Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123456 1 - 50 av 275
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulhadi, Jessica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Haradinaj, Vjollca
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kvinnors och mäns arbetsmiljö: En kvantitativ jämförande studie om hur kvinnor och män upplever den psykosociala arbetsmiljön2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet i vår undersökning är att undersöka skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. För att kunna uppnå vårt syfte har följande frågeställning utformats: Är det någon skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av stress, mobbning, sexuella trakasserier, socialt stöd, chefsstöd och autonomi i deras arbetsmiljö? Studien har utförts via vår webbenkät på sociala medier, Facebook och LinkedIn. Vår metod har varit av kvantitativ art och genomförts med 112 respondenter. För att få så många svar som möjligt har vi delat enkäten offentligt och via Messenger med vänner som kunde ta del av den. Motiveringen till att detta material används i denna studie är att det kan bidra till en förståelse för respondenternas upplevelse av stress, mobbning, socialstöd, chef stöd, sexuella trakasserier, autonomi, inflytande och egenkontroll, samt för att kunna jämföra skillnader mellan män och kvinnor i dessa avseenden. Resultatet avslöjade inga skillnader mellan män och kvinnor som var statistiskt säkerställda Eftersom respondenterna i studien har deltagit på eget initiativ avviker de sannolikt från populationen i sin helhet avseende intresse för och erfarenheter av könsskillnader och frågor om arbetsmiljö. Resultatet kan därför inte generaliseras till andra grupper i samhället. Vidare forskning bör använda sig av randomiserade urval för att undersöka könsskillnader gällande stress, mobbning, sexuella trakasserier, socialt stöd, chefsstöd, autonomi, inflytande och egenkontroll.

 • 2.
  Ahl, Karin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Svenningsson, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ett tack räcker långt: En kvalitativ studie om arbetsmotivation på ettserviceföretag2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsmotivation är ett ämne inom arbetsvetenskapen som vi anser intressant att få en djupare förståelse kring. Vi har genomfört en kvalitativ studie utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Syftet var att ta del av respondenternas subjektiva livsvärldar och undersöka hur medarbetare på ett serviceföretag motiveras i sitt dagliga arbete samt att fånga upp ifall det finns motiverande omständigheter som saknas. Vi valde att använda oss av ett hälso- och skönhetsföretag som utmärks av arbetsförhållanden som långa arbetsdagar, obekväma arbetstider och en stressig arbetsmiljö.

  Vi samlade in vår empiri genom semistrukturerade intervjuer med sju medarbetare på vårt aktuella företag. Resultaten visar att medarbetarna ser faktorer som samhörighet mellan kollegor, meningsfulla arbetsuppgifter, personligt intresse i yrket samt ledarskapet på företaget som mycket viktiga för arbetsmotivationen. De faktorer som medarbetarna saknade i sitt dagliga arbete var uppskattning, både personlig och materiell, delaktighet i arbetet, kollektiva prestationsmål och kompetensutveckling.

  Vi diskuterar vårt resultat utifrån; Herzbergs tvåfaktorsteori, Maslows behovshierarki, Hackman & Oldhams motivationsteori, samt Deci och Ryans Self Determination Theory. Vi använder oss även av tidigare forskning ut förd av Wiley, Achim, Dragolea, Bălan, Grant, Basford och Offermann.

  Slutsatsen från vår studie är bland annat att det inte är stora och kostsamma belöningar som motiverar medarbetarna i det dagliga arbetet, utan ett enkelt tack räcker långt.

 • 3.
  Ahl, Victor
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Henriksson, Erik
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Energianalys och förslag på energieffektivisering: Nohabgatan 11, Trollhättan2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna rapport gjordes en energianalys av en tegelbyggnad med mestadels kontors- och verkstadsverksamhet. Energianalysen innefattade en värmebalans och en elbalans. Resultatet för dessa balanser låg till grund för några förslag på åtgärder för energieffektivisering. Syftet var att göra en energianalys med avseende på värme- och kylbehov samt elanvändning av en byggnad i Trollhättan samt ge förslag på energieffektiviserande åtgärder. Med utgångspunkt i ritningar av byggnaden samt indata för köpt fjärrvärme och el för 2017 sattes en värmebalans och en elbalans upp. Utifrån dessa balanser genomfördes beräkningar för att ge en överskådlig bild av vad värmen och elen går åt till i byggnaden. Värmeförlusterna bestod i transmissions-, ventilations-, infiltrations- och avloppsförluster. Värmetillförseln bestod i köpt fjärrvärme, solinstrålning, internvärme från elapparater och personer i byggnaden samt värmeförluster från varmvattenrör och varmvattenberedare som bidrog till uppvärmningen. Elanvändningen bestod till största delen av belysning, datorer med tillbehör, köksutrustning, luftbehandlingssystem, pumpar, kylsystem och servrar. Den köpta fjärrvärmen var 863 823 kWh och den köpta elen var 482 395 kWh, varav 119 179 kWh beräknades kunna tillgodogöras byggnaden. Solinstrålningen beräknades bidra till uppvärmningen med 35 249 kWh. Av förlusterna var transmissionen den största posten med 826 270 kWh följt av infiltrationsförluster på 131 258 kWh och ventilationsförluster på 77 418 kWh. Avloppsförlusterna samt värmetillförsel genom värmeförluster från varmvattenrör och varmvattenberedare var i sammanhanget små. Resultaten av beräkningarna visade att byggnaden hade en energiprestanda på 130 kWh/(m2, år) varav elanvändning på 21 kWh/(m2, år).Energieffektiviserande åtgärder som föreslogs var till exempel tilläggsisolering, byte av belysning, översyn av drift av ventilations- och värmesystem, byte av pumpar, installering av solceller och behovsstyrd ventilation.

 • 4.
  Ahlvik, Isak
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Berg, Lina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att inte sminka en gris: En kvalitativ studie om hur en kommun i Västsverige tolkar och förhåller sig till employer branding2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Behovet av arbetskraft förväntas öka inom offentlig sektor och samtidigt som detta ökar upplevs tillgången till rätt arbetskraft minska. Genom att aktivt arbeta med employer branding sägs arbetsgivare kunna skapa attraktionskraft gentemot nya arbetstagare. Men frågan är om employer branding är en övergående trend bland dagens arbetsorganisationer, eller om yrkesverksamma inom området kommit att se det som en naturlig del i HR-arbetet. Med detta som utgångspunkt är studiens syfte att undersöka hur anställda inom en kommun i Västsverige tolkar och förhåller sig till begreppet employer branding. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsstrategi och data hämtades in genom en semistrukturerad intervjumetod.

  Resultatet visar att en stor orsak till att respondenterna anser det viktigt att arbeta med employer branding hänger samman med kommunens förmåga att rekrytera kompetent arbetskraft. Genomgående finns en enhetlig bild av begreppet. Dock belyser respondenterna på central nivå vikten av att ha etablerade värdeord i organisationen medan de på lokal nivå riktar större fokus på de anställdas situation. På central nivå har de tagit fram en kompetensförsörjningsplan som samtliga verksamheter till viss del måste förhålla sig till när det gäller insatser kopplade till employer branding. Samtidigt har också varje enskild förvaltning stor frihet att själva välja hur de vill arbeta med dessa frågor. Att arbeta med employer branding både externt och internt är något som upplevs som viktigt. De externa insatserna kopplas till marknadsföring, främst i form av icke-produktrelaterad sådan. Medan de interna insatserna som framhävs är vikten att skapa goda arbetsförhållanden.

 • 5.
  Ahmetovic, Minela
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Somi, Pontus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Uddh, Gabriella
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  "Inkludering är A och O...": Medarbetares erfarenheter av ledarskap på ett telekomföretag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Telekombranschen är präglad av ett stressigt arbetsklimat och hög personalomsättning. Personalomsättningen bidrar inte bara till höga ekonomiska personalkostnader, utan också till låg arbetsmoral och engagemang hos de anställda. Vi fann det därav intressant att undersöka hur medarbetarna på ett telekomföretag upplever ledarskapet i organisationen. Vidare syftade studien till att undersöka de krav, kontroll och stöd medarbetarna upplever samt hur medarbetarna på telekomföretaget förhåller sig till personalomsättningen. Studien är av empirisk karaktär och den metodologiska utgångspunkten var att göra en kvalitativ studie med abduktiv ansats. Den använda datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att medarbetarna på telekomföretaget upplever och identifierar flera olika typer av ledarskap, varav den demokratiska ledarskapsstilen mest uppskattad. Att inkludera, stötta och visa empati är tre centrala egenskaper som eftersöks av medarbetarna. Vidare upplever respondenterna att arbetet karaktäriseras av höga krav, låg kontroll samt lågt socialt stöd från chefer och organisation.

 • 6.
  Ainamo, Antti
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hyöty, Jussi
  FIM .
  Vilen, Merita
  Case study of Nokia’s design strategy in mobile phones, 1980s to 20072016Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Case study of Cr8tv, joint research betweeen European Commission, Lancaster University, Politecnico Milan,  Corvinus University, and Gothenburg Universit

 • 7.
  Albanna, Randa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Johansson, Fredrik
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Visualisering för ökad delaktighet2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I en global värld som ständigt utvecklas och konkurrensen hårdnar har ständiga förbättringar bliviten del av vardagen för de flesta företag. Ofta visualiseras förbättringar på en tavla. Tavlan är ett brahjälpmedel för att ledare på ett enkelt men effektivt sätt ska visualisera mål för dess medarbetare.Medarbetarna ska med detta hjälpmedel känna sig mer delaktiga genom att de får vara med ibeslutsprocessen. Utöver de hjälpmedel som existerar måste också ett coachande ledarskapföreligga bland ledare, där högkvalitativ kommunikation och konstruktiv feedback är något som ärdel av det vardagliga arbetet. Det gäller att skapa en tvåvägskommunikation som består av attlyssna, tala, komma överens och därefter agera mellan parterna. Feedbacken ska varaindividanpassad såväl som gruppanpassad för att få ut bästa tänkbara resultat.

 • 8.
  Albihn, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Wallin, Lina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Arbetsmotivation: En kvalitativ studie om vad som kan öka och minska arbetsmotivation2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kandidatuppsatsen har som syfte att utifrån ett chefs- och medarbetarperspektiv skapa förståelse för vad som ökar och minskar arbetsmotivation. I studien har vi tagit del av tre chefer och sex medarbetares uppfattningar kring ämnet. Med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer har vi försökt finna svar på syftet. Huvudfokus har varit att intervjua medarbetare men även deras chefer med anledningen att få två olika infallsvinklar. För att besvara våra frågeställningar har tidigare forskning samt arbetsvetenskapliga teorier används. Centrala teorier i studien har varit Hertzbergs tvåfaktorteori, Maslows behovstrappa, Alderfers ERG-teori, Hackman och Oldhams teori om arbetsdelning, SBT-teorin och Ingemar Torbiörns vetenskapliga modell kring prestation.

  Från resultatet framkom att medarbetarna uppgav att de blev mest motiverade av lön, utvecklingsmöjligheter, prestation och bekräftelse. Medarbetarna menade att de hade olika mycket tillgång till de tidigare nämnda faktorerna i sitt arbete idag. Det framkom även att motivation saknades hos flera av medarbetarna till stor del på grund av få utvecklingsmöjligheter samt nya regleringar. Det visade sig även i resultatet att cheferna är medvetna om att motivationen på vissa avdelningar är låg. Resultatet visar även på vilka egenskaper som kan vara fördelaktiga hos en chef samt vad chefer bör arbeta med för att öka motivationen. För att motivera medarbetare mer långsiktigt kan det vara viktigt att arbeta med inre motivationsfaktorer samt ge medarbetare möjligheten till utveckling på arbetsplatsen.

 • 9.
  Ali, Nazenin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Vaxhed, Angelica
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Effektivisering av emballagehantering hos ett producerande företag: med fokus på flöde och bemanning2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien går ut på att effektivisera emballagehanteringen hos ett producerande företag inom fordonsindustrin. Områdena som studien fokuserar på är flödet och bemanningen gällandehantering för ett viss typ av emballage. Examensarbetet är ett samarbete med Volvo Personvagnar AB. Studien är geografiskt avgränsad till Pressverket i Torslanda, där det interna logistikflödet undersöks. Avgränsningen är från inkommande leverans av omonterade emballage i förråd, ut till produktion och tillbaks till förråd med fyllda emballage. Syftet med studien är att undersöka och identifiera problemområden kopplat till det interna logistikflödet vid hanteringen av ett viss typ av emballage samt komma medförbättringsmöjligheter för företag i liknande situationer. De metoder som använts i studien för att uppfylla syftet är sekvensbaserad aktivitet och metodanalys (SAM-analys), processflödesanalys samt en kvalitativ studie i form av semistrukturerad intervju. Resultatet gav flertalet identifierade problemområden. De olika problemområdena som identifierades var icke standardiserat arbetssätt, en svårhanterlig påse som skall öppnas och förseglas, slöserier i form av överproduktion, onödig transport och onödiga rörelser samt att det behövdes extra bemanning vid hantering av emballaget. Det finns ett flertal möjligheterför företag att utveckla sin logistiska situation. Förbättringsmöjligheterna för företag i liknande situationer är exempelvis ett nytt packsätt för att minska ledtiden vid hantering av emballage, eliminering av slöseri för att åstadkomma ett så rakt flöde som möjligt, standardiserat arbetssätt för att skapa trygghet hos de anställda samt ändring av lagerlayoutför att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter.

 • 10.
  Alic, Sanela
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  ”Man åker inte på en räkmacka direkt”: En studie om utlandsföddas arbetssituation på arbetsplatsen2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har utlandsfödda personer ofta en sämre position på arbetsmarknaden än personer tillhörande majoritetsbefolkningen. Problembilden är ett relativt välkänt fenomen och består i svårigheten för utlandsfödda att komma in på den svenska arbetsmarknaden, samt att de som kommer in ofta har sämre arbetsvillkor jämfört med svenskfödda. En del tidigare studier påvisar skillnader i löner och befattningar men däremot finns det inte lika många studier som förklarar vad dessa skillnader innebär för individen på specifika arbetsplatser. Därmed är det av vikt att belysa utlandsföddas arbetsvillkor på arbetsplatsnivå och undersöka andra problemområden exempelvis karriärmöjligheter, instabilitet i arbetet och intern kompetensutveckling.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur utlandsfödda med sydeuropeisk bakgrund upplever sin arbetssituation och utvecklingsmöjligheter i arbete. Studien baseras på tio semistrukturerade intervjuer. Resultatet från studien visar att de intervjuade upplever vissa hinder i sitt arbete. Resultatet visar även att respondenters uppfattning kring utvecklingsmöjligheter inom sitt arbete skiljer sig åt med påtagliga skillnader mellan män och kvinnor.  Resultatet analyseras och diskuteras utifrån Tillys teori om beständig ojämlikhet, intersektionellt perspektiv samt strukturell diskrimineringsteori.

 • 11.
  Ambrén, My
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Johnsen, Lena
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Aktivitetsbaserat arbetssätt: hållbart om alla tar sitt ansvar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt föränderliga samhälle påverkar och utmanar sättet att arbeta samt organisera arbete. Många organisationer förändrar kontorsmiljö och arbetssätt i syfte att skapa en mer stödjande arbetsplats. En växande kontorstrend är det aktivitetsbaserade arbetssättet, hädanefter kallat ABW. Arbetssättet innebär ett papperslöst kontor, utformat i olika zoner anpassade efter de anställdas behov. Medarbetarna har inga egna platser utan uppmanas att välja arbetsstation utifrån arbetsuppgift. Konceptet syftar till att inspirera samt främja samarbete och innovation men också till att öka lönsamheten.

  Studien, vilken utgår från en kvalitativ ansats, syftar till att undersöka hur medarbetare i organisationen upplever att den fysiska och psykosociala arbetsmiljön påverkas av att arbeta aktivitetsbaserat samt vad i det förändrade arbetssättet som eventuellt leder till förbättrad eller försämrad upplevd hälsa samt arbetstillfredsställelse. Studien  visar  att  den  fysiska  arbetsmiljön  har  stark  positiv  inverkan  på  medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse men att arbetssättet i sig inte upplevs lika positivt. Medarbetarna nyttjar inte fullt ut arbetssättet så som det är tänkt och de olika zonerna upplevs många  gånger  ofunktionella.  De  främsta  orsakerna  till  upplevelsen  av  en  försämrad arbetsmiljö är dels att medarbetarna inte har sin fasta plats, dels svårigheterna att samla hela gruppen. Slutsatsen är att god hälsa och arbetstillfredsställelse lättare uppnås genom att beakta medarbetarnas individuella förutsättningar samt förmåga och vilja att hantera förändringarna som arbetssättet innebär. Vi anser studien vara av värde då kunskapen kring ABWs för- och nackdelar samt påverkan på medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa samt arbetstillfredsställelse  är  begränsad.  Genom  ökad  kunskap  och  förståelse  ökar förutsättningarna för ett mer hållbart arbetsliv.

 • 12.
  Andersson, Adam
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Johnsson, Ulf
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ensam är inte stark: En kvalitativ studie om upplevelserna av att drabbas av utmattningssyndrom2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utmattningssyndrom är ett fenomen som först 2004 klassificerades som en sjukdom i Sverige. Statistik visar att 36 500 personer drabbas av utmattningssyndrom varje år i vårt land. Tidigare forskning visar att det finns fysiska och psykiska orsaker som påverkar sjukdomsbilden. Utöver dessa orsaker finns även social påverkan och samhällsnormer som bidrar till att en individ drabbas av utmattningssyndrom. Men framförallt är det arbetet och omgivningens påverkan som ses som den största bidragande orsaken till sjukdomen. Vi har därför genomfört en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats i form av semistruktuerade intervjuer, i syfte av att undersöka hur personer med en sjukdomshistoria av utmattningssyndrom ser på sjukdomen och vad de anser orsakade den.

  Vårt resultat visar på att respondenterna upplevde utmattningssyndrom som påfrestande och att kraven i arbetslivet kombinerat med kraven i privatlivet framhölls som en av de viktigaste orsaken till sjukdomen. Intervjupersonerna upplevde att det var påfrestande att träffa nya människor samt att arbetsgivaren inte gav det stöd i den utsträckning som våra respondenter behövde. Behovet av stöd från sin arbetsgivare samt sin omgivning var den tydligaste upplevelsen bland våra intervjupersoner. Samhällssynen och samhällsnormer om att individen alltid ska prestera, att ständigt vara glada och tillmötesgående kan vara en bidragande orsak till sjukdomen. Studien visar på att arbetsgivaren bör ta ett större ansvar och fungera som ett bra stöd för att en individ som drabbats av sjukdomen ska komma tillbaka till arbetet fortare och på ett bra sätt. Stödet från övriga omgivningen påverkar deras sjukdomsbild, där ett bra stöd resulterade i en snabbare rehabilitering för respondenterna. För att omgivningen ska kunna fungera som ett bra stöd krävs det att samhället tar sjukdomen på allvar.

 • 13.
  Andersson, Agnes
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Månsson, Bo
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  The impact of uncertainty on the materials planning process in Swedish textile industry2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 14.
  Andersson, Angelica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Chindeh, Charlotta
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  “Det är en livsstil”: En kvalitativ studie om universitetslärares psykosociala arbetsmiljö2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lärare inom högre utbildning är av tradition en fri profession med hög autonomi vars arbetsmiljö präglas av ett gränslöst arbete. Denna studie undersöker universitetslärares psykosociala arbetsmiljö inom högre utbildning. Vårt fokus ligger på arbetsmiljöfaktorer som gränslöst arbete, egenkontroll, arbetsbelastning och flexibla arbetsvillkor.

  Studien har genomförts med hjälp av åtta stycken lärare inom högre utbildning med titlarna universitetsadjunkt och universitetslektor. En kvalitativ ansats har använts i denna studie och intervjuerna har varit av semisturkturerad karaktär. Teorier som utgår ifrån krav-kontroll-stöd, gränsdragningsstrategier och ett professionsperspektiv har tillsammans med tidigare forskning använts för att förklara respondenternas upplevelse av deras psykosociala arbetsmiljö inom valda områden som berör arbetsmiljöfaktorer.

  Studien visar att det gränslösa arbetet och de flexibla arbetsvillkoren underlättar respondenternas vardag i form av att kunna styra över när, var och hur arbetet ska genomföras. Dessa flexibla arbetsvillkor och det gränslösa arbetet medför dock en svårdefinierad gränsdragning mellan arbete och fritid. Universitetslärarnas arbetssituation präglas av en låg grad av återhämtning, hårt tidsstyrda ramar att förhålla sig till, en hög arbetsbelastning och höga krav. En annan aspekt som utmärker resultatet är att respondenterna även på sin fritid tenderar att vara tillgängliga när kollegor och studenter söker dem. Samtliga av dessa faktorer bidrar till att respondenterna inte upplever att tiden som finns till förfogande räcker till utan att det finns ett behov av att arbeta mer än den tid som formellt sett är avsatt för arbetet. Det vilar därför ett stort ansvar på individens egen förmåga att hantera deras arbetssituation och kunna dra en gräns mellan arbete och fritid. Det går därför utifrån resultatet att utläsa brister från arbetsgivarens sida i förhållande till arbetsmiljöverkets organisatoriska och sociala föreskrifter.

  Det framkommer även att graden av egenkontroll över arbetet har minskat på grund av nya styrformer inspirerade av New public management. Det har inneburit att universiteten är konkurrensutsatta och det finns ett behov av att anpassa sig efter studenternas efterfrågan. Även ett flertal reformer som bland annat autonomireformen har inneburit en avprofessionalisering för professionen i stort där linjestyrning får en allt mer utmärkande roll. Det innebär att lärare inom högre utbildning får allt mindre att säga till om i de frågor som rör kärnverksamheten.

 • 15.
  Andersson, Jonna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Danbo Dahl, Helen
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Varför stannar inte chefen?: En kvalitativ studie om enhetschefers val att avsluta tjänsten i äldreomsorgen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste åren har medellivslängden i Sverige ökat och resurser har tilldelats äldre med behov av mer omfattande vårdinsatser. Kommunal sektor har även senaste åren genomgått stora omvandlingar, ett beställar-utförarsystem återfinns likväl som starka influenser från New public management skådas i verksamheterna. Samtidigt råder det personalbrist och svårigheter i att rekrytera utbildad personal på grund av dåliga arbetsvillkor. Liknande tendenser finns inom Vård- och äldreförvaltningen Borås Stad som har svårt att få sina enhetschefer att stanna.

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån enhetschefers upplevelser skapa förståelse för deras arbetssituation och vad som ligger till grund för deras val att avsluta sin tjänst inom Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad (VÄF).

  Teoretisk bakgrund: I denna studie har Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell använts. Resultatet har även analyserats utifrån New public management.

  Metod: Forskningsstudien bygger på sju kvalitativa intervjuer av enhetschefer inom Vård och Äldreförvaltningen som valt att avsluta sina tjänster.

  Resultat: I resultatet skapas förståelse för enhetschefernas påverkansmöjlighet på den operativa verksamheten och dess positiva upplevelse som detta genererar. Något som framkommer är dock att mål och värderingar i organisationen inte alltid förankras i verksamheten, något som leder till frustration. Även förhastade implementeringar som inte grundats skapar irritation. Utöver detta beskrivs låg kontroll och höga krav på en budget i balans som en stressor hos enhetscheferna. Det påtalas även att behovet av stöd från verksamhetschefen varierar likväl som möjligheten till en fullständig introduktion skiljer sig respondenterna åt. Orsakerna till val om avslutad tjänst för utvalda respondenter kan härledas till låga lönenivåer, stress, budgetansvar, personalansvar, ständig närvaro samt avsaknad av stöd och återkoppling.

  Diskussion: I diskussionen förs ett resonemang gällande hur NPM kommit att påverka VÄF och den arbetssituation enhetscheferna ställts inför. Borås Stads tydliga fokus på en budget i balans och intäktsfinansiering ställs i relation till krav-, kontroll- och stödmodellen. Implementeringar som inte förankrats i verksamheten och ospecificerade mål kopplas till den klämda position enhetscheferna ställs inför. Orsaksfaktorer till val om avslutad tjänst analyseras utifrån krav-, kontroll- och stödmodellen.

 • 16.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sjövall, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Konceptgenerering av adaptiv kraftbegränsare2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid en krock släpper en bältesrulle i ett fordon ut lite bälte för att personen i sätet skall landa rätt i krockkudden och där med minska tryckskadorna på hen. I en bältesrulle med en adaptiv kraftbegränsare kan kraften i bältet varieras mellan två olika lägen av en växlingsmekanism. På det sättet minimeras trycket på bröstkorgen och hastigheten in i krockkudden kan optimeras.Arbetet har riktats mot att ta fram nya koncept för att växla mellan krafterna. Syftet med det har varit att försöka få ner antalet, minska storleken och komplexiteten på komponenterna i en adaptiv kraftbegränsare. Dagens konstruktion på kraftbegränsare innefattar nio komponenter.Arbetet har innefattat brainstorming för att ta fram nya koncept. Skisser av dessa koncept är gjorda. De tre bästa koncepten har sedan utvärderats i en konceptutvärderingsmatris. CAD- modeller är därefter framtaget. Handberäkningar för att se vilka krafter som komponenter utsätts har genomförts. FEM- beräkningar har gjorts för att se att delar inte går sönder. Provning av komponenter och funktioner är har gjorts på Autolivs test center i Vårgårda. Resultaten har även analyserats och arbetet avslutas med framtida rekommendationer för vidareutveckling.Detta examensarbete har gjorts på Autoliv Sverige AB i Vårgårda. Autoliv grundades 1953 i Vårgårda av de två bröderna Lennart och Stig Lindblad. Autoliv är världsledande inom säkerhet inom bilindustrin. Autoliv är verksamma i 27 olika länder med över 70 000 medarbetare. De räddar årligen 30 000 liv och förebygger över 300 000 skador. De har tillverkat säkerhetsbälten sedan 1956.

 • 17.
  Andersson, Roy
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Quality-driven logistics2007Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall objective of this thesis is to describe and explain how different quality management philosophies can be combined in the supply/demand chain, in order to contribute to its resilience. The analysis is both quantitative and qualitative, based on theory and literature related to TQM, Lean, Agile and Six Sigma, one literature study and three case studies that were performed in companies. The studies are related to four research questions and are presented in four papers. The first research question focuses on similarities and differences between the quality management concepts TQM, Lean and Six Sigma. The findings were that TQM, Six Sigma and Lean have many similarities, but they differ in some areas. For examples Lean addresses process flow and waste, whereas Six Sigma addresses variation and design. The conclusion is that there is a lot to gain if organisations are able to combine these three concepts, as they are complementary. Two case studies and a literature survey supported the findings. The second research question focuses on outcomes in a logistics process if using quality management. The findings were that the quality management approach leads to risks being mitigated, managed and monitored and ensures a more effective, robust and flexible process, very much in line with the Agility philosophy. Solutions for quicker response to customers have also been introduced. The findings were supported by two case studies in seven companies. The third research question focuses on how prepared the transport- and logistics-oriented companies are for the application of quality concepts and quality management philosophy. The findings were that they can be described as being TQM-oriented. The companies do not consider Lean and Six Sigma to be future trends. Focus is on the customer, while they do not focus on variations or removing waste. The findings were supported by a case study in 24 companies. The fourth research question focuses on how quality concepts can contribute to risk control and resilience in an organisation. A combined Lean/Six Sigma approach by using Six Sigma framework and the last phase, Perfection, in the Lean concept, implies that the companies’ resilience, due to their strengthened ability to handle variability, risk management and agility, was improved. The findings were supported by two case studies in seven companies.

 • 18.
  Andersson, Roy
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Supply chain resilience through quality management2009Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The length and complexity of the supply chain tend to increase, rather than diminish, thereby making the supply chain riskier and less predictable and, hence, more vulnerable. At the same time, customers are becoming increasingly demanding. The challenge to businesses today is to create a resilient supply chain in order to manage and mitigate risk and vulnerability. The purpose of the thesis is to explore, describe and develop the use of a combined quality management philosophy in logistics processes in order to improve supply chain resilience. The findings are supported by six studies, which are presented here in six papers. The studies show that there is a lot to gain if organisations are able to combine quality management philosophies, as they are complementary to one another. TQM places its strongest emphasis on the commitment and involvement of all employees. Lean is a discipline that focuses on process speed and removal of waste in order to increase customer value. Six Sigma benefits from an added focus on variability and design of products/services and processes. It has been indicated that a combined quality management philosophy makes the logistics processes more reliable, flexible, agile and robust while reducing cost. The companies’ risk awareness has increased and their risk management has been improved, thanks to the Six Sigma training programmes and philosophy. Using a combined quality management philosophy, the speed of production could be increased, and the responsiveness and flexibility could be improved, which means quicker response to changes. It has also been indicated that a combined quality management philosophy improves the companies’ resilience, due to their increased agility and strengthened ability to handle variability and risk management. Quality management tools can be very effective in the companies’ efforts to control supply chain risk and to identify risk sources of variation, even outside the focal company. In Six Sigma projects, the root cause of variation is often found outside the focal companies, which requires more collaboration in the supply chain. However, if the companies that use a combined quality management philosophy intend to become more resilient, they must involve suppliers and customers more in their own processes and design products/services and processes together. Collaboration with the suppliers and customers and the notion of how to extend a combined quality management philosophy outside the focal company are of importance in order to make the whole supply chain resilient. This could lead to a problem, especially since the conditions for transport and logistics in regards to the application of quality methods and tools represent a large area, unexploited by the companies. On the other hand, Six Sigma has standardised training courses, and it has been demonstrated how a Six Sigma framework can enable collaboration across companies’ boundaries in the supply chain, with the use of Six Sigma training and the DMAIC-roadmap as a common platform. Even if a combined quality management philosophy is effective and efficient, the companies must re-invest in additional methods, tools and strategies to make the entire supply chain resilient. It could be this re-investment in risk prevention and mitigation solutions that enables faster process responsiveness, the establishment of a risk management culture by creating common values, culture and rules in the supply chain and the use of logistics strategies and methods.

 • 19.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Hilletoft, Per
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Hilmola, Olli-Pekka
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Lean Six Sigma strategy in telecom manufacturing2014Ingår i: Industrial management + data systems, ISSN 0263-5577, E-ISSN 1758-5783, ISSN 0263-5577, Vol. 114, nr 6, s. 904-921Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Lean Six Sigma strategy ensures flexible, robust, and efficient processes. However, to make them more agile in order to sustain in today’s highly competitive environment, something more is required. This could include staff training, strengthening company culture and collaborating with key partners in the supply chain.

 • 20.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Hilletoft, Per
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Lean Six Sigma strategy: A case study from Sweden2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A Lean Six Sigma strategy ensures more flexible, robust, and efficient processes. However, to make them agile, something more is required. This could include training the staff, strengthening company culture and collaborating with key partners in the supply chain.

 • 21. Andersson, Roy
  et al.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Svensson, Victor
  Preventive maintenance is an enabler for operation excellence in support processes2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  TPM in a Lean office environment can create values both in a business and an employee dimension. In the employee dimension TPM reduces the risk of missing/forgetting areas of responsibility and creates more involvement. In the business dimension objectives such as cost, quality and supporting the reduction of waste improved. Preventive maintenance meetings can be included and performed once a month in the ordinary departmental “stand-up meetings”. Methods like 5S, which need to be updated on a continuous basis, and standardized maintenance should also be connected to the TPM work. But first all employees should be trained in order to have the same direction/behavior.

 • 22.
  Andersson, Roy
  et al.
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Manfredsson, Peter
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Torstensson, Håkan
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  How to Integrate Suppliers by Training in Lean Thinking2013Ingår i: / [ed] Dahlgaard Park, Su Mi, Dahlgaard, Jens, Gomišček, Boštjan, University of Maribor , 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: Much research has addressed how to implement lean in a focal company, but little has been published about how to integrate suppliers in strategies and the focal company’s culture, such as lean production or lean thinking. The purpose of the article is to investigate if suppliers can become more integrated in the supply chain by training in lean thinking at the focal company and to explain a possible structure of the training. Design/methodology/approach: A multiple-case study has been conducted of the focal com- pany and five of its supply companies. The findings are supported empirically by on-site interviews and by observations, as well as by a binomial two-proportion test that was used to analyse the statistical data of the delivery precision. Findings: While the training programme does not show a conclusive result for the supply chain, it has made a difference for all participating suppliers. In most cases the training programme was a trigger that started or boosted the internal work with continuous improvements. In some cases it helped create structured ways of working and improved the internal production flows.

 • 23.
  Andersson, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Holmberg, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hur behåller vi våra värdefulla medarbetare?: En kvantitativ studie om vad som får yrkeserfarna ingenjörer att stanna hos en arbetsgivare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to investigate what experienced professional engineers value regarding work related factors and what makes them stay in an employment and in an organization.

  Theory: The theory used is derived from relevant research regarding work life science and was divided into several parts. The first part contains research about Employer Branding and how employers can use strategies to attract candidates and retain current employees. The second part concerns turnover intentions which is used to examine whether there are relationships between work-related factors that professional engineers believe they have in their workplace and their intentions to stay. The third part embraces Model of retention which contains eight work-related factors which are divided into organizational- and job level. These eight work-related factors shows to have impact on retention of professional workers. Some items were added from Bloom Live Connect Grow Employer Branding framework to complete the ability to measure retention levels. At last we used theory regarding employee engagement to predict the target group’s engagement level to see if it had significant impact on retention of experienced professional engineers.

  Methodology: A cross-sectional quantitative approach was used in this study and a questionnaire was sent out to 301 experienced professional engineers that had an employment within a global industrial enterprise. Approximately 158 experienced professional engineers completed the survey which lead to a responding frequency of 52,5 % percent.

  Findings: The result of the study showed that almost all 26 items tested out of Model of retention scored high means. Therefore they proved to be important for the maintenance of professional engineers to make them want to remain in an employment and in an organization. The only work-related factor that showed statistical significance from the regression analysis performed was compensation. Another interesting disclosure found was that the target group proved to be engaged, but nevertheless, there was a greater intention to leave than to remain in the workplace.

  Practical implications: It is important for employers to pay attention to the results of this study when shaping workforce strategies to become competitive as an employer.

  Social implications: Engineers are a sought-after target group in the labor market and therefore it is important for employers and HR-departments to work with strategies regarding remaining valuable competences such as experienced professional engineers to ensure the future of the organization.

 • 24.
  Andreasson, Gusten
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Rönnfalk, Henrik
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Wiktorsson, Jonas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Produktutveckling av godsstötta för lastbilar: marknads- och teknikstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka om det finns ett behov för en ny godsstötta som är ergonomisk och användarvänlig vilket underlättar arbetet vid lastsäkring. Om behovet finns hur ska en sådan godsstötta utvecklas och designas? Marknadsundersökning ger svar på om det finns ett behov för en ny godsstötta samt vilka produktegenskaper och funktioner som användaren tycker godsstöttan bör bestå av. Teknikstudien visar hur en sådan godsstötta ska utvecklas och designas för att vara anpassad för användaren. En godsstötta är en anordning som spänns fast mellan golv och tak i lastbilens lastutrymme för att förhindra att godset ramlar eller börjar glida.I marknadsundersökningen genomfördes patentundersökningar, lägesanalys, intervjuer samt en utvärdering i form av ett kvalitetshus. I teknikstudien skapades olika koncept på konstruktionslösningar som användes för att ta fram en 3D-modell. I samband med modellframtagningen genomfördes även hållfasthetsberäkningar på modellen.Marknadsundersökningen visar att det finns behov för en ny användarvänlig godsstötta där de viktigaste egenskaperna för godsstöttan innefattar ett integrerat handtag för att inte skada gods eller användare, den ska vara lätt att spänna upp, det bör finnas en avfyrningsknapp samt den ska ha lång livslängd. Ett önskemål från intervjuerna var också att minska vikten på godsstöttan vilket leder till färre belastningsskador.I teknikstudien skapades ett digitalt prototypförslag på en ny godsstötta med en kraftindikator som visar hur bra godsstöttan är fastspänd mellan golv och tak.

 • 25.
  Andréasson, William
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Oxelman, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Universitetsstyrning: upplevelser, värderingar & konsekvenser2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete har till syfte att belysa universitetslektorers och professorers upplevelser av- och attityder till den bedrivna verksamhetsstyrningen inom universitetet vi undersökt. Arbetet är en kvalitativ ansats och en intervjustudie, med teoretiska utgångspunkter i nyinstitutionell-, skandinavisk institutionell teori och Michel Foucaults maktteori. I resultatet framkommer en nyanserad uppfattning av verksamhetsstyrningen hos intervjupersonerna. Styrningen uppfattas som nödvändig och i viss mån legitim av intervjupersonerna, men det finns värderingsmässiga motsättningar avseende de forskningsinsatser som belönas inom verksamheten. Här framkommer det från flera intervjupersoner att den forskning som belönas är sådan som på grund av universitets formella struktur inte når ut till allmänheten, vilket är viktigt för de flesta intervjupersonerna. Intervjupersonerna riktar även kritik mot den nuvarande externa finansieringen av forskningen. I övrigt upplevdes arbetet som fritt av respondenterna, även om de gav uttryck för att det förekommer en högre grad av kontroll och hierarkiskt bestämmande idag än tidigare.

  Sammanfattningsvis kan det sägas att intervjupersonerna inledningsvis under intervjuerna hävdat en god samstämmighet med verksamhetsstyrningen och deras egna värderingar, men att värderingsmässiga skillnader uppdagats under intervjuns gång. Viktiga slutsatser vi dragit är att det tycks föreligga en skillnad mellan vad som för forskarkarriären framåt och vad som är av intresse för vissa av våra intervjupersoner. De arbetsresultat som värderas av ledningen inom universitetet är alltså inte fullständigt synonymt med de resultat våra intervjupersoner själva värderar. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt i Foucaults maktteori betraktar vi konsekvenserna av den nuvarande verksamhetsstyrningen som att forskare styrs efter ett snävt forskningsparadigm. Inom detta paradigm blir forskningsresultat svårligen tillgängliga för allmänheten och forskare som värderar samhällstillvändhet inom arbetet kan tänkas uppleva en konflikt. Då mellan forskning som meriterar och forskning som upplevs betydelsefull.

 • 26.
  Anttila, Lena
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Eliasson, Sarah
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Återgång i arbete: En studie ur HR:s perspektiv angående återgång i arbete efter en långtidssjukskrivning2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kontext: Sjukskrivning är ett mått på hållbarhet och antalet involverade aktörer är många. Aktörerna arbetar mot samma mål men har olika tillvägagångssätt. Eftersom internationell forskning fokusera mycket på samverkan mellan arbetsgivare och sjukvård är det intressant att öka kunskapen kring hur HR arbetar med återgång i arbete från långtidssjukskrivningar i ett svenskt kontext.

  Mål:  Denna  studie  undersöker  arbetet  med  långtidssjukskrivna  arbetstagare  ur  HR:s perspektiv, hur de arbetar för att bibehålla en arbetstagare efter en långtidssjukskrivning och hur samverkan ser ut mellan HR, företagshälsovård och Försäkringskassan.

  Metod: En kvalitativ intervjuguide utformades för HR-representanter med frågor relaterade till återgång i arbete och sex HR-representanter från olika stora privata företag intervjuades.

  Resultat: De flesta HR-representanterna arbetade på likartade sätt med återgång i arbete från sjukskrivning, oenigheter fanns främst beroende på vilken typ av arbetsområde HR- representanterna arbetade mot. Även synen på samverkan mellan företagshälsovård och Försäkringskassan var liknande.

  Slutsats: HR arbetar främst förebyggande för att undvika att ohälsa uppstår. Under sjukskrivningsperioden arbetar de främst med olika former av anpassningar som är möjliga. Dialogen står i fokus för att undvika att arbetstagaren går in i en ny sjukskrivning efter återgång i arbete. Samverkan med Företagshälsovården sker på arbetsgivarens direktiv och samverkan med Försäkringskassan är i vissa lägen ansträngd.

 • 27.
  Arkstål, Lotta
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hast, Mimmi
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  “Vad har de här gubbarna med min framtid att göra?”: En kvalitativ studie om förväntningar på personalvetarutbildningens innehåll och syfte2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Högre utbildning har under längre tid diskuterats i relation till arbetsmarknaden, där kraven på anställningsbarhet under det senaste decenniet blivit mer uttalat. Dock ifrågasätts högskoleutbildningens utformning och dess relevans för arbetslivet, då mycket av undervisningen fokuserar på abstrakta teorier istället för konkreta metoder. Detta dilemma dyker även upp inom de utbildningar som ska forma personalvetare. Intresset i denna studie mynnade därför ut i att undersöka lärares samt studenters förväntningar och upplevelser av utbildningsinnehåll och anställningsbarhet inom ett personalvetarprogram.

  Vår studie baseras på åtta intervjuer, fyra stycken inom respektive grupp, och visar att studenterna i regel har ett mer kortsiktigt perspektiv på vad personalvetarutbildningen önskas resultera i, där det finns en önskan och förväntning om att undervisningen ska vara mer praktisk. Detta resultat ligger i linje med våra föreställningar och den tidigare forskning som vi tagit del av. Lärarna däremot har ett mer långsiktigt perspektiv där utbildningen genom sin teoretiska anknytning ska leda till personlig utveckling samt kritiska reflektioner. Personlig utveckling i form av ökade allmänna kunskaper framkom överraskande nog även hos studenterna, dock inte lika tydligt. Slutligen kunde en tydlig koppling mellan anställningsbarhet och högre utbildning urskiljas, där begreppen samspelar med varandra. Utbildning uttrycks vara det mest centrala i anställningsbarhet då individen därigenom erhåller viktiga kompetenser och färdigheter för det kommande arbetslivet. Andra faktorer som framkom vara viktiga för en individs anställningsbarhet sammanfattas i kategorierna arbetslivserfarenhet, relevanta kompetenser samt personliga egenskaper.

 • 28. Aronsson, Hanna
  et al.
  Hjort, Klas
  Högskolan i Borås, Institutionen Textilhögskolan.
  Näslund, Hanna
  Torstensson, Håkan
  Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan.
  Service delivery requirements of mail order/e-commerce customers: an important consumer insight2010Ingår i: Proceedings of Nofoma 2010, Kolding, NOFOMA , 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Traditionally, mail order and e-commerce organisations view the consumers as one entity, meaning there is no differentiation of service. Research has shown that return levels depend on both age and lead-time, and consequently end user requirements are of great interest. This study investigates expected lead-time service requirements of one organisations mail order/e-commerce customers and measures the gap between the expected and the specified service. A case study was performed with one of the leading Swedish mail order/e-commerce organisations. The descriptive study combined qualitative and quantitative data answering questions regarding the consumer’s requirements and how they vary depending on age. This research is based on primary data from a customer survey with answers from more than 6 000 respondents. The proposition that the gap between specified and expected customer service requirements varies with age and lead-time was supported, thus indicating that mail order and e-commerce organisations should work closer with their customers. They should likely segment their customers and differentiate their service delivery. The presented research results describe what service requirements regarding lead-time are, and how they vary with age for customers of one organisation. There is a gap between the customers’ service requirements and the service specified/delivered by the case organisation and the gap varies with age as proposed. The only normative statement is that close cooperation between the case organisation and its customers is vital. How customers should be categorized and how to differentiate the service delivery will be topics of further research.

 • 29.
  Arttonen, Pia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lindell, Mattias
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  ”Jag säger upp mig”: En kvalitativ studie om kundtjänstmedarbetares upplevelse av att arbeta prestationsbaserat och målstyrt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få förståelse för kundservicemedarbetares upplevelse av att arbeta inom en prestationsbaserad och målstyrd organisation. Vi ville även undersöka vilken betydelse arbetsvillkoren hade för deras val att avsluta sin anställning. Vi har utgått från det hermeneutiska perspektivet som handlar om att tolka och förstå. Metoden som användes var kvalitativ forskningsmetod. För att samla in empiri genomförde vi semistrukturerade intervjuer med sex stycken respondenter som hade valt att säga upp sig inom sex månader från det att de påbörjade sin anställning. Vid analysen av den empiri vi samlade in använde vi oss av begreppen krav, kontroll och stöd då vi i teorin har utgått från Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell. Ytterligare teori vi har utgått ifrån är Foucaults maktbegrepp samt Herzbergs hygien och motivationsfaktorer. Resultatet i vår studie påvisade att våra respondenter upplevde att arbetet inom prestationsbaserad och målstyrd organisation präglades av höga arbetskrav. Vidare upplevde våra respondenter att det sociala stödet i organisationen var av stor vikt och de upplevde det som mycket gott men att det inte räckte för att väga upp andra brister i arbetsvillkoren. Slutligen så uppgav samtliga respondenter att arbetsvillkoren hade haft betydelse för deras val att avsluta sina anställningar. Vi kunde se att upplevelsen av den positiva effekt det sociala stödet hade haft för våra respondenter fungerade som en buffert men att arbetsvillkoren med de höga kraven slutligen gjorde så att respondenterna sade upp sig.

 • 30.
  Arwidsson, Viktoria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hedenquist, Victoria
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  "Jag äger mitt liv": En studie om fastighetsmäklares erfarenheter av gränslösa arbetsvillkor2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Framväxten av ett alltmer flexibelt arbetsliv har bidragit till att gränserna mellan arbete och fritid successivt luckrats upp. Samtidigt har digitaliseringen möjliggjort för en ständig uppkoppling och med hjälp av olika teknologiska hjälpmedel kan individen numera arbeta vart som helst och när som helst. Detta innebär att ett större ansvar tillskrivits individen att själv vara den som kontrollerar och strukturerar upp sitt arbete. Samtidigt ställer den ökade konkurrensen allt högre krav på tillgänglighet och ett kundbemötande i världsklass.

  Denna studie syftar till att undersöka huruvida ett gränslöst arbete yttrar sig för fastighetsmäklare på två kontor. Med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv, Hochschilds teori om emotionellt arbete och Foucaults teori om den självdisciplinerade styrningen har vi sedan analyserat vår empiri. Vidare har vi utgått från tidigare forskning som berör flexibelt arbete, återhämtning, teknologins påverkan, roller samt gränsdragningen mellan arbetstid och fritid. Vi utgick från en kvalitativ metod och genomförde 8 stycken semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att fastighetsmäklaryrket i stor utsträckning innefattas av ett gränslöst arbete. Samtidigt kräver yrket en skicklig ”skådespelare” för att kunna bemöta kunderna. Den ständiga tillgängligheten är en faktor som samtliga upplever på olika sätt och de har därav utvecklat strategier för att kunna hantera detta. Resultatet synliggjorde även att kvinnorna i större utsträckning än männen upplever sig ifrågasatta av kunder vilket gör att de inte känner sig betrodda i sin yrkesroll på samma sätt. Vidare kan de olika upplevelserna och strategierna tänkas grundas i huruvida respondenterna förhåller sig till yrkesrollens krav eller ej.

 • 31.
  Asbjörnsson, Gauti
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Modelling of Discrete Downtime in Continuous Crushing Operation2015Ingår i: Computational Modelling 2015, MEI conferenceArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Crushing is a harsh process and production units are subjected to wear and failure over time which will reduce the overall performance of the plant. To achieve optimum process performance, both time dependant process dynamics and operating conditions should be taken into account. In this paper the aim is to create a framework for simulating the process from a more operational perspective to evaluate process performance and process optimum for different operational scenarios. The objective is to model and simulate the discrete phenomena that can cause the process to alter performance and implement it with dynamic process simulations. A method for combining discrete probability simulations with time-continuous simulations for process evaluation and optimization is presented. The proposed framework demonstrates a systematic approach to evaluate the process performance and locating optimum process configuration, for a given condition. The developed models can be used to optimize different aspects of the operation depending on the defined objective function and the system boundaries. Optimization of process throughput by manipulating configuration of both the grizzly and the crushers, as well as the time between calibrations has been illustrated in this paper. Adjusting the process continuously and calibrating it at the appropriate time can have major benefits when it comes to the process availability and utilization, increasing performance by 4.1-9.3 % in these cases. Evaluation of process robustness with regards to different maintenance strategies and process variation gave an indication of the process and unit performance under a long operating period. By combining discrete and dynamic simulation, a higher simulation fidelity can be achieved to provide a more operational perspective to the optimization and process analysis.

 • 32.
  Attfors, Alicia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Berner, Valeria
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Engagerat ledarskap och allas delaktighets betydelse för välmående: Kvantitativ studie kring välmående inom byggbranschen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie bygger på teorier kring positiv psykologi och flourish (blomstring). Målet med positiv psykologi och blomstring handlar om att uppnå höga nivåer av lycka, mening och tillfredsställelse. Grundtanken med blomstring är att alla individer ska uppnå en hög nivå av mentalt välmående. Studien som följer utfördes på ett anläggningsföretag med syftet att undersöka om det finns några samband mellan de anställdas välmående och variablerna ’engagerat ledarskap’ och ’allas delaktighet’. Studien kommer också att innefatta en jämförelse mellan yrkesarbetares och tjänstemäns upplevelse och syn på välmående. Detta utfördes med hjälp av en enkätstudie uppdelad i två delar med två olika mätverktyg där första delen mätte välmående och andra delen de oberoende variablerna ’engagerat ledarskap’ och ’allas delaktighet’. Datainsamlingen skedde delvis elektroniskt och även ute i produktionen. Bland annat användes PERMAH-modellen som ett mätverktyg vid insamlingen av den empiriska datan. Analysen av empirin skedde genom ett utförande av ett t-test och regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS. Här jämfördes välmåendet mellan yrkesarbetare och tjänstemän och de oberoende variablernas betydelse för välmåendet. Resultatet visade att ’allas delaktighet’ hade störst betydelse för välmående i båda yrkesgrupperna men inget av resultaten var statistiskt signifikanta. I diskussionen resoneras det kring huruvida andra indexvariabler kunde gett ett tydligare och eventuellt statistiskt signifikant resultat. Den låga urvalsstorleken tas också upp som en bidragande faktor till det osäkra resultatet.

 • 33.
  Bahtijaragic, Merima
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Davidsson, Monica
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hedin, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Delaktighet: En kvalitativ studie om en delaktighetsmodell i kommunal verksamhet och hur den fungerar i praktiken2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har gjorts för att se hur en delaktighetsmodell i kommunal verksamhet fungerar i praktiken och om huvudsyftet, att ge personer med funktionsnedsättning ett ökat inflytande och en större delaktighet uppnås i realiteten. Detta då modellens utförande är tänkt att fungera utifrån ett nerifrån och upp perspektiv där personer med funktionsnedsättning själva ska ha möjlighet till inflytande och att få känna sig delaktiga i sin vardag.  Forskning som finns om delaktighetsmodellen är begränsad men forskarna är eniga om att det finns en problematik kring bemötande och kommunikation gentemot de funktionsnedsatta och att detta kräver utbildning hos personal och vägledare. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Deltagarna i studien är chefer, personal och vägledare från kommunal verksamhet i Västra Götalands region och de arbetar med personer med funktionsnedsättning. De teorier vi använt oss av är Habermas kommunikationsteori och Foucaults maktteori.

  Frågeställningar som respondenterna fick reflektera över, var bland annat deras syn på vad delaktighet hos personer med funktionsnedsättning är för dem och om de upplever någon förändring i sitt bemötande. Vi har även haft ett intresse i att ta reda på om det är personerna med funktionsnedsättning själva som får bestämma vilka ämnen som anses relevanta att vara delaktiga i och om besluten de fattar verkligen träder i kraft. Förhållningssättet vi utgått ifrån har varit kritiskt med fokus på dialog, makt och dold makt. Vad som har framkommit i resultatet är att modellen har bidragit till ett förändrat arbetssätt hos personal. Makten har omfördelats mellan personal och brukare. Alla intervjupersoner tror på modellen men har farhågor över att modellen kommer att stanna upp och endast bidra med en tillfällig delaktighet, något som vi problematiserar i diskussionen.

 • 34.
  Bengtsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Quality-Driven Production of Aggregates in Crushing Plants2009Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Aggregate quality is of great importance, and in this context it is essential to understand how various process parameters influence the product quality characteristics. Thus, there is a need for aggregate producers to improve their process knowledge. Research has led to an improved understanding of how different process parameters affect the outcomes of specific comminution processes. In aggregate production, breakage models are one example of such a research result. These models have been refined over the years. The breakage models that have been presented to date can accurately predict the size distribution of aggregates. On the other hand, they cannot normally predict any other material characteristics such as shape and strength. This thesis outlines the research to date, which has focused on a frequently discussed quality parameter, namely the shape of the product. Knowledge of various methodologies is required to measure this parameter. A novel method for measuring the shape of fine aggregates is presented. The rheology test, the methodology of which was originally based on a New Zealand standard, can be correlated with other data to measure particle shape in accordance with the F-aspect method. The correlation between these methods is very good, and since the rheology test is easy to use, it is suitable for a quarry or a basic test facility. The cone crusher is the most commonly used tertiary stage crusher today. One of its great advantages is that it produces a relatively low amount of fines. However, it only produces acceptable particle shapes for certain fraction sizes. The vertical shaft impact crusher (VSI) creates particles of a very satisfactory shape across all fractions, including fine aggregate, as confirmed by studies using the aforementioned rheology test. This thesis presents two models for predicting shape in crushed aggregate from a cone crusher. The first model is empirical, and my conclusion is that there are four dominating parameters affecting shape: the average feed size, the closed side setting (CSS), throw and eccentric speed. To further investigate how compressive breakage affects particle shape, an inter-particle breakage model is introduced. This model simulates a specific crushing stage inside the crusher. Simulation results show that the outcome from a crushing event can be predicted with good accuracy. A VSI model for describing particle size and shape is presented in this work. It is proposed that the dominating breakage mechanism in a VSI equipped with a rock box is of abrasive character. Abrasive breakage can appropriately shape all particle sizes, assuming the crusher is operated at a proper velocity. The empirical cone crusher model and the VSI models are combined in a mathematical simulation in order to determine how a crushing plant should be operated to maximise both yield and aggregate quality. The results show that there exists a set of rules to determine the crusher and screen settings that will achieve the best performance in terms of product yield and quality requirements.

 • 35.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Asbjörnsson, Gauti
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Model of banana screen for robust performance2015Ingår i: Minerals Engineering, ISSN 0892-6875, E-ISSN 1872-9444, Vol. 91, s. 66-73Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Screens are an important production unit in crushing plants. The performance of the screen is essential to the performance of the crushing plant. In this paper a mechanistic model of a banana screen is described and a novel model for screen deck configuration is presented. The developed model can be used for optimization of a screen so that it has the best possible performance with respect to different feeding conditions, in order to obtain a desired separation. The simulation results were compared to full scale test data and the conclusions from this comparison is that the screen model needs further parameters to handle the necessary screen deck configuration. An initial static model was derived to explain how the screen deck configuration will affect the screen efficiency. The modification of the screen deck parameters resulted in a better correlation both regarding size distribution and predicted capacity.

 • 36.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Asbjörnsson, Gauti
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Towards dynamical profit optimization of comminution circuits2016Ingår i: Minerals Engineering, ISSN 0892-6875, E-ISSN 1872-9444, Vol. 103, s. 14-24Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is an increasing demand to optimize performance and profit of comminution circuits. Research in this area has resulted in the development of numerous optimization tools, and recent research has shown that the quality aspects of the production have a great influence on the optimization results. The quality, cost, profit and capacity of a product are influenced by several parameters, and in order to control all of these parameters it is necessary to use some sort of optimization algorithm. In this paper, a novel approach to apply e.g. cost, revenue, capacity and quality in order to perform a multi objective optimization with the ability to handle dynamic variations of a comminution is presented. The problem with optimizations in general is that the objective function used for optimization is reduced in complexity in order to save computational time. In a comminution process performance varies with time and in order to perform a correct optimization the objective function used must be able to handle this type of dynamic behavior. The process has a given set of constraints that represents the conditions normal in these type of comminution applications. The first step in this paper is to identify if the range of the constraints can cause undesirable production costs when reaching for a given product property. In this step a dynamic response model is described that will be able to address the difficulties with optimizing dynamic systems. The next step in the optimization is the definition of the multi-objective optimization formulation including constraints for the optimization. Evaluating the result of the optimization in combination with a strategy for relaxing constraint can show how to increase overall productivity and still reach certain product properties. The conclusions made in this work are that multi objective optimization is essential when optimizing a comminution circuit against multiple objectives.

 • 37.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bhadani, Kanishk
  Chalmers tekniska högskola.
  Asbjörnsson, Gauti
  Chalmers tekniska högskola.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers tekniska högskola.
  Hulthén, Erik
  Chalmers tekniska högskola.
  Comparative Study of Optimization Schemes in Mineral Processing Simulations2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Modelling and simulations for mineral processing plants have been successful in replicating and predicting predefined scenarios of an operating plant. However, there is a need to explore and increase the potential of such simulations to make them attractive for users. One of the tools to increase the attractiveness of the simulations is through applying optimization schemes. Optimization schemes, applied on mineral processing simulations, can identify non-intuitive solutions for a given problem. The problem definition itself is subjective in nature and is dependent on the purpose of the operating plant.The scope of this paper is to demonstrate two optimization schemes: Multi-Objective Optimization (MOO) using a Genetic Algorithm (GA) and Multi-Disciplinary Optimization (MDO) using an Individual Discipline Feasible (IDF) approach. A two stage coarse comminution plant is used as a case plant to demonstrate the applicability of the two optimization schemes. The two schemes are compared based on the problem formulations, types of result and computation time. Results show that the two optimization schemes are suitable in generating solutions to a defined problem and both schemes can be used together to produce complementary results.

 • 38.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, C. Magnus
  Chalmers University of Technology.
  An empirical model for predicting flakiness in cone crushing2006Ingår i: International Journal of Mineral Processing, ISSN 0301-7516, E-ISSN 1879-3525, Vol. 79, nr 1, s. 49-60Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A fundamental understanding of the factors influencing particle shape is of central importance for optimisation of the output quality from crushing plants for aggregate production. The literature reports that the wear on and setting of a cone crusher influence particle shape, The fact that wear on and the setting of a cone crusher influence particle shape is considered common knowledge and is also reported in the literature. To date, no mathematical model for predicting particle shape has been presented. A novel model capable of predicting aggregate shape is presented in this paper. The particle flakiness model has two parameters: the average particle size of the feed and the closed side setting (CSS) of the crusher. A common method used for controlling the process flow in a crushing plant is also demonstrated. Detailed process knowledge is important in order to minimize the circulating load whilst still maximizing product quality. The model shows that the flakiness of the product can be estimated with knowledge of the following two parameters: CSS and the average particle size of the feed. Additional investigations are needed to improve the precision of the model.

 • 39.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, C. Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Measuring characteristics of aggregate material from vertical shaft impact crushers2006Ingår i: Minerals Engineering, ISSN 0892-6875, E-ISSN 1872-9444, Vol. 19, nr 15, s. 1479-1486Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Natural gravel has traditionally been the main choice of material for Swedish concrete manufacturers. However, due to the fact that natural gravel also acts as a fresh water filter, the deposits are limited. The obvious question is how to compare machine made and natural gravel in terms of particle shape, rheology and other material characteristics. This paper will present some methods and results that demonstrate performance of different machine made rock materials. Particle shape characteristics were assessed from flow measurements in a standard cone. The vertical shaft impact crusher (VSI) produces gravel that is a good alternative to natural gravel. The quality of the material and the particle shape seem to meet concrete producers’ demands.

 • 40.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Improving Yield and Shape in a Crushing Plant2009Ingår i: Proceedings of 12th European Symposium on Comminution and Classification (ESCC2009)Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is increasing demand to optimise yield and increase capacity of crushing plants. Research in this area has resulted in the development of numerous optimisation tools, and resent research has shown that the quality aspects of production have great influence on the optimisation results. The quality and capacity of a product is influenced by several parameters, and in order to control all these parameters it is necessary to use some sort of optimisation software. In this paper, a novel approach to analyse parameters influence on product capacity and quality is presented. As an example a cone crusher and a vertical shaft impact crusher (VSI) is simulated in a tertiary stage. The simulation shows how capacity and product quality for a range of products will be affected when a parameter is changed. The paper also shows how wear will affect product capacity and quality.

 • 41.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Modelling of output and power consumption in vertical shaft impact crushers2008Ingår i: International Journal of Mineral Processing, ISSN 0301-7516, E-ISSN 1879-3525, Vol. 88, nr 1-2, s. 18-23Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The vertical shaft impact (VSI) crusher is a commonly-used machine in aggregate production. A comprehensive understanding of the physical phenomena that influence the power consumption and the particle output of the device are essential to enable development of protocols that minimize energy consumption during rock crushing. While natural gravel has traditionally been the main choice of material for Swedish concrete manufacturers, the number of deposits is limited due to its role as a fresh water filter. It is therefore essential to achieve a product size distribution of aggregate that is on the same order as that of natural gravel to enable its use in concrete production. This work aims to present a model that predicts capacity, power and particle size distribution in a VSI crusher.

 • 42.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Cost And Performance Optimization Of A Tertiary Crushing Stage2015Ingår i: ESCC 2015 Conference: Proceedings of the 14th European Symposium on Comminution & Classification 7-11 September 2015, Gothenburg Sweden / [ed] Magnus Evertsson, Erik Hulthen & Johannes Quist, Göteborg: Chalmers University of Technology , 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is increasing demand to optimise performance and profit of crushing plants. Research in this area has resulted in the development of numerous optimisation tools, and resent research has shown that the quality aspects of production have great influence on the optimisation results. The quality, cost, profit and capacity of a product is influenced by several parameters, and in order to control all of these parameters it is necessary to use some sort of optimisation software. In this paper, a novel approach use the parameters cost, profit, capacity and quality in order to perform a multi objective optimization of a crushing plant is presented. As an example a tertiary crushing stage consistent of a cone crusher and a vertical shaft impact crusher (VSI) is used as base for the designed objective function. The process has a given set of constraints that represents the conditions normal in these type of crushing applications. The first step in this paper is to identify if the range of the constraints can cause undesirable production costs when reaching for a given product property. The next step in the optimization shows how a strategy for relaxing constraint can increase overall productivity and still reach certain product properties. The conclusions made in this work are that multi objective optimization is essential when optimizing crushing plant production against multiple objectives. Relaxation of constraints can increase the overall performance of the crushing plant.

 • 43.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Chalmers Technical University.
  Hulthén, Erik
  Chalmers Technical University.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers Technical University.
  Framework for material modelling in a processing plant2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Material modelling within a crushing plant is closely dependent on both manual and automatic operations as well as a close follow up on the utilization of the plant performance from a management perspective. The desire to fully be able to utilize the crushing plant with respect e.g. to material handling is limited due to the lack of possibility to fully observe actions within the process. There are large quantities of data that can be monitored in the crushing plant SCADA system. However the data collected are governed by the quantity of actual sensors in the process. The aim with this paper is to propose a method for how-to pre-process the automatically gathered SCADA data in order to fill up dynamic models for process simulations. There is a fundamental need to increase the resolution of how the crushing plant behaves. This will be structured as a framework for analysing and suggesting model improvements that will increase the utilization and decrease both manual operations and give better performance when controlling the process.

 • 44.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Size and shape simulation in a tertiary crushing stage, a multi objective perspective2015Ingår i: Minerals Engineering, ISSN 0892-6875, E-ISSN 1872-9444, Vol. 77, s. 72-77Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is increasing demand to optimise yield and increase capacity of crushing plants. Research in this area has resulted in the development of numerous optimisation tools, and recent research has shown that the quality aspects of production have great influence on the optimisation results. The quality and capacity of a product is influenced by several parameters, and in order to control all of these parameters it is necessary to use some sort of optimisation software. In this paper, a novel approach to analyse the parameters product capacity and quality is presented. As an example a cone crusher and a vertical shaft impact crusher (VSI) is simulated in a tertiary stage. The simulation shows how capacity and product quality for a range of products will be affected when a parameter is changed. The paper also shows how wear will affect product capacity and quality.

 • 45.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Chalmers University of Technology.
  Hulthén, Erik
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Asbjörnsson, Gauti
  Chalmers University of Technology.
  Advanced Material Modelling In Crushing Plants Using Real Time Algorithms2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In process control of crushing plants the traditional control is focused on stability control of single machines and not on controlling material utilization. The reason for this is that the use of material property models is not that well known. The material models describe properties as e.g. capacity over time for a given product and this may depend on many parameters and dynamic effects in the process. Due to this it is complicated to model and thus a methodology is needed to solve this problem. In this paper a novel method for modeling the current effect that the production units have on the material presented. The paper presents a methodology how to use process data from SCADA system to analyze and suggest dynamic material model properties in real time.

 • 46.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Lee, Elisabeth
  Chalmers University of Technology.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Influence of throw and compression ratio on particle shape - A full scale investigation and laboratory tests2010Ingår i: Minerals Engineering, ISSN 0892-6875, E-ISSN 1872-9444, Vol. 23, nr 7, s. 549-557Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The machine parameters of throw and eccentric speed affect the particle shape. Their influence on particle shape is however not fully investigated. Preliminary tests on a full-scale crusher had shown certain trends in regard to the flakiness of the product (Fig. 1). These effects were investigated in detail by means of a series of piston-and-die tests, followed by modelling of the laboratory data. An empirical model of a crusher was developed which links the product size distribution and the shape of the particles to operating parameters. The simulator produced trends which were similar to the full-scale data. The throw and eccentric speed affects the utilised compression acting on the rock/rock-bed. This paper presents a method suitable for characterizing the compressive breakage behaviour of rock materials during form conditioned compression. In this method, size reduction is primarily related to geometric compression. The method provides a complete description of the breakage characteristics of the tested rock material when compressive crushing is employed. The results can be used for modelling and simulation purposes in the design of crushing equipment or crushing plants. A novel approach to optimise form conditioned crushing in order to achieve an acceptable particle size and shape is presented. The paper concludes that inter-particle breakage in combination with high compression ratio is beneficial for the particle shape. The full scale tests support this since an increase in throw improves particle shape for particles subjected to inter-particle breakage. © 2009 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 47.
  Bengtsson, Magnus
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Svedensten, Per
  Sandvik Mining and Construction.
  Evertsson, Magnus
  Chalmers University of Technology.
  Improving yield and shape in a crushing plant2009Ingår i: Minerals Engineering, ISSN 0892-6875, E-ISSN 1872-9444, Vol. 22, nr 7-8, s. 618-624Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is increasing demand to optimise yield and increase capacity of crushing plants. Research in this area has resulted in the development of numerous optimisation tools, and resent research has shown that the economic aspects of production have great influence on the optimisation results. The profitability of a product is influenced by several parameters, and control of all these parameters is necessary to use some sort of optimisation software. In this paper, we present a case study of a typical crushing plant, with the goal of reducing the number of crusher while keeping the plant capacity and quality. By reducing the number of crusher the plant will need less maintenance which will decrease the operating costs. The article presents a method to combine crushing plant simulation and optimisation with quality and economic considerations in order to successfully study alternative configurations of the plant.

 • 48.
  Bengtsson, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Pellby, Lovisa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  De anpassningsbara: En kvalitativ studie om strategier för anställningsbarhet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande undersökning har utgått från ett kvalitativt metodval med semistrukturerade intervjuer. Den är genomförd utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, har kodats efter marginalmetoden, analyserats genom ad hoc och tolkats utifrån en hermeneutisk ansats. Deltagarna som gav undersökningen dess karaktär var Sandra, Emelie, Johanna, Erik, Jonathan och Kalles subjektiva uppfattning av undersökningens fenomen. Syftet med undersökningen var att belysa vilka strategier de använder för att göra sig anställningsbara.

  Teorier som undersökningen bygger på är Bourdieus kapital, habitus och fält; Granovetters betydelse av kontaktnät och Goffmans framträdande. Undersökningens resultat visar att deltagarnas strategier för att finna jobb är via kontakter och jobbförmedlingssajter. För att få ett jobb, förutsätter deltagarna att man har kontakter, utbildning och arbetslivserfarenhet. Strategierna för att behålla jobbet är främst att hålla sig attraktiv på arbetsplatsen genom bra prestation och god attityd. Strategier när deltagarna söker jobb är i allmänhet att hålla sig förberedda, anpassa sig och agera förebyggande utifrån enskild situation. Arbetsmarknaden upplevs generellt av deltagarna som hård i den bemärkelsen att det är svårt att få jobb, framförallt för dem utan utbildning och arbetslivserfarenhet. Deltagarna upplever överlag att deras egna möjligheter till att få ett arbete är goda.

 • 49.
  Bengtström, Henrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Larsson, Charlotte
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Aktivitetsbaserat arbetssätt: Nöjda medarbetare med rätt förutsättningar2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Globaliseringen och omvärldens påverkan av de moderna organisationerna har skapat nya krav och mål för våra svenska arbetsgivare. Flexibilitet och snabba förändringar måste dagens arbetsgivare vara väl anpassad för. Detta i sin tur innebär att även arbetstagaren måste vara redo att klara av liknande krav. Ny teknik och nya sätt att arbeta på har givit den moderna kontorsarbetaren en vardag som kan vara helt papperslös och inte heller knuten till en och samma plats. Det centrala för det nya arbetssättet är självfallet att öka lönsamheten, men fördelar som ökad kreativitet och ökat samarbete medarbetarna emellan lyfts fram som fördelar från arbetsgivarens sida. Denna studie utgår från en kvalitativ ansats. Målet med studien var att fånga medarbetarnas upplevelser av att arbeta aktivitetsbaserat. Studien har inte som avsikt att förklara om detta nya arbetssätt är bra eller dåligt för arbetstagaren utan enbart som för avsikt att fånga deras upplevelse. Studien visar att den generella upplevelsen av att arbeta aktivitetsbaserat är god, men att upplevelserna varierar mellan olika individer. Slutsatsen är att de anställda behöver ha en känsla av att kunna kontrollera sin vardag och möjligheter att välja rätt plats för rätt arbetsuppgift för att detta arbetssätt skall upplevas bra. Studien anser vi har ett värde på grund av att den mäter medarbetarnas upplevelse. Det är något som inte har forskats mycket om tidigare i detta allt mer förekommande sätt att utforma moderna kontor på. Om vi fångar medarbetarnas upplevelse av att arbeta i denna miljö kan vi enklare förstå hur den upplevs och med bättre förutsättningar förbättra arbetsmiljön på sikt i ett samhälle som löpande ställer nya krav på organisationerna och de anställda.

 • 50.
  Bergendahl Andersson, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Klintenberg, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Said, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Det gränslösa arbetets pris: När 24 timmar om dygnet inte räcker till2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens arbetsmarknad präglas av flexibla arbeten där hög tillgänglighet utgör en naturlig del av arbetet. Med hjälp av kommunikationsteknologin kan individer utföra arbetsuppgifter på valfri tid och plats vilket innebär att individerna kan vara tillgängliga i högre utsträckning än förr. Den ökade tillgängligheten i arbetslivet samt teknikens utveckling har bidragit till att gränserna mellan arbete och fritid suddats ut; ett gränslöst arbete har uppstått. I denna kvalitativa studie har egenföretagare och rekryterare intervjuats i syfte att undersöka varför individer väljer att vara tillgängliga för arbete utanför ordinarie arbetstid samt vilka konsekvenser denna tillgänglighet bidrar till. Vidare har även studien undersökt i vilken utsträckning tillgängligheten påverkar individernas möjlighet att kunna balansera arbetslivet och privatlivet. För att kunna svara mot studiens frågeställningar har olika teoretiska utgångspunkter tillämpats i form av krav- och kontrollmodellen, självuppfyllande profetia samt copingstrategier. Detta har sedan ställts i relation till tidigare forskning samt empirin.

  Studien visar på att respondenternas engagemang och kontrollbehov i hög utsträckning kan förklara orsakerna till varför de väljer att vara tillgängliga för arbete utanför ordinarie arbetstid. Även kraven och förväntningarna från omgivningen och dem själva påverkar respondenternas höga tillgänglighet, detta hör samman med en självuppfyllande profetia. Det gränslösa arbetet resulterar i att respondenternas arbetsliv och privatliv flyter samman, vilket skapar stress och frustration då dygnets alla timmar inte räcker till. Därför tillämpar respondenterna olika copingstrategier för att hantera arbetssituationen. I slutändan blir balansgången mellan arbetsliv och privatliv diffus.

123456 1 - 50 av 275
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf