Change search
Refine search result
27282930313233 1451 - 1500 of 12081
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1451.
  Bernhardsson, Adam
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kinander, Adam
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Stadslogistik: En utvärdering av mikro-konsolidering i Borås2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Urbanization is a trend that has increased and is expected to continue to increase. 85% of the total population is expected to live in urban areas in 2050. Thus, the importance of freight transport in the urban area increases and goods-related decisions are becoming increasingly important, which imposes solutions that take into account both the economic and social significance of goods. Today's freight transport in the city area contributes to air pollution, harmful emissions, noise, adverse effects on the city's infrastructure and poses a traffic hazard for people staying in the city center. Therefore, there is a need that increased freight transport does not affect quality of life, health and the global climate. However, the majority of freight transport is inefficiently loaded, creating unnecessary presence of freight traffic. City logistics focuses on efficient transport of goods while taking into account the total social cost with continuous and long-term measures for a sustainable society while effectively utilizing resources. The purpose of the thesis work is to investigate micro-consolidation for freight transport in Borås inner city and further identify success factors and challenges for successful implementation of micro-consolidation. The result presents critical success factors and their importance to different stakeholders along with challenges and conditions that need to be considered in the implementation of micro-consolidation. Success factors can be divided into three categories: financial, practical and social success factors. The financial success factors highlight how micro-consolidation can be economically self-sufficient and how the business can be financed and owned. The practical factors mention how the operational activities are managed. Furthermore, the social factors present cooperation and commitment between stakeholders as success factors. Finally, a more specific summary of potential challenges and recommendations for Borås Stad is presented and what benefits a micro-consolidation brings to all stakeholders in the city area.

 • 1452.
  Berntsson, Charlotta
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Utveckla skrivandet: en studie om respons i skrivundervisning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förmågan att kunna skriva är viktig både för individ och samhälle. För att utvecklas till en god skribent är respons på texter en bra hjälp. Forskning visar att den vanligaste formen av respons på texter är skriftliga kommentarer om språkets struktur men detta leder sällan till fördjupat lärande. Muntlig respons och samtal om texter är därför ett viktigt komplement. Respons kan ges på olika sätt och fokusera på olika saker men förhoppningen är att responsen ska leda till att mottagaren av responsen utvecklar sitt kunnande om området. Studiens syfte är att undersöka arbetet med respons på texter i skrivundervisningen i årskurs 4-6. Detta görs ur både ett lärar- och elevperspektiv eftersom båda dessa behövs för att responsen ska leda till önskat lärande.

  Studien är en kvalitativ studie där intresset är att undersöka några lärares och elevers tankar om respons kopplat till skrivande. Redskapet som använts är intervjuer. Det är tre stycken lärare i årskurs 4-6 samt nio elever som deltagit i studien. Som komplement till intervjuerna har även elevtexter med respons använts.

  Det insamlade materialet är analyserat och bearbetat utifrån fyra nivåer av respons som finns inom formativ bedömning. Studien har visat att både responsens innehåll och karaktär är viktig för att utveckla skrivandet. Det har också framkommit att eleverna i den här studien önskar att få positiv respons men detta är problematiskt utifrån tidigare forskning.

 • 1453.
  Berntsson, Charlotta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sandelin, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  På tröskeln till det abstrakta: en undersökning om viktiga begrepp i undervisning om energi.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Energi är ett abstrakt område som är svårt för elever att förstå och för lärare att förklara. Enorsak till detta är att naturvetenskapen har ett komplicerat språk med många ämnesspecifikabegrepp som är nödvändiga men samtidigt försvårar lärandet. Syftet med den här studien ärdärför att undersöka vilka begrepp inom det naturvetenskapliga området energi som lärarebehandlar som mest viktiga och hur de arbetar för att eleverna ska förstå innebörden av dessabegrepp. I förhållande till detta blir det även intressant att se hur lärare resonerar kringlärarrollen som en del av lärandet och vilken betydelse det naturvetenskapliga språket har.Begreppsanvändningen belyses här genom teorin om tröskelbegrepp, det vill säga begreppsom har förmågan att öppna upp förståelsen för ett helt nytt område. Teorin omtröskelbegrepp används ofta tillsammans med variationsteorin som handlar om attlärandeobjektet måste sättas i olika sammanhang för att lärandet ska bli fördjupat. Eftersomenergi är ett abstrakt område bör läraren arbeta ämnesövergripande inom biologi, kemi ochfysik för att eleverna ska förstå att energi finns i flera olika kontexter. Tidigare hartröskelbegrepp främst studerats i högre utbildning men lyfts här som en möjlighet för attförbättra begreppsförståelsen även för elever i lägre åldrar. Undersökningen är baserad påintervjuer med fyra lärare i årskurs 4-6 i Borås Stad.Den första och andra frågeställningen handlar om vilka begrepp som anses vara särskiltviktiga för elevernas förståelse samt språkets betydelse. Utifrån både tidigare forskning ochintervjuerna identifierade vi begreppen energikälla och energiomvandlingar som möjligatröskelbegrepp inom energiområdet. Den tredje frågeställningen handlar om lärarnas roll ochundervisning för fördjupad förståelse av dessa begrepp. Lärarna tyckte att begreppen ärviktiga men svåra att använda eftersom det finns en oro för att eleverna inte förstår och därförtappar intresset.Vår slutsats är att begrepp är nödvändiga för att eleverna ska förstå det naturvetenskapligaområdet energi. Dock är det problematiskt att använda sig av det naturvetenskapliga språketdå det blir för abstrakt och svårt för eleverna, vilket i sin tur medför att eleverna inte lär sig despecifika begreppen. En djupare kunskap behövs kring vilka begrepp som är viktiga och hurförståelsen för dessa begrepp ska uppnås. För att förbättra begreppsförståelsen hos elever ilägre åldrar vore det även intressant att studera andra områden än energi utifrån teorin omtröskelbegrepp.

 • 1454.
  Berntsson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Berggren, Evelina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Reaktiveringsmejl: En metod för ökad lönsamhet?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Even though e-retail has increased over the last few decades, the conversion rate for online stores in the fashion segment is still relatively low. This might be due to a phenomenon called “shopping cart abandonment”, which means that online customers place products in their virtual carts but never follow through with a purchase. There are many reasons why customers balk before the very last click. One of the more common causes is that the preferred payment option is not available. However, since all cases of shopping cart abandonment mean lost sales, it is important for online companies to work towards a higher conversion rate since even the smallest increase in completed purchases results in increased profitability. Therefore, it should be of interest for all online enterprises to establish procedures to ensure that customers will complete their online purchases. One way to do this is to remind the customers via e-mail about the products in the abandoned cart, which is called reactivation e-mails, and basically means that online companies send e-mails to the customers who abandoned their virtual carts. The main focus for this thesis is reactivation e-mails, with the purpose to examine how online enterprises in the fashion and textile segment use reactivation e-mails and if they have seen an increase in their conversion rate. To fulfill the purpose, companies within the chosen segment that offer online retail to their customers, have been interviewed about the subject and the findings show that the use of these e-mails is an effective way to increase the conversion rate and decrease the occurrence of shopping cart abandonment. Two different methods for data collection have been used for this study. Firstly, an experiment was conducted among e-commerce companies within the selected segment in order to determine how common it is to use reactivation emails. Secondly, telephone interviews were conducted with several of these companies to gain a deeper understanding of reactivation emails. The results of this survey show that the use of these emails is not very common, but it is clearly a very effective way to reduce the occurrence of shopping cart abandonment. It also increases conversion rates and given the relatively low cost to implement, it should be embraced industry wide.

 • 1455.
  Berntsson, Frida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gartram, Emma
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  “Du måste vara flexibel och engagerad”: En studie om anställningsbarhetsdiskursens närvaro i rekryteringsprocessen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar hur anställningsbarhet är ett föränderligt fenomen som fått ökad betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsbarhet kan förstås som en diskurs i samhället gällande hur en individ bör vara för att få arbete, kunna behålla det samt kunna få ett nytt om situationen kräver det. Individer som inte ryms inom diskursen för vad som anses anställningsbart riskerar att exkluderas från arbetsmarknaden. I rekryteringsprocessen operationaliseras anställningsbarhet och rekryteraren har makt att definiera vem som är anställningsbar.

  Syftet med studien är att genom rekryterares upplevelser analysera anställningsbarhet och dess påverkan i rekryteringsprocessen samt undersöka huruvida rekryterares förhållningssätt till fenomenet reproducerar eller utmanar diskursen om anställningsbarhet. Studien genomfördes med ett kvalitativt angreppssätt med semistrukturerade intervjuer. Vidare har studien tagit fasta vid Foucaults konceptualisering av styrningsrationaliteter och relationell makt samt Becks teori om individualiserad riskhantering i det moderna samhället, vilket empirin analyserats utifrån. Resultatet visar att rekryterarnas uppfattning om anställningsbarhet kan förstås i termer av att uppfylla formella krav, uppvisa önskvärda personliga egenskaper samt hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden genom att vara flexibel. Uppfattningen tyder på ett individualiserat ansvar för anställningsbarhet. Anställningsbarhetsdiskursen upplevs påverka bedömningen i rekryteringsprocessen i form av ett sorteringsverktyg, där individen konstrueras som anställningsbar respektive icke anställningsbar. Till följd av diskursens påverkan i bedömningen kan rekryterarnas förhållningssätt förstås reproducera den rådande diskursen om anställningsbarhet, snarare än att utmana den.

 • 1456.
  Berntsson, Hannah
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ouattara, Kadiatou
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Cancerpatienters upplevelse av att hantera smärta vid vård i livets slutskede: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Cancer är en sjukdom som orsakar mycket lidande och smärta. Med orsak till en åldrande befolkning beräknas antalet cancerfall att öka de kommande åren. De symtom som patienter inom vård i livets slutskede erfar mest är just smärta. Smärta är ett begrepp som innefattar flera dimensioner. Genom att undersöka den smärta som patienten erfar och hur smärtan på bästa sätt lindras, kan kunskapen och förståelsen för fenomenet sedan öka och bidra till en god palliativ vårdsituation.

  Syftet med den här studien är att beskriva cancerpatienters upplevelse av att hantera smärta vid vård i livets slutskede. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har analyserats enligt Axelssons modell för en litteraturstudie. Resultatet presenteras i två olika huvudteman: Relationen mellan vårdgivare och patient samt Rädsla över förluster och smärta. Det förekommer att patienter med cancer i livets slutskede förnekar smärta för att slippa se familjen i sorg. Dessutom är själva rädslan för smärtupplevelsen många gånger större än rädslan inför döden. Patienter upplever rädsla för läkemedel och dess biverkningar. För att ge patienter med cancer bäst smärtlindring behövs en ömsesidig kommunikation mellan patient och sjuksköterska. Dessutom krävs en integrerad relation mellan patient och sjuksköterska.

 • 1457.
  Berntsson, Jennie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Widén, Nathalie
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Produktplacering på Instagram: attityder hos ungdomar inom Generation Z2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's society, the internet is something that most people have access to. Social media is a popular activity on the internet and is mostly used by young people, including Generation Z. Through social media's high availability and communication capabilities, it creates new opportunities for companies that want to spread information to their target groups. Product placement is one of the marketing tools on social media that has proven to be effective in a society where people filter out advertising on a daily basis. Opinion leaders are another tool that companies use to speed up the proliferation of their communicative messages. As young people within Generation Z are comfortable and innovative, they also have a more critical and demanding approach to what is published on the internet. Therefore this essay aims to gain a deeper understanding of what kind of attitudes young people have to product-placed pictures on Instagram and also if opinion leaders on the platform have an impact on these attitudes. Issues have been formulated as the following: “What attitudes does young people in Generation Z have towards product placement on Instagram?” and, ‘’How does opinion leaders have an impact on young people in Generation Z’s attitudes on Instagram?’’. Examining product placement on Instagram was of great interest because of the fact that the application is the one that young people use the most. However, there is limited research on what kind of attitudes this age group has towards product placement on Instagram and how opinion leaders as a contributing power on this platform can affect them. In order to fill the gap of lacking data, we have presented theories in communication, impact and attitudes which will be analyzed with the results that were obtained during the implementation of two qualitative focus group interviews. It was shown that the attitudes of the young adults are mostly linked to a “value-expression function” based on the reason that they want to be able to link what has been product placed to their own social identity and values. The opinion leader has also been shown to have a major influence on the attitudes of the age group as long as they express themselves in a trustworthy way. In order for the communicative message of the product placement to approach them properly, the age group needs to feel that they can identify or relate to the opinions of the opinion leader. They also require that the product placement needs to be tailored to their needs and interests, this indicates that a so-called “utilitarian function” characterizes their attitudes.

 • 1458.
  Berntsson, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Forsgren, Stefanie
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  The Millennial Mind: A qualitative study on how to communicate sustainability to reduce consumption2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The discourse of sustainable development has over the recent years become increasingly vital, due to the fashion industry´s over lyexcessive use of natural resources and contribution to hyperconsumption. Hyper-consumption is part of the consequences of marketing, and consumers regard marketing of sustainability to be unreliable. Previous research has highlighted how communicating sustainability can increase sustainable consumption, however the realissue lies within reducing consumption overall. Using marketing to reduce consumption within the consumer is intricate, but in the light of this the generational segment female Millennials have shown to be prone towards reducing consumption.

  Purpose: The purpose of this thesis is to explore female millennials mind and values, mainly to be able to identify and form a way of communicating sustainability with the intent of reducing consumption, that is applicable for this segment. The aim is further to propose how this then can be applied and in what way it best should be implemented to finally reduce overall fashion consumption.

  Design/methodology/approach: This thesis uses an abductive research approach and a qualitative method. The research question is answered by conducting focus groups and illuminates the core determinants which are to be used as part of the development of the communication.

  Findings: The findings suggest that female millennials need to be motivated into realizing how reduced consumption can be a core value of them. A form of social marketing program is what has been determined to be a viable form of communication since it aligned with the social communicative ways that female millennials are receptive to.

  Originality/value: This thesis contributes by highlighting and identifying the underlying values and motivations which female millennials have towards sustainability marketing. Moreover, the results imply that female millennials are of valuable consideration for future research of how to communicate sustainability with the intention to reduce fashion consumption. Marketer can specifically learn what the determinants to include in a social benefit program and thereby create valuable concrete results in terms.

 • 1459.
  Beronius, Gabriella
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Andrén, Sara
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Fastighetsmäklarbranschens digitalisering: En kvalitativ studie om Instagram som verktyg för relationsmarknadsföring2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The digitalization of the society is a fact and organizations must now be adaptable to where their customers are located. Along with this the ways in which we communicate have changed as well as the way you target your marketing. Already in the sixties customers begun to require products adapted to them and their requests, which revealed the need of a shift of focus in the marketing of organizations. Instead of putting the needs of the company first, organizations started to direct their attention to the needs of the customers. It all comes down to the customer and the user, who is now in charge of the evolution of the brand as well as for the underlying conditions of the interactive dialogue between them and the organization. Social media allows companies to be present and available to a larger extent than before which facilitates the opportunity to get a deeper understanding of the customers and their presence on social media. The real estate business is a complex market to operate within as the competition is very tough. This entails high demands on companies in order to stick out from the crowd and achieve visibility. Especially in a society where consumers are daily exposed to advertising and exhortation to commerce. The real estate agents most powerful communication tool is the ones who are generated from recommendation and word of mouth, which in turn is accomplished from maintaining a good relationship with customers. But what opportunities do real estate agencies have on social medias? And how can they achieve and exhort relationships through Instagram? By performing a qualitative study containing interviews with real estate agencies along with observations of their Instagram accounts, the authors of this study could deny that there was any common mode of operation between the organizations usage of the platform for building relationships. Instead the authors identified several strategies in accordance with the theory of how to engage users, which they believed the companies to be unaware of. The analysis of the Instagram accounts urged the thought of a correlation between the number of followers and the perceived reliability of the accounts as the user gives the account their faith by following - which in turn can be recognized by the follower’s followers and acquaintance. However, does the number of followers not necessary imply to more users interacting with the published content, which rather could have connection to the kind of content the account provides with.

 • 1460.
  Beronius, Gabriella
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Andrén, Sarah
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  E-Commerce Web design: The importance of a first impression2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The technical society we live in is in a constant state of advancement and we are continuallyintroduced to new innovative ways of mediating information through. Today, plenty of mediachannels exist, for organizations to use when they strive to reach larger groups of people, butto achieve web site success; researchers have stated that considerations of user preferencesimplemented in web design are crucial. This makes understanding and addressing whichcharacteristics will be valued from the moment a user enters a site something that isconsidered helpful to the web designer in order to maintain user traffic and create an interest.In other words, something to catch the user’s attention to create a good first impression is necessary.

  The constant state of advancement of technology prevailing today has resulted in even morecomplex websites and a countless number of design principles to apply when designing forthe web. In spite of this, usability and visual appeal have remained central in prior research.To test these theories, a study was conducted by using a qualitative method in form of anexperiment consisting of eye tracking and an open-ended questionnaire. To perform the eyetracking the researchers created two mock-ups representing the main page of two differentwebsites. Each mock-up was developed with considerations towards two different designapproaches, one striving to achieve visual appeal and the other towards usability, todetermine which one the participants preferred.

  The study contained 50 participants who performed the experiment and answered thequestionnaire. Results from the eye tracking were presented in gaze plots and heat maps andthe result from the questionnaire was presented and analyzed through coding by the researchers.

  Final findings showed that the website preferred by most participants were the one developedwith the usable design approach. Additionally, the discussion presented the findings andreaches a conclusion of the study which finds connections between the chosen designapproach of the webpage and the participant’s choice of preferred webpage.

 • 1461. Berry, Peter
  Det pinsamma mötet mellan forskare och bibliotekarier2005Conference paper (Other academic)
 • 1462. Berry, Peter
  Open access to university music: the challenge of YouTube and Ning2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  I think you recognize the feeling when you sit on a sofa reading something pleasant in deep comfortable thoughts. It is a summer evening . Windows are open and the front door is ajar when there is a crash as the crosswinds blow the front door wide open and a gush of wind fills the room. Suddenly you are wide awake and your eyes are owl-like wide open. This is what comes to my mind when I try to describe the impact of new technology – such as open access and web 2.0 – in my life as a music and arts librarian. Sudden, so far unknown possibilities open and give me a feeling of anticipation and awe. I will try to convey some of the observations I have made since in this short paper and I will do it in a somewhat shorthand form, trying to transmit my feeling of being a wide open pair of eyes in a strange somewhat disorganized world.

 • 1463.
  Bertilsson, Carolina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vägar till skriftspråket: 1-3åringars tillgång till och intresse för skriftspråk i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur två förskolepedagoger resonerar kring de yngsta barnens (1-3 år) tillgång till och intresse för skriftspråket. Detta för att skapa större kunskap om 1-3åringars skriftspråksutveckling och synliggöra den kompetens som finns hos de allra yngsta på förskolan. Den metod som använts i studien är kvalitativ intervju. De två intervjuerna har kombinerats med foton av den fysiska miljön på respondenternas förskolor, för att på så sätt ge en tydligare beskrivning av de intervjusvar som behandlas i studiens resultat. För att tolka resultaten av dessa intervjuer utgår studien ifrån Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen.

  Resultatet visar att pedagogerna genom bilder i kombination med text ger barn tillfälle att lära sig känna igen bilden av ord och på så sätt ”läsa” dessa. Bilderna och skriften ger barn möjlighet att uttrycka sig även när de inte har orden. Dessa bildstöd leder till ett visat intresse för bokstäver och hur de sätts ihop till ord. Att visa intresse för att börja skriva själv är något som pedagogerna lagt märke till att vissa av barnen gör redan i tvåårsåldern. Genom att göra miljöerna och materialet på förskolan tillgängliga och lättåtkomliga för barn tillhandahålls redskap för utveckling och lärande, och det föränderliga i miljön ger inspiration och kan därmed skapa nya intressen. I resultatet framkommer att pedagogerna mer eller mindre medvetet arbetar med att stötta och utmana barnen utifrån den proximala utvecklingszonen. Detta både utifrån utformning av miljön och i det sociala samspel som uppstår mellan barn och pedagog.

 • 1464.
  Bertilsson, Louise
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Strid, Helena
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskors möjlighet att arbeta efter barnkonventionen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vård av barn är komplex och sjuksköterskan behöver kunskap om den specifika vård som krävs i mötet med barn för att säkerställa god kvalitet i vården. Att möta barnet efter ålder och utveckling samt göra barnet delaktigt är en utmaning för sjuksköterskan och ställer krav på vårdandet. Att vårda utifrån barnets perspektiv och utvecklingsstadier ingår i sjuksköterskans vårdande. Vid införandet av barnkonventionen som lag i Sverige 2020 ska barnets rättigheter stärkas och kvaliteten i vården av barn förväntas förbättras.

  Syftet var att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskor arbetar efter barnkonventionen.

  Metoden var empirisk kvantitativ och utgick från ett frågeformulär vilket analyserades genom beskrivande statistik.

  Resultatet belyser svårigheter för sjuksköterskan att se till barnets bästa, göra barnet delaktigt, låta barnet uttrycka sig och möjliggöra barnets utveckling i den utsträckning som krävs för att uppnå barnkonventionen som lag.

  Slutsats: Det finns begränsningar i sjuksköterskans arbetssituation för att uppnå barnkonventionen som lag. Barns delaktighet i vården är begränsad och det finns brister i sjuksköterskans arbetssituation. Examensarbetet ger en fingervisning på hur sjuksköterskans arbetssituation ser ut idag. Åtgärder behöver sättas in för att vården ska kunna leva upp till barnkonventionens mål, exempelvis genom tydliga riktlinjer och arbetsredskap.

 • 1465.
  Berup, Hannah
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Paulsson, Jenny
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  En nyckelroll för den psykiska hälsan i skolan: Skolsköterskans erfarenheter av att främja elevernas psykiska hälsa i låg- och mellanstadiet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barns psykiska hälsa bör främjas i ett tidigt stadie och skolsköterskan har en nyckelroll i det arbetet. Forskning visar att den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat, vilket påverkar folkhälsan i landet och får konsekvenser för både individ och samhälle. Studiens syfte var att belysa skolsköterskans erfarenheter av att bedriva det hälsofrämjande arbetet för elevernas psykiska hälsa i låg- och mellanstadiet. Datainsamlingen gjordes genom sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Ur analysen urskildes tre kategorier; stödja eleven till en hälsosam livsrytm, relationen oumbärlig för ett framgångsrikt hälsofrämjande och organisatoriska förhållandens inverkan på det hälsofrämjande arbetet, med tolv tillhörande underkategorier och ett övergripande tema: möta elevens behov och stimulera till ny kunskap som främjar en hälsosam livsstil.

  Resultatet visar att skolsköterskan ser eleven ur ett helhetsperspektiv och individen som en del i ett större sammanhang. Skolsköterskan arbetar med att stärka de faktorer som främjar hälsa och ger eleverna kunskap om hur de själva kan påverka sin hälsa och välmående. För att nå fram med det hälsofrämjande arbetet behöver skolsköterskan skapa tillitsfulla relationer till eleven och dess familj, vilket är oumbärligt för att främja elevernas psykiska hälsa. Samarbete och en god relation med övriga professioner är en viktig faktor för ett framgångsrikt hälsofrämjande. Skolsköterskorna beskriver att brist på tid och resurser hindrar dem från att främja elevernas psykiska hälsa, i den utsträckning de önskar. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete leder till en hållbar utveckling, då interventionerna kan bidra till en minskad psykisk ohälsa och bättre utbildningsresultat, som i sin tur kan förbättra de långsiktiga sociala och ekonomiska förutsättningarna för eleverna och hela samhället.

 • 1466.
  Betrus, Meja
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Aghazadeh, Farjam
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Johansson, Ann-Charlott
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Don’t take my smart phone away2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The mobile phone as an object has a great meaning for the youth in today's society. Young people perceive their mobile phone as an extension of themselves and cannot bear the thought of being apart from it. However, in different situations such as a customer complaint handling, the young customer has no other option but to hand it in for reparation. The customer complaints is something that is unavoidable and can be seen as a failure in itself but it is the handling of the customer complaint that decide if a customer complaint has been successful or not.This study aimed to investigate the relationship between the young consumer and their mobile phone and how this relationship might affect why they perceive a customer complaint handling as failed. Trough seven conducted interviews we asked our respondents to talk about their specific customer complaint situation and how they use their mobile phone.The results showed that the main reasons why our respondents found their complaint handling as failed depended on factors such as, waiting time, additional costs, poor substitute product and unfriendly personnel. It also showed that our respondents have an attachment to their mobile phone and because of this relationship the aforementioned factors might change dependent on how attached an individual is to his or her product.

 • 1467. Betten, Jørgen
  De samiske bokbussene i Norge: Arbeidsoppgaver og yrkesidentiteter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Sami mobile libraries in Norway hold a unique position as both indigenous libraries and conveyors of minority culture. This thesis aims to identify the professional identities found in these mobile libraries. The way to reach this goal will be through a systematic analysis of public documents and interviews with two decision makers employed at mobile libraries. The collected documents and interview transcriptions have been subjected to a directed qualitative content analysis based on the professional identities defined by Anders Ørom and Trine Schreiber. The additional goal is to uncover which, if any, unique identities exist in Sami mobile libraries. A main finding in this thesis was that of a new professional identity; the culture and language curator. This identity is connected to tasks concerning the preservation, revitalisation and highlighting of the Sami language and culture. This identity is also applicable for librarians working with other indigenous or minority languages around the world.

 • 1468.
  Bezdrob, Harun
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vizlin, Jasmin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Strategisk kommunikation mellan chefer och medarbetare: En kvalitativ studie om införande av självledarskap på Arbetsförmedlingen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en allt mer komplicerat och föränderligt samhälle är kommunikation en viktig faktor för organisationers utveckling och syfte för att nå sina verksamhetsmål. Detta innebär ledning, planering och genomförande av kommunikationsstrategier med fokus på medarbetare som viktiga och inflytelserika individer. Den här studien undersöker vilken roll strategisk kommunikation har i förändringsprocessen mot självledarskap, samt vilka utmaningar detta är förknippat med och hur chefer och medarbetare uppfattar denna. I syfte att få en förståelse för detta har vi studerat strategisk kommunikation, ledarskap, medarbetarskap samt förändringskommunikation. Studiens resultat baseras på en kvalitativ forskningsmetod, bestående av tre datainsamlingsmetoder, nämligen dokumentstudie, kvalitativa forskningsintervjuer samt observationer. Studien är begränsad till en del av Arbetsförmedlingen där fokus ligger på intern kommunikation som inte inkluderar extern påverkan av förändrings-processen.

  Vi ämnar undersöka följande frågeställningar: Hur kommunicerar chefer och medarbetare i förändringsprocessen mot självledarskap? Hur upplever cheferna och medarbetarna självledarskapet samt övergången till den nya ledningsfilosofin? Hur ser cheferna och medarbetarna på de hindren kring övergången till självledarskapet? Den teoretiska referensramen i vår studie är baserad på forskningslitteratur inom kommunikation, strategisk kommunikation, ledarskap och medledarskap. Studien visar behov av mer konkret kom-munikation i alla led av myndigheten samt att cheferna bär huvudansvaret för förändringsprocessen. Studien visar också behovet av att i ett tidigt skede av förändringsprocessen inkludera medarbetare med hjälp av strategisk kommunikation. Det finns behov av mer tvärvetenskaplig forskning som inkluderar strategisk kommunikation, meta-ledarskap, medledarskap och neuroledarskap, för vidare utveckling av organisatorisk förändring vilket bidrar till enklare implementering av förändringsprocessen.

 • 1469. Bhadani, Kanishk
  et al.
  Asbjörnsson, Gauti
  Hulthén, Erik
  Bengtsson, Magnus
  Evertsson, Magnus
  Application of Multi-Disciplinary Optimization Architectures in Mineral Processing Simulations2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Optimization is a pivotal point in distinguishing the competitiveness between industries that are developing, designing and operating products and processes. Mineral processing is an industry which operates various sub-processes and produces one or several products. The sub-processes involved are dynamic in nature and differs in discipline of operation. These dynamic sub-processes are sequentially integrated forming a mineral processing system. Currently, the developed simulations for the mineral processing systems have the potential to be used to design, operate and control mineral processing plants to an increased extent, but need broader optimization strategies to integrate multiple sub-processes involved.<br />The scope of this research is to demonstrate application of multi-disciplinary optimization (MDO) architectures into a mineral processing simulation. A case study consisting of two sub-processes of comminution and classification circuits to produce aggregate products is used to demonstrate the application of MDO architectures. The MDO architectures are compared based on problem formulation, computational resources required and validity of the results. The optimization results using MDO architectures can be used to illustrate trade-offs between different sub-processes within the considered scope. The application of MDO architectures can facilitate the linking mathematical models of various disciplines such as comminution, and liberation in mineral processing simulation.

 • 1470.
  Bhadani, Kanishk
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Asbjörnsson, Gauti
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  State of the Art in Application of Optimization Theory in Minerals Processing2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There has been continuous development going over the past 40 years related to the creation of models and simulation techniques to predict the behaviour of equipment and processes in minerals processing. At the same time, application of optimization theory into such modelling and simulation schemes has been applied to generate knowledge to improved performances of the equipment and processes. Different optimization techniques have been applied to design and configure different equipment and processes, yet there are no well-established formulations to reproduce the results. The research is scattered and focused on the need and application of the specific equipment or process not utilizing the optimization’s full potential. The aim of this paper is to highlight the trends in development of optimization schemes in minerals processing. By understanding the state of the art in application of optimization theory into mineral processing will further pave the possibility to develop utility in this field. The paper presents two classification schemes: State of Development Stage and State of Application Area as a basis to classify research within optimization related to mineral processing. In order to make smart and strategic decisions in minerals processing operations, it is required to further develop optimization techniques into modelling and simulation schemes to extract the relevant information. The classification schemes can be useful in defining the future focus area for research and development.

 • 1471.
  Bhadani, Kanishk
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Skön, Joakim
  Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Hasselblad, Harald
  Chalmers University of Technology.
  Application of Structural Optimization for an Early Stage Product Development2017In: NAFEMS World Congress 2017: Summary of Proceedings, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In today’s automotive industry there is a growing demand for more fuel efficient vehicles and reduced development times. These trends are driven by stricter environmental regulations, a growing environmental awareness, and increasing technological development and competitiveness. Finding an optimized and balanced component that fulfils the requirements in an early phase of the product development is a prerequisite for enabling more competitive lead times, costs, weights and minimizing the risk for late design changes. The aim with this paper is to show a process capturing CAE driven development for an early stage development of components in a complex system. The process utilizes structural optimization techniques to generate knowledge, optimize and balance packaging volumes of adjacent components in complex systems. The paper also highlight the organizational challenges and technical challenges involving the use of structural optimization for realizing the process completely. The paper will illustrate the simultaneous use of topology and shape optimization to generate knowledge for the optimized design volume for multiple adjacent components linked together. The linking of the multiple component is carried out using morphing technique and the design space between the multiple components is dynamic in nature during simulation. The mesh in one component is allowed to change according to the mesh of the other component during the simulation. The result from the simultaneous topology and shape optimization simulation generates the knowledge if it is feasible to change design volume to meet the weight and performance targets. The process also indicates how much performance increase is possible if the design volume is allowed to change and thus generating a trade-off between the components performance. The new process has a potential to be extended to other conflicting scenarios in adjacent components which exists in early stages of development process especially, cases involving conflicting structural requirements in various industries.

 • 1472.
  Bhadani, Kanishk
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Stöhr, Christian
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Quist, Johannes
  Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Malmqvist, Johan
  Chalmers University of Technology.
  Student Perspectives on Video-Based Learning in CDIO-Based Project Courses2017In: The 13th International CDIO Conference Proceedings / [ed] Brennon, Robert Edström, Kristina Hugo, Ronald J Roslöf, Janne Songer, Robert Spooner, Daniel, 2017, p. 689-704Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims at demonstrating the applicability of video learning in CDIO based project courses and at evaluating to what extent it benefits students. The courses are Machine Elements (PPU210), Product Planning - Needs and Opportunities (PPU085) and Engineering Design and Optimization (PPU190) in the Mechanical Engineering programme at Chalmers University of Technology. The research was carried out by first creating a set of videos for selected topics in three courses. In total, 22 videos were created including topics such as “Benchmarking”, “SWOT”, and “Prototype lab equipment instructions”. The learning outcomes of the video lectures were mapped to the CDIO syllabus. A blended learning environment was developed, i.e. the videos were utilised as additional support alongside existing learning activities. The videos were then used in the courses and the students’ feedbacks collected through a dedicated questionnaire, the regular course evaluation survey, and in student-teacher group meetings during and after the courses. The collected data was analysed to produce inferences about the applicability and utility of the video lectures. The resulting analysis shows the students’ preferences regarding the evaluated video lectures and instructions. The students find videos more appealing compared to traditional lectures. One of the main benefits highlighted is the possibility of watching the videos in parallel to the design-build-test project execution rather having the classroom lecture only. This helps in reinforcing concepts, and results in less dependency on supervisors during the project execution. Videos proved to be suitable for creating a blended learning environment and improved the perceived learning experience for the students. In order to maximize student satisfaction and interaction with the videos, the videos should be short and closely aligned to the other learning activities. The paper also suggests future improvements to be carried out for video-based learning in the courses, and proposes an easy adaptable way for teachers to develop video material.

 • 1473. Bhaskar, Thallada
  et al.
  Lee, Keat Teong
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Sauer, Michael
  Nampoothiri, K. Madhavan
  New Horizons in Biotechnology - NHBT 20152016In: Bioresource Technology, ISSN 0960-8524, E-ISSN 1873-2976, Vol. 213Article in journal (Refereed)
 • 1474. Biamonte, Jacob
  et al.
  Wittek, Peter
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pancotti, Nicola
  Rebentrost, Patrick
  Wiebe, Nathan
  Lloyd, Seth
  Quantum Machine Learning2016In: arXiv, article id 1611.09347Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Recent progress implies that a crossover between machine learning and quantum information processing benefits both fields. Traditional machine learning has dramatically improved the benchmarking and control of experimental quantum computing systems, including adaptive quantum phase estimation and designing quantum computing gates. On the other hand, quantum mechanics offers tantalizing prospects to enhance machine learning, ranging from reduced computational complexity to improved generalization performance. The most notable examples include quantum enhanced algorithms for principal component analysis, quantum support vector machines, and quantum Boltzmann machines. Progress has been rapid, fostered by demonstrations of midsized quantum optimizers which are predicted to soon outperform their classical counterparts. Further, we are witnessing the emergence of a physical theory pinpointing the fundamental and natural limitations of learning. Here we survey the cutting edge of this merger and list several open problems.

 • 1475.
  Bianchi, Michelle
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Fredriksson, Malin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Opportunities and barriers to CSR: A qualitative case study of the most important aspects of CSR in medium-sized fashion companies in the moderate price range2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis covers a qualitative case study of corporate social responsibility work in medium-sized fashion companies in the moderate price range. The aim of the study was to research the barriers and opportunities to corporate social responsibility in medium-sized fashion companies within the moderate price range in order to understand which aspects that are most important for these companies to focus on. Corporate social responsibility, shortened CSR, means taking environmental, social and financial responsibility for all actions of the company. The industry of the company as well as different company characteristics creates different contexts in which a company may work with CSR. The fashion value chain is a context for fashion companies. In order for a fashion company to be sustainable, the entire value chain should be considered, but it is within the upstream part of the fashion value chain that the most damaging processes occur and it is therefor the upstream part of the value chain that was focused on in this study. The size and price range of a company are characteristics that affects how a company may create successful CSR practices. The study also focused on the consumer perspective and the added value that CSR may bring. The study identified several perceived barriers and opportunities to CSR in medium-sized fashion companies within the moderate price range that may be important to consider in order creating successful CSR practices. Costs, quality assurance, communication and coordination where identified as important barriers. The study also identified that the added value of CSR to the brand and the increased consumer willingness to pay as important opportunities. The study found that cost-consciousness, quality assurance, communication and coordination and the added value perspective may be the most important aspects for medium-sized fashion companies in the moderate price range to focus on in the CSR work. By being aware of these barriers and opportunities, companies may create better CSR strategies, which focus on achieving the opportunities while avoiding the barriers.

 • 1476. Bidgoli, H.
  et al.
  Zamani, A.
  Jeihanipour, A.
  Taherzadeh, M.J.
  University of Borås, School of Engineering.
  Preparation of carboxymethyl cellulose superabsorbents from waste textiles Fibers and Polymers2014In: Fibers And Polymers, ISSN 1229-9197, E-ISSN 1875-0052, Vol. 15, no 3, p. 431-436Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Production of superabsorbent polymers from cotton and viscose waste textiles was investigated. The cellulose wastes were carboxymethylated, crosslinked by divinylsulfone, and then converted to superabsorbent material using air-drying, freeze-drying, or air-drying after phase inversion. The separation of cellulose from synthetic polymers in the textile (polyester) was carried out by direct dissolution of cellulose in N-methylmorpholine-N-oxide (NMMO), or separation by dissolution in water after carboxymethylation of the textiles. The progress of the carboxymethylation reaction was evaluated by measurement of the degree of substitution (DS) of carboxymethyl cellulose (CMC). The DS values of 0.50–0.86 confirmed the prosperous substitution of hydrophilic carboxymethyl groups into the cellulosic chains. The water binding capacity and the swelling rate of the superabsorbents prepared under different conditions were measured. Under the best condition the superabsorbent obtained from waste textiles showed an ultimate water binding capacity of 541 g/g which was notably higher than that of the reference superabsorbent derived from cotton linter (470 g/g). The amount of absorbed water by this product exceeded that of the reference sample after 60 min immersion.

 • 1477. Bidgoli, Hossein
  et al.
  Zamani, Akram
  University of Borås, School of Engineering.
  Taherzadeh, Mohammad J.
  University of Borås, School of Engineering.
  Effect of carboxymethylation conditions on water binding capacity of chitosan-based superabsorbents2010In: Carbohydrate Research, ISSN 0008-6215, E-ISSN 1873-426X, Vol. 345, no 18, p. 2683-2689Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A superabsorbent polymer (SAP) from chitosan was provided via carboxymethylation of chitosan, followed by cross-linking with glutaraldehyde and freeze-drying. This work was focused on an investigation of the effects of monochloroacetic acid (MCAA), sodium hydroxide, and reaction time on preparation of carboxymethylchitosan (CMCS). The CMCS products were characterized using FTIR spectroscopy, and their degrees of substitution (DS) were measured using conductimetry and FTIR analysis. The highest DS value was obtained when the carboxymethylation reaction was carried out using 1.75 g MCAA and 1.75 g NaOH per g of chitosan in 4 h. The water solubilities of the CMCS products at various pHs were also evaluated, and the results indicated a significant impact of the reaction parameters on the solubility of CMCS. The CMCSs with the highest DS value resulted in SAPs having the highest water-binding capacity (WBC). TheWBCof the best SAP measured after 10 minexposure in distilled water, 0.9% NaCl solution, synthetic urine, and artificial blood was 104, 33, 30, and 57 g/g, respectively. The WBC of this SAP at pH 2–9 passed a maximum at pH 6.

 • 1478. Biesta, G
  et al.
  Allan, JUniversity of Borås, School of Education and Behavioural Science.Edwards, R
  Making a difference in theory: The theory question in education and the education question in theory2013Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Making a Difference in Theory brings together original work from an international group of authors on the roles of theory in educational research and practice. The book discusses the different roles theory plays, can play and should play, both from a historical perspective and in light of contemporary discussions and developments. Particular attention is paid to the question of whether there are or should be distinctively educational forms of theory and theorising. The double engagement with the theory question in education and the education question in theory and theorising provides original insights in what theory does, might do or should do in educational research and practice. With contributions from internationally renowned authors in the field of educational theory, research and practice, the book will be of value to academics, researchers and postgraduate students in education.

 • 1479. Biesta, J
  et al.
  Allan, J
  [external].
  Edwards, R
  The theory question in research capacity building in education: Towards an agenda for research and practice2011In: British Journal of Educational Studies, ISSN 0007-1005, E-ISSN 1467-8527, Vol. 59, no 3, p. 225-239Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The question of capacity building in education has predominantly been approached with regard to the methods and methodologies of educational research. Far less attention has been given to capacity building in relation to theory. In many ways the latter is as pressing an issue as the former, given that good research depends on a combination of high quality techniques and high quality theorising. The ability to capitalise on capacity building in relation to methods and methodologies may therefore well be restricted by a lack of attention to theory. In this paper we make a case for capacity building with regard to theory, explore the different roles of theory in educational research, and provide an outline of an agenda for capacity building with regard to theory.

 • 1480.
  Bihel, Jasmina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Fathoni, Khatimah
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kvinnor i politiken i Mauritius: Konsekvenser av ökad kvinnorepresentation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the thesis is to understand and analyse councillors’ view on women in Mauritian politics. This thesis focuses on their experiences after the implementation of gender quota in local government which led to an increased women’s representation in local politics as well as the consequences derived from it. The empirical material for this thesis has been gathered through qualitative interviews with male and female councillors from three municipalities in Mauritius. The theoretical framework is divided into three parts which are used to analyse different points from the empirical material. In the theoretical framework we have included theories about the ways to increase women’s representation, why women should be active in politics, and about gender quota. To analyse the empirics from a theoretical point of view, we have divided the results into three sub-categories which are the respondents’ stance to gender quota and women’s representation in politics, the theory of critical mass and the change in political agenda, as well as the councillors’ attitudes towards female politicians. The results from this thesis show that the notion that politics is solely a male domain has begun to change. The increased women’s representation has shown that women are as competent as men in the political field. However, the results do not show a notable change in the political agenda, because not enough time has passed to see any differences. Women in Mauritius are today more accepted to partake in politics but there is still a long way to go for them to be considered equal members as men in the political world.

 • 1481.
  Bilalli, Driton
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Siroky, Simon
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Får jag säga något?: En studie om delaktighet i en byråkratisk miljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar delaktighet inom en byråkratisk organisationsform i en västsvensk kommun. Den ämnar ta reda på om demografiska faktorer har en avgörande betydelse för hur personal upplever delaktighet på arbetsplatsen. Med hjälp av en enkätstudie jämförs kön, ålder och anställningslängd mot tre nivåer av delaktighet: att få sin röst hörd, möjlighet till att forma arbetsplatsen och att inkluderas i beslutsprocesser. Chi-två metoden används för att upptäcka eventuella samband. De tre nivåerna av delaktighet har arbetats fram genom teorin om human relations, som här ställs i kontrast till byråkratin inom organisationsteorins strukturella perspektiv. Byråkratin lämnar föga utrymme för delaktighet, medan de huvudsakliga beståndsdelarna i human relations i stort handlar om just delaktighet.

  Tidigare forskning visar fördelar med delaktighet i organisationer generellt sett, men det föreligger svårigheter att applicera en sådan organisationsform i en regelstyrd kommunal verksamhet. Studien har dock ett grundläggande antagande om att personalen inom den offentliga sektorn ändå upplever ett visst mått av delaktighet. Frågan är om denna upplevda delaktighet styrs av demografiska faktorer. Svaret på denna fråga kom efter 21 hypotesprövningar, och resultatet var tydligt. Det visade att kvinnor och män, människor i studiens båda åldersgrupper och personal med olika anställningslängd upplever delaktighet på ett relativt snarlikt sätt. Det finns ingen avgörande skillnad som kan styrka att män upplever delaktighet annorlunda än kvinnor, eller någon skillnad rörande ålder eller anställningslängd. Det tycks snarare vara en fråga om att forska vidare med utgångsblick i arbetsmiljön och arbetsplatsens kultur – för att se om de faktorerna påverkar hur personalen upplever delaktighet.

 • 1482.
  Bilan, Daniel
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wolf, Julia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Valadministrationens tjänstemän i politisk polariserade tider: En kvalitativ studie om viljan att rösta och förtroende för tjänstemän i Kalifornien i politisk polariserade tider2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utforska hur valadministreringen och tjänstemännens handlande i en tid av politisk polarisering i delstaten Kalifornien, kan tänkas inverka på universitetsstudenters förtroende för valsystemet och valprocessen, och i förlängningen incitamenten att rösta.

  Studien utförs i den amerikanska delstaten Kalifornien och det har genomförts kvalitativa intervjuer med universitetsstudenter från UCLA. Det teoretiska ramverket som användes var Holmberg och Oscarssons (2004) teori om de tre parametrarna institutionella, kontextuella och individuella, förklaringarna till attityder till röstning. Även Rothstein och Kumlins (2001) teori om socialt kapital & förtroende används i uppsatsen för att förståelse för sambanden mellan korruption, tillit för samhället och de politiska institutionerna.

  Resultatet i studien visade att respondenterna är positivt inställda till de delar av valprocessen som valadministrationen (de politiskt tillsatta tjänstemännen) inte har ett tydligt inflytande över. I det avseenden där de har ett tydligare inflytande, väcker de misstro och förtroendet för valsystemet och valprocessen är lägre. Resultatet visar att respondenterna har ett mycket lågt förtroende för offentliga tjänstemän generellt. Den politiska polariseringen i USA visar sig påverka valdeltagandet i en positiv riktning, men förvärrar förtroendet för valadministrationen.

 • 1483. Billhult, Annika
  et al.
  Määttä, Sylvia
  University of Borås, School of Health Science.
  Light pressure massage for patients with severe anxiety2009In: Complementary Therapies in Clinical Practice, ISSN 1744-3881, E-ISSN 1873-6947, Vol. 15, no 2, p. 96-101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Generalised anxiety disorder (GAD) is common in the western world with a lifetime prevalence of 4.3 to 5.9% and is twice as common in women as in men. GAD can have a decisive impact on a patient's everyday life as it is surrounded by unfocused worries and the severe anxiety may interfere with normal social functions. The treatments include cognitive behavioural therapy and/or psychopharmacological drugs. In previous studies the positive effects of massage on anxiety have been shown. The present study described the experience of receiving massage for eight patients with GAD. Findings revealed that the patients were able to rediscover their own capacity during the massage period. This was illuminated by the experience of being relaxed in body and mind, the experience of unconditional attention, the experience of decreased anxiety and the experience of increased self-confidence. The paper ends with a discussion of clinical implications.

 • 1484. Billig, S.
  et al.
  Agrawal, P.B.
  Birkemeyer, C.
  Nierstrasz, Vincent
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Warmoeskerken, M.M.C.G.
  Zimmerman, W.
  Biodegradation of diverse PET materials by polyester hydrolases from Thermobifida fusca and Fusarium solani2014Conference paper (Refereed)
 • 1485.
  Billing, Maja
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gilla, tagga, kommentera!: En kvalitativ studie av social interaktion och relationsskapande i tre statliga museers Instagram-konton2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines how three public, Swedish museums use Instagram as a tool for encouraging social interaction and for the building of relationship with the audience. The three examined museums are Livrustkammaren, Världskulturmuseet and Moderna Museet Malmö. By using the method netnography the study has collected posts and comments from the three museums during a limited period of time (2 months). The results present both differences and similarities between the three museums’ use of Instagram. All of the museums have some degree of interaction with users on Instagram, but Livrustkammaren stands out as a museum with more interaction than the others. With the help of Erving Goffman’s theories about social interaction, Anders Persson’s interpretation of these and theories about online relationship strategies presented by Kelleher/Millerand Smith, the essay provides insight into how museums can use Instagram as a communicative tool if the museums want to increase the social interaction and improve and maintain the relationship with the audience. According to the results of this study, some of the more successful strategies are: using humour as a way of connecting with the audience and using a ”conversational human voice”, i.e. a more personal voice. The essay opens up for further studies of how museums can work with Instagram as a tool for communicating with the audience.

 • 1486.
  Billmayer, Jakob
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Choose us, we are so different!: Free schools’ self-descriptions and positioning on the Swedish school marke2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the beginning of the 1990‘s, Swedish parents have had the possibility of choosing schools for their children freely by taking publicly funded school vouchers to the chosen school. At the same time free schools started to develop, competing for the pupils and the school vouchers. Even though the free schools are a part of the school system, obligated to follow the same laws and curricula as the public schools, they describe themselves as something else, something “outside the system inside the system”.

  The aim of the paper is to identify, analyze and discuss the different strategies of inclusion/exclusion in the educational system that are used in the self-descriptions of the free schools. The paper is theoretically and methodologically informed by Luhmann’s (2002)⁠ social theory, which allows to study how social systems (the free schools) describe – and establish – themselves in relation to other systems and society. To describe and analyze the different ways of differentiation, economical theory is used. Porter’s (1980)

  generic strategies for reaching competitive advantage and Mintzberg’s (1996)⁠ strategies for differentiation are used as analytical framework.

  The data for the study is based on official information that can be found on the three largest free schools‘ websites including introductions, welcoming words, presentation of the staff, teacher recruitment sites, statistics etc etc.

  The data is analyzed using semantic-analysis (Andersen 2003)⁠ which allows to study and discuss how meaning is made inside social systems and how they construct and relate to their environment .

  It will be discussed and compared how the different free schools describe themselves on the one hand as legitimate and worthy parts of the Swedish educational system at the same time as they – for reasons of competition and marketing – differentiate themselves from other players.

  The introduction of the free schools have been a major reform in Sweden which impact has not yet been studied intensively. Educational research has had more focus on the marketisation of the school system, than the free schools in their own right. This study is to be understood as a first step in a forthcoming larger study about free schools in Sweden and their impact on the educational system and society.

  References

  Andersen, Niels Åkerstrøm. 2003. Discursive Analytical Strategies - Understanding Foucault, Koselleck, Laclau, Luhmann. Bristol: The Policy Press.

  Luhmann, Niklas. 2002. Einführung in die Systemtheorie. Herausgegeben von Dirk Baecker. Heidelberg: Carl Auer.

  Mintzberg, Henry, Joseph Lampel, James Brian Quinn, und Sumantra Ghoshal. 1996. The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. Harlow: Pearson Education.

  Porter, Michael E. 1980. Competetive Strategy - Thechniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.

 • 1487.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Different Types of Order in Swedish and German Classrooms2014In: WERA Focal Meeting, Edinburgh, 2014-11-20, 2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to examine which different kinds of classroom order there can be found in different countries. Schooling on the one hand is a global phenomenon and the classroom is usually seen as an integrated part of it. School systems on the other hand are nationally different. Therefore it is interesting to investigate whether, and to what extent, differences can be found in the classroom orders in different countries or if they are similar.

  The concept of disciplinary order formulated in Michel Foucault's book "Discipline and Punish" is the main theoretical framework of this study. Based on this concept an ideal type of "disciplinary classroom order" is formulated. This ideal type is the analytical starting point for describing different types of classroom order.

  The study is based on participant classroom observations, following German upper secondary school teachers and Swedish compulsory school teachers during their work week and in their classrooms.

  In the German examples, the classroom is the centre for teaching and learning activities at school; teachers and pupils are exclusively inside the classroom where the activities take place. The German classrooms are quite closed and the pupils are mainly static on their places whereas there is much movement in and out of the classroom as well as inside the classroom in the Swedish examples. This means that there are at least two different types of disciplinary classroom order to be found in the Swedish examples whereas only one in the German.

 • 1488.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Discipline And Punish in Classrooms: Studying Classroom Management With Foucault - Three Films About School As Example2011Conference paper (Refereed)
 • 1489.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Film in the Teacher Education Classroom: Theoretical Basis and Areas of Application2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  One difficulty that teachers in teacher education are faced with is the relative distance between the place of teaching, the teacher education classroom, and the subject taught, being a teacher in a classroom. The question is therefore how to involve experiences of teaching into the teacher education classroom in a way that is both practical inside the given frames and worthwhile for all participants, both students who already have experiences of teaching and those who do not.

  Films and other mass media productions can be sources for such (vicarious) experiences, which can bring pictures of practice to the theoretical teacher education classroom with relatively small effort.

  This paper will start at that point and address two issues: 1) a theoretical framework to examine the knowledge theoretical premises and possibilities of using mass media productions in educational purpose. This theoretical framework is based on the works of Alfred Schütz about ideal types as concept for social understanding and Niklas Luhmann's thoughts on mass media's role in society. 2) The paper will show which aspects of being a teacher and teaching are especially suitable to discuss using films. Using some examples, the paper will point out which themes that are usually addressed in films and why and how they can be adapted for educational purposes.

 • 1490.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Imported Teachers in Sweden: Reasons for Import2017Conference paper (Refereed)
 • 1491.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Inside or outside the system?: Swedish free schools’ self-descriptions2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Since the beginning of the 1990's, Swedish parents have had the possibility of choosing schools for their children freely by taking publicly funded school vouchers to the chosen school. At the same time free schools started to develop, competing for the pupils and the school vouchers. Even though the free schools are a part of the school system, obligated to follow the same laws and curricula as the public schools, they describe themselves as something else, something “outside the system inside the system”.The aim of the paper is to identify, analyse and discuss the different communicative strategies of inclusion/exclusion in the educational system that are used in the self-descriptions of the free schools. The paper is theoretically and methodologically informed by Luhmann’s social theory, which allows to study how social systems (the free schools)describe – and establish – themselves in relation to other systems and society.The data for the study is based on official information that can be found on the three largest free schools‘ websites including introductions, welcoming words, presentation of the staff,teacher recruitment sites, statistics etc etc.The data is analysed using Luhmann inspired semantic-analysis which allows to study and discuss how meaning is made inside social systems. It will be discussed and compared how the different free schools describe themselves on the one hand as legitimate and worthy parts of the Swedish educational system at the same time as they – for reasons of competition and marketing – describe themselves as different from the public schools.

 • 1492.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Is leadership really everything?: Practitioners perspectives on schooldevelopment in a low-achieving Swedish municipality2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper is part of a larger ongoing study which is conducted in a mid-sized Swedish municipality where the students results lie behind the national average and lower than theirsocio-economic background would implicate. This makes the municipality in question quiteunique and the general question is, what makes this municipality so special, what are thereasons behind the deviant results? Earlier attempts to identify and eliminate causes have notyet been successful, maybe because they have been aiming at areas of development in a toogeneral way, such as leadership, study environments or student health.The study which is presented in this paper has the aim to identify more specific andcomplimentary areas of development and improvement to the above mentioned.This will be done by using an inductive research strategy with teachers as informants whohave moved to the municipality during the last two years with prior teaching experiencesfrom other municipalities. (School education is organized by the municipalities in Sweden.The local “school systems” can differ quite a lot, structurally and pedagogically.) Theseteachers are due to their professional history capable of comparing different municipalities,they contribute to the research with inductive comparisons. The study will be able to add apractitioners perspective to school development and improvement work. Structural andorganizational aspects are completed by practical ones. The research is conducted usingletter writing, interviews and focus groups. The paper will include a discussion ofmethodological and data collection challenges and how they could be addressed.

 • 1493.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Lärares ledarskap i svensk film och tv2012In: Lärare som ledare: i och utanför klassrummet / [ed] Berg, Gunnar; Sundh, Frank; Wede, Christer, Lund: Studentlitteratur , 2012, p. 71-85Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1494.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Monoculture or Diversity: Types of Order in Swedish and German Classrooms2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to describe which types of order can be found in observations in Swedish and German classrooms and to discuss what effects these implicate for the work of teachers. Schooling on the one hand is a global phenomenon and the classroom is usually seen as an integrated part of it. School systems on the other hand are nationally different. Therefore it is interesting to investigate whether, and to what extent, differences can be found in the classroom orders in different countries.

  The concept of disciplinary order as formulated in Michel Foucault's book "Discipline and Punish" is the main theoretical framework of this study. Based on this concept an ideal type of "disciplinary classroom order" is formulated. This ideal type is the analytical starting point for constructing and describing different types of classroom order based on classroom observations. The study is based on participant classroom observations, following German upper secondary school teachers and Swedish compulsory school teachers during their work week and in their classrooms.

  The results of these studies show that there can be found two different, and in many ways opposing, types of classroom order in the Swedish examples, whereas only one in the German.

  In the German examples, the classroom is the unquestioned centre for teaching and learning activities at school; teachers and pupils are exclusively inside the classroom where teacher centred whole-class lessons are carried out. During the lessons the German classrooms are quite closed and the pupils are static on their places. In the Swedish classroom observations this type of order can be found as well, but there it alternates with another almost opposite type of order where pupils are studying individually with the teacher as supervisor or mentor. The classroom is one of many places for these activities and is therefore much more open for teachers and pupils during the lessons.

  It will be discussed what possibilities and risks are carried along by either focusing on one type or shifting between different types of classroom order and what demands are put on the teacher in those different environments.

 • 1495.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Oordningens möjligheter – en alternativ bild på livet i svenska klassrum2014In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1496.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Rum, tid och mobiltelefoner: klassrumsdisciplin i Sverige och Tyskland2017In: Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik / [ed] Landahl, Joakim; Lundahl, Christian, Stockholm: Natur och kultur , 2017, p. 129-149Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 1497.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap.
  Schule in Schweden und Bayern: oberflächlich anders oder tiefgreifend eigenartig?2012Conference paper (Refereed)
 • 1498.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  SHOULD THE DOOR BE OPEN? Classroom Discipline in Sweden and Germany2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate discipline in German and Swedish classrooms and describe its cultural contexts. In countries with compulsory education, it must be assumed that not all students voluntarily attend classes. The mandatory presence of students combined with the ban on corporal punishment in schools means that classroom interaction has to be organized according to certain manners and rules which are understood here as discipline, meaning the organization and control of individuals and their actions over space and time. This study assumes similarities in the fundamental disciplinary mechanisms, although different contexts will create different concrete manifestations of the phenomenon.

  Since the observation of cultural contexts is not as self-evident and direct as the observation of classroom interactions of teachers and students, the theoretical considerations here include a detailed discussion of methodology for observing culture. Starting with Alfred Schütz’ concept of ideal types and Niklas Luhmann’s theory on mass media, it is argued that culture can be observed through the products of mass media. The empirical data for this study therefore consists of classroom observations in Germany and Sweden as well as the examination of German and Swedish films and television series.

  Comparing and combining the results from classroom and film/tv observations using the construction of different ideal types allowed conclusions to be made about correlations between disciplinary order and whether a teacher is considered “good” or “bad”. This review of the various types of order is the basis for the description of cultural contexts.

  Keywords: classroom discipline, Sweden, Germany, film and television.

  Themes from the call for papers that might fit:

  (1) Innovative Research Methods

  (2) Curriculum

 • 1499.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Should the door be open? Classroom Discipline in Sweden and Germany  Adding Nordic and curriculum theoretical perspectives?2015Conference paper (Other academic)
 • 1500.
  Billmayer, Jakob
  Mittuniversitetet, Avdelningen för utbildningsvetenskap.
  Ska dörren vara öppen?: Disciplin i klassrummet i Sverige och Tyskland2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate discipline in German and Swedish classrooms and describe its cultural contexts. In countries with compulsory education, it must be assumed that not all students voluntarily attend classes. The mandatory presence of students combined with the ban on corporal punishment in schools means that classroom interaction has to be organized according to certain manners and rules (Luhmann, 2002a:108a). These rules are understood here as discipline meaning the organization and control of individuals and their actions over space and time (Foucault, 1987/1975). This study assumes similarities in the fundamental disciplinary mechanisms, although different contexts (here Germany and Sweden) will create different concrete manifestations of the phenomenon. Since the observation of cultural contexts is not as self-evident and direct as the observation of classroom interactions of teachers and students, the theoretical considerations here include a detailed discussion of methodology for observing culture. Starting with Alfred Schütz’ concept of ideal types and Niklas Luhmann’s theory on massmedia, it is argued that culture can be observed through the products of mass media. The empirical data for this study consists of field studies in the form of observations in German and Swedish classrooms as well as the examination of Germanand Swedish films and television series about teachers and students. The classroom observations were used to create ideal typical descriptions of different implementations of disciplinary procedure. Based on the analysis of teacher figures in various German and Swedish films and television series, several “good” and “bad” teacher types were initially identified. Combining the two results allowed conclusions tobe made about correlations between disciplinary order and whether a teacher is considered “good” or “bad”. This review of the various types of order is the basis for the description of cultural contexts. The results of classroom observations and film studies and their discussion in relation to prior Swedish research, gives the picture of a cultural context in which various forms of classroom order are avail-able, in which they are critically discussed and also can exist in parallel to each other. On the other hand, the German context seems to allow only one form of classroom order, both in actual school operations as well as in the mass media representation and scientific reflection.

27282930313233 1451 - 1500 of 12081
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf