Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Zimmerman, Fredrik
Publications (10 of 14) Show all publications
Zimmerman, F. (2019). Hur kan lärare motverka en antipluggkultur bland pojkar. Paideia (17), 15-24
Open this publication in new window or tab >>Hur kan lärare motverka en antipluggkultur bland pojkar
2019 (Swedish)In: Paideia, ISSN 1904-9633, no 17, p. 15-24Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Utifrån frågan varför pojkar generellt presterar sämre i skolan än flickor har det gjorts flera studier i skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. Dessa studier visar att de normer som konstrueras bland pojkar försvårar deras möjligheter att studera. Denna artikel fokuserar på en studie utförd på en skola med en dominerande ”pluggkultur” bland pojkarna. I texten framläggs hur lärarna har bidragit till att konstruera en ”pluggkultur”. Utifrån pojkarnas egna utsagor har lärarna bidragit till att skapa dominerande normer bland pojkarna som de själva hävdar gynnar deras studier. Normer kan vara hindrande, men detta specifika fall visar att normer även kan upplevas som möjliggörande. 

Place, publisher, year, edition, pages
Fredrikshavn: , 2019
Keywords
Maskulinitet, Betyg, skola, Pojkar, Maskulinitet
National Category
Educational Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-21670 (URN)
Available from: 2019-08-28 Created: 2019-08-28 Last updated: 2019-09-10Bibliographically approved
Zimmerman, F. (2019). Pojkar i skolan: Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan. Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Pojkar i skolan: Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan
2019 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Pojkar har under flera decennier presterat sämre i skolan än flickor, och betygsgapet ökar. Detta är ett av skolans tydligaste likvärdighetsproblem. I den här boken ges en översikt över olika fenomen som bidrar till att pojkar som grupp presterar sämre i skolan än flickor. Utifrån dessa diskuteras hur lärare och andra vuxna kan bidra till att bryta den negativa trenden och få fler pojkar att lyckas i skolan.

Orsakerna kring pojkars sämre resultat är flera och sammanflätade. Det finns biologiska könsskillnader som missgynnar pojkar i skolan, skillnader som förstärks i det sociala samspelet av vuxna i barnens närhet. En breddad repertoar är en nyckelterm i boken som hänvisar till att pojkar behöver utveckla fler förmågor istället för att begränsas i sin utveckling av de könsnormer och maskulina ideal som påverkar många pojkars liv idag. Fredrik Zimmerman presenterar sin egen forskning på en skola som har en dominerande pluggkultur bland pojkarna. Författaren beskriver hur lärarna arbetar för att frambringa de framgångsfaktorer som enligt pojkarna själva skapar en lärande miljö och hjälper dem att ta ett allt större ansvar för sina studier. Samtidigt får detta arbete en positiv effekt på den allmänna trivseln, vilket visar sig i att även flickorna säger att de trivs bättre i denna skolmiljö.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019. p. 120
Keywords
Betyg, Pojkar, skola, maskulinitet, genus
National Category
Educational Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-21669 (URN)9789147131525 (ISBN)
Available from: 2019-08-28 Created: 2019-08-28 Last updated: 2019-09-10Bibliographically approved
Zimmerman, F. (2018). Både flickor och pojkar vinner på en pluggkultur. Skolledaren (5), 17-19
Open this publication in new window or tab >>Både flickor och pojkar vinner på en pluggkultur
2018 (Swedish)In: Skolledaren, ISSN 0037-6515, no 5, p. 17-19Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Skolledarförbund, 2018
National Category
Educational Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15555 (URN)
Available from: 2018-12-21 Created: 2018-12-21 Last updated: 2019-01-14Bibliographically approved
Zimmerman, F. (2018). Det tillåtande och det begränsande: En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet. (Doctoral dissertation). Göteborg: Göteborgs universitet
Open this publication in new window or tab >>Det tillåtande och det begränsande: En studie om pojkars syn på studier och ungdomars normer kring maskulinitet
2018 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [sv]

Att pojkar generellt presterar sämre än flickor i skolan har ofta hävdats ha en relation till normer kring maskulinitet. Normer kring maskulinitetens negativa inverkan på studievanor har observerats på skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur” bland pojkarna. Vidare har det på dessa skolor uppmärksammats att denna typ av normer även har en negativ inverkan på flickors möjligheter att prestera i skolan. Denna avhandling har sitt fokus på frågan om pojkars syn på studier har en relation med normer kring maskulinitet, samt om förmågan att studera är könad. Dessa frågor har undersökts utifrån en etnografisk ansats på en högstadieskola.

Den valda skolan skiljer sig mot skolor med en dominerande ”antipluggkultur” eller en dominerande ”ingen ansträngningskultur”, då en ”pluggkultur” istället dominerar bland pojkarna. Inom denna ”pluggkultur” reproduceras normer som är mer tillåtande vad gäller flickors och pojkars studerande. Att pojkarna anser att man ska studera ambitiöst medför att handlingen ”studera ambitiöst” inte ses som feminin och därför behöver inte pojkarna iscensätta sin maskulinitet genom att ta avstånd från studier, något som är fallet inom exempelvis en ”antipluggkultur”. Dock visar studien att ”pluggkulturen” till trots, reproduceras samtidigt parallella och motsägelsefulla normer som könar förmågan att studera, det vill säga normer som begränsar pojkars möjlighet att studera ambitiöst.

Abstract [en]

Girls preform generally better than boys in school. In many schools the dominant norms of masculinity are a hinder for boys to preform in school. Schools with a dominating “anti school culture” or a “effortless achievement culture” among the boys are examples of this. These norms of masculinity are also a hinder for girls to show their ability in different subjects. The overall aim of the thesis is to study boy’s view on studying and it´s relation to norms of masculinity. It also focuses on the question if the ability to study is gendered. The collecting of data was done through an ethnographic inspired study where 15 group interviews and different kind of observations was used. Two classes, class 9d and 9e, in year nine in a secondary school was followed during a three-month period. Class 9d consisted of 20 pupils (13 girls and 7 boys) and 9e consisted of 19 pupils (9 girls and 10 boys). Around half of the pupils came from a working class home and the other half had parents with collar professions. Around one forth of the pupils had a history of immigration in the family In conclusion a “study culture” was dominating among the boys. The norm among both the girls and the boys was that you should study. Boys could openly study ambitious without any social cost. With a social cost I mean being teased, ridiculed or losing status in the social context. This norm was beneficial for both girls and boys at the school. The result shows that challenging a “anti school culture” or a “effortless achievement culture” is of great importance for both sexes. Despite their being at dominant “study culture” among the boys, girls on average still preform better than boys. This was because the ability to study was gendered. So even if boys were “allowed” to study as ambitious as girls without any social cost, they haven’t developed the same ability to do so because of different social expectations on girls and boys. In other words, did parallel and contradicting norms exist at the school. Some norms were “allowing” boys to study ambitious, other norms was “limiting” and a hinder for boys to do this.

Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Göteborgs universitet, 2018. p. 256
Series
Gothenburg studies in educational sciences, ISSN 0436-1121 ; 412
Keywords
masculinity, norms, under achievement, anti school-culture, ethnography, gender constructions, hegemonic masculinity, homosociality, boys
National Category
Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-13854 (URN)978-91-7346-953-1 (ISBN)
Available from: 2018-03-21 Created: 2018-03-20 Last updated: 2018-03-21Bibliographically approved
Zimmerman, F. (2011). Alternativ utvecklar förmågan till kritisk reflektion. Lärarutbildning och vetenskaplighet (2), 83-98
Open this publication in new window or tab >>Alternativ utvecklar förmågan till kritisk reflektion
2011 (Swedish)In: Lärarutbildning och vetenskaplighet, ISSN 1404-0913, no 2, p. 83-98Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

I mitt yrke som lärare vid en lärarutbildning får man ibland frågan av nyantag-na studenter om varför man ska lära sig olika teorier. Vad ska man med teori till? Studenten som frågar ser ofta teori som väsenskilt från praktik och vill en-bart ha praktiska svar. Studenten vill att jag ska tala om hur man ska handla i en viss situation. Det handlar oftast om en problematisk situation som kan upp-stå mellan lärare och elev i studentens kommande yrkesliv. Studenten vill inte ha en massa teori om varför denna situation har uppstått eller någon teori om varför hon eller han kan handla på ett visst sätt, utan studenten vill enbart ha svar på hur hon eller han ska handla i denna situation. Det kan handla om hur studenten ska agera i en situation där en elev vägrar att ta av sig sin keps i bör-jan av lektionen. Jag anser att det inte går att svara på frågor av detta slag med ett enkelt svar som beskriver exakt hur studenten ska handla. I denna text kommer jag att svara på frågan om varför man inte kan ge ett ”teorilöst” prak-tiskt svar på frågan om hur man ska agera i en situation där exempelvis eleven inte vill ta av sig kepsen (exemplet förutsätter att skolan där eleven går har ordningsregeln att elever inte får bära keps inomhus. Om detta är en bra eller dålig regel är dock en annan diskussion). Jag kommer i texten nedan argumen-tera för varför man behöver teori. Framförallt kommer jag att föra en argumen-tation om varför man som lärarstudent behöver lära sig flera olika teoretiska synsätt. Det vill säga varför det är utvecklande att lära sig flera alternativ.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, 2011
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3234 (URN)2320/9770 (Local ID)978-91-85659-74-6 (ISBN)2320/9770 (Archive number)2320/9770 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-09Bibliographically approved
Bergnell, A., Cronqvist, M., Fihn, G., Kolback, K., Pokka, H., Welin Mod, A. & Zimmerman, F. (2011). Lärarutbildning och vetenskaplighet. Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Open this publication in new window or tab >>Lärarutbildning och vetenskaplighet
Show others...
2011 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

[...]Lärarutbildningen vid Högskolan i Borås har alltså bedömts hålla hög kvalitet. Ett skäl till detta framgår av Högskoleverkets motiveringar och handlar om en god balans mellan vetenskaplig och professionsbaserad kompetens bland lärar-utbildarna. I den här rapporten ges ett smakprov på områden där enskilda lärare vid institutionen har fördjupade kunskaper och intressen. Utgångspunkten för artiklarna är texter skrivna inom ramen för en kurs, Lärarutbildning och veten-skaplighet, läsåret 2008-09. De sju artiklarna behandlar på olika sätt och med olika utgångspunkter och tillämpningar, relationen mellan teori och praktik, just den fråga som har varit, är och ständigt kommer att vara lärarutbildningens kärnfråga.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, 2011
Series
Rapport från Institutionen för pedagogik, ISSN 1404-0913 ; 2
Keywords
professionsvetenskap, Pedagogik, lärarutbildning
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Teacher Education and Education Work
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4506 (URN)2320/9070 (Local ID)978-91-85659-74-6 (ISBN)2320/9070 (Archive number)2320/9070 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Zimmerman, F. (2009). Vad är skillnaden mellan att roa sig och att bli road?. Filosofisk Tidskrift, 30, 24-30
Open this publication in new window or tab >>Vad är skillnaden mellan att roa sig och att bli road?
2009 (Swedish)In: Filosofisk Tidskrift, ISSN 0348-7482, Vol. 30, p. 24-30Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Thales, 2009
National Category
Communication Studies Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2634 (URN)2320/5545 (Local ID)2320/5545 (Archive number)2320/5545 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-12-01Bibliographically approved
Zimmerman, F. (2008). Den svårföränderliga killkoden. Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Open this publication in new window or tab >>Den svårföränderliga killkoden
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
en intervjustudie med fyra före detta mobbade unga män om mansrollen
Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, 2008
Series
Rapport från Institutionen för pedagogik, ISSN 1404-0913 ; 2008:2
Keywords
mansrollen, mobbning
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4356 (URN)2320/3660 (Local ID)978-91-85659-17-3 (ISBN)2320/3660 (Archive number)2320/3660 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Rolandsson, B. & Zimmerman, F. (2008). E-government in a Countryside Region: Frames of Internet-Based Services among Civil Servants and Citizens. In: : . Paper presented at 24th conference of the Nordic Sociological Association, University of Aarhus, Denmark, August 17-18 2008.
Open this publication in new window or tab >>E-government in a Countryside Region: Frames of Internet-Based Services among Civil Servants and Citizens
2008 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Keywords
Sociologi
National Category
Public Administration Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5951 (URN)2320/3987 (Local ID)2320/3987 (Archive number)2320/3987 (OAI)
Conference
24th conference of the Nordic Sociological Association, University of Aarhus, Denmark, August 17-18 2008
Note

Paper presented at the 24th conference of the Nordic Sociological Association, University of Aarhus, Denmark, August 17-18 2008. Working group: Organizational Change - organizational life for better and worse

Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-10-14Bibliographically approved
Zimmerman, F. & Rolandsson, B. (2008). Om medborgaren själv får välja. Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik
Open this publication in new window or tab >>Om medborgaren själv får välja
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
en kvalitativ studie om olika medborgargruppers förväntningar och farhågor kring e-demokrati
Abstract [sv]

Syftet med denna rapport har varit att finna och beskriva strategiskt valda medborgargruppers (en invandrargrupp, en ungdomsgrupp och en grupp med äldre landsortsbor) förhoppningar och farhågor inför en ökad e-demokrati i en landsbygdskommun. Texten bygger på en kvalitativ studie gjord i Svenljunga kommun, inom ramen för ett EU-projekt (projektet går under namnet i-COIN). Rapporten beskriver de tydligaste mönster som uppkommit i gruppintervjuer med medborgargrupperna. Ett av de mönster som uppmärksammats är att medborgargrupperna ser positivt på att det går snabbare och enklare att hämta information genom e-service. Det finns dock farhågor att e-service skall medföra en standardiserad, och därmed sämre, kommunikation mellan medborgare och myndighet. Detta skulle i så fall medföra en sämre informationsinhämtning och allt sämre möjligheter för medborgare att påverka. Medborgargruppernas förhoppningar och farhågor har jämförts med intervjusvar från tjänstemän i kommunen. Svaren verkar i stort överensstämma mellan medborgargrupperna och tjänstemännen förutom på vissa punkter. Exempelvis diskuterar tjänstemännen i högre grad än medborgargrupperna att e-servicen måste vara enkel att använda. Medborgargrupperna oroar sig mer än tjänstemännen att e-service skall innebära ett informationsbortfall. Alla tjänstemän och medborgargrupper (förutom ungdomsgruppen) har tron att det är ungdomarna som främst kommer att använda eservice. Ungdomsgruppen visade dock en likgiltighet inför e-demokrati.

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, 2008
Series
Rapport från Institutionen för pedagogik, ISSN 1404-0913 ; 2008:3
Keywords
demokratifrågor
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4362 (URN)2320/3996 (Local ID)978-91-85659-21-0 (ISBN)2320/3996 (Archive number)2320/3996 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Organisations

Search in DiVA

Show all publications