Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 786
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersson, Annelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Dybeck, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Extra anpassningar i läsförståelse för elever med autism: Möjligheter och hinder ur ett lärarperspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att kunna läsa och tillägna sig en text är en förutsättning för att delta i det svenska samhället. Elever med autism har ofta inga svårigheter med avkodning av en text men däremot är det vanligt med svårigheter i läsförståelse. Således är det av stor vikt att lärare har kännedom om vilka möjligheter och hinder som finns med olika extra anpassningar i ordinarie klassrum. Tidigare forskning indikerar att det finns flertalet anpassningar som kan gynna läsförståelsen hos elever med autism. Forskningsfältet inom autism och grundskolan kan dock beskrivas som relativt litet och få studier är utförda i ordinarie klassrum. Således finns ett behov av vidare forskning om extra anpassningar utförda inom ramen för ordinarie klassrum.

  Syftet med studien är att belysa sex lärares upplevelser av arbetet med extra anpassningar i ordinarie klassrum, tänkta att gynna läsförståelsen hos elever med autism i åldrarna 5–10 år. Studien utgår från följande frågeställningar: Vilka extra anpassningar kan identifieras som gynnsamma i lärarnas utsagor? Hur implementeras de extra anpassningarna i ordinarie klassrum för att gynna läsförståelsen hos elever med autism? Upplever lärarna några svårigheter med att utföra de extra anpassningarna i ordinarie klassrum?

  Semistrukturerad kvalitativ intervju användes som datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av sex lärare från olika skolor i en mellanstor kommun i Västsverige. Urvalskriterierna var erfarenhet av arbete i förskoleklass eller grundskolans årskurs 1-3 samt erfarenhet av att undervisa elever med autism i läsförståelse. Lärarnas upplevelser färgkodades i tre olika färger för att motsvara våra frågeställningar. Teorin praktikarkitektur användes som analysverktyg och det kulturellt-diskursiva, materiellt-ekonomiska och socialt-politiska arrangemangen synliggjorde möjligheter och hinder i praktiken.

  Resultatet visade på att avskärmning, struktur och rutin, bildstöd, ”en till en”, ”bygga på intresse”, specialpedagog, digitala hjälpmedel, modellering, belöning samt grupprum var extra anpassningar som gynnade läsförståelsen hos elever med autism. Resultatet visade även att goda relationer, ett öppet klassrumsklimat samt ett gemensamt förhållningssätt är bakomliggande faktorer, vilka är avgörande för att de extra anpassningarna ska fungera i ordinarie klassrum. De extra anpassningarna implementerades i ordinarie klassrum genom att lärarna skapade goda relationer till eleverna. Lärarna blir därmed medvetna om elevernas individuella intressen vilket möjliggör skapandet av anpassat läromedel och avskärmningar med den tid och de ekonomiska förutsättningar som finns. Lärarna upplevde även en del svårigheter med att utföra de extra anpassningarna, främst på grund av för få grupprum och pedagoger, vilket kan härledas till ekonomiska och tidsmässiga begränsningar. Sammanfattningsvis visar resultatet på att lärarna använder sig av flera extra anpassningar men att de upplever att de hade varit mer gynnsamma i mindre grupp eller ”en till en”.

 • 52.
  Andersson Borhult, Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Eriksson, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Första mötet med det svenska samhället: En studie om förskollärares resonemang kring integrering av nyanlända barn i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Forskning beskriver att förskolan kan vara en första kontakt med det svenska samhället för en nyanländ familj. Förskolan har därför en viktig roll när det kommer till mottagandet och integreringen av nyanlända barn och vårdnadshavare. Läroplan för förskolan (Lpfö 18, s. 2) beskriver förskolan som en social och kulturell mötesplats där barnen får förståelse för vikten av mångfald i vårt samhälle. Lpfö (18, s. 8) lyfter även hur förskollärare ansvarar för att varje enskilt barn blir bemött och inkluderat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring integrering av nyanlända barn i förskolan.

  Litteraturgenomgången visar att det finns en brist på forskning kring den mångkulturella förskolan samt att det finns ett behov av mer kunskap hos pedagoger angående integrering av nyanlända barn i förskolan. Forskning visar även att alla människor i Sverige inte lever under lika villkor och att ett interkulturellt förhållningssätt där ömsesidig respekt och förståelse för varandras behov är avgörande för hur en integreringsprocess utspelar sig. Verksamhetsteorin har använts för att analysera resultatet under diskussionsavsnittet.

  En kvalitativ metod har använts för att undersöka hur förskollärare resonerar kring integrering. Intervjuer hölls i två olika kommuner för att ta del av förskollärarnas tankar och erfarenheter och få varierade svar. Sammanlagt hölls sex semistrukturerade intervjuer med sju olika förskollärare. Datamaterialet sammanställdes och analyserades utifrån tabeller som grundade sig på studiens frågeställningar. En slutgiltig tabell gjorde det möjligt att upptäcka fem kategorier utifrån resultatet.

  Resultatet visar hur förskollärare resonerar kring integrering av nyanlända barn i förskolan. Det första mötet med en nyanländ familj skiljer sig lite mellan de två kommunerna, men arbetet med integrering var däremot relativt likt. Resultatet visar att integrering ses som en viktig del av en förskollärares uppdrag och är något som alla barn ska uppleva i verksamheten. Integrering av en nyanländ familj visar sig leda till både utmaningar och möjligheter där kommunikation och sociala relationer passar in som både en utmaning och möjlighet. De viktigaste aspekterna vid integrering anses vara trygghet och tillit, användning av pedagogiska hjälpmedel, ta hjälp av alternativ kommunikation samt att upprätthålla ett interkulturellt förhållningssätt. Resultatet visade även att det finns en önskan om mer spridning i kommunerna för att samtliga förskolor ska få uppleva mångfald.

 • 53.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Åbom, Caroline
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares konflikthantering i förskolan2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Förskollärare arbetar efter läroplanen för förskolan och i den framgår det att förskolan ska vara en stabil och trygg plats för barnen att utvecklas i och de ska få möjlighet att lära sig att hantera konflikter. Konflikter är en naturlig del av livet och är någonting som sker och hanteras dagligen på förskolan och som blivande förskollärare är det ett intressant område att göra en studie på. Tidigare forskning visar att när förskollärare har kunskap kring konflikthantering påverkar det undervisningen i förskolan vilket kan medföra att barnen utvecklar gynnsamma strategier för att hantera konflikter (Vestal & Aaron Jones 2004).

  Syfte

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare resonerar om konflikter mellan barn på förskolan, mer specifikt vad en konflikt kan vara, betydelsen av konflikter och vilka strategier förskolläraren använder sig av för att lösa barns konflikter.

  Metod

  Den här studien bygger på en kvalitativ metod med halvstrukturerade enskilda intervjuer. Sex stycken förskollärare intervjuades från tre olika förskolor. Hälften arbetar med yngre barn i åldrarna ett till tre år och hälften som arbetar med äldre barn i åldrarna tre till fem år. Under intervjuerna användes ljudinspelning samt anteckningar fördes med penna och papper.

  Resultat

  Förskollärarna beskrev olika sätt att hantera konflikter mellan barnen. Medling var ett sätt som framkom och även delar av Cohens konflikthantering pyramid. Förskollärarna hade liknande syn på vad en konflikt är och de ansåg att barnen kan lära av konflikter. Vi föreslår utifrån studiens resultat att hantering av konflikter mellan barnen bör diskuteras i arbetslaget för att sträva efter liknande förhållningssätt.

 • 54.
  Andersson, Carolin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Molgaard, Sarah
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  “För att vi har hört att den skulle vara så bra”: En studie om hur förskollärare resonerar kring pedagogisk användning av appar i förskolan2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I förskolan har digital kompetens och digitala verktyg fått en större roll. I den nya Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. 15) anges det att förskollärare har fått ett tydligare ansvar att använda digitala verktyg som kan stimulera barns utveckling och lärande.

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några förskollärare resonerar kring användningen av applikationer i pedagogiskt syfte i förskolan. Vägledande i undersökningen är följande frågeställningar: Hur beskriver förskollärarna i studien sitt användande av applikationer i förskoleverksamheten? Vad anser förskollärarna i studien är ett pedagogiskt användande av applikationer i förskolan?

  Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod med self-report som redskap för insamlandet av data. Self-report är ett frågeformulär med öppna frågor som lämnas ut till respondenter som de besvarar med egna ord och tankar. Sammanlagt har 13 förskollärare deltagit i studien. Datamaterialet har analyserats utifrån kategorierna Teacher-directed practices (TDP) och Developmentally appropriate practices (DAP).

  Studiens resultat visar att pedagogiskt användande beskrivs olika av förskollärarna som deltog i studien. I resultatet synliggörs två användningar av applikationer. Den ena användningen är lärarledd med fokus på att barnen ska ta till sig och utveckla ämneskunskaper med hjälp av applikationer. I den andra typen av användande fokuserar förskolläraren på barns lärandeprocess.

  Våra slutsatser är att förskollärares närvaro och medvetenhet är viktig både vid användandet av applikationer men även vid valet av applikation. Det finns flera delar som utgör ett pedagogiskt användande där inte enbart lärande, utan även omsorg det vill säga barns behov kan vara i fokus vid användandet. Det är alltså förskollärares “tanke bakom” användandet som skapar just ett pedagogiskt användande. “Ersättnings-användande” kan ge förskollärare som känner sig osäkra vid användandet av digitala verktyg en god ingång till att börja använda applikationer mer i verksamheten. Ett exempel på detta kan vara att använda en digital (app-) tärning istället för en analog tärning i aktiviteter.

 • 55.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Centerwall, Charlotte
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Du får inte komma på mitt kalas”: Pedagogers tolkningar av och arbete med kränkande behandling i förskolan.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det harforskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. Förskolans styrdokument och lagar säger att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska motverkas och det framhåller också att de ska förebyggas redan i förskolan. Även om forskningen konstaterar detta råder det osäkerhet kring vad kränkande behandling är bland pedagoger.

  Syfte Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger tolkar vad kränkande behandling innebär iförhållande till förskolans styrdokument och lagar, samt hur pedagogerna arbetar förebyggande mot kränkande behandling.

  Metod Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem pedagoger på en förskola.Det användes även två stycken teorier i studien. De två teorierna var: det sociokulturella perspektivet och den socialpsykologiska attributionsteorin, detta för att nå fram till studiens syfte.

  Resultat Resultatet påvisar att samtliga pedagoger har olika tolkningar kring vad kränkande behandlinginnebär för dem personligen samt att arbetet med det förebyggande arbetet kring kränkande behandling också skiljer sig åt. Likaså antyder pedagogerna att den största risken för att kränkande behandling kan ske är när pedagogerna inte är närvarande, också att det sker mellan de olika parterna i förskolans verksamhet. Exempelvis mellan vuxen till barn och barntill barn.

 • 56.
  Andersson, Dennis
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svanberg, Otto
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fritidshem: Vårdnadshavarens uppfattningar om fritidsverksamheten.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2016 kom den nya reviderade läroplanen, där Skolverket beskriver de målen som finns för fritidshemmet. Det har därmed blivit mer tydligt vad fritidshemmet ska arbeta med under fritidsverksamheten. I studien är vi intresserade av följande frågor.Vilka uppfattningar har vårdnadshavarna om fritidsverksamheten?Vilken roll anser vårdnadshavarna att läraren i fritidshem har?Hur uppfattar vårdnadshavarna samspelet mellan fritidslärare och vårdnadshavare?Vilka uppfattningar har vårdnadshavarna när det gäller lärande på fritidshem?I studien har kvalitativ metod använts med intervjuer. Åtta vårdnadshavare med elever på två olika fritidshem deltar i studien. I resultatet framgår det att vårdnadshavarna har olika uppfattningar om fritidshemmets verksamhet. Den uppfattning som dominerar bland vårdnadshavarna är att fritidshemsverksamheten är en plats där deras barn kan få passning och utöva fri lek. Vårdnadshavarna efterfrågar mer information av lärarna om fritidshemmets uppdrag och hur de arbetar med eleverna för att få mer insyn och kunna påverka verksamheten. Därmed anser vissa vårdnadshavare att fritidslärarna måste bli bättre på att informera om verksamheten, för att öka vårdnadshavarnas insyn och påverkan.

 • 57.
  Andersson, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Högläsning i klassrummet: Hur pedagogens aktiva val kan främja utvecklingen av läsförståelse och litteracitet2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2018, s.257) står det att elever ska kunna ta till sig ett budskap och förstå innerbörden av olika typer av texter. Som pedagog måste man därför välja material för att inspirera och motivera eleverna. Studien bygger på en skriftlig intervju och en observation vilket är kvalitativa metoder. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad f-3(förskoleklassårskurs 3)pedagogerna har för krav då de väljer högläsningsböcker. Pedagogerna kommer att få välja ut tre stycken böcker av 16 möjliga. De ska motivera valen av böckerna samt beskriva didaktiska tankar kring boken. Pedagogens val av böcker påverkar hur eleverna responderar. Valet spelar stor roll för att kunna gagna elevernas kunskap inom läsförståelse och utveckla sin litteracitet. Litteraturen ska bidra till att eleverna utvecklar sin nyfikenhet och fantasi. Genom den skriftliga intervjun och observationen från de verksamma pedagogerna visade resultatet att verksamma pedagoger ställer höga krav på böcker och att de har en tanke med valet av bok för att främja elevernas kunskaper. Också att boken kan användas för att koppla till olika ämnen och utgöra en länk till läroplanen. Slutsatsen av studien är att pedagogen ska känna elevgruppen för att kunna välja en passande högläsningsbok och för att kunna stötta och fånga elevernas intresse samt utmana dem utifrån den nivån som de befinner sig på i sitt lärande.

 • 58.
  Andersson, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sobis, Karin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares resonemang om barns inflytande i förskolan: Villkor som möjliggör och begränsar.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla barn, oavsett ålder har rätt till inflytande och att bli lyssnade till. Denna studie riktar sig mot förskollärares resonemang om barns inflytande över placering och tillgänglighet av material i förskolans inomhusmiljö. Studien vilar mot Michel Foucaults maktstrategier, vilket genomsyrat hela arbetsprocessen. Studien är gjord med hjälp av kvalitativ intervjumetod där sex förskollärare bidragit till insamlad empiri. Ett omfattande analysarbete har genomförts och resultatet visar att det krävs en stor medvetenhet och ett reflekterande förhållningssätt hos förskollärare för att skapa en inflytelserik verksamhet. Resultatet visar även att förskollärare besitter ett stort ansvar, då deras maktposition ligger till grund för både uppmuntrande och hämmande av barns möjlighet till inflytande över verksamheten.

 • 59.
  Andersson, Erica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Marcu, Ana-Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Modersmålsutveckling i förskolan: förskollärares tankar och arbetssätt.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt examensarbete är en undersökning om hur förskollärare på mångkulturella förskolor i Sverige arbetar med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Allt fler barn med annat modersmål än svenska kommer till de svenska förskolorna. I förskollärarens uppgift ingår bland annat att ge dessa barn möjlighet till att både utveckla sitt modersmål och det svenska språket.SyfteVårt syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar och resonerar kring barns rätt till modersmålsutveckling i förskolans verksamhet för att bidra till att alla barn ska få ett likvärdigt språkstöd.MetodMetoden som har använts i det här arbetet är kvalitativ metod. Intervjuer som kvalitativ metod har använts i det här arbetet eftersom studien syftade till att undersöka förskollärares erfarenheter och kunskap kring att arbeta med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Intervjuerna genomfördes på två olika mångkulturella förskolor i samma kommun som har fått de fiktiva namnen förskola A och förskola B i den här undersökningen, sammanlagt genomfördes sju intervjuer med högskoleutbildade förskollärare.ResultatResultatet visar vad förskollärarna som deltagit i undersökning har för tankar kring flerspråkiga barns modersmålsutveckling och hur de arbetar med detta i förskolans verksamhet. Förskollärarna redogör även för sina tankar kring hur arbetet med flerspråkiga barns modersmålsutveckling i förskolan har ändrat sig sedan modersmålspedagogerna försvann från förskolans verksamhet. Undersökningen visar att förskollärarna på de två olika mångkulturella förskolorna arbetar på olika sätt kring barns modersmålsutveckling i förskolan, men det visar också att barnen på båda förskolorna uppmuntras att använda sitt modersmål i verksamheten. Förskola A arbetar mer med konkret material och miljön för att synliggöra de olika modersmålen i verksamheten. På förskola B bekräftas barnens modersmål genom att förskollärarna lyfter fram alla modersmål i barngruppen och visar nyfikenhet på barnens språk. Undersökningen visar även att förskollärarna har olika tankar kring huruvida det är viktigt eller ej att arbeta med flerspråkiga barns modersmål i förskolan.

 • 60.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vuorio, Timmy
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  IKT på fritidshemmet: Elevers upplevelser av matematik med digitala verktyg.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningSurfplattor och datorer har blivit en stor del av barn och ungdomars liv, samt blir det allt en större del av arbetssätten i skolan. I den matematik som lärs ut i skolan idag skall bidra till elevernas förståelse för olika matematiska problem samt förbereda de för att aktivt kunna delta i samhället. På fritidshemmet där det informella lärandet äger rum kan eleverna motiveras till ett fortsatt lärande i matematikämnet med hjälp av IKT då det sker på ett mer friare val.Syfte Syftet med denna studie är att beskriva elevers upplevelser av användandet av surfplattor och applikationer i matematikämnet på fritidshemmet.MetodMetoden i studien är en kvalitativ i form av fokusgruppsintervjuer. Urvalet i studien är 13 elever i årskurs 2.ResultatResultatet som framkom i studien visar att eleverna som deltog fick en positiv upplevelse av att använda sig av digitala verktyg och applikationer i matematikämnet. Men trots att de tyckte det var roligt ansåg dem att läroboken var ett bättre sätt att lära sig matematik. De flesta elever som deltog i studien ville fortsätta med digitala verktyg och applikationer medans några hellre ville använda sig av läroboken.

 • 61.
  Andersson, Ida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nielsen, Sanne
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Attityder till Läslyftet: Svensklärares syn på kompetensutveckling2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  För att lärare ska kunna utveckla elevers lärande är det viktigt att de får genomgå kontinuerlig kompetensutveckling för att utveckla undervisningsmetoderna och sin egen yrkesroll. Det är av vikt att kompetensutvecklingen innefattar utveckling av kunskaperna i ämnet som läraren undervisar i. Det är även av betydelse att kompetensutvecklingen bidrar till att lära sig reflektera kring sin egen undervisning samt att utveckla yrkesspråket kollegor emellan vilket i sin tur kommer leda till en personlig utveckling i den egna yrkesrollen.

  Syfte

  Syftet med studien är att få kunskap om svensklärares inställning till kompetensutveckling samt svensklärares attityd till kompetensutvecklingen som benämns som Läslyftet och svensklärarnas erfarenhet av Läslyftet i undervisning.

  Metod

  Metoden som använts för studien är en kvantitativ datainsamling i form av en digital enkätundersökning. Detta valdes för att få in ett så stort underlag som möjligt.

  Resultat

  Resultatet av studien visar att svensklärarna har en positiv attityd till kompetensutveckling överlag och Läslyftet i synnerhet. Resultatet visar även att svensklärare som arbetat under en längre tid har större insyn i vilka regler och förordningar som finns inom kompetensutveckling.

 • 62.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Andersson, Åsa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rum och miljö: Materialval, barns lek och inomhusmiljön på förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledningsvis presenterar vi valet av ämne och dess relevans för förskollärare. Studien handlarom hur förskollärare planerar förskolans inomhusmiljö samt vilka material de väljer att erbjuda barnen och hur det kan påverka barns lek. Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om miljö och materialvalens betydelse för barns lek i inomhusmiljön. Vi har undersökt vilka materialval som görs och hur inomhusmiljön utformas. För att få svar på syftet har vi använt oss av en kvalitativ metod. Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer med förskollärare som är verksamma på olika förskolor. Ett hermeneutiskt perspektiv har använts i bearbetningen av intervjumaterialet. Resultatet visar vikten av närvarande förskollärare i leken för att se vad barnens intressen är. Genom att förskollärarna är närvarande ser de även vilka behov och intressen som finns hos barnen, då blir det tydligt om ett material behöver plockas bort eller tillföras. Materialvalen som görs präglas till stor del av vilken barnsyn som förskollärarna har. Det färdiga materialet som till exempel dockor, bilar kontra det ofärdiga som till exempel papprör beskrivs som kodat och okodat av några förskollärare. Detta blev något som i resultatet skiljde sig åt och det kodade beskrivs som ett bra komplement till det okodade. Även barnperspektivet visar sig vara betydelsefullt när det gäller planering och placering av materialet i inomhusmiljön. Barnens delaktighet, både direkt och indirekt, är något som framkommit under studiens gång och som visat sig vara en viktig del i utformandet av miljöerna.

 • 63.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Liljebjörn, Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Anknytningens betydelse för trygghet: En studie om förskollärares syn på barns anknytning i förskolan.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningDen teoretiska utgångspunkten i vår studie är Bowlbys anknytningsteori som tillsammans med aktuell forskning påvisar att de barn som har en trygg anknytning utvecklas bättre både kognitivt och känslomässigt. För att förskolan ska erbjuda en god kvalitet är det därför av stor vikt att det finns kunskap om anknytningens betydelse hos pedagoger i förskolan samt att de arbetar för att vara trygga anknytningspersoner och skapa nära relationer med barnen.SyfteSyftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om betydelsen av barns anknytningsprocesser i förskolan.MetodI vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Vi intervjuade sammanlagt sex förskollärare som alla har en lång erfarenhet av arbete på förskola. Genom analys och bearbetning av vårt insamlade material diskuterade vi gemensamt fram ett resultat.ResultatResultatet visade att förskollärarna hade en hög medvetenhet om anknytningens betydelse för barns trygghet samt om vikten av sina egna roller som kompletterande anknytningspersoner. Trots att vårt resultat påvisar att det inte alltid finns optimala förutsättningar för en god anknytning, såsom hög personaltäthet och kontinuitet i personalgruppen, kompenserades detta till viss del av förskollärarnas förhållningssätt och kompetens.

 • 64.
  Andersson, Jennifer
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Strandberg, Jasmine
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vi tvingar ingen att vara med, det är frivilligt!: En studie om pedagogers upplevelser av barns inflytande i förskolan.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om barns inflytande utifrån yrkesverksamma pedagogers perspektiv. Närmare bestämt syftar undersökningen till pedagogers upplevelser av arbetet med barns inflytande. Studien lutar sig på två frågeställningar, hur pedagoger upplever att de arbetar med barns inflytande i förskolan, samt vad de upplever vara den största utmaningen i arbetet med barns inflytande. För att få reda på syftet har både kvantitativ och kvalitativ metod tillämpats. Den bakgrund som är aktuell för studien presenteras och redogör för barns inflytande ur olika perspektiv. De perspektiv som behandlas är förskolans styrdokument, begreppet inflytande, barnperspektiv och barns perspektiv, yngre barn, vuxnas makt, pedagogers betydelse och barns lek. Den tidigare forskning som presenteras handlar till stor del om vuxnas bemötande och stora barngrupper. Barns möjlighet till inflytande hänger oupplösligen samman med vuxnas och barns samspel. Den sociokulturella teorin förespråkar detta och blir därför relevant till studiens innehåll. Begreppet utvecklingszon lyfts fram som framträdande inom teorin. Den kvantitativa undersökningen som utförts har legat till grund för den senare kvalitativa. De metoder som tillämpats och presenterats är enkät samt fokusgruppsintervju. Enkäterna besvarades sammanlagt av 23 pedagoger på fyra olika förskolor i en mindre kommun. I fokusgruppsintervjuerna deltog totalt åtta förskollärare från två av de förskolor som medverkat i enkätundersökningen. Den insamlade datan från enkätundersökningen bearbetades och sammanställdes. Resultatet härifrån låg sedan till grund för den kvalitativa undersökningen. Genom transkribering och kodning har sedan den kvalitativa datan bearbetats. Resultatet som framkommit av studien visar att pedagoger upplever att det är av stor vikt att ta tillvara på barns intressen och erfarenheter i arbetet med barns inflytande. Det framkommer även att pedagogens bemötande och förhållningssätt upplevs vara viktiga faktorer för pedagogerna. Den största utmaningen som framkommit av resultatet handlar omorganisationens struktur.

 • 65.
  Andersson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tauru Johansson, Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kränkande behandling i förskolan: En kvalitativ studie om vuxenkränkningar mot barn i förskoleverksamhet.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om kränkningar som begås av vuxna mot barn i förskoleverksamhet ochförskolechefers och förskollärares syn på den sortens kränkningar. I 6 kap. 9 § av Skollagen (SFS 2010:800) belyses att det ska råda nolltolerans av vuxenkränkningar mot barn men trots det anmäls det flera händelser till Skolinspektionen varje år. Syftet med denna uppsats är att undersöka förskolechefers och förskollärares kunskaper om vuxenkränkningar mot barn i förskoleverksamhet samt vad lagstiftningen om kränkande behandling innebär för deras respektive yrkesroller. Ytterligare syfte är att undersöka vad förskolechefer och förskollärare anser vad kränkningar som begås av vuxna gentemot barn kan bero på och vilka åtgärder som vidtas om en kränkning sker. Studien har genomförts med en kvalitativ metod med intervju som redskap där ett slumpmässigt och bekvämlighetsurval har tillämpats. I studien är det åtta personer som blivit intervjuade varav fyra förskolechefer och fyra förskollärare. Under hela arbetets gång har det tagits hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer. Resultatet visar en stor spridning i respondenternas uppfattningar, kunskaper och syn på fenomenet vuxenkränkningar. Uppfattningarna hos de olika yrkesrollerna skiljer sig åt då de definierar begreppet kränkande behandling på olika sätt och besitter olika kunskaper inom området. En gemensam nämnare bland respondenterna är att de lyfter vikten av att utveckla sina kunskaper inom kränkande behandling på egen hand. Ett flertal av förskolecheferna betonar även att det är betydelsefullt att föra diskussioner om ämnet. Vad respondenterna uppfattar att vuxenkränkningar kan bero på skiljer sig åt mellan yrkesrollerna, några förskollärare betonade att det sker på grund av makt medan några förskolechefer betonade att stress kan vara en orsak. En gemensam uppfattning hos båda yrkesrollerna om vad som kan orsaka  kränkande  behandling  är  okunskap.  Resultatet  pekar  på  att  respondenterna  har blandade åsikter om arbetssättet i relation till lagstiftningen men de flesta anser att lagstiftningen lagt vikt vid arbetet mot kränkande behandling och gjort det tydligare. Alla förskollärare vidtar samma första åtgärd om en vuxenkränkning sker medan förskolecheferna har olika strategier för att få kännedom om en sådan situation uppstår. Resultatet synliggör att respondenterna arbetar på olika sätt för att motverka vuxenkränkningar. Arbetssätt som lyfts är  bland  annat  diskussioner  på  exempelvis  arbetsplatsträffar  och  kompetensutvecklandefortbildning.

 • 66.
  Andersson, Josephine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Borgh, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Digitala lärospel i matematikundervisningen: En fenomenologisk studie av lärares erfarenheter.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet nedan är att få en uppfattning om hur lärare upplever att det är att arbetamed digitala lärospel i matematikundervisningen. Det kommer att lyftas fram vilka effekter arbetsmetoden kan medföra till elever samt hur bedömningsmöjligheterna ser ut. Denna fenomenologiska undersökning har pågått under 8 veckors tid och data samlades in genom intervjuer av verksamma lärare. Genom avkodning har essensen av fenomenet kunnat klargöras och skapat ett resultat. Det uppmärksammades i resultatet att lärare upplever arbetsmetoden som ett givande komplement till den traditionella undervisningen och att de tror att det digitala kommer att ta över mer i verksamheterna. Lärarna upplever också att de digitala lärospelen har goda effekter på elevernas utveckling som leder till att de får en ökad motivation och ett driv att lära sig matematik. Resultatet visar dock att lärarna känner en osäkerhet om elevernas matematikkunskaper kommer från lärospelen eller från den övriga undervisningen. Lärarna upplever att bedömningsmaterialen inte är tillräckligt tydliga eller utformade för att de ska kunna avgöra vad som bidragit till elevernas lärande. Är det matematikboken eller de digitala lärospelen?

 • 67.
  Andersson, Josephine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Borgh, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Digitalt spelbaserat lärande: Vad kännetecknar forskning om elevers utveckling genom digitalt spelbaserat lärande inom matematik i grundskolan?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med kunskapsöversikten nedan är att få en uppfattning om hur forskningsfältet ser ut gällande digitalt spelbaserat lärande i grundskolan inom ämnet matematik. Syftet har även varit att granska forskning, under de senaste tio åren, för att undersöka hur resultaten sett ut efter att elever använt sig av digitala verktyg och spel. I denna kunskapsöversikt har 15 artiklar granskats och kartlagts och utifrån dessa har sedan sex artiklar valts ut för en fördjupad analys. Resultaten granskades med syfte att undersöka om det fanns några positiva eller negativa effekter med arbetsmetoden gällande elevernas prestation inom ämnet samt om elevernas motivation till att lära påverkades. Det uppmärksammades i resultaten att majoriteten av eleverna blev mer motiverade av att räkna matematik via den spelbaserade metoden. Dock noterades det att det spelbaserade lärandet inte i alla fallen bidrog till förbättrade resultat och prestationer inom ämnet. I resultaten lyftes också begreppet ”bekräftelse” som ett viktigt redskap inom ämnet och som en grundpelare för elevernas utveckling. Det visade sig att bekräftelsen kunde mottagas både från läraren och spelen för att elevernas motivation skulle öka. Avslutningsvis lyfter vi fram styrkor och svagheter med forskningsfältet utifrån analysens mest utmärkande delar.

 • 68.
  Andersson, Julia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hegård, Karolina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En förskola för alla?: en studie om hur man skapar en lärmiljö för alla2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte

  Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger arbetar i förskolan för att inkludera alla barn och på så sätt skapa en lärmiljö för alla.

  Vad handlar arbetet om?

  Denna kvalitativa studie har undersökt hur pedagoger arbetar i förskolan för att skapa en inkluderande lärmiljö, samt vilka framgångsfaktorer man kan se göra skillnad för en inkluderande förskola. Sex stycken förskollärare samt två förskolechefer och två specialpedagoger har intervjuats, sammanlagt tio respondenter, samtliga arbetar inom samma kommun. I studien har vi utgått från den utvalda kommunens policy för att se hur de gör för att arbeta inkluderande.

  Metod

  I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med redskapet intervju. Vi ansåg att metoden var mest passande för att ge svar på vårt syfte.

  Resultatet

  Resultatet påvisar bland annat att många av förskollärarna känner att det är svårt att se till alla olika barn och deras behov. En viktig och stor del i arbetet är att försöka dela in sig i mindre grupper. Vilket gynnar barnen framförallt, men också pedagogerna då de lättare kan se var barnet befinner sig i sin utveckling samt vad de behöver hjälp med. I resultatet ser vi även att alla respondenter var överens om att förhållningssättet och barnsynen man själv har spelar en stor roll i förskolan och inte minst för barnets utveckling och för inkluderingen i förskolan.

 • 69.
  Andersson, Julia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Södergren, Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Flerspråkighet och musik i förskolan: Att använda musik som ett redskap för att främja flerspråkiga barns språkutveckling2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Vårt syfte är att undersöka hur musik kan användas som ett redskap för att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Syftet är även att undersöka vilka möjligheter flerspråkiga barn får till att stimulera sin språkutveckling genom musik. Förskollärares roll enligt styrdokumentet är att uppmuntra barnets språkutveckling oavsett modersmål.

  Metod

  I denna studie använde vi oss av kvalitativ metod som utgicks från intervjuer av förskollärare. Med intervjuer vill vi få fram om och hur förskollärarna använder musik och flerspråkighet i verksamheten. Det som vi även vill ta reda på är om de arbetar aktivt med musik för att främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn.

  Resultat

  Resultatet visar vad förskollärarna som intervjuades hade för arbetssätt kring flerspråkighet och musik. Ni kommer även få ta del av förskollärarnas tidigare kunskap och hur de arbetar vidare med musik och flerspråkighet samt hur de arbetar med musik som ett redskap för att främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. Samtliga förskolor tycker musik är ett bra redskap för språkutvecklingen hos flerspråkiga barn men arbetar inte specifikt med båda dessa ämnen tillsammans för att främja språkutvecklingen.

 • 70.
  Andersson, Lillemor
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Punsch, Annika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Appars funktion i matematikundervisningen: en studie med utgångspunkt i Basil Bernsteins teori2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det ingår i skolans uppgift att förbereda eleverna på en framtid där internet och användandet av digitala verktyg ingår i allt fler sammanhang, vilket betonas i läroplanen: ”Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.” (Lgr11, 2018, s. 54). I sin forskning synliggjorde Nilsen (2014, ss. 133–134) behovet av pedagogers närvaro och handledning när förskolebarn arbetar med appar och konstaterade att närvaron av en aktiv pedagog som gör goda didaktiska val och reflekterar över sin undervisning är gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling. Studien har sin utgångspunkt i Basil Bernsteins teori om undervisning kopplat till samhällsutveckling och klasskillnader.

  Syfte

  Syftet med arbetet är att få kunskap om utformning och funktion av tre olika sorters matematikappar genom att genomföra en kritisk granskning av apparna utifrån följande aspekter: individanpassning, samarbete, kommunikation och val av arbetsuppgift. Aspekterna har valts ut med tanke på deras tänkbara inverkan på och betydelsen för undervisningen, vilket även framgår i Läroplanen under övergripande mål och riktlinjer (Lgr 11, 2018, ss. 11-13).

  Metoder

  Apparna valdes ut genom att granska webbsidorna Skolappar.se och Pappas appar.se och utifrån urvalskriteriet att de skulle förekomma i skolans matematikundervisning i årskurs F-3. Vi använde oss också av manuell sökning genom att uppsöka Högskolans IT-anvariga för att få råd och förslag om appar. Genom att granska apparnas utformning och funktioner fick vi fram information för att genomföra en analys, som utfördes genom kategorisering med Bernsteins klassifikations- och inramningsbegrepp. Studien begränsades till matematikområdena taluppfattning, geometri och de fyra räknesätten. De appar som granskades vänder sig till elever i åldersgruppen 5-12 år.

  Resultat

  Den kritiska granskningen av apparna visade att de var olika i sin utformning och funktion. Resultatet visade att pedagogens närvaro är viktig för att eleven ska kunna tillgodogöra sig ämneskunskaper, men även för att kunna hantera tekniken. Vektor och Nomp erbjuder pedagogen olika möjligheter att kartlägga elevernas kunskapsutveckling, planera och göra bedömningar till skillnad från Geoboard. I Geoboard och Nomp erbjuds fler möjligheter att individanpassa, vilket skiljer dem från Vektor. Samtliga appar förefaller kunna motivera och ge eleverna möjlighet till utveckling av matematikkunskaper, men på skilda sätt.

 • 71.
  Andersson, Lillemor
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pusch, Annika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Datorplatta i matematikundervisningen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Digitaliseringen av vårt samhälle är en pågående process och påverkar människor i olika sammanhang - i skolan, på arbetet, i hemmet och på fritiden. I den här processen har skolan en viktig funktion och enligt Skolans nationella strategi för digitalisering ”ska skolan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas.” (Skolverket 2018).

  Syfte

  Kunskapsöversiktens syfte var att undersöka vad som kännetecknar forskning om datorplattans betydelse inom matematikundervisningen. Kunskapsöversikten genomfördes som en litteraturöversikt av kunskapsområdet. Den redovisar översiktligt delar av den forskning som är gjord om datorplattors användning inom matematikundervisningen.

  Metoder

  Genom att söka i databaserna Primo, Eric Proquest, Ulrich samt Gothenburg University Publications Electronic Archive, (GUPEA) fann vi nio studier som var relevanta för kunskapsöversikten gällande datorplattor och matematikundervisning. Genom översikts-läsning, djupläsning, användande av en kartläggningsmatris och diskussioner bearbetades studierna. Utvecklingen av digitala verktyg går snabbt och för att få aktuell forskning valde vi att inkludera studier för tidsperioden 2014–2018. Deltagare i studierna var förskolebarn, elever och pedagoger, antal deltagare varierade mellan 11–100. Två av studierna genomfördes i Sverige, en på Cypern och resterande utanför Europa.

  Resultat

  Studierna som ingår i kunskapsöversikten belyser hur matematikundervisningen påverkas av användande av datorplattor ur olika perspektiv. Merparten av studierna berör kommunikation och lärande på olika sätt. I den största delen av de nio studier som ingår i vår kunskapsöversikt visar resultatet att användande av datorplattor har en positiv effekt på lärande och kommunikation inom matematikundervisningen. I flera av studierna framhölls vikten av att det finns mål med undervisningen samt vilka förmågor förskolebarn och elever ska utveckla. Det poängterades även att pedagoger ska besitta goda ämneskunskaper och teknisk kompetens om digital teknik och datorplattor.

 • 72.
  Andersson, Lina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Erhardsson, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Här eller där, spelar det någon roll?: En intervjustudie om pedagogers syn på undervisning om miljö-och naturvårdsfrågor på två svenska förskolor i Thailand.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka svenska pedagogers syn på undervisning i miljö- och naturvårdsfrågor på två svenska förskolor i Thailand.I den del som behandlar bakgrund och tidigare forskning, tas först det uppdrag som förskollärare är ålagda gentemot miljö- och naturvårdsfrågor i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 7) i beaktning, då det är en central del och bör finnas som en röd tråd i verksamhetens utformning. Tidigare forskning beskriver förhållandet mellan undervisning i naturvetenskapliga ämnen, pedagogen och barnen. Studien har sin utgångspunkt i John Deweys progressiva pedagogik, där ett utforskande och experimenterande gentemot sin omgivning skapar kunskap och lägger grunden för det livslånga lärandet. I det har pedagogen en avgörande roll i både att vägleda barnen och utforma undervisningen (Dewey 2004, s. 23).Den metod som används för att samla empiri till studien är en kvalitativ metod med intervju som redskap. I det intervjumaterial som utgör studiens empiri är det fyra intervjuer som sammanställds. Vidare så analyserades empirin genom en fenomenografisk analysmodell. Detta för att upptäcka de likheter och skillnader som kan återfinnas och urskilja pedagogernas subjektiva uppfattningar kring miljö- och naturvårdsfrågor i relation till Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016).Mycket av det som framkommer i resultatet kretsar kring pedagogernas syn på undervisning i naturvård men även miljövård. Det resultat som kan ses av denna studie är att pedagogerna anser, trots de olika förutsättningar som i vissa fall kan vara begränsande hellre än tillåtande, så kan de bedriva en fullgod undervisning i relation till det som förskolans läroplan säger. Detta med hjälp av att de via internet upplevs kunna söka sig fram till de kunskaper som de anser sig sakna. I resultatet går det även att urskilja hur pedagogerna ser sig vägledande och genom det styr barnens intresse i undervisningen. Vidare i resultatet kan det urskiljas hur pedagogerna uttrycker den thailändska vilda naturen som en begränsning i undervisningen kring miljö-och naturvårdsfrågor, det de uttrycker är applicerbart att ge barnen vidare kunskap kring är den odlade naturen.

 • 73.
  Andersson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Byhlin, Felicia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Haglund, Karin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pedagogers bemötande: Med fokus på genus i ett kvinnodominerat yrke.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Syftet med studien är att få reda på om det är någon skillnad i hur manliga respektive kvinnliga pedagoger bemöter flickor och pojkar i verksamheten.

  Metod:

  Den här studien baseras på två kvantitativa verktyg, enkät och observationsschema. Enkäten har skickats ut till samtliga förskolor i två medelstora kommuner, där 56 pedagoger har valt att delta, och observationsschemat grundas på 10 pedagoger. Pedagogerna är fördelade manliga/kvinnliga och på småbarnsavdelning respektive syskonavdelning.

  Resultat:

  I vårt resultat har vi, genom enkäterna, kommit fram till att manliga och kvinnliga pedagoger tror att de har olika förväntningar på barn beroende på kön. Observationerna visar dock att de tänker lika i många frågor och där inte alls skiljer sig från varandra. Vi har även kommit fram till att kvinnor riktar mer av sin uppmärksamhet till pojkarna i förskolan, både genom tilltal och tillsägelser, medan männen riktar lika stor uppmärksamhet till pojkar respektive flickor i både tilltal och tillsägelser.

 • 74.
  Andersson, Madelen
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hultqvist, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Den sociala dimensionen på förskolan: i samling.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur arbetet kring hållbar utveckling utifrån den socialadimensionen under samling ser ut på förskolan. Vi valde intervju som metod och använde oss av kvalitativa intervjuer, mer specifikt semistrukturerad intervjuform. Vi intervjuade verksamma pedagoger i olika åldrar och med olika mycket erfarenheter från yrkeslivet. Dessa pedagoger kommer från två olika förskolor. Intervju som metod valdes då vi var ute efter pedagogernas åsikter och känslor inför ämnet. Tidigare forskning visar att hållbar utveckling är  ett  stort och aktuellt ämne  (Björneloo  2007,  s.  19), som även berör förskolans värld. Studien utgår ifrån att hållbar utveckling består av tre dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk. Resultatet visar att pedagoger förstår innebörden av social hållbarhet och arbetar med det på förskolan, både i samling och i det spontana mötet med barnet och man använde sig helst av verktyg i samlingen för att förmedla kunskapen. Dock sätter man inte alltid ord på begreppet och man reflekterar inte heller på arbetet med den sociala hållbarheten i lika storutsträckning som eventuellt andra ämnen man förmedlar på förskolan.

 • 75.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bäck, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Stressmedvetenhet i förskolan: Metoder för att minska barns stress2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  I dagens samhälle är negativ stress ett allt större problem som de flesta människor utsätts för. Även barn möter dagligen detta under sin vistelse i förskolan. Förskolan ska ansvara för att barn ska känna trygghet och välbefinnande. Det ska vara en plats för utveckling och lärande. Om den negativa stressen blir för stor för barn i förskolan hämmas möjligheten för dem att tillgodose sig kunskapen som verksamheten erbjuder.

  Syfte

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar för att minska stress hos barn. Syftet är även att undersöka vilka metoder som används för att minska stress hos barn i förskolan, hur pedagoger definierar stress i barngrupp samt vilka effekter pedagoger upplever att metoderna har på barnen.

  Metod

  I genomförandet av studien har kvalitativ metod med intervju som verktyg för datainsamling använts. Åtta pedagoger på fyra olika förskolor har deltagit som respondenter i studien. Fenomenografi har varit studiens kvalitativa metodansats då den synliggör variationen i människors erfarenheter och upplevelser.

  Resultat

  Resultatet visar att förskolorna har olika arbetssätt för att minska stress hos barn och flera metoder har framkommit, exempelvis massage och yoga. Till skillnad från flertalet metoder som pedagogerna redogjort för är effekterna av dessa liknande för samtliga respondenter. Trygga relationer med både barn och föräldrar är något som de flesta pedagoger anser har stor betydelse. Slutsatserna för denna studie är att det finns välfungerande metoder för ett stressmedvetet arbetssätt i förskolan. Om medvetenheten kring dessa metoder ökar är förhoppningen att pedagoger ska inspireras av varandras arbete för att skapa en välmående miljö för barnen i förskolan.

 • 76.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Josefsson, Elsa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rätt förutsättningar?: Om implementeringen av fritidshemmets läroplan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Fritidshemmet har sedan 2016 haft ett eget kapitel i läroplanen. I detta kapitel anges vad fritidshemmets verksamhet syftar till och det centrala innehåll som undervisningen i fritidshemmet skall behandla. Fritidshemmen är ålagda att arbeta läroplanstyrt i sina verksamheter. Fritidslärares och rektorers förutsättningar för att implementera läroplanen ser mycket olika ut. Vi har undersökt vilka förutsättningar som fritidslärare och rektorer upplever att de har för att implementera läroplanens kapitel för fritidshem i sina verksamheter.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar som fritidslärare och rektorer upplever att de har för att implementera innehållet i läroplanens kapitel för fritidshemmet.

  Metod

  Studien har genomförts med kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet har kategoriserats och analyserats ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.

  Resultat

  Resultatet av studien har belyst flera områden då materialet varit rikt. Studien visar att implementeringen av läroplanen i fritidshemmet inte har varit helt lätt att genomföra. Olika förutsättningar påverkar implementeringen av läroplanen, som vilken syn fritidslärare och rektorer har på verksamheten, vilken tid de har till samtal och dialog om uppdraget och till planering och utvärdering av verksamheten, men också lokaler och ekonomiska resurser. Utbildningsnivån hos fritidshemmets personal är en viktig aspekt för att implementera läroplanen, likaså att man som utbildad fritidslärare är den som är bärare av såväl kunskap om läroplanen och hur den skall implementeras som kvalitetssäkring av fritidshemmets verksamhet. Det som också framträder i studien är att den fysiska närvaron av personal på arbetsplatsen är en förutsättning för att kunna arbeta läroplanstyrt. En förutsättning för implementering är också rektors kunskaper om fritidshemmets situation och att de har en medvetenhet om fritidslärares behov.

 • 77.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hedström, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Det är aldrig barnet det är fel på!”: En kvalitativ studie kring barns sociala samspel i förskolan.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningUtifrån våra egna tankar, erfarenheter och uppfattningar, kring barns sociala samspel, valde vi att undersöka hur förskollärare arbetar för att främja barns sociala utveckling. Både Läroplanen för förskolan och Skollagen talar för att förskollärare har ansvaret att stimulera varje barns utveckling och lärande. Av denna anledning ville vi därför undersöka hur detta praktiseras i verksamheten med utgångspunkt i barns sociala samspel.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet ”socialt samspel” samt deras beskrivningar av hur de arbetar för att utveckla barns sociala samspel.MetodI detta avsnitt presenteras intervju som kvalitativ metod med inspiration av fenomenografi som forskningsansats. Här framförs även urvalet och hur genomförandet av arbetet har gått till. Processen från det insamlade materialet till kategorisering tas upp. De olika etiska ställningstagandena redogörs och beskrivs med hänsyn till undersökningen.ResultatUtifrån våra frågeställningar visar resultatet att förhållningssättet gentemot barnen är avgörande för utvecklingen i det sociala samspelet. Det framgick att miljön påverkar och har betydelse för det sociala samspelet. Miljön används även för att skapa gemensamma upplevelser för barnen i syfte av att stimulera samt utveckla det sociala samspelet. Med ett tydligt ledarskap kan förskollärare lättare inkludera barn med sociala svårigheter. Verksamheten bör även vara tydligt strukturerad och utformad för att främja inkludering samt socialt samspel. Tecken på barns svårigheter kan uppmärksammas genom att barnet till exempel har svårt för att kommunicera, saknar förståelse för de sociala lekreglerna eller blir utåtagerande. Dessa svårigheter märks ofta av i sociala sammanhang, men framför allt i den fria leken. Genom observationer kan förskollärare se när och varför samspelet brister och ta till åtgärder för att förhindra att det sker igen. Barngruppens storlek ses likt en betydelsefull faktor för det sociala samspelet. Det framgick att mindre grupper kan underlätta för barnet, i samspel med andra, och därmed gynna den sociala utvecklingen.

 • 78.
  Andersson, Moa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karlman, Anna-Clara
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lärobok som stöd eller hinder?: En kunskapsöversikt om val och användning av bok och lärarhandledning i matematik.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läroböcker har visat sig kunna ha en styrande roll i matematikundervisningen. Men är läroboken ett stöd i undervisningen eller är den ett hinder? Kunskapsöversikten kartläggerforskning om matematikboken och tillhörande lärarhandledning. Syftet är att beskriva vad som kännetecknar den forskning om användning av läroböcker och lärarhandledningar i matematik som redovisas i ett urval av vetenskapliga publikationer från nordeuropeiskaforskare. Vi sammanfattar de resultat som redovisats, men redogör även för metodik, teoribakgrund och andra kännetecken hos publikationerna. Vi har begränsat studien till norra Europa, eftersom det är en region där läroböcker har en viktig roll i undervisningen, och tillperioden efter 2013, eftersom den senaste vetenskapliga översikten om matematikläroböckerpublicerades då (Fan et al. 2013). I vår översikt har vi särskilt riktat in oss på lärarnas motiv bakom val och användning av matematikbok och lärarhandledning, såsom de framträder i de granskade artiklarna. Avsikten är att besvara frågeställningen:• Vilka positiva och negativa effekter kan val och användning av matematikbok och lärarhandledning ha på matematikundervisningens utformning? I kunskapsöversikten tydliggörs några kännetecken som finns i forskningen om läroböcker i matematik. Artiklarna sorterades in i olika egenskaper för att tydliggöra likheter och skillnader. Kartläggningen visade bland annat att artiklarna har en spridning mellan teori och begrepp, exempelvis hänvisar författaren till teoretisk utgångspunkt i endast tre av artiklarna. Resultaten som tydliggörs visar att matematikbok och tillhörande lärarhandledning har bådepositiva och negativa effekter på undervisningens utformning. Våra resultat indikerade bland annat att matematikböcker kopplar i olika grad till läroplanens mål, vilket kan vara en negativeffekt på undervisningens utformning. Det kan resultera i att eleverna inte får möjlighet ytträna på samtliga mål i läroplanen. En ytterligare aspekt som vårt resultat visade är att lärarhandledningen kan ge ett stöd för läraren vid planering och genomförde, vilket kan vara en positiv effekt på undervisningens utformning. En kunskapslucka, inom forskningen i matematik, som visade sig var att det finns bristande forskning om hur undervisningen skullese ut utan lärobok. Vi anser därför att vår kunskapsöversikt har stor relevans för läraryrket.

 • 79.
  Andersson, Moa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karlman, Anna-Clara
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ska vi låta boken styra?: Lärares erfarenheter av att arbeta med respektive utan matematikbok2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I skolan har läroböcker länge haft en framträdande och central roll i matematikundervisningen. Det har visat sig att allt fler lärare har börjat välja bort boken i undervisningen och istället arbeta mer varierat. I undersökningen kommer det bland annat att undersökas vad matematikboken kan medföra för möjligheter och svårigheter i undervisningen. Den här undersökningen utgår från tidigare forskning gällande matematikboken och är en fördjupning av kunskapsöversikten (Andersson & Karlman 2018) som vi tidigare har sammanställt. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad verksamma lärare har för erfarenheter av undervisning med matematikbok respektive undervisning utan matematikbok. När undersökningen genomförs kommer vi att utgå från frågeställningarna:

  • Vad finns det för möjligheter och svårigheter med undervisning med respektive utan matematikbok?
  • Hur ser undervisningens utformning ut med respektive utan matematikbok.

  Undersökningen genomfördes via kvalitativa intervjuer då det var lärarnas utsagor som skulle vara centrala i resultatet. Semistrukturerade intervjuer valdes som redskap för att kunna få fram djupare reflektioner och utsagor av lärarna. Empirin i undersökningen har hämtats från fem lärare som är verksamma i årskurserna 1–3. En tematisk analys användes för att identifiera teman i lärarnas utsagor. Resultatet visade bland annat att när matematikoken tillämpas kan undervisningen bli ensidig. Om undervisningen blir ensidig kan det då påverka elevers attityd till ämnet. När elevernas attityd ändras till det sämre kan det göra att de tappar motivation till matematiken. Ett annat resultat visade att undervisning med matematikbokens både inre och yttre horisonter kan bidra till att den blir mer varierad. När undervisningen blir mer varierande ges eleverna chans att få lära sig på flera olika sätt, vilket kan bidra till att eleverna får möjlighet att befästa djupare kunskap.

 • 80.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Gencoglu, Boran
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kan informations- och kommunikationsteknologi främja elevers läs- och skrivfärdigheter?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt handlar om hur IKT (informations- och kommunikationsteknologi) kan användas som ett pedagogiskt verktyg i ämnet engelska. Under 2017 har styrdokumenten reviderats för att stärka den digitala kompetensen i skolan. De reviderade styrdokumenten träder i kraft den 1 juli 2018 (Skolverket 2017). Som framtida grundlärare med inriktning för arbete i årskurs 4-6 bör vi därför ha kunskap om hur IKT kan användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisning.

  Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om IKT kan främja elevers läs- och skrivfärdigheter i ämnet engelska. Vilka för- och nackdelar finns det och vad behöver lärare ta hänsyn till när de använder IKT i undervisning? Vi har systematiskt gjort litteratursökningar för att ta del av forskningsfältet. Detta har gjorts via två databaser, Eric ProQuest och Primo, som vi har tillgång till via Högskolan.

  Resultatet som framkommer visar att IKT kan främja elevers läs- och skrivfärdigheter om det används planerat och med tydligt syfte, framförallt om det sker i kombination med det sociokulturella lärandet. Om lärare använder sig av IKT i sin undervisning utan tydligt syfte kan det rent utav vara skadligt för elevers läs- och skrivfärdigheter. Resultatet visar att det främst är elevers skrivfärdigheter som utvecklas med IKT som hjälpmedel, en av de viktigaste anledningarna är att elever får större möjlighet att redigera sina texter utan större ansträngning. Resultatet visar också att elevers läsfärdigheter har potential till att utvecklas med IKT som hjälpmedel, ett hinder som framkommer är dock att elever har bättre läsförståelse om texten är i pappersformat än om texten är i digitalt format.

  FÖRORD

  Många av de artiklar vi mött på vägen har tagit upp många intressanta aspekter om IKT, men få belyser vilka färdigheter som kan utvecklas med hjälp av IKT. Desto färre belyser vilka kunskaper som kan utvecklas inom ett specifikt ämne. Vi har därmed behövt läsa forskning som studerat IKT inom ämnena engelska som andraspråk, engelska som förstaspråk och svenska som förstaspråk. Även om några artiklar kommer från forskning som i första hand fokuserar på engelska och svenska som förstaspråk är de relevanta för vår kunskapsöversikt i och med att språkinlärning och språkfärdigheter handlar om att kunna tala, skriva, lyssna och läsa, oavsett språk. Vi som skriver denna kunskapsöversikt studerar till grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid högskolan i Borås och har fördelat arbetet jämt oss emellan. Vi har båda skrivit lika mycket, utöver det har Sandra fokuserat på språkets form och utseende, medan Boran har varit ansvarig för att alla referenser är korrekta.

 • 81.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Gencoglu, Boran
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Surfplattor i mellanstadiet: en kvalitativ studie om hur lärare förändrat sin läs- och skrivundervisning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår studie syftar till att förstå om och på vilka sätt 1:1-satsningen i form av surfplattor har kommit att förändra grundlärares läs- och skrivundervisning i ämnet svenska. Detta har undersökts genom semistrukturerade intervjuer med sex stycken grundlärare i en större svensk stad. Resultatet analyseras med hjälp av det sociokulturella perspektivet och Wahlströms didaktiska teori. Resultatet visar att lärare har förändrat sin läs- och skrivundervisning på flera sätt. Framförallt har skrivundervisningen förändrats genom att lärarna ger mer respons och följer elevernas skrivprocess på närmare håll. Lärarna visualiserar på nya sätt och har kontakt med sina elever på sätt som inte var möjliga innan 1:1-satsningen. Läsundervisningen har däremot inte förändrats i samma utsträckning. Lärarna använder dock mer individanpassade texter samt appar för att utveckla elevernas kunskaper.

 • 82.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Jaeger, Linda
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Anknytning: hur påverkas barn i förskolan av att vistas i storarbetslag?2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studiens syfte är att undersöka några förskollärares erfarenheter på vilka sätt barns anknytning påverkas av att vistas i storarbetslag i förskolan. Vi har utgått från följande frågor; Vilka faktorer lyfter förskollärarna fram som centrala för barns anknytning? Vilka strategier tillämpar pedagoger i storarbetslag så att barnen utvecklar en trygg anknytning i förskolan? Den teoretiska utgångspunkt vi har utgått från i vår studie är John Bowlbys anknytningsteori.

  Den metod vi använt oss av i vår studie är kvalitativ metod. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med förskollärare där vi undersökte deras syn på modellen med storarbetslag och hur det kan påverka barns anknytning.

  I resultatet framkommer det att respondenterna ansåg att trygghet och anknytning är centrala begrepp inom förskolan. De respondenter som deltagit i studien påtalar samtliga vikten av de här begreppen. De menar att när barnen känner sig trygga och kan knyta an till någon pedagog på förskolan känner de glädje att gå till förskolan där de får möjlighet att lära, utvecklas och utforska omvärlden. De strategier som används för att skapa en trygg anknytning för barnen i förskolan är flera. De mest förekommande är inskolning, en lugn start på dagen, rutiner, små barngrupper, kontinuitet bland pedagoger samt vikten av kollegialt lärande. I resultatet framkommer det att respondenterna ansåg att de yngsta barnens anknytning påverkas negativt när de behöver etablera många relationer, vilket även ligger i linje med tidigare studier (Melker 2014; Orrenius 2005; Brandtzaeg, Torsteinson & Öiestad 2016).

 • 83.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svensson, Jessica
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barns inflytande i förskolan: med fokus på barns perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att kunna ge barn inflytande behöver man försöka komma nära barnets perspektiv, vilket man gör genom att lyssna på, försöka förstå och bekräfta barnet. Det ger barnet en upplevelse av att det jag förmedlar, säger eller på olika sätt visar med kroppen- det är viktigt! Att uttrycka sig lönar sig, för då hjälper någon mig. Detta skapar också i det längre perspektivet individer som tror att man kan, och som vill och vågar arbeta för en bättre värld, både i de små och stora sammanhangen. Då arbetar vi i förskolan för en hållbar utveckling för både individ och samhälle och främjar demokratiska värderingar hos barnen. Ovanstående är våra egna personliga tankar kring barns inflytande och en stark faktor till varför vi velat undersöka barns inflytande närmare. Studiens syfte är att undersöka hur barns reella inflytande i förskolan ser ut utifrån barns perspektiv. Vi vill också undersöka förskollärares syn på barns inflytande samt hur den påverkar barns inflytande i förskolan. På så sätt vill vi bidra med kunskap inom området. Den teoretiska ramen utgår från den sociokulturella teorin med Vygotskijs och Korczaks tankar i spetsen. Av relevans för studien är också Shiers modell för barns inflytande.En kvalitativ metod med fenomenografi som ansats har tillämpats. Datainsamlingen har gjorts genom observationer i barngrupp samt intervjuer av förskollärare. Observationerna har gjorts i två barngrupper på två olika förskolor; en barngrupp med barn i åldrarna ett till fyra år och en där barnen var fyra till fem år. Intervjuerna gjordes med fem förskollärare verksamma på de båda förskolorna. Resultatet av studien visar att barns reella inflytande verkar påverkas av förskollärarens förhållningssätt till barns inflytande. Förskollärares syn på barns inflytande är i sin tur det som avgör vilket inflytande förskolläraren ger varje barn i förskolan. Studien visar att förskollärarna lyssnar till barnen och ger dem stöd i att uttrycka sin mening. Att närma sig barns perspektiv och att låta barn delta i beslutsfattande processer är däremot mer komplicerat. I resultatet av studien verkar det som att barnen inte har så mycket reellt inflytande utan det handlar mycket om det indirekta inflytandet, vilket mer handlar om att förskolläraren observerar det barnen är intresserade av och utifrån det planerar verksamheten. Förskollärarna uttrycker flera hinder för att arbeta med barns inflytande på ett tillfredsställande sätt. Det råder även olika syn på vad som innefattar begreppen barnsinflytande och barns perspektiv.

 • 84.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Uppman, Sofie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En fokusgruppsstudie om digital kompetens i förskolan: Prova, testa, göra om - där skapas kompetens2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att ge barn möjlighet att utveckla digital kompetens behöver förskollärare ha kunskap och intresse att arbeta med digitala verktyg i förskolan. Vi lever i en värld där digital kompetens behövs eftersom samhället till stor del fungerar digitalt. Av den anledning har vi valt att göra en undersökning med syfte att skapa mer kunskap om digital kompetens i förskolan. För att nå syftet använder vi oss av följande frågeställningarna “vad innebär digital kompetens för förskollärare” samt “hur kan användandet av digitala verktyg enligt förskollärare bidra till barns lärande och utveckling”. Det kommande förslaget för revidering av förskolans läroplan framhäver att barn skall ha möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens och det är förskollärarnas ansvar att i sin undervisning möjliggöra för detta. I studien presenteras tidigare forskning och annan litteratur som belyser styrdokument och riktlinjer, dessutom förskollärares kunskaper om digitala verktyg samt barns lärande genomdigitala verktyg. Vi har valt en kvalitativ metod som genomförs genom fokusgruppssamtal. Fokusgruppssamtal har som syfte att fördjupa en kunskap genom diskussion mellan flera deltagare, i det här fallet för att synliggöra hur förskollärare resonerar kring digital kompetens i förskolan. Resultatet visar att förskolläraren behöver vara intresserade och motiverade att använda digitala verktyg i förskolan. Förskollärarens kunskaper kring verktygens användningsområde samt möjligheter påverkar möjligheterna för barns lärande genom digitala verktyg. Resultatet visar även att förskollärarna anser det vara viktigt att arbeta med digitala verktyg för att ge barn de kunskaper som kommer att behövas för kommande skolgång och arbetsliv. Vidare visar resultatet att förskollärarna ser det lustfyllda lärandet som drivkraften i arbetet där barns erfarenheter och intressen är utgångspunkten. Förskollärarna har flera mål när de medierar med digitala verktyg, där ämneskunskaper utvecklas genom kommunikation och samspel mellanbarn.

 • 85.
  Andreasson, Linda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Christerson, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”De springer till kaffet”: en studie om barns upplevelser av stress i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med anledning av publicerade rapporter, studier och tidningsartiklar om ökad stress på förskolan, hos såväl barn som pedagoger, riktar denna studie sitt fokus mot barns upplevelse av stress på förskolan. Syftet med studien är att undersöka om barnen upplever stress på förskolan, hur de i så fall beskriver denna, hur de hanterar den uppkomna stressen och vad som påverkar deras upplevelser. Studien utgår från en kvalitativ metod med fokus på intervjuer av barn, såväl enskilt som i grupp och totalt sex barn har deltagit. Studien visar att barn på ett realistiskt sätt kan beskriva såväl begreppet stress som reaktioner på densamma. Deras egna erfarenheter är kopplade till såväl privatlivet som till förskolans verksamhet. Den stress som barnen upplever i förskolan kan kopplas till olika faktorer, bland annat förskolans miljö, lokaler, ljudnivå och känslan av att hinna först till den bästa cykeln. Vidare visar studien att den stress som uppkommer på förskolan, hanteras av barnen med hjälp av relationer till andra barn och pedagoger samt med hjälp av olika copingstrategier och resurser.

 • 86.
  Andrén, Filip
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rama, Meriton
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Olika elever, olika strategier: Läsförståelsens påverkan på problemlösningsförmågan2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka strategier de undersökta eleverna använder när de löser matematiska problem och om språkförmågan påverkar problemlösningsförmågan. För att genomföra undersökningen har vi använt oss av följande två frågeställningar:

  - Vilka strategier använder de undersökta eleverna för att lösa matematiska problem?

  - Finns det någon skillnad i strategianvändning mellan de undersökta eleverna medsvenska som förstaspråk och eleverna med svenska som andraspråk?

  Utifrån tidigare forskning har vi skapat ett teoretiskt ramverk som beskriver strategianvändning hos elever i problemlösning. Vi intervjuade elever i mindre grupper från två olika skolor för att kunna svara på de båda frågeställningarna. Genom analys av resultatet från intervjuerna mot ramverket kunde strategier hos elevgrupperna synliggöras. Elevgrupperna placerades in i grupper utifrån vilka strategier de använde sig av under problemlösningen för att synliggöra ett samband i strategianvändning. Slutligen diskuterar vi vilken metod som har använts för att svara på syftet med undersökningen samt vilka för och nackdelar det kan ha inneburit för resultatet.

  För att uppnå vårt syfte, som är att undersöka vilka strategier elever använder när de löser matematiska problem och om språkförmågan påverkar problemlösningsförmågan, har vi använt oss av en kvalitativ metod. Genom att intervjua eleverna i mindre grupper om två till tre elever i varje grupp fick vi möjlighet att lyssna på hur de diskuterade sig fram till en lösning på problemen som presenterades. Analysen genomfördes utifrån det teoretiska ramverket. Genom att jämföra resultatet av intervjuerna med det teoretiska ramverket kunde elevgrupperna placeras i kategorier utifrån vilka strategier de använt under problemlösning.

  Resultatet av studien visar att elever använder sig av olika strategier när de löser matematiska problem. Varför de använder sig av olika strategier är svårt att säga men vår tolkning visar på att språkförmågan är en betydelsefull faktor på huruvida de undersökta eleverna klarade av att lösa matematiska problem.

 • 87.
  Andrén, Jennifer
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hrnić, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”STÅ PÅ DIG FÖR BARNETS SKULL!”2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Detta arbete kommer att belysa vad begreppen kränkande behandling och mobbning har förinnebörd hos pedagoger i förskolans verksamhet. Kränkande behandling och mobbning är ett problem som förekommer i alla delar av skolväsendet. Vi vill belysa att pedagoger är medvetna om att problemet redan finns i förskoleåldern. Vi anser att detta bör synliggöras mer för alla i samhället.

  Syfte

  Vårt syfte är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har om arbetet mot kränkandebehandling och mobbning. Vi har valt att belysa hur pedagogerna förhåller sig till begreppen kränkande behandling och mobbning i förskolan.

  Metod

  I vår undersökning har kvalitativa intervjuer använts som metod. Dessa intervjuer har skett på två olika förskolor, med åtta pedagoger.

  Resultat

  Resultatet av denna studie har visat att pedagoger är medvetna om vad som kan ske inom förskolans verksamhet när det gäller kränkande behandling och mobbning. De använder sig av olika arbetssätt för att motverka kränkande behandling och mobbning mellan bådepedagoger och barn och barn och barn, men även pedagoger och pedagoger. De flesta avpedagogerna anser att det är viktigt att se till barnens känslor, och att vara lyhörda införbarnen. De förklarar att barnens tolkningar av situationen är det viktigaste samt att barnensupplevelser är det som pedagogerna bör ta till vara på. Det är även viktigt för pedagogerna att inte tala över eller om barnen i verksamheten. Att kommunicera med pedagoger i sittarbetslag och även med barnen är en stor del av ett arbete som ska motverka kräkningar och mobbning. Ett förebyggande arbete är av stor vikt för att barnen ska få en bra upplevelse påförskolan.

 • 88.
  Angel, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lungström, Annie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Inte bara något man sätter upp på väggen”: En studie om pedagogers reflektioner kring pedagogisk dokumentation2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien använder sig av ett didaktiskt perspektiv, då arbetet med pedagogisk dokumentationär till för att analysera och reflektera över vad som sker, hur lärande ska skapas, varför lärandet skapas och för vem lärandet är till för. Det är relevant att undersöka just pedagogisk dokumentation för att det är ett aktuellt ämne som får mycket plats i arbetet på förskolan. Vårt intresse ligger i själva arbetsprocessen som sker när en pedagogisk dokumentation skapas, närmare bestämt pedagogernas reflektioner över dokumentationen. Pedagogisk dokumentation är något som varje pedagog utformar utefter den individuella verksamheten. Det är en process i processen, där en process kan vara att hantera, analysera och utvärdera den egna dokumentationen. I föreliggande uppsats innebär en process ett pågående lärande, ett arbete som är i en ständig progression. Det är något som aktivt sker och alltid utvecklas framåt och är konstant.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att skapa större kunskap om pedagogers reflektion om dokumentation och på vilka olika sätt dokumentationen betraktas som blivande pedagogisk. Mer specifikt riktar studien sig mot att undersöka vad pedagoger reflekterar över och för vem den pedagogiska dokumentationen utförs. Med hjälp av en kvalitativ studie vill vi undersöka hur pedagogers olika arbetsprocesser med dokumentation kan se ut.

  Metod

  I denna studie valdes en kvalitativ metod. Att använda en kvalitativ metod ger en större inblick i den pedagogiska verksamheten genom att den insamlade empirin fångar allt som sägs under en intervju. Denna kvalitativa studie i form av intervju har inspirerats av enfenomenografisk semistrukturerad intervju, där frågorna är utformade för att lägga fokus på det centrala ämnet i studien; reflektionen kring pedagogisk dokumentation. I arbetet med analys av empirin har en fenomenografisk analysmodell använts.

  Resultat

  Resultatet pekar på att arbetet med pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som är till stor hjälp för pedagoger som arbetar inom förskoleverksamheten. Det går att arbeta med pedagogisk dokumentation på många olika sätt men det slutgiltiga resultatet med arbetet med pedagogisk dokumentation är för att skapa en progression. Progressionen är till för verksamheten, för pedagogen och för barns lärande. Att arbeta med pedagogisk dokumentation i relation till de didaktiska frågeställningarna: hur, vad, varför och för vem gör att den pedagogiska dokumentationen blir mer innehållsrik och skapar en reflektion som speglar på professionen, barns utveckling och hur en aktivitet förs vidare.

 • 89.
  Angervall, Petra
  et al.
  University of Gothenburg.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. University of Gothenburg.
  Akademins ”hemmafruar”: Om kvinnliga lektorers arbete i högskolans service- och tjänstesektor2018Ingår i: Universitet AB. Om kommodifiering, marknad och akademi / [ed] Marcus Agnafors, Göteborg: Diadalos , 2018Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 90.
  Angervall, Petra
  et al.
  University of Gothenburg.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. University of Gothenburg.
  Dividing academic work: gender and academic career at Swedish universities2017Ingår i: Gender and Education, ISSN 0954-0253, E-ISSN 1360-0516Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recent changes within the higher education system have affected the balance of academic labour. This article is based on interviews with 25 women lecturers in Education Faculties at Swedish Universities. It specifically addresses the shifting balance in terms of the increased separation between teaching and research in relation to gender, and the relationship between career advancement and gender this promotes. Distinctions concerning gender and academic labour and an enhancement of these power structures are identified, as well as how these affect possibilities of academic advancement. In conclusion, this study illustrates how women academics understand and navigate their academic career in relation to gendered attributes of academic work such as competitiveness, caretaking and responsibility are discussed. 

 • 91.
  Angervall, Petra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The Exploitation of Academic Work: Women in Teaching at Swedish Universities2018Ingår i: Higher Education Policy, ISSN 0952-8733, E-ISSN 1740-3863, Vol. 31, nr 1, s. 1-17Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study concerns some of the implications of the increasing commodification of the higher education sector. It tries to highlight how higher education institutions have developed in the late 2000s through the reform path that was introduced to transform programmes and employees into marketable products. New forms of governance that change institutional contexts and concrete practices accompany this change. Based on interviews with a group of female academic lecturers and teachers, we look in particular at how the work structure is organized and practised at Swedish universities. The results illustrate a greater division of labour and a fragmentation of academic work that can be explained by recent developments. More specifically, it appears as if female academics in teaching-intensive departments do work that serves the interests of others (often men), foremost in areas and practices such as research.

 • 92.
  Angervall, Petra
  et al.
  University of Gothenburg.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. University of Gothenburg.
  The Exploitation of Academic Work: Women in Teaching at Swedish Universities2018Ingår i: Higher Education Policy, ISSN 0952-8733, E-ISSN 1740-3863Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study concerns some of the implications of the increasing commodification of the higher education sector. It tries to highlight how higher education institutions have developed in the late 2000s through the reform path that was introduced to transform programmes and employees into marketable products. New forms of governance that change institutional contexts and concrete practices accompany this change. Based on interviews with a group of female academic lecturers and teachers, we look in particular at how the work structure is organized and practised at Swedish universities. The results illustrate a greater division of labour and a fragmentation of academic work that can be explained by recent developments. More specifically, it appears as if female academics in teaching-intensive departments do work that serves the interests of others (often men), foremost in areas and practices such as research.

 • 93.
  Antonsson Celius, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Björkblom, Karin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskola till förskoleklass: En övergång med fokus på den sociala aspekten2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Barn upplever många övergångar under sin tid i förskola och skola. Vi vill undersöka hur förskollärare och lärare förbereder barnen på dessa övergångar och hur de gör för att det ska bli en så bra övergång som möjligt för varje enskilt barn samt i gruppen som helhet. Vidare undersöker vi vilka faktorer som pedagogerna anser vara viktiga för en positiv övergång. Övergångar kan vara känsliga för barn och det är därför viktigt att övergångarna är välfungerande. Vi vill på så sätt bidra till mer kunskap inom det här området.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och lärare i förskoleklass resonerar kring övergången från förskola till förskoleklass, med speciellt fokus på det sociala samspelets betydelse.

  Forskningsfrågor

  • Hur beskriver pedagogerna i vår studie att rutinerna ser ut vid övergången mellan förskola och förskoleklass?

  • Vilka faktorer är betydelsefulla enligt pedagogernas beskrivning, för att barnet ska få en positiv övergång från förskola till förskoleklass?

  • Hur beskriver pedagoger arbetet med den sociala aspekten kring övergången från förskola till förskoleklass?

  Metod

  Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer har gjorts med fem förskollärare och en grundskollärare i förskola och förskoleklass.

  Resultat

  I resultatet redovisas deltagarnas intervjusvar. Det framkommer att den sociala aspekten i anknytning till barnens trygghetskänslor är en stor och betydelsefull faktor för att övergången mellan förskola och skola ska fungera väl. Det framkommer att det finns skillnader mellan hur pedagogerna arbetar gällande övergången. På en del förskolor arbetas det betydligt mer med den sociala aspekten.

 • 94.
  Apelgren, Filippa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Henningsson, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En digitaliserad värld: En studie om implementering av digitala verktyg i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Dagens samhälle är i ständig utveckling likaså är digitaliseringen. Det påverkar vad barnenhar med sig in i förskolan. Arbetet med digitalisering i förskolan måste därför utvecklas i taktmed samhället för att kunna stimulera barns lärande. I takt med samhällets utveckling haräven Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2016) reviderats. I Lpfö18 (rev. 2018) har målenom digitalisering i förskolan förstärkts och tydliggjorts att digitala verktyg ska inkluderas iverksamheten.

  Syfte

  Syftet med studien är att ta reda på förskollärares användning av digitalisering i förskolan ochvilka förutsättningar de har för att kunna uppnå målen i den reviderade läroplanen Lpfö18(rev. 2018) som träder i kraft 1 juli 2019.

  Metod

  I studien användes en kvantitativ metod där enkät användes som redskap. Enkäten skickadesut till 148 pedagoger varav 90 stycken besvarade enkäten. Av dessa 90 respondenter var 75stycken förskollärare.

  Resultat

  I resultatet framgår det att förskollärarna anser sig ha kunskap om de reviderade målen iLpfö18 (rev. 2018), dock anser förskollärarna att det saknas digitala verktyg i verksamhetenoch kompetensutveckling. För att tydliggöra delar i resultatet har vi använt oss avstapeldiagram.

 • 95.
  Appelkvist, Rolf
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Edberg, Frida
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Malm, Annika
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Breddad rekrytering och breddat deltagande: underlag för handlingsplan2012Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Since 2001 the Swedish Higher Education institutions have been required by the government to produce action plans for widened recruitment and widened participation. The current action plan for the University of Borås covers the years 2009-2012. In 2010 the University of Borås appointed a committee to prepare a new action plan for widened recruitment and widened participation. This committee was complemented by an Advisory Board. Both the Committee and the Advisory Board have taken a proactive and strategic role in helping to build capacity across the university to widen participation. The Committee and the Advisory Board have been mentored and advised by Professor John Storan, University of East London, who has worked extensively in Sweden and is recognised as a leading expert in widening participation in the UK. In 2011 the Board commissioned an internal data report to broaden its understanding of the profile of students. The report will feed into the new action plan. The Student Union delegate in the Advisory Board, Frida Edberg, was employed to undertake field work on diversity among the students for the report and also explore how these matters were dealt with at the different schools of the university. This work was supervised by Annika Malm, coordinator of the Committee and the Advisory Board, and Rolf Appelkvist. Joint editing with contributions from the Board was a vital part of the process with the final version which has been edited by Rolf Appelkvist. The report covers the following issues: • Students geographical descent • Students ethnical origin/background • Student exchange with other countries • Students social background • Non-completions • Student with disabilities • Gender distributions within the university • Induction activities for new students • Results from the first course/courses • How is the work done at different schools and what can be done – recommendations GEOGRAPHICAL BACKGROUND Most of the students come from the Västra Götalands-region where Borås is situated (figure 1, p. 3). A substantial proportion of the students come from Göteborg, the largest city in the region. There has been a conception at the university that the students from Göteborg mostly come from the suburbs with lower socio-economic status. This seems to be contradicted by the findings (figure 2, p. 4). However the data only tells us from where the students come, not the socio-economic level of each student.   STUDENTS ETHNICAL BACKGROUND Twenty-one percent of the students at the University are either born abroad or have one or two parents with non-Swedish origin (figure 3, p. 5). This is in line with the corresponding proportion in the Swedish population. STUDENT EXCHANGE WITH OTHER COUNTRIES One important part of ethnical diversity is the amount of incoming exchange students and free-movers. One condition for this is that many Swedish students enough chooses to study abroad for a period. However the imbalance in favor of incoming students is quite large (figure 4, p. 6). This means that because of recent regulations from the government the amount of out-going students needs to be increased to make it possible to maintain a high proportion of incoming students. SOCIAL BACKGROUND – PARENTS´ EDUCATIONAL LEVEL There has been a widely shared conception at the University that the students’ socio-economic distribution has been similar to the distribution in the Swedish population. This is changing. Obviously the proportion of students of parents with lower educational background is decreasing while students with parents of higher educational background are increasing in proportion (figure 5, p. 7). Even though the University of Borås still reach a fairly good proportion of students from families with lower educational background, there seems to be a slight tendency that this proportion is getting lower than the national proportion. NON-COMPLETIONS No investigations on the reasons for non-completion have been made at the university as a whole. There are data on this at the national level which indicate gender differences and some schools at the university try to investigate in the matter. STUDENTS WITH FUNCTIONAL DISABILITIES The University works actively to support students with functional disabilities. Student Service at Library and Learning Resources is mainly responsible for this work. Their main task is to support students in order to make them continue and complete their studies. They are thereby especially working with widened participation. Higher Education institutions can get additional funding for pedagogical support to students with functional disabilities, which are confirmed by a medical certification. The number of students that applied for and got extra support is increasing while the number of students who do not apply is decreasing. However support to students with temporary functional disabilities is not covered by this support, each institution has to finance such support within its own budget. GENDER DISTRIBUTION WITHIN THE UNIVERSITY OF BORÅS There is a large imbalance in gender distribution within the university compared to the total Higher Education sector in Sweden. This is largely due to the mix of educational programmes offered at the university. The gender distribution of the specific educational programmes reflects the imbalances within the intended professions in the Swedish society. Gender imbalances are a complex issue at many levels but a Higher Education Institution still has to contribute to influence these in a direction toward less imbalances. In the report the situation at the dominant educational programmes at each school is described. At the School of Health, the School of Textile, the School of Education and Behavioural Science and the School of Library and Information Science female students are dominating while there is a better balance at the School of Business and IT and at the School of Engineering male students are dominating. All schools use students of both sexes in marketing their educational programmes. Small changes in a favoured direction can be noted but the imbalances are still very large. INTRODUCTION ACTIVITIES Before the students begin at the university they get written information about the university and 2011 they also got information about the services offered by Student Service. During the first three weeks of introduction this is supplemented by oral information at several occasions. The first two days at the university and all afternoons during these three weeks are filled with activities whose purpose is to make the students informed about the university, their school and their educational programme but also to further fellowship among the students and with the staff. These activities are managed by the student union. Most educational programmes offer a first course that not only give an introduction to the entire programme but also gives a fair picture of different academic activities that can be expected during the coming studies. Academic writing, study techniques are introduced in many of these courses. The retention rate during these first courses is fairly high except at programmes given as distance studies. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS The introductory activities should be considered further as there are students who find some of them not very interesting. A lot of students do not participate, partly because they are commuting, to a large extent from Göteborg. The activities could be broadened to meet the demands of different student groups, not only the traditional young single students. Also the university must continuously evaluate the information given during this period as there always are students not reached by it. Maybe the university and its schools should participate more in the introductory activities. Most students seems to be content with the introductory courses but more emphasis could be put on informing them about how to do when you fail with an assignment, with an exam etc. Maybe a mobile application could be built to make it easier for the newcomer to navigate in their studies. The university could consider following up all non-completions on the first course/courses. A closer co-operation between the schools and Student Service is recommended. The proportion of students from lower educated homes is fairly high at the university but a slight tendency to getting closer to the imbalance in recruiting such students that is common at the large universities can be seen. This needs to be considered continuously. There is a fairly good representation of students with other ethnical backgrounds at the university but this has to be kept up actively, e.g. by language support. Also the university needs to continue its efforts to convince Swedish students to study abroad in countries outside the European Higher Education area to give room for more incoming exchange students. The university could give more education to its staff on functional disabilities in order to prevent prejudice regarding these students´ capabilities. Student Service should keep on sending information in advance about their services offered. Also students with functional disabilities could be offered a possibility to meet with the staff at the centre in advance, even before they know if they have been accepted to their applied for programme or not, all to avoid queuing during the first weeks of the academic year. Alternatively resources of the coordinator for students with functional disabilities could be increased.

 • 96.
  Arapovic, Medina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Xhekiqi, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares beskrivningar av ett specialpedagogiskt förhållningssätt, arbetssätt och organisation av verksamhet i relation till barn i behov av särskilt stöd2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår studies motiv uppkom av ett brinnande intresse för specialpedagogik i förskolan. Motivet till studien baseras på olika dilemman som vi uppmärksammat på den verksamhetsförlagda utbildningen. Dilemman som hör ihop med en förskollärares specialpedagogiska förhållningssätt, arbetssätt och själva utformningen av verksamheten i samband med barn i behov av särskilt stöd. Vår studies syfte är därmed att undersöka vad ett specialpedagogiskt förhållningssätt betyder för förskollärare. Detta redogörs genom förskollärarnas beskrivningar kring hur det specialpedagogiska förhållningssättet ger uttryck i arbetssättet och organisationen av verksamheten.

  Metoden för undersökningen var kvalitativ intervju. Detta för att få en djupare förståelse för förskollärares perspektiv på ämnet. Intervjuerna skedde på två förskolor i Västra Götalands län där tre förskollärare från varje förskola intervjuades. Teoretiska perspektiv om barns utveckling har vi använt för att stötta respondenternas intervjusvar med olika teorier och begrepp. Teorierna innefattar anknytningsteorin och social inlärningsteorin.

  Studiens resultat visar på att förskollärarna har ett gemensamt synsätt på hur ett specialpedagogiskt förhållningssätt ser ut. Det är ett förhållningssätt som genomsyras av trygghet i yrkesrollen och trygghet i bemötandet av barn. Det specialpedagogiska förhållningssättet utmärker sig som ett närvarande och accepterande förhållningssätt. Detta sätt att se på det specialpedagogiska förhållningssättet ska enligt förskollärarna även prägla arbetssättet och organisationen av verksamheten. Genom externa resurser, olika specialpedagogiska material och miljön stöttar förskollärarna barn i behov av särskilt stöd. Det finns faktorer som påverkar förskollärarnas arbete med barn i behov av särskilt stöd då olika resurser inte alltid finns och stöttningen av specialpedagogen uteblir. Det är en ständig kamp där barns behov inte alltid tillgodoses. Förskollärarna gör sitt allra yttersta för att skapa ett arbetssätt och förhållningssätt som ska tillgodose barns särskilda behov.

 • 97.
  Aronsson, Christina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Christoffersson, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kvinnors representation i historieläromedel: En diskursanalys av läromedel åk 1–62019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Historien är speglad av bedrifter från både män och kvinnor som på ett eller annat sätt gjort avtryck och fortfarande påverkar det samhälle vi lever i idag. Utifrån det perspektivet borde både kvinnor och män finnas med i historieläromedel och bli uppmärksammade men istället är det många olika kategorier av kvinnor som lyser med sin frånvaro.

  Syftet med studien var att belysa hur kvinnor framställs i historieläromedel för åk 1-6 utifrån ett intersektionalitetsperspektiv.

  I studien analyserades sex historieläromedel från årskurs 1-6, tre från årskurs 1-3 och tre från årskurs 4-6, i fyra steg. Metoden som användes för att analysera historieläromedlen var Faircloughs kritiska diskursanalys. Den fördjupade analysen i studien utgick från två delar av Faircloughs tredimensionella modell diskursiv praktik och text.

  Resultatet av granskningen visade att kvinnors representation i historieläromedel är begränsat och behöver utvecklas till olika kategorier av kvinnor för att bli mer inkluderande.

 • 98.
  Aronsson, Christina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Christoffersson, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Where’s Her-story?: En överblick över kvinnornas roll i historieläromedlen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kvinnor har länge varit gömda och fått kämpa för sina rättigheter att finnas med i historien. För att göra den problematiken mer uppmärksammad så granskas olika studier om kvinnor och deras roll i läromedel i historia i denna kunskapsöversikt. Studiernas metoder och resultat diskuteras utifrån ett intersektionellt perspektiv.

  Syftet med kunskapsöversikten är att få kunskaper om hur kvinnor framställs i historieläromedel med fokus på läroböcker utifrån ett intersektionalitetsperspektiv. De frågeställningar som användes var:

  1. Är de metoder som används i studierna relevanta om man vill få en bild av hur kvinnor framställs i historieläromedel?
  2. Vad säger forskningen om hur och när namngivna och icke namngivna kvinnor framställs i historieläromedel?

  Metoden som används i kunskapsöversikten är en systematisk litteraturstudie innehållande tio artiklar som granskades utifrån ett intersektionellt perspektiv.

  Resultatet blev att metoden ”räkna namn” enbart ger en syn på hur många kvinnor respektive män som finns med men beskriver ingenting om vilka kvinnor och män det är som står med. Kvinnor är underrepresenterade och beskrivs oftast i stereotypa roller som någons fru eller vad kvinnan gör i hemmet. Ofta används manliga pronomen där kvinnan räknas in.

 • 99.
  Arrhenius, Liselott
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Leverette, Katja
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bildskapande i förskolan: En studie om bild och undervisning i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  I detta examensarbete vill vi undersöka betydelsen av undervisning inom kunskapsområdet bildskapande i förskolan. På vilket sätt pedagogerna resonerar om dess betydelse och förhållningssätt utifrån deras kompetenser. Samt om och hur detta kan påverka barns utveckling och lärande i verksamheterna.

   

  Syfte

  Studiens syfte är att belysa den dagliga verksamheten när barn skapar i bild i förskolan. På vilket sätt pedagoger undervisar, utvecklar och inkluderar barnen i bildskapande utifrån pedagogers förhållningssätt och kunskaper Därav har vi valt att utgå ifrån följande frågeställningar.

   

  Metod

  Vi utgick utifrån studiens syfte och frågeställning där vi valde att intervjua fem pedagoger med varierande utbildningar som arbetar på olika förskolor. För att få ta del av respondenternas tankar och syn på arbetet med bildskapande som undervisning använde vi oss utav öppna intervjufrågor och får då en kvalitativ ansats.

   

  Resultat

  Pedagogerna beskriver bild som en varierande undervisning i förskolan där behovet av pedagogers samsyn och kunskap gynnar barns delaktighet och lärande processer. Även miljöns påverkan lyfts i studien.

 • 100.
  Artursson, Sofie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wegat, Emelie Martina Elisabeth
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pedagogers bemötande: En kvalitativ studie om genusarbete i förskolan2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Vår studie har utgått från tidigare forskning, litteratur, samt Läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Vi har valt att presentera tidigare forskning i relation till genus och pedagogers bemötande. Detta har vi gjort genom tre olika underrubriker som är styrdokument, bemötande och kommunikation. I bakgrunden har vi också valt att presentera den teoretiska utgångspunkt som vår studie vilar på.

  Syfte

  Vi vill med vår studie undersöka hur pedagoger bemöter pojkar och flickor utifrån ett genusperspektiv i specifika situationer. Vi har valt att fokusera på samling-, tambur- och måltidssituationer. Frågeställningarna vi utgått från handlar om kommunikationen mellan pedagoger och barn, huruvida pojkar respektive flickor får hjälp, samt om pedagogernas bemötande i de olika situationerna.

  Metod

  Vår studie är en kvalitativ studie, då vi använt observation som metod för att samla in data. Observationerna har genomförts på en avdelning på en förskola i mellersta Sverige. På avdelningen studien utfördes arbetar de tre pedagoger. Studien undersöker hur pedagogerna bemöter pojkar respektive flickor under tre specifika situationer.

  Resultat

  Genom studien har vi kommit fram till att det finns skillnader i pedagogernas bemötande mot pojkar respektive flickor. I vissa situationer skiljer bemötandet sig mer än i andra, medan i andra situationer är bemötandet likvärdigt. Tambursituationerna är de situationer som skillnaderna i pedagogernas bemötande utmärker sig mest. Måltidssituationerna är de situationerna där pedagogernas bemötande är mest likvärdigt, där de inte gör lika stor skillnad på pojkar och flickor.

1234567 51 - 100 av 786
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf