Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Andersson, Eva-Lotta
Publications (4 of 4) Show all publications
Andersson, E.-L. & Alth, C. (2009). Uppföljning av Informationsarbetet vid Äldreväst Sjuhärad. FoU Sjuhärad Välfärd
Open this publication in new window or tab >>Uppföljning av Informationsarbetet vid Äldreväst Sjuhärad
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
FoU Sjuhärad Välfärd, 2009
Keywords
informationsarbete, informationsspridning, kunskapshämtning
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4436 (URN)2320/5832 (Local ID)2320/5832 (Archive number)2320/5832 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Andersson, E.-L. (2009). Vad gör tidigare medarbetare vid Äldre Väst Sjuhärad (ÄVS) nu och vad betydde uppdraget vid ÄVS?. FoU Sjuhärad Välfärd
Open this publication in new window or tab >>Vad gör tidigare medarbetare vid Äldre Väst Sjuhärad (ÄVS) nu och vad betydde uppdraget vid ÄVS?
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
FoU Sjuhärad Välfärd, 2009
Series
Rapport från ÄldreVäst Sjuhärad, ISSN 1651-4556
Keywords
tidigare medarbetare, Äldreväst sjuhärad
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4437 (URN)2320/5786 (Local ID)2320/5786 (Archive number)2320/5786 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Karlsson, P.-Å. & Andersson, E.-L. (2007). Medarbetarnas värdering av ÄldreVäst Sjuhärad utifrån kvalitetsaspekter. Självvärdering del 2. Maj 2007. ÄldreVäst Sjuhärad
Open this publication in new window or tab >>Medarbetarnas värdering av ÄldreVäst Sjuhärad utifrån kvalitetsaspekter. Självvärdering del 2. Maj 2007
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Under våren och sommaren 2007 genomlyses och granskas ÄldreVäst Sjuhärad (ÄVS) på flera olika sätt: - En beskrivning och några värderande självreflektioner utgör del ett i en självvärdering. En rapport finns; ”ÄldreVäst Sjuhärad – Sju år av FoU-arbete” (mars 2007). - Föreliggande rapport utgör del två av självvärderingen. I denna uttalar sig ÄVS personal om verksamheten utifrån ett antal kvalitetsaspekter. - En extern granskning och utvärdering genomförs av docent Lena Lindgren. Den fokuserar framförallt på nytta och användning av ÄVS och en rapport färdigställs under sommaren 2007. - Till denna genomlysning bör även räknas två andra undersökningar: Dels: Hur uppfattar ”gamla äldrevästare” sin tid på ÄVS och vad har den betytt? Så kan den övergripande frågeställningen formuleras för en enkätundersökning riktad till personer som tidigare arbetat på ÄVS. Dels har en uppföljning gjorts, i form av en enkätundersökning, av ÄVS kommunikationsansträngningar. Även dessa undersökningar färdigställs sommaren 2007. Det övergripande syftet med genomlysningen och granskningen är såväl summativt – att få en samlad värdering av ÄVS som ett underlag för beslut om verksamhetens fortsättning, som formativt – att få underlag för att utveckla och förbättra den pågående verksamheten. Syftet med denna del av självvärderingen är att få en uppfattning om hur medarbetare på ÄVS uppfattar verksamheten ur olika kvalitetsaspekter. Som underlag har använts de kvalitetsaspekter som tas upp i Högskolan i Borås (HB) Policy för kvalitetsarbete (www.hb.se/kvalitet). Dessa bygger i sin tur på Högskoleverkets aspekter för granskning av kvaliteten vid svenska universitet och högskolor, vilka i sin tur bygger på vedertagna aspekter för kvalitetsgranskning av kunskapsorganisationer. Aspekterna som använts kan sorteras in under tre kategorier: Aspekter som har att göra med verksamhetens struktur och förutsättningar, aspekter som har att göra med verksamhetens (arbets)processer samt aspekter som främst rör resultatet av verksamhetens ansträngningar. HB´s kvalitetspolicy tar upp totalt 23 aspekter. I denna granskning har 17 av dessa aspekter används och i viss mån, främst vad gäller uttryckssätt, anpassats för FoU-verksamhet. De flesta aspekterna gäller struktur/förutsättningar: mål, ledning och organisation, bibliotek och informationsförsörjning, service, personalens rekrytering och sammansättning, personalens kompetens och möjligheter till kompetensutveckling, lokaler och utrustning. Några aspekter rör verksamhetens process: kritisk och kreativ miljö, forskning och forskningsmiljö, arbetsmetoder och stöd i arbetet, tillgänglighet, delaktighet, internationalisering, jämställdhet och mångfald. Ett par aspekter rör främst verksamhetens resultat: Utvärdering och kvalitetsarbete samt publicering. Insorteringen av de olika aspekterna i de tre kategorierna kan givetvis diskuteras och insorteringen är inte självklar. Av indelningen torde framgå att betoningen ligger på aspekter som främst gäller uppfattningen om ”den inre kvaliteten” i verksamheten.

Place, publisher, year, edition, pages
ÄldreVäst Sjuhärad, 2007
Series
Rapport, ISSN 1651-4556
Keywords
självvärdering, nytta, summativ, formativ, fou, forskning, utveckling, kompetens, funktionshinder, vård, utvärdering, kvalitetsaspekter, verksamhetsutveckling, brukarmedverkan, kompetensutveckling, forskningsmiljö, äldreområdet, användning, omsorg, Äldre, handikapp, funktionshinder
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4323 (URN)2320/3196 (Local ID)2320/3196 (Archive number)2320/3196 (OAI)
Note

Sponsorship:

ÄldreVäst Sjuhärad

Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Andersson, E.-L. & Karlsson, P.-Å. (2007). ÄldreVäst Sjuhärad: Sju år av FoU-arbete. Del 1. En beskrivning och några värderande självreflektioner. Mars 2007.. ÄldreVäst Sjuhärad
Open this publication in new window or tab >>ÄldreVäst Sjuhärad: Sju år av FoU-arbete. Del 1. En beskrivning och några värderande självreflektioner. Mars 2007.
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

ÄldreVäst Sjuhärad (ÄVS) startade 1 november 1999 som en FoU-enhet inom äldreområdet. ÄVS var en av flera enheter som fick statligt etableringsstöd via Socialstyrelsen. Denna statliga satsning, ett pågående projekt vid Institutionen vårdhögskolan1 – ACTION2-projektet samt lokala önskemål från kommunerna i Sjuhärad och Västra Götalandsregionen om FoU inom äldreområdet var förklaringar till centrats etablering. Syftet med följande dokument är att sammanfatta den nu sjuåriga verksamhetsperioden, ge underlag för självreflektion och självvärdering samt utgöra ett underlag för den externa utvärdering som nyligen påbörjats. Som ett underlag för en samlad utvärdering av ÄVS kommer dessutom inom någon månad att föreligga en uppföljning av ”Vart tar tidigare ÄVS-medarbetare vägen?” liksom en uppföljning av ÄVS kommunikationsansträngningar. Denna text är skriven ur ett ”inifrånperpektiv” av projektledningen och där Eva-Lotta Andersson och Per-Åke Karlsson svarat för det huvudsakliga arbetet med texten. Som underlagsmaterial har använts verksamhetsberättelser inklusive bokslut, ekonomiska rapporter samt aktivitetsförteckningar. Till det kommer givetvis erfarenheter och minnesbilder. Projektledningens manus har diskuterats, korrigerats och kompletterats av medarbetarna vid ÄVS vid ett internt FoU-seminarium. Som en del två av denna (själv)värdering kommer att redovisas en enkätundersökning där ÄVS medarbetare värderar kvalitet utifrån olika aspekter. ÄVS sjuåriga historia kan grovt indelas i tre faser: En första fas, från slutet av 1999 t o m 2002 innebar uppbyggnad och etablering inom äldreområdet i Sjuhärad, bl.a. via fem programområden. En andra fas pågick under åren 2003 och 2004, utan programområden men med fortsatt avgränsning till äldrefrågor. En tredje fas, som pågår från år 2005, innebär en utvidgning till funktionshinder men fortfarande med betoning på äldre människor. Föreliggande framställning kommer att följa dessa faser under de två följande avsnitten. Närmast följer ett avsnitt om ÄVS målsättning, organisation och resurser. Därnäst följer en beskrivning av verksamhetens projekt och andra aktiviteter. På det följer en redovisning av de resultat som uppnåtts – den produktion som kan redovisas i form av skrifter, seminarier, konferenser m.m.Avslutningsvis följer en kort självvärdering i ljuset av målsättning och den miljö som ÄVS haft och har att verka i.

Place, publisher, year, edition, pages
ÄldreVäst Sjuhärad, 2007
Series
Rapport, ISSN 1651-4556
Keywords
vård, självvärdering, funktionshinder, kvalitet, nytta, produktion, forskning, utveckling, fou, omsorg, utvärdering, äldre, användning, kompetensutveckling, forskningsmiljö, kvalitetsarbete, brukarmedverkan, samarbete, Äldre, funktionshinder
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4324 (URN)2320/3197 (Local ID)2320/3197 (Archive number)2320/3197 (OAI)
Note

Sponsorship:

ÄldreVäst Sjuhärad

Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Organisations

Search in DiVA

Show all publications