Change search
Refine search result
342343344345346347348 17201 - 17250 of 18342
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 17201.
  Torstensson, Magnus
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Workers and Libraries: A Question of Class in Public Library Development in Sweden2008Conference paper (Refereed)
 • 17202.
  Torstensson, Magnus
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Hansson, Joacim
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Libraries as suppliers of information for development of society: a historical view2003In: Information Policy and the European Union: Proceedings of the 11th bobcatsss symposium, Amsterdam : Instituut voor Media en Informatie Management , 2003, p. 457-470Conference paper (Other academic)
 • 17203.
  Torstensson, Marie
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lundin, Mariann
  University of Borås, School of Business and IT.
  Entreprenörsutbildningar: Entreprenören i skolbänken2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Entreprenörskap och dess betydelse för ekonomisk utveckling har under senare år fått allt mer uppmärksamhet. Idag är de flesta, inte minst regeringen, övertygade om att fler entreprenörer behövs för att skapa långsiktig tillväxt i Sverige. Svårigheterna i att mäta entreprenörskap har dock gjort att forskare först på senare år har börjat intressera sig för ämnet. Vad som kännetecknar entreprenören och vilka skillnaderna är mot en företagare har visat sig vara viktiga frågor inom detta område. Ytterligare en väsentlig uppgift för forskare har varit att ta reda på om alla kan bli entreprenörer eller om vissa förutsättningar måste finnas med från födseln. Det föreligger skilda meningar i frågan huruvida det går att utbilda i entreprenörskap eller inte. Vi har därför funnit det intressant att undersöka vilken påverkan entreprenörsutbildningar i Västra Götaland har på antalet entreprenörer. Syftet har varit att beskriva dagens entreprenörsutbildningar och dess funktioner samt analysera om dessa bidrar till fler entreprenörer. Vi har använt oss av en induktiv forskningsansats och en kvalitativ metod, då vi har intervjuat kursansvariga på tre olika magisterutbildningar, en representant från Ung Företagsamhet samt en anställd på Västra Götalandsregionen. För att få en bredare synvinkel har vi även gjort två mindre undersökningar bland entreprenörer och studenter. Studien resulterade i upptäckten att entreprenöriell förmåga är ett begrepp som i de flesta fall borde användas istället för termen och titeln entreprenör. Entreprenörsskalan visar att alla människor till viss del är entreprenöriella men att de som söker sig till, och efterfrågas av, magisterutbildningarna är de som har en potential att utveckla förmågan. En stor fördel med magisterutbildningarna är att människor med olika kompetenser och bakgrunder sammanförs i grupper och erbjuds goda förutsättningar för att skapa kreativitet och nya tankesätt. Ung Företagsamhet gör en stor insats för entreprenörskapet genom att gymnasieelever får prova på företagande samtidigt som de utvecklar individuella färdigheter som de senare har stor nytta av. Det visar sig också att det finns ett gap mellan akademin och näringslivet samt att det behövs en attitydförändring som måste börja tidigt i åldrarna för att entreprenörskapet ska stärkas. Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur kontakten mellan skolorna och näringslivet kan förbättras och hur attityderna till entreprenörskap kan bli mer positiva. Ett annat förslag är att undersöka tidigare studenters uppfattningar om utbildningarna och vad de kan tillföra.

 • 17204.
  Torstensson, Rebecka
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  A new player in the accelerating textile industry: upcycled textile products2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Today, textile products are designed with a “built-in obsolescence” to only last for a short time. The intention of this is to allow or even to encourage the customer to get rid of it as soon as possible and buy a new item. This has led to the discussed matter of increase in demand and hence overconsumption of textiles causing a lack of raw materials. Upcycling of textile materials is a possible solution to this problem, where textile waste is re-used to make a new product. The purpose of this thesis is to view the penetrating power of upcycling of textile materials and to define the potential of solely selling upcycled textile products. Up-todate theoretical data has been collected together with three qualitative interviews with retailers and a manufacturer, all selling upcycled textile products. The potential of solely selling upcycled textile products lies in the mind of the consumer and the dedication of the vendor. The younger generation makes a challenging potential and the emotional attachment to the products generated by story telling and surprising factors contribute to this potential. The fact that the textile industry is facing severe challenges is also seen as a potential to cover new and substantial market shares.Textila produkter designas idag med ett inbyggt föråldrande med en kort livstid som syfte. Avsikten med detta är att tillåta eller till och med uppmuntra kunden att tröttna och göra sig av med produkten så snart som möjligt för att därefter köpa en ny. Den här processen har resulterat i det diskuterade ämnet om efterfrågeökning och överkonsumtion av textilier, som innebär en råvarubrist i textilindustrin. Förädling (upcycling) av textila material är en möjlig lösning till det här problemet, då textilavfall återanvänds och görs till en ny produkt. Syftet med den här uppsatsen är att studera genomslagskraften upcycling av textila material har och att genom det kunna definiera vad det finns för potential att enbart sälja upcyclade textila produkter. Aktuell teoretisk information har samlats in tillsammans med tre kvalitativa intervjuer med två återförsäljare och en producent av upcyclade textila produkter. Utsikterna i att enbart sälja upcyclade textila produkter ligger i kundens sinne och hos säljarens hängivelse till fenomenet. Den yngre generationen utgör en utmanande potentiell målgrupp, och den känslomässiga relationen till produkten som erhålls genom att förmedla historien bakom produkten samt produktens överraskningsförmåga innebär möjligheter. Det faktum att textilindustrin står inför allvarliga utmaningar ses också som en möjlighet att täcka nya och omfattande marknadsandelar.

 • 17205.
  Torén, Emma
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Johnsson, Robert
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hållbarhetsrapportens roll och funktion: en jämförelse mellan H&M, KappAhl och MQ2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Hållbarhet är ett begrepp som blir allt viktigare i samhället, särskilt då vi idag konsumerar 30 procent mer av jordens förnyelsebara tillgångar än vad jorden är kapabel att återskapa på ett år. CSR är en viktig del av hållbarhet och består av tre olika områden; ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Företag inom klädindustrin har på senare tid uppmärksammats i media när det främst gäller deras miljömässiga och sociala ansvar. De har bland annat kritiserats för dåliga arbetsförhållanden i sina fabriker. Produktionen av mode och textilier kräver dessutom enorma mängder energi- och vattenförbrukning och släpper ut stora mängder föroreningar vilket påverkar miljön. Företagen kan då välja att arbeta mer hållbart och visa detta genom att publicera en hållbarhetsrapport. En hållbarhetsrapport är ett dokument som beskriver ett företags ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarhetsarbete. En hållbarhetsrapport är frivilligt för företag att göra, det finns dock riktlinjer som GRI har arbetat fram för företagen att använda. Företag kan välja att publicera en hållbarhetsrapport som en enskild rapport eller som en del av årsredovisningen. Syftet med uppsatsen är att belysa och beskriva hållbarhetsrapportens roll och funktion i relation till årsredovisningen för H&M, KappAhl och MQ samt studera dess utveckling över tid. Vi har använt oss av en kvantitativ innehållsanalys där vi har undersökt förekomsten av förutbestämda ord i de tre senaste hållbarhetsrapporterna och årsredovisningarna för företagen. Vi har även använt oss av en kvalitativ dokumentanalys där vi har undersökt innehållet i företagens hållbarhetsrapporter. Genom att studera dessa tre företags hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar har vi kommit fram till att hållbarhetsrapporten ska publiceras enskilt och inte som en del av årsredovisningen. Däremot kan företagen publicera en kortfattad version av deras hållbarhetsrapport i årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten kan då fungera som ett komplement till årsredovisningen. Studien visar att hållbarhetsrapporten fyller en viktig funktion och att den behövs i dagens samhälle.

 • 17206.
  Tossavainen, Alexander
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Albin, Gustaf
  University of Borås, School of Business and IT.
  Hållbarhetsredovisning: En studie om väsentlighet och värdeskapande2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I kölvattnet av den ökande medvetenheten för klimatet och en hållbar utveckling i sam-hället har bästa praxis mer och mer blivit att tillhandahålla en hållbarhetsredovisning. I detta har Agenda 21 och Bruntlandkommisionen spelat en stor roll, vilka understryker behovet att säkerställa möjligheterna för kommande generationer. Detta har bland annat bidragit till bildandet av GRI, som är ett globalt nätverk för hållbar utveckling och riktlin-jer för upprättandet av hållbarhetsredovisning. FAR SRS ser också att företagen börjat visa mer och mer samhällsintresse och ansvar genom detta arbete. Frågan är bara hur en god hållbarhetsredovisning kan bli en väsentlig rapportering som tjänar ett syfte mot in-tressenterna och skapar värde för det enskilda företaget. Frågeställningen i detta arbete är uppdelat i två delar och ämnar besvara; vad som bidrar till väsentlighet i ett börsnoterat företags hållbarhetsredovisning samt på vilket sätt en god hållbarhetsredovisning kan ge mervärde åt ett företag. Frågorna åsyftar till att ge ett bidrag, i utvecklingen mot en mer konkret, relevant och värdeskapande hållbarhetsredo-visning med syftet är att pålysa och finna både explicita och implicita fördelar för ett fö-retag att verka för en god hållbarhetsredovisning. Fördelar både i företagets lokala kon-text, samt i ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv. Metodiken som vi valt att tillämpa är kvalitativ, med en strävan att uppnå en djupare för-ståelse för ämnets natur och verklighet. Genom intervjuer av strukturerad kvalitativ typ har vi genom empirin tagit del av åsikter från expertis på området och genom denna grundat våra analyser och slutsatser. Analysens koppling mellan teori och empiri föranledde författarna till slutsatserna att vissa specifika faktorer bidrar konkret till väsentlig redovisning. Nytta, användbarhet, pålitlighet och jämförbarhet bidrar genom nytta för samhället, användbarhet till besluts-underlag, pålitlighet, genom tydliga källor, informationsvägar och externt bestyrkande. Jämförbarhet bidrar genom att informationen kan värderas utifrån sammanhang. Vid frå-gan om värdeskapande kunde slutsatser dras att detta inte alltid kan säkerställas rent mo-netärt, men att investeringsvilja, omvärldsanpassning, legitimitet och konkurrenskraft är starka värdeskapande faktorer som ger företaget ett affärsmässigt mervärde och som håll-barhetsredovisningen hjälper till att skapa.

 • 17207. Tosti, E.
  From the Brundtland Report to the Global Organic Textile Standard2012In: Nordic Textile Journal, ISSN 1404-2487, Vol. 1, p. 100-106Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This article is an essay that outlines the political movement towards sustainability in the context of the development of the sustainable fashion industry today.

 • 17208.
  Towns, Reynolds
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Commodify Your Content? An analysis of market practices of Swedish public libraries.2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This paper examines the market adaptation of Swedish public libraries from a critical theory perspective, to see which forms of market-based funding and activities have been incorporated in the Göteborg, Malmö and Stockholm city libraries. The thesis uses an ideal type analysis, creating a theoretical construct of the archetypical marketized library against which the three libraries can be compared. The funding of a marketized library (1) is not public; and relies on (2) user fees; and (3) private grants and sponsorship. Regarding the activities of a marketized library, (4) the objectives are to maximize the quantity of output, regardless of its content (5) users are approached as “customers” and (6) collections are determined by market criteria and user demand. Library plans, annual programs and annual reports are the material for analysis. The results give a mixed picture. The libraries are all primarily publicly funded. Only the Stockholm library used private sponsorship as a source of funding. However, all three libraries relied rather heavily on user fees and service charges, and they all received private grants in 2006. In terms of the activities, none of the libraries expressed their goals purely in quantitative terms (although the Göteborg library vision was close). The goal assessments indicate libraries preoccupied primarily with numbers, however, trying to increase the quantity of visits and loans much like a book store. Users were in practice often approached as “customers,” but they were not expressly called that in the documents. There were also some market elements in the determination of collections.

 • 17209. Trad, Zaineb
  et al.
  Akimbomi, Julius
  Vial, Christophe
  Larroche, Christian
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Fontaine, Jean-Pierre
  Development of a submerged anaerobic membrane bioreactor for concurrent extraction of volatile fatty acids and biohydrogen production.2015In: Bioresource Technology, ISSN 0960-8524, E-ISSN 1873-2976, Vol. 196, no November 2015, p. 290-300Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this work was to study an externally-submerged membrane bioreactor for the cyclic extraction of volatile fatty acids (VFAs) during anaerobic fermentation, combining the advantages of submerged and external technologies for enhancing biohydrogen (BioH2) production from agrowaste. Mixing and transmembrane pressure (TMP) across a hollow fiber membrane placed in a recirculation loop coupled to a stirred tank were investigated, so that the loop did not significantly modify the hydrodynamic properties in the tank. The fouling mechanism, due to cake layer formation, was reversible. A cleaning procedure based on gas scouring and backwashing with the substrate was defined. Low TMP, 10(4)Pa, was required to achieve a 3Lh(-1)m(-2) critical flux. During fermentation, BioH2 production was shown to restart after removing VFAs with the permeate, so as to enhance simultaneously BioH2 production and the recovery of VFAs as platform molecules.

 • 17210.
  Trajanovska, Emilija
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Sande, Josefin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Finansiella tillgångar: en komparativ studie av K3 och RFR 2/IFRS 92018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  At the beginning of 2018, the new International Financial Reporting Standard (IFRS 9) developed by the International Accounting Standards Board (IASB), began to be valid. The standard replaces the previous International Accounting Standard (IAS) 39, which deals with financial instruments, and is developed after the major financial crisis during the 2000s. In correlation to the implementation of IFRS 9, a company's classification, reclassification, recognition and valuation and impairment of financial assets may be affected differently. As a result, there can be major differences between the Swedish regulatory framework K3, that is based on IFRS, and the new IFRS standard for financial assets. This study is a comparative analysis with hypothetical cases where three fictitious companies are compared to highlight the differences that exist between K3 and Rådet för finansiell rapportering (RFR) 2/IFRS in the management of financial assets. The parts that are brought up in the study are classification, reclassification, accounting and valuation as well as impairment. The differences that arise are mainly analyzed from a modified stakeholder perspective with elements of positive accounting theory and opportunities for dividend. The analysis in this study is largely based on the qualitative characteristics stated in the IASB Performance Framework and in the Accounting Board's guidance for K3. The qualitative characteristics are analyzed based on a stakeholder perspective with investors and business leaders in focus. Investors have a financial interest in companies and request financial information from companies that may affect their forecasts and decision making. Business executives use the financial information to make important decisions in the company. It is also important for the business manager to see if one of the standards has a positive effect on the accounting and is therefore preferable. The purpose of this study is to highlight the most significant differences regarding financial assets, their procedures and how these differences affect investors and business managers but also the dividend opportunities of a company. A presentation of the two regulations is made at the beginning of the study for an easier reading comprehension and to give the reader an understanding of the two accounting standards. The analysis of stakeholder theory helps to highlight the differences in K3 and RFR 2/IFRS 9 for the analysis of the qualitative characteristics of the report. The results in this study shows that the differences between the regulations are primarily accounting techniques in how the financial information is presented. At the same time the main difference between K3 and RFR 2/IFRS 9 regarding impairment does not affect the long-term economy of the company. The conclusions from the study shows that some of the companies qualitative characteristics will be strengthened if they choose to apply RFR 2/IFRS instead ofK3, seen from the perspective of the stakeholders in the study. If a company chooses to applyK3 instead, their dividend opportunities will be a lot bigger in an earlier stage due to the accrual effects. In addition, the study has practically contributed to demonstrate how companies effectively can apply the standards K3 and RFR 2/IFRS 9, that determine which of the standards will suit them best when choosing between them.

 • 17211.
  Tran, Hanna
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Baltusyte, Vakare
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Miljöpåverkan av bomullsväv för flamskyddade arbetsbyxor2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Textilindustrin står inför stora utmaningar när det kommer till forskning, utveckling och produktion på ett miljöanpassat och socialt ansvarsfullt sätt. Ökat miljömedvetetande hos konsumenten har lett till ökat intresse och möjlighet för företaget att arbeta mot ett hållbart företagande. Examensarbetet är skrivet som en del av kandidatexamen i textilingenjörsprogrammet för uppdragsföretaget BlåKläder AB och utfördes för att även kunna fungera som ett underlag för andra företag i avsikt med att påbörja/utveckla sitt arbete med socialt ansvarstagande. I arbetet presenteras miljöpåverkan av en arbetsbyxa i bomull från råväv till distribuering. Fyra miljöbelastande kategorier har tagits med i undersökningen, där mängden av kemikalie, vatten- och energiåtgång samt koldioxidutsläpp räknades ut per arbetsbyxa av minimum order. Sammanställning av resultat visar att det används 2,5 kg kemikalier, 10,3 liter vatten, 756 Wh energi och det släpps ut 0,4 kg kodoxid vid tillverkning av en arbetsbyxa. Rapporten behandlar och beskriver produktion av en rå bomullsväv med flamskyddsbehandling. Processflödet för hela behandlingsförloppet analyseras i arbetet där både kemikalier, energi- och vattenåtgång tas upp vid varje delprocess. Koldioxidutsläpp analyseras som en särskild del av rapporten och omfattar de direkta utsläppen av tung lastbil och fraktfärja. Sammanställning av resultatet visar hur produktionen påverkar miljön utifrån de direkt påverkande kategorierna. The textile industry is facing major challenges when it comes to research, development and production in an environmentally friendly and socially responsible manner. Increased awareness of consumers led to increased interest of the company and opportunities to work toward a sustainable enterprise. This thesis is written as a part of the bachelor's degree in textile engineering program for the assigned company Blåkläder AB and was conducted to also serve as a basis for other companies in order to start/develop their work with social responsibility. The work presents the environmental impact of work wear trousers of cotton from raw weave to distribution. Four environmental impact categories have been included in the survey, in which the quantity of chemicals, water and energy use and carbon emissions were calculated per work wear trousers of the minimum order. Compilation of results indicates the use of 2,5 kg chemicals, 10,3 liters water, 756Wh energy and 0,4 kg release of carbon dioxide for production of the work wear trousers. The report discusses and describes the production of a raw cotton fabric with flame retardant treatment. The entire treatment process is analyzed in this report, where chemicals, energy and water consumption have been calculated for each sub-process. Carbon dioxide emissions are analyzed as a separate part of the report and include the direct emissions of heavy truck and cargo ferry. Compilation of results indicates how the production of the work wear trousers affects the environment.

 • 17212.
  Tran, Kin
  University of Borås, School of Health Science.
  Livet efter en levertransplantation2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En levertransplantation är ett livsförändrande ingrepp som innebär en chans till ett nytt liv för patienter med en livshotande diagnos. Ingreppet medför också stora omställningar för patienter i form av fysiska och psykiska svårigheter. Genom att få en större inblick i patienters livssituation kan sjuksköterskorna med den nyvunna kunskapen, ge en bättre anpassad vård till patienterna. Syftet med denna uppsats är att belysa patienternas upplevelser av sin livssituation efter en levertransplantation. Metoden som används är en litteratur baserad studie utifrån kvalitativa vetenskapliga artiklar, inriktat på patienters upplevelse kring levertransplantation. Åtta artiklar analyserades enligt Evans (2003) där två huvudteman samt åtta subteman kunde urskiljas. Patienterna upplevde en dramatisk förändring i sitt välbefinnande efter operationen och strävade efter att återgå till det liv de hade innan sjukdomen debuterade. Det fanns dock en ständigt överhängande rädsla för organavstötning som förde med sig ett stort lidande för patienterna. Stöd från närstående, andra patienter som delat samma erfarenhet samt vårdpersonal med erfarenhet och kunskap ansågs vara essentiellt för tillfrisknandet. Vårdgivarens kännedom om patienternas upplevelse i samband med en levertransplantation är av yttersta betydelse för patienterna. Kännedomen om att sjuksköterskan kan relatera till vad patienterna säger och hur de mår, främjar vårdrelationen och därmed omvårdnaden.

 • 17213.
  TRAN, LINDA
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  JÖNSSON, ÉMILIE
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Mode med Socialt Samvete: En jämförande studie om hur två modeföretag arbetar med CSR - strategier2014Independent thesis Basic level (university diploma)Student thesis
  Abstract [sv]

  En bit in på det nya millenniet har Asien blivit världens handelscentrum när det gäller produktion av textil. Inte minst modeföretag i Skandinavien förlägger sin produktion i områden där utbildningsnivån är låg och där fabriksarbetarnas rättigheter förbises i jakten på dem lägsta priserna. Till de konsekvenser som de nya uppmärksammade globala marknadsvillkoren innebär, räknas konsumenternas intresse för fabriksarbetarnas rättigheter. Kundernas ökade krav och påtryckningar om att modeföretag ska ta socialt ansvar har varit och är en pådrivande kraft för textilföretagens sociala ansvarstagande, ett ansvarstagande mest känt under förkortningen ”CSR”. Begreppet CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar om hela företagets sociala, etiska och miljömässiga ansvarstagande. Denna uppsats ringar dock in studerade modeföretags ansvarstagande i produktionsländer inom det sociala och etiska området. Studien genomförs för att se hur modeföretag arbetar under vägen mot sina nedskrivna mål. I denna uppsats jämförs olika CSR strategier för två modeföretag: Gina Tricot och Varner-Gruppen AS. Till denna jämförelse kopplas även en litteraturstudie. Studien är således genomförd genom tillämpandet av en litteraturstudie och kvalitativa intervjuer. Slutsatsen presenteras ställt mot fem områden inom standarden ISO 26000. De sätt som företag kan arbeta med CSR på är många, men bland de skilda sätten kan centrala punkter plockas ut såsom vikten av att arbeta med den form av CSR aktivitet som är mest önskvärd hos lokalbefolkning i produktionsländerna, ett faktum som ska tas på största allvar då fabriksarbetaren är en av modeföretagens viktigaste resurser. Om inte den viktigaste.

 • 17214.
  Tran, Linda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Le, Lina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Öppen innovation: Ny aspekt inom textil produktutveckling2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med innovationer kan företag som samarbeta med externa partners öka sina prestationer, intäkter och påskynda sina innovationsprocesser. Innovation med sociala plattformar är ett verktyg som har förmågan att förbättra befintliga produkter samt skapa nya lösningar och produkter. Denna uppsats hade som syfte att undersöka hur ett arbetssätt inom öppen innovation benämnt innovation med sociala plattformar kan tillämpas i en textil innovationsprocess. I följande kvalitativa studie utgjorde uppsatsens primärdata av insamlad data från ett nätverksforum och semi-strukturerade intervjuer med företag som jobbat med projekt om öppen innovation. Vi genomförde en undersökning om produkten löparbyxor via en plattform där medlemmar diskuterade sina individuella erfarenheter av löparbyxor. I uppsatsens teori förklaras begreppen öppen innovation, innovation med sociala plattformar och användarinnovation. Parallellt med undersökningen utfördes semi-strukturerade telefonintervjuer med fyra företag som jobbar med öppen innovation. Vi har sedan i empirin framförallt koncentrerat på innovation med sociala plattformar. Innovation med sociala plattformar har visats vara betydelsefulla inom en mängd olika branscher som till exempel sport- och friluftsindustrin, och genom denna studie har konsumenterna bidragit med värdefull information som kan användas i en textil innovationsprocess. Med hjälp av inlägg som skrevs av användare i forum, kom vi fram till en modell som urskiljer tre olika varianter av användarinnovation som uppstod i forumet: kompletterande innovationer, utvidgade innovationer och existerande innovationer. Studien resulterade i en innovationsmodell som förklarar att öppen innovation inte bara kan leda till en produktutveckling utan även en marknadsföring och idégenerering, men även att en idégenerering kan leda till en produktutveckling och en marknadsundersökning kan leda till produktutveckling. Genom studien drogs även slutsatser om att innovation med sociala plattformar kräver gemenskap, kunskap, förtroende, motivation, tydliga riktlinjer och tid.

 • 17215.
  TRAN MINH, TRI
  University of Borås, School of Business and IT.
  Modeling financial risk: Applying Monte-Carlo simulation to apartment project of low-income people2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  While the market of high-class apartment in Vietnam remains rather „quiet‟, the medium and low-price apartment segments are attracting investors‟ interest and becoming scarce because the demand is growing faster than the supply (VietRees,2009). Moreover, apartments for low-income people draw the attention of more buyers due to reasonable price matching their affordability. Investors in Vietnam have begun to re-consider the market and found out a great demand for accommodation from low-income population. Most of them are from different provinces in Ho Chi Minh City (HCMC) so they don‟t have proper houses. According to a recent statistics, more than 80% of HCMC citizens in the age range from 18 to 35 have to live with their family; more than 90% of the immigrated young people have to live in rented houses; more than 30% of the total number of families have to live in houses of less than 36m2; thousands of families have to live in houses below minimum standards (Xay Dung, 2009). Most of the rest have to rent houses with very poor living conditions. Especially, the majority of Vietnam populations who are young, dynamic and usually rush to big cities for jobs having high demand to own an apartment even when they are still single. Hence, we can see that the housing market for low-income earners is full of potential and quite attractive. ~ ii ~ By modeling main risk factors in Monte-Carlo simulation on financial performance of the project in HCMC, the findings demonstrate that the period of loan and apartment selling price (positive risk factors) make financial performance of the project increase faster than other risk factors (including inflation rate) that decrease the profit of the project. Besides policies and flexible financial systems, risk management should be implemented regularly to control these risk factors from the beginning to the end of the project. Therefore, I could support the entrepreneurs to plan economic strategy specifically and effectively such as recommending how to make both state-owned and private projects successful and create profits for investors at an acceptable degree of risks as well as how to bring accommodation to low-income people with reasonable prices. The project will provide accommodations for approximately 2000 people. This number may not be large enough to create a significant social impact. However, if this business model and my research bring to good result, making benefits for its inhabitants and profits for the investors, it can be multiplied in larger scale and scope, hence creating more practical socio-economic benefits. It can be said that this project is the seed, laying premises for bigger project afterwards. For these reasons, I hope that this study is useful not only to investors, researchers, and low-income people in Vietnam but also to those in Sweden.

 • 17216.
  Tran, Olivia
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  För en sund livsstil: Att arbeta för en hälsofrämjande förskola2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Bakgrunden belyses med hjälp av litteratur och forskning kring hälsans betydelse, men också om ohälsans – övervikt och fetmans påverkan. För att motverka ohälsans uppkomst och främja utvecklingen av god hälsa är den fysiska aktiviteten och maten en viktigt del i det hälsofrämjande arbetet. I förskolans läroplan står det skrivet att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande för barn, vilket gör att det också inkludera kunskap om att kunna ta hand om sin egen kropp och hälsa. Syfte Studiens syfte är att ta reda på vad förskolelärarna anser att de utför för arbeten, som kan sägas vara hälsofrämjande. Metod Som undersökningsmetod har jag använt mig av enkäter, vilket gör att studien får en kvanti-tativ karaktär. Fokusgruppen är de verksamma förskolelärarna ute i förskolan. Resultat Resultaten visar att majoriteten av förskolelärarna har regelbundna rörelseaktiviteter, såsom dans, rytmik, inne- och utelekar med barnen. Fysiskt aktivitet och hälsa anses också vara ett viktigt inslag i förskolan och ska därför inte uteslutas, utan ska ses som en möjlighet att kunna integreras med andra ämnen.

 • 17217.
  Tran, Sandy
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Andersson Lundqvist, Elin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Made in: en kvantitativ studie om country of origin som kvalitetsindikator2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the consumption society consumes more than ever, it has become necessary to move production to countries with the capacity to produce high quantities. This has made it important for the companies to report where the products come from (COO). The "Made in" label is not unusual and is generally known by most of the Swedish consumers. The label can even be perceived as a quality stamp according to previous research. However, it only applied to the industrial countries and those countries whose culture are similar to the consumer's. But how often is COO used in quality evaluation is questioned in this report since there are other attributes that can be perceived as easier to compare, for example price. Price is often used as a measurement of quality, where the consumer assumes that a high price is equivalent to good quality and vice versa. Brand is also a common attribute to associate with the quality of a product. Both price, brand and COO are factors that may affect the consumer's quality perception.

  Therefore, this essay aims to examine how Swedish consumers relate to COO in quality measurement compared to the attributes price and brand. To emphasize COO, we have chosen to study the world's most noticed "Made in" label, which is "Made in China". China has long been known for producing huge quantities for low costs and has since the beginning of 21th had a great economic growth, which creates a question if the country may be an industrial country today. Hence, we chose to add the question to our study, whether Swedish consumers are still experiencing China as a developing country or not. To answer these questions, a questionnaire survey was conducted, in which the respondents were asked to answer fourteen questions on the subject. The selection consisted of working and studying men and women in an aged range of 20 to 59 years old.

  The survey provided 187 valid questionnaires. The answers resulted in the COO, according to the respondents, being the least important variable in quality assessment. However, one could see a change in the attitude of the majority of the younger respondents, as well as for the older women. They no longer perceived China as a developing country. Despite this, China was the country that was mainly associated with poor quality according to the respondents, which suggests that the country is still considered a developing country. The reason why the respondents choose to call China an industrial country, but still associate the products with lower quality may be due to the cultural differences, since the respondents show a certain degree of ethnocentrism.

  In order for the respondents to see a manufacturing country as good, demands were made on working conditions, ethics and the environment, which all three are issues related to cultural, economic and political aspects. This creates a discussion since the respondents previously stated that the manufacturing country's politique, culture and economy are not particularly important. This paper will be continued in Swedish.

 • 17218.
  Tran, Shawn
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Andersson, Anna
  University of Borås, School of Business and IT.
  Orsakar lyxväskor fjärilar i magen?: Motiven bakom köpet av en lyxväska2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  En av de mest efterfrågade lyxvarorna på dagens marknad är lyxväskor, allt fler väljer att komplettera sin outfit med denna accessoar. Förr i tiden hade handväskan en mer funktionell roll då den enbart användes för att bära tillhörigheter i. Idag har handväskan en helt annan roll då den framförallt återspeglar en bild av den person som äger väskan. Konsumenter kan med hjälp av denna produkt utge sig för att ha bättre ekonomiska förutsättningar än vad de i själva verket har. Prognoser visar att efterfrågan på lyxväskor ökar trots att vi befinner oss mitt i vad som beskrivs som en av de största ekonomiska kriserna i världshistorian. Den svenska marknaden för lyxväskor växer sig allt större och några bland de främsta varumärkena som återfinns på marknaden är Gucci, Louis Vuitton, Mulberry, Hermes etc. Eftersom vårt syfte är att undersöka vad motivationen är hos konsumenter som väljer att köpa lyxväskor har vi valt att genomföra en kvalitativ studie på tio personer, varför vi valde att genomföra en studie av kvalitativ karaktär var med anledning av att vi hade behov av mycket information som berörde respondenterna på ett personligt plan. Respondenterna som vi har valt att genomföra denna studie på är alla unga kvinnor och män, större delen av de jobbar inom handel samt restaurangbranschen. Vi har funnit att respondenterna i denna undersökning inför köpet av sin lyxväska befann sig i ett spänningstillstånd orsakat av en konflikt mellan deras lustfyllda begär och ansvarskänsla kring deras ekonomiska situation. Resultatet påvisar att främsta anledningen till varför respondenterna köper lyxväskor är för att bli bekräftade av sin sociala omgivning. Behovet av konformitet är överordnat andra behov som exempelvis funktionalitet. Status anses vara ett utav de viktigaste värdena som respondenterna kan erhålla igenom köpet av en lyxväska, exempelvis använder vissa av respondenterna lyxväskan som en symbol för att öka sin status vid anställningsintervjuer. Utifrån det empiriska utfallet kunde vi se ett mönster där majoriteten av respondenterna som köper lyxväskor prioriterar sitt självförverkligande framför kvaliteten på mer grundläggande behov som till exempel mat och boende. Detta gör att vi funderar på om Maslows behovshierarki är användbar i sin nuvarande form i ett land med västerländsk kultur. Respondenternas strävan samt önskan efter att erhålla de värden som köpet av en lyxväska innebär gör att de inte tar hänsyn till hållbarhetstrenden. Bland annat ser vi att en stor del av respondenterna köper lyxväskor som överstiger deras ekonomiska förutsättningar.

 • 17219. Tranfors, Ellen
  et al.
  Löfving, Simon
  Stojanovski, Felicia
  Acceptansstudie av digitaliserad kirurgi inom svensk sjukvård - Prövning av centralafaktorer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Robot-assisted surgery is one of many new techniques being implemented across medical institutions world-wide. Using robot assistance allows the surgeon to perform surgical procedures using remote-controlled mechanic arms. The advantages of practicing this technique during surgeries are improved accuracy, clearer visualization, better utilization of the instruments and the elimination of human errors, e.g. tremor. A technique that entails revolutionary benefits is nevertheless not adopted by many surgeons, due to lack of acceptance. The purpose of this academic study is to receive a more in-depth understanding of the relevant factors behind the reluctance of implementing robot-assisted surgical procedures. Additionally, we are interested in investigating which factor is the most significant for the overall consensus behind the new innovation. However, this study includes the hostility from the users’ perspective on this technology and how this would influence future decisions. Three separate methods of empirical evidence are used in this study and they are analyzed qualitatively. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) is chosen with the purpose of being inspired and a proposal of developing the model is submitted. This study is addressed to the scientific field consisting of researchers focusing on robots, Artificial Intelligence (AI) and the digitalization of labor. The selection of participants has been implemented in regard to the purpose of the study with a contact person from Intuitive Surgical. The results indicate how the respondents have a positive preference toward this technology. Furthermore, it is evident how the lack of sufficient investments is the main challenge for implementing this technology at additional medical institutions across Sweden. Moreover, both surgeons and surgical-nurses believe their professions will be affected by the continued influence of digitalization within the Swedish healthcare. The results from this study could be beneficial for senior leadership at medical institutions in order to further underline the advantages of the robot.

 • 17220. Traum, David
  et al.
  Roque, Antonio
  Leuski, Anton
  Georgiou, Panayiotis
  Gerten, Jillian
  Martinovski, Bilyana
  University of Borås, School of Business and IT.
  Narayanan, Shrikanth
  Robinson, Susan
  Vaswani, Ashish
  Hassan: A Virtual Human for Tactical Questioning.2007In: Proceedings of the 8th SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue, p. 71-74Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present Hassan, a virtual human who engages in Tactical Questioning dialogues. We describe the tactical questioning domain, the motivation for this character, the specific architecture and present brief examples and an evaluation.

 • 17221.
  Trel, Marion
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  The effect of product familiarity on consumers' attention to online advertisements: An eye-tracking experiment.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this research was to study millennial consumers' attention to online advertisements published by streetwear companies on social media. The aim was to investigate differences between consumers' attention to familiar products and unfamiliar products. Three hypotheses were constructed to test whether product familiarity affects consumers´ attention to advertisements:

  H1: Consumers who are familiar with the products are more likely to look at them in advertisements than consumers who are unfamiliar with the products.

  H2: Consumers who are familiar with the products will spend more time looking at them in advertisements than consumers who are unfamiliar with the products.

  H3: Consumers who are familiar with the products will find them faster from advertisements than consumers who are unfamiliar with the products.

  Method - The study applied between-subjects design by dividing 40 participants in two matched groups based on their gender. Both groups had 10 male and 10 female participants. During the eye-tracking experiment, participants in Group 1 were shown three product photos for two seconds and three advertisements containing the same products for four seconds. Participants in Group 2 were only presented with three advertisements for four seconds. The results of the study are presented in two parts. Firstly, heatmaps give an illustrative overview of the findings and Statistical analysis presents the results of statistical tests. Chi-square test was performed to test the first hypothesis and independent-samples t-tests were performed to test the second and third hypotheses.

  Results - The results of the study show that people who were familiar with the products were more likely to look at them in advertisements than consumers who were unfamiliar with the products. Also, people who were familiar with the products spent more time looking at them compared to people who were unfamiliar with the products. However, previous exposure to products did not result in faster identification of the products from advertisements.

 • 17222.
  Trennedal, Anette
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Pirzadeh, Paria
  University of Borås, School of Engineering.
  Lean Academic: Lean som alternativ metod till administrativ process på Ingenjörshögskolan i Borås Lean Academic – Lean as an alternative method to an administrative process at the School of engineering, university of Borås2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Examensarbetet har utförts under 2012/2013 och är en avslutande del i vår utbildning inom industriell ekonomi. Vi har valt att fördjupa oss i Lean och se hur vi kan få in denna metod och ‖tankar‖ i den administrativa delen av akademin. Lean används idag inom många olika sektorer och är en erkänd förbättringsmetod vars syfte är att skapa nya smarta och utvecklande sätt att utföra sina arbetsuppgifter på. Dessutom ska det vara gynnsamt för medarbetarna som arbetar i detta och verksamheten som helhet. På administrationsavdelningen på ingenjörshögskolan i Borås finns intresset av att se vilka möjligheter Lean kan medföra för en särskild process. Denna process önskar de få förtydligad och förhoppningen är att eliminera riskerna för fel och missförstånd. Syftet med examensarbetet är att ge lösningsförslag med bakgrund till problembeskrivningen med hjälp av verktyg och metoder efter Lean principer. Genom hela projektet har vi haft administrationsavdelningen i åtanke och vill med detta examensarbete försöka återge såpass mycket relevant information och kunskap som vi har stött på och fördjupat oss i under vår informationsinsamling och analys. Vår förhoppning är att väcka intresset för Lean och ge inspiration till förbättringar som kan användas i det dagliga arbetet och i den aktuella processen, årlig revidering av kursutbud. Vi föreslår att det skapas tid och rum för kommunikation och uppföljning. Detta kan ske med hjälp av att följa den nya uppdaterade processkartan och den checklista som skapats för att på en övergripande nivå ge en klar beskrivning av vad som ska göras och vem som är ansvarig. Vi rekommenderar administrationsavdelningen att fullfölja processmetoden och skriva ner en detaljerad beskrivning av sina arbetsuppgifter. När denna nivå är fastställd kan en standard efter bäst kända arbetssätt sättas och därefter kan en fortsatt utveckling påbörjas. Vi tror att genom att Lean integreras i administrationen kan det skapa en hållbar utveckling enligt högskolans arbete med att säkra detta genom ett mer överskådligt perspektiv i processerna. Slutsatsen som dragits av detta är att det finns en vilja till förändring men att det saknas ett forum för informationsbyte och kommunikation i den aktuella process som vi har studerat. Genom att förändra ‖tanken‖ och med våra förbättringsförslag och använda vår modell som plattform, möjliggörs en för en bättre kommunikation och processerna på administrationen kan effektiviseras och förbättras. Detta ger även en grund till en mer storskalig utveckling av Lean Academic på institutionen Ingenjörshögskolan i Borås.

 • 17223.
  Trncic, Fazileta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Daher, Mariam
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Nacional, Vanessa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Internal problems of changing customer service systems2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focuses on the internal problems for companies changing customer service system and how to best avoid these problems and make the implementation of the new system as efficient as possible. The reason for focusing on the customer service systems was since more and more companies are transcending to e-commerce and having some form of customer service is common. As the technology is changing so does the requirements for the system and thereby companies are in need for constant change. The problem area is wide and the results can be applied to almost any company undergoing changes of customer service systems. In order to find the internal problems and how to avoid these to efficiently implement the new system, interviews were carried out with companies that had undergone some form of change in their customer service. Theoretical studies were also carried out in order to confirm the interviews. The results of the study were that companies need to involve the affected employees and work with employee involvement. Doing otherwise would in many cases make the employees resistant to change. Furthermore, the IT changes being carried out need to have a more humanistic perspective rather than technological perspective, as the case was. The main finding was that there was a clear connection between the level of employee involvement and the level of efficiency when changing to a new system. In addition, educating employees on the new system and information sharing about the system already before start would create efficient implementation.

 • 17224.
  Troilius, Christin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wenström, Moa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Informationssökning hos nyblivna föräldrar: en enkätstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Behovet av att erhålla information är stort för den nyblivna föräldern. Som distriktsköterska är det viktigt vara uppdaterad och kunna ge den information som föräldern har behov av. Detta kan vara en svårighet i ett samhälle där utvecklingen går fort framåt. Genom att vara medveten om vilka informationskällor som den nyblivna föräldern använder sig av kan distriktsköterskan hänvisa till informationskällor med hög kvalité och som grundar sig i evidensbaserad forskning.

  Syftet med studien var att beskriva var nyblivna föräldrar söker information om sitt barns hälsa samt hur den informationen upplevdes. Syftet uppnåddes genom en kvantitativ enkätstudie. Studien innefattade 21 deltagande föräldrar. Enkäten delades ut via föräldragrupper kopplade till tre olika barnavårdscentraler (BVC). Frekvensen på informationssökningen hos nyblivna föräldrar var hög och de allra flesta sökte information flera gånger varje månad. Det vanligaste barnhälsorelaterade ämnet som föräldrarna sökte information om var barns utveckling. De informationskällor som används mest frekvent var internetsidor kopplade till vården, BVC, familj och vänner. Internetsidor vårdrelaterade och icke vårdrelaterade användes av de flesta föräldrar, men det fanns en skillnad av vilka sidor som användes mellan förstagångsföräldrar och föräldrar som hade barn tidigare. Här har distriktsköterskan ett stort ansvar att leda föräldrarna till internetsidor som är evidensbaserade och guida dem till att själva kunna söka information om sitt barns hälsa vid behov. Ett sätt att utveckla vården och möta framtidens behov samt arbeta för en hållbarutveckling kan vara att använda tekniska lösningar i form av BVC applikationer och på detta vis även kunna inkludera båda föräldrarna i barnets hälsa och utveckling.

 • 17225.
  Trojefors, Viktor
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Karlsson, Ludwig
  University of Borås, School of Business and IT.
  Lean production: I en traditionellt styrd organisation2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Lean production härstammar från företaget Toyota och Taiichi Ohno’s begrepp Toyota Production System. Metoden är idag ett dominerande styrmedel bland organisationer. Därmed har konceptet implementerats i allt fler västerländska resultatstyrda organisationer, vars parametrar för kontroll skiljer sig mot de lean production utgår från. Dess innebörd sträcker sig över stora delar av en organisation, vilket bidrar till begreppets komplexitet. Lean production förväntas ge upphov till continuous improvement samt elimination of waste. Utifrån detta har forskare formulerat 14 principer vilka sammanfattas i The Toyota Way model. För att erbjuda fler perspektiv till insamlad empiri har the Toyota Way model använts som ett ramverk tillsammans med tre olika kategorier för kontroll: effekt- beteende- samt social styrning. Denna studie syftar dels till att identifiera formen av continuous improvement i företaget Ardaghs organisation, samt relationen mellan traditionella styrmedel och lean production. Studien tillämpar ett pragmatiskt förhållningssätt, med målet att insamlad empiri ska förklara den teoretiska referensramen. Empirin samlades in genom observationer, samtal och dokumentation från tre olika delar av Ardaghs verksamhet: administrationen, styrningen och produktionen. Den empirika datan samlades in med continuous improvement och interna kontrollprocesser i åtanke. Studiens resultat indikerade att det i Ardaghs verksamhet förekom olika former av continuous improvement och konflikter mellan kontrollprocesser. Formerna sammanfattas i studiens resultat genom två olika aspekter: den filosofiska och den instrumentella. Den filosofiska aspektens utgångspunkt återfinns främst i lean productions grundförutsättningar, såsom långsiktiga visioner, empowerment och strategier för att uppnå effektiviseringsvinster. Den instrumentella aspekten kretsar främst kring hur lean-verktyg påverkar en organisations självbild, samt hur traditionell budgetstyrning tenderar att hamna i konflikt med lean productions metoder för kontroll.

 • 17226. Troman, Geoff
  et al.
  Jeffrey, Bob
  Beach, Dennis
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Researching education policy: ethnographic experiences2006Book (Other academic)
  Abstract [en]

  This book draws on the work of three experienced ethnographers who have studied the effects of education policy on teachers’ work in the United Kingdom and Sweden. The book traces some of the issues and experiences in the development of ethnographic projects examining policy developments—from planning, through analysis and writing, to outcomes as methodological articles. Ethnographic research into teachers’ work seeks to understand educational and social change. As in other European countries, the UK education system has undergone massive restructuring since the late 1970s, with proliferating neo-liberal modes of regulation. Policy has had teachers as its focus for change, recently redefining and reworking teachers and teaching. There is a crucial role for an ethnographic case study approach to complement analyses of official educational policy. In general, the experiences, perspectives and emotions of the actors who implement policy, and the social, cultural, political, economic and emotional contexts in which they do so has been neglected. The ethnographic method is well placed to study these areas of social life since it investigates the perspectives and behaviours of people within, in this case, education cultures. It charts the daily lived experience and impact of policy on educational subjects. Contents Introduction Section I—Policy and the ethnographic process No entry signs: educational change and some problems encountered in negotiating entry to educational settings. Geoff Troman Time for ethnography, Bob Jeffrey and Geoff Troman Researching primary teachers’ work: Examining policy and practice through interactionist ethnography, Geoff Troman Section II—Policy, representation and dissemination How to ‘describe’ ethnographic research sites, Bob Jeffrey The deceptive imagination and ethnographic writing, Dennis Beach Artistic representation and research writing, Dennis Beach Tales from the interface: Disseminating ethnography for policy making, Geoff Troman References

 • 17227.
  Trommestad Johansson, Linda
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Wendel, Lina
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  "Wraah": Barns samspel när de inte talar samma verbala språk2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Barn kommunicerar dagligen med varandra på förskolan och samspelet mellan barnen utgör en stor del av deras vardag. På förskolorna idag finns det också många barn som inte behärskar det svenska språket. Det har fascinerat oss under hela utbildningen då vi stött på barn i sådana situationer under våra praktikperioder. Den här undersökningen är viktig för att belysa hur barnen samspelar när de inte talar samma verbala språk. Idag finns det inte speciellt mycket forskning kring det här. Syfte Vårt syfte med den här undersökningen är att se hur barn samspelar och kommunicerar med varandra i leken när de inte talar samma verbala språk. Metod Studien har genomförts med en kvalitativ metod, då vi använt observationer som redskap. Observationerna har gjorts på tre förskoleavdelningar, totalt är det nio barn som deltar i undersökningen varav störst fokus ligger på tre utav dem. Resultat Barnen i studien visade många olika sätt att samspela och kommunicera. De kommunikationsformer som visades mest var kroppsspråk, imitation och ljud. Barnen i undersökningen sökte kontakt med andra barn genom att närma sig dem långsamt och genom att söka ögonkontakt. Den främsta form av lek som barnen använde sig utav var imitationslek, där barnen härmade och upprepade varandra. Vilket tyder på att barnen använder en lekform som vanligen syns bland små barn. Det var också vanligt att barnen samspelade i form av olika ljud, till exempel ”Wraah” som skrämselljud och ”Wroom” som billjud. Undersökningen visade att trots att barnen inte talade samma verbala språk kunde de samspela med varandra.

 • 17228.
  TRULSSON, MICHAELA
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  KARLSSON, JENNY
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Att kommunicera och utforma ett erbjudande: en studie av företaget GANT2011Independent thesis Basic level (university diploma)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dag blir det allt mer viktigt för modeföretagen att sticka ut och komma med annorlunda erbjudanden för att kunna konkurrera med de andra modeföretagen som finns på marknaden. Konsumtionen har blivit en livsstil och vi skapar vår identitet och personlighet genom den. För människan är det viktigt att tillhöra en grupp, vilket bidrar till att det skapas en märkeshets, där till exempel skjortmärket talar om för andra vilka vi är och vad vi står för. Då konkurrensen har ökat är det viktigare för företagen att jobba med långsiktiga kundrelationer och aktivt jobba med att locka till sig nya kunder, samt behålla dem. I dag är det större konkurrens om kunderna, därför blir erbjudande företagen förmedlar allt viktigare. Lägger företaget ner tid på att få fram ett bra erbjudande och differentierar sig blir kommunikationen till kunden tydligare vilket i sin tur leder till att företaget får tillfredsställda kunder och högre omsättning. Ett företag måste kunna erbjuda något mer än enbart den fysiska produkten för att höja värdet hos kunden. Vårt huvudproblem och delproblem i uppsatsen är: - Vilka betydelsefulla delar bör ingå i GANT´s erbjudande till konsumenten för att åstadkomma positiva attityder och beteenden? - På vilket sätt kommunicerar GANT sitt erbjudande för att nå fram till konsumenten? Syftet med vår uppsats är att undersöka, diskutera och analysera vilka beståndsdelar som ska ingå i erbjudandet som riktar sig till GANT konsumenten. Syftet är även att ta reda på hur GANT kommunicerar sitt erbjudande till konsumenterna. Under uppsatsens gång kommer vi att tillämpa teorierna; kundnärhetens nycklar, marknadsmixen och kommunikationsprocessen. Vi kommer även använda oss av storytelling samt begreppen attityder och beteenden. För att kunna ge svar på vår problemformulering har vi utfört en webbenkätundersökning, en påstana intervju samt två personliga intervjuer med personer inom företaget GANT. Vi kommer att avgränsa oss till klädkedjan GANT och till deras dam och herrsortiment. I vår webbenkätundersökning och påstana kommer vi att avgränsa oss till kvinnor och män som någon gång har handlat på GANT. Vi har fått fram att de viktigaste delarna i GANT´s erbjudande som genererar positiva attityder och beteenden är; kvalitet, design och service samt att kunderna är villiga att betala lite mer för att få en bra produkt. Genom våra personliga intervjuer har vi förstått att GANT jobbar med en hög kundnärhet och service samt att de använder sig av traditionell marknadsföring.

 • 17229.
  Trygg, Emilie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Låt engelskan flöda!: Pedagogers uppfattningar om sin kommunikativa förmåga i klassrummet.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning:

  Ett framträdande resultat från Skolinspektionens rapport från 2011 visar att det svenska språket är mer framträdande än det engelska språket hos både pedagoger och elever i engelskundervisningen. Ju mer språkinläraren får höra och exponeras för målspråket desto mer utvecklas hen i språket menar Krashen (2013). Eleverna får även en möjlighet till att lyssna på uttal och intonation vilket de inte får om pedagogen inte talar målspråket i undervisningen. Rapporten visar även att man i skolan behöver ta del av den engelska eleverna lär sig på fritiden i en större utsträckning. I dagens samhälle är det engelska språket ett världsspråk och en nyckel till social och ekonomisk framgång (Lundahl 2012).

  Syfte:

  Syftet med denna studie är att undersöka ett antal pedagogers uppfattningar kring den egna muntliga kommunikativa förmågan i engelskundervisningen.

  Metod:

  I undersökningen användes den kvalitativa metoden med intervju som redskap vid insamling av data. Sex verksamma pedagoger i ämnet engelska intervjuades på tre olika skolor i en kommun på Västkusten.

  Resultat:

  I undersökningen har det framkommit att pedagogerna säger sig kommunicera mycket på engelska i engelskundervisningen och att de anser att det är av stor vikt att de själva talar målspråket. Resultatet visar även att det svenska språket används vid speciella tillfällen i engelskundervisningen. Ett framträdande resultat är att muntliga diskussioner är en viktig del av undervisningen vilket även Vygotskij (1984/2001) förespråkar eftersom man lär sig i samspel med andra. Hälften av pedagogerna har inte hört talas om rapporten från Skolinspektionen från 2011 som bland annat visar att svenskan är det övervägande språket i engelskundervisningen.

 • 17230.
  Trygg, Rebecka
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vidlund, Sandra
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Arbetsrelaterade stressfaktorer hos nyutexaminerade sjuksköterskor: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskor tvingas gå ner i tid för orka arbeta. Nyutexaminerade sjuksköterskor är särskilt drabbade av arbetsrelaterad stress. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat drastiskt de senaste åren och många sjuksköterskor väljer att lämna yrket. Syftet med studien är att klargöra vad nyutexaminerade sjuksköterskor upplever som arbetsrelaterade stressfaktorer. Metoden som användes var litteraturstudie där datan analyserades utefter Fribergs tre steg (2012). Sju artiklar har använts i resultatet som utmynnade i tre teman där det första var brist på stöd och mentorskap. Stöd som kom från erfarna sjuksköterskor och chefer och tillgång till en mentor sågs som nödvändigt för att få en bra introduktion. Negativ arbetsmiljö och hög arbetsbelastning var det andra  temat.  Konflikter  på  arbetet  ledde  till  ökad  stress  och  de  nyutexaminerade upplevde höga krav både från sig själva och andra. Den höga arbetsbelastningen sågs framför allt som ett problem på sikt. Det tredje temat var höga krav och förväntningar på sig själva och från andra. Både organisationen och den nyutexaminerade sjuksköterskan   bör   tillsammans   hjälpas   åt   att   vidta   åtgärder   för   att   minska arbetsrelaterad stress främst under det första året i yrket. Följande verkar för att minska arbetsrelaterad  stress  det  första  året  som  nyutexaminerad  sjuksköterska: Mentorprogram, minskad arbetsbelastning, god arbetsmiljö, nybörjarprogram, copingstrategier och tydliga riktlinjer.

 • 17231. Trygg, Victoria
  et al.
  Reinhammar, Anneli
  LäsNu-projektet2002Conference paper (Other academic)
 • 17232.
  Trägårdh, Jessica
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  It is good! It always reminds us that they have rights and we have rights: A study about working with children’s rights in a few preschools in South Africa2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The rights of the child are a subject that never stops to be of immense significance and import. All people are bearers of human rights yet children are, due to their vulnerability, always subordinated adults. It is therefore of great magnitude that we learn to respect and treat the child with dignity. It is our duty as preschool teachers to implement these rights and to raise the children in a democratic spirit, to achieve this we need to act accordingly. This can sometimes be a complex matter. South Africa has a history of violence and discrimination; nonetheless the country has made substantial progress in these areas. I decided to go and see for myself how the work with children’s rights was coming along. PURPOSE: The main purpose of this study is to find out how a few preschool teachers work with children’s rights in the country of South Africa. I decided to focus on children’s participation and on corporal punishment and the teachers own views on these topics METHOD: This study takes a hermeneutic scientific conduct, through ethnographic research I try to analyze and interpret a few preschool teachers’ views and actions concerning children’s rights. In this field study data was collected through interviews and observations. RESULT: Earlier research and concluding observations say that South Africa is having difficulties in realizing children’s rights in numerous areas. Both the child’s participatory rights and the continuous use of corporal punishment are expressed as concerns. In this thesis I find that teachers are unfamiliar with the UN Convention on the Rights of the Child and that they receive no education or support from the government in these matters. The teachers are however aware of the concept “children’s rights” and they have some understanding of what it is relating to. The teachers states that the work with children’s rights every day and in all activities but no organized situations about this is observed. The child’s possibilities to participate are scares and the teachers are relatively novel towards the involvement of the child. Most teachers consider benefits from corporal punishment and the continuous use is evident.

 • 17233. Tsegaye, Sara
  Dubbelt osynliga i biblioteksrummet: En studie om bibliotekets service för vuxna med AST2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract: The aim of this thesis is to try to contribute to the research about adults with autism spectrum disorder (ASD) in public libraries. The two research questions this study attempts to answer are: How do the public libraries in a Swedish city work to increase accessibility for adults on the autism spectrum? And, what possibilities are there for the public libraries to help adults on the spectrum be more socially included and increase accessibility (as defined by the social model of disability) to create a more socially sustainable library?

  The study has two different research methods, because the lack of previous research necessitated a basic quantitative survey to start with. The survey was distributed to public libraries in a Swedish city. The results of the survey showed, with a few exceptions, that the respondents do not work for adults with ASD. In addition to the survey, a qualitative comparative analysis of international projects was made to examine different ways of working towards the group. The projects were analysed to examine ways to work towards the group, based on an understanding of barriers based on the social model of disability. The analysis showed that projects often contained an informational course on ASD and that a social network was an important component for further skills development.

  It is problematic, from a social sustainability perspective, when a group in society is excluded from the mind set of societal institutions. Adults with ASD are by law a prioritized group for the Swedish libraries and the work towards accessibility should reflect that.

 • 17234.
  Tsiupka, Iuliia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Mason, Alicia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  The role of ICT in optimizing reverse textile supply chains2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Fast fashion and over consumption within the textile industry has led to a serious depletion of natural resources. The current rate of population growth and consumption is unsustainable. In result, there is a growing interested in sustainable solutions, one of which is reverse supply chains. Infrastructures for recycling textile fibers are being researched and developed. At the same time, it is important to put a focus on also developing the infrastructures for textile recollection. When examining a forward supply chain, the last mile, or point of distribution to the final consumer, can be considered the most costly when it comes to logistics costs. As a result, within a reverse supply chain the point of textile recollection, or the “first mile” as defined by the authors, can also be considered problematic in terms of logistical costs. Cirqle is a Swedish based app using ICT to aide in the recollection of used textiles, by offering app users rewards (discounts) for used textile returns at specific retailers. Through gathering specific information about app users, ICT companies such as Cirqle, are key to optimizing reverse supply chains, and in result, aiding in the reduction of the “first mile problem”. Due to the research gap identified by the authors, the purpose of this thesis is to explore how a digital infrastructure for collecting used garments, such as the Cirqle App, can be used to optimize location‟s for collection points; therefore minimizing the first mile problem of reverse logistics in the textile industry.

 • 17235.
  Tufvesson, Bodil
  University of Borås, School of Engineering.
  Riskhantering vid SP: en riskinventering samt framtagning av rutiner för implementering i kvalitetsledningssystemet2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets mål var att ta fram en riskhanteringsprocess för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås och implementera den i det nya ledningssystemet. Avsikten med riskhanteringsprocessen var att den skulle kunna användas till alla typer av risker. Risker avseende arbetsmiljö och miljö användes som bas för riskhanteringsprocessen och examensarbetet genomfördes i form av en litteraturstudie, en inventering av potentiellt tillämpliga lagar, en nulägesanalys avseende SPs riskhantering och en övergripande inven-tering av förekommande risker. För att göra det möjligt för SP att genomföra ett kontinuerligt och holistiskt riskarbete togs ett förslag till verktyg för riskanalyser fram och verktyget användes vid två fallstudier. Riskhanteringsprocessen med framtaget verktyg förbereddes därefter för att kunna implementeras i ledningssystemet. Det konstaterades att det under arbetstid var stor skillnad mellan vilka risker olika personer och grupper av personer utsatte sig för. Om även resa till och från arbete inkluderades, var trafikolycka sannolikt den största risken för den övervägande delen av SPs personal. För miljön identifierades inte någon specifikt största risk. Under arbetets gång uppdagades förbättringsåtgärder avseende SPs riskhantering. Exempel på åtgärder var: ökad kunskap avseende riskhantering och tillämpliga lagar, införa överväganden avseende miljön i riskanalyser, förbättrade möjligheter att lära av varandra och implemen-tering av centralt övervakad riskhantering.

 • 17236.
  TUFVESSON, EVELINA
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Tryckta Texturer: Färgade Floder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Tryckta Texturer – Färgade Floder, är ett lekfullt undersökande i hur man kan skapa mönster med illusioner av struktur på textil. Inspiration till projektet hämtas i vattnets böljande former, dess färgskiftningar och blanka yta. Utifrån temat vatten och vattenföroreningar tillverkas inspirationscollage som blir referens till val av färger och mönster. Stort vikt och tid läggs i det här arbetet på skissande och att hitta passande skisstekniker. Jag arbetar med metoder som ger strukturerade ytor och gör utifrån dem mönster. Genom digitaltryck överförs mönstren foto- identiskt till textil vilket bidrar till att jag kan skapa mönster med djup och liv. I val av material eftersträvar jag att efterlikna vattnets egenskaper och framhäva mönstrens kvaliteter. Arbetet presenteras som en kollektion textilier i metervara.

 • 17237.
  Tufvesson, Evelina
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Tryckta Texturer: Färgade Floder2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Tryckta Texturer – Färgade Floder, är ett lekfullt undersökande i hur man kan skapa mönster med illusioner av struktur på textil. Inspiration till projektet hämtas i vattnets böljande former, dess färgskiftningar och blanka yta. Utifrån temat vatten och vattenföroreningar tillverkas inspirationscollage som blir referens till val av färger och mönster. Stort vikt och tid läggs i det här arbetet på skissande och att hitta passande skisstekniker. Jag arbetar med metoder som ger strukturerade ytor och gör utifrån dem mönster. Genom digitaltryck överförs mönstren foto- identiskt till textil vilket bidrar till att jag kan skapa mönster med djup och liv. I val av material eftersträvar jag att efterlikna vattnets egenskaper och framhäva mönstrens kvaliteter. Arbetet presenteras som en kollektion textilier i metervara. In my bachelor thesis; Printed Textures – Coloured Rivers, I explore how to make textile prints with illusions of texture. I search for inspiration in water; it’s undulating shape, shiny surface and the changing of colour. Pattern ideas and colouration are taken from the pure and clear water as well as the poisonous and polluted. I put time and effort in finding suitable sketching techniques for creating structured surfaces. Out of the sketches I make patterns. By using digital printing I make it possible to transfer them onto fabric without loosing any details or colours. The technique makes it possible to create illusions of depth and make vivid patterns. In terms of choosing fabric I aim to simulate the properties of water and to bring out the qualities of each pattern. The work is presented as a collection of fabric by the metre.

 • 17238.
  Tullbrink Agestam, Hanna
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hög puls i kallt klimat: Produktutveckling av jacka för längdskidåkning, med fokus på mönsterkonstruktion för rörelsefrihet och termisk komfort2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor’s thesis describes the development of a cross-country skiing jacket for a Swedish niche brand. The assignment required investigation of possibilities to diversify the garment’s usage range while maintaining functionality for the original target group. The concept is a warm, multifunctional men’s jacket in a relaxed fit, complementing the present collection. Market research and literature studies were used to clarify user needs, retailer requests and production constraints. Functional requirements for sportswear are tough and often contradictory: high durability at low weight, weatherproof yet breathable. It is essential, both for comfort and performance, that clothing systems for high intensity activities in cold climate have outstanding thermoregulatory properties and mobility; literature on thermal and ergonomic comfort, patternmaking for mobility, fit evaluation and garment ease is reviewed. The results were validated through the production of a sample garment, while striving to document the process methodically. Numerous samples are usually required to achieve good fit, comfort and functionality; this process tends to be especially time-consuming and costly for quality functional clothing. Benefits of consistent documentation and standardized methods are discussed, as well as the lack of precise terminology and of patternmaking texts applicable to functional garments, systematization of fitting, and fit evaluation.

 • 17239.
  Tummons, Jonathan
  et al.
  School of Education, Durham University.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ethnography, materiality, and the principle of symmetry: problematising anthropocentrism and interactionism in the ethnography of education2019In: Ethnography and Education, ISSN 1745-7823, E-ISSN 1745-7831Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we draw on actor-network theory (ANT) in order to challenge the methodological and empirical orthodoxies of anthropocentrism and interactionism that have long informed dominant discourses of ethnographic work. We use ANT to open new possibilities for understanding education as emergent in relational fields where non-human forces are as equally necessary as and possess an agency equivalent to, human forces: the principle of symmetry. We argue that this generates important conceptual as well as political possibilities in constituting different possible outcomes in the accomplishment of ethnographies of education. We draw attention to the problematic of the decentring of the human subject and the critical investigation of the interface between people and objects that frame this special issue, and also propose a methodological response framed by a commitment to empirical research through ethnography as well as a theoretical response framed by relational materialism, operationalised here through recourse to ANT.

 • 17240. Tummons, Jonathan
  et al.
  Beach, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ethnography, materiality, and theprinciple of symmetry: problematising anthropocentrism and interactionism in the ethnography ofeducation2019In: Ethnography and Education, ISSN 1745-7823, E-ISSN 1745-7831Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article we draw on actor-network theory (ANT) in order tochallenge the methodological and empirical orthodoxies ofanthropocentrism and interactionism that have long informeddominant discourses of ethnographic work. We use ANT to opennew possibilities for understanding education as emergent inrelational fields where non-human forces are as equally necessaryas and possess an agency equivalent to, human forces: theprinciple of symmetry. We argue that this generates importantconceptual as well as political possibilities in constituting differentpossible outcomes in the accomplishment of ethnographies ofeducation. We draw attention to the problematic of thedecentring of the human subject and the critical investigation ofthe interface between people and objects that frame this specialissue, and also propose a methodological response framed by acommitment to empirical research through ethnography as wellas a theoretical response framed by relational materialism,operationalised here through recourse to ANT.

 • 17241.
  Tunek, Maria
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Multimedia på folkbibliotek: uppfattningar och åsikter bland användare i Kungsbacka1996Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Master thesis studying the use of multimedia on CD-ROM in a library setting by analysis of qualitative interviews with nineteen persons. The thesis relates the study to some relevant issues in human-computer interface (HCI) research and to the commercial market for multimedia CD-ROM products. Three main types of use were described by the persons interviewed: recreational, information seeking and using multimedia to learn more about using computers. Children and young people interviewed made most use of the multimedia provided, whereas adults thought it to be less valuable as a source of knowledge for them personally. HCI research shows various results of using multimedia for educational purposes. The commercial market is dominated by American products which can have a negative effect on the use of multimedia in Swedish public libraries.

 • 17242.
  Turesson, Linnéa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att nå egenförsörjning: En studie om kommunala arbetsmarknadsåtgärder2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background. The Swedish labour market has historically been characterized by low unemployment and high employment rates but during economic downturns, the tradition of low unemployment has changed. As a result of increased unemployment public costs enhanced including social assistance, which put increased demands on the government as well as public activation programs of the unemployed. By offering labour market programs the investigated municipality in this study wants to create opportunities for unemployed individuals to achieve self-sufficiency.

  Purpose. The purpose of this paper is to examine participants' and supervisors' perceptions of the labour market measures offered in the studied municipality. Furthermore, the paper intends to try to understand the labour market based on employability and welfare states.

  Method. A qualitative approach in the form of semi-structured interviews was used to produce empirical material in this study. Seven respondents, four of which are responsible for the public labour market processes, and three are or have been participants in one of the municipality's actions.

  Results. The results show that both participants and managers have a consistent picture of the interventions design and participants' perceptions of the measures are generally positive. Those responsible highlights on several occasion the importance of the individual's own will and responsibility to participate in the action. Further, also seen motivation as an important part of the implementation of the action. The objective of the measure is to achieve employability is not directly stated, but the characteristics are claiming that this is an important part of the social unit performs. Regarding the welfare state and the new liberal elements, we can see that there is a greater responsibility regarding individual responsibility in providing employment.

 • 17243.
  Turesson, Sofi
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Ottosson, Johanna
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Ett parti i marknadsföring: Strategier på en föränderlig spelplan2012Independent thesis Basic level (university diploma)Student thesis
  Abstract [sv]

  På modemarknaden råder idag en stor konkurrens och det blir allt svårare att differentiera sitt företag. Ett ökat mediebrus distraherar kontinuerligt det budskap företaget vill sända ut till kundgruppen. Idag tvingas företagen ta ett allt större socialt ansvar främst av kommersiella skäl. Miljöengagemanget blir allt större och framför allt attityden och beteendet hos konsumenterna leder till en annan slags konsumtion eller rent av till en ny trend. Utifrån problematiseringen har vi undersökt, beskrivit samt analyserat marknadsförings-strategin av en kedjeägd- respektive en privatägd butik. De utvalda butikerna blev Brothers & Sisters i Borås City respektive Centrum Manufaktur i Alingsås. Fokus låg på jämförelsen av marknadsföringen mellan två butiker, där en är centralstyrd och ingår i en kedja medan den andra är en enskild butik som är styrd i privat regi. Hur miljöperspektivet inkluderas i kommunikationen berördes också. Vi kartlagde skillnader och likheter samt fördelar och nackdelar med butikernas kommunikation och påverkan. De datainsamlingstekniker som har legat till grund för undersökningen är två personliga intervjuer och två enkäter. Intervjun har skett i möte med respondenten för respektive företag. Enkätundersökningen har genomförts på stan i Alingsås och Borås med ett icke sannolikhetsurval av respondenter. Undersökningen visade att både Brothers & Sisters och Centrum Manufaktur använder sig främst av interna åtgärder för att konkurrera och skapa lönsamhet. Den övergripande strategin för att skapa differentiering och påverkan är genom valet av tre faktorer; service, sortiment och människor. Det som skiljer företagens marknadsföringsstrategier åt är valet av informationskanaler i marknadskommunikationen, organisationens uppbyggnad samt varumärkena som ingår i sortimentet. Företagen lyckas med att kommunicera ett starkt sortiment och god service då kunden förknippar företagen med just de här faktorerna. Att döma utifrån de genomförda intervjuerna och enkätundersökningarna blir det tydligt att en butik tillhörande en kedja samt en butik som bedrivs i privat regi, kan ha likvärdiga strategier och stöta på liknande problem när det gäller marknadsföringen och dess genomslagskraft. The fashion market is today highly competitive and it becomes increasingly difficult to differentiate their businesses. An increased media noise continually distracts the message the company wants to send to the client group. Today, companies are forced to take greater social responsibility mainly for commercial reasons. Environmental commitment is increasing, and above all the attitude and behavior of consumers leads to another kind of consumption or even to a new trend. From the issue we have examined, described and analyzed the marketing strategy of a chainstore and a privately owned shop. The selected stores were Brothers & Sisters in Borås City and Centrum Manufaktur in Alingsås. The focus was on comparison of marketing between the two stores, one of which is part of a chain while the other is a single store that is operated privately. The environmental aspect included in the communication was also a part of the study. We map minded, similarities and differences, advantages and disadvantages of store communication and the influence on the market. The data collection techniques that were the subject of the investigation are two personal interviews and two surveys. The interview took place in a meeting with the respondent for their respective companies. The survey has been carried out on the town in Alingsås and Borås with a non-probability sample of respondents. The investigation revealed that both Brothers & Sisters and Centrum Manufaktur mostly uses internal measures to compete and operate profitably. The overall strategy for creating differentiation and impact is through the choice of three factors: service, assortment and people. What distinguishes the firms marketing strategies were the selection of information channels of marketing communication, organization structure and the brands included in the assortment. The companies manage to communicate a strong range and good service when the customer associate companies with just these factors. Judging from the interviews and questionnaires, it becomes clear that a shop belonging to a chain and a store that is conducted in private, may have similar strategies and encounter similar problems in terms of marketing and its impact.

 • 17244. Turic, Adam
  Nätverk mot matsvinn: hur användare inom den kollaborativa ekonomin använder sig av sociala medier för kunskapsdelning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main aim of this thesis is to explore how members of a certain Facebook-group, i.e. Save the Food – Malmö, share knowledge with each other. The main research questions in this thesis address whether the selected social media channel, i.e. Facebook, help to enhance this member-to-member knowledge sharing process, and what kind of knowledge is being shared. The thesis is based on theories that provide an overview of how knowledge is considered to be shared in the best ways across social media and what limitations these may have. Therefore, the theoretic framework is primarily based on knowledge management research and knowledge management in connection to social media. The general attitude among the respondents shows that social media are an useful tool for networking, information and knowledge sharing and that social media are a helpful tool for informal communication between groups members. Even though there are some negative attitudes towards Facebook among the respondents, this study shows, however, that the respondents still believe that there is considerable potential in using social media in relation to networking, knowledge sharing and organizing activities such as dumpster diving. The thesis is based on qualitative methods. The empirical data were collected through informant interviews. The results of the thesis show that social media, in this case Facebook, are used as a means to share knowledge within the ”Save the food – Malmö” group. However, due to the limitations pertaining to what kind of knowledge can be shared across social media channels such as Facebook and others, the knowledge sharing process needs to be complemented with interpersonal interaction between the members in real life to ensure the application and externalisation of the shared knowledge.

 • 17245.
  Turunen, Juha
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Johansson, Mikael
  University of Borås, School of Health Science.
  En särskild händelse. Ambulanspersonals upplevelse av kollegialt stöd2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Att arbeta inom ambulanssjukvård är emellanåt mycket psykiskt påfrestande. Den verklighet man agerar i är fri från all censur och förskönande omskrivningar. Med all sannolikhet påverkar dessa händelser vårdaren, men exakt vad är det som påverkar och hur hanterar ambulanspersonalen dessa känslor? Syftet med studien är att undersöka hur ”särskilda händelser” påverkar privatlivet och det fortsatta vårdandet. Metoden för att besvara detta är kvalitativ intervju med utgångspunkt i informantens livsvärld. Åtta personer som arbetar inom ambulanssjukvården deltog i studien. För att finna ny kunskap inom området fick informanterna berätta om en särskild händelse som påverkat dem, istället för att de styrdes att berätta om kategorier såsom barnolycksfall, trauma etc. Oförutsägbarhet, kontrollförlust och overklighet utmärkte sig och fick stor plats i intervjuerna. Att inte kunna ”greppa” en situation ledde till frustration och maktlöshet. Händelser förblev ibland obearbetade då individen inte kunde få ett avslut på händelsen. Informanter beskrev att de blivit mer distanserade och avtrubbade, men även positiva effekter såsom ödmjukhet och tillfredsställelse framkom. Det tydligaste och mest anmärkningsvärda var dock att informanterna värderade det kollegiala stödet högst. De upplevde att bearbetningen av händelser enkom skedde med kollegor och att närstående inte hade förmågan att förstå vad yrket innebar. Dock hade närstående en stor funktion som fundament i individens grundtrygghet. Resultatet visar att det är högst personligt vad som påverkar personalen i arbetet. Detta kan ofta förbises när man inriktar forskningen på ett alldeles för smalt område. Vidare tror vi att det är viktigt att medvetandegöra för ambulanspersonal att hantering av känslor är mycket betydelsefullt. Oavsett om arbetsgivaren ger möjlighet till detta eller inte, så måste individen själv lyfta dessa frågor för att bevara sin egen psykiska hälsa.

 • 17246.
  Tusenstierna, Patricia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wolf, Maria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Yrkesroll och könsroller: En kvalitativ studie om vilka strategier hemtjänstpersonal använder för att uppnå bra bemötande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's society, where the service sector is well-widespread, the concept of good treatment becomes actualized, since no individual wants to experience that they are not listened to or receive a bad response.

  Health care includes emotional work where the staff and the user create a relationship with each other. With in-home care, it is at an even more intimate level when work is done in the private home of the elder. Because the National Board of Health has formulated National Value Based on the Government's Directive, the goal of good treatment has been formalized for all health care professionals in Sweden. In this study, it has been investigated how home service personnel in two Western Swedish municipalities relate to the concept of good treatment and what strategies they use to achieve this goal.

  In order to complete the study we have used a qualitative method with the aid of semi- structured interviews. We interviewed six respondents, three of whom were men and three were women. The result shows that respondents use the same strategies to fulfill the goal of good treatment. However, it is rather the expectations of the elder that affect the respondents the most. For the male respondents, it is considered an advantage to manifest masculinity by being physically strong or long. All respondents perceive that the female elders would rather have male staff to converse with than to perform their duties. The female respondents perceive that higher demands are made on the performance of their duties.

 • 17247.
  Tveitan, Christian
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Bragd, Viktor
  University of Borås, School of Engineering.
  Small scale Renewable Energy (SSRE) A Supply Chain Design Case Study2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This master thesis was handed out by Miljöbron 2011 and the thesis has been carried out at Small scale Renewable Energy (SSRE) which is a newly launched company in Tidaholm, Sweden. SSRE offers small scale solutions for green energy solutions, wind turbines and solar panels, targeting private individuals and small enterprises. The purpose with the report is to, with the help of scenarios, present information to SSRE before they design their supply chain for a future expansion. This report will look into one of SSRE’s products, the VT which is a wind turbine consisting of basically three parts; frame, wings and generator. Interviews have been carried out in order to establish concrete and qualitative information. Two markets have been researched; United Kingdom and Mexico. These markets are actual markets for SSRE with a future expansion because of previous/present requests from these countries. The report has been carried out in a way that different scenarios became created for give SSRE help on deciding how their supply chain could look like and/or if they should start their production in respectively country. Today the supply chain is consisting of basically two parts SSRE themselves, producing wings and generator, and Mechanical Production Company (MPC) that are producing the frame also located in Tidaholm. SSRE don’t want to be produces and with the help of the different scenarios they can decide how to make changes in the chain in a good manner. Results between the UK and Sweden scenarios were not that different, while the difference was bigger compared with Mexico. The generator part could become a bottleneck when high cost almost forces the production to be located in China. Conclusions made are that with the small differences in some of the scenarios it is recommended for the two markets keeping production in Sweden for the UK and further research the opportunity in having production in Mexico.

 • 17248.
  Tvilde, Nathalie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att reflektera kring sin läsförståelseundervisning: En kvalitativ studie om lärares reflektioner kring läsförståelseundervisning i årskurs 1-3.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningIdag är det svårt att finna konsensus gällande vilka modeller och lässtrategier som är mest främjande för elevers läsförståelseutveckling. Att undervisa i läsförståelse blir därför ett komplext område för lärare eftersom det kan vara svårt att välja vad undervisningen ska innehålla för att elevernas läsförståelse ska utvecklas. Då det finns många modeller och lässtrategier att välja bland idag, krävs det att lärare är väl medvetna om vad varje modell och lässtrategi utvecklar. Utifrån detta har tanken väckts om hur viktigt det är att lärare reflekterar kring sina val av lässtrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. Det är betydelsefullt att lärare reflekterar kring sina val gällande läsförståelseundervisning, eftersom samhället idag ställer stora krav på människors läsförståelseförmåga för att kunna medverka i samhället.SyfteSyftet med studien är att undersöka lärares reflektioner kring arbetet med att utveckla elevers läsförståelse med hjälp av lässtrategier.• Hur reflekterar lärare kring sina val för att utveckla läsförståelse före, under och efter undervisning?• Vad innehåller lärares reflektioner kring undervisning i läsförståelse?MetodStudien har genomförts utifrån en kvalitativ metod med hjälp av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsverktyg. De kvalitativa intervjuerna genomfördes med sex verksamma lärare med behörighet i ämnet svenska, inom årskurserna F-3.ResultatStudien visar att lärare har svårt för att reflektera på djupet angående sina val av innehåll i undervisningen. Anledningen till svårigheterna med att reflektera på djupet är att lärarna anser att de har för lite tid till att reflektera kring sin egen undervisning. Det här medför att de vanligtvis reflekterar enskilt om elevernas läsförståelseutveckling istället för tillsammans med andra kollegor. Resultatet visar att de deltagande lärarna i studien reflekterar över mål och syfte med läsförståelseundervisningen. Lärarna hänvisar också till att de reflekterar över hur varje elevs behov kan tillgodoses i undervisningen. Resultatet visar också att lärarna i studien ofta förlitar sig på sin egen erfarenhet när de reflekterar över val av lässtrategier i undervisningen.

 • 17249.
  Tvilde, Nathalie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att reflektera kring sin läsförståelseundervisning: En kvalitativ studie om lärares reflektioner kring läsförståelseundervisning i årskurs 1-32017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Idag är det svårt att finna konsensus gällande vilka modeller och lässtrategier som är mest främjande för elevers läsförståelseutveckling. Att undervisa i läsförståelse blir därför ett komplext område för lärare eftersom det kan vara svårt att välja vad undervisningen ska innehålla för att elevernas läsförståelse ska utvecklas. Då det finns många modeller och lässtrategier att välja bland idag, krävs det att lärare är väl medvetna om vad varje modell och lässtrategi utvecklar. Utifrån detta har tanken väckts om hur viktigt det är att lärare reflekterar kring sina val av lässtrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. Det är betydelsefullt att lärare reflekterar kring sina val gällande läsförståelseundervisning, eftersom samhället idag ställer stora krav på människors läsförståelseförmåga för att kunna medverka i samhället.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka lärares reflektioner kring arbetet med att utveckla elevers läsförståelse med hjälp av lässtrategier.

  • Hur reflekterar lärare kring sina val för att utveckla läsförståelse före, under och efter undervisning?

  • Vad innehåller lärares reflektioner kring undervisning i läsförståelse?

  Metod

  Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod med hjälp av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsverktyg. De kvalitativa intervjuerna genomfördes med sex verksamma lärare med behörighet i ämnet svenska, inom årskurserna F-3.

  Resultat

  Studien visar att lärare har svårt för att reflektera på djupet angående sina val av innehåll i undervisningen. Anledningen till svårigheterna med att reflektera på djupet är att lärarna anser att de har för lite tid till att reflektera kring sin egen undervisning. Det här medför att de vanligtvis reflekterar enskilt om elevernas läsförståelseutveckling istället för tillsammans med andra kollegor. Resultatet visar att de deltagande lärarna i studien reflekterar över mål och syfte med läsförståelseundervisningen. Lärarna hänvisar också till att de reflekterar över hur varje elevs behov kan tillgodoses i undervisningen. Resultatet visar också att lärarna i studien ofta förlitar sig på sin egen erfarenhet när de reflekterar över val av lässtrategier i undervisningen.

 • 17250. Twigger, S
  et al.
  Lu, J
  Shimoyama, M
  Pasko, D
  Long, P
  Ginster, J
  Chen, CF
  Nigam, R
  Chen, D
  Wang, Z
  Kwitek-Black, A
  Eppig, J
  Maglott, D
  Schuler, G
  Ståhl, Fredrik
  Levan, G
  Jacob, H
  Tonellato, J
  Rat Genome Database: A comparative genomics platform for rat mouse and human.2001In: Journal of Molecular Medicine, Springer , 2001, p. B30-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The Rat Genome Database (RGD) is a NIH funded project who’s stated mission is “to collect, consolidate, and integrate data generated from ongoing rat genetic and genomic research efforts and make these data widely available to the scientific community.” In a collaboration between the Medical College of Wisconsin, the Jackson Lab, the National Center for Biotechnology and Information and the Genetics Lundberg Laboratory, Gothenburg, Sweden, RGD has been created to meet these stated aims. The primary focus of RGD is to aid Rat researchers in their work studying the rat as a model organism for human disease. To support these studies we have integrated a large amount of rat genetic and genomic resources in RGD and these are constantly being expanded through ongoing literature curation. One of the major features of RGD version 1.1, released in January of this year, is incorporation of QTL data to facilitate physiological genomics studies relating disease with the genome. In addition, a dynamic sequence-based homology tool is in final testing which will enable Rat, Mouse and Human researchers to view mapped genes and sequences and their locations in the other two organisms. We hope to release this tool in the second quarter of 2001. This will facilitate the application of results in one species to experiments in another species. In collaboration with the Mouse Genome Database and NCBI, close links are being created between RGD and MGD, LocusLink and UniGene to increase access to each set of data. To support its other general functions RGD has a variety of tools available for the rat researcher, plus ones that are equally useful to researchers working in other organisms and a sampling of these tools will be presented. Thus RGD is not only a valuable resource for those working with the rat but also for researchers in other model organisms wishing to harness the existing genetic and physiological data available in the rat to complement their own work.

342343344345346347348 17201 - 17250 of 18342
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf