Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Carlsson, Jan
Alternative names
Publications (9 of 9) Show all publications
Larsson, J., Vellesalu, A., Pal, R., Zethraeus, A. & Carlsson, J. (2019). Feasibility of servitization: Transforming fashion value chains to circularity through service innovation.
Open this publication in new window or tab >>Feasibility of servitization: Transforming fashion value chains to circularity through service innovation
Show others...
2019 (English)Report (Other academic)
Publisher
p. 60
Series
Re:textile Feasibility Series
National Category
Textile, Rubber and Polymeric Materials Economics and Business Design
Research subject
Textiles and Fashion (General); Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-21873 (URN)978-91-88838-51-3 (ISBN)978-91-88838-52-0 (ISBN)
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2019-10-21 Created: 2019-10-21 Last updated: 2019-10-29Bibliographically approved
Carlsson, J., Gwilt, A., Larsson, J., Mattila, H., Pal, R., Torstensson, H. & Lidström, A. (2017). Feasibility of conditional design: Organizing a circular textile value chain by design principles.
Open this publication in new window or tab >>Feasibility of conditional design: Organizing a circular textile value chain by design principles
Show others...
2017 (English)Report (Other academic)
Series
Re:textile Feasibility Series
National Category
Textile, Rubber and Polymeric Materials Economics and Business Design
Research subject
Textiles and Fashion (General); Textiles and Fashion (Design); Business and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-21867 (URN)978-91-88838-56-8 (ISBN)978-91-88838-55-1 (ISBN)
Projects
Re:textile
Funder
Region Västra Götaland
Available from: 2019-10-20 Created: 2019-10-20 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Carlsson, J., Torstensson, H., Pal, R. & Paras, M. K. (2015). Re:Textile – Planning a Swedish Collection and Sorting Plant for Used Textiles. Borås
Open this publication in new window or tab >>Re:Textile – Planning a Swedish Collection and Sorting Plant for Used Textiles
2015 (English)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Studien belyser följande frågor:− Finns det några realistiska förutsättningar att etablera en svensk sorteringsanläggning för insamlade textilier med hänsyn tagen till redan etablerade insamlingsstrukturer?− Vilka ar de avgörande kritiska faktorerna?− Hur ser framtiden ut?− Hur kan en framkomlig väg se ut för att etablera en lämplig strategi för en cirkulär ekonomi avseende använda textilier?Grundförutsättningar för studien:Idag bedrivs den ordnade insamlingen av textilier huvudsakligen av välgörenhetsorganisat-ioner som Myrorna, Röda Korset, etc. Av en total konsumtionsvolym på ca 13 kg/capita i Sverige (omfattande kläder och hemtextil) samlas 3-4 kg in av mestadels seriösa operatörer genom direktöverlämning eller genom insamlingscontainrar. Vissa butiker/varumärken har också kommit igång med mottagning av använda textilier, t.ex. H&M, Hemtex, Kapp-Ahl m.fl. Övriga kvantiteter (8-10 kg) har vi inte exakt kännedom om, men troligen hamnar de förr eller senare i containrar för brännbart.Motivet för de seriösa insamlingsorganisationerna att bedriva denna verksamhet är dels att skapa finansiella resurser för att kunna bedriva sin hjälpverksamhet, dels att skapa sysselsätt-ning för en växande kader av personer i arbetsträning och liknande. Detta innebär att verksam-heten i stor utsträckning bedrivs av volontärer samt av subventionerad personal vad avser ar-betskostnader. Samhällsnyttan som skapas genom detta är mycket stor och bör inte äventyras av förändringar i denna struktur. I regeringsuppdraget 2014 till Naturvårdsverket angående hantering av textilier framhålls detta också som en förutsättning.

Den sorteringsverksamhet som bedrivs av dessa organisationer syftar till att sortera ut de bästa produkterna, som har förutsättningar att säljas genom egna butikskanaler. Ungefär 20 % av volymerna tar denna väg, och dessa har en helt avgörande ”värdeuppväxling”. Övriga 80 % exporteras till avsevärt lägre värde än de första 20 procenten.

Eftersom välgörenhetsorganisationerna utför denna första fas på ett utomordentligt kostnads-effektivt sätt, samt därigenom skapar samhällsnytta som också är mycket kostnadseffektiv, kan vi inte se något som helst motiv att ändra på detta förhållande utan kanske istället förbättra möjligheterna att utveckla deras värdefulla arbete.

För en regional/nationell sorteringscentral återstår alltså en potential bestående av ex-portkvantiteterna samt de volymer som hamnar i ”brännbart”.

De beräkningar vi har utfört baseras på en sorteringsanläggning som bedrivs efter normala affärsbetingelser, dvs. avtalsenliga löner, marknadsmässiga hyror och avskrivningar samt rå-dande finansiella kostnader.

Den kritiska volymen för en sådan anläggning har beräknats till en kapacitet om 40 ton/dag motsv. ca 50 anställda. Denna kapacitet motsvarar ca 40 % av totalförbrukningen (13 kg/ca-pita) i Västra Götaland eller ca 170 % om insamlingsnivån ligger på nuvarande ca 3 kg/capita.

För att nå erforderlig volym krävs alltså:

− Utökat geografiskt upptagningsområde

− Maximerade marknadsandelar

− Större insamlad volym per capita.

Beaktande dagens kostnadsläge för en effektiv anläggning om 40 ton/dag samt de mark-nadsmässiga priser/intäkter som idag är för handen avseende ”2nd choice” kvantiteter är projektet inte ekonomiskt försvarbart. Kostnads/intäktsförhållandet ligger på ca 7,80 SEK/kg mot ca 6,50 SEK/kg.

De faktorer som påverkar detta förhållande är följande:

− Andelen förstasortering i fraktionerna (andelen är noll i vårt exempel)

− Totalvolymerna

− Kvalitetsfördelning. Bärbara plagg i förhållande till icke bärbart, dvs. kvantiteter för re-cycling etc.

− Produktiviteten

−Lönekostnaderna

− Låga marknadspriser på framförallt material till recycling samt ”rags” (putstrasor)

− Teknologi för hantering respektive potentiell sensorteknologi för automatisk sortering av-seende främst förekomst av skadliga kemikalier samt fiberinnehåll

− Recyclingsteknik för återvinning av använda fiber till nya fiber; inte kommersiellt tillgäng-lig ännu

− Vertikal integration (insamling-sortering; recyclingprocesser/second hand-retailing)Dessa förhållanden kan självfallet förändras och ändra bilden av konceptets realism.

Slutsatser avseende marknadsutveckling:

Beaktande att framtidens fiberbehov om mer än 200 miljoner ton/år (från nuvarande ca 90 miljoner ton/år) huvudsakligen genereras genom befolkningsökning och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer som utgör dagens exportmarknader, får detta till följd att dessa marknader blir självförsörjande avseende bärbara second hand-kläder. Alltså: våra exportmarknader minskar betydligt.

De tekniker och marknader som måste utvecklas i strävan mot en lönsam cirkulär ekonomi utgörs följaktligen av

− Sorteringsteknik som kan detektera och sortera på skadligt kemiskt innehåll respektive fiberinnehåll. Dessa två sorteringsförutsättningar är grundläggande för säkra och lönsamma produktinnovationer.

− Nya tekniker och processer för utveckling av nya innovativa, värdeskapande produkter från både mekanisk, kemisk och termisk recycling.

Dessa båda områden är centrala för att värdet på insamlade textilier kan öka vad avser både volym och priser.

Förslag till fortsatt arbete; ett diskussionsscenario:Förslaget är att skapa en flexibel öppen struktur, baserad på tre grundkomponenter:

1. Bygg upp regionala sorteringscentra som ger grundförutsättningar för insamlingsorganisationerna att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt.En bra samlad sorteringsvolym (summan av varje organisations insamling och sortering)ligger lämpligtvis på ca 40 ton/dag. Vissa gemensamma funktioner kan utvecklas som t.ex. balning/packning, intern transportlogistik etc. Detta skulle ge skalfördelar utan att påverka varje organisations egna affärsprocesser. Det bör kunna vara självfinansierat genom hyror respektive sålda logistiktjänster.

2. Skapa en agentur eller liknande med uppgift att sälja exportkvantiteter på uppdrag av insamlingsorganisationerna. Motivet skall vara att bättre kunna optimera en kundsamman-sättning som ger en optimal mix av EKONOMI – EKOLOGI – ETIK. Genom att den totalt genererade volymen blir större borde en professionell organisation kunna nå bättre totalt utfall avseende de tre E:na. Erfarenheter från vår empiri ger vid handen att det finns potential för bättre utfall. Den borde också kunna vara självfinansierad genom t.ex. provisionsintäkter.OBS. Om förutsättningarna förändras enligt vår studie kan en fysisk sorteringsanläggning strukturellt etableras och ersätta agenturen.

3. Ovanstående punkter ger förutsättningar för att bygga upp en testbädd som är inriktad på att kunna serva företag, forskningsorganisationer etc. med kapacitet att köra betatester, som är ett nödvändigt inslag i produktutvecklingsprocessen. Eftersom Sverige saknar en infrastruktur för både subindustriell produktion av fiber och recycling av textilier är detta en viktig förutsättning för utveckling av de produkter/processer som ligger till grund för värdeutvecklingen av använda textilier.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: , 2015
Series
Re:textile Report Series: 2015_1
National Category
Economics and Business Environmental Management
Research subject
Textiles and Fashion (General); Bussiness and IT
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9513 (URN)
Note

Funding Agency: Västra Götalandsregionen

Available from: 2016-04-04 Created: 2016-04-04 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Carlsson, J., Pal, R., Mouwitz, P. & Lidström, A. (2014). ReDesign kläder: Förstudie. Borås
Open this publication in new window or tab >>ReDesign kläder: Förstudie
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Borås: , 2014
Series
Re:textile Report Series: 2014_1
National Category
Environmental Management Economics and Business Design
Research subject
Textiles and Fashion (General); Textiles and Fashion (Design)
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9512 (URN)
Note

Funding Agency: Västra Götalandsregionen

Available from: 2016-04-04 Created: 2016-04-04 Last updated: 2017-05-04Bibliographically approved
Carlsson, J. (2010). F3: Fashion, function, futures: research catalogue. University of Borås
Open this publication in new window or tab >>F3: Fashion, function, futures: research catalogue
2010 (English)Report (Other academic) [Artistic work]
Abstract [en]

A comprehensive textile research environment is under development at the University of Borås. It combines scientific and artistic competences in the three key areas design, technology and management. Two strong R&D programmes – F3 and Smart Textiles – form the organizational foundation of this environment. Within the R&D programme F3 the textile value chain in its totality and complexity is the subject of scientific studies. The programme has a multi-disciplinary approach, in accordance with the overall research policy of the University of Borås. It involves research groups from a number of prominent research fields at the University, most notably Fashion and Textile, Logistics and Commerce and Resource Recovery. A close cooperation between academia and the regional business community is a condition for realization of the application profile of F3. The fact that it resides physically in Borås is part of the auspicious conditions for the programme. Both historic and contemporary factors provide excellent reasons for appointing Borås the textile capital of Sweden. Borås with the surrounding Sjuhärad area holds in its textile tradition a culture-historical heritage of trade and industry; a heritage that lives on and is constantly renewed in the dynamic textile and fashion industry based in the region.

Place, publisher, year, edition, pages
University of Borås, 2010. p. 60 s.
Keywords
textile research
National Category
Other Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4462 (URN)2320/5461 (Local ID)2320/5461 (Archive number)2320/5461 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2016-03-30
Peterson, J., Carlsson, J. & Bratt, M. (2009). Smart textiles for knitted products: Prototype factory. Paper presented at AUTEX 2009 World Textile Conference, İzmir, Turkey. Paper presented at AUTEX 2009 World Textile Conference, İzmir, Turkey.
Open this publication in new window or tab >>Smart textiles for knitted products: Prototype factory
2009 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

This paper describes a concept of collaboration between industry, university and research institutes in the area of Smart Textiles in Sweden. The concept idea of a laboratory and Prototype Factory at The Swedish School of Textiles for development of Smart Textiles in knitting is presented. The result presented shows a concept where Smart Textiles can be developed and knitted in a prototype factory and a development laboratory. Companies, researchers and others with product ideas in the area of Smart Textiles can here get a first prototype and help to continue to make a ready made product for the market.

Keywords
smart textiles, technical textiles, knitting technology, textile technology
National Category
Other Humanities not elsewhere specified Other Computer and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6296 (URN)2320/5916 (Local ID)2320/5916 (Archive number)2320/5916 (OAI)
Conference
AUTEX 2009 World Textile Conference, İzmir, Turkey
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2018-01-10
Peterson, J., Larsson, J., Carlsson, J. & Andersson, P. (2008). Knit on demand: development and simulation of a production and shop model for customised knitted garments. International Journal of Fashion Design, Technology and Education, 1(2), 89-99
Open this publication in new window or tab >>Knit on demand: development and simulation of a production and shop model for customised knitted garments
2008 (English)In: International Journal of Fashion Design, Technology and Education, ISSN 1754-3266, Vol. 1, no 2, p. 89-99Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Development of computer technology and the Internet has made mass customisation of products more common in fashion design of today. Development in production of knitted garments has made it possible to make garments ready made, directly in the knitting machine. The objective of this article is to present a design, production and shop model for the ‘‘Knit on Demand’’ concept and to show how the complete garment knitting technology could be used for customised products. A business model with production equipment located in store is presented. Customers are involved in the design process and garments are customised to fulfil actual demand. A lead time simulation of design and production processes in the shop concept is presented. Simulation in the software tool AutoModTM shows that the customer could have a self-designed garment in two to five hours.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis Ltd., 2008
Keywords
knitting technology, mass customisation, Mass customisation, Knitting technology
National Category
Other Engineering and Technologies not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2505 (URN)10.1080/17543260802353399 (DOI)2320/4360 (Local ID)2320/4360 (Archive number)2320/4360 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-05-02Bibliographically approved
Mattila, H., Strazdiene, E., Ambraziene, D., Carlsson, J. & Kukle, S. (2007). Kiinan tekstiiliteollisuus on menestystarina: voimmeko mekin hyötyä siitä?. Tekstiililehti, 70(4), 8-9
Open this publication in new window or tab >>Kiinan tekstiiliteollisuus on menestystarina: voimmeko mekin hyötyä siitä?
Show others...
2007 (Finnish)In: Tekstiililehti, ISSN 0040-2370, Vol. 70, no 4, p. 8-9Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto r. y., 2007
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-2330 (URN)2320/3059 (Local ID)2320/3059 (Archive number)2320/3059 (OAI)
Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2017-11-08Bibliographically approved
Larsson, J., Peterson, J., Carlsson, J. & Andersson, P. (2007). Knit On Demand: Simulation of an agile production and shop model for fashion products. Paper presented at ITMC 2007, Casablanca, Marocco. Paper presented at ITMC 2007, Casablanca, Marocco.
Open this publication in new window or tab >>Knit On Demand: Simulation of an agile production and shop model for fashion products
2007 (English)Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In fashion business customer demand is changing due to fashion trends and new designs. Time from customer demand to customer demand fulfillment is essential for company’s ability to compete in the fashion retailing business. During the last 20 years there has been a dramatic technical development in the production of flat knitted garments. This has made it possible to rationalize design and production in a way that it’s possible to make a knitted garment ready made directly in the knitting machine, with a minimum of after coming processes. Objective of this paper is to present a design, production and shop model for the “Knit on Demand” concept and show of how this new production technology could be implemented in a fast fashion logistics system. A business model with the knitting machines and production equipment located in the store is presented. The customer takes part in the design process and garments are customized to fulfill actual demand. Aim is to present a lead time simulation of design- and production processes involved in the shop concept. Result is a model with starting point in customer demand and final point in demand fulfillment. Simulation shows that the customer could have an own designed garment in 2-5 hours. Simulation of the developed shop model is done in the software tool AutoMod. Methodology for this paper is based on a research project of the Knit on demand concept idea at the University College of Borås, literature research and discussions with suppliers of knitting production equipment.

Keywords
knit on demand, fashion products, shop model
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5801 (URN)2320/3044 (Local ID)2320/3044 (Archive number)2320/3044 (OAI)
Conference
ITMC 2007, Casablanca, Marocco
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-05-02
Organisations

Search in DiVA

Show all publications