Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (7 of 7) Show all publications
Sandin, A. S. & Berge Kleber, E. (2023). Barns och ungas bibliotek: en kunskapsöversikt. Regionbibliotek Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Barns och ungas bibliotek: en kunskapsöversikt
2023 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Regionbibliotek Stockholm, 2023
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science; Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-31168 (URN)978-91-87293-14-6 (ISBN)
Available from: 2024-01-10 Created: 2024-01-10 Last updated: 2024-01-17Bibliographically approved
Sandin, A. S. & Berge Kleber, E. (2022). Vad har ni saknat? Barn!: Erfarenheter av att driva barnbiblioteksverksamhet under en pandemi. Stockholm: Statens kulturråd
Open this publication in new window or tab >>Vad har ni saknat? Barn!: Erfarenheter av att driva barnbiblioteksverksamhet under en pandemi
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Statens kulturråd, 2022. p. 40
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-29097 (URN)978-91-87583-98-8 (ISBN)
Funder
Kulturrådet
Available from: 2022-12-09 Created: 2022-12-09 Last updated: 2023-01-18Bibliographically approved
Sandin, A. S. (2021). Var(a) snäll och gilla: Medforskning med unga om identitet och sociala medier. (Doctoral dissertation). Borås: Högskolan i Borås
Open this publication in new window or tab >>Var(a) snäll och gilla: Medforskning med unga om identitet och sociala medier
2021 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alternative title[en]
(I) kindly like : Participatory research with young people about identity and social media
Abstract [sv]

Denna avhandling utforskar hur unga personer resonerar om och analyserar sin användning av sociala medier för att uttrycka identitet. Tretton 16-åringar med invandrarbakgrund bidrog som medforskare till att forma forskningens riktning och innehåll. Medforskning som forskningsansats innebar arbete i tre forskargrupper där en anpassad version av photovoice (se Wang & Burris 1997), skapande av collage och gruppdiskussioner låg till grund för insamling av empiri, tolkning och analys. Studien syftar även till att utforska och bidra med kunskap om utmaningar, möjligheter och konsekvenser av att involvera unga som aktiva deltagare i forskning. 

Studien utgår från en förståelse för identitet som något som görs i en reflexiv process där personer förhåller sig till historisk och sociokulturell kontext. Utgångspunkt för analyserna tas i ett dramaturgiskt perspektiv (se Goffman 1959/2014) där identitet synliggörs genom studiet av människors interaktioner. I analys av det empiriska materialet framträdde tre strategier för att presentera identitet i sociala medier: idealsjälvet, det nedtonade jaget, och det (till synes) opolerade jaget. Resultaten visade också hur den egna identiteten var sammanflätad med andras framträdanden, hur uppfattade normer formade hur identiteter uttrycktes, samt olika strategier som användes för att undvika eller mildra sociala sanktioner om normer inte följdes eller medvetet utmanades.  

Tolkningen av medforskning tar sin utgångspunkt i Paulo Freires pedagogik (1970/2012). Denna syftade till att synliggöra och utmana förtryckande strukturer genom gemensamt lärande och utforskande med utgångspunkt i människors liv. Studien synliggjorde utmaningar med forskningsansatsen som uppstod när både medforskare och forskare förde med bekanta roller in i forskningen, roller som bar på inneboende maktstrukturer. Avhandlingen bidrar med kunskap om vad som hindrar och möjliggör för deltagare i medforskningsprojekt att skifta positioner, exempelvis från anpassning till positioner som kunniga handlande och forskande subjekt. Dessutom diskuteras utmaningar för en process som syftar till gemensam kunskapsproduktion, samt hur medforskares röster re-presenteras.   

Abstract [en]

This study explores how young people reflect on and analyze their use of social media to present identity. Thirteen Swedish 16-year-olds with immigrant backgrounds participated in the research project as co-researchers. As such, the co-researchers influenced the content and direction of the study. Three research groups worked according to a participatory approach. In the groups, we used methods such as photovoice (Wang & Burris 1997), collages, and group discussions to generate, interpret and analyze research data about identity and social media. The study also explores the challenges, possibilities, and consequences of involving young people as active participants in research. 

The study is informed by an understanding of identity as a reflexive process influenced by historical and sociocultural contexts. A dramaturgical approach (e.g. Goffman 1959/2014) is used by the author to interpret and explain presentations and considerations when preparing presentations of identity in social media. Three strategies emerged from the analysis for presenting identity: the presentation of an ideal self, the presentation of a downplayed self, and the presentation of a (seemingly) authentic self. These strategies render visible: how young peoples’ presentations of identity are intertwined with friends the ways in which perceived norms shape expressions and interactions; and how social sanctions are avoided or mitigated when norms are broken or challenged.  

The participatory approach to the research process was influenced by Paulo Freire’s pedagogy (e.g. 1970/2012) that sought to challenge structures of oppression through a co-created process of learning and exploration of people’s situations in the world. The analysis of the participatory approach to the research process revealed challenges when both co-researchers and researcher took on familiar roles with intrinsic positions of power. The study contributes to our understanding of what hinders and enables participants to shift from positions of adaptation to positions of knowledge and agency. The study also problematizes the process of co-creating knowledge and the re-presentation of participants’ voices.  

Place, publisher, year, edition, pages
Borås: Högskolan i Borås, 2021
Series
Skrifter från Valfrid, ISSN 1103-6990 ; 70
Keywords
Identity, social media, Goffman, impression management, participatory research, Freire, co-researcher, participation, young people, youth., Identitet, sociala medier, Goffman, intrycksstyrning, medforskning, Freire, medforskare, delaktighet, unga, ungdomar
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-25239 (URN)978-91-983398-8-8 (ISBN)978-91-983398-9-5 (ISBN)
Public defence
2021-06-18, C203, Allégatan 8, Borås, 10:00
Supervisors
Note

Svenska med sammanfattning på engelska. Written in Swedish, with a summary in English

Available from: 2021-05-28 Created: 2021-04-07 Last updated: 2021-05-11Bibliographically approved
Lindsköld, L., Johannisson, J. & Sandin, A. S. (2012). Läsningen av den goda boken: Litteraturpolitik som demokratipolitik. In: Ulla Carlsson, Jenny Johannisson (Ed.), Läsarnas marknad, marknadens läsare: en forskningsantologi utarbetad för Litteraturutredningen: (pp. 337-341). Nordicom
Open this publication in new window or tab >>Läsningen av den goda boken: Litteraturpolitik som demokratipolitik
2012 (Swedish)In: Läsarnas marknad, marknadens läsare: en forskningsantologi utarbetad för Litteraturutredningen / [ed] Ulla Carlsson, Jenny Johannisson, Nordicom , 2012, p. 337-341Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Nordicom, 2012
Keywords
kvalitet, demokrati, litteraturstöd, kommersialism, Kulturpolitik, litteraturpolitik, läsning
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-5064 (URN)2320/10999 (Local ID)978-91-86523-42-8 (ISBN)2320/10999 (Archive number)2320/10999 (OAI)
Available from: 2015-12-17 Created: 2015-12-17 Last updated: 2017-09-11Bibliographically approved
Sandin, A. S. (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete. Paper presented at Mötesplats Borås: Profession - Forskning, Borås 19-20 oktober 2011. Paper presented at Mötesplats Borås: Profession - Forskning, Borås 19-20 oktober 2011. Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Open this publication in new window or tab >>Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete
2011 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

I takt med ett ökat fokus på barn som användargrupp har Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan (BHS) vid Högskolan i Borås anlitats för att genomföra externt finansierade forskningsuppdrag. Uppdragen har bland annat resulterat i böckerna Studier av barn- och ungdomsbibliotek: en kunskapsöversikt (Rydsjö & Elf 2007) samt antologin Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld (Rydsjö, Limberg & Hultgren 2010). Drivande bakom nämnda beställningsuppdrag har barnbibliotekskonsulenter vid Länsbiblioteken i Mellansverige (LIM) varit. Uppdragen har syftat till att genom forskning belysa och bidra till diskussioner om barnbibliotekets uppdrag, verksamheter, och utveckling. Studien som presenteras i detta paper är alltså tredje delen i en serie och behandlar barnbibliotekens lässtimulerande arbete och har resulterat i boken Barnbibliotek och lässtimulans: Delaktighet, förhållningssätt, samarbete (Sandin 2011).

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, 2011
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-9294 (URN)2320/10262 (Local ID)2320/10262 (Archive number)2320/10262 (OAI)
Conference
Mötesplats Borås: Profession - Forskning, Borås 19-20 oktober 2011
Available from: 2016-03-07 Created: 2016-03-07
Sandin, A. S. (2011). Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete. Regionbibliotek Stockholm
Open this publication in new window or tab >>Barnbibliotek och lässtimulans: delaktighet, förhållningssätt, samarbete
2011 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Regionbibliotek Stockholm, 2011. p. 271
Series
Stockholms stadsbiblioteks skriftserie, ISSN 0283-2968 ; 17
Keywords
lässtimulans, projekt, delaktighet, samarbete, läsfrämjande, metodutveckling, läsning, barnbibliotek
National Category
Information Studies
Research subject
Library and Information Science
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-3598 (URN)2320/9740 (Local ID)978-91-978490-6-7 (ISBN)2320/9740 (Archive number)2320/9740 (OAI)
Note

Denna bok om lässtimulerande arbete är den tredje i en serie om barnbibliotekens verksamhet sedd ur en teoretisk synvinkel, utgivna som en del av samarbetet mellan Länsbiblioteken i Mellansverige (LIM). Denna tredje bok behandlar barnbibliotekens viktigaste uppgift, det lässtimulerande arbetet. Boken är en resonerande metodgenomgång av 93 lässtimulerande projekt. Syftet är att urskilja tendenser och teman och utifrån teorier om läsning belysa och analysera faktorer som påverkar projekten och därmed ge en bättre grund för det fortsatta lässtimulerande arbetet.

Available from: 2015-12-04 Created: 2015-12-04 Last updated: 2016-07-13Bibliographically approved
Hultgren, F., Johansson, B. & Sandin, A. S. (2011). Forskningsprojektet KUMBA och Barnens kulturrum. In: : . Paper presented at Mötesplats Borås: Profession - Forskning, Borås 19-20 oktober 2011. Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap
Open this publication in new window or tab >>Forskningsprojektet KUMBA och Barnens kulturrum
2011 (Swedish)Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

Barn och unga framhålls i handlingsprogram och styrdokument ofta som prioriterade grupper, där inte minst rättigheterna för barn med funktionshinder och med annan bakgrund än den svenska framhålls. Barnbibliotek, museer och kulturskolor finns i alla kommuner och erbjuder verksamheter och upplevelser för barn. Men det sker få utvärderingar och uppföljningar av dessa verksamheter och projekt. Det saknas i stor utsträckning forskning om barn och unga som kulturkonsumenter och kulturskapare, något som uppmärksammats av såväl forskare och praktiker som politiker på regional och kommunal nivå (Rydsjö & Elf 2007). I regionala och kommunala handlingsprogram framhålls vikten av barns och ungas tillgång till kulturupplevelser och att unga ska ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet. (VGR 2008; 2009; Borås Stad 2004). Barns delaktighet utgör ett nytt och snabbt växande forskningsområde (Christensen & James 2000; Mayall 2002; Brembeck et al., 2010), men ännu saknas studier om barns och ungas delaktighet i kulturverksamheter (Maceviciute et al., 2009).

Place, publisher, year, edition, pages
Högskolan i Borås: Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, 2011
National Category
Information Studies
Identifiers
urn:nbn:se:hb:diva-6714 (URN)2320/10090 (Local ID)2320/10090 (Archive number)2320/10090 (OAI)
Conference
Mötesplats Borås: Profession - Forskning, Borås 19-20 oktober 2011
Available from: 2015-12-22 Created: 2015-12-22 Last updated: 2016-07-15Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-3747-5125

Search in DiVA

Show all publications