Planned maintenance
A system upgrade is planned for 13/12-2023, at 12:00-13:00. During this time DiVA will be unavailable.
Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Färgens betydelse: hur det påverkar den visuella marknadsföringen
University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
2023 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesisAlternative title
The importance of color : how it affects the visual merchandising (English)
Abstract [sv]

Bakgrund: Denna uppsats fokuserar på färgens betydelse inom visual merchandising och dess påverkan på konsumenternas uppfattning, köpintentioner och varumärkesupplevelse i dagens modebutiker. För att locka kunder till fysiska butiker istället för onlinehandel krävs användning av visuell kunskap och effektiva marknadsföringsstrategier som anpassar sig till förändringar. Färg spelar en central roll i shoppingmiljön eftersom synen är en avgörande del av vår totala upplevelse. Genom att använda färg på rätt sätt inom visual merchandising kan man skapa en attraktiv miljö som inspirerar kunder att genomföra köp. Färgens effekt påverkar konsumenters beteende och har en betydande inverkan inom detaljhandeln. Genom att öka förståelsen för färgens roll kan man bidra till att utveckla mer effektiva och riktade marknadsföringsstrategier inom visual merchandising.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan visual merchandising och färg som ett effektivt marknadsföringsverktyg. Detta genom att utforska och analysera färgens påverkan på den visuella marknadsföringen och hur detta kan påverka konsumenternas uppfattning, köpintentioner och varumärkesupplevelsen. Genom att utforska dessa aspekter kommer rapporten att bidra till en ökad förståelse för hur färg påverkar konsumenters uppfattning, köpbeslut och varumärkesupplevelse inom visual merchandising.

Metod: En induktiv ansats valdes för att dra allmänna slutsatser om färgens användning inom visual merchandising. En kvalitativ metod användes med två intervjuer och fyra observationer i detaljhandelsbutiker som H&M, Gina Tricot, Bikbok och Åhlens. Intervjuerna genomfördes med visual merchandisers och transkriberades för analys. Observationerna fokuserade på butikernas exteriör och interiör, inklusive färgval och atmosfärskapande. Intervjusvaren och observationerna kompletterade varandra för att besvara forskningsfrågorna och uppfylla studiens syfte, även om Åhlens och Bikbok inte svarade på intervjuförfrågan.

Slutsats: Studien visar att undersökta detaljhandelsföretag i hög grad följer trender och produktfokus istället för att basera sina riktlinjer på vetenskaplig färgkunskap. Utformningen av skyltfönster och butiksinredning påverkas främst av aktuella trender snarare än djupgående förståelse för färgers påverkan på kundbeteende. Det finns en brist i att fullständigt förstå färger psykologiska betydelse för att påverka kunders reaktioner. Trots att färgforskning visat att färger påverkar sinnesstämning och beslut, integreras denna kunskap inte tillräckligt i beslut om visuell marknadsföring. Företagen bör utveckla riktlinjer och strategier för visual merchandising genom att inkludera insikter från färgforskning och psykologi. Att medvetet använda färg som kommunikationsverktyg och för att engagera kunderna skulle inte bara differentiera företagen på marknaden utan även skapa djupare interaktion. Det är viktigt att företag inte enbart följer trender och produktfokus utan även tar till sig vetenskaplig färgkunskap för att integrera i beslutsprocesser. Detta kan leda till mer medveten, strategisk och effektiv användning av färg för att skapa önskade kundupplevelser och påverka köpbeslut mer djupgående. Studien indikerar att företag inom detaljhandeln inte utnyttjar färg som marknadsföringsstrategi i fysiska butiker. Denna bristande kunskap om färg påverkan på människor leder till begränsad förståelse för färger psykologiska och känslomässiga effekter. De som ansvarar för butikernas visuella uttryck verkar inte vara fullt medvetna om färger påverkan på kundbeteenden. Detta strider mot befintlig vetenskap om färgers påverkan. Butikerna tenderar att anpassa inredningen efter säsong och trender snarare än att medvetet använda färg för önskad påverkan. Grundläggande färgkunskap verkar inte fullständigt integrerad i marknadsföringsstrategin. Resultaten antyder att företag kan optimera marknadsföring genom att använda färg mer strategiskt inom visual merchandising. Investering i utbildning om färgkunskap kan skapa attraktivare butiksmiljöer och effektivare marknadsföring. Medveten användning av färg för att väcka känslor och rikta kunduppmärksamhet kan öka försäljning och förbättra kundupplevelsen. Sammanfattningsvis indikerar studien att färgkunskap inom visual merchandising inte integreras i företags marknadsföringsstrategier. Genom att använda färg för att skapa önskade kundreaktioner kan företag anpassa sig bättre till kunders behov och differentiera sig från konkurrenter på ett mer meningsfullt sätt. Detta kräver ökad medvetenhet om färgers påverkan på beteende. Syftet med uppsatsen är att undersöka kopplingen mellan visual merchandising och färg som marknadsföringsverktyg genom att utforska färgens påverkan på konsumentuppfattning, köpintention och varumärkesupplevelse. Rapporten bidrar till förståelse för färgers inverkan inom visual merchandising. Fortsatt forskning om sambandet mellan färg och konsumentbeteende behövs för att bättre förstå hur olika färger påverkar uppmärksamhet, beteende och känslomässiga reaktioner. Dessutom bör forskning utforska hur färgforskning kan integreras med aktuella trender för att uppfylla företags marknadsföringsmål. För framtida forskning skulle en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder vara gynnsam för att få en bredare och mer nyanserad förståelse för hur butiksatmosfär, marknadsföring och färgforskning påverkar konsumentbeteende.

Abstract [en]

Background: This essay focuses on the importance of color in visual merchandising and its impact on consumer perception, purchase intentions and brand experience in today's fashion stores. Attracting customers to physical stores instead of online shopping requires the use of visual knowledge and effective marketing strategies that adapt to changes. Color plays a central role in the shopping environment because vision is a crucial part of our overall experience. By using color in the right way in visual merchandising, you can create an attractive environment that inspires customers to make purchases. The effect of color influences consumer behavior and has a significant impact in retail. By increasing the understanding of the role of color, one can contribute to developing more effective and targeted marketing strategies within visual merchandising.

Purpose: The purpose of this essay is to examine the relationship between visual merchandising and color as an effective marketing tool. This is by exploring and analyzing the impact of color on visual marketing and how this can affect consumers' perception, purchase intentions and the brand experience. By exploring these aspects, the report will contribute to an increased understanding of how color affects consumer perception, purchase decisions and brand experience in visual merchandising.

Method: An inductive approach was chosen to draw general conclusions about the use of color in visual merchandising. A qualitative method was used with two interviews and four observations in retail stores such as H&M, Gina Tricot, Bikbok and Åhlens. The interviews were conducted with visual merchandisers and transcribed for analysis. The observations focused on the stores' exterior and interior, including color choices and atmosphere creation. The interview responses and the observations complemented each other to answer the research questions and fulfill the purpose of the study, even though Åhlens and Bikbok did not respond to the interview request.

Conclusion: The study shows that surveyed retail companies largely follow trends and product focus instead of basing their guidelines on scientific color knowledge. The design of shop windows and store interior is mainly influenced by current trends rather than in-depth understanding of the influence of colors on customer behaviour. There is a lack of fully understanding the psychological significance of colors in influencing customer reactions. Although color research has shown that colors affect mood and decisions, this knowledge is not sufficiently integrated into visual marketing decisions. Companies should develop guidelines and strategies for visual merchandising by incorporating insights from color research and psychology. Consciously using color as a communication tool and to engage customers would not only differentiate the companies in the market but also create deeper interaction. It is important that companies not only follow trends and product focus, but also adopt scientific color knowledge to integrate into decision- making processes. This can lead to more deliberate, strategic and effective use of color to create desired customer experiences and influence purchasing decisions more profoundly. The study indicates that retail companies do not use color as a marketing strategy in physical stores. This lack of knowledge about color's impact on people leads to limited understanding of colors' psychological and emotional effects. Those responsible for the stores' visual expression do not seem to be fully aware of the influence of colors on customer behaviour. This goes against existing science about the influence of colors. The stores tend to adapt the decor according to the season and trends rather than consciously using color for the desired impact. Basic color knowledge does not seem fully integrated into the marketing strategy. The results suggest that companies can optimize marketing by using color more strategically in visual merchandising. Investment in education about color knowledge can create more attractive store environments and more effective marketing. Conscious use of color to evoke emotion and direct customer attention can increase sales and improve the customer experience. In summary, the study indicates that color knowledge in visual merchandising is not integrated into companies' marketing strategies. By using color to create desired customer reactions, companies can better adapt to customer needs and differentiate themselves from competitors in a more meaningful way. This requires increased awareness of the influence of colors on behavior. The purpose of the essay is to investigate the connection between visual merchandising and color as a marketing tool by exploring the influence of color on consumer perception, purchase intention and brand experience. The report contributes to an understanding of the impact of colors in visual merchandising. Continued research on the relationship between color and consumer behavior is needed to better understand how different colors affect attention, behavior and emotional responses. Additionally, research should explore how color research can be integrated with current trends to meet corporate marketing goals. For future research, a combination of qualitative and quantitative methods would be beneficial to gain a broader and more nuanced understanding of how store atmosphere, marketing and color research influence consumer behavior.

Place, publisher, year, edition, pages
2023.
Keywords [en]
Color, visual merchandising, store display, visual merchandiser
Keywords [sv]
Färg, visuell marknadsföring, butikslayout, butikskommunikatör
National Category
Social Sciences
Identifiers
URN: urn:nbn:se:hb:diva-30496OAI: oai:DiVA.org:hb-30496DiVA, id: diva2:1796780
Available from: 2023-09-13 Created: 2023-09-13 Last updated: 2023-09-13Bibliographically approved

Open Access in DiVA

No full text in DiVA

By organisation
Faculty of Textiles, Engineering and Business
Social Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 73 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
 • harvard-cite-them-right
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf