Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 9347
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Andersson, Bodil
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Janevska, Vesna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Shabani, Fllanza
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Konflikter: en del av vardagen i förskolan och förskoleklass2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Konflikter kan både vara negativa och positiva, beroende på hur man hanterar dem. Konflikter är en viktigt och naturligt del av livet. Det är betydelsefullt att hantera och lösa konflikter där alla inblandade parterna känner sig nöjda. För att kunna förebygga konflikter mellan barnen krävs det en god kommunikation och att det finns vuxna tillgängliga som goda förebilder. Som pedagog är det viktigt att hjälpa och stödja barnen när de hamnar i konfliktsituationer. SYFTE: Vårt syfte är att undersöka pedagogens arbetssätt med konflikter och konflikthantering mellan barnen i förskolan respektive förskoleklassen. Syftet är även att ta reda på pedagogens erfarenheter av konflikter. METOD: En intervjustudie av kvalitativ art. 10 pedagoger har intervjuats varav sju i förskola och tre i förskoleklass. RESULTAT: De intervjuade pedagogerna på förskolorna och i förskoleklassen verkar ha samma förhållningssätt i barnens konflikter, de lyfter upp vikten av att finnas där som medlare, vara avvaktande och låta barnen komma till tals. Däremot skiljer det sig i hur de gör när det uppstår konflikter mellan barnen. Utifrån resultatet kan vi även se ett genomgående samarbete mellan pedagogerna i arbetslagen på förskolan. Medan i förskoleklassen har vi utifrån pedagogernas svar upptäckt att de arbetar mer individuellt än i förskolan.

 • 352.
  Andersson Borhult, Louise
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Eriksson, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Första mötet med det svenska samhället: En studie om förskollärares resonemang kring integrering av nyanlända barn i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Forskning beskriver att förskolan kan vara en första kontakt med det svenska samhället för en nyanländ familj. Förskolan har därför en viktig roll när det kommer till mottagandet och integreringen av nyanlända barn och vårdnadshavare. Läroplan för förskolan (Lpfö 18, s. 2) beskriver förskolan som en social och kulturell mötesplats där barnen får förståelse för vikten av mångfald i vårt samhälle. Lpfö (18, s. 8) lyfter även hur förskollärare ansvarar för att varje enskilt barn blir bemött och inkluderat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring integrering av nyanlända barn i förskolan.

  Litteraturgenomgången visar att det finns en brist på forskning kring den mångkulturella förskolan samt att det finns ett behov av mer kunskap hos pedagoger angående integrering av nyanlända barn i förskolan. Forskning visar även att alla människor i Sverige inte lever under lika villkor och att ett interkulturellt förhållningssätt där ömsesidig respekt och förståelse för varandras behov är avgörande för hur en integreringsprocess utspelar sig. Verksamhetsteorin har använts för att analysera resultatet under diskussionsavsnittet.

  En kvalitativ metod har använts för att undersöka hur förskollärare resonerar kring integrering. Intervjuer hölls i två olika kommuner för att ta del av förskollärarnas tankar och erfarenheter och få varierade svar. Sammanlagt hölls sex semistrukturerade intervjuer med sju olika förskollärare. Datamaterialet sammanställdes och analyserades utifrån tabeller som grundade sig på studiens frågeställningar. En slutgiltig tabell gjorde det möjligt att upptäcka fem kategorier utifrån resultatet.

  Resultatet visar hur förskollärare resonerar kring integrering av nyanlända barn i förskolan. Det första mötet med en nyanländ familj skiljer sig lite mellan de två kommunerna, men arbetet med integrering var däremot relativt likt. Resultatet visar att integrering ses som en viktig del av en förskollärares uppdrag och är något som alla barn ska uppleva i verksamheten. Integrering av en nyanländ familj visar sig leda till både utmaningar och möjligheter där kommunikation och sociala relationer passar in som både en utmaning och möjlighet. De viktigaste aspekterna vid integrering anses vara trygghet och tillit, användning av pedagogiska hjälpmedel, ta hjälp av alternativ kommunikation samt att upprätthålla ett interkulturellt förhållningssätt. Resultatet visade även att det finns en önskan om mer spridning i kommunerna för att samtliga förskolor ska få uppleva mångfald.

 • 353.
  Andersson, Camilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hellgren, Rebecka
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Isfeldt, Emma
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Man slår knut på sig själv": En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymme2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För en socialsekreterare innebär handlingsutrymmet ett visst mått av självbestämmande i sin yrkesutövning. Socialsekreterare förväntas i sitt yrke hantera komplexa situationer och svåra bedömningar. De ska i bedömningar och beslut utgå från klienten samtidigt som de ska förhålla sig till organisationens ramar. Socialsekreterare behöver sitt handlingsutrymme för subjektiva bedömningar, samtidigt som handlingsutrymme kan anses bidra till problem för både klient och organisation. Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymme inom socialtjänsten på lokal nivå. Studien har genomförts utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt med semistrukturerade intervjuer. Vidare har Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati och gräsrotsbyråkrater använts, vilket studiens resultat analyserats utefter. Resultatet påvisar att socialsekreterare upplever att handlingsutrymme formas av socialsekreterarens egna värderingar och erfarenheter. Det framkommer även i resultatet att socialsekreterare upplever att handlingsutrymme begränsas av arbetssituation, lagar och tolkningsutrymme, regler och riktlinjer samt ekonomiska förutsättningar. Vidare upplever socialsekreterarna att de har beslutsfattande inom sin delegation, det framkommer även att socialsekreterare upplever sig ha ett indirekt handlingsutrymme. Det indirekta handlingsutrymmet kan anses bidra till att utöka socialsekreterarens handlingsutrymme. Studien bekräftar att socialsekreterare har ett handlingsutrymme men att handlingsutrymmet upplevs olika, där socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymmet påverkas av sociala och organisatoriska faktorer.   

 • 354.
  Andersson, Camilla
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Holmgren, Agneta
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bloggarens val: En studie av lästips på bloggar2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this master thesis is to examine readers’ advice in weblogs - frequently modified web pages with a series of archived entries. We have chosen to study a specific kind of entry that contains information about a book of fiction- not for children and young adults - and the bloggers’ comments regarding that same book. The entries are published in ten weblogs that all deal with literature and reading. Five of these are maintained by one or more individuals, and the other five are maintained by employees at six libraries. The research questions focus on the similarities and differences between the entries containing readers’ advice published in the individual and the library weblogs. To be able to answer our questions we have conducted observations of the chosen weblogs, studied the published entries by applying a number of set criteria, and made asynchronous e-mail interviews. Theoretical frames and concepts are derived from research fields of literature, literary sociology and library and information science. The love of reading is the main reason for the selection of books being written about in the individual weblogs. The opportunities to market and highlight the library, the library stocks and the librarian’s knowledge of literature are also important to the staffs who work with the library weblogs.

 • 355.
  Andersson, Carin
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Brydevall, Anders
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hedin, Östen
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Intervju med biblioteksveteran Astrid Jansson, Töreboda1985Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Interview with the library veteran Astrid Jansson from Töreboda. The interview was conducted by Carin Andersson, Anders Brydevall and Östen Hedin, students of the Swedish School of Library and Information Science in Borås, on February 15, 1985.

 • 356.
  Andersson, Carina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  ”Det finns alltid mer att söka”: En fenomenografisk studie av regionpolitikers uppfattningar av informationssökning2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this master thesis is to investigate the information seeking of lay politicians, part-time politicians and professional politicians in connection with the possible upcoming fusion of the two administrative regions, Västra Götaland and Värmland. The focus of this study has been to study how politicians use and evaluate information and sources of information, and to investigate if there are any differences in how different categories of politicians seek information. Seven politicians were interviewed using semi-structured questions, and a phenomenographic approach was used to analyze the data. In Sweden there are few available studies of how politician seek information, but some international studies have focused on information needs, information sources, selection and evaluation of information. I have used previous research, and data from respondents to compile and analyze my results in three descriptive categories. The politicians viewed information seeking as: - Being well prepared with up-to-date information - Reaching a comprehensive view using different perspectives - Sorting and evaluating information The study identified both similarities and differences in how the regional politicians viewed information seeking as a phenomenon. All of them found it important to view information from different perspectives. The professional politicians have an advantage in access to information, especially if they belonged to the party holding the majority. Both part-time politicians and professional politicians received information through cognitive authorities. Their differences in views were more dependent on the context in which the politicians work, than on their being a lay, part-time or professional politician.

 • 357.
  Andersson, Carina
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Informationsförmedlaren som kommunikatör2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This is a study about the communication interaction in the context of the reference work at some public university-libraries and some private company libraries in Gothenburg and Borås. The primary purpose of the study is to investigate the communication interaction in a library situation. The second purpose is to deepen the knowledge, understanding and to establish what is important in this communication. Focus has been on how the intermediaries communicate and how she or he perceives this communication. The intermediary needs to manage the communication with all the different patrons and different information needs of the patrons. The method used is qualitative interviews about the communication in the reference work, and observations of the interactive communication in a library situation, according to Peter Ingwersens and Irene Wormells cognitive interactive communication model. The results of the study show that in spite of the technical development, the human communication still is important in the meditation of professional information. Technology can seldom replace the human communication, but supports it. The use of modern IT, in an active and well-disposed communication means efficiency and timesaving, independently of time and place, plus quality and value addition.

 • 358.
  Andersson, Carl
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Sahlin, Mikael
  University of Borås, School of Business and IT.
  Vid vägskälet: vart du kommer från påverkar vart du bör gå2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  SYSteam DTS AB är ett IT-konsultföretag etablerat i Borås. De har cirka 35 anställda, cirka 300 kunder och erbjuder verksamhetsanpassade helhetslösningar inom IT-området. Varje års affärsplan behöver som oftast skrivas ihop under en kort tid vilket medför att underlaget kanske inte innehåller exakta och uppdaterade uppgifter. Tidsfaktorn påverkar alltså affärsplanens kvalitet. Genom att definiera den typiska kunden till DTS inom modebranschen fastställs likheter mellan kunderna. Därigenom går det att identifiera vilket typ av företag DTS inriktar sig mot och hur mycket pengar det finns kvar att tjäna på dem. Det är nu också möjligt att identifiera företag som inte är kunder i dagsläget men som har stora likheter med den typiska kunden, samt hur mycket pengar som finns att tjäna på dem. Informationen fungerar främst som beslutsunderlag för DTS gällande vilken affärsmöjlighet de bör prioritera om att antingen satsa på att utöka försäljningen på befintliga kunder eller satsa på nya kunder. Uppsatsens syfte är att visa hur företag kan gå tillväga för att identifiera vissa styrkor och framgångsfaktorer. Uppsatsen använder två olika synsätt, positivism och hermeneutik och har ett empiriskt perspektiv då den tillämpar en deduktiv ansats. För att definiera den typiska kunden och liknande icke-kundföretag samt försäljningsmöjligheter på dem används en kvantitativ datainsamlingsmetod. Även en kvalitativ metod används, när företag som representerar den typiska kunden intervjuas för att ta reda på vad de anser få ut av samarbetet med DTS. Den teoretiska referensramen består av en genomgång av företagsekonomiska begrepp, såsom SWOT-verktyget, DPM-matrisen och inre/yttre effektivitet. Analysen visar att satsning på befintliga kunder är den bästa affärsmöjligheten. Anledningen är bland annat att DTS bör förstärka sitt varumärke och sin inre effektivitet innan de satsar på nya kundrelationer. Dessutom är det både dyrare och svårare att erbjuda tjänster och produkter till icke-kundföretag då de redan har IT-leverantörer DTS måste konkurrera ut. För övrigt är det även tidskrävande att arbeta upp nya arbetsrutiner och kundrelationer.

 • 359.
  Andersson, Carolina
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Mitt plagg: Profilkläder för privat vård och omsorg2008Independent thesis Basic level (university diploma)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag finns det ett stort antal företag på den svenska marknaden som tillverkar och säljer profilkläder för vården. Utbudet från dessa företag är slående lika varandra och det finns ett begränsat utbud vad gäller färger och modeller. Inom den privata vårdomsorgen har man mer resurser och därmed större möjligheter att skapa en unik arbetsmiljö. En modern och stilren arbetsklädsel tillför mycket till denna atmosfär och utbudet av profilkläder borde därav breddas. Genom att redogöra för olika ekologiska material samt de grundläggande egenskaperna enligt vilken man skapar ett material av lämplig kvalitet lägger vi grunden för skapandet av en klädsel som tillför en känsla av exklusivitet och unikhet. Lägg därefter till en skapandeprocess av två prototyper av en överdel samt en nederdel som ett alternativ till dagens modeller. Plaggen är inspirerade från klassiskt mode och modeller. Till detta tillkommer sedan färganalys där olika färger presenteras samt färgernas viktigaste egenskaper.

 • 360.
  Andersson, Caroline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Centerwall, Charlotte
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Du får inte komma på mitt kalas”: Pedagogers tolkningar av och arbete med kränkande behandling i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det harforskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. Förskolans styrdokument och lagar säger att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska motverkas och det framhåller också att de ska förebyggas redan i förskolan. Även om forskningen konstaterar detta råder det osäkerhet kring vad kränkande behandling är bland pedagoger.

  Syfte Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger tolkar vad kränkande behandling innebär iförhållande till förskolans styrdokument och lagar, samt hur pedagogerna arbetar förebyggande mot kränkande behandling.

  Metod Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem pedagoger på en förskola.Det användes även två stycken teorier i studien. De två teorierna var: det sociokulturella perspektivet och den socialpsykologiska attributionsteorin, detta för att nå fram till studiens syfte.

  Resultat Resultatet påvisar att samtliga pedagoger har olika tolkningar kring vad kränkande behandlinginnebär för dem personligen samt att arbetet med det förebyggande arbetet kring kränkande behandling också skiljer sig åt. Likaså antyder pedagogerna att den största risken för att kränkande behandling kan ske är när pedagogerna inte är närvarande, också att det sker mellan de olika parterna i förskolans verksamhet. Exempelvis mellan vuxen till barn och barntill barn.

 • 361.
  Andersson, Caroline
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ekberg, Jenny
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vardagsmatematiken: finns den?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Vi är intresserade av, och kommer i detta arbete att undersöka, om vardagsmatematik förekommer som en naturlig del i förskolan och grundskolans verksamhet. Vardagsmatematik är den matematik som inte sker genom undervisningen i skolan, utan den vi stöter på i vårt vardagliga liv. Det vi vill undersöka är om pedagogerna kopplar ihop matematiken med barnens erfarenhetsvärld i förskolans verksamhet, och i skolans undervisning. SYFTE: Vårt syfte är att ta reda på om matematik används i förskolans och skolans vardag, samt om resultatet visar på en skillnad mellan förskola och skola? METOD Vi valde att genomföra vår undersökning genom observationer av pedagoger i förskola och skola. Detta på grund av att vi ansåg att observationer på bästa sätt kan besvara vårt syfte. RESULTAT: När vi genomfört vår undersökning såg vi att den vardagliga matematiken förekom både i förskola och i skola. Vi såg att pedagogerna får in matematiken i verksamheten/undervisningen på ett naturligt sätt för barnen samtidigt som de knyter an till barnens egna erfarenheter.

 • 362.
  Andersson, Caroline
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Engel, Emelie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sandh Hultberg, Hanna
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Ni är mina vänner": Hur samspelets dynamik påverkar förskolebarns relationsarbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund I bakgrunden till undersökningen presenteras olika former av samspel och vilka orsaker det finns som bestämmer vilken form samspelet tar. Positivt samspel inkluderar utveckling och lärande, skapande av kamratrelationer, pedagogers arbetssätt samt miljön på förskolan. Vidare ger vi läsaren en insyn i hur negativt samspel kan se ut, vilket innefattar uteslutningar, fysiska kränkningar, hur barn testar gränser och hur den fria leken kan ta en negativ form. Dessutom presenteras orsaker till hur samspelet ser ut, vilket omfattar inkludering och uteslutning, yttre attribut, gruppstorlek samt barnens ålder. Slutligen ges en genomgång av vilka riktlinjer som ska följas i arbetet med att utveckla barns samspel. Syfte Vi vill undersöka hur det sociala samspelet ser ut bland barn i förskolan, samt hur barn ger uttryck åt sina tankar kring samspel med andra barn. Metod Undersökningen tar utgångspunkt i kvalitativ metod med inspiration av etnografi, där vi främst har använt oss av observation. Vi har även använt oss av fältsamtal. Insamling av empiri har gjorts på tre avdelningar på tre olika förskolor. Undersökningen följer Vetenskapsrådets etiska principer. Resultat Inom resultatet har positiva såväl som negativa former av samspel framkommit i observationer och samtal, de har delats in i kategorier utifrån vad som tydliggörs i dem. Resultatet visar olika kategorier av samspel såsom positivt samspel, negativt samspel och yttre faktorer, och att det påverkar barnens utveckling av deras sociala förmågor. Vidare framkom att det finns olika faktorer som påverkar hur samspelet yttrar sig, exempelvis av gruppstorlek och vuxnas inverkan. Då barnen berättat om sina tankar har en insikt skapats i hur de tänker kring sitt samspel med andra barn.

 • 363.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Pilbrant, Marie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Google Scholar eller Scirus för vetenskapligt material på webben? En utvärdering och jämförelse av återvinningseffektivitet.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis evaluates and compares the retrieval effectiveness of the two search engines Google Scholar and Scirus, which both specialises in indexing scholarly material on the web as well as journal articles. Thirty search queries are used and the first twenty retrieved documents for each query are examined for topical relevance and scholarly content. The search queries are based on legitimate information needs taken from a scientific questionbox on the web. Queries are expressed with advanced search operators and are the same for both search engines. Precise relevance criteria are set up and a binary scale is used when judging. Inactive, duplicate, and mirror links are all considered non-relevant, as well as documents judged as non-scholarly. Two methods of measuring precision are used: average precision at each DCV for all search queries, and average precision at each DCV for each search query; which both credit ranking of relevant documents. As for scholarly content, both relevant and non-relevant documents are judged, and results are expressed in per cent. When judging scholarly content, guiding principles are being followed. There is not a great difference in results between the two search engines, although Google Scholar provides slightly higher results for all precision measures as well as being the best in retrieving scholarly material. However, Scirus is the better at retrieving relevant documents at DCV = 1 and DCV = 2, as showed by average precision at each DCV for all search queries.

 • 364.
  Andersson, Charlotte
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Manga på folkbiblioteket?: Sju folkbibliotekarier intervjuas om sin syn på manga.2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Master’s thesis is to examine seven public librarians’ attitudes towards manga as a new kind of literature in public libraries. Manga is an art form, originally from Japan, but in recent years manga has become very popular in the Western societies. The main issue of this thesis is how the librarians’ look at manga and what they think about manga. In this thesis I also discuss to what extension the public libraries in this study have manga in their collections, what the librarians think that public libraries today should offer their visitors and what is important to discuss when the librarians purchase books and other new media to the library. In order to answer these questions I conducted interviews with seven public librarians in children and youth departments in five public libraries in the north of Sweden. This study shows that the librarians are positive in their attitudes towards manga. Their opinion is that the public libraries could offer manga, but they think that quality is very important and they will be sure about the top-quality in the manga they offer. The librarians’ main opinion is that their lack of knowledge in manga is a problem. In this thesis I use Herbert J. Gans theory about taste cultures and taste publics and my conclusion is that there is a relation between the librarians’ knowledge and to which taste culture they belong.

 • 365.
  Andersson, Daniel
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hellberg, Stina
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Karlander, Mattias
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Läraren och lärplattformen: När tradition utmanas av IT2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Många gymnasieskolor i Sverige har infört eller är på väg att införa en lärplattform. Det finns dock sällan några riktlinjer till vad man ska använda lärplattformen. Läraren får friheten att använda plattformen till de ändamål som passar denna. Hur läraren ser på sitt uppdrag blir alltså väsentligt för hur lärplattformen används. Vi har därför valt att undersöka hur lärare ser på de nya möjligheter som lärplattformen ger. Syfte Undersökningen har haft som syfte att åskådliggöra hur lärarens yrkesidentitet utmanas av lärplattformen. • Hur ställer sig lärarna till lärplattformens obundenhet i tid och rum? • Hur ställer sig lärarna till att de inte längre är dominerande kunskapsförmedlare i skolan? Metod Vi har genomfört kvalitativa intervjuer på två gymnasieskolor i Västra Sverige. Totalt har vi pratat med sex lärare i ca 45 minuter vardera. Det insamlade resultatet har vi analyserat utifrån Gunnar Bergs teori om skolans uppdrag och skolors uppgifter. Resultat Vi har funnit att lärarna ser att vissa av deras yrkesuppdrag skulle påverkas av ett ökat användande av en lärplattform. Dessa tre uppdrag benämner vi som det ämnesförmedlande uppdraget, det socialiserande uppdraget och det kvalitetssäkrande och bedömande uppdraget. Vidare har vi funnit att lärarna inte vill använda lärplattformen för att ändra deras verksamhet utan enbart för att stödja de uppgifter de redan har.

 • 366.
  Andersson, Dennis
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svanberg, Otto
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fritidshem: Vårdnadshavarens uppfattningar om fritidsverksamheten.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2016 kom den nya reviderade läroplanen, där Skolverket beskriver de målen som finns för fritidshemmet. Det har därmed blivit mer tydligt vad fritidshemmet ska arbeta med under fritidsverksamheten. I studien är vi intresserade av följande frågor.Vilka uppfattningar har vårdnadshavarna om fritidsverksamheten?Vilken roll anser vårdnadshavarna att läraren i fritidshem har?Hur uppfattar vårdnadshavarna samspelet mellan fritidslärare och vårdnadshavare?Vilka uppfattningar har vårdnadshavarna när det gäller lärande på fritidshem?I studien har kvalitativ metod använts med intervjuer. Åtta vårdnadshavare med elever på två olika fritidshem deltar i studien. I resultatet framgår det att vårdnadshavarna har olika uppfattningar om fritidshemmets verksamhet. Den uppfattning som dominerar bland vårdnadshavarna är att fritidshemsverksamheten är en plats där deras barn kan få passning och utöva fri lek. Vårdnadshavarna efterfrågar mer information av lärarna om fritidshemmets uppdrag och hur de arbetar med eleverna för att få mer insyn och kunna påverka verksamheten. Därmed anser vissa vårdnadshavare att fritidslärarna måste bli bättre på att informera om verksamheten, för att öka vårdnadshavarnas insyn och påverkan.

 • 367.
  Andersson, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Högläsning i klassrummet: Hur pedagogens aktiva val kan främja utvecklingen av läsförståelse och litteracitet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2018, s.257) står det att elever ska kunna ta till sig ett budskap och förstå innerbörden av olika typer av texter. Som pedagog måste man därför välja material för att inspirera och motivera eleverna. Studien bygger på en skriftlig intervju och en observation vilket är kvalitativa metoder. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad f-3(förskoleklassårskurs 3)pedagogerna har för krav då de väljer högläsningsböcker. Pedagogerna kommer att få välja ut tre stycken böcker av 16 möjliga. De ska motivera valen av böckerna samt beskriva didaktiska tankar kring boken. Pedagogens val av böcker påverkar hur eleverna responderar. Valet spelar stor roll för att kunna gagna elevernas kunskap inom läsförståelse och utveckla sin litteracitet. Litteraturen ska bidra till att eleverna utvecklar sin nyfikenhet och fantasi. Genom den skriftliga intervjun och observationen från de verksamma pedagogerna visade resultatet att verksamma pedagoger ställer höga krav på böcker och att de har en tanke med valet av bok för att främja elevernas kunskaper. Också att boken kan användas för att koppla till olika ämnen och utgöra en länk till läroplanen. Slutsatsen av studien är att pedagogen ska känna elevgruppen för att kunna välja en passande högläsningsbok och för att kunna stötta och fånga elevernas intresse samt utmana dem utifrån den nivån som de befinner sig på i sitt lärande.

 • 368.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Selin, Sandra
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Säkringsredovisning: Redovisningsmässiga och skattemässiga konsekvenser2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  International companies are today exposed to several risks regarding their operations. Theserisks are related to exchange rates, interests rates and commodity prices. In order to reducethese risks companies use financial instruments. Financial instruments are today treated in theInternational Accounting Standard IAS 39 Financial Instruments: Recognition andMeasurement. When financial instruments are used for hedging purposes they are titledhedging instruments, whose changes in value are expected to develop in the opposite directionin relation to the hedged item. In order to achieve a match between these components in thefinancial statements hedge accounting is used. Hedge accounting is treated in IAS 39 andsince this standard was first introduced it has been criticized for being too complex anddifficult to apply in practise. The complexity can be traced to the options the standard offers.In addition to this, hedge accounting is optional and can also be interrupted.The purpose of this study is to examine in what way the application of current accountingrules and Swedish tax rules regarding hedge accounting affect companies, the Swedishgovernment and shareholders. Furthermore, we intend to examine the consequences that ariseas a result of applying hedge accounting in practice. The study is qualitative in nature andcontains three scenarios designed to show how selected stakeholders are affected by thecurrent regulations. The study will also show the accounting and tax implications that mayarise when hedge accounting is applied.The study shows that the criticism levelled against IAS 39 are eligible. When taxation ofhedging arrangements is taken into consideration a new dimension of complexity arises. Thiscan be explained by the fact that Swedish tax rules and IFRS standards do not advocate thesame valuation of financial instruments. Although RFR 2 is applied in order to reduce thesedifferences, the fact remains that hedge accounting is not functioning optimally for nonfinancialcompanies. This study also shows that the options hedge accounting offers havemore or less impact on the stakeholders of the entity. Corporate decisions on whether hedgeaccounting should be applied or not do affect the financial reports of the company, which inextension may influence stakeholders´ investment decisions. The options regarding hedgeaccounting also influence corporate taxation, as they may give rise to arbitrage situations aswell as reduced or more irregular tax payments.The conclusion of this study is that the accounting and tax treatment of financial instrumentsis too complex and current regulations should therefore be reviewed in order to achieve abetter match between these two components.This paper is hereinafter written in Swedish.

 • 369.
  Andersson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sobis, Karin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares resonemang om barns inflytande i förskolan: Villkor som möjliggör och begränsar.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alla barn, oavsett ålder har rätt till inflytande och att bli lyssnade till. Denna studie riktar sig mot förskollärares resonemang om barns inflytande över placering och tillgänglighet av material i förskolans inomhusmiljö. Studien vilar mot Michel Foucaults maktstrategier, vilket genomsyrat hela arbetsprocessen. Studien är gjord med hjälp av kvalitativ intervjumetod där sex förskollärare bidragit till insamlad empiri. Ett omfattande analysarbete har genomförts och resultatet visar att det krävs en stor medvetenhet och ett reflekterande förhållningssätt hos förskollärare för att skapa en inflytelserik verksamhet. Resultatet visar även att förskollärare besitter ett stort ansvar, då deras maktposition ligger till grund för både uppmuntrande och hämmande av barns möjlighet till inflytande över verksamheten.

 • 370.
  Andersson, Elisabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Reflektion gör sig icke självt2007Report (Other academic)
 • 371.
  Andersson, Elisabeth
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Varför skriva yrkesdagbok?2002Report (Other academic)
 • 372.
  Andersson, Elisabeth
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Andersson, Isabelle
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hur tre epistemologiska diskurser och hur synen på kunskapsorganisation inom dem manifesteras i text2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Our purpose is to analyse three different epistemological discourses that exist in the social practice, Library and Information Science LIS, using the strategy for interpretation from the mimesis model by Paul Ricoeur and the terms from the critical discourse analysis by Norman Fairclough. The aim is also to explore there different views of knowledge organisation. We review previous research involving epistemology, knowledge organisation and discourse analysis in LIS. These show that there are many different epistemological standpoints and that later research has shown a more critical and sceptical state of knowledge organisation than earlier traditional positivist ideals. Discourse analysis is described as an important theory and method in LIS. Knowledge organisation as a phenomenon is described and specially subject analysis and classification. Furthermore, different viewpoints of knowledge organisation are described in terms of a more intellectual and a more physical viewpoint. Combining the mimesis model from Ricoeur together with the terms, discursive practice, text and social practice from Fairclough we have analysed three texts. We find that all the epistemological discourses want to improve the social practice, but in different ways. They also have a different view on knowledge organisation. We conclude that it is an advantage to divide the epistemological standpoints into three different epistemological discourses, in order to better understand these and how they explicitly and implicitly affect the social practice, LIS.

 • 373. Andersson, Elisabeth
  et al.
  Larsson, Ingamay
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Mentorshandbok2006Report (Other academic)
 • 374.
  Andersson, Ellinor
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Implementering av strategier i modebranschen – genom intern marknadsföring2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's retail industry is constantly changing and new formats often appear. New formats also require new ways of working for the employees in the retail industry, and consequently changes in strategy are common. Also, the fashion industry is one of the most unpredictable industries in the retail industry, where demands vary and products have short life cycles. To be able to market the company and its products to its customers in a convincing manner, despite frequent strategic changes is therefore challenging for the employees in this industry. Previous research regarding the service industry shows that when the management of a company can sell the concept of the company to its employees, they are more likely to be able to sell the concept to the external customers of the company. This way of working, called internal marketing, increases the quality of service provided by the employees and ultimately the customer's perception of the company. Each individual in a company can be seen as a brand ambassador, they should know what the company stands for, what goals the company strives for and what strategies they should use to get there.

  Previous research in internal marketing shows that there is a gap in the literature when it comes to application of internal marketing in the fashion industry. Internal marketing has previously been applied in the hotel and restaurant industry. The purpose of this study is therefore to see how fashion companies implement their strategies, at store level, by internal marketing. Semi-structured interviews were conducted with three store managers and three assistant store managers at a selected case company, in today's fashion industry, that matched the purpose and the question of the study.

  The result of the study showed that the implementation of strategies through internal marketing is based on a balance between flexibility and structure, created by the store managers. The internal marketing was structured in the sense that goals were already set when they reached the stores. They were always based on the vision of the company and its values and were therefore expected to be accepted by everyone in the store during the execution of a strategy. This structure helps the company to create a functional coordination that reflects a coherent external image. At the same time, flexibility in the form of empowerment and way of working were required to create satisfaction among the employees that would lead to motivation to follow the strategies of the company and later on contribute to a satisfied external customer.

 • 375.
  Andersson, Elna
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Utter, Malin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Be Wise condomise: a study in Botswana on the spread of AIDS information and how the information is being received2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  AIDS is a huge problem in the world and it is spreading rapidly, especially in Africa. Botswana is one of the worlds worst-hit countries, with over one-third of the inhabitants infected by HIV/AIDS. The measures that have been taken to stop the spread of AIDS are to inform and enlighten people on how the disease is spread and how to protect oneself. The aim of this thesis is to investigate what different ways of informing people about AIDS different organisations make use of in Botswana. The thesis also addresses how some receivers of the AIDS information experience it. The receivers are limited to young women in Gaborone. The thesis is based on an MFS-study carried out in Gaborone, Botswana. The study was conducted through interviews and observations. The main question of the thesis is: Are the most common ways of spreading information about AIDS which the organisations we investigated in Botswana make use of also those which the young women appreciate most? The thesis investigates both sides in the communication process, the transmitters of AIDS information and the receivers. It makes use of Jarlbros theory on health communication and Ross Todds theory on information utilisation to analyse the work of the different organisations and the interviews with the young women. The result of the thesis is that the transmitters and the receivers do not always have the same perception of what are the best ways of informing people about AIDS. Mostly mass communication campaigns are being used, but the young women prefer to be informed on a more personal level.

 • 376.
  Andersson, Emilie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Barnbibliotekariers inköp av ungdomsböcker2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Masters thesis is to accomplish an understanding for childrens librarians purchases of juvenile books. Two main questions are to be answered: - Which considerations do childrens librarians do when buying juvenile books and which goals and motives are behind their purchases? - What do childrens librarians think that their knowledge and competence consists of and how is that knowledge useful when buying juvenile books? To answer the questions qualitative interviews with five childrens librarians have been carried out. The material has been analyzed through a theoretical construction consisting of theories about collection development, book selection and quality judgments. The conception tacit knowledge silent knowledge from Michael Polanyi has also been used for interpretation. The findings show that childrens librarians do several different judgments when deciding to buy a book. These judgments can be divided into three main categories: judgments about quality, judgments concerning the needs of users and judgments about collection development. Their motives behind their purchases are to buy books that can provide reading stimulation, language development and personal development for the young readers. The childrens librarians say that knowledge about books, about young peoples reading preferences and knowledge about their own library collection is what constitutes their competence.

 • 377.
  Andersson, Emilie
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Carlsson, Malin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Nya vägar till kunskapens källa: En studie gällande hur långt integreringen av mediala verktyg har kommit i klasslärares verksamhet.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Då media under de senaste årtiondena vuxit sig till att bli en kraft nog att räkna med i samhället och även i skolan tyckte vi att det var intressant område att grunda vår undersökning på. I bakgrunden tar vi upp tidigare forskning som pekar på vikten av att dagens skola kopplas till den vardag samt det samhälle eleverna lever i. Här tas även upp hur barns inlärningsprocesser beskrivs utifrån Konnektivismen samt det sociokulturella perspektivet. SYFTE: Vårt syfte är att undersöka hur långt integreringen av mediala verktyg kommit i klasslärares verksamhet. METOD: Kvantitativa enkäter avsedda för klasslärare. RESULTAT: Övergripande kunde vi utifrån undersökningen avläsa att de allra flesta lärare anser att integreringen av media i den traditionella undervisningen kan förbättra kvaliteten på och fördjupa kunskaperna hos eleverna samt skapa en god lärandemiljö. Majoriteten av lärarna visade sig ha en positiv inställningar gentemot mediala verktyg både i undervisningen samt i sitt eget arbete. Dock visade det sig att de förutsättningar som krävs för att kunna integrera mediala verktyg i skolan på ett tillfredsställande sätt ofta saknas.

 • 378. Andersson, Emma
  Bibliotekariers uppfattningar om folkbiblioteket som en plats för integration av nyanlända barn och unga: En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Master’s thesis is to develop new knowledge of how librarians view the public library as a place for integration of immigrant children and young people. Five librarians, from five different libraries were interviewed. The results were analysed through the theoretical framework ”The four spaces” developed by Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen and Skot-Hansen (2012). The result of the study shows that librarians believe that public libraries in many ways can enable integration for newly arrived children and young people. The main difficulties for the libraries is to reach out and promote themselves to the target group. Public libraries can enable integration by serving as a meeting place and a safe place where newly arrived children and young people can come and meet other people and library staff. By offering different types of group activities, integration can be achieved as well as working relationship creation. According to the librarians, public libraries can contribute to integration by offering its users different types of language development activities. Promoting reading is one of the most important missions libraries have towards the target group. The ambition of libraries is, for example, to offer reading sessions in the children’s mother tongue and programs in easy Swedish language. Libraries can assist the newly arrived children and young people with literature and other media in different languages. Making this available is important to contribute to integration.

 • 379.
  Andersson, Emma
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Borg, Elin
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Chindeh, Isabella
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Hur stressad får man bli?: En studie om pedagogers uppfattning om stress i sitt arbetsliv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Stress behöver inte vara någonting negativt, det finns även vissa positiva aspekter på stress. En lagom mängd av stress kan öka prestationsförmågan. Vid för hög grad av stress kan allvarliga sjukdomar utvecklas. Varje människa bör hitta sätt att hantera sin stress. Det finns många sätt att hantera stress, att äta rätt mat eller att träna hjälper kroppen att varva ner. Stress kan uppstå i vilken situation som helst, i allt från en bilkö till stunder då krav i ens arbete känns för höga. Syfte Vårt syfte är att ta reda på hur några pedagoger i förskola och grundskola upplever samt hanterar sin egen stress i arbetslivet. Vi vill få en djupare förståelse för hur pedagoger ser på stress och stresshantering och på vilket sätt det påverkar deras arbetssituation. Metod Genom intervjuer gjordes en kvalitativ studie som syftade till att ta reda på pedagogers uppfattningar kring stress. Resultat Pedagogerna beskrev tydligt att de upplevde både fysisk och psykisk stress. De upplevde fysiska symptom som huvudvärk, magkatarr och hjärtklappningar. Psykiska upplevelser av stress handlar ofta om tidsbrist, pedagoger har ofta mycket att göra men för lite tid till sitt förfogande. Förskollärarna ansåg sig vara mest stressade i hallsituationer, grundskollärarna ansåg sig vara mest stressade inför utvecklingssamtal. En gemensam stressfaktor hos pedagogerna var det administrativa arbetet.

 • 380.
  Andersson, Emma
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hallenquist, Therese
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotekspersonalen utfärdar lånekort Studenters uppfattning av bibliotekspersonalens service2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Masters thesis is to study students perception of the services that the library staff provides and the library staffs opinion of the students perceptions. With the concept service we mean the treatment, the attitudes and the qualities that exist between the library staff and their users. Our purpose is also to examine how the users experienced services quality. Our survey was conducted at an academic library with questionnaires to both students and library staff. We analysed the result of the survey by using three theories by Lundmark, Keen and Grönroos and Monthelie. We used the theories to clarify the concepts of competence and quality. Our conclusion is that students perception of the library staffs services is that it held high quality. We have also drawn the conclusion that the library staffs opinion agrees with the students perception.

 • 381.
  Andersson, Emma
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Öller, Josefin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Informationssökning under graviditet: en kvalitativ studie om gravida kvinnors informationssökning via sociala kontakter2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to gain a deeper understanding of how social contacts can serve as information sources for pregnant women. Furthermore, we wanted to examine how women’s context influences their information seeking and the barriers that can occur during information seeking. The theoretical framework is founded on Tom Wilson's model of information needs as context dependent, and Pamela J. McKenzie's model of information practices in accounts of everyday-life information seeking. In order to answer our questions, eight qualitative interviews with pregnant women were conducted. Four were expecting their first child and the other four were pregnant for the second time. The empirical material was compared and divided into nine categories. By analyzing their context and statements about their information seeking, we could demonstrate how parts of their context affect their information seeking and what women usually do when they use social contacts as an information source. The results show that most women use people who have personal experience of pregnancy as information source. Information is mainly sought by actively seeking or getting information by proxy from their social contacts. They were interested in knowing how other women had experienced pregnancy. The women in this study wanted to know more about how other women felt, rather than to seek medical facts. Furthermore, we found several barriers that prevented women from seeking information, such as lack of useful social contacts and time. In addition, the issue is a sensitive and a personal topic, and personal and cultural differences were also mentioned.

 • 382.
  Andersson, Emma-Ida
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Sundström, Emma
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bilden av tjejen i svensk ungdomslitteratur: En litteraturanalys av nio ungdomsböcker ur ett genusperspektiv.2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this Masters thesis is to examine how the image of the girl and her environment in the Swedish youth literature has changed during the 1980s to the 2000s. We have focused on how the girls creates gender in fiction. The introduction chapter in this essay covers a short history over Swedish youth literature and how the Swedish youth culture has developed, followed by a description of how the girl in the real world relates to gender. The books we have chosen are written by Swedish authors and the plot partakes in Sweden with female protagonists. We decided to do a close-reading of the novels and analyse them by an analytical model, consisting of several questions. Our study is based upon the theories of Yvonne Hirdman, Ylva Elwin-Nowak and Heléne Thomsson, regarding gender and how it is constructed. We found that the image of the girl in Swedish youth literature was not consistent over our chosen time-period. The girls in the novels from the 1980s and the 2000s rebelled against how others thought how they should act and live, while the girls in the novels from the 1990s didnt feel that they needed to rebel at all. The role of the mothers was often criticized from the girls point of view, the mothers work to much etc. The role of the father, when mentioned, however, was not criticized in the same way. Instead they were portrayed as being too controlling or simply fading into the background.

 • 383.
  Andersson, Erica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Marcu, Ana-Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Modersmålsutveckling i förskolan: förskollärares tankar och arbetssätt.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt examensarbete är en undersökning om hur förskollärare på mångkulturella förskolor i Sverige arbetar med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Allt fler barn med annat modersmål än svenska kommer till de svenska förskolorna. I förskollärarens uppgift ingår bland annat att ge dessa barn möjlighet till att både utveckla sitt modersmål och det svenska språket.SyfteVårt syfte är att undersöka hur förskollärare arbetar och resonerar kring barns rätt till modersmålsutveckling i förskolans verksamhet för att bidra till att alla barn ska få ett likvärdigt språkstöd.MetodMetoden som har använts i det här arbetet är kvalitativ metod. Intervjuer som kvalitativ metod har använts i det här arbetet eftersom studien syftade till att undersöka förskollärares erfarenheter och kunskap kring att arbeta med flerspråkiga barns modersmålsutveckling. Intervjuerna genomfördes på två olika mångkulturella förskolor i samma kommun som har fått de fiktiva namnen förskola A och förskola B i den här undersökningen, sammanlagt genomfördes sju intervjuer med högskoleutbildade förskollärare.ResultatResultatet visar vad förskollärarna som deltagit i undersökning har för tankar kring flerspråkiga barns modersmålsutveckling och hur de arbetar med detta i förskolans verksamhet. Förskollärarna redogör även för sina tankar kring hur arbetet med flerspråkiga barns modersmålsutveckling i förskolan har ändrat sig sedan modersmålspedagogerna försvann från förskolans verksamhet. Undersökningen visar att förskollärarna på de två olika mångkulturella förskolorna arbetar på olika sätt kring barns modersmålsutveckling i förskolan, men det visar också att barnen på båda förskolorna uppmuntras att använda sitt modersmål i verksamheten. Förskola A arbetar mer med konkret material och miljön för att synliggöra de olika modersmålen i verksamheten. På förskola B bekräftas barnens modersmål genom att förskollärarna lyfter fram alla modersmål i barngruppen och visar nyfikenhet på barnens språk. Undersökningen visar även att förskollärarna har olika tankar kring huruvida det är viktigt eller ej att arbeta med flerspråkiga barns modersmål i förskolan.

 • 384.
  Andersson, Erik
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Bengtsson, Annika
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Rehabilitering genom empowerment: possible selves som motivation.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvantitativa enkätstudie har sin utgångspunkt i empowerment och har utförts på ett svenskt brukarstyrt företag som bedriver missbruksrehabilitering efter en empowermentbaserad arbetsmodell. Denna rehabiliteringsmodell innebär att man aktivt jobbar med att stärka individens självbild och att öka dennes egenmakt. Syftet med modellen är att individen genom ökad självkontroll ska kunna ta ansvar för sin livssituation och därmed uppbringa den nödvändiga motivation som krävs för att få till stånd en långsiktig förändring. Studien har undersökt skillnader i possible selves mellan individer som befinner sig i respektive har fullgjort sin rehabilitering och som därefter valt att stanna kvar i verksamheten. Respondenterna ombads ange hur starka positiva respektive negativa känslor de förknippade med ett antal fördefinierade possible selves. Hälften av dessa possible selves var ämnade att ha positiv karaktär och den andra hälften att ha negativ karaktär. Respondenterna fick även skatta sannolikheten för att de själva skulle hamna i den aktuella situationen som varje påstående beskrev. Resultatet visade att de som fortfarande befann sig i rehabiliteringsfasen rapporterade fler negativa possible selves med åtminstone någon sannolikhet att inträffa. Styrkan på sannolikheten för att negativa possible selves skulle inträffa skattades också högre av denna grupp. Även antalet balanserade possible selves, alltså ett positivt och ett negativt possible self inom samma område, var fler i rehabiliteringsgruppen. Antagandet att en skillnad skulle föreligga även i avseendet synen på positiva possible selves fann studien inget stöd för.

 • 385.
  Andersson, Eva-Lotta
  University of Borås, School of Health Science.
  Vad gör tidigare medarbetare vid Äldre Väst Sjuhärad (ÄVS) nu och vad betydde uppdraget vid ÄVS?2009Report (Other academic)
 • 386.
  Andersson, Eva-Lotta
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Alth, Camilla
  Uppföljning av Informationsarbetet vid Äldreväst Sjuhärad2009Report (Other academic)
 • 387.
  Andersson, Eva-Lotta
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Karlsson, Per-Åke
  University of Borås, School of Health Science.
  ÄldreVäst Sjuhärad: Sju år av FoU-arbete. Del 1. En beskrivning och några värderande självreflektioner. Mars 2007.2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  ÄldreVäst Sjuhärad (ÄVS) startade 1 november 1999 som en FoU-enhet inom äldreområdet. ÄVS var en av flera enheter som fick statligt etableringsstöd via Socialstyrelsen. Denna statliga satsning, ett pågående projekt vid Institutionen vårdhögskolan1 – ACTION2-projektet samt lokala önskemål från kommunerna i Sjuhärad och Västra Götalandsregionen om FoU inom äldreområdet var förklaringar till centrats etablering. Syftet med följande dokument är att sammanfatta den nu sjuåriga verksamhetsperioden, ge underlag för självreflektion och självvärdering samt utgöra ett underlag för den externa utvärdering som nyligen påbörjats. Som ett underlag för en samlad utvärdering av ÄVS kommer dessutom inom någon månad att föreligga en uppföljning av ”Vart tar tidigare ÄVS-medarbetare vägen?” liksom en uppföljning av ÄVS kommunikationsansträngningar. Denna text är skriven ur ett ”inifrånperpektiv” av projektledningen och där Eva-Lotta Andersson och Per-Åke Karlsson svarat för det huvudsakliga arbetet med texten. Som underlagsmaterial har använts verksamhetsberättelser inklusive bokslut, ekonomiska rapporter samt aktivitetsförteckningar. Till det kommer givetvis erfarenheter och minnesbilder. Projektledningens manus har diskuterats, korrigerats och kompletterats av medarbetarna vid ÄVS vid ett internt FoU-seminarium. Som en del två av denna (själv)värdering kommer att redovisas en enkätundersökning där ÄVS medarbetare värderar kvalitet utifrån olika aspekter. ÄVS sjuåriga historia kan grovt indelas i tre faser: En första fas, från slutet av 1999 t o m 2002 innebar uppbyggnad och etablering inom äldreområdet i Sjuhärad, bl.a. via fem programområden. En andra fas pågick under åren 2003 och 2004, utan programområden men med fortsatt avgränsning till äldrefrågor. En tredje fas, som pågår från år 2005, innebär en utvidgning till funktionshinder men fortfarande med betoning på äldre människor. Föreliggande framställning kommer att följa dessa faser under de två följande avsnitten. Närmast följer ett avsnitt om ÄVS målsättning, organisation och resurser. Därnäst följer en beskrivning av verksamhetens projekt och andra aktiviteter. På det följer en redovisning av de resultat som uppnåtts – den produktion som kan redovisas i form av skrifter, seminarier, konferenser m.m.Avslutningsvis följer en kort självvärdering i ljuset av målsättning och den miljö som ÄVS haft och har att verka i.

 • 388.
  Andersson, Evelina
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Dahlgren, Linnea
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  English, please! Elevers upplevelser av sin egen engelskundervisning2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Kursplanen ligger till grund för verksamheten i skolan och även till den här undersökningen. I globaliseringens tid är engelska ett viktigt ämne för kommunikationen i framtiden, såväl internationellt som privat. Språkinlärningen bygger på olika saker men som nybörjare är det till fördel att först lära sig viktiga ord som man har användning för och ord som lärs in i ett sammanhang. För att utveckla språket har det visat sig vara en positiv effekt att leka, då det kräver att man använder språket och då i förlängningen utvecklar sitt eget. SYFTE: Syftet är att försöka förstå hur eleverna upplever sin engelskundervisning och sin lärandemiljö. Genom observationer och intervjuer ger det en mer nyanserad bild av hur språkundervisningen ser ut i just den aktuella klassen. METOD: Metoden som användes i denna undersökning var observationer och intervjuer. Observationerna roll var att ge en bild av hur undervisningen och lärandemiljön ser ut medan intervjuerna var till för att ge en fördjupad bild över hur de upplever sin egen undervisning. RESULTAT: Enligt undersökningen upplever eleverna sin engelskundervisning som lustfylld, även de som är medvetna om att de är svagare i engelska. Lärandemiljön upplevs som lugn och tolerant inför det faktum att alla elever är på olika nivå i sina engelskkunskaper men även lyhörd för att olika elever arbetar på olika svårighetsgrader.

 • 389.
  Andersson, Felicie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hurtig, Jonathan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Vad attraherar supertalangerna?: om anställdas preferenser i textilbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In modern society, our work is no longer just a source of income but a tool for self-realization. From the employees' perspective corporate attractiveness, social values, economic benefits and development opportunities are important aspects taken into consideration when applying for a job and therefore important for companies to acknowledge. The theoretical framework therefore puts the employer brand promise and the importance of its compliance in focus. The study aims to investigate preferences among employees in the purchasing and design functions in the textile industry, and see how well they are achieved to draw conclusions about areas for improvement. At the same time, we want to see how much influence the geographical location has and how likely the employees are to share workplace-related information on social media. The study was conducted with a quantitative approach, where data was collected through web surveys with a convenience and snowball sampling method to reach out to relevant people. The survey gathered opinions from more than 23% of the sample field. Of these, almost 84% had post-secondary education and 30% had been employed for over 5 years, which confirms that the participants possesses experience and expertise that is valuable to their employers. Social values were regarded most important and to have a good relationship with colleagues and managers was ranked as the number one preference. A fun atmosphere scored second place. Fortunately, it is also a sense of belonging that employers seem to meet the best. 65% of the respondents graded 7 or higher on job satisfaction on a scale of 1-10. However, there is room for improvement, especially when it comes to factors such as salary, benefits and self-image congruency. The result shows that the workplace location in itself was not remarkably important and as long as the job is meritorious it does not need to be situated in a big city. The study participants indicate that they are active on social media, but few of them express any positive or negative aspects about their employers on these platforms. Here we see a potential area for improvement when it comes to turning the employees into brand ambassadors for the company's employer brand. This research paper is written in Swedish.

 • 390.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vuorio, Timmy
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  IKT på fritidshemmet: Elevers upplevelser av matematik med digitala verktyg.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningSurfplattor och datorer har blivit en stor del av barn och ungdomars liv, samt blir det allt en större del av arbetssätten i skolan. I den matematik som lärs ut i skolan idag skall bidra till elevernas förståelse för olika matematiska problem samt förbereda de för att aktivt kunna delta i samhället. På fritidshemmet där det informella lärandet äger rum kan eleverna motiveras till ett fortsatt lärande i matematikämnet med hjälp av IKT då det sker på ett mer friare val.Syfte Syftet med denna studie är att beskriva elevers upplevelser av användandet av surfplattor och applikationer i matematikämnet på fritidshemmet.MetodMetoden i studien är en kvalitativ i form av fokusgruppsintervjuer. Urvalet i studien är 13 elever i årskurs 2.ResultatResultatet som framkom i studien visar att eleverna som deltog fick en positiv upplevelse av att använda sig av digitala verktyg och applikationer i matematikämnet. Men trots att de tyckte det var roligt ansåg dem att läroboken var ett bättre sätt att lära sig matematik. De flesta elever som deltog i studien ville fortsätta med digitala verktyg och applikationer medans några hellre ville använda sig av läroboken.

 • 391.
  Andersson, Gunilla och Ulrika
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotekets tidskrifter och tidskriftsavdelning: En undersökning av högstadielevers läsning i relation till utbudet.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this masters thesis is to examine the supply of magazines and periodicals for young people at the library. We also examine young peoples reading of magazines and periodicals and compare the librarys selection with what young people read. The main questions of this thesis are: What do young people do at the library on their spare time? What weekly magazines and periodicals do young people read? What range of magazines and periodicals do the city- and the school library have? Where is the department located and how is it designed? What kind of relationship is there between young peoples reading and the selection? To answer these questions we have done an interview with a librarian and a questionnaire among 13-16 year old children. We found that it is not often that young people read their magazines and periodicals at the library. It is more frequent that the boys find magazines to read at the library compared with the girls. The librarian thinks that the librarys main task is to provide magazines and periodicals that dont exist at the open market, and therefore they do a quality selection. We have also found that it is hard for the librarian to handle magazines and periodicals for 13-16 year old children, because they are caught between the childrens department and the adult department.

 • 392.
  Andersson, Hanna
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Mattsson, Hanna
  University of Borås, School of Business and IT.
  Varumärkesbyggnad: med fokus på sociala medier2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Internet och den interaktiva webben är en naturlig del i dagens kommunikation. Varumärken måste vara där konsumenterna är och allt mer är det online. Företag bör dra nytta av den interaktiva webben och därigenom sociala medier vid uppbyggnaden av varumärket. Forskning har visat att det finns ett samband mellan sociala medier och varumärkesbyggnad. Då relationen mellan företag och konsument har studerats i olika kontexter och sammanhang har det visats att det finns möjligheter med sociala medier vid varumärkesbyggnad. Vi anser dock att många företag inte vet hur de ska hantera de sociala medierna effektivt och därför ville vi med experters kunskap öka förståelsen kring sociala medier inom företag. Studien syftar alltså till att studera experters syn på sociala medier som ett viktigt verktyg för varumärkesbyggnad och med deras kunskap öka förståelsen inom företag. För att svara på syftet har studien genomförts med en deduktiv ansats och vi har använt en kvalitativ metodansats. Det empiriska materialet samlades in genom sju stycken semistrukturerade djupintervjuer med experter inom området varumärken och sociala medier. Det har i studien framkommit att sociala medier i framtiden kommer bli en viktig och integrerad del i företags marknadsföringsstrategier. Andra typer av marknadskommunikationsverktyg kan användas i sociala medier för att underlätta arbetet med varumärket. Innan företag äntrar sociala medier bör de ha en uttalad strategi för syftet med aktiviteterna där och vilka mål de har. Företagen måste vara aktiva på mediet och skapa engagemang hos konsumenterna. De bör även vara personliga, transparenta och bemöta negativ kritik för att lyckas på de sociala medierna. En av möjligheterna med sociala medier är att interaktionen mediet tillåter skapar lojala kunder eftersom de får möjligheten att vara delaktiga i arbetet med varumärket.

 • 393.
  Andersson, Hanna-Kari
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Leden Nilsson, Helén
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Electronic Journals, Just in Case, Just in Time, Just for You: användning av elektroniska tidskrifter vid Chalmers tekniska högskola2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This user study was carried out at the library at Chalmers University of Technology in Gothenburg in the spring of 1999. Chalmers wanted to investigate how much their employees use electronic journals. To facilitate decision-making and be cost effective, the library needed to know about their customers' opinions. The main purpose was to investigate the usage of electronic journals, how the library's choice of these journals affects the frequency of use and what the attitudes towards them are. A questionnaire was sent out to 2 400 employees; 477 replies were received. The result shows that 55% of the respondents use electronic journals at least once a month. The major advantages of electronic journals are, according to the study, the easy access and the option to work from one's own desk. The major disadvantage is the difficulty in scanning them. Two thirds of the respondents are willing to let go of the print journal at the library in favour of the electronic one, but only one fifth are willing to give up their departmental subscriptions. For a majority, conditions such as user friendliness and archiving must be fulfilled before electronic journals can be fully accepted.

 • 394.
  Andersson, Ida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nielsen, Sanne
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Attityder till Läslyftet: Svensklärares syn på kompetensutveckling2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  För att lärare ska kunna utveckla elevers lärande är det viktigt att de får genomgå kontinuerlig kompetensutveckling för att utveckla undervisningsmetoderna och sin egen yrkesroll. Det är av vikt att kompetensutvecklingen innefattar utveckling av kunskaperna i ämnet som läraren undervisar i. Det är även av betydelse att kompetensutvecklingen bidrar till att lära sig reflektera kring sin egen undervisning samt att utveckla yrkesspråket kollegor emellan vilket i sin tur kommer leda till en personlig utveckling i den egna yrkesrollen.

  Syfte

  Syftet med studien är att få kunskap om svensklärares inställning till kompetensutveckling samt svensklärares attityd till kompetensutvecklingen som benämns som Läslyftet och svensklärarnas erfarenhet av Läslyftet i undervisning.

  Metod

  Metoden som använts för studien är en kvantitativ datainsamling i form av en digital enkätundersökning. Detta valdes för att få in ett så stort underlag som möjligt.

  Resultat

  Resultatet av studien visar att svensklärarna har en positiv attityd till kompetensutveckling överlag och Läslyftet i synnerhet. Resultatet visar även att svensklärare som arbetat under en längre tid har större insyn i vilka regler och förordningar som finns inom kompetensutveckling.

 • 395.
  Andersson, Jacob
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliometri och humaniora: exemplet Slavoj Žižek2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Bachelor’s thesis is to explore the useability of bibliometric analysis on scientists of the humanities. This is accomplished by doing a case study on philosopher Slavoj Žižek. The work process and the results the case study is able to produce and the limits of these results are then analysed and discussed. In the case study all scientific articles in English published 1987-2010 citing Žižek were analysed. The material was gathered from the databases provided by Thomson Reuters through the Web of Science. Most references to Žižek were published in Cultural Critique, a transdisciplinary journal published in the USA. Organizational behaviourist De Cock had the most references, but literature studies was the most common institution among the authors. The 15 most cited works are monographs, and the most cited is The sublime object of ideology. The most cocited works are by psychoanalyst Lacan or works about his theories. The results show that an analysis of a researcher of the humanities using bibliometric methods provide us with relevant information. However, this information is not as complete as when applied on a scientist in the natural sciences. The main reason for this is the differences in publication behaviour and the lack of relevant material in the databases covering the humanities. Several suggestions for further research is given. These concern more in depth studies of the citations of Žižek, comparative studies using other databases, and the changes in publication patterns within the humanities.

 • 396.
  Andersson, Jennie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Andersson, Åsa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rum och miljö: Materialval, barns lek och inomhusmiljön på förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledningsvis presenterar vi valet av ämne och dess relevans för förskollärare. Studien handlarom hur förskollärare planerar förskolans inomhusmiljö samt vilka material de väljer att erbjuda barnen och hur det kan påverka barns lek. Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om miljö och materialvalens betydelse för barns lek i inomhusmiljön. Vi har undersökt vilka materialval som görs och hur inomhusmiljön utformas. För att få svar på syftet har vi använt oss av en kvalitativ metod. Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer med förskollärare som är verksamma på olika förskolor. Ett hermeneutiskt perspektiv har använts i bearbetningen av intervjumaterialet. Resultatet visar vikten av närvarande förskollärare i leken för att se vad barnens intressen är. Genom att förskollärarna är närvarande ser de även vilka behov och intressen som finns hos barnen, då blir det tydligt om ett material behöver plockas bort eller tillföras. Materialvalen som görs präglas till stor del av vilken barnsyn som förskollärarna har. Det färdiga materialet som till exempel dockor, bilar kontra det ofärdiga som till exempel papprör beskrivs som kodat och okodat av några förskollärare. Detta blev något som i resultatet skiljde sig åt och det kodade beskrivs som ett bra komplement till det okodade. Även barnperspektivet visar sig vara betydelsefullt när det gäller planering och placering av materialet i inomhusmiljön. Barnens delaktighet, både direkt och indirekt, är något som framkommit under studiens gång och som visat sig vara en viktig del i utformandet av miljöerna.

 • 397.
  Andersson, Jennie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Bazso, Tove
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Influencers på Instagram: en studie om kvinnors köpbenägenhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Influencer marketing påstås vara ett marknadsföringsverktyg som ligger rätt i tiden. Denna marknadsföringsmetod handlar om att använda sig utav influencers för att sprida ett företagsvarumärke och produkter. På sociala medier kan influencers lägga upp bilder och videos och många anser att influencer marketing är mer trovärdigt och personligt än till exempel reklam på TV. Denna trovärdighet bidrar till att konsumenters köpbenägenhet ökar eftersom man känner tillhörighet och samhörighet med influencers. Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse influencer marketing har på Instagram och om de har någon inverkan på unga kvinnors köpbenägenhet, och i så fall vilken inverkan det har. Två forskningsfrågor har tagits fram för att uppfylla syftet och med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt och vetenskapliga artiklar har forskarna jämfört det insamlade empiriska materialet. Den kvalitativa metoden bestod av tre stycken fokusgrupper där urvalet var unga kvinnor mellan 20–25 år. Efter att ha analyserat resultatet har forskarna kommit fram till att influencer marketing har en stor påverkan på unga kvinnors köpbenägenhet. Forskarna menar att det som en influencer lägger upp på Instagram inte alltid behöver leda till ett köp, utan det leder mer till att ett behov och en köpbenägenhet skapas av de bilder som dyker upp i flödet. Hur influencer marketing uppfattas av konsumenter är något individuellt men det tycks ändå vara en marknadsföringsmetod som fungerar då det upplevs trovärdigt.

 • 398.
  Andersson, Jennie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Liljebjörn, Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Anknytningens betydelse för trygghet: En studie om förskollärares syn på barns anknytning i förskolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningDen teoretiska utgångspunkten i vår studie är Bowlbys anknytningsteori som tillsammans med aktuell forskning påvisar att de barn som har en trygg anknytning utvecklas bättre både kognitivt och känslomässigt. För att förskolan ska erbjuda en god kvalitet är det därför av stor vikt att det finns kunskap om anknytningens betydelse hos pedagoger i förskolan samt att de arbetar för att vara trygga anknytningspersoner och skapa nära relationer med barnen.SyfteSyftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om betydelsen av barns anknytningsprocesser i förskolan.MetodI vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Vi intervjuade sammanlagt sex förskollärare som alla har en lång erfarenhet av arbete på förskola. Genom analys och bearbetning av vårt insamlade material diskuterade vi gemensamt fram ett resultat.ResultatResultatet visade att förskollärarna hade en hög medvetenhet om anknytningens betydelse för barns trygghet samt om vikten av sina egna roller som kompletterande anknytningspersoner. Trots att vårt resultat påvisar att det inte alltid finns optimala förutsättningar för en god anknytning, såsom hög personaltäthet och kontinuitet i personalgruppen, kompenserades detta till viss del av förskollärarnas förhållningssätt och kompetens.

 • 399.
  Andersson, Jennifer
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Strandberg, Jasmine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vi tvingar ingen att vara med, det är frivilligt!: En studie om pedagogers upplevelser av barns inflytande i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om barns inflytande utifrån yrkesverksamma pedagogers perspektiv. Närmare bestämt syftar undersökningen till pedagogers upplevelser av arbetet med barns inflytande. Studien lutar sig på två frågeställningar, hur pedagoger upplever att de arbetar med barns inflytande i förskolan, samt vad de upplever vara den största utmaningen i arbetet med barns inflytande. För att få reda på syftet har både kvantitativ och kvalitativ metod tillämpats. Den bakgrund som är aktuell för studien presenteras och redogör för barns inflytande ur olika perspektiv. De perspektiv som behandlas är förskolans styrdokument, begreppet inflytande, barnperspektiv och barns perspektiv, yngre barn, vuxnas makt, pedagogers betydelse och barns lek. Den tidigare forskning som presenteras handlar till stor del om vuxnas bemötande och stora barngrupper. Barns möjlighet till inflytande hänger oupplösligen samman med vuxnas och barns samspel. Den sociokulturella teorin förespråkar detta och blir därför relevant till studiens innehåll. Begreppet utvecklingszon lyfts fram som framträdande inom teorin. Den kvantitativa undersökningen som utförts har legat till grund för den senare kvalitativa. De metoder som tillämpats och presenterats är enkät samt fokusgruppsintervju. Enkäterna besvarades sammanlagt av 23 pedagoger på fyra olika förskolor i en mindre kommun. I fokusgruppsintervjuerna deltog totalt åtta förskollärare från två av de förskolor som medverkat i enkätundersökningen. Den insamlade datan från enkätundersökningen bearbetades och sammanställdes. Resultatet härifrån låg sedan till grund för den kvalitativa undersökningen. Genom transkribering och kodning har sedan den kvalitativa datan bearbetats. Resultatet som framkommit av studien visar att pedagoger upplever att det är av stor vikt att ta tillvara på barns intressen och erfarenheter i arbetet med barns inflytande. Det framkommer även att pedagogens bemötande och förhållningssätt upplevs vara viktiga faktorer för pedagogerna. Den största utmaningen som framkommit av resultatet handlar omorganisationens struktur.

 • 400.
  Andersson, Jenny
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Björkengren, Kerstin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Cherry-picking vid upprättande av kontrollbalansräkning: – en (o)möjlighet?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are a number of safeguards to ensure that a company’s equity remains in the company. These are included in the Swedish Companies Act. According to the rules for compulsory liquidation, directors and shareholders must immediately establish a balance sheet for liquidation purposes when the share capital is suspected to be consumed. A balance sheet for liquidation purposes is drawn up on the basis of a regular annual report, with permissions for a number of adjustments. One of these allowed adjustments include that assets can be valued to a higher worth, provided that the valuation principles are in accordance with the term “god redovisningssed”, which can be translated into Generally Accepted Accounting Principles. The term “god redovisningssed” is not clearly defined in the wordings of the law. The Swedish Accounting Standards Board, also known as the agency BFN, has the statutory responsibility to develop and clarify what is meant by “god redovisningssed”. BFN, however, does not have any regulatory powers. According to BFNs statements and general advice a mixture of their own regulations, “K-regelverken”, is not allowed. This limitation hinders companies in their ambition to show the ability of future survival. This study aims to examine the possibility of mixing the regulations of K2 and K3 in order to prove a company’s ability of going concern.To fulfill the purpose of this study, a hermeneutic approach is applied. Relevant laws, bills, court cases etc. are analyzed to derive the meaning behind the term “god redovisningssed”.The circumstances that warrant the establishment of a balance sheet for liquidation purposes are vastly different from those prevailing at ordinary accounting. Our conclusion is, therefore, that there are different forms of “god redovisningssed”, depending on the company’s situation. Given this reasoning, it is our belief that cherry-picking when preparing a balance sheet for liquidation purposes should be allowed.This paper is written in Swedish.

567891011 351 - 400 of 9347
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf