Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Helming Gustavsson, MariaORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5021-4312
Alternative names
Publications (6 of 6) Show all publications
Helming Gustavsson, M. (2023). Engagemang vid fiktionsläsning: en studie med lärare och elever i svenskundervisning i årskurs 7–9. In: Swedish Educational Research Association (SWERA) 20 april 2023: . Paper presented at Swedish Educational Research Association (SWERA) 20 april 2023.
Open this publication in new window or tab >>Engagemang vid fiktionsläsning: en studie med lärare och elever i svenskundervisning i årskurs 7–9
2023 (English)In: Swedish Educational Research Association (SWERA) 20 april 2023, 2023Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Engagemang är betydelsefullt vid fiktionsläsning. Engagemang vid fiktionsläsning kan vara det som gör att ungdomar överhuvudtaget läser och vill stanna kvar i en läsande situation. Att ungdomar läser kan i sin tur leda till att de utvecklar den läskompetens de behöver för att kunna klara sig i ett demokratiskt samhälle. Fiktionsläsning kan dessutom ge ungdomar rika estetiska upplevelser. 

Studier finns som visar att ungdomar alltmer tappar intresse för att läsa. I Monika Vintereks och kollegors studie (2022) om barns- och ungdomars läsvanor uppgav nästan nio av tio elever i årskurs 8 att de under en skoldag vanligen läser mindre än en sida sammanhängandefiktionstext. Anledning finns härmed att undersöka hur ungdomar förhåller sig till engagemangvid fiktionsläsning. Vad man i svenskundervisningen gör för att möta upp elevers preferenser gällande engagemang vid fiktionsläsning är också relevant. I syftestexten, i kursplanen försvenska årskurs 7–9, förtydligas att ”undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa” (Skolverket, u.å.). Vid Skolinspektionens granskningar (Skolinspektionen, 2012; 2022)framkommer däremot brister i svenskundervisningen när det gäller att vidga elevernas läsning och läsintressen. Eleverna fick till exempel enligt dessa studier inte möta ett tillräckligt rikt utbud av texter och de fick inte vara delaktiga i val av fiktion.

Detta avhandlingsprojekt syftar till att bidra med kunskap om vilka uppfattningar om engagemang vid fiktionsläsning samt vilka förutsättningar för läsengagemang som framträder bland lärare och elever, inom ramen för svenskundervisning i årskurs 7–9. Studierna genomförs utifrån intervjuer med lärare och elever, enkät samt klassrumsobservationer. Den teoretiska utgångspunkten är hermeneutisk livsvärldsfenomenologi (Bengtsson, 2005). 

Hittills framtagna resultat visar att relationella aspekter kan vara betydelsefulla för att ungdomar ska bli engagerade vid fiktionsläsning liksom att fiktionen knyter an till elevernas intresseområden och förmåga att förstå den. I tentativa resultat framkommer även att delaktighet till val av fiktion och val av läsaktiviteter är betydelsefullt för att ungdomar ska bli engagerade vid fiktionsläsning. Här tenderar uppfattningarna mellan lärare och elever gå isär. Att lärare och elever möts i undervisningen ter sig vara viktigt, där de kan nå samsyn eller förståelse för varandras olika uppfattningar om vad som engagerar vid fiktionsläsning. 

 

National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-29714 (URN)
Conference
Swedish Educational Research Association (SWERA) 20 april 2023
Available from: 2023-04-26 Created: 2023-04-26 Last updated: 2023-04-26
Helming Gustavsson, M. (2023). Engagement when reading fiction in various formats: A study of teachers’ and students’ understanding of reading engagement in Grade 7-9 Swedish language classes. In: Nordic Education Research Association (NERA) 2023: . Paper presented at Nordic Education Research Association (NERA), Oslo, 15-17 mars, 2023..
Open this publication in new window or tab >>Engagement when reading fiction in various formats: A study of teachers’ and students’ understanding of reading engagement in Grade 7-9 Swedish language classes
2023 (English)In: Nordic Education Research Association (NERA) 2023, 2023Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Being engaged in reading fiction is a crucial starting point for developing literacies (Guthrie et al., 2012) and achieving aesthetic experiences of fiction (Rosenblatt, 2002). Fiction could though be read in various formats, and previous research shows that adolescents certainly do have an interest in multimodal texts (Nordberg, 2015). Even if recent studies have shown student interest in reading is not in decline (Tattersall Wallin et al., 2022), many adolescents report that they only read if they are compelled to do so (Organisation for Economic Cooperation and Development [OECD], 2019).

However, teachers and students could prove to have different viewpoints regarding engagement in reading fiction. From hermeneutic phenomenology, where ‘lifeworld phenomenology’ is central (Bengtsson, 2005; Ricoeur, et al., 1993), this PhD project aims to investigate how teachers and students in Grade 7-9 Swedish language classes understand which prerequisites there are for students to be engaged in reading fiction. Both teachers and students have, and will, participate in semi-structured interviews and classroom observations.

The findings from the first sub-study reveal that adopting a multimodal fiction format, including various digital resources, may hold didactic relevance, especially regarding the enhancement of the students’ aestetic experiences. However, this is not the crucial prerequisite for engagement, according to the teachers. The teachers find that the most significant prerequisite for reading engagement is satisfied when teachers and students interact with each other through fiction in safe collaborating learning environments. How students understand engagement and the prerequisites they identify as relevant to reading engagement are questions that are in process to be answered by upcoming classroom observations and interviews with students.

National Category
Pedagogy
Research subject
Teacher Education and Education Work; Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-29712 (URN)
Conference
Nordic Education Research Association (NERA), Oslo, 15-17 mars, 2023.
Available from: 2023-04-26 Created: 2023-04-26 Last updated: 2023-04-26
Helming Gustavsson, M. (2023). Läsengagemang genom möten med fiktion: exempel från svenskundervisning i årskurs 8. In: : . Paper presented at NNFF9, Den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik. Helsingfors 24-26 oktober, 2023.
Open this publication in new window or tab >>Läsengagemang genom möten med fiktion: exempel från svenskundervisning i årskurs 8
2023 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
Läsengagemang, fiktion, svenskundervisning, lärare, elever
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-31705 (URN)
Conference
NNFF9, Den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik. Helsingfors 24-26 oktober, 2023
Available from: 2024-03-21 Created: 2024-03-21 Last updated: 2024-03-22Bibliographically approved
Helming Gustavsson, M., Eliaso Magnusson, J. & Schmidt, C. (2022). Svensklärares tankar om engagemang vid fiktionsläsning på högstadiet. In: : . Paper presented at Svenska med didaktisk inriktning. Borås
Open this publication in new window or tab >>Svensklärares tankar om engagemang vid fiktionsläsning på högstadiet
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Denna studie syftar till att belysa svensklärares uppfattningar av engagemang vid fiktionsläsning, inom ramen för svenskundervisning i årskurs 7–9 samt vilka förutsättningar för engagemang som de uppger finns i nämnd undervisning. Svensklärare har en viktig uppgift att stimulera elever till läsengagemang. Deras uppfattningar vad engagemang vid fiktionsläsning innebär speglas i den undervisning de bedriver, utifrån textval och läsaktiviteter. Att språka om litteratur vid litterära samtal är till exempel en sådan aktivitet som kan bidra till ett ökat engagemang, framgår det i innevarande studie. Således knyter denna studie an till temat ”Språk och litteratur – en omöjlig eller skön förening”, med betoning på skön förening.

Studien har genomförts utifrån individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer, via zoom. Materialet har sedan analyserats tematiskt i syfte att se övergripande teman i lärarnas utsagor. Mot bakgrund av teoretisk utgångspunkt i hermeneutisk fenomenologi har innehållet i lärarnas utsagor tolkats för att få en inblick i lärarnas livsvärldar (Husserl, 2014) och förståelsehorisonter (Gadamer, 1997).

Engagemang är enligt lärarna i denna studie betydelsefullt vid fiktionsläsning. De beskriver läsengagemang som sammansatt, där det handlar om att bli uppslukad, berörd, att vilja möta nya insikter samt att vilja samtala med andra om litterärt innehåll. Viktiga förutsättningar för läsengagemang i undervisning är enligt lärarna att välja fiktion som elever kan knyta an till, att ställa rätt frågor till texterna samt att undervisningsmiljön präglas av tillit och samarbete. Här behöver lärarna vägleda sina elever genom att hjälpa dem att hitta fiktion som engagerar och att lära dem ställa frågor till texterna. Detta behöver göras i en tillitsfull undervisningsmiljö där lärarna och eleverna möter fiktion och möts genom fiktion.

Källförteckning

Gadamer, H. (1997). Sanning och metod (i urval). Daidalos.

Husserl, E. (2014). Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology. Routledge.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: , 2022
Keywords
Litteraturundervisning, litteraturdidaktik, läsning, läsengagemang, motivation, fiktion
National Category
Pedagogy Pedagogical Work Didactics Learning Specific Literatures
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-29479 (URN)
Conference
Svenska med didaktisk inriktning
Available from: 2023-03-01 Created: 2023-03-01 Last updated: 2023-04-26Bibliographically approved
Helming Gustavsson, M. (2021). Läsengagemang genom möten med fiktion: exempel från svenskundervisning i årskurs 8. In: Nordiskt möte för modersmålsforskning (NNMF) 23-25 november 2021 i Uppsala: . Paper presented at Nordiskt möte för modersmålsforskning (NNMF), Uppsala, 23-25 november, 2021.
Open this publication in new window or tab >>Läsengagemang genom möten med fiktion: exempel från svenskundervisning i årskurs 8
2021 (Swedish)In: Nordiskt möte för modersmålsforskning (NNMF) 23-25 november 2021 i Uppsala, 2021Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
Läsengagemang, fiktion, svenskundervisning, lärare, elever
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-29701 (URN)
Conference
Nordiskt möte för modersmålsforskning (NNMF), Uppsala, 23-25 november, 2021
Available from: 2023-04-21 Created: 2023-04-21 Last updated: 2023-04-26
Helming Gustavsson, M. (2021). Läsengagemang vid fiktionsläsning: några svensklärares erfarenheter. In: : . Paper presented at LDN konferens 11-12 november 2021, Högskolan Kristianstad.
Open this publication in new window or tab >>Läsengagemang vid fiktionsläsning: några svensklärares erfarenheter
2021 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Läsengagemang vid fiktionsläsning: några svensklärares erfarenheterDenna studie syftar till att ge en inblick i hur några lärare inom ramen för svenskundervisning i årskurserna 7-9 förhåller sig till läsengagemang vid fiktionsläsning. Studien, som är en del av ett större avhandlingsprojekt, fokuserar några svensklärares egen upplevelse och reception av fiktion och hur de själva närmar sig och möter litterärt innehåll. Centralt är också att belysa huruvida lärarna anser att läsengagemang är betydelsefullt vid fiktionsläsning, i form av att bli uppslukade och attached vid läsning (Felski, 2020), liksom vad som kan påverka deras engagemang vid fiktionsläsning.

Få studier har gjorts i Sverige som berör läsengagemang inom ramen för svenskundervisning i årskurserna 7-9. Ämnet är dock ytterst relevant. Läskompetens bland barn och ungdomar i Sverige tenderar att minska och studier visar att intresset för läsning har minskat betydligt bland unga sedan början av 2000-talet (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, 2021; Nordlund, 2020; Statens Medieråd, 2019; Vinterek et al. 2020). Två av tre 15-åriga pojkar och nästan 50 % av alla flickor i samma ålder uppgav i PISA-studien 2018 (OECD, 2019) att de bara läser om de måste. För att visa hur svensklärare i årskurserna 7-9 själva förhåller sig till läsengagemang vid fiktionsläsning genomförs denna kvalitativa undersökning utifrån semistrukturerade intervjuer med svensklärare på tre skolor. Både individuella intervjuer och fokusgruppsintervjuer genomförs och analyseras tematiskt (Braun & Clarke, 2006) i syfte att komma nära såväl enskilda lärares uppfattningar som tankar som framträder i ett svensklärarkollegium.

Aktuell studie förväntas bidra med några svensklärares förståelse av läsengagemang vid fiktionsläsning. I studiens preliminära resultat lyfter lärarna fram vikten av att ett möte sker mellan text och läsare för att ett läsengagemang ska uppstå liksom vikten av att hitta rätt litteratur.

Keywords
reading engagement, motivation, fiction, adolescent, reader response, Litteraturdidaktik, läsengagemang, läsning, motivation, fiktion, ungdomar, högstadiet
National Category
Specific Literatures Pedagogy Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-26998 (URN)
Conference
LDN konferens 11-12 november 2021, Högskolan Kristianstad
Available from: 2021-12-06 Created: 2021-12-06 Last updated: 2021-12-13Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-5021-4312

Search in DiVA

Show all publications