Endre søk
Begrens søket
567891011 351 - 400 of 1448
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 351.
  Bourghardt, Mariann
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Dimenäs, Jörgen
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Praxis och akademi på lika villkor2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 352. Brante, Thomas
  et al.
  Nolin, Jan
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Grimen, Harald
  Brorström, Björn
  Högskolan i Borås, Gemensamma förvaltningen.
  Lööf, Staffan
  Högskolan i Borås, Gemensamma förvaltningen.
  Sundström, Malin
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Oudhuis, Margareta
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Kammensjö, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Torstensson, Håkan
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  Eriksson, Catarina
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Lindh, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Adamson, Lena
  Profession och vetenskap: idéer och strategier för ett professionslärosäte2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Förord av Björn Brorström, Prorektor Högskolan i Borås Ett professionslärosäte bedriver utbildning och forskning på vetenskaplig grund. Vetenskapliga metoder tillämpas och framkomna resultat prövas för att säkra tillförlitlighet och relevans. Förmågan att problematisera, formulera frågor och välja lämpliga metoder för att besvara frågor är egenskaper för god forskning och utmärkande för en stark utbildnings- och forskningsmiljö. Vid ett professionslärosäte finns samtidigt en stark strävan efter att i utbildning och forskning ta till vara den kunskap och de erfarenheter som professioner besitter och därigenom säkra en hög grad av praktisk relevans. Växelverkan mellan teori och praktik och erfarenhetsutbyte mellan forskare och praktiker är ständigt pågående. Det finns ingen avslutning på processen utan den pågår utan avbrott. En nödvändig förutsättning för ett fruktbart samarbete är en ömsesidig respekt och vilja att stödja och ifrågasätta varandra. Forskaren måste vara beredd på kritik för bristen på praktisk relevans och professionsföreträdaren måste vara beredd på att förtrogenhetskunskapens lämplighet ifrågasätts. Det är en fråga om med- och mothåll från båda håll i syfte att långsiktigt utveckla teori och praktik. Det är en utmaning att utveckla, etablera och därefter kontinuerligt försvara och förbättra professionslärosätet. Ett led i utvecklingen är att inom ramen för Högskolan i Borås föra en debatt om innebörden av ett professionslärosäte och vad vi behöver göra för att förbättra verksamheten. På uppdrag av rektor Lena Nordholm har medarbetare vid Bibliotekshögskolan utvecklat och ansvarat för en seminarieserie benämnd Profession och vetenskap. Seminarierna spände över ett brett fält. En av många viktiga frågor som diskuterades flitigt var huruvida vi ska forska om professioner, i för eller med, eller kanske alltihop samtidigt. Bidragen publiceras nu i denna antologi som ges ut inom ramen för Högskolan i Borås rapportserie Vetenskap för profession. Rapporten Profession och vetenskap – idéer och strategier för ett professionslärosäte, som redigerats av universitetsadjunkt Maria Lindh, kommer att få stor betydelse inom lärosätet och i vårt samarbete med företrädare för näringsliv, kulturliv och offentlig verksamhet. Jag ser det som en intressant fortsättning att anordna ett antal seminarier med inbjudna representanter för professioner där artiklarna i denna rapport kan ligga till grund för erfarenhetsutbyte och diskussioner.

 • 353.
  Brinck, Jonatan
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Hardan, Jasem
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Allt möjligt kan de lära sig av varandra.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Utbildningsdepartementet har i LPO 94 tagit intryck av Vygotskijs sociokulturella teori och formulerat mål som medför att lärare bör använda undervisningsmetoder där elever får möjlighet att samarbeta och lära tillsammans. Forskare har undersökt hur samarbetet mellan elever påverkar lärande i matematik och NO, de har kommit fram till att det gynnar eleverna och lärarna. SYFTE: Syftet var att ta reda på hur matematik/NO-lärare beskriver och resonerar kring elevers samlärande i undervisningssammanhang, på grundskolans senare år (år 7-9). METOD: Det genomfördes en kvalitativ undersökning med hjälp av intervju som redskap för datainsamling. Det valdes sju lärare med olika bakgrund som jobbar på två olika skolor för att ta reda på deras beskrivning och resonemang om samlärande, samt planering, resultat och skillnader i matematik och NO beträffande samlärande. RESULTAT: Lärarna i undersökningen visade intresse för samlärande och menade att det leder till en bättre prestation av eleverna men de hävdade samtidigt att det finns svårigheter. Exempelvis att eleverna inte är vana vid samarbete och att det är svårt att ha kontroll över vad som lärs. De påstod vidare att eleverna lär genom samtal, diskussion och genom ”rätt språk”. Undersökningen fann ett stort gap mellan det som lärarna uppgav som positivt med samlärande och det utrymme som medvetet samlärande fick i deras undervisning. Ingen av lärarna gav anspråk på att han eller hon planerar för samlärande, utan det sker spontant. De flesta lärarna menade sammanfattningvis att alla parter, såväl lärare som elever med olika kunskapsnivåer vinner på samlärande.

 • 354.
  Bringestedt, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Henriksson, Emelia
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Uthyrningspersonal: anställbar eller oanvändbar? En kvalitativ studie om anställbarhet inom bemanningsbranschen.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt På dagens globala och konkurrensutsatta arbetsmarknad ställs höga krav på att individen själv ska ta allt mer eget ansvar för sin sysselsättning. Därmed ställs det krav på att medborgare utvecklar sig själva och sin kompetens för att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Dessa krav kan sammanfattas i det aktuella begreppet anställbarhet. En grundförutsättning för att anställbarhet ska fungera och skapa välfärd är att stat och företag ger goda möjligheter för individen att öka sin anställbarhet. Samtidigt som anställbarhetsdiskursen växer har en expansion skett av alternativa former för arbete, såsom inom den växande bemanningsbranschen vilken blivit en allt viktigare del av arbetsmarknaden. Syftet med denna studie är att utifrån uthyrningsanställdas upplevelser undersöka om, och i så fall hur, bemanningsbranschen påverkar dessa individers anställbarhet. Vi har som teoretisk utgångspunkt Garsten och Jacobssons teori om anställbarhet samt Foucaults teori om självstyrning. Studien är kvalitativ, baserad på semistrukturerade, individuella intervjuer. Det empiriska materialet har bearbetats genom kodning och kategorisering för att finna mönster. Resultatet visar delvis på skilda erfarenheter hos respondenterna men även att vissa tydliga mönster går att finna. Likheter och skillnader mellan grupper är även framträdande i materialet. Slutsatserna vi kan dra av vår studie är att den intervjuade uthyrningspersonalens anställbarhet har påverkats genom deras anställning hos bemanningsföretagen. Hur stark denna påverkan är samt vilka delar av anställbarhetsbegreppet den innefattar skiljer sig däremot åt mellan individerna. Skillnaderna beror bland annat på vilken bransch de arbetar inom, vilken åldersgrupp de tillhör samt längden på deras uppdrag. Denna påverkan verkar till största del vara till det bättre, alltså att den fungerar främjande för dessa individers anställbarhet. Vi har sällan kunnat se någon direkt negativ påverkan som skulle ha kunnat resultera i att anställbarheten försämrats. Däremot har vi kunnat se tecken på bristfälliga förutsättningar för att vissa delar ska kunna utvecklats för uthyrningsanställda inom bemanningsbranschen. De delar som uthyrningsanställda verkade ha störst möjlighet att utveckla är social kompetens, tillägnande av bred kunskap där man lär sig lite om mycket samt meriter i form av ett stärkt CV. De komponenter som de intervjuade verkade ha sämre förutsättningar att stärka var utbildningskapital, specifika kunskaper samt egenskaper såsom att vara initiativtagande.

 • 355.
  Brinkhoff, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Lund, Andreas
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Peterson, Karl
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  EN FÖR ALLA: ALLA FÖR EN. En kvalitativ studie av ett antal byggnadsarbetares upfattningar om gruppackord2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns motsättningar mellan arbetsmarknadens parter ifråga om ackord som löneform. Arbetsgivarsidan argumenterar för löneformens negativa inverkan på flera punkter medan Byggnads hävdar det motsatta. Mot bakgrund av pågående diskussion kring ackordssystemet anser vi det av intresse att rama in vad ett antal byggnadsarbetare har för uppfattning om gruppackord. Syfte: Vårt syfte är att utifrån ett åldersperspektiv utröna hur ett antal byggnadsarbetare uppfattar att gruppackordet påverkar dem som enskilda individer samt arbetsgruppen som helhet. I anslutning till detta vill vi även ta reda på om respondenterna bedömer vissa egenskaper som centrala för att passa in i ackordssystemet. Metod: Vi har valt att utgå från en kvalitativ metod beståendes av nio intervjuer där vi vill förstå och tolka respondenternas utsagor. Resultat: Oberoende av ålder kan vi hos respondenterna, som enskilda individer och som arbetsgrupp, utläsa kollektivistiska drag och egenskaper där löneformen utgör en viktig del av deras kollektivistiska inställning. Löneformen förstärker även deras instrumentella inställning och den solidariska förgreningen.

 • 356.
  Brissman, Angelica
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Svärd Nilsson, Sabina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Ingen kan allt men alla kan något: En kvalitativ studie om hur nyanställda upplever sin egen anställningsbarhet.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING Många företag lägger idag stor vikt vid flexibilitet och effektivitet och många arbetstagare känner sig manade att hela tiden utvecklas och göra sig mer kompetenta för det arbete de söker. Tidigare forskning visar på att fenomenet anställningsbarhet är omtalat och de ökade kraven på arbetstagarna har bland annat lett till en ökad utbildningsnivå. Bakgrund: Bakgrunden till uppsatsen är bland annat de förändringar som skett på arbetsmarknaden med avseende på organisationsstruktur, fokus på individen samt globaliseringen. Fenomenet anställningsbarhet har länge diskuterats men har haft olika innebörder genom åren och idag regleras arbetsmarknaden även av styrdokument från EU, däribland Bolognaprocessen. Detta har inneburit att större fokus lagts på individen och var och en måste ta ansvar för sin egen personliga utveckling. Syfte: Undersökningens syfte handlar om hur nyanställda upplever konkurrensen på arbetsmarknaden i förhållande till den egna attraktionskraften när det gäller att få och behålla en anställning. Vi vill även undersöka på vilket sätt faktorer som utbildning, arbetslivserfarenhet och familjesituation påverkar den upplevda anställningsbarheten. Metod: En kvalitativ studie med hermeneutiskt perspektiv. Intervjuformen är semistrukturerad och urvalet är strategiskt, icke slumpmässigt. Vi som forskare har även tagit del av de forskningsetiska överväganden som presenteras av Vetenskapsrådet. Transkribering, kodning och analys mynnar slutligen ut i att vi som forskare försöker svara på undersökningens syfte och frågeställningar. Resultat: Resultatet, som grundar sig på de intervjuades upplevelser, visar på att anställningsbarhet är individbundet och att anställda verkar se personliga egenskaper och arbetslivserfarenhet som de viktigaste inslagen i den egna anställningsbarheten. Familjesituationen påverkar anställningsbarheten i viss mån eftersom anställda som har barn inte har samma möjligheter att flytta eller vidareutbilda sig och genom det göra sig mer anställningsbara.

 • 357.
  Broberg, Victoria
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Laakso, Carolina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Föräldrars inflytande i förskolan: en studie kring föräldrars tankar och uppfattningar om föräldrasamverkan2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Här presenteras först ett historiskt perspektiv gällande föräldrars inflytande över tid. Därefter följder ett avsnitt där vi tar upp vad tidigare och aktuell forskning inklusive vetenskapliga artiklar säger gällande ämnet. Avslutningsvis presenterar vi den utvecklingsekologiska teorin som vi valt för studien. Syfte Syftet med studien är att undersöka om och på vilket sätt föräldrar önskar att vara med och påverka verksamheten i förskolan samt hur deras samverkan kan främja barns utveckling och lärande. Metod Vi har gjort en kvalitativ studie med intervjuer av sex föräldrar i tre förskolor. Vi har sedan analyserat och bearbetat materialet och därigenom fått fram ett resultat. Resultat Vi kommer först ta upp föräldrarnas uppfattning om begreppen delaktighet och inflytande. Sedan tar vi upp vad föräldrarna anser är viktigast gällande en god samverkan mellan förskolan och hemmet. I nästa avsnitt beskrivs föräldrars åsikter och tanker kring vad det vill och vad de har möjlighet att påverka. Områden som nämns är barns vardag och stora barngrupper. Avslutningsvis besvaras resultatet gällande föräldramöte, om vad föräldrarna anser om upplägget och varför inte närvaron är hög på dagens föräldramöten. Vårt resultat visar att samtliga föräldrar vill ha inflytande och vill även vara delvis delaktiga i deras barns verksamhet. Merparten av föräldrarna känner att de faktiskt redan är det. Föräldrarna vill inte ha informationsmöten utan aktiva och informella möten.

 • 358.
  Broman, Jenny
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Johansson, Jill
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Det kreativa barnet: En studie kring skapande verksamhet inom Reggio Emiliainspirerade förskolor2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I litteraturen som framhålls i bakgrunden står att läsa att pedagoger inom Reggio Emilia har en stor tilltro till barnet. Deras synsätt är att barnet är kompetent och full av nyfikenhet och lust till att lära. Pedagogen har en mycket viktig roll för att låta dessa kunskaper komma fram, tillsammans med barnet skall pedagogerna vara medupptäckare. Inom filosofin är miljön en mycket viktig del för att det skapande barnet skall få upptäcka och utveckla sin fantasi. För att göra barnet medvetet om sin utveckling används dokumentation och reflektion som ett flitigt redskap. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med skapande verksamhet inom Reggio Emiliainspirerade förskolor. Metod: Studien utgår från kvalitativ metod och redskapen som använts är intervju och observation. Studien genomfördes på tre förskolor, där vi intervjuade en pedagog på vardera samt observerade en aktivitet på samtliga förskolor. Resultat: I resultatet framkommer det att pedagogerna har en stor tilltro till det kompetenta barnet, de är noggranna med att synliggöra barnet och verksamheten genom dokumentation och reflektion. Samtliga förskolor har ateljéer där barnet får skapa i projekt och enskilt, miljön ansågs vara en viktig del för att barnet skulle känna lust till den skapande verksamheten. Pedagogerna ansåg att deras roll var att utmana barnet till att vara kreativa och finna inspiration till att skapa, men att de samtidigt skall lyssna in barnets tankar och idéer. Det handlade om ett givande och tagande där pedagogerna vill få alla barn att känna sig delaktiga i en atmosfär som är tillåtande.

 • 359.
  Brorman, Ann
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  aktionslärande2004Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 360.
  Brorström, B
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Edström, A
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Ljungkvist, T
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Oudhuis, M
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Uthålligt företagande. Om regionala förutsättningar och förhållningssätt2012Bok (Annet vitenskapelig)
 • 361.
  Brorström, Björn
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Edström, Anders
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Oudhuis, Margareta
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Framgångsrik förnyelse: Forskningsprogrammet om företagande, traditioner och förnyelse i Sjuhäradsbygden2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Förord: LENA NORDHOLM | Rektor Högskolan i Borås När Högskolan i Borås firade sitt 30-årsjubileum år 2007 överlämnades en present från Industri-och handelskammaren i Sjuhäradsbygden i form av ett erbjudande att arrangera intervjuer med 30 företagare i Sjuhärad. Det forskarteam som med stor entusiasm utförde intervjuerna gjorde inte 30, utan 50 intervjuer, och föreliggande rapport är den andra som baseras på detta forskningsprojekt. Den första rapporten beskrev Knalleandan – både dess positiva effekter för utvecklingen av näringslivet i Sjuhärad, men också begränsningar som denna anda innebar. Till det positiva kan hänföras traditionen att göra affärer och viljan att lösa problem utan extern inblandning. Självständigheten kan samtidigt utgöra en begränsning i att bristen på samarbete kan hämma verksamhetsutveckling. ”Utmaningen är att upprätthålla en god balans mellan självständighet och samarbete och utveckla en förmåga att såsom knallen starkt fokusera på den befintliga kunden samtidigt som nya möjligheter söks inom ramen för en bredare och djupare omvärldsanalys” (sid. 35, rapport nr 3). Denna rapport har väckt stor uppmärksamhet i bygden, och det är med stor spänning vi nu kan ta del av fortsättningen i föreliggande rapport. I denna andra rapport problematiseras framgångsfaktorerna. Vad är det som leder till förnyelse och framgångsrik verksamhetsutveckling? Många olika förklaringar ges, men ett begrepp får speciell uppmärksamhet: dynamik. Att bevara dynamiken i organisation, fortsätta att vara aktiv och effektiv, anpassa sig till förändrade förutsättningar framstår som centralt. De många citaten från företagsledarna illustrerar på ett levande sätt författarnas analys och gör denna rapport mycket läsvärd och intressant. Och förhoppningsvis kommer det ytterligare fortsättning på berättelsen om företagande i Sjuhärad – en verkligt fascinerande historia.

 • 362.
  Brorström, Björn
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Forsgren, Olov
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Hallnäs, Lars
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Höglund, Lars
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Lindecrantz, Kaj
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Nyström, Maria
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Ordell Björkdahl, Susanne
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Forskning vid Högskolan i Borås2007Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 363.
  Bruhn, Mariha
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Alla lär vi olika! Lärares redogörelse om varför matematikundervisningen bör varieras och hur de brukar gå tillväga för att göra det2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: I bakgrunden har tidigare undersökningar och litteratur tagits upp som berör vikten av en varierad matematikundervisning i relation till elevers lärande. Utöver tidigare undersökningar görs även kopplingar till vår läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94. Undersökningen utgår ifrån det socio-kulturella perspektivet. SYFTE: Syftet med undersökningen är att ta del av verksamma lärares erfarenheter gällande en varierad matematikundervisning. Därigenom hoppas jag också att kunna vidga min egen kompetens inom området. 3 METOD: Undersökningen har ett kvalitativt förhållningssätt där tillväga-gångssättet är en Self report, det vill säga en intervju som skrivs ner av deltagarna. RESULTAT: Respondenternas svar visade på tydliga skäl till varför det är viktigt att variera undervisningen. I sina redogörelser beskrev även respond-enterna flera olika hjälpmedel och aktiviteter som de använder sig av för att hjälpa eleverna i deras lärande.

 • 364.
  Bruhns, Birgit
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Lidholm, Karina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Instruktionsfilmer om textila tekniker: ett redskap till kunskapsutveckling för elever med svenska som andraspråk?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Arbetets teoretiska ram grundar sig på Säljös sociokulturella teori. I bakgrunden sammanfat-tas hur styrdokumenten sätter krav på en likvärdig utbildning för alla elever. Det redogörs för forskning om andraspråksinlärning, interaktion och samspel i klassrummet och användning av informations- och kommunikationsteknik i skolan. Dessutom beskrivs reflektioner av olika pedagoger och forskare om slöjdämnet som pedagogiskt redskap. Syfte Syftet med studien är att undersöka om instruktionsfilmer om textila tekniker kan användas som redskap till kunskapsutveckling för elever med svenska med andraspråk i årskurs två och tre. Metod Studien är av kvalitativ karaktär. Den har inslag av etnografin som fokuserar på den sociala interaktionen inom en grupp samt aktionsforskningen som syftar på att optimera en verksamhet. Datainsamlingen skedde genom observation, intervju och fotodokumentation av elevernas produkter. Urvalsgruppen omfattade 18 elever i årskurs två och tre. Det genomfördes tre observationspass med grupper om sex elever och nio intervjuer där eleverna frågades parvis. Resultat Arbetet visar att det är möjligt för elever med svenska som andraspråk att utveckla färdig-hetskunskaper i knytandet av ett vänskapsarmband med hjälp av en instruktionsfilm om denna teknik. Eleverna bekräftade att filmen underlättade förståelsen av det svenska språket. De visade en hög grad av aktivitet och engagemang under observationerna. Interaktionen med datorn och eleverna emellan var dock mindre utpräglad.

 • 365.
  Buller, Helena
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Josefsson, Ida
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Attityder: En kvantitativ studie kring tillgång, användning och kompetensutveckling inom IKT i förskolans verksamhet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Bakgrunden till idén till denna studie uppkom då vi under våra praktikperioder märkt av vissa negativa attityder kring arbetet med digitala verktyg samt PIM. Vi ville undersöka över användandet och de attityder som finns i förskolans verksamheter kring digitala verktyg ur ett kommunperspektiv.Syfte Syftet med studien är att belysa förskolors tillgång till digitala verktyg och om kompetensutvecklingen inom IKT inverkar på attityderna kring det digitala lärande i förskolan. Metod En kvantitativ studie med enkät som redskap besvarad av pedagoger verksamma i Borås stads förskoleverksamhet. Resultat Resultatet av studien visade att pedagogerna har en positiv attityd kring arbetet med digitala verktyg. Pedagogerna ansåg att PIM-utbildningen varit en bra kompetensutveckling, dock visade det sig att de bara till en viss del använde sig utav den nyförvärvade kunskapen. Pedagogerna lyfte att det i många fall beror på ålderdomliga datorer och brist på internetuppkoppling till iPad/lärplatta. Utifrån resultat kan vi utläsa att användningen av IKT i verksamheten till viss del är en generationsfråga.

 • 366.
  Byström, Katriina
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan.
  Ekwall, Daniel
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Ericson, Mathias
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Sandman, Lars
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Rolandsson, Bertil
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Torstensson, Håkan
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Risker och säkerhet i professionell vardag: tekniska, organisatoriska och etiska perspektiv2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vid Högskolan i Borås bedrivs ett utredningsarbete med syfte att klargöra förutsättningarna för att inrätta ett centrum för studier av risk, profession och säkerhet. Parallellt med resonemang rörande lämpliga styr- och organisationsformer behandlas hur utbildningen inom området bör utformas. I skrivande stund är inriktningen att utveckla och erbjuda ett magisterprogram inom området management där en inriktning är mot risk och säkerhet. En satsning på utbildning fordrar forskningsanknytning och förekomsten av forskning inom området risk och säkerhet utgör därför en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Vid högskolan finns idag forskning som belyser risk och säkerhetsfrågor inom skilda verksamhetsområden och med olika teoretiska utgångspunkter. Området spänner från hur risker hanteras i det vardagliga arbetet för olika professioner till hur risker kan elimineras och osäkerhet reduceras i samband med extra ordinära händelser. Högskolan i Borås ska vara ett komplett professionslärosäte och bedriva nydanande och samhällsrelevant utbildning och forskning. Ett flervetenskapligt ideal präglar utbildning och forskning, där problemet som ska belysas är i centrum och inte den akademiska disciplinen. Att bedriva utbildning och forskning inom risk och säkerhet är i enlighet med lärosätets ideal och inriktning. Genom att anlägga ett risk- och säkerhetsperspektiv på olika typer av samhälleliga fenomen i utbildning och forskning uppmärksammas dels nya frågor, dels beforskas områden och fenomen utifrån ett i förhållande till traditionell disciplinär forskning alternativt perspektiv, och därigenom kan ny kunskap erhållas. Ett led i utvecklingen av forskningsverksamheten vid högskolan är sammanställningen och publiceringen av föreliggande antologi. Två av de ledande forskarna inom området, Bertil Rolandsson och Håkan Torstensson, har tagit initiativ till antologin och fungerat som redaktörer. Fem bidrag publiceras i rapporten som tillsammans visar vad forskning kring risk och säkerhet kan vara och vilken inriktning forskningen har vid Högskolan i Borås. Tre bidrag har fokus på transportbranschen, ett på polisiär verksamhet och ett på vårdverksamhet. Det finns således en spridning över praktiska fält och även spridning vad gäller teoretiska utgångspunkter. Rapporten är nummer tretton i högskolans rapportserie Vetenskap för profession, vars syfte är att redovisa resultat från pågående och avslutade forskningsprojekt. Rapporten är också ett underlag för fortsatta resonemang inom högskolan om satsningen på utbildning och forskning inom området risk och säkerhet och kring frågan om vilken inriktning forskningen ska ha.

 • 367.
  Bäck, Petra
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Falk, Jessica
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Pedagogers bemötande av barn i kris2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger bemöter barn i kris. Vi kommer att behandla hur viktiga pedagoger är i ett krisdrabbat barns liv. De teorier vi utgår ifrån är Cullbergs teori om krisens faser och Bowlbys bindningsteori. I bakgrunden tar vi upp bl.a. betydelsen av tidig hjälp, trygghet och vikten av att barnen kommer in i förskolans vardag och rutiner igen. Vi lyfter även fram leken som ett hjälpmedel för barn i kris, där de kan bearbeta de känslor som uppkommit. Den litteratur som vi använt oss mest av kommer från de norska författarna Raundalen och Dyregrov. Vi har använt oss av intervjuer och har intervjuat fem pedagoger som har erfarenheter av barn i kris. De kriser som pedagogerna berättade om är skilsmässor, dödsfall, missbruk och barn som omhändertogs av socialtjänsten. Pedagogerna lyfter betydelsen av det stöd som finns i förskolan vid krissituationer, som krisplaner och stöd från chefer. Det som pedago-gerna tydligast beskriver är vikten av trygghet för barn i kris, de lyfter även vikten av att vara ärlig i samtalen med barnen.

 • 368.
  Bäckman, Sofie
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Järnberg, Jacquline
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Motivation på högsta nivå: att motivera chefer till produktivitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  En kvantitativ studie med syftet att undersöka chefers arbetsmotivation i en större svensk koncern med runt 1000 anställda har genomförts. Vi har använt Self- determination theory (Deci & Ryan, 2008a) samt Tremblay, Blanchard, Taylor, Pelletier och Villeneuves (2009) WEIMS-test (The work extrinsic and intrinsic motivation scale) som teoretiskt underlag i studien. Vi fokuserade på att jämföra skillnader i arbetsmotivation utifrån ålder och chefsposition samt att koppla arbetsmotivation till produktivitet. Totalt deltog 102 chefer, 27 av dem var arbetsledare, 54 var mellanchefer och 21 var högre chefer. Resultatet visade att cheferna i större utsträckning motiverades av inre motivationshöjande faktorer än av yttre motivationshöjande faktorer. Yngre chefer motiverades mer av inre motivationshöjande faktorer och de äldre cheferna motiverades i högre grad av kontrollerad arbetsmotivation. Det fanns inget samband mellan självbestämd (inre) arbetsmotivation och upplevd produktivitet men däremot fanns ett samband mellan självbestämd arbetsmotivation och attityd till koncernen och dess produktivitet. Slutligen visade sig de lägre cheferna uppleva mer amotivation än de högre cheferna.

 • 369.
  Börjesson, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  El-Ghariri, Samar
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Olbäck, Erik
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Barns uppfattningar om döden2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Tamm (1986, s1-2) skriver att barns uppfattning om döden har utvecklats under många år. Tidigare hade barnen en enklare syn på döden och de fick ofta höra sagor under sin uppväxt som handlade om döden. Idag är döden i barns närmiljö inte lika framträdande och många vuxna väljer att inte tala om döden med barn. När någon i ett barns närhet dör händer det att barnet inte får delta vid begravningen, vilket gör att de inte får någon erfarenhet. Detta kan vidare leda till att barn ser på döden som något skrämmande. Slaughter (2005, s183) skriver att barns uppfattning om döden utvecklas mycket från förskoleåldern och uppåt, då de främst ser döden som ett annat sätt att leva på än det vanliga. SYFTE: Vårt syfte med undersökningen är att vi vill ta reda på hur barn i årskurs 3-5 uppfattar och resonerar kring döden. METOD: Undersökningen genomfördes genom en kvalitativ ansats som bygger på intervju av barn i årskurs 3 – 5. Vi motiverar val av teori och vi skriver även om vårt urval, genomförande, etiska principer, tillförlitlighet och giltighet. 4 RESULTAT: Vi har i vår undersökning kommit fram till att flera av barnen uppfattar döden som något hemskt och läskigt, samt att man dör genom sjukdom, olycka eller av ålder. Några av barnen har även svarat att de tror att man dör för att alla människor på jorden ska få plats. Flera av barnen har aldrig varit med om att någon dör och visste därför inte hur det kändes. Efter döden tror många av barnen att man kommer till himlen eller helvetet, att man föds på nytt eller att själen vandrar vidare till en ny människa eller ett djur. Sex av barnen tror att man kommer till himlen eller till helvetet. Två flickor tror att man föds på nytt, att själen går vidare till en ny människa eller till ett djur. Barnen pratar om döden ibland, främst när det har hänt något. En flicka vill prata mer om döden, men det är aldrig någon som frågar henne.

 • 370.
  Börjesson, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Johansson, Daniel
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  ”Frihet under ansvar…”: En kvalitativ studie om delaktighet, inflytande och eget ansvar över arbetssituationen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund till studien: Idag ställs det nya krav på att organisationer snarare bör bedriva verksamheten utifrån kunskap och flexibilitet än på standardiserade arbetsuppgifter. Därmed bör ledningen implicera ett synsätt där organisationen plattas ut och öppnar upp för medarbetarnas delaktighet och inflytande. För att det ska fungera måste samtliga anställda oavsett position ha en gemensam förståelse kring organisationens mål och visioner. Syfte: Med denna uppsats vill vi undersöka hur relationen mellan avdelningschefen och medarbetarna uppfattas på en avdelning inom en kommunal förvaltning. Vi vill veta hur delaktighet i beslutsprocesser samt hur inflytande och eget ansvar över de anställdas arbetssituation fungerar genom att jämföra de båda parternas uppfattningar. Metod: Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att samla in vårt empiriska material till undersökningen. Intervjuerna genomfördes på nio medarbetare och en chef från en avdelning inom en kommun i en medelstor stad i västra Sverige. Huvudresultat: Delaktigheten och inflytandet fungerar bra på avdelningen när det gäller möjligheter att kunna uttrycka sig. Medarbetarna har bland annat möjlighet att genom arbetsplatsträffarna påverka över sin arbetssituation samt komma med förlag på förändringar och förbättringar. Bristen på information påverkar emellertid delaktigheten negativt. Har man inte tillgång till information som rör verksamheten och medarbetarna såväl direkt som indirekt har man inte full delaktighet.

 • 371.
  Börjesson, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Röjemo, Laritha
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  "Gult och gult blir svart" Kommunikation vid bildskapande: Med genusglasögon på2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund I det här avsnittet tar vi först upp lite historia kring ämnet bild i förskolan genom Fröbeltraditionen. Bild har gått från att vara ett oviktigt ämne till att bli ett ämne som genomsyrar verksamheten, mycket tack vare läroplanen. Aktuella forskare beskriver i bakgrunden vikten av kommunikationen och lärandet kring barns bildskapande. Ett ämne som är aktuellt idag är hur pass genusmedvetna pedagogerna på förskolorna är och vi har därför valt att ta upp det också i arbetet. Som teorier intar vi en allmän syn av Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Med det här menas att vi även tar in Säljös och Scott Frischs perspektiv utifrån Vygotskijs teori. Vi har även utgått från Tegnérs socialkonstruktionistiska perspektiv utifrån en genussyn. Syfte Vårt syfte är att se till hur pedagoger använder kommunikation vid barns bildskapande i deras process och produkt samt om kommunikationen ser olika ut beroende på om barnet är pojke eller flicka. Metod I vårt arbete har vi använt oss av kvalitativa observationer då vi vill se pedagogernas förhållningssätt och utifrån observationerna har vi sedan diskuterat resultatet. Vi har observerat på två förskolor där barnen har varit i åldrarna tre till fem år gamla och observationerna höll på i en veckas tid. Antalet pedagoger som observerades var sammanlagt sex stycken varav tre från varje förskola. Resultat Vårt resultat visar på vilket sätt pedagogerna använder sig av kommunikationen vid barns bildskapande. Resultatet varierar då en del använder sig av en värderande kommunikation medan andra inte använder verbal kommunikation i sitt bemötande. Utifrån genusperspektivet kunde vi se en skillnad på förskolorna hur de kommunicerade med barnen utifrån vilket kön barnen hade.

 • 372.
  Börjesson, Sofie
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Holmberg, Veronica
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Små barns utforskande i vattenlek2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Bakgrund I läroplanen (Utbildningsdepartementet, 1998, rev 2010) står det att barnen ska genom sin dag i verksamheten söka och inta ny kunskap med hjälp av att leka, umgås med andra, utforska omgivningen och skapa på olika sätt, de ska även undersöka olika fenomen och prata med andra barn och vuxna samt reflektera över det som de gjort. Detta tillsammans med litteratur från forskare sammanfattar allt vad bakgrunden behandlar på ett bra och övergripande sätt som ger en kunskap om barns lek och lärande och matematik i förskolan. Syfte Tanken med vår studie är att observera hur några små barn utforskar genom en handling olika material i vatten och om deras handlingar förändras. Hur gör barn när de får utforska olika material i vatten på egen hand? När barn möter samma material flera gånger, hur förändras deras handlingar? Metod Studien är kvalitativ och vi har använt oss av fenomenologin som teoretisk ansats för bearbetning och analys. Observationerna gjordes med hjälp av verktyget löpnande protokoll. Det var sju barn som observerades vid ett till fem tillfällen. Efteråt skrevs protokollen rent och följande teman identifierades: barns lek och lärande, matematik och makt. Resultat Resultatet i denna studie visar att de flesta barnen utvecklar sitt utforskande över tid. Det var intressant att se hur många olika områden som barnen berörde i sitt utforskande. Studien visade att barnen arbetade ofta med matematik i sitt utforskande med vattnen. Andra områden i vattenleken som synliggjordes genom barns lek var låtsaslek och olika former av att hävda sin rätt i leken.

 • 373.
  Cagner, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Willforss, Linda
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Österman, Josefin
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  En studie om hur pedagoger använder utemiljön i sin matematikundervisning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Matematik finns överallt i vår närmiljö och är mycket mer än bara siffror. Utemiljön kan användas på många olika sätt och det är bara fantasin som sätter gränser för vilka. I läroplanerna och kursplanen för matematik finns det exempel på mål som fördel kan uppnås på andra platser än i klassrummet. Utemiljön kan erbjuda bland annat ett lustfyllt lärande, lättillgängliga konkreta material, arbete med kropp och sinnen och en obegränsad stor yta. Matematiken är som ett landskap med öar och broar som med fördel kan arbetas med utomhus. Utemiljön erbjuder även ett helhetsperspektiv som lockar och utmanar barnen/eleverna i deras tänkande. SYFTE: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur 14 pedagoger som arbetar med utomhusmatematik använder sig av utemiljön som lärandemiljö från förskolan till år fem. METOD: Undersökningen har skett genom kvalitativa intervjuer med 14 pedagoger i förskola upp till år fem. RESULTAT: Samtliga intervjuade pedagoger använder sig av utemiljön i sin matematikundervisning och pedagogerna ser många positiva fördelar med att arbeta på detta sätt. En av dessa fördelar är att det mesta material finns på plats i utemiljön. Arbetet med matematik utomhus sker oftast gruppvis. Var de befinner sig vid arbetet med matematik utomhus och hur ofta de arbetar med det varierar. Reflektion är något samtliga pedagoger arbetar med för att synliggöra barnets/elevens lärande. Pedagogerna anser att de flesta matematiska områdena så som taluppfattning, rumsuppfattning och de fyra räknesätten med fördel kan arbetas med i utemiljön.

 • 374. Cameron, David Lansing
  et al.
  Nilholm, Claes
  Persson, Bengt
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Local Autonomy and the Provision of Special Education Support in Sweden and Norway2008Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 375.
  Caple, Liselotte
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Schöldstein, Victoria
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Wall, Johanna
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Utbildning i utbyte mot anställning? En kvantitativ studie om studenters inställning till sina studier2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Utifrån aspekten att det är en hård arbetsmarknad och uppfattningen om att behöva ha en utbildning som en väg in på arbetsmarknaden vill vi undersöka vilken inställning studenter har till sina studier. Syfte: Vårt syfte är att undersöka studenters inställning till studier samt undersöka om aspekter som extraarbete, utbildningsprogrammets storlek samt kontakten med studiekamrater, föreläsare och feedback från examinatorer kan påverka studenternas inställning. Metod: Utifrån en kvantitativ metod har vi genomfört en enkätundersökning. Resultat: Det som framkom i vår studie när vi analyserade studenterna i allmänhet var att de mest framträdande anledningarna till att studera var för att utöka sin kunskap, uppnå ett specifikt yrke och för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden. Det som var minst framträdande var att man studerade för att träffa nya vänner samt att ett aktivt studentliv var viktigare än studierna. Resultatet påvisar också att de yngre studenterna var mer benägna att studera för att utöka sin kunskap. Dem yngre var dessutom mer benägna till att studera för att träffa nya vänner, de ansåg även i högre utsträckning än de äldre studenterna att ett aktivt studentliv var viktigare än studierna. Den största skillnaden i kön var att kvinnorna var mer benägna att studera för att uppnå ett specifikt yrke än vad männen var.

 • 376.
  Carlander, Liselott
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Larsson, Caroline
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Upplevelser av ett förändringsarbete: Utifrån konsult, gruppledare och medarbetares perspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  När förändringar genomförs finns det lika många bakomliggande syften som det finns förändringar. När vi genom en kontakt med den administrativa chefen vid Schenker Privpak fick vetskap om det förändringsarbetet som företaget befann sig i väcktes ett intresse hos oss att ta del av detta i samband med vår kandidatuppsats. Syftet med uppsatsen har varit att titta närmare på hur medarbetare och gruppledare vid ett distributionsföretag har upplevt det förändringsarbete som har genomförts vid företaget, i fråga om delaktighet och förväntningar på framtida effekter. Vi ville även undersöka vilka tankar kring förändringsarbetet den konsult har som medverkat i detta arbete. Utifrån detta syfte utarbetades sedan tre frågeställningar ”Hur har medarbetare respektive ledare upplevt förändringsarbetets olika delar?”, ”Hur ser medarbetare respektive ledare på effekterna av detta förändringsarbete?”, ”Hur upplever konsulten förändringsarbetet?”. Genom en kvalitativ metod har dessa frågeställningar sedan undersökts. Tidigare forskning kopplat till förändringsarbete och utvecklingssamtal finns i denna uppsats med som teoretisk utgångspunkt. För att beskriva förändringsarbete har Kurt Lewins förändringsteori varit i fokus. Det resultat som framkommit var att utvecklingssamtal vid Schenker Privpak numera ingår i ett större sammanhang och en del i ett strategiarbete. I och med att det nu blir en uppföljning av utvecklingssamtalen ses samtalen som mer givande. Vad det gäller framtiden utifrån denna process så finns det förhoppningar bland både medarbetare och ledare att detta arbete kommer att fortskrida samtidigt som konceptet bör anpassas än mer till företaget och dess situation. Utifrån konsultens roll kan vi se att denne främst har agerat som utbildningsledare under förändringsarbetets gång och att ansvaret sedan har varit företagets. I diskussionen kopplas sedan teori, tidigare forskning och resultat samman samt att den avslutas med en metoddiskussion.

 • 377.
  Carlsson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Lundberg, Annicka
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Språkutvecklande undervisning i ämnet svenska som andraspråk?: Åtta pedagoger beskriver sitt arbete2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: I vår bakgrund redogör vi för forskares åsikter kring ett språkutvecklande arbete vilket vi senare relaterar till de intervjuade pedagogerna i vår resultatanalys. Vår teoretiska utgångspunkt är Cummins modell samt Vygotskijs sociokulturella förhållningssätt som ligger till grund för vår resultatdiskussion. SYFTE: Syftet med studien är att ta reda på hur lärare på olika sätt beskriver sin undervisning i svenska som andraspråk. METOD: Vi använder oss utav kvalitativa intervjuer för att besvara studiens syfte. Undersökningen är baserad på åtta verksamma pedagogers beskrivningar. RESULTAT: Vi fann genom vår forskning att de intervjuade pedagogerna undervisar på ett språkutvecklande sätt med hjälp av ett varierat material. De gemensamma utgångspunkterna vid all undervisning hos pedagogerna genomsyras av samtal och samarbete. Resultatet visar dock att undervisningen för många pedagoger påverkas av tidsbrist där alla elever inte får den hjälp de är berättigade till.

 • 378.
  Carlsson, Linda
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Eriksson, Martina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Herskind, Jennie
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  En kvalitativ studie om pedagogers arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Denna studie behandlar begreppet pedagogisk dokumentation, och hur detta används i förskolor. Enligt vår uppfattning är dokumentation ett av det verktyg som finns för att följa upp varje individ och samtidigt reflektera över sin egen yrkesroll. Valet av ämne bestämdes på grund av vårt intresse för pedagogisk dokumentation. SYFTE: Syftet med detta forskningsarbete är att undersöka och analysera pedagogisk dokumentation på tre förskolor, om när och hur den används, samt vad pedagogerna uttrycker för primärt syfte med pedagogisk dokumentation. METOD: Studien är inspirerad av den fenomenografiska ansatsen och är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med tre pedagoger och tre pedagogers self-reports samt observationer från tre olika förskolor. RESULTAT: Studien visar på att pedagogerna ser pedagogisk dokumentation som ett verktyg att se tillbaka på det som har hänt, samt att visa nuet. De menar även att man genom pedagogisk dokumentation kan få syn på helheten i verksamheten. Vi kan vidare tolka resultatet som att det förekommer nackdelar med detta sätt att arbeta, främst handlar det om tidsaspekten.

 • 379.
  Carlsson, Marie
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Holmqvist, Stina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Historia: hur intressant är det? – En studie om historieintresset bland elever i årskurs fem2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Allmänheten är medveten om att historia är ett viktigt ämne för förståelsen för samtiden och för att kunna tolka dåtiden. Historia hjälper människor att få en föreställning om demokratins värld, uppfattning och förståelse för andra människors kulturarv samt hjälper människan att skapa sin identitet. Det har i årtionden debatterats om historieämnets existens och omfattning i skolans värld av såväl historielärare, historiker, politiker som massmedia. Det är på grund av detta vi vill undersöka vad elever tycker om ämnet. SYFTE: Syftet med vår studie är att undersöka i hur stor utsträckning elever är intresserade av historieämnet i årskurs fem. Vi vill ta reda på vad elever är intresserade av i historieämnet samt vilka pedagogiska metoder i undervisningen som medför ett ökat intresse hos elever. METOD: Vi har genom en kvantitativ studie delat ut frågeformulär till elever i årskurs fem på två skolor i västra Sverige. Utifrån bakgrund, teoretisk utgångspunkt och insamlad empiri har vi sedan bearbetat och analyserat elevers historieintresse med hjälp av SPSS (Statistical Package of Social Science) version 17. RESULTAT: I vår studie kom vi fram till att elever är intresserade av hur människorna levde förr i tiden, andra länders historia och lokalhistoria. Av de ämnen inom historieämnet vi undersökte intresserar sig elever minst för krig. De faktorer som gör att elever intresserar sig för historieämnet är estetiska moment och genuina upplevelser i historieundervisningen. Det eleverna ansåg var mindre intressant i historieundervisningen var teoretiska moment.

 • 380.
  Carlsson, Nadja
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Larsson, Linda
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Genusperspektiv i historieundervisningen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Forskningen kring kvinnors historia började ta form under 1970-talet. Det forskningen visar är att det finns två inriktningar i genusforskningen, antingen kvinnohistoria bredvid manshistoria eller att man flätar ihop kvinnornas i männens historia. I de läromedel som finns på skolorna idag omnämns främst drottningar och religiösa kvinnor. Syfte Syftet med studien är att undersöka om lärare synliggör de båda könen. Frågeställningarna är vilka som står i fokus i historieundervisningen och hur lärarna gör för att skapa ett helhetsperspektiv i undervisningen. Metod Vi har använt intervju som metod, och har intervjuat fem lärare på fyra olika skolor, inom samma kommun. Resultat Vårt resultat visar att lärarna fortfarande har fokus på kungar och krig i undervisningen men har med ett genusperspektiv i sin undervisning genom att undervisa kring folkets historia istället för enbart makthavare. Resultatet visar också att lärarna har för lite kunskaper kring genusperspektiv kopplat till historieundervisning. Vidare visar resultatet att läroböckerna tar upp för lite kring kvinnor och barn, därför söker lärarna stoff från andra informationskällor, så som internet, bibliotek och museum.

 • 381.
  Carlsson, Sofie
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  ”Samverkan mellan operativa chefer ” En undersökning om samverkan på en produktutvecklingsavdelning på Volvo Bussar2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  Huvudämne/tema: Samverkan mellan operativa chefer och deras medarbetare inom olika teknikområden på en produktutvecklingsavdelning. Bakgrund: Förändring av samhälle och arbetsliv har medverkat till att traditionella chefer i företagens organisationer har bytts ut till att vara operativa chefer. En operativ chef är en mellanchef som ansvarar för olika funktionella områden och som har till huvuduppgift att balansera ledningens krav mot förmågan hos medarbetarna1. En chefsroll som innefattar ett tvärfunktionellt resultat- och verksamhets ansvar för den egna enheten2. De operativa chefernas uppgift är att vara chef över en process som innebär många samtida krav och uppgifter, som samtidigt skall samspela med de övriga bitarna i verksamheten, det vill säga de övriga operativa chefernas ansvarsområden, samt många fler kringliggande verksamhetsområden. En chefsroll som kräver en hög grad av flexibilitet. Hur operativa chefer samverkar och hur deras arbetssituation ser ut är det som behandlas i denna undersökning. Syfte: Syftet är att på ett företag undersöka samverkan mellan operativa chefer inom en produktutvecklingsenhet utifrån tre samverkansfaktorer; ledningens värderingar, stödstruktur och ledningens trovärdighet. Ett andra syfte är att ta reda på hur väl företagets visionsdokument om samverkan stämmer överens med de operativa chefernas syn på hur samverkan fungerar i verkligheten. Frågeställningar: Hur fungerar samverkan mellan ett antal operativa chefer inom en produktutvecklingsenhet utifrån de tre samverkansfaktorerna; ledningens värderingar, stödstruktur och ledningens trovärdighet? Hur väl stämmer företagets visionsdokument om samverkan överens med de operativa chefernas uppfattningar om hur samverkan fungerar i verkligheten? Metod och material: Som verktyg för att få svar på syfte och frågeställningar har jag intervjuat sju operativachefer som ingår i en produktutvecklingsavdelning angående samverkan. Samt gjort en dokumentanalys och tittat närmare på de operativa chefernas syn på hur samverkan fungerar i verkligheten utifrån The Volvo Way, en skrift där företagets visioner står nerskrivna. Huvudresultat: Företagets visioner angående samverkan utifrån kompetensmodellen stämde bra överens. De operativa cheferna som är intervjuade uppfattas använda The Volvo Way som ett rättesnöre i den mån den komplexa realiteten gör det möjligt. Det framkom att det fanns vissa brister som inte fungerade optimalt. Då det gäller ledningens värderingar framkom att de i vissa situationer inte hade tillräckligt med befogenheter. Även mer tid för personalärenden eftersöktes. Då det gäller stödstrukturen önskades bättre kommunikation, stringens, tydlighet och bättre förarbete i arbetsprocesserna, för att inte projekten skall komma i otakt. Vad ledningens trovärdighet avser önskas många gånger en öppen dialog innan vissa krav införs, samt att många skulle vilja bli bättre på konflikthantering. I det stora hela fungerar samverkan mycket bra och de brister som framkom i undersökningen bör ses till arbetssituationens komplexitet.

 • 382.
  Carlén, Margareta
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Johansson, Kent
  Nya former av samverkan: I vems intresse? En studie av utbildning, strategier och viljan att förändra i byggbranschen2009Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vuxenutbildning, kompetensutveckling och livslångt lärande beskrivs ofta i dag som en förutsättning för att hänga med i dagens och framförallt morgondagens samhälle. Det beskrivs även som en tillväxtmotor för att det egna landet ska kunna stå sig i den internationella konkurrensen (Dale,1997). Den som inte tar ansvar för det livslånga, livsvida eller livsdjupa lärandet (kärt barn har många namn) riskerar att marginaliseras eller hamna hjälplöst efter. För att undvika detta gäller det att få med alla, inte minst de som blivit förfördelade sedan tidigare. Då handlar det om LO-kollektivet i allmänhet och Byggnads medlemmar i synnerhet. Det var just byggnadsarbetarna som var den grupp som var svårast att rekrytera till Kunskapslyftet (Lander, R. & Larsson, M, 1999; SOU, 2000:28) trots att det rådde en extremt hög arbetslöshet i branschen under den tid som den stora vuxenutbildningssatsningen pågick. Här kommer vi att rikta fokus på utbildningar som flera av denna svårrekryterade grupp faktiskt deltar i – de fackliga utbildningarna. Dessa har en tydlig koppling till arbetslivet, men syftet är inte i första hand att främja den ekonomiska tillväxten, utan att deltagarna ska rusta sig för att företräda sina arbetskamrater för ett demokratiskt och hållbart arbetsliv.

 • 383.
  Carlén, Margareta
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Esbjörnson, Sara
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg: Delrapport 12013Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 384.
  Carlén, Margareta
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Theandersson, Christer
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Utvärdering av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg2014Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 385.
  Centellini, Rebecca
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Varför pratar de inte?: En undersökning av hur fem lärare på högstadiet får eleverna att vara mer muntligt aktiva på engelskan.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Tidigare forskning i ämnet fokuserar kring lärarens roll i elevernas utveckling och att eleverna ska utsättas för målspråket så mycket som möjligt. Tidigare undersökningar behandlar relationen mellan lärare och elever samt hur läraren bör vara och inte vara i klassrummet. SYFTE: Mitt syfte med undersökningen är att ta reda på hur lärare arbetar för att få eleverna att våga prata engelska och utveckla sin muntliga förmåga. METOD: Jag har genomfört en kvalitativ studie inriktad på hur några lärare resonerar kring elevernas muntliga aktivitet på engelskan, och har därför använt den semistrukturerade intervjun som redskap. RESULTAT: Jag har funnit att lärarna framhåller entusiasm och uppmuntran för att skapa god atmosfär i klassrummet och för att inbjuda eleverna till att tala engelska. De tycker det är viktigt att tala mycket engelska på lektionerna och samtala med eleverna om att vägen till ett nytt språk går genom misstag och felsägningar. Lärarna säger enigt att eleverna också måste få en väl motiverad mening med varför de ska lära sig engelska och varför det är så viktigt att kunna.

 • 386.
  Claesson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Forsbring, Sara
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Kan ute bli inne?: Utvecklingsarbete/Aktionsforskning om förskolebarns utevistelse2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund I bakgrunden redogörs för barns utevistelse på förskolan och utemiljöns påverkan på deras lärande och samspel. Tidigare forskning visar på att utomhusmiljön måste inbjuda barnen till stimulans, utmaningar och kreativitet. I läroplanen (1998 rev 2010, s. 9) står det att barnen ska få möjligheten att utveckla sitt kunnande om bygg och konstruktion med hjälp av olika sorters material. Syfte Syftet med utvecklingsarbetet är att förändra utomhusmiljön på en förskolegård. I studien kommer återvinningsmaterial att användas. Materialet har inte något färdigt syfte för barnens ändamål och det är återvinningsmaterial som företagen annars hade kasserat. Syftet är även att studera hur barnen leker med materialet och se om det sker en förändring på hur barnen leker, samspelar och använder sin kreativitet med det återvinningsmaterialet i jämförelse med deras tidigare leksaker. Våra frågeställningar är: Leker barnen enskilt eller i grupp? Vilka lekar stimulerar materialet till? Hur ser samarbetet ut mellan barnen? Metod Utvecklingsarbetet genomfördes på en förskola och där användes observation med löpande protokoll samt några informella samtal med pedagoger. Observationerna genomfördes på barnen under deras utevistelse på förskolans gård. Resultat Resultatet visar på att återvinningsmaterial utan ett färdigt syfte för barnen bidrar till ökad kreativitet, verbalt samspel och stimulans hos barnen. Observationerna visar vad och hur barnen leker både före och efter att återvinningsmaterialet togs in. Utdragen av de informella samtalen visar varför pedagogerna ville ta in sådant material och om intresset fortfarande kvarstår.

 • 387.
  Claesson, Linda
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Svedberg, Ann-Charlott
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Lyssna på barnen!: En studie om att göra barns röster hörda genom inflytande på miljön i förskolan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING SYFTE Syftet med vår uppsats är att belysa hur viktigt det är att låta barnen vara delaktiga i beslut angående miljön i förskolan. Genom konkret inflytande på miljön lär de sig att bli demokratiska medborgare. BAKGRUND Bakgrunden inleds med historiska aspekter där vi tar upp hur förskolan grundades och hur synen på barnen såg ut då. Läroplanen för förskolan tas upp som en väsentlig del. Tidigare forskning handlar mycket om att det är bra för barnen att vara delaktiga i frågor om miljön som de vistas i. Sist i bakgrunden har vi med Vygoskijs teori om det mänskliga medvetandet och Deweys teori om skolan och samhället. METOD Här redovisar vi kvalitativa intervjuer som vi genomfört på pedagoger och barn i två förskolor. RESULTAT Studien visar att barn och vuxna har olika tankar om barns inflytande. Barnen tycker att de ska få vara med och ha mer inflytande än vad de har i nu läget. Pedagogerna tycker även att barnen kunde få vara med och påverka mer när det gäller miljön i förskolan.

 • 388.
  Claesson, Therése
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Hallén, Sofia
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Barns upplevelser av stress: vilka faktorer kan stressa barnen i förskoleklass och fritidsverksamhet?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund I bakgrunden beskrivs de psykosomatiska symptom som stress kan orsaka och hur kroppen reagerar vid stressade situationer. Olika faktorer som stress kan bero på tas också upp i en del och även positiv och negativ stress behandlas. Relationer mellan människor i omgivningen är också en viktig faktor som vi valt ta upp i bakgrunden. Hur stress kan motverkas och vikten av rutiner, trygghet och vuxna människors ansvar kring barn är en annan viktig del som beskrivs. Sömn är ett av de mest betydelsefulla tillvägagångssätten för kroppen att återhämta sig efter stress, utan återhämtningen bryts kroppen ner. Syfte Vårt syfte är att ta reda på om barn i förskoleklassen och i fritidsverksamheten är stressade och i så fall vad som gör att de blir stressade. Metod Vi har genomfört en etnografiskinfluerad studie och som forskningsmetod har vi valt observationer och intervjuer och vi har tillsammans intervjuat 8 stycken barn som går i förskoleklassen och i fritidsverksamheten. Observationer har också genomförts i förskoleklassen och fritidsverksamheten där barnen befinner sig. Resultat Resultatet visar att skolans miljöer och pedagogiska upplägg påverkar barnen både negativt och positivt i förhållande till att uppleva stress. Det finns även psykosomatiska symptom hos barnen som kan vara en följd av att de känner sig stressade. Andra faktorer som hemmiljö, relationer och aktiviteter utanför skolan kan vara bidragande faktorer till att barnen upplever stress. Vissa barn har en uppfattning om vad stress innebär medan andra inte känner till begreppet.

 • 389.
  Clamp, Tania
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Johansson, Alexandra
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Villkoren i en utökad chefsroll: en studie på Södra Älvsborgs Sjukhus2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I studien analyserade vi chefers upplevelser av villkoren i ett utökat chefskap samt förutsättningarnas betydelse för upplevda krav, kontroll och stöd. Vi har utfört vår studie på Södra Älvsborgs Sjukhus och avgränsat oss till de intervjupersoner som berörs av en utökad chefsroll, tillika vårdenhetschef. Vi har använt oss av en kvalitativ metod och utgått från en hermeneutisk ansats. Vi har genomfört åtta intervjuer som vi sedan byggt vårt empiriska material på. Vidare har vi valt att utgå från Henry Mintzbergs grundläggande organisationsteori och strukturmodell men även utgått från Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell. Studien visade på att samtliga vårdenhetschefer var mitt i en förändring vilket innebar att utveckla avdelningschefskapet till ett vårdenhetschefskap. Som stöd i denna förändring har vårdenhetsmöten upprättats som ett led till bättre samverkan vilket upplevdes som positivt av samtliga intervjupersoner. Ur resultatet framkom det också att omstruktureringen; att gå från avdelningschef till vårdenhetschef, resulterade i vissa följder. Delar av dessa var avsaknaden av engagemang samt att stress utvecklades hos intervjupersonerna. I många fall räckte inte tiden till för att genomföra omstruktureringen samtidigt som det dagliga arbetet skulle utföras. Vår slutsats är att villkoren varierade och beroende av hur förutsättningarna såg ut påverkades synen på hur man förhöll sig i sitt vårdenhetschefskap. Dessutom hur intervjupersonerna strukturerade och implementerade nya riktlinjer. Hur olika situationer som uppstod i det dagliga arbete hanterades, berodde på hur intervjupersonerna upplevde förutsättningarna för kontroll, krav och stöd. Samtidigt såg de sitt vårdenhetschefskap som fritt, utmanade och personligt utvecklande.

 • 390.
  Cline, Katja
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Roman, Adela
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Wadlund, Marita
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Kommunicera mera? Hur medarbetarna anser att en ledare bör kommunicera2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie har genomförts där forskningsfrågan behandlar hur medarbetare anser att deras ledare bör kommunicera. Syftet var att ta reda på om ledarens kommunikationsstil påverkar medarbetarens inställning och mottaglighet för att ta till sig information positivt eller negativt. Femton personer som arbetar inom skilda verksamheter har intervjuats för att få en bild av vad som utmärker en ledare med goda kommunikationsegenskaper. Teorin som har använts som utgångspunkt i studien är Merril och Reids (1999) teori om sociala stilar. Resultatet visade att ledaren bör kommunicera mera. Ledaren bör även vara skicklig på att variera sin stil mellan drivande och vänlig. Dessutom ska denne ha förmågan att ta tag i uppkomna problem och lösa dessa omgående. Den ideala ledaren visar engagemang, inte bara för sina medarbetare utan även för uppgifterna och verksamheten i sin helhet. Vidare för denne dialog med sina medarbetare och är tydlig i sin kommunikation. Ledaren bör ha ett kontrollerat men ej avståndstagande kroppsspråk, kunna variera och anpassa sitt tonläge och samtalstempo efter rådande situation.

 • 391.
  Cooper-Hynell, Susan
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Larsson, Madeleine
  Integration Mentor: A Professional Intercultural Link for the Labour Market2009Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 392.
  Corneliussen, Hanne
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Att skapa motivation och lust för matematik i grundskolans tidigare år2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Motivation och lust är två viktiga faktorer för att elever ska känna och bevara lusten för matematik. För att eleverna ska ta till sig kunskap krävs ett samspel mellan både elev lärare och den miljö de vistas i. Lärarnas förhållningssätt till matematiken och till eleverna har också stor betydelse för deras prestation i matematik. SYFTE: Syftet med studien är att ta reda på hur fyra lärare menar att de undervisar för att skapa lust och behålla motivationen i ämnet matematik, hos sina elever i årskurserna 3 till 6. METOD: Min studie är en kvalitativ undersökning där jag använt intervju som redskap. RESULTAT: Studien visar tydligt att lärarna är överens om vad bristen på lust och motivation beror på. Uppfattningen är att detta bland annat beror på brist på tillgång till bättre material, lektionernas utformning och på lärarnas attityder.

 • 393.
  Cronqvist, Marita
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Samverkan: hur då?2011Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Som VFU-ansvarig så befinner jag mig ofta mitt i problematiken om hur teori och praktik kan förstås och hur sambandet kan se ut. Min främsta utmaning handlar om att upprätthålla en god kommunikation med alla berörda. Som VFU-ansvarig blir du en slags samordnare för högskolans lärare, studenterna, kommunens representanter och VFU-lärarna. Alla parter ska tillsammans ge studenterna en utbildning där teori och praktik kan mötas. Innan studenterna ska göra sin VFU så bjuds VFU-lärarna in till VFU-konferenser där syftet är att informera om kursen och om VFU, samt att erbjuda en föreläsning som ligger inom ramen för kursen. Detta är ett sätt att erbjuda VFU-läraren kompetensut-veckling och att stödja i VFU-uppdraget. Många gånger kan det vara dålig uppslutning till dessa konferenser och det är ett exempel på hur möjligheten att samverka mellan teori och praktik försvåras. Hinder som många VFU-lärare upplever är att det är svårt att lämna sin klass, rektorn är kanske inte så villig att sätta in vikarie och högskolan har krav från VFU-lärarnas fackliga organisa-tioner att inte lägga konferenserna utanför den normala arbetstiden. Det finns generellt en vilja att delta i en samverkan mellan profession och akademi men många gånger kan faktorer som man kan tycka är triviala, såsom att informa-tionen om vilken VFU-lärare som är inbjuden till vilken konferens är begriplig, bli reella hinder på vägen.

 • 394.
  Cronqvist, Marita
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Bredmar, Anna-Carin
  Att utveckla och bedöma lärarskicklighet genom dialog2013Inngår i: Doktorander som kreativa brobyggare. Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning. Tema: Läraryrkets Praktik / [ed] Karin Rönnerman, Peter Erlandson, Unviersity of Gothenburg , 2013, s. 53-60Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 395.
  Cullbrand, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Månsson, Sofia
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Olausson, Sofia
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Förskollärares erfarenheter, kompetens och beredskap i mötet med barn och föräldrar i kris2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: När man som förskollärare möter barn som befinner sig i kris är det enligt forskning viktigt att som förskollärare bemöta barn och föräldrar på ett empatiskt sätt. Samverkan med föräldrarna har stor betydelse för att förskolläraren ska kunna möta och förstå barnets tankar. Att som förskollärare möta barn och föräldrar kräver också styrka och engagemang i yrkesrollen. SYFTE: Syftet med vår studie är att undersöka några utvalda förskollärares erfarenheter, kompetens och beredskap i mötet med barn och föräldrar i kris. METOD: Vi har använt oss av en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuat nio stycken förskollärare på olika förskolor. Vi har kopplat vår studie till Bronfenbrenners teori om hur barnet formas utifrån olika relationer med omgivningen. RESULTAT: Förskollärarna i studien har mött olika krissituationer där barn och föräldrar varit inblandade. Krissituationerna har gett dem olika erfarenheter av hantering, samverkan och bemötande. Förskollärarna är nöjda med arbetet med barnen och samarbetet med kollegor, och rektorer. De flesta är även nöjda med samverkan med föräldrar. Efter att ha samlat på sig olika erfarenheter menar de flesta förskollärare att de inte är rädda för att möta barn och föräldrar i kris, men att man aldrig riktigt kan förbereda sig på det. De menar trots allt att man kan förbereda sig så mycket som möjligt genom att skaffa sig kompetens genom erfarenheter och ha en utförlig krisplan på förskolan.

 • 396.
  Dahl Jakobsen, Tora
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Ute eller inne: en jämförelse av uppsagdas och anställdas syn på arbetslivstrygghet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Med bakgrund i en teoretisk modell som omfattar trygghetsdimensionerna: Arbetstrygghet, sysselsättningstrygghet, inkomsttrygghet och kombinationstrygghet undersöker uppsatsen upplevelsen av arbetslivstrygghet. Dessa fyra trygghetsdimensioner utgör även grunden för uppsatsens struktur både i avseende empiri, tidigare forskning samt teoretiska perspektiv. Sammanfattningsvis visar uppsatsens resultat att det rådde en positiv syn på anställningsskyddet genom LAS. Bland de fackligt aktiva respondenterna fanns det även en uppfattning om att anställningsskyddet i synnerhet gynnar arbetslivets mer utsatta grupper, något som står i kontrast till tidigare forskning. Även om anställningsskyddet var av betydelse för respondenterna var dock möjligheten till arbete i generell mening viktigare och detta fram för allt för respondenter med låg utbildningsnivå. Uppsatsen visar också att inkomsttrygghet i synnerhet var viktig för ensamstående med barn och i förläningen att flerförsörjarmodellen uppgavs ha stor betydelse. Slutligen visar uppsatsen också på att arbetsotrygghet även är relaterad till oron över att förlora sin sociala status eller att vid arbetslöshet inte finnas med i ett socialt sammanhang. Detta indikerar att arbete för respondenterna även uppfyllde en viktig funktion i avseende social samvaro och att den teoretiska modellen skulle kunna kompletteras med ytterligare en trygghetsdimension och är det social trygghet. Bakgrund: Internationalisering av ekonomin har medfört att arbetsstyrkan snabbare än tidigare måste anpassas till rådande krav där en reglerad arbetsmarknad lyfts fram som ett hinder för arbetsmarknadsflexibilitet. Utvecklingen har bl.a. lett till en ökad känsla av arbetsotrygghet bland anställda. En eftersträvad aspekt av senare års arbetsmarknadsreformer uppges vara flexibilitet där fokus främst har legat på flexibilitet för arbetsgivare/organisationer och följaktigt en degradering av anställningsskyddet eller arbetstagares trygghet. Syfte: Syftet är att undersöka hur arbetslivstrygghet uppfattas av ett antal anställda och uppsagda samt se vad deras uppfattning bygger på. 2 Metod: Med hänvisning till uppsatsens förståelsebaserade perspektiv genomfördes tio kvalitativa intervjuer där utgångspunkten för frågorna byggde på en redan framtagen teoretisk modell av olika dimensioner inom ramen för arbetslivstrygghet. Personerna som ingick i undersökningen representerar kategorierna: uppsagda, personer som själva ansåg det fanns en risk för att de skulle bli uppsagda och personer som ansåg det sannolikt att de skulle få behålla sin anställning. Resultat: Resultatet visar att likheter och skillnader i anställdas och uppsagdas uppfattning kring trygghet i arbetslivet till större delen kan förklaras med hänvisning till faktorer som anställningssituation, fackliga uppdrag, utbildningsbakgrund samt civilstatus.

 • 397.
  Dahl Jakobsen, Tora
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Rydén, Carina
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Lön efter kön i världens mest jämställda land? Ett antal tjänstemäns syn på ojämställda löner2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund till uppsatsen: I Sverige råder det en löneskillnad mellan könen för lika eller likvärdigt arbete varför kvinnor och män har olika förutsättningar och möjligheter i såväl arbets- som privatliv. Syfte: Syftet är att undersöka hur några tjänstemän inom ett antal strategiskt valda organisationer ser på jämställdhet i arbetslivet, samt vilken syn de har på vad som orsakar ojämställda löner. Ett ytterligare syfte är att undersöka dessa tjänstemäns syn på hur jämställda löner kan uppnås och var ansvaret för att lönerna blir jämställda finns. Slutligen att undersöka tjänstemännens uppfattning om vilka argument det kan finnas för ojämställda löner. Frågeställningar: -Vilken uppfattning har dessa tjänstemän om betydelsen av jämställdhet i arbetslivet? -Vilken är tjänstemännens syn på orsakerna till varför lönerna är ojämställda? -Vad upplever tjänstemännen behöver göras för att uppnå jämställda löner? -Vad/vem uppfattar tjänstemännen bär ansvaret för att uppnå jämställda löner? -Vilken uppfattning har tjänstemännen om vilka argument det kan finnas för ojämställda löner? Metod: Till insamlingen av data har vi använt oss av en kvalitativ metod bestående av sex intervjuer. Respondenterna representerar Sveriges industriarbetarförbund, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Landsorganisationen och Jämställdhetsombudsmannen. Huvudresultat: Att lönerna i Sverige är ojämställda beror på flera faktorer däribland familjebildning, könssegregerad arbetsmarknad, genusorättvisor, tradition och diskriminering. För att åstadkomma jämställda löner behöver strukturella såväl som kulturella ändringar genomföras.

 • 398.
  Dahl, Mia
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Saleh, Shanaz
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  IKT: som ett pedagogiskt verktyg i förskoleklassen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Vi vill med denna studie undersöka hur några pedagoger i förskoleklassen använder IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) som ett verktyg i undervisningen. Vårt intresse ligger även i att undersöka pedagogernas inställning till IKT som pedagogiskt verktyg. Likaså vill vi undersöka vilka utbildningar i IKT som de har fått på sina arbetsplatser. Till undersökningen används både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Vår utgångspunkt är att dagens teknologi alltmer tar över barnens vardag och att det därför är viktigt för dem att få tillgång till dessa verktyg i skolan. Detta kan underlätta undervisningen för både pedagogerna och eleverna. Användningen av tekniska hjälpmedel i klassen kan också väcka elevernas intresse och bidra till nya idéer och fantasier.

 • 399.
  Dahlander, Mathias
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Svensson, Linda
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Läsa bör man, annars dör man: Hur används skönlitteratur i undervisningen?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Under vår tid här på Högskolan i Borås har vi läst mycket om skönlitteratur i svenskämnet i relation till meningsfullt och lustfyllt lärande. Bilden som vi tycker är vag i detta sammanhang är hur pedagogerna arbetar med skönlitteratur. Därför tyckte vi att det vore intressant att undersöka samt försöka göra bilden tydligare. Vi har funnit mycket forskning inom området vilket vi redogör för i bakgrunden. SYFTE: Vårt syfte är att undersöka variationen av hur skönlitteratur används av pedagoger i undervisning för grundskolans tidigare år. METOD: Vi har valt att utföra vår undersökning med hjälp av redskapet self report. RESULTAT: Vår undersökning visar att det finns en bred variation i pedagogernas beskrivningar om hur de använder sig av skönlitteratur. Främst använder sig pedagogerna av högläsning och tyst läsning men även av skönlitteratur som material för att integrera olika skolämnen för att eleverna ska få en djupare kunskap.

 • 400. Dahlgren, Gösta
  et al.
  Gustafsson, Karin
  Mellgren, Elisabeth
  Olsson, Lars-Erik
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Barn upptäcker skriftspråket2006Bok (Annet vitenskapelig)
567891011 351 - 400 of 1448
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf