Change search
Refine search result
11121314151617 651 - 700 of 17344
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 651.
  Andersson, Adam
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Johnsson, Ulf
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ensam är inte stark: En kvalitativ studie om upplevelserna av att drabbas av utmattningssyndrom2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utmattningssyndrom är ett fenomen som först 2004 klassificerades som en sjukdom i Sverige. Statistik visar att 36 500 personer drabbas av utmattningssyndrom varje år i vårt land. Tidigare forskning visar att det finns fysiska och psykiska orsaker som påverkar sjukdomsbilden. Utöver dessa orsaker finns även social påverkan och samhällsnormer som bidrar till att en individ drabbas av utmattningssyndrom. Men framförallt är det arbetet och omgivningens påverkan som ses som den största bidragande orsaken till sjukdomen. Vi har därför genomfört en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats i form av semistruktuerade intervjuer, i syfte av att undersöka hur personer med en sjukdomshistoria av utmattningssyndrom ser på sjukdomen och vad de anser orsakade den.

  Vårt resultat visar på att respondenterna upplevde utmattningssyndrom som påfrestande och att kraven i arbetslivet kombinerat med kraven i privatlivet framhölls som en av de viktigaste orsaken till sjukdomen. Intervjupersonerna upplevde att det var påfrestande att träffa nya människor samt att arbetsgivaren inte gav det stöd i den utsträckning som våra respondenter behövde. Behovet av stöd från sin arbetsgivare samt sin omgivning var den tydligaste upplevelsen bland våra intervjupersoner. Samhällssynen och samhällsnormer om att individen alltid ska prestera, att ständigt vara glada och tillmötesgående kan vara en bidragande orsak till sjukdomen. Studien visar på att arbetsgivaren bör ta ett större ansvar och fungera som ett bra stöd för att en individ som drabbats av sjukdomen ska komma tillbaka till arbetet fortare och på ett bra sätt. Stödet från övriga omgivningen påverkar deras sjukdomsbild, där ett bra stöd resulterade i en snabbare rehabilitering för respondenterna. För att omgivningen ska kunna fungera som ett bra stöd krävs det att samhället tar sjukdomen på allvar.

 • 652.
  Andersson, Agnes
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Månsson, Bo
  University of Borås, School of Engineering.
  The impact of uncertainty on the materials planning process in Swedish textile industry2011Conference paper (Refereed)
 • 653.
  Andersson, Agneta
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Lucht, Jurate
  University of Borås, School of Health Science.
  Sjuksköterskors upplevelser av stress vid vård av palliativa patienter: En litteraturöversikt2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Höga nivåer av arbetsrelaterad stress rapporteras inom sjuksköterskeyrket. Som stress faktorer anges dålig bemanning, mycket vikarier, schemaomläggningar, oklar yrkes fördelning, tidspress, kunskapsbrist och dåligt stöd från huvudman. Relativt mycket forskning är gjord om stress allmänt hos sjuksköterskor, betydligt mindre är skrivit om stress bland sjuksköterskors som vårdar döende patienter i hemmet, på hospice eller på sjukhus. Sjuksköterskor som vårdar döende patienter möter dagligen lidande, sjukdom och död som väcker existentiella funderingar och de löper hög risk att drabbas av emotionell utmattning och utbrändhet. Palliativ vård ställer höga krav på sjuksköterskan i fråga om på faktakunskap, omdöme och erfarenhet. Att få förståelse för orsaker till negativ stress hos sjuksköterskor i arbete med palliativa patienter är av största betydelse då denna stress i slutändan påverkar vården och bemötandet av den döende och dess familj samt sjuksköterskornas välbefinnande. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av stress i arbetet med döende patienter inom palliativ vård samt vilka faktorer som leder till den negativa stressen. Tio vetenskapliga artiklar motsvarande syftet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Vissa stressfaktorer som kommit fram i resultatet är vanliga inom sjuksköterskeyrket men vissa, exempelvis död och döende, är specifika vid vård av patienter i livets slutskede. Diskussionen förs över de stressupplevelser som är liknande för alla arbetsområden inom sjuksköterskeyrket men framför allt över det som är specifikt för dem som arbetar med palliativ vård, där några exempel är upplevelse av hjälplöshet, känsla av att svika patienter, otillräcklighet, för lite kunskap om palliativ vård, gränser mellan profession som sjuksköterska och relation med patienten och anhöriga samt sorg och oro över patienterna och de anhörigas situation. Kunskaper som framkommer i detta arbete kan användas för att få ökad förståelse av fenomenet stress vid vård av palliativa patienter och dess följder. Mera svensk forskning inom området kan vidare utveckla kunskaper beträffande sjuksköterskors upplevelser, vilka behov som finns samt vilka åtgärder som kan minska negativ stress.

 • 654.
  Andersson, Alice
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ericsson, Emily
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kuusinen, Lisa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  En jämförelsestudie mellan batchtillverkning och enstycksflöde2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The report was based on a case study performed at a company, Jensen Sweden AB, where the purpose was to compare batch production with one-piece flow by studying a specific production flow in the process. The impact of material flow and material supply on the process are also included in the study. An uncertainty that existed on the company was the lack of knowledge about which production strategy of batch production and single-piece flow would be most effective for a specific station. The desired result of the study from Jensen Sweden AB was to identify which production strategy would most increase the flow of production. Currently, the specific station operates after batch production. The studies were performed by studying how the manufacturing is today and establishing an exception for manufacturing according to a one-piece flow to make the studies possible. To go through with the study, clock studies were conducted where both production strategies were reviewed and then compared. In addition, a material flow analysis was performed by drawing a spaghetti diagram for mapping the material flow. In order to succeed in a one-piece flow, conditions such as standards, tact time and pull systems are required. A one-piece flow also includes just-in-time and lean management strategies. Because the company did not have all these conditions today, a one-piece flow was no alternative. On the other hand, the company uses pull production which would facilitate the transition to a one-piece flow and an implementation of lean management. One of the conclusions presented in the report was that the company would continue with batch production since the requirements for a one-piece flow are missing. Another conclusion was to implement material supply methods such as kitting or continuous supply to facilitate for the operator working at the station.

 • 655.
  Andersson, Andreas
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Löf, Frida
  University of Borås, School of Health Science.
  Distriktssköterskans förebyggande arbete i vården av patienter med hypertoni2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Hypertoni finns bland uppskattningsvis 1,8 miljoner svenska invånare. Riskfaktorer för att utveckla hypertoni är tobaksbruk, alkoholintag, felaktig kosthållning, låg motionsnivå och stress. Ändrad livsstil utgör grunden i behandlingen och distriktssköterskan har en viktig preventiv funktion som syftar till att ge patienten förutsättningar att införliva hälsosamma levnadsvanor. Syftet med examensarbetet var att jämföra olika förebyggande interventioner och vilken effekt de har på blodtrycket bland patienter med hypertoni. Målet var att sammanställa befintlig kunskap och synliggöra den för yrkesverksamma inom området. En litteraturgranskning genomfördes där samtliga vetenskapliga artiklar hämtades från databasen Cinahl. I resultatet används enbart kvantitativa studier där det framkommer att platsen för förebyggande arbete kan bedrivas på vårdcentral, i hemmiljö och på medicinsk klinik var för sig eller i kombination. Det kan också bygga på individuell rådgivning eller i kombination med grupprådgivning. Rådgivningen kan ges skriftlig och/eller muntligt. Då för få studier är analyserade kan inga generella slutsatser dras. Vi kan dock se att majoriteten av studiernas interventioner inneburit en mer eller mindre blodtryckssänkande effekt. Slutsatsen i examensarbetet är att förebyggande arbete är centralt i vården av patienter med hypertoni och att det bör individualiseras utifrån individens unika förutsättningar.

 • 656.
  Andersson, Andreas
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Smedberg, Niclas
  University of Borås, School of Business and IT.
  En studie om fildelningsbeteende av datorspel2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi kommer att behandla frågor kring piratkopiering och fildelning. Vi tror att ämnet är helt rätt då fildelning och piratkopiering i nuläget är väl etablerat och vi befinner oss i en situation där det är svårt för både privatpersoner och myndigheter att veta vad som egentligen gäller angående fildelning. Vi kommer främst rikta in oss på egenskaper hos fildelarna och ganska lite på själva tekniken bakom fildelning. Vår inställning är att alla kunskapsbidrag är viktiga i den ganska infekterade och kaotiska debatt om upphovsrätt och fildelning. Saker som är intressanta kan exempelvis vara om man kan se olika fildelargrupper och hur fildelningsbeteendet skiljer sig mellan dessa. Kunskapen är hämtad från en egenhändigt skapad digital enkät och vi har använt resultaten för att selektera så att vi kan säga vad som gäller för de olika fildelar profilerna. Analysen av enkäten är gjord i en kvantitativ anda. Vi har också varit i kontakt med näringslivet för att säkra nyttan av studien. Vi anser att resultatet är mycket användbart för den som säljer datorspel då man kan få specifika resultat ur studien beroende på spelets utformning.

 • 657.
  Andersson, Andreas
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Smedberg, Niclas
  University of Borås, School of Business and IT.
  Kopieringsskydd: Hur skapar vi balans mellan användare och näringsliv?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien ämnar försöka reda ut delar av konflikten mellan näringsliv och konsument när det kommer till kopieringsskydd av datorspel. I dagens samhälle så finns det stor debatt om olaglig fildelning och dess betydelse för näringslivet. Vi har tänkt oss att det måste finnas en bättre lösning på problemet än att utveckla bättre och bättre kopieringsskydd så vi tänkte försöka hitta skydd som skapar en balans mellan fördelar och nackdelar för näringsliv och konsument så att båda sidor gynnas ungefär lika mycket. Detta gör vi genom ett antal intervjuer med näringslivet och sedan ett antal intervjuer med konsumenter, vi kommer sedan att dra fram fördelar och nackdelar för båda parter för varje kopieringsskydd som vi har valt ut att testa. Vår huvudfokus ligger på balans och vi har använt oss av Grundad Teori för att få fram vår teori utifrån de intervjuer vi har haft. Studien slutar sedan i en genomgång för resultatet vi har kommit fram till. Resultatet för studien är att vi drog vissa slutsatser om olika kopieringsskydd och vi kom även fram till att det bra balanserat kopieringsskydd bör ha samma mängd fördelar och nackdelar för både konsumenter och utvecklare samtidigt som fördelarna ska vara så många som möjligt. Ett av de skydd som vi tittat på och vi sett att det passar bra in på detta är de skydd som presenteras som en tjänst för användaren som Steam.

 • 658.
  Andersson, Andréa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Tegelmark, Linnea
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Genomsyras omvårdnadsarbetet av den nationella värdegrunden i Äldreomsorgen?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  2011 skrevs den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen. Med denna bestämmelse skulle det bli tydligare med de etiska normer och värden som skulle ligga till grund för vård-och omsorgen i Sverige. Värdegrundens innehåll handlar om att Sveriges äldreomsorg skall inriktas så att den äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den nationella värdegrunden har nu varit aktiv i åtta år och frågan är om omvårdnadsarbetet genomsyras av dess innehåll gentemot brukaren? Syftet med studien var att undersöka om brukaren anser att beviljade insatser samt dess utförande genomsyras av den nationella värdegrunden. Analysen av framarbetat material har gjorts med kvalitativ innehållsanalys med grund i semistrukturerade intervjuer. I analysen framträdde tre huvudkategorier; välbefinnande, bemötande och självbestämmande. Med efterföljande nio underkategorier; trygghet, god vård, engagerad personal, attityd, kompentens, lyhörd, delaktighet, individanpassning och kontroll. Utifrån dessa kategorier påvisades att graden av delaktighet och självbestämmande hos brukarna varierade. Resultatet visar på att brukaren helst vill välja vilka av omvårdnadspersonalen som skall utföra insatserna. I diskussionen förs fram att respondenterna upplever att de inte alltid är delaktiga i hur och när insatser utförs.

 • 659.
  Andersson, Angelica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Chindeh, Charlotta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  “Det är en livsstil”: En kvalitativ studie om universitetslärares psykosociala arbetsmiljö2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärare inom högre utbildning är av tradition en fri profession med hög autonomi vars arbetsmiljö präglas av ett gränslöst arbete. Denna studie undersöker universitetslärares psykosociala arbetsmiljö inom högre utbildning. Vårt fokus ligger på arbetsmiljöfaktorer som gränslöst arbete, egenkontroll, arbetsbelastning och flexibla arbetsvillkor.

  Studien har genomförts med hjälp av åtta stycken lärare inom högre utbildning med titlarna universitetsadjunkt och universitetslektor. En kvalitativ ansats har använts i denna studie och intervjuerna har varit av semisturkturerad karaktär. Teorier som utgår ifrån krav-kontroll-stöd, gränsdragningsstrategier och ett professionsperspektiv har tillsammans med tidigare forskning använts för att förklara respondenternas upplevelse av deras psykosociala arbetsmiljö inom valda områden som berör arbetsmiljöfaktorer.

  Studien visar att det gränslösa arbetet och de flexibla arbetsvillkoren underlättar respondenternas vardag i form av att kunna styra över när, var och hur arbetet ska genomföras. Dessa flexibla arbetsvillkor och det gränslösa arbetet medför dock en svårdefinierad gränsdragning mellan arbete och fritid. Universitetslärarnas arbetssituation präglas av en låg grad av återhämtning, hårt tidsstyrda ramar att förhålla sig till, en hög arbetsbelastning och höga krav. En annan aspekt som utmärker resultatet är att respondenterna även på sin fritid tenderar att vara tillgängliga när kollegor och studenter söker dem. Samtliga av dessa faktorer bidrar till att respondenterna inte upplever att tiden som finns till förfogande räcker till utan att det finns ett behov av att arbeta mer än den tid som formellt sett är avsatt för arbetet. Det vilar därför ett stort ansvar på individens egen förmåga att hantera deras arbetssituation och kunna dra en gräns mellan arbete och fritid. Det går därför utifrån resultatet att utläsa brister från arbetsgivarens sida i förhållande till arbetsmiljöverkets organisatoriska och sociala föreskrifter.

  Det framkommer även att graden av egenkontroll över arbetet har minskat på grund av nya styrformer inspirerade av New public management. Det har inneburit att universiteten är konkurrensutsatta och det finns ett behov av att anpassa sig efter studenternas efterfrågan. Även ett flertal reformer som bland annat autonomireformen har inneburit en avprofessionalisering för professionen i stort där linjestyrning får en allt mer utmärkande roll. Det innebär att lärare inom högre utbildning får allt mindre att säga till om i de frågor som rör kärnverksamheten.

 • 660.
  Andersson, Anita
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Larsson, Johan
  University of Borås, School of Health Science.
  Att vårdas för höftfraktur, en smärtsam upplevelse?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hur patienter upplever vården när de drabbas av höftfraktur är ett lite knapert utforskat område. Höftfraktur är den vanligaste orsaken till att äldre läggs in på sjukhus idag, och innebär stora kostnader för samhället. I samband med den ökande äldre befolkningen kommer även antalet höftfrakturer att öka. Det är en skada som innebär stora risker för patienten och även risk för komplikationer. Höftfraktur är ett tillstånd som medför stor smärta och immobilisering för patienten, med ett stort behov av vård och rehabilitering som följd. Syftet med studien är att belysa vuxna patienters upplevelse av den hospitala vården, efter att ha drabbats av höftfraktur. Den baseras på en analys och beskrivande sammanfattning av sex vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultatet beskriver patienters upplevelse av att vårdas för höftfraktur hospitalt, vilket återges i tre teman och sju underteman. I temana beskrivs hur patienten upplever mötet med vårdaren, betydelsen av kommunikation mellan vårdare och patient samt vårdarens engagemang. Vidare återges patienternas smärtupplevelse samt smärthantering. Påverkan på patienternas autonomi beskrivs också i det sista temat som skildrar hur höftfrakturen orsakar förlorad autonomi samt hur patienterna återvinner sin autonomi. I diskussionen framhävs svårigheter hos patienter att kommunicera sin smärta, få den lindrad och vårdarens ansvar att bemöta patienter med lyhördhet, respekt och acceptans. Hur man som vårdare vidrör patienten är av vikt för patientens upplevelse av vården. Förlorad autonomi kan för patienten upplevas som problematiskt och som vårdare spelar man en viktig roll i att assistera återupprättandet av den.

 • 661.
  Andersson, Anna
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Andstén, Susanne
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hur folkbibliotekarier i några mindre svenska kommuner upplever sin yrkesroll2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine how public librarians in small Swedish municipalities experience their professional roles. As part of examining such an abstract subject as experiences we also examine what tasks they perform, which will function as a support of the analysis. The theoretical frame-work is based on librarian identities worked out by Anders Ørom and a model of professional roles worked out by Maj Klasson. The analytical procedure consists of both deductive and inductive viewpoints. The empirical material consists of qualitative semi-structured interviews with five librarians that work in public libraries located in municipalities with less than 12 500 inhabitants. Based on the empirical material, i.e. the inductive viewpoint, four themes have been identified: interlibrary loan and service, literary knowledge, education and the multidimensional library work. The deductive viewpoint, based on the identities/roles worked out by Ørom and Klasson, results in these findings: the two identities that stand out the most are the information intermediary and the information organizer, other identities discovered are the documentalist, the social worker and the experience intermediary. In conclusion, most of the identities that Ørom worked out can be identified, but it is fairly difficult placing the statements of the informants in only one identity as one and the same expression can be interpreted into several different identities.

 • 662.
  Andersson, Anna
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Kvist, Emma
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Söderlund, Maja
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Lokal etisk produktion: är den globalt hållbar?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  In modern society globalisation is a fact within all industries, the textile industry included. Due to improvement in areas such as logistics and communication international trade have developed fast. As changes occur rapidly on the global market and companies must adjust and revise their processes in order to stay competitive. Because of the global price reduction consumers around the world expect low-price products, which mean that the companies have to find new ways to produce in a cost-efficient way. To maximize profit most of the textile production is situated in low-cost countries due to its labour-intensive character. It is crucial for fashion companies to allocate their activities in their value-chain effectively in order to reduce lead-times. Companies must co-operate within the value chain in order to be competitive on the market. Due to the fact that most textile companies produce in geographical distant countries problems occur. The distance makes it more difficult to shorten lead-times and it is also more difficult to control the suppliers. An alternative for the companies is to find a country close-by to produce in. Consumers used to base their purchasing decision on price and quality but today they are more well-informed and have other demands, amongst them ethical production. Because of this many companies have begun to implement CSR in their organisation which is an ethical and environmental way of conducting business. In our thesis we ask how a textile company organize their value chain with a ethical- and environmental perspective, what they may gain from it and how northern Africa is as a productioarea for southern Europe. We have had a hermeneutic approach throughout our essay. The aim is to understand the textile value-chain seen from an ethical and environmental perspective. A qualitative method of research has been applied since we made a case-study at a company called Mango. Secondary data has been obtained from literature and reports. A large part of our empirics has been gathered through interviews and our own experiences from visits in Spain and Morocco. The most distinct conclusion in our thesis is that companies who work with CSR have to implement it throughout the entire value chain. To make CSR efficient the company must have a ethical foundation based upon a well-defined code-of-conduct. Companies who practice an ethical production can gain competitive advantages but they must make their stakeholders aware of it. If they chose to produce in a country close-by they can receive other advantages within the I ethical and environmental area, such as shorter transports. What can be ascertained from our thesis is that there are more advantages than disadvantages for companies to produce in an ethical and environmental correct way.

 • 663.
  Andersson, Anna
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Rudman, Ann-Sofie
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vi gör det vi är bäst på vilket är att tillverka jeans.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I det samhälle som vi lever i idag konsumerar människor inte enbart för att tillfredställa de mest grundläggande behov som värme, mat, vatten etc. Konsumtion har övergått ifrån att vara något nödvändigt till att bli en form av fritidssysselsättning, ett intresse, en form av njutning. Efterfrågan har ökat inom flertalet branscher vilket har lett till att allt fler aktörer etablerat sig på marknaden. En bransch som har kommit att få ett allt större uppåtsving är den svenska jeans marknaden. Marknaden för svenska jeans har ökat och export tillväxten är mycket stark. Några bland framgångsfaktorerna är kvalitetstänkande och noggrannhet i val av distributörer. Jeans är det plagg som idag återfinns i nästintill var mans garderob och används till såväl vardags som fest. Jeans branschen är en tuff marknad där konkurrensen är hård och aktörerna många. I takt med att konsumtionstrenden ändrat sig har också den tekniska utvecklingen gått framåt i en rasande fart. Detta har medfört att produktutvecklingen har förbättrats och de funktionella fördelarna mellan produkterna minskat. Kvalitetsförbättringarna kräver att produkterna erbjuder andra fördelar än bara de funktionella egenskaperna. Då marknadssituationen ser ut som den gör blir det allt svårare att ta fram en unik produkt som skiljer sig åt ifrån konkurrenternas. Marknadsförutsättningarna ger upphov till frågan hur företag lyckas etablera sig och sina varumärken på marknaden. Dagens stora marknadsutbud gör också att konsumenterna idag ställer allt högre krav och allt oftare överväger alternativ. Uppsatsen handlar om hur ett jeansföretag på dagens konkurrenskraftiga marknad arbetar för att bibehålla sitt varumärkes framgångsfaktorer. Uppsatsen stödjer sig gentemot en känd teori som har använts vid undersökningen vilken är den så kallade Varumärkesplattformen. Varumärkesplattformen illustrerar hur ett företag med hjälp av en produkt och dess egenskaper bygger ett varumärke. Det företag vi valt att studera är Nudie Jeans i Göteborg, Sverige. När vi genomförde våra kvalitativa intervjuer utgick vi från tre nyckelpersoner på företaget för att få en förståelse för hur Nudie Jeans arbetar. Intervjuerna utgör den empiriska delen i vår uppsats. Slutsatser vi kommit fram till är Nudie Jeans är väldigt tydliga med att jeans är deras kärnprodukt och att de är ett jeansföretag. Nudie Jeans står för kvalité, design, kunskap och trovärdighet en känsla av äkthet genuint, ett renodlat jeans märke. Nudie Jeans är ett starkt varumärke både internationellt och i Sverige. Företaget fokuserar på rätt distributörer och har ett bra kontaktnät. Deras nätverk är en av de viktigaste faktorerna. Verksamhetens grundare Maria Levin har erfarenheter och ett kontaktnät som bidragigt till var de befinner sig idag.

 • 664.
  Andersson, Ann-Cathrin
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Pettersson, Eva-Lena
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Debutanten - morgondagens författare?: en undersökning om debutanter och folkbibliotekens inköp av deras böcker1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this study was to examine how a selection of 1993 year's first books

  had been spread to a selection of public libraries in 161 municipals. The state 's cultural policy

  recommends that it is the public libraries' duty to lead the way to new, unknown authors.

  We wanted to find out if this was fulfilled. The spreading of the books was scrutinized from a

  number of variables, e.g. gender of the authors, reviews and size of the municipals. Furthermore,

  28 public libraries answered an inquiry regarding their acquisition policy concerning

  first books. The conclusion was that the libraries did not fulfil the state's cultural policy

  satisfyingly. and this applied particularly to the smaller municipals. 70 % of the public libraries

  that answered the inquiry confirmed that they have a responsibility for making these books

  accessible to borrowers. One of the reasons why the libraries did not fulfil the policy was

  economic. In this situation the libraries often choose those books which are most requested by

  the borrowers.

 • 665.
  Andersson, Ann-Christine
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Ungdomlig ålderdom: hur modeföretag marknadsför sig bättre hos äldre kvinnor2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  When the competition is getting stronger and companies must work harder to find new markets, new products and create new needs to reach growth, it appears strange that they overlook an obvious target segment right in front of their eyes. For some years ago, marketers of fashion brands feared that older women would wear their clothes, because it gave bad promotion for the young economically viable target group. Today, older women have difficulties finding clothes with right fit, style and personal taste. They would gratefully accept a brand, they felt were aimed for them. The purpose of this study is to give new ideas to companies in the fashion industry, how to reach this target group, but also be a contributing reason for older women to see the market opening for them. Through interviews with older women and industry specialists and questionnaires, interesting facts are gathered how fashion companies create strategies successfully. It is time to seriously notice the target group and respect them, as a group with great purchasing power. The company first to succeed can expect good returns, loyal customers and perhaps competitive immunity. In the nearest future when the baby boomers are about to retire, there are all reasons to comply with their needs. They have plenty of money they are planning to spend, active lives were they need clothes for different occasions and they will fill their lives with experiences they had no time to do before. With right strategies comes growth – so go out and catch them!

 • 666.
  Andersson, Anneli
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nilsson, Annika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bilden av folkbibliotek i lokalpressen och hos allmänheten2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this Masters thesis the image of the public library in the local press and in the eyes of the public is examined. The questions posed to examine this are: - What activities of the public library are described in the local press? - What activities does the public associate with the public library? - What functions and roles of the public library can be found in the articles and interviews and how are they expressed? - What opinions of the public library and hereto related activities can be found in the articles and interviews? This study is based on an analysis of 127 articles, published in Borås Tidning during a period of six months, and of interviews with 35 people from Sjuhäradsbygden. To analyse the articles and the interviews Marianne Andersson and Dorte Skot-Hansen´s model of roles for the library has been used. The model includes four roles for the library: the library as a cultural centre, a knowledge centre, an information centre and a social centre. The library also has a democratic role. These five roles all emerge both in the articles and in the interviews through the activities being described. Not many of the interviewees explicitly express the ideological value of the library, nonetheless they are convinced that the library fill an important function in society. To develop this view of the library we find it important that the libraries to a greater extent than at present inform people about their activities and relevance.

 • 667.
  Andersson, Anneli
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Olsson Lindstrand, Felicia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på en akutmottagning: En kvalitativ intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet akutmottagningar och vårdplatser har minskat i Sverige de senaste åren medan befolkningen ökat och fler människor väljer att söka vård på akutmottagningarna. Patienter kommer inte vidare till sjukhusens vårdavdelningar utan blir kvar på akutmottagningarna ibland upp till flera dygn. Detta får konsekvenser för både sjuksköterskor och patienter. Syftet med examensarbetet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever det att arbeta på akutmottagning. Författarna valde att göra en empirisk studie med en kvalitativ ansats. Datan utgörs av intervjuer med sju sjuksköterskor från en akutmottagning. Innehållet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultatet i examensarbetet består av tre huvudkategorier och nio subkategorier. Huvudkategorierna är Brist på resurser leder till ogynnsam arbetsmiljö, Sjuksköterskans upplevelse av kompetens och erfarenhet och Varför sjuksköterskorna valt att arbeta och varför de stannar på akutmottagningen. Resultatet i studien visar att ogynnsamma arbetsförhållanden gör att sjuksköterskorna upplever att de inte räcker till för patienterna och att de brister i omvårdnaden av patienterna. Trots den höga arbetsbelastningen så väljer sjuksköterskorna att stanna på akutmottagningen och det beror främst på att de trivs med sitt arbete och sina kollegor. I diskussionen resoneras kring sjuksköterskornas känsla av otillräcklighet och vad som händer med patienterna när sjuksköterskorna prioriterar bort omvårdnaden. Studien belyser sjuksköterskornas olika syn på patienterna som söker till akutmottagningen och vilka konsekvenser detta synsätt kan leda till.

 • 668.
  Andersson, Annelie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dybeck, Frida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Anpassningar för elever med autism: med fokus på läs- eller skrivförståelse2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läs- och skrivförståelse är grundläggande för att vara delaktig i dagens samhälle. Att läsa och skriva är inte enbart en enskild färdighet utan även en social aktivitet. Kännetecken för autism är svårigheter med kommunikation och i det sociala samspelet. För elever med autism är det således särskilt betydande att extra anpassningar sätts in vid behov då dessa elever är en grupp som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.

  Syftet med den här kunskapsöversikten är att vinna förståelse för vad som kännetecknar forskningen kring vilka anpassningar som påverkar läs- eller skrivförståelsen positivt hos elever med autism i åldrarna 5–15 år. Utifrån syftet formulerade vi följande frågeställningar: Vilka metoder kan identifieras i forskningen kring vilka anpassningar som påverkar läs- eller skrivförståelsen hos elever med autism? Vilka anpassningar visar sig gynna läs- eller skrivförståelsen hos elever med autism? Under arbetets gång formulerade vi sedan den fördjupade frågeställningen: Kan anpassningarna implementeras i ordinarie klassrum och fortfarande gynna läs- eller skrivförståelsen hos elever med autism?

  En systematisk litteratursökning är grunden för kunskapsöversikten. Genom att använda flera olika databaser och urvalskriterier identifierade vi åtta vetenskapliga artiklar vilka motsvarade vårt syfte. En kartläggning av studierna genomfördes. Därefter kodades studierna i fyra olika teman vilka svarade på våra frågeställningar.

  Resultatet visade på en bredd av datainsamlingsmetoder i de olika studierna. Anpassningar som visade sig gynna läs- eller skrivförståelsen hos elever med autism var enskilt stöd, mindre grupper, direkta instruktioner, modellering, böcker med bilder och taktilt material, scaffolding, struktur, rutiner och omfattande tid för läsinstruktioner. Vid den fördjupade analysen framgick det att anpassningarna för eleverna var mest gynnsamma enskilt eller i mindre grupper. Resultatet visade således inte på hur anpassningarna fungerade i ordinarie klassrum utan snarare att enskildhet kan vara en anpassning som gynnar elever med autism

 • 669.
  Andersson, Annelie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dybeck, Frida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Extra anpassningar i läsförståelse för elever med autism: Möjligheter och hinder ur ett lärarperspektiv2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att kunna läsa och tillägna sig en text är en förutsättning för att delta i det svenska samhället. Elever med autism har ofta inga svårigheter med avkodning av en text men däremot är det vanligt med svårigheter i läsförståelse. Således är det av stor vikt att lärare har kännedom om vilka möjligheter och hinder som finns med olika extra anpassningar i ordinarie klassrum. Tidigare forskning indikerar att det finns flertalet anpassningar som kan gynna läsförståelsen hos elever med autism. Forskningsfältet inom autism och grundskolan kan dock beskrivas som relativt litet och få studier är utförda i ordinarie klassrum. Således finns ett behov av vidare forskning om extra anpassningar utförda inom ramen för ordinarie klassrum.

  Syftet med studien är att belysa sex lärares upplevelser av arbetet med extra anpassningar i ordinarie klassrum, tänkta att gynna läsförståelsen hos elever med autism i åldrarna 5–10 år. Studien utgår från följande frågeställningar: Vilka extra anpassningar kan identifieras som gynnsamma i lärarnas utsagor? Hur implementeras de extra anpassningarna i ordinarie klassrum för att gynna läsförståelsen hos elever med autism? Upplever lärarna några svårigheter med att utföra de extra anpassningarna i ordinarie klassrum?

  Semistrukturerad kvalitativ intervju användes som datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av sex lärare från olika skolor i en mellanstor kommun i Västsverige. Urvalskriterierna var erfarenhet av arbete i förskoleklass eller grundskolans årskurs 1-3 samt erfarenhet av att undervisa elever med autism i läsförståelse. Lärarnas upplevelser färgkodades i tre olika färger för att motsvara våra frågeställningar. Teorin praktikarkitektur användes som analysverktyg och det kulturellt-diskursiva, materiellt-ekonomiska och socialt-politiska arrangemangen synliggjorde möjligheter och hinder i praktiken.

  Resultatet visade på att avskärmning, struktur och rutin, bildstöd, ”en till en”, ”bygga på intresse”, specialpedagog, digitala hjälpmedel, modellering, belöning samt grupprum var extra anpassningar som gynnade läsförståelsen hos elever med autism. Resultatet visade även att goda relationer, ett öppet klassrumsklimat samt ett gemensamt förhållningssätt är bakomliggande faktorer, vilka är avgörande för att de extra anpassningarna ska fungera i ordinarie klassrum. De extra anpassningarna implementerades i ordinarie klassrum genom att lärarna skapade goda relationer till eleverna. Lärarna blir därmed medvetna om elevernas individuella intressen vilket möjliggör skapandet av anpassat läromedel och avskärmningar med den tid och de ekonomiska förutsättningar som finns. Lärarna upplevde även en del svårigheter med att utföra de extra anpassningarna, främst på grund av för få grupprum och pedagoger, vilket kan härledas till ekonomiska och tidsmässiga begränsningar. Sammanfattningsvis visar resultatet på att lärarna använder sig av flera extra anpassningar men att de upplever att de hade varit mer gynnsamma i mindre grupp eller ”en till en”.

 • 670.
  Andersson, Annette
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Nore, Victoria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Biblioteksrummets förmedlande roll en studie av Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelning2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This master thesis in library- and information science is about the intermediary function of the library room from an environment-psychological point of view. Young people are a group in society who often reduce their visits to the library when growing up. There are lots of reasons for this maybe more attractive activities occur outside the library doors, making the young choose not to use the library. But if the library interior is attractive in itself, and has a welcoming atmosphere, there might be a change and the young people may well choose to pay the library a visit. What is important to young people how do they want their library room to look? Our purpose is to see how the physical environment affects young people in libraries. To make our research more concrete we have chosen to take a closer look at the city library of Malmö, and their section for young people. We have chosen to examine the demands and expectations from an environment-psychological point of view as part of the librarys inner intermediary of the users and orderer/designer of the city library of Malmö. To collect our material we have interviewed six young people and three people from the staff, in different positions. To be able to structure the empirical material and the analyses, we constructed themes and in our research we lean against two psychological disciplines: environmental- and social psychology. The most important conclusion we made, is that our respondents have various demands and expectations on the city library of Malmö, that is, the section for young people. It is in everybodys interest to make young people a part of the environmental design.

 • 671.
  Andersson, Annica
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hjertström, Annika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Det kanske är lite meningen att man ska vidga sina vyer. En undersökning om yrkesförares inställning till läsning och användning av vägkrogsbibliotek.2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This Masters thesis is a study of the truck-driver profession and their use of libraries located in gas-stations and restaurants along the highways in Sweden. The reason for this interest is the positive trend that has occurred concerning men without any university education and their reading-habits, that is due to their increased interest in listening to audio books. This challenges the general opinion that this group is not particularly interested in reading literature. Questions posed in this study are: How do the truck-drivers relate to the activity of reading literature, what part does the road-libraries play, and how can the services that the road-libraries offer be improved according to the truck-drivers. The method used in the study is interviews made by telephone. The perspective in the study is mainly the users perspective, but the intention is also to study the occupational group of truck-drivers from a cultural perspective with special focus on gender and masculinity, in order to raise the discussion to a higher level. The result of the examination shows that the truck-drivers have various reading-habits. Somewhat of an underdog identity appeared among some of the truckers when talking of literature. Most liked listening to detective stories, books dealing with historic events, and non-fiction books. The reason given for listening to audio books was education, relaxation and entertainment. The road-libraries and their services have contributed to new connections among the drivers, and can also be said to have helped in the creation of new self-images for the drives. It has also improved the working environment for the drivers.

 • 672.
  Andersson, Bengt-Åke
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Johansson, Andreas
  University of Borås, School of Engineering.
  Förbränning och termiska system för hållbar utveckling2009In: Vetenskap för profession, ISSN 1654-6520, no 10, p. 79-81Article in journal (Other academic)
 • 673.
  Andersson, Benny
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Johansson, Christoffer
  University of Borås, School of Business and IT.
  Samspelet mellan motivationselement- hur motiveras tjänstemän i en offentlig myndighet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det har sedan lång tid tillbaka funnits en löneskillnad mellan den privata och offentliga sektorn, där den offentliga sektorn har befunnit sig på en lägre lönenivå. Denna skillnad är något som faller sig naturligt och som medarbetarna har lärt sig acceptera. Vad är det då som gör att medarbetarna börjar jobba inom offentlig sektor och vad är det som gör dem motiverade till att stanna kvar när det finns en tydlig skillnad i löneutvecklingen. När då gränszonen nås och de monetära medlen inte är disponibla kan det då finnas andra element som kan fungera som kompensation för att motivera medarbetarna. Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns en växelverkan mellan inre och yttre motivationsfaktorer. Samt om det är möjligt att upprätthålla en tillräckligt hög motivation med hjälp av inre motivationsfaktorer för att kompensera avsaknaden av yttre motivationsfaktorer. Vi har genom en fallstudie vid en offentlig avdelning utrett vad som motiverar medarbetarna, för att på så sätt kunna identifiera olika motivationselement som kan finnas på avdelningen. Vi har arbetat fram en modell med underliggande element som ska underlätta analysen av empirin. Analysen och resultat visar att det finns en växelverkan, där vissa element är mer betydelsefulla och kan kompensera upp varandras brister.

 • 674.
  Andersson, Björn
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Skönlitteratur, inköp och folkbibliotek: en kvalitativ ansats2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to examine the Swedish public libraries acquisition processes when it comes to fiction for adults. The thesis focus on how the librarians responsible for acquiring view literary quality when they manage their collections and how their views coincide with that of the user’s explicit wishes. Furthermore this thesis looks at the librarians reading habits and how they coincide with that of their perceived users. The study uses literature pedagogic perspective theory to see how the librarians look at fiction and what they value in it. In order to get answers six librarians have been interviewed in this study that uses a qualitative approach to getting answers. None of the interviewed librarians’ expressed that they, or the public library where they are active have an expressed criteria when it comes to quality it’s rather the opposite. They all try to manage between satisfying the user’s requests and maintaining a balance of different genres in their collections. The interviewed librarians all feel that it is more important to them that their users read literature at all rather then what they read. Several of the interviewed librarians mean that if they keep supplying the users with what they ask for that in itself increases the possibilities of the librarian to steer them towards more advanced literature in the future.

 • 675.
  Andersson, Björn
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Eriksson, Felix
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Designförslag på belöningsfunktioner för självkörande bilar i TORCS som inte krockar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For this study TORCS (The Open Racing Car Simulator) have been used, since it is an interesting game to create self-driving cars in. This is due to the fact there is nineteen different sensors available that describes the environment for the agent. The problem for this study has been to identify what sensor can be used in a reward function and how should this reward function be implemented. The study have been utilizing a quantitative experimental method where the research questions have been: How can a reward function be designed so that an Agent can maneuver in TORCS without crashing and at the same time have a consistent result

  The quantitative experimental method was picked since the writer’s hade to design, implement, conduct experiment and evaluate the result for each reward function. Fifteen experiments have been conducted over twelve reward functions on two different maps: E-Track 5 (E-5) and Aalborg. Each of the twelve reward function conducted an experiment on E-5, where the three once with the best result: Charlie, Foxtrot and Juliette conducted an additional experiment on Aalborg. The test on Aalborg was conducted in order to prove if the reward function can maneuver on more than one map. Juliette was the only reward function that managed to complete a lap on both E-5 and Aalborg without crashing. Based on the conducted experiment the conclusion that Juliette fulfills the research question was made, due to it being capable of completing both maps without crashing and if it succeeded it gets a consistent result. Therefor this study has succeeded in answering the research question.

 • 676. Andersson, Björn
  et al.
  Lebedinski, Lolo
  "...men ingen berättar om de fula sidorna..."Rapport från en FoU-cirkel för lokal mobilisering mot cannabis2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns många myter, fördomar och föreställningar kring cannabis, som är det mest använda narkotiska preparatet i Europa1. En av dem låter ungefär så här: – Cannabis, det växer ju i naturen, det kan väl inte vara farligt eller skadligt, det är ju naturligt, så då måste det väl vara ok. Men spice, det är ju konstgjord skit, det kan man inte ta, det är ju livsfarligt. Myten är, åtminstone när det gäller att avstå spice, dåligt förankrad i verkligheten, så som myter brukar vara. Tullens beslag av syntetiska droger ökar hela tiden och i topp ligger kemiskt framställd cannabis. I dagsläget finns 31 olika sorter spice, som alla är narkotikaklassade. Tillsammans med cannabis och hasch utgör de lejonparten av alla tullens beslag när det gäller droger som beställs via nätet och som kommer till sina beställare via posten. Till det kommer den mer traditionella smugglingen av drogerna med tillhörande gatulangning. Hemodlandet av cannabis både i form av enstaka plantor på fönsterbrädan eller i garderoben för eget bruk, och i form av ”yrkesmässig” odling för försäljning, verkar också öka. Enligt Tullverket ökar också shoppingturismen över Öresund, särskilt inför och under helger, när många åker över till Danmark för att fylla på sina egna lager av cannabis och cannabisharts2. Tillgången på såväl odlad cannabis som syntetiskt framställd sådan är med andra ord god, och cannabis är den vanligaste illegala drogen bland ungdomar i Sverige, och användningen ökar, hela tiden. Kunskapsläget kring cannabisanvändandet varierar från de riktigt insatta till dem som inte är riktigt lika insatta och som därför lätt förirrar sig in i myternas töcken. En del av den kunskap som finns har vi samlat i den här FoU-rapporten till stöd för en regional mobilisering mot cannabis i Västra Götaland.

 • 677.
  Andersson, Bo
  et al.
  Lunds Universitet.
  Hedman, Jonas
  University of Borås, School of Business and IT.
  Developing m-Services: Lesson Learned from a Developers Perspective2007Conference paper (Refereed)
 • 678. Andersson, Bo
  et al.
  Hedman, Jonas
  University of Borås, School of Business and IT.
  Developing M-Services: Lessons Learned From the Developers Perspective.2007In: Communications of the Association for Information Systems, ISSN 1529-3181, E-ISSN 1529-3181, Vol. 20, no 38, p. 605-620Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years the Swedish Police Force (SPF) have encountered greater demands on availability and 24/7 services when dealing with errands that are regarded as low priority compared to regular police work, e.g. collecting tips from the public. One attempt to meet these increasing demands was the development of a mobile communications platform that allowed the public to communicate easily with the SPF using their own mobile phones by sending SMS and MMS. The focus of this paper is on the early phases of development of this m-service, in particular, on the specific technical issues such as interoperability and standards used by the actors on the scene affecting the development of mobile information systems. The learning experiences are as follows: First, mobile communication platforms have a large potential for contributing to the field of emergency management information systems since they can be based on open and nationally accepted standards. Second, global and national standards for sending multimedia messages are not always truly standardized. Operators and mobile phone manufacturers make minor alterations and interpretations of the standard and thereby some of the benefits found in standards disappear. Third, when developing mobile information systems we suggest and recommend that the analysis phase should be enhanced compared to traditional system development, and it should address the interoperability between mobile phones on one hand and operators on the other hand.

 • 679.
  Andersson, Bo
  et al.
  Lunds Universitet.
  Hedman, Jonas
  University of Borås, School of Business and IT.
  Diffusion of Advanced Mobile Services: A Survey of Large Swedish Firms2007Conference paper (Refereed)
 • 680. Andersson, Bo
  et al.
  Hedman, Jonas
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lind, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  The Adoption of Advanced Mobile Services2007In: Expanding the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies. Volume 4, Part 1. / [ed] Paul Cunningham, Miriam Cunningham, IOS Press , 2007, p. 1508-1514Chapter in book (Other academic)
 • 681.
  Andersson, Bodil
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Janevska, Vesna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Shabani, Fllanza
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Konflikter: en del av vardagen i förskolan och förskoleklass2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Konflikter kan både vara negativa och positiva, beroende på hur man hanterar dem. Konflikter är en viktigt och naturligt del av livet. Det är betydelsefullt att hantera och lösa konflikter där alla inblandade parterna känner sig nöjda. För att kunna förebygga konflikter mellan barnen krävs det en god kommunikation och att det finns vuxna tillgängliga som goda förebilder. Som pedagog är det viktigt att hjälpa och stödja barnen när de hamnar i konfliktsituationer. SYFTE: Vårt syfte är att undersöka pedagogens arbetssätt med konflikter och konflikthantering mellan barnen i förskolan respektive förskoleklassen. Syftet är även att ta reda på pedagogens erfarenheter av konflikter. METOD: En intervjustudie av kvalitativ art. 10 pedagoger har intervjuats varav sju i förskola och tre i förskoleklass. RESULTAT: De intervjuade pedagogerna på förskolorna och i förskoleklassen verkar ha samma förhållningssätt i barnens konflikter, de lyfter upp vikten av att finnas där som medlare, vara avvaktande och låta barnen komma till tals. Däremot skiljer det sig i hur de gör när det uppstår konflikter mellan barnen. Utifrån resultatet kan vi även se ett genomgående samarbete mellan pedagogerna i arbetslagen på förskolan. Medan i förskoleklassen har vi utifrån pedagogernas svar upptäckt att de arbetar mer individuellt än i förskolan.

 • 682.
  Andersson Borhult, Louise
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Eriksson, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Första mötet med det svenska samhället: En studie om förskollärares resonemang kring integrering av nyanlända barn i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Forskning beskriver att förskolan kan vara en första kontakt med det svenska samhället för en nyanländ familj. Förskolan har därför en viktig roll när det kommer till mottagandet och integreringen av nyanlända barn och vårdnadshavare. Läroplan för förskolan (Lpfö 18, s. 2) beskriver förskolan som en social och kulturell mötesplats där barnen får förståelse för vikten av mångfald i vårt samhälle. Lpfö (18, s. 8) lyfter även hur förskollärare ansvarar för att varje enskilt barn blir bemött och inkluderat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring integrering av nyanlända barn i förskolan.

  Litteraturgenomgången visar att det finns en brist på forskning kring den mångkulturella förskolan samt att det finns ett behov av mer kunskap hos pedagoger angående integrering av nyanlända barn i förskolan. Forskning visar även att alla människor i Sverige inte lever under lika villkor och att ett interkulturellt förhållningssätt där ömsesidig respekt och förståelse för varandras behov är avgörande för hur en integreringsprocess utspelar sig. Verksamhetsteorin har använts för att analysera resultatet under diskussionsavsnittet.

  En kvalitativ metod har använts för att undersöka hur förskollärare resonerar kring integrering. Intervjuer hölls i två olika kommuner för att ta del av förskollärarnas tankar och erfarenheter och få varierade svar. Sammanlagt hölls sex semistrukturerade intervjuer med sju olika förskollärare. Datamaterialet sammanställdes och analyserades utifrån tabeller som grundade sig på studiens frågeställningar. En slutgiltig tabell gjorde det möjligt att upptäcka fem kategorier utifrån resultatet.

  Resultatet visar hur förskollärare resonerar kring integrering av nyanlända barn i förskolan. Det första mötet med en nyanländ familj skiljer sig lite mellan de två kommunerna, men arbetet med integrering var däremot relativt likt. Resultatet visar att integrering ses som en viktig del av en förskollärares uppdrag och är något som alla barn ska uppleva i verksamheten. Integrering av en nyanländ familj visar sig leda till både utmaningar och möjligheter där kommunikation och sociala relationer passar in som både en utmaning och möjlighet. De viktigaste aspekterna vid integrering anses vara trygghet och tillit, användning av pedagogiska hjälpmedel, ta hjälp av alternativ kommunikation samt att upprätthålla ett interkulturellt förhållningssätt. Resultatet visade även att det finns en önskan om mer spridning i kommunerna för att samtliga förskolor ska få uppleva mångfald.

 • 683.
  Andersson, Camilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hellgren, Rebecka
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Isfeldt, Emma
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Man slår knut på sig själv": En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymme2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För en socialsekreterare innebär handlingsutrymmet ett visst mått av självbestämmande i sin yrkesutövning. Socialsekreterare förväntas i sitt yrke hantera komplexa situationer och svåra bedömningar. De ska i bedömningar och beslut utgå från klienten samtidigt som de ska förhålla sig till organisationens ramar. Socialsekreterare behöver sitt handlingsutrymme för subjektiva bedömningar, samtidigt som handlingsutrymme kan anses bidra till problem för både klient och organisation. Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymme inom socialtjänsten på lokal nivå. Studien har genomförts utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer. Vidare har Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati och gräsrotsbyråkrater använts, vilket studiens resultat analyserats utefter. Resultatet påvisar att socialsekreterare upplever att handlingsutrymme formas av socialsekreterarens egna värderingar och erfarenheter. Det framkommer även i resultatet att socialsekreterare upplever att handlingsutrymme begränsas av arbetssituation, lagar och tolkningsutrymme, regler och riktlinjer samt ekonomiska förutsättningar. Vidare upplever socialsekreterarna att de har beslutsfattande inom sin delegation, det framkommer även att socialsekreterare upplever sig ha ett indirekt handlingsutrymme. Det indirekta handlingsutrymmet kan anses bidra till att utöka socialsekreterarens handlingsutrymme. Studien bekräftar att socialsekreterare har ett handlingsutrymme men att handlingsutrymmet upplevs olika, där socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymmet påverkas av sociala och organisatoriska faktorer.   

 • 684.
  Andersson, Camilla
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Holmgren, Agneta
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bloggarens val: En studie av lästips på bloggar2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this master thesis is to examine readers’ advice in weblogs - frequently modified web pages with a series of archived entries. We have chosen to study a specific kind of entry that contains information about a book of fiction- not for children and young adults - and the bloggers’ comments regarding that same book. The entries are published in ten weblogs that all deal with literature and reading. Five of these are maintained by one or more individuals, and the other five are maintained by employees at six libraries. The research questions focus on the similarities and differences between the entries containing readers’ advice published in the individual and the library weblogs. To be able to answer our questions we have conducted observations of the chosen weblogs, studied the published entries by applying a number of set criteria, and made asynchronous e-mail interviews. Theoretical frames and concepts are derived from research fields of literature, literary sociology and library and information science. The love of reading is the main reason for the selection of books being written about in the individual weblogs. The opportunities to market and highlight the library, the library stocks and the librarian’s knowledge of literature are also important to the staffs who work with the library weblogs.

 • 685.
  Andersson, Carin
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Brydevall, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hedin, Östen
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med biblioteksveteran Astrid Jansson, Töreboda1985Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with the library veteran Astrid Jansson from Töreboda. The interview was conducted by Carin Andersson, Anders Brydevall and Östen Hedin, students of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, on February 15, 1985.

 • 686.
  Andersson, Carina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  ”Det finns alltid mer att söka”: En fenomenografisk studie av regionpolitikers uppfattningar av informationssökning2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this master thesis is to investigate the information seeking of lay politicians, part-time politicians and professional politicians in connection with the possible upcoming fusion of the two administrative regions, Västra Götaland and Värmland. The focus of this study has been to study how politicians use and evaluate information and sources of information, and to investigate if there are any differences in how different categories of politicians seek information. Seven politicians were interviewed using semi-structured questions, and a phenomenographic approach was used to analyze the data. In Sweden there are few available studies of how politician seek information, but some international studies have focused on information needs, information sources, selection and evaluation of information. I have used previous research, and data from respondents to compile and analyze my results in three descriptive categories. The politicians viewed information seeking as: - Being well prepared with up-to-date information - Reaching a comprehensive view using different perspectives - Sorting and evaluating information The study identified both similarities and differences in how the regional politicians viewed information seeking as a phenomenon. All of them found it important to view information from different perspectives. The professional politicians have an advantage in access to information, especially if they belonged to the party holding the majority. Both part-time politicians and professional politicians received information through cognitive authorities. Their differences in views were more dependent on the context in which the politicians work, than on their being a lay, part-time or professional politician.

 • 687.
  Andersson, Carina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Informationsförmedlaren som kommunikatör2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This is a study about the communication interaction in the context of the reference work at some public university-libraries and some private company libraries in Gothenburg and Borås. The primary purpose of the study is to investigate the communication interaction in a library situation. The second purpose is to deepen the knowledge, understanding and to establish what is important in this communication. Focus has been on how the intermediaries communicate and how she or he perceives this communication. The intermediary needs to manage the communication with all the different patrons and different information needs of the patrons. The method used is qualitative interviews about the communication in the reference work, and observations of the interactive communication in a library situation, according to Peter Ingwersens and Irene Wormells cognitive interactive communication model. The results of the study show that in spite of the technical development, the human communication still is important in the meditation of professional information. Technology can seldom replace the human communication, but supports it. The use of modern IT, in an active and well-disposed communication means efficiency and timesaving, independently of time and place, plus quality and value addition.

 • 688.
  Andersson, Carl
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sahlin, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vid vägskälet: vart du kommer från påverkar vart du bör gå2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  SYSteam DTS AB är ett IT-konsultföretag etablerat i Borås. De har cirka 35 anställda, cirka 300 kunder och erbjuder verksamhetsanpassade helhetslösningar inom IT-området. Varje års affärsplan behöver som oftast skrivas ihop under en kort tid vilket medför att underlaget kanske inte innehåller exakta och uppdaterade uppgifter. Tidsfaktorn påverkar alltså affärsplanens kvalitet. Genom att definiera den typiska kunden till DTS inom modebranschen fastställs likheter mellan kunderna. Därigenom går det att identifiera vilket typ av företag DTS inriktar sig mot och hur mycket pengar det finns kvar att tjäna på dem. Det är nu också möjligt att identifiera företag som inte är kunder i dagsläget men som har stora likheter med den typiska kunden, samt hur mycket pengar som finns att tjäna på dem. Informationen fungerar främst som beslutsunderlag för DTS gällande vilken affärsmöjlighet de bör prioritera om att antingen satsa på att utöka försäljningen på befintliga kunder eller satsa på nya kunder. Uppsatsens syfte är att visa hur företag kan gå tillväga för att identifiera vissa styrkor och framgångsfaktorer. Uppsatsen använder två olika synsätt, positivism och hermeneutik och har ett empiriskt perspektiv då den tillämpar en deduktiv ansats. För att definiera den typiska kunden och liknande icke-kundföretag samt försäljningsmöjligheter på dem används en kvantitativ datainsamlingsmetod. Även en kvalitativ metod används, när företag som representerar den typiska kunden intervjuas för att ta reda på vad de anser få ut av samarbetet med DTS. Den teoretiska referensramen består av en genomgång av företagsekonomiska begrepp, såsom SWOT-verktyget, DPM-matrisen och inre/yttre effektivitet. Analysen visar att satsning på befintliga kunder är den bästa affärsmöjligheten. Anledningen är bland annat att DTS bör förstärka sitt varumärke och sin inre effektivitet innan de satsar på nya kundrelationer. Dessutom är det både dyrare och svårare att erbjuda tjänster och produkter till icke-kundföretag då de redan har IT-leverantörer DTS måste konkurrera ut. För övrigt är det även tidskrävande att arbeta upp nya arbetsrutiner och kundrelationer.

 • 689.
  Andersson, Carolina
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Mitt plagg: Profilkläder för privat vård och omsorg2008Independent thesis Basic level (university diploma)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag finns det ett stort antal företag på den svenska marknaden som tillverkar och säljer profilkläder för vården. Utbudet från dessa företag är slående lika varandra och det finns ett begränsat utbud vad gäller färger och modeller. Inom den privata vårdomsorgen har man mer resurser och därmed större möjligheter att skapa en unik arbetsmiljö. En modern och stilren arbetsklädsel tillför mycket till denna atmosfär och utbudet av profilkläder borde därav breddas. Genom att redogöra för olika ekologiska material samt de grundläggande egenskaperna enligt vilken man skapar ett material av lämplig kvalitet lägger vi grunden för skapandet av en klädsel som tillför en känsla av exklusivitet och unikhet. Lägg därefter till en skapandeprocess av två prototyper av en överdel samt en nederdel som ett alternativ till dagens modeller. Plaggen är inspirerade från klassiskt mode och modeller. Till detta tillkommer sedan färganalys där olika färger presenteras samt färgernas viktigaste egenskaper.

 • 690.
  Andersson, Caroline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Centerwall, Charlotte
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Du får inte komma på mitt kalas”: Pedagogers tolkningar av och arbete med kränkande behandling i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det harforskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. Förskolans styrdokument och lagar säger att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska motverkas och det framhåller också att de ska förebyggas redan i förskolan. Även om forskningen konstaterar detta råder det osäkerhet kring vad kränkande behandling är bland pedagoger.

  Syfte Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger tolkar vad kränkande behandling innebär iförhållande till förskolans styrdokument och lagar, samt hur pedagogerna arbetar förebyggande mot kränkande behandling.

  Metod Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem pedagoger på en förskola.Det användes även två stycken teorier i studien. De två teorierna var: det sociokulturella perspektivet och den socialpsykologiska attributionsteorin, detta för att nå fram till studiens syfte.

  Resultat Resultatet påvisar att samtliga pedagoger har olika tolkningar kring vad kränkande behandlinginnebär för dem personligen samt att arbetet med det förebyggande arbetet kring kränkande behandling också skiljer sig åt. Likaså antyder pedagogerna att den största risken för att kränkande behandling kan ske är när pedagogerna inte är närvarande, också att det sker mellan de olika parterna i förskolans verksamhet. Exempelvis mellan vuxen till barn och barntill barn.

 • 691.
  Andersson, Caroline
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ekberg, Jenny
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vardagsmatematiken: finns den?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Vi är intresserade av, och kommer i detta arbete att undersöka, om vardagsmatematik förekommer som en naturlig del i förskolan och grundskolans verksamhet. Vardagsmatematik är den matematik som inte sker genom undervisningen i skolan, utan den vi stöter på i vårt vardagliga liv. Det vi vill undersöka är om pedagogerna kopplar ihop matematiken med barnens erfarenhetsvärld i förskolans verksamhet, och i skolans undervisning. SYFTE: Vårt syfte är att ta reda på om matematik används i förskolans och skolans vardag, samt om resultatet visar på en skillnad mellan förskola och skola? METOD Vi valde att genomföra vår undersökning genom observationer av pedagoger i förskola och skola. Detta på grund av att vi ansåg att observationer på bästa sätt kan besvara vårt syfte. RESULTAT: När vi genomfört vår undersökning såg vi att den vardagliga matematiken förekom både i förskola och i skola. Vi såg att pedagogerna får in matematiken i verksamheten/undervisningen på ett naturligt sätt för barnen samtidigt som de knyter an till barnens egna erfarenheter.

 • 692.
  Andersson, Caroline
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Engel, Emelie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sandh Hultberg, Hanna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Ni är mina vänner": Hur samspelets dynamik påverkar förskolebarns relationsarbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I bakgrunden till undersökningen presenteras olika former av samspel och vilka orsaker det finns som bestämmer vilken form samspelet tar. Positivt samspel inkluderar utveckling och lärande, skapande av kamratrelationer, pedagogers arbetssätt samt miljön på förskolan. Vidare ger vi läsaren en insyn i hur negativt samspel kan se ut, vilket innefattar uteslutningar, fysiska kränkningar, hur barn testar gränser och hur den fria leken kan ta en negativ form. Dessutom presenteras orsaker till hur samspelet ser ut, vilket omfattar inkludering och uteslutning, yttre attribut, gruppstorlek samt barnens ålder. Slutligen ges en genomgång av vilka riktlinjer som ska följas i arbetet med att utveckla barns samspel. Syfte Vi vill undersöka hur det sociala samspelet ser ut bland barn i förskolan, samt hur barn ger uttryck åt sina tankar kring samspel med andra barn. Metod Undersökningen tar utgångspunkt i kvalitativ metod med inspiration av etnografi, där vi främst har använt oss av observation. Vi har även använt oss av fältsamtal. Insamling av empiri har gjorts på tre avdelningar på tre olika förskolor. Undersökningen följer Vetenskapsrådets etiska principer. Resultat Inom resultatet har positiva såväl som negativa former av samspel framkommit i observationer och samtal, de har delats in i kategorier utifrån vad som tydliggörs i dem. Resultatet visar olika kategorier av samspel såsom positivt samspel, negativt samspel och yttre faktorer, och att det påverkar barnens utveckling av deras sociala förmågor. Vidare framkom att det finns olika faktorer som påverkar hur samspelet yttrar sig, exempelvis av gruppstorlek och vuxnas inverkan. Då barnen berättat om sina tankar har en insikt skapats i hur de tänker kring sitt samspel med andra barn.

 • 693.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Pilbrant, Marie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Google Scholar eller Scirus för vetenskapligt material på webben? En utvärdering och jämförelse av återvinningseffektivitet.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis evaluates and compares the retrieval effectiveness of the two search engines Google Scholar and Scirus, which both specialises in indexing scholarly material on the web as well as journal articles. Thirty search queries are used and the first twenty retrieved documents for each query are examined for topical relevance and scholarly content. The search queries are based on legitimate information needs taken from a scientific questionbox on the web. Queries are expressed with advanced search operators and are the same for both search engines. Precise relevance criteria are set up and a binary scale is used when judging. Inactive, duplicate, and mirror links are all considered non-relevant, as well as documents judged as non-scholarly. Two methods of measuring precision are used: average precision at each DCV for all search queries, and average precision at each DCV for each search query; which both credit ranking of relevant documents. As for scholarly content, both relevant and non-relevant documents are judged, and results are expressed in per cent. When judging scholarly content, guiding principles are being followed. There is not a great difference in results between the two search engines, although Google Scholar provides slightly higher results for all precision measures as well as being the best in retrieving scholarly material. However, Scirus is the better at retrieving relevant documents at DCV = 1 and DCV = 2, as showed by average precision at each DCV for all search queries.

 • 694.
  Andersson, Charlotte
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Manga på folkbiblioteket?: Sju folkbibliotekarier intervjuas om sin syn på manga.2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Master’s thesis is to examine seven public librarians’ attitudes towards manga as a new kind of literature in public libraries. Manga is an art form, originally from Japan, but in recent years manga has become very popular in the Western societies. The main issue of this thesis is how the librarians’ look at manga and what they think about manga. In this thesis I also discuss to what extension the public libraries in this study have manga in their collections, what the librarians think that public libraries today should offer their visitors and what is important to discuss when the librarians purchase books and other new media to the library. In order to answer these questions I conducted interviews with seven public librarians in children and youth departments in five public libraries in the north of Sweden. This study shows that the librarians are positive in their attitudes towards manga. Their opinion is that the public libraries could offer manga, but they think that quality is very important and they will be sure about the top-quality in the manga they offer. The librarians’ main opinion is that their lack of knowledge in manga is a problem. In this thesis I use Herbert J. Gans theory about taste cultures and taste publics and my conclusion is that there is a relation between the librarians’ knowledge and to which taste culture they belong.

 • 695.
  Andersson, Charlotte
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kaspersson, Anna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Erfarenheter från personer med muskelspasticitet gällande hjälpmedelsbaserad träning: en hjälp till egenvård i vardagen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med funktionsnedsättning som exempelvis muskelspasticitet kan uppleva begränsningar i det vardagliga livet. Distriktssköterskan har här en betydelsefull roll att stärka och stödja personens egen förmåga till att tillgodose sina behov. För att vissa behov skall uppnås kan personen behöva individanpassade hjälpmedel. Träning med hjälpmedlet Mollii kan vara en hjälp till egenvård hos personer med muskelspasticitet.

  Syftet med studien var att beskriva erfarenheten av hjälpmedelsbaserad träning med Mollii hos personer med muskelspasticitet. Författarna har i denna kvalitativa intervjustudie tagit del av material från en pågående studie om behandlingen med hjälpmedlet Mollii. Intervjumaterialet omfattas av tio intervjuer från deltagare, som deltagit i hjälpmedelsbaserad träning med Mollii. Intervjuerna bestod av deltagarnas egna berättelser och erfarenheter av Mollii. Intervjuerna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys vilka resulterade i tre kategorierna och åtta underkategorier.

  Resultatet består av faktorer som påverkar förutsättningar för hjälpmedelsbaserad träning, personens egna styrkor som främjar/hindrar till träning och slutligen upplevd effekt av den hjälpmedelsbaserade träningen. Distriktssköterskan skall i sin profession arbeta hälsofrämjande och egenvård är en betydande del av det hälsofrämjande arbetet. Att finna personernas egen drivkraft genom att uppmuntra och stödja deras egna resurser främjar egenvård. Det är av stor vikt att personer med funktionsnedsättning får känna sig självständiga. Trots att den hjälpmedelsbaserade träningen med Mollii för många resulterade i positiva effekter så blev slutresultatet i många fall ytterligare ett beroende vid exempelvis av/på-klädning av dräkten. Det är därför viktigt att anpassa hjälpmedlet efter den person som hjälpmedlet är avsett för.

 • 696.
  Andersson, Charlotte
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Nadolski, Josephine
  University of Borås, School of Health Science.
  Att vara närstående till en anhörig i livets slutskede2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att ha en anhörig som är i livets slutskede kan innebära ett deltagande av den närstående och är många gånger en lång process. Närstående kan uppleva lidande vilket kan vara svårt att bemöta för sjuksköterskan. Alla närstående hanterar sina känslor på olika sätt och sjuksköterskan behöver ha en öppenhet och följsamhet inför varje människas förändrade livsvärld. Enligt Socialstyrelsen behöver närstående särskilt stöd som är utformat efter deras behov. Syftet med den här uppsatsen är att belysa närståendes levda erfarenheter av att ha en anhörig i livets slutskede. För att närma oss närståendes levda erfarenheter valdes fem stycken självbiografier för analys. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och elva underkategorier. Resultatet handlar om hur närstående upplevde ett lidande när deras anhörig var i livets slutskede, ett lidande som innefattade sorg, existentiella tankar och upplevelser av skam, skuld och förlåtelse. De närstående upplevde också en förändring av deras livsvärld då de upplevde att de intog nya roller i relationen till de anhöriga. Förändringarna innebar även en upplevelse av trötthet och att det kändes som att leva i en overklighet. Känslor av maktlöshet upplevdes av de närstående när exempelvis det fanns brister i vården av anhöriga, eller rädslan av att som närstående bli lämnade. Samtidigt kunde närstående uppleva trygghet, då de upplevde att vården var god, att vänner, familj och bekanta fanns där som ett stöd. De fann även en trygghet i att förbereda inför ett avsked med den anhörige. Det är av vikt att vi som blivande sjuksköterskor har ett mod att våga finnas där för de närstående, att uppmärksamma deras behov.

 • 697.
  Andersson, Daniel
  University of Borås, School of Business and IT.
  Handlingsbarhet, något nytt?: En kritisk studie om handlingsbarhet2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system vilket fokusera på vad som görs vid interaktionen mellan användaren och IT-systemet i verksamhetskontext. Handlingar vilka utförs av människor och IT-system kommer i fokus. Detta perspektiv är utvecklat av forskare i VITS-gruppen vid Linköpings universitet. Syftet med uppsatsen att kritiskt granska handlingsbarhetskonceptet i litteratur utifrån kriterierna för god handlingsbarhet. Litteraturgranskningen ledde till en modell över hur kriterierna för god handlingsbarhet är relaterade till varandra, utan att relationer kunnat härledas mellan samtliga kriterier vilket tyder på att de är inhomogena och lösryckta. Även en modell över hur rapporterna som behandlar handlingsbarhet hänger ihop genererades och samtliga artiklar är skrivna av ett fåtal forskare från VITS-gruppen, med många korsreferenser samt utan kritiskt förhållningssätt och eftersom inga rapporter om ämnet har skrivits utanför VITS-gruppen har inte heller ämnet fått utstå kritik och kan därmed inte ses som ett stabilt teoretiskt fundament. Handlingsbarhet, vars syfte är att ge stöd för användarna i IT-systemet, och vid undersökningen av affärssystem var det klart att nybörjaranvändarna inte ansåg sig få stöd eftersom det saknade kunskap i systemet. Forskningen borde lyfta fokus från design och funktionalitet till att ta in användaren och deras kunskap i utvecklingen och vid behov använda utbildning och förbättring/anpassning som kontinuerlig process.

 • 698.
  Andersson, Daniel
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hellberg, Stina
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Karlander, Mattias
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Läraren och lärplattformen: När tradition utmanas av IT2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Många gymnasieskolor i Sverige har infört eller är på väg att införa en lärplattform. Det finns dock sällan några riktlinjer till vad man ska använda lärplattformen. Läraren får friheten att använda plattformen till de ändamål som passar denna. Hur läraren ser på sitt uppdrag blir alltså väsentligt för hur lärplattformen används. Vi har därför valt att undersöka hur lärare ser på de nya möjligheter som lärplattformen ger. Syfte Undersökningen har haft som syfte att åskådliggöra hur lärarens yrkesidentitet utmanas av lärplattformen. • Hur ställer sig lärarna till lärplattformens obundenhet i tid och rum? • Hur ställer sig lärarna till att de inte längre är dominerande kunskapsförmedlare i skolan? Metod Vi har genomfört kvalitativa intervjuer på två gymnasieskolor i Västra Sverige. Totalt har vi pratat med sex lärare i ca 45 minuter vardera. Det insamlade resultatet har vi analyserat utifrån Gunnar Bergs teori om skolans uppdrag och skolors uppgifter. Resultat Vi har funnit att lärarna ser att vissa av deras yrkesuppdrag skulle påverkas av ett ökat användande av en lärplattform. Dessa tre uppdrag benämner vi som det ämnesförmedlande uppdraget, det socialiserande uppdraget och det kvalitetssäkrande och bedömande uppdraget. Vidare har vi funnit att lärarna inte vill använda lärplattformen för att ändra deras verksamhet utan enbart för att stödja de uppgifter de redan har.

 • 699.
  Andersson, Dennis
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svanberg, Otto
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fritidshem: Vårdnadshavarens uppfattningar om fritidsverksamheten.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2016 kom den nya reviderade läroplanen, där Skolverket beskriver de målen som finns för fritidshemmet. Det har därmed blivit mer tydligt vad fritidshemmet ska arbeta med under fritidsverksamheten. I studien är vi intresserade av följande frågor.Vilka uppfattningar har vårdnadshavarna om fritidsverksamheten?Vilken roll anser vårdnadshavarna att läraren i fritidshem har?Hur uppfattar vårdnadshavarna samspelet mellan fritidslärare och vårdnadshavare?Vilka uppfattningar har vårdnadshavarna när det gäller lärande på fritidshem?I studien har kvalitativ metod använts med intervjuer. Åtta vårdnadshavare med elever på två olika fritidshem deltar i studien. I resultatet framgår det att vårdnadshavarna har olika uppfattningar om fritidshemmets verksamhet. Den uppfattning som dominerar bland vårdnadshavarna är att fritidshemsverksamheten är en plats där deras barn kan få passning och utöva fri lek. Vårdnadshavarna efterfrågar mer information av lärarna om fritidshemmets uppdrag och hur de arbetar med eleverna för att få mer insyn och kunna påverka verksamheten. Därmed anser vissa vårdnadshavare att fritidslärarna måste bli bättre på att informera om verksamheten, för att öka vårdnadshavarnas insyn och påverkan.

 • 700.
  Andersson, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Högläsning i klassrummet: Hur pedagogens aktiva val kan främja utvecklingen av läsförståelse och litteracitet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2018, s.257) står det att elever ska kunna ta till sig ett budskap och förstå innerbörden av olika typer av texter. Som pedagog måste man därför välja material för att inspirera och motivera eleverna. Studien bygger på en skriftlig intervju och en observation vilket är kvalitativa metoder. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad f-3(förskoleklassårskurs 3)pedagogerna har för krav då de väljer högläsningsböcker. Pedagogerna kommer att få välja ut tre stycken böcker av 16 möjliga. De ska motivera valen av böckerna samt beskriva didaktiska tankar kring boken. Pedagogens val av böcker påverkar hur eleverna responderar. Valet spelar stor roll för att kunna gagna elevernas kunskap inom läsförståelse och utveckla sin litteracitet. Litteraturen ska bidra till att eleverna utvecklar sin nyfikenhet och fantasi. Genom den skriftliga intervjun och observationen från de verksamma pedagogerna visade resultatet att verksamma pedagoger ställer höga krav på böcker och att de har en tanke med valet av bok för att främja elevernas kunskaper. Också att boken kan användas för att koppla till olika ämnen och utgöra en länk till läroplanen. Slutsatsen av studien är att pedagogen ska känna elevgruppen för att kunna välja en passande högläsningsbok och för att kunna stötta och fånga elevernas intresse samt utmana dem utifrån den nivån som de befinner sig på i sitt lärande.

11121314151617 651 - 700 of 17344
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf