Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Gärdén, Cecilia
Alternative names
Publications (10 of 23) Show all publications
Nowé Hedvall, K., Gärdén, C., Ahlryd, S., Michnik, K., Carlén, U. & Byström, K. (2017). Social media in serious leisure: Themes of horse rider safety. Information research, 22(4)
Open this publication in new window or tab >>Social media in serious leisure: Themes of horse rider safety
Show others...
2017 (English)In: Information research, E-ISSN 1368-1613, Vol. 22, no 4Article in journal (Refereed) Published
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15029 (URN)
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2022-02-10Bibliographically approved
Gärdén, C. & Utter, M. (2016). E-resurser på kommunala bibliotek: Lokala, regionala och nationella perspektiv. Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>E-resurser på kommunala bibliotek: Lokala, regionala och nationella perspektiv
2016 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

De regionala biblioteksverksamheterna har under flera år fått signaler om att databaserna vid de kommunala biblioteken används alltmer sällan, samtidigt som digital delaktighet och medie- och informationskunnighet har blivit viktiga frågor för biblioteken. Frågor har därför väcks kring hur kommunerna ser på användningen av databaser, hur regionerna arbetar med e-resurser, vilka problem som finns kring samordning och hur olika aktörer ser på framtiden. Fyra regionala biblioteksverksamheter; Kultur i Väst, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Region Gävleborg och Regionbibliotek Stockholm var projektets uppdragsgivare. Syftet med rapporten var att diskutera utmaningar och möjligheter för e-resurser på kommunala bibliotek utifrån tre nivåer – lokal, regional och nationell. Två frågeställningar vägleder och avgränsar undersökningen: Hur arbetar biblioteken med e-resurser? Hur ser de olika nivåerna på samordning av e-resurser? Rapportens undersökning är avgränsad till de fyra regionala biblioteksverksamheter som har beställt studien. Totalt har tretton intervjuer genomförts inom projektet. Datainsamlingen inkluderar också dokumentstudier. Genom undersökningen framkommer det att e-resursfrågan är komplex på samtliga tre nivåer och det finns stor spännvidd vad gäller arbetssätt, förhållningssätt och kompetens inom varje nivå och mellan varje nivå. E-resurserna är ojämnt fördelade och tillgången till dem är inte jämlik. Det saknas samordning och rutiner kring e-resurser såväl nationellt och regionalt som lokalt. Allmänheten känner inte till e-resurserna och utnyttjar dem i låg utsträckning och få användare och potentiella användare deltar i bibliotekens användarundervisning och vägledning. Kommunerna uttrycker lågt intresse av att satsa på e-resurser och biblioteken har ibland bristande kompetens, eller upplever bristande kompetens, av att arbeta med e-resurser. Det saknas därtill metoder för att arbeta med e-resurser, både vad gäller marknadsföring och kompetensutveckling.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2016. p. 44
Keywords
E-resurser, databaser, digitala tjänster, kommunala bibliotek, folkbibliotek
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11784 (URN)
Projects
E-resurser på kommunala bibliotek
Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-12 Last updated: 2017-01-13Bibliographically approved
Gärdén, C. (2016). Information literacy in the tension between school's discursive practice and students' self-directed learning. Information research, 21(4)
Open this publication in new window or tab >>Information literacy in the tension between school's discursive practice and students' self-directed learning
2016 (English)In: Information research, E-ISSN 1368-1613, Vol. 21, no 4Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Self-guided learning has had a major impact on adult education, where information seeking and use are key aspects of learning. With their lack of experience in study contexts, the students are nevertheless assumed to develop information literacy. The paper aims to create an understanding of how information literacy can be recognised in the tension between the schools' practice and the students' self-directed learning. This is done through a qualitative case study including forty-three interviews, thirty observations and seventeen documents, which gave in-depth knowledge of information activities in relation to a complex school assignment. Using a socio-cultural perspective, the analysis led to the identification of several critical aspects of information literacy. The aspects included the distinction between quantitative and qualitative information seeking, critical approaches towards information, knowledge of genres, the ability to identify and use various tools, and the ability to communicate conceptually about information seeking and use. The findings reveal an absence of interaction about information seeking and use in the educational context, as well as a lack of common references in the form of tools and support, leading to difficulties for the students in achieving the results that were expected according to learning objectives.

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: , 2016
Keywords
information literacy, self-directed learning, students, information seeking
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11780 (URN)
Projects
The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society
Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-12 Last updated: 2022-02-10Bibliographically approved
Gärdén, C. & Utter, M. (2016). Informationssökning på internet. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Informationssökning på internet
2016 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Elever ska idag kunna orientera sig i stora informationsflöden och utveckla sina förmågor att kritiskt granska fakta och förhållanden. Informationssökning utgör därmed en del av det som eleverna ska lära sig i skolan. I stort sett alla elever söker nu information på nätet i samband med sina studier, oavsett om det handlar om elever i förskoleklass eller elever på sitt sista gymnasieår. Det innebär att informationssökningen inte längre kan styras på samma sätt som tidigare. Artikeln sammanfattar forskning om elevers informationssökning i skolan, visar olika sökmöjligheter på nätet, diskuterar samarbete kring undervisning i informationssökning och ger exempel på hur lärare och skolbibliotekarier kan handleda elever som söker information på nätet. Forskning visar att låg kunskap om informationssökning och en alltför snäv syn på informationssökning kan innebära att eleverna inte uppnår kunskapskraven. Trots att eleverna är vana att använda datorer, surfplattor och smarta telefoner så behöver de stöd och handledning av sina lärare för att kunna söka information på ett sådant sätt som läroplanerna kräver. Lärare och skolbibliotekarier har en viktig roll att spela för att belysa och diskutera komplexiteten i informationssökning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Skolverket, 2016
Keywords
informationssökning, elever, internet, informationskompetens, skolbibliotekarie, undervisning
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-11786 (URN)
Projects
Kritisk användning av nätet
Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-12 Last updated: 2017-01-13Bibliographically approved
Elf, G., Gärdén, C., Lundberg Rodin, M. & Nowé Hedvall, K. (2015). Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering.: Rapport till Kungliga Biblioteket..
Open this publication in new window or tab >>Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering.: Rapport till Kungliga Biblioteket.
2015 (Swedish)Report (Other academic)
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-15030 (URN)
Available from: 2018-08-27 Created: 2018-08-27 Last updated: 2018-08-27Bibliographically approved
Gärdén, C., Francke, H., Lundh, A. H. & Limberg, L. (2014). A matter of facts? Linguistic tools in the context of information seeking and use in schools. In: Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September, 2014;Part 1: . Paper presented at Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September, 2014;Part 1 (pp. 15). Information Research
Open this publication in new window or tab >>A matter of facts? Linguistic tools in the context of information seeking and use in schools
2014 (English)In: Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September, 2014;Part 1, Information Research , 2014, p. 15-Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

This study explores how various meanings are attributed to the term facts in Swedish schools and how this may shape conditions for students’ learning. The understanding of information activities as social, communicative, and discursive, which motivates the study, is informed by a sociocultural perspective of learning and information interaction. The study re-analyses empirical data from four previous research projects, where material was collected through various qualitative methods, mainly interviews, observations, and document analysis. The material involves 14 classes from preschool to year 12. The data is analysed thematically. In the material, 565 occurrences of facts are identified and categorised. Three themes emerged inductively. The analysis generated three themes. Firstly, facts are associated with specific genres or modalities. Secondly, facts are seen as distinguishable, external, and tangible. Thirdly, facts come across as having strong connections to neutrality and they were viewed as evidence. The analysis shows variation in how the study participants talked about facts. Despite the dominant associations, each theme displays more complex meanings of the term, which indicates that it cannot be equated to how the term has been used as an analytical term in previous research. The frequent use of the term facts can be understood as a result of the strong focus on students seeking and using certain types of information for writing school reports. The results show the importance of information researchers adopting an open and explorative approach to the meaning of language used in school activities that they study.

Place, publisher, year, edition, pages
Information Research, 2014
Keywords
informationssökning, informationsanvändning, informationskompetens, lärande, Informationspraktiker, skola, sociokulturellt perspektiv
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-7265 (URN)2320/14403 (Local ID)2320/14403 (Archive number)2320/14403 (OAI)
Conference
Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September, 2014;Part 1
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2017-02-20Bibliographically approved
Gärdén, C. & Nowé Hedvall, K. (2014). Lärande i biblioteket: Utvärdering av KUB-projektet. Region Värmland
Open this publication in new window or tab >>Lärande i biblioteket: Utvärdering av KUB-projektet
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

KUB var ett stort kompetensutvecklingsprojekt för biblioteken i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Värmland. Projektet pågick från februari 2012 till juni 2014. Projektet var medfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Syftet med projektet var att all bibliotekspersonalen i de fyra länen skulle utveckla och stärka relevanta kompetenser. Projektet ville säkerställa att biblioteken och dess personal utvecklas i takt med användarnas behov och att biblioteken utvecklas som lärande organisationer. Genom detta ville projektet stärka bibliotekens roll som lärandemiljöer, både internt och utåt till medborgarna. Utvärderingen har genomförts i form av följeforskning, vilket innebär att resultaten av utvärderingen har återkopplats, muntligt och skriftligt, till projektets styrgrupp under hela genomförandefasen och inte endast efter projektets avslutande. I rapporten beskrivs projektet och följande frågor diskuteras: Vad säger forskningen om lärande i organisationer? Hur har projektorganisationen fungerat utifrån olika aktörers perspektiv? Hur har projektetet uppnått sina mål? Vilka dilemman har projektet behövt hantera? Vilka framgångfaktorer är viktiga för att förvalta projektets resultat? Det teoretiska ramverk som använts för utvärderingen har hämtats från perspektiv som betonar samspel, deltagande, sammanhang och redskap och forskning om lärande organisationer samt lärande i arbetslivet ur ett skandinaviskt perspektiv. Därtill har teorier, empirisk forskning och praktiska exempel tolkats genom en biblioteks- och informationsvetenskapliga lins.

Place, publisher, year, edition, pages
Region Värmland, 2014
Keywords
interaktiv forskning, utvärdering, biblioteksprojekt, följeforskning, folkbibliotek, lärande organisationer, Europeiska socialfonden, Biblioteks- och informationsvetenskap
National Category
Social Sciences Pedagogy
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-4665 (URN)2320/14696 (Local ID)2320/14696 (Archive number)2320/14696 (OAI)
Note

Sponsorship:

Region Värmland/Europeiska socialfonden

Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17
Gärdén, C. (2014). Vuxenstuderande och informationskompetens. In: Johanna Eckerdal Rivano, Olof Sundin (Ed.), Medie- och informationskunnighet - en forskningsantologi: (pp. 63-75). Svensk biblioteksförening
Open this publication in new window or tab >>Vuxenstuderande och informationskompetens
2014 (Swedish)In: Medie- och informationskunnighet - en forskningsantologi / [ed] Johanna Eckerdal Rivano, Olof Sundin, Svensk biblioteksförening , 2014, p. 63-75Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Att kunna hantera information, det som ibland kallas medie- och informationskunnighet eller informationskompetens, uppfattas idag som en väsentlig kompetens och färdighet. Kunskaperna gäller inte bara för skolan utan också för livet i övrigt, för att kunna utöva demokratiska rättigheter och delta i samhällets kunskapsproduktion. Det här kapitlet handlar om vad som utgör informationskompetens i samband med vuxnas studier och vilken roll biblioteken kan spela för att stödja lärande. För studerande på olika nivåer spelar sällan bibliotekstypen någon roll när man är på jakt efter information och kunskap. För studerande är det mindre viktigt om man beger sig till ett skolbibliotek, ett högskolebibliotek eller ett folkbibliotek, så länge man får den hjälp och det stöd man behöver. Men en hel del av bibliotekens arbete tycks ske parallellt och olika bibliotekstyper, utbildningsanordnare och studievägledning är ibland okunniga om varandras kompetensområden och uppgifter. Forskning har visat att det finns ett stort behov av utökat samarbete utifrån ett användarperspektiv. Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet samarbeta i syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser. Idag är samarbetsformer, sociala medier och digital delaktighet viktiga frågor för biblioteken, bland annat i samband med vuxnas medie- och informationskunnighet.

Place, publisher, year, edition, pages
Svensk biblioteksförening, 2014
Keywords
informationskompetens, biblioteks- och informationsvetenskap, vuxenstuderande, folkbibliotek, medie- och infomationskunnighet, bibliotekarier, Biblioteks- och informationsvetenskap
National Category
Social Sciences Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5244 (URN)2320/14692 (Local ID)978-91-976012-2-1 (ISBN)2320/14692 (Archive number)2320/14692 (OAI)
Note

Sponsorship:

Svensk biblioteksförening

Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2018-01-10Bibliographically approved
Dolatkhah, M., Francke, H., Gärdén, C., Limberg, L., Lundberg-Rodin, M. & Lundh, A. H. (2013). Att värdera skolbiblioteksforskning. Svensk biblioteksförening
Open this publication in new window or tab >>Att värdera skolbiblioteksforskning
Show others...
2013 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

25 år av tvärvetenskaplig, internationell forskning visar alltjämt att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med undervisningen kan ge högst meningsfulla bidrag till elevers lärande. Det menar sex forskare vid institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. I en lång replik (7/10) i debatten om skolbibliotek, där Gabriel H Sahlgren generöst presenterar färdiga och kategoriska lösningar på svåra och omstridda metodologiska problem inom samhällsvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning, bemöts vårt tidigare inlägg (4/10). Vi noterar att Sahlgren, som professionell opinionsbildare med uppdrag att finna argument för en fri skolmarknad, framhärdar i sin övertygelse om att en enda indisk studie är en bättre indikator på hur skolbibliotek i Sverige kan fungera, än den helhetsbild som övrig forskning presenterar. Skälet för detta är att den indiska studien använder sig av en experimentell metoddesign. Studien ifråga finner inget stöd för att anta att orsakssamband finns mellan förekomsten av skolbibliotek och elevers studieresultat.

Place, publisher, year, pages
Svensk biblioteksförening, 2013
Keywords
Skolbibliotek, Forskning
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-1691 (URN)2320/13078 (Local ID)2320/13078 (Archive number)2320/13078 (OAI)
Note

Publicerad den 10 oktober 2013

Available from: 2015-11-13 Created: 2015-11-13 Last updated: 2018-03-18Bibliographically approved
Francke, H. & Gärdén, C. (2013). Forskning om informationskompetens i skolsammanhang. In: Louise Limberg, Anna Hampson Lundh (Ed.), Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en forskningsantologi: (pp. 142-203). BTJ Förlag
Open this publication in new window or tab >>Forskning om informationskompetens i skolsammanhang
2013 (Swedish)In: Skolbibliotekets roller i förändrade landskap: en forskningsantologi / [ed] Louise Limberg, Anna Hampson Lundh, BTJ Förlag , 2013, p. 142-203Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med detta kapitel är att presentera aktuell forskning om informationskompetens i skolan. Kapitlet behandlar därigenom forskning inom ett område som anknyter till ett av skolbibliotekens huvuduppdrag, nämligen att främja elevers förståelse för och förmåga att söka och använda information. Forskningen sker med olika utgångspunkter beroende på såväl teoretiska antaganden som syftet med forskningen och vi försöker i kapitlet att synliggöra detta.

Place, publisher, year, edition, pages
BTJ Förlag, 2013
Keywords
informationskompetens, informationssökning, informationsanvändning, forskning och profession, Informationspraktiker, skola, källkritik
National Category
Information Studies Pedagogy
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5137 (URN)2320/12650 (Local ID)978-91-7018-758-2 (ISBN)2320/12650 (Archive number)2320/12650 (OAI)
Note

Sponsorship:

Kungliga biblioteket

Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-11-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications