Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 616
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251. Hossain, Forhad
  et al.
  Mattila, Heikki
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  CST: its impact on Bangladesh textile and apparel industry2009Ingår i: Textile Asia, ISSN 0049-3554, Vol. 40, nr 7/8, s. 50-55Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 252.
  Hulkkonen, Marika
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lindqvist, Fredrik
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Belöningssystemets användning och effektivitet: En fallstudie av ettkommunalt bostadsbolag2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom att i praktiken se hur ett kommunalt bostadsbolag använder sig av belöningssystemsyftar denna studie till att få en bättre inblick i belöningssystemets användning ocheffektivitet. Vidare syftar studien till att bidra med en ökad förståelse och kartlägga hur ettkommunalt bostadsbolag kan begränsas och förhålla sig till de lagkrav som återges ikommunallagen (1991:900) och lag (2010:879) om allmännyttiga kommunalabostadsaktiebolag vid användningen av belöningssystem. Tre forskningsfrågor är formuleradeför att besvara studiens syfte. Studien är kvalitativ och genomfördes med en abduktiv ansats.Det har tillämpats ett hermeneutiskt synsätt för att tolka och förstå det material som samlats inoch datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer samt en kvalitativinnehållsanalys. Vid analysen av intervjuerna tillämpades en tematisk analys med ettdeduktivt förhållningssätt. Temana fastställde vi med hjälp av den teoretiska referensramenoch studiens syfte. Resultatet av innehållsanalysen har lyfts fram i en tabell där kopplingarmellan de undersökta lagarna och belöningssystemets begränsningar redogörs.Det framkommer i studien att det undersökta bolagets belöningssystem inte verkar effektivt iden utsträckning som är möjlig. Det finns delar av belöningssystemet som är bristfälligt dåledningen beskriver en avsaknad av vissa belöningar som de motiveras av. Vidare finnerstudien att kommunallagen (1991:900) och lag (2010:879) om allmännyttiga kommunalabostadsaktiebolag i ett flertal punkter kan begränsa användningen av ett kommunaltbostadsbolags belöningssystem.

 • 253.
  Hultén, Agnes
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Granath, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Flaggskeppsbutiker: en studie om användningen av konceptet på massmarknaden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur varumärken på massmarknaden använder flaggskeppsbutiker - både ur ett marknadsföringsperspektiv och ett varumärkesperspektiv. Vi ville studera om varumärkesidentiteten påverkar huruvida ett varumärke väljer att etablera flaggskeppsbutiker. Genom tidigare forskning, två olika modeller med fokus på marknadsföringsstrategi och varumärkesidentitet samt empiriskt material inhämtat från semistrukturerade intervjuer, har vi analyserat detta. Metoden som användes var kvalitativ och studien gjordes med en tvärsnittsdesign. I studien deltog sju respondenter, varav alla är butikschefer från flaggskeppsbutiker i Göteborg.Resultaten visar tydligt vilken roll varumärkesidentiteten har för en flaggskeppsbutik och vilka gemensamma drag som kan tydas mellan de flaggskeppsbutiker som finns i Göteborg. Vår studie besvarar hur flaggskeppsbutiker används på massmarknaden, hur viktigt det är med en bra marknadsföringsstrategi, samt fastställer att en flaggskeppsbutik är en väl användbar metod för detta.

 • 254.
  Husseini, Zeinab
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Högberg, Jasmin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kutllovci, Larglinda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ledarskap och konflikthantering: ledares sätt att hantera konflikter2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Konflikter är ett fenomen som förekommer i alla kontexter där individer integrerar med varandra. Konflikter har alltid funnits men synen på konflikter samt hur det hanteras har förändrats genom tiden. Konflikthantering är en viktig del i ledarskapet och är en av de viktigaste och centrala uppgifterna för en ledare. De flesta ledare ser konflikthantering som problematiskt eftersom de tycker att det är jobbigt och obehagligt att hantera konflikter på grund av rädslan för individernas reaktioner. Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan ledarskap och konflikthanteringsstrategier men det finns fortfarande en kunskapsbrist inom området. Syfte: Syftet med studien är att förklara om det finns ett samband mellan det situationsanpassade ledarskapet och konflikthanteringsstrategierna samt om sambandet kan ge ledare större möjlighet att hantera konflikter framgångsrikt. Metod: Denna studie har en kvalitativansats, där semistrukturerade intervjuer har genomförts med två organisationer, där en butikschef och tre medarbetare i respektive organisation intervjuades. Resultat: Denna studie har kommit fram till att det finns ett samband mellan det situationsanpassande ledarskapet och konflikthanteringsstrategier. Genom att kombinera stilarna i det situationsanpassade ledarskapet med konflikthanteringsstrategier och med hänsyn till både medarbetares och ledares åsikter kan rätt konflikthanteringsstrategi väljas, vilket också kan främja individernas utveckling.

 • 255.
  Hvitlock Hedlund, Ida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Långmo, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Intäktsredovisning: En jämförande studie mellan IAS 11 och IFRS 152016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intäktsredovisning är något som berör samtliga företag gällande redovisning av alla utfördaprestationer. Hur en intäktsredovisning upprättas skiljer sig åt mellan länder vilket har mynnatut i att uppförandet av en gemensam internationell intäktsredovisningsstandard. År 2002startade därför IASB och FASB ett samarbete som kom att kallas för konvergensprojektet.Detta konvergensprojekt utmynnade till slut i ett framtagande av en gemensam internationellredovisningsstandard för intäkter vilken benämns IFRS 15. Syftet med en ny gemensamstandard för redovisning av intäkter är att eliminera svagheter och att ta fram en enda standardsom är heltäckande, det vill säga som täcker in samtliga branscher och typer av transaktioner.Den nya standarden, IFRS 15, kommer att ersätta samtliga tidigare utgivna standarder förintäktsredovisning. Avsikten med den nya redovisningsstandarden var att den skulle träda ikraft den 1 januari 2017 men är i dagsläget framskjuten till 1 januari 2018.Syftet med studien är att utreda hur den nya standarden IFRS 15 skiljer sig vidintäktsredovisning jämfört med redovisning enligt nuvarande standard IAS 11. Dettaillustreras med tre egenkonstruerade typfall. För att besvara syftet undersöks vilkakonsekvenser som kan komma att uppstå vid tillämpning av IFRS 15 jämfört med nuvarandestandard IAS 11 avseende: inkomstskatt, utdelning och nyckeltal kopplat till aktiebolagensintressenter. Metoden som tillämpas för denna studie är en kvalitativ innehållsanalys med enabduktiv ansats.Resultaten av utfallen i de typfall som presenteras visar att tillämpningen av den nyastandarden IFRS 15 i större utsträckning innebär en senareläggning av intäkter jämfört medredovisning enligt nuvarande standard IAS 11. En senareläggning av intäkter som sker enligtIFRS 15 får följdeffekter på inkomstskatt, utdelning och nyckeltal som därmed påverkar ettföretags intressenter. Utfallen i de typfall som presenteras visar också att samtliga intressentersom presenterats i studiens modifierade intressentmodell gynnas av en mer jämnintäktsredovisning som IFRS 15 inte bidrar med.

 • 256.
  Häger, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Carlberg, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Värdet av kundklubbar: En fallstudie på ett fast fashionföretag2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Modebranschen är i ständig förändring. Den härda konkurrens som idag existerar i industrin sätter press på̊ företag, samtidigt är den moderna kunden ombytlig. Därmed blir relationen mellan kund och företag allt viktigare utifrån ett marknadsföringsperspektiv. För att skapa en relation mellan kund och företag väljer många företag därför att etablera kundklubbar. Kundklubbar kan även ses som ett effektivt sätt att påverka sina kunders köpbeteende och verka som attiydförändrare.

  Etiska och sociala avseenden blir allt viktigare för konsumenten, något som bekräftas i studien. Kunders köpbeteende kan förklaras med att det finns ett gap mellan attityd och agerande i en köpsituation, ett så kallat attitude-behaviour gap. Flera dimensioner finns i förklaringen till detta gap. Störst fokus ligger på̊ konsumentens bristande kunskap om hållbarhet vilket studien visar.

  Följande studie har undersökt värdet av kundklubbar ur både företagets och kundens perspektiv i en fast-fashion kontext. Genom intervjuer, fokusgrupp samt en enkät kunde frågeställningen besvaras och bekräftas. Utbildning av personal och Event Driven Marketing (EDM) i form av riktad marknadsföring är centrala lösningar som genomsyrar studiens resultat, vilket kan minska gapet. Genom utbildning kan företag effektivisera kommunikationen till kunden. Studien visar att en fortsatt implementering av EDM i kundklubben skapar ett ökat förtroende och lojalitet från kund till företag. Studien visar även att en kundklubb kan vara en effektiv marknadsföringskanal och fungera som ett verktyg för attitydförändring. En kundklubb utgör ett värde som nödvändigtvis inte behöver resultera i ett lojalitetsskapande men verka som attitydförändrare.

 • 257.
  Hämäläinen, Adam
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Dragic, Deni
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Servicescape i butiksmiljö: Hur använder sig butiker av servicescape för att skapa en kundupplevelse?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Internationella företag med nya affärsmodeller, minskande marginaler och nya internetaktörer har satt stor press på Sveriges sportbutiker. Idag använder företag pris, produkter och marknadsföring som deras kraftigaste konkurrensfördelar. Men dagens kunder söker efter upplevelser. Upplevelser handlar om att ha kul och få njuta, vilket gör kunden engagerad, därför bör företag fokuserat på annat än bara kärna produkten. En butik kan skapa en upplevelse genom att använda sig av Servicescape på ett bra sätt. Servicescape är en mängd olika faktorer som driva fram olika typer av respons hos kunden, kognitiv, emotionell och fysiologisk. Dessa faktorer är fysiska och delas upp i 3 dimensioner.· Omgivningen· Rumslig layout och funktionalitet· Skyltar, symboler och artefakter. Utöver den fysiska finns den sociala faktorn vilken är personalen. Vi har valt att undersöka hur tre av Sverige ledande sportbutiker använder sig av Servicescape i butikerna. Detta för att ta fram vad de gör bra samt om de brister som i sin tur kan vara en av anledningarna till företagets position på marknaden. Stadium som använder sig av servicescape mest tydligt är marknadsledande. Team Sportia som lägger minimal fokus på Servicescape är den butiken som det går minst bra för där Intersport ligger mellan dem både vad det gäller användningen av Servicescape och marknadsposition. Då det kan finnas en mängd olika anledningar till varför deras marknadsposition är som den är, vi finner att Servicescape spelar en stor roll till det. Vi finner att genom att används sig av Servicescape på ett bra sätt så får man en stor konkurrens fördel.

 • 258.
  Håkansson, Nadja
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  McCullough, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hur legitimerar svenska modeföretag CSR?: En kvalitativ studie om hur H&M Group och Nudie Jeans legitimerar CSR2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på vilka kanaler och vilka diskursiva strategier två svenska modeföretag använder för att legitimera CSR. Företagen vi har valt att studera är H&M Group och Nudie Jeans, då vi ser att dessa två företag representerar två olika delar av branschen. Vi valde metoden diskursanalys för att analysera företagens hemsidor och hållbarhetsrapporter, och kollade även på företagens instagram. Det empiriska materialet bestod alltså av analyser på de valda företagens hemsidor och hållbarhetsrapporter, utifrån den teoretiska referensram vi valt för studien. För att analysera och kunna beskriva hur företagen legitimerar CSR har vi kollat i vilken utsträckning de använder sig av strategierna moralisering, rationalisering, auktorisering och narrativisering. När vi kollade på företagens instagram räknas hur många bilder av de 100 senaste som har mer CSR att göra. Studien leder oss till slutsatsen att hållbarhetsrapporten är den mest använda kanalen för CSR legitimering av båda företagen, men att företagen använder sig av olika diskursiva strategier i legitimering av CSR. H&M Group använder sig främst av strategin moralisering för att legitimera CSR, medan Nudie Jeans främst använder rationalisering på hemsidan och auktorisering i hållbarhetsrapporten. Även att Nudie Jeans verkar ha funderat mer kring vilka strategier som ska användas på de olika kanalerna och att deras hållbarhetsrapport håller en bättre kvalitet än H&M Groups, trots att den är betydligt kortare. Framförallt för att Nudie Jeans till större utsträckning använder sig av strategin auktorisering i form av användandet av trovärdiga tredje parter för att bekräfta sina CSR-uttalanden, vilket vi ser är den viktigaste delen av legitimering av CSR.

  Vi hoppas att denna studie kan förmedla betydelsen av CSR och att den kan användas till att hjälpa företag hitta den rätta strategin för att legitimera CSR.

 • 259.
  Högberg, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  To Create and Measure Customer Engagement Through Social Media: Is it Actually Possible?2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Recent research suggests that customer engagement is one of the most important marketing objectives of the modern time. Customer engagement has gained importance because of the development of social media. Social media has provided consumers with the ability to interact with companies and other consumers in a new and more personal way. By allowing consumers to not only consume, but also create content, social media has given consumers the ability to engage in different customer engagement behaviors (CEBs), characteristic of social media. By creating a Facebook brand community, companies gain the ability to generate these behaviors, which in turn can be used to both the consumers, and the company’s advantage. 

  In this research the researcher examines the existing theories on how companies can market themselves to create customer engagement in their Facebook brand community, and what metrics can be used to measure the marketing effects. The study focuses on measuring characteristic measurements of social media and trying to interpret them into customer engagement. The results show that limited to no connection can be made between the suggested metrics and the concept itself, at least not through the study that has been conducted in this research. Finally, the study results in an interesting discussion regarding these theories and their relation to customer engagement.

 • 260.
  Hörndahl, Magda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Dervisevic, Sebila
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Shanghai’s development into sustainable consumption: an insight from a retail apparel’s industry on change in consumer behavior2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The concept of sustainable consumption is today an important area, due to the fact that humans of the world consume goods and services on a regular basis which contributes towards environmental change and deprivation of both renewable as well as nonrenewable resources. One of the areas that this concept can be applied within is the retail apparel industry. The consumption of clothing is an influential cause of the ongoing environmental alteration and the unsustainable consumption of textile and apparel is becoming an increasingly important phenomena. This study investigates how the retail apparel industry in Shanghai perceive consumers behavior towards sustainable consumption. The Chinese middle class is anticipated to increase a certain percentage the upcoming years. As a result it will lead to a heave in the consumption of all resources which will leave a considerable environmental impact. Sweden is considered to be one of the leading countries when it comes to sustainable living. In order to follow Sweden path of success in sustainable consumption a review has been conducted regarding important drivers which Sweden has adapted in order to improve attitudes towards sustainable consumption. These drivers are then later on compared to Shanghai’s current situation to see if they can be used to achieve the same result in Shanghai as they did in Sweden.The primary data consists of semi-structured interviews which have been conducted in Shanghai with established recycling retailers and Nordic retail vendors with a strong base in Sweden that have managed to establish their brand in China. The research findings that were concluded in the theoretical framework and the organizational review positioned three important drivers that can be used when analyzing the concept of sustainable consumption - consumers, businesses and the government. It has also been empirically proven that in comparison to Sweden where consumer’s behavior and attitudes towards sustainability are increasing and socially accepted, Shanghai demonstrates that the concept of sustainable consumer behavior and consumption is not as equally developed and accepted.

 • 261.
  Jacobs, Diana
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Majoran, Matilda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Digitalisering och dess påverkan på revision: En kvalitativ studie med fokus på revisionsprocessen & revisorns roll2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitalisering är en av framtidens starkaste förändringskrafter vilket påverkar revisionsbranschen i en snabb och accelererande takt. Med hjälp av datorer och avancerade programvaror har tekniker utvecklats för att på ett mer effektivt sätt genomföra revision. Idag kan en tydlig förändring inom branschen ses i form av en förenklad vardag, ökad rörlighet och ökad effektivitet som ett resultat av digitalisering. Syftet med denna studie är att undersöka hur de fyra ledande byråerna inom revisionsbranschen arbetar i en allt mer digitaliserad arbetsmiljö. Det som undersöks är digitalisering och dess bidrag till en effektivare revisionsprocess samt digitalisering och dess bidrag till hur revisorns roll har förändrats till att bli allt mer effektiv. Studien är av kvalitativt slag med en ansats som växlar mellan teori och empiri. En dokumentanalys av de fyra ledande byråerna inom revisionsbranschen samt sju semistrukturella intervjuer har gjorts som grund för resultatet. Undersökningarna görs för att utifrån studiens resultat kunna identifiera om digitalisering har de positiva effekter på revisionsprocessen och revisorns roll som tidigare forskning påvisar. Studiens resultat och slutsats visar på att både revisionsprocessen och revisorns roll har påverkats positivt av digitalisering. Idag kan en revision bestående av bättre kvalitét ges tack vare digitalisering och dess utveckling av revisionsprocessen i form av förändrad arbetsmetodik samt implementering av nya verktyg och system, vilket har effektiviserat revisionsprocessen. Resultatet av studien visar även på att revisorns roll har blivit allt mer effektiv som ett resultat av digitalisering och en effektivare revisionsprocess. Revisorns roll har förändrats i de avseenden vilka rör tid, kompetens, ansvar, klientkontakt och social kontakt men där ansvar inte har förändrats i lika stor utsträckning. Då digitalisering frigör tid kan revisorn agera mer likt en rådgivare och lägga mer tid på komplexa frågor inom revision och komplexa samtal med klienter.

 • 262.
  Jain, Sheenam
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. sheenam.jain@hb.se.
  Big data in fashion industry2017Ingår i: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: 17th World Textile Conference AUTEX 2017- Textiles - Shaping the Future, 2017, Vol. 254, artikel-id 152005Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Significant work has been done in the field of big data in last decade. The concept of big data includes analysing voluminous data to extract valuable information. In the fashion world, big data is increasingly playing a part in trend forecasting, analysing consumer behaviour, preference and emotions. The purpose of this paper is to introduce the term fashion data and why it can be considered as big data. It also gives a broad classification of the types of fashion data and briefly defines them. Also, the methodology and working of a system that will use this data is briefly described.

 • 263.
  Jarl, Pontus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Karlsson, Jonas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Transparens och jämförbarhet i IFRS 17: En undersökning utifrån ett intressentperspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter cirka 20 års arbete kommer en ny redovisningsstandard för försäkringskontrakt, den 1januari 2022, att träda i kraft. Standarden namnges International Financial Reporting Standards17 (IFRS) och kommer ersätta den nuvarande interimstandarden IFRS 4. Under denna tid har International Accounting Standards Board (IASB) tagit fram flera olika förslag förutformningen av IFRS 17. År 2013 publicerade IASB en så kallad reviderad Exposure Draft(ED) där företag och organisationer bjöds in att kommentera på de förslag som tagits fram. Dessa kommentarer, så kallade Comment Letters (CL), är av väsentlig karaktär för hur den slutgiltiga standarden kommer att se ut. Därav utgjorde dessa CL det empiriska underlaget i denna studie. Problemdiskussionen i studien visar att IFRS 4 har fått mycket kritik för att inte vara en tillräckligt transparent och jämförbar redovisningsstandard. Detta leder sedermera framtill studiens syfte. Syftet med denna studie är att ta reda på om intressenterna, som genom sina CL kommenterat på IASB:s reviderade ED från 2013, anser att förslagen i densamma kommer att leda till en merjämförbar och transparent redovisningsstandard. Dessutom syftar studien till att ta reda på om det föreligger mönster i intressenternas attityder till förslagen i 2013 års reviderade ED och i så fall vilka dessa mönster är. Totalt genererade den reviderade ED:n 198 CL från olika typer av intressenter. Studiens urvalsprocess medförde att 67 av dessa CL utgjorde det empiriska materialet. Då studiens syfte är att analyserna och tolka intressenternas attityder till förslagen i den reviderade ED:ngenomförs en kvalitativ innehållsanalys som innehåller inslag av både en induktiv och deduktivforskningsansats. Studiens resultat visar att majoriteten av intressenterna håller med om att förslagen som framförs av IASB i den reviderade ED:n från 2013 kommer leda till en mer transparent och jämförbar redovisningsstandard. Däremot är det många intressenter som påpekar att flera avförslagen är komplexa och svårförstådda. Vissa av kommentarerna från företagen och organisationerna som analyserats uttrycker även att denna komplexitet är något som riskerar att skada jämförbarheten och transparensen. De tydligaste mönstren från de CL som analyserats är att förslagen är en förbättring från nuvarande redovisningsstandard samt tidigare förslag från IASB. Dessutom uppvisas mönstret att förslagen i den reviderade ED:n kommer att leda tillökad jämförbarhet och transparens. Dock menar många intressenter att implementeringsprocessen kommer vara mycket tids- och resurskrävande. Studiens slutsatser visar att en majoritet av intressenterna ställer sig bakom förslagen som framförs i den reviderade ED:n. Däremot ställer sig många kritiska till komplexiteten i förslagensamt bristen på vägledning. Dessa slutsatser påvisar att IASB är på rätt väg att uppnå sitt mål med en redovisningsstandard som har en högre grad av transparens och jämförbarhet än den nuvarande.

 • 264. Jensen, Christian
  et al.
  Johansson, Staffan
  Löfström, Mikael
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  The project organization as a policy tool in implementing welfare reforms in the public sector2012Ingår i: International Journal of Health Planning and Management, ISSN 0749-6753, E-ISSN 1099-1751, Vol. 28, nr 1, s. 122-137Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Organizational design is considered in policy literature as a forceful policy tool to put policy to action. However, previous research has not analyzed the project organization as a specific form of organizational design and, hence, has not given much attention to such organizations as a strategic choice when selecting policy tools. The purpose of the article is to investigate the project as a policy tool; how do such temporary organizations function as a specific form of organization when public policy is implemented? The article is based on a framework of policy implementation and is illustrated with two welfare reforms in the Swedish public sector, which were organized and implemented as project organizations. The case studies and the analysis show that it is crucial that a project organization fits into the overall governance structure when used as a policy tool. If not, the project will remain encapsulated and will not have sufficient impact on the permanent organizational structure. The concept of encapsulation indicates a need to protect the project from a potential hostile environment. The implication of this is that organizational design as a policy tool is a matter that deserves more attention in the strategic discussion on implementing public policies and on the suitability of using certain policy tools.

 • 265.
  Jeppsson, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Petersson, Helena
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Eklund, Sofie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Så mycket mer än bara inköp: en studie om inköpares ledarroll i fast fashion-företag2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Som en spindel i nätet leder inköpare i fast fashion-företag sitt team mot uppsatta mål. Då inköpare ständigt står inför att ta snabba beslut och hantera tuffa förhandlingar, är det en spännande och komplex ledarroll som vi har valt att studera närmare. Dock finns det motstridigheter om hur ledarrollen bör skildras. Det saknas dessutom forskning som belyser inköpares ledande roll, i synnerhet i fast fashion-företag. Syftet med studien är därför att tydliggöra hur inköpares ledarroll ser ut i fast fashion-företag och för att fylla det gap som finns i forskningen. Vi har därför valt att studera hur inköpare betraktar sin roll som ledare i fast fashion-företag. Eftersom forskning visar att den kontext som inköpare verkar i har påverkan på ledarrollen har vi även studerat detta närmare. För att uppnå syftet med studien valdes en kvalitativ ansats med en tvärsnittsdesign. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sju kvinnliga inköpare från fyra svenska fast fashion-företag och skuggning av en inköpares arbete under tre arbetsdagar besvarades studiens frågeställningar. Empirin analyseras med stöd av Mintzbergs (1971) teori om tio olika ledarroller samt en fördjupning Mintzbergs (1971) teori med hjälp av senare forskning som stöd för att identifiera relevanta infallsvinklar. Resultatet från studien visar att inköpare inte intar en specifik ledarroll, utan intar flera som roller som de ständigt skiftar mellan. Den komplexa och dynamiska kontext som inköpare verkar i har stor påverkan på ledarrollerna, vilket är helt avgörande för vilka roller som blir dominerande. De mest framträdande ledarrollerna i studien, oberoende av kontextuella påverkansfaktorer, är kopplade till beslutsfattande. Detta eftersom beslut är den mest centrala delen av inköpsarbetet.

 • 266.
  Jernström, Jessica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Solskär, Martina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Värdeökande attribut online: En studie om kundvärde inom digital handel av kläder/accessoarer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digital handel har under de senaste åren ökat kraftigt och hög konkurrens bland företag via en online köpplattform har tillkommit på den svenska handelsmarknaden. Kläder och accessoarer varit en produktgrupp med svårigheter att ge en rättvis presentation av online och företag har tagit till flertalet strategier för att lyckas fånga konsumenters uppmärksamhet och generera kundvärde. Värde för kunden är dock komplext och kan vara svårt för företag att skapa, vilket lett till ökat intresse för kundbeteende under en köpprocess av kläder och/eller accessoarer online. Värdeskapande attribut vid en digital köpprocess har tendensen att leda till tillit och slutligen framkalla en lojal och återvändande kund.

   

  Syfte med studien är att identifiera värdeskapande attribut för konsumenter underköpprocessen av kläder och/eller accessoarer online. Avsikten är även att urskilja olikheter och/eller likheter mellan hur konsumentgrupper från två skilda modeföretag uppfattar kundvärde online. För att kunna utforma praktiska förslag gällande hur modeföretag kan bidra till ökat kundvärde online har en undersökningsmodell framtagits. Undersökningsmodellen är baserad på tidigare teorier och forskning samt de empiriska material som samlats in under uppsatsens gång. Modellen bygger på “Femstegsmodellen av köpprocessen” framtagen av Kotler och Kellers (2006).

   

  Det empiriska materialet kopplat till denna studie består av en enkätundersökning. Resultat angående uppfattat kundvärde och köpbeteende från tidigare studier ligger till grund för utformning av enkäten. Respondenterna av enkätundersökningen bestod av aktiva modekonsumenter online, från två skilda företag. Detta för att ge möjlighet till jämförelse mellan olika konsumentgrupper och dess preferenser vid digital handel av mode.

   

  Information från både tidigare forskning och denna studies empiri har analyserats för att identifiera konsumenters attityder och preferenser avseende köpprocessen online. Under denna del av arbetet har undersökningsmodellen använts som utgångspunkt och modellen har utvecklats för att möjliggöra identifikation av när i köpprocessen olika värdeskapande attribut skapas. Studiens resultat påvisar att det finns olika värdeskapande attribut genom hela köpprocessen av kläder och/eller accessoarer online och att det är viktigt för företag att anpassa delar av processen efter sin specifika kundgrupp.

 • 267.
  Jiang, Liru
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Discounts as marketing strategies for O2O platform—the case of Eleme2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  With the development of the Internet and online payment, Online to Offline (O2O) platforms come into people’s lives. O2O platforms provide offline goods and ser-vices for their online users and these platforms are various, for example, they can help the users to call taxis, order food, call babysitters, make orders for cleaning the car and so on, which help people a lot for its convenience. At the same time, attracting customers for these platforms becomes a problem and many of these choose to make discount strategies to reach their goals. Companies invest a lot of money on discounts for competition while investment sometimes is risky, because the company maybe cannot earn the money back, so it is very important to learn how to make discount strategies for O2O platform wisely.Eleme will be studied as the case of this study, because it is a successful example of developing its food delivery O2O platform through investing a lot of money on giving discounts to attract lots of users. Eleme is one of the best food delivery O2O platforms in China, and its users are quite many, so it is a suitable choice to investigate. A mixed method is used in this study. Interviews have been done on commercial tenants of Eleme and questionnaires have been sent to ordinary end-users of Eleme, and the combination of these two parts can lead to good dis-count strategies. To answer the questions of the thesis, relevant knowledge about O2O platform, market strategies, discount strategies, consumer behavior and measures taken by Eleme will be used.The result of this study shows that discounts of the O2O platform do attract lots of customers and giving discounts is a good way to be competitive. At the same time, the platform needs to balance the profits of itself and its commercial tenants, and pays attention to needs of the ordinary end-users behind discounts in case of los-ing them. Eleme used a lot of wise discount strategies to develop itself, but the competition in this area is continuing and many measures can be taken for further development.

 • 268.
  Johannesson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mattzzon, Ulrika
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Stärkt leverantörsrelation förbättrar framtiden: Inköp inom textilföretag i sportbranschen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Textilbranschen är i ständig förändring där alltmer krav ställs på företag då industrin utgör en belastning på miljön genom produktionsprocesser och utsläpp. Därmed utgör det ett kritiskt läge där företagen måste ta dess ansvar i hållbarhetsfrågor som rör leverantör och produktion. Historiskt sätt visar det på att kostnadsaspekten varit av prioritet vid val av leverantör och vid inköp, men forskning visar även på att hållbarhet är en aspekt som alltmer uppmärksammas och prioriteras. Studiens syfte är att undersöka och få en förståelse för hur företag prioriterar aspekterna kostnad och hållbarhet vid val av leverantör. Vidare undersöks om samarbete i relationen mellan företag och leverantör kan bidra till större fokus på hållbarhet inom etik och miljö. Studiens fokus är på inköpare i textilbranschen och på hur de resonerar kring avvägningen mellan hållbarhet och kostnad, samt titta på hur en stark leverantörsrelation kan leda till en förbättring i hållbarhetsmässiga frågor. Studiens teoretiska del lyfter fram forskning inom områdena nätverk, relationer, kostnad och hållbarhet som sedan etablerades i undersökningens empiri för att fylla det gap som finns. En kvalitativ metod har använts där en deduktiv ansats och tvärsnittsdesign upprättats genom intervjuer med representanter på företagen 8848 Altitude, Casall, Craft Sportswear, Didriksons och Houdini Sportswear samt en granskning av företagens hemsidor. Datainsamlingen har sedan sammanställts i studiens empiri där huvudsaklig ståndpunkt och information läggs fram som därefter kopplas till studiens teori i en analys. Huvudsakliga slutsatser i studien påvisar att aspekterna hållbarhet och kostnad har möjlighet att kombineras, dock att det fortfarande finns hinder till det. Vidare visar studien på att en stark relation mellan företaget och leverantör kan leda till utveckling och bättre lösningar för alla parter där de måste ta hänsyn till samhällets krav.

 • 269.
  Johannesson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Persson, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Controllerrollen: en ökad förståelse för rollen inom stora svenska företag2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Controllerrollen utvecklades inom organisationer i början av 1900-talet och har förändratsmycket över tidens gång. Controllern har gått från att ha en mer kameral roll till att ha fått en allt mer affärsinriktad och analyserande funktion inom företagen. Denna drastiska förändring av funktionen skedde på 1930-talet genom att Controllers Institute of America (CIA)startades, vilket ledde till att controllern fick den mer analyserande rollen. Inom företag iSverige och övriga Europa växte controller begreppet fram under 1970-talet. Men rollen som controller har fortfarande inte någon tydlig definition och kan se väldigt olika ut beroende på vilket företag controllern arbetar inom. Det finns även väldigt många olika typer av controllers, vilket ökar variationen av rollen. Uppsatsen syftar till att öka kunskapen om vaddet innebär att arbeta som controller; det vill säga vilka arbetsuppgifter och vilken kompetens som är vanligt förekommande inom yrket, vilka skillnader det finns mellan företag samt omdet finns en skillnad mellan hur controllern själv och övriga inom organisationerna definierar controllerrollen. Studien är genomförd med en kvalitativ metod och en abduktiv ansats. Materialet är insamlat via semistrukturerade intervjuer av både controllers och dessmedarbetare. Det genomfördes tio stycken intervjuer på fem olika företag, varav sju intervjuer var med controllers och tre intervjuer var med medarbetare. Resultatet blev att de intervjuade controllerna i studien gick att kategorisera som tre olika typer av controllers baserat på deras arbetsuppgifter och ansvarsområden; analytiker med inslag av kamrer, kamrer med inslag av analytiker samt en blandning av analytiker, pedagog och coach. Vi kan konstatera att vi märkt en viss skillnad i controllerrollen mellan företagen gällande företagsstorlek och hur rapporteringen är utformad, men inga större skillnader beroende på bransch. Avslutningsviskom vi fram till att de intervjuade controllerna och medarbetarna i stor utsträckning var överens kring vad controllerrollen innebär både i allmänhet och på de specifika företagen.

 • 270.
  Johansson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Tajallaei, Natalie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Showrooming – Hur konsumenter interagerar mellan multipla kanaler på individuell nivå2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att konsumenter går igenom flera handelskanaler vid ett och samma köp är något om blir allt vanligare idag. En brudklänningsåterförsäljare i Danmark gick nyligen ut i media om att butiksägaren kommer ta ut en avgift för att konsumenter ska få prova plaggen i dennes butik. Den underliggande faktorn var att konsumenter idag går in i fysiska butiker och provar för att senare köpa produkten online till ett lägre pris. Detta konsumentbeteende kan kallas för showrooming där butiken används som ett utställningsrum. Det är ett möjligt beteende för konsumenterna på grund av den oändligheten av handelskanaler som finns att tillgå idag. Det existerar en motpol till showrooming som benämns webrooming, där konsumenten använder internet för att samla information för att senare genomföra köpet i fysisk butik. Flera forskare har tidigare undersökt hur beteendet genomförs genom kvantitativ forskning. Denna studie utgår istället från att se hur konsumenter interagerar mellan multipla handelskanaler i sin köpprocess på individuell nivå utifrån showrooming fenomenet. Studien genomfördes med sex studenter på eftergymnasial nivå med tre respondenter inom informatik samt tre respondenter inom textil. Slutsatsen av studien var dels att konsumenterna utförde showrooming beteendet i olika utsträckningar men en skillnad uppstod beroende på produktkategori och utbildningsområde. En reflektion över pristillgänglighet och kvalitet skiljde studenter inom informatik gentemot studenter inom textil. Informatikstudenterna visade större belägenhet till showrooming beteendet där fysisk kontakt med produkten behövdes men köpet ändå slutade hos en konkurrerande digital återförsäljare. Detta grundades på studentrabatter och ett lägre pris. Majoriteten av textilstudenterna informationssökte hellre via digitala medel för att sedan köpa produkten i fysisk butik. Deras val motiverades på säkerheten med att beställa online samt möjligheten att ta hem produkten direkt. Resultatet i studien är viktigt för att visa på att även om siffrorna visar på att showrooming och webrooming är beteenden som konsumenter innehar så är det även viktigt att förstå varför beteendet existerar.

 • 271.
  Johansson, Fanny
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gustafsson, Lina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Relationsskapande genom marknadsföring via Facebook2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sociala medier har blivit en naturlig del av vår vardag och användningen av sociala medierökar i Sverige varje år. På sex år har andelen som dagligen använder sociala medier mer änfördubblats. De som använder sociala medier mest i Sverige är kvinnor. Användningen avsociala medier skapar en enorm potential för företagen att komma närmare sina kunder. Idagpratas det allt mer om hur användandet av sociala medier kan hjälpa företag med sinmarknadsföring. Marknadsföring på sociala medier bygger på interaktion och deltagande därföretag kan skapa en dialog med sina kunder. Sociala medier idag är därför inte enbartrenodlade reklamkanaler utan är kommunikationskanaler som framförallt kan användas för attbygga förtroende och stärka relationer mellan företag och kunder. Sociala medier har alltsålett till nya sätt för företag att marknadsföra sig och stärka sina relationer med redan befintligakunder. Frågan vi ställde oss var hur dessa nya sätt att marknadsföra sig egentligen påverkarrelationen mellan potentiella kvinnliga kunder och företag som marknadsför sig på socialamedier?För att ta reda på detta gjordes en kvalitativ studie som innefattade intervjuer i två olikafokusgrupper med kvinnor som tillhör två olika generationer. I fokusgruppen diskuteradesfrågor som berör sociala medier och den datainsamling som sker i samband med riktadmarknadsföring. Det framgick bland annat att sociala medier är ett bra verktyg för företagsom vill nå ut med reklam till rätt målgrupp och det var något som uppskattas av användarna.Efter utförandet kunde det även konstateras att det finns en viss känsla av obehag hosanvändare av sociala medier att det samlas in personlig information i samband med riktadmarknadsföring. Det framgick också att användare numera undviker att klicka på den riktademarknadsföringen och istället väljer att gå in på hemsidan istället för att klicka på annonsen.Nyckelord: Relationsmarknadsföring,

 • 272.
  Johansson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  To, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Dr. Jekyll & Mr. Hyde - En platsidentitets omvandling2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På grund av globaliseringen har konkurrensen mellan städer på senare tid ökat. Platser kan differentiera sig genom att arbeta med uppmärksamhet, inflytande, marknader, företag och evenemang. Detta medför att platsernas roll har förändrats där det riktas ett rampljus mot konstruktionen av platsvarumärke. Politiska dimensioner och platsens intressenter har betydande roller för ett starkt närvarande platsvarumärket. Genom att undersöka de tre begreppen; platsidentitet, platskultur och platsbild kan komplexiteten i konstruktionen av platsvarumärke tydliggöras. En fallstudie tillämpas för att studera platsvarumärke. Detta fall består av platsen Rosenlund i Göteborg där avgränsningen är projektet “Ett Blomstrande Rosenlund”. För att synliggöra konstruktionen av platsvarumärke tillämpas en identitets-baserad platsvarumärkes modell. Denna modell erbjuder ett sätt att se på platsidentitet som en dynamisk process. Med hjälp av modellen ges ett försök till att se hur de politiska dimensionerna, platsens intressenter samspelar med platsidentiteten, platskulturen och platsbilden. Empirin och analysen visar fragment av den komplexitet som råder i omformningen av ett platsvarumärke. Slutresultatet visar att det fanns en politisk närvaro under hela omvandlingprocessen. Här ser vi även en skiftning av de interna intressenternas inflytande på platsidentiteten. Omvandlingsarbetet visar tydliga tendenser att platsidentitet är en dynamisk process. Dock uppdagas det förutsatta och oförutsedda effekter som konstant influerar platsvarumärket. Här kan praktiken utnyttja erfarenheter och forskning i samband med omvandling av platsidentitet, varpå forma ett effektivare platsvarumärke.

 • 273.
  Johansson, Ida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Delwér, Josefine
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Transparens av skatt och internpriser: En del av företagens sociala ansvar?2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en konkurrenskraftig marknad söker sig multinationella företag till lågskatteländer för attmaximera vinsterna. Luckor i lagstiftningen samt utvecklingsländer som söker kapital harfrämjat att många multinationella företag bedriver strategier för att undvika eller undgåbeskattning. Dessa strategier är inget som företag väljer att presentera i deras årsredovisning.Det samma gäller de sociala konsekvenser som skatteplanering kan medföra. Det finns delademeningar huruvida företagens beskattning borde ses som en del av företagens ansvar. Syftetmed studien är därför att lyfta fram hur transparenta multinationella företag är i sinårsredovisning kring beskattning och internprissättning till följd av skärpta riktlinjer. Baseratpå rekommendationerna i BEPS action 13 vill vi skapa en medvetenhet i hur bristandetransparens av beskattning samt internprissättning hos multinationella företag kan ses som ettCSR-problem. Studien grundar sig i en tvärsnittsstudie med en kvalitativ ansats. Genom eninnehållsanalys har vi samlat in datamaterial i form av årsredovisningar från ett urval av sexmultinationella företag. Utifrån den teoretiska referensramen har empirin analyserats vilkethar gett en förståelse huruvida företagen är transparenta kring sin beskattning ochinternprissättning. Resultatet visade på att det fanns en variation huruvida företag ärtransparenta i sin årsredovisning, generellt sätt höll sig samtliga företag på en låg nivå avtransparens. Vi kan konstatera att samtliga företag uttryckte att beskattningen utsatteföretagen för en riskexponering. Ett flertal av företagen uttryckte vidtagna åtgärder i och medimplementeringen av BEPS action 13, ändå var det bara två företag som såg beskattningensom en del av CSR.

 • 274.
  Johansson, Jonna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Norrström, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ledarskap – hur uppfattningar påverkar kvinnors karriär2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sverige har genom historien haft ett icke jämställt samhälle men är idag ett av världens mest jämställda länder. Dock verkar det kvarstå hinder för kvinnor att göra karriär och vad hindren består av råder det delade uppfattningar om. Därför är syftet med studien att studera uppfattningar hos män respektive kvinnor om egenskaper och förmågor som är manliga och kvinnliga i ledarskapet för att se inom vilka situationer respektive ledarskap är mest gynnsamt, samt genom en analys undersöka om det finns någon koppling till hur det kan påverka kvinnors möjligheter till att göra karriär. Resultaten har analyserats med hjälp av Hersey och Blanchards teori om Situationsanpassat ledarskap.Genom en kvalitativ fältstudie har sex stycken semistrukturerade intervjuer genomförts med respondenter av både manligt och kvinnligt kön från organisationen Handelsbanken. Vi har haft en komparativ design av studien för att tydligt kunna analysera och jämföra likheter och skillnader i uppfattningarna av båda könen.Vår studie har fokuserat på i vilken mån eller omfattning uppfattningar i sig kan ses som ett hinder för kvinnors karriär. Våra resultat visar på att det finns uppfattningar som indikerar på att kvinnor kan anses som olämpliga ledare vid situationer med hög uppgiftsorientering eftersom deras uppfattade egenskaper som mer omhändertagande, avvaktande och försiktiga inte premieras till sådana positioner. Manliga ledare sågs som mer lämpliga kandidater till den typ av situation i och med att de uppfattades ha egenskaper som karaktäriseras av hög uppgiftsorientering. Vi anser därför att uppfattningarna om det kvinnliga ledarskapet kan ses som en bidragande faktor till varför kvinnors karriärer hindras från att nå vissa toppositioner. Med den slutsatsen anser vi att vår forskning bidrar med en ny dimension till den befintliga teorin om varför det finns få kvinnor på toppchefspositioner.

 • 275.
  Johansson, Kajsa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Österberg, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Harmonisering av föreställningsramar: En komparativ studie av IASB och FASB2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den internationella aspekten av redovisning har på senare tid blivit allt mer betydande då många företag utformar sina finansiella rapporter för en internationell publik. Det finns dock väsentliga skillnader i redovisning mellan länder som kan försvåra jämförbarheten. Det har växt fram en medvetenhet kring dessa skillnader och olika försök mellan länder har gjorts för att eliminera dessa. IASB och FASB påbörjade år 2002 ett samarbete för att minska antalet skillnader mellan deras redovisningsstandarder, för att sedan försöka göra dem mer enhetliga. Detta samarbete utmynnade även i ett annat projekt som fokuserade mer på respektive normgivares föreställningsram. Detta samarbete avbröts dock år 2010 och endast en liten del av föreställningsramarna hann revideras samstämmigt. Medan FASBs föreställningsram består av fem olika dokument som ursprungligen utgavs mellan år 1984 och 2010 och som sedan har uppdaterats, gav IASB ut en helt ny och reviderad föreställningsram i mars år 2018. Dessa händelser har lett fram till studiens syfte. Syftet med studien är att undersöka hur harmoniserade IASBs och FASBs föreställningsramar är genom att jämföra vilka avsnitt som behandlas i respektive föreställningsram samt undersöka de likheter och skillnader som finns i de gemensamma avsnitten. Dessutom syftar studien till att presentera möjliga förklaringar till den identifierade graden av harmonisering. Genom att jämföra dessa gemensamma delar har vi kunnat ta fram en approximativ grad av harmonisering vilken ligger till grund för den gjorda teoretiska reflektionen och analysen. De slutsatser som kan dras av studien är att föreställningsramarna främst innehåller likheter, fastän det också finns flera skillnader. Trots att olikheter kunde identifieras har den samman-fattande bedömningen av de fyra delarna varit att det råder en relativt hög grad av harmonisering. Vår bedömning är att graden av harmonisering skulle kunna förklaras ur ett legitimitets-perspektiv, då normgivarna vill försäkra sig om att de uppfattas som legitima av utomstående. Det kan även ses ur ett isomorfiskt perspektiv som menar att organisationer tenderar att efter-likna andra organisationer inom samma bransch som de uppfattar som mer framgångsrika. Vår studie bidrar med litteratur om harmonisering av IASBs och FASBs föreställningsramar. Studien är även högst aktuell då ingen liknande studie med IASBs nyligen publicerade föreställningsram har hunnit göras.

 • 276.
  Johansson, Lina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Myrnäs, Lisa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Petersson, Viktoria
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållbart ledarskap: Begreppet i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots att det finns indikationer att egenskaper som är vanligt förekommande bland svenska chefer kan relateras till aspekter som återfinns i studier om hållbart ledarskap finns det ingen forskning som undersöker denna typ av ledarskap i Sverige och bland svenska ledare. Syftet med denna studie är att beskriva det svenska hållbara ledarskapet. Genom en kvalitativ ansats har vi samlat in data i form av artiklar och texter för att ge svar på hur det svenska hållbara ledarskapet beskrivs och vad de mest förekommande aspekterna är när svenska chefer talar om sig själva som hållbara. Resultatet visar att det svenska hållbara ledarskapet syftar till att vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar, samt innovativ och att ledare ser och involverar sina anställda. Överlag beskrivs inte svenska chefer som hållbara. Vissa vd:ar arbetar aktivt med social och ekologisk hållbarhet och många besitter egenskaper som är typiska för hållbart ledarskap men inte i tillräcklig utsträckning för att definieras som hållbara ledare.

 • 277.
  Johansson, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ahmed, Lorin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  H&M:s hållbarhetsredovisning - En innehållsanalys av Vd:ns ord2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med rapporten är att få förståelse för hur ett företags legitimitet kan påverkas av en skandal. Rapporten undersöker hur Hennes & Mauritz försöker reparera och upprätthålla sin legitimitet genom deras hållbarhetsredovisning samt Vd:ns ord. I och med att intressenters engagemang för företag har ökat, samt att intressenter har lättare att få information, väljer företag som H&M att kommunicera till allmänheten med hjälp av sina hållbarhetsredovisningar. Det skapas således en insyn i företaget då hållbarhetsredovisningar visar företagets ställning, utveckling och följder av dess verksamhet gällande frågor så som sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och miljö. Rapportens fokus ligger på en skandal som uppdagades i media år 2012 gällande låga levnadslöner i Kambodja. Genom en kvalitativ innehållsanalys har H&M:s hållbarhetsredovisningar, med fokus på Vd:ns ord, för åren 2010 till 2014 studeras och analyserats med hjälp av teoretisk referensram och medial uppmärksamhet. Den teoretiska referensramenen består av legitimitetsteorin, CSR och GRI. Efter att kritiskt analysera H&M:s hållbarhetsredovisningar påvisade resultatet att H&M försöker att använda sina rapporter för att återfå och bibehålla sin legitimitet.

 • 278.
  Johansson, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sahlman, Viktoria
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Internationell internprissättning: en komparativ studie om hur redovisningstradition påverkar skattemässiga regler2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utreda hur OECDs riktlinjer för internprissättning implementerats i svensk respektive amerikansk lagstiftning, för att fastställa i vilken utsträckning redovisningstradition påverkar implementeringen av skattemässiga regler. För att uppfylla syftet har vi utfört en komparativ studie, som baseras på en kvalitativ innehållsanalys, där vi klassificerar regelverken utifrån i vilken utsträckning de är princip- eller regelbaserade. Undersökningen är relevant då internationell internprissättning av många anses vara den mest prioriterade internationella skattefrågan i dagsläget. Det blir därför relevant att undersöka om redovisningstradition påverkar hur internationella regler för internprissättning implementeras i nationell skattereglering. Enligt vår vetskap har inget liknande klassificeringsförsök gjorts tidigare vilket ytterligare förstärker relevansen av utförd undersökning och analys. Vårt bidrag till forskningen är att försöka beskriva hur verkligheten ser ut avseende om nationell redovisningstradition påverkar implementering av internationella skattemässiga regelverk. Vi vill även bidra till att göra diskussionen kring klassificering av regel- och principbaserade standarder mer nyanserad.För att kunna avgöra om regelverken är princip- eller regelbaserade har vi identifierat olika begrepp och definitioner som indikerar om ett regelverk är regelbaserat eller principbaserat. För att identifiera dessa indikatorer har vi studerat både ekonomisk och juridisk litteratur. Utifrån den information som indikatorerna resulterar i presenterar vi argument för varje undersökt regelverk i de olika länderna, gällande i vilken utsträckning de är princip- eller regelbaserade. Således kan sedan slutsatser dras kring i vilken utsträckning nationella redovisningstraditioner påverkar implementering av internationella skatteregler.I studien diskuteras att hur regler kring internationell internprissättning implementeras i nationell lagstiftning inte bara påverkas av normgivande supranationella organisationer som OECD. Påverkan på det sätt som regler kring internprissättning implementeras kan således ske mellan OECD och medlemsländerna men även mellan medlemsländerna. I studien diskuteras även det faktum att det föreligger en debatt kring om klassificeringen av standarder som regel- eller principbaserade är giltig. Vår studie förstärker bilden av att indelningen är aktuell och har förankring i verkligheten.Vår slutsats är att nationell redovisningstradition, avseende om redovisningen bygger på regler eller principer, påverkar implementering av internationella skatteregler. Det blir tydligt då vår studie visar att OECDs riktlinjer för internprissättning är ett principbaserat regelverk. Vidare har vi fastställt att redovisningen i Sverige bygger på principbaserade regelverk. Påverkan från nationell redovisningstradition kan fastställas då OECDs riktlinjer för internprissättning har implementerats rakt av i Sverige. I USA, där redovisningen bygger på regelbaserade regelverk, har däremot OECDs riktlinjer för internprissättning inte implementerats på något område i nationell lagstiftning. I USA utfärdas istället separata regler kring internprissättning. Vår studie visar att dessa är utformade på ett regelbaserat vis. Sammantaget visar detta att nationell redovisningstradition i hög utsträckning påverkar implementeringen av internationella skatteregler.

 • 279.
  Johansson, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Thomassen, Christina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Innehålls- och kvalitetssprinciper enligt GRI: En jämförande studie av sju Svenska företag2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att redogöra för hur de arbetar med samhällsansvar. Detta ansvar benämns Corporate Social Responsibility (CSR) och speglar tre dimensioner, miljömässigt, socialt, och ekonomiskt ansvar. Intressenter ställer allt högre krav på företagens hållbarhetsredovisningar, då det finns en ökad trend och en ökad medvetenhet kring detta ansvar i samhället. I och med detta krav har företagen i sin tur efterfrågat riktlinjer att förhålla sig till i denna typ av redovisning. Den ledande organisationen som upprättar riktlinjer kring detta är Global Reporting Initiative (GRI), de har gett ut riktlinjer i fyra generationer, där de senaste publicerades 2015. Dessa riktlinjer är inte lagstadgade utan endast en rekommendation, som företag kan välja att använda sig av, samt att företag kan välja i vilken utsträckning de vill använda sig av riktlinjerna. Detta är ett av skälen till att hållbarhetsrapporter skiljer sig åt, ett annat skäl är att olika branscher definierar hållbarhet olika. För att öka transparensen och öppenheten i rapporterna har GRI upprättat ett antal innehålls- och kvalitetsprinciper som företag ska ta hänsyn till när de framarbetade sin hållbarhetsrapport i enlighet med deras riktlinjer. Dessa principer har vi haft som grund till vår studie.Syftet med vår studie är att generera kunskap om skillnader som förekommer i hållbarhetsrapporter. Detta har vi gjort genom att jämföra hur företag arbetar kring de innehålls- och kvalitetsprinciper som GRI:s upprättar som hjälpmedel i framarbetandet av hållbarhetsrapporter. Samt att hitta skillnader som eventuellt kan hänföras till att olika branscher definierar hållbarhet olika.Vi har genomfört en kvalitativ dokumentanalys, där vi granskat sju svenska företag som är listade på den svenska börsen Nasdaq Stockholm. De rapporter vi använt är utgivna för år 2015 och upprättade i enlighet med GRI:s G4 riktlinjer.Resultatet av vår studie visar att det förekommer variationer av innehåll samt kvalitetsskillnader i företagens hållbarhetsredovisningar. Att det varierar i innehåll uppstår av naturliga skäl, då företag har olika intressenter i olika branscher. Skillnaderna som förekommer i rapporternas kvalitet grundas mycket i företagens val av språk och att det brister då det inte finns ett standardiserat formulär av rubriker samt mätmetoder.

 • 280.
  Johansson Tapper, Erik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Svensson, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Frivillig miljökompensation: Klädkonsumentens vilja att täcka plaggets fulla kostnad2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är känt att modeindustrin har ett stort anspråk på miljön, men trots det finns det inga fungerande lösningar på problemet i dagsläget. Ett sätt att komma till bukt med problemet äratt låta konsumenten miljökompensera vid köptillfället. Den här studien undersöker konsumenters inställning till en frivillig miljökompensation vid klädköp. Liknande studier har gjorts tidigare, då på flygresenärers vilja att frivilligt klimatkompensera för koldioxidutsläpp. Det har därför varit av intresse att testa liknande undersökningsmetod på konsumenter imodeindustrin.

  Tidigare forskning har konstaterat att ett flertal variabler är betydande för konsumentens vilja göra grönare konsumtionsval. Detta har mynnat ut i fyra hypoteser som testar hur konsumenters attityd till miljökompensation, upplevda konsumenteffektivitet, upplevda miljökunskap samt kön korrelerar med viljan att miljökompensera. Studien har även undersökt hur konsumenternas vilja att kompensera påverkar det ekonomiska värdet som konsumenten sätter på miljöproblemen kopplade till klädproduktion.

  Undersökningen bygger på 225 enkätsvar från studenter vid en medelstor svensk högskola. Resultaten från studien visar på signifikanta samband mellan flera av de förklarande variablerna och viljan att delta i frivillig miljökompensation. Den genomsnittliga kompensationsnivån uppgår till halva plaggets försäljningspris, vilket är en uppseendeväckande siffra. Respondenternas preferenser visar även att miljökompensationen bör fördelas lika över olika projekt för bättre miljö.

 • 281.
  Johansson, Tore
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Tripplehelix-samarbeten ur ett västsvenskt perspektiv2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 282.
  Johansson, Tove
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Tjänsteföretagets möjligheter att påverka serviceupplevelsen: en studie om företags värdeerbjudanden och påverkan på kunden2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sedan sekelskiftet har fokus inom marknadsföring gått från en varucentrerad till en tjänstecentrerad vy, där samskapande av värde mellan kund och företag är centralt. Tjänster, som karaktäriseras av immateriella resurser, samproduktion och heterogenitet, står idag för majoriteten av sysselsättningen i samhället. Mycket forskning har gjorts om hur kunder uppfattar tjänster och hur detta påverkar tillit och nöjdhet. Därför syftar denna studie på att undersöka tjänsteföretagets roll i den värdeskapande processen genom att studera hur de underlättar för kunden att skapa värde och hur deras värdeerbjudanden kan påverka kundernas upplevelse av tjänsten.Den empiriska delen i studien baseras på intervjuer gjorda med representanter från två företag, Pinchos (restaurang) och Fysiken (gym), som klassats som upplevelse- respektive förtroendetjänster. Deras perspektiv på kundernas upplevelse och förväntningar har sedan jämförts med deras kunders faktiska upplevelse och förväntningar genom intervjuer med nuvarande eller tidigare kunder. Studien visar på att respektive företags roll i den värdeskapande processen i dessa fall är stor då kunderna till dessa företag har mycket ansvar och kontroll över sina egna upplevelser. Därför blir värdeunderlättande en stor del för båda företagen eftersom de måste erbjuda de resurser som kunden behöver för att självständigt kunna skapa värde av tjänsten.

 • 283.
  Johansson, Ulf
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sundström, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Håkan, Sundell
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rickard, König
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Jenny, Balkow
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Dataanalys för ökad kundförståelse2016Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 284.
  Johnson, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Vidén, Carolina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Generation Y träder in: Hur kan företag motivera och behålla en generation som ständigt är på väg någonstans?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Generation Y intar arbetsmarknaden med särskiljande egenskaper, förväntningar och behov, vilket resulterat i ett mer frekvent byte av arbetsplats än vad tidigare generationer gjort. Chefer och ledare måste således utveckla ny förståelse för hur de skall arbeta med att behålla de yngre medarbetarna, för att undgå risken att förlora företagets viktigaste tillgång, kunskapen.Det finns sedan tidigare omfattande forskning kring hur organisationer arbetar med kunskapsbevaring och dessutom mycket forskning kring den nya generationens egenskaper. Vi upplever däremot att det saknas forskning kring hur organisationer skall ta tillvara på den kunskap som riskerar att försvinna när den nya generationen träder in på arbetsmarknaden. Studien syftar till att söka förståelse i vad det är som gör att medarbetare från generation Y är villiga att stanna kvar inom den studerade organisationen tillräckligt länge för att organisationen skall få möjlighet att ta tillvara på kunskapen.Utförandet av studien har skett genom en abduktiv ansats, där teori och empiri samlats allt efter studiens gång. Insamling av empiri har skett i form av en fallstudie, där semistrukturerade intervjuer genomförts på ett multinationellt, tidigare svenskägt, teknik- och produktionsföretag, verksamma i bilindustrin, placerat i Göteborgsområdet. Trots att det visade sig att organisationen i dagsläget är relativt duktig på att ta tillvara på och motivera de yngre medarbetarna, kan de inte ta det förgivet. Vi har kommit fram till ett par viktiga slutsatser som vägledning inför framtiden; det första är att utvecklingsmöjligheter, stimulerande arbetsuppgifter och en balans mellan arbetsliv och privatliv är de primära incitamenten som motiverar medarbetare från generation Y i den studerade organisationen; för det andra skiljer sig generation Ys tidsuppfattning från övriga generationer. Slutligen behöver chefer och ledare identifiera de arbetsuppgifter som är inre motiverade för de yngre medarbetarna, för att på bästa sätt hålla dem tillfredsställda.

 • 285.
  Jonasson, Jasmine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nordengren, Eric
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Tillgångars behandling i föreställningsramen 2015: En undersökning utifrån ett intressent- och kulturperspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2011 drog IASB slutsatsen att föreställningsramen åter borde vara ett prioriterat projekt för revidering. Syftet med denna revidering var att tillhandahålla bättre riktlinjer till standardssättare. Detta mynnade ut i ett ”Exposure Draft” (ED), som IASB publicerade i maj år 2015. Revideringen ledde bland annat fram till ett antal förändringar av olika definitioners innehåll. Studiens problemdiskussion visar att processen att skapa en accepterad föreställningsram är komplex.Syftet med denna studie är att undersöka intressenternas attityd gentemot IASBs revidering av tillgångsdefinitionen i förställningsramen, år 2015 och utreda om attityden skiljer sig mellan olika intressentgrupper samt kulturer för att se om den borde fortsätta revideras.Den 25 januari 2016 hade 241 ”comment letters” publicerats på IASBs hemsida som svar på IASBs ED 2015. Efter bortfall och urval erhöll vi 92 ”comment letters” som behandlads i denna studie. För att utläsa intressenternas åsikter och attityder, avseende tillgångsdefinitionen, valde vi att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Vi antog sedan en abduktiv forskningsansats, som innebär att studien innehåller både deduktiva och induktiva inslag.Studien indikerar att en majoritet av respondenterna delade IASBs uppfattning angående de olika delarna av tillgångsdefinitionen, dock är det endast en minoritet av respondenterna som delar IASBs uppfattning angående samtliga delar av tillgångsdefinitionen. Detta innebär att de flesta intressenter motsatte sig någon del av definitionen. Den främsta kritiken är att revideringen medför att fler osäkra tillgångar kan recogniseras i balansräkningen. Det förekommer också en avsaknad av riktlinjer kring vissa delar av tillgångsdefinitionen.Vår slutsats är att det förekommer skillnader mellan intressenternas attityder och att detta i vissa fall är kopplat till deras ekonomiska intresse. Studien indikerar även att det finns en marginell skillnad mellan de olika kulturområdena (African East, Anglo, Asian-Colonial, Germanic, Less developed Asian, More developed Asian, More developed Latin och Nordic). En majoritet av respondenterna inom de studerade kulturområdena innehar ett optimistiskt synsätt gentemot tillgångsdefinitionen vilket står i kontrast till tidigare forskning. Utifrån denna slutsats så anser vi att tillgångsdefinitionen borde fortsätta revideras för att skapa klarare riktlinjer.

 • 286.
  Jonsson, Gustav
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ståhl, Linn
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bilders påverkan på ett företags varumärke2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [he]

  Användningen av sociala medier för att framföra budskap i form av bilder, fortsätter att ökavarje år. Foton anses kunna förmedla ett kraftfullare meddelande och på en mindre yta,jämfört med text. Dock är det svårare att exakt kunna precisera hur bilder som publicerasuppfattas av mottagarna, då varje person gör sin egna fria tolkning. Enligt Aakers teorierpåverkar allt som sänds ut från ett företag dess varumärke, vilket gör det svårt att bestämmavilka bilder som egentligen bör användas. I ett försök att koppla ihop bild, sändare, mottagareoch varumärke har två restauranger samt tio deltagare intervjuats. Den empiriska data syftadetill att upptäcka hur restaurangerna använder sig av Instagram och vad tanken är bakom varjepublicerad bild. Detta jämfördes sedan med mottagarnas syn på bilderna och hur dettapåverkade restaurangens varumärkeskapital. Resultatet visade att en mängd olika orsakerpåverkar mottagarens perception av publicerade bilder. I många avseenden lyckasbildkommunikationen mellan sändare och mottagare, men specifika punkter gällande bildersutformning, motiv och känsla bör tas i åtanke. Den slutgiltiga analysen bidrar till en djupareförståelse för sambandet mellan bilder och hur det påverkar varumärket.

 • 287. Jonsson, Pernilla
  et al.
  Stoopendahl, Patrik
  Sundström, Malin
  Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
  Capturing the full-circle brand experience. Eight insights into the future of retail.2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  If you are a retailer or an e-commerce merchant, you could feel threatened by the digital revolution currently revamping the retail industry, or you could be excited by the potential for growth that lies ahead. Whether you jump at the chance of change – and reap the rewards – really depends on you. The shift of retail towards an omni-channel experience is changing how we view the branding of products and services. Digitized shopping is empowering consumers and changing their behavior, resulting in significant parts of the purchase process moving out of the store and into homes. In our research study for Centiro, we set out to investigate how and why the purchase process can be used to improve a company’s competitive edge. The research comprised an ethnographic study of consumers in their own homes and an online survey of 1000 consumers. This qualitative and quantitative approach has provided an insight into how online shopping is changing what it means to be a consumer. It leads us to the key question for our retail future: how is branding strategy affected when consumers adopt new digital purchase processes? We argue that the purchase process becomes a full-circle once the purchasing experience begins and ends in the consumer’s home. Based on consumers’ own opinions and their behavior, we have considered which parts of the purchase process need to be leveraged to become more competitive. Our eight insights are designed to help you to capture the potential of these new full-circle consumers.

 • 288.
  Järdemar, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ismaili, Marigona
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hur ser ansvarstagandet inom hållbarhet ut mellan olika branscher?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problem: Idag påverkas företagen av tryck utifrån av sina intressenter vilket gör att de måste ta ett större ansvar för att legitimera sig. Olika branscher har varit med om olika skandaler och blivit uppmärksammade på olika sätt. Kan detta leda till att branscher utvecklas olika i sitt ansvarstagande för hållbarhet?Syfte: Syftet med studien är att undersöka om olika branscher i Sveriges näringsliv har utvecklats olika emot ett hållbart samhälle och därmed att beskriva hur långt deras ansvarsområden sträcker sig i årsredovisningar och hållbarhetsredovisningar. Mer specifikt undersöka branschernas ansvar inom ekonomi, miljö och socialt.Forskningsfråga: Vilka skillnader finns det mellan branschernas ansvarstagande inom hållbarhet idag?Forskningsdesign: För att besvara vår forskningsfråga använde vi oss av en kvalitativ innehållsanalys av företagens hållbarhetsrapporter och årsredovisningar. Vi utför en tvärsnittsstudie av tre branscher med tre företag i varje bransch. Branscherna är Textil-, livsmedel- och finansbranschen.Slutsatser: Sammanfattningsvis kan man se att det finns skillnader mellan branscherna. Textilbranschen visade på störst ansvar när man jämförde alla kategorier. Medan livsmedelsbranschen och finansbranschen visade på ett mindre ansvar i förhållande till textilbranschen. När vi sedan ser till varje kategori kan man urskilja var skillnaderna ligger. I den ekonomiska kategorin fanns en stor likhet och inga skillnader kunde identifieras. Inom kategorin för miljö visade textilbranschen ett betydligt större ansvar i förhållande till de övriga branscherna. Kategorin för det sociala ansvaret var betydligt mer omfattande och de olika branscherna utmärkte sig olika mycket i de olika underkategorierna. Inom alla underkategorier visade det sig att Livsmedelsbranschen tog ett mer jämnt ansvar. I anställningsförhållanden och arbetsvillkor utmärkte sig finansbranschen och vidare visade textilbranschen på ett stort ansvar inom mänskliga rättigheter.

 • 289.
  Karlgren, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Wingfors, Fabian
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Destinationsutveckling i samband med folkliga motionslopp2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att kartlägga hur två av Sveriges största folkliga evenemang,Vasaloppet och Göteborgsvarvet, påverkar de destinationer de äger rum i och hur använder desig av respektive ort. Även hur aktuella kommuner och offentliga instanser kopplade tilldestinationsutveckling arbetar för att kapitalisera på dessa evenemang, dels ekonomiskt menframförallt i marknadsförande och imagelyftande syfte. För att uppnå studiens syfte harföljande forskningsfrågor utformats: “Hur arbetar kommunen, kopplat till destinationsutveckling,för att kapitalisera på dessa evenemang, dels ekonomiskt men framförallt imarknadsförande och imagelyftande syfte?” och “Hur påverkar Vasaloppet och Göteborgsvarvetsina respektive destinationer och hur använder evenemangen sig i sin tur av orten?”Stora evenemang relaterade till turistnäringen arrangeras ofta av självständiga aktörer utaninblandning från offentlig verksamhet. Dock kommer det offentliga alltid påverkaförutsättningarna för arrangemanget genom exempelvis att förse evenemanget med nödvändiginfrastruktur, transportmedel, markupplåtelse med mera, vilket är något som staten,kommunen, landstinget eller myndigheter ansvarar över (Svensk Turism 2010).Forskningsfrågorna har besvarats med hjälp utav semistrukturerade intervjuer med 19personer som vi ansett vara relevanra. Dessa är: Informant vid Mora kommun, Älvdalenskommun och Malung-Sälens kommun samt informant vid Sälens turistbyrå, Eva-Lena Frick(Vasaloppets VD) och Bo Edsberger (Göteborgsvarvets general).Vidare har även sponsorer avevenemangen och deltagare intervjuats. Intervjuerna gavs innebörd genom meningskoncentrering.Detta betyder att information som framkommit i intervjuerna delas in i olikateman. Intervjutexterna har sedan analyserats med hjälp av vår referensram som innehåller decentrala begreppen: Turistdestination, Evenemangsmarknadsföring, Event branding ochSportevenemang. Vidare kompletterades faktan från intervjuerna med information från mediasom behandlat de olika evenemangen.I studien har ett tydligt beroende mellan arrangör och destination identifierats i tvåvägariktningar. Det visar på behovet av samarbete och stöttning mellan de två parterna för att nåbäst möjliga resultat och utveckling. I studien framkommer hur de olika inblandadeorganisationerna i dagsläget arbetar med och förhåller sig till varandra.

 • 290.
  Karlsson, Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Wettéus, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Att vara eller icke vara lojal?: En studie om varumärkeslojalitet inom Generation Y2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats inom företagsekonomi berör ämnet varumärkeslojalitet och hur Generation Y, generationen född mellan år 1980-2000, förhåller sig till fenomenet. Studiens övergripande syfte är att undersöka huruvida Generation Y är lojal eller inte och vad anledningarna är till varför de blir lojala eller väljer att byta varumärke. Det finns ingen bestämd definition av begreppet varumärkeslojalitet, men man kännetecknar det bland annat som återkommande köp, benägenhet att rekommendera och en positiv attityd till varumärket. Tidigare forskning inom området påstår att Generation Y är en illojal generation som ständigt är på jakt efter det senaste på markanden och utan eftertanke byter varumärken. Vi upplever att forskningen som berör ämnet är begränsad och att de egentliga orsakerna till varför Generation Y beter sig som de gör i sitt konsumtions- och lojalitetsbeteende inte tydliggörs. Vår studie har syftet att fördjupa sig i frågan och ge en ökad förståelse för Generation Y och deras beteende.Studiens tre forskningsfrågor är: Är Generation Y en illojal generation? Vad krävs för att Generation Y ska vara lojal? Varför slutar Generation Y konsumera ett varumärke? För att möta studiens syfte har en kvalitativ undersökningsmetod valts och för att besvara studiens frågeställningar har kvalitativa intervjuer genomförts. 15 semistrukturerade intervjuer med personer i olika åldrar, födda mellan år 1980-2000 gjordes. Därmed kunde vi täcka kvoten för Generation Y. Till intervjupersonerna ställdes frågor angående konsumtion, lojalitet och byte för att få en övergripande bild av hur deras konsumtionsbeteende ser ut.Från intervjuerna och den teoretiska referensramen har vi sammanställt ett resultat som ger en övergripande bild av Generation Y och generationens förhållande till varumärkeslojalitet. Resultatet som framgår av studien visar att Generation Y är benägen till återkommande köp av varumärken, rekommendation och har en god attityd mot varumärken. Med detta kan slutsatsen dras att Generation Y är lojal. Dock finns en skiljelinje. Om lojalitet kräver exklusivitet, att man bara konsumerar från ett varumärke ur en bransch, är generationen generellt sett illojal. Om man istället utgår från att lojalitet kan vara multipel, att man regelbundet konsumerar ett antal varumärken ur en bransch, kan man dra slutsatsen att Generation Y är lojal. Ur studien framgår vad som påverkar varför en person ur Generation Y blir lojal. Det faktorer som främst leder till lojalitet hos Generation Y är bra service och god kvalitet. En kombination av de två faktorerna förstärker lojaliteten och ökar chansen för att den ska uppstå och bestå. Studien redovisar även de främsta orsakerna till varför Generation Y byter varumärke. Byte beror främst på olika typer av missnöjdhet. Byten utan upplevd missnöjdhet beror främst på ett stimuleringsbehov, viljan att testa något nytt och rekommendationer från betrodda personer i omgivningen.

 • 291.
  Kellerth, Max
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Siman, Sintan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ågren, Oscar
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Balanserat styrkort och kundperspektivets inverkan på kundrelationer: Enstudie om anpassning av kundperspektivet hos svenska banker2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vikten av att ha starka kundrelationer är avgörande för organisationer i en ständigt konkurrensutsatt marknad. För att lyckas erbjuda produkter och tjänster som är av värde förkunderna måste företag använda alla sina resurser till dess fulla potential. I Sverige har många rapporter identifierat att företag har problem med sina kundrelationer. För att hantera problemet och förbättra företagens interna processer, bygga upp kundernas förtroende och tillfredsställelse finns olika managementverktyg som TQM, Mckinseys 7s, Lean och Balanserat Styrkortanvändas. Balanserat Styrkort har sedan dess introduktion setts som ett av de mest populära managementverktyg. Upp emot 50 procent av företagen i Fortune 1000 har använt BalanseratStyrkort i olika former. I den teoretiska referensramen undersöker vi användningen av Balanserat Styrkort samt dessolika perspektiv. Detta gjorde det möjligt för oss att få en djupare inblick i syftet med BalanseratStyrkort och hur det kan användas för att uppnå bättre kundrelationer. Syftet med vår studie är att undersöka hur företag använder det balanserade styrkortets kundperspektiv för att förbättra sina kundrelationer. I vår forskning vill vi identifiera de faktorer som har betydelse för företag i att uppnå högre kundnöjdhet och därmed bidra till befintligforskning samt minska gapet inom detta område. För att uppnå syftet med denna studie valde vi en kvalitativ forskningsmetod med en deduktivansats. För att samla in data för vår empiri intervjuade vi anställda på storbankerna SEB och Nordea som hade någon form av relation till det balanserade styrkortet i deras dagliga arbete. I vår studie fann vi att banken med högre kundnöjdhet styrde sin verksamhet mer i linje med vad teorin säger för att uppnå högre kundnöjdhet. Vi fann också att de arbetade mer proaktivt idet dagliga aktiviteterna för att förbättra kundrelationerna. Vi såg även att bankerna i praktiken använder olika strategier och metoder som är anpassade för deras verkliga behov.

 • 292.
  Kindberg, Mikaela
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nimer, Nadine
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Earnings Management genom Oförklarliga Periodiseringar: En studie om resultatmanipulation i svenska företag vid nyemission2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I tidigare studier har det framkommit att amerikanska företag manipulerar sina finansiella räkenskaper inför en nyemission med hjälp av Earnings Management genom oförklarliga periodiseringar. Detta görs i syfte att reflektera en bättre bild av företagets finansiella ställning gentemot hur det i verkligheten ser ut. Företeelsen tillämpas med avsikt att erhålla ett större finansiellt riskkapital då företaget utfärdar nyemission. Denna studie undersöker om svenska företag agerar likt amerikanska företag vid en nyemission och därför är syftet i studien att undersöka om svenska företag tillämpar Earnings Management genom oförklarliga periodiseringar vid perioden då de utfärdar nyemission. Svenska företag har varit av intresse i följande studie då svenska företag verkar under ett annorlunda redovisnings- och skattesystem än amerikanska företag gör, varpå vi vill testa om teorin Earnings Management genom oförklarliga periodiseringar är tillämpbar på även svenska företag, trots de skillnader som föreligger mellan ländernas lagsystem. Studien har genomförts med hjälp av en kvantitativ metod som vi presenterat med hjälp av en deskriptiv statistisk analys. De resultat som framkommit i studien är att även svenska, såväl som amerikanska, företag tillämpar Earnings Management genom oförklarliga periodiseringar vid de kvartal då ska utfärda nyemission, trots de olikheter i redovisnings- och skattesystem som råder länderna emellan. Förutom detta visar studien på att svenska företag även tillämpar en extrem form av Earnings Management samt att olika branscher tillämpar Earnings Management genom oförklarliga periodiseringar i olika grad då de ska utfärda nyemission. De resultat som framkommer i följande studie visar att det är av stor betydelse att investerare har en medvetenhet om att Earnings Management genom oförklarliga periodiseringar förekommer när svenska företag ska utfärda nyemission. Detta är av vikt då tidigare studier har påvisat att många investerare som förvärvat aktier i företagen som tillämpat Earnings Management genom oförklarliga periodiseringar har känt en besvikelse samt upplevt att de blivit missledda av företagens publicerade finansiella rapporter efter nyemissionen. Besvikelsen grundar sig i att det rapporterade resultatet vanligtvis kraftigt sjunker kvartalen efter nyemission då företagen tillämpat Earnings management genom oförklarliga periodiseringar.

 • 293.
  Kokkonen, Fanny
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Larsson, Annie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Den kostsamma manipulationen: handlingarna och konsekvenserna av earnings management2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Redovisningen används som ett verktyg för beslutsfattande i olika situationer och därför är det viktigt att redovisningen sker på ett korrekt sätt. Dock har det visat sig att verktyget inte alltid fungerar i praktiken eftersom att företag kan använda sig av earnings management för att vilseleda användarna. Studien har gjorts som en komparativ fallstudie med hjälp av tio olika case som byggts upp genom skandaler där earnings management uppdagats i svenska företag. En jämförelse har sedan gjorts av de olika casen i syfte att upptäcka likheter och skillnader för att på så sätt få en ökad förståelse av fenomenet. Studien undersöker vad som gör att en företagsledare använder sig av earnings management samt vilka konsekvenser det får för företaget och dess olika intressenter. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp organisations- och redovisningsteorier tillsammans med etik och moral för att kunna identifiera olika vinklar av problematiken. Studien konstaterar att det sällan finns en enda bakomliggande faktor som bidrar till att earnings management används. De olika bakomliggande faktorerna som har identifierats handlar om att ge en förskönad bild över antingen företaget eller företagsledaren själv. Det framgår även att earnings management medför negativa konsekvenser för såväl företaget som dess intressenter. Slutligen kan studien konstatera att earnings management inte medför något positivt och således inte har någon vinnare.

 • 294. Komassi, Ehsan
  et al.
  Pal, Rudrajeet
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Investigating short term strategies in product sustainability index implementation, a case study at IKEA2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Companies are aware of long term benefits of sustainability, and that in the future the competitive landscape will change. However, financial concerns slow down the sustainability development process. This article aims to explore how companies move toward long term benefits of sustainability without compromise in their financial objectives in short term. This study focuses on investigating how companies use sustainability index tool as a component of short term strategy. Findings indicate that companies try to simplify the sustainability assessment and combine it with other decision making tools. This simplification is toward finding potential improvements in the product level. Results are summarized in a model which corresponds to the short term strategy development process toward sustainability. This model describes how company identifies critical products based on financial, strategic and sustainability aspects. The investigation has been performed at children’s IKEA in Sweden.

 • 295.
  Kreuger, Amanda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Broman, Sabina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Influencer Marketing: Relationen mellan företag och Influencers2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag är sociala medier en stor del i dagens samhälle och det kan ses mer eller mindre som en självklarhet är ständigt vara uppkopplad. Dessa sociala plattformar har öppnat upp för en ny typ av marknadsföring, nämligen Influencer Marketing. Genom denna form av marknadskommunikation ger influencers företagen en möjlighet att genom deras kanaler nå en ny målgrupp. Då vi har studerat tidigare forskning inom ämnet har vi identifierat ett forskningsglapp när det kommer till hur arbetsrelationen, i influencer marketing-samarbeten, ser ut mellan företag och influencers. Denna studie syftar därför till att studera just denna relation utifrån ett marknadsföringsperspektiv för att se till hur dessa två parter tillsammans arbetar för att upprätthålla deras egna och varandras image. För att få ett djup i vår studie samt för att förstå både företagets och influencerns sida har vårt empiriska material samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer har analyserats tillsammans med tidigare forskning utifrån ett kvalitativt förhållningssätt.

 • 296.
  Kumar, Vijay
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  A game-theoretic approach for textile manufacturer-buyer relation under quality inspection and traceability regime2016Ingår i: Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making: Proceedings of the 12th International FLINS Conference (FLINS 2016), 2016, Vol. 10, s. 785-793Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper studies the textile manufacturer–buyer relationship under quality inspection and traceability policy using non-cooperative Stackelberg game models. These models consider constant demand and price function, whereas the manufacturer and buyer regulate their profits by controlling product quality, transfer payment, quality inspection and traceability.

 • 297.
  Kumar, Vijay
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University, 215021 Suzhou, China; ENSAIT/GEMTEX, Roubaix, France; Universite Lille1-Sciences and Technologies, Lille, France.
  Agrawal, Tarun Kumar
  College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University, 215021 Suzhou, China; ENSAIT/GEMTEX, Roubaix, France; Universite Lille1-Sciences and Technologies, Lille, France.
  Wang, Lichuan
  College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University, 215021 Suzhou, China.
  Chen, Yan
  College of Textile and Clothing Engineering, Soochow University, 215021 Suzhou, China.
  Contribution of traceability towards attaining sustainability in the textile sector2017Ingår i: Textiles and Clothing Sustainability, ISSN 2197-9936, Vol. 3, nr 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sustainability is a widely recognized concern and priority for healthy growth of the society and for preservation of the planet. Concerning this, textile sector has seen an unprecedented demand for sustainable products from the consumers, responding to which organizations have undertaken different initiatives. One of the major concerns in the textile sector is its complex supply chain networks and the involvement of numerous actors dealing with diverse raw materials and operations. The effective implementation of sustainability at the industrial scale would require the participation of all supply chain actors, along with an efficient traceability system to monitor and analyze different sustainability aspects. Furthermore, traceability is an integral part of the recycling process which contributes towards the sustainability. Therefore, the present article focuses on the contribution of traceable information towards attaining the sustainability in the textile sector. The three pillars of sustainability, namely, ecological, societal, and economic, are discussed for their relation and dependency on the traceability followed by an overview of the challenges in successful implementation of the traceability system, which is anticipated to shape the future research questions.

 • 298.
  Kumar, Vijay
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ekwall, Daniel
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Macro-Scale Indicators Based Analysis of Textile Product Recalls in the EU2016Ingår i: NOFOMA 2016 - PROCEEDINGS OF THE 28TH ANNUAL NORDIC LOGISTICS RESEARCH NETWORK CONFERENCE, TURKU, FINLAND, 8-10 JUNE 2016,, 2016, s. 321-340Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Purpose

  The purpose of this article is to study the relationship between macro-scale indicators (social, economic and governance) with textile product recalls in the EU. Here the main focus is given to a systemic approach to understand the problem from a holistic perspective, focusing on the interactions among components rather than focusing only on causes.

  Design/methodology/approach

  The EU’s recalled textile product data and macroscale indicators used in the study were obtained from multiple sources, namely RAPEX, Transparency International, Eurostat, and The World Bank. The data have been used for the years 2008-2013. Multiple linear regression analysis and p-value statistics were used to scale the impact and statistical significance respectively, of the indicators on the textile product recalls.

  Findings

  Findings from the study suggest that the textile recall is influenced by governance and social aspects of the EU member states while the economic aspect has negligible statistical significance. Results further suggest that better governance and higher social inequality lead to lesser textile product recalls.

  Original/value

  This study is first to quantitatively identify of the role of social, governance and economic aspects of the EU member states on their textile-product recalls. The previous qualitative research works have been focused on a particular brand or recall which limit the generalization of their conclusions. Whereas, this paper uses a systemic approach to understand the problem from a holistic perspective, focusing on the interactions among components rather than focusing only on causes.

 • 299.
  Kumar, Vijay
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ekwall, Daniel
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hallqvist, Carina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  DEVELOPMENT OF TRACEABILITY FRAMEWORK FOR TEXTILE SUPPLY CHAIN2016Ingår i: NOFOMA 2016 - PROCEEDINGS OF THE 28TH ANNUAL NORDIC LOGISTICS RESEARCH NETWORK CONFERENCE 8-10 JUNE 2016, TURKU, FINLAND, 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Purpose

  The focus of this work-in-progress is to develop a general traceability framework for the textile supply chain. Traceability is of a significant importance for the textile industry, firstly due to multiple actors’ involvement in the production and distribution, and secondly the heterogeneous nature of actors, dealing with diverse materials, including fibre spinning mills, yarn spinning mills, weaving industry and garment manufacturers. Moreover, The textile industry has seen a global shift towards recently industrialized countries; consequently, the offshore buyers have become more dependent on complex supply chains and created more information asymmetry as offshore buyers cannot directly observe the production activities of a distant manufacturer. Resulting consequences of information asymmetry can be seen in terms of counterfeit products, malpractices in production and other social and environmental issues. Moreover, textile market is a volatile market because of rapidly changing trends and consumers’ preferences, therefore inter-actor visibility of production activities is required for synchronous production to meet the market demands. Considering the above-mentioned characteristics and challenges in textile industry, this work targets to develop a traceability framework for improving supply chain visibility and integrate various actors in the textile production supply chain.

  Design/methodology/approach

  The traceability framework development has been divided into four steps, namely, identification of user requirement of different stakeholders in the textile supply chain, identification of different information points, traceability data modelling, and information exchange model to develop traceability among various stakeholders in the textile production supply chain. In-depth analysis was conducted for the need of traceability from various stakeholders’ perspectives in textile sectors, which include various actors in textile production and distribution, consumers and surveillance/certification authorities. An UML case diagram approach has been followed to define the traceability requirements and UML class diagram approach has been adopted for modelling traceability data.

  Findings

  The present traceability framework is proposed to handle traceability information and information exchange between various stakeholders in the textile production supply chain, which can not only disseminate the traceability information in the supply chain, but also helpful 704 in case of recall crisis (such as product design fault, harmful chemicals or other related issues) where surveillance authorities can track (forward traceability) and trace (for identifying the source error which resulted recall) the products in the textile supply chain for recalling. Moreover, the traceability information can be used by consumers in order to about the product and raw materials’ history.

  Practical implications

  Traceability works on the credibility of the organizations, which handle the traceability data. Therefore, in the real implementation, either organizations need to be transparent in terms of traceability data or third party certification/audit is required for ensuring that the traceability information provided by an organization is correct/authentic. Secondly the semantics for information exchange are required to be unified across various actors involved in traceability information storage and exchange.

  Original/value

  The traceability framework covers perspectives from traceability not only from various actors involved in textile supply chain, but also includes consumers therefore, traceability information is collected by this framework can be utilized from industrial as well as consumer and surveillance perspectives.

 • 300.
  Kurt, Azize
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mourad, Eva
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ledarskapsmetoder och motivationsfaktorer: för volontärledare i festivalbranschen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har i denna uppsats undersökt och diskuterat olika teorier kring volontärledarskap och hurledare når framgång med volontärer inom festivalbranschen. Genom detta har vi samlat endjupare förståelse kring hur ledare inom festivalbranschen i fråga om att motivera volontärer.Syftet med studien var att undersöka samt få en djupare förståelse kring ledarskap inomfestivalbranschen, hur de gör i fråga om att motivera volontärerna. Vi ville även få fram vilketslags ledarskap som tillämpas. För att nå vårt syfte, granskade vi dessa problem kvalitativtgenom semistrukturerade intervjuer. Det genomfördes sammanlagt fjorton intervjuer, varavåtta med volontärer och sex med volontärsledare, där alla respondenter som intervjuades varinom kultur- och musikfestivaler.I den teoretiska referensramen använde vi teorier om ledarskap: transaktionell, transformativ,karismatisk och McGregors teorier om X och Y. Vi använde även motivationsteoriernaMcClellands behovsteori samt Maslows behovshierarki. Dessa teorier tillsammans medinsamlingen av empirin utgjorde grunden för tolkning av slutsatsen.Studien resulterade i att vi funnit faktorer som motiverar festivalvolontärer: känna socialainteraktioner, personlig utveckling, att fylla sitt CV eller arbetslivserfarenhet samt att skapaett kontaktnät. En idealisk ledare bör vara engagerad, lyhörd, ha en stor tillit för volontärernaoch ge möjlighet till dem att utforma och framställa sina arbetsuppgifter men samtidigt ha enbestämd karaktär för att undvika en alltför slapp arbetsmiljö.

3456789 251 - 300 av 616
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf