsibility, är ett aktuellt fenomen för företag och organisationer världen över. CSR sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet i Sverige men gick då under det enkla namnet samhällsansvar. Begreppet innebär att företag ska ta sitt samhällsansvar genom CSR:s fyra perspektiv; ekonomi, socialt, miljö och etik. Att driva företag handlar om att tjäna pengar men det är också viktigt att intressera sig för annat än den ekonomiska vinningen för att skapa mervärden. CSR kan vara styrt av lagstiftningen, exempelvis gällande vissa arbetsvillkor men den största delen av tillväxten av CSR återfinns utanför lagstiftningen. Syftet med undersökningen är att få djupare kunskap om vilka motiv som driver storföretag att arbeta med CSR och detta besvaras genom tre frågor. Frågorna som ska besvaras är hur CSR påverkar företagen ekonomiskt, hur företagens varumärken påverkas av CSR samt hur företagen styrs av lagstiftningen. Undersökningen är av kvalitativ karaktär då studien i slutändan har resulterat i beskrivningar från verkligheten. Undersökningen har även belyst de bakomliggande faktorer som ligger till grund till varför företag arbetar med CSR. Genom intervjuer har djup kunskap genererats kring uppsatsämnet. Intervjuerna har gjorts med välinsatta respondenter från tre storföretag i Göteborg; Göteborg Energi, SKF och KappAhl. Resultatet av undersökningen är att det finns fem stora motiv som driver storföretag att arbeta med CSR. För det första kan ekonomisk vinning vara ett motiv följt av företagens vilja att stärka varumärket. Ytterligare ett motiv som har identifierats är att stärka och förändra sin position på marknaden. Slutligen visar undersökningens resultat att lagar har en påverkande effekt men att viljan att göra gott också är en stor drivkraft.

 • 750.
  Johansson, Christer
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Mahfoud, Younes
  University of Borås, School of Business and IT.
  Private equity-företag: centrala investeringskriterier vid buyout-investeringar2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  De senaste fem åren har buyout-segmentet på den svenska private equity-marknaden vuxit kraftigt i omfattning. Buyout-investeringarna har ökat från 6 555 mkr år 2001 till 37 171 mkr 2006. Då pengar investeras i ett portföljbolag följer ett stort ansvar att dessa investeras så att en god avkastning uppnås som kompenserar den risk investerarna tar. Därför måste buyout-företagen i förväg noggrant analysera investeringsobjekten för att göra välgrundade kapitalplaceringar. Syftet är att beskriva vilka investeringskriterier private equity-företag tittar på inför en eventuell buyout-investering och att redogöra för vilka av dessa kriterier som är de mest centrala. Vidare är syftet att klargöra vilket avkastningskrav private equity-företagen har på sina buyout-investeringar. I uppsatsen fokuseras på den del inom private equity som benämns buyout. I tillägg kan nämnas att det bara är private equity-företag som verkar på den svenska marknaden som studeras. Undersökningen bedrivs utifrån de investerande företagens perspektiv, dessutom är det bara större private equity-företag som är medlemmar av Svenska Riskkapitalföreningen som studeras. Tre mailintervjuer har genomförts med etablerade privat equity-aktörer för att belysa problemområdet. Undersökningen som genomförts har visat att de viktigaste kriterierna som private equity-företag tittar på inför en buyout-investering i ett målbolag är: marknadsposition, företagsledningens förmåga, tillväxt- och expansionspotential samt kassaflöde.

12131415161718 701 - 750 of 1530
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf