Endre søk
Begrens søket
1234 1 - 50 of 160
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulhadi, Jessica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Haradinaj, Vjollca
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kvinnors och mäns arbetsmiljö: En kvantitativ jämförande studie om hur kvinnor och män upplever den psykosociala arbetsmiljön2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet i vår undersökning är att undersöka skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. För att kunna uppnå vårt syfte har följande frågeställning utformats: Är det någon skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av stress, mobbning, sexuella trakasserier, socialt stöd, chefsstöd och autonomi i deras arbetsmiljö? Studien har utförts via vår webbenkät på sociala medier, Facebook och LinkedIn. Vår metod har varit av kvantitativ art och genomförts med 112 respondenter. För att få så många svar som möjligt har vi delat enkäten offentligt och via Messenger med vänner som kunde ta del av den. Motiveringen till att detta material används i denna studie är att det kan bidra till en förståelse för respondenternas upplevelse av stress, mobbning, socialstöd, chef stöd, sexuella trakasserier, autonomi, inflytande och egenkontroll, samt för att kunna jämföra skillnader mellan män och kvinnor i dessa avseenden. Resultatet avslöjade inga skillnader mellan män och kvinnor som var statistiskt säkerställda Eftersom respondenterna i studien har deltagit på eget initiativ avviker de sannolikt från populationen i sin helhet avseende intresse för och erfarenheter av könsskillnader och frågor om arbetsmiljö. Resultatet kan därför inte generaliseras till andra grupper i samhället. Vidare forskning bör använda sig av randomiserade urval för att undersöka könsskillnader gällande stress, mobbning, sexuella trakasserier, socialt stöd, chefsstöd, autonomi, inflytande och egenkontroll.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2019:4
 • 2.
  Ahl, Karin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Svenningsson, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ett tack räcker långt: En kvalitativ studie om arbetsmotivation på ettserviceföretag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsmotivation är ett ämne inom arbetsvetenskapen som vi anser intressant att få en djupare förståelse kring. Vi har genomfört en kvalitativ studie utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Syftet var att ta del av respondenternas subjektiva livsvärldar och undersöka hur medarbetare på ett serviceföretag motiveras i sitt dagliga arbete samt att fånga upp ifall det finns motiverande omständigheter som saknas. Vi valde att använda oss av ett hälso- och skönhetsföretag som utmärks av arbetsförhållanden som långa arbetsdagar, obekväma arbetstider och en stressig arbetsmiljö.

  Vi samlade in vår empiri genom semistrukturerade intervjuer med sju medarbetare på vårt aktuella företag. Resultaten visar att medarbetarna ser faktorer som samhörighet mellan kollegor, meningsfulla arbetsuppgifter, personligt intresse i yrket samt ledarskapet på företaget som mycket viktiga för arbetsmotivationen. De faktorer som medarbetarna saknade i sitt dagliga arbete var uppskattning, både personlig och materiell, delaktighet i arbetet, kollektiva prestationsmål och kompetensutveckling.

  Vi diskuterar vårt resultat utifrån; Herzbergs tvåfaktorsteori, Maslows behovshierarki, Hackman & Oldhams motivationsteori, samt Deci och Ryans Self Determination Theory. Vi använder oss även av tidigare forskning ut förd av Wiley, Achim, Dragolea, Bălan, Grant, Basford och Offermann.

  Slutsatsen från vår studie är bland annat att det inte är stora och kostsamma belöningar som motiverar medarbetarna i det dagliga arbetet, utan ett enkelt tack räcker långt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahlvik, Isak
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Berg, Lina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att inte sminka en gris: En kvalitativ studie om hur en kommun i Västsverige tolkar och förhåller sig till employer branding2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Behovet av arbetskraft förväntas öka inom offentlig sektor och samtidigt som detta ökar upplevs tillgången till rätt arbetskraft minska. Genom att aktivt arbeta med employer branding sägs arbetsgivare kunna skapa attraktionskraft gentemot nya arbetstagare. Men frågan är om employer branding är en övergående trend bland dagens arbetsorganisationer, eller om yrkesverksamma inom området kommit att se det som en naturlig del i HR-arbetet. Med detta som utgångspunkt är studiens syfte att undersöka hur anställda inom en kommun i Västsverige tolkar och förhåller sig till begreppet employer branding. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi och data hämtades in genom en semistrukturerad intervjumetod.

  Resultatet visar att en stor orsak till att respondenterna anser det viktigt att arbeta med employer branding hänger samman med kommunens förmåga att rekrytera kompetent arbetskraft. Genomgående finns en enhetlig bild av begreppet. Dock belyser respondenterna på central nivå vikten av att ha etablerade värdeord i organisationen medan de på lokal nivå riktar större fokus på de anställdas situation. På central nivå har de tagit fram en kompetensförsörjningsplan som samtliga verksamheter till viss del måste förhålla sig till när det gäller insatser kopplade till employer branding. Samtidigt har också varje enskild förvaltning stor frihet att själva välja hur de vill arbeta med dessa frågor. Att arbeta med employer branding både externt och internt är något som upplevs som viktigt. De externa insatserna kopplas till marknadsföring, främst i form av icke-produktrelaterad sådan. Medan de interna insatserna som framhävs är vikten att skapa goda arbetsförhållanden.

 • 4.
  Ahmetovic, Minela
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Somi, Pontus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Uddh, Gabriella
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  "Inkludering är A och O...": Medarbetares erfarenheter av ledarskap på ett telekomföretag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Telekombranschen är präglad av ett stressigt arbetsklimat och hög personalomsättning. Personalomsättningen bidrar inte bara till höga ekonomiska personalkostnader, utan också till låg arbetsmoral och engagemang hos de anställda. Vi fann det därav intressant att undersöka hur medarbetarna på ett telekomföretag upplever ledarskapet i organisationen. Vidare syftade studien till att undersöka de krav, kontroll och stöd medarbetarna upplever samt hur medarbetarna på telekomföretaget förhåller sig till personalomsättningen. Studien är av empirisk karaktär och den metodologiska utgångspunkten var att göra en kvalitativ studie med abduktiv ansats. Den använda datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att medarbetarna på telekomföretaget upplever och identifierar flera olika typer av ledarskap, varav den demokratiska ledarskapsstilen mest uppskattad. Att inkludera, stötta och visa empati är tre centrala egenskaper som eftersöks av medarbetarna. Vidare upplever respondenterna att arbetet karaktäriseras av höga krav, låg kontroll samt lågt socialt stöd från chefer och organisation.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2018:3
 • 5.
  Ainamo, Antti
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hyöty, Jussi
  FIM .
  Vilen, Merita
  Case study of Nokia’s design strategy in mobile phones, 1980s to 20072016Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Case study of Cr8tv, joint research betweeen European Commission, Lancaster University, Politecnico Milan,  Corvinus University, and Gothenburg Universit

 • 6.
  Albihn, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Wallin, Lina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Arbetsmotivation: En kvalitativ studie om vad som kan öka och minska arbetsmotivation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kandidatuppsatsen har som syfte att utifrån ett chefs- och medarbetarperspektiv skapa förståelse för vad som ökar och minskar arbetsmotivation. I studien har vi tagit del av tre chefer och sex medarbetares uppfattningar kring ämnet. Med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer har vi försökt finna svar på syftet. Huvudfokus har varit att intervjua medarbetare men även deras chefer med anledningen att få två olika infallsvinklar. För att besvara våra frågeställningar har tidigare forskning samt arbetsvetenskapliga teorier används. Centrala teorier i studien har varit Hertzbergs tvåfaktorteori, Maslows behovstrappa, Alderfers ERG-teori, Hackman och Oldhams teori om arbetsdelning, SBT-teorin och Ingemar Torbiörns vetenskapliga modell kring prestation.

  Från resultatet framkom att medarbetarna uppgav att de blev mest motiverade av lön, utvecklingsmöjligheter, prestation och bekräftelse. Medarbetarna menade att de hade olika mycket tillgång till de tidigare nämnda faktorerna i sitt arbete idag. Det framkom även att motivation saknades hos flera av medarbetarna till stor del på grund av få utvecklingsmöjligheter samt nya regleringar. Det visade sig även i resultatet att cheferna är medvetna om att motivationen på vissa avdelningar är låg. Resultatet visar även på vilka egenskaper som kan vara fördelaktiga hos en chef samt vad chefer bör arbeta med för att öka motivationen. För att motivera medarbetare mer långsiktigt kan det vara viktigt att arbeta med inre motivationsfaktorer samt ge medarbetare möjligheten till utveckling på arbetsplatsen.

 • 7.
  Alic, Sanela
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  ”Man åker inte på en räkmacka direkt”: En studie om utlandsföddas arbetssituation på arbetsplatsen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har utlandsfödda personer ofta en sämre position på arbetsmarknaden än personer tillhörande majoritetsbefolkningen. Problembilden är ett relativt välkänt fenomen och består i svårigheten för utlandsfödda att komma in på den svenska arbetsmarknaden, samt att de som kommer in ofta har sämre arbetsvillkor jämfört med svenskfödda. En del tidigare studier påvisar skillnader i löner och befattningar men däremot finns det inte lika många studier som förklarar vad dessa skillnader innebär för individen på specifika arbetsplatser. Därmed är det av vikt att belysa utlandsföddas arbetsvillkor på arbetsplatsnivå och undersöka andra problemområden exempelvis karriärmöjligheter, instabilitet i arbetet och intern kompetensutveckling.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur utlandsfödda med sydeuropeisk bakgrund upplever sin arbetssituation och utvecklingsmöjligheter i arbete. Studien baseras på tio semistrukturerade intervjuer. Resultatet från studien visar att de intervjuade upplever vissa hinder i sitt arbete. Resultatet visar även att respondenters uppfattning kring utvecklingsmöjligheter inom sitt arbete skiljer sig åt med påtagliga skillnader mellan män och kvinnor.  Resultatet analyseras och diskuteras utifrån Tillys teori om beständig ojämlikhet, intersektionellt perspektiv samt strukturell diskrimineringsteori.

 • 8.
  Ambrén, My
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Johnsen, Lena
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Aktivitetsbaserat arbetssätt: hållbart om alla tar sitt ansvar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt föränderliga samhälle påverkar och utmanar sättet att arbeta samt organisera arbete. Många organisationer förändrar kontorsmiljö och arbetssätt i syfte att skapa en mer stödjande arbetsplats. En växande kontorstrend är det aktivitetsbaserade arbetssättet, hädanefter kallat ABW. Arbetssättet innebär ett papperslöst kontor, utformat i olika zoner anpassade efter de anställdas behov. Medarbetarna har inga egna platser utan uppmanas att välja arbetsstation utifrån arbetsuppgift. Konceptet syftar till att inspirera samt främja samarbete och innovation men också till att öka lönsamheten.

  Studien, vilken utgår från en kvalitativ ansats, syftar till att undersöka hur medarbetare i organisationen upplever att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkas av att arbeta aktivitetsbaserat samt vad i det förändrade arbetssättet som eventuellt leder till förbättrad eller försämrad upplevd hälsa samt arbetstillfredsställelse. Studien  visar  att  den  fysiska  arbetsmiljön  har  stark  positiv  inverkan  på  medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse men att arbetssättet i sig inte upplevs lika positivt. Medarbetarna nyttjar inte fullt ut arbetssättet så som det är tänkt och de olika zonerna upplevs många  gånger  ofunktionella.  De  främsta  orsakerna  till  upplevelsen  av  en  försämrad arbetsmiljö är dels att medarbetarna inte har sin fasta plats, dels svårigheterna att samla hela gruppen. Slutsatsen är att god hälsa och arbetstillfredsställelse lättare uppnås genom att beakta medarbetarnas individuella förutsättningar samt förmåga och vilja att hantera förändringarna som arbetssättet innebär. Vi anser studien vara av värde då kunskapen kring ABWs för- och nackdelar samt påverkan på medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa samt arbetstillfredsställelse  är  begränsad.  Genom  ökad  kunskap  och  förståelse  ökar förutsättningarna för ett mer hållbart arbetsliv.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2016:13
 • 9.
  Andersson, Adam
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Johnsson, Ulf
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ensam är inte stark: En kvalitativ studie om upplevelserna av att drabbas av utmattningssyndrom2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utmattningssyndrom är ett fenomen som först 2004 klassificerades som en sjukdom i Sverige. Statistik visar att 36 500 personer drabbas av utmattningssyndrom varje år i vårt land. Tidigare forskning visar att det finns fysiska och psykiska orsaker som påverkar sjukdomsbilden. Utöver dessa orsaker finns även social påverkan och samhällsnormer som bidrar till att en individ drabbas av utmattningssyndrom. Men framförallt är det arbetet och omgivningens påverkan som ses som den största bidragande orsaken till sjukdomen. Vi har därför genomfört en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats i form av semistruktuerade intervjuer, i syfte av att undersöka hur personer med en sjukdomshistoria av utmattningssyndrom ser på sjukdomen och vad de anser orsakade den.

  Vårt resultat visar på att respondenterna upplevde utmattningssyndrom som påfrestande och att kraven i arbetslivet kombinerat med kraven i privatlivet framhölls som en av de viktigaste orsaken till sjukdomen. Intervjupersonerna upplevde att det var påfrestande att träffa nya människor samt att arbetsgivaren inte gav det stöd i den utsträckning som våra respondenter behövde. Behovet av stöd från sin arbetsgivare samt sin omgivning var den tydligaste upplevelsen bland våra intervjupersoner. Samhällssynen och samhällsnormer om att individen alltid ska prestera, att ständigt vara glada och tillmötesgående kan vara en bidragande orsak till sjukdomen. Studien visar på att arbetsgivaren bör ta ett större ansvar och fungera som ett bra stöd för att en individ som drabbats av sjukdomen ska komma tillbaka till arbetet fortare och på ett bra sätt. Stödet från övriga omgivningen påverkar deras sjukdomsbild, där ett bra stöd resulterade i en snabbare rehabilitering för respondenterna. För att omgivningen ska kunna fungera som ett bra stöd krävs det att samhället tar sjukdomen på allvar.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2016:14
 • 10.
  Andersson, Agnes
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Månsson, Bo
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  The impact of uncertainty on the materials planning process in Swedish textile industry2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 11.
  Andersson, Angelica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Chindeh, Charlotta
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  “Det är en livsstil”: En kvalitativ studie om universitetslärares psykosociala arbetsmiljö2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lärare inom högre utbildning är av tradition en fri profession med hög autonomi vars arbetsmiljö präglas av ett gränslöst arbete. Denna studie undersöker universitetslärares psykosociala arbetsmiljö inom högre utbildning. Vårt fokus ligger på arbetsmiljöfaktorer som gränslöst arbete, egenkontroll, arbetsbelastning och flexibla arbetsvillkor.

  Studien har genomförts med hjälp av åtta stycken lärare inom högre utbildning med titlarna universitetsadjunkt och universitetslektor. En kvalitativ ansats har använts i denna studie och intervjuerna har varit av semisturkturerad karaktär. Teorier som utgår ifrån krav-kontroll-stöd, gränsdragningsstrategier och ett professionsperspektiv har tillsammans med tidigare forskning använts för att förklara respondenternas upplevelse av deras psykosociala arbetsmiljö inom valda områden som berör arbetsmiljöfaktorer.

  Studien visar att det gränslösa arbetet och de flexibla arbetsvillkoren underlättar respondenternas vardag i form av att kunna styra över när, var och hur arbetet ska genomföras. Dessa flexibla arbetsvillkor och det gränslösa arbetet medför dock en svårdefinierad gränsdragning mellan arbete och fritid. Universitetslärarnas arbetssituation präglas av en låg grad av återhämtning, hårt tidsstyrda ramar att förhålla sig till, en hög arbetsbelastning och höga krav. En annan aspekt som utmärker resultatet är att respondenterna även på sin fritid tenderar att vara tillgängliga när kollegor och studenter söker dem. Samtliga av dessa faktorer bidrar till att respondenterna inte upplever att tiden som finns till förfogande räcker till utan att det finns ett behov av att arbeta mer än den tid som formellt sett är avsatt för arbetet. Det vilar därför ett stort ansvar på individens egen förmåga att hantera deras arbetssituation och kunna dra en gräns mellan arbete och fritid. Det går därför utifrån resultatet att utläsa brister från arbetsgivarens sida i förhållande till arbetsmiljöverkets organisatoriska och sociala föreskrifter.

  Det framkommer även att graden av egenkontroll över arbetet har minskat på grund av nya styrformer inspirerade av New public management. Det har inneburit att universiteten är konkurrensutsatta och det finns ett behov av att anpassa sig efter studenternas efterfrågan. Även ett flertal reformer som bland annat autonomireformen har inneburit en avprofessionalisering för professionen i stort där linjestyrning får en allt mer utmärkande roll. Det innebär att lärare inom högre utbildning får allt mindre att säga till om i de frågor som rör kärnverksamheten.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2019:16
 • 12.
  Andersson, Jonna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Danbo Dahl, Helen
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Varför stannar inte chefen?: En kvalitativ studie om enhetschefers val att avsluta tjänsten i äldreomsorgen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste åren har medellivslängden i Sverige ökat och resurser har tilldelats äldre med behov av mer omfattande vårdinsatser. Kommunal sektor har även senaste åren genomgått stora omvandlingar, ett beställar-utförarsystem återfinns likväl som starka influenser från New public management skådas i verksamheterna. Samtidigt råder det personalbrist och svårigheter i att rekrytera utbildad personal på grund av dåliga arbetsvillkor. Liknande tendenser finns inom Vård- och äldreförvaltningen Borås Stad som har svårt att få sina enhetschefer att stanna.

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån enhetschefers upplevelser skapa förståelse för deras arbetssituation och vad som ligger till grund för deras val att avsluta sin tjänst inom Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad (VÄF).

  Teoretisk bakgrund: I denna studie har Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell använts. Resultatet har även analyserats utifrån New public management.

  Metod: Forskningsstudien bygger på sju kvalitativa intervjuer av enhetschefer inom Vård och Äldreförvaltningen som valt att avsluta sina tjänster.

  Resultat: I resultatet skapas förståelse för enhetschefernas påverkansmöjlighet på den operativa verksamheten och dess positiva upplevelse som detta genererar. Något som framkommer är dock att mål och värderingar i organisationen inte alltid förankras i verksamheten, något som leder till frustration. Även förhastade implementeringar som inte grundats skapar irritation. Utöver detta beskrivs låg kontroll och höga krav på en budget i balans som en stressor hos enhetscheferna. Det påtalas även att behovet av stöd från verksamhetschefen varierar likväl som möjligheten till en fullständig introduktion skiljer sig respondenterna åt. Orsakerna till val om avslutad tjänst för utvalda respondenter kan härledas till låga lönenivåer, stress, budgetansvar, personalansvar, ständig närvaro samt avsaknad av stöd och återkoppling.

  Diskussion: I diskussionen förs ett resonemang gällande hur NPM kommit att påverka VÄF och den arbetssituation enhetscheferna ställts inför. Borås Stads tydliga fokus på en budget i balans och intäktsfinansiering ställs i relation till krav-, kontroll- och stödmodellen. Implementeringar som inte förankrats i verksamheten och ospecificerade mål kopplas till den klämda position enhetscheferna ställs inför. Orsaksfaktorer till val om avslutad tjänst analyseras utifrån krav-, kontroll- och stödmodellen.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2018:9
 • 13.
  Andersson, Roy
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Quality-driven logistics2007Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The overall objective of this thesis is to describe and explain how different quality management philosophies can be combined in the supply/demand chain, in order to contribute to its resilience. The analysis is both quantitative and qualitative, based on theory and literature related to TQM, Lean, Agile and Six Sigma, one literature study and three case studies that were performed in companies. The studies are related to four research questions and are presented in four papers. The first research question focuses on similarities and differences between the quality management concepts TQM, Lean and Six Sigma. The findings were that TQM, Six Sigma and Lean have many similarities, but they differ in some areas. For examples Lean addresses process flow and waste, whereas Six Sigma addresses variation and design. The conclusion is that there is a lot to gain if organisations are able to combine these three concepts, as they are complementary. Two case studies and a literature survey supported the findings. The second research question focuses on outcomes in a logistics process if using quality management. The findings were that the quality management approach leads to risks being mitigated, managed and monitored and ensures a more effective, robust and flexible process, very much in line with the Agility philosophy. Solutions for quicker response to customers have also been introduced. The findings were supported by two case studies in seven companies. The third research question focuses on how prepared the transport- and logistics-oriented companies are for the application of quality concepts and quality management philosophy. The findings were that they can be described as being TQM-oriented. The companies do not consider Lean and Six Sigma to be future trends. Focus is on the customer, while they do not focus on variations or removing waste. The findings were supported by a case study in 24 companies. The fourth research question focuses on how quality concepts can contribute to risk control and resilience in an organisation. A combined Lean/Six Sigma approach by using Six Sigma framework and the last phase, Perfection, in the Lean concept, implies that the companies’ resilience, due to their strengthened ability to handle variability, risk management and agility, was improved. The findings were supported by two case studies in seven companies.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Andersson, Roy
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Supply chain resilience through quality management2009Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The length and complexity of the supply chain tend to increase, rather than diminish, thereby making the supply chain riskier and less predictable and, hence, more vulnerable. At the same time, customers are becoming increasingly demanding. The challenge to businesses today is to create a resilient supply chain in order to manage and mitigate risk and vulnerability. The purpose of the thesis is to explore, describe and develop the use of a combined quality management philosophy in logistics processes in order to improve supply chain resilience. The findings are supported by six studies, which are presented here in six papers. The studies show that there is a lot to gain if organisations are able to combine quality management philosophies, as they are complementary to one another. TQM places its strongest emphasis on the commitment and involvement of all employees. Lean is a discipline that focuses on process speed and removal of waste in order to increase customer value. Six Sigma benefits from an added focus on variability and design of products/services and processes. It has been indicated that a combined quality management philosophy makes the logistics processes more reliable, flexible, agile and robust while reducing cost. The companies’ risk awareness has increased and their risk management has been improved, thanks to the Six Sigma training programmes and philosophy. Using a combined quality management philosophy, the speed of production could be increased, and the responsiveness and flexibility could be improved, which means quicker response to changes. It has also been indicated that a combined quality management philosophy improves the companies’ resilience, due to their increased agility and strengthened ability to handle variability and risk management. Quality management tools can be very effective in the companies’ efforts to control supply chain risk and to identify risk sources of variation, even outside the focal company. In Six Sigma projects, the root cause of variation is often found outside the focal companies, which requires more collaboration in the supply chain. However, if the companies that use a combined quality management philosophy intend to become more resilient, they must involve suppliers and customers more in their own processes and design products/services and processes together. Collaboration with the suppliers and customers and the notion of how to extend a combined quality management philosophy outside the focal company are of importance in order to make the whole supply chain resilient. This could lead to a problem, especially since the conditions for transport and logistics in regards to the application of quality methods and tools represent a large area, unexploited by the companies. On the other hand, Six Sigma has standardised training courses, and it has been demonstrated how a Six Sigma framework can enable collaboration across companies’ boundaries in the supply chain, with the use of Six Sigma training and the DMAIC-roadmap as a common platform. Even if a combined quality management philosophy is effective and efficient, the companies must re-invest in additional methods, tools and strategies to make the entire supply chain resilient. It could be this re-investment in risk prevention and mitigation solutions that enables faster process responsiveness, the establishment of a risk management culture by creating common values, culture and rules in the supply chain and the use of logistics strategies and methods.

 • 15.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Hilletoft, Per
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Hilmola, Olli-Pekka
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Lean Six Sigma strategy in telecom manufacturing2014Inngår i: Industrial management + data systems, ISSN 0263-5577, E-ISSN 1758-5783, ISSN 0263-5577, Vol. 114, nr 6, s. 904-921Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Lean Six Sigma strategy ensures flexible, robust, and efficient processes. However, to make them more agile in order to sustain in today’s highly competitive environment, something more is required. This could include staff training, strengthening company culture and collaborating with key partners in the supply chain.

 • 16.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Hilletoft, Per
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Lean Six Sigma strategy: A case study from Sweden2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A Lean Six Sigma strategy ensures more flexible, robust, and efficient processes. However, to make them agile, something more is required. This could include training the staff, strengthening company culture and collaborating with key partners in the supply chain.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17. Andersson, Roy
  et al.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Svensson, Victor
  Preventive maintenance is an enabler for operation excellence in support processes2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  TPM in a Lean office environment can create values both in a business and an employee dimension. In the employee dimension TPM reduces the risk of missing/forgetting areas of responsibility and creates more involvement. In the business dimension objectives such as cost, quality and supporting the reduction of waste improved. Preventive maintenance meetings can be included and performed once a month in the ordinary departmental “stand-up meetings”. Methods like 5S, which need to be updated on a continuous basis, and standardized maintenance should also be connected to the TPM work. But first all employees should be trained in order to have the same direction/behavior.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Torstensson, Håkan
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  How to Integrate Suppliers by Training in Lean Thinking2013Inngår i: / [ed] Dahlgaard Park, Su Mi, Dahlgaard, Jens, Gomišček, Boštjan, University of Maribor , 2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: Much research has addressed how to implement lean in a focal company, but little has been published about how to integrate suppliers in strategies and the focal company’s culture, such as lean production or lean thinking. The purpose of the article is to investigate if suppliers can become more integrated in the supply chain by training in lean thinking at the focal company and to explain a possible structure of the training. Design/methodology/approach: A multiple-case study has been conducted of the focal com- pany and five of its supply companies. The findings are supported empirically by on-site interviews and by observations, as well as by a binomial two-proportion test that was used to analyse the statistical data of the delivery precision. Findings: While the training programme does not show a conclusive result for the supply chain, it has made a difference for all participating suppliers. In most cases the training programme was a trigger that started or boosted the internal work with continuous improvements. In some cases it helped create structured ways of working and improved the internal production flows.

 • 19.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Holmberg, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hur behåller vi våra värdefulla medarbetare?: En kvantitativ studie om vad som får yrkeserfarna ingenjörer att stanna hos en arbetsgivare2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to investigate what experienced professional engineers value regarding work related factors and what makes them stay in an employment and in an organization.

  Theory: The theory used is derived from relevant research regarding work life science and was divided into several parts. The first part contains research about Employer Branding and how employers can use strategies to attract candidates and retain current employees. The second part concerns turnover intentions which is used to examine whether there are relationships between work-related factors that professional engineers believe they have in their workplace and their intentions to stay. The third part embraces Model of retention which contains eight work-related factors which are divided into organizational- and job level. These eight work-related factors shows to have impact on retention of professional workers. Some items were added from Bloom Live Connect Grow Employer Branding framework to complete the ability to measure retention levels. At last we used theory regarding employee engagement to predict the target group’s engagement level to see if it had significant impact on retention of experienced professional engineers.

  Methodology: A cross-sectional quantitative approach was used in this study and a questionnaire was sent out to 301 experienced professional engineers that had an employment within a global industrial enterprise. Approximately 158 experienced professional engineers completed the survey which lead to a responding frequency of 52,5 % percent.

  Findings: The result of the study showed that almost all 26 items tested out of Model of retention scored high means. Therefore they proved to be important for the maintenance of professional engineers to make them want to remain in an employment and in an organization. The only work-related factor that showed statistical significance from the regression analysis performed was compensation. Another interesting disclosure found was that the target group proved to be engaged, but nevertheless, there was a greater intention to leave than to remain in the workplace.

  Practical implications: It is important for employers to pay attention to the results of this study when shaping workforce strategies to become competitive as an employer.

  Social implications: Engineers are a sought-after target group in the labor market and therefore it is important for employers and HR-departments to work with strategies regarding remaining valuable competences such as experienced professional engineers to ensure the future of the organization.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2017:10
 • 20.
  Andréasson, William
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Oxelman, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Universitetsstyrning: upplevelser, värderingar & konsekvenser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete har till syfte att belysa universitetslektorers och professorers upplevelser av- och attityder till den bedrivna verksamhetsstyrningen inom universitetet vi undersökt. Arbetet är en kvalitativ ansats och en intervjustudie, med teoretiska utgångspunkter i nyinstitutionell-, skandinavisk institutionell teori och Michel Foucaults maktteori. I resultatet framkommer en nyanserad uppfattning av verksamhetsstyrningen hos intervjupersonerna. Styrningen uppfattas som nödvändig och i viss mån legitim av intervjupersonerna, men det finns värderingsmässiga motsättningar avseende de forskningsinsatser som belönas inom verksamheten. Här framkommer det från flera intervjupersoner att den forskning som belönas är sådan som på grund av universitets formella struktur inte når ut till allmänheten, vilket är viktigt för de flesta intervjupersonerna. Intervjupersonerna riktar även kritik mot den nuvarande externa finansieringen av forskningen. I övrigt upplevdes arbetet som fritt av respondenterna, även om de gav uttryck för att det förekommer en högre grad av kontroll och hierarkiskt bestämmande idag än tidigare.

  Sammanfattningsvis kan det sägas att intervjupersonerna inledningsvis under intervjuerna hävdat en god samstämmighet med verksamhetsstyrningen och deras egna värderingar, men att värderingsmässiga skillnader uppdagats under intervjuns gång. Viktiga slutsatser vi dragit är att det tycks föreligga en skillnad mellan vad som för forskarkarriären framåt och vad som är av intresse för vissa av våra intervjupersoner. De arbetsresultat som värderas av ledningen inom universitetet är alltså inte fullständigt synonymt med de resultat våra intervjupersoner själva värderar. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt i Foucaults maktteori betraktar vi konsekvenserna av den nuvarande verksamhetsstyrningen som att forskare styrs efter ett snävt forskningsparadigm. Inom detta paradigm blir forskningsresultat svårligen tillgängliga för allmänheten och forskare som värderar samhällstillvändhet inom arbetet kan tänkas uppleva en konflikt. Då mellan forskning som meriterar och forskning som upplevs betydelsefull.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2019:20
 • 21.
  Anttila, Lena
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Eliasson, Sarah
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Återgång i arbete: En studie ur HR:s perspektiv angående återgång i arbete efter en långtidssjukskrivning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kontext: Sjukskrivning är ett mått på hållbarhet och antalet involverade aktörer är många. Aktörerna arbetar mot samma mål men har olika tillvägagångssätt. Eftersom internationell forskning fokusera mycket på samverkan mellan arbetsgivare och sjukvård är det intressant att öka kunskapen kring hur HR arbetar med återgång i arbete från långtidssjukskrivningar i ett svenskt kontext.

  Mål:  Denna  studie  undersöker  arbetet  med  långtidssjukskrivna  arbetstagare  ur  HR:s perspektiv, hur de arbetar för att bibehålla en arbetstagare efter en långtidssjukskrivning och hur samverkan ser ut mellan HR, företagshälsovård och Försäkringskassan.

  Metod: En kvalitativ intervjuguide utformades för HR-representanter med frågor relaterade till återgång i arbete och sex HR-representanter från olika stora privata företag intervjuades.

  Resultat: De flesta HR-representanterna arbetade på likartade sätt med återgång i arbete från sjukskrivning, oenigheter fanns främst beroende på vilken typ av arbetsområde HR- representanterna arbetade mot. Även synen på samverkan mellan företagshälsovård och Försäkringskassan var liknande.

  Slutsats: HR arbetar främst förebyggande för att undvika att ohälsa uppstår. Under sjukskrivningsperioden arbetar de främst med olika former av anpassningar som är möjliga. Dialogen står i fokus för att undvika att arbetstagaren går in i en ny sjukskrivning efter återgång i arbete. Samverkan med Företagshälsovården sker på arbetsgivarens direktiv och samverkan med Försäkringskassan är i vissa lägen ansträngd.

 • 22.
  Arkstål, Lotta
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hast, Mimmi
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  “Vad har de här gubbarna med min framtid att göra?”: En kvalitativ studie om förväntningar på personalvetarutbildningens innehåll och syfte2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Högre utbildning har under längre tid diskuterats i relation till arbetsmarknaden, där kraven på anställningsbarhet under det senaste decenniet blivit mer uttalat. Dock ifrågasätts högskoleutbildningens utformning och dess relevans för arbetslivet, då mycket av undervisningen fokuserar på abstrakta teorier istället för konkreta metoder. Detta dilemma dyker även upp inom de utbildningar som ska forma personalvetare. Intresset i denna studie mynnade därför ut i att undersöka lärares samt studenters förväntningar och upplevelser av utbildningsinnehåll och anställningsbarhet inom ett personalvetarprogram.

  Vår studie baseras på åtta intervjuer, fyra stycken inom respektive grupp, och visar att studenterna i regel har ett mer kortsiktigt perspektiv på vad personalvetarutbildningen önskas resultera i, där det finns en önskan och förväntning om att undervisningen ska vara mer praktisk. Detta resultat ligger i linje med våra föreställningar och den tidigare forskning som vi tagit del av. Lärarna däremot har ett mer långsiktigt perspektiv där utbildningen genom sin teoretiska anknytning ska leda till personlig utveckling samt kritiska reflektioner. Personlig utveckling i form av ökade allmänna kunskaper framkom överraskande nog även hos studenterna, dock inte lika tydligt. Slutligen kunde en tydlig koppling mellan anställningsbarhet och högre utbildning urskiljas, där begreppen samspelar med varandra. Utbildning uttrycks vara det mest centrala i anställningsbarhet då individen därigenom erhåller viktiga kompetenser och färdigheter för det kommande arbetslivet. Andra faktorer som framkom vara viktiga för en individs anställningsbarhet sammanfattas i kategorierna arbetslivserfarenhet, relevanta kompetenser samt personliga egenskaper.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2017:18
 • 23. Aronsson, Hanna
  et al.
  Hjort, Klas
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Näslund, Hanna
  Torstensson, Håkan
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Service delivery requirements of mail order/e-commerce customers: an important consumer insight2010Inngår i: Proceedings of Nofoma 2010, Kolding, NOFOMA , 2010Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Traditionally, mail order and e-commerce organisations view the consumers as one entity, meaning there is no differentiation of service. Research has shown that return levels depend on both age and lead-time, and consequently end user requirements are of great interest. This study investigates expected lead-time service requirements of one organisations mail order/e-commerce customers and measures the gap between the expected and the specified service. A case study was performed with one of the leading Swedish mail order/e-commerce organisations. The descriptive study combined qualitative and quantitative data answering questions regarding the consumer’s requirements and how they vary depending on age. This research is based on primary data from a customer survey with answers from more than 6 000 respondents. The proposition that the gap between specified and expected customer service requirements varies with age and lead-time was supported, thus indicating that mail order and e-commerce organisations should work closer with their customers. They should likely segment their customers and differentiate their service delivery. The presented research results describe what service requirements regarding lead-time are, and how they vary with age for customers of one organisation. There is a gap between the customers’ service requirements and the service specified/delivered by the case organisation and the gap varies with age as proposed. The only normative statement is that close cooperation between the case organisation and its customers is vital. How customers should be categorized and how to differentiate the service delivery will be topics of further research.

 • 24.
  Arttonen, Pia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lindell, Mattias
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  ”Jag säger upp mig”: En kvalitativ studie om kundtjänstmedarbetares upplevelse av att arbeta prestationsbaserat och målstyrt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få förståelse för kundservicemedarbetares upplevelse av att arbeta inom en prestationsbaserad och målstyrd organisation. Vi ville även undersöka vilken betydelse arbetsvillkoren hade för deras val att avsluta sin anställning. Vi har utgått från det hermeneutiska perspektivet som handlar om att tolka och förstå. Metoden som användes var kvalitativ forskningsmetod. För att samla in empiri genomförde vi semistrukturerade intervjuer med sex stycken respondenter som hade valt att säga upp sig inom sex månader från det att de påbörjade sin anställning. Vid analysen av den empiri vi samlade in använde vi oss av begreppen krav, kontroll och stöd då vi i teorin har utgått från Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell. Ytterligare teori vi har utgått ifrån är Foucaults maktbegrepp samt Herzbergs hygien och motivationsfaktorer. Resultatet i vår studie påvisade att våra respondenter upplevde att arbetet inom prestationsbaserad och målstyrd organisation präglades av höga arbetskrav. Vidare upplevde våra respondenter att det sociala stödet i organisationen var av stor vikt och de upplevde det som mycket gott men att det inte räckte för att väga upp andra brister i arbetsvillkoren. Slutligen så uppgav samtliga respondenter att arbetsvillkoren hade haft betydelse för deras val att avsluta sina anställningar. Vi kunde se att upplevelsen av den positiva effekt det sociala stödet hade haft för våra respondenter fungerade som en buffert men att arbetsvillkoren med de höga kraven slutligen gjorde så att respondenterna sade upp sig.

 • 25.
  Arwidsson, Viktoria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hedenquist, Victoria
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  "Jag äger mitt liv": En studie om fastighetsmäklares erfarenheter av gränslösa arbetsvillkor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Framväxten av ett alltmer flexibelt arbetsliv har bidragit till att gränserna mellan arbete och fritid successivt luckrats upp. Samtidigt har digitaliseringen möjliggjort för en ständig uppkoppling och med hjälp av olika teknologiska hjälpmedel kan individen numera arbeta vart som helst och när som helst. Detta innebär att ett större ansvar tillskrivits individen att själv vara den som kontrollerar och strukturerar upp sitt arbete. Samtidigt ställer den ökade konkurrensen allt högre krav på tillgänglighet och ett kundbemötande i världsklass.

  Denna studie syftar till att undersöka huruvida ett gränslöst arbete yttrar sig för fastighetsmäklare på två kontor. Med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv, Hochschilds teori om emotionellt arbete och Foucaults teori om den självdisciplinerade styrningen har vi sedan analyserat vår empiri. Vidare har vi utgått från tidigare forskning som berör flexibelt arbete, återhämtning, teknologins påverkan, roller samt gränsdragningen mellan arbetstid och fritid. Vi utgick från en kvalitativ metod och genomförde 8 stycken semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att fastighetsmäklaryrket i stor utsträckning innefattas av ett gränslöst arbete. Samtidigt kräver yrket en skicklig ”skådespelare” för att kunna bemöta kunderna. Den ständiga tillgängligheten är en faktor som samtliga upplever på olika sätt och de har därav utvecklat strategier för att kunna hantera detta. Resultatet synliggjorde även att kvinnorna i större utsträckning än männen upplever sig ifrågasatta av kunder vilket gör att de inte känner sig betrodda i sin yrkesroll på samma sätt. Vidare kan de olika upplevelserna och strategierna tänkas grundas i huruvida respondenterna förhåller sig till yrkesrollens krav eller ej.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2019:10
 • 26.
  Attfors, Alicia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Berner, Valeria
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Engagerat ledarskap och allas delaktighets betydelse för välmående: Kvantitativ studie kring välmående inom byggbranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie bygger på teorier kring positiv psykologi och flourish (blomstring). Målet med positiv psykologi och blomstring handlar om att uppnå höga nivåer av lycka, mening och tillfredsställelse. Grundtanken med blomstring är att alla individer ska uppnå en hög nivå av mentalt välmående. Studien som följer utfördes på ett anläggningsföretag med syftet att undersöka om det finns några samband mellan de anställdas välmående och variablerna ’engagerat ledarskap’ och ’allas delaktighet’. Studien kommer också att innefatta en jämförelse mellan yrkesarbetares och tjänstemäns upplevelse och syn på välmående. Detta utfördes med hjälp av en enkätstudie uppdelad i två delar med två olika mätverktyg där första delen mätte välmående och andra delen de oberoende variablerna ’engagerat ledarskap’ och ’allas delaktighet’. Datainsamlingen skedde delvis elektroniskt och även ute i produktionen. Bland annat användes PERMAH-modellen som ett mätverktyg vid insamlingen av den empiriska datan. Analysen av empirin skedde genom ett utförande av ett t-test och regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS. Här jämfördes välmåendet mellan yrkesarbetare och tjänstemän och de oberoende variablernas betydelse för välmåendet. Resultatet visade att ’allas delaktighet’ hade störst betydelse för välmående i båda yrkesgrupperna men inget av resultaten var statistiskt signifikanta. I diskussionen resoneras det kring huruvida andra indexvariabler kunde gett ett tydligare och eventuellt statistiskt signifikant resultat. Den låga urvalsstorleken tas också upp som en bidragande faktor till det osäkra resultatet.

 • 27.
  Bahtijaragic, Merima
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Davidsson, Monica
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hedin, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Delaktighet: En kvalitativ studie om en delaktighetsmodell i kommunal verksamhet och hur den fungerar i praktiken2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har gjorts för att se hur en delaktighetsmodell i kommunal verksamhet fungerar i praktiken och om huvudsyftet, att ge personer med funktionsnedsättning ett ökat inflytande och en större delaktighet uppnås i realiteten. Detta då modellens utförande är tänkt att fungera utifrån ett nerifrån och upp perspektiv där personer med funktionsnedsättning själva ska ha möjlighet till inflytande och att få känna sig delaktiga i sin vardag.  Forskning som finns om delaktighetsmodellen är begränsad men forskarna är eniga om att det finns en problematik kring bemötande och kommunikation gentemot de funktionsnedsatta och att detta kräver utbildning hos personal och vägledare. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Deltagarna i studien är chefer, personal och vägledare från kommunal verksamhet i Västra Götalands region och de arbetar med personer med funktionsnedsättning. De teorier vi använt oss av är Habermas kommunikationsteori och Foucaults maktteori.

  Frågeställningar som respondenterna fick reflektera över, var bland annat deras syn på vad delaktighet hos personer med funktionsnedsättning är för dem och om de upplever någon förändring i sitt bemötande. Vi har även haft ett intresse i att ta reda på om det är personerna med funktionsnedsättning själva som får bestämma vilka ämnen som anses relevanta att vara delaktiga i och om besluten de fattar verkligen träder i kraft. Förhållningssättet vi utgått ifrån har varit kritiskt med fokus på dialog, makt och dold makt. Vad som har framkommit i resultatet är att modellen har bidragit till ett förändrat arbetssätt hos personal. Makten har omfördelats mellan personal och brukare. Alla intervjupersoner tror på modellen men har farhågor över att modellen kommer att stanna upp och endast bidra med en tillfällig delaktighet, något som vi problematiserar i diskussionen.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2016:3
 • 28.
  Bengtsson, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Pellby, Lovisa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  De anpassningsbara: En kvalitativ studie om strategier för anställningsbarhet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Följande undersökning har utgått från ett kvalitativt metodval med semistrukturerade intervjuer. Den är genomförd utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, har kodats efter marginalmetoden, analyserats genom ad hoc och tolkats utifrån en hermeneutisk ansats. Deltagarna som gav undersökningen dess karaktär var Sandra, Emelie, Johanna, Erik, Jonathan och Kalles subjektiva uppfattning av undersökningens fenomen. Syftet med undersökningen var att belysa vilka strategier de använder för att göra sig anställningsbara.

  Teorier som undersökningen bygger på är Bourdieus kapital, habitus och fält; Granovetters betydelse av kontaktnät och Goffmans framträdande. Undersökningens resultat visar att deltagarnas strategier för att finna jobb är via kontakter och jobbförmedlingssajter. För att få ett jobb, förutsätter deltagarna att man har kontakter, utbildning och arbetslivserfarenhet. Strategierna för att behålla jobbet är främst att hålla sig attraktiv på arbetsplatsen genom bra prestation och god attityd. Strategier när deltagarna söker jobb är i allmänhet att hålla sig förberedda, anpassa sig och agera förebyggande utifrån enskild situation. Arbetsmarknaden upplevs generellt av deltagarna som hård i den bemärkelsen att det är svårt att få jobb, framförallt för dem utan utbildning och arbetslivserfarenhet. Deltagarna upplever överlag att deras egna möjligheter till att få ett arbete är goda.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Bengtström, Henrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Larsson, Charlotte
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Aktivitetsbaserat arbetssätt: Nöjda medarbetare med rätt förutsättningar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Globaliseringen och omvärldens påverkan av de moderna organisationerna har skapat nya krav och mål för våra svenska arbetsgivare. Flexibilitet och snabba förändringar måste dagens arbetsgivare vara väl anpassad för. Detta i sin tur innebär att även arbetstagaren måste vara redo att klara av liknande krav. Ny teknik och nya sätt att arbeta på har givit den moderna kontorsarbetaren en vardag som kan vara helt papperslös och inte heller knuten till en och samma plats. Det centrala för det nya arbetssättet är självfallet att öka lönsamheten, men fördelar som ökad kreativitet och ökat samarbete medarbetarna emellan lyfts fram som fördelar från arbetsgivarens sida. Denna studie utgår från en kvalitativ ansats. Målet med studien var att fånga medarbetarnas upplevelser av att arbeta aktivitetsbaserat. Studien har inte som avsikt att förklara om detta nya arbetssätt är bra eller dåligt för arbetstagaren utan enbart som för avsikt att fånga deras upplevelse. Studien visar att den generella upplevelsen av att arbeta aktivitetsbaserat är god, men att upplevelserna varierar mellan olika individer. Slutsatsen är att de anställda behöver ha en känsla av att kunna kontrollera sin vardag och möjligheter att välja rätt plats för rätt arbetsuppgift för att detta arbetssätt skall upplevas bra. Studien anser vi har ett värde på grund av att den mäter medarbetarnas upplevelse. Det är något som inte har forskats mycket om tidigare i detta allt mer förekommande sätt att utforma moderna kontor på. Om vi fångar medarbetarnas upplevelse av att arbeta i denna miljö kan vi enklare förstå hur den upplevs och med bättre förutsättningar förbättra arbetsmiljön på sikt i ett samhälle som löpande ställer nya krav på organisationerna och de anställda.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2018:15
 • 30.
  Bergendahl Andersson, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Klintenberg, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Said, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Det gränslösa arbetets pris: När 24 timmar om dygnet inte räcker till2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens arbetsmarknad präglas av flexibla arbeten där hög tillgänglighet utgör en naturlig del av arbetet. Med hjälp av kommunikationsteknologin kan individer utföra arbetsuppgifter på valfri tid och plats vilket innebär att individerna kan vara tillgängliga i högre utsträckning än förr. Den ökade tillgängligheten i arbetslivet samt teknikens utveckling har bidragit till att gränserna mellan arbete och fritid suddats ut; ett gränslöst arbete har uppstått. I denna kvalitativa studie har egenföretagare och rekryterare intervjuats i syfte att undersöka varför individer väljer att vara tillgängliga för arbete utanför ordinarie arbetstid samt vilka konsekvenser denna tillgänglighet bidrar till. Vidare har även studien undersökt i vilken utsträckning tillgängligheten påverkar individernas möjlighet att kunna balansera arbetslivet och privatlivet. För att kunna svara mot studiens frågeställningar har olika teoretiska utgångspunkter tillämpats i form av krav- och kontrollmodellen, självuppfyllande profetia samt copingstrategier. Detta har sedan ställts i relation till tidigare forskning samt empirin.

  Studien visar på att respondenternas engagemang och kontrollbehov i hög utsträckning kan förklara orsakerna till varför de väljer att vara tillgängliga för arbete utanför ordinarie arbetstid. Även kraven och förväntningarna från omgivningen och dem själva påverkar respondenternas höga tillgänglighet, detta hör samman med en självuppfyllande profetia. Det gränslösa arbetet resulterar i att respondenternas arbetsliv och privatliv flyter samman, vilket skapar stress och frustration då dygnets alla timmar inte räcker till. Därför tillämpar respondenterna olika copingstrategier för att hantera arbetssituationen. I slutändan blir balansgången mellan arbetsliv och privatliv diffus.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2016:4
 • 31.
  Berggren, Pernilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bylin, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Crona Gore, Stephanie
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  ”Vi är inte här för att mäta som man kan tycka emellanåt”: En studie om ledarskap inom sjukvården2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhällets pågående förändring och arbetsplatsens ständiga omorganisation påverkar medarbetaren på flera plan. De höga samhällskostnaderna för psykosocial ohälsa har uppmärksammats flitigt under senare år där offentligt anställda står för en stor del av sjukskrivningarna i Sverige. I detta tar vårt arbete avstamp där uppsatsens övergripande syfte har varit att få en ökad kunskap och djupare förståelse för hur vårdenhetschefer, som arbetar inom offentlig sjukvård ser på sitt ledarskap och vilken typ av ledarskap de anser sig tillämpa. De centrala forskningsfrågorna har varit vilka möjligheter dessa chefer har att tillämpa sitt ledarskap inom den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön, samt hur de själva ser på sitt ledarskap och ansvar.

  Studien visar att cheferna strävar efter relationsanpassade ledarskap, men tidsbrist och en verksamhet som styrs av policy och rutindokument gör det svårt att bedriva den typen av ledarskap. Ansvarsfrågan kring arbetsmiljön visar sig vara relativt oklar, även om chefens ansvar blir större har medarbetaren även ett individuellt ansvar. Studien har en kvalitativ forskningsansats och utgår från åtta semistrukturerade temainriktade forskningsintervjuer som berört den självupplevda processen.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2017:5
 • 32.
  Berglin, Lena
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Ellwanger, Marion
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Hallnäs, Lars
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Worbin, Linda
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Zetterblom, Margareta
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Smart Textiles: what for and why?2005Inngår i: Nordic Textile Journal, ISSN 1404-2487Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Berndtsson, Linn
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hasselström, Rebecca
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  "Jag vill ha ett jobb!": En kvalitativ studie om personalvetarstudenters upplevelser av begreppet anställningsbarhet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Begreppet anställningsbarhet förekommer allt mer på den svenska arbetsmarknaden där det hänvisar till en individs möjlighet att få en anställning såväl som förmågan att förbli anställd. Det är upp till den enskilde individen att förbli anställningsbar och att utbilda sig är ett sätt att göra sig attraktiv på arbetsmarknaden. Syftet med denna studie är att belysa ett urval av personalvetarstudenters upplevelser av begreppet anställningsbarhet. I studien undersöktes hur snart nyexaminerade personalvetarstudenter resonerar kring sin egen anställningsbarhet samt huruvida utbildning bidrar till att öka deras anställningsbarhet. Metoden som tillämpades var kvalitativ och vi utgick ifrån en semistrukturerad intervjuguide. Resultatet påvisade av studenterna generellt sätt definierar anställningsbarhet som “någon värd att anställa” och samtliga studenter framhöll utbildning som avgörande för en individs anställningsbarhet. Studenterna menade dock att utbildning inte räcker för att göra en individ attraktiv på arbetsmarknaden utan betonade betydelsen av relevant arbetslivserfarenhet samt personliga egenskaper som social kompetens och flexibilitet.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2016:11
 • 34.
  Berntsson, Frida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gartram, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  “Du måste vara flexibel och engagerad”: En studie om anställningsbarhetsdiskursens närvaro i rekryteringsprocessen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar hur anställningsbarhet är ett föränderligt fenomen som fått ökad betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsbarhet kan förstås som en diskurs i samhället gällande hur en individ bör vara för att få arbete, kunna behålla det samt kunna få ett nytt om situationen kräver det. Individer som inte ryms inom diskursen för vad som anses anställningsbart riskerar att exkluderas från arbetsmarknaden. I rekryteringsprocessen operationaliseras anställningsbarhet och rekryteraren har makt att definiera vem som är anställningsbar.

  Syftet med studien är att genom rekryterares upplevelser analysera anställningsbarhet och dess påverkan i rekryteringsprocessen samt undersöka huruvida rekryterares förhållningssätt till fenomenet reproducerar eller utmanar diskursen om anställningsbarhet. Studien genomfördes med ett kvalitativt angreppssätt med semistrukturerade intervjuer. Vidare har studien tagit fasta vid Foucaults konceptualisering av styrningsrationaliteter och relationell makt samt Becks teori om individualiserad riskhantering i det moderna samhället, vilket empirin analyserats utifrån. Resultatet visar att rekryterarnas uppfattning om anställningsbarhet kan förstås i termer av att uppfylla formella krav, uppvisa önskvärda personliga egenskaper samt hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden genom att vara flexibel. Uppfattningen tyder på ett individualiserat ansvar för anställningsbarhet. Anställningsbarhetsdiskursen upplevs påverka bedömningen i rekryteringsprocessen i form av ett sorteringsverktyg, där individen konstrueras som anställningsbar respektive icke anställningsbar. Till följd av diskursens påverkan i bedömningen kan rekryterarnas förhållningssätt förstås reproducera den rådande diskursen om anställningsbarhet, snarare än att utmana den.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2018:17
 • 35.
  Björkquist, Jonas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sandberg, Robert
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Förtroendefulla relationer som verktyg: En kvalitativ studie om enhetschefers förutsättningar och upplevelser av personalarbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En enhetschef har stora krav på sig att generera en bra verksamhet med de anställda de har till sitt förfogande. Verksamheten skall ske effektivt och med god kvalitet. Det gäller att enhetschefen har kompetens, resurser, rimliga krav, kontroll över sitt arbete och en stöttning för att de skall kunna skapa en bra arbetsmiljö. Det ligger således i enhetschefens uppgift att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare, så att de gör sitt yttersta för att uppnå verksamhetens olika mål. En viktig kompetens för en enhetschef är att kunna bilda goda relationer med sina medarbetare. Relationer bidrar till ett gott arbetsklimat som i sin tur genererar en god kvalitet och effektivitet i verksamheten. En svårighet med detta relationsskapande är dock den personliga integriteten.

  Studiens syfte är att undersöka enhetschefernas upplevelser av den personliga integritetens påverkan på arbetsplatsen och den psykosociala arbetsmiljön. Fokus kommer ligga på enhetschefernas förhållningssätt till personlig integritet. Vi vill även undersöka enhetschefernas upplevelser av förutsättningar och stöd gällande skapandet av goda arbetsförhållanden. Vi har genomfört en kvalitativ studie med ett fenomenologiskt perspektiv där vi genomfört intervjuer med åtta enhetschefer från diverse organisationer. Vi har huvudsakligen analyserat empirin utifrån Goffmans Dramaturgiska teori. Med teorin som bas har vi kunnat göra konklusionen att enhetscheferna upplever ett behov av att anpassa sitt sätt och hur de själva framställer sin person beroende på tillfälle och medarbetare. Enhetscheferna är medvetna och gör gränsdragningar för såväl sin egen som medarbetarnas personliga integritet och lägger stor vikt vid att skapa förtroendefulla relationer. I detta arbete har enhetscheferna förutsättningar i form av olika stöd, men även motstånd.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2018:12
 • 36.
  Blomgren, Julia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jernberg, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Det ligger på individerna själva att uppdatera sin kompetens: En kvalitativ studie om kompetenskrav och kompetensutveckling inom IT-branschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  IT-branschen präglas av föränderlighet och konkurrens vilket gör att behovet av strategiska kompetenser blir allt mer påtagligt för dagens IT-företag. Kompetenta medarbetare kan användas som en form av beredskap, där graderna av kompetenser varierar vilket innebär mer eller mindre konkurrensfördelar. Syftet med studien är att belysa ett urval medarbetares upplevelser inom IT-branschen angående kompetens och kompetensutveckling i relation till deras arbetssituation. Vidare är det att undersöka hur deras chefer anpassar kompetensförsörjningen till den föränderliga marknaden samt förväntningar kring medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling. Den metod som applicerades var kvalitativ med utgångspunkt från en semistrukturerad intervjuguide.

  Resultatet visade att upplevelserna kring kompetenskraven styrs till avgörande del av medarbetarnas privata intresse för sitt yrkesområde. Det framkom vidare att ett flertal olika faktorer samspelar i organisationers satsningar på medarbetarnas kompetensutveckling, vilket också bekräftas av tidigare forskning. Studien påvisar att företaget anpassar sig utifrån användandet av en lärande organisationskultur och att rekrytera individer med rätt personlighet, medan medarbetarna till avgörande del tar ett eget ansvar samt ibland väljer att sitta hemma med arbetsrelaterade uppgifter. Det rekommenderas mer forskning ur ett medarbetarperspektiv för att få ökade kunskaper och förståelser kring kompetens och olika anpassningsstrategier när det kommer till att bemästra en instabil och skiftande marknad.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2017:2
 • 37.
  Brandt, Jessica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Svensson, Elise
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Motivation i äldreomsorgen: En studie om undersköterskors motivation till att förlänga arbetslivet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag står Sverige och övriga Europa inför utmaningar som kan komma att påverka de nationella välfärdsstaternas hållbarhet. En av de största utmaningarna handlar om demografiska förändringar som innebär att den arbetsföra befolkningen minskar samtidigt som den äldre befolkningen ökar, vilket medför ett ökat omsorgsbehov. Detta är något som främst kommer drabba äldreomsorgen då antalet vårdtagare kommer öka samtidigt som stora pensionsavgångar kommer innebära stor brist på framförallt undersköterskor. Det är således av vikt för kommuner att kunna behålla befintliga undersköterskor i arbete så länge som möjligt. Denna studie är därför ämnad till att undersöka hur kommuner kan arbeta för att undersköterskor i äldreomsorgen ska förlänga sina arbetsliv. Detta görs genom att undersöka vilka faktorer som motiverar undersköterskor att stanna i arbete efter pensionsålder. Med utgångspunkt från Herzbergs (1959) tvåfaktorteori samt Karaseks (1979) krav- kontroll- och stödmodell genomfördes kvalitativa intervjuer på åtta respondenter. Resultatet visade att framförallt interpersonella relationer, ledarskap samt fysisk och psykisk arbetsmiljö är faktorer som kommuner kan arbeta med för att bli framgångsrika i att lyckas behålla undersköterskor i arbete efter pensionsålder.

 • 38.
  Calestam, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gimmersta, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lika poäng för olika arbete: En jämförelse mellan sjuksköterske- och OPUS-studenters upplevda arbetsbelastning vid Högskolan i Borås2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vi lever idag i ett informations- och kunskapssamhälle där lärande och utbildning är mer centralt än någonsin tidigare. Trots värdet av den högre utbildningen så har ett antal studier visat att stress och psykisk ohälsa har ökat bland studenter, där studenter vid bland annat sjuksköterskeutbildningen visat sig vara extra utsatta. Detta är ett problem då forskningen visat att stress kan ha effekter som hjärt- kärlsjukdomar, depression, utmattning och ångest. För att högskolor och universitet ska kunna bidra med att skapa förutsättningar för studenter så krävs det kunskap om hur studenter mår, deras upplevda arbetsbelastning och vilka påverkansfaktorer det finns. Tidigare forskning har konstaterat att sjuksköterskeprogrammet vid Sahlgrenska akademin var ett av de program som utmärkte sig när det kom till andelen studenter som lider av psykisk ohälsa. Avsaknad av feedback, lågt socialt stöd och låg grad av kontroll har visat sig öka risken för psykisk ohälsa.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det finns några samband mellan krav, kontroll, socialt stöd, stress och normer och upplevd arbetsbelastning samt undersöka om, och i så fall hur, det skiljer sig åt mellan sjuksköterskeprogrammet och Organisations- och personalutvecklare i Samhället (OPUS) vid Högskolan i Borås. Metod: Studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie som genomfördes med 85 enkäter besvarade av studenter vid Högskolan i Borås. Enkäten besvarades av 36 OPUS-studenter och 49 sjuksköterskestudenter. Statistiken analyserades med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS ver 25, där sambandsanalyser- och tester genomfördes.

  Resultat: Analyserna visade att samtliga faktorer förutom socialt stöd hade en koppling till högre upplevd arbetsbelastning. Dessutom upplevde sjuksköterskestudenterna att de hade högre arbetsbelastning, högre krav, lägre grad av kontroll och socialt stöd, mer psykisk ohälsa och stress samt hade normer i sin omgivning som ställer högre krav på dem jämfört med personalvetarprogrammet. Slutsats: Studien visade att det finns ett samband mellan krav, kontroll, socialt stöd, stress, normer och upplevd arbetsbelastning där krav hade störst betydelse och socialt stöd minst. Sjuksköterskestudenterna upplever i samtliga aspekter en högre arbetsbelastning än OPUS-studenterna.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2019:3
 • 39.
  Careborg, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  ”Jag vill känna att jag gör skillnad…”: En kvalitativ studie om socionomstudenters uppfattningar om socialsekreteraryrket2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  During recent years, Swedish municipalities have had major recruitment problems regarding social workers, especially in child welfare and maintenance support. Previous research shows that high workload and inadequate resources are the main reasons why the social workers leave their jobs as an effect of New Public Management, which has characterized the public sector over the past three decades.

  The purpose of this study is to examine how Swedish social worker students percive and experience social work as a profession. Previous resarch put forward a clear hierarchical status scheme within the social workers professions community in Sweden, which can be seen affecting social worker students by socialization in to the professions structures. The result from this interview study shows that the social worker students belive that there is high workload, too much administrative work and too little room for discretion, which limits the ability to make a difference for the clients. The findings also shows that education and practical experience have a major impact on the way social worker students experience the social work. In addtion; media, society and family contribute to the perceptions of the profession. Furthermore, the students describe that their social environment is crucial in regards to becoming a social worker. For the understanding of perceptions of the social work, the study has  theoretical frameworks of Bourdieu and Goffman in purpose to theorize student socialization into professional structures.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2017:4
 • 40.
  Carlström, Filip
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kjerf, Isak
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  "…det bästa sättet att inte göra något fel, är att inte göra någonting": En kvalitativ studie av Arbetsbetsförmedlingens verksamhetsförändring2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The Swedish Public Employment Service is responsible for maintaining a well organized public labor market through match-making of jobseekers and employers. The Swedish Public Employment Service is a government run authority whose mission is assigned by the Swedish parliament. The authority’s functionality within the Swedish public labor market has been questioned by parliament and news-media alike and they are now facing a wide organizational change within the authority. An organizational change they choose to call the renewal journey, whose purpose is to adapt to the Swedish public labor market. The aim with the thesis is to increase the understanding of The Swedish Public Employment Service´s handling process and to examine how a new processing process will be received within the business of The Swedish Public Employment Service.

  Our collected empirical data comes from eight semi structured interviews. Analysis of the empirical data shows how the renewal journey will make The Swedish Public Employment Service a more effective authority through the implementation of digitalization and standardization within their match-making process. The thesis applies a theoretical framework based on New Public Management, Institutionalization and Taylorism to analyze the organizational change that The Swedish Public Employment Service is undergoing. Furthermore the thesis use earlier research closely linked to digitalization, how to create more effective organizations and standardization.

  Our conclusion is primarily that the Swedish Public Employment Service needs to undergo the Renewal journey as a mean to adapt to the evergoing changes within our society and to meet public demand.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2019:13
 • 41.
  Ceglecka-Hamkalo, Agata
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jovic Andersson, Olivera
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Villkorlig trygghet eller stadgad frihet?: En kvalitativ studie om hur visstidsanställda inom Kriminalvården upplever sin anställningsform2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är allmänt känt att olika typer av tidsbegränsade anställningar är otrygga som anställningsform och genererar prekariatets representanter. Inom Kriminalvården finns det en problematik med hög personalomsättning där de löst detta genom att använda sig av personal med en tidsbegränsad anställning. Syftet med denna studie är att undersöka hur människor med en tidsbegränsad anställning inom Kriminalvården upplever sin anställningsform och om de upplever sig ha friheten att styra sin arbetssituation. Det är en kvalitativ studie där tonvikten ligger på att undersöka intervjupersonernas upplevelse av möjlighet till självstyrning och friheten att disponera sin egen tid. Den teori som används i studien utgår från Standings begrepp prekariatet. I studien har sex personer med en tidsbegränsad anställning deltagit och resultatet i undersökningen visar på att anställningsformen upplevs otrygg men är frivillig och ger intervjupersoner möjlighet att styra sin tid på egna villkor. Slutsatsen är att de med en tidsbegränsad anställning tillhör prekariatet genom sina otrygga anställningar men då de värderar högre möjligheten att kunna styra sin arbetssituation väljer de medvetet att fortsätta vara kvar i den anställningsformen.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2018:6
 • 42.
  Celén, Tobias
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Malm, Andreas
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bruksortens hjärta slår medan den globala hjärnan styr: En kvalitativ studie om hur landsbygdsföretaget IMIs kultur/identitet, styrning & employer branding har påverkats i och med att ha blivit utlandsägt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie handlar om industriföretaget IMI Hydronic Engineering i Ljung. Företaget är väl känt under deras föregående namn TA och de verkar inom VVS-branschen. TA blev år 1997 uppköpta av IMI-koncernen. Denna studie tar fasta på den organisationskultur som påverkats i och med uppköpet/fusionen. Ljung är en landsbygdsort där IMI/TA varit “hjärtat” i orten under lång tid. Ljung kan därmed ses som en bruksort där bruksmentaliteten varit tydlig kopplad till företaget. Organisationsförändringen kopplas till tre centrala ämnen i studien vilka är kulturen/identiteten, styrningen och employer branding. Styrningen har förändrats drastiskt i och med uppköpet/fusionen. IMI i Ljung är den minsta divisionen inom koncernen och styrs mestadels från koncernens ledningsgrupper som befinner sig i andra länder, framförallt i England och Schweiz. Empirin i studien är inhämtad med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Det som framgår av studien är att företaget är hårt styrt av ledningen. Friheten att ta egna beslut har därmed minskat över tid och standarder samt ekonomiska åtstramningar har skett. Företaget har outsourcat personal och utbildningskraven för att få arbete på företaget har höjts. Studien visar på att det råder en frustration och ett minskat driv hos delar av personalstyrkan och att bruksmentaliteten finns kvar i viss mån men att den har minskat. Att attrahera och behålla kvalificerad personal är en utmaning för IMI i Ljung. Därmed är employer branding en central del för att säkerställa personalläget över tid. Företaget gör mycket för sina anställda och sin omgivning. Detta är ingenting som marknadsförs utåt men insatserna uppskattas av personalen. Samtidigt som styrningen upplevs som hård och att organisationsförändringar har skett, verkar majoriteten av personalen trivas påden lokala fabriken i Ljung även om det andas en känsla av att “det var bättre förr”. En fusion innebär alltid en viss friktion. I studien

 • 43.
  Dackander, Nadine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Wejlerud, Jennifer
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Engagemang i sikte: En intervjustudie om hur förskolechefer förmedlar ett medarbetarengagemang2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro är vanligt förekommande inom kommunala verksamheter och däribland inom utbildningsförvaltningarna. En specifik kommun med denna problematik har den senaste tiden försökt att komma till rätta med problemet genom att försöka öka medarbetarengagemanget. En förhoppning fanns i organisationen att genom ökat medarbetarengagemang skapa en bättre social hållbarhet. Denna studie syftar till att studera hur förskolecheferna i en kommunal verksamhet skapar förutsättningar för att ett medarbetarengagemang ska möjliggöras i organisationen. Förskolans verksamhet och förutsättningar har studerats genom tidigare forskning för att klargöra hur arbetssituationen ser ur för pedagogerna. Denna arbetssituation som visat sig vara tuff för pedagogerna har skapat konsekvenser för förskolecheferna i sitt arbete med medarbetarengagemang. Det har även studerats vilket stöd förskolecheferna kan komma att behöva för att göra det möjligt. Sex förskolechefer i den kommunala verksamheten intervjuades i studien. Genom kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär har empiri samlats in och sammanställts tillsammans med teorier som krav-kontrollmodellen samt Alvessons traditionella Lewins trestegsmodell om förändringsprocesser. Tidigare forskning inom området engagemang har även tillämpats för att kunna förklara upplevelsen hos förskolecheferna.

  Studien visar att förskolecheferna arbetar i linje med vad forskning anser bidrar till ökat engagemang. Det framkom att verksamheten inom förskolan tenderar att skapa rollkonflikter för förskollärare då de får svårigheter att prioritera sin tid för administrativa uppgifter samtidigt som de ska finnas där för sina barngrupper. Det visade sig även att stram ekonomi och bristande tid försvårar förskolechefernas möjlighet till att engagera sina medarbetare. Av resultatet framgår det att förskolecheferna anser att deras närvaro är viktigt för medarbetarna och därmed måste även antal medarbetare per chef beaktas av kommunen då förutsättningarna mellan de olika förvaltningarna skiljer sig. Det framkommer också skilda meningar från förskolecheferna gällande ett arbetssätt med tydligare ramar gentemot frihet under ansvar. Därav anses medarbetarengagemang vara ett komplext arbete för en organisation att arbeta med då alla individer engageras av olika saker vid olika tillfällen.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2019:1
 • 44.
  Dahllöf, Matilda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Malm, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Zetterberg, Jakob
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  I väntan på dödsdom: medarbetarens upplevelser av uppsägning i samband med omförhandlingen av offentliga upphandlingar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I studien undersöks hur offentligt kontrakterade medarbetare på utbildningsföretaget Lernia upplever situationen i samband med att de blir uppsagda med anledning av att deras upphandlade avtal snart löper ut. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer och i resultatet framkom att respondenternas upplevelser skiljde sig beroende på hur de, utifrån organisatoriska och individuella faktorer, tolkade och hanterade hotet mot anställningen. Faktorerna verkade antingen för att öka eller mildra intensiteten av hotet. Ett utbrett socialt kontaktnät eller hög anställningsbarhet ansågs vara faktorer som mildrade hotet, medan de som hade en ansträngd ekonomi eller fått begränsad information kring uppsägningen uttryckte att det påverkade upplevelsen negativt. De medarbetare som ofrivilligt gått med på arbetsvillkoren upplevde situationen, i samband med uppsägningen, mer hotad.  

  I studien undersöks vidare medarbetarnas upplevelser utifrån Armans dödsmetaforer och den psykologiska kontraktsteorin. Genom dessa teorier gick det att urskilja hur respondenter upplevde att processen kring uppsägningen var oansvarig och irrationell. Samtidigt kunde beslutet om uppsägningen antingen skyllas på omvärldsfaktorer eller på Lernia. Organisationsdöden kan därmed liknas med både dödsmetaforen mord och uppoffringsdöd. När organisationsdöden upplevdes likt metaforen mord var det psykologiska kontraktet brutet. Utifrån ett psykologiskt kontraktsbrott kan respondenternas upplevelser, i likhet med mordmetaforen, förstås genom att arbetsgivaren står ansvarig för de felaktiga uppsägningarna och därmed brutit mot sin del av det psykologiska kontraktet. Vilket resulterade i att respondenterna avsiktligt valde att inte uppfylla sin del av kontraktet. De som inte upplevde ett kontraktsbrott ansåg uppsägningen som oundviklig i samband med att uppdraget löper ut och det inte går att förändra. Vidare visade också uppoffringsdöds-metaforen att medarbetaren inte upplevde sig direkt hotad av organisationsdöden, då de hade framtidsalternativ som upplevdes tillfredställande.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2016:15
 • 45.
  Dahlstrand, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Rooth, Cicci
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Är det IT vi jobbar med?: en kvalitativ studie om digitaliseringens inverkan i hemtjänsten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att få en djupare förståelse över hur användningen av digitala system och hjälpmedel inverkar på arbetet för undersköterskor i hemtjänsten. Detta då digitaliseringen har enligt tidigare forskning visat på att digitalisering både kan frigöra mer tid men även bli en belastning för omsorgspersonalen. Hemtjänsten som har under åren blivit allt mer tidspressad och konkurrensutsatt och kraven på kunskaper har ökat då vi blir allt äldre och sjukare idag. Via en kvalitativ intervjustudie utförd i två grupper i Borås Stad undersöktes huruvida de digitala systemen inverkade på omsorgspersonalen samt hur de uppfattade de digitala systemen påverkan. Studien berör även hemtjänstens förändrande arbetsvillkor för att kunna öka förståelsen för hur digitalisering påverkar det dagliga arbetet. Materialet har analyserats och tematiserats och resultatet presenteras i 4 olika teman En vanlig arbetsdag, Inverkan och synen på digitala hjälpmedlen och systemen i det dagliga arbetet, Påverkan i kvalitet och effektivitet och ökade krav och Känslan av kontroll och stöd.

  Studiens resultat visade på att undersköterskorna i det stora hela har en positiv syn på arbetet med digitala verktyg men det tar tid och att arbetet med digitala system måste integreras mer i undersköterskornas yrkesroll och utbildning då synen på att arbeta digitalt till stor grad står utanför undersköterskornas egna uppfattning av deras yrkesroll.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2018:7
 • 46.
  Dahlstrand, Kristin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Schedin, Bim
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Utbildningsval: en studie av sjuksköterske- och byggingenjörsstudenters motiv av val till högre utbildning2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Different career preferences of men and women seems to manifest itself in the choices of educational programs. This is especially true in higher education. This study inquires the horizontal sex segregation where women and men tend to choose educations of different characteristics; women tend to be found in the health welfare department whereas men are to be found in the technology section. The intention of this study is to explore the reasoning and motives that students experience regarding their educational choices. The aim is also to distinguish similarities and differences between the respondents.

  Since the purpose of this study has been to explore experiences and meanings of students educational choices the study used an abductive reasoning based on eight semi-structured interviews with students from vocational educations including both women and men. The theoretical framework is based on Bourdieu’s (1989, 1993) theory regarding habitus as well as Skeggs (2000) gender theory and in addition to this, earlier research in the area.

  The result of the interviews show four thematic areas of students reasoning and motives that has had an impact in their career choice process; instrumental stance, limitations, incitements and external influences. The main findings are that the students have an instrumental attitude towards the content of the education and are restricted by their habitus, gender and horizon for action. The male respondents seems to make their choice based on interest unlike the females who seems to choose something familiar, based on a desire to help others. Our findings also indicates that the respondents closest relatives seems to have an impact on the choices being made.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Dahlström, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Stomberg, Viktoria
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Utveckling, nyckeln till arbetstillfredsställelse och motivation i arbetet?: En kvalitativ studie utifrån ett medarbetarperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats genomförs på uppdrag av en arbetsgivare. Huvudfokus i denna kandidatuppsats är vad som genererar arbetstillfredsställelse och motivation hos medarbetarna på en kundsupportavdelning. Den specifika avdelningen har högre personalomsättning än resterande avdelningar inom organisationen. Teoretiska utgångspunkter är att medarbetare som känner arbetstillfredsställelse och är motiverade i sitt arbete är mer benägna att stanna i sina arbetsroller. Det påverkar även medarbetarnas välmående, prestationer, utveckling och således organisationens framgång. Motivation skapas utifrån yttre och/eller inre faktorer och baseras på i vilket syfte en individ väljer att handla för självförverkligande eller givet ett förväntat resultat och mål. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sjumedarbetare på avdelningen.

  I resultatet framgår det utifrån medarbetarnas upplevelser att de främsta faktorerna som bidrar till arbetstillfredsställelse är goda interpersonella relationer, stöd och möjlighet till utveckling. Vidare framgår det att medarbetarna främst motiveras av ansvar, bekräftelse, arbetsrelaterade mål och framförallt av att utvecklas. Medarbetarna beskriver en positiv bild av organisationen och avdelning i stort som uppfyller faktorer som är viktiga gällande arbetstillfredsställelse och motivation. Brister beskrivs vara begränsadvariation och utveckling i själva arbetsuppgifterna som stundtals upplevs vara omotiverade. För organisationen kan detta tänkas innebära en utmaning då kundsupport och dessarbetsuppgifter karaktäriseras av enformighet och stagnation som hämmar utveckling. I studien har det framgått att trots arbetsuppgifternas karaktär är arbetstillfredsställelsen högberoende på utmärkande faktorer som kan tänkas kompensera bristerna under en viss tid, dock inte som en långsiktig lösning. Arbetsrelaterade insatser kring utveckling är därför avgörandeför avdelningen för att medarbetarna ska se sin situation inom arbetsrollen/avdelningen som långsiktig.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2019:5
 • 48.
  Danielsson, Christina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gusténius, Niklas
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Medarbetarens upplevelse av hälsopromotion2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle finns ett stort fokus kring träning och hälsa. Hälsofrämjande åtgärder i form av fysisk aktivitet är något som har blivit väldigt betydelsefullt i syfte att främja folkhälsan och aldrig förr har det tränats på gym eller sprungits så många lopp som i dessa dagar. Detta är något som även företag och organisationer har anammat genom hälsopromotiva åtgärder på arbetsplatserna. Genom ett hälsofrämjande arbete förväntas arbetsgivaren få friska och starka medarbetare, vilket i sin tur förväntas minska sjukdomar och belastningsskador och öka produktiviteten. Men vad anser medarbetaren om detta förfaringssätt? Ser medarbetarna det som något positivt eller är det så att de ser det som ett tvång? Syftet med denna studie är att undersöka medarbetarnas upplevelse av de hälsofrämjande aktiviteter som deras arbetsgivare erbjuder. Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där vi har samlat empiri genom att intervjua sju medarbetare inom olika verksamhetsområden i Falköpings kommun. Valet av respondenter gjordes genom ett så kallat nätverksurval. De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån en tolkande tematisk innehållsanalys med nyckelordskodning. I studien har vi valt att använda oss av Foucaults disciplineringsteori och Antonovskys teori om KASAM (känsla av sammanhang) som teoretiska utgångspunkter. Studien visade att de medarbetare som deltog över lag har en positiv inställning till arbetsgivarens hälsofrämjande aktiviteter och anser att dessa medverkar till en stärkande effekt på individen. Dessutom framkom att det hälsofrämjande arbetet bidrar till att arbetstagarna får en positiv bild av sin arbetsgivare och att de aktiviteter som erbjuds ses som en ren förmån av de flesta av respondenterna. Ökad medvetenhet kring betydelsen av träning var också något som det hälsopromoverande arbetet bidrog till, enligt respondenterna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Danyal, Nancy
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Efendic, Selma
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Konsten att attrahera och bibehålla framtidens talanger: En studie om hur projektledare och ingenjörer tänker kring valet av en arbetsgivare, samt vad som får dem att stanna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Due to the globalization in the world the labour market has become more competitive. This study turns to the labour market in Sweden where there has noticeably been a lack of competency regarding engineers and project leaders in the technical industry. In recent times organizations have begun working more actively with empowering their employer brand and the strategies around it, to become more attractive on the labour market. The term employer branding has therefore become more current today to attract the best talents. Employer branding is the work that saturates the whole organization towards becoming an attractive workplace where employees want to stay and potential employees want to be a part of. The aim of the study is to investigate how individuals within the engineering and project leader business think about regarding the choice of an employer.

  Throughout the study, several aspects have been investigated: the recruitment process and the experiences of it, what makes an employer attractive, expectations of an employer, on what basis employees are staying in an organization and thoughts around marketing. The empirical material has been analyzed with coding of the interviews together with research on employer branding. Theories such as Maslow’s hierarchy of needs and KASAM (theory of employer's needs  for  belonging)  have  been  applicated,  compared  and  discussed  to  the  result.  The empirical material is gathered by eight semi-structured interviews with a range of engineers and project leaders in different employment levels.

  The result of the study showed the importance of employer branding and that a strong brand and reputation affects and attracts potential employees and makes existent employers stay within the organization. The aspects that attracts engineers and project leaders are very similar but differs in a small extent regarding the size of the company and work tasks. Some central elements that attracts potential employees are opportunities for development, variation in work assignments, good reputation and the knowledge that the organization take care of their employers by offering support and well-being.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2017:8
 • 50.
  Egerström, Sofia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Selmeryd, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Upplevelser av rollen HR Business Partner: En kvalitativ studie utifrån chefers och HRBP:s perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  HR-arbetet har gått ifrån att fokuseras på personaladministration till affärsverksamheten och företagets personalpolitiska strategi. Ulrich och Brockbank ansåg att HR-arbetet kunde göras mer effektivt. De utvecklade sina tankar till ett koncept, HR-transformation, som blivit vida spritt globalt. Budskapet var att HR måste kunna affärslivets språk och perspektiv för att kunna vara värdeskapande men inte tvärtom. Verkligheten visar att planerad HR-strategi inte alltid är lika med genomförd HR-strategi. Vi har valt att förlägga vår studie till Volvo och avdelningen Group IT. Valet är främst baserat på att företagets HR-funktion genomgått en HR- transformation i samband med att konceptet var nytt.

  Denna studies syfte är att med utgångspunkt i teorin om HR-transformation beskriva hur en HR Business Partners roll upplevs fungera i praktiken. Vi undersöker vad det innebär det att arbeta som HR Business Partner på Volvo och vilka värden chefer respektive HR Business Partner upplever att rollen bidrar med till Volvo. Den forskning som vi redogjort för handlar om olika aktörers syn på begreppet värde och om värdeskapande HR-arbete för chefer och HR Business Partners. För att kunna svara på våra forskningsfrågor och komma närmare chefers och HR Business Partners upplevelser och tankar har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Under våra intervjuer framkom olika perspektiv på målet med HR Business Partner-rollen. Ett viktigt mål med rollen är att leverera effektivt stöd till den del av organisationen HR Business Partner supporterar och i olika frågor. Upplevelsen är att närheten till verksamheten och det operativa stödet är värdefullt. Det finns både liknande och olika syn på andra faktorer som levererar värde. Med tydligare kommunikation om värdeskapande HR skulle cheferna bättre veta vad de kan förvänta sig av sin HR Business Partner. Och vice versa. Utökad dialog och samarbete skulle indirekt ge ringar på vattnet och ge mervärde för medarbetarna Volvo Group IT.

  Fulltekst (pdf)
  A-K2017:24
1234 1 - 50 of 160
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf