Change search
Refine search result
345346347348349350 17351 - 17400 of 17462
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 17351.
  Öberg, Nathalie
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Ljungviken, Mikaela
  University of Borås, School of Business and IT.
  Komponentansatsen: i nationell och internationell redovisning2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Samhället står ständigt inför utveckling, en effekt av det är att redovisningen går mot att bli mer global. Som följd av att internationell redovisning står inför utveckling har en vilja att förändra redovisningen nationellt utvecklats. Ett resultat av utveckling och modernisering av svensk redovisning är införandet av fyra nya regelverk, däribland K3-regelverk som blir gällande år 2014. En förändring som införandet av K3-regelverket medför är krav på komponentansatsen för materiella anläggningstillgångar. Komponentansatsen innebär att en materiell anläggningstillgång ska delas upp i betydande komponenter för att sedan skriva av komponenterna med separata nyttjandeperioder. Införandet av komponentansatsen i svensk redovisning har varit ett omdiskuterat ämne. Flertalet problem med införandet har lyfts fram i tidigare forskning. Som följd av komponentansatsens införande syftar vår studie till att undersöka ansatsen nationellt och internationellt. Studiens första syfte är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar fem erfarna revisorer ser vid införandet av komponentansatsen i K3-regelverket samt om de tillfrågade revisorerna anser att komponentansatsen kommer att medföra problem. Vidare har en komparativ studie genomförts som undersökt hur komponentansatsen behandlas internationellt, vilket besvarar studiens andra syfte. Den internationella jämförelsen innefattar följande standarder: IFRS, IFRS for SMEs, FRS 102, FRF for SMEs samt standarder som ger uttryck för US GAAP. Genom studien kan det konstateras att de tillfrågade revisorerna ser både möjligheter och begränsningar med komponentansatsen. Överlag har de en positiv attityd till komponentansatsen. Det kommer som följd av att de tillfrågade revisorerna anser att komponentansatsen kommer att bidra till en mer rättvisande bild av ett företags ekonomiska ställning, i jämförelse med tidigare normgivning. Komponentansatsen bidrar till ett mer verklighetstroget avskrivningsförfarande vilket är grunden till att ansatsen medför en mer rättvisande bild enligt respondenterna. De tillfrågade revisorerna anger även vissa begränsningar vid införandet av komponentansatsen. De framhåller att det främst är inledningsfasen som kommer medföra problem med anledning av att K3-regelverket är ett principbaserat regelverk. Problemen som respondenterna anger uppstår som följd av att tillämpningen av komponentansatsen bygger på egna bedömningar och tolkningar. Vidare kan det, genom den komparativa studien, konstateras att det finns stora likheter i hur komponentansatsen behandlas internationellt. De undersökta standarderna är i många avseenden lika. Alla de undersökta standarderna tillåter att komponentansatsen tillämpas för materiella anläggningstillgångar, det är endast ASC 360 som inte ställer det som ett krav. Vidare uttrycker samtliga standarder att företag ska särredovisa komponenter om de har ett betydande värde, medan utformningen skiljer sig beträffande användandet av ordet väsentlig.

 • 17352.
  Ödlund, Eva
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  ISP och uppsats. En kvalitativ studie av Kuhlthaus informationssökningsprocess bland uppsatsskrivande högskolestudenter.2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this thesis is to examine whether the ISP (the Information Search Process) as defined by Carol Kuhlthau is applicable to Swedish University students. Qualitative interviews were carried out with students enrolled in their thesis course at the end of their university education. The selection is based on convenience sample of students visiting the university library. The questions are mainly about how to find out the experiences of the students when they look for documents at the beginning of their thesis work. Other relevant questions are about user-education, information literacy and what the students' opinions are concerning a thesis as a part of their education. The result of the study is presented in two parts. The first in relation to Kuhlthau's ISP and the second part to other relevant questions. The ISP can be identified with small deviations from the way Kuhlthau defines it. The other part of the result tells us that the information literacy among our students is not what we would like it to be.

 • 17353.
  Ödman, Elise
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Magni, Maria
  University of Borås, School of Health Science.
  Att leva med en obotlig sjukdom.Att leva med en obotlig sjukdom.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  HIV är en av de största epidemierna i världen och i Sverige lever ca 5300 personer med HIV idag. HIV är en långvarig sjukdom där behandlingen består av bromsmediciner. Över hela världen är HIV förknippat med fördomar. Att drabbas av HIV innebär stora påfrestningar och omvälvningar i livet. Många upplever en känsla av skam, stigma och diskriminering vilket kan leda till ett lidande. Vårdpersonal behöver kunskap om HIV-sjukdomen och hur den upplevs av personer. Det kan hjälpa vårdpersonalen i vården av och i mötet med HIV-smittade personer. Syftet är att beskriva personers upplevelser av att få diagnosen HIV och hur det är att leva med sjukdomen. Uppsatsen är en litteraturstudie baserat på vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ inriktning. En litteratursökning i vårdvetenskapliga databaser gjordes vilket resulterade i tio artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades. Likheter och skillnader i studiernas resultat identifierades och utmynnade i två huvudteman och åtta subteman. Upplevelser i samband med diagnos beskriver olika reaktioner i samband med att personerna får sin diagnos och känslan av att vara annorlunda. Att leva sitt liv med HIV beskriver hur personerna lever vidare, betydelsen av omgivningens stöd och upplevelser av möten i vården. Det mest framträdande i resultatet är livsförändring, stigmatisering, andlighet och upplevelser av möten i vården, vilka tas upp i diskussionen. Där betonas också vikten av att vårdpersonalen individanpassar vården, utgår ifrån ett livsvärldsperspektiv och att han/hon bemöter individen med respekt och värdighet.

 • 17354.
  Ödman, Stella
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lundgren, Sofia
  University of Borås, School of Business and IT.
  Budget och/eller Rullande prognoser?2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Budgeten har länge kritiserats från olika håll för att budgetprocessen är tid- och resurskrävande och för att den medför lite mervärde för företag. Dessutom blir budgeten snabbt inaktuell eftersom den inte tar hänsyn till dagens snabba omvärldsförändringar. Trots detta används den idag som ett centralt styr- och uppföljningsverktyg hos många företag runt om i världen. På grund av att budgeten har ifrågasatts har rullande prognoser som ett alternativt styrmedel uppmärksammats mycket. Rullande prognoser är fördelaktiga när det råder betydande osäkerhet i företagets omgivning och budgeten därför snabbt blir inaktuell. Dock finns det delade meningar om rullande prognoser roll som styrverktyg. Vissa tycker att rullande prognoser helt borde ersätta budgeten medan andra hävdar att rullande prognoser istället kan fungera som ett komplement till den. Parker Hannifin är ett företag som har gått mot en kombination av budget och rullande prognoser. Syftet med studien är att skapa förståelse för hur kombinationen rullande prognoser och budget används i Parker Hannifin idag. Förståelsen används för att analysera om rullande prognoser är ett alternativ eller kompletterande verktyg till budget för Parker. Vi tillämpar följande metoder i vår uppsats: hermeneutisk förhållningssätt, kvalitativ metod, abduktiv ansats och som undersökningsmetod har vi använt oss av en fallstudie. Det empiriska materialet baseras på intervjuer. Slutsatserna av studien visar att både budget och rullande prognoser är nödvändiga och kompletterande verktyg för företagets styrning. Budget och rullande prognoser var och en för sig ger inte tillräckligt med information men båda tillsammans bildar ett godtagbart styrsystem för hela verksamheten. Kombinationen av budget och rullande prognos kan förbättras hos Parker genom att koncentrera budgetprocessen till de mest betydelsefulla posterna, utveckla prognosverktyget samt skapa bättre kommunikation med säljbolagen.

 • 17355. Ögland, Malin
  Från medieplanering till verksamhetsutveckling2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Folkbiblioteket bör ha ett väl använt mediebestånd, ett bestånd som efterfrågas av de människor som nyttjar biblioteket. Samtidigt måste det vara tillgängligt; om alla populära böcker är utlånade ser det ut som om biblioteket bara har "tråkiga" böcker. Biblioteket ska inte vara en bokhandel som masskyltar med det allra senaste men måste naturligtvis ha ett bestånd som känns angeläget och aktuellt. Hur man ska uppnå en balans i många exemplar av efterfrågade titlar och samtidigt ha bredd på beståndet är naturligtvis källa till ständig diskussion. Behovet av analysverktyg är stort.

 • 17356. Ögland, Malin
  Mäta och väga2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mäta och Väga är ett projekt som drivs av Regionbibliotek Stockholm i samarbete med Regionbibliotek Västra Götaland och med bidrag från Kulturrådet. Projektet har som syfte att … "hitta nya mått som ger en bred och rättvisande bild av biblioteksverksamheten och redovisar omfattning, kvalitet och effektivitet som grund för verksamhetsutveckling". Resultatet ska bli en skrift om biblioteksstatistik, med en teoretisk och resonerande bakgrund och med praktiska förslag och tillämpningar. Projektet handlar om att få kunskap om teorier kring mått på folkbiblioteksverksamheten och att föreslå och resonera kring möjliga nyckeltal. Förhoppningsvis kan det leda till utvecklingsarbete i kommunerna och vid andra typer av bibliotek. Det teoretiska arbetet har handlat mycket om att förstå modeller och teorier kring effektivitet och hur dessa modeller kan (eller inte kan) tillämpas på biblioteksverksamhet.

 • 17357. Ögland, Malin
  Mäta och väga: om statistik och effektivitet på folkbibliotek2010Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Mäta och Väga är ett projekt som initierats och drivits av Regionbibliotek Stockholm under 2008-2010 med bidrag från Statens Kulturråd. Under många år har den nationella biblioteksstatistiken kritiserats och diskuterats och olika initiativ har tagits av Kulturrådet, Sveriges kommuner och landsting (och dess föregångare), Svensk Biblioteksförening och vissa länsbibliotek utan att statistiken har förbättrats annat än marginellt. Kritiken har exempelvis gällt att statistiken inte ger en rättvisande bild av folkbibliotekens verksamhet, att vissa viktiga områden inte mäts alls och att definitionerna är oklara. För att komplettera den nationella statistiken har Regionbibliotek Stockholm sedan länge samlat in kompletterande siffror från länets bibliotek och sammanställt nyckeltal för Stockholms län. Orsaken var från början att den nationella SCB-statistiken publicerades för sent för att biblioteken skulle kunna ha någon glädje av den i årets verksamhetsplanering. Länsstatistiken kom ut tidigare och eftersom det som skulle mätas fastställdes varje år i samråd med länets bibliotekschefer kunde också ny service och nya företeelser tas med snabbt. I arbetet med länsstatistiken har Regionbibliotek Stockholm saknat en sammanhängande analys vilket ledde till att projektet Mäta och Väga initierades.

 • 17358. Ögland, Malin
  Observation pågår!2011Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Regionbibliotek Stockholm har under flera år använt metoden observation för att bistå länets bibliotek med relevant underlag så att de på goda grunder kan besluta om förändringar av bibliotekslokal, öppettider eller arbetssätt. När Regionbibliotek Stockholm blir kontaktade av ett kommunbibliotek är det ofta en mängd frågor som behöver besvaras. Att avgränsa frågan är svårt och det kan vara frestande med ett brett och ambitiöst upplägg som dock kan förlora i stringens. Vi säger idag att vi observerar men använder i praktiken flera olika observationsmetoder. Ju mer erfarenhet av att observera och ju mer underlag vi fått från observationerna desto mer har vårt behov växt av att sammanställa och strukturera de erfarenheter vi har för att komma fram till vilken metod som är bäst vid vilket tillfälle. Observation som metod har också använts i Norge, Danmark men också på flera ställen i Sverige som t.ex. Värmland. Regionbibliotek Stockholm har på olika sätt sökt erfarenheter från dessa undersökningar. Denna artikel kommer endast att beröra Regionbibliotek Stockholms egna studier och är en del av ett planerat större arbete.

 • 17359. Ögland, Malin
  Planera för utveckling. Ett försök att integrera teori och praktik i ett ständigt utvecklingsarbete2007Conference paper (Other academic)
 • 17360. Ögland, Malin
  et al.
  Åstrand, Lotta
  Herron, David
  Definitely, maybe eller Do the right thing!2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  I detta paper ska vi definitivt försöka göra det rätta, nämligen beskriva den kurs som hölls i Stockholm under vårterminen 2009 och som fick rubriken Definitely, maybe eller Do the right thing. Målet med kursen var att undersöka hur man kan tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt och hur EBLIP-processen kan fungera i en svensk bibliotekskontext (bibliotekssammanhang). Man kan också kalla det för en sorts pågående diskussion om hur ett reflekterande arbetssätt kan gestalta sig i praktiken.

 • 17361.
  Öhman, Malin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Talbokcirklar: Analys av bibliotekariers perspektiv på sitt litteraturfrämjande arbete för talbokslåntagare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine what view librarians have on reading promotion with focus on their work with reading groups for people with print disabilities. The study is based on four semi-structured interviews with librarians. The results from the interviews were analyzed with Jofrid Karner Smidt’s theory on different kinds of reading promotion roles.The study shows that the librarians in charge of reading groups for people with print disabilities mostly used their abilities of literature and marketing, but the pedagogical and human role were also found in the results. The reading group also turned out to have, outside the theories, a clear social meaning. This reveals that it is not only the literature that is important in the reading groups for print disabled people.The conclusion shows that the librarians in the study were using the reading group not only as a reading promotion activity but also as a marketing activity and as a place for the print disabled to socialize with other people.

 • 17362.
  Öhrlund, Christin
  University of Borås, School of Business and IT.
  Effekten av hållbar marknadsföring2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Miljöfrågorna blir allt fler och får alltmer uppmärksamhet i vårt samhälle. Vi har blivit medvetna om vilka konsekvenser vårt agerande har haft och fokusen ligger just nu på hur vi skall stoppa denna utveckling och vända trenden mot ett mer hållbart samhälle. Frågorna handlar om att ta vara på restprodukter och återanvända dessa för att på detta sätt spara naturens resurser. En viktig del i detta arbete är återvinning. I Sverige har vi den senaste tiden sett TV-reklamer som uppmanar konsumenter att återvinna. Det är känt att marknadsföring har mycket stor inverkan på konsumenter när det gäller val av varor och tjänster. Syftet med undersökningen är att ta reda på om reklam för ett hållbart konsumtionssamhälle har gett önskad effekt i form av ändrat beteende hos konsumenterna. Undersökningen är gjord med kvantitativ metod och en enkätundersökning. Jag har valt att använda två reklamer (från Returpack och Batteriåtervinningen) i undersökningen och i enkäten undersökt konsumenternas återvinningsbeteende före respektive efter att de exponerats för den aktuella reklamen. Svaren har sedan analyserats i ett dataprogram för att hitta samband och kunna göra generaliseringar. Många konsumenter var redan innan de utsatts för reklamerna duktiga på att återvinna. Resultatet visade dock att 30-50 % av dem som inte återvann allt har ändrat sitt beteende efter att de sett reklamerna. Undersökningen visade också att konsumenterna har en mycket positiv attityd till återvinning och val av miljövänliga produkter. Generellt var medelvärdena högre för kvinnor än för män på frågorna kring attityder till miljövänligt beteende.

 • 17363.
  Öhrn, Elisabet
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Att göra skillnad. En studie av ungdomar som politiska aktörer i skolans vardag2005Report (Other academic)
 • 17364.
  Öhrn, Elisabet
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Challenging sexism? Gender and ethnicity in secondary school2006Conference paper (Refereed)
 • 17365.
  Öhrn, Elisabet
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Class and ethnicity at work. Segregation and conflict in a Swedish secondary school2011In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 2, no 2, p. 345-355Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Drawing on a study of a Swedish secondary school with a heterogeneous intake, this article provides an analysis of the social relations and segregation within an individual school. As shown in the analysis, young people from different socio-economic backgrounds were largely separated in school, differently positioned and in conflict with each other. The pupils typically referred to the segregation and conflict as ethnic, although strongly underpinned by economics and class. Some of the pupils’ and staff’s wish for a less segregated schooling suggested potential openings for the relations between the groups. However, this was judged to go against the will of resourceful groups of parents with whom the school leadership felt they had to comply. Central to this was parents’ freedom to choose the school, which worked in this context to further the segregation within the particular school.

 • 17366.
  Öhrn, Elisabet
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Forskningsprocessen och forskarpraktiken: Summering av längsgående tema2006In: Nordisk Pedagogik, ISSN 0901-8050, E-ISSN 1504-2995, ISSN 0901-8050, Vol. 21, no 1, p. 1-2Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Med det här numret av Nordisk Pedagogik avslutas det tema om forskningsprocessen och forskarpraktiken som startade 2003. Upprinnelsen till temat handlade i hög grad om doktoranders och unga forskares situation. I en tid då de snabbt måste ta sig igenom forskarutbildningen och därmed riskerar att ha mindre tid för utbyte med andra, när stora grupper av seniora forskare dessutom lämnar verksamheten för att gå i pension, kändes det angeläget att lyfta fram och diskutera erfarenheter som gjorts av verksamma forskare. Tanken var att samla bidrag kring sådant som är centralt i forskarpraktiken, men tenderar att falla utanför det som tas upp i traditionella texter och därmed lever som outtalade erfarenheter inom forskarsamfundet. Temat omfattar totalt fem artiklar. Gemensamt för dem alla är att författarna delar med sig av egna erfarenheter i diskussionen av de förhållanden och frågor de tar upp. David Hamilton öppnade temat (3/2003) med bidraget «Time and tradition: resolving tensions in the organisation of doctoral training in Sweden». I bidraget diskuteras forskarutbildningens förändrade villkor i Sverige och vad de innebär för doktorsavhandlingars innehåll och form. Hamilton analyserar särskilt spänningen mellan avhandling som ’masterpiece’ respektive ’apprentice piece’, och artikeln mynnar i ett förslag om utveckling av den senare till en serie av ’progress papers’. Förslaget kommenteras och diskuteras vidare utifrån förhållanden i andra nordiska länder av Vibeke Grøver Aukrust, Karen Borgnakke och Pertti Kansanen. Temats andra bidrag – «The joy and despair of writing» (2/2004) – tar upp skrivprocessens glädje och vedermödor. Staffan Larsson relaterar i sitt bidrag vetenskapligt skrivande till skönlitterärt. Utifrån detta tar han upp olika sätt att förhålla sig till och organisera arbetet för att befrämja skrivandet. I bidraget betonas också läsarnas betydelse och hur de kan bidra till att utveckla texter. Per Lauvås och Gunnar Handal står för temats tredje artikel, «Optimal use of feedback in research supervision with master and doctoral students» (3/2005). Mot bakgrund av tidigare forskning samt egna och kollegors erfarenheter diskuterar de handledning i ett antal konkreta punkter. Innehållet vänder sig till såväl handledare som handledda. Temats fjärde bidrag handlar om internationell publicering, «Skriva artiklar för vetenskapliga tidskrifter?» (4/2005). Karl-Georg Ahlström diskuterar bedömningar utifrån en analys av bidrag till Scandinavian Journal of Educational Research, vilken han sedan många år är svensk redaktör för. Ahlström knyter också an till frågor han under årens lopp fått om vad som krävs för att bidrag skall accepteras. Temats sista bidrag, «Collective ethnography, joint experiences and individual pathways», publiceras i detta nummer. Här beskriver och analyserar Tuula Gordon, Pirkko Hynninen, Elina Lahelma, Tuija Metso, Tarja Palmu och Tarja Tolonen den form av gemensamt forskningsarbete – collective etnography – som de arbetat med. Mot bakgrund av upprinnelsen till det längsgående temat och tanken att bidra till synliggörandet av gemensamma erfarenheter, känns detta finska bidrag som en osedvanligt passande avslutning.

 • 17367.
  Öhrn, Elisabet
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Gender, student influence and democratic education. Another success story?2012Conference paper (Refereed)
 • 17368.
  Öhrn, Elisabet
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Making a difference. Targets and resources for student influence2012In: Education for social justice, equity and diversity / [ed] T Strand, M Roos, Münster: LIT Verlag , 2012, p. 19-36Chapter in book (Refereed)
 • 17369.
  Öhrn, Elisabet
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Sukupuoli, yhteiskuntaluokka ja muutoksen esittäminen (Gender, Class and the Presentation of Change)2005In: Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: Erontekoja ja yhdessä tekemistä (Encounters in the Field of Education: Making Differences and Acting Together) / [ed] Reetta Mietola, Elina Lahelma, Sirpa Lappalainen, Tarja Palmu, Suomen kasvatustieteellinen seura , 2005Chapter in book (Other academic)
 • 17370.
  Öhrn, Elisabet
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  To make a difference2007Conference paper (Refereed)
 • 17371.
  Öhrn, Elisabet
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Urban education and segregation: the responses from young people2012In: European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041, Vol. 11, no 1, p. 45-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article takes as a starting point the segregation of urban areas and discusses schooling in the neighbourhoods typically associated with problems and challenges, in order to explore young people's responses to their schooling and social positions. Such responses include individual acts, such as rejecting further schooling or dismissing the local school in favour of prestigious ones, as well as the development of shared understandings and collective formations. The article focuses in particular on young people's responses through aesthetic practices, informal education and public political actions. Although research suggests that youths in poor areas are increasingly individualised and shows that schools provide them with little help to understand and act upon their circumstances in school, the analyses here also bring to light young people's rather strong belief in collective actions; students' formations of resistance groups and political knowledge appear as crucial resources, and, although scarce, teacher support and teaching about political actions appear as important.

 • 17372.
  Öhrn, Elisabet
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Beach, Dennis
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Dovemark, Marianne
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  The accomodation of creativity discourses to the performance cultures of school2006Conference paper (Refereed)
 • 17373.
  Öhrn, Elisabet
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Holm, Ann-Sofie
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Education in "Multicultural" Societies2007In: Social justice and intercultural education: an open ended dialogue / [ed] G Bhatti, C Gaine, F Gobbo, Y Leeman, Stoke on Trent: Trentham books , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 17374.
  Öhrn, Elisabet
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Weiner, E.
  The sound of silence?2007Conference paper (Refereed)
 • 17375.
  Öhrn, Elisabet
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Weiner, G
  Section editors introduction to European context2007In: International handbook of urban education / [ed] William Luke, A Pink, Dordrecht: Springer , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 17376.
  Öhrn, Elisabet
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Weiner, G
  Urban Education Dystopia, 2050: a European response to Allan Luke2007In: International handbook of urban education / [ed] A Luke, W Pink, Dordrecht: Springer , 2007, p. 1191-1195Chapter in book (Other academic)
 • 17377.
  Öhrström, Tobias
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Olsson, Christoffer
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The precision of RSSI-fingerprinting based on connected Wi-Fi devices2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Received Signal Strength Indication (RSSI) fingerprinting is a popular technique in the fieldof indoor positioning. Many studies on the subject exist acknowledging Wi-Fi signal variationconnected to Wi-Fi signals, but does not discuss possible signal variation created byconnected devices nor consequential precision loss.Understanding more about the origins of signal variation in received signal strength indication(RSSI) fingerprinting would help deal with or prevent them as well as provide moreknowledge for applications based on such signals. Environments with a varying number ofconnected devices would benefit from knowing changes in localization precision resultingfrom the devices connecting and disconnecting from the access point because it wouldindicate whether workarounds for such circumstances would be necessary.To address this issue, the work presented here focuses on how the precision of RSSIfingerprinting vary given different levels of connected Wi-Fi devices. It was carried out byconducting real world experiments at times of low- and normal levels of connected devices toaccess points on two separate locations and evaluating precision changes between statedactivity levels. These experiments took place at the University of Borås as well as at Ericssonin Borås.Experimental findings indicate that the accuracy does deteriorate in higher levels of activitythan in low activity, even though not enough evidence to determine the precision ofdeterioration. The experiments thereby provide a foundation for location-based applicationsand services that can communicate the level of positional error that exist in differentenvironments which would make the users aware but also make the applications adaptaccordingly to different environments. Based on the precision achieved, we identify variousapplications that would benefit from our proposed model. These were applications that wouldtrack mobile resources, find immobile resources, find the movement flows of users as well asnavigation- and Wi-Fi coverage applications.Further research for investigating the exact correlation between access point stress andprecision loss is proposed to fully understand the implications connected devices have onRSSI fingerprinting.

 • 17378.
  Öhrvall, Louise
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Det ska vara roligt och lekfullt: Lärares tankar om engelskundervisning i år 1-32009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Språkforskarna är idag överrens om fördelarna med tidig språkinlärning och redan 1991 års läroplansbetänkande gav direktiven att engelskundervisningen borde påbörjas i år 1. Kommunaliseringen av skolan i början av 90-talet förde med sig att kommunerna fick möjlighet att själva bestämma när starten av engelskundervisning ska ske, vilket har fått till följd att upplägget skiljer sig åt från kommun till kommun. Den allsidiga kommunikativa förmågan står i fokus i kursplanen i engelskas målformuleringar och tala och lyssna är de delar som bör prioriteras i yngre elevers engelskundervisning. SYFTE: Undersökningens syfte är att undersöka lärares, i år 1-3, tankar om engelskundervisning. Frågeställningarna jag utgår ifrån är hur lärare i år 1-3 resonerar kring ämnet engelska samt hur de undervisar i engelska. METOD: Jag har gjort en kvalitativ undersökning. För datainsamlingen har jag använt redskapet self report. RESULTAT: De flesta lärarna i min undersökning anser att det är lämpligt att introducera engelskämnet vid den tidpunkt som är aktuell på den skola där de arbetar medan några anser att det kan göras tidigare. Samtliga lärare har med engelska inslag i sin undervisning, även de som själva inte undervisar i engelska. Dessa inslag är ofta av en lättsam karaktär. Sånger samt teman och områden som är bekanta för eleverna, exempelvis färger, familjeord och räkneord, är vanligt förekommande. Lärarna är överrens om att tala och lyssna är de viktigaste delarna att arbeta med inom engelskämnet.

 • 17379.
  Öinert, Marinette Gustafsson
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Östlund, Ellinor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bibliotheca Alexandrina: Den fjärde Pyramiden?2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This is a master thesis about the reconstruction of Bibliotheca Alexandrina. With a hermeutical approach utilizing literature review and interviews it examines how the library have come into existence, and what the Swedish efforts have been to help the project along. Using a mainly structural perspective, the major factors examined are world politics, Egyptian society and library values. The conclusion is that myths about the ancient library of Alexandria, the city of Alexandria itself, world politics, a more stable Egyptian society, improved world and Egyptian economy, an improved Egyptian reverence for reading and writing, less censorship, more freedom of speech and Egyptian national pride all have contributed to new library. Swedish efforts by Sida, the Swedish Institute in Alexandria, FAV and SWEBA have mainly been in the areas of information technology, education of Egyptian library staff and childrens literature.

 • 17380.
  Ölander, Ellinor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Vad sägs om marknadsföring: En studie av 20 artiklar i svensk bibliotekspress2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to research if and in that case how, marketing of Swedish public libraries is used as a possible work method in a time when they are marked by changes in the form of cut backs and technical innovations. With a strive to get an overview by the possible debate I have chosen to do a closer exam of 20 texts published in five of the biggest Swedish library publications during a period of 20 years. My research is based mainly upon Philip Kotler’s marketing theories regarding non-profit organization as well as Eileen Elliot de Saéz interpretations of these to a library context. The first part of the essay therefore consists of an introduction of these, as well as a rendering of their method of work, which shows the width of the conception of marketing. These models are therefore a base for the second part of the essay, which consists of a text – and idea analysis of the publication texts. Another aspect of my research is whether the ideas of marketing are interlinked with the view of the libraries role and their main tasks. My result shows that a development has occurred during the years, which the articles were published. The use of marketing foremost as Public Relations and outreach programme has evolved into a wider understanding of the subject. The influences of Kotler’s theories are visible in the articles both indirect and explicit. Overall, a positive view to marketing as a work method is adopted in the articles but a wider knowledge of the subject is often sought after. The articles also show that a positive attitude towards marketing is often interlinked with a customer oriented view of the libraries role.

 • 17381.
  Öman, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Tevell, Louise
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Påverkan av kommunikation mellan företag och kundsegment2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Området för denna studie är att studera kommunikation mellan företag och kunder. I studien har ett “fast fashion” företag används som exponent. Studien avgränsas till unga kvinnor 15-30 år då företaget har detta kundsegment som målgrupp.  Kommunikation är idag ett viktigt verktyg för företag att sända ut budskap. Den digitala utvecklingen kräver att företag använder digitala medier för att behålla och generera nya kunder. Syftet med denna studie är att undersöka hur kommunikativa instrument kan påverka och optimera företagets specifika kundsegment. I studien analyseras hur budskapet når fram och hur den utsända signalen uppfattas, samt vilka strategier som används för att behålla kundsegmentet i takt med att detta ständigt utvecklas. Schramms kommunikationsmodell har använts som hjälpmedel och visar att signalen från konsument till företag är minst lika viktig som tvärtom. Målet med studien är att få svar genom att besvara tre utvalda forskningsfrågor; Hur uppfattas företagets kommunikativa instrument utav den specifika kundsegment? Hur gör företaget för att behålla sitt kundsegment? Hur kan de kommunikativa instrumenten förbättras i relation till kundsegmentets preferenser? Frågeställningarna besvaras med hjälp av insamlat empiriskt material där intervjuer, enkätundersökning samt passivt deltagande observationer har förts. Genom det framgår resultatet att det är viktigt att exponenten sänder ut signalen till rätt kundsegment. Slutsatsen är att konsten att behålla sitt kundsegment i den snabba förändringen inom “fast fashion”, är att ha kommunikation som den viktigaste pelaren och att veta till vilka den ska riktas mot.

 • 17382.
  Öman, Viktor
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Managementska låneord bland låneböckerna: Om bibliotekariers attityder till marknadsmetaforer på biblioteket2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Over the last decades, language in the public sector has changed due to influence from New public management. In this thesis, I seek to investigate librarians’ attitudes towards a more businesslike way of speaking about libraries, referred to here as management-speak. For this purpose, I’ve used a modified version of the matched guise technique. A magazine article on libraries was altered so that one version contained more management-speak and the other one less. 500 randomly chosen Swedish librarians were asked to rate one of the two versions on a five point Osgood-scale. Statistical analysis of their answers shows that while respondents who read the version containing less management-speak rated it more favorably, the difference was small and not statistically significant. These results would suggest that librarians in general may not hold any particularly strong attitudes, positive or negative, towards management-speak. However, librarians who graduated in the eighties or later and librarians who do not hold a managerial position are more likely to perceive the writer as younger when she uses more management-speak, while research librarians will probably see the writer as more trustworthy when the management-speak is toned down.

 • 17383.
  Önnestam, Mona
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Tecknade serier i monografiform på svenska: ett försök till en fullständig bibliografi från 1800-talets mitt t o m 1981 : med kommentarer1982Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Specialarbetet försöker förteckna samtliga tecknade serier som inte är periodiska. Kriteriet har varit att majoriteten av sidorna skall innehålla 3 bilder och majoriteten av serieepisoderna sträcka sig över 3 bilder. För publikationer utgivna före 1900 förtecknas dock alla som är serie-föregångare eller har enstaka serier. Ursprungsland och startår har givits därså varit möjligt, och serierna beskrivs utifrån en mall, där färg, teckningsstil, inriktning, förekomst av våld, synen på främmande folkslag och kvinnosyn ingår. Åldersnivå och i vissa fall köprekommendationer lämnas. Målgruppen är i första hand bibliotekarier och andra serieinköpare.

 • 17384.
  Örbo, Kerstin
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Social biblioteksverksamhet i Östersunds kommun: en redogörelse och ett förslag1982Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats redogörs för den sociala biblioteksverksamheten i Östersund och ges ett förslag till utbyggd verksamhet, i första hand inom Frösödals och Hornsbergsområdena på Frösön. Jämförelse görs med andra kommuners verksamhet och det resoneras kring frågan "Hur nå de presumtiva låntagarna?"

  Förslagen till utbyggd verksamhet bygger till stor del på intervjuer och samtal med olika befattningshavare inom äldreomsorgen, de kyrkliga församlingarna, Röda Korset och Landstinget. Förhoppningen är att förslagen ska kunna användas vid en utbyggnad av den sociala biblioteksverksamheten i Östersunds kommun.

   

 • 17385. Öresland, Stina
  et al.
  Määttä, Sylvia
  University of Borås, School of Health Science.
  Norberg, Astrid
  Lützén, Kim
  Patients as 'Safeguard' and Nurses as 'Substitute' in Home Health Care2009In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 16, no 2, p. 219-230Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One aim of this study was to explore the role, or subject position, patients take in the care they receive from nurses in their own home. Another was to examine the subject position that patients say the nurses take when giving care to them in their own home. Ten interviews were analysed and interpreted according to a discourse analytical method. The findings show that patients constructed their subject position as ‘safeguard’, and the nurses’ subject position as ‘substitute’ for themselves. These subject positions provided the opportunities, and the obstacles, for the patients’ possibilities to receive care in their home. The subject positions described have ethical repercussions and illuminate that the patients put great demands on tailored care.

 • 17386. Öresland, Stina
  et al.
  Määttä, Sylvia
  University of Borås, School of Health Science.
  Norberg, Astrid
  Winther Jörgensen, Marianne
  Lützén, Kim
  Nurses as guests or professionals in home health care2008In: Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Vol. 15, no 3, p. 371-383Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore and interpret the diverse subject of positions, or roles, that nurses construct when caring for patients in their own home. Ten interviews were analysed and interpreted using discourse analysis. The findings show that these nurses working in home care constructed two positions: `guest' and `professional'. They had to make a choice between these positions because it was impossible to be both at the same time. An ethics of care and an ethics of justice were present in these positions, both of which create diverse ethical appeals, that is, implicit demands to perform according to a guest or to a professional norm.

 • 17387.
  Örneryd, Liv
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Faktabokens roll i en digitaliserad skolvärld: Var söker elever information?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to ascertain where pupils in primaryschool search for information when they have a specific question to answer. I also question how they explain their choice, how they perceive the results of their search process and what perceptions librarian and teachers hold regarding students' informationretrieval.

  I focus in particular on how the pupils’ made their choice: nonfiction books contra the Internet in order to discover whether orn ot Internet has, by and large, replaced nonfiction books for pupils.The empirical data was collected through interviews with fourpupils, their teacher and their school librarian. The material has beenanalysed and interpreted based upon Carol C. Kuhlthaus´ teachingmodel and previous research.

  The results of my study indicate that nonfiction books have lost theirr elevance in terms of pupils' information retrieval. Pupils’ firstchoice when searching for information is Internet. Howevernonfiction material has still an important role to play. Many slowreaders or readers who are generally uninterested in reading fiction choose to read nonfiction for pleasure. Reading nonfiction also improves reading skills and in particular reading comprehension. Moreover all pupils must learn how to read for information and to understand what they are reading before they are able to navigate the more advanced texts used on Internet. Thereby it is possible to explain a demand for well written nonfiction literature both now and in the future.

 • 17388.
  Öst, Andreas
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Johannisson, Erik
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  E-handelns påverkan på distributionsföretag: En kvalitativ studie av distributionsföretag i Sverige2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  More consumers choose to shop online. Whether it is because of convenience or prices this increase has an impact on how retailing is managed and distributed. Customer demands change and the consumer has more power. This report aims to describe how an increase in e-commerce has affected and will continue to influence the distribution of retail goods nationally and how it affects the companies providing transportation of e-commerce goods. The report also discuss how the distribution companies act in response to these changes in the market and which areas that have been affected the most.

  The conclusions drawn from the report is that the increasing volume of goods from e-commerce have not currently affected the distribution companies significantly, however in the future changes are believed to be necessary in certain areas. The increase of e-commerce goods has contributed to a higher volume of goods for distribution companies to manage. These increased volumes bring additional costs to the most expensive part of the distribution, the last mile, by bringing more deliveries to the consumer’s home. Because of this increase in costs, the distribution companies need to increase their margins by offering consumers additional services. Additionally, the companies see a change in the customer demands. Customer demands on delivery service are increasing and the pressure on the distribution companies to have a high quality in their production increases.

  Today the volume is still too low to justify a heavy business development with costly investments to counter the increasing volume. These changes will probably be necessary in the future if the increase continues at the same rate. To increase the knowledge and evolve the delivery service is something that this report indicates to be important in the future.

 • 17389.
  Öst Yhlen, Emma
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Rickardsson, Malin
  University of Borås, School of Business and IT.
  Redovisning och värdering av förvaltningsfastigheter: Analys av fastighetsförvaltningsbolag listade på NASDAQ OMX Stockholm2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  En förvaltningsfastighet har i syfte att generera hyresinkomster eller en värdestegring. År 2005 implementerades standarden IAS 40 som behandlar förvaltningsfastigheter, vilket bidrog till möjligheten att värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde i koncernredo-visningen. Fokus i den här studien ligger på IAS 40 och de värderingsmetoder och upplys-ningar som framkommer i standarden. IAS 40 är en konvergerad standard som ges ut av IASB för att skapa större jämförbarhet mellan redovisningen och värderingen i de europeiska länderna och övriga världen. Studien syftar till att undersöka hur fastighetsförvaltningsbolagen noterade på NASDAQ OMX Stockholm redovisar och värderar förvaltningsfastigheter i koncernens finansiella rapport under åren 2007-2011. Studien syftar även till att undersöka om upplysningskraven i IAS 40 p. 75 a, d-e följs. Urvalet i studien består av 15 företag som tillhör branschen ”Uthyrning och förvaltning av fastigheter”. Vid bearbetning och granskning av företagens finansiella rapporter användes en mall med sju huvudfrågor för att objektivt och rättvist kunna bedöma alla företag och år på samma sätt. I studien framkommer det att samtliga undersökta företag redovisar och värderar förvaltnings-fastigheterna till verkligt värde. Det är endast ett bolag som har använt sig av huvudmetoden för verkligt värde vid samtliga undersökta år. Två företag har valt att byta metod till huvud-metoden när konjunkturen var bättre, vilket kan bero på att det var fler fastighetstransaktioner på marknaden. Resterande företag har använt sig av kassaflödesmetoden under samtliga undersökta år. Många av företagen gav upplysning om att de använde en blandning av huvudmetoden och kassaflödesmetoden, men det framkommer inte i IAS 40 att det går att blanda metoderna. Det var 90 procent av företagen i undersökningen som använde kassa-flödesmetoden och inget av dem har gett upplysning om varför de inte har använt huvud-metoden. I studien har det framkommit att det bör motiveras för vilken värderingsmetod företaget har valt att tillämpa. Upplysningskarven i IAS 40 är principbaserade vilket innebär att företagen ges möjlighet att tolka och tyda standarden. Företagen i undersökningen har uppgett olika mängd information och i några rapporter kan det saknas upplysningar. Vid en principbaserad standard ges det tolkningsutrymme till företagen, vilket innebär att företagen kan använda olika begrepp för samma metod. Användning av olika begrepp gör det svårt för intressenter att få en klar bild över företagens värderingsmetod. Studien har visat att det behövs en förbättring och förtyd-ligande av standarden IAS 40. Studien har även visat att det är en fördel att använda både en extern och en intern värdering då det bidar med mer information än vad enbart ett av värderingssätten gör. Den externa värderingen skulle kunna användas som en kvalitetssäkring av den interna värderingen och förtagen skulle då kunna använda all kunskap som finns att tillgå om marknaden och fastigheten.

 • 17390.
  Östanbäck, Kristian
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Energianalys av fastigheten Björnen: Kvarteret Björnen i Mariestad2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report is covering an energy analysis of the property Björnen, Mariestad. The report willcover aspects assumed to have a critical impact on the energy use of this property in particular.Examples on how produce documentation and analysis of existing documentation is covered.Missing documentation or badly organized one can cause major problems in an energy analysis.This problem is sought to be partially eliminated through this report.One purpose of this report is to declare possible profits that may be the result of proposed energyefficiency actions regarding this property. Actions such as renovation. The central purpose,however, is to create an understanding of how this property in particular is using the energydelivered to it. A survey of how the property is functioning in these aspects with appurtenantstatistics and analysis are covered. This should act as a base of thought to consider for possibleactions taken with this property in the future.

 • 17391. Östberg, Kenneth
  et al.
  Bengtsson, Magnus
  SP Technical Research Institute of Sweden.
  Run time safety analysis for automotive systems in an open and adaptive environment.2013In: SAFECOMP 2013 - Workshop ASCoMS ( Architecting Safety in Collaborative Mobile Systems) of the 32nd International Conference on Computer Safety, Reliability and Security, Sep 2013, Toulouse, France / [ed] Matthieu Roy, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Cooperative vehicles are no longer fiction. A key factor is the ability for vehicles to exchange information with their environment. The shared information can be used to realize new functionalities, from virtual traffic lights to emergency braking, thus with potential to increase safety and efficiency of vehicle systems. However, external information has inherent uncertainties and this poses a threat to safety. In this paper we will discuss how to handle these uncertainties by use of dynamic safety contracts. We propose an extension to AUTomotive Open System Architecture (AUTOSAR) which consists of a safety manager which actively enforces the safety rules described in such safety contract. We also propose to integrate the architecture of an Intelligent Transport System (ITS) station tightly to AUTOSAR. It is our hypothesis that such architecture provides a viable platform for run time safety assessment. Future research work is to evaluate what kind of safety assessments our system can be able to handle.

 • 17392. Östberg, Kenneth
  et al.
  Törngren, Martin
  Asplund, Fredrik
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Intelligent Transport Systems - The Role of a Safety Loop for Holistic Safety Management2014In: Computer Safety, Reliability, and Security: SAFECOMP 2014 Workshops: ASCoMS, DECSoS, DEVVARTS, ISSE, ReSA4CI, SASSUR. Florence, Italy, September 8-9, 2014. Proceedings / [ed] Andrea Bondavalli, Andrea Ceccarelli, Frank Ortmeier, Springer, 2014, Vol. 8696Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  An ITS represents a Cyber-Physical System (CPS), which will involve information exchange at operational level as well as potential explicit collaboration between separate entities (systems of systems). Specific emphasis is required to manage the complexity and safety of such future CPS. In this paper we focus on model-based approaches for these purposes for analyzing and managing safety throughout the lifecycle of ITS. We argue that: (1) run-time risk assessment will be necessary for efficient ITS; (2) an information centric approach will be instrumental for future ITS to support all aspects of safety management – a “safety loop”; (3) a formal basis is required to deal with the large amounts of information present in an ITS. We elaborate these arguments and discuss what is required to support their realization.

 • 17393.
  Österberg, Andreas
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Katalogisering av ljudupptagningar: En komparativ studie av Statens ljud- och Bildarkiv och Sveriges Radios grammofonarkiv2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to explore and outline the cataloguing of sound recordings at two main Swedish audiovisual archives, The National Archive of Recorded Sound and Moving Images Statens ljud- och bildarkiv, SLBA and The Grammophone Record Archive of the Swedish Radio Sveriges Radios grammofonarkiv and its data base GAMBA. As non-book, non-printed, material in many ways differs from printed material, the institutions that deal with this kind of material have often developed their own rules for the cataloguing of it. The general codes for cataloguing, AACR2 and KRS, are insufficiently suited for audiovisual material. That is the reason why the IASA Cataloguing Rules, presented in this thesis, have been created. After the presentation of the IASA rules the problems of accounting for important sections of the catalogue record are discussed such as title, statement of respeonsbility, performers, physical description and notes. The two archives in question are then presented. Of those the SLBA has developed its own version of the IASA Cataloguing Rules and the Grammophone Record Archive works according to its own system. The SLBA version is first compared to the KRS, after which a comparative study is made of the cataloguing of six different sound recordings. In order to deepen the analysis a study is made of how well the catalogue records match the FRBR requirements on information standards with the purpose of making it possible to find and to identify the information required. The study shows that GAMBA to a slightly higher degree meets these requirements as their catalogue records offer more detailed information. The SLBA catalogue records would be insufficient for the users of GAMBA and the two archives would not be able to use each others systems while the needs of the users are different. In conclusion this study illustrates the difficulty in developing a general standard, suitable for every type of archive for this kind of material.

 • 17394.
  Österberg, Bengt-Gunnar
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Knowledge Management och intranät en fallstudie av en divisionaliserad behandlingsorganisation2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This Master thesis studies how a diversified institutional care organisation can optimise its collective knowledge resources so to manage and distribute this knowledge to different parts of the organisation with help of the organisations intranet. The purpose of the study is to examine if knowledge management and the organisations intranet can be used to create, store, transfer and better use the knowledge within the organisation. Through a case study the thesis will look at different knowledge processes and their relation to the organisations intranet. The case study includes a questionnaire for the whole organisation and qualitative interviews with seven persons from different levels of the organisation. The theoretical framework of the study approaches knowledge management and intranet through four knowledge processes. The results show that knowledge management and the organisations intranet can be used to develop and maintain the organisations knowledge resources although today the intranet mostly has a function as an information channel between the top management and the middle management. The conclusion is that the concept of knowledge management, is a useful approach to better develop, uphold and distribute knowledge resources via intranet in the organisation.

 • 17395.
  Österlund, Lisa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Poddradio på folkbibliotek: En innehållsanalytisk jämförande fallstudie av pionjärexemplen Cirkelpodden och Bibliotekspodden Solen 2013–20142015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to describe the genre of librarypodcasts that have emerged in Sweden since 2013.Through the overall design of a comparative multiplecasestudy, the two pioneering examples ofCirkelpodden and Bibliotekspodden Solen are beingdescribed and compared, in order to contribute to abetter understanding of what these radio productionsconsist of, on what reasons they have been establishedand finally what this practice based on more explicitjournalistic working methods might implicate for theprofession of the public librarian.Thirty-three programs of Cirkelpodden andBibliotekspodden Solen published during 2103–2014 andtwo semi-structured interviews with the librarians ofthe podcasts are analysed through quantitative contentanalysis and qualitative thematic analysis. Thetheoretical framework is principally based on WiebeBijker’s model of two different ways to perceivetechnology: the deterministic view as an autonomousforce, and the constructivist view as an instrumentcontrolled by man.The results show that the main reasons to adopt thisweb 2.0 media format was to improve the library’straditional ways to talk about books. Besidespresenting books and problematizing the inhold of it,the podcasts were used to enhance the job satisfactionand to promote the library. The main conclusion ofthe study is that the these library podcasts could beinterpreted as expressions of an ongoing movementfrom a traditional conveying role of the publiclibrarian, towards a more content producing role, inwhich the podcast is used as an strategic instrumentfor exposing the librarians expertise and for exertingliterary criticism.

 • 17396.
  Österlund, Urban
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Inconsistency and ambiguity in the research on capital structure2015Conference paper (Refereed)
 • 17397.
  Österlund, Urban
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Inconsistency and ambiguity in the research on capital structure2014Conference paper (Refereed)
 • 17398.
  Österlund, Urban
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Inconsistency and ambiguity in the research on capital structure2019In: Journal of International Finance and Economics, ISSN 1555-6336, Vol. 19, no 2, p. 79-93Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  During the past decades, explanation of capital structures through firm-specific performance variables has increasingly drawn the attention of researchers (for example Kester, 1986; Friend and Lang,1988; Titman & Wessels,1988; Rajan and Zingales,1995: Wald,1999: Ozkan,2001; Zou & Xiao, 2006). In fact, the researchers have attempted to explain how selected firm-specific performance variables - often drawn from the context of annual reports - have affected the outgrowths of various capital structures. The resulting capital structures have often been used to make either comparisons between the two sets of companies or explaining the changes of capital structure over time. However, a focus on the processes of these researches reveals that for the studies of capital structures different methods were applied. In addition to this, the choice of variables was not methodologically reasoned. As a consequence, explanations of the outgrowth of the capital structures appeared being highly ambiguous and paradoxical. This study examines the problem attached to the choices and definitions of variables. It has the intension to demonstrate that rules applied for the selection, definitions, and measurements of the variables are the main causes to the ambiguous and paradoxical results of the past research on capital structure. By reviewing a number of prior empirical researches, this study reveals some inconsistency arising from the failure to apply a common rule in definitions, selections and measurement of the variables.

 • 17399.
  Österlund, Urban
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Inconsistency and ambiguity in the research on capital structure.2019Conference paper (Refereed)
 • 17400.
  Österlund, Urban
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde.
  Effects of capital structure, composition of managament team and performance among Swedish SME companies2015Conference paper (Refereed)
345346347348349350 17351 - 17400 of 17462
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf