Change search
Refine search result
115116117118119120121 5851 - 5900 of 12104
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 5851.
  Johansson, Maja
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Viklund, Jennie
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”Sjuksköterska på språng” - sjuksköterskans stressade arbetsmiljö: En litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En god stress resulterar i att hjärnan reagerar med skärpt vakenhet och därefter sker fysiologiska förändringar; ökad andnings- och hjärtfrekvens. Stressreaktionen är praktisk om den aktiveras vid rätt tillfällen, men vid ett konstant påslag kan det leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Sjuksköterskor har ofta en hög arbetsbelastning som inkluderar bland annat ett högt arbetstempo, ansvar för flera patienter och övertidsarbete. Detta kan innebära en ökad risk för att omvårdnaden och patientbemötandet blir bristande, vilket i sin tur kan leda till ett vårdlidande då patienter inte får en bra behandling. Den ökade stressen kan därmed leda till en försämring av patientsäkerheten.

  Syftet med examensarbetet var att beskriva hur sjuksköterskor upplever stress på arbetet. Författarna valde att göra en litteraturstudie. Datainsamling har gjorts via databasen Cinahl och både kvantitativa och kvalitativa artiklar har använts. Totalt 13 artiklar har använts varav två artiklar är kvalitativa. Artiklarna har analyserats för att hitta gemensamma teman och underteman. Ur resultatet urskiljdes tre teman och nio underteman. Resultatet visar att en hög arbetsbelastning och patientbrist är vanligt där sjuksköterskan arbetar. Detta leder till stress och det kan resultera i utmattning, utbrändhet och en ökad sjukfrånvaro. Hanteringsstrategier, förebyggande metoder och stöd från chefer och ledning är viktiga faktorer som flera sjuksköterskor tar upp och som beskrivs i resultatet. I längden är sjuksköterskans stress varken bra för henne/honom själv eller för patienten. Sjuksköterskans hälsa kan påverkas negativt och ett sämre patientbemötande och brister i patientsäkerheten kan leda till ett vårdlidande för patienten.

 • 5852.
  Johansson, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ahmed, Lorin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  H&M:s hållbarhetsredovisning - En innehållsanalys av Vd:ns ord2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The report aims to gain understanding of how a company's legitimacy may be affected by a scandal. The report examines how Hennes & Mauritz are trying to repair and maintain their legitimacy through their sustainability report and the CEO's words. As the stakeholders' commitment to the business has grown and that the stakeholders have easier access to information will companies, like H&M, choose to communicate to the public by means of their sustainability reports. There is created a transparency in the company as sustainability reports shows the company's financial position, the development and impact of its activities on issues such as social conditions, human rights and the environment. The report focuses on a scandal that was published in the media in 2012, regarding low living wage in Cambodia. Through a qualitative content analysis, H&M's sustainability reports, focusing on the CEO´s words, for the years 2010 to 2014 are studied. And then analysed by using the theoretical framework and the media attention. The theoretical framework consists of legitimacy theory, CSR and GRI. After a critical analysis of H&M's sustainability reports showed the result that H&M are trying to use their reports to regain and maintain their legitimacy.

 • 5853.
  Johansson, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Johansson, Louise
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Riskhantering inom petrokemiska industrin: en studie av operationella aspekter2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Riskhantering har blivit viktigare än någonsin och med allt mer komplexa flöden ökar riskerna exponentiellt. Med rätt verktyg och metoder kan risker reduceras eller elimineras. Den petrokemiska industrin hanterar farliga ämnen och är en av de mest riskfyllda branscherna. Olyckor är näst intill oundvikligt och konsekvenserna kan vara katastrofala. Med en genomtänkt riskhantering kan företagen säkerställa hanteringen av farligt gods. Syftet med studien är att studera riskhantering inom den petrokemiska produktionen. För att uppfylla studiens syfte har en huvudforskningsfråga formulerats: Hur bör risker inom hantering av petrokemiskt produktion utformas med utgångspunkt från utifrån operationella aspekter? Målet är att öka förståelsen av och få kännedom om riskhanteringsprocessen samt att utveckla grundprinciper för kommande riskhanteringsarbete. Den metod som har används för studien är kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer samt dokumentation. Den insamlade empirin visar att riskhantering är något som bör vara en integrerad del i företagen. Processen är tidskrävande men är en viktig del för företagen för att nå sina affärsmål samt möjliga marknadsandelar. Det som gör att företag inte har tillämpat någon form av riskhantering är ekonomiska faktorer och bristande kompetens. Det existerar ett flertal olika riskhanteringsmodeller, men den vanligaste formen är att hantera sina risker genom riskidentifiering, riskanalys och åtgärder. Andra vanliga modeller är HAZOP, FMEA och WHAT-IF.

 • 5854.
  Johansson, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Petersson, Moa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”Alltså vården går ju ändå ut på att ge alla en jämlik vård”: En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser av att vårda utsatta EU-medborgare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En ökande grupp utsatta EU-medborgare ställer krav på att den svenska sjukvården kan möta upp deras behov av vård. Problem uppstår i och med att många utsatta EU-medborgare saknar sjukförsäkring och därmed inte berättigas subventionerad vård i Sverige. Syftet med vår studie är att undersöka erfarenheter från sjuksköterskor i Göteborg som i sitt arbete vårdar utsatta EU-medborgare som saknar sjukförsäkring. En kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerad intervjuform används för att nå syftet. I resultatet framkommer att brist på riktlinjer skapar ett vakuum fritt för subjektiva tolkningar hos vårdpersonal som möter den aktuella målgruppen. Ett tydliggörande kring hälso- och sjukvårdens principer i mötet med dessa patienter är av hög relevans för att möjliggöra ett tillhandahållande av jämlik vård för alla patienter. Vi diskuterar kring alla människors lika värde och tillgång till vård utifrån denna aspekt.

 • 5855.
  Johansson, Marcus
  et al.
  Dept. of Product and Production Development, Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  Evertsson, Magnus
  Dept. of Product and Production Development, Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Dept. of Product and Production Development, Chalmers University of Technology.
  A fundamental model of an industrial-scale jaw crusher2017In: Minerals Engineering, ISSN 0892-6875, E-ISSN 1872-9444, Vol. 105, p. 69-78Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, an analytical perspective is used to develop a fundamental model of a jaw crusher. Previously, jaw crushers were modelled in regard to certain aspects, for example, energy consumption (Legendre and Zevenhoven, 2014) or kinematics (Oduori et al., 2015). Approaches to date have been mainly property specific. In this work a physical modelling approach has been used to derive the modules, which are based on established facts of comminution machines, from the literature. A modelling methodology mainly inspired by Evertsson has been applied (Evertsson, 2000). The modules are divided into kinematics, flow, breakage, capacity, pressure and power. Each module has been derived and tested decoupled from the other modules to provide increased transparency of the module and its behaviour. The results of the modelling are presented for a baseline case of one industrial-scale jaw crusher and compared to manufacturer data. Future work will include validation and DEM simulations.

 • 5856.
  Johansson, Maria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Niesel, Monika
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskeledd patientundervisning till patienter med hjärtsvikt: Utbildningens betydelse för att förhindra återinläggningar vid hjärtsvikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hjärtsvikt är den vanligaste sjukdomen idag, 2-3% av befolkningen lider av sjukdomen. Sjukvården för patientgruppen är den mest kostsamma i dagens samhälle. Sjuksköterskeledd patientundervisning om sjukdomen och egenvård är en del av behandlingen för att minska försämring och återinsjuknande. Trots detta ses en dålig förståelse hos patienten för egenvård och hjärtsviktspatienten återkommer ofta till akutsjukvården på grund av försämring. Kan sjuksköterskan med hjälp av patientundervisning på rätt sätt, anpassad på individens nivå påverka antalet återinläggningar på grund av hjärtsvikt på akutsjukhus? Studiens syfte är att undersöka och sammanställa forskning som finns när det gäller betydelsen av sjuksköterskeledd utbildning för att förhindra återinsjuknande vid hjärtsvikt. Metoden som valts är litteraturstudie, för att utröna den forskning som finns i området.

  Flera olika studier, med olika metoder för patientundervisning, analyserades vilket resulterade i tre kategorier; Kunskap, Livskvalitet/ Tillfredsställelse och Kostnad. Patientens kunskapsnivå förbättras med utbildning vilket ger en högre livskvalitet och att patienten söker tidigare vid försämring. Gemensamt för studierna med kort uppföljningstid, oavsett undervisningsmetod, var minskad återinläggning. De studier som sträckte sig över ett längre tidsintervall gav inte samma positiva resultat, utan påvisade en återgång av antalet återinläggningar på sjukhus. Sjuksköterskans utbildningsnivå har stor betydelse för hur väl patienterna informeras och utbildas i sin sjukdom. Det framkommer också att tätare kontakt med sjukvården ger minskade återinläggningar. Kontinuerlig kontakt med multidisciplinärt team och tidig identifiering av riskpatienter är viktiga faktorer men endast utbildning har inte visat sig ge resultat för att minska återinläggning på lång sikt. Patientens egenansvar för behandling och egenvård är viktig för att uppnå optimal hjärtsviktsbehandling.

 • 5857. Johansson, Maria
  et al.
  Wallberg, Johanna
  Gränslöst Maxi: att blogga en verksamhet2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Gränslöst Maxi är ett projekt som startade hösten 2006. Projektet är initierat av Helsingborgs bibliotek och riktar sig till elever och lärare i årskurs 7-9. I Gränslöst Maxi kombinerar vi användandet av internet med det traditionella läs- och skrivfrämjandet arbetet. Som redskap för samtal om böcker har vi skapat en blogg, Brutalt Bra Böcker. Vi har även skapat en blogg för skrivande, Brutalt Bra Texter, där elever kan publicera sina egna texter från våra Skrivarverkstäder och Skrivarläger.

 • 5858.
  Johansson, Marianne
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Hellström, Anna-Lena
  Berg, Marie
  University of Borås, School of Health Science.
  Severe male infertility after failed ICSI treatment-a phenomenological study of men's experiences2011In: Reproductive Health, ISSN 1742-4755, E-ISSN 1742-4755, Vol. 8, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background Male-factor infertility underlies approximately 30% of infertility in couples seeking treatment; of which 10% is due to azoospermia. The development of assisted reproductive technology (ART), enabling the use of epididymal or testicular sperm for fertilization of the partner's oocytes, has made biological fatherhood possible for men with obstructive azoospermia. There is limited knowledge of men's experience of their own infertility. The aim of this study was to describe men's experiences of obstructive azoospermia infertility. Methods Eight men with obstructive azoospermia, who had terminated Swedish public health system ART treatment two years previously without subsequent childbirth, were interviewed using a descriptive phenomenological method. Results The essence of the phenomenon is expressed with a metaphor: climbing a mountain step by step with the aim of reaching the top, i.e. having a child and thus a family with a child. Four constituents are included (1) inadequacy followed by a feeling of redress (2) marginalisation, (3) chivalry (4) extension of life and starting a family as driving forces. Conclusions Knowledge of men's experiences of their own infertility is important as a supporting measure to increase the quality of care of infertile couples. By adopting this facet of gender perspective in fertility treatment guidelines, care can hopefully be optimized.

 • 5859. Johansson, Marie
  Library loyalties in limbo: the problems with support mechanisms for library purchasing routines. The case of Sweden2002In: Journal of Librarianship and Information Science, ISSN 0961-0006, E-ISSN 1741-6477, Vol. 34, no 3, p. 159-Article in journal (Refereed)
 • 5860.
  Johansson, Marie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lärares pedagogiska val: Gällande elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningLäs och skrivsvårigheter är vanligt förekommande då var femte elev upplever någon svårigheti den tidiga läs- och skrivinlärningen. Samhället har höga krav på individers skriftspråkligakompetens och varje elev behöver därför få möjlighet att utveckla en god läs- ochskrivförmåga i grundskolans tidiga år. Genom att ta del av hur lärare väljer att undervisa ochfå kunskap om deras upplevda möjligheter och eventuella dilemman i sina pedagogiska valökar förståelsen för lärares val i samband med den tidiga läs- och skrivinlärningen för attundvika att elever i riskzonen hamnar i läs- och skrivsvårigheter.SyfteSyftet med studien är att undersöka några lärares pedagogiska val i den första läs- ochskrivinlärningen för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter.MetodJag har använt mig av en kvalitativ metod och verktyget intervju. Tre lärare intervjuades påtvå olika skolor i Västsverige. Materialet analyserades genom innehållsanalys.ResultatLärarna i studien grundar sina pedagogiska val på tidigare praktiska erfarenheter, denkompetensutveckling deras arbetsplats tillhandahållit för dem samt utifrån sina eleversindividuella situation. Lärarna i studien lyfter betydelsen av att vara medveten om att det intefinns någon läsinlärningsmetod som passar för alla, då alla elever är olika och således lär påolika sätt. Lärarna i studien menar att för elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter är detgynnsamt att välja en strukturerad läsinlärning med den syntetiska ljudningsmetoden. Lärarnamenar att det finns olika anledningar till att elever befinner sig i riskzonen och en avanledningarna kan bero på bristande fonologisk medvetenhet och eleven kan då utveckla sinfonologiska medvetenhet genom att lärarna väljer olika språkövningar i sin undervisning.Lärarna beskriver att elever som läser hackig och långsamt gynnas av att läraren väljer att låtaeleverna läsa ofta och öva på sin läsning, gärna en kvart om dagen. Lärarna är begränsade i attstötta elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och hinder i undervisningen är gruppensstorlek och att tiden inte räcker till när man är ensam lärare i klassrummet.

 • 5861.
  Johansson, Marita
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jonasson, Cathrin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  En varm patient: Sjuksköterskans omvårdnad och förebyggande av hypotermi i samband med dagkirurgisk operation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nästan alla patienter blev hypoterma före, under och efter operation. För att undvika detta vidtog sjuksköterskan olika omvårdnadsåtgärder för att minska risken för oönskad hypotermi. Det var viktigt för vårdpersonal att få kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder som är optimala för att minska komplikationer, samt få förståelse för hur hypotermi påverkar patienten under hela vårdförloppet. Kunskapen behövs för att lindra lidandet och öka tryggheten i samband med operation. Syftet var att söka evidens för bästa beprövade omvårdnadsåtgärd för att förebygga hypotermi hos patienter samt beskriva hypotermins påverkan på patienter under dagoperativt vårdförlopp. En litteraturstudie genomfördes där kvantitativa och kvalitativa artiklar analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt Fribergs modell (Friberg 2012).

  Resultatet visade att det var viktigt att börja värma patienten före operation och att starta med en högre begynnelsetemperatur. Vid steriltvättning rekommenderades varm desinfektion. Även vid artroskopier var det en fördel att använda uppvärmd vätska. Vid korta ingrepp fungerade både värmekällan Hot dog (elektriskt täcke/madrass) och Bair Hugger (varmluftstäcke). Bair Hugger var i dagsläget den enskilt mest effektiva metoden för att snabbt höja temperaturen, mest miljömässiga samt ekonomiskt hållbara metoden vid längre operationer, givet att den var inställd på hög värme (43°C). Dock räckte det inte med en metod för att få en normaltempererad patient, utan flera olika metoder behövde kombineras samtidigt. En riktlinje för sjuksköterskor var att fortsätta med hög temperatur på värmekällan även då patientens kroppstemperatur hade uppnått normal temperatur. Först när patienten började svettas var det lämpligt att sänka temperaturen. Det var viktigt att mäta temperaturen för att fånga upp alla som var hypoterma, då inte alla patienter uppvisade symtom såsom shivering. Öka vårdpersonalens medvetenhet om vikten av att värma patienter på operation och använda alla metoder som finns tillgängliga för att minska hypotermi och öka välbefinnandet.

 • 5862.
  Johansson, Martin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lindgren, Anton
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Intermediärvård i anslutningen till intensivvården: Har införandet av intermediärvårdsplatser påverkat vårdkvaliteten2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sjukvården i Sverige är i princip helt skattefinansierad och dessutom kostsam, det gäller sjukvård i allmänhet och intensivvård i synnerhet. Det är viktigt att ha en väl fungerande intensivvård då andra vårdinstanser är beroende av den. Enligt Svenskt intensivvårdsregister (SIR) är intensivvården under ständig utveckling, att öka kostnadseffektiviteten och vårdkvaliteten är något verksamheterna ständigt behöver arbeta med. Intensivvården erbjuder en mycket hög vårdnivå och skillnaden mot vårdnivån på avdelningen är stor vilket bland annat patienterna och närstående beskriver i flertalet vetenskapliga studier. För att minska skillnaden har flertalet sjukhus startat intermediärvårdsavdelningar som i vårdnivå ligger mellan intensivvården och vårdavdelningen.   Frekvensen av återinläggningar är intressant då den är en stark indikator för vårdkvalitet nationellt och internationellt. SIR tar emot data från alla intensivvårds-avdelningar i Sverige för att utvärdera vårdkvalitet. Problemformuleringen för studien är således: Hur skulle organisationsförändringar påverka vårdkvaliteten. Syftet med studien var att undersöka om införandet av intermediärvården har påverkat vårdkvaliteten. Examensarbetet var en icke experimentell registerstudie av retrospektiv design med kvantitativ ansats. Det fanns inte några statistiska signifikanta skillnader mellan grupperna beträffar återinläggningar eller andra kvalitetsindikatorer, deskriptiv data ur statistiken skapar underlag för diskussioner. Forskning visar att det finns lokala fördelar när det gäller hushållandet av resurser som personal och ekonomiska medel men att det är svårt att visa statistiskt. Flexibiliteten ökar när det gäller hanterandet av patienter. Det är viktigt att triagera patienten till rätt vårdnivå och inte frestas att flytta patienter till annan vårdnivå av resursskäl och inte av medicinska skäl.

 • 5863.
  Johansson, Mathilda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Holmberg, Erik
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Implementering av hållbarhet i en produktutvecklingsprocess via säljpunkter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie tar upp ämnet hållbarhet relaterat till redan etablerade sportklädesföretag och hur ett hållbarhetsarbete kan implementeras via säljpunkter. Säljpunkter är verkliga eller upplevda aspekter hos en produkt som resulterar i att konsumenten väljer den produkten framför andra konkurrerande varumärken. Anledningen till att denna infallsvinkel valts är för att tidigare forskning inte har tagit upp ämnet hållbarhet och säljpunkter gemensamt, utan snarare inriktat sig på hållbarhetsmetoder, ledningssystem eller säljpunkter. Syftet med denna studie är att beskriva kraven på en funktionsanpassad skidjacka ur ett konsument- och företagsperspektiv, samt förklara hur dessa kan mötas upp mot hållbarhetsaspekterna i en produktutveckling. Arbetet består av tre delar, en studie av vetenskaplig litteratur, en fallstudie av ett sportklädesföretag samt en kvantitativ enkätundersökning. Eftersom säljpunkter varierar beroende på produkt och bransch har arbetet avgränsats till att inrikta sig på en skidjacka som grundprodukt och textilföretag inom sportkonfektion. Studien resulterar i en kartläggning av vilka funktionella säljpunkter det finns för en skidjacka, samt hur dessa med hjälp av olika hållbarhetsmetoder kan hjälpa ett företag att utveckla symboliska säljpunkter. Detta dels för att utveckla fler säljpunkter för en produkt men även som ett första steg att implementera hållbarhet i företaget.

 • 5864.
  Johansson, Matilda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  HBTQ-litteraturens hyllplacering på folkbiblioteket2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay seeks to explore how five public libraries in Stockholm have chosen to organize the LGBTQ classified literature in the physical library. The questions discussed in this essay are the following:

  - What factors affected the librarian’s decisions when deciding how to place the LGBTQ literature?

  - What response have the librarians received from library users regarding the physical organization?

  - What changes would the librarians like to see in the future in regards to the LGBTQ literature and the overall work toward the LGBTQ community?

  Semi-structured interviews with seven librarians were conducted and analyzed from a queer theory perspective on knowledge-organization. The results showed that the libraries that used dedicated shelves for the LGBTQ classified literature did so in order to make it easier for its users to find the literature on their own. They were also used to send out a signal regarding the libraries positive attitudes towards the LGBTQ community. Libraries who did not use dedicated shelves argued that the shelves could create an uncomfortable situation for library users and create a symbolic separation between the LGBTQ community and the rest of society. The shelves could also send out the wrong signal that LGBTQ classified literature only targets LGBTQ individuals. Concluding analysis showed that the shelves may have an including as well as an excluding effect. As for the future some librarians expressed a desire to fight heteronormativity and make the LGBTQ community and literature a more natural part of the library work and the library collections.

 • 5865.
  Johansson, Matilda
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Repeated Stories: exploring storytelling for children in surface pattern design2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Repeated Stories is an exploratory project in textile design where the aim is to explore the design of storytelling patterns addressed to children. More precisely, the work examines how patterns can be designed as a tool to encourage curiosity and creativity among children. The work is practice-based, building on concrete experiments with a workshop character, where combinations of textile material, colour, printing techniques and scale are explored. The primary motive for this work is to take advantage of textile design expertise in a social context, to find new areas for competence in making repeats and patterns, and how a social value can be added to patterns. The result is an installation of three hanging textiles, meant for a public space, such as waiting room in a hospital. The work proposes an alternative approach to surface patterns by adding storytelling and give the patterns both a communicative and decorative function.

 • 5866.
  Johansson, Mats
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Persson, Anders
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Zetterblom, Margareta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Pedagogiska aptitretare: Kortare PBL-projekt för textilingenjörer och textildesignstudenter2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att undersöka om korta moment inspirerade av problembaserat lärande under uppstarten av en längre kurs på högskolenivå kan förbättra förutsättningarna för lärande, inom det naturvetenskapliga ämnet och designämnet. För att undersöka frågeställningen genomfördes en enkätundersökning med studenter på Textilingenjörsprogrammet och Textildesignprogrammet på Textilhögskolan i Borås. Textilingenjörerna hade under inledningen av en längre kurs i Polymerteknologi ett introduktionsmoment där studenterna fick en konsumentprodukt tilldelad. Under inledningen av designprojekt hade studenterna på Textildesignprogrammet workshops där de arbetade individuellt eller i grupp. Uppgiften handlade om att utveckla en lösning för skyddad sömn vid en utsatt nödsituation eller att konstruera vävbindningar med hjälp av sin kropp. Enkätundersökningen visade att de flesta som deltagit i introduktionsmomentet av textil-ingenjörerna tyckte att det kändes stimulerande att gruppen själv styrde projektets genomförande vilket inte riktigt alla på textildesignprogrammet höll med om. Här hade man velat ha mer handledning under workshopen. Textilingenjörsstudenterna uppgav i enkäten att introduktionsmomentet hade avgörande betydelse för intresset av hela kursen medan textildesignstudenterna uppgav att introduktionsmomentet inte var lika avgörande för intresset under den fortsatta kursen. Slutligen visade enkätundersökningen att textilingenjörerna i högre grad ville se mer av studentcentrerat lärande utan lärarstyrning.

 • 5867.
  Johansson, Melinda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ström, Frida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barns betydelsefulla utevistelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Utevistelsen är betydelsefull för barns utveckling och lärande. Barn kan få nya erfarenheter och kunskaper genom att vistas i naturen. Förskollärare kan ha olika förhållningssätt till utevistelsen vilket kan påverka det utomhuspedagogiska arbetet. Studien genomfördes för att undersöka förskollärares förhållningssätt till utevistelsen.

  Syfte Vårt övergripande syfte med denna studie är att undersöka didaktiska aspekter av utevistelsen i förskolan.

  Metod Studien bygger på en kvalitativ metod, där intervju har används som redskap. Urvalet har genomförts genom bekvämlighetsurval. Respondenterna består av åtta förskollärare och detta valdes då vi ville att alla skulle ha liknande utbildning. Av de fyra förskolorna hade två en tydlig inriktning mot utomhuspedagogik. Vi valde att intervjua två förskollärare på samma avdelning eftersom de kan ha två olika uppfattningar av förskolan.

  Resultat I resultatet framkommer det att förskollärares förhållningsätt är betydelsefullt för barns utevistelse. För att utevistelse ska bli lärorikt för barnen är det viktigt att förskollärarna är engagerade och tar vara på barns intressen. Utevistelse bidrar till lärorika miljöer och ökade kunskaper. När barn vistas ute förbättras deras hälsa, koordination, rörelseförmåga, koncentrationsförmåga och fantasi. Ljudnivån blir behagligare utomhus. Vistelsen i naturen bidrar till ökad miljömedvetenhet hos barn.

 • 5868.
  Johansson, Michael
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hantering av IFC-exporter från Revit till IDA2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is extremely important to be able to export models directly from Revit to IDA for the energy simulations to be efficient. This report has a background description about how the IFC-format has been developed and how it is structured. However, the focus in the report is on how Revit can be implanted in the workflow, where both export and troubleshooting from Revit are described. IFC is the standard today to export data between various parts during the construction process and it is a format that is program independent, which means that it works across different applications. The current version of IFC is IFC4, but IFC2x3 is still the most used version since not every program has support for the new IFC4 format. It is extensive to figure out which data IDA requires for energy simulations, therefore this report contains both a tutorial for export settings and a file for automatic set correct export settings in Revit. To succeed with the energy simulations a requirement is that the space in the building is enclosed with walls, floor and roof, otherwise extreme thermal bridges will cause incorrect simulations. Therefore, there are several workarounds described in this report to correct these problems, including problems with windows, doors and problems with storage facilities . The description in this report is written with the assumption that the user do not have any experience with Revit. The guides were tested on a class of high school students that are studying the course CADCAD02. The result showed that when a problem occurs with a model it can easily be solved with the support from this report. Further differences between simulations in Revit and IDA were tested. The same model was simulated in eight different places and the standard deviation was calculated, this gave the coefficient range ±4 %, i.e. a simulation in IDA should not differ more than 4 % from the simulation in Revit. Similar results were found with the simulations of windows and doors, even though the difference was slightly lower.

 • 5869.
  Johansson, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hedberg, John
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Säker arbetsmiljö med visuell planering2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Work environment is one of the top priorities during production in the construction industry today. The production increases steadily and with this also the employment in the industry. Despite the high priority of a good and safe work environment it still occurs to many accidents on the building sites today. The objective of this report is to measure the safety culture of a department-group in NCC infrastructure, and provide them with suggestions of visual tools. That could contribute to enhance the safety culture, which is the main purpose of this research.  A safety culture survey-tool was used to conduct the measurement of the safety culture to officials and skilled workers on the selected department-group. The results have identified areas for improvement in the working environment. These results have been the base for the suggested improvement proposals for the work environment. This project have been demarcated to investigate how work environment can bee improved with visual communication, that were derived from the philosophy Lean Production in this study.    The results of the study indicate a high-risk acceptance among workers during the influence of time pressure. Above all, the result showed that skilled workers were more susceptible to risk behaviour, but it also showed that officials felted that risks were taken during time pressure. With this results as a base has the study focused on the importance of identifying risks before an operation are performed. At the same time could all involved be notified regarding these risks. Further have a visual board been prepared as an suggestion of improvement, there week timetables, incident reporting, and preparing safety work are visualized. This is the purpose with the visual board, to make everyone involved and notified about the risks. Participations are utmost important after that the study have shown that early involvement are extremely important because it generates a larger engagement and contributing to a sense of better health amongst the workers.  With visual planning of work environment on building sites is the anticipation that it will clarify and simplify the demanded routines that are necessary in the work towards a safer building site.

 • 5870.
  Johansson, Moa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Olsson, Felicia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Instagram som instrument för marknadsföring2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's digital society social media has become obvious for many people in their everyday life. Online shopping is growing while the physical stores are deteriorating. As e-commerce takes a larger space of the market, it becomes more important for the pure physical store to be seen even on the internet to remind customers that they exist. For those companies that do not choose to have an online store, social media is an opportunity to be present 24 hours a day and communicate with their customers on the Internet. Second hand stores have difficulties selling products over the internet since they usually only have one copy of each product. So the question is whether you can use social media to highlight second hand store's wide product range and communicate the store concept's principal advantages to attract new customers? And which way is the most effective to do this? The method we have chosen is an active participant observation. During four weeks we have taken care of Myrorna i Borås Instagram account. We have published posts on the account one to four times a day and have shown the various products, departments in the store, promotions, and information about the company. In our research we have investigated how quickly you can create engagement on Instagram, if an increased presence in social media increases the number of customer visits, which type of posts provide the best response and how the number of posts per day affect the number of likes. The result we have reached is that we after a short amount of time could create traffic on social media. Followers and likes, was rather easy to get while the comments were a little more difficult. When it comes to increase the customer visits in store, we think it requires a longer period of research since the number of customers were only marginally improved. The customer-based posts and staff-based posts showed maximum response on the account. We found out that the days when we uploaded three posts we got a higher engagement than the days we only uploaded one post. It shows that more posts per day do not mean fewer likes per post.

 • 5871.
  Johansson, Monika
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Serier för läsintresse2015Other (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln tar upp forskning som behandlar användningen av serier i skolan i syfte att stimulera elevernas läsintresse. Barn och unga är ofta intresserade av serier, inte minst visas detta intresse genom att de själva är aktiva serieskapare. Serier innebär dessutom en ovanligt ålderslös läsning eftersom bildmediet tilltalar många, men forskare visar att serier är av särskilt intresse för barn i åldern före eller under läsinlärningen. Seriemediet möjliggör nämligen för läsaren att ta till sig berättelsen på egen hand och att barnet också lär sig läsa, med stöd av bilderna. I artikeln diskuteras olika sätt att använda serier i undervisning och i samverkan med skolbiblioteket.

 • 5872.
  Johansson, Monika
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Serier för läsintresse2017Other (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna text handlar om hur serier kan bidra till elevers intresse för läsning. Efter inledningen ges en kort historisk återblick följd av en genomgång om hur serier är uppbyggda och seriegenrens specifika drag. Texten avslutas med en presentation av en pedagogisk modell som tydliggör olika genrers språk och mönster, cirkelmodellen, vilken kan användas i olika ämnen för ämnesfördjupning.

 • 5873.
  Johansson, Monika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hultgren, Frances
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Didaktik för fri läsning2017Other (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna artikel inleds med att en didaktik för fri läsning introduceras. Denna didaktik är tänkt att på ett strukturerat sätt ge eleverna möjligheter att upptäcka läsningens glädje och därmed bidra till en framgångsrik och stimulerande läsundervisning. Artikeln avslutas med en sammanfattning av modulen i sin helhet, där några utmaningar och dilemman som ni kan ha stött på i ert löpande arbete lyfts. Syftet är att uppmuntra till reflektion kring det fortsatta arbetet att stimulera elevers läsengagemang.

 • 5874.
  Johansson, Monika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ruhtenberg, Tobias
  Medie- och informationskunnighet i skolan: En fortbildningskurs för yrkesverksamma lärare och skolbibliotekarier2018In: Medie- och informationskunnighet (MIK) i den digitala tidsåldern. En demokratifråga.: Kartläggning, analyser, reflektioner / [ed] Ulla Carlsson, Göteborg: Nordicom, 2018, p. 149-151Chapter in book (Other academic)
 • 5875.
  Johansson, Monika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ruhtenberg, Tobias
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Teaching Media and Information Literacy: Presentation of a course for teachers and school librarians2017Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  The following presentation aims to present and share experiences from the course in Media and Information Literacy (MIL) at the University of Borås as a part of the professional development of teachers and school librarians.

 • 5876.
  Johansson, Patrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lindekrantz, Agnes
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Mer än bara en fernissa?: Vision Varberg 2025, om Kulturhuset Komediantens roll i stadsutvecklingsprojektet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to come to an understanding about the city Varberg and its municipality’s vision. The goal for their vision is to become the creative center of the west coast. We will look at the role that has been given to their cultural center where the main public library resides. We will also look at the ways in which the vision has affected the cultural center and the compability between it and the vision.

  The empirical material has been collected through documents in relation to the shaping of the vision, and to the policy of the libraries in the municipality. It has also been collected through seven semistructured interviews. The participants are people who are responsible for the development of the vision, people who are involved with the municipality’s cultural policy, politicians and employees at the cultural center. The material has mainly been analyzed by using a tool constructed with inspiration from Jenny Johannisson's theory of three discourses in cultural policy.

  One finding is that the perceptions of the vision’s content and meaning differ when subjects like culture and creativity are brought up. Another finding is the tendency that the cultural center’s view on culture might contradict the vision’s. One could argue that a true implementation of the vision might change the librarian role. This is due to the fact that much of the content in the vision, besides the attention on catchwords like sustainability and participation, resonates with economic growth and place marketing.

 • 5877. Johansson, Petronella
  et al.
  Persson, Nina
  Bookcrossing: ett äventyr2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  För drygt ett halvår sedan fick vi upp ögonen för bookcrossing genom en tidningsartikel om ett svenskt bibliotek som gjort detta till en av sina verksamheter. Artikeln väckte ett intresse hos oss som ledde till valet att undersöka ämnet inom ramen för vår magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap. Detta paper utgör ett samandrag av vår magisteruppsats Bookcrossing – Ett äventyr! En fenomenografisk studie av bibliotekariers uppfattningar av bookcrossing. Bookcrossing, som från början har sina rötter i USA, går ut på att människor delar med sig av sina böcker genom att förse dem med ett bookcrossingnummer som används för att registrera och hitta böcker på hemsidan. Det syfte vi hade med vår uppsats var att undersöka bibliotekariers uppfattningar av bookcrossing som litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet. Vi ville också undersöka vilka för- och nackdelar bibliotekarierna uppfattar att det finns med bookcrossing som litteraturförmedling och läsfrämjande verksamhet

 • 5878.
  Johansson, Petter
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Some results on amoebas and coamoebas of affine spaces2017In: Analysis Meets Geometry: The Mikael Passare Memorial Volume / [ed] Andersson, M., Boman, J., Kiselman, C., Kurasov, P., Sigurdsson, R., Cham, Switzerland: Birkhäuser Verlag, 2017, 1, p. 261-285Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  We give some topological characteristics of the coamoeba of a generic k-dimensional affine space and two stronger versions, specific for the affine case, of a result by Nisse, Sottile and the author. We also give topological and partly algebraical characterizations of the amoeba and coamoeba in some special cases: k=n-1, k=1 and, when n is even, k=n/2, in the last case with a certain emphasis on the example n=4.

 • 5879.
  Johansson, Rose-Marie
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Reflektion i vårdande samtal: Specialistsjuksköterskors uppfattningar om reflektion inom psykiatrisk öppenvård2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I psykiatrisk vård är kommunikation, samtal och relation en förutsättning för god vård. En öppenpsykiatrisk mottagning bedriver specialiserad psykiatrisk vård där specialistsjuksköterskan är en del av ett team omkring patienten.  Specialistsjuksköterskan utövar vårdande samtal i mötet med patienten där reflektion är grunden. Specialistsjuksköterskans utbildning, erfarenhet och kompetens kan variera men oavsett det innefattar arbetet vårdande samtal. Syftet med denna studie var att skapa kunskap om specialistsjuksköterskans uppfattningar om hur reflektion används som ett redskap i vårdande samtal inom psykiatrisk öppenvård. Detta gjordes genom en empirisk studie med öppna intervjuer som analyserades genom fenomenografisk metod. Resultatet delades in i tre kategorier; rörelse mellan perspektiv genom reflektion, öppenhet genom reflektion samt skapande av mening genom reflektion. Författaren diskuterar resultatet utifrån fördelar och svårigheter att använda reflektion i samtal utan tydlig metod. Slutsatsen är att det finns behov av utveckling av metod för vårdande samtal i psykiatrisk öppenvård.

 • 5880.
  Johansson, Rose-Marie
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans upplevelse av skillnader mellan reflekterande team och handledning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I psykiatrisk vård är handledning i olika former etablerat med syfte att vårdare därmed ska kunna ge patienten en god vård. Reflekterande team i den form som beskrivs i denna studie är ännu en relativt ny företeelse i psykiatrisk vård. Gemensamma nämnare för båda dessa är reflektion och utveckling. Syftet med denna studie har varit att undersöka vårdares uppfattningar av skillnad mellan handledning och reflekterande team i psykiatrisk vård. Detta har gjorts genom en empirisk studie där vårdare med erfarenhet av både reflekterande team och handledning intervjuats. Intervjuerna analyserades enligt fenomenografisk metod. Skillnaderna kunde indelas i tre kategorier: Olika fokus, olika kompetenser, samt olika relation mellan bekräftelse och krav. Diskussionen berör betydelsen av bekräftelse som en faktor för vårdares upplevelse samt behovet av implementering av forskning i den kliniska psykiatriska vården. Slutsatserna är att handledning och reflekterande team kan komplettera varandra och öka vårdares förutsättningar att ge bättre vård med olika fokus och därmed olika utvecklingsområden.

 • 5881. Johansson, Rose-Marie
  et al.
  Nyström, Maria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Dalheim Englund, Ann-Charlotte
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Reflective team and process-oriented supervision – a case study on differences2017In: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, p. 737-749Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To meet the Swedish healthcare legislation’s requirements for evidence-based care, a work model for reflection has been developed, called a reflective team (RT). Because this RT model can be perceived as either a competitor of or a complement to caring supervision, this case study aims to explore what distinguishes these two in psychiatric care. Five members of one RT who are psychiatric nurses with previous experiences in caring supervision were interviewed. The transcribed interviews were analysed according to phenomenography. The findings reveal three qualitatively separated categories, which describe differences in focus, competencies, and relationships between confirmation and demands. It is concluded that an RT by no means replaces supervision. Instead, both can contribute to care improvement by complementing each other and increasing the professionalism of psychiatric nurses

 • 5882.
  Johansson, Sara
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kommunicering av varumärkesidentitet: implementering av varumärkesidentitet i ett mode företag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur kommuniceras varumärkesidentiteten internt inom ett företag? Är samtliga medarbetare informerade om företagets varumärkesidentitet? Många forskare har studerat varumärkesidentiteten och den externa betydelsen av detta till konsumenter och hur detta omvandlas till en varumärkesimage. Men det finns perspektivbrist i teorin angående hur detta bör kommuniceras internt för att genomsyra samtliga komponenter inom ett företag. Det är viktigt att medarbetarna i företaget har lika värderingar i enlighet med ledningen och jobbar med företagets varumärkesidentitet. Har huvudkontoret och medarbetarna lika uppfattning om varumärkesidentiteten? Detta är en kombinerad studie som har syftet att undersöka kommunikationen, hur lämpligt och funktionellt detta är enligt personal och ledning för att implementera en varumärkesidentitet i en hierarkisk organisationsstruktur. För att besvara och undersöka syftet används en teoretisk modell som behandlar kommuniceringen av varumärkesidentiteten. Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med två butikschefer i utvalda fysiska butiker. Empirin kompletteras även med en kvantitativ enkät som har besvarats av de utvalda butikernas medarbetare, för att få en tydlig bild över kommunikationen från toppen till botten av hierarkin. Varumärkesidentiteten handlar om att skapa en bild som företaget vill spegla genom sina varumärken och varumärken skapar ett löfte till företagets målgrupp som kan hjälpa att reducera en upplevd risk eller osäkerhet inför ett köp. Varumärkesidentiteten omvandlas i konsumenternas medvetande till varumärkesimage. Denna image är den uppfattning och den bild som konsumenten har skapat själv. Den externa varumärkesidentiteten är väsentlig för att skapa eller ändra konsumenters uppfattning om företaget men den interna varumärkesidentiteten är lika viktig för att forma de anställdas uppfattning om företaget. Idag konkurrerar många butiker och kedjor genom kundservice och därför är det väsentligt att de anställda förstår företagets varumärkesidentitet för att kommunicerar den på rätt sätt till konsumenterna i den dagliga kundservicen. Studiens resultat visar att företag X medarbetare inte upplever problem i de kommunikativa instrument som företaget arbetar med. Resultatets skiljaktigheter är att intervjurespondenterna har olika åsikter om företag X varumärkesidentitet. Butikschefernas medarbetare hänvisar också skillnader angående varumärkesidentiteten. Trots att de kommunikativa instrumenten inte påvisar några problem så upplever några av deltagarna för studien att företag X varumärkesidentitet inte längre är tydlig.

 • 5883.
  Johansson, Sara
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Passforms- och storleksanalys.: En studie om hur passform och plaggmått skiljer sig mellan olika företag ur ett kundperspektiv.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet är en kandidatuppsats inom programmet designteknik. Studien är en passforms och storleks analys som gjorts mot ett svenskt modeföretag. Företagets passform har undersökts och jämförts internt och externt mot konkurrerande företag. Detta undersöks genom en marknadsanalys, då liknande plagg med samma passform ska avmätas och avprovas i grundstorlek. En litteraturstudie är gjord inom ämnena; vad kvinnor tycker om passform och storlekssystem i dagens butiker samt vad som bidrar till god passform. Resultatet av arbetet är att företaget har mindre storlekar än hälften av de jämförande företagen. Företagets problemområde är främst kring bysten då insnitt och skärningar på plaggen ej är utförda korrekt. Om detta förbättras skulle det resultera i att företagets plaggmått skulle stämma bättre överens med de jämförande företagens plagg samt att passformen på företagets plagg skulle förbättras. Jämförelsen inom företagets trikåplagg och vävda plagg var att midjevidden skiljde sig passformsmässigt. Dock så skulle arbetet och undersökningen behöva utökas innan företaget bestämmer sig för att förstora sina storlekar eller ändra plaggmått. Till att börja med skulle jag uppmuntra företaget till att förbättra passformen kring bysten och se över midjeviddsmåtten.

 • 5884.
  Johansson, Sara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Magnusson, Anna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Distriktssköterskors upplevelser av att ha förskrivningsrätt av läkemedel i hemsjukvården2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskrivningsrätten av läkemedel är en viktig del i distriktssköterskors profession vilket ger dem fördjupade kunskaper och är betydelsefullt för arbetet i hemsjukvården. Patienterna i hemsjukvården är ofta äldre som drabbats av flera sjukdomar och har en större läkemedelsbehandling än övriga befolkningen. Forskning visar att förskrivningsrätten effektiviserar vården och gör patienten mer delaktig. Den vårdande relationen mellan patienten och distriktssköterskan främjas när vården sker nära patienten. Arbetet i hemsjukvården ställer speciella krav på distriktssköterskan med förskrivningsrätt.

  Syftet med föreliggande studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att ha förskrivningsrätt av läkemedel i hemsjukvården. Studien genomfördes med kvalitativ ansats och analyserades genom en induktiv innehållsanalys. Åtta distriktssköterskor verksamma inom hemsjukvård intervjuades. Analysen ledde fram till ett tema: att se både möjligheter och begränsningar med förskrivningsrätten av läkemedel, med sex tillhörande kategorier. Resultatet visar att förskrivningsrätten är värdefull för både distriktssköterskorna och patienterna på flera sätt. Det upplevs viktigt att känna stöd och att kunna hålla sig uppdaterad. Att ha tillgång till välfungerande datasystem är betydelsefullt, även om vissa hinder kan ses. Vid förskrivning åt kollegor som saknar förskrivningsrätt finns varierande upplevelser. Förskrivningsrätten ger självständighet och det framkommer en önskan om att få den utökad. I diskussionen reflekteras kring hur hemmet och den vårdande relationen påverkar distriktssköterskornas upplevelser av förskrivningsrätten och förutsättningarna för dess användning.

 • 5885.
  Johansson, Sara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Sahlman, Viktoria
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Internationell internprissättning: en komparativ studie om hur redovisningstradition påverkar skattemässiga regler2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this dissertation is to examine how OECDs Transfer Pricing Guidelines have been implemented in national regulation in Sweden and in the USA. This to determine to which extent national accounting tradition affects the implementation of international tax regulations. To fulfil the purpose we have undertaken a comparative study, which is based upon a qualitative content analysis, where we classify the regulations based on to which extent they are principle-based or rule-based. The study is relevant since international transfer pricing is considered to be one of the most important tax issues in present time. It is due to this fact relevant to examine if accounting tradition affects the way in which international transfer pricing regulations are implemented in national tax regulations. Due to our knowledge there has not been an attempt to accomplish a classification in this manner previously. This enhances the relevance to the study undertaken. Our contribution to the research field is to try to describe the actuality regarding if national accounting tradition affects implementation of international tax regulations. We also want to make the discussion regarding the classification of principle-based and rule-based standards more nuanced.To be able to determine if the regulations are principle-based or rule-based we have identified concepts and definitions that indicates if regulations are rule-based or principle-based. To identify these indicators we have studied both economic and legal literature. Based on the information that the indicators provide we present arguments regarding to which extent the examined regulations, in the different countries, are principle-based or rule-based. Thus, conclusions regarding to which extent national accounting traditions affects implementation of international tax regulations can be made.In the study we discuss that the way in which regulations regarding transfer pricing is implemented in national legislation is not only affected by normative supranational organisations like the OECD. The impact on the way that regulations regarding transfer pricing are implemented can thus take place between OECD and member countries and also between member countries. In the study we also discuss the fact that there is a debate regarding if the classification of standards as rule-based or principle-based is valid. Our study enhances the impression that the classification is valid and relevant.Our conclusion is that national accounting tradition, regarding if accounting is based on rules or principles, affects the implementations of international tax regulations. This becomes clear since our study shows that OECDs Transfer Pricing Guidelines are principle-based. Furthermore we have determined that accounting in Sweden is based upon principle-based regulations. Since OECDs Transfer Pricing Guidelines have been implemented in Sweden IVwithout adjustments we can determine an impact from national accounting tradition. In the USA, which is a country where accounting is based upon rule-based regulations, the OECD Transfer Pricing Guidelines are not implemented in national regulations. In the U.S. separate regulations regarding transfer pricing are issued. Our study shows that these regulations are formed in a rule-based manner. All together this shows that national accounting tradition largely affect the implementation of international tax regulations.This paper is hereinafter written in Swedish.

 • 5886.
  Johansson, Sara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Thomassen, Christina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Innehålls- och kvalitetssprinciper enligt GRI: En jämförande studie av sju Svenska företag2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sustainability Reporting is a way for companies to describe how they work with social responsibility. This responsibility is called Corporate Social Responsibility (CSR) and reflects three dimensions; environmental, social, and financial responsibility. When there is an increasing trend and awareness of this responsibility in society, stakeholders make higher demands on the sustainability reports which is issued by companies. With this requirement, companies have asked for guidelines to remain in this type of accounting. The leading organization that establishes guidelines for this is the Global Reporting Initiative (GRI), they have issued guidelines for four generations, where the latest were published in 2015. These guidelines are only a recommendation and not a statutory requirement, which companies can choose to use and that the companies can choose the extent to which they wish to use of the guidelines. This is one of the reasons why sustainability reports differ, another reason is that different industries define sustainability differently. In order to increase transparency into the reports, GRI has established a number of content and quality principles that companies should consider when developing their sustainability report in accordance with their guidelines. Five of these principles have been the basis of our study.The aim of our study is to generate knowledge about differences that occur in sustainability reports. We have done this by comparing how companies is working around the principles for content and quality, which GRI establish in the work of the sustainability reports. As well as finding differences that may be attributable to different industries defining sustainability differently.We have conducted a qualitative document analysis, in which we examined seven Swedish companies listed on the Swedish Stock Exchange, Nasdaq Stockholm. The reports we used were issued for the year 2015 and established in accordance with GRI's G4 guidelines.The results of our study show that there are variations of content as well as quality differences in companies' sustainability reports. The variations in content arises naturally, as companies have different stakeholders in different industries. The differences that arise in the quality of the reports are very much based on the company's choice of language, and that it lacks a standardized form of headings and measurement methods.

 • 5887.
  Johansson, Sofia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lindberg, Sanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  "Jag hinner inte": En studie kring hur barngruppens storlek påverkar pedagogernas arbetssituation i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Bakgrundskapitlet börjar med historik om hur barngruppsantalet i svensk förskola harförändrats och utvecklats. Under tidigare forskning redogörs det för forskning och litteratur som berör barngruppsstorlekar i förskolan och dess påverkan på förskollärarensarbetssituation. Den teoretiska utgångspunkten i studien är Bronfenbrennersutvecklingsekologi.

  Syfte

  Syftet är att belysa hur förskollärare upplever att storleken på barngruppen påverkar deras arbetssituation.

  Metod

  Undersökningen genomfördes med kvalitativ metod. Vid intervjuerna användes ensemistrukturerad intervjumetod för att få ta del av förskollärarnas tankar och åsikter ombarngruppsstorlekar. Studien omfattade sex förskollärare och genomfördes vid tre förskolor itvå olika kommuner i Västra Götalands län.

  Resultat

  Resultatet redogörs under fyra kategorier: barnets behov, kontakt med vårdnadshavare, omgivningens påverkan samt skolinspektion/styrdokument. I resultatet framkom det att förskollärarna tyckte att barngrupperna var för stora. De arbetade dagligen med att dela uppbarnen i mindre grupper för att kunna tillgodose alla barns behov samt att de alla betonadeförskolans miljö som en viktig faktor vid uppdelandet av barngrupperna. Det fanns en önskan hos majoriteten av förskollärarna att de kunde vara med och bestämma barnantalet i barngrupperna.

 • 5888.
  Johansson, Sofie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lilja, Carita
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med opioidberoende och smärta: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att smärta är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker vård, upplevs den ofta behandlas olika av sjuksköterskor beroende på patientens bakgrund. Sjuksköterskor upplevde en kunskapsbrist som fick dem att känna rädsla inför vårdandet av patienter med opioidberoende och smärta. Litteraturstudien belyser faktorer som framhävts under analysen av nio artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, som påverkar den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskorna förbisåg och tvivlade på den subjektiva smärtan, framförallt hos patienter med opioidberoende i bakgrunden. Detta tvivel härstammade många gånger från att sjuksköterskor inte kände sig trygga i vårdandet. Utan en god vårdande relation kan inte patientens vård anpassas till den enskilda individens behov. I diskussionen belyses vikten av en arbetsmiljö med god organisatorisk planering som en grund för en individanpassad och trygg vård för patienten. Arbetsplatsen ska även främja hållbar utveckling och sjuksköterskors möjlighet till att växa i sitt lärande.

 • 5889. Johansson, Staffan
  et al.
  Jensen, Christian
  Löfström, Mikael
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Goda intentioner blir symbolpolitiska sandslott2019In: Dagens Samhälle, , p. 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5890. Johansson, Staffan
  et al.
  Löfström, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ohlsson, Östen
  Separation or integration? A dilemma when organizing development projects2007In: International Journal of Project Management, ISSN 0263-7863, E-ISSN 1873-4634, Vol. 25, no 5, p. 457-464Article in journal (Refereed)
 • 5891.
  Johansson, Stefan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Energieffektivisering på Carlsberg i Falkenberg2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport är skriven på Caverions lokalkontor i Falkenberg och undersöker möjligheten till en sänkning av energianvändningen på luftaggregatet TA/FA 1006 på Carlsbergs anläggning i Falkenberg, gentemot vilka Caverion har ett serviceavtal där man bland annat hjälper till att försöka energioptimera de anläggningar man jobbar på. Då fläktarna i luftaggregat TA/FA 1006 idag går med en till synes stor överkapacitet kunde man redan i tidigt skede anta att det fanns möjlighet till förbättringar. Syftet med rapporten är att utreda om en investering i frekvensomvandlare för sänkning av fläktarnas varvtal kan generera en besparing för Carlsberg som motiverar den initiala investeringskostnaden. Rapporten innehåller information om de mätningar och beräkningar som utförts samt redogör för diverse antaganden som varit tvungna att göras då det under arbetets gång gång visat sig saknas information om hur frekvensomvandlare påverkar energianvändningen. I rapporten finns även information om lokalens beskaffenheter ifråga om personalstyrka, area och uppvärmningsmetod. Alla dessa faktorer påverkar i slutändan hur stort luftflöde man kan anse nödvändigt. Efter inledande mätningar och analys av resultaten har det kunnat fastställas att en investering av den typ som nämnts ovan skulle kunna sänka energianvändningen på ett sådant sätt att investeringen skulle visa sig lönsam inom en tvåårsperiod vilket i sin tur med största sannolikhet innebär att en ombyggnation av aggregatet kommer företas.

 • 5892.
  Johansson, Stina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Literacy: Ur ett andraspråksperspektiv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundLiteracy ett begrepp som fått mer och mer utrymme de senaste åren. Begreppet literacyinnefattar inte endast läsande och skrivande, men idag innefattar det dessutom bilder ochandra tecken. Literacy är även något som utvecklas i samspel med den miljö man vistas i och isampel med de individer som man samspelar med. Det handlar dessutom om en förmåga attkunna ta till sig, förstå och tolka olika typer av texter.SyfteSyftet är att undersöka hur pedagoger tillämpar literacy i arbetet med barn som har svenskasom andra språk, huruvida de gör det överhuvudtaget och vilka material de i så fall tar hjälpav.MetodDenna studie är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har använts. De 7intervjuer som gjordes genomfördes på två olika förskolor vid två olika tillfällen. Detinsamlade materialet analyserades sedan med hjälp av kodning.ResultatResultatet visar att literacy inte är ett vedertaget begrepp i förskolans verksamhet även ompedagogerna arbetar med hur forskning och litteratur beskriver literacy. Literacy är inget sompedagogerna arbetar medvetet med. Det visar också att bokläsning är något som finnssvårigheter runtomkring på grund av brist på tid och personal.

 • 5893.
  Johansson, T
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  Upplevelsearenor: Arenor – Teknik - Trender – Aktörer2009Report (Other academic)
 • 5894.
  Johansson, Tanja
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Marknadsföring av Sjömansbiblioteket: En studie i kommunikationen mellan ett specialbibliotek och dess användare2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Master's thesis is to examine how the Swedish Seamen's library, situated in Rosenhill Gothenburg, communicates with its users; i.e. the seamen. There has been a dramatic decrease in the lending statistics over the years, and the library staff are interested to know what reasons lay behind this, and if something more can be done to promote the library and its services. The questions used to fulfill this purpose are as follows; in what way does the Seamen's library market themselves today, and are the patrons aware of the services the library offers? What can be the cause of the decrease in the lending statistics? In this study the focus will be on the Swedish sailors as almost all of the literature is in Swedish. The main theories are internal marketing by Christan Grönroos, and the marketing mix as it is presented by Philip Kotler. A SWOT- analysis is performed to evaluate the library's internal and external environment. Both qualitative and quantitative methods are used to collect information. The chief librarian and the staff working at the Seamen's center are interviewed, as they are the link between the library and their patrons. In addition, a survey was sent out to ships for the seamen to conclude. The empirical evidence led to the conclusion that the seamen are aware of the existence of the library, but the library need to market their services more, for example trough social media. The internal communication between the library and rest of the staff at Rosenhill also needs to improve.

 • 5895.
  Johansson Tapper, Erik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Svensson, Sofia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Frivillig miljökompensation: Klädkonsumentens vilja att täcka plaggets fulla kostnad2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although it’s known what footprint the global fashion industry has, few solutions have effectively managed to tackle the problem. One solution is to let the consumer participate in avoluntary environmental offset. This study investigates what variables affecting the consumer’s willingness to participate in such offset. Similar studies on air travelers’ voluntarycarbon offset have been done before. It’s therefore of interest to use the same preference method on consumers of the fashion industry.

  Previous research present a number of independent variables affecting the willingness to participate in voluntary offset. This study uses four hypotheses to explain consumers’ stated preferences. These include attitudes, perceived consumer effectiveness, perceived ecoliteracy and gender. The study uses a contingent valuation method to explain how the willingness to participate correlates with the hypothetical value of the voluntary environmental offset.

  An online survey was conducted and included data of 225 respondents. The results show significant correlations among several of the independent variables and the willingness to participate in voluntary environmental offset. The average value of offset reached about half the selling price of a simulated garment, which is staggering. The respondents’ preferences on how the money from the offset should be allocated tell of an equal share among projects for a better environment.

  The study is a bachelor thesis written in Swedish.

 • 5896.
  Johansson, Tobias
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Låt det växa fram: en kvalitativ studie om utomhusundervisningsinverkan på elevers förhållningssätt till hållbar utveckling.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar utomhusundervisningenss förhållande till ekologisk hållbar utveckling medinriktning på förhållningssättet hos elever i grundskolans tidiga år. Studien utgår från denpragmatiska lärteorin.Syftet med arbetet är att undersöka hur elever i grundskolans tidiga år upplever attundervisning utomhus påverkar deras förhållningssätt till ekologisk hållbar utveckling.Studien behandlar undervisning i de naturorienterande ämnena.I studien användes den kvalitativa metoden intervju med semistrukureade intervjufrågor föratt svara mot studiens syfte. Urvalet bestod av åtta elever i grundskolans tidiga år från enskola i västra Sverige.Eleverna är positiva till att vistas i utomhusmiljöer och framförallt i skogsmiljöer.Undervisning utomhus är någonting de vill ha mer utav och de anser att det är positivt närinnehållet handlar om fenomen som finns i utomhusmiljöer. De redogör för att det kanpåverka deras intresse men att väderleken spelar roll. Respondenterna anger framföralltartkunskap som en utkomst av undervisning utomhus men att de även får kunskap från tv,radio, film och litteratur. Utifrån dessa källor når de även kunskap om vad de kan göra förnaturen. Respondenterna redogör för vad som påverkar dem till att genomföra handlingar somär positiva för miljön och förmedlar hur medvetna de är gällande klimatförändringar bådelokalt och globalt. Eleverna upplever att utomhusundervisning i de naturorienterande ämnenapåverkar deras lärande om naturmiljöer genom att de får en positiv känsla för naturen ochkunskaper om växter och djur. De upplever även att utomhusundervisning påverkar deras viljaatt bevara naturmiljöer. De främsta orsakerna om varför de ville bevara naturmiljöer som deredogjorde för var att naturen är vacker, djurliv och klimatpåverkan.

 • 5897.
  Johansson, Tobias
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lantz, Josefine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Olsson, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ett naturligt intresse: en kvalitativ studie om lärande utomhus inom denaturorienterande ämnena.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningArbetets undersökningsområde är utomhuspedagogik inom de naturorienterande ämnena.Utomhuspedagogik är ett pedagogiskt förhållningsätt som syftar till att sammanföra teori ochpraktik i autentiska miljöer genom upplevelse och reflektion. I arbetet har den pragmatiskalärandeteorin använts som utgångspunkt. Kvalitativ metod användes för att få en djupareförståelse över hur elever har resonerat.SyfteArbetets syfte är att undersöka hur elever i grundskolans tidigare år upplever sitt eget lärandesamt hur deras lärande tar sig i uttryck i undervisning utomhus inom de naturorienterandeämnena.MetodStudien omfattar en kvalitativ forskningsmetod där redskapen intervju och observationanvänts för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. Urvalet vid observationenbestod av två klasser med cirka tjugo elever vardera i grundskolans tidigare år. Urvalet vidintervjuerna bestod av tio elever från de båda klasserna. Studien bedrevs i enlighet med deforskningsetiska principerna.ResultatI studiens resultat framkommer det att alla intervjuade elever har en positiv inställning till attundervisas utomhus. De orsaker eleverna främst uppgav till att de upplever sitt lärandeutomhus som positivt är att det är lustfyllt och skapar en variation till undervisningen sombedrivs inomhus. Eleverna redogjorde även för att de framförallt tycker det är bra att varautomhus om de ska lära sig någonting om naturen. Under den utomhuslektion somobserverades togs elevernas lärande i uttryck på det sätt att de fick möjlighet att använda sigav flera sinnen samtidigt, uppvisade en hög motivationsgrad och ett engagemang för dentilldelade uppgiften. I resultatet framkommer vidare att utomhusmiljön ökade möjligheternatill fysisk aktivitet och rörelse, vilket tillvaratogs av samtliga elever under den utomhuslektionsom observerades. Möjligheten till ökad rörelse uppgav många av eleverna också som enpositiv aspekt vid utevistelsen. Därutöver uppgav flera elever att de upplever ett ökatvälbefinnande utomhus.

 • 5898. Johansson, Torbjörn
  et al.
  Forsgren, Olov
  University of Borås, School of Business and IT.
  e-Tjänster för ungdomsdialog, kulturintegration och entreprenörskap2011Conference paper (Other academic)
 • 5899.
  Johansson, Tore
  University of Borås, School of Business and IT.
  Tripplehelix-samarbeten ur ett västsvenskt perspektiv2013Conference paper (Other academic)
 • 5900.
  Johansson, Tove
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Tjänsteföretagets möjligheter att påverka serviceupplevelsen: en studie om företags värdeerbjudanden och påverkan på kunden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the turn of the century, the focus in marketing has shifted to a service-centred view, where co-creation of value between customer and business is central. Services, which are characterized by intangible resources, co-production and heterogeneity, account for the majority of employment in society today. Much research has been done on how customers perceive services and how it affects trust and satisfaction. Therefore, this study aims at investigating the role of the service company in the value creation process by studying how they facilitate the value creation of the customer and how their value offerings can affect the customer's experience of the service. The empirical part of the study is based on interviews made with representatives from two companies, Pinchos (restaurant) and Fysiken (gym), which are classified as experience and credence services. Their perspective on customer experience and expectations has then been compared with their customers' actual experience and expectations through interviews with current or former customers. The study shows that the role of the respective companies in the value creation process in this case is great as the customers of these companies have a lot of responsibility and control over their own experiences. Therefore, value creation is a major part for both companies because they have to offer the resources that the customer needs to independently create value of the service.

115116117118119120121 5851 - 5900 of 12104
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf