Change search
Refine search result
18192021222324 1001 - 1050 of 17450
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1001.
  Andreasson, Anna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Svensson, Ida
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Det hänger på oss: En kvalitativ studie om pedagogens förhållningssätt och utegårdens betydelse för rörelselek2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Vår undersökning grundar sig i tidigare forskning, styrdokument och litteratur som på olika sätt berör barns möjligheter till rörelselek. Vi har valt ut tre viktiga delar som har stor inverkan på denna typ av lek. Dessa är utegårdens betydelse, barns motoriska utveckling och pedagogens förhållningssätt. Syfte Vi vill undersöka hur förskolans utegård samt pedagogens förhållningssätt påverkar barns möjligheter till rörelselek utomhus. Metod Vår undersökning är en kvalitativ studie där observation samt fokusgruppsintervju har använts som redskap. Resultat I vår studie har det visat sig att utegårdens utformning, naturtillgångar och material har stor betydelse för barnens möjlighet till rörelselek och därmed möjlighet att utveckla sin motorik. Utformningen har också betydelse för gårdens användning. Förändringar i denna miljö kan ske med enkla medel men ofta finns begränsningar i form av kommunala beslut. Vi har även kunnat se att pedagogens förhållningssätt påverkar barnens möjligheter till rörelselek på utegården. Beroende på vilket förhållningssätt pedagogen tar påverkas barnet i positiv eller negativ bemärkelse. Hur gården används har ett starkt samband till pedagogens förhållningssätt i barnens rörelselek. Vi har genom denna studie kunnat urskilja ett förhållningssätt som vi inte funnit i tidigare forskning, vilket vi har valt att kalla för Pedagogen som organisatör för barnens rörelselek.

 • 1002.
  Andreasson, Anna
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Tauru, Merja
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Utemiljön som pedagogiskt rum: Pedagogers uppfattningar av utomhuspedagogik och barns lärande och utveckling2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund Under vistelsen på förskolan tillbringar barnen mycket tid ute på gården och i skogen, utevistelsen bör förses med betydelsefullt innehåll av varierande inslag för att barn ska lära och utvecklas. Utomhuspedagogik står för den okonstlade upptäckten av att erfara här och nu. För att lärande ska ske på ett för barnen meningsfullt sätt bör både gården och naturen erbjuda en miljö som skapar nyfikna, upptäckarlystna barn som vill. Utemiljön bör vara ett komplement till innemiljön. Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på pedagogers uppfattningar av utomhuspedagogik. Syftet är vidare att undersöka hur de menar att de arbetar med utomhuspedagogik och vad de tror det innebär för barns lärande och utveckling. Metod En fenomenografisk studie med kvalitativa intervjuer för att få reda på pedagogers uppfattningar av fenomenet utomhuspedagogik och vilken betydelse den har för barns lärande och utveckling. Sex pedagoger har intervjuats på två förskolor. Resultat Pedagogerna uppfattar utomhuspedagogik som ett utrymme för den fria leken samt att den medför frihet för barns egna tankar och intressen. Pedagogerna beskriver att de vägleder, stödjer och utmanar barnen i deras lärande och utveckling och att utemiljön har en stor betydelse för barns lärande och utveckling. Under utevistelsen får barn utlopp för rörelsebehovet samt utforska och undersöka sin omvärld. Utemiljön ger andra förutsättningar för fantasi, sinnen samt att leken får en annan dimension än i inomhusmiljön är vad pedagogerna också uttalar.

 • 1003.
  Andreasson, Daniel
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Vågfelt, Albin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Marknadsanalys samverkansbjälklag betong-massivträ2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The concrete-timber composite floor is a floor slab constructed of concrete and timber that work together to take advantage of the best characteristics of each material. The concrete-timber composite floor is a project by Heda, Fristad Bygg, Technical Research Institute of Sweden (SP) and Högskolan in Borås. A market analysis is requested to obtain data about the market for the concrete-timber composite floor which is a demand for continued extern funding of the project. The market analysis is based on three different methods, a comparison of floor slabs, a life cycle cost analysis and a market research. The market analysis shows that the concrete-timber composite floor is too expensive to compete against the floor slabs made out of just concrete. It also shows that the industry is used to and prefers to build with concrete. The factors considered most important in the choice of floor slabs are price, spans, delivery time and assembly time according to the exploratory study made in the report. The concrete-timber composite floors strengths are spans and assembly time and its weaknesses are price and thickness.The concrete-timber composite floors chance to take on the market depends on how much the involved parties in the project can minimize the price and how well the assembly and delivery times can be guaranteed. Another important factor is how much the industry can be talked into using timber in load bearing structures without worrying about the influence of humidity.

 • 1004.
  Andreasson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Holmén, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  När vården flyttar hem: En litteraturstudie om äldre patienters upplevelser och förväntningar på sjuksköterskor i hemsjukvården2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hemsjukvård är en ökande vårdform i Sverige, detta dels för att svenska populationen blir allt äldre men även beroende på att slutenvårdsplatserna minskar. Det ökade behovet av hemsjukvård kräver en god kompetens och förståelse för denna patientgrupp. Ett hem för många människor är en trygg plats där individer kan vara sig själva och speglar personers identitet och liv. Att vara mottagare av hemsjukvård kan väcka olika känslor hos äldre patienter då det är en komplex situation när sjuksköterskan skall bedriva vårdandet i patientens hem. Grunden i vårdprocessen är en god vårdrelation. En vårdande relation kan skapas ur en vårdrelation genom att stödja och stärka patienters hälsoprocesser. Syftet med studien är att beskriva hur äldre personer förväntar sig och upplever vårdrelationen med sjuksköterskan vid vård i det egna hemmet. 

  Den valda studien är en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström. Vi har granskat och analyserat 10 kvalitativa artiklar. Utifrån substansen i artiklarna skapades kategorier och subkategorier. Resultatet av litteraturstudien visade på huvudbegreppen upplevelsen av respekt i vårdandet, känslan av trygghet i vårdrelationen, betydelsen av delaktighet och begränsad autonomi. Äldre patienter förväntar sig att sjuksköterskan ska respektera det privata hemmet och ha ett respektfullt bemötande. Upplevelsen av bristande respekt handlade oftast om bristande närvaro, bekräftelse och avsaknaden av dialog. Känslan av trygghet innefattade både en god kompetens, kontinuitet och förtroende genom närvaro och tillgänglighet. Genom delaktighet i vårdprocessen kunde en upplevelse av gemenskap och tillhörighet infinna sig. I diskussionen speglas litteraturstudiens resultat mot sjuksköterskors uppfattningar av vård i hemmet och relationen till patienter. Även tidigare forskning och litteratur inom området reflekteras mot resultatet.

 • 1005.
  Andreasson, Emma
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Excelling at new products: A Business Case development and Portfolio Management study2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The thesis work aimed at developing a framework for portfolio management and business case development that can be used as decision support for a company for new product development. The assignment was to study relevant literature resulting in an aggregated view on this topic and the parameters that impact successful product development. The literature involves project initiation, different levels of product innovation development and information about important research criteria to include when forming new product projects ideas. This information helps to support how to objectively evaluate and compare product projects. The literature also involves different relevant tools to use for providing information and manage product portfolio management along with their benefits. Out of this aggregated view, a template and suggested decision model specific for the company has been established. The resulting template has for purpose to be used for preparation of providing a solid information base when a new product project idea is to be presented. The decision base has the purpose to help the members and managers in the product council to form a decision on what product idea to proceed with, which hopefully will result into launch and success. The framework aims to assess individual product development initiatives as well as managing the product portfolio aspect. Except the study of a considerable amount of literature, qualitative research has been made as well. The qualitative research has been performed in the form of semi-structured interviews together with people within the company that has been used as case study in this report. The interviews contributes with information about the current state of the company’s product offering process together with attention paid for what is missing and what improvements that is sought. In such way, the qualitative research contribute to the result of the framework in the sense that it is attributed towards the company in the case study and thus slightly towards technological network industries, although the framework is made for a generic use. As by this thesis, the framework focus on one company, but it has for purpose to be adaptable and inspiring for any company with respect for the individual company’s restrictions.

 • 1006.
  Andreasson, Fredrik
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Gunnarsson, Peter
  University of Borås, School of Business and IT.
  Affärssystemets påverkan på ekonomistyrningen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Under det senaste decenniet har det blivit allt vanligare att implementera affärssystem i organisationer. Det kan idag ses som en förutsättning för att organisationer ska lyckas med sin verksamhet. Det finns i huvudsak två sätt att implementera ett affärssystem. Det första är att en organisation skaffar ett standardsystem och då får verksamheten anpassa sig efter affärssystemet. Det andra är att implementera ett verksamhetsanpassat system och då anpassar man affärssystemet efter verksamheten. Tidigare forskar anser att den effekten affärssystemet har på ekonomistyrningen är att många rutinjobb försvinner, personalen blir mer kunnig och kan fatta snabbare beslut och informationen är realtiduppdaterad vilket leder till att bättre beslutsfattande. Forskningsfrågor: På vilket sätt påverkar affärssystemet ekonomistyrningen? Hur underlättar affärssystemet arbetet med ekonomistyrningen? Syfte: Att förstå hur arbetet med affärssystemet påverkan ekonomistyrningen i tillverkningsföretag. Metod: En kvalitativ fallstudie studie på två tillverkningsföretag inom sprängmedelsbranschen, Orica Sweden och Eurenco Bofors. Vi jämför teorier från tidigare forskare och böcker inom ämnet affärssystem och ekonomistyrningen med det insamlade materialet från empirin för att mäta förväntade effekter med de praktiska effekterna. Slutsatser: Studien visar att affärssystemet har effektiviserat affärsprocesserna och gjort arbetet med ekonomistyrningen snabbare. Informationen i affärssystemet uppdateras i realtid och ligger till grund för en bättre beslutsfattning i verksamheterna vi studerade. Studien har också kommit fram till att ha ett affärssystem är en förutsättning för att kunna ha en fungerande stor organisation.

 • 1007.
  Andreasson, Gusten
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Rönnfalk, Henrik
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Wiktorsson, Jonas
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Produktutveckling av godsstötta för lastbilar: marknads- och teknikstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose is to investigate if there is a need for a new ergonomic and user-friendly cargo bar that facilitates freight securing. If the need arises, how should such a cargo bar be developed and designed? Market research provides answers to whether there is a need for a new cargo bar and what specification and functions the user think the cargo bar should include. The technology study shows how a cargo bar will be developed and designed to be more user friendly. A cargo bar is a device that is tensioned between the floor and the roof of the truck´s load space and will prevent the goods from falling or start gliding. The market study contains patent investigations, position analysis, interviews and evaluation in the form of a quality house. In the technology study, different concepts were developed which were later used to develop a functioning 3D model. During the model development strength calculations were performed. The market investigation shows that there is a need for a new user-friendly cargo bar, where the main features are that it should be an integrated handle so the fright or users don’t get damaged or injured, it should be easy to load, there should be a release button and it should have a long service life. A request from the interviews was to minimize the weight of the cargo bar, this will lead to less strain injuries. In the technology study, a digital prototype proposal was created on a new cargo bar with a power indicator that shows how good the cargo bar presses between floor and roof.

 • 1008.
  Andreasson, Helena
  et al.
  University of Borås, School of Business and IT.
  Duong, Aina
  University of Borås, School of Business and IT.
  En harmoniserad resultaträkning: En ändrad syn på Comprehensive income2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ett företags utveckling inom redovisningsområdet påverkas ständigt av den miljö och omgivning som redovisningen befinner sig i. Normgivningsorganen IASB och FASB härstammar från två olika redovisningstraditioner och har därmed utvecklat olika syn på redovisningens utformning. IASB och FASB har sedan år 2002 inlett ett samarbete som benämns konvergensprojektet där man inom ramen för projektet harmoniserar finansiella rapporter. Finansiella rapporter utgör en viktig informationskälla för externa användare på kapitalmarknaden och är av en betydande karaktär för att redovisningen ska bli transparent och jämförbar. Från och med räkenskapsåret som inleds efter den 1 januari år 2009 införs ett nytt resultatrapporteringssätt för noterade bolags koncernredovisning. Det nya resultatrapporteringssättet benämns Statement of comprehensive income och har många likheter med den amerikanska standarden SFAS No. 130 Reporting Comprehensive income som är utgiven av FASB. Statement of comprehensive income medför att resultaträkningens utseende förändras och kommer att inkludera alla verksamhetens transaktioner oavsett om transaktionerna är realiserade eller orealiserade. Uppsatsens studie syftar till att besvara vad svenska redovisare med en kontinentaleuropeisk redovisningstradition som grund anser att den nya Statement of comprehensive income kommer att tillföra för externa användare av finansiella rapporter. Uppsatsarbetet har tillämpats genom en kvalitativ metod då vårt empiriska insamlade material består av tre personliga möten med redovisningsspecialister. Eftersom alla tre respondenter har olika erfarenheter och kunskap kring ämnet anser vi att de har kompetens till att representera majoriteten av svenska redovisare. Undersökningen har resulterat i att den nya resultatrapporteringen Statement of comprehensive income ger en bättre helhetsbild av företagets finansiella ställning. Samtidigt ställs större krav på en ökad medvetenhet och kunskap hos de externa användarna för att kunna tolka och använda informationen på rätt sätt. Statement of comprehensive income kan även skapa otydlighet angående vilket resultat som ska utgöra företagets bottom-line då det kommer att resultera i ”två” resultat för räkenskapsåret i samband med den nya resultatrapporteringens införande. Under uppsatsarbetet har vi upptäckt många nya intressanta aspekter som kan vara av intresse att studera och vara av relevans för vidare forskning inom området. Vi har som förslag om att genomföra samma studie igen inom en tioårsperiod eftersom man då har möjlighet att utvärdera vad Statement of comprehensive incomes verkliga effekt tillför de externa användarna. Ytterligare en intressant aspekt är att göra en grundlig studie kring IASB respektive FASB som organisation och undersöka om konvergensprojektet någonsin kan nå sitt ursprungliga syfte som är att åstadkomma en harmonisering.

 • 1009. Andreasson, J
  et al.
  Jonsson, A
  Suserud, Björn-Ove
  University of Borås, School of Health Science.
  Åström, S
  Ambulance personnel should take pictures at the sites of accidents!2001In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 26-27, no 98, p. 3162-3163Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Bror Gårdelöf och Thomas Blomberg ställer i Läkartidningen 8/01 (sidorna 856-8) frågan om vem som skall fotografera på olycksplats. Per Örtenwall ifrågasätter i Läkartidningen 15/01 (sidorna 1825-6) om olyckan överhuvudtaget skall fotograferas. Författarna är sedan ett år verksamma i ett av de forskningsprojekt i Västra Götalandsregionen som Per Örtenwall nämner. Syftet är att utröna om bilder tagna på olycksplats tillför patienten och vården något av värde.

 • 1010.
  Andreasson, Jennie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Turesson, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Förväntningar på barnmorskan i förlossningssammanhanget: Unga gravida kvinnors perspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den unga gravida kvinnan befinner sig i en övergångsperiod mellan barn och vuxen. Perioden präglas av förändring och identitetsskapande. Barnmorskans roll är central inom barnafödande. Upplevt stöd under förlossningen minskar smärtupplevelsen och således också användandet av medicinsk smärtlindring under förlossningen. Stödet resulterar i ökat antal spontana förlossningar. Barnmorskan bidrar till en förbättrad förlossningsupplevelse vilket i sin tur har flera positiva effekter för mamman, barnet, den nya familjen och dess relationer på kort och lång sikt. En patientfokuserad och jämlik vård förutsätter kunskap om den unga gravida kvinnans förväntningar. Däribland förväntningar på barnmorskan under förlossningen. Det är oklart vilka dessa förväntningar är.

  Syftet med uppsatsen är att beskriva unga gravida kvinnors förväntningar på barnmorskan vid förlossningen. Efter att ha intervjuat sex svensktalande gravida, i åldrarna 16-19 år transkriberades intervjuerna och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. De kategorier som framkom var, stärkande relation, tillåtande atmosfär och grundad kunskap. Kvinnorna förväntar sig en relation till barnmorskan som stärker kvinnan i förlossningssammanhanget. De förväntade sig att barnmorskan ska kunna möjliggöra en tillåtande miljö för kvinnorna och att barnmorskan genom sin kunskap ska kunna tolka deras behov i förlossningssammanhanget. Resultatet av studien bidrar till att barnmorskan får en ökad förståelse för unga gravida kvinnors förväntningar. Att öka kunskapen, både inom mödravård och inom förlossningsvård, kan göra att unga gravida kvinnor ställning stärks. För att kunna bedriva den patientfokuserade och jämställda vård som regleras av Socialstyrelsen (2014) behövs mer forskning som berör den unga gravida kvinnans förväntningar på barnmorskan vid förlossningen.

 • 1011.
  Andreasson, Jessica
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Elektroniska böcker på bibliotek: Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to describe how librarians and users think of electronic books in libraries. My questions are: -What are electronic books, and how do they work? -How has electronic books been implemented by librarians in the libraries and on the libraries’ websites? -How do users describe their view of electronic books? -How do the librarians and users think of electronic book in the future? To be able to answer these questions I have studied relevant literature, made qualitative interviews with two librarians at two similar libraries and I had dialogues with several users Electronic books were introduced 2002 at the two libraries. In the beginning the libraries made different types of marketing, but today they only have the website with information. Their purpose was to try this out and offer the users a new media. So far, there are few users who borrow these books, and maybe it depends on technical conditions. According to the dialogues I had, most of the users have no idea what electronic books are. The advantages of electronic books, according to the users, are a fast way to reach a book, it is cheap and you do not have to return the book. The drawbacks are a limited choice of books Some of the users thought they were difficult to use and preferred books with printed text. However, both librarians and users think that electronic books will develop in different ways.

 • 1012.
  Andreasson, Jörgen
  The University of Gothenburg.
  Organizational preconditions and supportive resources for Swedish healthcare managers: Factors that contribute to or counteract changes: Factors that contribute to or counteract changes2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Swedish Healthcare managers’ organizational preconditions and supportive resources are important for their ability to work with planned change in a sustainable way. This thesis further investigates these factors together with an output measure, healthcare process quality (HPQ).

  The overall aim was to investigate how healthcare managers’ organizational preconditions and support contribute to or counteract managers’ work with planned change in order to implement process development in a sustainable way. Specific aims were: to improve knowledge of managers’ views of and approaches to increasing their employees’ influence on and engagement in models for improving care processes (study I); to investigate relationships among managers’ organizational preconditions, support, and work to improve quality of care and HPQ over time (study II); to investigate whether managers’ coaching style, preconditions, implementation strategy, appraisal of change, and clinical autonomy are associated with HPQ (study III ); and to assess the influence of support from superiors, colleagues, external sources, subordinates, and private life on managers’ own health (study IV ).

  The data for Studies I – III came from five hospitals collected over a three-year period. The data were collected by means of interviews (Study I, qualitative analysis) and annual questionnaires (Studies II and III, quantitative and mixed-method analyses). The data for Study IV were based on questionnaires administered to first- and second-line managers in municipal care, twice during a two-year period.

  The results revealed that the healthcare managers were key actors in implementing planned change, but were dependent on their employees’ engagement in order to succeed. Managers’ appraisal of work with planned change became more positive with strong support from other managers, employees, and the organization as well as with long managerial experience. Support from private life and networks, as well as the managers’ attitudes towards their managerial role, predicted their own health. For new managers or managers with many employees, organizational support predicted their health-related sustainability. Managers practising a more distanced style of coaching (e.g., clearly delegating responsibility for implementation work to employees) were associated with better HPQ outcomes than were managers who were more involved in implementation. In conclusion, implementation of planned change are facilitated by, engaged managers, employees with knowledge of implementation work and of the healthcare system, as well as organizational structures that support the managers. Strong support from various sources as well as managerial experience are important for managers’ appraisal of work with planned change. Strong managerial support and a more delegated leadership style are both important factors related to higher estimated HPQ.

 • 1013.
  Andreasson, Jörgen
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Eriksson, Andrea
  Dellve, Lotta
  University of Borås, School of Health Science.
  Health care manager’s views on and approaches to implementing models for care processes.2014Conference paper (Refereed)
  Abstract
 • 1014.
  Andreasson, Jörgen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Eriksson, Andrea
  Dellve, Lotta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Health care managers' views on and approaches to implementing models for improving care processes.2015In: Journal of Nursing Management, ISSN 0966-0429, E-ISSN 1365-2834Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: To develop a deeper understanding of health-care managers' views on and approaches to the implementation of models for improving care processes.

  BACKGROUND: In health care, there are difficulties in implementing models for improving care processes that have been decided on by upper management. Leadership approaches to this implementation can affect the outcome.

  METHOD: In-depth interviews with first- and second-line managers in Swedish hospitals were conducted and analysed using grounded theory.

  RESULTS: 'Coaching for participation' emerged as a central theme for managers in handling top-down initiated process development. The vertical approach in this coaching addresses how managers attempt to sustain unit integrity through adapting and translating orders from top management. The horizontal approach in the coaching refers to managers' strategies for motivating and engaging their employees in implementation work.

  CONCLUSION AND IMPLICATIONS FOR NURSING MANAGEMENT: Implementation models for improving care processes require a coaching leadership built on close manager-employee interaction, mindfulness regarding the pace of change at the unit level, managers with the competence to share responsibility with their teams and engaged employees with the competence to share responsibility for improving the care processes, and organisational structures that support process-oriented work. Implications for nursing management are the importance of giving nurse managers knowledge of change management.

 • 1015.
  Andreasson, Jörgen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Linda, Ahlstrom
  Andrea, Eriksson
  Dellve, Lotta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  The importance of healthcare managers’ organizational preconditions and support resources fortheir appraisal of planned change and its outcomes2017In: Journal of Hospital Administration, ISSN 1927-6990, E-ISSN 1927-7008, Vol. 6, no 1, p. 25-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Healthcare managers are expected to lead and manage planned organizational change intended to improve healthcare process quality. However, their complex working conditions offer limited decision control, and healthcare managers often feel ill prepared and inadequately supported to perform their duties. Healthcare managers have previously described their need for organizational support, but we lack knowledge of the preconditions and resources that help managers implement planned change.

  Methods: This prospective cohort study examined healthcare managers at three Swedish hospitals implementing lean production and two Swedish hospitals implementing their own improvement model. Questionnaire data from 2012, 2103, and 2014 were used in following up. We used t-tests and a linear mixed model design in analysing the data.

  Results: Healthcare managers who perceived strong support from managers, employees, colleagues, and the organization and managers with the longest managerial experience had the least negative appraisal of change. Managers who perceived strong support from employees, management, and the organizational structure perceived higher levels of healthcare process quality.

  Conclusions: Long managerial experience and strong support from managers, employees, and the organization are important formanagers’ appraisal of, work on, and successful implementation of planned change. Top management must therefore ensure that the healthcare managers have sufficient managerial experience and support before they delegate to them the responsibility to implement planned change

 • 1016.
  Andreasson, Jörgen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ljungar, Erik
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Linda, Ahlstrom
  The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.
  Jonas, Hermansson
  Angered Hospital.
  Dellve, Lotta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Professional Bureaucracy and Health Care Managers’ Planned Change Strategies: Governance in Swedish Health Care2018In: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, Vol. 8, no 1, p. 23-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To increase efficiency and quality, process development has been implemented in many Swedish hospitals. These hospitals are usually organized as professional bureaucracies in which health care managers have limited decision control. The new governance principles has been implemented without removing bureaucratic elements. This study analyzes how managers implement planned change in these professional bureaucracies, considering if managers coaching style, organizational preconditions, implementation strategy, appraisal of change and clinic autonomy, is associated with health care process quality (HPQ). The study is based on interviews with health care managers and longitudinal assessments of HPQ. The results revealed significant differences between coaching style, organizational preconditions, and HPQ over time. The conclusion is that leadership and preconditions is of importance for the health care manager’s ability to work with planned change, as that the health care managers understand how management methods, governance principles, and professional bureaucracies work in practice.

 • 1017.
  Andreasson, Jörgen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. 1KTH – Royal Institute of Technology, School of Technology and Health, Stockholm, Sweden.
  Åhlström, Linda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Eriksson, Andrea
  1KTH – Royal Institute of Technology, School of Technology and Health, Stockholm, Sweden.
  The importance of nurse managers’ preconditions and support resources for their attitude and work with improved quality of care2015Conference paper (Refereed)
 • 1018.
  Andreasson, Linda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Christerson, Ida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”De springer till kaffet”: en studie om barns upplevelser av stress i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to published reports, studies and newspaper articles about increased stress at preschool, for both children and educators, this study focuses on children's experience of stress at preschool. The purpose of the study is to investigate whether the children experience stress at the preschool, how they describe this, how they handle the stress and what affects their experiences. The study is based on a qualitative method focusing on interviews of children, individually as well as in groups and a total of six children have participated. The study shows that children in a realistic way can describe both the concept of stress and the responses to it. Their own experiences are linked to both private and preschool activities. The stress the children experience in preschool can be linked to various factors, including the environment, premises, noise level at the preschool and the feeling of hurry to the best bike. Furthermore, the study shows that the stress that occurs at preschool is handled by the children through relationships with other children and educators as well as through different coping strategies and resources.

 • 1019.
  Andreasson, Linda
  et al.
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Clausson, Pernilla
  University of Borås, School of Education and Behavioural Science.
  Var går gränsen? -en kvalitativ intervjustudie om pedagogers tankar och funderingar kring anmälningspliktens innebörd och konsekvenser2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: I bakgrunden beskriver vi vad litteratur och forskning tar upp kring anmälningsplikten. Vi beskriver olika varianter av misshandel och dess innebörd. Vi förklarar de lagar och förordningar som pedagoger inom verksamhet som berör barn måste förhålla sig till. Vi tar även upp problematiken som förkommer vid en anmälan. Vi redogör även för tidigare forskning inom vårt ämne. SYFTE: Vårt syfte är att studera hur pedagoger i förskolan uttrycker sina tankar och känslor kring sin anmälningsplikt. METOD: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med en öppen intervju, då vi valt att intervjua sex pedagoger på tre olika förskolor. Till vår hjälp har vi använt en diktafon och spelat in intervjuerna som vi sedan har transkriberat. Vi har valt att vara båda två under intervjuerna, för att därigenom söka ett trovärdigt resultat. RESULTAT: Vi har i vårt resultat kommit fram till att det finns en osäkerhet kring anmälningspliktens innebörd och att definitionen av barn som far illa är svårt för respondenterna att förklara. Vidare har vi sett att frågan om att anmäla eller ej, beror på faktorer som stöd från arbetskamrater och rektorer, hur säker pedagogen är på det hon sett verkligen stämmer och vilken roll pedagogen har i en anmälningsprocess. I vårt resultat kommer det även fram att de intervjuade pedagogerna önskade fortbildning inom ämnet och att det hade bidragit till en säkerhet inför en anmälan.

 • 1020.
  Andreasson, Martin
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Hilmersson, Helen
  University of Borås, School of Health Science.
  Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer: En litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, så många som en av tio kvinnor kommer att drabbas under sin livstid. Bröstcancer är en sjukdom som påverkar dessa kvinnor både kroppsligt och själsligt och detta innebär stora förändringar i kvinnornas livsvärld. Förutom en omfattande medicinsk behandling med ofta svåra biverkningar så innebär sjukdomen även mycket existentiellt lidande med mycket ångest, rädsla och oro. För att kunna möta de här kvinnornas specifika behov av vård och omtanke, är det viktigt att som sjuksköterska kunna förstå kvinnornas upplevelser, tankar och känslor kring att leva med bröstcancer, vilket också är syftet med detta arbete. Metoden som använts för att uppfylla syftet har varit litteraturstudier i form av självbiografier. Fyra stycken biografier användes. För analys av litteraturen användes en modell för manifest kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen valdes då den utvecklats just för analys av stora textmassor så som biografier, dagböcker eller intervjumaterial. Analysen resulterade i att 5 huvudkategorier och 16 underkategorier kunde utkristalliseras ur innehållet i litteraturen. De 5 huvudkategorierna är; Kvinnans upplevelse av sorg, upplevelsen av en förändrad kropp, att uppleva rädsla, att uppleva stöd samt mötet med vården. Dessa kategorier med sina underkategorier ger en helhetsbild och sammanfattning av de upplevelser som kvinnorna beskrev i biografierna. I diskussionen görs en fördjupning i de delar av resultatet som anses ha extra stor betydelse för arbetet inom vården. De ämnen som tas upp är den förändrade livsvärlden, behovet av information, vikten av ett bra vårdmöte samt praktiska implikationer för sjuksköterskor.

 • 1021.
  Andreasson, Tove
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lindqvist, Ammie
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet: En allmän litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den palliativa vården i hemmet är olika organiserad i olika delar av landet, men möjligheten att få dö i sitt hem är ett val som alla har rätt till. Vård i hemmet ökar ständigt, dels på grund av en allt äldre befolkning, men även på grund av att fler väljer att dö i hemmet. Palliativ vård är inriktad på att lindra lidande och öka livskvaliteten och de vårdande sjuksköterskorna har en nyckelroll i detta. En god relation mellan patienter och sjuksköterskor är av största vikt för vårdens kvalitet. Att som sjuksköterska arbeta med palliativ vård beskrivs som komplext och känslosamt.

  Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård i hemmet. Metoden som använts var en allmän litteraturöversikt. Tio kvalitativa artiklar granskades och analyserades enligt Friberg (2012, ss. 133-144) och resultatet sammanfördes till fyra huvudteman och elva underteman.

  Resultatet visar att sjuksköterskor upplever den palliativa vården i hemmet som komplex och utmanande. Relationer till såväl patienter som kollegor är viktiga liksom stöd och utbyte av kunskap. Trots att sjuksköterskorna påverkas känslomässigt vid dödsfall känner de ändå mening och tillfredsställelse i arbetet. Specialistutbildning tillför kunskap och ger en större säkerhet i vårdandet. Brist på specialistutbildade sjuksköterskor leder till att grundutbildade sjuksköterskor anställs, detta ökar kraven på att utbyte av kunskap prioriteras. För att inte känna sig otillräckliga är det viktigt att sjuksköterskor får stöd i att möta människor i existentiell kris. De kan då stödja patienterna i livets slut. Sjuksköterskor känner sig beroende av läkarna och ibland frustrerade om detta samarbete inte fungerar väl vilket kan leda till ett vårdlidande för patienterna.

 • 1022.
  Andresén, Linda
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Anneflod, Liselott
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Klassifikationssystem på webben: Traditionella och nya2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to investigate the opportunities of classification of web pages. Two classification systems are compared; a library classification system traditional and a system that is developed for use on the web new. UDC is chosen to represent the traditional systems, and Yahoo! represents a so called new system. UDC is used by NISS Directory of networked resources, which is a directory that uses the system for organisation of electronic resources. Both systems are analysed from two different perspectives, a multidisciplinary and a timeperspective. The method used for this is a case study, which here includes interviews and literature studies. For the analysis, five different areas of knowledge are chosen; religion, education, recreation and entertainment, literature and history. The terms chosen to represent a subject are analysed to illuminate differences and similarities between the systems. This is done to decide which system is the most suitable for a computerised environment. One of several differences is that a new system, in contrast to a traditional, lacks notation. This means that the hierarchical structure in a new system is much less formal and new words and subjects easily can be added to the system. To add new words or subjects to a traditional system can be very time-consuming and it is sometimes hard to find an appropriate place for new areas of knowledge. Still, both new and traditional systems are suitable for the organisation of electronic material.

 • 1023. Andrews, RA
  et al.
  Austin, C
  Brown, R
  Chen, YZ
  Engindeniz, Z
  Girouard, R
  Leaman, P
  Masellis, M
  Nakayama, S
  Polentsov, YO
  Suserud, Björn-Ove
  University of Borås, School of Health Science.
  Sharing international experiences in disasters: summary and action plan2001In: Prehospital and Disaster Medicine, ISSN 1049-023X, E-ISSN 1945-1938, Vol. 16, no 1, p. 42-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: The discussions in this theme provided an opportunity to share specific experiences with disasters that occurred outside of the Asia-Pacific Rim. METHODS: Details of the methods used are provided in the preceding paper. The chairs moderated all presentations and produced a summary that was presented to an assembly of all of the delegates. Since the findings from the Theme 7 and Theme 3 groups were similar, the chairs of both groups presided over one workshop that resulted in the generation of a set of action plans that then were reported to the collective group of all delegates. RESULTS: The main points developed during the presentations and discussion included: (1) disaster response planning, (2) predetermined command and organizational structure, (3) rapid response capability, (4) mitigation, and (5) communications and alternatives. DISCUSSION: The action plans presented are in common with those presented by Theme 3, and include: (1) plan disaster responses including the different types, identification of hazards, training based on experiences, and provision of public education; (2) improving coordination and control; (3) maintaining communications assuming infrastructure breakdown; (4) maximizing mitigation through standardized evaluations, creation of a legal framework, and recognition of advocacy and public participation; and (5) providing resources and knowledge through access to existing therapies, using the media, and increasing decentralization of hospital inventories. CONCLUSIONS: Most of the problems that occurred outside the Asia-Pacific rim relative to disaster management are similar to those experienced within it. They should be addressed in common with the rest of the world.

 • 1024.
  André, Carin
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Hugosson, Emma
  University of Borås, School of Health Science.
  Intensivvårdsjuksköterskors upplevelser av att arbeta kliniskt med skattningsinstrumentet för delirium, CAM-ICU: En interventionsstudie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Delirium är ett akut insättande förvirringstillstånd och vanligt förekommande på intensivvårdsavdelningar. Delirium är allvarligt och livshotande med fluktuerande förlopp. Att drabbas av delirium innebär ett ökat lidande för patienten och dess anhöriga. Det medför ökade vårdtider och en stor kostnad för samhället. Det finns flera olika instrument för att identifiera delirium, CAM-ICU är det enda skattningsinstrumentet som är översatt och validerat till svenska. Kunskap saknas om bakomliggande orsaker till det bristande användandet av skattningsinstrument och om hur intensivvårdssjuksköterskan upplever det att ta hjälp av ett skattningsinstrument för att uppmärksamma delirium. Syfte med studien var att undersöka intensivvårds-sjuksköterskors upplevelse av att arbeta kliniskt med skattningsinstrumentet CAM-ICU. Den vetenskapliga ansatsen var kvalitativ, då datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys har används för att analysera resultatet. Resultatet redovisas i form av två huvudkategorier samt fem underkategorier. I resultatet framkommer att implementering av skattningsinstrumentet CAM-ICU bidrar till en ökad medvetenhet om delirium som leder till ett förändrat vårdande av intensivvårdspatienten. Informanterna upplevde CAM-ICU som ett användbart skattningsinstrument för delirium, men för att kunna utnyttja instrumentet fullt ut, krävdes tid och erfarenhet. Ett evidensbaserat skattningsinstrument som CAM-ICU bidrar till en ökad patientsäkerhet, förbättrad vårdkvalitet och är en ekonomisk vinst för samhället. Implementering av evidensbaserat arbetssätt är tidskrävande men ger långsiktigt en bättre prognos för patienten, sjukvården och samhället.

 • 1025. Andréassob, A-Ch
  et al.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. [external].
  Bång, A
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. [external].
  Ekström, L
  Lindqvist, J
  Lundström, G
  Holmberg, S
  Characteristics and outcome among patients with a suspected in hospital cardiac arrest1998In: Resuscitation, ISSN 0300-9572, E-ISSN 1873-1570, Vol. 39, no 1-2, p. 23-31Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  AIM: To describe the characteristics and outcome among patients with a suspected in-hospital cardiac arrest. METHODS: All the patients who suffered from a suspected in-hospital cardiac arrest during a 14-months period, where the cardiopulmonary resuscitation (CPR) team was called, were recorded and described prospectively in terms of characteristics and outcome. RESULTS: There were 278 calls for the CPR team. Of these, 216 suffered a true cardiac arrest, 16 a respiratory arrest and 46 neither. The percentage of patients who were discharged alive from hospital was 42% for cardiac arrest patients, 62% for respiratory arrest and 87% for the remaining patients. Among patients with a cardiac arrest, those found in ventricular fibrillation/ventricular tachycardia had a survival rate of 64%, those found in asystole 24% and those found in pulseless electrical activity 10%. Among patients who were being monitored at the time of arrest, the survival rate was 52%, as compared with 27% for non-monitored patients (P= 0.001). Among survivors of cardiac arrest, a cerebral performance category (CPC) of 1 (no major deficit) was observed in 81% at discharge and in 82% on admission to hospital prior to the arrest. CONCLUSION: We conclude that, during a 14-month period at Sahlgrenska University Hospital in Göteborg, almost half the patients with a cardiac arrest in which the CPR team was called were discharged from hospital. Among survivors, 81% had a CPC score of 1 at hospital discharge. Survival seems to be closely related to the relative effectiveness of the resuscitation organisation in different parts of the hospital.

 • 1026.
  Andréasson, Annie
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Exhibition review: Nordic Award in Textiles 20082009Other (Other academic)
 • 1027.
  Andréasson, Caroline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Letica, Anna
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kollaborativ Klädkonsumtion: En studie med inriktning på klädkonsumenters inställning till klädbibliotek2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Clothing consumers play an active role in the consumption development and have the power to change clothing consumption. Over time, various counter reactions towards today's clothing consumption have been established and Product Service Systems (PSS) offer alternative consumption opportunities. PSS includes collaborative fashion consumption and clothing libraries, which refer to an exchange of ownership or shared ownership of fashion products.

  The study presents Consumer Culture Theory (CCT) that aims towards the dynamics of cultura land social perspectives. CCT is used as a theory to identify connections to the PSS perspectiveand whether clothing libraries can evolve into a wider consumer culture.

  The purpose of this study is to investigate the attitude of younger female clothing consumers to use clothing libraries, by looking at cultural influencing factors. Through qualitative semistructured interviews, the results show that internal and external cultural factors contribute to an increased awareness of sustainability. More and more clothing consumers advocate sustainable consumption options, which means that clothing libraries can increase its spread.

 • 1028.
  Andréasson, Madelene
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Svenningsson, Susanne
  University of Borås, School of Health Science.
  Nästa nr 35: Varsågod! Det resultatinriktade vårdmötet i triagen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Akutmottagningarna i Sverige har på 74 akutintag besök av 2,5 miljoner människor. Problemet med långa väntetider blir allt större. Forskningen påvisar att de medicinska riskerna ökar när väntetiderna förlängs. När politikerna kräver att patienterna skall träffa läkare inom 60 minuter ställer det stora krav på akutmottagningarna. Akutmottagningarna svarar med att optimera flödesprocesserna, utnyttjar tiden maximalt samt omorganiserar sin personal. Vårdpersonalen upplever att mötet är kort och under stress därför bör det undersökas om patienterna upplever det samma. Syftet med uppsatsen är att beskriva patienternas upplevelse av det första mötet med sjuksköterska och läkare i samband med den första bedömningen i vårdrummet. Det är en empirisk studie med öppna intervjufrågor. En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats gjordes för att få svar på patienternas upplevelser. Upplevelserna kommer att ligga till grund för att öka vårdpersonalens förståelse och förhållningssätt till patienterna i triagemötet. Resultatet visade att patienternas upplevelse är att de blir snabbt omhändertagna. Patienterna är nöjda med effektiviseringen samtidigt upplever de att mötet är något stressat. Mötet i triagen är symtominriktat, men de får förmedla den information de tycker är viktig. Vårdrummet noteras men har ingen större betydelse. Det viktigaste är ett snabbt förlopp med vårdpersonal som uppmärksammar patienterna. I diskussionen framkommer att informanterna inte förväntar sig att vara delaktiga i mötet, men om vårdpersonalen möter dem med förståelse, uppmärksamhet och helhetssyn så känner de sig bekräftade och därmed delaktiga. Sker mötet i avskilt vårdrum och en behaglig miljö skapas bättre förutsättningar för mötet.

 • 1029.
  Andréasson, William
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Oxelman, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Universitetsstyrning: upplevelser, värderingar & konsekvenser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har till syfte att belysa universitetslektorers och professorers upplevelser av- och attityder till den bedrivna verksamhetsstyrningen inom universitetet vi undersökt. Arbetet är en kvalitativ ansats och en intervjustudie, med teoretiska utgångspunkter i nyinstitutionell-, skandinavisk institutionell teori och Michel Foucaults maktteori. I resultatet framkommer en nyanserad uppfattning av verksamhetsstyrningen hos intervjupersonerna. Styrningen uppfattas som nödvändig och i viss mån legitim av intervjupersonerna, men det finns värderingsmässiga motsättningar avseende de forskningsinsatser som belönas inom verksamheten. Här framkommer det från flera intervjupersoner att den forskning som belönas är sådan som på grund av universitets formella struktur inte når ut till allmänheten, vilket är viktigt för de flesta intervjupersonerna. Intervjupersonerna riktar även kritik mot den nuvarande externa finansieringen av forskningen. I övrigt upplevdes arbetet som fritt av respondenterna, även om de gav uttryck för att det förekommer en högre grad av kontroll och hierarkiskt bestämmande idag än tidigare.

  Sammanfattningsvis kan det sägas att intervjupersonerna inledningsvis under intervjuerna hävdat en god samstämmighet med verksamhetsstyrningen och deras egna värderingar, men att värderingsmässiga skillnader uppdagats under intervjuns gång. Viktiga slutsatser vi dragit är att det tycks föreligga en skillnad mellan vad som för forskarkarriären framåt och vad som är av intresse för vissa av våra intervjupersoner. De arbetsresultat som värderas av ledningen inom universitetet är alltså inte fullständigt synonymt med de resultat våra intervjupersoner själva värderar. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt i Foucaults maktteori betraktar vi konsekvenserna av den nuvarande verksamhetsstyrningen som att forskare styrs efter ett snävt forskningsparadigm. Inom detta paradigm blir forskningsresultat svårligen tillgängliga för allmänheten och forskare som värderar samhällstillvändhet inom arbetet kan tänkas uppleva en konflikt. Då mellan forskning som meriterar och forskning som upplevs betydelsefull.

 • 1030.
  Andrén, Caroline
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Hermansson, Mariel Alexandra
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Vägen till den virtuella butiken: en studie om Gina Tricots möjligheter att marknadsföra sig online2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Internet når idag över 8 miljoner människor i Sverige och är en naturlig del av vardagen för många. För företag betyder detta en viktig marknadsföringskanal som inte bör underskattas. Genom att kommunicera med målgruppen via plattformer såsom sociala nätverk, bloggar och mikrobloggar kan företag erbjuda mervärde och bygga relationer online. Genom att utnyttja rätt marknadsföringskanal kan onlinemarknadsföring undvika att uppfattas som påträngande för konsumenten och istället inspirera på ett hjälpfullt sätt. Syftet med studien är att med en kartläggning av fast-fashionkonsumenters nätbeteende och attityder fastställa hur modeföretaget Gina Tricot som har flera försäljningskanaler kan öka besöksfrekvensen till den virtuella butiken genom marknadsföring online. Uppsatsen har en kvalitativ ansats med en fallstudiedesign. De insamlade empiriska data är av både kvalitativ och kvantitativ natur då både en bredd och ett djup har eftersträvats. Datamaterialet består av en webbenkät med 181 respondenter, strukturerade intervjuer på stan med 120 respondenter, två gruppintervjuer samt en personlig intervju med en marknadskoordinator. Det empiriska materialet har analyserats utifrån den teoretiska referensramen bestående av teorier om onlinemarknadsföring, konsumentbeteende samt multi-channel-återförsäljning. Studien har visat att bloggar är en stark marknadsföringskanal för modeföretag då konsumenterna känner en stor tillit till bloggare samt då det hjälper dem att förkorta köpprocessen. Analysen visar även att det genom sociala nätverk är viktigt för modeföretag att bygga relationer samt aktivt kommunicera med målgruppen för att skapa lojalitet. Andra starka kanaler har visat sig vara nyhetsbrev samt banners. För att stärka Gina Tricots webbutik har ett behov observerats av att uppmärksamma det breda sortiment som finns representerat på Internet då större utbud visat sig vara det starkaste motivet till onlineshopping i studien. Resultatet visade även att webbutiken behöver erbjuda en högre visuell upplevelse då exponeringen av produkterna på ginatricot.com idag inte överkommer den stora riskuppfattning som köp av kläder online innebär för konsumenten. Sett utifrån ett marknadsföringsperspektiv kan denna förändring ha en positiv word of mouth effekt samt kan till fördel användas vid exponering av produkter på sociala nätverk.Internet reaches today over 8 million people in Sweden and has become a natural part of the everyday life. For companies this means a marketing channel too important to ignore. By communicating with the target group via social networks, blogs and micro blogs the company is able to offer an added value and to build relationships online. By choosing the right marketing channel and strategy the online marketing is able to avoid being seen as intrusive and the consumer could instead perceive the marketing as inspiring and helpful. When using a multichannel perspective offering e-commerce, marketing online becomes important to manage increased awareness and generate more traffic to the web site. The purpose of the study is by the identification of fast fashion consumer’s behavior and attitudes determine how the fashion company Gina Tricot is able to increase the traffic to their virtual store through marketing online. The paper has a case study design with a qualitative approach. The empirical data are both qualitative and quantitative to ensure a depth and a width to the thesis. The gathering of the data has been made through a web survey which consists of 181 respondents, 120 structured interviews, two group interviews and one interview with a market coordinator. The gathered empirics have been analyzed according to the theoretical framework which consists of theories regarding online marketing, consumer behavior and multi-channel retailing. The findings made in the thesis show that blogs are a strong marketing channel because of the great trust consumers feel towards bloggers and since blogs also help consumers to abbreviate the buying process. The analysis also shows that it is important to build relationships on social networks and to actively keep a two-way communication in order to create loyalty. Other effective marketing channels are companies’ newsletters and banner ads. To strengthen the image of the online store of Gina Tricot we have observed a need to inform the consumer of the wide and more unique assortment they offer online since a larger assortment and uniqueness has shown being the strongest reason for online shopping in this thesis. The result also showed that the web shop needs to provide a higher visual experience since the exposure of today’s products on ginatricot.com do not overcome the consumer’s risk perception of buying clothes online. From a marketing perspective this change can have a positive word of mouth effect among consumers and can be used positively when displaying products on social networks.

 • 1031.
  Andrén, Erik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Petersson Sällberg, Fanny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dokumentdatabaser i praktiken: En studie om användandet av MongoDB2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Informationshantering med dokumentdatabaser har ökat i omfattning de senaste åren och tekniken finns nu representerad bland de fyra mest använda databaserna i världen. Den här studien undersöker användningen av dokumentdatabaser samt vad som kan ligga bakom valet att börja använda dem. För att studera användandet av dokumentdatabaser har den mest populära dokumentdatabasen, MongoDB, valts ut som studiens undersökta fall. Studien har genomförts genom att studera litteratur och publicerat material om databastekniken samt genom att utföra intervjuer med användare av denna. MongoDB har beskrivits som lämplig för användning vid hantering av olika typer av applikationer eller system med ostrukturerad data och för användning i skalbara miljöer. Den har även beskrivits som lättillgänglig och enkel att lära sig då den har en gratisversion och mycket manualer på internet. Studien har visat att dokumentdatabaser kan användas för att hantera information i avgränsade miljöer så som mobil- eller webbapplikationer men även i skalbara system med stora mängder data. Dokumentdatabaser har visat sig motiveras för användning tack vare sin möjlighet att hantera flexibilitet i datastruktur och datavolym. För att kunna erbjuda flexibilitet kring struktur och volym har vissa avkall gjorts gällande transaktionssäkerhet och dataintegritet för dokumentdatabaser. Detta har kunnat påvisas som de främsta motiveringarna för användning av dokumentdatabaser men också som en av de främsta motiveringarna emot att använda dem.

 • 1032.
  Andrén, Filip
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rama, Meriton
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Olika elever, olika strategier: Läsförståelsens påverkan på problemlösningsförmågan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilka strategier de undersökta eleverna använder när de löser matematiska problem och om språkförmågan påverkar problemlösningsförmågan. För att genomföra undersökningen har vi använt oss av följande två frågeställningar:

  - Vilka strategier använder de undersökta eleverna för att lösa matematiska problem?

  - Finns det någon skillnad i strategianvändning mellan de undersökta eleverna medsvenska som förstaspråk och eleverna med svenska som andraspråk?

  Utifrån tidigare forskning har vi skapat ett teoretiskt ramverk som beskriver strategianvändning hos elever i problemlösning. Vi intervjuade elever i mindre grupper från två olika skolor för att kunna svara på de båda frågeställningarna. Genom analys av resultatet från intervjuerna mot ramverket kunde strategier hos elevgrupperna synliggöras. Elevgrupperna placerades in i grupper utifrån vilka strategier de använde sig av under problemlösningen för att synliggöra ett samband i strategianvändning. Slutligen diskuterar vi vilken metod som har använts för att svara på syftet med undersökningen samt vilka för och nackdelar det kan ha inneburit för resultatet.

  För att uppnå vårt syfte, som är att undersöka vilka strategier elever använder när de löser matematiska problem och om språkförmågan påverkar problemlösningsförmågan, har vi använt oss av en kvalitativ metod. Genom att intervjua eleverna i mindre grupper om två till tre elever i varje grupp fick vi möjlighet att lyssna på hur de diskuterade sig fram till en lösning på problemen som presenterades. Analysen genomfördes utifrån det teoretiska ramverket. Genom att jämföra resultatet av intervjuerna med det teoretiska ramverket kunde elevgrupperna placeras i kategorier utifrån vilka strategier de använt under problemlösning.

  Resultatet av studien visar att elever använder sig av olika strategier när de löser matematiska problem. Varför de använder sig av olika strategier är svårt att säga men vår tolkning visar på att språkförmågan är en betydelsefull faktor på huruvida de undersökta eleverna klarade av att lösa matematiska problem.

 • 1033.
  ANDRÉN FORSBERG, AGNES
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  SJÖBERG, IDA
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Attityder till hållbart mode: Är hållbarhet en avgörande faktor vid klädköp?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever idag i ett samhälle där överkonsumtion av kläder blir allt vanligare. Modebranschen erbjuder ett explosivt utbud av kläder, och ”fast fashion” har blivit ett allmänt känt begrepp. Under de senaste åren har dock ett motstånd till detta växt fram: vissa konsumenter blir alltmer medvetna om hur deras egna konsumtionsvanor påverkar både miljön och människor världen över. Massproduktionens- och masskonsumtionens tid förväntas därmed snart vara över, och hållbarhet förutspås bli en så kallad megatrend inom såväl klädbranschen som andra branscher. Det har tidigare genomförts en mängd forskning om hållbarhet och hur detta påverkar konsumenters köpbeslut. Trots att etik och miljö uppmärksammas alltmer menar dock många forskare att det idag finns ett gap mellan konsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och deras faktiska ageranden. Många kunder uttrycker en positiv attityd till ämnet och en önskan om att bidra till en hållbar utveckling, men det är fortfarande få som tar hänsyn till detta i sitt beteende. Syftet med vår studie är att bidra till en ökad kunskap om gapet mellan konsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och deras faktiska ageranden. Vi har under arbetets gång samarbetat med Nudie Jeans som är ett klädföretag som aktivt arbetar med miljö och etik. Trots sitt ekologiska ställningstagande är dock företaget frågande till hur stor inverkan hållbarhet faktiskt har i deras kunders köpbeslut. Vår studie baseras på en kvantitativ undersökning där empirin utgörs av webbenkäter som skickats ut till ett urval av Nudie Jeans kunder. Det resultat som vår undersökning genererat sammanställdes i datorprogrammet SPSS, och redovisas i ett flertal tabeller. Vi testade även samband mellan ett antal relevanta variabler för att tydligare få svar på vår studies syfte. Resultatet av vår undersökning antyder att det även bland Nudie Jeans kunder finns ett gap mellan uttalad omtanke om hållbarhet och faktiska ageranden. Eftersom urvalet består av Nudie Jeans kunder kan dessa antas ha en positiv inställning till hållbarhet, och ett handlande därefter. Så är dock inte fallet. Vår studie indikerar att respondenterna har en positiv inställning till hållbarhet och en vilja att lägga ner både mer tid och pengar på köp av denna typ av varor. Resultatet pekar även på att hållbarhet är en av de tre viktigaste faktorerna vid köp av såväl kläder generellt som jeans specifik. Dock är det fortfarande något som saknas för att denna positiva attityd ska omvandlas till handling. Den slutsats som kan dras från vår undersökning är att det hållbara klädutbud som marknaden idag erbjuder inte är tillräckligt, både vad gäller estetik och mängd. Existerande modeföretag måste uppenbarligen arbeta för att få en bättre förståelse för vad deras kunder efterfrågar, och därefter utveckla klädkollektioner som stämmer in på detta.

 • 1034.
  Andrén, Jennifer
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hrnić, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”STÅ PÅ DIG FÖR BARNETS SKULL!”2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Detta arbete kommer att belysa vad begreppen kränkande behandling och mobbning har förinnebörd hos pedagoger i förskolans verksamhet. Kränkande behandling och mobbning är ett problem som förekommer i alla delar av skolväsendet. Vi vill belysa att pedagoger är medvetna om att problemet redan finns i förskoleåldern. Vi anser att detta bör synliggöras mer för alla i samhället.

  Syfte

  Vårt syfte är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har om arbetet mot kränkandebehandling och mobbning. Vi har valt att belysa hur pedagogerna förhåller sig till begreppen kränkande behandling och mobbning i förskolan.

  Metod

  I vår undersökning har kvalitativa intervjuer använts som metod. Dessa intervjuer har skett på två olika förskolor, med åtta pedagoger.

  Resultat

  Resultatet av denna studie har visat att pedagoger är medvetna om vad som kan ske inom förskolans verksamhet när det gäller kränkande behandling och mobbning. De använder sig av olika arbetssätt för att motverka kränkande behandling och mobbning mellan bådepedagoger och barn och barn och barn, men även pedagoger och pedagoger. De flesta avpedagogerna anser att det är viktigt att se till barnens känslor, och att vara lyhörda införbarnen. De förklarar att barnens tolkningar av situationen är det viktigaste samt att barnensupplevelser är det som pedagogerna bör ta till vara på. Det är även viktigt för pedagogerna att inte tala över eller om barnen i verksamheten. Att kommunicera med pedagoger i sittarbetslag och även med barnen är en stor del av ett arbete som ska motverka kräkningar och mobbning. Ett förebyggande arbete är av stor vikt för att barnen ska få en bra upplevelse påförskolan.

 • 1035.
  Andrén, Kajsa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Frändeby, Alexandra
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vård i hemmet vid livets slut - ett närståendeperspektiv: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det blir allt vanligare att närstående vårdar patient vid livets slut i hemmet, vilket förändrar de närståendes livsvärld. Den förändrade livssituationen för de närstående kan leda till ett livslidande då den berör hela deras existens. Syftet med litteraturöversikten är att undersöka närståendes behov av stöd vid vård av patient i livets slut i hemmet. Metoden som ligger till grund för studien är en beskrivande kvalitativ litteraturöversikt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Materialet till litteraturöversikten utgörs av tolv vetenskapliga artiklar som har granskats och analyserats enligt Fribergs modell (2012). Resultatet bygger på fyra huvudkategorier: Hemmets karaktär förändras när vården flyttar in; Delaktighet och kommunikation, grunden till en vårdande relation; Stöd i form av ökad kunskap ger trygghet för närstående; Gemenskap med andra människor i liknande livssituation skapar trygghet.  

  Litteraturöversiktens resultat visar att närstående som vårdar i hemmet upplever hemmet som en trygghet. I resultatet framkommer att gemenskap med andra i liknande livssituation anses vara stödjande. Sjuksköterskans förmåga att skapa en vårdande relation är betydelsefullt för de närstående eftersom det bidrar till en känsla av delaktighet. Närstående som vårdar i hemmet har en betydande roll i vården av patienten och därför har de således behov av stöd från sjuksköterskan. I praktiken innebär det att sjuksköterskan kan stödja närstående genom att ha ett öppet förhållningssätt och därmed skapa goda vårdande relationer som stärker närstående i sin roll som vårdare. Genom att sjuksköterskan utgår från ett livsvärldsperspektiv där hela människan tas i beaktning känner närstående sig delaktiga och upplever vården som stödjande.

 • 1036.
  Andrén, Karin
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Loubelo, Lena
  University of Borås, School of Health Science.
  Westerlind, Mia
  University of Borås, School of Health Science.
  Barnmorskors bedömning av latensfas och aktiv fas i samband med förlossning: en viktig faktor för god vård2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Latensfasen är den första fasen i ett förlossningsarbete och är en normal process, trots detta är den komplex och svårdiagnostiserad. Det finns ingen direkt gräns mellan förvärkar och latensfasens början, däremot finns en tydligare beskrivning av när den aktiva fasen startar. Att latensfasen inte är väl definierad kan innebära problem för barnmorskor i deras möte med dessa kvinnor. En lång latensfas är relaterat till ett antal problem för den födande kvinnan, såsom trötthet, uppgivenhet, smärta, oro och olika förlossningskomplikationer. Även risken för interventioner ökar om kvinnan kommer in i ett tidigt skede till förlossningsavdelningen, och ännu inte är i aktivt fas. Syftet med studien är att belysa hur barnmorskan bedömer att kvinnan är i latensfas respektive aktiv fas. Metoden som använts är en enkätundersökning som har analyserats med kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats. 78 barnmorskor som arbetar inom förlossningsvård i Göteborg samt Borås deltog i studien. De svarade på två öppna frågor om vilka parametrar de väger in i sin bedömning för att definiera latensfas respektive aktiv fas. I resultatet framkom att barnmorskorna beskriver 67 olika kriterier med små variationer för latensfasen som klassificerades i fem huvudkategorier. De definierade aktiv fas med 48 olika kriterier som även delades in i fem huvudkategorier. Huvudkategorierna delades in i underkategorier enligt analysprocess för kvalitativ innehållsanalys. I sammanställningen av resultatet visades sig att flertalet barnmorskor uppgav att oregelbundna värkar och ringa påverkan på livmodertappen är huvud- kriterier för latensfasen. Regelbundenhet och progress var huvudkriterier för aktiv fas. Tydligare riktlinjer är nödvändigt för att på allra bästa sätt hjälpa dessa kvinnor.

 • 1037.
  Andrén, Oscar
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Christiansson, Johan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hållbarhet som legitimeringsinstrument: Finns det någon relevans i att mäta hållbarhet?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  CSR is a concept of sustainability that has become increasingly common in business, as it becomes more and more important for corporate stakeholders. This leads to an expectation towards companies' sustainability reporting. However, there are no correct definitions of the concept more than that it is strongly linked to the sustainability dimensions, environmental, social and economic sustainability. Previous research has questioned companies' aims of establishing sustainability reports, and in the public debate, a discussion is made about whether companies establish sustainability reports solely for the purpose of obtaining external legitimacy. As a development of this, proposals have been put forward to introduce standardization measures, i.e. green key figures. This study will examine the content of sustainability reports based on various legitimacy strategies and examine the possibility of measuring sustainability based on the financial reporting. This will be done by comparing the review of the sustainability report with the financial report. We have performed a qualitative discourse analysis and a value-added analysis for two companies, which makes it possible for us to measure sustainability dimensions from two different perspectives. The discourse analysis is carried out in two steps, where the first step responds to how companies legitimize themselves. In the second step, the text extracts from the first step are categorized and interpreted in order to answer how the sustainability dimensions are distributed. The study's qualitative research has an inductive approach that is based on previous research. With the help of the study's selected theories, the questions have been answered and the result analyzed. According to the conclusion, it is clear that the selected companies primarily legitimize their activities through the sustainability report through recurring arguments in various formulations, which characterize social legitimation. Then the companies in the study legitimize themselves by using institutional rhetoric, which is a characteristic feature of responsible legitimation. Finally, companies create legitimacy for their business by naming themselves as more experienced and leading in environmental and social responsibility than their competitors, which characterizes other de-legitimation. The conclusion about the study's second question is that it is partly possible to measure sustainability based on the financial accounting and compare it with the sustainability report. However, the different dimensions measure differently in relation to relevance and usability. The study's conclusion is that financial and technological sustainability is more relevant and useful to measure than social and environmental sustainability. The environmental sustainability is currently poorly defined and also voluntary for companies to include in their financial accounts, which is reflected in this study where only one of two companies addresses the record.

 • 1038.
  Andrésen, Sofie
  et al.
  University of Borås, School of Health Science.
  Bostig, Caisa
  University of Borås, School of Health Science.
  Intrauterin fosterdöd: Barnmorskors upplevelser av att vårda föräldrar under förlossning vid intrauterin fosterdöd2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Varje år föds det i Sverige cirka 110 000 barn, av dessa är ungefär 450 döda intrauterint efter graviditetsvecka tjugotvå. Tidigare forskning har visat att barnmorskans vård vid föräldrar som drabbats av intrauterin fosterdöd har stor betydelse för föräldrarnas förlossningsupplevelse och fortsatta sorgearbete. Det finns däremot begränsat med forskning kring hur barnmorskan upplever vården av föräldrar i denna svåra situation. Syftet med studien är att beskriva barnmorskors upplevelser av att vårda föräldrar under förlossning vid intrauterin fosterdöd. Studien baseras på en kvalitativ ansats där datainsamlingen utgjordes av intervjuer med åtta barnmorskor. Inklusionskriterier för deltagande i studien var yrkesverksamma barnmorskor inom förlossningsvård som vårdat föräldrar under förlossning där intrauterin fosterdöd förelåg, vid minst ett tillfälle. Analysenheten analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras utifrån temat; Att vårda då födelse och död sker i samma stund upplevs som omänskligt samt utifrån sju kategorier; En tung uppgift, att vårda under tystnad är krävande, känslan av maktlöshet, att orka ge mer av sig själv än vid normala förlossningar, att vara behövd upplevs både tillfredsställande och tungt, att orka vårda med egna och mottagna känslor samt att känna sig ensam ger en känsla av utsatthet. Resultatet visar att barnmorskor kan ha en svår tid under och efter vårdandet vid intrauterin fosterdöd. Därmed framkommer ett behov av stöd i att hantera sina egna känslor, inte minst från kollegor men också i form av organiserat sådant på arbetsplatsen. Det kan leda till både bättre arbetsmiljö för de barnmorskor som vårdar föräldraparen, men också en bättre kvalitativ vård i form av en tryggare och vårdande barnmorska.

 • 1039.
  Andén, Fredrik
  et al.
  University of Borås, School of Engineering.
  Tharing, Maria
  University of Borås, School of Engineering.
  Kostnadseffektivisering i utvecklingsprocessen av specialemballage i bilindustrin2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The automotive industry is a highly competitive market characterised by low profit margins or huge losses. Cost reductions have been of top priority for all OEM’s (Original Equipment Manufacturer) and will continue to be so for many years to come. Beside cost reductions, reducing the time-to-market is of greatest importance to stay in the competition. OEM’s that are slow to market with products that neither matches customer expectations nor the products of their competitors, will soon loose market shares and see their economical performance falter. Therefore, it is of major importance for the OEM’s to shorten their product development time and at the same time reduce costs. Special packaging has a significant impact on the logistical system and production cost of a car. The development process of re-designing or implementing special packaging is a very complex process and extends over a considerable time period. Therefore, the aim of the thesis is to provide the PED (Packaging Engineering Department) with suggestions for an improved development process of special packaging ensuring the most cost efficient packaging is used. To fulfil the aim, the exploratory research method was used where we took part in the development process of re-designing a new special packaging for headlining. Parallel to that work, a literature study was carried out. Theories and models from the literature study together with data and information gathering from the development process of special packaging for headlining constitute the basis for the result and the new development process for special packaging. The result of the thesis is concluded in three major parts. First of all, the development process must be lift out from the car projects. The development process should instead be performed in an annual process were the concept of the most cost efficient special packaging is being developed and predefined already at the car project start. Secondly, the logistics must be more actively involved in the early phases of the car projects. Thirdly, the lessons learned process must be highlighted in the organisation and be much better utilised. Finally, this redeployment work is something that must be started by the PED as soon as possible. It must be done to cope with the future with closer between pre-series and where more car projects will be running parallel at the same time. The need for a more cost efficient material flow and a rapid development process will also be even more evident than today. This will require an extensive and hard work from the annual process group before this new way of working with packaging development will work efficiently. Therefore, the sooner the annual process group is establish and starts working, the easier it will be to cope with the future and the better the performance of the PED will be.

 • 1040.
  Andén, Sofie
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Forskares informationsanvändning och informationsbeteende: En Information Audit på ”Forskningsbolaget”2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Master’s Thesis is to examine the information use and information behavior of the scientists at the company ”Forskningsbolaget”. For this purpose an Information Audit was carried out using both interviews with six managers and a questionnaire, which was sent out to the entire population of 213 scientists. After finding out what information the scientists use and how they obtain it the aim was to answer the question of to what extent the company’s Information Centre can meet these needs. The theoretical framework consists of Information management with focus on Choo’s Information management cycle. The result of this study shows that the information use to some extent differ in each division of the company. Printed scientific journals are the number one source of information used by the scientists and it’s also the most obtained source from the Information centre. Many of the scientists would like to have access to a wider range of e-journals as lack of time is an issue. In search for new information the scientists turn to the Internet as their first choice and Google is widely used. The study revealed information gaps which combined with the low use of the library indicate that the Information Centre needs to make itself and its products more visible in the organization. Another issue to consider is the impact that the fee-based system has on the use of the library. The organization also needs to communicate its view on information throughout the company, for instance by formulating an information policy.

 • 1041.
  Aneja, Arun P.
  et al.
  DuPont Company.
  Pal, Rudrajeet
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ambidexterity drivers in plural business models’ (pBMs’) value-structure: an explorative study from DuPont2016In: From Science to Society: Innovation and Value Creation, University of Cambridge, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates how can ambidexterity be detected and classified in plural business models (pBMs) at the level of their underlying value-structure (value- creation and extraction), and what are the drivers. Such pBMs are run by multi-national firms to accommodate various technologies and innovations however is stressful due to inherent incompatibilities and conflicts between them. Existing scholarly discussion is limited in exploring this issue, from a value generation perspective, essential to identify where to and how to commit resources in these pBMs. The paper builds upon an explorative study of six successful product cases (and their associated business models) from DuPont’s Textiles Fibre Division (DTFD) to show how exploration and exploitation generates resultant trajectories along value- creation and extraction mechanisms, respectively, in a product. Consistent and inconsistent combinations of these trajectories along the value-structure results in four differential drivers of pBMs, viz. (i) technological breakthrough, (ii) market-back technology, (iii) continuous technology, and (iv) continuous market-back, thus characterizing their inherent ambidexterity. These ambidexterity tendencies are along value- creation and extraction mechanisms.

 • 1042.
  Aneja, Arun
  et al.
  College of Engineering and Technology, East Carolina University.
  Pal, Rudrajeet
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. University of Borås.
  Textile Sustainability: Living Within Our Means2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Sustainability is defined by Brundtland as “….development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. An evaluation of the current ‘pulse of the planet’ which consists of nature’s core business of creating diversity, abundance and continuance yields a bleak future. It suggests limited supplies of natural resources that pose an obstacle to future worldeconomic growth. This paper makes an assessment of a sustainable future for textiles based on economic, social,and environmental dimensions. Both strategic and tactical remedies for the textile value chain are provided. Thecollective actions suggested will not ensure success but rather provide a framework for a better and safer planet.

 • 1043.
  Aneja, Arun
  et al.
  East Carolina State University.
  Pal, Rudrajeet
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Textile Sustainability: Major Frameworks and Strategic Solutions2015In: Handbook of Sustainable Apparel Production / [ed] S. S. Muthu, CRC Press, 2015, p. 289-306Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Sustainability is commonly defined as “….development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. An evaluation of the current ‘pulse of the planet’ which consists of nature’s core business of creating diversity, abundance and continuance yields a bleak future. It suggests limited supplies of natural resources that pose an obstacle to future world economic growth. In this context, the work makes an assessment of a sustainable future for textiles and apparel industries based on economic, social, and environmental dimensions along the major emergent patterns highlighted in 8 critical sustainability frameworks (viz. ecological footprint, natural step, natural capitalism, industrial ecology, cradle-to-cradle, bio-mimetic, ZERI, and planetary boundaries). A fundamental mind-shift in these industries by identifying various components of non-sustainability is suggested. Such deeper insights and collective changes will not provide solutions to ensure success but rather provide a holistic and integrated systems perspective to give rise to this major transformation. 

 • 1044. Aneja, Arun
  et al.
  Pal, Rudrajeet
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  The Quest for Continual Growth in Textiles: Innovation Diversity and Organizational Resiliency2012Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The brutally competitive nature globally and raw material volatility of textile industry are some of the reasons why companies cannot afford to fall behind in efficiency, innovation or organizational resiliency. The present article seeks to explore the common thread and textile-related scientific views that changed our lives through the ages. Who were the textile dream weavers and the companies that transformed our industry? In addition we explore how we can use the teachings of these lessons to build novel platforms for innovations in textiles for the future. Today, textiles and fiber science in US and Europe, from its once lofty perch in the global economy, stands in stark contrast to its preeminent position of just a decade ago. Its influence on the society as a whole has eroded enormously. Many of the synthetic fiber products that once fueled the rapid growth of the industry have become mature commodity products now characterized by low growth and lower profit margins. Intense global cost pressure, higher consumer expectations, a highly diverse customer base, shorter fashion cycles and reduced R&D spending have all contributed to the current malaise. What does the future hold and how can we reverse the trend to achieve and sustain the impressive credentials of the past? To add to the current dilemma, organizational ‘health’ and growth processes are constantly threatened in this era of turbulence. James Moore, in his book ‘The Death of Competition’ (1995) describes this dynamics as a ‘co-evolving’ one with unpredictable changes in markets, technology, workforces and organizations. Thus the drive for survival and success has translated, in recent times, to quest for resiliency – to survive and thrive in turbulences. On the other hand, most managers and academicians agree that innovation ensures superior organizational performance while recent research has shown that most resilient companies can dynamically orchestrate diverse innovation strategies. This has intensified the organization’s search for differentiated products and services, processes, business models, technology, strategies etc. pushing firms to gain competitive advantage and also to develop new knowledge and innovation performances to drive sustainable growth. This has resulted in organizations to follow multiple innovation strategies and to prudently devise their innovation repertoire for delivering growth, hence, success in turbulent times emphasizing resiliency. In this paper, authors diagnose an organization’s innovation in terms of the tendency to utilize its resources and dynamic capabilities, and streamline them along an ‘innovation topology’ viewed through a two dimensional matrix of (i) locus of development - innovation either internal or external to the organization, and (ii) change in performance - innovation either in use or being created newly. The portfolio of innovation strategies include sustaining innovation (internal) or through mergers and acquisitions (M&A)/joint ventures (JV) (by extending firm boundary) but using existing resources and capabilities in both cases; or radical/break-through innovations (creating new capacities internally) or disruptive/transformational innovation (exploring and creating new capacities beyond existing boundaries). A case study approach is adopted using Du Pont Company with its unparallel 200 years of ‘history of innovation and transformation’ for validating the proposed model. This is seminal from both business and academic theory-building perspective for devising unique innovation repertoire and organizational resiliency for continual growth.

 • 1045.
  Aneja, Arun
  et al.
  Department of Engineering, East Carolina University.
  Pal, Rudrajeet
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kupka, Karel
  TriloByte Statistical Software, Ltd..
  Militky, Iri
  The Technical University of Liberec.
  Towards a circular economy in textiles: RESYNTEX and the European Uniion2016In: Fibres and Textiles (Vlákna a textil), ISSN 1335-0617, Vol. 23, no 3, p. 15-21Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Europe is at crossroads in terms of growth and living standards. The nexus between circulareconomy, RESYNTEX and textile provides direction and opportunity for seamless prosperity. The currentstrategy consisting of a linear economy for resource utilization, a surprisingly wasteful model of valuecreation, is leading to decline in prosperity and concomitant global influence. It must develop a moreresource savvy circular economy, with the biological and mineral nutrients of modern society continuouslycirculating. Rather than face a bleak and uncertain future dependent on resources from overseas, Europeneeds to develop technologies towards self-sufficiency in energy and water and keep materials requiredfor consumption flowing [1]. This will insure reduction in virgin resources and treat waste as a valuableinput rather than a burden for welfare of society and the environment.RESYNTEX, the European Union’s Horizon 2020 research and innovation funded program, will producesecondary raw materials from blends and pure components of unwearable textile waste and is expectedto have a strong circular economy focus. The project will develop and demonstrate a strategic design forclosed loop textile recycling throughout the value chain.

 • 1046. Aneja, Arun
  et al.
  Pal, Rudrajeet
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Militky, Jiri
  Kupka, Karel
  Kremenakova, Dana
  Torstensson, Håkan
  University of Borås, Swedish School of Textiles.
  Textile Thru the Looking Glass: A Novel Perspective2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Today, textiles and fiber science in US, Europe and Japan from its once lofty perch in the global economy, stands in stark contrast to its preeminent position of few decades ago. Its influence on the society as a whole has eroded enormously. Many of the synthetic fiber products that once fuelled the rapid growth of the industry have become mature commodity products now characterized by low growth and lower profit margins. To add to the current dilemma, organizational ‘health’ and growth processes are constantly threatened in this era of turbulence. Thus the drive for survival and success has translated, in recent times, to quest for resiliency – to survive and thrive in turbulences. On the other hand, most managers and academicians agree that innovation ensures superior organizational performance while recent research has shown that most resilient companies can dynamically orchestrate diverse innovation strategies. Resiliency in such a context has become a prerequisite for a sustained long term business prosperity fuelled by diverse technological innovations. This has intensified the organization’s search for differentiated products and services, processes, business models, technology, strategies etc. pushing firms to gain competitive advantage and also to develop new knowledge and innovation performance to drive sustainable growth. Organizations now follow multiple innovation strategies to pragmatically devise their innovation repertoire for delivering growth, hence, success in turbulent times while emphasizing resiliency. What does the future hold and how can we reverse the trend to achieve and sustain the impressive credentials of the past? To understand the significance of what the future may hold, and to reverse the downward spiral of the industry, we must evaluate the successes and failures of the past and come to grips with rapid global changes and turbulences currently underway. The present article seeks to explore such an inexorable phenomenon of quantifying and correlating innovation and business resiliency over a time line, from the annual financial data of 35 healthy and unhealthy companies along with 5 textile companies over a span of few decades. These are then extrapolated with certain predictive capabilities to suggest future trends and strategies for the textile companies. Learning from these companies, if adopted, will yield capacity to transform the scenario. Assessments and classification of the economic health of a company is typically made based on some quantity derived from selected indices, such as Altman’s Z-score. These methods can describe an instantaneous status, or a “time snap” of an economical subject but lack information about the time-dynamics of the assessment, which is important for investors, shareholders and the management. We suggest using historical data to estimate current trends in the form of the first and second time-derivative of the appropriate quantity in the time domain. This new information is independent on the quantity itself and beside more precise description can be used as new predictor to improve effectiveness of classification of successful and unsuccessful subjects. This approach is further discussed in this paper.

 • 1047.
  Anell, Nicklas
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Haverstal, Albin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Sociala aspekter på en multikulturell byggarbetsplats: Arbetsmiljö & säkerhet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The report is written in collaboration with H2 Entreprenad AB and focuses on the workenvironment with foreign subcontractors on the Swedish labor market in the constructionindustry. A comprehensive literature study has been done and completed with an interviewstudy.The construction industries production rate is at levels equal to the days of the millionprogram in the 60s and 70s. 710 000 new homes are needed between 2015 and 2025according to Boverket. With such pressure on the construction industry, companies havedifficulty in obtaining labor. This is one of the reasons why posted workers have increasedsignificantly in Sweden in recent years.The foreign labor force gives access to new skilled labor, which is usually cheaper. However,the requirements of management of foreign subcontractors taken in are increasingsignificantly, leading to enlarged costs. The risk of a foreign worker being injured in aSwedish workplace is also 36 % higher, and the risk of dying is four times the size of aSwedish. This means that a greater focus on a functioning work environment is needed, whichwill operate despite language barriers.The social and cultural differences are analyzed and processed in the report, how hierarchiesand guidance for professional workers are done in a comparison between Swedish and foreignsubcontractors.

 • 1048.
  Angel, Mikael
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lungström, Annie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Inte bara något man sätter upp på väggen”: En studie om pedagogers reflektioner kring pedagogisk dokumentation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien använder sig av ett didaktiskt perspektiv, då arbetet med pedagogisk dokumentationär till för att analysera och reflektera över vad som sker, hur lärande ska skapas, varför lärandet skapas och för vem lärandet är till för. Det är relevant att undersöka just pedagogisk dokumentation för att det är ett aktuellt ämne som får mycket plats i arbetet på förskolan. Vårt intresse ligger i själva arbetsprocessen som sker när en pedagogisk dokumentation skapas, närmare bestämt pedagogernas reflektioner över dokumentationen. Pedagogisk dokumentation är något som varje pedagog utformar utefter den individuella verksamheten. Det är en process i processen, där en process kan vara att hantera, analysera och utvärdera den egna dokumentationen. I föreliggande uppsats innebär en process ett pågående lärande, ett arbete som är i en ständig progression. Det är något som aktivt sker och alltid utvecklas framåt och är konstant.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att skapa större kunskap om pedagogers reflektion om dokumentation och på vilka olika sätt dokumentationen betraktas som blivande pedagogisk. Mer specifikt riktar studien sig mot att undersöka vad pedagoger reflekterar över och för vem den pedagogiska dokumentationen utförs. Med hjälp av en kvalitativ studie vill vi undersöka hur pedagogers olika arbetsprocesser med dokumentation kan se ut.

  Metod

  I denna studie valdes en kvalitativ metod. Att använda en kvalitativ metod ger en större inblick i den pedagogiska verksamheten genom att den insamlade empirin fångar allt som sägs under en intervju. Denna kvalitativa studie i form av intervju har inspirerats av enfenomenografisk semistrukturerad intervju, där frågorna är utformade för att lägga fokus på det centrala ämnet i studien; reflektionen kring pedagogisk dokumentation. I arbetet med analys av empirin har en fenomenografisk analysmodell använts.

  Resultat

  Resultatet pekar på att arbetet med pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som är till stor hjälp för pedagoger som arbetar inom förskoleverksamheten. Det går att arbeta med pedagogisk dokumentation på många olika sätt men det slutgiltiga resultatet med arbetet med pedagogisk dokumentation är för att skapa en progression. Progressionen är till för verksamheten, för pedagogen och för barns lärande. Att arbeta med pedagogisk dokumentation i relation till de didaktiska frågeställningarna: hur, vad, varför och för vem gör att den pedagogiska dokumentationen blir mer innehållsrik och skapar en reflektion som speglar på professionen, barns utveckling och hur en aktivitet förs vidare.

 • 1049.
  Angelin, Camilla
  et al.
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Bjur, Louise
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Sökstilar och känslor: en studie om informationssökningsprocessen i skolan2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The aim of this master’s thesis is in part to investigate how pupils act and experience their information seeking in connection with a school task, and in part to identify which factors influence the information process. The essay’s theoretical framework is based upon Carol C. Kuhlthau’s model of the process of information seeking where actions, thoughts and feelings are regarded as integrated parts. Over and above these, we add a series of factors which influence pupils’ information seeking to this model. These factors are elucidated on the basis of earlier research, and we emphasize in particular the considerations of Louise Limberg and Mikael Alexandersson since they are contextualised in the school situation. Combined methods have been applied in this investigation. Through observation and interviews we have been able to explore how pupils set about seeking for information, and by interviewing we have reflected upon the pupils’ experiences of information seeking. Through observation and interviews we have even attempted to clarify what affects pupils’ information seeking. Our main result shows that there are variations among pupils’ information seeking and even how they experience this process. The different styles of seeking are mirrored in their actions, thoughts and emotions. One conclusion that can be drawn from our result is that pupils require supervision, support and understanding of the tension that can often occur in relation to seeking information. Another conclusion is that pupils who cooperate with one another experience fewer episodes of tension and that information seeking is perceived to be easier and learning more pleasurable.

 • 1050.
  Angelin, Kim
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Edeland, Agnes
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att överleva sitt barn: en litteraturstudie om föräldrars upplevelse av vården när deras barn vårdas i livets slut2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Palliativ vård innebär vård i livets slutskede och syftar till att främja livskvalitén och lindra lidande. När barn vårdas palliativt ses barnets förälder som närmast anhörig. Att ha ett barn som vårdas palliativt är livsomvälvande för hela familjen och vänder upp och ner på familjens vardag. Sjuksköterskan har en viktig roll i att möta familjen i detta och att bidra till en familjefokuserad vård där föräldrar inkluderas i omvårdanden av sina barn.

  Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva föräldrars upplevelser av deras barns vård i livets slutskede. Byggstenar till en välfungerande vårdprocess i livets slutskede är kontinuitet, stöd, delaktighet och kommunikation. När sjuksköterskan brister i dessa kunskaper kan detta försämra livskvalitén och skapa lidande. Det är därför viktigt att sjuksköterskan som har en ledande roll i vårdprocessen har denna kunskap. I litteraturstudien inkluderades åtta kvalitativa och en kvantitativ artikel vilka ligger till grund för studiens resultat. Två huvudkategorier framkom, vilka är kommunikation är en viktig del av mötet samt föräldrars och vårdpersonalens samspel, fem subkategorier framkom också. I diskussionen lyfts två nyckelfynd fram, vilka är vikten av information och kontinuitet i vårdandet.

18192021222324 1001 - 1050 of 17450
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf