Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 1589
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Broman, Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kanfors, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kom så går vi ut!: Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningDen här studien handlar om utomhuspedagogik på förskolans gård kopplat till läroplanen. Vi är nyfikna på om förskolans gård används till planerade aktiviteter eller om barnen endast leker fritt på gården.Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka hur ett antal förskollärare uppfattar kring begreppet utomhuspedagogik, samt om och hur de använder planerade aktiviteter på förskolans gård för att uppfylla läroplanens mål. Studiens frågeställningar är vad innebär begreppet utomhuspedagogik för förskollärarna utifrån ett lärandeperspektiv? Vilka kunskaper och färdigheter kan barn utveckla genom utomhuspedagogik, enligt förskollärarna? Vad har förskollärarna för förhållningssätt till utomhuspedagogik på gården?MetodTill den här studien har vi valt att använda en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Det här gjordes för att få reda på förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar om utomhuspedagogik utifrån ett lärandeperspektiv.ResultatStudiens resultat visar att de sex förskollärarna anser att det inte är någon skillnad på inom- och utomhuspedagogik. Den enda skillnaden som framkom var att barnen får mer utrymme och plats ute på förskolans gård. Genom att vara ute får barnen använda sig av alla sina sinnen och sin kropp. Ute på förskolans gård kan barnen utveckla olika kunskaper och färdigheter relaterat till läroplanens mål. Det som framgår i resultatet är att barnen får utöva olika ämneskunskaper, socialt samspel och motoriska färdigheter. Något som påverkar utevistelsen på gården är förskollärarnas förhållningssätt och hur de ser på utomhuspedagogik på gården. Är förskollärarna positiva och har bra kläder kommer utevistelsen att ha annan betydelse för både vuxna och barn.

 • 302.
  Bromell, Jennie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Eriksson, Ellinor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vilka läs- och skrivinlärningsmetoder är vanligast förekommande?: En kvantitativ studie från några lärares perspektiv.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  PISA-undersökningar visar hur elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats avsevärt de senaste åren. Utan bra undervisning finns det en risk att resultaten fortsätter att dala. Forskning visar att lärare inte vet hur de ska undervisa sina elever i läs- och skrivinlärning. Med hjälp av specifika inlärningsmetoder kan undervisningen öka elevernas läsförståelse.Den här studiens syfte är att ta reda på vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som är vanligast förekommande bland behöriga lärare som är verksamma i årskurs 1 från två kommuner i Västsverige.För att undersöka detta har en kvantitativ studie med enkät som redskap genomförts. Enkätundersökningen gick ut till lärare i årskurs 1, som är verksamma i två kommuner i Västsverige. Totalt deltog 12 respondenter i undersökningen.Resultatet visar att läs- och skrivinlärningsmetoderna Att skriva sig till läsning, Läsning på talets grund och Bornholmsmodellen är de metoder som är vanligast förekommande i läs- och skrivundervisningen bland de tillfrågade lärarna. Studien visade även att lärarna använder olika läs- och skrivinlärningsmetoder i symbios med varandra.Några slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat kopplat till frågeställningarna är att respondenterna blandar metoder och pedagogiska synsätt i sin undervisning. De respondenter som har mest kunskap om metoderna är de som arbetat flest antal år. De flesta respondenterna är enhetliga i sin inställning till metodvalet och de metoder de föredrar att använda. Även att det finns olika faktorer som påverkar deltagarnas val av metod, exempelvis tillgång på digitala verktyg och tidigare forskning.

 • 303.
  Bromell, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svårigheter och utmaningar med formativ bedömning: En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SammanfattningFormativ bedömning även kallad bedömning för lärande har som syfte att främja elevers lärande istället för att ge ett betyg eller gradering. Stora satsningar har gjorts både internationellt och nationellt för att implementera formativ bedömning i skolan. I den svenska skolan har det exempelvis genomförts ett matematiklyft med inslag som rör formativ bedömning. Denna satsning har delvis gjorts på forskningsgrunder att den formativa bedömningen är effektiv för elevers lärande och utveckling. Kritik har dock på senare år lyfts mot forskningen som påvisar den formativa bedömningens effektivitet. Det har även gjorts studier som påvisar raka motsatsen till ett gynnsamt lärande, men studierna är få och ännu färre är studier gjorda ur ett elevperspektiv.Därför är syftet med den här studien att utifrån ett elevperspektiv undersöka problem och svårigheter i svensk- och matematikundervisningen som baseras på formativa bedömningsstrategier i årskurs 1-3.För att undersöka detta har en kvalitativ studie genomförts där intervju har används som redskap. Intervjuerna gjordes tillsammans med nio elever där samtliga går i årskurs 1-3. Analys- och bearbetningsarbetet inspirerades av både en hermeneutisk- och en abduktiv ansats.Studiens resultat visar; att lärare pratar om målen men eleverna tycks inte veta varför, att eleverna lägger störst fokus på bedömningsprocedurer, kriterier och hjälpmedel men tappar fokus på lärandet, att eleverna hellre vill ha summativ återkoppling istället för formativ bedömning samt att eleverna har erfarenhet av att den formativa bedömningen känns orättvis och sårar.Slutsatser som dras handlar till största del om att elevernas fokus är på bedömningsprocedurer och måluppfyllelse för att komma vidare i utbildningen istället för lärandet av ett ämnesinnehåll. Studien bidrar med ett fokus på elevperspektiv och konkreta exempel på elevernas uppfattningar om problem och svårigheter med formativ bedömning.

 • 304.
  Bulduk, Hazal
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Cung, Emily
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barns lärande i språk: Förskollärarnas arbetssätt kring barns språkutveckling2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning Det är av stor betydelse att förskollärarna har förståelse om barns språkutveckling eftersom de möter barn i olika åldrar i förskolans verksamhet. Språk är ett sätt för barn att visa hur de känner och för att kunna samtala med både andra barn och vuxna i förskolan. Genom att utbyta erfarenheter med andra kan barnet få en större förståelse för sin omvärld.

  Syfte Syftet med vår studie är att undersöka vilka arbetssätt förskollärarna använder sig av i förskolan för att stimulera och främja språkutveckling för barn mellan ett till tre år, samt hur förskollärarna själva skulle vilja förändra det pedagogiska arbetssättet inom språkutveckling.

  Metod Vi har valt oss att använda av den kvalitativa metoden med intervju som redskap, med fokus på strukturerad intervju med öppna frågor. Detta för att vi vill få förskollärarnas egna erfarenheter, tolkningar och synsätt på vår undersökningsområde. Totalt intervjuade vi fyra förskollärare somarbetar på två olika förskolor med åldersgruppen 1-3 år.

  Resultat Undersökningens resultat visade att samtliga förskollärarna betonar betydelsen med att arbeta med barns språkutveckling. Förskollärarna anser även sig själva som en viktig del för att barns språk ska stimuleras. Förskollärarna använder även olika arbetssätt för att stimulera barns språkutveckling, det framkom att TAKK, böcker, rim och ramsor var ett av arbetssätten de använde sig av. Vidare kom vi fram till att alla förskollärare på något sätt vill förändra det nuvarande arbetssättet med någon slags kompetensutveckling inom språk. Detta för att de ska få mer kunskap och på sätt kunna stödja och stimulera varje barns språkutveckling på ett professionellt sätt.

 • 305.
  Bumbar, Mirela
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation: En kvalitativ studie om hur pedagoger arbetar med Alternativ kommunikation i vardagen2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund Viljan till kommunikation är en mänsklig egenskap som förenar oss. När kommunikation sker mellan människor sker ett utbyte av olika former av information. Att varje barn skall ha rätt till att vara delaktig i förskolans verksamhet är självklart. Även de barn som på grund av någon funktionsnedsättning inte har utvecklat sitt språk eller sin kommunikativa förmåga har dessa barn rätt att känna sig som en i gruppen, likaså gäller detta för de barnen som är flerspråkiga. Genom pedagogernas arbete med TAKK-metoden kan barnen vara delaktiga i samspelet med alla i förskolan.

  Syfte Syftet är att undersöka vilken kännedom och vilka uppfattningar pedagogerna har kring Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation samt få en förståelse för hur arbetet med detta kan se ut i det vardagliga arbetet i förskolan.

  Metod Jag har använt mig av kvalitativ metod med intervju som redskap. Jag har intervjuat sju pedagoger på en förskola i Västa Götaland. Vid analys och bearbetning av min empiri har jag använt mig av den fenomenografiska ansatsen och av en analysmodell för att bearbeta det insamlade materialet.

  Resultat Mitt resultat visar att pedagoger tycker att Tecken som Alternativ och Kompletterande kommunikation metoden gynnar alla barns utveckling oavsett om barnen har funktionsnedsättningar, är flerspråkiga eller inte. Metoden ses som ett komplement till det talade språket och används i de flesta momenten inom förskolan. Alla pedagoger använder sig av metoden och detta leder enligt pedagogerna till att barn blir delaktiga i ett sammanhang och kan göra sig förstådda.

 • 306.
  Bäck Karlander, Marie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Användning av sociala medier på BVC: En studie av E-hälsa, föräldraskap och interaktiv kommunikation.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The rapid technological development of the media and the Internet has brought new ways to communicate and socialize. Social media is an undeniable force with its fast, simple and informal communication style and health care today is a relatively new concept to convey health information through social networks. This provides opportunities for various healthcare organizations to market themselves and pass out health information but also the responsibility of the challenges and risks related to information posted, the organization's reputation, privacy risks and personal integrity. The thesis intends to explore how the BVC perceive this form of forums regarding obstacles and opportunities and what they think about Facebook as a communication channel for communicating health information to parents. The aim was also to investigate how the BVC through social media can contribute their dedication and skills on Facebook and how BVC feel they can support parents through Facebook. Semi-structured interviews were conducted with four different health care activities and then transcribed. Based on theory and empirical sections were then made comparisons to find similarities and differences. The analysis was based on various themes in the interview guide. The results show that health care businesses do not see any disadvantages to a Facebook page about good review held and inappropriate posts will be deleted. Questions of a personal nature and the treatments are prohibited due to patient confidentiality. It´s important for healthcare businesses to market themselves. The Facebook page is used as information on which the BVC nurse demonstrates the commitment by informing and encouraging participation in parent groups and lectures on the BVC. It´s considered important to be on Facebook today where the majority of the audience are today.

 • 307.
  Bäck, Katarina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att mötas människa till människa: En kvalitativ studie om hur medarbetare i ideella organisationer uppfattar mötet med nyanlända2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the light of the increasing globalization and immigration to Sweden, this thesis examines how the employees at Swedish NGO’s perceive the intercultural dialog with immigrants. The NGO’s are recognized as an important part in the ongoing work of integration. At the same time the employees often have a very limited formal education within the communication field and the NGO’s often lack a communications officer and a communications section. These employees are the ones that in their daily work meet the immigrants and are expected to help the immigrants integrate, meet swedes and learn the language. Using theories within the field of intercultural communication and intercultural communication competence, this thesis has examined how three employees at three NGO’s in Lund perceive the intercultural dialog with immigrants. The conclusions drawn are that the dialog is not perceived as intercultural at all, but as interpersonal, with more emphasis placed on the personality and no importance at all on cultural differences. Knowledge of Swedish and to have enough time to communicate are perceived as of great importance for the dialog. The context in which the dialogs take place seems to be crucial for how the dialog is perceived.

 • 308.
  Bägerfeldt, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Matematikbokens uppgiftstyper: en innehållsanalys av läromedel i matematik2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  En framgångsfaktor för engagerade elever och goda resultat i matematiken i svenskgrundskola är varierad undervisning, där eleverna får möjlighet att praktisera ochsamtala kring matematik. Dock visar undersökningar att den främsta arbetsmetodenunder matematiklektionerna är arbete i läroboken, och att dessa böcker dessutomfungerar som en grundsten i matematiklärares lektionsplanering. Läroböckerna haransetts innehålla en allt för stor del rutinuppgifter, vilka kan leda till inlärning avfelaktiga metoder, bristande engagemang och ångest hos eleverna.

  Syfte

  Studien syftar till att undersöka läroböcker som används för undervisning i matematiki årskurs tre. Studiens syfte är att undersöka i vilken omfattning uppgifter somuppmanar eleverna till praktiskt arbete eller arbete med andra förekommer, samt hurdessa uppgifter är utformade.

  Metod

  En innehållsanalys av läromedlens innehåll utfördes. Såväl en kvantitativ som enkvalitativ analys utfördes för att se till uppgiftstypernas frekvens som faktiskainnehåll. Fem arbetsböcker för undervisning i matematik i årskurs tre analyserades.

  Resultat

  Genom studien framkommer det att andelen uppgifter som främjar praktiskt arbeteeller samarbete är relativt låg. Läromedlen innehåller 91,6-98,1 procent formellauppgifter, alltså rutinuppgifter. Samarbetsuppgifterna utgjorde 3,2 procent avuppgifterna som omfattades av studien, de praktiska uppgifterna utgjorde 0,5 procentav uppgifterna i de fem böckerna. Endast ett av läromedlen kombinerar dessa, då i treav bokens 310 uppgifter, motsvarande 0,2 procent av samtliga undersöktaläroböckernas uppgifter.Av den kvalitativa analysen framgår att flera av uppgifter som sker i en social kontextinte nödvändigtvis är främjar ett direkt samarbete, exempelvis uppgifter där elevernaförhör varandra. De praktiska och kombinerade uppgifterna uppmuntrare eleverna tillatt testa sina kunskaper eller använda dem i praktiken vid exempelvis tesselering.

 • 309.
  Bägerfeldt, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Matematiklektionens anatomi: En kvantitativ studie av lärares tidsdisponering av matematiklektioner.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SyfteSyftet med denna undersökning är att ta reda på hur tiden för matematiklektioner ilågstadiet disponeras och huruvida tidsdisponeringen skiljer sig åt beroende pålärarnas ålder, vilken årskurs de undervisar, om de undervisar i helklass ellerhalvklass samt deras erfarenhet av att undervisa matematik i de lägre åldrarna.MetodDå studiens syfte är att kunna mäta och jämföra används hur tiden förmatematiklektioner disponeras av lärarna används kvantitativ metod och struktureradobservation. Sju lärare på två skolor har observerats under elva lektioner.ResultatUndersökningen visar på en ojämn fördelning av tid mellan de femaktivitetskategorier som togs fram för undersökningen. I resultaten framgår en ojämnfördelning av disponeringen av tiden mellan kategorierna. Störst del av tiden förmatematiklektionen lades på arbete i läroboken eller stencil (kategori 4) eller på ickeinteraktiva genomgångar (kategori 2). Därefter tid för att komma igång med lektionensamt plocka ihop (kategori 5). Dessa tre aktiviteter utgjorde sammanlagt 72 procentav lektionstiden. De kategorier de representerar, alltså de båda icke interaktivakategorierna samt kategorin för icke ämnesrelaterade aktiviteter, utgjorde 91 procentav den totala uppmätta lektionstiden. De övriga 9 procentenheterna lades påinteraktiva aktiviteter antingen endast mellan elever eller mellan elever och lärare.Vad det gäller skillnader i tidsdisponeringen beroende på läraren eller klassenframkom tre tydliga skillnader. Klassens storlek påverkade hur mycket tid somförsvann till icke ämnesrelaterade aktiviteter, lärarens erfarenhet påverkade hur storandel av tiden som gick åt till diskussioner men också hur stor andel av tiden somlades på enskilt arbete.

 • 310.
  Börjesson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hellström, Charlotta
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lekande och lärande utmaning.: En studie om matematik med duplomallar i förskolan.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Detta examensarbete syftar till att undersöka hur barn använder matematik när de bygger med duploklossar (Lego) efter duplomallar i förskolan. Detta med anledning av de stärkta mål och riktlinjerna i läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010) inom bland annat matematik. Duplomallarna har vi konstruerat själva för att studera hur planeradeaktiviteter enligt läroplanen i förskolan kan utföras på ett meningsfullt sätt för barnen.

  Syfte

  Syftet är att få kunskap om hur fyraåriga barns matematiska förståelse kan främjasmed duplomallar som redskap.

  Frågeställning

  Vilken matematik främjas när fyraåriga barn bygger efter duplomallar?

  Metod

  Undersökningen bygger på en kvalitativ studie med icke-deltagande observation som redskap där vi med hjälp av videokameran på surfplattan och anteckningar harobserverat barns matematikstrategier för att synliggöra matematiken. Observationen har genomförts med fyra barn på en förskola i Västra Götalands län.

  Resultat

  Resultatet visar att samtliga barn i vår undersökning använde sig av matematik när de under en planerad aktivitet arbetade med duplo och duplomallar. Resultatet visar att de omsatte något abstrakt till något konkret när de visade oss hur de gick till väga. Resultatet är indelat i de sex huvudkategorier som framkom i analysen. Antalsuppfattning, mönster, urskilja likheter och olikheter, mätning/jämför, matematiskproblemlösning och matematiska tidigare erfarenheter. Alla barnens tillvägagångssättvisar att de använde sig av matematik på något vis, däremot visar resultatet att de använde sig av olika tillvägagångssätt för att bygga sina torn med rätt klossar.

 • 311.
  Börjesson, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Textsamtal: en studie av lärares syn på möjligheter och svårigheter.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningI den senaste PISA-studien 2012 framkom det att elevers läsförståelse i Sverige kontinuerligtsjunkit sedan den första studien 2000. Studien handlar om läsprocesser och undersöker hurelever använder sig av lässtrategier (Skolverket 2012, ss. 3, 4, 106-107). I Läroplan förgrundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011, s. 223) framgår detatt elever ska få chans att utveckla en kommunikativ förmåga där de lär sig olika lässtrategierför att förstå och tolka texter. Enligt forskning är textsamtal ett sätt att arbeta med läsföståelsegenom att använda sig av olika strategier.Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att ta reda på hur några lärare ser på textsamtal i derasundervisning.• Vilka möjligheter för textsamtal med sig?• Vilka svårigheter för textsamtal med sig?• Vad gör lärarna för att stötta eleverna i textsamtalet?MetodDenna studie genomfördes med ostrukturerade intervjuer som metodval. Sammanlagtintervjuades sex stycken lärare som är verksamma i årskurs F-3.ResultatI resultatet framgår det vilka faktorer som lärarna finner som möjligheter och svårigheter medtextsamtal, hur ett bra respektive dåligt textsamtal kan se ut samt hur de stöttar eleverna. Enmöjlighet framför allt är att eleverna kan lära av varandra samt att de får lära sig olikastrategier. Möjligheter är också att textsamtalen kan vara ämnesöverskridande och behandlarolika texttyper. Svårigheter som framkommer är att texter kan överanalyseras samt attanvändning av figurer för strategier kan överdrivas. En annan svårighet är att inkludera allasamt att vara tillräckligt förberedd. Vissa strategier som används inom textsamtal ses ävensom en svårighet. Ytterligare en svårighet är tiden. Eleverna stöttas genom modellering av destrategier som används för att utveckla läsförståelsen. De stöttas även genom olikagrupperingar där exempelvis svaga läsare hamnar med goda läsare.

 • 312. Calderaro, Luca
  et al.
  Fetter, Alexander L.
  Massignan, Pietro
  Wittek, Peter
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vortex dynamics in coherently coupled Bose-Einstein condensates2017Ingår i: Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics, ISSN 1050-2947, E-ISSN 1094-1622, Vol. 95, nr 2, artikel-id 023605Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In classical hydrodynamics with uniform density, vortices move with the local fluid velocity. This description is rewritten in terms of forces arising from the interaction with other vortices. Two such positive straight vortices experience a repulsive interaction and precess in a positive (anticlockwise) sense around their common centroid. A similar picture applies to vortices in a two-component two-dimensional uniform Bose-Einstein condensate (BEC) coherently coupled through rf Rabi fields. Unlike the classical case, however, the rf Rabi coupling induces an attractive interaction and two such vortices with positive signs now rotate in the negative (clockwise) sense. Pairs of counter-rotating vortices are instead found to translate with uniform velocity perpendicular to the line joining their cores. This picture is extended to a single vortex in a two-component trapped BEC. Although two uniform vortex-free components experience familiar Rabi oscillations of particle-number difference, such behavior is absent for a vortex in one component because of the nonuniform vortex phase. Instead the coherent Rabi coupling induces a periodic vorticity transfer between the two components.

 • 313.
  Calvert, Evelina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karlsson Eriksson, Teres
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barns sexuella utforskande i förskolan: Pedagogers bemötande2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om barns sexuella utforskande, barns sexuella beteenden samt pedagogers bemötande. Undersökningen belyser också pedagogers tankar kring sexuella övergrepp på barn. Forskning om pedagogers bemötande av barns sexuella utforskande är liten, den belyser mestadels barns så kallade normala och onormala sexuella beteenden i förskolan samt kopplingar till sexuella övergrepp. Det är därför intressant att undersöka hur pedagoger resonerar kring barns sexuella beteenden samt vilka förhållningssätt pedagoger ger uttryck för i bemötandet av barns sexuella utforskande i förskolan. Undersökningen utgår från två olika teorier om att barns sexuella utforskande är medfött och/eller socialt konstruerat.SyfteVårt syfte är att undersöka hur pedagoger anser sig bemöta barns sexuella utforskande i förskolan.MetodVi har valt att använda en kvalitativ metod, sex pedagoger från fyra olika förskolor inom samma kommun intervjuades för att besvara vårt syfte.ResultatI undersökningen framgår det att pedagogerna anser det vara svårt men viktigt att bemöta barns sexuella utforskande. Även att pedagogerna har svårt att veta sin roll och delaktighet i barns sexuella utforskande. Dock beskriver pedagogerna vikten av att bemöta barnen, då bemötandet kan leda till att barns sexuella utforskande blir mer avdramatiserat. Det framgår även att pedagogerna anser att sexuellt utforskande är en naturlig nyfikenhet hos barnen men att acceptansen av sexuella beteenden beror på var, när och hur ofta samt i vilket sammanhang det sker. Pedagogerna ger uttryck för att barns sexuella beteenden kan ses som normalt och onormalt, likt den tidigare forskning undersökningen belyser. Slutligen tar undersökningen upp huruvida pedagogerna anser sig kunna avgöra om det ligger sexuella övergrepp bakom barnens sexuella utforskande eller inte.

 • 314.
  Calén, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Malmros, Nanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Kan du tala om vad som händer?”: Hur sex bibliotekarier upplever sitt arbete gentemot vuxna med intellektuell funktionsnedsättning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on how librarians describe their work towards users with intellectual disabilities which is a priority group in the control documents for the public libraries. These aims for the user group are to be found in The Swedish library Act, Swedish Agency for Accessible Media (MTM) and Swedish Arts Council and they make up the foundation for this study. The aim of this thesis is to gather knowledge about how to get users with intellectual disabilities to get included and feel welcomed in the library. Three main questions were asked: How does the six librarians in our thesis describe their work towards users with intellectual disabilities? Which challenges does the librarians experience? How do the librarians deal with the identified challenges? In this study qualitative interviews were accomplished with librarians from six different public libraries. M. K. Buckland´s Access to Information (in Information and information systems 1991) was partly used as a model to analyze our empiric material. Buckland, who has a long and solid library background in his profession, identifies six types of barriers and how to overcome the challenge of getting access to information. The results show that collection development is a priority for the libraries and also suitable in four of Buckland´s six barriers of access to information. One conclusion is that several librarians in the study felt content with their efforts since they had a good book collection for the user group. Three other factors that had high priority for the librarians were cooperating with external organizations, programs on the library especially suited for the user group and doing outreaching work to get the user group to come the library.

 • 315.
  Carlander, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mångspråkiga bestånd i en obeständig tid: En intervjustudie om bibliotekariers syn på hur flyktingkrisen förändrat arbetet med inköp av mångspråkig litteratur2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to investigate how librarians work with acquisitions of multilingual literature and how their work has changed due to the European refugee crisis. In this study four main librarians with a special responsibility for this type of acquisitions have been interviewed. The questions were created to explore their experiences of changes, difficulties and existing qualifications. The study uses a new theoretical model, inspired by Evans and Saponaros’ (2005) “Collection development process”, to illustrate how librarians create relevant collections. Since the model was not enough, Andrew Abbott´s theoretical conception “External sources for system change” was added. The conception completed the model, since the study’s aim also included changes.

  The findings were that all librarians had identified changes in their work with acquisitions of literature. For example, they all pointed out language barriers and difficulties locating literature as the most palpable factors. All respondents found that the library’s purpose was to reflect the societal needs, which constantly change. Another challenge was therefore that the librarians constantly needed to redirect the way they worked with collection development, since the users and their needs aren’t always the same. Another finding was that collaboration between libraries and/or other institutions may become more common. Sharing of knowledge seems to be a necessity since the challenges are of different natures. They are not something foreign or unexpected, but they might require the libraries to ally in order to bring these tests to a soluble level.

 • 316.
  Carlsson, Camilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lundgren, Marie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  90-talet: ”Alla som klarade examen och hade sökt jobb fick börja arbeta i stort sett direkt efter utbildningen.”2015Ingår i: Rustade för framtiden: personliga betraktelser över 50 års förskollärarutbildning i Borås / [ed] Irene Arvidsson, Borås: Högskolan i Borås, 2015, s. 79-94Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 317.
  Carlsson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Järvinen, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fysiska aktivitetspausers påverkan på matematikresultat: En forskningsöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: I denna forskningsöversikt har vi sammanställt den forskning som finns om fysiska pausaktiviteter i skolan och redogjort för den med fokus på ämnet matematik. Forskningen belyser vikten av att röra på sig under skoldagen och vilka effekter det har för elevers akademiska prestationer.

  Syfte: Denna forskningsöversikt syftar till att klargöra vad som kännetecknar forskningen inom området fysiska pausaktiviteter. Fokus ligger på det skolämnet matematik och fysiska pausaktiviteter i klassrummet för elever i åldrarna 6-12 år. Forskningsöversikten är avgränsad till att enbart undersöka pulshöjande pausaktiviter och således ingår inte massage, avslappningsband eller liknande. Utöver ovan nämnda syfte besvaras även frågeställningen:- Vilka effekter återfinns, såväl positiva som negativa på elevers matematikresultat, av fysiska pausaktiviteter?

  Metod: I litteratursökningen till denna kunskapsöversikt användes databaserna Primo och ERIC Proquest. Physical activity, school, primary school, mathematics, breaks och grades var de sökord som sökningarna baserades på. Sökningen gjordes även på svenska med orden matematik och fysiska pausaktiviteter, dock utan sökresultat.

  Resultat: Utifrån analys och kartläggning av de utvalda åtta studierna har det framkommit både positiva och oförändrade matematikresultat. Då resultatet skiljer sig åt finns inga tydliga mönster eller riktlinjer att förhålla sig till. Forskningen inom detta område är begränsad där medicinska och psykologiska studier dominerar. För att bredda forskningsfältet skulle det vara befogat med vidare forskning inom området men även inom närliggande områden till exempel ett pedagogiskt fält. Pedagogisk forskning skulle kunna bidra till en helhetsbild över fysiska pausaktiviteters påverkan i ett matematikklassrum men även över hela den pedagogiska verksamheten.

 • 318.
  Carlsson, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nyberg, Elisabeth
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En relation mellan två personer: En studie om förskollärares arbete med små barns anknytning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: På förskolan befinner sig små barn en stor del av sin tid i tidig ålder då deras anknytningsmönster skapas. Således är denna tid viktig för deras anknytning.

  Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en större uppfattning om förskollärares erfarenheter av att arbeta med små barns anknytning i förskolan.

  Metod: För att kunna behandla syftet har fem öppna halvstrukturerade intervjuer genomförts med fem olika förskollärare från olika förskolor. Empirin har tolkats utifrån John Bowlbys anknytningsteori.

  Resultat: Studiens resultat visar att förskollärarna har goda kunskaper kring små barns anknytning på förskolan. Förskollärarna kan inte benämna några specifika anknytningsmönster men behärskar att förklara olika anknytningsrelaterade beteenden som barnen uppvisar. Studiens resultat visar också att alla förskollärarna har samma strategier för att skapa förutsättningar för trygga barn på sina avdelningar på förskolan.  Några av de strategier som förskollärarna nämner är lyhördhet, närvaro samt påvisat intresse för barnen. Förskollärarna är medvetna om att trygga vårdnadshavare också ger trygga barn. För att förskollärarna ska vinna vårdnadshavarnas förtroende, och därmed trygghet, har de rekommenderat olika typer av inskolningar som gynnar trygghet, då främst den föräldraaktiva inskolningen. Under denna typ av inskolning har förskollärarna sett goda resultat på barns anknytning. För de vårdnadshavare som är oroliga över sina barn har förskollärarna förklarat att de bland annat sänt bilder och filmer på barnen under dagen som leder till tryggare vårdnadshavare som i sin tur ger trygga barn.

 • 319.
  Carlsson, Inga-Grethe
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hallén, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barns anknytningsbeteende och pedagogens svar,: en studie om anknytningsteorin2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Arbetet tar avstamp i anknytningsteorin och handlar om vad det är som gör att barnen skapar en trygg eller otrygg anknytning till pedagogerna de möter i förskolan. Arbetet handlar också om hur barnen gör för att få kontakt med pedagogerna och hur dessa svarar på barnens anknytningsbeteenden.

  Syfte

  Med denna studie vill vi få inblick i hur de minsta barnen, 12-36 månader, söker kontakt med pedagogerna på förskolan och om det går att se olika typer av trygg/otrygg anknytning utifrån barnens anknytningsbeteende samt om/hur de vuxna bemöter deras kontaktsökande.

  Metod

  Denna studie har utgått från kvantitativ metod med strukturerade observationer som redskap. Under observationerna har ett i förväg utarbetat schematiskt observationsschema använts. Resultatet redovisas i diagram och tabeller samt i löpande text.

  Resultat

  Resultatet av studien visar att den största delen av de observerade barnen visade en trygg anknytning till sina pedagoger. De strategier barnen använde sig mest av för att få sina behov tillgodosedda var genom verbal kontakt. Detta var en framgångsrik strategi att använda då barnen i stor utsträckning fick kontakt med pedagogerna och efter det kunde återgå till lek och utforskande. Pedagogerna använde verbal och fysisk kontakt ungefär lika ofta för att svara på barnens anknytningsbeteenden. Genom att använda dessa strategier lyckades de vid de flesta tillfällen tillgodose barnens behov av kontakt.

 • 320.
  Carlsson, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Digitala nummerlappar – Lösningen till långa köer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att vänta i kö är något som de flesta människor inte tycker om, speciellt långa köer där väntan drar ut på tiden. I ett försök att minska väntetiden för kunder har företag börjat utveckla nya typer av köhanteringssystem vilka stödjer smartphonebaserade nummerlappar. Företagen erbjuder smartphonebaserade nummerlappar på olika sätt; antigen via sms eller en mobilapp. De smartphonebaserade nummerlapparna ger användarna, i tillägg till den vanliga funktionalitet som traditionella köhanteringssystem har, möjlighet att bland annat få uppdateringar om kön, ansluta sig till en kö utan att fysiskt vara på plats och att informera systemet om att de lämnar kön.Syftet med studien var att undersöka om smartphonebaserade nummerlappar påverkar kundernas kundnöjdhet jämfört med traditionella system. Det ansågs finnas ett behov av att undersöka detta eftersom köhanteringssystem som stödjer smartphonebaserade nummerlappar är relativt nya och att det inte har påträffats någon forskning som undersöker de mobila nummerlapparnas påverkan på kundnöjdheten. Den fråga som ställdes var: Påverkar en smartphonebaserad nummerlappsapp kundens kundnöjdhet i förhållande till ett traditionellt system?Studien använde en experimentell strategi för att besvara frågeställningen. Ett fältexperiment genomfördes i studentexpeditionen vid Högskolan i Borås där besökarna fick välja en mobilnummerlappsapp eller en pappersnummerlapp. Efter att besökarens betjäntas i kassan erbjöds denne att besvara en enkät om kundnöjdhet. Resultaten från enkäten användes för att beräkna en kundnöjdhetspoäng för respektive respondent och för att jämföra svaren från grupperna med olika nummerlappstyper. Även gruppernas medelkundnöjdhetspoäng beräknades och jämfördes med hjälp av independent samples t-test.Resultaten i studien visade att appanvändarna var signifikant mer nöjda än pappersanvändarna i den totala jämförelsen. För de enskilda frågorna visade resultatet att kundnöjdheten i vissa fall påverkades positiv men även att kundnöjdheten i vissa fall inte påverkades alls. Slutsatsen som drogs var att en smartphonebaserade nummerlappsapp påverkar kundnöjdheten positivt i förhållande till traditionella system.

 • 321.
  Carlsson, Madelene
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Idewald, Mia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Det kommer hela tiden nytt!”: utifrån nya förutsättningar lyfter studienpedagogers förhållningssätt och digitala kompetens i relation till att använda digitalalärverktyg i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning Barn möter mer och mer teknik i sin vardag och det är oundvikligt att den moderna tekniken även kommer in i förskolans verksamhet (Åkerblom 2014). För att digitala medier i förskolan ska bli digitala lärverktyg och användas som just verktyg för barns lärande ställs större krav på pedagogers digitala kompetens. Detta beskrivs i Skolverkets (2016b) förslag till ny nationell IT-strategi, i strategin beskrivs kompetensutveckling som nödvändig. Alla barn ska ges samma förutsättningar till lärande och få samma möjligheter till att utmanas i en digital lärmiljö, likvärdigheten ses som viktig. Som en följd av förslaget till ny strategi finns också förslag till revidering av Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016), nya texter och formuleringar ska tydliggöra hur barns digitala kompetens ska utvecklas i förskolan.

  Syfte och frågeställningar Utifrån förslag till nya och förändrade styrdokument är syftet med den här undersökningen att ta reda på hur pedagoger förhåller sig till digitala lärverktyg i förskolan som just verktyg för barns lärande.Frågeställningar:* Använder pedagoger digitala lärverktyg i förskolan för att skapa förutsättningar för lärande?* Hur uppfattar pedagoger sin egen digitala kompetens?

  Metod En kvantitativ studie med kvalitativa inslag görs, vilket innebär en enkätundersökning med färdiga svarsalternativ men även med inslag av öppna följdfrågor.

  Resultat Enkätundersökningens resultat visar pedagogers positiva inställning till att använda digitala lärverktyg. Det framgår även att digitala lärverktyg används som ett integrerat verktyg, detta görs vid exempelvis fotografering, informationssök och i skapande aktiviteter där olika ämnen vävs samman. Några pedagoger lyfter hur de skapar en digital lärmiljö genom att använda projicering. Samtidigt speglar resultatet en viss osäkerhet kring användning av digitala lärverktyg tillsammans med barnen i ett lärande syfte. Nästan hälften av pedagogerna använder aldrig digitala lärverktyg eller enbart några gånger per månad och majoriteten ansersig behöva kompetensutveckling. Den kompetens som innehas beskrivs ha inhämtats på egen hand utifrån eget intresse.

 • 322.
  Carlström, Carina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rantatalo, Theres
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Små barns inflytande: En studie av förskollärares uppfattningar om små barns inflytande i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet: Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om små barns inflytande iförskolan. Vilken syn har förskollärare på små barns inflytande och hur arbetar förskollärare med barns inflytande i verksamheten.

  Metod: Vi har valt att göra en kvalitativ studie med hjälp av fokusgruppsamtal. Vid två tillfällen har vi valt att bjuda in förskollärare att sitta med och diskutera små barns inflytande. Varje fokusgruppssamtal bestod av 5 respektive 4 förskollärare. Vid samtalen använde vi oss av förberedda frågor och korta textstycken för att få igång samtalen. Allt eftersom samtalets gång var det moderatorns uppgift att leda samtalet och ställa öppna frågor och få med respondenter som inte var aktiva i diskussionen.

  Resultat: I vår studie diskuteras barns inflytande och förskollärarna är överens om begreppets innebörd då de anser att det handlar om att få möjlighet att som barn få utforma sin dag, bli sedd, hörd och självständig. I samtalen med förskollärarna tycker de att barnen har mycket inflytande under sin dag i förskolan. Som förskollärare handlar det om att vara en förebild för hur ett demokratiskt samhälle ser ut. I våra samtal diskuteras förskollärares olikheter, alla har skilda tankar kring hur de tolkar olika begrepp. Det vill säga att samma ord behöver inte behöver ha samma betydelse för olika individer. Något som är återkommande i fokusgruppssamtalen är att alla efterfrågar mer tid för reflektion där förskollärarna får diskutera begrepp och förhållningssätt. Det är tydligt att det finns andra aspekter att ta hänsyn till som ibland visar sig bli hinder i arbetet med barns inflytande, de så kallade yttre faktorerna där förskollärarna står maktlösa utan möjlighet till att påverka sitt arbete med barnen.

 • 323.
  Carlén, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Holmbäck, Madelen
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ska musik byggas utav glädje?: en intervjustudie om musik i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningStudien behandlar musik i förskolan i relation till förskollärarens yrkesroll och förhållningssätt. Studien presenterar musik i barns utveckling och lärande och hur förskollärare resonerar kring att använda musik i förskolan. Relevant forskning i ämnet presenteras och sociokulturell teori sätts i relation till syfte och frågeställningar.SyfteSyftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att använda musik i förskolan.MetodStudien utgår ifrån en kvalitativ metod där intervju använts som redskap. All data som samlades in kategoriserades och analyserades för att se samband och mönster. Sju förskollärare har intervjuats på fyra olika förskolor.ResultatI studiens resultat framkommer det att förskollärarna förknippar musik främst med glädje och gemenskap. Det framkom att få förskollärare beskriver musik som enskilt ämne, istället benämns musik som metod för att utveckla teoretiska kunskaper och färdigheter. Samtliga respondenter förklarar att många planerade musikaktiviteter är traditionsbundna. Istället för att erövra nya musikaliska erfarenheter i musikaliska sammanhang.

 • 324.
  Carlén, Margareta
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Modeinkubatorn som nationell  utvecklingsnod för mode och design2015Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 325.
  Cederholm, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Görgülü, Esra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Surfplatta och IKT i förskolan: En studie om surfplatta som pedagogiskt verktyg i förskolan sett ur förskollärares perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s.10) lyfter vikten av barns utveckling av enkel teknik i vardagen. I dagens samhälle kommer allt fler barn i tidigare ålder i kontakt med olika tekniska verktyg. I förskolan får barnen möjlighet att möta och utveckla kunskaper inom teknik. Den här studien grundar sig på en undersökning om hur förskollärare använder en surfplatta som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Surfplattan som ett pedagogiskt verktyg kan bidra till att förskollärare uppfyller läroplanens strävansmål. Tidigare forskning som presenteras i studien belyser lärandet som uppstår vid användning av en surfplatta, men eftersom det är relativt ny forskning har den kompletterats med forskning gällande användning av TV och dator.

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med undersökningen är att ta reda på om, och i så fall hur, förskollärarna använder surfplattan som ett pedagogiskt verktyg i förskolan.

  • Hur tänker förskollärarna kring surfplattan som pedagogiskt verktyg?

  • Hur används surfplattan och i vilket syfte?

  Metod

  Undersökningen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer av fyra förskollärare från två olika förskolor, en storstad och en mindre stad i Sverige. Intervjuerna spelades in och transkriberades och därefter analyserades likheterna som sedan kategoriserades. Resultatet i studien presenteras genom sammanfattningar av förskollärarnas svar och citat.

  Resultat

  Resultatet visar att förskollärarna har en positiv inställning till surfplattan som pedagogiskt verktyg. Det har tydligt framkommit av förskollärarna hur en surfplatta kan användas på mer än ett sätt i förskolan, och att det är viktigt med ett syfte i samband med användningen. Resultatet visar även en brist på digital kompetens hos förskollärarna. Förskollärarna vill erhålla mer kunskaper för att kunna använda sig av den nya tekniken på ett mer pedagogiskt vis i barngruppen.

 • 326.
  Cekaite, Asta
  et al.
  Linköpings universitet.
  Disa, Bergnehr
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Affectionate touch and care: Embodied intimacy, compassion and control in early childhood education2018Ingår i: European Early Childhood Education Research Journal, ISSN 1350-293X, E-ISSN 1752-1807Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Relational care, interpersonal intimacy and emotional attunement are crucial for children’s development and wellbeing in ECEC. The present study examines how they are enacted in a Swedish preschool (for 1–5-year-olds) through recurrent adult-child physical conduct, i.e. affectionate and affectionate-controlling touch. The data consist of 24 hours of video-recorded observations of everyday activities. The study shows that educators’ Affectionate-Comforting touch was used for emotion regulation as compassionate response to children’s distress; Amicable touch engaged children in spontaneous affection; and, Affectionate-Controlling touch was used to mildly control and direct the child’s bodily conduct and participation in preschool activities, or to mitigate the educators’ verbal disciplining. The study demonstrates the emotional complexity of ECEC enacted through the practices of haptic sociality. It supports the holistic policies arguing that embodied relational care should be integrated in ECEC, contrary to ideas that connect professionalism with emotional distance and lack of physical contact.

 • 327.
  Cekaite, Asta
  et al.
  Linköpings universitet.
  Disa, Bergnehr
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Affectionate touch and care: Embodied intimacy, compassion and control in early childhood education2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 328.
  Celikkaya, Ece
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sjöberg, Carin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Teknik i årskurs 1-3. Varför och hur?: Hur lärare upplever ämnet teknik utifrån styrdokument, resurser och elevers förmodade upplevelser.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning:Avsikten med studien är att ta reda på hur lärare uppfattar styrdokumenten och avsaknad av kunskapskrav i ämnet teknik för årskurs 1-3. Vi vill undersöka hur lärarna tror att eleverna upplever lektionerna, både innehållsmässigt och ur genusperspektiv, samt hur lärares kompetens, tillgång till material, tid och lokal påverkar undervisningen.Studiens syfte:Studiens syfte är att undersöka förutsättningar för undervisning i teknikämnet i årskurs 1-3, lärares attityd och tolkning till teknikämnet och genus.Metod:Kvalitativ metod är vald, med semistrukturerad intervju som verktyg. Sex lärare intervjuades för årskurs 1-3, med behörighet att undervisa i teknik.Resultat:Det visade sig att de lärare som intervjuades upplevde att det kan vara svårt att undervisa i teknik. Detta på grund av att det inte finns läromedel eller material och att de ibland kunde uppleva att ämnet inte ansågs viktigt i skolan. Lärarna tolkade styrdokumenten olika i ämnet teknik. De intervjuade lärarna ville synliggöra för eleverna att teknik är en del av samhället och att de möts av teknik överallt, vilket överensstämmer med läroplanen. Överlag upplevde lärarna att alla elever ställde sig positiva till den undervisning de fick ta del av och någon skillnad i genus fanns inte, enligt lärarna. De upplevde att det kan vara möjligt att det synliggörs i högre årskurser. Studien visade att det var skillnader i vilken årskurs eleverna fick ta del av teknikundervisning, enligt Skollagen ska skolan vara likvärdig över hela landet.

 • 329.
  Centerwall, Ulrika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Performing the school librarian: Using the Butlerian concept of performativity in the analysis of school librarian identities2016Ingår i: Journal of Librarianship and Information Science, ISSN 0961-0006, E-ISSN 1741-6477, Vol. 0, nr 0, s. 1-13Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reports on a research study using the Butlerian notion of performativity in the analysis of school librarian identity. The purpose is to explore how librarians at secondary and upper-secondary schools perform their identities as school librarians. Fourteen in-depth interviews were conducted. The analysis was driven by the theoretical concepts of performative identity, recognizability and intelligibility. Performing identity was found to be part of six work-tasks: to express, to position, to make visible, to remind, to inform and to explain. In conclusion, the study contributes to research on school librarian challenges, pursuits and strategies when performing professional identity in relation to teachers. Focusing on the performative acts of school librarians can contribute to understandings of their everyday challenges and deepen the understanding of the profession.

 • 330.
  Chen, Lin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vad säger barnen?: En studie av 9-12-åringars upplevelser av bokcirklar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis focuses on the book club for children aged 9 to12 years.The objectives of the work are to investigate the meanings of thebook club activities for children at this age and to find out thechildren’s experience. The work is also linked to their readinginterest, what kind of books they prefer and how they choose their books.

  The collection methods of the empirical material in this work are qualitative observation and focus interview, conducted with sixc hildren attending the book club. The theory and the analytical method used are based on Chambers’ “Reading Circle”. It consists of different parts of the reading process: to choose, to read and to respond to literature with adult’s support. The study shows that all of these assist in stimulating children’s interest in reading and each one plays an important role.

  My conclusions are that the book club has great meanings for the children aged 9-12 years and it provides multiple ways to fulfil their needs. All the participants in the interview expressed that they were satisfied with the book club.

 • 331.
  Christensen, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ekman, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Och sen kom Zlatan”: - en innehållsanalys av e-boksdebatten i svensk bibliotekspress 2010-20152017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The role of the library is changing to meet the demands of a technology-driven society. Yet the impact of new media, such as e-books, has not always been viewed favourably. The aim of this thesis has been to map the debate that took place between 2010 and 2015 concerning the status of e-books within the public library system. The study focused on several key areas: attitudes expressed within Swedish library press; the issues raised within discussions; aspirations and concerns of participants; and how opinions changed over time. The 99 issues of Biblioteksbladet, Biblioteket i Samhälle, and Framsidan published during the years of study constituted the source material. Computerised content analysis targeted keywords: e-, elektronisk, and digital. Results were logged chronologically, and coded to record any opinion expressed in relation to e-books: either positive, negative, or neutral. Raw data analysis was enhanced by the critical theories of LIS-professor Kristen Drotner. Her concept of media panic describes the emotional reactions professionals experience in response to new forms of media and technology. This was used to assess whether criticisms of the new medium were part of an emotional response. The results of our analysis suggest a cycle of debate that only partially fit Drotner's concept of media panic: initial discussions focused on technical considerations, the debate intensified and moved to economic concerns and the changing role of the library as the rate of e-book loans proliferated. The final years of study were characterised by calls for national co-operation regarding the implementation of e-books.

 • 332.
  Christianson, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Larsson, Moa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hjälp mig att förstå, TAKK: en kvalitativ studie med fokus på förskollärarens syn på TAKK.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande text kommer att handla om förskollärares förhållningssätt till implementeringen av TAKK i förskolans verksamhet.

  Inledning

  Verksamma förskollärare ska vara öppna och flexibla till metoder som ger en positiv inverkan på barnets språkutveckling. Mängden forskning brister när det gäller fokus på förskollärarens förhållningssätt till TAKK. Därför vill vi undersöka hur åsikter formas samt hur arbetssätten ser ut i arbetslagen.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att ta reda på hur verksamma förskollärare beskriver hur de själva arbetar med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) samt hur de anser att TAKK synliggörs i verksamheten.

  Metod

  Arbetet bygger på en kvalitativ studie där val av metod är intervju. Utifrån de forskningsetiska kraven utformades intervjuerna. Intervjuerna blev ljudinspelade för att sedan bli transkriberade och analyserade. Resultatet byggdes sedan utifrån analysen av transkriberingen.

  Resultat

  Resultatet visar hur förskollärare kan ha olika förhållningssätt och att det är viktigt att kommunicera mera. Undersökningen har givit mer än bara positiva synsätt, inte specifikt negativa men realistiska.

 • 333.
  Christoffersson, Lawe
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Biblioteket i Alexandria: arv från den grekiska världen eller Österlandet?: En diskursanalytisk studie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine the scientific discourse surrounding the founding of the ancient Library in Alexandria. For this I have used a discourse analytical method and I have limited the investigation by only looking at scholarly books from the period 1952 to 2009. In the initial reading it became obvious that authors exclusively cite influences from three different contexts: a Greek influence, a Hellenistic influence, and a native Egyptian/near eastern influence. This seemed to be an interesting and relevant area of study, especially since it could pertain to the modern library context and how we today handle cultural influences. By applying certain theoretical analysis terms such as node, element and floating signifier to the texts I have examined the different books and have tried go get an idea of what important elements the authors focus on, what sources they base this on, and then I have tried to analyze the arguments they use. I identified a number of tendencies in the source material which are discussed at length in the essay. For instance, some of them relate to the author’s problematic usage of primary sources, others have to do with what seems to be arguments stemming from a historical bias against certain cultures. I also looked at how the scholarship has seemingly changed over time and what possible reasons there could be for this.

 • 334.
  Claesson, Jennie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”We kind of read books”: en kvalitativ studie av vad elever i fjärde klass gör på sitt skolbibliotek2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to contribute with knowledge that complements research on the design and development of school libraries. This has been achieved through field studies from a sociocultural perspective using the theories of Vygotsky. Previous research shows a gap between how a school library is said to function and how it is in fact used. To investigate actual conduct the author performed observations and focus group interviews with fourth-grade students at ISGR, The International School of the Gothenburg Region. The results reveal a wide range of activities in the school library, such as information retrieval, reading, browsing for books, talking, hanging out, borrowing and returning books, receiving education and working on projects. One interesting discovery was that a visit to the school library appeared to be a collective action, and not solitary as one could suspect. Students browsed together with classmates or the librarian, read out loud toeach other and sat together reading, writing, talking and playing games. When enabled, the higher psychological processes in Vygotsky’s theory can roam free in the school library. The author concludes that it is not possible to generalise from this study, but that the value of a place where you can do all the above in a calmand stress-free environment should not be underestimated. The school library can be a place not only for silent studies, but for social exchange among carefully chosen books, furniture, technology and personnel to support all actions, including personal growth.

 • 335.
  Claesson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Liljesand, Jonas
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Användbarhet som värdeskapare: En studie om användbarhetens roll vid val av bärbara datorer hos studenter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med användbarhet är att på ett enkelt och tillfredställande sätt hjälpa en användare att uppnå ett specificerat mål. En produkts användbarhet påverkas därför av olika faktorer. Faktorer som en dators prestanda, hårdvara, användargränssnitt och upplevd kvalitet är några av de parametrar som bör tas i åtanke när studenten väljer en bärbar dator som ska underlätta och effektivisera studierna. 225 studenter deltog i en enkätundersökning där de uppgav hur mycket olika faktorer påverkade deras val av dator. Resultatet visade att studenter värdesätter laptops med bra prestanda, lång batteritid och tekniska aspekter som passar deras behov. Det mest förekommande syftet med datorerna var att underlätta studenternas studier och faktorer som prestanda, vikt och storlek avgjorde datorns användbarhet för detta ändamål. Studien bekräftade att varumärken associeras med kvalitet och att kvaliteten på produkterna var det som fick studenterna att vara lojala gentemot varumärket. Faktorer som hårdvara, prestanda, användargränssnitt och kvalitet påverkar användarens möjlighet att nå sina mål på ett effektivt sätt och behöver anpassas efter individens funktionella och emotionella behov för att uppnå optimal användbarhet.

 • 336.
  Claesson, Theresé
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lammi, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att lära i utomhusmiljö: Elevers och lärares syn på utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen, årskurs F-12018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen kan med sina praktiska, taktila och visuella inslag underlätta elevernas inlärning. Undervisning utomhus kan även utgöra ett komplement till den teoretiska undervisningen i klassrummet.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka elevers attityder till och erfarenheter av utomhusundervisningen i naturorienterande ämnen i förskoleklass och årskurs 1. Vi undersöker även lärares attityder till utomhusundervisning och hur de väljer att utforma den.

  Metod: Studien bygger på semi-strukturerade intervjuer med sammanlagt 17 elever och tre lärare från två skolor.

  Resultat: Majoriteten av de deltagande eleverna föredrar att befinna sig i utomhusmiljö vid undervisningen i naturorienterande ämnen. Majoriteten av eleverna återgav exempel på lektionsmoment som de har genomfört och vad de har lärt sig i utomhusundervisningen. Även de tre deltagande lärarna är positiva till utomhuspedagogik och menar att det kan bidra till elevernas lärande när de får arbeta praktiskt och med flera sinnen. Lärarna pekar även på faktorer som kan hindra utomhusundervisningen men de gav också förslag på lösningar till dessa problem.

 • 337.
  Claesson, Theresé
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lammi, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fördelar och hinder med utomhuspedagogik i naturorienterande ämnen.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kunskapen om utomhuspedagogik har blivit mer aktuell för att komma ifrån den traditionella klassrumsundervisningen som sker inomhus. Det skapar möjlighet att den teoretiska kunskapen kan läras in praktiskt som kan ge eleverna fler inlärningsstrategier och som bidrar till inkludering. Syftet med kunskapsöversikten är att kartlägga vilka fördelar och hinder det finns med att bedriva utomhuspedagogik utifrån vetenskapliga studier samt vilka metoder som har använts i studierna. Metoderna som vi har använt för att kartlägga de utvalda studierna var att vi djupläste de vetenskapliga studierna och kartlagt forskningarnas innehåll i tabeller och figurer utifrån våra frågeställningar. Resultatet som redovisas utifrån de utvalda studierna är att många av deltagarna i studierna ansåg att utomhusundervisningen kan gynna elevernas lärande och bidra till deras medvetenhet om natur, miljö och ekologi. Utomhusundervisningen kan också underlätta för elever med svårigheter eftersom eleverna får möjligheten att skapa ett band mellan den teoretiska undervisningen i klassrummet med den praktiska undervisningen utomhus. Majoriteten av studierna beskriver att tidsbristen i schemat är en av de bidragande faktorerna till att lärare inte undervisar i utomhusmiljö. Det saknas även motivation och erfarenheter hos lärarna på grund av bristen av förberedelse och övning i utomhuspedagogik under lärarutbildningen.

 • 338.
  Crespo, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kjellin, Emilie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barns inflytande i förskolan: så mycket mer än bestämmande.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barns inflytande är ett ämne som många gånger uppfattas som svårdefinierat, och svårt att omsätta i praktiken. Det är ett viktigt område som har blivit allt vanligare i forskningssammanhang då det visat sig ha stor betydelse för barns utveckling och lärande. Vi har därför valt att genomföra en studie som syftar till att synliggöra förskollärarnas perspektiv på barns inflytande i förskolan.

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet barns inflytande i relation till deras lärprocesser, samt tar hänsyn till barns inflytande i sin planering av verksamheten.

  För att få svar på vårt syfte har vi använt oss av intervju som metodverktyg, för att få inblick i hur förskollärarna tolkar begreppet samt arbetar i linje med det. Vi har intervjuat sex olika förskollärare på två olika förskolor i olika kommuner Västra Götalands län. Vi har använt oss av Foucaults maktteori för att synliggöra hur den osynliga makten figurerar i förskolan, men även för att kunna få en bild av hur makt och styrning kan verka positivt på barns lärande.

  Resultatet av vår studie visade att begreppet barns inflytande är svårt att definiera. Den visade även att det finns olika hinder för om, när och hur inflytande kan uppstå i verksamheten. Resultatet visade även att förskollärarna ansåg att barns inflytande är betydande för deras lärande och utveckling.

 • 339.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  A Navigation Framework: an aspect when designing CASE tools1997Ingår i: Proceedings of the 20th Information Systems Research In Scandinavia (IRIS 20), Braa K & Monteiro E (eds). Oslo, Norway, 1997Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 340.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. [external].
  Conceptualising Participatory Action Research: Three Different Practices2004Ingår i: Electronic Journal of Business Research Methods, ISSN 1477-7029, E-ISSN 1477-7029, Vol. 2, nr 2, s. 47-58Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 341.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. [external].
  Illustrating Multi-Grounded Theory: Experiences from Grounding Process2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper challenges traditional grounded theory. Both theoretical and empirical grounding is proposed as claims of validity for theory generation. This paper builds on a framework about multi-grounded theory (MGT) presented in Goldkuhl & Cronholm (2003). In that paper the framework is presented on a conceptual and procedural level. The aim of this paper is to support the use of multi-grounded theory. This paper also takes a critical stand towards MGT.

 • 342.
  Cronholm, Stefan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nine Principles for Designing a Study Program2006Ingår i: Information Systems Education Journal, ISSN 1545-679X, Vol. 4, nr 31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Abstract: This paper outlines nine key principles to consider when designing a study program. Design principles are essential when revising education programs in the field of information systems due to the rapid changes in business technique. These principles are generated from an em-pirical study concerning the development of a modified study program. The principles identi-fied are: Vision; Traceability; Progression and Integration; Manning the development project and anchoring decisions; Pedagogy; Mandatory vs. free choice of courses; Implementation; Evaluation and Marketing. These are compared to a list of criteria generated by the Swedish National Agency for Higher Education and the outcome of this comparison is that several of the principles can also be used for the evaluation of study programs. The research has been carried out as action research. This means that there has been an intervention in the process of the designing the study program. The target groups of this paper are study boards, faculty members, teachers and students that are active in different student associations.

 • 343.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Empirical Grounding of Design Science Research Methodology2015Ingår i: New Horizons in Design Science: Broadening the Research Agenda / [ed] Donnellan, B., Helfert, M., Kenneally, J., VanderMeer, D., Rothenberger, M., Winter, R., Springer, 2015, s. 471-479Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to empirically ground design science research methodology. We claim that popular design science research methodologies lack empirical grounding based on primary data. That is, the empirical grounding is based on reconstructions of studies conducted for other purposes. To use an existing data set to answer new or extended research questions means to conduct a secondary analysis. We point at several risks related to secondary analyses and we claim that popular design science research methodologies should be based on primary data. Thus, we have systematically collected methodology users’ empirical experiences and reflections from DSR projects and structured them according to the Three Cycle View [23].  The overall findings show that the experiences are mainly positive. However, there are negative experiences such as the guidelines’ granularity, lack of rigorousness concerning evaluation of new knowledge, and support for collaboration.

 • 344.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Evaluation of the Information Systems Research Framework: Empirical Evidence from a Design Science Research Project2016Ingår i: Electronic Journal of Information Systems Evaluation, ISSN 1566-6379, E-ISSN 1566-6379, Vol. 19, nr 3, s. 157-167Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to provide empirical evidence that the design science framework Information System Research (ISR) works in practice. More than ten years has passed since ISR was published in the well-cited article ‘Design Science in Information Systems Research’. However, there is no thoroughly documented evaluation of ISR based on primary data. That is, existing evaluations are based on reconstructions of prior studies conducted for other purposes. To use an existing data set to answer new or extended research questions means to conduct a secondary analysis. We point to several risks related to secondary analyses and claim that popular design science research frameworks should be based on primary data. In this paper, we present an evaluation consisting of empirical experiences based on primary data. We have systematically collected experiences from a three-year research project and we present ting of both strengths and weaknesses are presented. The main strengths are: the bridging of the contextual environment with the design science activities and the rigorousness of testing IT artefacts. The main weaknesses are: imbalance in support for making contributions to both theory and practice, and ambiguity concerning the practitioners’ role in design and evaluation of artefacts. We claim that the identified weaknesses can be used for further development of frameworks or methods concerning design science research. 

 • 345.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Guidelines Supporting the Formulation of Design Principles2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Design principles represent design knowledge and constitute a prescriptive component that is included in design theory. In design science research, the formulation of generalised and intelligible design principles that can be reused in new contexts is regarded as an important outcome. Our study has revealed that existing design principles vary in terms of structure, content, and level of abstraction. This variation and inconsistency may obstruct the reusability of the design principles. The purpose of this study is to suggest support for the formulation of design principles. In order to enhance the support for the formulation of design principles, we have suggested three guidelines, which are based on analyses of theoretical statements, existing guidelines, and existing design principles. The guidelines are illustrated by using material from a design science research project.

 • 346.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ITIL Compliance with a Service Perspective: a Review Based on Service-Dominant Logic2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Information technology implementation continues to be a challenging process for many organisations and one of the challenges is the transition to service orientation. To apply a service perspective is not a minor change of attitude; it is a paradigm shift for the whole IT sector. Providers of IT services can no longer afford to focus on solving technical problems, they now have to consider the quality of the services and focus on the relationship with customers. The purpose of this paper is to examine how the popular ITIL frameworks comply with a service perspective. We have used service-dominant logic as an analysis model to find out how ITIL corresponds to a service perspective. The findings show that while ITIL highly corresponds to the service perspective in some aspects it fails in others, such as recognising the customers as value co-creators and that products are a distribution mechanism for services.

 • 347.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hjalmarsson, Anders
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Evaluation of Action Design Research2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There has been a growing interest in information systems (IS) research as design research. One popular methodology is Action Design Research (ADR). Despite the popularity, ADR lacks proper evaluation based on primary data. We claim that the existing empirical evidence justifying ADR is either fragmented or based on reconstructions of prior studies conducted for other purposes. Our claim is supported by the authors of ADR who state that “ … because the VIP project was not conducted explicitly as ADR, it cannot be viewed as an exemplar of its application”. The purpose of this study is to provide empirical evidence. Examples of empirical evidence show that ADR is highly relevant for an applied discipline such as IS, it creates a bridge between user-oriented perspectives of the IT artefact and technological perspectives and it supports a conceptual movement from a specific instance to a search for a class of problems.

 • 348.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rittgen, Peter
  Challenges Concerning Data-Driven Innovation2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Digital transformation is highly relevant to most organisations in the business and the government sectors. One important aspect of digital transformation is the capability to exploit data in order to develop new services. For a number of businesses, this capability has become an imperative to their survival in an ever more competitive market. Today, data exploitation is of vital importance for innovation and economic growth. However, there is a lack of consolidated knowledge about the challenges of managing processes for data-driven innovation. Therefore, the purpose of this study is to elaborate on challenges concerning data-driven innovation. We have used the Grounded Theory approach to identify such challenges which are: lack of a systematic process, problems with data access, distrust of data, lack of appropriate digital tools and insufficient competence. Our conclusions reveal that data is rarely used as a strategic resource in data-driven innovation and that there is a lack of data management.

 • 349.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hallqvist, Carina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Assessment of IT Services: The Need for a Service Perspective2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 350.
  Cronholm, Stefan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Karu, Kaimar
  Axelos.
  Göbel, Hannes
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hearsum, Philip
  Axelos.
  Hero, Philip
  Support Services Institute.
  IT Service Management: The Alignment of ITIL® Practitioner Guidance with Service-Dominant Logic2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The application of a service-oriented perspective in the IT sector has become the paradigm, making managers highly aware of the importance of being service oriented and customer focused. In the IT sector, a service-oriented perspective is encompassed in the widespread field of IT Service Management (ITSM). However, while ITSM practitioners are, to a certain degree, becoming aware of the benefits of the contemporary Service-Dominant Logic perspective, the primary market view still adheres to Goods-Dominant Logic. The majority of IT organisations around the globe rely on the ITSM framework ITIL in order to adopt and adapt a service perspective. The purpose of this paper is to examine how the ITIL® Practitioner Guidance (the latest ITIL book) aligns with Service-Dominant Logic. The paper discusses findings in relation to four codes: Definition of service, The role of the service provider, Value and value propositions, and Co-creation.

45678910 301 - 350 av 1589
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf