Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
6789101112 401 - 450 av 1945
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Carlsson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Järvinen, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fysiska aktivitetspausers påverkan på matematikresultat: En forskningsöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: I denna forskningsöversikt har vi sammanställt den forskning som finns om fysiska pausaktiviteter i skolan och redogjort för den med fokus på ämnet matematik. Forskningen belyser vikten av att röra på sig under skoldagen och vilka effekter det har för elevers akademiska prestationer.

  Syfte: Denna forskningsöversikt syftar till att klargöra vad som kännetecknar forskningen inom området fysiska pausaktiviteter. Fokus ligger på det skolämnet matematik och fysiska pausaktiviteter i klassrummet för elever i åldrarna 6-12 år. Forskningsöversikten är avgränsad till att enbart undersöka pulshöjande pausaktiviter och således ingår inte massage, avslappningsband eller liknande. Utöver ovan nämnda syfte besvaras även frågeställningen:- Vilka effekter återfinns, såväl positiva som negativa på elevers matematikresultat, av fysiska pausaktiviteter?

  Metod: I litteratursökningen till denna kunskapsöversikt användes databaserna Primo och ERIC Proquest. Physical activity, school, primary school, mathematics, breaks och grades var de sökord som sökningarna baserades på. Sökningen gjordes även på svenska med orden matematik och fysiska pausaktiviteter, dock utan sökresultat.

  Resultat: Utifrån analys och kartläggning av de utvalda åtta studierna har det framkommit både positiva och oförändrade matematikresultat. Då resultatet skiljer sig åt finns inga tydliga mönster eller riktlinjer att förhålla sig till. Forskningen inom detta område är begränsad där medicinska och psykologiska studier dominerar. För att bredda forskningsfältet skulle det vara befogat med vidare forskning inom området men även inom närliggande områden till exempel ett pedagogiskt fält. Pedagogisk forskning skulle kunna bidra till en helhetsbild över fysiska pausaktiviteters påverkan i ett matematikklassrum men även över hela den pedagogiska verksamheten.

 • 402.
  Carlsson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Järvinen, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Upplevelsen av fysiska pausaktiviteter i matematik: Ett elevperspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Då en tidigare forskningsöversikt indikerat att det finns luckor i den nuvarande forskningen gällande fysiska pausaktiviteter i matematik har denna studie undersökt hur elever upplever en fysisk pausaktivitet samt förståelsen till varför fysiska pausaktiviteter genomförs. Studien är genomförd med 64 elever i årskurs 1 på en skola i Borås där alla medverkade i en fysiskpausaktivitet. Av dessa 64 elever deltog 25 stycken i en intervju.

  Syfte: Detta examensarbete önskar bidra till nya perspektiv inom forskningen kring fysiska pausaktiviteter. Examensarbetet undersöker elevers upplevelser av fysiska pausaktiviteter under matematiklektioner i klassrummet. Vi har även studerat huruvida eleverna tror att deras matematikresultat kommer att påverkas vid införandet av fysiska pausaktiviteter. Syftet kan sammanfattas i dessa tre forskningsfrågor:

  - Hur upplever elever fysiska pausaktiviteter i matematik?

  - Hur känner sig elever efter den fysiska pausaktiviteten?

  - Hur uttrycker elever sig kring hur deras matematikresultat påverkas av fysiska pausaktiviteter?

  Metod: Insamlingen av empiri har skett genom intervjuer av elever i årskurs 1 på en grundskola. I studien deltog 64 elever i en pausaktivitet och 25 av dessa elever valdes slumpmässigt ut för att medverka i en intervju. Intervjumaterialet har sedan kodats och sammanställts i en analys och i ett resultat.

  Resultat: De resultat som återfinns i studien baseras på elevernas utsagor och en tematisk analys. Det framgår att majoriteten av de intervjuade eleverna har en positiv upplevelse av den fysiska pausaktiviteten. Det blev också märkbart att de flesta eleverna mådde bra eller bättre efter den genomförda pausaktiviteten. Studien visar dock att det finns brister i kunskapen och förståelsen hos eleverna om varför fysiska pausaktiviteter utförs i klassrummet.

 • 403.
  Carlsson, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nyberg, Elisabeth
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En relation mellan två personer: En studie om förskollärares arbete med små barns anknytning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: På förskolan befinner sig små barn en stor del av sin tid i tidig ålder då deras anknytningsmönster skapas. Således är denna tid viktig för deras anknytning.

  Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en större uppfattning om förskollärares erfarenheter av att arbeta med små barns anknytning i förskolan.

  Metod: För att kunna behandla syftet har fem öppna halvstrukturerade intervjuer genomförts med fem olika förskollärare från olika förskolor. Empirin har tolkats utifrån John Bowlbys anknytningsteori.

  Resultat: Studiens resultat visar att förskollärarna har goda kunskaper kring små barns anknytning på förskolan. Förskollärarna kan inte benämna några specifika anknytningsmönster men behärskar att förklara olika anknytningsrelaterade beteenden som barnen uppvisar. Studiens resultat visar också att alla förskollärarna har samma strategier för att skapa förutsättningar för trygga barn på sina avdelningar på förskolan.  Några av de strategier som förskollärarna nämner är lyhördhet, närvaro samt påvisat intresse för barnen. Förskollärarna är medvetna om att trygga vårdnadshavare också ger trygga barn. För att förskollärarna ska vinna vårdnadshavarnas förtroende, och därmed trygghet, har de rekommenderat olika typer av inskolningar som gynnar trygghet, då främst den föräldraaktiva inskolningen. Under denna typ av inskolning har förskollärarna sett goda resultat på barns anknytning. För de vårdnadshavare som är oroliga över sina barn har förskollärarna förklarat att de bland annat sänt bilder och filmer på barnen under dagen som leder till tryggare vårdnadshavare som i sin tur ger trygga barn.

 • 404.
  Carlsson, Inga-Grethe
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hallén, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barns anknytningsbeteende och pedagogens svar,: en studie om anknytningsteorin2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Arbetet tar avstamp i anknytningsteorin och handlar om vad det är som gör att barnen skapar en trygg eller otrygg anknytning till pedagogerna de möter i förskolan. Arbetet handlar också om hur barnen gör för att få kontakt med pedagogerna och hur dessa svarar på barnens anknytningsbeteenden.

  Syfte

  Med denna studie vill vi få inblick i hur de minsta barnen, 12-36 månader, söker kontakt med pedagogerna på förskolan och om det går att se olika typer av trygg/otrygg anknytning utifrån barnens anknytningsbeteende samt om/hur de vuxna bemöter deras kontaktsökande.

  Metod

  Denna studie har utgått från kvantitativ metod med strukturerade observationer som redskap. Under observationerna har ett i förväg utarbetat schematiskt observationsschema använts. Resultatet redovisas i diagram och tabeller samt i löpande text.

  Resultat

  Resultatet av studien visar att den största delen av de observerade barnen visade en trygg anknytning till sina pedagoger. De strategier barnen använde sig mest av för att få sina behov tillgodosedda var genom verbal kontakt. Detta var en framgångsrik strategi att använda då barnen i stor utsträckning fick kontakt med pedagogerna och efter det kunde återgå till lek och utforskande. Pedagogerna använde verbal och fysisk kontakt ungefär lika ofta för att svara på barnens anknytningsbeteenden. Genom att använda dessa strategier lyckades de vid de flesta tillfällen tillgodose barnens behov av kontakt.

 • 405.
  Carlsson, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Digitala nummerlappar – Lösningen till långa köer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att vänta i kö är något som de flesta människor inte tycker om, speciellt långa köer där väntan drar ut på tiden. I ett försök att minska väntetiden för kunder har företag börjat utveckla nya typer av köhanteringssystem vilka stödjer smartphonebaserade nummerlappar. Företagen erbjuder smartphonebaserade nummerlappar på olika sätt; antigen via sms eller en mobilapp. De smartphonebaserade nummerlapparna ger användarna, i tillägg till den vanliga funktionalitet som traditionella köhanteringssystem har, möjlighet att bland annat få uppdateringar om kön, ansluta sig till en kö utan att fysiskt vara på plats och att informera systemet om att de lämnar kön.Syftet med studien var att undersöka om smartphonebaserade nummerlappar påverkar kundernas kundnöjdhet jämfört med traditionella system. Det ansågs finnas ett behov av att undersöka detta eftersom köhanteringssystem som stödjer smartphonebaserade nummerlappar är relativt nya och att det inte har påträffats någon forskning som undersöker de mobila nummerlapparnas påverkan på kundnöjdheten. Den fråga som ställdes var: Påverkar en smartphonebaserad nummerlappsapp kundens kundnöjdhet i förhållande till ett traditionellt system?Studien använde en experimentell strategi för att besvara frågeställningen. Ett fältexperiment genomfördes i studentexpeditionen vid Högskolan i Borås där besökarna fick välja en mobilnummerlappsapp eller en pappersnummerlapp. Efter att besökarens betjäntas i kassan erbjöds denne att besvara en enkät om kundnöjdhet. Resultaten från enkäten användes för att beräkna en kundnöjdhetspoäng för respektive respondent och för att jämföra svaren från grupperna med olika nummerlappstyper. Även gruppernas medelkundnöjdhetspoäng beräknades och jämfördes med hjälp av independent samples t-test.Resultaten i studien visade att appanvändarna var signifikant mer nöjda än pappersanvändarna i den totala jämförelsen. För de enskilda frågorna visade resultatet att kundnöjdheten i vissa fall påverkades positiv men även att kundnöjdheten i vissa fall inte påverkades alls. Slutsatsen som drogs var att en smartphonebaserade nummerlappsapp påverkar kundnöjdheten positivt i förhållande till traditionella system.

 • 406.
  Carlsson, Madelene
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Idewald, Mia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Det kommer hela tiden nytt!”: utifrån nya förutsättningar lyfter studienpedagogers förhållningssätt och digitala kompetens i relation till att använda digitalalärverktyg i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning Barn möter mer och mer teknik i sin vardag och det är oundvikligt att den moderna tekniken även kommer in i förskolans verksamhet (Åkerblom 2014). För att digitala medier i förskolan ska bli digitala lärverktyg och användas som just verktyg för barns lärande ställs större krav på pedagogers digitala kompetens. Detta beskrivs i Skolverkets (2016b) förslag till ny nationell IT-strategi, i strategin beskrivs kompetensutveckling som nödvändig. Alla barn ska ges samma förutsättningar till lärande och få samma möjligheter till att utmanas i en digital lärmiljö, likvärdigheten ses som viktig. Som en följd av förslaget till ny strategi finns också förslag till revidering av Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016), nya texter och formuleringar ska tydliggöra hur barns digitala kompetens ska utvecklas i förskolan.

  Syfte och frågeställningar Utifrån förslag till nya och förändrade styrdokument är syftet med den här undersökningen att ta reda på hur pedagoger förhåller sig till digitala lärverktyg i förskolan som just verktyg för barns lärande.Frågeställningar:* Använder pedagoger digitala lärverktyg i förskolan för att skapa förutsättningar för lärande?* Hur uppfattar pedagoger sin egen digitala kompetens?

  Metod En kvantitativ studie med kvalitativa inslag görs, vilket innebär en enkätundersökning med färdiga svarsalternativ men även med inslag av öppna följdfrågor.

  Resultat Enkätundersökningens resultat visar pedagogers positiva inställning till att använda digitala lärverktyg. Det framgår även att digitala lärverktyg används som ett integrerat verktyg, detta görs vid exempelvis fotografering, informationssök och i skapande aktiviteter där olika ämnen vävs samman. Några pedagoger lyfter hur de skapar en digital lärmiljö genom att använda projicering. Samtidigt speglar resultatet en viss osäkerhet kring användning av digitala lärverktyg tillsammans med barnen i ett lärande syfte. Nästan hälften av pedagogerna använder aldrig digitala lärverktyg eller enbart några gånger per månad och majoriteten ansersig behöva kompetensutveckling. Den kompetens som innehas beskrivs ha inhämtats på egen hand utifrån eget intresse.

 • 407.
  Carlsson, Martina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kling, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Språkinlärning i vardagssituationer på förskolan: Förskollärarens arbetssätt kring språkutveckling vid måltiden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  I förskolan används de vardagliga situationerna ofta till att stimulera barns språkutveckling och många förskollärare ser på måltiden som en arena att stimulera barns språk på. Det verbala och fysiska språket skapar förutsättningar för att göra sig hörd och förstådd av sin omgivning. Eftersom förskolan förväntas lägga en stabil grund för barns kommande skolår är det viktigt att språket främjas i såväl de vardagliga situationerna som i de planerade aktiviteterna.

  Syfte

  Syftet är att belysa vilka strategier förskollärare nyttjar i måltidssituationerna för språkutvecklingen hos barn i åldrarna 1-3 år.

  Metoder

  De metoder som användes i studien var intervju och observation med stöd av ett observationsschema.

  Resultat

  Resultatet av studien visar att verksamma förskollärare ansåg att måltiden var en viktig vardagssituation att ta tillvara på för att stödja barns verbala språkutveckling. Intervjuernas resultat visade olika strategier förskollärarna använde för att gynna barns språk vid måltidssituationen. De använde sig av verbala- och fysiska strategier samt att de hade en tanke med hur de organiserade måltidssituationerna. Förutom strategierna som användes vid måltidssituationen uttryckte förskollärarna huruvida måltiden på förskolan kunde bli mer språkutvecklande exempelvis färre barn eller fler förskollärare. Observationens resultat visade i vilken omfattning strategierna från intervjuernas resultat förekom vid måltiden. Men det visade dock att det som förekom mest frekvent under måltidssituationen var uppmaningar samt slutna frågor.

 • 408.
  Carlström, Carina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rantatalo, Theres
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Små barns inflytande: En studie av förskollärares uppfattningar om små barns inflytande i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet: Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om små barns inflytande iförskolan. Vilken syn har förskollärare på små barns inflytande och hur arbetar förskollärare med barns inflytande i verksamheten.

  Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie med hjälp av fokusgruppsamtal. Vid två tillfällen har vi valt att bjuda in förskollärare att sitta med och diskutera små barns inflytande. Varje fokusgruppssamtal bestod av 5 respektive 4 förskollärare. Vid samtalen använde vi oss av förberedda frågor och korta textstycken för att få igång samtalen. Allt eftersom samtalets gång var det moderatorns uppgift att leda samtalet och ställa öppna frågor och få med respondenter som inte var aktiva i diskussionen.

  Resultat: I vår studie diskuteras barns inflytande och förskollärarna är överens om begreppets innebörd då de anser att det handlar om att få möjlighet att som barn få utforma sin dag, bli sedd, hörd och självständig. I samtalen med förskollärarna tycker de att barnen har mycket inflytande under sin dag i förskolan. Som förskollärare handlar det om att vara en förebild för hur ett demokratiskt samhälle ser ut. I våra samtal diskuteras förskollärares olikheter, alla har skilda tankar kring hur de tolkar olika begrepp. Det vill säga att samma ord behöver inte behöver ha samma betydelse för olika individer. Något som är återkommande i fokusgruppssamtalen är att alla efterfrågar mer tid för reflektion där förskollärarna får diskutera begrepp och förhållningssätt. Det är tydligt att det finns andra aspekter att ta hänsyn till som ibland visar sig bli hinder i arbetet med barns inflytande, de så kallade yttre faktorerna där förskollärarna står maktlösa utan möjlighet till att påverka sitt arbete med barnen.

 • 409.
  Carlén, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Holmbäck, Madelen
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ska musik byggas utav glädje?: en intervjustudie om musik i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningStudien behandlar musik i förskolan i relation till förskollärarens yrkesroll och förhållningssätt. Studien presenterar musik i barns utveckling och lärande och hur förskollärare resonerar kring att använda musik i förskolan. Relevant forskning i ämnet presenteras och sociokulturell teori sätts i relation till syfte och frågeställningar.SyfteSyftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att använda musik i förskolan.MetodStudien utgår ifrån en kvalitativ metod där intervju använts som redskap. All data som samlades in kategoriserades och analyserades för att se samband och mönster. Sju förskollärare har intervjuats på fyra olika förskolor.ResultatI studiens resultat framkommer det att förskollärarna förknippar musik främst med glädje och gemenskap. Det framkom att få förskollärare beskriver musik som enskilt ämne, istället benämns musik som metod för att utveckla teoretiska kunskaper och färdigheter. Samtliga respondenter förklarar att många planerade musikaktiviteter är traditionsbundna. Istället för att erövra nya musikaliska erfarenheter i musikaliska sammanhang.

 • 410.
  Carlén, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Shaw Seger, Jennifer
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärarens arbete med barnlitteratur: En studie om genuspedagogik i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  I denna studie undersöker vi hur förskollärare använder barnlitteraturen med fokus på genus. Böcker är ett material som speglar samhället, därför är det intressant att se hur förskollärare reflekterar kring böckers innehåll. Vår studie kommer dels beröra hur förskollärarna förhåller sig till de stereotypa respektive normkritiska böckerna, och dels hur de anser att barnen påverkas av litteraturen.

  Syfte

  Denna forskningsstudie gör vi med syfte att undersöka hur förskollärare använder barnlitteratur som redskap, i arbetet med genuspedagogik.

  Metod

  Studien grundar sig på en kvalitativ undersökning med intervju som insamlingsmetod. Urvalsgruppen består av sex deltagare fördelat på tre förskolor. Dessa förskolor är litteratur profilerade vilket innebär att ett aktivt arbete med barnlitteraturen sker. En litteratur certifierad förskola är diplomerad för sitt arbete att väva in litteraturen i den dagliga verksamheten.

  Resultat

  I resultatet framgick det att förskollärarna gärna ville arbeta med genuspedagogik i koppling till böcker, men att det bara utförs under spontana sammanhang på grund av brist på resurser. Några förskollärare var fullt medvetna vid de genuspedagogiska tankesätten medan andra inte var riktigt lika medvetna och medgav att de oftare bör reflektera över sitt handlande. Vi kunde också se skillnader mellan stora- och småbarnsavdelningarna, där tankesätten kring genuspedagogik frångick varandra.

 • 411.
  Carlén, Margareta
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Modeinkubatorn som nationell  utvecklingsnod för mode och design2015Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 412.
  Cederbank, Oscar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Simon
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fysisk aktivitets påverkan på elevers matematikresultat: En forskningsöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fysisk aktivitet utöver den ordinarie tiden i ämnet idrott och hälsa har implementerats runt om i landet på olika skolor. Dessa implementeringar har genomförts i hopp om att bland annat förbättra elevers skolresultat. I konversation med verksamma lärare har förvirring uttryckts kring vad det finns för belägg för detta. Evidensbaserad forskning presenteras inte i samband med implementeringen, istället ger man exempel på liknande implementeringar på andra skolor.

  Syftet med denna forskningsöversikt är att kartlägga och analysera vad som kännetecknar forskningen om sambandet mellan fysisk aktivitet och skolresultat med fokus på ämnet matematik.

  Metoden för forskningsöversikten var att samla in vetenskapliga studier genom litteratursökningar i databaserna Primo och Eric (ProQuest) baserat på utvalda sökkriterier. Slutligen landade urvalet i nio inkluderade primärstudier och två inkluderade sekundärstudier till forskningsöversikten. Dessa elva studier kartläggs och analyseras.

  Genom kartläggningen och analyserna av de inkluderade studierna i forskningsöversikten framkommer det olika kännetecken för forskningsfältet. Ett kännetecken för forskningsfältet är hälsoinslag. Forskarna utgår ofta från två olika metoddesigner, kvasiexperimentella eller randomiserade interventionsstudier med kontrollgrupper. Vidare kännetecknas fältet genom kvantitativa mätningar av studieresultat genom för- och eftertester där ett medelvärde tas fram som avgör effekten på studien.

 • 413.
  Cederholm, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Görgülü, Esra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Surfplatta och IKT i förskolan: En studie om surfplatta som pedagogiskt verktyg i förskolan sett ur förskollärares perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s.10) lyfter vikten av barns utveckling av enkel teknik i vardagen. I dagens samhälle kommer allt fler barn i tidigare ålder i kontakt med olika tekniska verktyg. I förskolan får barnen möjlighet att möta och utveckla kunskaper inom teknik. Den här studien grundar sig på en undersökning om hur förskollärare använder en surfplatta som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Surfplattan som ett pedagogiskt verktyg kan bidra till att förskollärare uppfyller läroplanens strävansmål. Tidigare forskning som presenteras i studien belyser lärandet som uppstår vid användning av en surfplatta, men eftersom det är relativt ny forskning har den kompletterats med forskning gällande användning av TV och dator.

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med undersökningen är att ta reda på om, och i så fall hur, förskollärarna använder surfplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskolan.

  • Hur tänker förskollärarna kring surfplattan som pedagogiskt verktyg?

  • Hur används surfplattan och i vilket syfte?

  Metod

  Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer av fyra förskollärare från två olika förskolor, en storstad och en mindre stad i Sverige. Intervjuerna spelades in och transkriberades och därefter analyserades likheterna som sedan kategoriserades. Resultatet i studien presenteras genom sammanfattningar av förskollärarnas svar och citat.

  Resultat

  Resultatet visar att förskollärarna har en positiv inställning till surfplattan som pedagogiskt verktyg. Det har tydligt framkommit av förskollärarna hur en surfplatta kan användas på mer än ett sätt i förskolan, och att det är viktigt med ett syfte i samband med användningen. Resultatet visar även en brist på digital kompetens hos förskollärarna. Förskollärarna vill erhålla mer kunskaper för att kunna använda sig av den nya tekniken på ett mer pedagogiskt vis i barngruppen.

 • 414.
  Cekaite, Asta
  et al.
  Linköpings universitet.
  Disa, Bergnehr
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Affectionate touch and care: Embodied intimacy, compassion and control in early childhood education2018Ingår i: European Early Childhood Education Research Journal, ISSN 1350-293X, E-ISSN 1752-1807Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Relational care, interpersonal intimacy and emotional attunement are crucial for children’s development and wellbeing in ECEC. The present study examines how they are enacted in a Swedish preschool (for 1–5-year-olds) through recurrent adult-child physical conduct, i.e. affectionate and affectionate-controlling touch. The data consist of 24 hours of video-recorded observations of everyday activities. The study shows that educators’ Affectionate-Comforting touch was used for emotion regulation as compassionate response to children’s distress; Amicable touch engaged children in spontaneous affection; and, Affectionate-Controlling touch was used to mildly control and direct the child’s bodily conduct and participation in preschool activities, or to mitigate the educators’ verbal disciplining. The study demonstrates the emotional complexity of ECEC enacted through the practices of haptic sociality. It supports the holistic policies arguing that embodied relational care should be integrated in ECEC, contrary to ideas that connect professionalism with emotional distance and lack of physical contact.

 • 415.
  Cekaite, Asta
  et al.
  Linköpings universitet.
  Disa, Bergnehr
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Affectionate touch and care: Embodied intimacy, compassion and control in early childhood education2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 416.
  Celikkaya, Ece
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sjöberg, Carin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Teknik i årskurs 1-3. Varför och hur?: Hur lärare upplever ämnet teknik utifrån styrdokument, resurser och elevers förmodade upplevelser.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning:Avsikten med studien är att ta reda på hur lärare uppfattar styrdokumenten och avsaknad av kunskapskrav i ämnet teknik för årskurs 1-3. Vi vill undersöka hur lärarna tror att eleverna upplever lektionerna, både innehållsmässigt och ur genusperspektiv, samt hur lärares kompetens, tillgång till material, tid och lokal påverkar undervisningen.Studiens syfte:Studiens syfte är att undersöka förutsättningar för undervisning i teknikämnet i årskurs 1-3, lärares attityd och tolkning till teknikämnet och genus.Metod:Kvalitativ metod är vald, med semistrukturerad intervju som verktyg. Sex lärare intervjuades för årskurs 1-3, med behörighet att undervisa i teknik.Resultat:Det visade sig att de lärare som intervjuades upplevde att det kan vara svårt att undervisa i teknik. Detta på grund av att det inte finns läromedel eller material och att de ibland kunde uppleva att ämnet inte ansågs viktigt i skolan. Lärarna tolkade styrdokumenten olika i ämnet teknik. De intervjuade lärarna ville synliggöra för eleverna att teknik är en del av samhället och att de möts av teknik överallt, vilket överensstämmer med läroplanen. Överlag upplevde lärarna att alla elever ställde sig positiva till den undervisning de fick ta del av och någon skillnad i genus fanns inte, enligt lärarna. De upplevde att det kan vara möjligt att det synliggörs i högre årskurser. Studien visade att det var skillnader i vilken årskurs eleverna fick ta del av teknikundervisning, enligt Skollagen ska skolan vara likvärdig över hela landet.

 • 417.
  Celikkaya, Hikmet
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Högläsning för läsinlärning: En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med högläsning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Högläsning är relativt vanligt i de yngre åldrarna, vilket ter sig naturligt då barn i den ålderninte kan läsa på egen hand. Lärare kan arbeta på olika sätt med högläsning. Målet medhögläsning är att eleverna ska bli intresserade och väcka lusten för att läsa. I de flestastudierna som jag har tagit del av saknas ett tydligt lärarperspektiv på hur högläsning kanfrämja elevers läsinlärning. Denna uppsats fokuserar därför på hur lärare själva menar att dearbetar med högläsning, samt hur deras arbetssätt kan bidra till elevers läsinlärning.

  Syftet

  Syftet med denna undersökning är att studera hur lärare i årskurs 1–3 använder högläsningenför att främja elevers läsinlärning. Följande forskningsfrågor besvaras i uppsatsen: Vilkaarbetssätt och strategier använder lärare i samband med högläsning? samt På vilka sätt bidrar lärares arbetssätt och strategier till att främja elevers läsinlärning?

  Ansats

  Metoden som lämpade sig bäst för denna studie var kvalitativa intervjuer. Genom att användasemistrukturerade intervjuer skapades dialoger med de medverkande och följdfrågor kundeställas under intervjutillfällena. Detta möjliggjorde insikt i lärarnas tal om hur de arbetar medhögläsning för att främja elevers läsinlärning. Deltagarna i studien är från olika skolor och harvarierande erfarenhet av högläsning. På så sätt förekom olika aspekter kring hur de talade omgenomförandet av högläsning som ett redskap i sina klassrum för att främja läsinlärningen.

  Resultat

  Samtliga lärare arbetar på olika sätt med högläsningen. Högläsningen förekommer dagligen ideras klassrum. De är enade om att högläsningen är viktig och att det borde förekomma mer ide yngre åldrarna. Lärarna använder sig av högläsning på ett medvetet sätt för att understödjaelevers språkinlärning. De använder olika strategier i högläsningen för att göra elevernadelaktiga, involvera föräldrarna, förmedla lässtrategier och för att använda högläsningen som en plattform för formativ bedömning för få insikt i och vidareutveckla elevernas läsning. Resultatet visar även att textsamtal är en viktig strategi under ett högläsningsmoment.

  Diskussion

  Samtliga lärare anser att genom högläsning blir eleverna intresserade av att läsa och eleverna får ett rikare ordförråd samt lär sig olika lässtrategier. Det finns likheter mellan tidigarestudier och studiens resultat kring högläsningens betydelse för elevernas läsinlärning. Lärarna använder sig av högläsning och syftet är detsamma samtidigt som högläsning gynnar eleversläsinlärning. Men klassrumsmiljön och lärarnas sätt att få insikt i elevernas kunskaper visarvissa skillnader i förhållande till vad tidigare studier förespråkar. Klassrumsmiljön och lärarens kompetens kan påverka elevers läsinlärning i samband med högläsning.

 • 418.
  Centerwall, Ulrika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Performing the school librarian: Using the Butlerian concept of performativity in the analysis of school librarian identities2016Ingår i: Journal of Librarianship and Information Science, ISSN 0961-0006, E-ISSN 1741-6477, Vol. 0, nr 0, s. 1-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reports on a research study using the Butlerian notion of performativity in the analysis of school librarian identity. The purpose is to explore how librarians at secondary and upper-secondary schools perform their identities as school librarians. Fourteen in-depth interviews were conducted. The analysis was driven by the theoretical concepts of performative identity, recognizability and intelligibility. Performing identity was found to be part of six work-tasks: to express, to position, to make visible, to remind, to inform and to explain. In conclusion, the study contributes to research on school librarian challenges, pursuits and strategies when performing professional identity in relation to teachers. Focusing on the performative acts of school librarians can contribute to understandings of their everyday challenges and deepen the understanding of the profession.

 • 419.
  Centerwall, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nolin, Jan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Using an infrastructure perspective to conceptualise the visibility of school libraries in Sweden2019Ingår i: Information research, ISSN 1368-1613, E-ISSN 1368-1613, Vol. 24, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction. An emerging research area within the social sciences is infrastructure studies. This article conceptualises school libraries as an infrastructure among others, allowing for a fresh look at the role of the school library. We review and discuss what constitutes the school library as an important infrastructure at a school site.

  Method. Empirical data drawn from a qualitative interview study, including qualitative observations of Swedish school libraries was analysed using the concept of infrastructure.

  Analysis. The analysis was conducted with the support of a model including structures and arrangements of infrastructures.

  Results. A central objective of school library practices is to make the library more visible as one of the infrastructures of a school site. Different aspects of school library infrastructure can work for and against visibility.

  Conclusions. By conceptualising school libraries as an important infrastructure among others at school sites, it was possible to develop a deeper understanding of school library practices and visibility. Findings from this study contribute to the research on school libraries as contested functions within the context of schools.

 • 420.
  Chen, Lin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vad säger barnen?: En studie av 9-12-åringars upplevelser av bokcirklar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis focuses on the book club for children aged 9 to12 years.The objectives of the work are to investigate the meanings of thebook club activities for children at this age and to find out thechildren’s experience. The work is also linked to their readinginterest, what kind of books they prefer and how they choose their books.

  The collection methods of the empirical material in this work are qualitative observation and focus interview, conducted with sixc hildren attending the book club. The theory and the analytical method used are based on Chambers’ “Reading Circle”. It consists of different parts of the reading process: to choose, to read and to respond to literature with adult’s support. The study shows that all of these assist in stimulating children’s interest in reading and each one plays an important role.

  My conclusions are that the book club has great meanings for the children aged 9-12 years and it provides multiple ways to fulfil their needs. All the participants in the interview expressed that they were satisfied with the book club.

 • 421.
  Christensen, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ekman, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Och sen kom Zlatan”: - en innehållsanalys av e-boksdebatten i svensk bibliotekspress 2010-20152017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The role of the library is changing to meet the demands of a technology-driven society. Yet the impact of new media, such as e-books, has not always been viewed favourably. The aim of this thesis has been to map the debate that took place between 2010 and 2015 concerning the status of e-books within the public library system. The study focused on several key areas: attitudes expressed within Swedish library press; the issues raised within discussions; aspirations and concerns of participants; and how opinions changed over time. The 99 issues of Biblioteksbladet, Biblioteket i Samhälle, and Framsidan published during the years of study constituted the source material. Computerised content analysis targeted keywords: e-, elektronisk, and digital. Results were logged chronologically, and coded to record any opinion expressed in relation to e-books: either positive, negative, or neutral. Raw data analysis was enhanced by the critical theories of LIS-professor Kristen Drotner. Her concept of media panic describes the emotional reactions professionals experience in response to new forms of media and technology. This was used to assess whether criticisms of the new medium were part of an emotional response. The results of our analysis suggest a cycle of debate that only partially fit Drotner's concept of media panic: initial discussions focused on technical considerations, the debate intensified and moved to economic concerns and the changing role of the library as the rate of e-book loans proliferated. The final years of study were characterised by calls for national co-operation regarding the implementation of e-books.

 • 422.
  Christensen Fredensborg, Camilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mannberg, Therese
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nu ska vi undervisa: En studie om att synliggöra förskollärares syn på begreppet undervisning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Undervisning är ett begrepp som från och med 1 juli 2019 kommer stå med i Läroplan för förskolan 98 rev. 2018. Tidigare forskning visar att förskollärare känt en viss oro till begreppet trots att de upplevt att undervisning är någonting som alltid förekommit i förskolan. Den tidigare oron har visats bero på okunskap angående begreppets innebörd samt vad som förväntas av förskollärarna. Studien har inspirerats av Vygotskijs sociokulturella teori med inriktning på det kulturhistoriska perspektivet.

  Syfte

  Studiens syfte är att undersöka förskollärares syn på begreppet undervisning. Mer specifikt riktas fokus mot om och i så fall hur förskollärarna kommit att betrakta begreppet undervisning som en del av förskolekulturen.

  - Hur uttrycker sig förskollärare ur ett dåtida undervisningssammanhang?

  - Hur förstår förskollärarna begreppet undervisning idag?

  Metod

  Studien är gjord utifrån en kvalitativ metod genom parintervjuer. Totalt åtta förskollärare blev intervjuade från fyra olika förskolor runtom i södra Sverige. Till studien var ambitionen att deltagande förskollärare skulle ha minst 5 års yrkeserfarenhet. En av deltagarna hade inte denna yrkeskompetens och på grund av etiska ställningstaganden valde vi att förskolläraren fick delta i studien ändå. Parintervjuer användes för att få ett nyanserat och utförligt material. En kvalitativ metod genom parintervjuer skapar möjligheter för ett levande samtal där det finns utrymme för att vidareutveckla sina svar och även ställa relevanta följdfrågor. Därför ställdes öppna frågor under intervjuerna. För att dokumentera svaren användes en diktafon som verktyg.

  Resultat

  Inställningen till begreppet undervisning har enligt resultatet förändrats då förskollärare tidigare upplevt en oro kring begreppet samt riskerna för skolifiering. Idag upplever förskollärarna en större medvetenhet och förståelse för begreppet. Istället för oron upplever förskollärarna snarare att de äger begreppet samt hur de ser undervisningssituationer som någoting som genomsyrar hela verksamheten allt från planerade aktiviteter till spontana vardagssituationer.

 • 423.
  Christianson, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Larsson, Moa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hjälp mig att förstå, TAKK: en kvalitativ studie med fokus på förskollärarens syn på TAKK.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande text kommer att handla om förskollärares förhållningssätt till implementeringen av TAKK i förskolans verksamhet.

  Inledning

  Verksamma förskollärare ska vara öppna och flexibla till metoder som ger en positiv inverkan på barnets språkutveckling. Mängden forskning brister när det gäller fokus på förskollärarens förhållningssätt till TAKK. Därför vill vi undersöka hur åsikter formas samt hur arbetssätten ser ut i arbetslagen.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att ta reda på hur verksamma förskollärare beskriver hur de själva arbetar med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) samt hur de anser att TAKK synliggörs i verksamheten.

  Metod

  Arbetet bygger på en kvalitativ studie där val av metod är intervju. Utifrån de forskningsetiska kraven utformades intervjuerna. Intervjuerna blev ljudinspelade för att sedan bli transkriberade och analyserade. Resultatet byggdes sedan utifrån analysen av transkriberingen.

  Resultat

  Resultatet visar hur förskollärare kan ha olika förhållningssätt och att det är viktigt att kommunicera mera. Undersökningen har givit mer än bara positiva synsätt, inte specifikt negativa men realistiska.

 • 424.
  Christoffersson, Lawe
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Biblioteket i Alexandria: arv från den grekiska världen eller Österlandet?: En diskursanalytisk studie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine the scientific discourse surrounding the founding of the ancient Library in Alexandria. For this I have used a discourse analytical method and I have limited the investigation by only looking at scholarly books from the period 1952 to 2009. In the initial reading it became obvious that authors exclusively cite influences from three different contexts: a Greek influence, a Hellenistic influence, and a native Egyptian/near eastern influence. This seemed to be an interesting and relevant area of study, especially since it could pertain to the modern library context and how we today handle cultural influences. By applying certain theoretical analysis terms such as node, element and floating signifier to the texts I have examined the different books and have tried go get an idea of what important elements the authors focus on, what sources they base this on, and then I have tried to analyze the arguments they use. I identified a number of tendencies in the source material which are discussed at length in the essay. For instance, some of them relate to the author’s problematic usage of primary sources, others have to do with what seems to be arguments stemming from a historical bias against certain cultures. I also looked at how the scholarship has seemingly changed over time and what possible reasons there could be for this.

 • 425.
  Claesson, Jennie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”We kind of read books”: en kvalitativ studie av vad elever i fjärde klass gör på sitt skolbibliotek2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to contribute with knowledge that complements research on the design and development of school libraries. This has been achieved through field studies from a sociocultural perspective using the theories of Vygotsky. Previous research shows a gap between how a school library is said to function and how it is in fact used. To investigate actual conduct the author performed observations and focus group interviews with fourth-grade students at ISGR, The International School of the Gothenburg Region. The results reveal a wide range of activities in the school library, such as information retrieval, reading, browsing for books, talking, hanging out, borrowing and returning books, receiving education and working on projects. One interesting discovery was that a visit to the school library appeared to be a collective action, and not solitary as one could suspect. Students browsed together with classmates or the librarian, read out loud toeach other and sat together reading, writing, talking and playing games. When enabled, the higher psychological processes in Vygotsky’s theory can roam free in the school library. The author concludes that it is not possible to generalise from this study, but that the value of a place where you can do all the above in a calmand stress-free environment should not be underestimated. The school library can be a place not only for silent studies, but for social exchange among carefully chosen books, furniture, technology and personnel to support all actions, including personal growth.

 • 426.
  Claesson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Liljesand, Jonas
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Användbarhet som värdeskapare: En studie om användbarhetens roll vid val av bärbara datorer hos studenter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med användbarhet är att på ett enkelt och tillfredställande sätt hjälpa en användare att uppnå ett specificerat mål. En produkts användbarhet påverkas därför av olika faktorer. Faktorer som en dators prestanda, hårdvara, användargränssnitt och upplevd kvalitet är några av de parametrar som bör tas i åtanke när studenten väljer en bärbar dator som ska underlätta och effektivisera studierna. 225 studenter deltog i en enkätundersökning där de uppgav hur mycket olika faktorer påverkade deras val av dator. Resultatet visade att studenter värdesätter laptops med bra prestanda, lång batteritid och tekniska aspekter som passar deras behov. Det mest förekommande syftet med datorerna var att underlätta studenternas studier och faktorer som prestanda, vikt och storlek avgjorde datorns användbarhet för detta ändamål. Studien bekräftade att varumärken associeras med kvalitet och att kvaliteten på produkterna var det som fick studenterna att vara lojala gentemot varumärket. Faktorer som hårdvara, prestanda, användargränssnitt och kvalitet påverkar användarens möjlighet att nå sina mål på ett effektivt sätt och behöver anpassas efter individens funktionella och emotionella behov för att uppnå optimal användbarhet.

 • 427.
  Claesson, Susannah
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Poesi, projekt, planering: En analys av lektionsplaneringar för poesi isvenskundervisningen för åk 7-92019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om poesi i svenskundervisningen för högstadiets årskurs 7-9. I avsnittet om tidigare forskning redogörs för studier om lektionsplaneringar, barns och ungas läsning av prosa och poesi, samt vilka effekter datoranvändning och digitala redskap har på skolungdomars inställning till poesi. Den teoretiska utgångspunkten för detta examensarbete är praktikarkitekturteorin, vilken även har kommit att prägla det analysverktyg som använts för analys av det insamlade materialet. I resultatsavsnittet presenteras sedan empirin som undersökts, vilket i senare avsnitt kommer att diskuteras och jämföras mot bakgrund av tidigare forskning. Slutligen kommer metoden och didaktiska konsekvenser att diskuteras.

  Syftet med denna studie är att genom analyser av lektionsplaneringar undersöka hur svensklärare arbetar med poesi i undervisningspraktiken. Genom att ta del av lärares lektionsplaneringar avsåg jag att undersöka hur poesiundervisningen inom svenskämnet förårskurs 7-9 utförs och vilka kunskaper lärarna vill utveckla hos sina elever. För att ta nå syftet har jag utgått från en del frågeställningar som berör vad som påverkat lärarna i planeringen, vilka redskap som använts i undervisningen, vilka förmågor som lärare vill att elever ska utveckla, samt vilken sorts poesi eleverna får ta del av.

  Den metod som har använts är kvalitativ textanalys. Utifrån den valda metoden harfrågeställningarna utformats, och empirin diskuteras i senare avsnitt utifrån de textanalytiska dimensioner som redogörs för i kvalitativ textanalys. Fortsättningsvis så harfrågeställningarna besvarats genom att materialet analyserats och kategoriserats i en tabell som är utformad efter praktikarkitekturteorins olika arrangemang: de materiella-ekonomiska arrangemangen som antingen möjliggör eller hindrar utförandet av undervisningspraktiken, de social-politiska arrangemangen som beskriver relationerna mellan människor och människor och material, samt de kulturella-diskursiva arrangemangen som präglar språket inom praktiken.

 • 428.
  Claesson, Theresé
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lammi, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att lära i utomhusmiljö: Elevers och lärares syn på utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen, årskurs F-12018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen kan med sina praktiska, taktila och visuella inslag underlätta elevernas inlärning. Undervisning utomhus kan även utgöra ett komplement till den teoretiska undervisningen i klassrummet.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka elevers attityder till och erfarenheter av utomhusundervisningen i naturorienterande ämnen i förskoleklass och årskurs 1. Vi undersöker även lärares attityder till utomhusundervisning och hur de väljer att utforma den.

  Metod: Studien bygger på semi-strukturerade intervjuer med sammanlagt 17 elever och tre lärare från två skolor.

  Resultat: Majoriteten av de deltagande eleverna föredrar att befinna sig i utomhusmiljö vid undervisningen i naturorienterande ämnen. Majoriteten av eleverna återgav exempel på lektionsmoment som de har genomfört och vad de har lärt sig i utomhusundervisningen. Även de tre deltagande lärarna är positiva till utomhuspedagogik och menar att det kan bidra till elevernas lärande när de får arbeta praktiskt och med flera sinnen. Lärarna pekar även på faktorer som kan hindra utomhusundervisningen men de gav också förslag på lösningar till dessa problem.

 • 429.
  Claesson, Theresé
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lammi, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fördelar och hinder med utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kunskapen om utomhuspedagogik har blivit mer aktuell för att komma ifrån den traditionella klassrumsundervisningen som sker inomhus. Det skapar möjlighet att den teoretiska kunskapen kan läras in praktiskt som kan ge eleverna fler inlärningsstrategier och som bidrar till inkludering. Syftet med kunskapsöversikten är att kartlägga vilka fördelar och hinder det finns med att bedriva utomhuspedagogik utifrån vetenskapliga studier samt vilka metoder som har använts i studierna. Metoderna som vi har använt för att kartlägga de utvalda studierna var att vi djupläste de vetenskapliga studierna och kartlagt forskningarnas innehåll i tabeller och figurer utifrån våra frågeställningar. Resultatet som redovisas utifrån de utvalda studierna är att många av deltagarna i studierna ansåg att utomhusundervisningen kan gynna elevernas lärande och bidra till deras medvetenhet om natur, miljö och ekologi. Utomhusundervisningen kan också underlätta för elever med svårigheter eftersom eleverna får möjligheten att skapa ett band mellan den teoretiska undervisningen i klassrummet med den praktiska undervisningen utomhus. Majoriteten av studierna beskriver att tidsbristen i schemat är en av de bidragande faktorerna till att lärare inte undervisar i utomhusmiljö. Det saknas även motivation och erfarenheter hos lärarna på grund av bristen av förberedelse och övning i utomhuspedagogik under lärarutbildningen.

 • 430.
  Crespo, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kjellin, Emilie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barns inflytande i förskolan: så mycket mer än bestämmande.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barns inflytande är ett ämne som många gånger uppfattas som svårdefinierat, och svårt att omsätta i praktiken. Det är ett viktigt område som har blivit allt vanligare i forskningssammanhang då det visat sig ha stor betydelse för barns utveckling och lärande. Vi har därför valt att genomföra en studie som syftar till att synliggöra förskollärarnas perspektiv på barns inflytande i förskolan.

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet barns inflytande i relation till deras lärprocesser, samt tar hänsyn till barns inflytande i sin planering av verksamheten.

  För att få svar på vårt syfte har vi använt oss av intervju som metodverktyg, för att få inblick i hur förskollärarna tolkar begreppet samt arbetar i linje med det. Vi har intervjuat sex olika förskollärare på två olika förskolor i olika kommuner Västra Götalands län. Vi har använt oss av Foucaults maktteori för att synliggöra hur den osynliga makten figurerar i förskolan, men även för att kunna få en bild av hur makt och styrning kan verka positivt på barns lärande.

  Resultatet av vår studie visade att begreppet barns inflytande är svårt att definiera. Den visade även att det finns olika hinder för om, när och hur inflytande kan uppstå i verksamheten. Resultatet visade även att förskollärarna ansåg att barns inflytande är betydande för deras lärande och utveckling.

 • 431.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  A Navigation Framework: an aspect when designing CASE tools1997Ingår i: Proceedings of the 20th Information Systems Research In Scandinavia (IRIS 20), Braa K & Monteiro E (eds). Oslo, Norway, 1997Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 432.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. [external].
  Conceptualising Participatory Action Research: Three Different Practices2004Ingår i: Electronic Journal of Business Research Methods, ISSN 1477-7029, E-ISSN 1477-7029, Vol. 2, nr 2, s. 47-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 433.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Data-Driven Innovation: Managing a Project Including Multiple Business Partners2019Ingår i: In proceedings of iConference 2019. Washington D.C., USA, March 31- April 3, 2019, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The proposal describes an ongoing research project called Data-Driven Innovation which comprises 14 researchers and 13 business partners. The project is characterized by partnership, collaboration, and interaction between the involved researchers and the business partners. The purpose of the project is to identify tools that can support the business partners in their efforts to exploit data in order to enhance service delivery and to create competitive advantage. The project is applying a socio-technical perspective in order to avoid a too one-sided technical focus. The proposal ends with presenting a number of challenges due to the increased complexity concerning the management of multiple business partners and researchers. The challenges are: maintaining the balance between competing interests, managing the problem of generalization, mutual learning, and ensure partnership throughout the project.

 • 434.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Data-Driven Innovation: Managing a Project Including Multiple Business Partners2019Ingår i: Proceedings of iConference 2019, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The proposal describes an ongoing research project called Data-Driven Innovation which comprises 14 researchers and 13 business partners. The project is characterized by partnership, collaboration, and interaction between the involved researchers and the business partners. The purpose of the project is to identify tools that can support the business partners in their efforts to exploit data in order to enhance service delivery and to create competitive advantage. The project is applying a socio-technical perspective in order to avoid a too one-sided technical focus. The proposal ends with presenting a number of challenges due to the increased complexity concerning the management of multiple business partners and researchers. The challenges are: maintaining the balance between competing interests, managing the problem of generalization, mutual learning, and ensure partnership throughout the project.

 • 435.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. [external].
  Illustrating Multi-Grounded Theory: Experiences from Grounding Process2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper challenges traditional grounded theory. Both theoretical and empirical grounding is proposed as claims of validity for theory generation. This paper builds on a framework about multi-grounded theory (MGT) presented in Goldkuhl & Cronholm (2003). In that paper the framework is presented on a conceptual and procedural level. The aim of this paper is to support the use of multi-grounded theory. This paper also takes a critical stand towards MGT.

 • 436.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nine Principles for Designing a Study Program2006Ingår i: Information Systems Education Journal, ISSN 1545-679X, Vol. 4, nr 31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract: This paper outlines nine key principles to consider when designing a study program. Design principles are essential when revising education programs in the field of information systems due to the rapid changes in business technique. These principles are generated from an em-pirical study concerning the development of a modified study program. The principles identi-fied are: Vision; Traceability; Progression and Integration; Manning the development project and anchoring decisions; Pedagogy; Mandatory vs. free choice of courses; Implementation; Evaluation and Marketing. These are compared to a list of criteria generated by the Swedish National Agency for Higher Education and the outcome of this comparison is that several of the principles can also be used for the evaluation of study programs. The research has been carried out as action research. This means that there has been an intervention in the process of the designing the study program. The target groups of this paper are study boards, faculty members, teachers and students that are active in different student associations.

 • 437.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Projekt, publikationer och personliga reflektioner2016Ingår i: 25 år av kunskapande: - Återblickar och uppskattning från Görans doktorander / [ed] Karin Axelsson & Ulf Melin, Linköpings Universitet , 2016Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 438.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Design Science Research Constructs: a Conceptual Model2019Ingår i: Pacific Asia Conference on Information Systems 2019, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Design science research (DSR) has become an accepted as well as legitimated research paradigm within the IS discipline. DSR has had a significant impact on IS research and it has the potential to become even more successful.One reason for not being fully adopted is due to gaps in the understanding of DSR constructs. Our literature review has revealed that constructs often are:abstract, synonymous, overlapping, offering slightly different definitions, and difficult to grasp. One implication of these problems is that it might be hard to communicate research results not only to other researchers within the DSR community but also to other disciplines. Consequently, the purpose of this study has been to suggest a conceptual model that includes key DSR constructs and their relationships that can contribute to the understanding and communication of the DSR phenomenon.

 • 439.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Empirical Experiences from the Use of Service-Dominant Logic in an IT-Project2019Ingår i: Proceedings ofthe 5thNaples Forum on Service, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose –Over the past several decades, we have witnessed a transformation from an industrial product-oriented economy to a service economy in the IT-sector. The goal of the organizations is to increase their digital organizational capability by implementing digital service transformations. However, adopting a service perspective in the management of digital services continues to be a challenging process for many organizations (Brown et al. 2016). The adoption of a service perspective is not about a minor change of attitude; it is a paradigm shift for the whole IT-sector. One contemporary service perspective is service-dominant logic (SDL). In our literature analysis, we identified that the development of SDL is primarily based on theoretical insights gained from previous prior work by several scholars. We can conclude that theoretical grounding of SDL is firm, but that SDL lacks empirical evidence concerning experiences from applying SDL in the IT-projects. Consequently, the purpose of our study is to present empirical evidence from the use of SDL in an IT-project. The IT-project included the design of a digital tool for service assessment and service innovation.

   

   

  Design/Methodology/approach – Our study has unfolded by means of a four-stage process: 1) Literature review of prior applications and evaluations of SDL, 2) Implementation of an IT-project concerning the development of a digital tool supporting service assessment and service innovation, guided by service-dominant logic, 3) Evaluation of SDL based on empirical experiences gained from the IT-project, 4) Formulation of complementing prescriptive guidance that overcomes the identified challenges in the IT-project. 

   

   

  Findings – The findings consist of three challenges:

  Challenge 1: The understanding of central conceptualizations in SDL.Challenge 2: The generic nature of SDL.Challenge 3: The lack of prescriptive guidance on how to use SDL in IT-projects.

   

   

  Research limitations/implications (if applicable) – Contribution to the knowledge of how to adopt SDL in IT-projects. 

   

   

  Practical implications (if applicable) – Prescriptive guidance that can support organizations in their efforts to transforming their business to become digital service oriented and increase their digital organizational capability.

   

   

  Originality/value – The main discourse about SDL has been largely theoretical. Little attention has been given to how empirical evidence gained from IT-projects can be used to inform the further theoretical development and the practical use of SDL.

 • 440.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Empirical Grounding of Design Science Research Methodology2015Ingår i: New Horizons in Design Science: Broadening the Research Agenda / [ed] Donnellan, B., Helfert, M., Kenneally, J., VanderMeer, D., Rothenberger, M., Winter, R., Springer, 2015, s. 471-479Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to empirically ground design science research methodology. We claim that popular design science research methodologies lack empirical grounding based on primary data. That is, the empirical grounding is based on reconstructions of studies conducted for other purposes. To use an existing data set to answer new or extended research questions means to conduct a secondary analysis. We point at several risks related to secondary analyses and we claim that popular design science research methodologies should be based on primary data. Thus, we have systematically collected methodology users’ empirical experiences and reflections from DSR projects and structured them according to the Three Cycle View [23].  The overall findings show that the experiences are mainly positive. However, there are negative experiences such as the guidelines’ granularity, lack of rigorousness concerning evaluation of new knowledge, and support for collaboration.

 • 441.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Evaluation of Action Design Research2019Ingår i: Scandinavian Journal of Information Systems, ISSN 0905-0167, E-ISSN 1901-0990, Vol. 31, nr 2, s. 35-82Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Design science research (DSR) is a legitimate research paradigm in the discipline of information systems (IS). One prominent DSR method is Action Design Research (ADR). The purpose of this paper is to evaluate the ADR method based on empirical experiences from a research project. We have found that the ADR method is highly relevant to an applied discipline such as IS. It creates a bridge between the organisational perspective and the technical perspective of the IT artefact. Moreover, the ADR method supports the dual mission of developing theory and producing knowledge that supports IS practitioners. The findings also include empirical evidence pointing towards a lack of prescriptive guidance with respect to the challenges such as: how to identify appropriate evaluation strategies, how to identify the abstraction mechanisms required to move from the specific-and-unique to the generic-and-abstract, and how to formulate design principles. Although we found adequate support at the macro level, the ADR method needs more detailed support for operationalisation in practice. To address this issue, we propose a number of guidelines that either seek to improve the ADR method or support those who apply ADR.

 • 442.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Evaluation of the Information Systems Research Framework: Empirical Evidence from a Design Science Research Project2016Ingår i: Electronic Journal of Information Systems Evaluation, ISSN 1566-6379, E-ISSN 1566-6379, Vol. 19, nr 3, s. 157-167Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to provide empirical evidence that the design science framework Information System Research (ISR) works in practice. More than ten years has passed since ISR was published in the well-cited article ‘Design Science in Information Systems Research’. However, there is no thoroughly documented evaluation of ISR based on primary data. That is, existing evaluations are based on reconstructions of prior studies conducted for other purposes. To use an existing data set to answer new or extended research questions means to conduct a secondary analysis. We point to several risks related to secondary analyses and claim that popular design science research frameworks should be based on primary data. In this paper, we present an evaluation consisting of empirical experiences based on primary data. We have systematically collected experiences from a three-year research project and we present ting of both strengths and weaknesses are presented. The main strengths are: the bridging of the contextual environment with the design science activities and the rigorousness of testing IT artefacts. The main weaknesses are: imbalance in support for making contributions to both theory and practice, and ambiguity concerning the practitioners’ role in design and evaluation of artefacts. We claim that the identified weaknesses can be used for further development of frameworks or methods concerning design science research. 

 • 443.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Guidelines Supporting the Formulation of Design Principles2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Design principles represent design knowledge and constitute a prescriptive component that is included in design theory. In design science research, the formulation of generalised and intelligible design principles that can be reused in new contexts is regarded as an important outcome. Our study has revealed that existing design principles vary in terms of structure, content, and level of abstraction. This variation and inconsistency may obstruct the reusability of the design principles. The purpose of this study is to suggest support for the formulation of design principles. In order to enhance the support for the formulation of design principles, we have suggested three guidelines, which are based on analyses of theoretical statements, existing guidelines, and existing design principles. The guidelines are illustrated by using material from a design science research project.

 • 444.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ITIL Compliance with a Service Perspective: a Review Based on Service-Dominant Logic2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Information technology implementation continues to be a challenging process for many organisations and one of the challenges is the transition to service orientation. To apply a service perspective is not a minor change of attitude; it is a paradigm shift for the whole IT sector. Providers of IT services can no longer afford to focus on solving technical problems, they now have to consider the quality of the services and focus on the relationship with customers. The purpose of this paper is to examine how the popular ITIL frameworks comply with a service perspective. We have used service-dominant logic as an analysis model to find out how ITIL corresponds to a service perspective. The findings show that while ITIL highly corresponds to the service perspective in some aspects it fails in others, such as recognising the customers as value co-creators and that products are a distribution mechanism for services.

 • 445.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hjalmarsson, Anders
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Evaluation of Action Design Research2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There has been a growing interest in information systems (IS) research as design research. One popular methodology is Action Design Research (ADR). Despite the popularity, ADR lacks proper evaluation based on primary data. We claim that the existing empirical evidence justifying ADR is either fragmented or based on reconstructions of prior studies conducted for other purposes. Our claim is supported by the authors of ADR who state that “ … because the VIP project was not conducted explicitly as ADR, it cannot be viewed as an exemplar of its application”. The purpose of this study is to provide empirical evidence. Examples of empirical evidence show that ADR is highly relevant for an applied discipline such as IS, it creates a bridge between user-oriented perspectives of the IT artefact and technological perspectives and it supports a conceptual movement from a specific instance to a search for a class of problems.

 • 446.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rittgen, Peter
  Challenges Concerning Data-Driven Innovation2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Digital transformation is highly relevant to most organisations in the business and the government sectors. One important aspect of digital transformation is the capability to exploit data in order to develop new services. For a number of businesses, this capability has become an imperative to their survival in an ever more competitive market. Today, data exploitation is of vital importance for innovation and economic growth. However, there is a lack of consolidated knowledge about the challenges of managing processes for data-driven innovation. Therefore, the purpose of this study is to elaborate on challenges concerning data-driven innovation. We have used the Grounded Theory approach to identify such challenges which are: lack of a systematic process, problems with data access, distrust of data, lack of appropriate digital tools and insufficient competence. Our conclusions reveal that data is rarely used as a strategic resource in data-driven innovation and that there is a lack of data management.

 • 447.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hallqvist, Carina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Assessment of IT Services: The Need for a Service Perspective2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 448.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karu, Kaimar
  Axelos.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hearsum, Philip
  Axelos.
  Hero, Philip
  Support Services Institute.
  IT Service Management: The Alignment of ITIL® Practitioner Guidance with Service-Dominant Logic2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The application of a service-oriented perspective in the IT sector has become the paradigm, making managers highly aware of the importance of being service oriented and customer focused. In the IT sector, a service-oriented perspective is encompassed in the widespread field of IT Service Management (ITSM). However, while ITSM practitioners are, to a certain degree, becoming aware of the benefits of the contemporary Service-Dominant Logic perspective, the primary market view still adheres to Goods-Dominant Logic. The majority of IT organisations around the globe rely on the ITSM framework ITIL in order to adopt and adapt a service perspective. The purpose of this paper is to examine how the ITIL® Practitioner Guidance (the latest ITIL book) aligns with Service-Dominant Logic. The paper discusses findings in relation to four codes: Definition of service, The role of the service provider, Value and value propositions, and Co-creation.

 • 449.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Persson, Linda
  Tregamma.
  Best Practice in IT Service Management: Experienced Strengths and Weaknesses of using ITIL2016Ingår i: International Conference on Management, Leadership and Governance, 2016, s. 60-67Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper focuses on the management of IT services and especially on best practices in the IT sector. Successful organizations must continuously improve their business management, including their IT management, in order to retain competitive advantages, and thus they need to reflect upon and improve their ways of working. One important aspect of this is usage of best practices. Best practices are toolsets or frameworks for the management of business and IT alignment, and their purpose is to improve the quality of IT services through delivering superior results compared to other frameworks, time after time. The most cited, globally recognized and adopted best practice is Information Technology Infrastructure Library (ITIL). The problem we address is that there exist contradictory claims concerning the usefulness of best practices. Due to these contradictory claims, the purpose of this paper is to learn more about the strengths and weaknesses of ITIL. To fulfill the purpose of this paper, we have conducted a qualitative study where we have collected empirical experiences from use of ITIL. We have interviewed 15 IT managers and IT consultants about their experiences of using ITIL.

  We can conclude that previous findings are fragmented and thus we have presented a coherent and structured collection of empirical experiences categorized as strengths and weaknesses. The identified strengths are: high reliability, improved cost efficiency, a tool for communication and support for structured work. The identified weaknesses are: lack of concretion, adaptation difficulties, being too comprehensive and having high costs. These strengths and weaknesses have to be managed in accordance with the situation at hand. We believe that our findings can contribute in two ways: 1) they consist of a coherent and structured overview informing about both strengths and weaknesses, and 2) the weaknesses can be used as requirements for a redesign of ITIL. Our study has in a cumulative way advanced the state-of-the-art by adding new knowledge based on empirical data.

 • 450.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Romare, Sören
  Sofigate.
  Principles for Good Enough IT Service Management2018Ingår i: 14thEuropean Conference on Management Leadership and Governance (ECMLG), Utrecht, The Netherlands, Oct 18-19., 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To manage IT services continues to be a challenging process for many organizations. IT service providers are under constant pressure to deliver IT services both at a low cost and high quality, in order to maximize benefits and value for their customers. Obviously, IT service providers find that solving this equation is almost impossible. Thus, there is a need to find new principles or guidance which support satisficing and acceptable IT service delivery. Improvement of IT services delivery are often related to the concept of IT Service Management (ITSM). ITSM focuses on service delivery and can be regarded as an umbrella term including frameworks, models, and methodologies. Our review of the ITSM literature has revealed that best practices and standards have been considered as expensive to implement and maintain, have caused high expectations that are seldom fulfilled, are viewed as too complex, and have high learning thresholds which mean that learning is time-consuming. The purpose of this paper is to suggest principles concerning good enough IT service management which should be seen as a complement to established best practices and standards such as ITIL or ISO/IEC 20000 IT Service Management Standard. Our study has generated four principles: 1) focus on core processes, 2) design for co-creation of value, 3) recognize situation-specific attributes, and 4) avoid over-engineering. The purpose of the principles is to support the assessment of IT service delivery and to promote service management, with respect to costs, effort, and customer value. The principles have been implemented in a digital tool for the assessment and management of IT service delivery. The tool has been used to test and verify the principles in real empirical settings. The principles have also been collaboratively formulated by service practitioners and researchers. We claim that the principles advance theory concerning service management, by providing normative knowledge with respect to the concept of good enough. 

6789101112 401 - 450 av 1945
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf