Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 1854
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Ayuk Divine, Nicole
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Petersson, Christer
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sjöberg, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Läsutveckling för elever med ett annat förstaspråk än svenska: en kvalitativ studie ur pedagogers perspektiv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur pedagoger arbetar med läsinlärning samt läsförståelse medelever som har ett annat förstaspråk än svenska. I studien lyfts faktorer som harbetydelse för elevers läsutveckling och även vad pedagoger kan tänka på vidundervisning av elever med ett annat förstaspråk än svenska. Vidare beskrivs metoderoch modeller för läsinlärning samt läsförståelse för att åskådliggöra fungerande sättatt genomföra undervisningen på. I studien lyfts även två perspektiv på lärande, detsociokulturella perspektivet samt pragmatismen.Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger ser på läsinlärning ochläsförståelse hos elever med ett annat förstaspråk än svenska.Studien är utförd i en kvalitativ form där vi har genomfört intervjuer med pedagogerpå utvalda skolor.Resultatet visar att pedagogerna anser att både ordbilds- och ljudningsmetoden hjälpereleverna med sin läsinlärning. Visuella metoder används av pedagogerna för attundervisningen ska underlätta elevernas förståelse. Pedagogerna påtalar även viktenav att alltid utgå från elevernas förförståelse när det handlar om att välja läromedeleller skönlitterära böcker. Pedagogerna anser att det är viktigt att anpassa sinundervisning individuellt för eleverna och att tänka på att visa dem olika sorterstexttyper. Elevens vardagsliv blir en central referenspunkt för pedagogerna när de skavälja litteratur i sin undervisning. Pedagogerna lyfter att språket blir mer förståeligtför eleverna när de utgår från elevernas vardagserfarenheter. I vårt resultat framkomdet att pedagogerna anser att elever som läser svenska som andraspråk borde ingå idenna undervisningskontext hela sin skoltid utan att byta till den vanligasvenskundervisningen. Vidare uppfattar pedagogerna att det är svårt att få tag påundervisningsmaterial till elever med ett annat förstaspråk än svenska. Vissapedagoger använder sig av färdigtryckt material medan andra pedagoger skapar sitteget undervisningsmaterial.

 • 202.
  Azad, Rozhgar
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  El Machharawi, Khalil
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Föräldrars involvering i barnens matematikläxor.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning & Syfte

  Vår kunskapsöversikt handlar om att redogöra för vad tidigare forskning beskriver om föräldrars involvering i matematikläxor samt vilka effekter som kan uppstå. Huvudsyftet är att utifrån resultaten i de granskade artiklarna besvara frågeställningen: Vilka effekter på elevernas lärande har föräldrarnas involvering i matematikläxor? Dessutom beskriver vi några egenskaper i den forskning om läxor i ämnet matematik som vi granskat.

  Metod

  Vi har gjort informationssökningar i olika databaser efter vetenskapliga artiklar och även använt oss av referenslistor som finns i dessa artiklar för att hitta lämpliga och passande artiklar till vår översikt. Alla nio granskade studierna har använt sig av kvantitativa metoder men två av dem har även använt kvalitativa metoder. De kvantitativa metoderna var i form av enkäter, frågeformulär och bedömningsprogram. De studier som använde sig utav kvalitativa metoder gjorde det i form av intervjuer, observationer samt feedback.

  Resultat

  Resultatet visar att det finns en relation mellan föräldrars involvering i barnens matematikläxor och prestation men även att den socioekonomiska statusen har en viss roll för hur föräldrar väljer att involvera sig. Resultaten visade att inte alla typer av föräldraansvar är till nytta för barnens prestation i matematik. Många föräldrar involverar sig i barnens läxor men det finns olika sätt att involvera sig. Den typ av förälder som kontrollerar/övervakar och nästan straffar barnet för att man inte påbörjat eller slutfört läxan skapade en negativ effekt på barnens matematikprestation. Även en förälders inställning till ämnet matematik har en påverkan. Föräldrar som exempelvis visar intresse, stöttar och skapar en strukturerad miljö kring barnens läxor i matematik skapade goda och positiva effekter på barnets/elevens prestation. En didaktisk konsekvens som vi kan urskilja från resultaten är att lärare bör tänka på hur förhållandet i familjerna ser ut och att kunna förhålla sig till det och även informera och ge föräldrarna kunskap i hur man bör involvera sig. En av frågorna för vidare forskning är att undersöka pappans roll och om involveringen ser annorlunda ut samt hur det påverkar elevernas prestation.

 • 203.
  Azarang, Maasoumeh
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nilsson, Josefin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svensson, Camilla
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Det är ofta svårt att veta vad som är rätt eller fel.”: Pedagoger berättar om sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundVår erfarenhet är att barns sexualitet är ett ämne som sällan diskuteras i förskolans verksamhet. Det är ett ämne som påverkas av det kulturella och sociala sammanhanget. Studier visar att barn undersöker och är nyfikna på sin egen och andra barns kroppar. Nyfikenheten visar barn genom olika beteenden i leken. Vuxna kan möta dessa beteenden utifrån sina egna föreställningar och erfarenheter om vad barns sexualitet är. Hur vi bemöter och förhåller oss till barns sexuella beteenden ligger till grund för detta arbete.SyfteSyftet med vår undersökning är att synliggöra hur åtta pedagoger och två specialpedagoger beskriver sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan. Därigenom kan vi få en uppfattning av hur förhållningssättet till barns sexualitet ser ut i förskolans verksamhet.MetodVi har valt att använda oss av två metoder i vår studie. Vi har intervjuat två specialpedagoger. Vi har också använt oss av metoden selfreport, en slags skriftlig intervju i berättarform, där pedagoger i förskolan berättar om sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan.ResultatI vår studie framkom att pedagogerna är medvetna om att barns sexualitet finns synligt i förskolans verksamhet och att barns undersökande av kroppen ses som en naturlig del i barnets utveckling. Det framkom även att det inte är enkelt att tala om barns sexualitet och att det kan uppstå olika dilemman kring barns sexuella lekar. Olika erfarenheter och okunskapen i ämnet gör pedagoger osäkra i hur de ska förhålla sig till barns sexualitet. En problematik är att pedagoger av olika anledningar inte prata om barns sexualitet med varandra och därför inte når fram till ett gemensamt förhållningsätt. Det har framkommit att samhället påverkar pedagogers förhållningsätt, bland annat finns en försiktighet till barn och deras användning av internet på förskolor.

 • 204.
  Babawi, Sarmad
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Jillesjö, Robin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fysisk aktivitet i fritidshem: En intervjustudie om hur fritidslärare skapar förutsättningar för barn att bli fysiskt aktiva2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien belyser den fysiska aktiviteten på fritidshem med inriktning mot hur fritidslärarna på tre olika fritidshem arbetar övergripande med olika metoder att lära ut i utövandet av fysiskaktivitet i fritidshem. Vi belyser även vad fritidslärana anser om betydelsen av fysisk aktivitet för barnen. Syftet med studien är att belysa de förutsättningar som barn ges till fysisk aktivitet på fritidshem. Vår frågeställning i studien är: Hur skapar fritidslärare förutsättningar för elever att bli delaktiga till fysisk aktivitet?

  Valet av studiens metod är den semistrukturerade kvalitativa metoden, där vi samlade in relevant data som kunde besvara vår frågeställning. Vi har genomfört sex intervjuer med trefritidslärare på tre olika fritidshem. Vi har använt oss av Urie Bronfenbrenners utvecklingsteorisom visar på relationen mellan barnen och samhället.

  Studiens resultat visar att alla fritidslärare som har deltagit i studien anser att det är en viktigdel i arbetet på fritidshemmet att arbeta för att skapa förutsättningar som bidrar till att barnen blir fysiskt aktiva. Vidare framkom det att fritidslärarna anser att arbetet med fysisk aktivitet på fritidshem grundar sig i fyra olika aspekter: planerade aktiviteter; fritidslärarnas förhållningssätt; miljö ute och inne; och tid.

 • 205.
  Babetto, Martina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Electronic Resource Management System in practice: A case study at the European University Institute library2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The dynamic and composite character of electronic resources raises challenges of their integration in library collections, impacting and changing traditional work processes. Academic libraries are particularly interested in this transition. Electronic resource management system (ERMS) is software that aims to support the library in the administration of all the phases that compose the complex life cycle of electronic resources, with the aim to rationalize and render their management more efficient. This study aims to advance an understanding of the impact of the introduction of an electronic resource management system in an academic setting. It will consider enabling and constraining factors of this technology in electronic resource management, as well as the influences on work processes of its use. It moreover investigates the challenges posed by its implementation. The study provides a look at these issues from the perspective of social shaping of technology and structuration theories. The study found that the introduction of a new electronic resource management system impacts work organization, workflows and activities, with a tight interconnection between electronic resource management system technology and work processes. The study also reveals how the adoption and integration of a new technology in existing workflows can act as a catalyst for change and as input to review procedures which can become fixed and inflexible.

 • 206. Baccari, Flavio
  et al.
  Cavalcanti, Daniel
  Wittek, Peter
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Acín, Antonio
  Efficient device-independent entanglement detection for multipartite systems2016In: arXiv, article id 1612.08551Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Entanglement is one of the most studied properties of quantum mechanics for its application in quantum information protocols. Nevertheless, detecting the presence of entanglement in large multipartite sates keeps being a great challenge both from the theoretical and the experimental point of view. Most of the known methods either have computational costs that scale inefficiently with the number of parties or require more information on the state than what is attainable in every-day experiments. We introduce a new technique for entanglement detection that provides several important advantages in these respects. First, its scales efficiently with the number of parties, thus allowing for application to systems composed by up to few tens of parties. Second, it needs only the knowledge of a subset of all possible measurements on the state, therefore being apt for experimental implementation. Moreover, since it is based on the detection of nonlocality, our method is device-independent. We report several examples of its implementation for well-known multipartite states, showing that the introduced technique has a promising range of applications.

 • 207.
  Backlund, Amanda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  "Allt som kan väcka någons läslust är bra": En enkätstudie om läsfrämjande arbete med tecknade serier och ungdomar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis can be split up into three parts. First, to examine if public libraries in Sweden provide a selection of comic books and graphic novels suitable for youths. Second, to seek out how many of those libraries use comic books and graphic novels in their literature promotion with youths. Third, to investigate if there are any connections and similarities between the libraries that do. Also, a hypothesis proclaiming that most libraries do have comic book departments designed for youths and that libraries in big cities use comic books in literature promotion more often than libraries in small cities, is tested in the study.

  The results are based on a survey that was distributed to 290 libraries, out of which 192 responded. The results indicate that most libraries have youth departments and departments for comic books but that a small majority, mostly in larger cities, have a comic book department designed to be interesting for youths. A majority of the libraries surveyed have used comic books in some sort of literature promoting activity but there is a clear distinction between libraries in larger cities and libraries in smaller cities where the big city libraries were more likely to have used comic books in their literature promotion. Most of the connections and similarities between libraries working with comic books are connected to the population of the city in which the library is located and with the library's work for youths in general.

 • 208.
  Backlund, Erika
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pedagogers uppfattning om barngruppens storlek i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Det är många barn idag som behöver förskoleplatser och antalet barn i barngrupperna ökar. Skolverket har riktmärken för att kunna skapa lagom stora barngrupper, det är inget krav utan enbart rekommendationer. Denna studie undersöker pedagogernas syn på stora barngrupper och hur stora barngrupper påverkar förskolan.

  Syfte: Syftet är att synliggöra pedagogernas uppfattningar om stora barngrupper och hur det påverkar förskolans pedagogiska verksamhet.

  Metod: En kvantitativ enkätmetod användes. Metoden möjliggör att få information från fler förskolor och på en större geografisk spridning i Sverige.

  Resultat: Resultatet visar att många av pedagogerna i förskolorna har en negativ inställning till stora barngrupper. Resultatet visar även att miljön och gruppsammansättningen påverkar hur barngruppens storlek uppfattas av pedagogerna, samt hur pedagogerna uppfattar barnens delaktighet i verksamheten.

 • 209. Backlund, Per
  et al.
  Engström, Henrik
  Andersson Hagiwara, Magnus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Johannesson, Mikael
  Maurin Söderholm, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Enhancing Immersion with Contextualized Scenarios: Role-Playing in Prehospital Care Training2015In: 2015 7th International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications (VS-Games), Skövde, 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a field experiment with 12 paramedic teams (n=24) exploring how they perceive a novel training approach. The feeling of being engaged in training (i.e. being immersed) is often held forward as a major benefit of roleplaying exercises. Engagement is expected to raise the quality of training as well as improving learning and retention. However, much simulation-based training in prehospital care is decontextualized, meaning that medical care is trained without taking other characteristics of prehospital care into account. In this paper we investigate how a richer setting (contextualization), which includes more of the complicating aspects of prehospital care, affects the perceived immersion of the participants. The results show that contextualization has a significant positive impact on perceived immersion. These results are important for further studies on how to organize and design role-playing exercises.

 • 210.
  Backlund, Per
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi..
  Engström, Henrik
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi..
  Johannesson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi..
  Lebram, Mikael
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi..
  Danielsson, Magnus
  Västra Götalandsregionen.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lundberg, Lars
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Maurin Söderholm, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The S.A.R.E.K Simulation Environment: Technical description of a flexible training environment for prehospital care.2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This report contains a technical description of the result of the S.A.R.E.K (Simulation – Ambulance – Research – Education - Kinship) collaboration project and the Sim2020 project. The projects are collaborations between researchers in healthcare and IT, and prehospital care practitioners, with the aim to design, develop and test a contextualized simulation environment for prehospital care. We built a simulation environment representing the full depth and width of a prehospital care process. Breadth refers to including all phases of a prehospital mission, from dispatch to handover; while depth refers to detailed representations and recreation of artefacts, information and context for each of these phases. This report outlines the details of the overall design, all equipment and practical solutions used to create this. Apart from the installation which is described in this report we have also developed methods and carried out a variety of tests and experiments which are reported elsewhere. The focus of this report is the system and its components.

 • 211.
  Backlund, Per
  et al.
  Högskolan i Skövde.
  Heldal, I
  Söderström, E
  Högskolan i Skövde.
  Lundberg, Lars
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jonsson, Anders
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Maurin Söderholm, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pre-hospital training and simulation initiative2014In: Society in Europe for Simulation Applied to MedicineArticle, review/survey (Refereed)
 • 212. Backlund, Per
  et al.
  Maurin Söderholm, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Engström, Henrik
  Andersson Hagiwara, Magnus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lebram, Mikael
  Breaking Out of the Bubble Putting Simulation Into Context to Increase Immersion and Performance2018In: Simulation & Gaming, article id 1046878118772612Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: Simulation based training with full-size mannequins is a prominent means of training within the healthcare sector. Prehospital missions include all parts of the healthcare process which take place before a patient is handed over to the receiving hospital. This implies that the context for prehospital care is varied and potentially challenging or dangerous in several ways. In this article we present a study which explores immersion and performance by emergency medical services (EMS) professionals in in a training situation which takes the specifics of prehospital interventions into account.

  Methods: The study was carried out as a field experiment at an ambulance unit. The experiment was designed to compare the differences between two types of medical scenarios: basic and contextualized. We analyzed the levels of immersion throughout the scenarios and then team performance was evaluated by independent experts. Both analyses were made by observing video recordings from multiple camera angles with a custom made analysis tool.

  Results: Our results show that the contextualization of a medical scenario increases both immersion as measured by the Immersion Score Rating Instrument (ISRI) and team performance as measured by the Global Rating Scale (GRS). The overall ISRI score was higher in the contextualized condition as compared to the basic condition, with an average team wise difference of 2.94 (sd = 1.45). This difference is significant using a paired, two-tailed t-test (p<.001). The GRS score was higher for overall clinical performance in the contextualized scenario with an average team wise difference of 0.83 (sd = 0.83, p=.005).Conclusions. Full-size mannequin simulation based training for EMS professionals may be enhanced by contextualizing the medical scenarios. The main benefits are that the contextualized scenarios better take prehospital medical challenges into account and allow participants to perform better.

 • 213.
  Backman Såthén, Josefin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vårhall, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En bild säger mer än tusen siffror.: Bildernas funktion i populära matematikläromedel.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är baserat på forskning kring bildernas betydelse i matematikböcker.  De analyser som genomförts visar bildernas funktion. De läromedel som analyserats är Eldorado, Favorit matematik, Koll på matematik och Prima Formula. Vi har valt att fokusera på böckernas geometriavsnitt eftersom bilder förkommer ofta inom detta arbetsområde.

  Syfte: Syftet med studien är att analysera och jämföra bilder som finns i populära matematikböcker. Det arbetsområde som analyseras i samtliga läroböcker är geometri.

  Metod: Den analysmodell som används vid bildanalyserna hämtar inspiration från Pettersson (2008). Vid den första analysen fördelades bilderna efter vilken funktion de har i matematikböckerna. Den andra analysen syftar att visa antal uppgifter som har eller inte har någon bildkoppling. Genom bildanalyserna framkommer även bilder som fyller sin funktion att kommunicera sitt innehåll positivt eller negativt.

  Resultat: Resultatet av bildanalyserna visar att den funktion som förekommer mest bland bilderna i läroböckerna är den kompletterande. Det finns bilder inom samtliga funktionskategorier som kan påverka elevernas uppfattning av uppgifterna, både positivt och negativt. En stor del av uppgifterna som finns i matematikböckernas geometriavsnitt är kopplade till bilder.

 • 214.
  Backman Såthén, Josefin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vårhall, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Musikens och matematikens gemensamma dimensioner.: Musikens påverkan på elevernas matematikprestationer.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kunskapsöversikt undersöker det forskningsfält som rör musikintegrerad matematikundervisning. Syftet med översikten är att få en inblick i hur musiken påverkar elevernas matematikprestationer samt hur forskningen ser ut inom denna kombination. Därför är vår frågeställning: Vad kännetecknar forskningen om integrationen mellan matematik och musik? För att besvara denna fråga har vi utfört litteratursökningar för att finna studier och artiklar som tillsammans bildar en överblick. Med hjälp av den metod som Claes Nilholm beskriver i SMART (2016) har vi skapat en struktur för hur vi arbetat. Ur det material som vi fann under sökningarna har vi funnit mönster som talar för musikens positiva inverkan på matematikundervisning.

 • 215.
  Bader, Caroline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Castefelt, Eva-Louise
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gunnarsson, Louise
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The Recipe for Cookies: A studies about cookies & the GDPR-law2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The term cookie regarding IT is still a relatively new term. It is rarely discussed among internet users. The name cookie is fairly known but the concept not as much. Cookies are well established by different companies and organizations that in some way offer online services. Today visitors of the internet meet cookies almost every time they go online. For the users who choose not to accept cookies the online experience becomes highly limited. Cookies store information of the visitors in order to improve their experience but also to help the organization.

  The majority of webpages online that uses electronic commerce or in any way can benefit from storing the customers information uses cookies. Cookies can be sold or exchanged between organizations to increase their profit and range. In 2011 a provision regarding all organizations using cookies were implemented. Every internet user visiting these pages had to be notified about their use of cookies immediately. New laws are established in order to control or regulate the exertion of other people’s personal information at the same pace as cookies are further developed. The next law to be established is GDPR, General Data Protection Regulation, which will be focused on in this thesis.

  The purpose of this study is to explore the phenomenon of cookie-use and how it affects internet users and organizations in synergy with the GDPR-law. To achieve the desired result a mixed method has been applied involving both interviews and a survey. The interviews consisted of pre-determined questions and dynamic follow-up questions. Three different organizations participated in the interviews, an university, an organization using e-business and a media agency. The survey consisted of a few mandatory closed questions. The distribution of the survey led to right above 130 respondents.

  The gained results from the use of a quantitative methods hinted that barely half of the respondents knew what a cookie actually was. Several of the participants were curious about learning more about the phenomenon while a lower percentage did not consider it important. Knowledge or ignorance regarding cookies turned out to have a great impact on the respondent’s comfortableness and behavior online. The results from the qualitative method showed that the organizations working with cookies will be affected by GDPR.

  Following thesis will contribute to the field of informatics by consequently process the empiric data collected with support from theoretic competences. It will contribute as a source of information regarding cookies within information technology.

 • 216.
  Bagdagoljan, Alice
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Silow, Josefine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Målspråksanvändning i engelskundervisningen: Good or dålig?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Titeln på denna kunskapsöversikt syftar dels till att ge en förklaring av arbetets innehåll men den syftar också dels till att skapa ett intresse för dig som läsare genom en mer skämtsam användning av språkväxling i skriven form, då språkväxling är en del av dagens engelskundervisning och språkundervisning världen över.

  Målspråksanvändning har länge varit ett huvudämne inom forskningen om undervisning i främmande språk och där ställs många olika tolkningar mot varandra. Styrdokument, lärare, lärarstudenter och lärarutbildningar har alla samma mål, att sträva efter elevernas bästa och lägga en stadig grund där elever får möjligheten att utvecklas i sin språkförmåga. Det egna språket har till stor del alltid varit med och influerat språkundervisningen. Lärare har använt sig av sitt eget språk som ett medel för att de ska känna sig trygga i sin språkundervisning och i sitt klassrum. I denna översikt kommer målspråksanvändningen stå i fokus.

  Denna översikt syftar till att kartlägga vad som kännetecknar forskningen om målspråksanvändning i språkundervisning. Den ämnar även att undersöka vilka faktorer som påverkar lärare och lärarstudenters val av mängden målspråksanvändning. Slutligen syftar översikten till att utifrån kunskapsöversiktens resultat dra slutsatser och förslag till relevant framtida forskning inom forskningsområdet. För att uppfylla vårt syfte tog vi hjälp av sökord och urvalskriterier och vi identifierade 8 vetenskapliga studier som ingick i vår översikt.

  Översiktens resultat visar olika faktorer på målspråksanvändning som är återkommande i dessa 8 studier. Det blir tydligt var problematiken ligger och vi kan identifiera förklaringar från både lärare och lärarstudenter kring deras val av målspråksanvändning. Dessa förklaringar leder till en diskussion där vi sedan kan konstatera att osäkerheten till den egna språkförmågan hos lärare och lärarstudenter är en anledning till deras förhållningssätt till målspråksanvändning. Vi hittar även att otydlighet från styrdokument och lärarutbildning bidrar till osäkerheten hos lärare och lärarstudenter. Lärares och lärarstudenters kunskap kring hur och när målspråket ska användas är bristfällig och behöver utvecklas. Forskningen behöver lägga mer fokus på de obesvarade frågorna som synliggörs i denna forskningsöversikt.

 • 217. Bagley, Carl
  et al.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The marginalization of social justice as a form of knowledge in teacher education in England2015In: Policy Futures in Education, ISSN 1478-2103, E-ISSN 1478-2103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper utilises the analytical concepts developed in the work of Basil Bernstein to reflect on the ways in which discourses such as social justice are especially vulnerable in teacher education in England. In particular, under new-managerial regimes the forms of knowledge which are emphasised and valued focus on the instrumental and performative. As a consequence, critical and vertical forms of knowledge associated with social justice in teacher education are either absent or marginalised and reframed away from an appreciation and awareness of the structural and economic causes of inequality. Moreover, the criteria needed to effectively introduce social justice as a knowledge base in teacher education are positioned antithetically to neo-liberalism-neo-conservatism, making them arguably impossible to achieve within the current system of education in England.

 • 218.
  Bajraktari, Ilirjana
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Tegnér, Jack
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Feedback i matematik: en kvalitativ studie med ett lärarperspektiv2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i forskning som kartlades under vårt föregående examensarbete. Under det arbetet såg vi över vilken forskning som finns angående feedback respektive instruktioner i samband med problemlösning i matematik. Den åldersgrupp vi riktade in oss på var elever i åldrarna 6-10 år. I det här arbetet valde vi att endast fokusera på en utav de övergripande aspekter som eftersöktes under föregående arbete. Vi valde dessutom att bredda vårt fokus när det gäller inriktning inom matematikämnet. Istället för att endast fokusera på problemlösning valde vi att arbeta med feedback som ges inom hela matematikundervisningens ramar.

  Syfte

  Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur verksamma lärare ger feedback i samband med matematikundervisning. Den målgrupp vi valt att rikta in oss på är lärare som undervisar i matematik inom årskurs 1-3.

  Metod

  Denna studie har gjorts med en kvalitativ ansats. För att besvara våra frågeställningar har vi använt semistrukturerad kvalitativ intervju som metod för att samla in data. Intervjuerna gjordes i hopp om att kunna erhålla data i form av utsagor om hur lärare definierar feedback i matematik, i vilken grad de använder feedback på svar respektive feedback på strategi samt om de anpassar sin feedback till olika elever.

  Resultat

  I vår insamlade data fann vi utsagor som ger en indikation på att feedbacktyperna feedback på svar och feedback på strategi används i relativt hög grad av verksamma lärare på lågstadiet i matematikämnet. Dock verkar den distinktion som implicit görs av forskarlaget Fyfe, DeCaro och Rittle-Johnson (2015) och Fyfe, Rittle-Johnson och DeCaro (2012) mellan feedback på svar respektive feedback på strategi inte vara lika tydlig när feedback ges i praktiken. Vad vi även kan se är att de lärare som deltog i föreliggande studie redogjorde för att de ser feedback som viktigt för att hjälpa sina elever framåt. Majoriteten av lärarna beskrev även att det är viktigt att feedbacken anpassas efter vem det är som tar emot den.

 • 219.
  Bajraktari, Ilirjana
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Tegnér, Jack
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Feedback och instruktioner: Problemlösning i matematik för elever i de tidiga skolåren.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolans styrdokument ger olika direktiv om vad elever ska kunna när det gällerproblemlösning i matematik efter att ha gått ut årskurs 3. Vi har under vår utbildning reflekterat över hur vi ska hjälpa eleverna att uppnå dessa mål. Något som vi har eftersökt är att få kunskap om hur vi genom olika typer av stöd kan bidra till elevernas lärande inom problemlösning. I detta arbete beskrivs vad som kännetecknar forskningen om feedback ellerinstruktioner vid problemlösning i matematik samt vilka former av dessa som är effektiva.

  Syfte

  Syftet med föreliggande forskningsöversikt är att ta reda på vad som kännetecknar forskningen om feedback eller instruktioner i samband med problemlösning. Vi kommer inte att behandla dessa två begrepp som ett sammanhängande fenomen utan respektive begreppstår enskilt. Båda begreppen behandlas separat i samband med problemlösning. Varför vi valt att eftersöka båda begreppen är för att vi vill fånga upp och ge läsaren en överblick över vadforskningen säger om två olika typer av vägledning i samband med problemlösning. I föreliggande forskningsöversikt vill vi även fördjupa oss i vilka former av feedback ellerinstruktioner som framhålls som effektiva när det gäller att utveckla elevers lärande om att lösa matematiska problem. Begreppen kommer även i denna fråga behandlas separat i samband med problemlösning i matematik. Den åldersgrupp som vi valt att intressera oss för är elever från 6-10 år.

  Metod

  Föreliggande översiktsstudie gjordes genom litteratursökning i ERIC (ProQuest) och Primo. Under sökningen utgick vi från begreppen i våra frågeställningar. Vi valde att användaengelska sökord för att inte begränsa oss till endast svensk forskning. Det sammanlagdaantalet artiklar efter sökningar i respektive databas var 43. Vi granskade samtliga artiklars abstrakt och fann nio artiklar som skulle ingå i föreliggande forskningsöversikt. Ytterligare treartiklar tillkom efter referensläsning i de nio artiklarna. Det slutliga antalet artiklar som granskades var således 12.

  Resultat

  I artiklarna som granskades fann vi beskrivningar av studier som påminde om varandra i fråga om design och undersökningsupplägg. De innehöll alla en eller flera former av interventioner. Målet med undersökningarna var genomgående att testa effekterna av en eller flera former avfeedback eller instruktioner i samband med matematisk problemlösning. Genom att testaeffekterna av olika typer av feedback eller instruktioner ville man också jämföra effekterna. I merparten av studierna användes en kontrollgrupp.

 • 220.
  Baker, Lena
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Eriksson, Maja
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Inkludering: barn i behov av särskilt stöd på fritidshemmet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar inkluderande med barn i behov av särskilt stöd och hur lärarna bedömer att en elev är i behov av särskilt stöd.

  Inledning

  Studien inriktar sig på hur barn i behov av särskilt stöd inkluderas i barngruppen på fritidshemmet och de möjligheter och svårigheter som finns knutet till detta område. Fritidshemmet ska komplettera förskoleklass och skola vilket innebär att det är relevant att lärare i fritidshem utgår från elevens och elevgruppens behov i arbetet på fritidshemmet. Fritidshemmet ska inte bara erbjuda alla elever en meningsfull fritid utan också arbeta med att skapa sociala band och stimulera elevernas lärande och utveckling. Studien kommer att utgå ifrån Nilholms (2007) teori om perspektiv på specialpedagogik. Teorin grundar sig på tre olika förhållningssätt, det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet.

  Metod

  Metoden som använts i studien är kvalitativ metod med intervjuer. Intervjuerna genomfördes med lärare i fritidshem. Metoden som använts i studien är baserad på semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Urvalet bestod av sex stycken lärare fördelat på två stycken skolor. Tre lärare på respektive skola.

  Resultat

  Alla pedagoger som intervjuats anser att de arbetar inkluderande men att det är ett osynligt arbete. De var också överens om att de behöver mycket mer utbildning inom området för att kunna arbeta mer effektivt med just inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Det är viktigt anser lärarna att de arbetar inkluderande och att de ger eleverna förståelse för olikheter för att motverka missförstånd elever emellan. Resurser till fritidshemmet lyser med sin frånvaro enligt de intervjuade och för att de elever som är i behov av särskilt stöd ska kunna stöttas bättre under tiden de är på fritidshemmet behövs mer personal.

 • 221.
  Bakker, Barbara
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skönlitteratur på akademiska bibliotek: En undersökning om skönlitteraturens funktion och dess förmedlingpå svenska högskole- och universitetsbibliotek2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish university libraries traditionally collect recreational readingmaterial only to support the teaching and research interests of theirinstitutions. However many university libraries hold a substantial yetunspecified collection of popular fiction. This thesis investigates theextent of these collections and examines academic librarians' viewsabout students' recreational reading in the academic context and theirattitudes towards the role of fiction and of readers' advisory inacademic libraries. The theoretical framework includes literature andresearch about the benefits of reading for pleasure, collections' rolesand readers' advisory strategies. The empirical material was gatheredthrough quantitative surveys sent to academic librarians in Sweden.The results show that academic librarians are positive about thebenefits of recreational reading for university students. However themajority of them do not believe that it is their responsibility to provideleisure reading material or promote extracurricular reading. Based onthe literature review, on the theoretical framework and on the researchfindings, recommendations are made with respect to further researchand readers' advisory strategies.

 • 222.
  Baldwin, Richard
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Educational policy enactment2015Conference paper (Other academic)
 • 223.
  Baldwin, Richard
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The recontextualisation of the Bologna process in teachereducation2015Conference paper (Other academic)
 • 224.
  Baldwin, Richard
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Using Video for self- reflection in Teacher Training Education2019In: Transforming Teacher Education with Mobile Technologies, Bloomsbury Publishing , 2019Chapter in book (Other academic)
 • 225.
  Baldwin, Richard
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Using videopapers in teacher education2017Conference paper (Other academic)
 • 226.
  Baldwin, Richard
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Videopapers: A way of bridging the gap between theory and practice in teacher education2016Conference paper (Other academic)
 • 227.
  Baldwin, Richard
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Apelgren, Britt Marie
  Teachers’ and Students’ Thinking and Acting on Changes in Language Teacher Education: A Case Study on Policy Implementation and Enactment2015In: Transformative Teacher Research. Theory and Practice for the C21st, Sense Publishers, 2015Chapter in book (Refereed)
 • 228.
  Baldwin, Richard
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Apelgren, Britt-Marie
  University of Gothenburg.
  Can Do and Cannot Do – CEFR inspired examination and assessment in a Swedish higher education context2018In: Apples - Journal of Applied Language Studies., ISSN 1457-9863, Vol. 12, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The focus in this paper is on the introduction and implementation of learning outcomes based on the descriptors in the Common European Framework of References for Languages (CEFR). It discusses reaction to the introduction by teacher educators as well as the influence on teacher assessment practice in courses for prospective teachers of English as a foreign language. The paper presents some of the results from a case study concerning changes made in connection with the Bologna process in a department of education within a university college in Sweden. The results show that the adoption of the CEFR descriptors was contested and had a minimal influence on assessment practice. The aim of the paper is to explore possible reasons for the lack of influence, something that was not developed fully in the original case study.

 • 229.
  Baric, Maria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nilsson, Lotta
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att hålla bibliotekarieprofessionen relevant i en föränderlig värld.: En kvalitativ studie om skolbibliotekariers omvärldsbevakning och samarbete.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine school librarians’ external monitoring and cooperation and collaboration with teachers, in order to describe it and examine its significance for the relevance to the profession of librarians. The purpose was also to interpret the meaning of the external monitoring, cooperation and collaboration from a professional perspective. For this we used semi structured interviews and qualitative content analysis. The analysis was based on theory on professions (Nolin, 2008) about lifelong vocational training, cooperation and collaboration. The profession perspective explains problems, difficulties and opportunities that can be seen in school librarians external monitoring and when professions cooperate and collaborate. Our conclusion is that external monitoring is part of the lifelong vocational training and can be seen as a strategy together with cooperation and collaboration with teachers to strengthen, develop and change school librarians knowledge and jurisdiction. The study shows that external monitoring is dependent on cooperation and collaboration with teachers and the other way around. Depending on how developed these strategies are, this will affect both their influence on school library practice and the profession.

 • 230.
  Barthelemy, Maja
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pettersson, Ann-Louise
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskolans reviderade läroplan: en kvantitativ studie om pedagogers attityder2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Bakgrunden belyser den forskning som finns kring förskolans verksamhet och läroplanens historia, vad har lett fram till de styrdokument som förskolan ska gå efter. Studierna som behandlats tar alla upp olika delar av verksamheten men tar alla upp läroplanen och hur den påverkar.

  Syfte

  Syftet med denna undersökning var att ta reda på verksamma pedagogers attityder kring den reviderade läroplanen för förskolan.

  Frågeställningar

  Ser pedagogerna möjligheter eller problem med att arbeta med den reviderade läroplanen?

  Har det någon betydelse när pedagogerna började sin verksamma bana?

  Metod

  Studien är kvantitativ och är i form av en enkätundersökning. Det delades ut 41 enkäter varav 35 kom in under insamlingen. Alla respondenter är verksamma inom förskolan som pedagoger där vi inte frågade efter utbildning.

  Resultat

  Vad som kunde utläsas av resultatet var att pedagogerna ser läroplanen som ett bra stöd i verksamheten men att den samtidigt bidrar till en ökad stress då många strävansmål ska arbetas mot. Då vi frågade efter årtionde som de startade sin verksamma bana trodde vi att detta skulle påverka resultatet men vi såg inga större skillnader mellan respondenterna.

 • 231.
  Bartley, Kristina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Den provokativa (van)makten2015In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 21, no 3, p. 42-56Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Artikeln handlar om skolan som arbetsplats och arbetssituationer där personal haft svårigheter att hantera elevers provokationer och kränkt dem fysiskt och verbalt. En genomgång av ett antal skadeståndskrav visar att personal besvarat elevers provocerande beteende med disciplinerande makt, normaliserande makttekniker och olika försvars- och motståndsstrategier, vilka inte varit förenliga med det legitima yrkesutövandet eller ett professionellt förhållningssätt. 

 • 232.
  Bartley, Kristina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Torell, Viveka
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Electronic Self-Presentations: Mother in Internet Forums on Children's Clothes2017In: Journal of Mother Studies, no 2Article in journal (Refereed)
 • 233.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bought privileges, educational segregation, status and prestige: The role and functions of elite schools and academic curricula in relation to education justice2019In: Revista e-Curriculum, E-ISSN e-ISSN 1809-3876, Vol. 317, no 3, p. 804-826Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The education of the poor is usually the target of global education politics for a more socially just and equal, and effective and productive society. But according to the present article the real problems in these respects are not about the education of the poor, so much as they are those of the rich upper-class and global elites, whose inheritance of social, cultural and economic power are secured in part through the reproduction in academic education of the values of bourgeois culture and the assumed superiority of its educational code: first in schools and their curricula and then in higher education and theirs. Schools and their curricula are in focus in the article. Using ethnographic and meta-ethnographic analyses an insight into a two-way relationship between the logic of action of elite schooling and the dangerous polarizations of value that can develop through social and academic segregation are presented and a critique of elite educational differentiation, segregation and socialization is given in terms of how elite schools provide skewed access to elite knowledge and future social positions for the children of the dominant socio-cultural and economic class fractions, in ways that counteract meritocracy and educational efficiency, and that also produce alarming concepts of the value of the self and other amongst their students with significant knock on effects for future democratic polity.

 • 234.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Developments toward a Marxist Critical Ethnography.2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In its most characteristic form ethnography is usually described as participant observation that involves objectively; and without any political interests in changing the course of history by either affecting the unfolding of events or influencing peoples understanding and self-understanding; participating in people’s lives, watching what happens, listening to what is said, asking questions and then writing about that which you believe to be most interesting for another specified group. From a critical ethnographic perspective, in today’s presentation I will challenge some of these ideas….

  In the presentation I will support the commitment toward participation, interaction and learning from informants in their everyday lives as important. Participant observation and involvement is important as it allows research(ers) to get up close to sites of practice and interaction in order to generate a first-hand experience based account of what is involved in and is understood to shape day to day activities, experiences and understandings. It allows learning from communities of practice on a daily basis in other words, as class cultures with unique, self-valorizing, and expressive (symbolic) properties and it allows exploration of how meaning and action can be understood in association with self-reflection within wider historical structural forces and in terms of their local concrete lived and spoken characteristics. However, whilst admitting to the value of participant observation in ethnography, I want to point out at the same time that the history of ethnography as socio-cultural participant observation is not a wholly innocent one and that ethnographic research also shows a multiplicity of forms of praxis, some of which take serious issue with ideas such as researcher impartiality and neutrality, by making a claim instead for a commitment toward engagement, empathy, critique and feedback in the interests of social and educational transformation.

 • 235.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Die auswirkungen individualisierender tendensen im swedischen bildungssystem: Eine meta-etnographie2018In: Zeitschrift für Pädagogik, ISSN 0044-3247, Vol. 64, no 2, p. 198-214, article id 267300Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on a meta-analysis of ethnographic research about the impacts of individualisation policies in Swedish schools and higher education, this paper examines issues of inclusion and social class in the Swedish education system. After an introduction into changes in the Swedish education system and the method of meta-ethnography, we will characterise the meta-ethnographical analysis undertaken and present a discussion of its results. Tensions between claims of educational inclusion and tendencies of individualisation and privatisation are identified. Specific attention is drawn to issues of social class due to a further un-evening in the education system as a result of individualisation.

 • 236.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Die auswirkungen individualisierender tendensen im swedischen bildungssystem: Eine meta-etnographie2018In: Zeitschrift für Pädagogik, ISSN 0044-3247Article in journal (Refereed)
 • 237.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ethical appraisal boards: Constitutions, functions, tensions and blind-spots2019In: Implementing Ethics in Educational Ethnography: Regulation and Practice / [ed] Hugh Busher and Alison Fox, London and New York: Routledge, 2019Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Ethical appraisal boards are often argued as being modelled on utilitarian ethical conventions and as operating from a perspective of national political sovereignty that is potentially marginalising and possibly even harmful toward critical qualitative educational research, particularly ethnography. However the argument we advance is that the legislative responsibility of human rights in research shouldn’t be confused with unnecessary bureaucratic intervention, for although the work of ethical appraisal can be experienced as intrusive, threatening toward researcher autonomy and professionalism and unnecessarily bureaucratic, using qualitative research methods to elicit people’s perspectives on their environment is not uncomplicated from the perspectives of human rights, not the least those of young people in school. This tension between a notion of imposed bureaucracy and a necessary protection of rights is considered in the present chapter, which tries to bring a balanced critique of the work of ethical appraisal into view by keeping sight of the value of appraisal without denying that there are some potentially troubling tensions.

 • 238.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  International Trends and Developments in the Ethnography of Education2017In: Acta Paedagogica Vilnensia, ISSN 1392-5016, Vol. 39, no 1, p. 15-30, article id 264402Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The history of ethnography in social science in Europe dates back to before a 1907 debate in Paris involving leading social scientists, such as Emile Durkheim and René Worms. Worms was one of the first speakers. His account of ethnography was of a descriptive, a-historical method for researching the so-called “primitive societies.” Durkheim, who spoke after Worms, disagreed. Ethnography, he suggested, can provide a basis for both analyzing and synthesizing the understandings of past cultures in relation to the present and, as all human societies have their version of civilization, ethnography can be applicable to any of them, he added. Ethnologists and historians in Germany had made this point in fact over a hundred years earlier and most ethnographers have taken this position since Durkheim’s proposition. Martyn Hammersley is amongst them. In his opening article in the inaugural number of the Journal of Ethnography and Education in 2006, he described how ethnography has been used for over 100 years in social science, as a method to investigate cultural meanings and practices influenced by both modern and postmodern epistemologies and a diverse range of theories and methodologies. This article addresses the development sketched by Hammersley and other writers in the field.

 • 239.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  International Trends and Developments in the Ethnography of Education2017In: Acta Paedagogica VilnensiaArticle in journal (Refereed)
 • 240.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Justice in Education in the Nordic Countries: Perspectives, Challenges and Possibilities2017In: The State, Schooling, and identity: Diversifying Education in Europe / [ed] Kaari Kantasalmi and Gunilla Holm, Singapore: Palgrave Macmillan, 2017Chapter in book (Refereed)
 • 241.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Department of Education and Special Education, Gothenburg University.
  Personalisation and the education commodity: a meta-ethnographic analysis2017In: Ethnography and Education, ISSN 1745-7823, E-ISSN 1745-7831, no 2, p. 148-164, article id 252306Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is based on a meta-ethnography of research about schools, school experiences and learning following the recent (post-market) introduction of personalisation policies in Swedish schools. It pays particular attention to issues of equity. Tensions between personalisation, privatisation and equity are discussed and it is noted that personalisation policies seem to have been unable to evade the pressures of commodification or overcome the difficulties of social reproduction in education.

 • 242.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Structural Injustices in Swedish Education: Academic Selection and Educational Inequalities2018Book (Refereed)
  Abstract [en]

  While Sweden is often viewed as a benchmark for equality within education, this book examines this assumption in greater depth. The author argues that Sweden’s education system – even prior to the global spread of neoliberalism in education, meta-policies and privatization – was never particularly equal. Instead, what became apparent was a system that offered advantages to the upper social classes under a sheen of meritocracy and tolerable inequalities. Combining ethnographic and meta-ethnographic methodologies and analyses, the author examines the phenomenon of structural injustice in the Swedish education system both vertically and diachronically across a period of intensive transformation and reform. This revealing volume offers a mode of engagement that will be of value and interest to researchers and students of injustices within education, as well as policy makers and practitioners.

 • 243.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Structural Injustices in Swedish Education: Academic Selection and Educational Inequalities2018Book (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this book is to explore aspects of education justice and equity in relation to an educational system that is generally considered fairer and more equitable than most others: that of Sweden. There are seriously good reasons for undertaking this project. The education system in Sweden does seem to be ostensibly open and inclusive (Gudmundsson 2013) with upwards of 85% of all child cohorts between the ages of 3 and 19 being included for 6 hours or more each weekday in some form of organised institutional education or day-care, regardless of their social class, gender or racial or ethnic heritage or any possible physical or mental disabilities. And as has been suggested by the OECD in relation to its education justice barometer, this is perhaps internationally remarkable. However, perhaps equally remarkable is the lack of impact the investments have had in terms of the creation of greater levels of class consciousness and significantly reduced gender disparities, racial and ethnic equality or social and material distributions of power in society at large.

 • 244.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Teacher education cultural diversity, social justice and inclusion in Swedish teacher education: Policies, challenges and possibilities.2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a history of policies from the late 1940s to 2000 for the introduction of research based knowledge in the education field for teacher education in Sweden as a way of supporting the intellectual preparation of future teachers for work in an integrated and inclusive school system. These policies were prompted by the National School Commission Inquiry into the possibilities for a common unitary comprehensive school, which had identified the main divisions between existing teacher education enrichments as an obstacle. Pulling these divisions together and educating teachers in a shared content developed from a common research base in the education field about the challenges faced in the realization of the comprehensive school vision was expressed as a possible solution. However, the project failed. The divisions remained. Schools did not overcome social reproduction. And in recent decades challenges have intensified as hyper-diversity, globalization and a recent turn towards market governance have added new complications.

 • 245.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The learning and creativity of male youth from multi-cultural suburbs2017In: Troubling educational cultures in the Nordic Countries / [ed] T. Vaahtera, A-M. Niemi, S. Lappalainen, and D. Beach, London: Tufnell Press, 2017Chapter in book (Refereed)
 • 246.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The myth of Swedish educational equity from historical ethnographic and regional/spatial analytical perspectives2018In: Educació i desenvolupament rural als segles xix-xx-xxi / [ed] Núria Llevot and Jaume Sanuy, Lleida, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Sweden is widely regarded as one of the most egalitarian societies in the world, not the least with respect to education access and school inclusion, but this presentation will suggest that there are high levels of social injustice and inequality within the Swedish education system and educational politics, historically and regionally, and that levels of inequality have also risen in recent years, following the introduction of principles of market governance. Examples will be given to illustrate these inequalities with respect to different curricula and geographic spaces and in terms of identified factors of inequity such as race, gender and dis/abilities. The special situation in rural areas will be included in the analysis which has been historically contextualized and links closely with work related to the production of a recent book manuscript that aims to develop a coherent and symmetrical theoretical and empirically grounded argument about historical inequality in Sweden’s education system.

 • 247.
  Beach, Dennis
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. University of Gothenburg.
  Bagley, Carl
  Eriksson, Anita
  Player-Koro, Catarina
  Changing teacher education in Sweden: Using meta-ethnographic analysis to understand and describe policy making and educational changes2014In: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article derives from policy ethnographic research on teacher-education change in Sweden concerning the development of a unified profession with a common professional-knowledge base. This was a social democratic government policy for teacher education from the 1950s up until 2007, when the newly elected right wing government turned away from unification and toward re-traditionalisation. Based on a meta-ethnographic analysis of the policy ethnographies the article illustrates resistance toward unification and raises critical questions concerning the intellectual foundations and integrity of reform processes. Attempts are also made to locate the disclosures in relation to international research. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 248.
  Beach, Dennis
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bagley, Carl
  Marques da Silva, Sofia
  Ethnography of Education: Thinking Forward, Looking Back2018In: The Wiley Handbook of Ethnography of Education / [ed] D. Beach, C. Bagley, and S. Marques da Silva, London and New York: Wiley-Blackwell Publishing Inc., 2018Chapter in book (Refereed)
 • 249.
  Beach, Dennis
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bagley, Carl
  Marques da Silva, Sofia
  Introduction to The Wiley Handbook of Ethnography of Education2018In: The Wiley Handbook of Ethnography of Education, London and New York: Wiley-Blackwell Publishing Inc., 2018Chapter in book (Refereed)
 • 250.
  Beach, Dennis
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bagley, CarlMarques da Silva, Sofia
  The Handbook of Ethnography of Education2018Collection (editor) (Refereed)
2345678 201 - 250 of 1854
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf