Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1854
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Bergqvist, Mikaela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gustafsson, Kajsa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En för alla, alla för en: Elevers upplevelser av kamratrespons inom matematikämnet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den tidigare gjorda kunskapsöversikten fann vi “hål” i forskningen gällande elevers upplevelser om kooperativt lärande. Denna studie undersöker därför elevers upplevelser och erfarenheter om kamratrespons i matematikämnet. Lundgren, Säljö och Liberg (2014, s.308) menar på att kunskap är någonting som växer fram i interaktion mellan elever. Lärandet ses alltså som en del av den mänskliga gemenskapen där skolans uppgift är att involvera människor i samhällets kollektiva kunskaper. Fohlin et al. (2017 s.13) menar i sin tur på att det samhället vi lever i idag är demokratiskt och förväntas därför ha sammanlänkande roller. Varför speglas då inte undervisningen av ett hjälpande beteende. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, s. 9) slår fast att skolan ska sträva efter att vara en levande och social gemenskap som ska bidra till vilja, trygghet samt lust att lära. Den ska även sträva efter att skapa de ultimata förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling, bildning och tänkande. Varje enskild elev i skolan har rätt att få utvecklas, få en ökad glädje, få möjlighet till att uppleva tillfredsställelse som ges vid framsteg och klara av de svårigheter som kan uppstå.

  Syftet med studien är därför att undersöka yngre elevers upplevelser och erfarenheter av arbetssättet kamratrespons inom matematikämnet. Vilka är elevernas upplevelser om kamratrespons och hur arbetar eleverna med kamratrespons och varför gör de det? För att finna svar på studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts, genom fokusgruppsdiskussioner.

  Resultatet i studien indikerar i huvudsak på att eleverna har en positiv inställning och upplevelse till arbetssättet kamratrespons. Det framgår även att eleverna inte endast tränar ämnesinnehåll utan även sociala förmågor då lärandet sker i en social kontext. Resultatet visar att kamratrespons har positiv inverkan på elevers kunskapsutveckling, uthållighet och motivation. Men förmågan att ge varandra gynnsam respons kräver övning där elevernas ansvarskänsla behöver utvecklas, både för sitt eget men också för gruppens lärande. För att kunna genomföra kamratrespons på korrekt sätt krävs det prioritering från läraren under en längre period. Läraren behöver också ha en förståelse för att arbetssättet inte passar alla elever. Men då forskningen belyser goda effekter när det gäller kooperativt lärande får läraren stöd i sitt didaktiska beslut att arbeta med kamratrespons.

 • 302.
  Bergqvist, Mikaela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gustafsson, Kajsa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En för alla, alla för en: en kunskapsöversikt om den kooperativa inlärningsmetodens inverkan på yngre elevers matematikinlärning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kunskapsöversikt kartläggs nio internationella studier som studerar inverkan på kooperativa inlärningsmetoder jämfört med traditionella inlärningsmetoder. Kunskapsöversikten syftar till att vinna kunskap om vad forskningen belyser gällande skillnaden mellan traditionell och kooperativ inlärning inom matematikundervisningen genom att svara på frågeställningarna: 1) Har den kooperativa inlärningsmetoden positiv inverkan på elevernas prestation i matematik och i deras attityd gentemot matematik enligt de studier vi granskat? 2) Vilka fördelar och nackdelar om den kooperativa matematikinlärningen identifieras i dessa studier? Vi kartlägger och analyserar även studiernas forskningsmetoder för att på så vis identifiera styrkor och svagheter inom forskningsfältet.

  Som en röd tråd genom kunskapsöversikten har vi uppmärksammat hur forskare använt olika metoder och olika design i sina studier. För att få en fördjupad förståelse av innebörden av forskares val av metod och design och dess påverkan på resultatet har vi valt att genomföra en fördjupad analys som syftar till att identifiera styrkor och svagheter i studiernas forskningsmetoder samt synliggöra skillnaden mellan metoder. En styrka som identifierats i flertalet studier är de slumpmässiga gruppindelningarna samtidigt ses den ojämna fördelningen i grupperna som en svaghet. Skillnaden i studiernas metoder är att flertalet använt sig av kvasi-experimentell och experimentell design likväl skiljer sig två av studierna åt som använt sig av metaanalys och fallstudie.

  Den forskning som kartlagts visar att kooperativ inlärning har en positiv påverkan både på elevers prestation och på elevers attityd gentemot matematikämnet i jämförelse med traditionell inlärning. Det är gynnsamt för samarbete mellan klasskamrater och har positiv påverkan på vänskapsrelationer. Ingen av studierna synliggjorde några negativa aspekter av kooperativt lärande.

  Det skulle vara av intresse att ta reda på vad som kan utmärkas som negativt med denna typ av inlärningsmetod då metoden ännu inte är allmänt vedertagen i lärares undervisning. Ett område för vidare forskning är även att lära mer kring elevers inställning till kooperativt lärande. Utifrån de kartlagda studierna gjorda i andra delar av världen bör det understrykas att det inte går att dra slutsatsen att elever i svenska skolsystemet hade gynnats av detta. Dock stärker den svenska litteraturen i kunskapsöversikten att kooperativa inlärningsmetoder kan tillämpas i den svenska skolan.

 • 303. Bergsten, Torsten
  et al.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Metodistkyrkan i Sverige2014In: Nationalencyklopedin (NE.se) :, Malmö: Nationalencyklopedin, 2014Chapter in book (Other academic)
 • 304. Bergsten, Torsten
  et al.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svenska Baptistsamfundet2014In: Nationalencyklopedin (NE.se) :, Malmö: Nationalencyklopedin, 2014Chapter in book (Other academic)
 • 305. Bergsten, Torsten
  et al.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svenska frälsningsarmén2014In: Nationalencyklopedin (NE.se) :, Malmö: Nationalencyklopedin, 2014Chapter in book (Other academic)
 • 306. Bergsten, Torsten
  et al.
  Aldrin, Viktor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svenska Missionskyrkan2014In: Nationalencyklopedin (NE.se) :, Malmö: Nationalencyklopedin, 2014Chapter in book (Other academic)
 • 307.
  Bergström, Amanda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Olsson, Amelie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Inskolning i förskolan: Från vårdnadshavarens perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna studie vill vi få mer kunskap kring vårdnadshavarnas syn på inskolningen, deras känslor, upplevelser och perspektiv för att kunna möta upp till eventuella förväntningar så gott som möjligt. Alla barn genomgår en inskolning innan de börjar på förskolan och det är av stor vikt att fokus läggs på denna period, både för barn och vårdnadshavare.

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur samverkan mellan vårdnadshavare och förskola upplevs under inskolningsperioden utifrån vårdnadshavarens upplevelser. De frågor vi kommer utgå ifrån är: Hur samverkar förskolan med hemmet kring inskolning? och hur upplevde vårdnadshavarna känslor, möten och önskemål kring inskolningen?

  Studien baseras på en kvalitativ metod genom webbenkäter med öppna frågor. Vi ville att vårdnadshavarna skulle kunna svara så utförligt som möjligt på frågorna och genom denna metod fick studien en variation i svaren. Genom att använda webbenkäter gav det oss en bredd i svaren.

  Utifrån frågeställningar i enkätform fick vi svar på hur vårdnadshavare upplevde inskolningen i form av känslor, samverkan och bemötande. I resultatet framkommer att vårdnadshavarna generellt är nöjda med förskolan och pedagogernas bemötande kopplat till inskolningen. Inskolningen är en känslofylld period där vårdnadshavarna upplevde sorg, glädje, ångest och olika förväntningar. Dessa nyckelord var de som förekom mest av alla känslor som vårdnadshavarna beskrev. Samverkan är en punkt som anses viktigt även för vårdnadshavarna och att denna framkommer i varierade former som exempelvis inskolningssamtal, uppföljningssamtal och den dagliga kontakten i verksamheten.

 • 308.
  Bergström, Annika
  et al.
  Göteborgs universitet, JMG, SOM-instituet.
  Höglund, Lars
  Göteborgs universitet, JMG.
  Maceviciute, Elena
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wallin, Birgitta
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wilson, Tom
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Books on Screens: Players in the Swedish e-book market2017Book (Other academic)
  Abstract [en]

  The music and film industries have long come to terms with the digital, and now the traditional printed book is challenged by digital formats. The e-book has become established in most countries, but is still a small part of the book industry. In this book a group of researchers follow the actors involved in the Swedish e-book market, from authors and publishers to libraries, booksellers and readers during 2012-2016. Using surveys, interviews and other sources the main actors were researched and it is shown how they act and react towards the e-book and towards each other. While the main focus in on Sweden as a small language country, several international comparisons are made. 

  Are printed books disappearing soon? How are reading habits changing when the book becomes digital? Which forces are driving radical change and which are holding it back? The book discusses these and related questions and shows that after a period of rapid increase in the production and use of e-books, several factors slow down the rate of adoption, but digitisation of the book is an ongoing process and the current e-book is not the end of the story.

 • 309.
  Bergström, Annika
  et al.
  Gothenburg university; JMG; SOM-institute.
  Höglund, Lars
  Gothenburg university; JMG.
  Maceviciute, Elena
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wallin, Birgitta
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wilson, Tom
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Conclusion2017In: Books on screens: Players in the Swedish e-book market, Gothenburg: Nordicom, 2017, p. 209-218Chapter in book (Other academic)
 • 310.
  Bergström, Annika
  et al.
  Gothenburg university; JMG; SOM-institute.
  Höglund, Lars
  Gothenburg university; JMG.
  Nilsson, Skans Kersti
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Reading and readers2017In: Books on screens: Players in the Swedish e-book market, Gothenburg: Nordicom, 2017, p. 181-207Chapter in book (Other academic)
 • 311.
  Berntsson, Charlotta
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Utveckla skrivandet: en studie om respons i skrivundervisning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förmågan att kunna skriva är viktig både för individ och samhälle. För att utvecklas till en god skribent är respons på texter en bra hjälp. Forskning visar att den vanligaste formen av respons på texter är skriftliga kommentarer om språkets struktur men detta leder sällan till fördjupat lärande. Muntlig respons och samtal om texter är därför ett viktigt komplement. Respons kan ges på olika sätt och fokusera på olika saker men förhoppningen är att responsen ska leda till att mottagaren av responsen utvecklar sitt kunnande om området. Studiens syfte är att undersöka arbetet med respons på texter i skrivundervisningen i årskurs 4-6. Detta görs ur både ett lärar- och elevperspektiv eftersom båda dessa behövs för att responsen ska leda till önskat lärande.

  Studien är en kvalitativ studie där intresset är att undersöka några lärares och elevers tankar om respons kopplat till skrivande. Redskapet som använts är intervjuer. Det är tre stycken lärare i årskurs 4-6 samt nio elever som deltagit i studien. Som komplement till intervjuerna har även elevtexter med respons använts.

  Det insamlade materialet är analyserat och bearbetat utifrån fyra nivåer av respons som finns inom formativ bedömning. Studien har visat att både responsens innehåll och karaktär är viktig för att utveckla skrivandet. Det har också framkommit att eleverna i den här studien önskar att få positiv respons men detta är problematiskt utifrån tidigare forskning.

 • 312.
  Berntsson, Charlotta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sandelin, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  På tröskeln till det abstrakta: en undersökning om viktiga begrepp i undervisning om energi.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Energi är ett abstrakt område som är svårt för elever att förstå och för lärare att förklara. Enorsak till detta är att naturvetenskapen har ett komplicerat språk med många ämnesspecifikabegrepp som är nödvändiga men samtidigt försvårar lärandet. Syftet med den här studien ärdärför att undersöka vilka begrepp inom det naturvetenskapliga området energi som lärarebehandlar som mest viktiga och hur de arbetar för att eleverna ska förstå innebörden av dessabegrepp. I förhållande till detta blir det även intressant att se hur lärare resonerar kringlärarrollen som en del av lärandet och vilken betydelse det naturvetenskapliga språket har.Begreppsanvändningen belyses här genom teorin om tröskelbegrepp, det vill säga begreppsom har förmågan att öppna upp förståelsen för ett helt nytt område. Teorin omtröskelbegrepp används ofta tillsammans med variationsteorin som handlar om attlärandeobjektet måste sättas i olika sammanhang för att lärandet ska bli fördjupat. Eftersomenergi är ett abstrakt område bör läraren arbeta ämnesövergripande inom biologi, kemi ochfysik för att eleverna ska förstå att energi finns i flera olika kontexter. Tidigare hartröskelbegrepp främst studerats i högre utbildning men lyfts här som en möjlighet för attförbättra begreppsförståelsen även för elever i lägre åldrar. Undersökningen är baserad påintervjuer med fyra lärare i årskurs 4-6 i Borås Stad.Den första och andra frågeställningen handlar om vilka begrepp som anses vara särskiltviktiga för elevernas förståelse samt språkets betydelse. Utifrån både tidigare forskning ochintervjuerna identifierade vi begreppen energikälla och energiomvandlingar som möjligatröskelbegrepp inom energiområdet. Den tredje frågeställningen handlar om lärarnas roll ochundervisning för fördjupad förståelse av dessa begrepp. Lärarna tyckte att begreppen ärviktiga men svåra att använda eftersom det finns en oro för att eleverna inte förstår och därförtappar intresset.Vår slutsats är att begrepp är nödvändiga för att eleverna ska förstå det naturvetenskapligaområdet energi. Dock är det problematiskt att använda sig av det naturvetenskapliga språketdå det blir för abstrakt och svårt för eleverna, vilket i sin tur medför att eleverna inte lär sig despecifika begreppen. En djupare kunskap behövs kring vilka begrepp som är viktiga och hurförståelsen för dessa begrepp ska uppnås. För att förbättra begreppsförståelsen hos elever ilägre åldrar vore det även intressant att studera andra områden än energi utifrån teorin omtröskelbegrepp.

 • 313.
  Beronius, Gabriella
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Andrén, Sarah
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  E-Commerce Web design: The importance of a first impression2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The technical society we live in is in a constant state of advancement and we are continuallyintroduced to new innovative ways of mediating information through. Today, plenty of mediachannels exist, for organizations to use when they strive to reach larger groups of people, butto achieve web site success; researchers have stated that considerations of user preferencesimplemented in web design are crucial. This makes understanding and addressing whichcharacteristics will be valued from the moment a user enters a site something that isconsidered helpful to the web designer in order to maintain user traffic and create an interest.In other words, something to catch the user’s attention to create a good first impression is necessary.

  The constant state of advancement of technology prevailing today has resulted in even morecomplex websites and a countless number of design principles to apply when designing forthe web. In spite of this, usability and visual appeal have remained central in prior research.To test these theories, a study was conducted by using a qualitative method in form of anexperiment consisting of eye tracking and an open-ended questionnaire. To perform the eyetracking the researchers created two mock-ups representing the main page of two differentwebsites. Each mock-up was developed with considerations towards two different designapproaches, one striving to achieve visual appeal and the other towards usability, todetermine which one the participants preferred.

  The study contained 50 participants who performed the experiment and answered thequestionnaire. Results from the eye tracking were presented in gaze plots and heat maps andthe result from the questionnaire was presented and analyzed through coding by the researchers.

  Final findings showed that the website preferred by most participants were the one developedwith the usable design approach. Additionally, the discussion presented the findings andreaches a conclusion of the study which finds connections between the chosen designapproach of the webpage and the participant’s choice of preferred webpage.

 • 314.
  Bertilsson, Carolina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vägar till skriftspråket: 1-3åringars tillgång till och intresse för skriftspråk i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur två förskolepedagoger resonerar kring de yngsta barnens (1-3 år) tillgång till och intresse för skriftspråket. Detta för att skapa större kunskap om 1-3åringars skriftspråksutveckling och synliggöra den kompetens som finns hos de allra yngsta på förskolan. Den metod som använts i studien är kvalitativ intervju. De två intervjuerna har kombinerats med foton av den fysiska miljön på respondenternas förskolor, för att på så sätt ge en tydligare beskrivning av de intervjusvar som behandlas i studiens resultat. För att tolka resultaten av dessa intervjuer utgår studien ifrån Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen.

  Resultatet visar att pedagogerna genom bilder i kombination med text ger barn tillfälle att lära sig känna igen bilden av ord och på så sätt ”läsa” dessa. Bilderna och skriften ger barn möjlighet att uttrycka sig även när de inte har orden. Dessa bildstöd leder till ett visat intresse för bokstäver och hur de sätts ihop till ord. Att visa intresse för att börja skriva själv är något som pedagogerna lagt märke till att vissa av barnen gör redan i tvåårsåldern. Genom att göra miljöerna och materialet på förskolan tillgängliga och lättåtkomliga för barn tillhandahålls redskap för utveckling och lärande, och det föränderliga i miljön ger inspiration och kan därmed skapa nya intressen. I resultatet framkommer att pedagogerna mer eller mindre medvetet arbetar med att stötta och utmana barnen utifrån den proximala utvecklingszonen. Detta både utifrån utformning av miljön och i det sociala samspel som uppstår mellan barn och pedagog.

 • 315.
  Bezdrob, Harun
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vizlin, Jasmin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Strategisk kommunikation mellan chefer och medarbetare: En kvalitativ studie om införande av självledarskap på Arbetsförmedlingen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en allt mer komplicerat och föränderligt samhälle är kommunikation en viktig faktor för organisationers utveckling och syfte för att nå sina verksamhetsmål. Detta innebär ledning, planering och genomförande av kommunikationsstrategier med fokus på medarbetare som viktiga och inflytelserika individer. Den här studien undersöker vilken roll strategisk kommunikation har i förändringsprocessen mot självledarskap, samt vilka utmaningar detta är förknippat med och hur chefer och medarbetare uppfattar denna. I syfte att få en förståelse för detta har vi studerat strategisk kommunikation, ledarskap, medarbetarskap samt förändringskommunikation. Studiens resultat baseras på en kvalitativ forskningsmetod, bestående av tre datainsamlingsmetoder, nämligen dokumentstudie, kvalitativa forskningsintervjuer samt observationer. Studien är begränsad till en del av Arbetsförmedlingen där fokus ligger på intern kommunikation som inte inkluderar extern påverkan av förändrings-processen.

  Vi ämnar undersöka följande frågeställningar: Hur kommunicerar chefer och medarbetare i förändringsprocessen mot självledarskap? Hur upplever cheferna och medarbetarna självledarskapet samt övergången till den nya ledningsfilosofin? Hur ser cheferna och medarbetarna på de hindren kring övergången till självledarskapet? Den teoretiska referensramen i vår studie är baserad på forskningslitteratur inom kommunikation, strategisk kommunikation, ledarskap och medledarskap. Studien visar behov av mer konkret kom-munikation i alla led av myndigheten samt att cheferna bär huvudansvaret för förändringsprocessen. Studien visar också behovet av att i ett tidigt skede av förändringsprocessen inkludera medarbetare med hjälp av strategisk kommunikation. Det finns behov av mer tvärvetenskaplig forskning som inkluderar strategisk kommunikation, meta-ledarskap, medledarskap och neuroledarskap, för vidare utveckling av organisatorisk förändring vilket bidrar till enklare implementering av förändringsprocessen.

 • 316. Biamonte, Jacob
  et al.
  Wittek, Peter
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pancotti, Nicola
  Rebentrost, Patrick
  Wiebe, Nathan
  Lloyd, Seth
  Quantum Machine Learning2016In: arXiv, article id 1611.09347Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Recent progress implies that a crossover between machine learning and quantum information processing benefits both fields. Traditional machine learning has dramatically improved the benchmarking and control of experimental quantum computing systems, including adaptive quantum phase estimation and designing quantum computing gates. On the other hand, quantum mechanics offers tantalizing prospects to enhance machine learning, ranging from reduced computational complexity to improved generalization performance. The most notable examples include quantum enhanced algorithms for principal component analysis, quantum support vector machines, and quantum Boltzmann machines. Progress has been rapid, fostered by demonstrations of midsized quantum optimizers which are predicted to soon outperform their classical counterparts. Further, we are witnessing the emergence of a physical theory pinpointing the fundamental and natural limitations of learning. Here we survey the cutting edge of this merger and list several open problems.

 • 317.
  Bilanovic, Dino
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skönlitteraturens roll i ämnet Svenska som andraspråk2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språket är en grundpelare för att kunna ta del av det samhälle en människa befinner sig i och hon är inte minst beroende av språket för att ta del av och klara en skolgång. Det finns sparsamt med svensk forskning som förespråkar skönlitteraturen som metod i språkinlärning för andraspråkselever. Det visar sig att kursplanen för svenska som andraspråk inte förespråkar skönlitteratur för andraspråkselever i alls lika stor grad som svenskämnet gör forskning visar på att skönlitteraturdidaktik inte får lika stor roll i svenska som andraspråk på lärarutbildningar som den får i ämnet svenska. Den reducerade roll skönlitteratur får i svenska som andraspråks styrdokument och på lärarutbildningar gör mig nyfiken på hur lärare använder skönlitteratur i svenska som andraspråk. Eftersom att det finns så pass lite forskning om skönlitteratur för språkinlärning på andraspråkselever vill jag ta reda på hur svenska som andraspråkslärare undervisar med hjälp av skönlitteraturen och i studien undersöks processen text(bok)-val samt didaktiken. För att ta reda på varför vissa urval och didaktiska metoder används tar studien mer specifikt även reda på lärarnas syften.

  Denna studie är av kvalitativ art och i studien intervjuades tre andraspråkslärare. Resultatet av studien visar att andraspråkslärare arbetar med skönlitteratur i en stor utsträckning och att de inte påverkas av att skönlitteratur till stor del förbises i svenska som andraspråks styrdokument. I studiens bakgrundskapitel och resultat presenteras exempel och redogörelser för didaktik där andraspråkslärare använder skönlitteratur i sin undervisning. Vygotskijs sociokulturella teori utgör studiens teoretiska ram och hars hjälpt till att tolka och analysera de intervjuade lärarnas didaktik. Genom att använda sig av skönlitterära texter menar lärarna att deras elever utvecklar identitet, förstår normer och det svenska samhället, men att det även är en bra språklig källa där de samtliga lärare arbetar med ordförrådet med hjälp av nya ord som eleverna tillsammans med lärarna upptäcker i de skönlitterära texterna. De nya orden definieras därefter och blir via litteraturen använda i ett sammanhang. Elevers åsikter och demokratiska roll i klassrummet främjas också, menar de intervjuade, och det visar sig att lärarna gör antagandet att elever känner sig sedda och delaktiga i klassrummet och undervisningen.

 • 318.
  Billing, Maja
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gilla, tagga, kommentera!: En kvalitativ studie av social interaktion och relationsskapande i tre statliga museers Instagram-konton2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines how three public, Swedish museums use Instagram as a tool for encouraging social interaction and for the building of relationship with the audience. The three examined museums are Livrustkammaren, Världskulturmuseet and Moderna Museet Malmö. By using the method netnography the study has collected posts and comments from the three museums during a limited period of time (2 months). The results present both differences and similarities between the three museums’ use of Instagram. All of the museums have some degree of interaction with users on Instagram, but Livrustkammaren stands out as a museum with more interaction than the others. With the help of Erving Goffman’s theories about social interaction, Anders Persson’s interpretation of these and theories about online relationship strategies presented by Kelleher/Millerand Smith, the essay provides insight into how museums can use Instagram as a communicative tool if the museums want to increase the social interaction and improve and maintain the relationship with the audience. According to the results of this study, some of the more successful strategies are: using humour as a way of connecting with the audience and using a ”conversational human voice”, i.e. a more personal voice. The essay opens up for further studies of how museums can work with Instagram as a tool for communicating with the audience.

 • 319.
  Billmayer, Jakob
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Choose us, we are so different!: Free schools’ self-descriptions and positioning on the Swedish school marke2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the beginning of the 1990‘s, Swedish parents have had the possibility of choosing schools for their children freely by taking publicly funded school vouchers to the chosen school. At the same time free schools started to develop, competing for the pupils and the school vouchers. Even though the free schools are a part of the school system, obligated to follow the same laws and curricula as the public schools, they describe themselves as something else, something “outside the system inside the system”.

  The aim of the paper is to identify, analyze and discuss the different strategies of inclusion/exclusion in the educational system that are used in the self-descriptions of the free schools. The paper is theoretically and methodologically informed by Luhmann’s (2002)⁠ social theory, which allows to study how social systems (the free schools) describe – and establish – themselves in relation to other systems and society. To describe and analyze the different ways of differentiation, economical theory is used. Porter’s (1980)

  generic strategies for reaching competitive advantage and Mintzberg’s (1996)⁠ strategies for differentiation are used as analytical framework.

  The data for the study is based on official information that can be found on the three largest free schools‘ websites including introductions, welcoming words, presentation of the staff, teacher recruitment sites, statistics etc etc.

  The data is analyzed using semantic-analysis (Andersen 2003)⁠ which allows to study and discuss how meaning is made inside social systems and how they construct and relate to their environment .

  It will be discussed and compared how the different free schools describe themselves on the one hand as legitimate and worthy parts of the Swedish educational system at the same time as they – for reasons of competition and marketing – differentiate themselves from other players.

  The introduction of the free schools have been a major reform in Sweden which impact has not yet been studied intensively. Educational research has had more focus on the marketisation of the school system, than the free schools in their own right. This study is to be understood as a first step in a forthcoming larger study about free schools in Sweden and their impact on the educational system and society.

  References

  Andersen, Niels Åkerstrøm. 2003. Discursive Analytical Strategies - Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann. Bristol: The Policy Press.

  Luhmann, Niklas. 2002. Einführung in die Systemtheorie. Herausgegeben von Dirk Baecker. Heidelberg: Carl Auer.

  Mintzberg, Henry, Joseph Lampel, James Brian Quinn, und Sumantra Ghoshal. 1996. The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. Harlow: Pearson Education.

  Porter, Michael E. 1980. Competetive Strategy - Thechniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.

 • 320.
  Billmayer, Jakob
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Day, Stephen Paul
  University of the West of Scotland.
  Visions and Voices: Scientific Literacy and Room for Autonomy in the Scottish and Swedish Science Curriculum.2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Curriculum making operates at the institutional, programmatic and classroom level (Doyle, 1992a 1992b). The institutional level, represented by curriculum policy at the interface between schooling, culture and society is typified by what is valued by society and desirable in socio-cultural terms. Day and Bryce (2013) argue that the curriculum policy vision (rationale) statements represent Institutional level curriculum making. The programmatic level is contained within documents and materials for use by schools to orient classroom activities. Day and Bryce (2013) further suggest that these documents represent the policy image. Curriculum making at this level transforms the institutional curriculum into school subjects which are framed by a set of arguments that rationalise the selection and arrangement of content and the translation of content for school and classroom use (Doyle, 1992b). This paper critically examines the extent to which Scottish and Swedish Science curriculum documentation supports meaningful curriculum making.

  Two competing visions of scientific literacy (SL) can be identified within most science curricular documents. Vision I SL, looks inward and relates to the discipline of science itself, e.g. its products and processes. Vision II SL looks outward at situations in which science has a role and relates to the situations in which science demonstrably plays a role in human affairs. These two visions of SL are used as a framework for analysing the Scottish and Swedish science curricula.

  A textual discourse analysis of Scottish and Swedish Science curricular policy documents relating to the primary and lower secondary school phase of education was performed. First, all relevant science curriculum documents relating to the Scottish and Swedish curriculum were identified and shared. Second, the authors read and analysed the orientation of the science curricula. Third, the authors read and identified the common and contrasting features of each country’s science curriculum and established the extent to which vision each curriculum attended.

  Analysis indicates structural similarities between the two countries science curricula in terms of breadth and range of content areas covered. They differ in terms of content detail; specificity of language and explicit orientation. They also differ substantially in the emergent voices and room for teacher autonomy. The Swedish science curriculum is more specific in its use of language with the Scottish being more vague. Both countries curricula have a clear orientation statement but the Scottish curriculum is orientated towards developing students as scientifically literate citizens with skills, competencies and knowledge whereas the Swedish curriculum is oriented towards students’ accumulation of scientific knowledge. The Scottish curriculum emphasizes scientific literacy more strongly than the Swedish, whereas both orientate mainly towards a Vision I SL.

  References.

  Day, S. P., and Bryce, T.G.K, (2013) Curriculum for Excellence Science: Vision or Confusion? Scottish Educational Review, 45 (1), 53-66.

  Doyle, W. (1992a). Curriculum and pedagogy. In P.W. Jackson (Ed.), Handbook of research on curriculum. New York: Macmillan.

  Doyle, W. (1992b). Constructing curriculum in the classroom. In F.K. Oser, A. Dick, & J. Patry (Eds), Effective and responsible teaching: The new syntheses. San Francisco: Jossey-Bass Publisher.

 • 321.
  Billqvist Ung, Malin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Användarupplevelse vid bostadsköp på webben: En utvärdering av Derome Mark & Bostads webbplats2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to find aspects for improvement of the user experience on the website of the company Derome Mark & Bostad, a company that builds and sells houses and apartments. Before this study no such evaluation had been done on the website, and the company did not know their customer very well.

  For the evaluation the methods Contextual Inquiry (CI) and survey were used. For the CI:s the participants performed a number of tasks on the website, while giving feedback on the website. The survey was designed to involve the aspects that came up in the CI:s, and it was sent out to former customers.

  The most important aspect on the website for the participants was the information. This included information on price and size, and pictures. Overall the participants wanted a bit more information and more complete information. The second most important aspect was the information architecture. The menu was an important feature here, one that needed to be improved. Long pages with text were also a problem.

  Third came the design of the website. This was important both for the feel of the site, which in this case was nice and modern, and to help make important information clearer. What the website lacked a bit in this aspect was a more consistent and neat layout.

  Last in the study, suggestions were made on how these aspects on the website can be improved, based on the results of the CI:s and survey.

 • 322.
  Bilting, Lars
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Holmudd, Carl
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Strategisk medieplanering och yttrandefrihet på folkbibliotek: En diskursanalys av biblioteksrelaterad debatt 2012-20152015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor thesis is to examine the different discourses related to freedom of expression linked to collec-tion development that can be identified in and around the public library field. Questions posed in this study are: What discourses can be found and how do they interact? How is the public library’s mission described in relation to freedom of expression and collection development within each dis-course? Which subject positions are visible in the debate? The theoretical starting-point is Ernesto Laclau’s and Chantal Mouffe’s discourse theory. The used method is discourse an-alytic, but since Laclau and Mouffe provide no explicit step by step method how to use their theory, we have had to find inspiration in other discourse analytic papers. 38 articles from library journals and daily newspapers were analyzed. The re-sult of the analysis reveals three discourses: a libertarian dis-course, a profession-centred discourse and a reflexive dis-course. From a professional point of view selection, based on professional considerations, is a necessity since no public li-brary is able to stock everything. From a libertarian perspec-tive, the public library’s mission is to serve the public with-out any censorship filters. The main position in the reflexive discourse is that freedom of expression is negotiated in dia-logue with vulnerable groups to ensure a public library for all. Based on the result of the analysis we draw the conclu-sion that the interpretations of laws and guidelines differ within the public library discourse. We therefore propose a clearer national coordination on collection development strat-egies.

 • 323.
  Birgersson, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Karlsson Borg, Minnie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Arbetet för en tillgänglig lärmiljö: Pedagogers arbetssätt ur ett relationellt perspektiv på en Montessoriförskola samt en Utvecklingspedagogiskt inriktad förskola.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  De senaste åren har begreppet utbildning och undervisning fått ökat fokus i förskolan. Samtidigt har barngrupperna ökat i storlek och barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas en plats i verksamheten. En tydlig beskrivning av hur ett sådant inkluderande arbete ska gå till finns inte och pedagoger upplever att de inte har den kunskap som behövs för att bemöta barn i behov av särskilt stöd. Skolverket beskriver begreppet likvärdig utbildning som en utbildning som är tillgänglig för alla barn. Vårt syfte med den här studien är att utifrån ett relationellt perspektiv undersöka om pedagogerna på en Montessoriförskola respektive en Utvecklingspedagogiskt inriktad förskola arbetar lika eller olika för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Vi har en förhoppning om att det kan skapa nya perspektiv på hur ett arbete kring att skapa en tillgänglig lärmiljö skulle kunna gå till.

  Teori

  Urie Bronfenbrenner's ekologiska systemteori där individer och miljö påverkar varandra i en dynamisk, ömsesidig interaktion används som analysverktyg för studien.

  Metod

  Studien är en kvalitativ undersökning där fokusgrupp samt observationer använts som verktyg för insamling av dataunderlag.

  Resultat

  Resultatet visar att för att skapa en tillgänglig lärmiljö spelar grundläggande pedagogisk inriktning mindre roll om pedagogerna arbetar medvetet utifrån barns behov. Pedagogerna bör arbeta aktivt för en god sammanhållning i arbetslaget. Kommunikationen mellan pedagoger kring ett gemensamt förhållningsätt i arbetslaget är av vikt för att lärmiljön ska bli tillgänglig för alla barn. Pedagogens kompetens kring specialpedagogiska hjälpmedel underlättar för att möta barns behov och i större utsträckning kunna sträva efter att nå en tillgänglig lärmiljö.Resultatet tyder på att om ett relationellt arbetssätt upprättas i arbetslaget kan möjligtvis behovet av specialpedagoger ute i verksamheterna minska.

 • 324.
  Biria, Sonia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Shehadeh, Samira
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skönlitteratur från andra delar av världen: En kvalitativ studie om hinder och möjligheter i undervisningspraktiken.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet har varit att belysa en undervisningspraktik med särskilt fokus på arbete med skönlitteratur från andra delar av världen i svenskämnet årskurs 7-9. Idag lever elever i ett samhälle tillsammans med medborgare som har olika etnicitet och som kommer från olika kulturer. Eftersom eleverna möter olika kulturer är det viktigt för dem att utveckla en interkulturell medvetenhet kring andra livsförhållanden, inte bara i den västerländska delen av världen utan även övriga delar. För att kunna belysa studiens syfte genomförde vi en kvalitativ undersökning där vi intervjuade sex verksamma svensklärare i högstadiet. Intervjufrågorna var specifikt utformade för att undersöka lärarnas undervisningspraktik inom vårt forskningsområde. Efter en noggrant genomförd datainsamling och analys av data visade att det förekom skönlitteratur från skilda delar av världen dock med viss begränsning i den undersökta undervisningspraktiken. Detta var bland annat på grund av för lite kunskap hos lärarna och för lite resurser i verksamheten. Endast skönlitterära böcker av västerländskt ursprung där eleverna får ett andrahandsperspektiv på utom västerländska länder och dess levnadsvillkor, förekom i undervisningen.

 • 325.
  Bjarnegård, Hanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Eklöv Rosander, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Flerspråkiga webbplatser?: En enkätstudie av webbansvarigapå folkbibliotek2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine to what extent, and how, multilingual information is made accessible on the websites of Swedish municipal libraries. In particular, wefocused on assessing access to foreign languages on the websites, and on identifying the criteria used when choosing these languages. The thesis also aimed to outline which problems, if any, that arise when providing multilingual information on these websites. The analysis was based on theories concerning websites and multilingualism. We analysed the responses to the survey through the concepts of assimilation and diversity. The method used was aquantitative web-based survey addressed to webmasters at 43 Swedish public libraries, in municipalities with a high percentage of foreign-born citizens. The study indicates that economic resources, time, the websites’ design and the lack of language skills among library staff limit the development of multilingual websites. The findings show that a majority of the libraries only to a certain extent map their targetaudience. The webmasters base their work on the principle of every citizen’s equal right to participation. The main finding is that the websites are generally not accessible to non-Swedish speakers, including speakers of the national minority languages. This contradicts the principle of everybody’s equal right of access to public libraries and the information they provide.

 • 326.
  Bjelkmar, Carolina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Räkna med musik!: En undersökning om musik kan underlätta lärandet i matematik2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) har skolan i uppdrag att främja den harmoniska utvecklingen hos eleverna genom att erbjuda arbetsformer som är varierade samt balanserade. För att växa med sin uppgift ska bland annat de estetiska aspekterna användas för att stimulera eleverna. Genom att använda sig utav drama, bild och musik ska eleverna få uppleva olika kunskapsuttryck. I denna undersökning har det studerats närmare på hur pedagogerna kan använda sig av musik i syfte att underlätta lärandet i matematik.

  Syfte

  Syftet med undersökningen är att studera möjligheten att med hjälp av musik underlätta lärande i matematik för elever i förskola till årskurs 3 (F-3).

  Frågeställning

   På vilket sätt anser pedagogerna att undervisningen påverkas av att kombinera musik och matematikämnena?

  Metod

  Intervjuer samt observationer har använts som metod i denna undersökning. Intervjuerna samt observationerna genomfördes med pedagoger på deras arbetsplatser.

  Resultat

  Det som tydligast framkom i undersökningen som lärandefaktorer för matematik inom musik var vikten av att kroppen, fantasin och rummet var delaktiga i undervisningen för att underlätta lärandet i matematik. Detta görs genom att eleverna praktiskt får använda sina kunskaper som de får med sig från matematiksalen in i musiksalen när musik och matematik integreras med varandra. Eleverna lär lättare när olika undervisningsformer används.

 • 327.
  Bjuggren Svensson, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johansson, Carin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Inskolningsmodeller i förskolan: en fråga om trygghet och förtroende.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För oss är inskolningen grunden till trygghet och förtroende på förskolan, både för barn och för deras vårdnadshavare. Det är vid inskolningen den värdefulla relationen skapas mellan barn – förskollärare och förskollärare – vårdnadshavare. Vårt valda område är intressant då forskning om skillnader mellan olika inskolningsmodeller saknas helt. Vi har valt att i vår studie rikta in oss på de två vanligaste förekommande inskolningsmodellerna som är, föräldraaktiv inskolningsmodell samt traditionell inskolningsmodell.Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på hur inskolningsmodeller kan påverka grunden till trygghet och förtroende i relationen med barn och deras vårdnadshavare.Studien genomfördes med hjälp av två olika forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ metod. En kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ intervjustudie har genomförts för att öka studiens validitet samt få en fördjupad kunskap kring studiens tre kategorier, trygghet och förtroende, styrdokument samt inskolningsmodeller.Resultatet av vår studie visar att val av inskolningsmodell inte påverkar tryggheten och förtroendet för barn och vårdnadshavare så länge inskolningarna sker individanpassat för varje barn. Resultatet visar på att majoriteten av våra respondenter är väl insatta i förskolans styrdokument och tydligt kan förankra vald inskolningsmodell i styrdokumenten.Respondenterna är helt eniga om att vald inskolningsmodell ger vårdnadshavare god insyn i den pedagogiska verksamheten. De betonar att inskolningarna bör integreras i det pedagogiska arbetet samt påverka den befintliga barngruppen så lite som möjligt. Inskolningar i förskolan bör vara unika, för varje barn är som snöflingor, det finns inte två likadana i hela världen.

 • 328.
  Bjurén, Helena
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ottosson, Louise
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svanberg, Sara
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bildsamtalets betydelse för barns tidiga språkutveckling: med fokus på barnböcker2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning Bildsamtal i samspel mellan vuxna och barn i förskolan kan skapa möjligheter för barns tidiga språkutveckling. Bilden kan utgöra en utgångspunkt för samtal där barnet i sociala sammanhang kan få möjlighet att kommunicera sina tankar, idéer, erfarenheter och känslor. Förskollärares medvetna förhållningssätt i arbetet med bilderböcker och bildsamtal kan uppmuntra och stimulera barns nyfikenhet för bilder och berättelser i barnlitteratur.Syfte I vårt examensarbete ville vi undersöka förskollärares upplevelser och erfarenheter av bildsamtalets betydelse och möjligheter för barns tidiga språkutveckling. Vårt fokus var bilder i bilderböcker.Metod Studien bygger på en kvalitativ undersökning med self report som metod för datainsamling. Den metodansats som valts är den hermaneutiska.Resultat Resultatet visar att samtliga förskollärare i undersökningen använder bilder i bilderböcker som utgångspunkt för samtal och kommunikation med barn redan i tidig ålder. Undersökningen visar att förskollärarna är medvetna om vikten av bildsamtal som de upplever påverkar barns tidiga språkutveckling. Förskollärarna beskriver några betydelsefulla faktorer som påverkar barns möjligheter att utveckla sitt språk. De belyser förskollärares förhållningssätt, arbetssätt samt att barn får möjlighet att ingå i sociala sammanhang i samband med att de möter bilder i bilderböcker.

 • 329.
  Bjälldal, Daniella
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Digitaliseringens inverkan på förskolan: Hur ser förskollärare på digitala verktyg i undervisningen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Under de senaste åren har digitaliseringen fått alltmer plats i samhället och idag är digitala verktyg och IKT en del av vår vardag. I samband med digitaliseringen har läroplan för förskolan reviderats. Den 1 Juli 2019 ska förskolan börja arbeta med den senaste revideringen Lpfö 18. Digitala verktyg används i förskolan av både vuxna och barn. Utifrån mina egna erfarenheter vid VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och arbete i förskolan har det varit en stor variation av användandet med digitala verktyg i verksamheten. Därför är kunskapsområdet digitala verktyg relevant att undersöka mer om för att få nya perspektiv av den nuvarande verksamheten i förskolan. Därmed kommer den här studien att undersöka vad förskollärare har för förhållningssätt kring digitala verktyg i undervisningen.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka vad förskollärare har för förhållningssätt kring digitala verktygs inverkan på undervisningen. För att besvara studiens syfte har följande frågeställningar använts:

  1. Hur tänker förskollärare kring den reviderade läroplanen Lpfö 18 och förändringarna kring digital kompetens?

  2. Hur tror förskollärare att digitala verktyg kan användas i undervisningen?3. Vilka utmaningar ser förskollärare i samband med digitala verktyg i undervisningen?

  Metod

  Den metod som ligger till grund i studien är kvalitativ metod och intervjuer. Det är förskollärare som blir intervjuade genom muntliga och datorstödda intervjuer. Vid de datorstödda intervjuerna har informanterna fått information om undersökningen digitalt via epost och skrivit ner sina svar på frågorna i intervjuguiden som dom sedan skickat iväg via epost.

  Resultat

  Sammanfattningsvis gav intervjuerna ett resultat som visar att digitala verktyg används i undervisningen och det verktyget som används mestadels var Ipad. Utifrån resultatet visar det sig att alla informanter har ett positivt förhållningssätt till digitala verktyg. Det framkom också att förskollärarna anser att digital kompetens i Lpfö 18 är relevant att lyfta i och med digitaliseringen i samhället. Vidare i intervjusvaren beskrivs hur förskollärare tror att digitala verktyg kan användas i undervisningen. Det är att verktygen kan fånga barns intresse men behöver användas med ett pedagogiskt syfte. Det framkom också i svaren att barn ska producera och inte konsumera verktygen i förskolan. Avslutningsvis visar resultatet att informanterna ser utmaningar med digitala verktyg i undervisningen. Där beskrivs bland annat att mer personal och ekonomi hade gett fler möjligheter med verktygen.

 • 330.
  Björk, Lars
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  How reproductive is a reproduction?: Digital transmission of text-based documents2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Heritage institutions today increasingly rely on digital formats for access, use and re-useof their collections. Books and other text-based documents, previously accessed on locationin libraries are now transferred into digital format and managed, distributed, andengaged as binary encoded representations.

  The thesis addresses the relation between the source document and its reproduction, asconditioned by the digitisation process. This process can be described as based on twosequences of conversion; from analogue to digital format during the procedure of capture,and back to analogue as the digital resource is represented. In a study of the digitisationprocess it might therefore be tempting to place a focus on the technical aspects. However,the thesis demonstrates that underpinning the digitisation process we find assumptionsand ideals concerning the actual defining features of documents and also of their capacityto be informative. An analysis of the digitisation process, has consequently to considerboth the technical parameters in place during the conversion as well as the theoreticalassumptions that have guided its design and operation.

  Based on two empirical studies – an analysis of the components in the digitisation processand an interview study with researchers who rely on digital resources – this thesisseeks to outline a conceptual framework that structures the relation between the sourcedocument and its reproduction, as conditioned by the digitisation process. Boundary objecttheory provides a theoretical underpinning and is supported by two concepts thatare developed in the critical analysis of document and information theory: modes of representation(referring to the ways in which the source document is represented as a digitalresource) and informative configuration (referring to the ways in which the users engagewith the digital resource, given a specific interest).

  The thesis contributes to the theoretical development within the fields in Library & InformationScience that are concerned with document and information theory, but also inareas such as knowledge organisation and the application of digital technology within theheritage sector at large. The thesis also indicates some of the possibilities and limitationsof boundary object theory as applied to the study of documents in digitisation processes.

 • 331.
  Björk, Victoria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hedman, Linnea
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  När känslorna tar över: en kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till utåtagerande barn i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån egna erfarenheter, intressen och tankar valdes en kvalitativ intervjustudie där förskollärares förhållningssätt kring utåtagerande barn undersöktes. Förskolans läroplan redogör för att förskoleverksamheten ska utgå utifrån varje barns behov och utformas utifrån en helhet av barnet. Av denna anledning valdes detta område att undersökas.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om förhållningssätt till barn med utåtagerande beteenden i förskolan utifrån följande frågeställningar.

  ● Vilka uppfattningar har förskollärarna om utåtagerande beteenden hos barn?

  ● Anser förskollärarna att det har tillräckliga kunskaper för att bemöta barn med utåtagerande beteenden?

  ● Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med barns utåtagerande beteenden?

  Metod

  Studien är kvalitativ och sex förskollärare på två förskolor har intervjuats. Intervjuerna spelades in och transkriberades, för att sedan kodades där slutligen kategorier och nyckelbegrepp skapades.

  Resultat

  Förskollärarna redogör för att begreppet utåtagerande kan definieras på olika sätt, en del barn kan visa det fysiskt genom slag och skrik medan andra kan visa det inåtvänt där de håller känslorna inom sig. Dessa barn kan också ha svårigheter med samspel gentemot andra människor. Förskollärarna redogör för olika sätt att arbeta förebyggande med utåtagerande barn. Exempel på detta är barngruppens storlek, kartläggning av situationer, miljö och diskussioner i arbetslag. Det redogörs även för faktorer som påverkar arbetet kring utåtagerande barn där tid för både barnet och diskussion i arbetslaget lyfts. Det beskriver även att det är viktigt att anpassa barngruppens storlek samt miljö för att kunna vara nära barnet. Resultatet visar även att det flesta förskollärarna upplever att de inte har tillräckligt med kunskaper att bemöta ett utåtagerande barn men att de däremot vet var kunskap kan hämtas.

 • 332.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Textil som pedagogiskt redskap: för lärande i förskolan, förskoleklass och skolans tidiga år2018 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 333.
  Björkdahl Ordell, Susanne
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Varför just textil och matematik2015In: Kultur för sinnlig kunskap / [ed] Anngerd Lönn Svensson, Borås: De sju häradernas kulturhistoriska förening , 2015, p. 41-62Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 334.
  Björklund Andersson, Lina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Åkerblom Olsson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Konflikt är när man tycker olika, så tänker jag”: Hur förskollärare uppfattar konflikter i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskollärare har ett stort ansvar i förskolan för att skapa en lärorik och trygg miljö i verksamheten. Förskollärare ska kunna förebygga och handleda barn i deras konflikter för att på bästa sätt låta barn utveckla sin kommunikation och sitt samspel med andra. Barn behöver få verktyg för att kunna hantera konflikter och en förståelse för att det är en naturlig del av livet. Vårt arbete utgår från Vygotskijs sociokulturella teori och relevant forskning kopplat till vårt ämne kommer att presenteras i arbetet.

  Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar konflikter i förskolan, vilka de vanligaste konfliktsituationerna mellan barnen är och vilka konflikthanteringsstrategier pedagogerna använder. För att uppnå ett trovärdigt resultat har vi använt oss av kvalitativa samtalsintervjuer där sex förskollärare från två olika förskolor har intervjuats.

  Studiens resultat utifrån intervjuer visar att förskollärarnas uppfattning av konflikter och konflikthanteringsstrategier är att de har gemensam syn. Förskollärarna använder sig av olika strategier för att lösa konflikter mellan barn. Resultatet visar att förskollärarna är medvetna om vilka typer av konflikter som förekommer och hur de ska bemöta barn i konflikter genom samtal men också genom att låta barnen försöka lösa konflikter själva.

 • 335.
  Björklöf, Louise
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barn- och ungdomslitteratur på andra språk än svenska: en kvalitativ studie av bibliotekariers tankar om urval och inköp2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Bachelor's thesis is to analyse how librarians approach selection and acquisition of children's and young adult literature written in languages other than Swedish. What aspects do they look at when making their selection and how do they decide that a book lives up to the library's standards if they cannot read the book themselves?

  In order to answer these research questions a series of telephone interviews were conducted with librarians working in different municipalities. The selection of municipalities to include in the study was based on official statistics depicting the amount of immigrants who moved to each municipality during 2015.

  The theory used in this study is based on Sanna Talja's study about different attitudes towards the library's collection. The attitudes are referred to as "General Education Repertoire", the "Alternative Repertoire" and the "Demand Repertoire". These attitudes were also used as a framework when analysing the information from my own interviews.

  The results show that all of the interviewed librarians are eager to fulfil their patron's demands while also staying true to their own ideas of what the library should provide in regards to content, diversity and quality.

 • 336.
  Björn, Hammarfelt
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  It is all about the infrastructure: Review of Wolfgang Kaltenbrunner, Reflexive Inertia: Reinventing Scholarship Through Digital Practices2015In: Human IT, Vol. 13, no 2, p. 330-333Article, book review (Other academic)
 • 337.
  Bladby, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lundgren, Joakim
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barnbibliotekarier och Yrkesidentiteten: En kvalitativ intervjustudie om hur barnbibliotekarier arbetar med flerspråkiga barn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor's thesis is to gain a deeper understanding of the subject which is about children's librarians and how they look at their professional identity when it comes to the work they do with bi- and multilingual children. This comes mainly from what we have read in earlier publications that exists in the subject as a whole. The analytical framework for the thesis is based upon Anders Ørom and Treine Schreibers professional identities written in the 1990's. The method for the thesis is made up of six semistructured interviews with children's librarians. The main results we got out of this thesis are that all of the professional identities could be found in the respondents for this study. We also found that several of the identities coexisted in parallel within the respondents.

 • 338.
  Blaschke, Christian
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kling, Sara
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Leken är barns värld: Hur kan leken främja lärandet?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med föreliggande studie är att synliggöra hur pedagoger säger sig uppfatta lekens betydelse för barns lärande. De frågeställningar som reflekteras över är hur pedagogerna uppfattar lekens betydelse? Hur uppfattar pedagoger lekens betydelse för barns lärande?Det är den kvalitativa metoden som har använts i studien. Metod för datainsamling blev kvalitativa intervjuer. Med det menas att sex stycken pedagoger som deltog i studien har fått öppna frågor ställda till sig, och utifrån de svar som gavs har följdfrågor ställts. För att kunna ta reda på hur pedagoger uppfattar lekens betydelse för barns lärande, behövdes intervjuer göras.Resultatet av föreliggande studie visar att lek och lärande hänger oupplösligt samman. Lärandet sker när barn bearbetar sin omvärld och lär sig hur de skall förhålla sig i livet genom leken. Resultatet visar att pedagogerna anser att barn bör erbjudas olika erfarenheter i förskolan då det stimulerar deras lek och lärande.

 • 339.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Public libraries as public sphere institutions: A comparative study of perceptions of the public library's role in six Europeas countries2019In: Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, E-ISSN 1758-7379Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to analyze the role of public libraries as institutions underpinning a democratic public sphere as reasons legitimizing libraries compared to reasons that are more traditional and the actual use of libraries as public sphere arenas.

  Design/methodology/approach – A survey of representative samples of the adult population in six countries – Denmark, Sweden, Norway, Germany, Hungary and Switzerland – was undertaken.

  Findings – Legitimations related to the libraries role as a meeting place and arena for public debate are ranked as the 3 least important out of 12 possible legitimations for upholding a public library service. Libraries are, however, used extensively by the users to access citizenship information and to participate in public sphere relevant meetings.

  Originality/value – Few studies have empirically analyzed the role of libraries in upholding a democratic and sustainable public sphere. This study contributes in filling that gap.

 • 340.
  Blomgren, Roger
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The origins of the arts council movement; philanthropy and policy2018In: The International Journal of Cultural Policy, ISSN 1028-6632, E-ISSN 1477-2833Article, book review (Refereed)
 • 341.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Decentralisering i svensk kulturpolitik: Idéer, argument och resultat2016In: Kampen om kulturen: Idéer och förändring på det kulturpolitiska fältet / [ed] Jenny Svensson & Klara Tomson, Lund: Studentlitteratur AB, 2016, p. 149-166Chapter in book (Refereed)
 • 342.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johannisson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kulturpolitik, styrning och legitimetet i svenska regionala kulturplaner2015In: Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, ISSN 2001-4961, no 5, p. 9-18-Article in journal (Refereed)
 • 343.
  Blomgren, Roger
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Lunds Univresitet.
  Lindqvist, Katja
  Fördjupad utvärdering av statsbidraget Skapande skola.2016Report (Other academic)
 • 344.
  Blomqvist, Ann-Sofie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares språkfrämjande arbete bland barn med sen språkutveckling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [ar]

  Inledning

  Språket är en central del av människors liv som utvecklas till stor del under barndomsåren. En del barn är sena i sin språkutveckling och därav har intresset för hur förskollärare arbetar språkfrämjande med barn som har en sen språkutveckling tagit form i denna uppsats. Fokus ligger vid hur förskollärare arbetar med 3-5-åringars verbala språkutveckling.

  Syfte

  Syftet är att undersöka hur förskollärare arbetar språkfrämjande med 3-5-åringar som är sena i sin verbala språkutveckling.

  Metod

  Kvalitativa intervjuer har genomförts med tre förskollärare. De teoretiska ramar som används för undersökningen är Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen samt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell.

  Resultat

  Resultatet visar olika sätt genom vilka förskollärare arbetar med språkutveckling bland tre-till femåringar som är sena i sin språkutveckling. Olika tillfällen används under dagen i förskolan för språkutveckling, till exempel i samtal under vardagliga rutiner samt i styrda aktiviteter såsom samlingar, temainriktat arbete och högläsning. Det språkfrämjande arbetet sker ofta i mindre grupper vilket ger förutsättningar för dialog och verbal språkutveckling. Även andra faktorer kan ha betydelse för förskollärares språkfrämjande arbete som till exempel förskollärares samarbete med hemmen.

 • 345.
  Bogren Svensson, Matilda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kvalitetssäkring av högre utbildning: en jämförande analys av vägledande dokument inom EHEA2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study, two versions of the indicative document ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) are analyzed and compared.  The documents express standards and guidelines that aim to guide higher education institutions within the EHEA (European Higher Education Area) in their work with quality assurance. The analyzed and compared versions of the document is the original document printed in English and authored within the Bologna process and a Swedish translation authored by Universitetskanslersämbetet (UKÄ), the Swedish authority with responsibility for quality assurance in higher education on a national level.

  Aim

  The aim of this study is to analyze and compare how quality and quality assurance is understood by reading indicative documents for quality and quality assurance within the EHEA and Sweden.

  Metodological approach

  The selection of empirical material and the analytical process is considered an abductive process. In this study, a social semiotic perspective and a discourse theoretical perspective are used. This enables a dynamic interaction between theory, method, research objectives and research questions. This dynamic allows for epistemology and discourse theory to function as one unit as an aspect of the analytical process. With this approach, a critical discourse analysis is preformed via a qualitative content analysis of written text.

  Result

  The result identifies a semiotic aspect of the focused problem in the social practice. The problematic aspect within the social practice expresses itself through discrepancy between the two documents which are not consistent with regular practice and the order of discourse. The semiotic aspect is the discrepancy occurring in the terminology, the terminology that contributes to constructing a collective knowledge and meaning in the social practice. Furthermore five quality aspects are identified: (I) Granskning och kontroll (Audit and control), (II) Redovisningsansvar, uppföljning och översyn (Accountability, monitoring and review), (III)  Läranderesultat  (Learning outcomes),  (IV)  Lärande och  undervisning (Learning  andteaching) and (V) Bedömning (Assessment).

 • 346.
  Bohman, Maria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Meronen Andreasson, Susanne
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att ta tillvara på det som finns i naturen, det enkla.: Förskollärares berättelser om uterummet som lärmiljö.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Den här studien handlar om förskollärares arbetssätt med uterummet som lärmiljö. Vi är intresserade av hur förskollärare arbetar med uterummet, vad sker under utevistelsen och vad anser förskollärarna att utevistelsen har för betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) framhålls vikten av att barnen ska kunna växla mellan aktiviteter i olika miljöer, både utomhus och inomhus. Vilken roll beskriver förskollärare sig själva ha under utevistelsen. Vi vill ta reda på hur uterummet används av förskollärare som lärmiljö. Forskning visar att utevistelse är bra för barns hälsa och välbefinnande men att vissa barn vistas i större utsträckning inomhus på senare år

   

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares arbetssätt med uterummet som lärmiljö. Studiens frågeställningar är hur beskriver förskollärare sitt arbete i uterummet som lärmiljö? Hur beskriver förskollärare syftet med uterummet som lärmiljö?

   

  Metod

  Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna antecknades med penna och papper. Ljudinspelningar valdes ej på grund av vår osäkerhet vad gäller skydd av personuppgifter. Då förskollärare har det yttersta ansvaret i barngruppen och antas ha bra insyn i förskolans verksamhet valde vi att inrikta oss på just förskollärare. Sju stycken förskollärare intervjuades på två olika kommunala förskolor, en traditionell förskola och en förskola med uteprofil. Namnen på förskollärarna och på förskolorna är samtliga fiktiva

   

  Resultat

  Studiens resultat visar att förskollärarna har liknande uppfattningar om uterummet som lärmiljö och dess betydelse för barns lärande, utveckling och välbefinnande. Förskollärarna beskriver att uterummets lärmiljö ska utmana barnen i leken, ge barnen naturupplevelser och möjlighet till välbefinnande. Förskollärarna påtalade att genom att vara en medforskande, närvarande och engagerad pedagog så stimuleras barnen i deras lärande, utveckling och välbefinnande. Tematiskt arbetssätt med fokus på naturvetenskap var något som de uttryckte att de arbetade med. De anser att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där man tar vara på det som finns i naturen, det enkla. Barnen upplever med alla sina sinnen i naturen. Vid intervjuerna framkom att förskollärarna anser att det är viktigt att barnen kommer ut dagligen. Flera av förskollärarna påpekade att barnen har större möjlighet att röra sig utomhus, större frihet ute och mer möjlighet att välja aktivitet. Några menade också att det blir färre konflikter ute och mindre grupperingar. Barnens hälsa och välbefinnande stärks och barnen håller sig mer friska påtalades.

 • 347.
  Bolin, Agnes
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Petersson, Julia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sjöholm, Johanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skydd av elektroniska patientjournaler – en studie om faktorer för olovlig läsning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are many health professionals that require access to health records in today’s health care. This means that information must be easily accessible when needed. Meanwhile the patient´s integrity is a very important issue so no personal sensible information leaks. One problem is that health professionals can read journal of patients in health care information systems without permission.The study researches the tension between two aspects, how health professionals act in health care information systems compared to how the system is secure. One aspect is how nursing staff in Sweden is prone to read journals of patients consciously, thus acting unethical. The other aspect is how the information system within Swedish health care can find the balance between easily user accesses and adequately protected against internal intrusions. The research question is to identify underlying factors how health professionals ethical approach is to illicit reading of electronical health records, in relation to how the systems are protected against these internal intrusions.The conduct of study is through a flexible method approach because the focus is to looking for context and interprets the result. In order to get a good foundation made a pilot study by several interviews. The aim of the pilot study was to expand knowledge regarding health information systems. Laws and regulations, policies and procedures in health care information systems has been considered, focused in Västra Götaland County in Sweden. To find out the nursing staff attitudes to internal intrusion were questionnaires sent out. As the subject of the study can be perceived as sensitive, the authors have made clear to the respondents that it was completely anonymous, considering the case of illegal behavior in the workplace.The finding of the study shows even though the majority of the survey´s respondents remain within the regulations of health care relating to read electronical health records, some of the respondents still shows tendencies to partly abandon them. The authors considered to prevent these tendencies that controls of log history in health care systems should increase and be made by independent auditors. This also for the aim to protect patients and reach more security. The study aims to health professionals and their managers to provide information on the behavior and its risk for patient’s integrity and the public lack of confidence.

 • 348.
  Bonath, Niklas
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Larsson, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fysiskt aktiva barn: Bättre i matematik?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  I Sverige blir barn alltmer stillasittande i takt med teknikens utveckling. Samtidig har, enligt den internationella studien PISA, svenska elevers kunskaper i matematik försämrats sedan millennieskiftet. WHO hänvisar till att människor bör uppnå en viss tid av fysisk aktivitet per dag, och Bunkefloprojektet försöker ta reda på huruvida det finns en koppling mellan fysisk aktivitet och elevers matematikprestationer. I denna kunskapsöversikt vill vi se om det kan finnas någon koppling mellan dessa två faktorer, fysisk aktivitet och dess påverkan på elevers matematikkunskaper.

  Motiv

  Med anledning av vad bland annat PISA och andra forskare rapporterat gällande elevers matematikbetyg, och med Bunkefloprojektet som inspiration, så vill vi med denna kunskapsöversikt ta reda på om det finns vetenskapligt belägg för att fysisk aktivitet ger bättre förutsättningar för goda matematikkunskaper hos barn i grundskolan.

  Metod

  I översikten har nio vetenskapliga artiklar, publicerade från 2010 och framåt, tagits fram via sökmotorn Primo. Studierna har analyserats och sammanfattats, och därefter delats in i två grupper: interventionella och övriga studier. Studiernas metoder och slutsatser jämfördes sedan och resultatet diskuterades.

  Resultat

  Av de studier som använts har det framkommit hur svårt det är att styrka huruvida det enbart är fysisk aktivitet som påverkar matematikkunskaperna. De studier som ingår i översikten påvisade samtliga olika grad av något positivt samband mellan ökad fysisk aktivitet och förbättrade prestationer i matematik. En studie visade dock endast ett svagt positivt samband, och då mellan grundläggande rörelsefärdigheter och goda prestationer i matematik. Av våra granskade studier var det interventionsstudierna som påvisade störst positiv skillnad i kunskaper före, respektive efter studierna.

 • 349.
  Bonath, Niklas
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Larsson, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Jag blir lugnare och kan tänka bättre: En undersökning om elevers och lärares beskrivna upplevelser om effekter av fysisk aktivitet2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Med inspiration från vår tidigare kunskapsöversikt: Fysiskt aktiva barn: Bättre i matematik, och andra inspirationskällor som Bunkefloprojektet, WHO, egna erfarenheter från VFU- perioder och den rådande debatten som finns idag om huruvida fysisk aktivitet har någon effekt på elevers skolprestationer, har vi gjort en undersökning som belyser elevers och lärares utsagor om hur de själva upplever effekterna av fysisk aktivitet.

  Studiens syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever beskriver sina upplevelser om sitt eget lärande i direkt anslutning till att de varit fysiskt aktiva. Vi vill även undersöka hur lärare beskriver att fysisk aktivitet påverkar elever under skoldagen.

  Metod: I denna studien har en kvalitativ metod och en kvantitativ metod använts. Tio lärare intervjuades och 107 elever fick svara på enkätfrågor relaterade till vår studies syfte. Utsagorna från intervjun och svaren från enkätundersökningen analyserades med hjälp av teorin didaktisk design, design för lärande och sammanställdes.

  Resultat: Resultatet visar att mer än 75 procent av eleverna i deras svar uppger att de i någon mån känner sig piggare, mer koncentrerade eller bättre fokuserade i nära anslutning till att de på något sätt varit fysiskt aktiva. Detta stämmer också med vad lärarna säger om hur de upplevereleverna efter de varit fysiskt aktiva.

 • 350.
  Borg, Olivia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Grafström, Sara
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kroppen som verktyg, icke-verbal kommunikation bland de yngsta barnen i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Det behövs större förståelse för vilka metoder de yngsta barnen i förskolan använder för attkommunicera utan ett verbalt språk. I vår studie har vi valt att fokusera på de yngsta barnen iförskolan, de barnen som ännu inte har erövrat ett verbalt språk och som kommunicerar medhjälp av andra metoder. Vi har valt detta ämne då vi båda fascineras över hur mycket ett barnutan ett verbalt språk kan berätta med hjälp av andra kommunikationsmetoder.

  Syfte

  Syftet med studien är att med fokus på den fria leken, få en större förståelse för hur barn iåldern ett till två år kommunicerar utan ett verbalt språk. Vi vill se hur samspelet ser ut vidkommunikation, vilka metoder barn använder för att kommunicera samt vad barnenkommunicerar om.

  Metod

  Vi har genomfört kvalitativa observationer på två olika förskolor. Under observationerna lågfokus på barn i åldrarna ett till två år.

  Resultat

  I resultatet beskrivs de genomförda observationerna utifrån de tre frågorna som användes ianalysen av resultatet:• Hur kommunicerar barnen?• Vad handlar kommunikationen om?• Hur stöttas barnen från omgivningen?Resultatet visar att barn utan ett verbalt språk kommunicerar via kroppsspråk, gester,imitation, ögonkontakt, mimik, ljud och ord. Barnen använder i vissa tillfällen flerakommunikationsmetoder samtidigt för att förstärka det de vill förmedla. Kommunikationenhandlar främst om att bjuda in till en redan pågående lek eller att starta upp en ny. Dettaförekommer både till barn och till pedagoger, barnen vänder sig även till pedagogerna för attfå hjälp med något de inte klarar av på egen hand. Vi har kunnat se att omgivningen har enviktig roll i barnens kommunikativa samspel.

45678910 301 - 350 of 1854
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf