Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
33343536373839 1751 - 1800 av 1945
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1751.
  Sieverthson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lund, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Usability Challenges for the Mobile Web: An Enterprise Perspective2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In today's society, a large part of Sweden's population owns a smartphone. Since the release ofthe iPhone in 2007, the phenomena of using smartphones to shop has increased every yearand is now larger than ever. Not surprisingly, developing and maintaining websites for otherdevices than a desktop, such as smartphones and tables, is now a top priority among theworld's companies. However, it has been argued that many retailers fail at providing asatisfactory user experience on the mobile web, and many customers are unsatisfied with theirmobile experiences. Previous research has investigated user experiences from a customerpoint-of-view. The aim of this thesis is to examine usability issues regarding the mobile webfrom an enterprise point-of-view, with the help of four main areas within usability. The areasare: content, site performance, navigation and accessibility. They were identified in previousresearch, which includes both a customer and an enterprise perspective in the theoreticalchapter. This research was initiated to confirm these areas as challenges from an enterpriseperspective in Sweden. Additionally, the aim of the thesis is also to gain insight in why theareas are challenging to manage for an enterprise today.This research was conducted by performing a case study at a Swedish telecom company, withfour employees participating in interviews. The data collection resulted in valuable insights,confirming that the identified main areas present challenges for the chosen company todifferent degrees. The most challenging issues were proven to be content and siteperformance, where fitting content on small screens and making sure the site speed issatisfactory from a customer perspective were seen as especially difficult aspects.Additionally, the analysis mapping theoretical and empirical findings includes suggestions ofwhy the identified main areas are seen as issues from the enterprise point-of-view. This studyproves there are challenges enterprises face, which hinders them to provide satisfactory userexperiences on the mobile web. The research confirms the main areas as challenges as well aspresenting why they are tricky to manage. Lastly, this thesis might have the possibility to actas a base for further research, such as managing the different main areas more efficiently,since it was not the aim of this thesis to offer that kind of insight.Keywords;

 • 1752.
  Sigrén, Peter
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Studentbarometern 20162017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar där studenters upplevelser av studie- och arbetsmiljön redovisas. I föreliggande rapport, som är den sjunde i en trendstudie, redovisas aggregerade resultat för hur cirka 1 400 studenter upplever kvaliteten på utbildningsinnehållet samt hur studie- och arbetsmiljön upplevs. Nöjdhetsindexet (NSI) visar på ett något lägre värde för 2016 års barometer jämfört med föregående års barometer. En minskning av såväl upplevd diskriminering som upplevda trakasserier, i jämförelse med 2015 års studentbarometer, framgår av årets studie. Resultaten visar även på att studenter har svårt att kunna påverka sin utbildning sant att studenter känner sig stressade.

 • 1753.
  Sigrén, Peter
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Studentbarometern 20182019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar där studenters upplevelser av studie- och arbetsmiljön undersöks. I föreliggande rapport som är den nionde i ordningen redovisas aggregerade resultat för hur drygt 1 700 studenter upplever kvaliteten på sin utbildning. Studentnöjdhetsindexet (NSI) visar på ett högre resultat för Högskolan i Borås jämfört med 2017 års resultat.

   

 • 1754.
  Siitari, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Morin, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pedagogiskt bemötandepå folkbibliotek: En intervjustudie om nyexaminerade folkbibliotekariers uppfattning angående den egna yrkeskompetensen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is a study of information gathered from interviews of recently graduated librarians, with focus on their opinion of their professional skills. A total of 14 librarians were interviewed, all of whom have been working professionally in public libraries for less than two years. A qualitative content analysis of the interviews reveals that many of our participants have a deficiency in pedagogic skills and practical experience, their knowledge strengths lie in areas such as information seeking and using databases and so this is where they felt most comfortable. However, this knowledge is not frequently needed in their work within the public libraries. The results of our study therefore appear to highlight a gap between education received and skills required for the actual work.

 • 1755.
  Sixtensson, Camilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sumar, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  "Man blir aldrig fullärd”: En studie om pedagogers kunskaper och förutsättningar att undervisa matematik i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Den här uppsatsen handlar om hur pedagoger arbetar med matematik inom förskoleverksamheten, med barn i åldrarna 1-6 år. Vad de har för förutsättningar att nå  måluppfyllelse samt hur de tar tillvara på spontana lärtillfällen. Skolinspektionen (s.5) har  under åren 2015-2017 gjort en kvalitetsgranskning av hur förskolan arbetar med att utveckla och inspirera barnens lärande gällande matematik. Det framkommer att undervisningen inte omfattar läroplanens samtliga strävansmål inom matematik och elever presterar sämre på matematikdelen i de nationella proven. Aktuell forskning som tagits fram av Skolinspektionen(s. 6-7) visar att det är av stor vikt att barn introduceras och får erfarenheter av matematik tidigt, så de får en djupare förförståelse inom området för vidare kunskaper i skolan.

  Syfte

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka kunskaper pedagogerna beskriver att de har i matematik och vilka förutsättningar pedagoger i förskolan har att undervisa i ämnet, för att nå måluppfyllelse i enlighet med Läroplanen för förskola, Lpfö 18 (Skolverket 2018).

  Metod

  Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Undersökningen har riktat sig på förskollärares uppfattningar om deras matematiska kunskaper och förutsättningar gällande matematikundervisning i förskolan. De pedagogerna vi intervjuade har erfarenhet av matematik och undervisning inom ämnet.

  Resultat

  Av vår studie framkom det att pedagogerna anser att de har grundläggande kunskaper inom matematik för att kunna undervisa inom ämnet. Pedagogerna tycker att planeringstiden är bristfällig och organiserad på fel sätt. De är medvetna och tar tillvara på de spontana  tillfällena under dagens aktiviteter dock är detta inte alltid möjligt.

 • 1756.
  Sjöberg, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Inkludering av elever med läs- och skrivsvårigheter: En studie i lärares arbetssätt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur två lärare arbetar inkluderande med elever som har läs- och skrivsvårigheter. I studien beskrivs begreppet en skola för alla, hur lärare bör förhålla sig till elever med läs- och skrivsvårigheter, faktorer som förklarar vad läs- och skrivsvårigheter kan bero på lyfts och begreppet inkludering förklaras. I studien används David Skidmore som teoretiker eftersom han riktat in sig på hur inkludering fungerar i specialpedagogisk undervisning.

  Syftet med studien är att synliggöra hur lärare resonerar kring sitt arbete med att inkludera elever med läs- och skrivsvårigheter i svenskundervisningen i årskurs 1-3.

  Studien är utförd i kvalitativ form för att undersöka fenomenet i detalj. Respondenterna som medverkar i studien har valts utifrån ett bekvämlighetsurval. Intervjuformuläret består av fyra huvudavdelningar: Bakgrund; Inkludering; Metoder samt Skolans resurser för särskilt stöd. En respondent har träffats för att intervjun skulle genomföras, den andra respondenten har intervjuats via mail. De fyra etiska forskningskraven har tillämpats i studien. Studiens reliabilitet och validitet diskuteras.

  I analysen har det insamlade materialet sammanställts genom att intervjufrågor och svar har lagts ihop så att en berättelse skapats. I bearbetningen jämfördes de båda intervjuerna och gemensamma teman hittades i respondenternas svar. Svaren kategoriserades sedan in i fyra sammanfattande rubriker: Skolans roll och ansvar; Lärarnas syn på inkludering; Inkludering i praktiken samt Arbete med läs- och skrivsvårigheter. Jag har använt mig av helhetsanalys vilket innebär att jag började med att skapa en åskådlig helhetsbild över det insamlade materialetResultatet presenteras utifrån samma rubriker som analysen bygger på. Det framkommer i resultatet att det är viktigt att skolan ser samt uppmuntrar till möjligheter istället för att skapa och förstärka hinder.

  Resultatet visar också att på skolan där studien genomfördes har en gemensam policy för hur arbetet med läs- och skrivsvårigheter ska gå till. I resultatet lyfts för- och nackdelar med inkludering. Även olika sätt att arbeta med inkludering nämns. Respondenternas huvudsakliga budskap är att inkludering innebär att undervisningen planeras och varieras till att motsvara alla elevers behov och förutsättningar. Resultatet visar också att det stöd eleverna får på skolan, där studien genomfördes, sker inom ramen för den ordinarie undervisningen. Respondenterna nämner två olika metoder för att genomföra stödet i undervisningen.

 • 1757.
  Sjöberg, Carin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vad läser du, fröken?: Lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur högläsning används som i svenskämnet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Högläsning i skolan kopplas ofta till en mysig stund, ibland i samband med fruktstund och till genren skönlitteratur. Eleverna tränas i att lyssna och sitta still men högläsningen kan utebli på grund av lärarnas övriga uppdrag. Tidigare forskning visar att högläsning är viktigt för att öka elevers ordförråd, läsförståelse och motivation. Å andra sidan är motivation en bidragande orsak för att elever ska vilja tillägna sig läsning. Högläsning bidrar till gemensamma upplevelser, är språkutvecklande och möjliggör social samvaro. Högläsning i helklass, där elever högläser för varandra nämns som negativt i forskning. Däremot kan högläsning i grupp vara positivt om läsarna befinner sig på samma nivå eller stöttas av en mer kompetent person. Både forskning och läroplan berör vikten av ett samarbete med vårdnadshavare kring högläsning. Internationella kunskapsmätningar har visat att svenska elever har låg läsförståelse för sakprosatexter men att de läser skönlitteratur. Dock visar senaste PISA-rapporten 2015 att läsförståelsen har ökat och nu ligger över genomsnittet. Läslyftet är en statlig satsning för att utveckla kompetensen i språk-, läs- och skrivdidaktik ute på skolorna. Tillgång till skolbibliotek styrs av skollag och ska bidra till elevers ökade kunskap.Studiens syfte: Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur högläsning används i svenskämnet. Frågeställningarna berör frågor kring hur högläsningen går till, varför man använder högläsning i undervisningen, om det finns några hinder för högläsning, lärares resonemang om högläsning i hemmet och lärares deltagande i Läslyftet.Metod: Kvalitativ metod är vald med semistrukturerad intervju som verktyg. Sex lärare intervjuades för årskurs 1-3.Resultat: Studiens resultat visar att alla lärare anser högläsningen viktig för elevernas språkutveckling vad gäller ordförråd, läsförståelse, motivation samt möjlighet att varva ned och lära sig att sitta still och lyssna. Genrer som nämns i samband med högläsning är sagor och skönlitteratur men lärarna högläser även mattedilemma och texter/böcker för att undervisa i andra ämnen, men den läsningen ses som högläsning. Lärarna kompletterar högläsningen och arbetar med läsning på flera andra sätt. Högläsning mellan elever används bland annat för att det ska bli naturligt för elever att läsa och diskutera texter i en gemenskap men också för att stämma av läsläxan. Eleverna har bänkbok för att öka ordförrådet och för att träna upp läsflyt och läsförmåga. Däremot är förutsättningarna för just högläsning begränsad, då lärarna upplever att tiden inte räcker till för alla uppdrag och åtagande, eller att det finns plats i schemat. Lärarna försöker stötta upp där stödet saknas hemifrån genom att läsa extra med elever eller genom att låna ut ljudbok. Val av bok anses ibland svårt, då eleverna befinner sig på olika nivåer. Eleverna hinner även tipsa varandra om bra bänkböcker när de är i biblioteket, vilket gör det svårt att hitta och förnya urvalet av högläsningsböcker. Läslyftet upplevs som positivt, men att det kanske ska vara frivilligt då det finns ämneslärare som tycker det är svårt att koppla innehållet till deras ämnen.

 • 1758.
  Sjöberg Johansson, Mona
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Perspektiv på bokprat: semistrukturerade intervjuer med bibliotekarier och lärare2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis is to develop new knowledge about how the activity booktalk, and the cooperation´s related to these are perceived by librarians and teachers. The purpose is also to see how booktalk can be related to current theory. The booktalks in this study are conducted by librarians in the public libraries for pupils in grade four in elementary school, and the method is based on semi-structured interviews with two librarians and two teachers. The empirical evidence presented in the thesis is related to previous research and texts found in the literature review. Finally, the results show that booktalks are important in the way that students learn to read and that it contributes to student’s love of reading. The interviewees appreciate their cooperation. In order to contribute to student´s reading, they would like to see a closer cooperation between library and school. However, librarians who work in public libraries and teachers who teaches in elementary school are governed by different policy documents and different administrations that do not encourage enhanced cooperation due to lack of time and resources. Meanwhile, the interviewees think that there are advantages that school classes visits the public library to take part of booktalk: All students, independent of if they come from reading homes or not can take part of the public libraries offerings. This can ensure love of reading and lifelong learning.

 • 1759.
  Sjöberg, Jonas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Valvring, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kompositionen av digitala värdeerbjudanden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskare och praktiker är överens om att digital tjänsteinnovation är en absolut nödvändighet för organisatorisk överlevnad. Att tillämpa ett tjänsteperspektiv vid innovationsarbete är emellertid inte någon mindre förändring. Det är ett paradigmskifte där traditionella ideal ersätts med nya. Det nya tjänsteorienterade idealet påverkar också den organisatoriska innovationsprocessen och dess resultat. Resultatet förändras bland annat genom att fokus i den digitala innovationsprocessen flyttas från produkt till ett digitalt värdeerbjudande som består av ett antal olika komponenter och resurser. Något som är viktigt för att förbättra möjligheter för att effektivisera den digital tjänsteinnovationsprocessen.

  Problemet vi adresserar är att det saknas kunskap om vilka komponenter ett tjänsteorienterat värdeerbjudande består av i en i en IT-kontext. Att okritiskt tillämpa kunskap identifierad i en kontext till en annan är problematiskt eftersom attribut i kontexter kan skilja sig åt. Problemet får stöd av nyligen publicerade forskningsresultat som efterfrågar fler studier om värdeerbjudandets uppbyggnad i olika kontexter. Syftet med denna kandidatuppsats inom informatik är att undersöka hur det digitala värdeerbjudandet sätts samman i en tjänsteorienterad IT-kontext. För att uppfylla syftet har vi följt fallstudiemetoden där fyra anonymiserade organisationers digitala värdeerbjudanden har studerats. Data har samlats in genom granskning av relaterad litteratur, samt semistrukturerade intervjuer med fyra respondenter med olika roller från respektive organisation. Inför de semistrukturerade intervjuerna har en intervjuguide tagits fram utifrån konceptuell modell som baserats på tidigare forskning inom området.

  Resultatet visar att värdeerbjudandet i en IT-kontext består av tio komponenter, grupperade i tre dimensioner. Fem av dessa metoder är signifikanta för tillämpningen av befintliga ramverk vanligt förekommande inom IT-kontexten. Studiens resultat visar att ett värdeerbjudandets komponenter i en IT-kontext inkluderar följande processer: tjänsteportföljsprocessen, business relationship management, incidenthantering, tillgänglighetshantering, samt change management. Den empiriska studien resulterade även i framtagande av en konceptuell modell av ett digitalt värdeerbjudande.

 • 1760.
  Sjöblom, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Språket tillsammans med hjärtats slag: Förskollärares erfarenheter av sång och musik som stödjer barns språkutveckling.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Vad betyder egentligen de ord vi säger och vad förmedlar vi med orden endast verbalt? Med hjälp av sång och musik kan detta möjliggöra och förstärka det vi vill berätta. Det här kan innebära att vi behöver använda mer en ett verktyg eller uttryckssätt för att förmedla det vi vill säga. Jag vill genom denna studie bidra med kunskap för hur sång och musik kan stödja barn i sin språkutveckling. Studien stödjer sig på andra förskollärares erfarenheter av hur deras arbete med sång och musik har bidragit med att barnen har fått möjlighet att utvecklas i sitt språk.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares erfarenheter av att arbeta med sång och musik som ett verktyg för att stödja barn i deras språkutveckling.

  Metod

  Undersökningen för studien är en kvalitativ metod och baseras på en fenomenografisk ansats och intervjuer har använts vid insamling av material. Det här har bidragit med att intervjuerna genererade en objektiv bild av förskollärarnas arbete. Förskollärarnas intervjuer grundar sig i deras egna erfarenheter och arbetssätt.

  Resultat

  Resultatet består av en kategorisering med två huvudteman. De huvudteman innehåller kategorier som har kommit fram med hjälp av analysen. Resultatet visar att olika inlärningsprocesser används för att barnen skall få möjlighet att utvecklas i deras språk. Inlärningsprocesserna handlar om det visuella, det auditiva, det sociala, det individuella och det kroppsliga lärandet.

 • 1761.
  Sjöström, Cicci
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Zandén Ljungmark, Mimi
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  "Utomhusmiljön känner jag inte alls är könskodad på samma sätt som innemiljön.": Ser pedagoger någon skillnad i sitt genus- och jämställdhetsarbete utomhus jämfört med inomhus? En kvalitativ undersökning2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningVi har sett en stor brist i vårt eget pedagogiska arbete - att jämställdhetsarbetet mer eller mindre försvinner i utomhusmiljö. Det verkar finnas en tro på att allt förbättras bara genom att vi befinner oss utomhus, på gården eller uteplatsen. Den betraktas som en sfär där vi inte behöver utöva jämställdhetsarbete såsom vi gör i läromiljön inomhus. Vi bestämde oss därför för att ta reda på ifall detta är något som även andra pedagoger upplever.

  SyfteSyftet med denna studie är att genom observationer av verksamheter och intervjuer med pedagoger belysa deras egen uppfattning av ifall de tror sig göra någon skillnad i sitt genus- och jämställdhetsarbete utomhus jämfört med inomhus.

  MetodDetta arbete är en kvalitativ undersökning. För att få en så heltäckande bild som möjligt av det vi studerat har vi valt att använda oss av två olika metoder, observationer och intervjuer, för att samla information och få underlag att förstå och tolka de beteenden och interaktioner som vi sett.

  ResultatI vår studie ser vi tydliga exempel på att pojkar och flickor behandlas olika. I synnerhet är det några situationer där pedagogerna agerat särbehandlande utan att någon större vikt läggs vid att det skulle ha direkta konsekvenser, vilket för barnen blir en konstant pågående påminnelse om deras könstillhörighet, utan att den har någon anknytning till någonting. Vi ser även att jämställdhetsarbetet skiljer sig åt ute och inne. Utemiljön beskrivs som fri på ett annat sätt än innemiljön, barnen kan välja mer själva och alla vill delta i leken. Upplevelsen av utemiljön som automatiskt mer jämställd och tillgänglig för alla gör att metoder för att undvika stereotypa mönster mestadels används inne. En av de tydligaste punkterna som uttrycks under samtalen med pedagogerna är att utomhus, där miljön upplevs som friare och mer tillgänglig, behövs det inte arbetas lika tydligt med jämställdhetsarbetet. Vi strävar också efter att kunna problematisera och sätta de resultat vi får fram i relation till den teoretiska ram som använts, i detta fall sociokulturellt perspektiv. Förklaringar till varför den rådande uppfattningen om att utomhusmiljön är mer könsneutral tas upp och slutligen ges förslag på didaktiska konsekvenser om hur arbetet skulle kunna läggas upp i framtiden för att förbättra medvetenheten ute på förskolegården.

 • 1762.
  Sjöström, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sociala medier revolutionerar kommunikationen. Eller...?: En studie av hur Jönköpings kommuns externa kommunikation har påverkats av användandet av socialamedier.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this master thesis was to examine how the use ofsocial media has influenced the way in which themunicipality of Jönköping communicates with the public andother stakeholders. To fulfill this aim the following twoquestions were formulated: How does the municipality ofJönköping use social media for its external communication?Has the external communication of the organization changedwith the use of social media? If so, how has it changed?The examination was carried out as a case study includinginterviews with six employees at different municipalitydepartments, who use social media for externalcommunication in their work.The theoretical framework was built mainly on differentperspectives of communication and a framework forcategorizing public organizations’ use of social media inthree different general purposes - representation, engagementand networking.The results of the study show that the municipality ofJönköping uses social media mainly for informationdissemination. To some extent it is also used for externalmonitoring and for trying to influence people’s attitudes andbehavior. The results further show that the use of socialmedia has not lead to any pervasive change of the externalcommunication of the organization. The communicationthrough social media to a large extent consists of onedirectionaltransmission of information, and at present thereseem to be only very limited ambitions to take the externalcommunication towards more of dialogue and interactivity.

 • 1763.
  Sjølie, Ela
  et al.
  Norwegian University of Science and Technology.
  Francisco, Susanne
  Charles Sturt University.
  Langelotz, Lill
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Communicative learning spaces and learning to become a teacher2018Ingår i: Pedagogy, Culture & Society, ISSN 1468-1366, E-ISSN 1747-5104, ISSN 1468-1366Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores teacher learning. It focuses on access to ‘communicative learning spaces’ (a concept we coin and develop within this paper) and argues that the creation of such spaces can be a powerful enabler of teacher learning. We draw on the findings from three studies conducted in three different countries - Norway, Australia and Sweden. The studies focused on different stages of teacher learning - initial teacher education, the induction phase of teacher learning in the workplace, and the continuing professional learning of in-service teachers.  The paper considers the features that characterise communicative learning spaces and their development. Using the theory of practice architectures we examine what enabled and constrained the development of these communicative learning spaces in each of the three cases. 

 • 1764.
  Skagerlid, Torbjörn
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Götabiblioteken ett steg mot framtidens bibliotek?2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  More and more libraries nowadays interact more closely within their regions. Therefore, it is interesting to examine how a collaboration between libraries can contribute to development of the libraries. This study is about The Göta Libraries, a partnership consisting of public libraries in 14 municipalities, the thirteen municipalities in Östergötland and Tranås, and the county library in Östergötland. The study has examined the types of innovation the library collaboration can contribute to the libraries, the challenges that faces the Göta Libraries and what factors are important for the cooperation to work in a rewarding way. To find out this four interviews were conducted with library staff. Jennifer Rowleys theory on collaborative innovation has been applied to the study. The study results show that there has been different types of innovations for the libraries as a result of the Göta Libraries development. The main benefits are that libraries aquired much more reources in their collections when they coordinated their catalogues, which entails that they can give a better service to their users. The challenges that libraries were faced with was that it can take time to develop common rules and that too much bureaucracy can prevent people from trying out new things. As for the factors for a collaboration to be successful and rewarding it is of major importance that everyone contributes to the collaboration and that everyone follows the common rules.

 • 1765.
  Skahjem, Hege
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Informationsdelning mellan bibliotekarier i deras yrkespraktik: En kvalitativ studie vid biblioteket på Høgskolen i Oslo og Akershus2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to obtain a better understanding and a better knowledge of how librarians in a University College of Applied Sciences cooperate regarding information sharing. Seven librarians were studied by using semi-structured interviews. The analysis has a sociocultural perspective, which means that the informants have been studied as they are part of a social practice; a work practice, in an academic context. The results show that Kemmis’ theory of practice, with three dimensions of the practice, identified as a) cultural-discursive, b) social and c) material-economic, has been a useful tool for presenting a diverse picture of a social practice in this academic context. The interview guide had questions which were formulated in terms of information sharing and cooperation, with these divisions: Formalia, Work, Forms of cooperation, Use of information and Cooperation regarding information sharing in work practice.

 • 1766.
  Skaugvold, Nanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tagik, Sonya
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Flerspråkighet: att stödja barns språkutveckling i förskolan.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningFörskolan består idag utav en ökad språklig pluralitet vilket gör ämnet flerspråkighet relevant och viktigt att undersöka. Barn som får chans att utöva sina språk i förskolan har möjlighet att nå flerspråkighet. Förskollärare ska skapa en pedagogisk verksamhet där alla är välkomna oavsett språk och/eller kultur.SyfteSyftet är att ta reda på hur ett antal pedagoger på två olika förskolor arbetar med att stödja flerspråkiga barns språkutveckling.MetodVi har utfört kvalitativa intervjuer med förskollärare på två olika förskolor i två olika kommuner.ResultatVår studie visar på att förskollärarna är medvetna om sin roll i barns språkutveckling och att de känner att de behöver mer kunskap kring hur arbetet med flerspråkiga barn kan ske. De upplever även tidsbristen som ett problem för att kunna stötta de flerspråkiga barnen i den grad som förskollärarna önskar. Förskollärana beskriver olika verktyg i sitt arbete med flerspråkiga barn som bland annat ipad och språkstödjare. Resultatet visar även på att tydlig kommunikation i form av kroppspråk är något som förskollärarna ser som hjälpsamt i sitt arbete med de flerspråkiga barnen. Det finns många likheter mellan förskollärarnas upplevelser på de två olika förskolorna, vilket kan tyda på att det är ett pedagogiskt område som behövs utvecklas inom förskolan.

 • 1767.
  Skog, Ellen
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Det är ju nolltolerans mot kränkningar alltså, det finns ju inget annat!”: En studie om hur förskollärare arbetar för att förebygga och hantera kränkande behandling mellan barn i fri lek.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Slag, ord, uteslutningar, att retas klassas allt som kränkande behandling. Kränkningarna sker ofta när en vuxen inte är närvarande och kan höra eller se vad barnen gör och säger till varandra. I denna studie beskriver förskollärare hur de arbetar mot kränkningar mellan barnen och hur de hanterar situationer där kränkningar uppstår. Denna studie är viktig att göra då det inte finns mycket forskning kring hur förskollärare arbetar för att förebygga och hantera kränkande behandling mellan barn i den fria leken.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att förebygga och hantera kränkningar och uteslutningar mellan barnen i fri lek.

  Inledning

  Slag, ord, uteslutningar, att retas klassas allt som kränkande behandling. Kränkningarna sker ofta när en vuxen inte är närvarande och kan höra eller se vad barnen gör och säger till varandra. I denna studie beskriver förskollärare hur de arbetar mot kränkningar mellan barnen och hur de hanterar situationer där kränkningar uppstår. Denna studie är viktig att göra då det inte finns mycket forskning kring hur förskollärare arbetar för att förebygga och hantera kränkande behandling mellan barn i den fria leken.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar för att förebygga och hantera kränkningar och uteslutningar mellan barnen i fri lek.

  Metod

  Detta är en kvalitativ studie med intervju som redskap. Fem stycken förskollärare har deltagit i intervjuerna och de arbetar på två olika förskolor. Två av dem arbetar med yngre barn (1-3 år) och de övriga tre med äldre barn (4-5 år).

  Resultat

  Resultatet av studien visar att förskollärarna arbetar aktivt med likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling och har lyft ner den till barnens nivå. När de hör en kränkning eller ser en uteslutning använder de kommunikation med barnen som medel för att lösa situationen. Gällande uteslutningar är det delade åsikter då några pedagoger anser att alla barn ska få vara med och leka och några anser att alla barn inte alltid kan vara med, då det stör den redan påbörjade leken några barn startat. De försöker även samtala med barnen om hur de ska prata med varandra när de inte vill mer eller upplever att någon är dum mot dem. De pratar även i helgrupp om hur man är en bra kompis. Förskollärarna betonar att de arbetar mot kränkningar hela tiden och att det är det viktigaste arbetet de har.

  Detta är en kvalitativ studie med intervju som redskap. Fem stycken förskollärare har deltagit i intervjuerna och de arbetar på två olika förskolor. Två av dem arbetar med yngre barn (1-3 år) och de övriga tre med äldre barn (4-5 år).

  Resultat

  Resultatet av studien visar att förskollärarna arbetar aktivt med likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling och har lyft ner den till barnens nivå. När de hör en kränkning eller ser en uteslutning använder de kommunikation med barnen som medel för att lösa situationen. Gällande uteslutningar är det delade åsikter då några pedagoger anser att alla barn ska få vara med och leka och några anser att alla barn inte alltid kan vara med, då det stör den redan påbörjade leken några barn startat. De försöker även samtala med barnen om hur de ska prata med varandra när de inte vill mer eller upplever att någon är dum mot dem. De pratar även i helgrupp om hur man är en bra kompis. Förskollärarna betonar att de arbetar mot kränkningar hela tiden och att det är det viktigaste arbetet de har.

 • 1768.
  Skog, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svensson, Maya
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Skolan en trygg plats?: En studie om tre skolors arbete med kränkningar.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt statistik ökar kränkningar, både mellan elev till elev men även från lärare till elev. I vårt uppdrag som blivande förskollärare framgår det att vi ska arbeta för att motverka alla typer av kränkningar, både mellan elev till elev men även mellan lärare till elev. Det framgår i Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap. 9§ att det är förbjudet av huvudman och personal att utsätta elever för kränkande behandling.

  Syftet

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och rektorer arbetar för att motverka kränkande behandling mellan elev och elev men även mellan lärare och elev. För att kunna besvara syftet använder vi oss av följande frågeställningar:

  • Hur arbetar rektorer respektive lärare med kränkande behandling?
  • Vilket ansvar och vilka skyldigheter har rektorer respektive lärare och hur kommer de till uttryck i arbetet?
  • Vad anser de att kränkande behandling beror på när det gäller elev-elev respektive lärare-elev?

  Metod

  Metoden som vi använder oss av är kvalitativ metod där vi gör semistrukturerade intervjuer med tre rektorer och tre förskollärare i förskoleklasser på tre skolor i en och samma kommun i Sverige.

  Resultat

  I studien framkommer en del skillnader men även likheter vid en jämförelse mellan de båda yrkeskategorierna. Vi kan se en skillnad när det kommer till begreppet kränkande behandling, likaså hur de arbetar för att motverka kränkningar. Förskollärarna använder sig av samtal för att lösa incidenterna medan rektorerna använder sig av sin maktposition och det är sista lösningen på att kränkningen ska upphöra. En likhet som vi kan se är att både rektorer och förskollärare belyser betydelsen av vuxennärvaro, för att skapa en trygg miljö för eleverna på skolan. Resultatet visar även att det finns en viss lojalitet mellan lärare och lärare, där de skyddar varandra när det kommer till kränkningar mellan lärare och elev.

   

 • 1769. Skoglund, Lena
  et al.
  Persson, Christina
  Limberg, Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Några milstolpar i Göteborgs folkbibliotekshistoria2018Ingår i: Lärande och bildning: Hundra år i Göteborg / [ed] Wanda Klintberg och Gudrun Nyberg, Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2018, s. 149-176Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1770.
  Skolyarino, Svetlana
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Språkutveckling hos flerspråkiga barn genom ett lekperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Vart fjärde barn i Sverige har utländsk bakgrund (Statistiska centralbyrån, 2017).Förskollärare behöver kunskaper kring språkutvecklingsområdet för att underlätta barnens väg till språkbehärskandet. En stor del av tiden under vistelse i förskolan leker barn. Leken går hand i hand med lärande och utifrån förskollärarens perspektiv är leken en arena för lärande.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka förskollärarens syn på flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling genom lek samt deras språkstimulerande arbetssätt i leken med dessa barn.

  Metod: För studien har valts en kvalitativ metod för att studiens fokus ligger på att få förståelse för förskollärarnas syn på flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling genom lek samt deras språkstimulerande arbetssätt i leken med dessa barn. I studien ingår fyra intervjuer med förskollärare från tre olika förskolor. Alla respondenter har arbetat inom barnomsorgen mer än 10 år och har en viss erfarenhet inom flerspråkiga barns språkinlärning.

  Resultat: Studien visar att samtliga förskollärare anser att leken är förskolebarnets viktigaste verktygför att få nya kunskaper samt en avgörande faktor i flerspråkiga barns språkutveckling och utvecklingen generellt.  En annan viktig slutsats är att förskollärare ses som ankare och förebild i leken och fungerar som språklänk mellan flerspråkiga barn och andra deltagare. Dessutom det som utmärker framsteg i språkutveckling hos flerspråkiga barn är barnens egen vilja och mod för att ta kontakt och leka med andra barn. En annan viktig faktor i arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn är användning av bilder och tecken som stöd både i leken och under hela vistelsen på förskolan. Tecken och bild fungerar som en kompletterande resurs i kommunikationen med flerspråkiga barn.

 • 1771.
  Skoog, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  What’s the question?: En innehållsanalys av frågor som relateras till texter i läromedel för engelska i årskurs 7-92019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lärobokstexter är vanligt förekommande i engelskundervisningen, där läromedlen ofta innefattas som vägledning och struktur för läraren och eleverna. Enligt tidigare forskning kan de frågor som relateras till läromedelstexterna ses som en form av stöttning där eleverna genom dem kan främja sin läsförståelse och språkutveckling. Styrdokument för grundskolan i Sverige ställer höga krav på såväl elever som lärare, där flertalet kognitiva processer inbegrips i kunskapskravens formuleringar. Det ställer med andra ord också höga krav på läromedel och deras tillhörande frågor.

  Syftet med föreliggande studie var att belysa hur målet med textläsning uttrycks genom de frågor som relateras till dem i läromedel för engelskundervisning riktade mot årskurserna 7-9 med fokus på vilka kognitiva processer som efterfrågas.

  Föreliggande studie använde innehållsanalys som datainsamlingsmetod, där Blooms reviderade taxonomi användes som kodschema och tillika analysredskap. Tre delar av ett läromedel i samma läromedelsserie, en läromedelsbok riktad till respektive årskurs, utgjorde urvalet där 588 frågor relaterade till läromedelstexterna analyserades i taxonomin.

  Resultatet för studien visade att de vanligast förekommande frågorna i de tre analyserade läromedelsböckerna berörde de lägre nivåerna av Blooms reviderade taxonomi. Likaledes visade resultatet att spridningen av frågorna var relativt liten, både för sakprosa- och fiktiva texter, där det var svårt att klargöra en tydlig progression mellan de tre läromedelsböckerna.

 • 1772.
  Skopljak, Sendi
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nyanlända elever och matematik.: En studie ur fyra lärares perspektiv.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet berör nyanlända elever och ämnet matematik i årskurs 4-6. Sverige är idag ett mångkulturellt land och de senaste åren har det skett en ökning av nyanlända elever. Tidigare forskning visar att nyanlända elever har lägre prestationsnivå än infödda elever och detta framkommer tydligt i ämnet matematik. Tidigare forskning visar dessutom att en av orsakerna till nyanlända elevers svårigheter i matematik kan till stor del ha att göra med det svenska språket. Hur arbetar matematiklärare i klassrum där det finns nyanlända elever och på vilket sätt dessa lärare stödjer de nyanländas inlärning i matematik kommer att presenteras i detta arbete. Studien är kvalitativ och redskapet som använts är intervjuer. Fyra matematiklärare har framfört sina tankar och resonemang kring arbetets valda område. Synsättet som använts är hermeneutiskt utifrån Vygotskijs teorier kring det sociokulturella perspektivet. I resultatet framgår det tydligt att de fyra intervjuade lärarna är medvetna om det svenska språkets betydelse för nyanlända elever och hur språket påverkar elevernas inlärning i matematik. Resultatet visar att de intervjuade lärarna är enade om att genomgångar och förtydliganden av begrepp är viktigt men hur detta framförs i matematikundervisningen kan variera beroende på vilken lärare det handlar om. Variationen beror på det faktum att elever befinner sig på olika kunskapsnivåer, alla eleverna tar in kunskap på samma sätt och just därför är en anpassningsbar undervisning den rätta vägen för att man som lärare ska nå ut till samtliga elever.

 • 1773.
  Skopljak, Sendi
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svårigheter i matematik hos elever med svenska som andraspråk.: Orsaker och möjligheter ur fyra lärares perspektiv.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ämnet matematik i årskurs 4-6. Tidigare forskning harvisat resultat på att elever med svenska som andraspråk möter svårigheter imatematik, som leder till att de inte når kunskapskraven för den årskurs de tillhör.Matematik har en hög status i både skola och i dagens samhälle, därför är det ytterstviktigt att samtliga elever med svenska som andraspråk ges möjligheter för att uppnåmålen. En bakomliggande faktor på svårigheterna som framkommer under avsnittetbakgrund, är modersmålets betydelse för matematikundervisningen för elever medsvenska som andraspråk. Vidare framkommer lärarnas resonemang om fenomenet.Syftet med min studie är att synliggöra hur fyra matematiklärare resonerar kringorsaker och möjligheter till svårigheter i matematik hos elever med svenska somandraspråk.Studien har sin utgångspunkt i en kvalitativ metod som bygger på intervjuer. Fyralärare intervjuades och framförde sina tankegångar kring svårigheter i matematik hoselever med svenska som andraspråk. Resultatet har delvis analyserats med hjälp avVygotskijs teori om den närmaste zonen för utveckling.Lärarna under intervjuerna anser att det finns olika orsaker till att elever med svenskasom andraspråk stöter på svårigheter i ämnet matematik. Några orsaker är det svenskaspråket, modersmålet, bristande förkunskaper samt klassrumsinteraktion. En delmöjligheter för att förebygga svårigheterna framkom också, bland annatmodersmålets betydelse för elever i ämnet matematik.

 • 1774.
  Skoric, Sladjana
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Flerspråkiga barns språkutveckling i svenska: en studie av pedagogernas arbete.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BakgrundSverige idag innebär ett samhälle med många olika språk, vilket är något många förskollärare erfar i sitt dagliga arbete och något som dagens förskolor måste bemöta. Flerspråkiga barn förväntas uppnå höga nivåer i det svenska språket. Höga krav ställs på deras skicklighet i svenska exempelvis vid framtida studier eller arbete. Detta examensarbete försöker att förklara närmare på vilket sätt förskollärare kan möjliggöra flerspråkiga barns språkutveckling i svenska och på så sätt förbereda dessa barn inför skolstarten.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare i förskolan arbetar med flerspråkiga barn för att främja deras språkutveckling i svenska.MetodUndersökningen är kvalitativ och en öppen intervju visade sig vara det mest lämpliga. Fem förskollärare intervjuades för att få inblick i vad som påverkar deras arbete, vilka möjligheter de har och vilka hinder de stöter på i sitt arbete. Därefter sammanställdes respondenternas formuleringar i relation till studiens syfte. Nästa steg var att hitta ett mönster i respondenternas svar. Insamlad data kodades och en sammanfattning som inkluderade alla svar skrevs.ResultatResultatet visar att majoriteten av förskollärarna visar medvetenhet och arbetar i språkutvecklande syfte. För förskollärarna är det viktigt att de utgår utifrån barns färdigheter och det faktum att flerspråkiga barn behöver mer uppmärksamhet. Förskollärarna understryker att språket är det grundläggande och de belyser tryggheten som en av de viktigaste förutsättningarna för att ett barn ska kunna lära sig ett språk. De ser gruppstorleken som det största hindret för att lyckas med det som står i läroplanen och det är något som förskollärarna inte har möjlighet att påverka. Stora barngrupper väcker hos förskollärarna en känsla av otillräcklighet som ofta resulterar i stressiga situationer, vilket leder till att förskollärare inte kan, i samma utsträckning, stödja flerspråkiga barns språkutveckling i svenska. En åsikt som uttrycks i undersökningen är att flerspråkiga barns kunnande inför skolstarten riskerar att inte ha den nivå som krävs, vilket också har bevisats i tidigare forskning.

 • 1775.
  Sokka, Sakarias
  et al.
  Cupore.
  Harding, Tobias
  University of South-Eastern Norway.
  Lindsköld, Linnéa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kann-Rasmussen, Nanna
  Department of Information Studies, University of Copenhagen.
  To lead or not to lead? And how?2018Ingår i: Nordisk kulturpolitisk tidskrift, ISSN 1403-3216, E-ISSN 2000-8325, Vol. 21, nr 2, s. 159-160Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 1776.
  Solomon, Yvonne
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Berättelser från diktaturen - Alienation i två romaner av Herta Müller: En litteratursociologisk studie efter Melvin Seemans teori2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This master thesis aims to identify and interpret alienation-related situations in two novels by the German-Romanian author Herta Müller, "The Land of Green plums" (Herztier) and ''The Appointment" (Heute wär ich mir nicht lieber begegnet). The events presented in the novels take place during the time of the communist dictatorship of Nicolae Ceausescu in Romania, with some references to the time before the Second World War. Alienation is considered a central theme in both novels. The thesis uses the six dimensions of alienation as described by the American sociologist Melvin Seeman (University of California), and is based on the following research questions: 1) What literary descriptions of alienation-related situations can be found in Herta Müller’s two novels?; and 2) How do these literary descriptions emphasize the concept of alienation as defined in Melvin Seeman’s theory? In analyzing the novels, two aspects were taken into account: 1) what kind of society the protagonist lives in; and 2) what types of situations highlight the protagonist’s alienation. The process of identification and evaluation of texts describing alienation-related situations are based on a mixed method of thematic and biographic text analysis. The method of interpreting a written text rest on hermeneutics as described by Hans Georg Gadamer. The thesis identifies several descriptions of alienation-related situations in both novels. These situations are all various expressions of the protagonists’ experiences of living in a non-democratic society. Most of them relate to extreme situations causing fear and anxiety to the protagonists. The thesis studies the relationship between protagonists and society. The protagonists describe not only their own police interrogations, but also those of their friends. Alienation is also represented in the childhood memories of the protagonists.

 • 1777.
  Stenholm, Åsa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lätt att läsa men svårt att hitta?: En fallstudie av lättlästa böcker på Talavidskolans bibliotek2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis reports from a case study which aims to investigate how to improve and simplify book promotion, targeting students with reading difficulties. It also aims to investigate existing models which school libraries can use in promotion.

  The following questions are answered: How does display and shelving affect the number of loans? Can a marketing model be used successfully to analyze projects at a school library?

  The case studied was part of a project at the library of a Swedish primary school. The project's intention was to increase the circulation of easy-to-read books. These books were moved, re-labeled and displayed in different ways during the project. The study is based on statistics gathered by the school librarian, as well as an interview.

  To analyze the findings, an adapted version of Francois Colbert's Marketing Model for Cultural Enterprises was used. This proved to be a useful tool to plan and evaluate marketing projects. An issue in this case was that no clear goal was formulated when planning the project studied.

  The result of the case study shows that marketing is important. The statistical data showed a temporary decrease in the number of loans when books were re-shelved, but a longtime increase. All kinds of displaying increase the number of loans.Also shown was the benefit of librarians using an adapted tool, such as Colbert's model, to analyze and evaluate projects. However further adaptation is needed to obtain greater success.

 • 1778.
  Storm, Jorie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Så orättvist!: En kvalitativ studie av lärares syn på de nationellaproven i svenska som andraspråk.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället är idag mångkulturellt och består inte av en homogen grupp individer.Svensk skola har dessutom i uppdrag att vara likvärdig och till för alla, varför nationella provgenomföres för att säkerställa likvärdighet men också för att se om den svenska skolafungerar. Proven är desamma för svenskämnet som för svenska som andraspråk, vilketantyder att svenskhet premieras i skolsystemet, och att skolan därför inte uppfyllerlikvärdighetsprincipen. Under min utbildning och verksamhetsförlagda utbildning gick det attana en obalans mellan Skolverkets skrivningar och lärares tolkningar och uppfattningar om denationella proven i svenska som andraspråk. Detta fångade mitt intresse och ledde till attdenna studie ville synliggöra lärares syn på proven. Därav är syftet med denna studie följande:Syftet med denna studie är att synliggöra hur lärare ser på nationella proven i svenska somandraspråk rörande dess syfte, innehåll, genomförande och bedömning.MetodStudien är kvalitativ och bygger på intervjusamtal med fem olika respondenter, samtligaverksamma andraspråkslärare på grundskolans 7-9 och gymnasiet. Metodvalet bygger påönskan om att få en djupare inblick i en viktig företeelse i skolan – i detta fall: nationellaproven i svenska som andraspråk. Samtliga intervjuer har bandats, transkriberats och vidanalys färgkodats utifrån studiens frågeställningar. Det empiriska materialet har ocksåpresenterats utifrån dessa aspekter och behandlar syfte, innehåll, genomförande ochbedömning av nationella proven i svenska som andraspråk.ResultatResultatet för studien är att respondenterna är väl förtrogna med de nationella proven, men attsynen på dem både sammanfaller och går isär. Detta bekräftar forskning kring en formellkontra upplevd läroplan och i relation till denna studie, de nationella proven. Det syfte och deintentioner som Skolverket har med proven tolkas och upplevs olika för olika lärare. Trots attSkolverket menar att proven säkerställer likvärdig bedömning anser lärarna att proven ärmissvisande då innehållet inte är anpassat efter målgruppen. De ifrågasätter ocksåuppgifternas karaktär och att dessa inte alltid gynnar andraspråkselever som har en annanskolerfarenhet med sig. Studien visar också att lärarna har höga förväntningar på sina eleveroch motsäger därmed forskning om att lärarens förväntningar är en av de mest avgörandefaktorerna för huruvida eleverna lyckas eller inte. Till syvende och sist upprätthållerSkolverket, genom de nationella proven de maktstrukturer som råder genom att skapa ettmissgynnande bedömningsunderlag för dem som läser svenska som andraspråk.

 • 1779.
  Strand, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sölvason, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  TAKK: Påverkas barnens inkludering av kommunikationsmetoden TAKK i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studien som presenteras bygger på intervjuer där data samlas in för att se hur verksamma förskollärare uppfattar kommunikationsmetoden TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), samt hur det kan skapa inkludering i barngruppen på förskolan. TAKK kommer ursprungligen från teckenspråket och AKK var det första hjälpmedlet som kom och utvecklades sedan till TAKK där fokus ligger på tecken som är en understrykning av de viktigaste orden i meningar.

  Studiens syfte är att undersöka vad förskollärare har för uppfattning om TAKK och om denna kommunikationsmetoden kan påverka möjligheterna till inkludering i barngrupperna på förskolorna.

  Metoden som används i arbetet är intervjuer som är en del i kvalitativ metod där vi har blivit inspirerade av fenomenografisk ansats som beskriver vad förskollärarna har för uppfattningar om TAKK. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och kodas av. Där vi använde oss av fenomenologisk analys och innehållsanalys för att få ut så mycket som möjligt från intervjuerna. När intervjuerna genomfördes tillämpades de fyra forskningsetiska kraven som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Urvalet för studien var totalt åtta förskollärare från tre olika kommuner.

  Vi har kommit fram till att förskollärarna har olika uppfattningar kring TAKK och hur de anammar det i verksamheten. Både positiva och negativa uppfattningar har framkommit genom studien. Det kan handla om dåliga fortbildningar, de har dåligt med kunskaper och erfarenheter med sig. Förskollärare har olika syfte med varför de använder TAKK i förskolan. Deras syften beror på om förskollärarna skapat barngruppens kommunikationsmetod bara för att det finns barn som är i behov av särskilt stöd eller bara har det förebyggande i hela barngruppen.

 • 1780. Strandler, Ola
  et al.
  Levinsson, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Teachers' practical reasoning in the assessment paradigm: examples from the Swedish implementation of grades and national tests in year six2013Ingår i: Paper presented at the NERA-conference in Reykjavik Iceland, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1781.
  Strid Nyberg, Hillevi
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Alla får rum: en diskursanalys över föreställningar kring användares vistelse i bibliotekens offentliga rum2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent years, there has been an increasing focus in Sweden on the library as a “public room” - a public space open to all. In light of this, the aim of this thesis were to explore existing discourses in the Swedish library-field surrounding users who use the libraries primarily in this capacity, i.e. users who use the libraries public open spaces without necessarily accessing in the library's other functions. The following research questions was formulated: How are users of the libraries public room categorised? What notions of the users are expressed in these categorizations? What discourses can be linked to these notions? How do the discourses relate to each other? To answer the research questions sixty-seven articles in three publications aimed at library professionals (Biblioteksbladet, Bibliotek i samhället and Framsidan) were analyzed. Using Laclau and Mouffe's discourse theory and Hedemark and Hedman's (2002) four-step analytical model for discourse analysis, four discourses were identified: (1) educational, (2) democratic, (3) norm-critical, (4) market economy. The discourses, except the market-economy discourse, outlined democratic aims for the user's stay in the public room. The educational discourse aimed at fostering the user's ability to reason and function in society, the democratic discourse aimed at empowering the user while the norm-critical discourse aimed at enhance the user's ability to improve societal equality. The thesis concludes that there might exist disparities between how the library-field and the user attributes meaning to the concept “public room” and that further research is needed to define the concept.

 • 1782.
  Strågefors, Dennis
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares syn på högläsning: Passivt lyssnade eller aktivtmedskapande?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Förskolans läroplan anger att förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barns språkutveckling, samt ansvara för att de utvecklar ett intresse för skriftspråket och för bilder och texter. Forskning visar dessutom på goda samband mellan regelbunden och medveten högläsning, och på barns utvecklande av sitt ordförråd och sin förmåga att återberätta texter. Trots det finns en alarmerande mängd rapporter och forskning som tyder på att föräldrar spenderar allt mindre tid på att läsa tillsammans med sina barn, samt att litteraturläsning är ett försummat område även på många svenska förskolor. Resultatet av flera svenska studier visar på att högläsning främst sker i form av s.k. läsvila, vilket anses ha svag inverkan på barns lärande och språkutveckling.

  Syfte

  Syftet med studien är att få en bild av hur verksamma förskollärare tänker och resonerar kring högläsning i förskolan, samt hur dessa uppfattningar och erfarenheter står i relation till aktuell forskning på området.

  Metod

  Studien bygger på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fyra stycken utbildade och yrkesverksamma förskollärare i Kalmar län.

  Resultat

  Studien visar att det finns en konsensus bland de intervjuade förskollärarna att högläsning har en positiv effekt på barns språkutveckling, i synnerhet att de leder till att barnen utökar sitt ordförråd och lär sig hur ord uttalas. Däremot tyder det faktum att valet av högläsningsböcker främst föll på barnen, samt att läsning i de allra flesta fall genomfördes direkt efter lunch för de barn som inte vilar, på att sättet som flera av de intervjuade förskollärarna bedriver högläsning inte överensstämmer med vad aktuell forskning på området förespråkar. Man ansåg också att barngruppens storlek hade betydelse för hur effektiv lässtunden blev, men hade olika uppfattning om vilket barnantal som utgjorde en ändamålsenlig läsgrupp. Ett annat uttalat syfte var att skapa närhet, gemenskap, samt att få barngruppen att varva ner. Avsaknaden av separata bok- och läsrum var något som alla de intervjuade förskollärarna påtalade. Förskollärarna följde som regel inte upp högläsningen med några specifika aktiviteter, men upplevde ofta att barnen i sin fria lek ofta hämtade inspiration från handlingen i de böcker som barnen och förskollärarna läst tillsammans. Däremot var alla överens om att det var viktigt att låta barnen ställa frågor och diskutera böckernas innehåll, men några framhöll att det kunde finnas skäl att spara alla frågor tills efter att man läst klart. Endast en av de intervjuade förskollärarna nämnde begreppet boksamtal.

 • 1783.
  Sturesson, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Källkritik hos gymnasieelever på yrkesförberedande program2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main purpose of this bachelors’ thesis is to add knowledge regarding what strategies students in vocational schools use when assessing information found on the Internet, and their own view of their capabilities regarding this. I also intend to add further to the discussion regarding these students’ usage of libraries available to them. I examined what sources they use, and what criteria students use to pick, or avoid, certain sources. I also examined how they rated their own assessment of information found on the Internet. I conducted a quantitative study spanning three schools, with altogether 42 answers to my poll where most of the questions were multiple choice ones, and a few open questions. After this I analyzed the answers acquired by finding patterns in the students’ answers. The result shows that the participating students have a certain capability when it comes to assessing the value of sources, while their own judgment of their capabilities showed they thought they had shown quite the prowess in assessing information. The participating students preferred search engines when searching for information. The main strategies for judging what source to use were to examine which sources fit the assignment or contained information that they judged unreasonable. They also looked at several sources to compare information between them. They looked more at the sites’ appearance, than the texts’ author.

 • 1784.
  Ståhl Granlund, Jenny
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Svensson, Ulrika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Empati i förskolan: Hur förskollärare främjar barns empatiska utveckling.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur förskollärare främjar barns utveckling av empati i förskolan. I livets sociala sammanhang ser vi empatiförmågan som en grundpelare. För att barns empatiförmåga ska utvecklas krävs det ett samspel med andra barn och viktiga vuxna och där har förskolläraren en betydande roll. Verksamheten i förskolan ska enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) arbeta för att barnets förmåga till empati för och omtanke om andra utvecklas.Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i förskolan beskriver sig arbeta för att främja barns empatiska utveckling. Vi vill närmare undersöka hur förskollärare beskriver sin egen betydelse, vilka tillvägagångssätt de beskriver sig använda och vilka hinder de upplever att det finns i främjandet av barns empatiutveckling.För att ta reda på hur förskollärare beskriver sig främja barns empatiska utveckling har vi använt oss av intervju som metod och vi har intervjuat fem förskollärare som arbetar på olika förskolor.Resultatet visar att en viktig egenskap i att utveckla barns empatiska förmåga är att som förskollärare använda sig själv som en närvarande empatisk förebild som ger barnet empati och omsorg. Förskollärarna berättar att de även använder sig av rollek, dramalek, språk och samtal för att främja barns empatiska utveckling.Den didaktiska diskussionen visar på vikten av att som förskollärare alltid vara en empatisk förebild för barn i förskolan. Empati bör vara ett ämne som genomsyrar hela förskolans atmosfär. Barn som får möjlighet att utveckla sin empatiförmåga i förskolan kan i förlängningen bli goda demokratiska medborgare.

 • 1785.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-19892017Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 1786.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Lunds universitet.
  Att tjäna är människans storhet: Idéhistoriska essäer om Birger Forell2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Med Birger Forells dagböcker som främsta källmaterial gestaltar Johan Sundeen i fem idéhistoriska essäer olika delar av Birger Forells livsverk. Den första texten skildrar hans arbete med att påkalla Europas uppmärksamhet på förföljelsen av kyrkorna i nationalsocialismens Tyskland. Därefter belyses Forells arbete med krigsfångar i Storbritannien 1944–1948. I den tredje essän behandlas Gripenbergskommittén som sammanförde tyskar i andliga, intellektuella och karitativa yrken med kollegor från före detta ockuperade länder. Den fjärde essän har Forells arbete med kulturellt och akademiskt inriktad efterkrigshjälp som sitt ämne. Slutligen uppmärksammas hans kanske mest monumentala gärning – grundläggandet och uppbyggandet av flyktingstaden Espelkamp.

 • 1787.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Den röda ungkyrkligheten: Några reflektioner över mottagandet av boken 68-kyrkan2018Ingår i: Svensk Pastoraltidskrift, ISSN 0039-6699, Vol. 60, nr 2, s. 41-46Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Artikeln är en omarbetad version av en presentation vid en konferens om Arvet efter 1968 som hölls vid Lunds universitet i december 2017. Artikeln utgör en reflektion över den kristna 68-vänstern och över mottagandet av studien 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989. 

 • 1788.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Die Riesenfantasie, die Wirklichkeit wurde: Über die Flüchtlingsstadt Espelkamp2019Ingår i: Birger Forell und Max Ilgner: Material und Meinungen zur Freundschaft der beiden / [ed] Gerhard Könemann, Geschichtskreis Espelkamp , 2019, s. 33-39Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1789.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En utsträckt hand till masseländets land: antinazisten och Tysklandsvännen Birger Forell2018Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Den 27 september 2018 har det gått 125 år sedan antinazisten och Tysklandsvännen Birger Forell föddes. Detta jubileum uppmärksammas stort i Espelkamp, Berlin och Borås – tre städer som hade stor särskilt stor betydelse i dennes liv. En av Birger Forells vänner från tiden som svensk legationspastor i diktaturens Tyskland, lektorn i svenska Vilhelm Scharp, skrev vid Forells bortgång 1958: ”Få svenskar har gjort en effektivare insats för att åter göra Europa till ett hem för människor.”I En utsträckt hand till masseländets land tecknar Johan Sundeen ett porträtt av Birger Forell genom att gestalta dennes dramatiska, av insatser för medmänniskor och av stor kärlek till tyskt andeliv präglade – närmast omänskligt krävande – livsgärning. Sundeen följer Forell i spåren från dennes studieår 1919–1920 i Tübingen och Marburg, över de mörka åren i Tysklands huvudstad 1929–1942 och arbetet med tyska krigsfångar 1944– 1948, till efterkrigsinsatser inom Gripenbergskommittén och Kommittén för kristen efterkrigshjälp med grand finale i grundläggandet och uppbyggnaden av flyktingstaden Espelkamp.Johan Sundeen är docent i idé- och lärdomshistoria. Han är verksam som forskare och universitetslärare vid Bibliotekshögskolan. Sundeen har tidigare publicerat bland annat böckerna Andelivets agitator: J.A: Eklund, kristendomen och kulturen (2008), Reflektioner från periferin: Böcker, bildning och idédebatt (2013) samt 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989 (2017). År 2017 gav han ut fem stycken förstudier till föreliggande volym under titeln Att tjäna är människans storhet: Idéhistoriska essäer om Birger Forell.

 • 1790.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Forskning som förändrar Högskolan?: Iakttagelser vid en seminarieserie2017Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Som ett led i Högskolan i Borås 40-årsfirande har en rad olika arrangemang och aktiviteter genomförts under året. Ett sådant arrangemang har varit en serie seminarier där högskolans forskning har presenterats av företrädare för våra sex prioriterade forskningsområden. Syftet med seminarierna var att ge en samlad bild av pågående forskning, framkomna resultat och inriktningar för de olika områdena. Syftet med serien var också att den skulle bidra till ökade kunskaper om varandras verksamhet inom högskolan och därigenom ge underlag och uppslag till samverkan över ämnes- och områdesgränser. Projekt och pro- gram med flervetenskapliga ansatser är nödvändiga, inte bara för att stärka högskolans forskningsverksamhet utan också för att forskningen ska kunna möta de stora samhällsutmaningarna. För att seminarierna skulle nå så många som möjligt spelades de in och tillgängliggjordes på högskolans webbplats. Därtill fick docent Johan Sundeen ett särskilt uppdrag att dokumentera seminarierna. I den här rapporten återger Johan huvuddragen i presentationerna. Därutöver redovisar han resonemang kring former för samverkan och tänkbara åtgärder och incitament för att åstadkomma ökad samverkan över gränser till gagn för kvalitet på utbildning och forskning.

 • 1791.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  I begynnelsen var socialismen2019Ingår i: Forum Axess, nr 4, s. 36-39Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Artikeln ger en idéhistorisk belysning av förhållandet mellan kristendom, utopism och socialism.

 • 1792.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Jakten på paradiset2020Ingår i: Vänsterns idéer / [ed] Kurt Almqvist och PJ Anders Linder, Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse , 2020, s. 13-26Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1793.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Judasgestalterna i kyrkan i DDR2020Ingår i: Nyt Babel - Nyt tidskrift for teologi og kirke, ISSN 2246-7084, nr 22Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1794.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kalla kriget som ideologistrid: Konservativ och marknadsliberal kritik av Svenska kyrkans internationella agerande 1965-19892019Ingår i: Innan murarna föll: Svenska kyrkan under kalla kriget / [ed] Lennart Sjöström, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2019, 1, s. 475-513Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Kapitlet innehåller abstract på sidorna 511-513

 • 1795.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mannen som förlorade slaget om kyrkan2019Ingår i: Svensk Pastoraltidskrift, ISSN 0039-6699, nr 14/15, s. 442-443Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1796.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Om detta må jag berätta: Birger Forell om våld och förtryck i totalstaten2016Ingår i: Våld - i Guds namn: Politisk aktivism inom världsreligionerna / [ed] Bodil Liljefors Persson och Nils-Åke Tidman, Göteborg: Föreningen lärare i religionskunskap , 2016, s. 37-54Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1797.
  Sundeen, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Totalitarismens springpojkar2019Ingår i: Axess, ISSN 1651-0941, nr 9, s. 126-127Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1798.
  Sundeen, Johan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Blomgren, Roger
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kulturlivets tillrättaläggare2019Ingår i: Axess, ISSN 1651-0941, nr 7, s. 22-27Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1799.
  Sundeen, Johan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Blomgren, Roger
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Politisk aktivism inom kulturpolitikens genomförandeled2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The question of politicization of culture is usually analyzed in terms of the importance of keeping the distance between the institutions of the cultural sector and the politicians on the national, regional and local level. In this paper, we – however – turn the attention to the producers of culture themselves. Based on a problematizing approach and empirical material from the 1970s and 2010s, we raise a principal question: Is the liberty and autonomy of culture threatened by ideological motivated public servants within the institutions of the cultural sector? The central concept in the paper is political and ideological activism. In 1970s, activists in the field proclaimed that the cultural policy institutions should be instruments in the working class struggle against the capitalist society, today these concepts have been replaced by antiracism and identity politics. Three fields of cultural policy are in focus in our tentative exemplification: libraries, theaters and museums

 • 1800.
  Sundell, Håkan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  König, Rikard
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Ulf
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pragmatic Approach to Association Rule Learning in Real-World Scenarios2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
33343536373839 1751 - 1800 av 1945
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf