Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1681
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Beiranvand, Setareh
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bygga broar: hur pedagoger arbetar för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Denna studie handlar om hedersrelaterat våld och förtryck i relation till förskolan och dessarbete som vilar på en demokratisk värdegrund. Anledningen till att denna fråga är viktig att uppmärksamma är att det är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och det är väsentligt förförskolan att arbeta för att förebygga normsystem och handlingar som ställer sig i konfliktmed dessa. Tidigare har det forskats kring problemet i relation till skolan men det har påsenare år även uppmärksammats som ett aktuellt problem i förskolan.

  Syfte

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur förskolans pedagoger arbetar för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i så tidig ålder som möjligt.

  Metod

  Metoden som använts i denna studie är kvalitativ analys. Intervju med ljudinspelning som redskap har visat sig vara en framgångsrik metod för att få en djupare förståelse förpedagogers arbete i förskolans verksamhet i relation till hedersrelaterade dilemman.

  Resultat

  Resultatet visar att hedersrelaterad problematik trots sin komplexa omfattning ges uttryck åt iförskolan. Pedagoger som deltagit i studien har uttryckt att de till viss del fått kunskap omproblemet men att det uppstått utmaningar i det förebyggande arbetet. En omfattande del avresultatet visar att pedagogerna arbetar med integrationsfrågor och lägger stor vikt på samverkan med föräldrar för att motverka och förebygga att hedersrelaterat våld sker hos barnen i tidig ålder.

 • 302.
  Beischer, Magnus
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Musikens möjligheter och möjligheter till musik: En studie av musikverksamheten i de kommunala förskolorna i Varberg2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  I förskolans läroplan framgår det att musik skall utgöra både innehåll och metod i förskolans verksamhet. Vinningarna med musik kan vara flera. I en förskolekontext visar forskning på att musik bland annat kan användas i språkutvecklande, hälsofrämjande, avslappnande, glädjespridande samt koncentrations- och kognitionshöjande syfte. Skolinspektionen (2012) belyser hur kvaliteten, sett till hur förskolor lever upp till läroplanen i sin helhet, och implicit musik, är i behov av att stärkas.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att kartlägga i vilken omfattning och i vilken form musik yttrar sig i de kommunala förskolorna i Varbergs kommun. Ytterligare ett syfte är att hitta eventuella samband mellan denna bild och olika faktorer, såsom kompetens, utbildning och material.

  Metod

  Bland Varbergs kommunala förskolor genomfördes ett stratifierat urval där 10 förskolor lottades ut för deltagande i en enkätundersökning om musiken i förskolorna. Materialet låg sedan till grund för statistiska analyser.

  Resultat

  Sångstund och dans/rörelse till musik visade sig vara de metoder som används mest frekvent. Materiella förutsättningar att arbeta efter läroplanens mål finns men pedagogerna upplever att det saknas kompetens. Statistiskt signifikanta skillnader* i upplevelse av egen kompetens i sång, musik och rytmik påträffades mellan de pedagoger som antingen har utbildning i musik eller kan spela ett instrument och de som varken har utbildning i musik eller kan spela något instrument.

  *För mer detaljerad information se kapitel 6.4.1

 • 303.
  Bendroth Karlsson, Marie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Pictures of Spring: Aesthetic Learning and Pedagogical Dilemmas in Visual Arts2011In: Educational Encounters: Nordic Studies in Early Childhood Didactics. International Perspectives on Early Childhood Education and Development 4. / [ed] Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson, Springer Verlag , 2011, p. 85-104Chapter in book (Refereed)
 • 304.
  Bengtson, Erica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fransson, Ingrid
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Mötesplats snarare än en pedagogisk aktivitet: pedagogers uppfattning om samlingens betydelse för barns lärande i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om vad pedagoger anser är syftet med samling i förskolan men även vadsamling har för betydelse för barns lärande. Studien tar också upp hur pedagoger utformar ochplanerar en samling och varför de anser samling är en betydelsefull aktivitet i förskolan. Syfteti studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om samling som pedagogisk aktivitet ochdess betydelse för barns lärande i förskolan. I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod,då vi använde intervju som redskap. Vi intervjuade sex styck utbildade förskollärare och istudien benämns förskollärare som pedagoger.Resultatet vi fick fram var att pedagogerna beskrev att samling var en mötesplats där barn ochpedagoger skapar gemenskap. Pedagogerna nämner även att samling skapar möjlighet fördiskussion och socialt samspel som är betydelsefullt för barns lärande. Resultatet visaräven att pedagogerna har en gemensam syn att samling är en betydelsefull aktivitet som bidrartill gemenskap i barngruppen, men även som en viktig del i förskolans vardag. Det visas ocksåvia resultatet att betydelsen för barns lärande i en pedagogisk aktivitet är relevant dåpedagogerna påvisar att barn kan utveckla sitt lärande mer i mindre grupper än i större grupperi samling. De poängterar också vikten av samling i helgrupp som tillför att både barn ochpedagoger ser varandra och barnen får ta del av viktig information om dagen. Inga avpedagogerna hade diskuterat barns lärande i samling i arbetslagen, men enskilt ansågpedagogerna att lärande sker när samling utformas spontant och där innehållet utgår från barnsintresse. Några respondenter nämnde också att konkret material och planerade samlingarstimulerar barns lärande. Till sist visar även resultatet att pedagogerna planerar samlingarutefter barns intresse, idéer, funderingar och att en samling kan ske när, var och hur som helstunder dagen på förskolan.

 • 305.
  Bengtsson, Anders
  University of Borås, School of Engineering.
  Matematik som bildningsämne i högskolan2011In: Det goda lärandet / [ed] Anders Burman, Patrik Mehrens, Studentlitteratur , 2011, p. 147-166Chapter in book (Other academic)
 • 306.
  Bengtsson, Ellinor
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svärdh, Carolina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bild i förskolan: traditioners påverkan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Detta examensarbete handlar om bildpedagogiska traditioners påverkan på barns bildskapande iförskolan. Användandet av modeller vid exempelvis påsk- och julpyssel har vi upplevt som vanligt förekommande i förskolan och detta intresserar oss då vi på några förskolor sett att pedagoger styrt barnen när de använt modeller. Vi vill därför undersöka bildestetiska traditioner och hur det påverkar barns sociala samspel och kreativa förmåga vid bildskapande i användandetav inspirationsbilder och modeller.

  Syfte

  Undersökningen syftar till att studera på vilka olika sätt bildpedagogiska traditioner påverkarbarns sociala samspel och kreativa förmåga vid bildskapande i användandet av inspirationsbilder och modeller. Detta för att studera tradition och förnyelse och på så sätt kunna resonera kring utvecklingsmöjligheter med estetisk bildverksamhet i förskolan.

  Metod

  Utifrån undersökningens syfte används en kvalitativ metod, deltagande observationer och gruppintervjuer med barn, för att studera barns sociala samspel och kreativa förmåga vidanvändandet av inspirationsbilder och modeller.

  Resultat

  I resultatet framkom det att de estetiska traditionerna med återskapande av modell vidtraditionsbundet pyssel kan påverka barns kreativitet negativt. Studien visar att barnen på en avförskolorna var mer styrda av modellen än på den andra förskolan. Studien visar också att återskapandet av en modell hämmade det sociala samspelet på den ena förskolan. Pedagogers förhållningssätt är av stor vikt för att stimulera barns kreativitet.

   

 • 307.
  Bengtsson, Kristina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hajnold, Kalina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Digitala verktyg som pedagogisk metod: läs-­ och skrivutveckling i grundskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vilken påverkan har digitala verktyg på elevers läs- och skrivutveckling? Vi har valt att uppmärksamma det här ämnet eftersom det är något som alltid kommer finnas med i vårt framtida yrke. Våra blivande elever kommer att möta olika digitala och multimodala texter. Som lärare behöver vi därför utveckla förståelse för hur vi kan lära om och med digitala verktyg i undervisningen. Syftet med kunskapsöversikten är att vinna förståelse för vad som kännetecknar forskningen om digitala verktyg för att stödja elevers läs- och skrivutveckling i grundskolan.

  Genom sökningar har vi funnit nio vetenskapliga artiklar som vi kartlagt i kunskapsöversikten. Kartläggningen gjordes genom att göra en övergripande beskrivning av artiklarnas syfte, metod och resultat. Det här gav oss en övergripande bild över forskningsområdet. Vidare beskrevsartiklarnas styrkor och svagheter utifrån deras metoder. Resultatet av vår analys relateras till våra frågeställningar som är följande: Hur kan digitala verktyg stödja elever läs- och skrivutveckling? Vilka metoder har visat sig vara gynnsamma i undervisningen? Finns det problem med användningen av digitala verktyg som metod i undervisningen?

  Det har i vår kartläggning framkommit att digitala verktyg gynnar undervisningen men de kan också skapa vissa hinder. Digitala verktyg kan bidra till elevers engagemang, fokus och motivation till skrivuppgifter. De kan även bidra till individanpassad undervisning och skapa mer tid för lärare att tillgodose elevers behov av stöttning. Hinder som kan uppstå är lärares brist på kunskap om digitala verktyg som metod i undervisningen.

 • 308.
  Bengtsson, Kristina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hajnold, Kalina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Textanalys av lektionstips: digitala verktygs implementering i praktiken2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under lärarutbildningen har vi uppmärksammat hur digitala verktyg kan användas inom skrivundervisningen. Det bidrog till ett intresse för att undersöka hur olika digitala verktyg kan vara gynnsamma inom elevers skrivutveckling. Vidare har vi uppmärksammat en digital kollaboration mellan verksamma lärare genom lektionstips som finns tillgängliga på olika hemsidor. Därav valde vi att undersöka hur dessa lektionstips beskriver användandet av digitala verktyg i skrivundervisningen.

  Syftet är att undersöka på vilka sätt digitala verktyg används inom skrivundervisningen i årskurs F - 3. Undersökningen genomförs genom textanalys av lektionstips som finns tillgängliga på en specifik hemsida. För att uppnå syftet ställs följande frågeställningar:

  • Vilka uttalanden kan utläsas om digitala verktyg i skrivundervisningen?
  • Hur beskrivs användandet av digitala verktyg i skrivundervisningen?
  • Vilka tips ges på digitala verktyg i skrivundervisningen?
  • Vilka förhållanden kan påverka digitala verktyg i skrivundervisningen?

  Urvalet av lektionstips har genomförts genom en granskning av tillgängliga lektionstips från hemsidan lektionsbanken.se. Därefter genomfördes textanalysen utifrån teorin om praktik och praktikarkitekturer. Resultatet av vår textanalys har visat på vilka uttalanden tipsare har om digitala verktyg i skrivundervisningen. De har bland annat uttalat hur digitala bilder eller musik kan bidra till elevers inspiration. Vidare har resultatet visat på hur digitala verktyg används i skrivundervisningen. De olika verktygen har använts vid introduktion, under och i slutet av skrivundervisningen. Därefter har resultatet visat på relationer i lektionstips mellan lärare och till styrdokument. Av detta kan vi se ett kollegialt lärande i lektionstips genom ytterligare tips på digitala verktyg, undervisningsmetoder eller andra länkar till verksamma lärare. Slutligen visar resultatet av textanalysen hur praktikarkitekturerna, det vill säga de yttre arrangemangen möjliggör eller hindrar hur digitala verktyg används i skrivundervisningen.

 • 309.
  Bengtsson, Pernilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Löfgren, Marita
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Delaktighet och inflytande i förskolan: Förskollärares arbete med att stärka barns demokratiska kompetens2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien lyfter fram förskollärares arbete med att stärka barns demokratiska kompetens med fokus på barns delaktighet och inflytande. Förskolan är en mötesplats, där demokrati skapas såväl här och nu som inför framtiden, tillsammans mellan människor. Förskollärarna är ansvariga för och har flera styrdokument att förhålla sig till när det gäller demokratiuppdraget, ett komplext uppdrag med flera utmaningar. Arbetet med delaktighet och inflytande ska löpa som en röd tråd i hela verksamheten och inte komma i skymundan till förmån för andra läroplansmål.

  Tidigare forskning består av vetenskapliga artiklar, vilka belyser demokrati och värdegrundsarbete i förskolan. I denna forskning har det tagits fasta på hur arbetet sker med delaktighet och inflytande. Barndomssociologisk teori används för att få en djupare förståelse för vår studies resultat.

  Som ett led i förskolans arbete med att främja barns demokratiska kompetens är syftet att öka kunskapen om vad barns delaktighet och inflytande kan innebära för studiens medverkande förskollärare i deras dagliga arbete.

  Undersökningen är en kvalitativ studie eftersom syftet är att ta reda på förskollärares egna tankar kring deras arbete med delaktighet och inflytande i förskolan. Valet föll på self report som datainsamlingsmetod. Studien redovisar ett perspektiv på arbetet med att stärka barns demokratiska kompetens sett utifrån tio förskollärares resonemang, därav ger det ingen generell syn vad gäller hela yrkesgruppen.

  Resultatet visar hur förskollärarna definierar begreppen delaktighet och inflytande medan begreppen i de flesta fall används synonymt i arbetet. Förskollärarna har intentionen att arbeta med delaktighet och inflytande under hela dagen samtidigt nämns att hinder och utmaningar finns. Vidare beskrivs flera arbetssätt vilka tillämpas i arbetet för att främja barns demokratiska kompetens. Framträdande resultat är att demokratisk kompetens stärks genom pedagogers inlyssnande och tillåtande förhållningssätt, en förutsättning för barns delaktighet och inflytande i förskolan.

 • 310.
  Bengtsson, Pontus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Robertsson, Mikael
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Den pedagogiska sandlådan: Sandlådan som redskap i barns lärande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka och få en ökad förståelse kring hur pedagogerna använder utomhusmiljön i verksamheten, samt se gårdens betydelse för barns lärande, specifikt i och runt omkring sandlådan.

  Bakgrund: Det har under utbildningens gång vuxit fram ett intresse kring utomhuspedagogikhos oss båda och därför valde vi att ha det som huvudfokus i vår studie. När vi sedan började läsa tidigare forskning såg vi att det ofta vad hela utomhusmiljön, alternativt flera olika platser, som studerats då. Vi tog även del av forskning som beskrev sandlådan som en plats som barn vistas mest vid. Detta blandat med egna tidigare erfarenheter blev grunden till valet av sandlådan som huvudfokus i vår studie.

  Metod: Vi valde att använda oss av observationer som metod för vår studie. Observationerna genomfördes på två olika förskolor.

  Resultat: I vår studie har vi kunnat se att pedagoger använder sandlådan som ett redskap för att få barnen att reflektera över sina tankar och tidigare erfarenheter. Det är även en plats där barnen får testa sig fram genom att prova olika tillvägagångssätt för att uppnå det resultat de önskar och därigenom ett lärande.

 • 311.
  Berg, Sofia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Prlja, Azra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Den kompletterande läsningen: högläsningens betydelse i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Den här studien handlar om synen på högläsning i förskolan samt hur förskollärare använder sig av böcker och högläsning i verksamheten. Under vår utbildning har böckernas betydelse och barnets språkutveckling uppmärksammats och vi finner båda ett stort intresse förhögläsningens betydelse för barnets språkutveckling. Utifrån detta har vi valt att fördjupa oss i ämnet och vi hoppas få en bredare medvetenhet om högläsningens betydelse då vi praktiserarden i vår kommande yrkesroll.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare ser på högläsning och hur de använder sig av detta i den dagliga pedagogiska verksamheten. Vi kommer att med hjälp av tre olika frågeställningar undersöka vårt syfte.

  Metod

  För att få svar på vårt valda undersökningsområde använde vi oss av en kvalitativ metod medintervju som redskap för att få fram syftet med studien.

  Resultat

  Resultatet visar hur pedagogerna på olika sätt tillämpar högläsning i verksamheten, det visaräven hur förskollärarna arbetar med böcker på olika sätt. Något som också framkommer ärtidsbristen i verksamheten vilket påverkar både kvalité och antal lässituationer. Vi drar slutsatser av hur förskollärarna går tillväga vid val av bok och när högläsning sker i den spontana fria leken eller som en planerad aktivitet. Samtliga informanter visar att de besitterkunskap om, och att de har erfarenhet av, högläsning. Även om de två olika kommunerna hade olika utbildning inom högläsning, visade det ingen skillnad på deras kompetens.

 • 312.
  Bergkvist, Anna-Carin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Jonasson, Ulrika
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Någons skräp kan bli en annans skatt: En kvalitativ studie om återvinning och återanvändning i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien  handlar  om  hur  förskollärare  arbetar  med  hållbar  utveckling  i  den  pedagogiska verksamheten i förskolan samt hur de belyser och förmedlar hållbar utveckling för barn.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på hållbar utveckling utifrån den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen samt hur de arbetar med hållbar utveckling, med fokus på återvinning och återanvändning, ur ett förskoleperspektiv.

  Metod

  I studien har vi valt att använda en kvalitativ metod, en semistrukturerad intervju, då den är mer öppen och inbjudande till att respondenten får resonera fram sina svar. Fem förskollärare från fem olika förskolor från två kommuner intervjuades på sina respektive arbetsplatser.

  Resultat

  Resultatet av studien visar att de intervjuade förskollärarna arbetar medvetet med hållbarutveckling i den pedagogiska verksamheten på förskolan. I vilken utsträckning förskollärarna arbetar med hållbar utveckling såg olika ut på olika förskolor. I resultatet kom det tydligt fram att material återvinns och återanvänds. De flesta förskollärarna visar på att materialet är tillgängligt för barn.

 • 313.
  Bergkvist, Emmy
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Karlsson, Karin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kost i förskolan: Utifrån ett didaktiskt hållbarhetsperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien tar upp dels vad samtal om kost har för betydelse i förskolans verksamhet samt hur förskollärare resonerar kring matsvinn. Studien fokuserar på hur kost, matsvinn och hållbar utveckling kan bli ett lärande i förskolan.

  Studiens syfte

  Syftet är att undersöka hur förskollärare samtalar om mat i barngrupperna och ta reda på hur förskollärare resonerar kring matsvinn och överblivna rester på förskolan.

  Metod

  Kvalitativ metod med semistrukturerade frågor har använts i studien.

  Resultat

  Studiens resultat visar att förskollärarna anser att samtal om mat och matsvinn är betydande för barnen och är något som behöver lyftas i verksamheten. Dock är detta ofta samtal som det inte ges tid till eller glöms bort. Intervjuerna som genomfördes visade på att förskollärarna använder sig av olika strategier för att på ett didaktiskt vis kunna minska matsvinnet tillsammans med barngruppen i verksamheten. Resultatet visar även att kosten på ett sätt hade en större del i verksamheten förr i tiden än vad den har idag. Barn fick vara delaktiga i matlagning och hushållsarbete på ett bredare plan än vad barnen får idag. Dock är pedagogiken och medvetenheten kring mat mer synlig idag vilket bidrar till att det samtalas om mat på ett annat sätt nu än förr.

 • 314.
  Berglin, Lena
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Cederwall, Sara Lotta
  Hallnäs, Lars
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Jönsson, Birgitta
  Kvaal, Anne Karine
  Lundstedt, Lotta
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Nordström, Maria
  Peterson, Barbro
  Thornquist, Clemens
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Interaction Design Methods in Fashion Design Teaching2007In: The Nordic Textile Journal 2006-07, p. 26-51Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  The expressiveness of use is of focal interest in fashion design, which makes the perspective of act design important in learning/teaching. The objective of the project presented here was to introduce interaction design methods in fashion design teaching to make act design explicit throughout the different stages of the design process in a systematic manner; to develop a general workshop curriculum in experimental fashion design focusing on the expressiveness of wearing and use. A series of test workshops were implemented to provide a foundation for reflection and critical discussions. The main results, motivated by workshop evaluations, consist of theoretical models for a systematic development of workshop exercises in fashion design aesthetics.

 • 315.
  Berglund, Elsa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Oswaldson, Josefine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Omsorg och lärande i förskolan sett ur ett genusperspektiv: En undersökning hur pedagogers bemötande skiljer sig i omsorgssituationer och lärsituationer.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Här belyses jämställdheten som en viktig del inom förskolan för att kunna motverka de krav som sätts på barnen. Läroplanens mål tas upp för att visa på hur det begränsar barnens utveckling när rådande könsroller existerar. Jämställdhetsarbetet och värdegrunden belyses för att synliggöra att det hör till pedagogers pedagogiska uppdrag

  Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagogers bemötande i förskolan utmanar och/eller förstärker traditionella könsroller. Att motverka traditionella könsroller är ett av Läroplanens mål och därav en viktig aspekt till varför vi vill undersöka detta.

  Metod: Denna kvalitativa studie innefattar ljudinspelning som en del utav observation som metod. Observationerna genomfördes på två kommunala förskolor under förmiddagen under två dagar.

  Resultat: Vårt resultat visar att pedagoger bidrar till förstärkandet av könsroller. Ljudinspelningar visar att den enskilda pedagogen behandlar pojkar och flickor olika, men i olika situationer, som lärsituationer och omsorgssituationer. Studien visar hur det skiljer sig inom de olika tillfällena och hur pedagogen som individ positionerar sig gentemot pojkar och flickor.

 • 316.
  Berglund, Rebecka
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Claesson, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  "Lär man sig något på fritids egentligen?": En kvalitativ studie om lärandet på fritidshemmet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011b) står det att omsorgen på fritidshemmet ska ha ett tydligt pedagogiskt innehåll som ska bidra till att skolans kunskapsmål uppnås. Detta ska ske på fritidshemmet genom praktiska, laborativa och utforskande moment (Pihlgren & Rohlin 2011). I en rapport av Skolinspektionen (2010) framkommer att majoriteten av fritidshemmen i Sverige inte lever upp till sin fulla potential och betonar att fritidshemmen i större utsträckning bör bidra till att stimulera barnens utveckling och lärande. Skolinspektionen menar att en hög kvalitet i fritidsverksamheten gynnar elevernas kunskapsutveckling även i skolan. Studien handlar om fritidshemsverksamheten och det lärande som sker där samt pedagogernas möjligheter att bedriva pedagogisk verksamhet.

  Syfte

  Syftet med vår undersökning är att undersöka hur verksamma pedagoger på fritidshemmet beskriver lärandet som sker på fritidshemmet.

  Metod

  I studien har semistrukturerade kvalitativa intervjuer använts. Inför intervjuerna har informanterna fått förbereda sig genom att fundera kring en situation som de anser varit en bra lärandesituation på fritidshemmet.

  Resultat

  I resultatet framgår det att det på fritidshemmet förekommer många olika typer av lärande och att lärandet sker hela tiden. Först och främst verkar det vara ett socialt lärande som sker på fritidshemmet, åtminstone enligt de informanter som deltagit i undersökningen. Det framkommer även i studien att förutsättningarna för fritidsverksamheten hos de pedagoger vi intervjuat inte är optimala utan kan förbättras på olika sätt.

 • 317.
  Bergnell, Anneli
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Vetenskaplighet finns väl inte i verkligheten?2011Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kapitlet har för avsikt att diskutera aspekter av lärarutbildningens möjligheter och svårigheter när det gäller att uppmärksamma och sammanväva teoretiska studier och praktisk yrkesutövning. Ett för studenter möjligt gränsland mellan två verksamhetsfält, ett nödvändigt gemensamt forskningsfokus och framtida utmaningar i lärarutbildning diskuteras också. Litteratur och innehåll i den forskningsförberedande adjunktsutbildningen Lärarutbildning och vetenskap-lighet har utgjort inspiration för de tankar som redovisas nedan. Egna erfaren-heter av förskole- och högskoleverksamhet ligger också till grund för några av dessa ställningstaganden.

 • 318.
  Bergqvist, Mikaela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gustafsson, Kajsa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En för alla, alla för en: Elevers upplevelser av kamratrespons inom matematikämnet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den tidigare gjorda kunskapsöversikten fann vi “hål” i forskningen gällande elevers upplevelser om kooperativt lärande. Denna studie undersöker därför elevers upplevelser och erfarenheter om kamratrespons i matematikämnet. Lundgren, Säljö och Liberg (2014, s.308) menar på att kunskap är någonting som växer fram i interaktion mellan elever. Lärandet ses alltså som en del av den mänskliga gemenskapen där skolans uppgift är att involvera människor i samhällets kollektiva kunskaper. Fohlin et al. (2017 s.13) menar i sin tur på att det samhället vi lever i idag är demokratiskt och förväntas därför ha sammanlänkande roller. Varför speglas då inte undervisningen av ett hjälpande beteende. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11, s. 9) slår fast att skolan ska sträva efter att vara en levande och social gemenskap som ska bidra till vilja, trygghet samt lust att lära. Den ska även sträva efter att skapa de ultimata förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling, bildning och tänkande. Varje enskild elev i skolan har rätt att få utvecklas, få en ökad glädje, få möjlighet till att uppleva tillfredsställelse som ges vid framsteg och klara av de svårigheter som kan uppstå.

  Syftet med studien är därför att undersöka yngre elevers upplevelser och erfarenheter av arbetssättet kamratrespons inom matematikämnet. Vilka är elevernas upplevelser om kamratrespons och hur arbetar eleverna med kamratrespons och varför gör de det? För att finna svar på studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts, genom fokusgruppsdiskussioner.

  Resultatet i studien indikerar i huvudsak på att eleverna har en positiv inställning och upplevelse till arbetssättet kamratrespons. Det framgår även att eleverna inte endast tränar ämnesinnehåll utan även sociala förmågor då lärandet sker i en social kontext. Resultatet visar att kamratrespons har positiv inverkan på elevers kunskapsutveckling, uthållighet och motivation. Men förmågan att ge varandra gynnsam respons kräver övning där elevernas ansvarskänsla behöver utvecklas, både för sitt eget men också för gruppens lärande. För att kunna genomföra kamratrespons på korrekt sätt krävs det prioritering från läraren under en längre period. Läraren behöver också ha en förståelse för att arbetssättet inte passar alla elever. Men då forskningen belyser goda effekter när det gäller kooperativt lärande får läraren stöd i sitt didaktiska beslut att arbeta med kamratrespons.

 • 319.
  Bergqvist, Mikaela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gustafsson, Kajsa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En för alla, alla för en: en kunskapsöversikt om den kooperativa inlärningsmetodens inverkan på yngre elevers matematikinlärning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna kunskapsöversikt kartläggs nio internationella studier som studerar inverkan på kooperativa inlärningsmetoder jämfört med traditionella inlärningsmetoder. Kunskapsöversikten syftar till att vinna kunskap om vad forskningen belyser gällande skillnaden mellan traditionell och kooperativ inlärning inom matematikundervisningen genom att svara på frågeställningarna: 1) Har den kooperativa inlärningsmetoden positiv inverkan på elevernas prestation i matematik och i deras attityd gentemot matematik enligt de studier vi granskat? 2) Vilka fördelar och nackdelar om den kooperativa matematikinlärningen identifieras i dessa studier? Vi kartlägger och analyserar även studiernas forskningsmetoder för att på så vis identifiera styrkor och svagheter inom forskningsfältet.

  Som en röd tråd genom kunskapsöversikten har vi uppmärksammat hur forskare använt olika metoder och olika design i sina studier. För att få en fördjupad förståelse av innebörden av forskares val av metod och design och dess påverkan på resultatet har vi valt att genomföra en fördjupad analys som syftar till att identifiera styrkor och svagheter i studiernas forskningsmetoder samt synliggöra skillnaden mellan metoder. En styrka som identifierats i flertalet studier är de slumpmässiga gruppindelningarna samtidigt ses den ojämna fördelningen i grupperna som en svaghet. Skillnaden i studiernas metoder är att flertalet använt sig av kvasi-experimentell och experimentell design likväl skiljer sig två av studierna åt som använt sig av metaanalys och fallstudie.

  Den forskning som kartlagts visar att kooperativ inlärning har en positiv påverkan både på elevers prestation och på elevers attityd gentemot matematikämnet i jämförelse med traditionell inlärning. Det är gynnsamt för samarbete mellan klasskamrater och har positiv påverkan på vänskapsrelationer. Ingen av studierna synliggjorde några negativa aspekter av kooperativt lärande.

  Det skulle vara av intresse att ta reda på vad som kan utmärkas som negativt med denna typ av inlärningsmetod då metoden ännu inte är allmänt vedertagen i lärares undervisning. Ett område för vidare forskning är även att lära mer kring elevers inställning till kooperativt lärande. Utifrån de kartlagda studierna gjorda i andra delar av världen bör det understrykas att det inte går att dra slutsatsen att elever i svenska skolsystemet hade gynnats av detta. Dock stärker den svenska litteraturen i kunskapsöversikten att kooperativa inlärningsmetoder kan tillämpas i den svenska skolan.

 • 320.
  Bergström, Amanda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Olsson, Amelie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Inskolning i förskolan: Från vårdnadshavarens perspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med denna studie vill vi få mer kunskap kring vårdnadshavarnas syn på inskolningen, deras känslor, upplevelser och perspektiv för att kunna möta upp till eventuella förväntningar så gott som möjligt. Alla barn genomgår en inskolning innan de börjar på förskolan och det är av stor vikt att fokus läggs på denna period, både för barn och vårdnadshavare.

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur samverkan mellan vårdnadshavare och förskola upplevs under inskolningsperioden utifrån vårdnadshavarens upplevelser. De frågor vi kommer utgå ifrån är: Hur samverkar förskolan med hemmet kring inskolning? och hur upplevde vårdnadshavarna känslor, möten och önskemål kring inskolningen?

  Studien baseras på en kvalitativ metod genom webbenkäter med öppna frågor. Vi ville att vårdnadshavarna skulle kunna svara så utförligt som möjligt på frågorna och genom denna metod fick studien en variation i svaren. Genom att använda webbenkäter gav det oss en bredd i svaren.

  Utifrån frågeställningar i enkätform fick vi svar på hur vårdnadshavare upplevde inskolningen i form av känslor, samverkan och bemötande. I resultatet framkommer att vårdnadshavarna generellt är nöjda med förskolan och pedagogernas bemötande kopplat till inskolningen. Inskolningen är en känslofylld period där vårdnadshavarna upplevde sorg, glädje, ångest och olika förväntningar. Dessa nyckelord var de som förekom mest av alla känslor som vårdnadshavarna beskrev. Samverkan är en punkt som anses viktigt även för vårdnadshavarna och att denna framkommer i varierade former som exempelvis inskolningssamtal, uppföljningssamtal och den dagliga kontakten i verksamheten.

 • 321. Berndtsson, Inger
  et al.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Ullstadius, Eva
  Specialpedagogik: temaintroduktion2007In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 12, no 2, p. 81-83Article in journal (Refereed)
 • 322.
  Berntsson, Charlotta
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Utveckla skrivandet: en studie om respons i skrivundervisning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förmågan att kunna skriva är viktig både för individ och samhälle. För att utvecklas till en god skribent är respons på texter en bra hjälp. Forskning visar att den vanligaste formen av respons på texter är skriftliga kommentarer om språkets struktur men detta leder sällan till fördjupat lärande. Muntlig respons och samtal om texter är därför ett viktigt komplement. Respons kan ges på olika sätt och fokusera på olika saker men förhoppningen är att responsen ska leda till att mottagaren av responsen utvecklar sitt kunnande om området. Studiens syfte är att undersöka arbetet med respons på texter i skrivundervisningen i årskurs 4-6. Detta görs ur både ett lärar- och elevperspektiv eftersom båda dessa behövs för att responsen ska leda till önskat lärande.

  Studien är en kvalitativ studie där intresset är att undersöka några lärares och elevers tankar om respons kopplat till skrivande. Redskapet som använts är intervjuer. Det är tre stycken lärare i årskurs 4-6 samt nio elever som deltagit i studien. Som komplement till intervjuerna har även elevtexter med respons använts.

  Det insamlade materialet är analyserat och bearbetat utifrån fyra nivåer av respons som finns inom formativ bedömning. Studien har visat att både responsens innehåll och karaktär är viktig för att utveckla skrivandet. Det har också framkommit att eleverna i den här studien önskar att få positiv respons men detta är problematiskt utifrån tidigare forskning.

 • 323.
  Berntsson, Charlotta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sandelin, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  På tröskeln till det abstrakta: en undersökning om viktiga begrepp i undervisning om energi.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Energi är ett abstrakt område som är svårt för elever att förstå och för lärare att förklara. Enorsak till detta är att naturvetenskapen har ett komplicerat språk med många ämnesspecifikabegrepp som är nödvändiga men samtidigt försvårar lärandet. Syftet med den här studien ärdärför att undersöka vilka begrepp inom det naturvetenskapliga området energi som lärarebehandlar som mest viktiga och hur de arbetar för att eleverna ska förstå innebörden av dessabegrepp. I förhållande till detta blir det även intressant att se hur lärare resonerar kringlärarrollen som en del av lärandet och vilken betydelse det naturvetenskapliga språket har.Begreppsanvändningen belyses här genom teorin om tröskelbegrepp, det vill säga begreppsom har förmågan att öppna upp förståelsen för ett helt nytt område. Teorin omtröskelbegrepp används ofta tillsammans med variationsteorin som handlar om attlärandeobjektet måste sättas i olika sammanhang för att lärandet ska bli fördjupat. Eftersomenergi är ett abstrakt område bör läraren arbeta ämnesövergripande inom biologi, kemi ochfysik för att eleverna ska förstå att energi finns i flera olika kontexter. Tidigare hartröskelbegrepp främst studerats i högre utbildning men lyfts här som en möjlighet för attförbättra begreppsförståelsen även för elever i lägre åldrar. Undersökningen är baserad påintervjuer med fyra lärare i årskurs 4-6 i Borås Stad.Den första och andra frågeställningen handlar om vilka begrepp som anses vara särskiltviktiga för elevernas förståelse samt språkets betydelse. Utifrån både tidigare forskning ochintervjuerna identifierade vi begreppen energikälla och energiomvandlingar som möjligatröskelbegrepp inom energiområdet. Den tredje frågeställningen handlar om lärarnas roll ochundervisning för fördjupad förståelse av dessa begrepp. Lärarna tyckte att begreppen ärviktiga men svåra att använda eftersom det finns en oro för att eleverna inte förstår och därförtappar intresset.Vår slutsats är att begrepp är nödvändiga för att eleverna ska förstå det naturvetenskapligaområdet energi. Dock är det problematiskt att använda sig av det naturvetenskapliga språketdå det blir för abstrakt och svårt för eleverna, vilket i sin tur medför att eleverna inte lär sig despecifika begreppen. En djupare kunskap behövs kring vilka begrepp som är viktiga och hurförståelsen för dessa begrepp ska uppnås. För att förbättra begreppsförståelsen hos elever ilägre åldrar vore det även intressant att studera andra områden än energi utifrån teorin omtröskelbegrepp.

 • 324.
  Bertilsson, Carolina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vägar till skriftspråket: 1-3åringars tillgång till och intresse för skriftspråk i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur två förskolepedagoger resonerar kring de yngsta barnens (1-3 år) tillgång till och intresse för skriftspråket. Detta för att skapa större kunskap om 1-3åringars skriftspråksutveckling och synliggöra den kompetens som finns hos de allra yngsta på förskolan. Den metod som använts i studien är kvalitativ intervju. De två intervjuerna har kombinerats med foton av den fysiska miljön på respondenternas förskolor, för att på så sätt ge en tydligare beskrivning av de intervjusvar som behandlas i studiens resultat. För att tolka resultaten av dessa intervjuer utgår studien ifrån Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen.

  Resultatet visar att pedagogerna genom bilder i kombination med text ger barn tillfälle att lära sig känna igen bilden av ord och på så sätt ”läsa” dessa. Bilderna och skriften ger barn möjlighet att uttrycka sig även när de inte har orden. Dessa bildstöd leder till ett visat intresse för bokstäver och hur de sätts ihop till ord. Att visa intresse för att börja skriva själv är något som pedagogerna lagt märke till att vissa av barnen gör redan i tvåårsåldern. Genom att göra miljöerna och materialet på förskolan tillgängliga och lättåtkomliga för barn tillhandahålls redskap för utveckling och lärande, och det föränderliga i miljön ger inspiration och kan därmed skapa nya intressen. I resultatet framkommer att pedagogerna mer eller mindre medvetet arbetar med att stötta och utmana barnen utifrån den proximala utvecklingszonen. Detta både utifrån utformning av miljön och i det sociala samspel som uppstår mellan barn och pedagog.

 • 325. Biesta, G
  et al.
  Allan, JUniversity of Borås, School of Education and Behavioural Science.Edwards, R
  Making a difference in theory: The theory question in education and the education question in theory2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Making a Difference in Theory brings together original work from an international group of authors on the roles of theory in educational research and practice. The book discusses the different roles theory plays, can play and should play, both from a historical perspective and in light of contemporary discussions and developments. Particular attention is paid to the question of whether there are or should be distinctively educational forms of theory and theorising. The double engagement with the theory question in education and the education question in theory and theorising provides original insights in what theory does, might do or should do in educational research and practice. With contributions from internationally renowned authors in the field of educational theory, research and practice, the book will be of value to academics, researchers and postgraduate students in education.

 • 326. Biesta, J
  et al.
  Allan, J
  [external].
  Edwards, R
  The theory question in research capacity building in education: Towards an agenda for research and practice2011In: British Journal of Educational Studies, ISSN 0007-1005, E-ISSN 1467-8527, Vol. 59, no 3, p. 225-239Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The question of capacity building in education has predominantly been approached with regard to the methods and methodologies of educational research. Far less attention has been given to capacity building in relation to theory. In many ways the latter is as pressing an issue as the former, given that good research depends on a combination of high quality techniques and high quality theorising. The ability to capitalise on capacity building in relation to methods and methodologies may therefore well be restricted by a lack of attention to theory. In this paper we make a case for capacity building with regard to theory, explore the different roles of theory in educational research, and provide an outline of an agenda for capacity building with regard to theory.

 • 327.
  Bilanovic, Dino
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skönlitteraturens roll i ämnet Svenska som andraspråk2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språket är en grundpelare för att kunna ta del av det samhälle en människa befinner sig i och hon är inte minst beroende av språket för att ta del av och klara en skolgång. Det finns sparsamt med svensk forskning som förespråkar skönlitteraturen som metod i språkinlärning för andraspråkselever. Det visar sig att kursplanen för svenska som andraspråk inte förespråkar skönlitteratur för andraspråkselever i alls lika stor grad som svenskämnet gör forskning visar på att skönlitteraturdidaktik inte får lika stor roll i svenska som andraspråk på lärarutbildningar som den får i ämnet svenska. Den reducerade roll skönlitteratur får i svenska som andraspråks styrdokument och på lärarutbildningar gör mig nyfiken på hur lärare använder skönlitteratur i svenska som andraspråk. Eftersom att det finns så pass lite forskning om skönlitteratur för språkinlärning på andraspråkselever vill jag ta reda på hur svenska som andraspråkslärare undervisar med hjälp av skönlitteraturen och i studien undersöks processen text(bok)-val samt didaktiken. För att ta reda på varför vissa urval och didaktiska metoder används tar studien mer specifikt även reda på lärarnas syften.

  Denna studie är av kvalitativ art och i studien intervjuades tre andraspråkslärare. Resultatet av studien visar att andraspråkslärare arbetar med skönlitteratur i en stor utsträckning och att de inte påverkas av att skönlitteratur till stor del förbises i svenska som andraspråks styrdokument. I studiens bakgrundskapitel och resultat presenteras exempel och redogörelser för didaktik där andraspråkslärare använder skönlitteratur i sin undervisning. Vygotskijs sociokulturella teori utgör studiens teoretiska ram och hars hjälpt till att tolka och analysera de intervjuade lärarnas didaktik. Genom att använda sig av skönlitterära texter menar lärarna att deras elever utvecklar identitet, förstår normer och det svenska samhället, men att det även är en bra språklig källa där de samtliga lärare arbetar med ordförrådet med hjälp av nya ord som eleverna tillsammans med lärarna upptäcker i de skönlitterära texterna. De nya orden definieras därefter och blir via litteraturen använda i ett sammanhang. Elevers åsikter och demokratiska roll i klassrummet främjas också, menar de intervjuade, och det visar sig att lärarna gör antagandet att elever känner sig sedda och delaktiga i klassrummet och undervisningen.

 • 328.
  Billmayer, Jakob
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Choose us, we are so different!: Free schools’ self-descriptions and positioning on the Swedish school marke2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the beginning of the 1990‘s, Swedish parents have had the possibility of choosing schools for their children freely by taking publicly funded school vouchers to the chosen school. At the same time free schools started to develop, competing for the pupils and the school vouchers. Even though the free schools are a part of the school system, obligated to follow the same laws and curricula as the public schools, they describe themselves as something else, something “outside the system inside the system”.

  The aim of the paper is to identify, analyze and discuss the different strategies of inclusion/exclusion in the educational system that are used in the self-descriptions of the free schools. The paper is theoretically and methodologically informed by Luhmann’s (2002)⁠ social theory, which allows to study how social systems (the free schools) describe – and establish – themselves in relation to other systems and society. To describe and analyze the different ways of differentiation, economical theory is used. Porter’s (1980)

  generic strategies for reaching competitive advantage and Mintzberg’s (1996)⁠ strategies for differentiation are used as analytical framework.

  The data for the study is based on official information that can be found on the three largest free schools‘ websites including introductions, welcoming words, presentation of the staff, teacher recruitment sites, statistics etc etc.

  The data is analyzed using semantic-analysis (Andersen 2003)⁠ which allows to study and discuss how meaning is made inside social systems and how they construct and relate to their environment .

  It will be discussed and compared how the different free schools describe themselves on the one hand as legitimate and worthy parts of the Swedish educational system at the same time as they – for reasons of competition and marketing – differentiate themselves from other players.

  The introduction of the free schools have been a major reform in Sweden which impact has not yet been studied intensively. Educational research has had more focus on the marketisation of the school system, than the free schools in their own right. This study is to be understood as a first step in a forthcoming larger study about free schools in Sweden and their impact on the educational system and society.

  References

  Andersen, Niels Åkerstrøm. 2003. Discursive Analytical Strategies - Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann. Bristol: The Policy Press.

  Luhmann, Niklas. 2002. Einführung in die Systemtheorie. Herausgegeben von Dirk Baecker. Heidelberg: Carl Auer.

  Mintzberg, Henry, Joseph Lampel, James Brian Quinn, und Sumantra Ghoshal. 1996. The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. Harlow: Pearson Education.

  Porter, Michael E. 1980. Competetive Strategy - Thechniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.

 • 329.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Different Types of Order in Swedish and German Classrooms2014In: WERA Focal Meeting, Edinburgh, 2014-11-20, 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to examine which different kinds of classroom order there can be found in different countries. Schooling on the one hand is a global phenomenon and the classroom is usually seen as an integrated part of it. School systems on the other hand are nationally different. Therefore it is interesting to investigate whether, and to what extent, differences can be found in the classroom orders in different countries or if they are similar.

  The concept of disciplinary order formulated in Michel Foucault's book "Discipline and Punish" is the main theoretical framework of this study. Based on this concept an ideal type of "disciplinary classroom order" is formulated. This ideal type is the analytical starting point for describing different types of classroom order.

  The study is based on participant classroom observations, following German upper secondary school teachers and Swedish compulsory school teachers during their work week and in their classrooms.

  In the German examples, the classroom is the centre for teaching and learning activities at school; teachers and pupils are exclusively inside the classroom where the activities take place. The German classrooms are quite closed and the pupils are mainly static on their places whereas there is much movement in and out of the classroom as well as inside the classroom in the Swedish examples. This means that there are at least two different types of disciplinary classroom order to be found in the Swedish examples whereas only one in the German.

 • 330.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Discipline And Punish in Classrooms: Studying Classroom Management With Foucault - Three Films About School As Example2011Conference paper (Refereed)
 • 331.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Film in the Teacher Education Classroom: Theoretical Basis and Areas of Application2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  One difficulty that teachers in teacher education are faced with is the relative distance between the place of teaching, the teacher education classroom, and the subject taught, being a teacher in a classroom. The question is therefore how to involve experiences of teaching into the teacher education classroom in a way that is both practical inside the given frames and worthwhile for all participants, both students who already have experiences of teaching and those who do not.

  Films and other mass media productions can be sources for such (vicarious) experiences, which can bring pictures of practice to the theoretical teacher education classroom with relatively small effort.

  This paper will start at that point and address two issues: 1) a theoretical framework to examine the knowledge theoretical premises and possibilities of using mass media productions in educational purpose. This theoretical framework is based on the works of Alfred Schütz about ideal types as concept for social understanding and Niklas Luhmann's thoughts on mass media's role in society. 2) The paper will show which aspects of being a teacher and teaching are especially suitable to discuss using films. Using some examples, the paper will point out which themes that are usually addressed in films and why and how they can be adapted for educational purposes.

 • 332.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Imported Teachers in Sweden: Reasons for Import2017Conference paper (Refereed)
 • 333.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Inside or outside the system?: Swedish free schools’ self-descriptions2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the beginning of the 1990's, Swedish parents have had the possibility of choosing schools for their children freely by taking publicly funded school vouchers to the chosen school. At the same time free schools started to develop, competing for the pupils and the school vouchers. Even though the free schools are a part of the school system, obligated to follow the same laws and curricula as the public schools, they describe themselves as something else, something “outside the system inside the system”.The aim of the paper is to identify, analyse and discuss the different communicative strategies of inclusion/exclusion in the educational system that are used in the self-descriptions of the free schools. The paper is theoretically and methodologically informed by Luhmann’s social theory, which allows to study how social systems (the free schools)describe – and establish – themselves in relation to other systems and society.The data for the study is based on official information that can be found on the three largest free schools‘ websites including introductions, welcoming words, presentation of the staff,teacher recruitment sites, statistics etc etc.The data is analysed using Luhmann inspired semantic-analysis which allows to study and discuss how meaning is made inside social systems. It will be discussed and compared how the different free schools describe themselves on the one hand as legitimate and worthy parts of the Swedish educational system at the same time as they – for reasons of competition and marketing – describe themselves as different from the public schools.

 • 334.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Is leadership really everything?: Practitioners perspectives on schooldevelopment in a low-achieving Swedish municipality2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is part of a larger ongoing study which is conducted in a mid-sized Swedish municipality where the students results lie behind the national average and lower than theirsocio-economic background would implicate. This makes the municipality in question quiteunique and the general question is, what makes this municipality so special, what are thereasons behind the deviant results? Earlier attempts to identify and eliminate causes have notyet been successful, maybe because they have been aiming at areas of development in a toogeneral way, such as leadership, study environments or student health.The study which is presented in this paper has the aim to identify more specific andcomplimentary areas of development and improvement to the above mentioned.This will be done by using an inductive research strategy with teachers as informants whohave moved to the municipality during the last two years with prior teaching experiencesfrom other municipalities. (School education is organized by the municipalities in Sweden.The local “school systems” can differ quite a lot, structurally and pedagogically.) Theseteachers are due to their professional history capable of comparing different municipalities,they contribute to the research with inductive comparisons. The study will be able to add apractitioners perspective to school development and improvement work. Structural andorganizational aspects are completed by practical ones. The research is conducted usingletter writing, interviews and focus groups. The paper will include a discussion ofmethodological and data collection challenges and how they could be addressed.

 • 335.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Lärares ledarskap i svensk film och tv2012In: Lärare som ledare: i och utanför klassrummet / [ed] Berg, Gunnar; Sundh, Frank; Wede, Christer, Lund: Studentlitteratur , 2012, p. 71-85Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 336.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Monoculture or Diversity: Types of Order in Swedish and German Classrooms2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to describe which types of order can be found in observations in Swedish and German classrooms and to discuss what effects these implicate for the work of teachers. Schooling on the one hand is a global phenomenon and the classroom is usually seen as an integrated part of it. School systems on the other hand are nationally different. Therefore it is interesting to investigate whether, and to what extent, differences can be found in the classroom orders in different countries.

  The concept of disciplinary order as formulated in Michel Foucault's book "Discipline and Punish" is the main theoretical framework of this study. Based on this concept an ideal type of "disciplinary classroom order" is formulated. This ideal type is the analytical starting point for constructing and describing different types of classroom order based on classroom observations. The study is based on participant classroom observations, following German upper secondary school teachers and Swedish compulsory school teachers during their work week and in their classrooms.

  The results of these studies show that there can be found two different, and in many ways opposing, types of classroom order in the Swedish examples, whereas only one in the German.

  In the German examples, the classroom is the unquestioned centre for teaching and learning activities at school; teachers and pupils are exclusively inside the classroom where teacher centred whole-class lessons are carried out. During the lessons the German classrooms are quite closed and the pupils are static on their places. In the Swedish classroom observations this type of order can be found as well, but there it alternates with another almost opposite type of order where pupils are studying individually with the teacher as supervisor or mentor. The classroom is one of many places for these activities and is therefore much more open for teachers and pupils during the lessons.

  It will be discussed what possibilities and risks are carried along by either focusing on one type or shifting between different types of classroom order and what demands are put on the teacher in those different environments.

 • 337.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Oordningens möjligheter – en alternativ bild på livet i svenska klassrum2014In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 338.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Rum, tid och mobiltelefoner: klassrumsdisciplin i Sverige och Tyskland2017In: Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik / [ed] Landahl, Joakim; Lundahl, Christian, Stockholm: Natur och kultur , 2017, p. 129-149Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 339.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Schule in Schweden und Bayern: oberflächlich anders oder tiefgreifend eigenartig?2012Conference paper (Refereed)
 • 340.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  SHOULD THE DOOR BE OPEN? Classroom Discipline in Sweden and Germany2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate discipline in German and Swedish classrooms and describe its cultural contexts. In countries with compulsory education, it must be assumed that not all students voluntarily attend classes. The mandatory presence of students combined with the ban on corporal punishment in schools means that classroom interaction has to be organized according to certain manners and rules which are understood here as discipline, meaning the organization and control of individuals and their actions over space and time. This study assumes similarities in the fundamental disciplinary mechanisms, although different contexts will create different concrete manifestations of the phenomenon.

  Since the observation of cultural contexts is not as self-evident and direct as the observation of classroom interactions of teachers and students, the theoretical considerations here include a detailed discussion of methodology for observing culture. Starting with Alfred Schütz’ concept of ideal types and Niklas Luhmann’s theory on mass media, it is argued that culture can be observed through the products of mass media. The empirical data for this study therefore consists of classroom observations in Germany and Sweden as well as the examination of German and Swedish films and television series.

  Comparing and combining the results from classroom and film/tv observations using the construction of different ideal types allowed conclusions to be made about correlations between disciplinary order and whether a teacher is considered “good” or “bad”. This review of the various types of order is the basis for the description of cultural contexts.

  Keywords: classroom discipline, Sweden, Germany, film and television.

  Themes from the call for papers that might fit:

  (1) Innovative Research Methods

  (2) Curriculum

 • 341.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Should the door be open? Classroom Discipline in Sweden and Germany  Adding Nordic and curriculum theoretical perspectives?2015Conference paper (Other academic)
 • 342.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ska dörren vara öppen?: Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate discipline in German and Swedish classrooms and describe its cultural contexts. In countries with compulsory education, it must be assumed that not all students voluntarily attend classes. The mandatory presence of students combined with the ban on corporal punishment in schools means that classroom interaction has to be organized according to certain manners and rules (Luhmann, 2002a:108a). These rules are understood here as discipline meaning the organization and control of individuals and their actions over space and time (Foucault, 1987/1975). This study assumes similarities in the fundamental disciplinary mechanisms, although different contexts (here Germany and Sweden) will create different concrete manifestations of the phenomenon. Since the observation of cultural contexts is not as self-evident and direct as the observation of classroom interactions of teachers and students, the theoretical considerations here include a detailed discussion of methodology for observing culture. Starting with Alfred Schütz’ concept of ideal types and Niklas Luhmann’s theory on massmedia, it is argued that culture can be observed through the products of mass media. The empirical data for this study consists of field studies in the form of observations in German and Swedish classrooms as well as the examination of Germanand Swedish films and television series about teachers and students. The classroom observations were used to create ideal typical descriptions of different implementations of disciplinary procedure. Based on the analysis of teacher figures in various German and Swedish films and television series, several “good” and “bad” teacher types were initially identified. Combining the two results allowed conclusions tobe made about correlations between disciplinary order and whether a teacher is considered “good” or “bad”. This review of the various types of order is the basis for the description of cultural contexts. The results of classroom observations and film studies and their discussion in relation to prior Swedish research, gives the picture of a cultural context in which various forms of classroom order are avail-able, in which they are critically discussed and also can exist in parallel to each other. On the other hand, the German context seems to allow only one form of classroom order, both in actual school operations as well as in the mass media representation and scientific reflection.

 • 343.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Subject and Class Teachers and their Classroom Management Strategies: Signs of two Different Teaching Professions?2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Schools' legitimation as institutions can no longer be explained by the distribution of knowledge, but by the way knowledge is distributed. Aspects of classroom management and discipline is more and more getting into focus of educational research and teacher education. In many countries two ways of organizing teachers' work exist: class teacher on the one hand and subject teachers on the other. Even though this is a common phenomenon, the existing research literature on the subject is very limited.

  In this paper it will be analysed and discussed to what extent class teachers' and subject teachers' classroom management and communication strategies differ. This paper's empirical data consists of classroom observations following two class teachers and two subject teachers in southern Germany. All teachers work at lower secondary types of schools where either subject teachers or class teachers dominate.

  The two types of teachers have different educational and historic backgrounds, e. g. subject teachers have a long tradition of academic education, stemming from a grammar school tradition. Class teachers only recently became part of universitary education and go back to an elementary school tradition.

  The amount of empirical data in this study is limited and must therefore be seen as exploratory and as starting point for further, more extensive research. The analytical approach in this study is based on a model for constructing empirically founded, multidimensional typologies (Kelle & Kluge, 2010)⁠ which answers to the study's mentioned shortcomings in empirical data and theoretical preconceptions. This model implements both inductive and deductive elements and permits theorizing based on relatively limited amount of empirical data. Aspects of subject respectively class teachers' role in the class, their relations to subject, profession and pupils as it appears in everyday classroom work will be analysed. Aim of this paper is to discuss and open for further research about in how far the differences between classroom and subject teachers are significant enough that they can be described as two different professions.

  Literature

  Kelle, Udo, & Kluge, Susanne. (2010). Vom Einzelfall zum Typus : Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung. Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.

 • 344.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Subject and Class Teachers' Classroom Management: An Exploratory Study in Four Teachers' Classrooms in Bavaria2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Schools' legitimation as institutions can no longer be explained by the distribution of knowledge, but by the way knowledge is distributed.Aspects of classroom management and discipline is more and more getting into focus of educational research and teacher education. In many countries two ways of organizing teachers' work exist: class teacher on the one hand and subject teachers on the other. Even though this is a common phenomenon, the existing research literature on the subject is very limited.

  In this paper it will be analysed and discussedto what extentclass teachers' and subject teachers' classroom management and communication strategies differ. This paper's empirical data consists of classroom observations following two class teachers and two subject teachers in southern Germany. All teachers work at lower secondary types of schools where either subject teachers or class teachers dominate. The two professions have different educational and historic backgrounds, e. g. subject teachers have a long tradition of academic education, stemming from a grammar school tradition. Class teachers only recently became part ofuniversitary education and go back to an elementary school tradition.

  The amount of empirical data in this study is limited and must therefore be seen as exploratory and as starting point for further, more extensive research.The analytical approach in this study is based on a model forconstructing empirically founded, multidimensional typologies which answers to the study's mentioned shortcomings in empirical data and theoretical preconceptions(Kelle & Kluge, 2010)⁠. This model implements both inductive and deductive elements and permits theorizing based on relatively limited amount of empirical data. Aspects of subject respectively class teachers' role in the class, their relations to subject, profession and pupils as it appears in everyday classroom work will be analyzed.

 • 345.
  Billmayer, Jakob
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Day, Stephen Paul
  University of the West of Scotland.
  Visions and Voices: Scientific Literacy and Room for Autonomy in the Scottish and Swedish Science Curriculum.2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Curriculum making operates at the institutional, programmatic and classroom level (Doyle, 1992a 1992b). The institutional level, represented by curriculum policy at the interface between schooling, culture and society is typified by what is valued by society and desirable in socio-cultural terms. Day and Bryce (2013) argue that the curriculum policy vision (rationale) statements represent Institutional level curriculum making. The programmatic level is contained within documents and materials for use by schools to orient classroom activities. Day and Bryce (2013) further suggest that these documents represent the policy image. Curriculum making at this level transforms the institutional curriculum into school subjects which are framed by a set of arguments that rationalise the selection and arrangement of content and the translation of content for school and classroom use (Doyle, 1992b). This paper critically examines the extent to which Scottish and Swedish Science curriculum documentation supports meaningful curriculum making.

  Two competing visions of scientific literacy (SL) can be identified within most science curricular documents. Vision I SL, looks inward and relates to the discipline of science itself, e.g. its products and processes. Vision II SL looks outward at situations in which science has a role and relates to the situations in which science demonstrably plays a role in human affairs. These two visions of SL are used as a framework for analysing the Scottish and Swedish science curricula.

  A textual discourse analysis of Scottish and Swedish Science curricular policy documents relating to the primary and lower secondary school phase of education was performed. First, all relevant science curriculum documents relating to the Scottish and Swedish curriculum were identified and shared. Second, the authors read and analysed the orientation of the science curricula. Third, the authors read and identified the common and contrasting features of each country’s science curriculum and established the extent to which vision each curriculum attended.

  Analysis indicates structural similarities between the two countries science curricula in terms of breadth and range of content areas covered. They differ in terms of content detail; specificity of language and explicit orientation. They also differ substantially in the emergent voices and room for teacher autonomy. The Swedish science curriculum is more specific in its use of language with the Scottish being more vague. Both countries curricula have a clear orientation statement but the Scottish curriculum is orientated towards developing students as scientifically literate citizens with skills, competencies and knowledge whereas the Swedish curriculum is oriented towards students’ accumulation of scientific knowledge. The Scottish curriculum emphasizes scientific literacy more strongly than the Swedish, whereas both orientate mainly towards a Vision I SL.

  References.

  Day, S. P., and Bryce, T.G.K, (2013) Curriculum for Excellence Science: Vision or Confusion? Scottish Educational Review, 45 (1), 53-66.

  Doyle, W. (1992a). Curriculum and pedagogy. In P.W. Jackson (Ed.), Handbook of research on curriculum. New York: Macmillan.

  Doyle, W. (1992b). Constructing curriculum in the classroom. In F.K. Oser, A. Dick, & J. Patry (Eds), Effective and responsible teaching: The new syntheses. San Francisco: Jossey-Bass Publisher.

 • 346.
  Billmayer, Jakob
  et al.
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Perselli, Jan
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Berg, Gunnar
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Good and evil teachers: teaching and leading in the movie Hets2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Teachers' profession can be said to consist of at least two aspects, teaching and leading. Teaching summarizes subject matters and didactic knowledge, leading is the social part of teachers' work, for example arranging a learning environment, rules, discipline and teacher-pupil-interaction. Teachers are, of course, the formal leaders, managers, in schools and classrooms. They are put in this position by formal law and social customary. At the same time, teachers do have a choice how they exercise their part as a leader depending on personal preferences, their own education and, again, legal and social boundaries.. What is considered as good respectively bad leadership for a teacher is changeable.

  Teachers and schools are a common theme for film and television. The dramatic focus lies on the social aspects of school and classroom life, the relation between teachers and pupils for example, subject matters are rarely depicted. This means teachers are mainly portrayed in their role as leaders.

  Mass media, such as television and films, give direction to discourses in society. Analyzing them can give a clue to what matters concern at a certain time period and in a certain society. In Sweden the film Torment (Hets) written by Ingmar Bergman in 1944 has been influencing public discourse about school and teaching since then.

  In this paper we are going to analyze how teachers' leadership is depicted in this film. Using directed material as empirical data allows us to ask “Who is the good teacher and who is the bad – or evil – teacher?”

  In our discussion we will look at how the formal manager role that teachers get by law and social customary leaves space for different kinds of teachers' leadership. Will bigger juridical authority for teachers prevent evil teaching, or is the opposite more plausible? But even common ideas of morality will have to be considered and discussed; why is a certain type of leader connected with the role of the good hero and the other one is the evil villain? Is this the only way the different styles of leadership can be looked at?

 • 347.
  Birgersson, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Karlsson Borg, Minnie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Arbetet för en tillgänglig lärmiljö: Pedagogers arbetssätt ur ett relationellt perspektiv på en Montessoriförskola samt en Utvecklingspedagogiskt inriktad förskola.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  De senaste åren har begreppet utbildning och undervisning fått ökat fokus i förskolan. Samtidigt har barngrupperna ökat i storlek och barn i behov av särskilt stöd ska erbjudas en plats i verksamheten. En tydlig beskrivning av hur ett sådant inkluderande arbete ska gå till finns inte och pedagoger upplever att de inte har den kunskap som behövs för att bemöta barn i behov av särskilt stöd. Skolverket beskriver begreppet likvärdig utbildning som en utbildning som är tillgänglig för alla barn. Vårt syfte med den här studien är att utifrån ett relationellt perspektiv undersöka om pedagogerna på en Montessoriförskola respektive en Utvecklingspedagogiskt inriktad förskola arbetar lika eller olika för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Vi har en förhoppning om att det kan skapa nya perspektiv på hur ett arbete kring att skapa en tillgänglig lärmiljö skulle kunna gå till.

  Teori

  Urie Bronfenbrenner's ekologiska systemteori där individer och miljö påverkar varandra i en dynamisk, ömsesidig interaktion används som analysverktyg för studien.

  Metod

  Studien är en kvalitativ undersökning där fokusgrupp samt observationer använts som verktyg för insamling av dataunderlag.

  Resultat

  Resultatet visar att för att skapa en tillgänglig lärmiljö spelar grundläggande pedagogisk inriktning mindre roll om pedagogerna arbetar medvetet utifrån barns behov. Pedagogerna bör arbeta aktivt för en god sammanhållning i arbetslaget. Kommunikationen mellan pedagoger kring ett gemensamt förhållningsätt i arbetslaget är av vikt för att lärmiljön ska bli tillgänglig för alla barn. Pedagogens kompetens kring specialpedagogiska hjälpmedel underlättar för att möta barns behov och i större utsträckning kunna sträva efter att nå en tillgänglig lärmiljö.Resultatet tyder på att om ett relationellt arbetssätt upprättas i arbetslaget kan möjligtvis behovet av specialpedagoger ute i verksamheterna minska.

 • 348.
  Biria, Sonia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Shehadeh, Samira
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skönlitteratur från andra delar av världen: En kvalitativ studie om hinder och möjligheter i undervisningspraktiken.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet har varit att belysa en undervisningspraktik med särskilt fokus på arbete med skönlitteratur från andra delar av världen i svenskämnet årskurs 7-9. Idag lever elever i ett samhälle tillsammans med medborgare som har olika etnicitet och som kommer från olika kulturer. Eftersom eleverna möter olika kulturer är det viktigt för dem att utveckla en interkulturell medvetenhet kring andra livsförhållanden, inte bara i den västerländska delen av världen utan även övriga delar. För att kunna belysa studiens syfte genomförde vi en kvalitativ undersökning där vi intervjuade sex verksamma svensklärare i högstadiet. Intervjufrågorna var specifikt utformade för att undersöka lärarnas undervisningspraktik inom vårt forskningsområde. Efter en noggrant genomförd datainsamling och analys av data visade att det förekom skönlitteratur från skilda delar av världen dock med viss begränsning i den undersökta undervisningspraktiken. Detta var bland annat på grund av för lite kunskap hos lärarna och för lite resurser i verksamheten. Endast skönlitterära böcker av västerländskt ursprung där eleverna får ett andrahandsperspektiv på utom västerländska länder och dess levnadsvillkor, förekom i undervisningen.

 • 349.
  Bisholt, Birgitta
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Ohlsson, Ulla
  University of Borås, School of Health Science.
  Kullén Engström, Agneta
  University of Borås, School of Health Science.
  Sundler J, Annelie
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gustafsson, Margareta
  University of Borås, School of Health Science.
  Nursing students' assessment of the learning environment in different clinical settings2014In: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 14, no 3, p. 304-310Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction Nursing students perform their clinical practice in different types of clinical settings. The clinical learning environment is important for students to be able to achieve desired learning outcomes. Knowledge is lacking about the learning environment in different clinical settings. Aim The aim was to compare the learning environment in different clinical settings from the perspective of the nursing students. Design A cross-sectional study with comparative design was conducted. Method Data was collected from 185 nursing students at three universities by means of a questionnaire involving the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher (CLES + T) evaluation scale. An open-ended question was added in order to ascertain reasons for dissatisfaction with the clinical placement. Results The nursing students' satisfaction with the placement did not differ between clinical settings. However, those with clinical placement in hospital departments agreed more strongly that sufficient meaningful learning situations occurred and that learning situations were multi-dimensional. Some students reported that the character of the clinical setting made it difficult to achieve the learning objectives. Conclusion In the planning of the clinical placement, attention must be paid to whether the setting offers the student a meaningful learning situation where the appropriate learning outcome may be achieved.

 • 350. Bjarnason, D S
  et al.
  Persson, Bengt
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Inkludering i de nordiska utbildningssystemen: en sociohistorisk bakgrund.2007In: Psykologisk pædagogisk rådgivning, ISSN 0906-219X, Vol. 44, no 3, p. 202-224Article in journal (Refereed)
45678910 301 - 350 of 1681
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf