Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3132333435 1651 - 1700 av 1710
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1651.
  Vellesalu, Ann
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Larsson, Jonas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kapsali, Veronika
  University of the Arts London.
  Crew, Julia
  University of the Arts London.
  McGee, Kathy
  University of the Arts London.
  Teunissen, Jose
  University of the Arts London.
  The hackathon model as a framework for competence mapping of research, conceptual ideation, technical realisation and entrepreneurship at masters level education for fashion-tech design2019Ingår i: INTED2019 Proceedings, Valencia, Spain, 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Fashion-tech is an interdisciplinary field that intersects design, natural sciences, engineering, economics and management and defined as ‘technology that enables a fashion experience for the user wearing it or interacting with it’. Benchmarking research, conducted as part of the Education for Fashion-Tech (E4FT) project funded by Erasmus+, revealed that training at Master’s Level within this field is fragmented in terms of skills and knowledge required for business and product innovation. The aim of E4FT is to enhance the knowledge and skills of learners in the novel field of fashion-tech. This study draws upon a hackathon model as a framework to assess master’s student competences in research, conceptual ideation, technical realisation and entrepreneurship in fashion tech design and product development. This paper evaluates the findings from the hackathon event to underpin the development of a bespoke MA level programme in fashion-tech design within the project. A three day hackathon, designed to test the limits of participant knowledge in the design and development process of fashion-tech products, was carried out with a participant group of 23 MA level design and management students from University of Borås, University of the Arts London and Politecnico di Milano. Data on participant experience and perception of own knowledge and skills was collated via pre- and post-event surveys and analysed using statistical analysis. Findings revealed that perceived levels of competence in research, conceptual ideation, technical realisation and entrepreneurship increased by an average of 12,6% as a result of the hackathon. Furthermore, the participants found the hackathon approach a valuable and engaging learning method.

 • 1652.
  Vernersson, Oskar
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Specialpedagogik: en kvalitativ studie om dess praktik och dess perspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att identifiera vilka möjligheter och hinder som förutsätter det specialpedagogiska arbete på en avsedd skola. Detta utifrån de tidigare resultaten ifrån internationella studie Programme for International Student Assessment (PISA) och de omfattande förändringarna som specialpedagogiken genomgått under de senaste decennierna.

  Arbetets frågställningar är följande; Hur definieras praktikens uppdrag i anslutning till det specialpedagogiska perspektivet? Vilka aktiviteter synliggörs inom praktiken utifrån desstillskrivna specialpedagogiska perspektiv? Vilka relationer, samarbeten och roller kännetecknas inom praktiken?

  Syftet och frågeställningarna undersöks genom kvalitativa intervjuer som utförs med tvåspeciallärare och en specialpedagog som är anställda på samma skola. Det teoretiska ramverk som applicerats i arbetet är teorin om praktikarkitektur, som även använts som analysverktyg utifrån empirin.

  Inom resultatdelen framgår det att både yrkesgrupperna utgår ifrån ett och sammaspecialpedagogiska perspektiv. Vidare har även funnen data vittnat om att den specialpedagogiska praktiken på den avsedda skolan präglas till största del utan fler hinder utifrån respondenternas utsagor kring dess specialpedagogiska perspektiv, dess relationer och de nämnda aktiviteter än av möjliggöranden.

 • 1653.
  Vester, Jannike
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Muntlig framställning i de lägre årskurserna: En kvalitativ studie om lärares arbete i svenskämnet2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningSvenskämnet är ett av våra viktigaste ämnen och utgör en bas för språkutvecklingen hos elever. Språket är något vi människor använder varje dag och som är nödvändigt för att klara vardagen. I svenskämnet ska elever, enligt läroplanen, ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Det är viktigt att elever utvecklar sin språkliga förmåga och lär sig att framföra sin talan, för att kunna verka i ett samhälle som bygger mycket på muntlig framställning och att man kan uttrycka sig korrekt, både muntligt och skriftligt.SyfteSyftet med studien är att belysa ett antal lågstadielärares erfarenheter om hur de arbetar med muntlig framställning i svenskämnet.MetodStudien har utgått från en kvalitativ metod med intervju som redskap. Urvalet för intervjuerna utgörs av lärare som undervisar i svenska för årskurs 1-3. Materialet samlades in och analyserades utifrån Basil Bernsteins begrepp inramning. Resultatet av det insamlade materialet redovisas med hjälp av citat från intervjuerna.ResultatResultatet av undersökningen visar att samtliga lärare som deltagit arbetar medvetet med att eleverna ska börja utveckla sin förmåga att genomföra muntliga framställningar redan från årskurs ett. Lärarna lägger stort fokus på hur man är en god lyssnare vid en muntlig framställning. Det framkommer även att lärarna anser att det krävs ett tryggt klassrumsklimat med en aktivt lyssnande publik, för att kunna utveckla elevernas förmåga att genomföra muntliga framställningar.

 • 1654.
  Vickstrand, Fanny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Ett roligt besvär”: En kvalitativ studie om hur lärare modellerar läsförståelse genom högläsning.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BakgrundStudien lyfter forskning utifrån högläsningens betydelse för läsförståelse. Hur högläsning kangenomföras är en central del av undersökningen samt att barn i yngre åldrar bör få ta del avlitteratur som kan leda in dem på självständig läsning. Allt detta kan genomföras med hjälp avhögläsningen och hur lärare genomför detta är centralt för denna studie. Högläsningen börmodelleras av en kompetent lärare som i sin tur leder till att elever kan genomföra självständigläsning. Att läsningen bör vara interaktiv är något som forskningen lyfter och denna sortsläsning väcker ett intresse hos elever som kan utmynnas i nyfikenhet och större läsförståelse.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka hur årskurs F-3 lärare uttrycker högläsningensbetydelse för elevers läsförståelse samt hur de uttrycker att den bedrivs i undervisningen.MetodUndersökningen är grundad i den kvalitativa metodansatsen med intervju som redskap där treverksamma lärare medverkade. Bakgrund och resultat är tolkat utifrån teorin Social learningtheory.ResultatStudiens resultat visar att högläsning är något som sker frekvent i de intervjuade lärarnasklassrum. Kring högläsning sker även diskussion av boken vilket lärarna anser är viktigt då detökar elevernas förståelse för den lästa texten, det framgår även att lärarna anser att högläsningenpåverkar elevernas ordförråd. Respondenterna beskriver hur de högläser vilket sker medinteraktion, olika röster, volym på talet, kroppsspråk med mera. Resultatet av detta anser demär att eleverna blir nyfikna och intresserade av läsning vilket i sin tur kan leda in dem påsjälvständig läsning. Resultatet blev en bekräftelse av undersökningens bakgrund. Detta kanexempelvis bero på lärarnas kunskap gentemot forskningen, en viss typ av intervjufrågor ellergedigna arbetssätt hos lärarna som instämmer med tidigare forskning.

 • 1655.
  Vrachas, Olivia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Dyslexi och svenskundervisning: Vuxna dyslektikers erfarenheter från grundskolans svenskundervisning.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Under min utbildning har jag mött begreppen inkludering och individanpassning i olikasammanhang. Jag har blivit införstådd i vikten av att skapa en skolverksamhet som utgår ifrånindividens kunskapsnivå där eleven får möjlighet till att lära sig utifrån sin egen förmåga. Detfinns elever som enligt min uppfattning är särskilt utsatta i skolan om de inte får rätt verktyg.Det är bland annat de eleverna med någon typ av diagnos. ADD, ADHD och dyslexi ärexempel på diagnoser som kan försvåra en elevs skolgång. Genom att lyfta fyra idag vuxna dyslektikers erfarenheter och upplevelser från grundskolan ges i denna studie en inblick deras skolgång sedd i förhållande till diagnosen dyslexi.Jag vill undersöka hur dyslektiker upplevt sin skolgång i förhållande till sina svårigheter kopplat till svenska grundskolans svenskundervisning. En absolut ämnesspecifik avgränsning är svår att göra då denna undersökning utgår ifrån minnesbilder utav upplevelser. Detta innebär att även då svenskämnet är i fokus kan undersökningen även ses i förhållande till skolans övriga ämnen på ett generellt och övergripande plan.

  Syfte

  Denna studies syfte är att undersöka vuxna dyslektikers upplevelser från grundskolans svenskundervisning.

  Metod

  I denna studie användes kvalitativa intervjuer som metod. Fyra idag vuxna dyslektiker intervjuades för att på så vis få sina upplevelser av svenska grundskolans svenskundervisning synliggjorda.

  Resultat

  Studiens resultat visar att de skolor där respondenterna genomgått sin grundskoleutbildning inte har klarat av att möta dem i deras svårigheter. Utifrån de berättelser som denna studies respondenter återger framstår det som att det har funnits en osäkerhet hos lärare i att identifiera dyslektiker tidigt eller över huvud taget. I denna studie har det framkommit att det finns en risk att elever fel diagnostiseras och därmed får felaktiga verktyg eller inga verktyg alls till sin hjälp under skoltiden. Respondenterna återger en bild av hur skolan sett ut för dem och detta behöver ses i ett tidsperspektiv eftersom respondenterna idag är vuxna. Studiens resultat är ändå relevant då man som lärare kan dra lärdom av dessa elevers erfarenheter, både negativa och positiva.

 • 1656.
  Vukosavljevic, Sanja
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En kvalitativ studie om hur modersmålslärare upplever sitt arbete i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Modersmålslärare har i samband med bemötande av flerspråkiga barn på förskolan och skolan ett pedagogiskt uppdrag. För att kunna fullfölja sitt uppdrag finns det lagar och bestämmelser i form av läro- och kursplan som ska följas. I uppdraget ingår att besöka förskolor och skolor för att undervisa i modersmål. Det innebär i sin tur att det inte endast sker i samspel med barn/elever, utan även med dessa elevers ordinarie lärare samt vårdnadshavare.

  Syfte

  Syftet med arbetet är att undersöka hur modersmålslärare beskriver sitt uppdrag. Vilka arbetsmetoder använder sig en modersmålslärare av i modersmålsstöd i förskola och undervisning på skola samt hur modersmålslärare upplever sina relationer med övriga lärare och pedagoger, elever och dess vårdnadshavare.

  Metod

  För att kunna besvara frågeställningar och syfte har intervju som kvalitativ metod använts. Fyra modersmålslärare intervjuades med strukturerade frågor som bestämdes i förväg samt följdfrågor som komplettering till undersökningen.

  Resultat

  Resultaten från dessa intervjuer visar modersmålslärarnas olika erfarenheter av samspel med ovannämnda personer samt på vilket sätt och under vilka förhållanden mordersmålslärarna bedriver undervisningen för att bidra till utvecklingen av språk hos barn med ett annat modersmål. I resultaten framkommer en beskrivning av samspelet med andra vuxna, ordinarie lärare och vårdnadshavare samt sina arbetsupgifter som på olika sätt är involverade i ett barns språk utveckling.

 • 1657.
  Waldh, Ingrid
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barngruppens storlek, arbetssituationen och uppdraget: En jämförandestudie mellan waldorfpedagoger och förskollärare2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie jämför uppfattningar om barngruppens storlek, det pedagogiska uppdraget och arbetssituationen hos waldorfpedagoger och kommunalt anställda förskollärare. Barngruppernai förskolan har växt de senaste decennierna, och frågan är alltjämt aktuell i samhällsdebatten. Den svenska förskolan anses hålla en hög kvalitet internationellt, men samtidigt är förskolläraryrket ett av de riskyrken som befinner sig i toppen för stressrelaterad ohälsa bland kvinnor. Verkligheten är dock komplex och fler faktorer än barnantal påverkar upplevelsen av kontroll över sin arbetssituation, vilket studien belyser i jämförelsen mellan respondenter från de olika verksamhetsformerna Waldorf och kommunal förskola (allmän förskolepedagogik).

  Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärare inom Waldorfpedagogikens verksamhet respektive kommunal verksamhet uppfattar möjligheten att påverka sin arbetssituation samt utföra sitt pedagogiska uppdrag i relation till barngruppens storlek. Metoden som använts är kvalitativ metod, med intervju som redskap.

  Metoden ger förutsättningar att få syn på hur en grupp förskollärare tänker och ser på just sin situation kopplat till ämnet. Studien representerar alltså inte yrkesgruppen utan de respondenter som ingår i studien.

  Tidigare forskning som redovisas här består av artiklar som handlar om förskollärares upplevelser av stress i relation till sitt yrke, samt barngruppens storlek och dess betydelse i förskolan. Dessa forskningsfält ger en samlad bild av stress i relation till barngruppens storlek.

  Resultatet visar att barngruppens storlek inverkar på möjligheten att påverka sin arbetssituation samt utföra sitt pedagogiska uppdrag hos förskollärarna i studien i högre utsträckning än hos waldorfpedagogerna. Samtidigt styr även andra påverkansfaktorer den samlade bilden av den egna arbetssituationen, vilka också ges plats i resultatet.

 • 1658. Wallin, Kim
  et al.
  Fridlund, Bengt
  Thorén, Ann-Britt
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap.
  Prehospital Emergency Nursing students’ experiences of learning during prehospital clinical placements2013Ingår i: International Emergency Nursing, ISSN 1755-599X, E-ISSN 1878-013X, Vol. 21, nr 3, s. 197-203Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Clinical placements play an important role in learning a new profession, but students report about poor placement experiences. Standards have been laid down for improvements within clinical training in Prehospital Emergency Nursing programmes in Sweden, but no studies have been carried out in this field in a Swedish context. The purpose of this study was thus to describe the experiences of Prehospital Emergency Nursing (PEN) students of their clinical placement and the effect on their learning process. Data were collected in 28 individual interviews and analyzed in accordance with Flanagan’s Critical Incident Technique. Three main areas emerged: the professional clinical supervisor, the clinical placement setting and the learning strategy. All these areas played a significant role in the PEN students’ learning progress and development into a new professional role. The choice of clinical supervisor (CS) and clinical placement is important if PEN students’ learning is to be an effective and positive experience. The prehospital environment is unique and can have positive and negative effects on student learning depending on the support and structure given during their clinical placement. A learning strategy based on reflective dialogue, CS continuity and a learning structure based on the prehospital environment is presented. 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 1659.
  Wallin, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Man behöver inte göra nånting hela tiden”: Fyra pedagogers strategier för att förebygga och reducera barns stress på förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning:

  Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och en av riskgrupperna för att drabbas av psykisk ohälsa är nyanlända barn. En orsak till psykisk ohälsa hos barn kan vara stress och antalet barn som upplever stress i skolmiljön ökar. Psykisk ohälsa är ett brett ämne och föreliggande studie fokuserar därför på stress som delfaktor för att förebygga psykisk ohälsa. För att förebygga att barn blir utbrända på grund av långvarig stress redan i skolåldern undersöker jag vilka strategier som kan användas av pedagoger i förskolan för att förebygga och reducera barns stress redan där. Psykisk ohälsa och stress är ämnen som är aktuella i samhället och i media. Trots detta är utbudet av forskning kring ämnet inte särskilt stort. Strategier för att förebygga och reducera stress på mångkulturella förskolor är något jag ser ett behov av. Detta med tanke på att stressen ökar bland barn och att de nyanlända som finns representerade på just mångkulturella förskolor är barn som i större utsträckning än barn som är födda och uppvuxna i Sverige drabbas av stress.

  Syfte:

  Det övergripande syftet handlar om att förstå pedagogers upplevelser av vilka strategier som fungerar stressförebyggande och stressreducerande i förskolan. Mer specifikt är avsikten att studera variationer av och ge exempel på pedagogers beskrivningar av hur dessa arbetar för att förebygga och reducera negativ stress

  Metod:

  I föreliggande studie undersöks genom intervjuer hur pedagoger kan arbeta för att förebygga och reducera stress. Studien har genomförts på en mångkulturell förskola då det är på dessa förskolor de nyanlända barnen, som är en särskild riskgrupp finns representerade. Fyra pedagoger som arbetat tillsammans på förskolan sedan den byggdes deltog i studien.

  Resultat:

  Resultatet i studien visar att pedagogerna för att förebygga och reducera stress hos barn delar in barngruppen i mindre grupper, arbetar för att skapa trygga relationer, arbetar för att stärka barnens självkänsla, reflekterar i arbetslaget kring barnens mående och sitt eget arbetssätt samt uppmuntrar till rörelse och stillasittande.

 • 1660. Wassberg, Eva Maria
  Barnmorskekonsultation: Rollspel och analys2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sedan maj 2007 har ett dramapedagogiskt arbetsprojekt drivits med arbetsnamnet: Barnmorskekonsultation: rollspel och analys. Denna i Danmark och Sverige framgångsrika konsultationsmetod som utformats för läkare har i detta projektarbete arbetats om till att passa ett barnmorskekontext. Resultaten redovisas i denna rapport. Projektet har kombinerats genom författarens undervisning inom barnmorskeprogrammet vid Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås, i avsikt att utveckla förmågan hos de blivande barnmorskorna att genomföra konsultationer i yrkeslivet. Resultatet är en beskrivning av den pedagogik och metodik som använts. Underlaget är det dramapedagogiska arbete som sedan början av 1990-talet använts för vidareutbildning av allmänläkare i Danmark och Sverige (Larsen, Nystrup & Risør, 1999). Deltagarna har dels filmat konsultationer som rollspel i utbildningsgrupper och dels faktiska konsultationer i primärvården. Filmerna har analyserats tillsammans med handledaren, den rollspelande läkaren och övriga kursdeltagare. Metoden har visat sig mycket effektiv för att utveckla den samtals-och frågeteknik som är basen i en framgångsrik läkarkonsultation(Larsen, 1999).

 • 1661.
  Welin Mod, Agneta
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  En lärarutbildning: två arenor2011Ingår i: Lärarutbildning och vetenskaplighet, ISSN 1404-0913, nr 2, s. 72-82Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Har lärarutbildningen någon betydelse för nyutbildade lärares handlingar i klassrummet? Flera studier visar att det saknas bevis för detta. Zeichner och Gore (Lindhart & Lund, 2006, s. 154) menar att det i stället finns starka bevis för att den kunskap, de färdigheter och de metoder som presenteras för lärar-studenterna endast har liten påverkan på deras handlingar i klassrummet. För-fattarna (2006, ss. 152-153) redogör för flera studier som visar att de nyutbil-dade lärarnas handlingar i stället i hög grad påverkas av den långa erfarenhet som de har av att vara elever i skolan, så kallat apprenticeship of observation. Deras socialisation till lärare påverkas i hög grad av känslor, värderingar och beteenden knutna till de lärare från tidigare skolgång, som de har som förebil-der. Ska lärarutbildningen inte bara bli ett mellanspel från det att studenten har varit en duktig elev till att hon/han faller in i en konservativ lärarroll så måste teori och praktik gå hand i hand i vad Brouwer och Korthagen (2005, s. 156) kallar integrative approaches.

 • 1662.
  Wenander, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nytta, nöje eller måste: elevers syn på läsning i årskurs 3.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks synen på läsning hos elever i årskurs 3. Undersökningen belyser elevernas läsvanor, deras motiv till läsning, hur eleverna väljer litteratur samt hur eleverna påverkas av litteratur de läser.SyfteSyftet med uppsatsen är att i årskurs 3 undersöka elevernas läsvanor både hemma och i skolan för att få en uppfattning om deras förhållningssätt till läsning och dess betydelse.MetodKvalitativ metod har använts för att undersöka syftet. Undersökningen har genomförts med fokusgruppintervjuer med sammanlagt tolv elever i årskurs 3. Eleverna delades upp i tre grupper med fyra elever i varje grupp. Under fokusgruppintervjuerna fick eleverna tillsammans diskutera ämnen i relation till undersökningens syfte och frågeställningar, detta med hjälp av vägledande frågor. Varje fokusgruppintervju spelades in och materialet analyserades sedan.ResultatI undersökningens resultat framgår det att de flesta eleverna läser hemma på egen hand, men i varierande mängd och av varierande orsaker. Det framgick att det var vanligt att eleverna använde läsning på egen hand hemma som ett slags tidsfördriv. I skolan läser eleverna på egen hand varje dag. I resultatet finns ett möjligt samband mellan elevernas läsvanor, syn på läsning och om någon läser högt för dem hemma eller inte. Detta gav sig uttryck i att elever som uppgav att de tycker om att läsa läste mer på fritiden och elever som inte tycker om att läsa läste mindre eller inte alls på fritiden. De elever som uppgav att de tycker om att läsa har i större utsträckning någon som läser högt för dem hemma, medan de elever som uppger att de tycker mindre om att läsa inte har någon som läser högt för sig hemma. Det framgick även att eleverna har olika motiv till läsning, dessa är läsning som nöje och nytta samt läsning som måste. Undersökningen indikerade även att elever helst läser spännande böcker och att val av böcker till största del baseras på tidigare erfarenhet eller chansning. Det framgick även att eleverna till störst del själva väljer vad de läser, men att viss föräldrapåverkan förekommer. Angående hur eleverna påverkas av böcker de läser indikerar resultatet att eleverna till störst del påverkas genom att de relaterar det lästa till egna erfarenheter.

 • 1663.
  Widlund, Victor
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Se till mig som liten är: Anmälningsplikt i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Anmälningsplikten är juridiskt bindande för de som är verksamma inom förskolan. En anmälan ska göras vid minsta misstanke om att ett barn far illa och det finns då inte heller några krav på bevis för den subjektiva tolkningen en pedagog eller annan personal gör. Hur viktigt stödet av övriga i arbetslaget upplevs är självklart individuellt, men alla pedagoger är inte nödvändigtvis lika självsäkra att genomföra en anmälan på egen hand. Tecken på vanvård kan vara allt från allehanda märken på kroppen till ett barns beteende eller yttringar. Genom att vara välinformerad samt ha djup kunskap kan en pedagog ändå vara någorlunda förberedd på de svårigheter en anmälan kan medföra. Pedagoger ska också upprätthålla en nära och förtroendefull relation till vårdnadshavare även efter en eventuell anmälan är gjord. Att relationen eventuellt raseras i och med en anmälan kan därav lätt ses som ett problem. Studien avser belysa olika aspekter gällande anmälningsplikten och vilka svårigheter verksamma pedagoger kan uppleva i samband med misstanke om att barn far illa. Studien använder intervju som redskap för att få en djupare och mer detaljerad bild av de medverkandes subjektiva syn på ämnet. Intervjufrågorna var utformade på ett sådant sätt att det gavs möjlighet för mer uttömmande svar. Intervjuerna spelades även in, vilket tillät intervjuaren att helt fokusera på vad respondenten sa och därmed också lättare kunna komma med relevanta och givande följdfrågor. Studiens resultat pekar på brister i hur pedagoger informerats och utbildats gällande anmälningsplikten men även vikten av väl genomarbetade kris- och handlingsplaner ute i verksamheten. Samtliga informanter hade svårt att definiera ”minsta misstanke” i förhållande till deras eller arbetslagets handlande. Ingen av informanterna uttryckte någon erfarenhet av att ha varit oeniga i sina respektive arbetslag vid något anmälningstillfälle men pekade likaså på att ansvaret är individuellt. Det framkom att det finns en viss rädsla att ha gjort fel när det kommer till anmälningar och att då anmäla ”i onödan”, men även att det tyvärr är lättare när det är tydliga tecken eftersom det lämnar mindre utrymme för spekulationer. En annan gemensam nämnare i svaren var att alla medverkande hellre anmälde med risk för att ha fel än att inte ha anmält alls och då också behöva gå i ovisshet.

 • 1664.
  Wikström, Cathrine
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Högläsning i årskurserna F-3: Sex lärare resonerar om högläsningensbetydelse för elevers språkutveckling.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Svenska elevers läsförståelse är ständigt ett aktuellt ämne och i studien undersökslärares syn på sin egen samt elevers högläsning. Läsförståelsens innebörd har ökat i takt medsamhällets krav på att människor ska kunna läsa olika slags texter för olika tillfällen. En avskolans uppgifter är att läsundervisningen ska göra eleverna till strategiska läsare och därför har läraren ett viktigt ansvar för elevers fortsatta läsutveckling, efter att de har knäcktläskoden. Elevers läsförståelse kan utvecklas om de får ta del av högläsning och textsamtal där de kan koppla texten till sina egna erfarenheter. Studien kommer att belysa lärarnas syn på högläsning och hur de undervisar lässtrategier genom högläsning. Även lärarnas tankar omelevers högläsning lyfts.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka lärare syn på sin egen samt elevers högläsning och dessbetydelse för elevernas språkutveckling. Det är således lärarnas syn så som den kommer tilluttryck i deras tal om högläsning och dess betydelse för elevernas språkutveckling somstuderas.

  Metod: I studien användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Sexverksamma lärare i årskurserna F-3 deltog.

  Resultat: Resultatet visar att lärarna dagligen läser högt för eleverna och de beskrev att högläsningen bör ha ett syfte. Högläsning där lärarna beskrivit att de involverar textsamtal och lässtrategier beskrivs utifrån den skönlitterära texttypen. Flertalet lärare angav att de även läser faktatexter och matematiska problem högt för eleverna på grund av att flera elever ännu inte knäckt läskoden. Lärarna beskrev högläsning som språkutvecklande eftersom eleverna då utvecklar sitt ordförråd. Några lärare angav tidsbrist för planering och att elever uppskattarolika typer av böcker som svårigheter för att kunna bedriva högläsning. Resultatet visar också att lärarna säger sig använda lässtrategier och textsamtal medan de samtidigt anger att högläsningen ofta sker i anslutning till rast eller lunch utifrån syftet att få eleverna att ”komma ner i varv”. Lärarna angav att eleverna veckovis läser högt sin läsläxa i svenskämnet för enklasskamrat eller i en liten läsgrupp.

 • 1665.
  Wilson, Edit
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Läshundar: kan människans bäste vän hjälpa till att främja elevers läsutveckling?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  InledningHunden kallas för människans bäste vän och med tanke på att den i princip har följt oss redan från början till ett mer civiliserat liv känns det som ett rättmätigt uttryck. Hundens användningsområden har succesivt ökat från att ha från början huvudsakligen hjälpt till med jakten på föda. Denna studie kommer att handla om läshundars effekter på elever som har svårigheter med sin läsning.Studiens syfteSyftet är att synliggöra hur socialt tränade hundar kan användas för att främja elevers läsutveckling.MetodFör att få reda på hundförarnas erfarenheter av socialt tränade hundars förmåga att främja elevers läsutveckling har kvalitativ metod använts. I studien har tre hundförare på tre skolor intervjuats.ResultatAv resultatet framgår att läshundarna tillsammans med sina hundförare kan främja elevers läsutveckling genom att motivationen och intresset för läsningen höjs. Tack vare en förhöjd motivation tillsammans med diskussion av det lästa kan elevers läsförståelse öka.

 • 1666.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  Högskolan i Borås, Institutionen för Vårdvetenskap. Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att lära sig vårdande bedömning2015Ingår i: Reflektion i lärande och vård: en utmaning för sjuksköterskan / [ed] Mia Berglund, Margaretha Ekebergh, Lund: Studentlitteratur , 2015, s. 163-174Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Att kunna utföra vårdande bedömningar är något som sjuksköterskor ständigt ställs inför oavsett inom vilket vårdområde de är verksamma. Alla vårdmöten med patienter är mer eller mindre oförberedda och det är därför viktigt att med öppenhet kunna möta patientens behov så att inte rutinmässiga och oreflekterade bedömningar av patientens tillstånd och situation görs. Utmaningen i varje vårdmöte är att med hjälp av reflexion och vårdvetenskaplig kunskap kunna göra en bedömning med patientperspektivet som utgångspunkt. Detta kapitel syftar till att ge förståelse för vad vårdande bedömning innebär, hur du kan lära den under utbildningen och vad som begränsar sådant lärande. Exempel på denna lärandeprocesse ges från studenter i ambulanssjuksköterskeutbildningen.

 • 1667.
  Wiseby, Marica
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Digitalk i klassrummet: Hur ämneslärare ser på digitalk i elevers textproduktion2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I och med det ökade användandet av digital teknologi och digitala verktyg i skolan har också digitala skrivpraktiker börjat synas i elevers textproduktion. Detta examensarbete syftar främst till att utreda yrkesverksamma ämneslärares förhållningssätt till detta, men även att problematisera olika sätt att se på digitalk som globalt fenomen.Metoderna för att undersöka ovanstående grundar sig i diskursanalys, där jag utreder hur ämneslärare diskuterar digitalk och dess uppkomst i klassrummet. Jag har valt diskursanalys just för att det perspektivet lyfter fram attityder och annars relativta, dolda antaganden och förhållningssätt vilket främjar själva syftet med undersökningen.Resultatet visar att det finns två tydliga förhållningssätt till digitalk i elevers textproduktion som motsätter varandra. Å ena sidan ser ämneslärare digitalk som ett uttryck för språklig kreativitet, å andra sidan framhålls vikten av att upprätthålla standardiserad skriftspråksnorm inom skolans basala textgenrer. Dessutom visar resultatet att ämneslärarna anser att den största effekten av digitala skrivpraktiker handlar om elevernas förmåga att anpassa texter efter syfte, mottagare och situation snrare än förmåga att uttrycka sig korrekt.

  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2999-12-31 23:59
 • 1668.
  Wiseby, Marica
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Queeranalys av svenskämnets läromedel: Genus- och queeranalys av läromedel inom svenskämnets årskurser 7-9.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete kommer att belysa hur genus stereotypiseras och hur heteronormativitet reproduceras i skolan. Pedagogisk forskning med genus- och/eller queerfokus har länge fastnat vid klassrumspraktiker vilket gör att väldigt lite ljus har fallit på vad eleverna faktiskt läser. Arbetet innebär ett försök att bredda genus- och queerforskningen inom pedagogisk verksamhet till att även inkludera undervisningsmaterial såsom läromedel. Syftet med att analysera läromedel inom svenskämnet för årskurs 7-9 utifrån ett queerperspektiv är att belysa hur genus representeras och i vilken utsträckning heteronormativitet framhävs i de läromedel i svenskämnet som används mest frekvent i dagsläget. Datainsamlingen har skett med hjälp av kriteriebaserad kvalitativ sampling, och analysmetoden var diskursanalys med socialkonstruktionistiskt perspektiv. Resultatet var nedslående, i den bemärkelsen att kvinnligt genus skildras på ett övervägande negativt sätt, ickebinärt genus är totalt marginaliserat, HBTQ-identiteter är ytterst marginaliserade och dessutom totalt andrafierade. Mycket liknar tidigare forskning från bland annat Australien och Norge. Med deras läromedelsanalyser som bas kan vi inom svensk läromedelsanalys med queerperspektiv addressera problemen och på ett mer målinriktat sätt skapa en skola som faktiskt är till för alla.

 • 1669.
  Wiss, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förmågan att lösa problem: En studie om lärares arbete med problemlösning i matematik2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  I LGR 11 (rev. 2016) anges fem långsiktiga förmågor som elever ska ges möjlighet att utveckla i matematik. En av dessa förmågor är problemlösningsförmågan, dock visarforskning (Lithner 2008; Boesen et al. 2013; Roche & Clarke 2014) att den här förmågan inte får lika stort utrymme i matematikundervisningen. I den här studien undersöks hur sex lärare arbetar för att utveckla elevernas förmåga att lösa problem i matematik. Genom kvalitativa intervjuer med 6 verksamma lärare ges en inblick i hur problemlösning praktiseras i matematikundervisningen. Det undersöks också i vilken utsträckning det sker explicitundervisning i problemlösning, alltså undervisning enbart formad med syfte att utvecklaelevernas förmåga att lösa problem i matematik. Även läromedelsval och i vilken utsträckning dessa används vid problemlösning i matematik undersöks. Dessa utgångspunktersammanställs därefter med syfte att se vilket utrymme problemlösning får och hur lärarna utvecklar elevernas förmåga att lösa problem. Sammanställningen jämförs därefter medaktuell forskning.

  Syfte

  Studiens syfte är att undersöka hur sex lärare ger utrymme åt, och arbetar för att utvecklaelevernas förmåga att lösa problem i matematik.

  Metod

  Studiens är baserad på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med avsikt att svara på studienssyfte och frågeställningar. Urvalet består av 6 stycken lärare som undervisar i matematik i årskurs 4-6.

  Resultat

  Den här studiens resultat visar att lärarna undervisar med syfte att utveckla elevernas förmåga att lösa problem. Dock menar de trots detta, att eleverna generellt har svårt för dessa uppgifter, trots explicit undervisning. Problemlösningen ges överlag stort utrymme i undervisningen men problemet kvarstår. En grundläggande matematiskt grund är något som är nödvändigt för att lösa matematiska problem, något som endast två av lärarna tog upp som en viktig aspekt.

   

 • 1670.
  Wolmesjö, Maria
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  Förutsättningar för ledarskapande2012Ingår i: Chefstidningen, ISSN 2000-3498, nr 3, s. 49-51Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 1671.
  Wolmesjö, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.
  Denvall, Verner
  Linnéuniversitetet.
  Askheim, Ole-Petter
  “On equal terms – experiences with common university courses for social work students and service users”2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1672. Wolmesjö, Maria
  et al.
  Hemming, Marie
  Blekinge tekniska högskola.
  Tankar om änglatid – doktorandens vardag ur ett tidsperspektiv2005Ingår i: Forskarhandledning i förändring: En antologi ur doktoranders och forskarhandledares perspektiv / [ed] Stymne Airey, Susanna & Wolmesjö, Maria, Växjö: Växjö universitet , 2005, 1, s. 15-25Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1673.
  Wolmesjö, Maria
  et al.
  Växjö universitet.
  Pesat, Pavel
  Technical University of Liberec, Czech Republic.
  Pesatova, Ilona
  Technical University of Liberec, Czech Republic.
  Svensson, Idor
  Växjö universitet.
  Blomberg, Barbro
  Växjö universitet.
  ABLE – mezinárodní projekt spolupráce ve vysokoškolské  výuce a studiu2005Ingår i: Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole., Praha, Czech Republic: CVUT , 2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1674.
  Wolmesjö, Maria
  et al.
  Linköpings universitet, Socialt arbete.
  Rickard, Elvi
  Linnéuniversitetet.
  Inspirerande ledarskap2012Ingår i: Vilken cirkus! I manegen med Magnus Söderström: En vänbok / [ed] Bengt Abrahamsson, Gunnar Berg & Bengt-Åke Gustafsson, Växjö: Linneuniversitetet , 2012, 1, s. 87-89Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1675. Wolmesjö, Maria
  et al.
  Stymne Airey, Susanna
  Linnéuniversitetet.
  Antologi Sydost+2005Ingår i: Forskarhandledning i förändring – en antologi ur doktoranders och forskarhandledares perspektiv. / [ed] Stymne Airey, Susanna & Wolmesjö, Maria, Växjö: Växjö universitet , 2005, 1, s. 11-13Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1676.
  Wolmesjö, Maria
  et al.
  Linnéuniversitetet.
  Stymne Airey, SusannaLinnéuniversitetet.
  Forskarhandledning i förändring: En antologi ur doktoranders och forskarhandledares perspektiv2005Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 1677. Wolmesjö, Maria
  et al.
  Stymne Airey, Susanna
  Linnéuniversitetet.
  Inledning2005Ingår i: Forskarhandledning i förändring: En antologi ur doktoranders och forskarhandledares perspektiv / [ed] Stymne Airey, Susanna & Wolmesjö, Maria, Växjö: Växjö universitet , 2005, 1, s. 7-Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1678. Wolmesjö, Maria
  et al.
  Stymne Airey, Susanna
  Linnéuniversitetet.
  Utblick Sydost+2005Ingår i: Forskarhandledning i förändring: En antologi ur doktoranders och forskarhandledares perspektiv. / [ed] Stymne Airey, Susanna & Wolmesjö, Maria, Växjö: Växjö universitet , 2005, 1, s. 67-69Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1679. Wolmesjö, Maria
  et al.
  Stymne Airey, Susanna
  Linnéuniversitetet.
  Utveckling av handledarutbildning i Sydost+2005Ingår i: Forskarhandledning i förändring: En antologi ur doktoranders och forskarhandledares perspektiv / [ed] Stymne Airey, Susanna & Wolmesjö, Maria, Växjö: Växjö universitet , 2005, 1, s. 9-10Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1680. Wrethander Bliding, Marie
  et al.
  Holm, Ann-Sofie
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Hägglund, Solveig
  Kränkande handlingar och informella miljöer: elevperspektiv på skolans miljöer och sociala klimat2002Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 1681. Wärvik, G-B
  et al.
  Thång, P-O
  [external].
  Nygamla ideal för yrkesinriktad vuxenutbildning2013Ingår i: Lärandets mångfald. Om vuxenpedagogik och folkbildning / [ed] A Fejes, Studentlitteratur , 2013Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 1682.
  Yilda, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Yonadam, Nenwi Jeems
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Högläsning: En intervjustudie om högläsning i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I denna studie undersöks högläsning i förskolan utifrån ett pedagogperspektiv. Vi tar vår utgångspunkt i tidigare forskning som visar att högläsning är betydelsefull ur flera aspekter.

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur pedagogerna planerar och använder sig av högläsning i förskolan samt hur de upplever att högläsningen fungerar. Vi har använt oss utav den kvalitativa metoden och genomfört intervjuer med fem pedagoger om högläsning. Det gav oss möjlighet att ta del av deras olika erfarenheter och lyfta fram dem.

  Resultatet av vår studie visar att de intervjuade pedagogerna har olika syften kring högläsningen på förskolan, som ökat ordförråd, språkutveckling och vila. De har också tankar om att skapa nyfikenhet och bokvana hos barnen. Pedagogerna planerar för högläsning varje dag men det kommer även oplanerade tillfällen. Högläsningsstunderna upplever pedagogerna som lustfyllda och lärorika. Dessutom använder de högläsning som en grund för samtal med barnen.

 • 1683.
  Youssif, Katrin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En studie om könsmönster i barns lek på fritidshemmet.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera barns lek på fritidshem vid valda situationer och vad lek betyder för dem. För att få svar på mitt syfte utgår jag från tre frågeställningar; Vad leker barnen? Hur uppfattar barnen deras lekar? Framgår det könsmönster i barnens lekar? I så fall på vilket sätt framträder dessa?När undersökningsområdet, syftet och frågeställningarna var bestämt inleddes sökning efter tidigare forskning. Bakgrundsavsnittet inleds med hur lek skrivs fram i styrdokumenten för fritidshem. Därefter behandlas tidigare forskning kring definitioner av lek, rollek och miljöns betydelse för lek och kön. Vidare ges en redogörelse för begrepp såsom jämställdhet, genus, genusmönster och gränsöverskridande barn då det kan kopplas till studien. Som teoretisk ram har jag valt att använda lekteorier och genusteorier eftersom studien fokuserar på könsmönster och barns lek.I studien ingår elever i fritidshem. Kvalitativ metod har används med observation och fokusgruppsamtal som datainsamlingsverktyg. Urvalsgruppen i studien är elever i sju års ålder som alla går på samma avdelning i ett fritidshem. Sammanlagt är det tolv barn som medverkar.Resultatet visar att barn är väl medvetna om vilka lekar de väljer att leka och att lekarna är könsbundna. Barnen berättar att de väljer leksaker utifrån könstillhörighet och leker på olika platser. Flickorna leker för det mesta familjelekar i dockvrån medan pojkarna leker mer våldsamma lekar i byggrummet. Detta har även framgått under observationerna. Lekarna som barnen väljer är också baserade på tidigare upplevelser, vilket har framgått under fokusgruppsamtalen. Barnen har då berättat om lekarna från observationerna som har genomförts i studien och kopplat dem till tidigare händelser som de på något vis har varit med om och upplevt, det kan vara något som de exempelvis har sett på film som de sedan för med in i leken.

 • 1684. Zhang, Zheng
  et al.
  Fyn, Dawn
  Langelotz, Lill
  Högskolan i Borås, Centrum för lärande och undervisning.
  Lönngren, Johanna
  McCorquodale, Lisa
  Nehez, Jaana
  Our way(s) to Action Research: Doctoral students' international and interdisciplinary collective memory work2014Ingår i: Action Research, ISSN 0264-5122, Vol. 12, nr 3, s. 293-314Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study involved six Swedish and Canadian doctoral students who shared interests in using action research in professional education in different disciplines. We employed Noffke’s three dimensions of action research as a theoretical framework (i.e., the Professional, the Personal, and the Political). Using collective biography as a methodology, we cooperatively examined how our personal and professional agendas and macro-level structures have been shaping our intentions to conduct action research projects in our respective disciplines. The key findings of this international and interdisciplinary collective biography relate our growing awareness of the intimacy between research and life in vari- ous professional and geographic contexts. Collectively addressing our shared frustrations, we celebrated action research as a methodology that attends to the dynamic and concrete lived experiences of our participants in various spatio-temporalities. Reflecting upon the hybridity of our own researcher identities, we were also able to see the intimate relation between ourselves as active citizens and critical action researchers who are determined to take up the challenges and engage in critically oriented action research that could nurture more ‘‘caring,’’ ‘‘empowering,’’ and ‘‘transforming’’ public spheres.

 • 1685.
  Zimmerman, Fredrik
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Alternativ utvecklar förmågan till kritisk reflektion2011Ingår i: Lärarutbildning och vetenskaplighet, ISSN 1404-0913, nr 2, s. 83-98Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I mitt yrke som lärare vid en lärarutbildning får man ibland frågan av nyantag-na studenter om varför man ska lära sig olika teorier. Vad ska man med teori till? Studenten som frågar ser ofta teori som väsenskilt från praktik och vill en-bart ha praktiska svar. Studenten vill att jag ska tala om hur man ska handla i en viss situation. Det handlar oftast om en problematisk situation som kan upp-stå mellan lärare och elev i studentens kommande yrkesliv. Studenten vill inte ha en massa teori om varför denna situation har uppstått eller någon teori om varför hon eller han kan handla på ett visst sätt, utan studenten vill enbart ha svar på hur hon eller han ska handla i denna situation. Det kan handla om hur studenten ska agera i en situation där en elev vägrar att ta av sig sin keps i bör-jan av lektionen. Jag anser att det inte går att svara på frågor av detta slag med ett enkelt svar som beskriver exakt hur studenten ska handla. I denna text kommer jag att svara på frågan om varför man inte kan ge ett ”teorilöst” prak-tiskt svar på frågan om hur man ska agera i en situation där exempelvis eleven inte vill ta av sig kepsen (exemplet förutsätter att skolan där eleven går har ordningsregeln att elever inte får bära keps inomhus. Om detta är en bra eller dålig regel är dock en annan diskussion). Jag kommer i texten nedan argumen-tera för varför man behöver teori. Framförallt kommer jag att föra en argumen-tation om varför man som lärarstudent behöver lära sig flera olika teoretiska synsätt. Det vill säga varför det är utvecklande att lära sig flera alternativ.

 • 1686.
  Zimmerman, Fredrik
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Både flickor och pojkar vinner på en pluggkultur2018Ingår i: Skolledaren, ISSN 0037-6515, nr 5, s. 17-19Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 1687.
  Zimmerman, Fredrik
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hur kan lärare motverka en antipluggkultur bland pojkar2019Ingår i: Paideia, ISSN 1904-9633, nr 17, s. 15-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Utifrån frågan varför pojkar generellt presterar sämre i skolan än flickor har det gjorts flera studier i skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. Dessa studier visar att de normer som konstrueras bland pojkar försvårar deras möjligheter att studera. Denna artikel fokuserar på en studie utförd på en skola med en dominerande ”pluggkultur” bland pojkarna. I texten framläggs hur lärarna har bidragit till att konstruera en ”pluggkultur”. Utifrån pojkarnas egna utsagor har lärarna bidragit till att skapa dominerande normer bland pojkarna som de själva hävdar gynnar deras studier. Normer kan vara hindrande, men detta specifika fall visar att normer även kan upplevas som möjliggörande. 

 • 1688.
  Zimmerman, Fredrik
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pojkar i skolan: Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan2019Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Pojkar har under flera decennier presterat sämre i skolan än flickor, och betygsgapet ökar. Detta är ett av skolans tydligaste likvärdighetsproblem. I den här boken ges en översikt över olika fenomen som bidrar till att pojkar som grupp presterar sämre i skolan än flickor. Utifrån dessa diskuteras hur lärare och andra vuxna kan bidra till att bryta den negativa trenden och få fler pojkar att lyckas i skolan.

  Orsakerna kring pojkars sämre resultat är flera och sammanflätade. Det finns biologiska könsskillnader som missgynnar pojkar i skolan, skillnader som förstärks i det sociala samspelet av vuxna i barnens närhet. En breddad repertoar är en nyckelterm i boken som hänvisar till att pojkar behöver utveckla fler förmågor istället för att begränsas i sin utveckling av de könsnormer och maskulina ideal som påverkar många pojkars liv idag. Fredrik Zimmerman presenterar sin egen forskning på en skola som har en dominerande pluggkultur bland pojkarna. Författaren beskriver hur lärarna arbetar för att frambringa de framgångsfaktorer som enligt pojkarna själva skapar en lärande miljö och hjälper dem att ta ett allt större ansvar för sina studier. Samtidigt får detta arbete en positiv effekt på den allmänna trivseln, vilket visar sig i att även flickorna säger att de trivs bättre i denna skolmiljö.

 • 1689.
  Zimmerman, Fredrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Rolandsson, Bertil
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Om medborgaren själv får välja2008Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport har varit att finna och beskriva strategiskt valda medborgargruppers (en invandrargrupp, en ungdomsgrupp och en grupp med äldre landsortsbor) förhoppningar och farhågor inför en ökad e-demokrati i en landsbygdskommun. Texten bygger på en kvalitativ studie gjord i Svenljunga kommun, inom ramen för ett EU-projekt (projektet går under namnet i-COIN). Rapporten beskriver de tydligaste mönster som uppkommit i gruppintervjuer med medborgargrupperna. Ett av de mönster som uppmärksammats är att medborgargrupperna ser positivt på att det går snabbare och enklare att hämta information genom e-service. Det finns dock farhågor att e-service skall medföra en standardiserad, och därmed sämre, kommunikation mellan medborgare och myndighet. Detta skulle i så fall medföra en sämre informationsinhämtning och allt sämre möjligheter för medborgare att påverka. Medborgargruppernas förhoppningar och farhågor har jämförts med intervjusvar från tjänstemän i kommunen. Svaren verkar i stort överensstämma mellan medborgargrupperna och tjänstemännen förutom på vissa punkter. Exempelvis diskuterar tjänstemännen i högre grad än medborgargrupperna att e-servicen måste vara enkel att använda. Medborgargrupperna oroar sig mer än tjänstemännen att e-service skall innebära ett informationsbortfall. Alla tjänstemän och medborgargrupper (förutom ungdomsgruppen) har tron att det är ungdomarna som främst kommer att använda eservice. Ungdomsgruppen visade dock en likgiltighet inför e-demokrati.

 • 1690.
  Åberg, Sofia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Persson, Loella
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att välja inskolningsmetod: en studie om förskollärares syn på inskolning2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  När barnet börjar på förskolan medför det en stor förändring för både barn och föräldrar. Inskolningen innebär att barnet ska vänja sig vid en ny miljö och nya människor samt separera från sina föräldrar. Hur denna process påverkar alla inblandade är individuellt, men det är förskollärarens ansvar att planera och genomföra inskolningen. Från att inskolningarna under många år sett i stort sett likadana ut på de flesta förskolor, finns det idag en rad olika inskolningsmetoder att välja mellan.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att undersöka vilka faktorer som kan avgöra vilken inskolningsmetod förskollärare väljer att använda sig av med de yngre barnen, samt hur de motiverar sina val.

  Metod

  Undersökningen är kvalitativ och har genomförts med intervjuer av fem förskollärare som arbetar med de yngre barnen. Vi har använt oss av anknytningsteorin som teoretisk utgångspunkt då den innefattar kunskap om hur viktig anknytningen är för barnets sociala utveckling och för utforskande och lärande.

  Resultat

  Resultatet visar att de begrepp som används för olika inskolningsmetoder i själva verket innebär olika saker för olika personer. Många pratar om föräldraaktiv inskolning, men det finns inte någon bestämd betydelse av begreppet. Det här kan lätt leda till missförstånd och osäkerhet, inte minst bland föräldrar. Det verkar finnas ett behov av forskning kring de olika inskolningsmetoder som används, samt teoretisk kunskap om separationer och anknytning för barn. Endast en av de intervjuade förskollärarna nämner anknytningsteorin. Det visade sig också att förskollärarnas möjlighet att själva påverka vilken inskolningsmetod som ska användas, är avgörande för om de är positivt inställda till den eller inte. Samtliga intervjuade förskollärare menar att inskolningen är en viktig period och att det är barnens behov som är viktigast när inskolningen planeras och genomförs. Det framkom ändå att föräldrarnas och pedagogernas behov i några fall går före.

 • 1691.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Elevers möte med diagram2011Ingår i: Matematik - ett grundämne / [ed] Berit Bergius, Göran Emanuelsson, Lillemor Emanuelsson, Ronny Ryding, Göteborgs universitet: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) , 2011, s. 2011-218Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 1692.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En presentation av antologin Att bedöma språkligkompetens: Rapporter från projektet Nationella prov i främmande språk2019Ingår i: Språklärarnas riksförbunds medlemstidning Lingua, Vol. 2, s. 12-17Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 1693.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  The smaller the better? A review of research on small rural schools in Sweden2009Ingår i: International Journal of Educational Research, ISSN 0883-0355, E-ISSN 1873-538X, Vol. 48, nr 2, s. 100-108Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This review of 30 years of research in small rural schools in Sweden includes projects focusing directly upon rural education and rural schools, reports from national agencies, and official statistics. Two main foci were found: (i) the quality of education and pupils’ academic performance, and (ii) the economics of running schools in different types of demographic areas. A concordant picture stands out: (a) there are no indications that small rural schools do not provide an equally good education as other schools, but (b) the higher expenditure per pupil and decreasing population in sparsely populated areas increases the risk of school closures. The importance of the small rural school to the community receives peripheral attention at best in this body of research.

 • 1694.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Ljung-Djärf, Agneta
  von Zeipel, Hugo
  Illustrations making meaning? Young pupils encountering explanatory pictures and models in science and maths education2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1695.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Ottosson, Torgny
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  What lies behind graphicacy? Relating students’ results on a test of graphically represented quantitative information to formal academic achievement2006Ingår i: Journal of Research in Science Teaching, ISSN 0022-4308, E-ISSN 1098-2736, ISSN 0022-4308, Vol. 43, nr 1, s. 43-62Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Based on studies carried out on qualitative data an instrument was constructed for investigating how larger numbers of students handle graphics. This test, consisting of 18 pages, each with its own graphic display(s) and a set of tasks, was distributed to 363 students, 15–16 years of age, from five different schools. The format of the questions varied, as did the format of the graphics. As students’ performance was expected to be multidimensional, confirmatory factor analysis was carried out with a structural equation modeling technique. In addition to the identification of a general graphicacy-test factor (Gen) and an end-of-test effect (End0), a narrative dimension (Narr0) was vaguely indicated. This model was then related to a six-factor model of students’ formal academic achievement measured by their leaving certificates from compulsory education. The strongest correlation obtained was between the general graphicacy-test dimension (Gen) and a mathematic/science factor (MathSc0) in the grades model. In addition, substantial relationships were detected between the Gen factor and both an overall school achievement factor (SchAch) and a language factor (Lang0) in the grades model.

 • 1696.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  von Zeipel, Hugo
  Ottosson, Torgny
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Beach, Dennis
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Can we take young pupils’ understanding of Illustrations for granted? Investigating multi-modally presented learning-contents in school science and mathematics2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  New ways of presenting information have affected both contemporary society and education. School textbooks and other teaching aids for young pupils nowadays typically include, or sometimes entirely build on, illustrations and visual information. During the latest decades our view on literacy has shifted towards also comprising, as a necessity, visual and multimodal literacies Kress (2003). When using visual information in education, the transparency of pictures and models is often regarded as unproblematic. However, transparency is not an innate quality of illustrations and cannot be taken for granted (Pintó & Ametller, 2002). On the contrary, visual information is always coded and interpretations are always related to culture and context, so we must always ask what aspects of illustrations are easily understood by our young pupils’ and what aspects may be stumbling blocks for them.

 • 1697.
  Öhrn, Elisabet
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Challenging sexism? Gender and ethnicity in secondary school2006Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 1698.
  Öhrn, Elisabet
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Class and ethnicity at work. Segregation and conflict in a Swedish secondary school2011Ingår i: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 2, nr 2, s. 345-355Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Drawing on a study of a Swedish secondary school with a heterogeneous intake, this article provides an analysis of the social relations and segregation within an individual school. As shown in the analysis, young people from different socio-economic backgrounds were largely separated in school, differently positioned and in conflict with each other. The pupils typically referred to the segregation and conflict as ethnic, although strongly underpinned by economics and class. Some of the pupils’ and staff’s wish for a less segregated schooling suggested potential openings for the relations between the groups. However, this was judged to go against the will of resourceful groups of parents with whom the school leadership felt they had to comply. Central to this was parents’ freedom to choose the school, which worked in this context to further the segregation within the particular school.

 • 1699.
  Öhrn, Elisabet
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Forskningsprocessen och forskarpraktiken: Summering av längsgående tema2006Ingår i: Nordisk Pedagogik, ISSN 0901-8050, E-ISSN 1504-2995, ISSN 0901-8050, Vol. 21, nr 1, s. 1-2Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Med det här numret av Nordisk Pedagogik avslutas det tema om forskningsprocessen och forskarpraktiken som startade 2003. Upprinnelsen till temat handlade i hög grad om doktoranders och unga forskares situation. I en tid då de snabbt måste ta sig igenom forskarutbildningen och därmed riskerar att ha mindre tid för utbyte med andra, när stora grupper av seniora forskare dessutom lämnar verksamheten för att gå i pension, kändes det angeläget att lyfta fram och diskutera erfarenheter som gjorts av verksamma forskare. Tanken var att samla bidrag kring sådant som är centralt i forskarpraktiken, men tenderar att falla utanför det som tas upp i traditionella texter och därmed lever som outtalade erfarenheter inom forskarsamfundet. Temat omfattar totalt fem artiklar. Gemensamt för dem alla är att författarna delar med sig av egna erfarenheter i diskussionen av de förhållanden och frågor de tar upp. David Hamilton öppnade temat (3/2003) med bidraget «Time and tradition: resolving tensions in the organisation of doctoral training in Sweden». I bidraget diskuteras forskarutbildningens förändrade villkor i Sverige och vad de innebär för doktorsavhandlingars innehåll och form. Hamilton analyserar särskilt spänningen mellan avhandling som ’masterpiece’ respektive ’apprentice piece’, och artikeln mynnar i ett förslag om utveckling av den senare till en serie av ’progress papers’. Förslaget kommenteras och diskuteras vidare utifrån förhållanden i andra nordiska länder av Vibeke Grøver Aukrust, Karen Borgnakke och Pertti Kansanen. Temats andra bidrag – «The joy and despair of writing» (2/2004) – tar upp skrivprocessens glädje och vedermödor. Staffan Larsson relaterar i sitt bidrag vetenskapligt skrivande till skönlitterärt. Utifrån detta tar han upp olika sätt att förhålla sig till och organisera arbetet för att befrämja skrivandet. I bidraget betonas också läsarnas betydelse och hur de kan bidra till att utveckla texter. Per Lauvås och Gunnar Handal står för temats tredje artikel, «Optimal use of feedback in research supervision with master and doctoral students» (3/2005). Mot bakgrund av tidigare forskning samt egna och kollegors erfarenheter diskuterar de handledning i ett antal konkreta punkter. Innehållet vänder sig till såväl handledare som handledda. Temats fjärde bidrag handlar om internationell publicering, «Skriva artiklar för vetenskapliga tidskrifter?» (4/2005). Karl-Georg Ahlström diskuterar bedömningar utifrån en analys av bidrag till Scandinavian Journal of Educational Research, vilken han sedan många år är svensk redaktör för. Ahlström knyter också an till frågor han under årens lopp fått om vad som krävs för att bidrag skall accepteras. Temats sista bidrag, «Collective ethnography, joint experiences and individual pathways», publiceras i detta nummer. Här beskriver och analyserar Tuula Gordon, Pirkko Hynninen, Elina Lahelma, Tuija Metso, Tarja Palmu och Tarja Tolonen den form av gemensamt forskningsarbete – collective etnography – som de arbetat med. Mot bakgrund av upprinnelsen till det längsgående temat och tanken att bidra till synliggörandet av gemensamma erfarenheter, känns detta finska bidrag som en osedvanligt passande avslutning.

 • 1700.
  Öhrn, Elisabet
  Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik.
  Gender, student influence and democratic education. Another success story?2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
3132333435 1651 - 1700 av 1710
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf