Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 1529
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersson, Felicie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hurtig, Jonathan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Vad attraherar supertalangerna?: om anställdas preferenser i textilbranschen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I det moderna samhället är arbetet inte längre enbart en inkomstkälla utan ett verktyg för självförverkligande. Ur de anställdas perspektiv är företagens attraktivitet, sociala värden, ekonomiska fördelar och utvecklingsmöjligheter viktiga aspekter som tas i beaktning när man söker sig till ett företag och därför betydelsefulla för företagen att efterleva. Uppsatsens teoretiska referensram sätter därför arbetsgivarlöftet och vikten av att det följs i centrum. Vi har funnit ett flertal forskningsstudier relaterade till arbetsgivarlöften, som genomförts inom olika branscher, men saknar undersökningar i textilbranschen där vi ser flera anledningar till varför det skulle vara aktuellt. Studiens syfte är därför att undersöka preferenser bland anställda inom funktionerna inköp och design på företag inom textilbranschen och se hur väl dessa uppnås för att kunna dra slutsatser om förbättringsområden. Samtidigt vill vi se hur stor inverkan den geografiska platsen har och hur benägna de anställda är att yttra sig om arbetsplatsrelaterad information på sociala medier. Studien har genomförts med en kvantitativ ansats, där datainsamling skett genom webbenkäter via bekvämlighet- och snöbollsurval för att nå ut till relevanta personer. Enkäten samlade in åsikter från drygt 23 % av urvalsramen. Av dessa hade nästan 84 % en eftergymnasial utbildning och 30 % hade varit anställda i över 5 år, vilket bekräftar att deltagarna besitter erfarenhet och kompetens som är värdefull för arbetsgivarna. Sociala värden var absolut viktigast för respondenterna i vår undersökning och att ha en god relation till kollegor och chefer toppade listan. En härlig och kul stämning på arbetsplatsen kom inte långt därefter. Lyckligtvis är det också en känsla av tillhörighet som arbetsgivarna lyckas uppfylla bäst. 65 % anger betyget 7 eller högre på hur nöjda de är med sin arbetssituation. Det finns dock utrymme för förbättring, speciellt när det kommer till faktorer som lön, förmåner och självbildskongruens. Resultatet visade att arbetsorten i sig inte var anmärkningsvärt viktig och så länge arbetet är meriterande behöver inte arbetsplatsen ligga i en storstad. Studiens deltagare anger att de är aktiva på sociala medier, men få av dem uttrycker sig positivt eller negativt om sin arbetsgivare via dessa plattformar i dagsläget. Här ser vi ett potentiellt förbättringsområde när det kommer till att få de anställda att bli varumärkesambassadörer för företagets employer brand.

 • 52.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bazso, Tove
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Influencers på Instagram: en studie om kvinnors köpbenägenhet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Influencer marketing påstås vara ett marknadsföringsverktyg som ligger rätt i tiden. Dennamarknadsföringsmetod handlar om att använda sig utav influencers för att sprida ett företagsvarumärke och produkter. På sociala medier kan influencers lägga upp bilder och videos ochmånga anser att influencer marketing är mer trovärdigt och personligt än till exempel reklampå TV. Denna trovärdighet bidrar till att konsumenters köpbenägenhet ökar eftersom mankänner tillhörighet och samhörighet med influencers.Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse influencer marketing har påInstagram och om de har någon inverkan på unga kvinnors köpbenägenhet, och i så fall vilkeninverkan det har. Två forskningsfrågor har tagits fram för att uppfylla syftet och med hjälp avett kvalitativt angreppssätt och vetenskapliga artiklar har forskarna jämfört det insamladeempiriska materialet. Den kvalitativa metoden bestod av tre stycken fokusgrupper där urvaletvar unga kvinnor mellan 20–25 år.Efter att ha analyserat resultatet har forskarna kommit fram till att influencer marketing har enstor påverkan på unga kvinnors köpbenägenhet. Forskarna menar att det som en influencerlägger upp på Instagram inte alltid behöver leda till ett köp, utan det leder mer till att ett behovoch en köpbenägenhet skapas av de bilder som dyker upp i flödet. Hur influencer marketinguppfattas av konsumenter är något individuellt men det tycks ändå vara enmarknadsföringsmetod som fungerar då det upplevs trovärdigt.

 • 53.
  Andersson, Jimmy
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Jellhag, Robin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  IFRS 13 inverkan på finansiell rapportering av förvaltningsfastigheter: En komparativ studie mellan svenska börnoterade fastighetsbolag2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I januari år 2013 införde IASB en ny standard (IFRS 13) med syftet att ge vägledning i hur verkligt värde bör beräknas och redovisas. Förvaltningsfastigheter är ett tillgångsslag som skall redovisas till verkligt värde antingen i värderingssyfte eller i upplysningssyfte. Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas av ägaren för att generera hyresinkomster och/eller värdestegring. Den här studien syftar till att undersöka hur IFRS 13 har påverkat både värderingen och redovisningen av förvaltningsfastigheter hos svenska fastighetsbolag noterade på OMX Stockholm, Mid & Large Cap. I studien undersöks räkenskapsåren 2011–2014 för att försöka fånga utvecklingen och de förändringar som implementeringen av standarden givit upphov till. Syftet med IASB:s arbete är att harmonisera redovisningen globalt och därmed underlätta jämförelse av och förståelse för redovisning från olika delar av världen. Resultatet från vår studie indikerar att IFRS 13 inte har haft någon större inverkan på redovisningen av förvaltningsfastigheter samt att värderingstekniker och tillvägagångssätt vid värdering inte påverkats överhuvudtaget. Ett tydligt mönster som kan skönjas i studien är att fastighetsbolagen gärna väljer att värdera sina fastigheter baserat på en kassaflödesmodell som bygger på icke observerbara data i form av uppskattningar och egna antaganden. Detta trots att man i första hand skall använda information från tidigare transaktioner från likartade objekt när man uppskattar en förvaltningsfastighets värde. Icke observerbara data är något som bör undvikas i största möjliga utsträckning vid värdering till verkligt värde då det tillhör den lägsta nivån i den värderingshierarki som finns för verkligt värde i IFRS 13. Anledningen till detta är att data på de högre nivåerna (nivå 1&2) bygger på faktiska händelser och transaktioner. Icke observerbara data (nivå 3) bygger på bästa tillgängliga information då marknadsuppgifter från tidigare händelser och transaktioner saknas. För att undersöka hur bolagen har efterföljt IFRS 13 har ett par av upplysningskraven i standarden valts ut. Fastighetsbolagens årsredovisningar har sedan studerats och analyserats med dessa upplysningskrav som utgångspunkt. För att genomföra studien har all väsentlig information från bolagens årsredovisningar för samtliga räkenskapsår (2011-2014) sammanställts och jämförts. Därefter har insamlat material analyserats med hjälp av den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. IFRS 13 är principbaserat vilket gör att standarden är öppen för tolkning. Det har medfört att den data som samlats in från fastighetsbolagens årsredovisningar också är öppen för tolkning. Enligt vår mening är det inte alltid en självklarhet exakt vad som krävs för att uppfylla kraven i en principbaserad standard. Enligt vår bedömning följer alla bolag som ingår i studien de upplysningskrav som finns att tillgå i IFRS 13. Hur standarden följs skiljer sig dock en del mellan bolagen. Den största skillnaden sedan införandet av standarden är att bolagen generellt lämnar mer information som rör värdering till verkligt värde. Studien har bidragit till insikt både i vad som påverkar värdering av förvaltningsfastigheter och hur varierande tolkningen av principbaserade standarder kan vara. En standard kan enligt vår studie uppfyllas på fler än ett sätt.

 • 54.
  Andersson, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Avsättningar som Earnings Management: En komparativ studie av noterade bolag på NYSE och Nasdaq OMX Stockholm2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom redovisning talas det om behovet av harmonisering. En ökad internationalisering med bakgrund av att nationer växer över gränser har skapat krav på möjligheten att jämföra företag med varandra. Påtagliga skillnader mellan länder vad gäller rättstraditioner, kultur, skatt, politik och finansiering har påverkat redovisningens utformning. Det har lett till att finansiella rapporter utformas på olika sätt mellan länder vilket innebär att behovet av ett gemensamt regelverk har ökat. Olika regelverk i kombination med skillnader mellan länder har medfört att redovisning tolkas på olika sätt. Det blir med andra ord utrymme för bedömningar inom redovisning. Det innebär att finansiella rapporter kan bli utsatta för manipulation som i engelska termer kallas för Earnings Management. Tidigare studier har visat på att Earnings Management förekommer i noterade företag för att nå upp till omgivningens förväntningar. Det påträffas mycket studier inom ämnesområdet Earnings Management, men det saknas komparativa studier som granskar återföringar av avsättningar. Studier som fokuserar på återföringar av avsättningar som verktyg för Earnings Management är få vilket lägger grunden för studiens relevans. Syftet för studien är att granska fenomenet Earnings Management i relation till återföringar av avsättningar och årets resultat i finansiella rapporter på två av världens största börsmarknader, Nasdaq OMX Stockholm och NYSE. Studien baseras på en statistisk analys av segmentet Large Cap och genom detta analyseras indikationer på om Earnings Management förekommer med hjälp av sambandet mellan återföringar av avsättningar och årets resultat. Detta görs genom en kvantitativ metod med hjälp av totalt 200 årsredovisningar för 50 företag. Studien är komparativ vilket innebär att likheter och skillnader mellan börsmarknaderna sammanställs och analyseras. Resultatet visade att det fanns ett relativt starkt positivt samband mellan variablerna återföringar av avsättningar och årets resultat på Nasdaq OMX Stockholm. Nollhypotesen, att det inte fanns ett samband mellan variablerna återföring av avsättning och årets resultat, förkastades med hjälp av korrelationstestet. På NYSE rådde det motsatta resultatet då det inte fanns något samband mellan återföringar av avsättningar och resultatet. Detta med bakgrund av flera tester där det huvudsakliga sambandstestet visade att nollhypotesen accepterades och att testet inte var signifikant. Slutsatsen för studien kan sammanfattas i att det fanns relativt starka indikationer på att Earnings Management förekom genom återföringar av avsättningar på Nasdaq OMX Stockholm. För NYSE påträffades ett motsatt resultat där det inte fanns indikationer på att det förekom Earnings Management genom återföringar av avsättningar. Detta med bakgrund av att testerna för Nasdaq OMX Stockholm stödjer varandra medan testerna för NYSE är motsägelsefulla och inte förstärker varandras resultat. Det innebär att det finns en skillnad mellan Nasdaq OMX Stockholm och NYSE, vilket kan förklaras av olikheter mellan regelverk och de mest förekommande nationerna på börsmarknaderna.

 • 55.
  Andersson, Lisette
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Flodin, Liza
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ta steget utanför din komfortzon: en studie kring generation Y: s definition av framgång2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar ämnena framgång, motivation, komfortzon, personlig utveckling ochallt inom avgränsningen entreprenörer inom generation Y. Studien är kvalitativ och ärgrundad på vetenskapligt granskade publikationer samt annan relevant teori. Syftet med dennastudie är att bidra till en fördjupad kunskap kring begreppet framgång och hur entreprenörerinom generation Y på ett ändamålsenligt sätt definierar det. Fokus kommer att ligga på attidentifiera vad det är som gör att dessa tar steget ur sin komfortzon och vad det är sommotiverar dem till framgång.Inledningsvis kommer studien att beröra de huvudsakliga ämnena framgång, motivation ochkomfortzon innan den teoretiska referensramen går in mer djupt på områdena. Teorin är avstor vikt för studiens analys och resultat. Tack vare studiens teori har vi kunnat skaparelevanta intervjufrågor som har legat till grund för hela det empiriska materialet. Totaltintervjuades åtta entreprenörer, som alla bidrog med kunskap, kompetens och erfarenhet.Inom vår avgränsning entreprenörer inom generation Y valde vi att ha ett brett urval när vikontaktade intervjupersoner och då i form av olika åldrar, kön och yrken. Eftersom vi villeundersöka respondenternas inställning och deras åsikter kring de specifika ämnena valde vi attgenomföra semistrukturerade intervjuer. Samtliga respondenter har tagit steget ur sinkomfortzon och lever idag som entreprenörer med en brinnande tro på sig själv. I analysendiskuterar vi de likheter och skillnader som vi kunde koppla ihop mellan teori och empiri.Uppsatsens slutsats bidrar till kunskap om ämnena framgång, motivation och komfortzon.Komfortzon är en individuell trygghetszon som varje människa har, men genom att testa pånya utmaningar kan denna zon expandera vilket gör att person i fråga känner sig mer bekväm.I och med denna studies resultat har vi kommit fram till att en människa måste ta steget ur sinkomfortzon för att nå framgång och detta är möjligt just genom ens individuella motivation.Entreprenörer inom generation Y motiveras på många olika sätt, bland annat genom att sättaupp både lång- och kortsiktiga mål, omge sig själv med inspirerande människor och attständigt utvecklas genom nya utmaningar som skapar förutsättningar för att uppnå sina måloch drömmar. Motivationen finner generationen även genom att vilja vara en livslång elevsom är villig att förfina sina färdigheter och talanger samt bygga på sina kunskaper för att blien starkare entreprenör. Att vara framgångsrik är ett individuellt begrepp, men överlaghandlar det om att vara lycklig på ett balanserat plan och känna sig tillfredsställd med sintillvaro, det gäller både inom privat- och arbetslivet. Även om en god ekonomi är nödvändigför överlevnad anser inte entreprenörerna inom avgränsningen det som väsentligt förbegreppet framgång. Allt handlar i grund och botten om att omge sig med människor som villens bästa och ser ens potential och kapacitet, vilket gör att individen finner en starkare tro påsig själv som är av betydelse för att bli riktigt framgångsrik. Entreprenörerna har tydligt visatpå en inställning som bygger på att ha en positiv attityd gentemot livet, de hävdar att allthandlar om att ha rätt “mindset” för att kunna utvecklas. Möjligheterna finns överallt runtomkring oss, det gäller bara att öppna ögon för att se dem!

 • 56.
  Andersson, Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Real-Time Retail: Den digitala vägen till konsumenternas lojalitet2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitaliseringen är en process som finns i alla sektorer och branscher, inte minst inom detaljhandeln. Den återspeglas i e-handeln och i övergången till en mer omnichannel-influerad säljprocess där detaljhandlare i allt högre grad når konsumenter genom flera olika kontaktytor; i webbshopen, via den smarta mobiltelefonen, genom appar, digitala skyltfönster och i den fysiska butiken. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag, med hjälp av tekniska lösningar, kan skapa kundlojalitet. Författaren har valt att fördjupa sig i hur dagens konsumenter förhåller sig till användning av tekniska och digitala lösningar i butik, vilka för- och nackdelar konsumenterna upplever med den tekniska utvecklingen och etableringen i branschen samt hur företagets relation till kund påverkas genom att integrera tekniska och innovativa lösningar i säljprocessen. Den metod som används är både en kvantitativ och kvalitativ insamlingsmetod. Den kvantitativa undersökningen genomfördes genom att 100 respondenter fick svara på 10 enkätfrågor med grund i tidigare nämnda forskningsfrågor. Den kvalitativa undersökningsmetoden bestod av semi-strukturerade intervjuer med främst kvinnor i åldern 25-30 som tidigare hade besvarat enkäten för att få mer djupgående svar och resonemang av respondenterna. Empirin har analyserats med teorin i åtanke och utifrån modellen som beskriver kommunikationen mellan företag och konsument. Slutsatsen som kan dras utifrån empirin och analysen är att kundlojalitet kan skapas genom tekniska lösningar, men att de tekniska lösningarna måste ta hänsyn till konsumenternas integritet och ske på deras villkor. För konsumenten kan iBeacons skapa värde genom att vara ett komplement till butikspersonalen och digitalt vägleda kunden genom köpet från det ögonblicket den kliver in i butiken. Att modebutiken erbjuder kunden, i realtid, anpassade notiser och information om produkterna i butiken innebär att tid kan sparas, men också ekonomiska värden då alla erbjudanden finns digitalt och kan användas på kundens villkor.

 • 57.
  Andersson, Magnus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sällström, Jakob
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Välgörenhet är kryddan av rikedom: filantropi inom svenska företag2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Filantropi inom företag har sedan länge varit ett fenomen utanför Sverige. Dock har filantropin brett ut sig inom Sverige de senaste åren och blir allt populärare av olika anledningar. Till exempel säger vissa företag att de känner en skyldighet att hjälpa de som har det sämre och de inom sin omgivning.Baserat på svar från intervjuer gjorda med sju olika respondenter från sju olika svenska företag, syftar denna uppsats till att svara på hur svenska företag arbetar med filantropi och vad som motiverar dem till att göra det.Resultatet tyder på att svenska företag arbetar med filantropi på ett centraliserat sätt och att informationen om arbetet kommuniceras mestadels internt, för att engagera och motivera personalstyrkan samt även för att ses som en attraktiv arbetsgivare. Filantropi kan även användas som en strategi för att stärka ett varumärke, samla politiska resurser och motverka negativ kritik.

 • 58.
  Andersson, Märta
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Florentin, Helena
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Bloggar som marknadsföringskanal: En studie om produktplacering2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 59.
  Andersson, Olivia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Jonsson, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Konsumentattityder: En kvantitativ studie om två olika generationers attityd mot E-handeln2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den snabba tekniska utvecklingen som har skett under de senaste två årtionden har lett till nya innovativa möjligheter för dagens konsumenter. Idag är inköpen inte längre begränsad till öppettider eller till besök i fysiska butiker och en stor del av kläderna som konsumeras köps via E-handelsföretag. Inköpen, som idag sker genom datorer, surfplattor och smartphones, är globala och statistiken visar att E-handel fortsätter att öka och den tekniska utvecklingen fortskrider.

  Syftet med denna studie är att undersöka om ålder påverkar konsumenter attityd och benägenhet att handla kläder via E-handeln respektive i fysisk butik. Vi fokuserar på tre möjliga barriärer som vi valt att fördjupa oss i, trygghet, service och användarvänlighet. Resultatet visar ett signifikantsamband mellan konsumenters ålder och deras attityd mot och benägenhet att delta i E-handeln. Vår undersökning bekräftar att vår äldre målgrupp generellt har en mer negativ attityd mot E-handeln jämfört med vår yngre målgrupp. Vidare påvisar vårt resultat att det råder skillnader mellan våra två generationsgruppers syn på service, trygghet och användarvänlighet när det kommer till klädköp via E-handel.

  Ytterligare ämnar vår studie att bidra till en djupare förståelse av den pågående förändringen av konsumentbeteende som sker till följd av den tekniska utvecklingen och hur olika kundsegment anpassar sig till detta.

 • 60.
  Andersson, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Isacsson, Josefine
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lewander, Christoffer
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Skillnad mellan värdering och handling: millennials konsumtion av ekologiska livsmedel2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots en positiv inställning gentemot ekologiska livsmedel och en oro över vår planet, saknas det en prioriterad konsumtion av dessa varor. En del av miljöpåverkan är livsmedelsindustrin och de matval som konsumenter gör. Med en värdering om att göra ekologiskt hållbara val så är det påvisat att endast en ungefärlig tredje del konsumenter är beredda att ta sina värderingartill handling. Samtidigt visar det sig att konsumenters kunskap och medvetenhet om ekologiska livsmedel är för låg på grund av brist på engagemang till informationssökning. Generationen millennials har påvisats vara de maximalt miljömedvetna men trots detta uppträder de inte tillräckligt miljöansvarigt genom att de inte tar sina ekologiska värderingar till ekologiskhandling. För att få en förståelse för denna problematik undersöker denna studie skillnaderna i konsumentbeteenden mellan värdering och handling för millennials på ekologiska livsmedel. Studie gjordes genom en fallstudiedesign med en kvalitativ forskningsmetod. Undersökningen genomfördes genom två stycken fokusgruppsintervjuer bestående av totalt elva deltagare. Alladeltagare var inkluderade i generationen millennials. Med hjälp av teorin har studien omarbetat en teoretisk analysmodell som ligger till grund för empirin och analysen. Modellen kan även komma att replikeras för framtida forskning. Studien påvisar gällande skillnader mellan värdering och handling till konsumtionen av ekologiska livsmedel, att det finns en skillnad där millennials inte alltid handlar efter sinavärderingar. Konsumenter är kritiska till ekologiska livsmedel då det finns en brist i kommunikationen från företagen gällande kraven på dessa varor. Detta gör att konsumenter prioriterar varor som är närodlade, med lågt pris och kort datum istället för ekologiskt trotsvetskapen om bristen på information. Studien påvisar att millennials köpbeslut baseras på lojalitet och vanor men att det även påverkas av faktorerna i analysmodellen. Dessa faktorer består främst av uppväxt, ekonomiska förutsättningar, umgänge, självbild och sociala medier.

 • 61.
  Andersson, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Jonsson, Pontus
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Framtidens Redovisningssystem: En undersökning av blockkedjans potential inom redovisningssystem2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De redovisningssystem som används idag består till stor del av moduler och upplevs komplicerade, krångliga och för avancerade för de yrkesverksamma ekonomerna. Denna kvalitativa intervjustudie, skriven på svenska, bygger på fem företag och grundar sig i att teknologin inom redovisningssystem är bristfällig när det kommer till dataintegritet och effektivitet. Organisationers redovisningssystem är utsatta för risk och är inte anpassade för dagens ekonomer. Därmed var det intressant för forskarna att undersöka säkerhetsaspekter och samtliga begränsningar bland de nuvarande redovisningssystemen på marknaden. Problematiken med de nuvarande redovisningssystemen bidrog till en vilja att utforska blockkedjeteknikens potential. Syftet med uppsatsen är att klargöra om det finns ett behov av ett alternativt redovisningssystem och om blockkedjans teknologi kan underlätta hanteringen av redovisning inom ett företag. Blockkedjan bygger således på en Distributed Ledger Technology (DLT) som överskådligt kan betraktas som en delad databas eller ett transaktionsregister, vilket kan komma att minska risken för den mänskliga faktorn. De företag som deltagit i studien använder sig utav olika redovisningssystem vilket bidrar till en ökad förståelse, samt en fördjupning inom området. Med en referensram i de teoretiska områdena nyinstitutionell teori med samtliga isomorfismer, framgår av resultatet att vidare forskning kring ämnet krävs för att minska osäkerheten kring blockkedjetekniken. Detta för att i sin tur bidra till ett mer välfungerande redovisningssystem.

 • 62.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Hilletoft, Per
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Hilmola, Olli-Pekka
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Lean Six Sigma strategy in telecom manufacturing2014Ingår i: Industrial management + data systems, ISSN 0263-5577, E-ISSN 1758-5783, ISSN 0263-5577, Vol. 114, nr 6, s. 904-921Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Lean Six Sigma strategy ensures flexible, robust, and efficient processes. However, to make them more agile in order to sustain in today’s highly competitive environment, something more is required. This could include staff training, strengthening company culture and collaborating with key partners in the supply chain.

 • 63.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Hilletoft, Per
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Lean Six Sigma strategy: A case study from Sweden2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A Lean Six Sigma strategy ensures more flexible, robust, and efficient processes. However, to make them agile, something more is required. This could include training the staff, strengthening company culture and collaborating with key partners in the supply chain.

 • 64. Andersson, Roy
  et al.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Svensson, Victor
  Preventive maintenance is an enabler for operation excellence in support processes2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  TPM in a Lean office environment can create values both in a business and an employee dimension. In the employee dimension TPM reduces the risk of missing/forgetting areas of responsibility and creates more involvement. In the business dimension objectives such as cost, quality and supporting the reduction of waste improved. Preventive maintenance meetings can be included and performed once a month in the ordinary departmental “stand-up meetings”. Methods like 5S, which need to be updated on a continuous basis, and standardized maintenance should also be connected to the TPM work. But first all employees should be trained in order to have the same direction/behavior.

 • 65.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Back, Victoria
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Framgångsfaktorer vid etablering i Hong Kong för svenska modeföretag2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 66.
  Andersson Stridh, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Karlsson, Johannes
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Från sponsorskap till partnerskap2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen, Från sponsorskap till Partnerskap, grundar sig i relationen mellan rättshavare och sponsor. Den berör de motiv och faktorer som kan göra ett sponsorskap mer attraktivt, både ur rättshavare och sponsors perspektiv, samt hur man kan öka effekten av relationen.Idrottsrelaterade sponsorinvesteringar har ökat markant i Sverige under senare år. Samtidigt har sponsorskapet blivit allt mer komplext och kommit till en punkt där rättshavare har svårt att möta sponsorns behov. Allt fler företag ställer högre krav på avkastning och efterfrågar också andra värden i sponsorskapet. Transaktionen, pengar mot exponering, som tidigare definierat sponsring har förändrats och är nu inne i ett paradigmskifte. Företag har identifierat andra värden, motiv och potential i sponsorskapet vilket har medfört ett allt mer relationsbaserat fokus där engagemang, förtroende och kommunikation blivit centrala delar för att skapa en starkare attraktionskraft. Denna förändring har också medfört att rättshavarens medvetenhet och förståelse kring företagens sponsormotiv samt effektkrav ställts på prov. Organisatoriska och verktygsmässiga förändringar hos rättshavare krävs för att kunna stärka attraktionskraften gentemot andra rättshavare, idrotter och marknadskanaler, detta genom en övergång från renodlat sponsorskap till en partnerverksamhet.Denna uppsats syftar därför till att undersöka vilka behov företag har av sponsring samt identifiera en struktur för partnerskapet. Uppsatsen syftar även till att skapa en djupare förståelse för företags behov samt vikten av att rättshavare paketerar och profilerar sin verksamhet på ett gynnsamt sätt. Utifrån litteraturen och empirin har vi definierat sponsorskapets fundament vilket också kan appliceras som grunden i ett partnerskap. Uppsatsen tar upp de grundläggande motiv för sponsring samt de parametrar och värden som särskiljer begreppen sponsorskap och partnerskap. En annan central del som har identifierats i denna uppsats, och som stöds både i litteraturen och empirin, är vikten av ett ökat samhällsengagemang. CSR-arbetet (corporate social responsibility) har blivit ett starkt växande verksamhetsområde hos de Allsvenska fotbollsklubbarna och är i många fall direkt avgörande för verksamhetens sponsorintäkter.

 • 67. Andersson, Thomas
  et al.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Medledarskap: Ledarskap som kollektiv initiativförmåga2009Ingår i: Ledarskapsboken / [ed] Sten Jönsson, Lars Strannegård, Liber , 2009, s. 245-268Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 68. Andersson, Thomas
  et al.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  When Complexity Meets Culture: New Public Management and the Swedish Police2009Ingår i: Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, ISSN 1176-6093, E-ISSN 1758-7654, Vol. 6, nr 1/2, s. 41-56Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to demonstrate how new public management (NPM) reform from the national level is implemented as practice in a local unit within the police sector in Sweden.Design/methodology/approach: A qualitative case-study approach is applied using semi-structured interviews, participant observations and analysis of documents.Findings: The paper illustrates different kinds of resistance at the organizational level. The dominant form of resistance was found to be cultural distancing. The paper demonstrates a tendency among police officers to deal with a changing and more complex work context by embracing a traditional work role.Research limitations/implications: The paper shows that reforms that add complexity may fail because of potential contradictions and the limited capacity and motivation of employees to deal with the complexity in the manner prescribed by NPM. Practical implications: The paper shows that the popular trend to adopt multi-dimensional forms of control (for instance the balanced-scorecard approach) may fail if there is a lack of consensus about what goals and measurement are important and/or there is a lack of dialogue about how the new goals should be implemented in practice.Originality/value: Research about NPM-reforms in the police sector is rare. The original contribution of this paper is to study NPM-reforms with a focus on the role of complexity in relation to resistance.

 • 69.
  Andersson, Tove
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Persson, Viktoria
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Fastighetsbranschens val av redovisningsregelverk – RFR 2 eller K3?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Svenska bolag har i vissa fall möjlighet att välja mellan olika redovisningsregelverk. För större bolag står valet ofta mellan RFR 2 och K3. RFR 2 innehåller regler ifrån det internationella regelverket IFRS med anpassning till svensk lagstiftning och redovisnings-praxis. För små och medelstora bolag finns regelverket IFRS for SME vilket i Sverige motsvaras av K3. Innan införandet av K3 år 2014 gav Bokföringsnämnden ut en remiss vilken blev omdiskuterad och kritiserad av framförallt bolag i fastighetsbranschen. Remissvaren visade på en stark motvilja till att tillämpa regelverket K3. År 2014 stod fastighetsbranschen inför valet mellan regelverken. Denna studie avser att undersöka vilka faktorer som är avgörande i fastighetsbolags val av redovisningsregelverk samt vilket regelverk bolagen har valt efter år 2014. För att uppfylla studiens syfte har en flermetodsforskning gjorts. Den första delen av studien består av intervjuer vilka har bildat ett mönster som blivit grunden till vår hypotes. Hypotesen har sedan testats i studiens andra del genom en innehållsanalys av årsredovisningar för att se om hypotesen kan sägas gälla för hela fastighetsbranschen.Vårt resultat av intervjuerna visar att komponentavskrivning är den största avgörande faktorn i valet mellan RFR 2 och K3. De intervjuade bolagen redovisar alla enligt RFR 2 och är negativt inställda till komponentavskrivning. Utifrån detta har hypotesen att svenska större fastighetsbolag väljer att redovisa enligt RFR 2 och att dessa väljer bort komponent-avskrivning formulerats. Genom innehållsanalysen kan vi med hjälp av hypotesprövningen se att majoriteten av undersökta bolag väljer bort K3 och istället väljer att redovisa enligt RFR 2 utan att tillämpa komponentavskrivning. Vi menar att detta visar på att vår hypotes med stor sannolikhet är korrekt och att den kan sägas gälla för alla större fastighetsbolag i Sverige.

 • 70.
  Andersson, Victoria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Jandér, Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Social Media, Insta-Culture and The Reinvention of Fashion Week2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: It is clear that the fashion industry is experiencing a change as a result of the explosion of social media. Today the four key social media platforms for fashion houses are Instagram, Facebook, Twitter and Snapchat. The society has created a culture around these media platforms, which is referred to as insta-culture. Why read Vogue magazine to find out the latest trends, when social media is covering the runways in real time? A debate about what direction the fashion industry is heading towards is a hot topic of discussion. The fashion industry has gone through changes before but now consumers have become more demanding regarding quick accessibility of fashion. Consumer behavior and the way we consume fashion has changed. An obvious sign of the change within the industry is how fashion weeks around the world have become the most coveted”it” event for celebrities and fashionistas worldwide. Fashion week is a fashion industry event that lasts around one week. The goal is for the fashion industry to network and for fashion houses to share their next season collections. Fashion weeks have traditionally been a closed, trade only-event which highlights promotional and glamorous entertainment events. However, now it is the most important shows that everyone wants to be seen at. What will become of fashion weeks is truly unknown. One thing that is for sure is that the development of social media definitely plays a vital role in the change of the industry. Aims of the research: The broader aim of this research is to analyze through the lens of fashion week, what is happening in fashion week and the driver of change within the fashion industry, social media, and to unravel why we see a change in fashion week now. The second aim is also to investigate in what way the change is affecting the way fashion is displayed at fashion weeks. Methods: This thesis was completed by gathering observations and analyzing interviews, blogs, press, journal articles, social media and observations that focused on the phenomenon of fashion week especially in the New York and Stockholm context. This qualitative method is referring to as Netnography using primarily data gathering from the internet and data from the existing interviews with people from the industry. Results: Social media has affected the fashion weeks in many ways. Today fashion brands have to include social media in their marketing strategy in order to survive in the insta-culture that reflects on the society. The insta-culture has as well resulted in that fashion week has been reinvented to an entertainment event open for everyone. The democratization of the fashion week has in turn resulted in that designers have to change how and when they deliver fashion. Instead of waiting six months for the collections to hit the stores, designers now have adopted a see now buy now model. Contributions: The result of this thesis brings awareness to people within the fashion industry and fashion theories when it comes to what is happening to the industry and how to better support fashion management strategies. Social media has created an insta-culture in the society that also affects the fashion industry. This thesis also highlights the great impact that the society has on fashion even today. This study therefore further develops the sociological theory when it comes to the impact from the society and how it affects fashion.

 • 71.
  Andréasson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Letica, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kollaborativ Klädkonsumtion: En studie med inriktning på klädkonsumenters inställning till klädbibliotek2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Klädkonsumenter spelar en aktiv roll i konsumtionsutvecklingen och besitter en kraft att förändra klädkonsumtionen. Över tid har olika motreaktioner till dagens klädkonsumtion etablerats och Product-Service Systems (PSS) erbjuder alternativa konsumtionsmöjligheter. Under PSS faller kollaborativ klädkonsumtion och klädbibliotek, som syftar på byte av ägarskap eller delat ägarskap av modeprodukter.

  I studien presenteras Consumer Culture Theory (CCT) som riktar sig mot dynamiken i kulturella och sociala synpunkter. CCT används som teori för att identifiera kopplingar till PSS-perspektiv och huruvida klädbibliotek kan utvecklas till en bredare konsumtionskultur.

  Syftet med studien är att undersöka inställningen hos yngre kvinnliga klädkonsumenter till att använda klädbibliotek, genom att titta på kulturella påverkande faktorer. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer visar resultat på att interna och externa kulturella faktorer bidrar till ökad medvetenhet inom hållbarhet. Allt fler klädkonsumenter förespråkar hållbara konsumtionsalternativ, vilket innebär att klädbibliotek kan få en ökad spridning.

 • 72.
  Andrén, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Hermansson, Mariel Alexandra
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Vägen till den virtuella butiken: en studie om Gina Tricots möjligheter att marknadsföra sig online2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internet når idag över 8 miljoner människor i Sverige och är en naturlig del av vardagen för många. För företag betyder detta en viktig marknadsföringskanal som inte bör underskattas. Genom att kommunicera med målgruppen via plattformer såsom sociala nätverk, bloggar och mikrobloggar kan företag erbjuda mervärde och bygga relationer online. Genom att utnyttja rätt marknadsföringskanal kan onlinemarknadsföring undvika att uppfattas som påträngande för konsumenten och istället inspirera på ett hjälpfullt sätt. Syftet med studien är att med en kartläggning av fast-fashionkonsumenters nätbeteende och attityder fastställa hur modeföretaget Gina Tricot som har flera försäljningskanaler kan öka besöksfrekvensen till den virtuella butiken genom marknadsföring online. Uppsatsen har en kvalitativ ansats med en fallstudiedesign. De insamlade empiriska data är av både kvalitativ och kvantitativ natur då både en bredd och ett djup har eftersträvats. Datamaterialet består av en webbenkät med 181 respondenter, strukturerade intervjuer på stan med 120 respondenter, två gruppintervjuer samt en personlig intervju med en marknadskoordinator. Det empiriska materialet har analyserats utifrån den teoretiska referensramen bestående av teorier om onlinemarknadsföring, konsumentbeteende samt multi-channel-återförsäljning. Studien har visat att bloggar är en stark marknadsföringskanal för modeföretag då konsumenterna känner en stor tillit till bloggare samt då det hjälper dem att förkorta köpprocessen. Analysen visar även att det genom sociala nätverk är viktigt för modeföretag att bygga relationer samt aktivt kommunicera med målgruppen för att skapa lojalitet. Andra starka kanaler har visat sig vara nyhetsbrev samt banners. För att stärka Gina Tricots webbutik har ett behov observerats av att uppmärksamma det breda sortiment som finns representerat på Internet då större utbud visat sig vara det starkaste motivet till onlineshopping i studien. Resultatet visade även att webbutiken behöver erbjuda en högre visuell upplevelse då exponeringen av produkterna på ginatricot.com idag inte överkommer den stora riskuppfattning som köp av kläder online innebär för konsumenten. Sett utifrån ett marknadsföringsperspektiv kan denna förändring ha en positiv word of mouth effekt samt kan till fördel användas vid exponering av produkter på sociala nätverk.Internet reaches today over 8 million people in Sweden and has become a natural part of the everyday life. For companies this means a marketing channel too important to ignore. By communicating with the target group via social networks, blogs and micro blogs the company is able to offer an added value and to build relationships online. By choosing the right marketing channel and strategy the online marketing is able to avoid being seen as intrusive and the consumer could instead perceive the marketing as inspiring and helpful. When using a multichannel perspective offering e-commerce, marketing online becomes important to manage increased awareness and generate more traffic to the web site. The purpose of the study is by the identification of fast fashion consumer’s behavior and attitudes determine how the fashion company Gina Tricot is able to increase the traffic to their virtual store through marketing online. The paper has a case study design with a qualitative approach. The empirical data are both qualitative and quantitative to ensure a depth and a width to the thesis. The gathering of the data has been made through a web survey which consists of 181 respondents, 120 structured interviews, two group interviews and one interview with a market coordinator. The gathered empirics have been analyzed according to the theoretical framework which consists of theories regarding online marketing, consumer behavior and multi-channel retailing. The findings made in the thesis show that blogs are a strong marketing channel because of the great trust consumers feel towards bloggers and since blogs also help consumers to abbreviate the buying process. The analysis also shows that it is important to build relationships on social networks and to actively keep a two-way communication in order to create loyalty. Other effective marketing channels are companies’ newsletters and banner ads. To strengthen the image of the online store of Gina Tricot we have observed a need to inform the consumer of the wide and more unique assortment they offer online since a larger assortment and uniqueness has shown being the strongest reason for online shopping in this thesis. The result also showed that the web shop needs to provide a higher visual experience since the exposure of today’s products on ginatricot.com do not overcome the consumer’s risk perception of buying clothes online. From a marketing perspective this change can have a positive word of mouth effect among consumers and can be used positively when displaying products on social networks.

 • 73.
  ANDRÉN FORSBERG, AGNES
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  SJÖBERG, IDA
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Attityder till hållbart mode: Är hållbarhet en avgörande faktor vid klädköp?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi lever idag i ett samhälle där överkonsumtion av kläder blir allt vanligare. Modebranschen erbjuder ett explosivt utbud av kläder, och ”fast fashion” har blivit ett allmänt känt begrepp. Under de senaste åren har dock ett motstånd till detta växt fram: vissa konsumenter blir alltmer medvetna om hur deras egna konsumtionsvanor påverkar både miljön och människor världen över. Massproduktionens- och masskonsumtionens tid förväntas därmed snart vara över, och hållbarhet förutspås bli en så kallad megatrend inom såväl klädbranschen som andra branscher. Det har tidigare genomförts en mängd forskning om hållbarhet och hur detta påverkar konsumenters köpbeslut. Trots att etik och miljö uppmärksammas alltmer menar dock många forskare att det idag finns ett gap mellan konsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och deras faktiska ageranden. Många kunder uttrycker en positiv attityd till ämnet och en önskan om att bidra till en hållbar utveckling, men det är fortfarande få som tar hänsyn till detta i sitt beteende. Syftet med vår studie är att bidra till en ökad kunskap om gapet mellan konsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och deras faktiska ageranden. Vi har under arbetets gång samarbetat med Nudie Jeans som är ett klädföretag som aktivt arbetar med miljö och etik. Trots sitt ekologiska ställningstagande är dock företaget frågande till hur stor inverkan hållbarhet faktiskt har i deras kunders köpbeslut. Vår studie baseras på en kvantitativ undersökning där empirin utgörs av webbenkäter som skickats ut till ett urval av Nudie Jeans kunder. Det resultat som vår undersökning genererat sammanställdes i datorprogrammet SPSS, och redovisas i ett flertal tabeller. Vi testade även samband mellan ett antal relevanta variabler för att tydligare få svar på vår studies syfte. Resultatet av vår undersökning antyder att det även bland Nudie Jeans kunder finns ett gap mellan uttalad omtanke om hållbarhet och faktiska ageranden. Eftersom urvalet består av Nudie Jeans kunder kan dessa antas ha en positiv inställning till hållbarhet, och ett handlande därefter. Så är dock inte fallet. Vår studie indikerar att respondenterna har en positiv inställning till hållbarhet och en vilja att lägga ner både mer tid och pengar på köp av denna typ av varor. Resultatet pekar även på att hållbarhet är en av de tre viktigaste faktorerna vid köp av såväl kläder generellt som jeans specifik. Dock är det fortfarande något som saknas för att denna positiva attityd ska omvandlas till handling. Den slutsats som kan dras från vår undersökning är att det hållbara klädutbud som marknaden idag erbjuder inte är tillräckligt, både vad gäller estetik och mängd. Existerande modeföretag måste uppenbarligen arbeta för att få en bättre förståelse för vad deras kunder efterfrågar, och därefter utveckla klädkollektioner som stämmer in på detta.

 • 74.
  Andrén, Oscar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Christiansson, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållbarhet som legitimeringsinstrument: Finns det någon relevans i att mäta hållbarhet?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  CSR är ett hållbarhetsbegrepp som har blivit allt vanligare i näringslivet, då det blir viktigare och viktigare för företags intressenter. Detta leder till att det byggs upp en förväntan gentemot bolags hållbarhetsrapportering. Dock finns det inga korrekta definitioner av begreppet mer än att det är starkt kopplat till hållbarhetsdimensionerna, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Tidigare forskning har ifrågasatt företags syften med att upprätta hållbarhetsredovisningar och i samhällsdebatten förs en diskussion kring huruvida företag upprättar hållbarhetsredovisningar enbart i syfte att erhålla extern legitimitet. Som utveckling av detta har förslag lagts fram om att införa standardiseringsmått, det vill säga gröna nyckeltal. Denna studie kommer att granska innehållet av hållbarhetsredovisningar med utgångspunkt i olika legitimitetsstrategier samt undersöka möjligheten att mäta hållbarhet utifrån den finansiella redovisningen. Detta kommer göras genom att jämföra granskningen av hållbarhetsredovisningen och den finansiella redovisningen. Studien har utfört en kvalitativ diskursanalys och en förädlingsvärdeanalys för två företag, vilket gör det möjligt för oss att mäta hållbarhetsdimensioner från två olika perspektiv. Diskursanalysen utförs i två steg där det första steget svarar på hur företag legitimerar sig. I det andra steget kategoriseras och tolkas textutdragen från första steget i syfte att svara på hur hållbarhetsdimensionerna är distribuerade. Studiens kvalitativa forskning har ett induktivt tillvägagångssätt som har sin grund i tidigare forskning. Med hjälp av studiens utvalda teorier har frågeställningarna kunnat besvaras och resultatet analyseras. Slutsatsen till första frågeställningen framgår det att de valda bolagen främst legitimerar sina verksamheter via hållbarhetsredovisningen genom återkommande argument i olika formuleringar vilket karaktäriserar social legitimation. Sedan legitimerar företagen i studien sig genom att använda institutionell retorik, vilket är ett karaktärsdrag för responsible legitimation. Slutligen skapar företagen legitimitet till sin verksamhet genom att titulera sig själva som mer erfarna och ledande inom miljöfrågor och socialt ansvar än sina konkurrenter, vilket kännetecknar other de-legitimation. Slutsatsen kring studiens andra frågeställning är att det delvis finns möjlighet att mäta hållbarhet utifrån den finansiella redovisningen och jämföra med hållbarhetsredovisningen. Dock mäter de olika dimensionerna olika i relation till relevans och användbarhet. Studiens slutsats är att den ekonomiska och teknologiska hållbarheten är mer relevant och användbar vid mätning än den sociala och miljömässiga hållbarheten. Den miljömässiga hållbarheten är idag svagt definierad och dessutom frivillig för företag att ta med i sin finansiella redovisning, vilket återspeglas i denna studie där endast ett av två företag tar upp posten.

 • 75.
  Aneja, Arun P.
  et al.
  DuPont Company.
  Pal, Rudrajeet
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ambidexterity drivers in plural business models’ (pBMs’) value-structure: an explorative study from DuPont2016Ingår i: From Science to Society: Innovation and Value Creation, University of Cambridge, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigates how can ambidexterity be detected and classified in plural business models (pBMs) at the level of their underlying value-structure (value- creation and extraction), and what are the drivers. Such pBMs are run by multi-national firms to accommodate various technologies and innovations however is stressful due to inherent incompatibilities and conflicts between them. Existing scholarly discussion is limited in exploring this issue, from a value generation perspective, essential to identify where to and how to commit resources in these pBMs. The paper builds upon an explorative study of six successful product cases (and their associated business models) from DuPont’s Textiles Fibre Division (DTFD) to show how exploration and exploitation generates resultant trajectories along value- creation and extraction mechanisms, respectively, in a product. Consistent and inconsistent combinations of these trajectories along the value-structure results in four differential drivers of pBMs, viz. (i) technological breakthrough, (ii) market-back technology, (iii) continuous technology, and (iv) continuous market-back, thus characterizing their inherent ambidexterity. These ambidexterity tendencies are along value- creation and extraction mechanisms.

 • 76.
  Aneja, Arun
  et al.
  College of Engineering and Technology, East Carolina University.
  Pal, Rudrajeet
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. University of Borås.
  Textile Sustainability: Living Within Our Means2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Sustainability is defined by Brundtland as “….development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. An evaluation of the current ‘pulse of the planet’ which consists of nature’s core business of creating diversity, abundance and continuance yields a bleak future. It suggests limited supplies of natural resources that pose an obstacle to future worldeconomic growth. This paper makes an assessment of a sustainable future for textiles based on economic, social,and environmental dimensions. Both strategic and tactical remedies for the textile value chain are provided. Thecollective actions suggested will not ensure success but rather provide a framework for a better and safer planet.

 • 77.
  Aneja, Arun
  et al.
  East Carolina State University.
  Pal, Rudrajeet
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Textile Sustainability: Major Frameworks and Strategic Solutions2015Ingår i: Handbook of Sustainable Apparel Production / [ed] S. S. Muthu, CRC Press, 2015, s. 289-306Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sustainability is commonly defined as “….development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. An evaluation of the current ‘pulse of the planet’ which consists of nature’s core business of creating diversity, abundance and continuance yields a bleak future. It suggests limited supplies of natural resources that pose an obstacle to future world economic growth. In this context, the work makes an assessment of a sustainable future for textiles and apparel industries based on economic, social, and environmental dimensions along the major emergent patterns highlighted in 8 critical sustainability frameworks (viz. ecological footprint, natural step, natural capitalism, industrial ecology, cradle-to-cradle, bio-mimetic, ZERI, and planetary boundaries). A fundamental mind-shift in these industries by identifying various components of non-sustainability is suggested. Such deeper insights and collective changes will not provide solutions to ensure success but rather provide a holistic and integrated systems perspective to give rise to this major transformation. 

 • 78. Aneja, Arun
  et al.
  Pal, Rudrajeet
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  The Quest for Continual Growth in Textiles: Innovation Diversity and Organizational Resiliency2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The brutally competitive nature globally and raw material volatility of textile industry are some of the reasons why companies cannot afford to fall behind in efficiency, innovation or organizational resiliency. The present article seeks to explore the common thread and textile-related scientific views that changed our lives through the ages. Who were the textile dream weavers and the companies that transformed our industry? In addition we explore how we can use the teachings of these lessons to build novel platforms for innovations in textiles for the future. Today, textiles and fiber science in US and Europe, from its once lofty perch in the global economy, stands in stark contrast to its preeminent position of just a decade ago. Its influence on the society as a whole has eroded enormously. Many of the synthetic fiber products that once fueled the rapid growth of the industry have become mature commodity products now characterized by low growth and lower profit margins. Intense global cost pressure, higher consumer expectations, a highly diverse customer base, shorter fashion cycles and reduced R&D spending have all contributed to the current malaise. What does the future hold and how can we reverse the trend to achieve and sustain the impressive credentials of the past? To add to the current dilemma, organizational ‘health’ and growth processes are constantly threatened in this era of turbulence. James Moore, in his book ‘The Death of Competition’ (1995) describes this dynamics as a ‘co-evolving’ one with unpredictable changes in markets, technology, workforces and organizations. Thus the drive for survival and success has translated, in recent times, to quest for resiliency – to survive and thrive in turbulences. On the other hand, most managers and academicians agree that innovation ensures superior organizational performance while recent research has shown that most resilient companies can dynamically orchestrate diverse innovation strategies. This has intensified the organization’s search for differentiated products and services, processes, business models, technology, strategies etc. pushing firms to gain competitive advantage and also to develop new knowledge and innovation performances to drive sustainable growth. This has resulted in organizations to follow multiple innovation strategies and to prudently devise their innovation repertoire for delivering growth, hence, success in turbulent times emphasizing resiliency. In this paper, authors diagnose an organization’s innovation in terms of the tendency to utilize its resources and dynamic capabilities, and streamline them along an ‘innovation topology’ viewed through a two dimensional matrix of (i) locus of development - innovation either internal or external to the organization, and (ii) change in performance - innovation either in use or being created newly. The portfolio of innovation strategies include sustaining innovation (internal) or through mergers and acquisitions (M&A)/joint ventures (JV) (by extending firm boundary) but using existing resources and capabilities in both cases; or radical/break-through innovations (creating new capacities internally) or disruptive/transformational innovation (exploring and creating new capacities beyond existing boundaries). A case study approach is adopted using Du Pont Company with its unparallel 200 years of ‘history of innovation and transformation’ for validating the proposed model. This is seminal from both business and academic theory-building perspective for devising unique innovation repertoire and organizational resiliency for continual growth.

 • 79.
  Aneja, Arun
  et al.
  Department of Engineering, East Carolina University.
  Pal, Rudrajeet
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kupka, Karel
  TriloByte Statistical Software, Ltd..
  Militky, Iri
  The Technical University of Liberec.
  Towards a circular economy in textiles: RESYNTEX and the European Uniion2016Ingår i: Fibres and Textiles (Vlákna a textil), ISSN 1335-0617, Vol. 23, nr 3, s. 15-21Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Europe is at crossroads in terms of growth and living standards. The nexus between circulareconomy, RESYNTEX and textile provides direction and opportunity for seamless prosperity. The currentstrategy consisting of a linear economy for resource utilization, a surprisingly wasteful model of valuecreation, is leading to decline in prosperity and concomitant global influence. It must develop a moreresource savvy circular economy, with the biological and mineral nutrients of modern society continuouslycirculating. Rather than face a bleak and uncertain future dependent on resources from overseas, Europeneeds to develop technologies towards self-sufficiency in energy and water and keep materials requiredfor consumption flowing [1]. This will insure reduction in virgin resources and treat waste as a valuableinput rather than a burden for welfare of society and the environment.RESYNTEX, the European Union’s Horizon 2020 research and innovation funded program, will producesecondary raw materials from blends and pure components of unwearable textile waste and is expectedto have a strong circular economy focus. The project will develop and demonstrate a strategic design forclosed loop textile recycling throughout the value chain.

 • 80. Aneja, Arun
  et al.
  Pal, Rudrajeet
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Militky, Jiri
  Kupka, Karel
  Kremenakova, Dana
  Torstensson, Håkan
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Textile Thru the Looking Glass: A Novel Perspective2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Today, textiles and fiber science in US, Europe and Japan from its once lofty perch in the global economy, stands in stark contrast to its preeminent position of few decades ago. Its influence on the society as a whole has eroded enormously. Many of the synthetic fiber products that once fuelled the rapid growth of the industry have become mature commodity products now characterized by low growth and lower profit margins. To add to the current dilemma, organizational ‘health’ and growth processes are constantly threatened in this era of turbulence. Thus the drive for survival and success has translated, in recent times, to quest for resiliency – to survive and thrive in turbulences. On the other hand, most managers and academicians agree that innovation ensures superior organizational performance while recent research has shown that most resilient companies can dynamically orchestrate diverse innovation strategies. Resiliency in such a context has become a prerequisite for a sustained long term business prosperity fuelled by diverse technological innovations. This has intensified the organization’s search for differentiated products and services, processes, business models, technology, strategies etc. pushing firms to gain competitive advantage and also to develop new knowledge and innovation performance to drive sustainable growth. Organizations now follow multiple innovation strategies to pragmatically devise their innovation repertoire for delivering growth, hence, success in turbulent times while emphasizing resiliency. What does the future hold and how can we reverse the trend to achieve and sustain the impressive credentials of the past? To understand the significance of what the future may hold, and to reverse the downward spiral of the industry, we must evaluate the successes and failures of the past and come to grips with rapid global changes and turbulences currently underway. The present article seeks to explore such an inexorable phenomenon of quantifying and correlating innovation and business resiliency over a time line, from the annual financial data of 35 healthy and unhealthy companies along with 5 textile companies over a span of few decades. These are then extrapolated with certain predictive capabilities to suggest future trends and strategies for the textile companies. Learning from these companies, if adopted, will yield capacity to transform the scenario. Assessments and classification of the economic health of a company is typically made based on some quantity derived from selected indices, such as Altman’s Z-score. These methods can describe an instantaneous status, or a “time snap” of an economical subject but lack information about the time-dynamics of the assessment, which is important for investors, shareholders and the management. We suggest using historical data to estimate current trends in the form of the first and second time-derivative of the appropriate quantity in the time domain. This new information is independent on the quantity itself and beside more precise description can be used as new predictor to improve effectiveness of classification of successful and unsuccessful subjects. This approach is further discussed in this paper.

 • 81.
  Anita, Radon
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sundström, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Behre, Martin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Adding Value through In-store Self-Service Technology in Retailing2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction

  Technology-facilitated transactions have become an increasing part of retail encounters and customers, in some instances, are interacting with technology more than firm employees to create service encounters. Acceptance and adaption of new technology in store is dependent on several factors such as personality. Previous studies (Demirkan & Spohrer, 2014) suggest that product information and search process in store can be supported with the help of digital technology. It is suggested the infusion of technology can enhance service encounters by making them more expedient and efficient and thus, satisfying (Bitner, Ostrom, and Meuter 2002; Meuter et al. 2000). Giebelhausen et.al. (2014) suggest that the interplay between frontline technology use and service encounter evaluations may be more complex than it seems, and it is also suggested that technology-enriched retail environments affects relations between consumers, employees, and retailers (Pantano, and Migliarese, 2014).

  Academic literature has very much focused on the interpersonal dynamics of service-encounters (Bettencourt and Gwinner 1996; Bitner, Booms, and Tetreault 1990; Fischer, Gainer, and Bristor 1997; Goodwin 1996; Hartline and Ferrell 1996) that has extensively been explored, but to a lesser extent has research investigated customer interactions with technological interfaces (Bitner, Brown, and Meuter 2000; Dabholkar 1996). In their extensive exploration of a wide range of SSTs Meuter et.al. (2000) called for further research examining what motivates people to use an SST, how people would go about learning their role as it relates to interacting with an SST, and also what factors that limit perceived ability to interact with SSTs.The purpose of this study was to evaluate the value added by retail in-store self service technology for consumers. Important aspects of the SST interaction include the perceived service, the purchase intentions and interaction with the sales personnel.

  Experimental design and methodology

  Depending on their complexity, certain products are perceived as more difficult to buy than others. Within a retailing context complexity dimensions regarding products is not so often heard of, however, many customers perceive products as difficult. This is due to the fact that consumption of the product is important and mistakes are often made. In a research program within the University of Borås and Swedish Institute for Innovative Retailing, the Academic environment gather retailers that strive to innovate and help raise customer perceived value in the fixed store setting. While significant investments in innovative technology systems such as self-scanning, mobile platforms or digital payment methods, continue to transform the customer’s experience it also help retailers being more effective. One of the Swedish retailers (a large retail chain within home textiles) wanted to develop a new tool for customers in store, helping them to decide on what product to buy. The system developer connected to the research institute programmed an IT-pilot designed to help customers decide the right product, with the help of a decision tree-model. Products chosen to be a part of the decision tree were pillows and duvets/covers. For most people this may sound like an easy product to choose, but studies made within SIIR contradict this opinion, showing that these kind of products are perceived as very difficult to decide upon. You need to know how your pillow must be in terms of filling, material, size etc. You also need to know how warm your cover should be compared to how you sleep at night and how the temperature is in your bedroom among other things. The IT-pilot was programmed into a touch-screen based self-service computer station, and the layout was made according to the retailer’s format and colour.

  The overall design of the field study was a structured three day in-store experiment with a touch-screen based self-service device aiming for three groups of respondents. These were 1) loyalty card members 2) voluntary participants in the SIIR survey registry and 3) Walk-in customers. The respondent were either assigned to the SST-based IT-pilot, or the sales clerk, to simulate a purchase in a real retail environment. When the respondents had selected and located the chosen merchandise the mock purchase was interrupted, and the structured interviews were conducted.

   

  The IT-pilot was a computer with touch screen, where a software prototype of a SST-program was installed. The customers made choices on the screen and the software gave them appropriate recommendations based on a hierarchy of choices the customer made on the touch screen. The IT-pilot was placed centered on a wall, by duvets and pillows. When the customer had gotten a recommendation from the IT-pilot they searched for the item of preference in the store, without help from sales personnel. The simulated purchase was concluded and the respondents were asked questions from a questionnaire with different design depending on whether the respondent had experienced a SST-encounter or a sales clerk encounter. Two research assistants, collecting the data and reporting it to the researchers in the study, performed the questionnaires. The research design was experimental in the sense that the respondent never actually performed a real purchase; they were invited and asked to participate in a fictional purchase, going through the different phases in the purchasing process. Total sample in the experiment was 78 customers contributing to the data set.

  Results

  The average respondent in the study was a woman 47.1 years-old. Two respondents were male, thus reflecting the age and sex of the store’s targeted segment. Most respondents were relatively frequent visitors to the retail chain. 75.6 of the population visit a store one to two times every month, indicating an interest in the category. Less than 4% were highly infrequent visitors. Some used the internet regularly, but mobile platforms were seldom used, indicating a low internet maturity in the population.

  When asked how they perceived the importance of personal service, a majority of the respondents claimed it was high. However, the willingness to pay for better service was low. The self-stated computer literacy was high but their experience and willingness to use the internet retail options was low. The respondents were reluctant to try the SST-device, or at least hesitating, however, when educated they wanted to test the service. When asked which service was the best, the sales clerk or the SST, they preferred pre-purchase information sources such as employee encounters, and signs (including hang tags).

  The expected service level at the fixed store setting was high or very high before the experiments were carried out. Both the sales clerk and the SST, proving that both SST and sales personal delivered customer perceived value, fulfilled these expectations. The service experience, information quality and the match with preference were very good with the sales clerk. The SST received a somewhat lower rating compared to the personal encounter. The likelihood that the subject would actually purchase the product was slightly higher for the respondents who received service from sales personnel.

  Even if the recommended product is a good match for the customers’ preferences, we cannot conclude that there will be a purchase to finalize the sale. The product may not be important enough, or it can be difficult to find in the store. The product category in our experiment was considered very important by both the group serviced by the sales clerk and the SST group. However, those serviced by the sales clerk stated it was easier to locate the shelf where the recommended item was located, and to locate it n the shelf, than the group serviced by

  Discussion and Conclusions

  The study shows that customers perceive the SST as both simple and logical with a good layout and as a good basis for decision making. This is in line with previous research that suggests that customers can perceive an added value if SST is present in-store. Given the results it is also indicated that acceptance for SST such as the IT-pilot in this case is dependent upon both outcome and expectations. Customers in this study, who are customers of the home textile company that was the setting require high service but are not willing to pay for the higher service level. Their focus is on value for them personally as customers (i.e. price and service related to price), more than the ultimate shopping experience. It was also revealed that the SST-based IT-pilot used in this study was best utilized when used in combination with personal selling and was most appreciated when the store was very busy. This indicating that consumers appreciate having the option of customizing their own service experience given the variables of time, access to sales personnel and readiness and willingness to use SST devices. Further research should view the combination of SST and personal service in order to view consumer choice of medium for service encounters, particularly when purchasing so called complex products. Methodologically further research should view the results when a SST device is placed in-store and respondents are not invited to an experiment but interview after having used the device uninitiated by researchers.

  References

  Bettencourt, Lance and Kevin Gwinner (1996), “Customization of the Service Experience:

  The Role of the Frontline Employee,” International Journal in Services Industry Management, 7 (2), 2–20.

  Bitner, MJ. and Mary Stanfield Tetreault (1990), “The Service Encounter: Diagnosing

  Favorable and Unfavorable Incidents,” Journal of Marketing, 54 (January), 71–84.

  Bitner M.J., Brown S.W., Meuter M.L., (2000) Technology Infusion in Service Encounters,

  Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 28, n. 1, pp. 138-149.

  Bitner M.J., Ostrom A.L., Meuter M.L., (2002) Implementing Successful Self-Service

  Technologies, Academy of Management Executive, vol. 16, n. 4, 2002, pp. 96-109.

  Dabholkar P.A., (2003) Understanding Consumer Motivation and Behavior Related to Self-

  Scanning in Retail, International Journal of Service Industry Management, vol. 14, n. 1, pp. 59-95.

  Demirkan, H., Spohrer, J. (2014) Developing a framework to improve virtual shopping in

  digital malls with intelligent self-service systems, Journal of Retailing and Consumer Services, Volume 21, Issue 5, pp. 860-868.

  Giebelhausen, Michael, Stacey G. Robinson, Nancy J. Sirianni, and Michael K. Brady (2014)

  Touch Versus Tech: When Technology Functions as a Barrier or a Benefit to Service Encounters. Journal of Marketing: July 2014, Vol. 78, No. 4, pp. 113-124.

  Meuter, Matthew L., Amy L. Ostrom, Robert I. Roundtree, Mary Jo Bitner (2000) Self-

  Services Technologies: Understanding Customer Satisfaction with Technology-Based Service Encounters. Journal of Marketing: July, Vol. 64, No. 3, pp. 50-64.

 • 82.
  Ankarling, Pia
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Mehlqvist, Lisa
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Betydelsefulla faktorer som bör ingå i en marknadsföringsmix för modeprodukter till barn2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In a society where children are getting a bigger influence over the family’s consumption and where more products for children are purchased, the market for children products has expanded. This growth is due to a higher amount of older parents which have a god economy and are choosing to spend more money on products for their children. Also the fact that parents use fashion products for children as a way to reflect their own status and that children are becoming more fashionable and aware of trends have contributed to the markets expansion. All together this leads to a grown importance of knowledge for marketers concerning the market. What makes the market for children’s products so complex is the fact that marketers needs to considerate the fact that both mother and child is the consumer. From this, two problems have been identified from which this study derives from, and they are how the integrated buying decision making process appears regarding fashion products for children and also which significant factors that should be included in the formation of a marketing mix for this type of products. Through collection of questionnaires from mothers of children in the ages between six and twelve, and also interviews with shop staff in Lindex and KappAhl stores, as well as observations in two of these stores, we have gathered empirical data. This data has combined with chosen theories and former research, been the foundation for our conclusions regarding identified problems. Regarding the buying decision making process we have come to the conclusion that both mother and child are active when choosing products and take on several different roles during the process. We also have come to the conclusion that it is of great importance for companies to have an understanding for both mother and child, in order to be able to communicate their message to them. Regarding the formation of the marketing mix we have come to the conclusion that the four factors price, place, product and promotion must interact whit each other in order to make an effective message.

 • 83.
  Annvik, Sophie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Jonsson, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Funktionskläder och den fysiska butikens funktion2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sportswear is growing into a fashion trend due to consumers growing desire for a healthy lifestyle. Some years back functional sportswear companies sold their clothing mostly via retailers, in recent years however these companies have integrated downstream in the supply chain. Now most functional sportswear brands operate their own stores: flagship or brand stores. Many researchers have investigated how companies use integration in the supply chainas a strategy. Few of these researchers have solely looked into functional sportswear companies and their unique products. The purpose of this thesis is therefore to examine why functional sportswear brands operate brand stores.

  In this paper several researchers suggested reasons to why companies integrate downstream in the supply chain, which has been taken into account. Researchers such as Penaloza (1998), Pine and Gilmor (1998) and Thomas et. al (1999) have suggested that brand image, a relationship with the consumer and the chance of giving the consumer an experience are important advantages that comes with a brand store. Researchers have also discussed how the brand store generates sales through other channels. These advantages of brand stores as well as reasons for downstream integration have been used to critically examine why functional sportswear brands operate brand stores. The study shows that all examined sportswear brands use the brand store as a way of building image. The companies all find the chance of giving the consumer an experience as an important aspect of the brand store.

 • 84.
  Aofeng, Zhuang
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Han, Bao
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Virtual Reality in Marketing—An explorative study2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Recently, virtual reality (VR), as a new form of technology is developing and evoking public interest. VR technology can provide an artificial realistic environment controlled by body movements. The technology has been applied in many areas for example movies and other entertainments. It provides interactive experiences and it is still developing to many other new fields like medicine and the military.It is exciting to look into how virtual reality technology can be helpful to some new areas such as marketing. The purpose of this thesis is to try to find out whether virtual reality technology, as a marketing tool, can attract customers’ attention more than traditional marketing tools.We choose IKEA as an experimental case study has been chosen as method for doing this research. We use IKEA’s virtual reality application on the Steam to do the experiment. IKEA is a big Swedish furniture retailer, which has stores all around the world. IKEA virtual reality application is a simulation of a kitchen environment. In the application, users can interact with virtual items such as cooking a meal with pan and meat balls. The application is available on the Steam, a digital distribution platform used for e.g. digital gaming. The thesis first introduces the background of virtual reality technology and marketing theory and then, analyzes marketing through virtual reality. We believe that the result of our experiment with IKEA’s application can be used as a reference for other companies.

 • 85.
  Apelkvist, Niklas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ismail, Brin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  ”Billigast är inte alltid bäst, vi kommer aldrig att vara billigast men strävar efter att vara bäst”: En studie om kundlojalitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige har banksektorn en avgörande inverkan i vårt vardagliga liv, då vi alla i stort sett är kopplade till en bank. Detta har bidragit till att banker har utsätts för ökad konkurrens, vilket sätter stor press på bankerna att sticka ut från övriga konkurrenter och erbjuda tjänster som gör kunden nöjd samt lojal mot sin bank. Idag har bankerna lagt ner stora resurser för att uppfylla en god kundnöjdhet och kundlojalitet. Kundlojalitet är resultatet av flera faktorer som bl.a. kundnöjdhet, förtroende och lojalitetsprogram som också presenteras i uppsatsen. Uppsatsen ska ge läsaren en överblick av hur banker i Borås arbetar för att skapa en god kundlojalitet. Uppsatsen har begränsats till tre banker i Borås, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Swedbank och Nordea. Syftet är att skapa en djupare förståelse för hur bankerna arbetar för att hålla en god kundlojalitet. Genom en kvalitativ metod har det undersökts hur bankerna arbetar med kundlojalitet och dess viktiga faktorer nöjdhet, förtroende och verktyget lojalitetsprogram. Uppsatsen genomfördes med hjälp av intervjufrågor som grundar sig på tidigare forskning inom kundlojalitet, kundnöjdhet, förtroende och lojalitetsprogram. Respondenter från SEB, Swedbank och Nordea fick svara på frågor angående dessa fyra faktorer och hur de arbetarmed att skapa en god kundlojalitet utifrån deras perspektiv. Vårt resultat visar att de tre bankerna Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Swedbank och Nordea i Borås känner till vikten av att ha en god kundlojalitet för att inte förlora sina kunder.

 • 86.
  Aronsson, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gyllencreutz Wendeberg, Helena
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Är reshoring ett alternativ för modeföretagen?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problematisering

  I en konstant föränderlig bransch som modebranschen är det viktigare än någonsin att ha en väl fungerande värdekedja och ett bra sourcingarbete. Företag har länge outsourcat sin produktion vilket har visat sig vara väldigt effektivt i många fall, men nu menar vissa forskare att det börjar synas en motsatt trend, då företag istället börjar flytta hem produktionen för att generera fördelar. Detta kallas för reshoring. Forskningen nämner att det kan bli fördelaktigt med reshoring då det kan ge en effektivare värdekedja, minskade risker samt skapa värde för både konsument och företag. En fråga blir då om det bara finns fördelar med reshoring eller vad det är som går emot beslutet. Forskningen tyder på att reshoring kommer slå igenom men detta är ingenting som vi märkt ännu.

  Syfte och metod

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svenska modeföretag med hjälp av sourcing kan förbättra och effektivisera sin värdekedja. Vi kommer även att ta reda på om företag är öppna för möjligheten att ta tillbaka produktion till Europa, så kallad reshoring. Då flera forskare menar att det snart kommer uppstå en balans mellan hur mycket som flyttas ut och som flyttas hem vill vi ta reda på om det är något som ligger i företagens intresse. För att få reda på detta genomförde vi semistrukturerade intervjuer med en rad företag som passade in på syftet. Empirin som samlades in kopplades sedan samman med den teoretiska referensramen för att kunna analyseras och besvara vår forskningsfråga.

  Resultat och slutsats

  Efter att en analys hade sammanställs så kom vi fram till att de intervjuade företagen inte delade den positiva bilden av reshoring som forskarna hade. Medan forskarna pratade om risker och ökade löner i de asiatiska länderna så menade företagen istället att de under flera år skapat sig en trygghet i Asien med hjälp av produktionskontor och långvariga relationer med sina leverantörer. Att då bryta detta för att dra sig tillbaka till Europa, kändes för företagen således onödigt. Dessutom tog företagen upp att Europa inte alls behövde vara tryggare än Asien. Vår slutsats är att forskningen kring reshoring är väldigt intressant och eventuellt kan bli något i framtiden, men modeföretagen har inte kommit dit än och kanske inte heller någonsin kommer att göra det.

 • 87. Aronsson, Hanna
  et al.
  Hjort, Klas
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Näslund, Hanna
  Torstensson, Håkan
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Service delivery requirements of mail order/e-commerce customers: an important consumer insight2010Ingår i: Proceedings of Nofoma 2010, Kolding, NOFOMA , 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Traditionally, mail order and e-commerce organisations view the consumers as one entity, meaning there is no differentiation of service. Research has shown that return levels depend on both age and lead-time, and consequently end user requirements are of great interest. This study investigates expected lead-time service requirements of one organisations mail order/e-commerce customers and measures the gap between the expected and the specified service. A case study was performed with one of the leading Swedish mail order/e-commerce organisations. The descriptive study combined qualitative and quantitative data answering questions regarding the consumer’s requirements and how they vary depending on age. This research is based on primary data from a customer survey with answers from more than 6 000 respondents. The proposition that the gap between specified and expected customer service requirements varies with age and lead-time was supported, thus indicating that mail order and e-commerce organisations should work closer with their customers. They should likely segment their customers and differentiate their service delivery. The presented research results describe what service requirements regarding lead-time are, and how they vary with age for customers of one organisation. There is a gap between the customers’ service requirements and the service specified/delivered by the case organisation and the gap varies with age as proposed. The only normative statement is that close cooperation between the case organisation and its customers is vital. How customers should be categorized and how to differentiate the service delivery will be topics of further research.

 • 88.
  Arvidsson, Elias
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  An investigation to unearth a potential, alternative future for textile industry standards: A Minor Field Study in India2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
 • 89.
  ARVIDSSON, JULIA
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  ERIKSSON, MALIN
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Om kunden själv får välja2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Social media är idag ett väletablerat begrepp och mediet används flitigt av både företag och privatpersoner. Användningsområden innefattar allt från marknadsföring till att kommunicera med andra användare. I nuläget är det ett stort fokus på att företag ska engagera sina kunder via detta medium för att på lång sikt skapa kundrelationer. För ett företag innebär en engagerad kund någon som samarbetar och genom sina handlingar skapar ett värde, för både kunden och företaget. Kundengagemang kan definieras som styrkan av en kunds deltagande och koppling till en organisations erbjudanden och aktiviteter, och kan påbörjas av antingen kunden eller företaget. Kundengagemang via social media syftar till all kommunikation som sker mot ett företag via plattformar som bloggar och andra sociala nätverk. Social media med dess interaktiva natur har gett kundengagemang en allt större betydelse för företag och kunder. Interaktiviteten bör leda till en dialog mellan företag och kund och vidare förbättra relationen mellan dem. Forskning visar dock att det finns ett glapp mellan den relation företag eftersträvar med social media och vad kunden själv eftersträvar. Uppsatsen syftar därför till att undersöka hur och varför kunder vill vara engagerade i modeföretag via sociala medier. Undersökningen genomfördes med en kvantitativ ansats och empirin samlades in via en webenkät. Målet var att få en uppfattning om hur de som följer modeföretag vill engagera sig och hur de anser att relationen ser och bör se ut. Resultatet av undersökningen visar att användare av social media främst engagerar sig genom att utföra relativt passiva handlingar som att ”gilla” bilder och uppdateringar. Det användarna vill få ut av följandet är främst inspiration och möjlighet att få tillgång till nyheter och erbjudanden. Användarna är inte intresserade av aktiviteter som innebär att de själva behöver anstränga sig och bidra med innehåll. Majoriteten är heller inte intresserad av att ha en relation, utan föredrar en envägskommunikation där företag bidrar med nyheter, erbjudanden och inspirerande bilder. I analysen kom vi fram till att det bland användarna finns olika typer av engagemang som vidare kan kopplas till olika typer av följare och kunder. Dessa följare skiljer sig åt beroende på hur mycket innehåll de bidrar med och hur stort värde de producerar för ett företag. Den vanligaste typen av följare i vår undersökning är den som har ett passivt beteende på social media och kategoriseras som en ”nöjd kund” som inte söker en relation. Användaren följer modeföretagens sociala medier av vad vi anser är själviska motiv, inte för att bidra till ett samarbete och en relation som i slutändan skulle kunna vara till nytta för både modeföretag och kund. Sammanfattningsvis uppvisar de responderande ett väldigt lågt engagemang och ses som ointresserade att bedriva en relation tillsammans med modeföretag på sociala medier.

 • 90.
  ARVIDSSON, JULIA
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  ERIKSSON, MALIN
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Om kunden själv får välja2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Social media är idag ett väletablerat begrepp och mediet används flitigt av både företag och privatpersoner. Användningsområden innefattar allt från marknadsföring till att kommunicera med andra användare. I nuläget är det ett stort fokus på att företag ska engagera sina kunder via detta medium för att på lång sikt skapa kundrelationer. För ett företag innebär en engagerad kund någon som samarbetar och genom sina handlingar skapar ett värde, för både kunden och företaget. Kundengagemang kan definieras som styrkan av en kunds deltagande och koppling till en organisations erbjudanden och aktiviteter, och kan påbörjas av antingen kunden eller företaget. Kundengagemang via social media syftar till all kommunikation som sker mot ett företag via plattformar som bloggar och andra sociala nätverk. Social media med dess interaktiva natur har gett kundengagemang en allt större betydelse för företag och kunder. Interaktiviteten bör leda till en dialog mellan företag och kund och vidare förbättra relationen mellan dem. Forskning visar dock att det finns ett glapp mellan den relation företag eftersträvar med social media och vad kunden själv eftersträvar. Uppsatsen syftar därför till att undersöka hur och varför kunder vill vara engagerade i modeföretag via sociala medier. Undersökningen genomfördes med en kvantitativ ansats och empirin samlades in via en webenkät. Målet var att få en uppfattning om hur de som följer modeföretag vill engagera sig och hur de anser att relationen ser och bör se ut. Resultatet av undersökningen visar att användare av social media främst engagerar sig genom att utföra relativt passiva handlingar som att ”gilla” bilder och uppdateringar. Det användarna vill få ut av följandet är främst inspiration och möjlighet att få tillgång till nyheter och erbjudanden. Användarna är inte intresserade av aktiviteter som innebär att de själva behöver anstränga sig och bidra med innehåll. Majoriteten är heller inte intresserad av att ha en relation, utan föredrar en envägskommunikation där företag bidrar med nyheter, erbjudanden och inspirerande bilder. I analysen kom vi fram till att det bland användarna finns olika typer av engagemang som vidare kan kopplas till olika typer av följare och kunder. Dessa följare skiljer sig åt beroende på hur mycket innehåll de bidrar med och hur stort värde de producerar för ett företag. Den vanligaste typen av följare i vår undersökning är den som har ett passivt beteende på social media och kategoriseras som en ”nöjd kund” som inte söker en relation. Användaren följer modeföretagens sociala medier av vad vi anser är själviska motiv, inte för att bidra till ett samarbete och en relation som i slutändan skulle kunna vara till nytta för både modeföretag och kund. Sammanfattningsvis uppvisar de responderande ett väldigt lågt engagemang och ses som ointresserade att bedriva en relation tillsammans med modeföretag på sociala medier.

 • 91.
  Arvidsson, Sofie
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Fägerskiöld, Sandra
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Mårtensson, Theresa
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Varumärkesidentitet och image: En studie om Lindex och Prada2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Competition is keen in the fashion industry of today. Homogenous products and prices are driving competition and most firms are struggling hard to attract customers. Brands have become one of the most important assets for success and are often critical for the choices of the consumers. A strong brand is often considered as a substantial value in the eyes of the consumer and gives the individual firm a competitive advantage in the marketplace. To build a strong brand it takes that the brand identity not is in conflict with the brand image of a firm or a product. Sometimes one of these conflicts exit and sometimes the firms are not even aware of it. In this thesis we study how two firms, Lindex and Prada, perceive their own image and then we compare how the images of the firms are perceived by the customers. We have also tried to explain why such discrepancies take place. The thesis is based on secondary data such as articles and books about the subject and primary data in the form of carried out interviews with people representing the fashion firms Prada and Lindex. We also interviewed twelve women in the age of 25 to 35. Our choice of people to interview was guided by our ambition to understand similarities, differences and problems in the communication between the two firms and their customer. We have applied a hermenephtic research perspective which means that we as scientist are fairly free in our interpretations of the phenomenons that we study. This suited us well in our ambition to try to understand how firms work to make their perception of their own brand not differ from the perception of their own brand in the eyes of their customers. The thesis was based on a deductive research approach and existing theories in the field of brand identity and brand image. The theory frame of references being used is to some extent also based on a model concerning expected and perceived quality both from a customer and a supplier perspective, developed by professor C. Grönroos. A model that we modified a little bit to make it fit the purpose of our study. The result of our study clearly indicate that brand identity and the brand image of Prada are much more homogeneous compared to the brand identity and the brand image of Lindex. The result is reflecting that Prada is much more successful and consequent in its market communication. We also reached the conclusion that Lindex must be more realistic and specific in its market communication and not create customer expectations that it can not live up to with its current product portfolio. We think Lindex this way creates dissatisfied and non loyal customers. The situation for Lindex has been a little further complicated by the fact that the firm is going through a reposition process by its new owner since a couple of years ago.

 • 92.
  Asanka Srimal, Waduge
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  QUALITY AS A COMPETITIVE TOOL FOR TAILOR STORE AB2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  "Customer Satisfaction is a Continuous Process which does not begin or end with a purchase". Slogans of “Quality" can be viewed all around the corners of factories, which has emerged as the managerial imperative from the past decade. But Quality failures, rejections & cancellations are still apparent. Therefore, we should investigate and prepare an action plan to experience the real achievement through producing quality products, to “Delight our Customers". The Author of this study has recognized the extent of misunderstanding, miss management of production process and Quality Systems and did select specific research methods in order to satisfy the aim of the investigation. Moreover, Author has selected one of Swedish based retailer namely Tailor Store AB, company which is very successful in web base mass customization. After analyzing the company Author has published a Quality handbook for the Tailor Store AB.

 • 93.
  Askarnia, Daniyal
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Milosevic, Nikolija
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mutabdzija, Danka
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållbarhetsredovisning: med insyn på nio företag och tre branscher2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och Problemdiskussion: Eftersom att medvetenheten hos intressenter har ökat, har det konstaterats att den klassiska finansiella informationen är otillräcklig. Av samma skäl har fler och fler riktlinjer, ramar för förberedelse samt publicering av icke finansiell information tillkommit de senaste åren. Den icke finansiella informationen är tillgänglig för att öka företagens ansvar och öppenhet mot sina intressenter.

  Syfte och frågeställning: Syftet med studien har varit att undersöka hur hållbarhetsrapporter i nio företag i Sverige skiljer sig åt i utformning och innehåll. Vidare avsåg vi att identifiera orsaker till skillnader och likheter utifrån standardiserade ramverk, intressentteori samt lagkrav. De hållbarhetsrapporter som har studerats har publicerats av företag som är verksamma inom byggbranschen, finansbranschen samt revisionsbranschen.

  Teoretisk referensram: Analysen av denna studie bygger på den teoretiska referensram som omfattats av hållbarhetens utformning och fullständighet, lagkrav gällande hållbarhets-redovisning, Triple Bottom Line, Global Reporting Initiative samt intressentteorin.

  Metod: För att svara på studiens frågeställningar valde vi att analysera nio hållbarhetsrapporter med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen användes eftersom vi hade avsikten att på ett djupare plan undersöka skillnader och likheter i rapporternas utformning och innehåll. Vidare ville vi få en djupare kunskap kring orsakerna till rapporternas likheter och skillnader.

  Empiri och slutsats: Studiens resultat visade att det exiterar både likheter och skillnader i hållbarhetsrapporterna i förhållande till miljömässiga, sociala samt ekonomiska aspekter. Skillnaderna och likheterna förklaras med hjälp av intressentteorin, Global Reporting Initiatives, lagkravet och branschtillhörigheten. Företagen har en stor valfrihet gällande utformning av hållbarhetsrapporten, hållbarhetsrapportens innehåll samt val av ramverk, detta leder till stor variation av hållbarhetsrapportens innehåll vilket resulterar i att jämförbarheten blir komplex.

 • 94.
  Asp, Susanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Johansson, Elin
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Blod, svett, tårar… och Word of Mouth?: Att arbeta aktivt med Word of Mouth2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det blir allt svårare för företag att särskilja sig på marknaden. Traditionell marknadsföring är inte längre lika effektiv som förr, och idag finns flera olika strategier för att sticka ut i bruset. Kring varumärken och produkter skapas ofta ett rykte, som ibland antingen kan vara positivt eller negativt. Ibland har detta rykte uppkommit utan påverkan ifrån företaget, men det finns även strategier för att skapa och påverka sitt eget rykte. Ett positivt rykte kan leda till ökad försäljning och vinst. Syftet med denna studie är att undersöka hur företag kan arbeta aktivt med denna typ av ryktesspridning, det vill säga Word of Mouth. Vi vill även undersöka om Word of Mouth behöver kompletteras med andra marknadsföringsstrategier, eller om den ensam är tillräcklig. Tidigare forskning har framför allt behandlat vad som påverkar konsumenter att sprida ett rykte. Buzz Marketing, som kan definieras som ett aktivt arbete med Word of Mouth, är ett område som fortfarande är relativt outforskat. Desto mindre forskning har gjorts med konfektionsbranschen som undersökningsområde. Därav ligger det i vårt intresse att studera denna del av marknaden. Inom den berörda teorin nämns vikten av att arbeta med ryktesspridning, både genom att generera positiv Word of Mouth, samt förhindra negativ Word of Mouth. Det finns olika strategier företag kan använda sig av för att bidra till positiv ryktesspridning, där den enklaste formen är att be nöjda kunder föra ryktet vidare till sin omgivning. Andra former som kräver mer aktivitet från företagets sida är att tillverka tilläggsprodukter, anordna fester samt olika typer av marknadsföringsprojekt. Till vår undersökning har vi genomfört intervjuer med utvalda företag inom konfektions- och skobranschen. Dessa är Dr Denim Jeansmakers, The Stray Boys, Ljung, Tailor Store och SCDG AB. Empirin behandlar hur dessa företag aktivt arbetar med Word of Mouth och hur de ser på denna typ av ryktesspridning. De intervjuade företagen berättar om de tror att Word of Mouth är en god marknadsföringsstrategi, eller om den är otillräcklig. Det finns flera sätt att se på Word of Mouth och att arbeta med ryktesspridning. De intervjuade företagen arbetar förhållandevis lite med denna marknadsföringsstrategi och endast ett fåtal kan ge konkreta exempel på metoder de använder sig av. Dock visar både teori och empiri på vikten av att arbeta med ryktesspridning och att minska negativt Word of Mouth. Flera av de intervjuade företagen bevisar att enbart arbeta med Word of Mouth räcker som marknadsföring, dock är detta tydligt kopplat till företagets vision, målgrupp och storlek. Huruvida effekten av Word of Mouth går att mäta eller ej råder det delade meningar om. Vissa hävdar att det går att förlita sig på trafik på websidor och ökad försäljning, andra hävdar att detta är otillräckligt då effekten inte isoleras. Ett konkret mätinstrument existerar inte.It has become more difficult for companies to differentiate themselves on the market. Traditional marketing is no longer as effective as before, and today there are several different strategies companies can use to stand out. Reputations often occur about brands and products. This reputation can be either positive or negative. Sometimes, this reputation occurs without influence from the company, but there are several strategies for companies to use to create and shape its reputation. A positive reputation can lead to increased sales and profits. The purpose of this study is to examine how companies can actively pursue this kind of rumor-mongering - Word of Mouth. We also want to study if Word of Mouth needs to be supplemented with other marketing strategies or whether it is sufficient by itself. Previous research has mainly dealt with reasons why consumers spread rumors. Buzz Marketing, which can be defined as actively working with Word of Mouth, is an area in marketing that still is relatively unexplored. Even less research has been done with the clothing industry as a study area. Hence, it is in our interest to study this share of the market. The importance of working with the rumor mill is mentioned frequently in the theory, both by generating positive word of mouth, and how to prevent negative Word of Mouth. There are various strategies that companies can use to contribute to spreading of a positive reputation; the easiest way is to ask satisfied customers to spread the reputation about the brand to their surroundings. Other forms that require more activity by the company is to offer additional products, organizing parties and various types of marketing projects. In our study, we conducted interviews with selected companies in the apparel and footwear industry. These are Dr Denim Jeansmakers, The Stray Boys, Ljung, Tailor Store and SCDG AB. The empirical material deals with how these companies are actively working with Word of Mouth and what their perception of this kind of rumor mill is. The companies interviewed also gave their version of Word of Mouth and if they feel that it is a good marketing strategy, or if it is insufficient. There are several ways to look at Word of Mouth and work with the rumor mill. The companies we interviewed do not work with this type of marketing strategy in a large extent, and only a few can provide concrete examples of methods they use. However, both our theoretical and empirical work shows the importance of working with the rumor mill and reducing negative Word of Mouth. Several of the interviewed companies proves that only working with Word of Mouth can be sufficient, however, this is clearly linked to the company's vision, target market and size. There are different opinions about whether the effect of Word of Mouth can be measured or not. Some argue that it is possible to rely on traffic for websites and increased sales; others argue that this is not enough because the effect is not isolated. A concrete measurement tool does not exist.

 • 95.
  Aspers, Patrik
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Economic Sociology2011Ingår i: Encyclopedia of Consumer Culture / [ed] D Southerton, Sage , 2011Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 96.
  Aspers, Patrik
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Value in Markets2011Ingår i: The Worth of Goods: Valuation and Pricing in the Economy / [ed] J Beckert, Patrik Aspers, Oxford University Press , 2011Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 97.
  Asphede, Gabriella
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Persson, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Digitalakundrelationer: Enfallstudieinomdensvenskabanksektorn2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Digitalisering är ett aktuellt ämne som ofta uppmärksammas i svensk media. Medfokus på digital utveckling har bankers kundrelationer skiftat från fysiska möten till att i dagbli mer av en digital relation.Syfte: Studien har som syfte att fördjupa diskussionen kring digitala kundrelationer inom densvenska banksektorn.Design/metod: I studien har en abduktiv ansats använts för att kunna anpassa teori efterempiri och vice versa. En kvalitativ metod har använts och empiri har samlats in genom semistruktureradeintervjuer. Till följd av syftet att fördjupa förståelsen för hur bankerskundrelationer förändrats genom digital utveckling, utformades en fallstudie. Tio intervjuergenomfördes, där samtliga respondenter är anställda hos en av Sveriges storbanker.Resultat: Resultatet av studien påvisar att kundrelationer har förändrats mycket under en korttidsperiod. Framförallt tenderar kunder idag att allt oftare interagera i digitala kanaler än attfysiskt besöka ett bankkontor. Implementering av digitala tjänster har skapat flertaletutmaningar för bankerna, främst gällande säkerhet, tillgänglighet, användarvänlighet ochpersoner i digitalt utanförskap. Dock kan banken genom de digitala kanalerna interagera medkunder på en mer daglig basis, vilket enligt banken själva definierar en starkare och stabilarerelation. Dock infann sig meningsskiljaktigheter mellan studiens strateger ochkontorsanställda, då de möter olika kunder i sitt vardagliga arbete.Originalitet/ Värde: Det finns få studier som behandlar ämnet digitalisering inom den svenskabanksektorn. Uppsatsen bidrar därav med kunskap inom ämnet, vilket kan användas i vidareforskning.

 • 98.
  Assgård, Vicky
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Rana, Rabia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållbarhetsredovisningens användbarhet: – En studie av motiv och mål hosföretag i miljökänsliga branscher2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I slutet på 90-talet ville man integrera de miljömässiga och sociala frågorna i redovisningen. Det blev alltmer viktigt att balansera de sociala, miljömässiga och ekonomiska frågorna. Idagräcker det inte med att företaget redovisar sina ekonomiska aspekter, utan normen går mot att fler företag upprättar en hållbarhetsredovisning där de presenterar sina sociala och miljömässiga aspekter.Studiens syfte är att generera kunskap kring de mål och motiv med vilka företagen i dagsläget upprättar frivillig hållbarhetsredovisning, samt för vilka ändamål företagen idag använderhållbarhetsredovisningen. Vidare har en abduktiv ansats har tillämpats i studien. Studien är alltså utförd med en teorigrund som har präglat framtagningen av rådata genom intervjuer. Hållbarhetsredovisningar för 2015 har varit ett hjälpmedel för intervjuunderlag och intervjuerna är därmed genomförda med respondenter i textil- och energibranschen i Borås och Göteborg. För att få en djupare förståelse kring företagens motiv och mål samt användbarheten av hållbarhetsredovisning idag, har författarna valt att intervjua en respondent från sex olika företag, och därför passade den kvalitativa forskningsmetoden bäst i studien. Företagens motiv och mål med hållbarhetsredovisningen är att den ska kunna vara användbarbåde internt och externt. Det främsta motivet att upprätta en hållbarhetsredovisning är att sammanställa hållbarhetsarbetet. Företagen är medvetna om att deras intressenter harförväntningar på dem, och en stor del av motivet till att upprätta en frivillighållbarhetsredovisning är att tillgodose deras förväntningar. Redovisningen påverkar idag mest de interna processer som hållbarhetsarbetet byggs kring, samt stöder företagen i sin uppföljning av den utveckling och de framsteg de gör i sin verksamhet. Eftersom hållbarhetsredovisningen inte anses jämförbar externt mellan företag, blir det dock svårt för exempelvis konsumenter att jämföra företagens rapporter med varandra. Det innebär att hållbarhetsredovisningens användbarhet från företagens perspektiv inte är optimal externt, då informationen inte anses nå ut, så som respondenterna beskriver att företagen egentligen önskar.

 • 99.
  Atterfors, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gustafsso, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hemma bra men borta bäst?: En jämförelse mellan inshoring och nearshoringför hållbara företag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problematisering

  Under 90-talet flyttade många företag sin produktion till lågkostnadsländer långt bort för att minska sina produktionskostnader och därmed öka konkurrensfördelarna. Nu menar forskare att denna trend börjat vända, och företag väljer att flytta tillbaka sin produktion till hemlandet eller i ett närliggande lågkostnadsland då det visat sig att totalkostnaden inte blev lägre. En produktion i eller nära hemlandet kan resultera i minskad totalkostnad, minskade risker och ett ökat värde för kunden. Valet av produktionsland kan också starkt influeras av företagets hållbarhetsarbete. Majoriteten av forskningen är fokuserad kring jämförandet av Sverige med ett lågkostnadsland i Asien men väldigt lite forskning finns som jämför Sverige med ett lågkostnadsland i Europa.

  Syfte och metod

  Syftet för studien är att jämföra strategierna inshoring och nearshoring genom att undersöka svenska hållbara mikroföretags val av produktionsland. För att jämföra strategierna kommer vi undersöka dessa utifrån faktorerna kostnad, risk och värde. Det empiriska materialet samlas in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med företag som har sin produktion i antingen Sverige eller Portugal. Resultatet kommer sedan att analyseras och kopplas till den teoretiska referensramen kring Supply Chain Management, hållbarhet och de tre faktorerna ovan för att kunna besvara syftet.

  Resultat och slutsats

  Efter att den empiriska datan analyserats kom vi fram till att företagen till en hög grad delade forskarnas syn på att en produktion i Sverige på många sätt var mer kostnads effektiv, mindre riskfylld och ökade värdet för konsumenterna då varumärket och produkterna sågs mer hållbara. Däremot märkte vi också att design spelade en stor roll in på vilket produktionsland man väljer, något som litteraturen inte tagit upp. Vi konstaterade att det inte finns en sourcingstrategi som ansågs vara bäst, utan företagets storlek, framtidsplaner, produktdesign och materialanvändning istället påverkar vilket produktionsland som är mest lämpligt.

 • 100.
  Augustsson, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Boström, Linn
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ingvarsson, Lisa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållbart eller legitimt?: En kvalitativ innehållsanalys av organisatorisk hållbarhetskommunikation2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en alltmer globaliserad värld ses det som självklart att en organisation bör ta sitt ansvar när det kommer till den påverkan den utgör på miljö och människa. CSR, eller företags sociala ansvarstagande, handlar om att organisationen själv måste bestämma vilket ansvar den har. Genom att en organisation definierar sina värderingar och uttrycker sig själv i relation till omvärlden förtydligas ansvarsgränser. CSR-arbete är i stor utsträckning frivilligt men samtidigt sker det i allt större omfattning. Genom att möta intressenters förväntningar och hantera det externa trycket kan organisationen erhålla acceptans av omgivningen vilket i förlängningen kan leda till fördelar. Eftersom livsmedelsindustrin är en stor industri som tillfredsställer ett grundläggande behov är det av största vikt att företag som verkar inom den uppfattas som legitima av samhället. Ett sätt att uppnå denna legitimitet är att kommunicera sitt sociala ansvarstagande genom hållbarhetsrapporter men även andra plattformar likt sociala medier. Syftet med studien är att genom en innehållsanalys undersöka vad Arvid Nordquist HAB, ett företag inom livsmedelsindustrin, kommunicerar och huruvida det finns samstämmighet i kommunikationen som utgår från olika kanaler. De valda kommunikationskanalerna för studien är organisationens hållbarhetsrapport och Instagram. Studien har en deduktiv ansats med teoretisk grund i legitimitets- och intressentteorin. Teorierna är två av de mest framträdande för att förklara varför organisationer engagerar sig i CSR-arbete. Vidare användes en kvalitativ metod för att besvara studiens syfte. Studien har funnit att företaget använder en komplex kommunikationsstrategi där det manifesta innehållet i de två kanalerna är samstämmigt. Resultaten antyder att det finns skillnader i hur organisationen kommunicerar och till vilka intressenter de vänder sig till. Via hållbarhetsrapporten utbildar och informerar de samtliga intressenter. På Instagram önskar de i större grad kommunicera med konsumenter.

1234567 51 - 100 av 1529
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf