12345 51 - 100 of 228
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Johansson, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Larsson, Monica
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Överviktiga patienters upplevelser av bemötande från anestesisjuksköterskan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att människor med övervikt kan utsättas för olika situationer i samhället som upplevs som sårande och diskriminerande. Det finns studier som visat att hälso- och sjukvårdspersonal kan ha en negativ attityd mot överviktiga. Anestesisjuksköterskan har en framträdande roll i kontakten, eftersom hen möter patienten som ska opereras i den perioperativa fasen. Syftet med studien var att undersöka överviktiga patienters upplevelser av bemötande från anestesisjuksköterskan i samband med operation. Metoden var kvalitativ med semistrukturererade intervjuer som analyserades med innehållsanalys. Resultatet mynnade ut i huvudkategorierna ”bemötande” och ”min kropp”. Studien visade att de allra flesta informanter upplevde bemötandet som mycket bra. Det har inte funnits något missnöje över bemötandet på grund av övervikt. Bemötande som inte varit bra, beror inte på övervikten utan kunde ha drabbat en normalviktig patient. I kontakter med primärvården upplevde informanter att de inte blev trodda och att sjukvården inte förstod överviktens komplexitet.

 • Lönnstig, Matilda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Österberg, Emilia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Trygghet är ett mål: Hur sjuksköterskor upplever samarbete och delaktighet vid konsultation med mobil intensivvårdsgrupp2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stor utmaning för hälso- och sjukvården är att på bästa sätt hantera den stora mängd svårt sjuka patienter som är inneliggande på sjukhus. Mobila Intensivvårdsgrupper arbetar på många sjukhus runt om i Sverige med att hjälpa avdelningspersonal att bedöma och stabilisera patienter på plats samt att identifiera patienter som eventuellt kan komma behöva vårdas på en högre vårdnivå. För att identifiera dessa patienter behövs ett gott samarbete med vårdavdelningspersonalen. Med hjälp av olika bedömningskriterier kan vårdavdelningspersonalen tidigt notera signaler på att patienten försämras. Tidigare forskning har belyst att ett gott samarbete kan stärka de involverade i vårdandet, få dem att känna sig delaktiga och ge ett snabbare omhändertagande av patienten vid försämring.

  Syftet med studien var att undersöka och jämföra hur intensivvårdssjuksköterskor och avdelningssjuksköterskor upplever samarbete och delaktighet vid MIG-konsultation. En kvantitativ metod har valts utformad som en surveyundersökning med webbenkäter. Studien visar att upplevelsen av MIG skattas som generellt mycket god. De flesta upplever att MIG-konsultationer ökar deras kunskap om diagnostik och åtgärder vid akuta försämringar hos patienter. Resultatet i studien tyder på att ju större erfarenhet avdelningssjuksköterskor har i yrket och av MIG-konsultationer desto mer positiv var deras upplevelse och desto säkrare och mer delaktiga kände de sig. Intensivvårdssjuksköterskor upplever sig generellt mer delaktiga än avdelningssjuksköterskor i beslutsfattande frågor. Lägst delaktighet upplevde avdelningssjuksköterskor i fråga om vårdnivå hos patienten. Samarbetet tycks för det mesta fungera bra. För att förbättra samarbetet föreslås teamöverskridande dialog kring de olika personalkategoriernas funktioner, förmågor och arbetssituationer. Studien skulle kunna användas som ett underlag för vidare diskussion kring dessa frågor för att ytterligare förbättra teamarbetet vid MIG och därmed öka patientsäkerheten.

 • Pershamre Wictorsson, Rebecca
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Distriktsköterskans bedömning av mammor i riskzonen förpostpartum depression: En kvalitativ intervjustudie om vårdmötet i hemmet eller på barnavårdcentralen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Postpartum depression är psykisk ohälsa som drabbar mer än var tionde kvinna i Sverige. Tidigare studier har även visat att distriktsköterskans vårdmöten med nyblivna mammor på barnavårdscentralen är betydande. Låg bemanning inom barnhälsovården har rapporterats. Syftet med studien är att beskriva distriktsköterskans vårdmöte med nyblivna mammor på barnavårdscentralen och i hemmet för att kunna bedöma risken för postpartum depression. För att genomföra studien har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Sju distriktssköterskor med varierande erfarenhet ingår. Datamaterialet har analyserats med innehållsanalys som resulterade i följande fyra generiska kategorier: Fokus på familjen, Arbeta förebyggande, Öppet förhållningsätt och Tvärprofessionellt arbete. Huvudkategorin beskrivs som Ett försiktigt förhållningssätt som inkluderar hela familjen och bygger på tvärprofessionell samverkan.

  För att uppmärksamma små och tidiga tecken på ohälsa hos mammor i riskzonen för postpartum depression krävs ett vårdande förhållningssätt som karaktäriseras av försiktighet och varsamhet i vårdmötet. Hela familjen inkluderas på ett naturligt sätt från första mötet på barnavårdscentralen eller i hemmet. Förhållningssättet bygger på tvärprofessionell samverkan där distriktssköterskan samarbetar med kollegor som representerar olika specialistkompetenser och beslut tas i samförstånd. Centralt är att skapa en inbjudande miljö för att möjliggöra ett vårdande möte. Slutsatsen är att distriktsköterskans möte med mammor i riskzonen för postpartum depression kräver kollegialt stöd för avgörande beslut. Stress och en tung arbetsbörda i kombination med oro för att missa tecken på psykisk ohälsa hos mammor i riskzonen har synliggjorts.

 • Rosén, Aksel
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kan ett hälsofrämjande ledarskapsprogram främja autentiskt ledarskap hos chefer i vård och omsorg?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med ett mål att förbättra ledarskapet använder ett stort antal verksamheter diverse ledarskapsutbildningar. Målet med ledarskapsutbildningarna var att förbättra chefers hälsofrämjande ledarskap. Kan chefer verka hälsofrämjande och då skapa en bättre arbetsmiljö kan detta bland annat ge gynnsamma effekter på minskat behov av nyrekrytering. Autentiskt ledarskap har tidigare visat sig ha positiva effekter på medarbetares hälsa och kan ses som en typ av hälsofrämjande ledarskap. Syftet med denna interventionsstudie är att studera om det hälsofrämjande ledarskapsprogrammet främjar ett autentiskt ledarskap. Metoden har varit att analysera en interventionsgrupps självskattade effekter på sitt autentiska ledarskap i förhållande till en kontrollgrupp. Detta har skett i områdena självmedvetenhet, relationell transparens, balanserad processhantering och internaliserat moraliskt perspektiv med det beprövade instrumentet Authentic Leadership Questionnaire (ALQ). Analysen har genomförts med den statistiska metoden ANCOVA.

  Studiens deltagare var chefer inom vård och omsorg som studerat vid en hälsofrämjande ledarskapsutbildning. Av de 86 deltagarna ingick 42 i interventionsgruppen och 44 i icke-lika kontrollgruppen. Inget av de analyserade områdena visade på någon signifikant förbättring efter genomgången intervention även om resultatet får relateras till problemet med reliabiliteten. En bidragande orsak till avsaknaden av ett signifikant resultat kan vara bristande reliabilitet i instrumentet som användes. Slutsatsen är att det inte har kunnat identifierats någon signifikant inverkan på deltagarnas förmåga att utöva ett autentiskt ledarskap.

 • Strandberg, Annika
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Palliativ vård ur patientens perspektiv: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med palliativ vård menas att inriktningen på vården är att lindra symptomen, möjligheten att bota sjukdomen finns inte längre. Läkaren ska då försäkra sig om att livsuppehållande behandlingar inte längre kan påverka sjukdomsförloppet, ta största möjliga hänsyn till patientens önskemål och ta det avgörande beslutet att avsluta eller avbryta en livsuppehållande behandling. Palliativ vård är på många områden numera utbyggd till avancerade hemsjukvårdsteam. Tidigare studier har i huvudsak fokuserat på anhöriga eller vårdpersonal och då särskilt sjuksköterskans upplevelser av att vårda palliativa patienter. Därför är det viktigt att tydliggöra patientperspektivet.

  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva befintlig forskning om hur patienter inom palliativ vård upplever den sista tiden i livet. Metoden som använts är litteraturstudie och resultatet är funnit i 10 vetenskapliga artiklar. Resultatet redovisas med hjälp av fyra kategorier; Hopp och hopplöshet, Mening och maktlöshet, Tillgänglighet och ensamhet samt Acceptans. Slutsatsen är att den som är allvarligt sjuk och står inför döden bör mötas och behandlas av palliativ vård som grundas i hopp, mening, tillgänglighet och acceptans. För att förbättra den sista tiden i livet för patienten inom palliativ vård när det gäller bevarad värdighet finns det, med stöd i studiens resultat, specifika aspekter att beakta. Patienten bör delta i sin vård så långt det är möjligt; Hopp är inte alltid kopplat till bot; Vårdarna bör underlätta sociala kontakter; Vårdarna bör vara tillgängliga, även när det inte finns något att säga; Allvarlig information bör ges stegvis; och Teamarbete med flera olika professioner.

 • Tahhan, Burhan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  The impact of authentic leadership on the work environment and patient outcomes in hospital settings: A literature study2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden, turnover among healthcare professionals is a significant problem in hospital settings. Efficient leadership of healthcare professionals is vital for enhancing the quality and integration of healthcare. Authentic leadership (AL) is a relational leadership style instigated from the field of positive organizational conduct and is asserted to advocate healthy work environments that impact healthcare professional’s efficiency and positive organizational outcomes. This master’s thesis aims to describe the impact of AL on the work environment and patient outcomes in hospital settings. The method is a literature study. Peer-reviewed English or Swedish articles that examined the impact of AL on the work environment and patient outcomes in hospital settings were selected from seven databases. Quality appraisal, data extraction, and analysis were accomplished on the included studies. A total of 26 articles (n=24 quantitative, n=1 qualitative and n=1 mixed method) satisfied the inclusion criteria. Results were evaluated according to the literature review content analysis.

  Findings support positive relationships between AL and increased optimism and trust among healthcare professionals, job satisfaction and turnover, patient care quality, structural empowerment, and work engagement. Findings were, therefore, consistent with AL theory. Future studies using more diversity in research themes, settings, study populations, organizations, job areas, geographic origins, and theory context are merited. People in positions of influence in healthcare settings and healthcare practitioners can use the findings of this study as a guide to increase awareness of the processes by which AL promotes positive outcomes in the workplace.

 • Zabihi, Mehri
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Esmaili, Parichehr
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Den vuxna patientens upplevelser kring vad som främjar och hindrar egenvård hos patienter med diabetes typ 2: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes typ 2 medför oftast förhöjda blodsockernivåer och om sjukdomen inte behandlas kan allvarliga komplikationer uppstå. Egenvård är mycket betydelsefullt för att bibehålla en jämn blodsockernivå. Livsstilsförändringar kan behöva göras vilket kan vara en stor utmaning för patienten. Sjuksköterskan har ett ansvar i att fungera som stöd samt ge god kunskap och försöka motivera patienter till god egenvård och därmed förebygga komplikationer. Även anhöriga utgör ett viktigt stöd och har en roll till att bidra till patientens förmåga att utföra egenvård.

  Syftet med studien är att beskriva den vuxna patientens upplevelser kring vad som främjar och hindrar egenvård hos patienter med diabetes typ 2. En litteraturstudie gjordes och 15 artiklar analyserades med hjälp av Fribergs modell. Resultatet visade både hindrande och främjande faktorer som påverkar egenvård. Faktorerna bestod av familj och sociala nätverk, kunskap, motivation och sjuksköterskans roll. I diskussionen diskuteras familj och sjuksköterskans stöd samt kunskap och motivation och det påvisas hur en fungerande egenvård främjas av dessa faktorer. Sjuksköterskans ansvarsroll för att patienten ska kunna göra livsstilsförändringar som krävs för patientens sjukdom och därmed bidra till en hållbar utveckling i vården, synliggörs.

 • Andréasson, William
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Oxelman, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Universitetsstyrning: upplevelser, värderingar & konsekvenser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har till syfte att belysa universitetslektorers och professorers upplevelser av- och attityder till den bedrivna verksamhetsstyrningen inom universitetet vi undersökt. Arbetet är en kvalitativ ansats och en intervjustudie, med teoretiska utgångspunkter i nyinstitutionell-, skandinavisk institutionell teori och Michel Foucaults maktteori. I resultatet framkommer en nyanserad uppfattning av verksamhetsstyrningen hos intervjupersonerna. Styrningen uppfattas som nödvändig och i viss mån legitim av intervjupersonerna, men det finns värderingsmässiga motsättningar avseende de forskningsinsatser som belönas inom verksamheten. Här framkommer det från flera intervjupersoner att den forskning som belönas är sådan som på grund av universitets formella struktur inte når ut till allmänheten, vilket är viktigt för de flesta intervjupersonerna. Intervjupersonerna riktar även kritik mot den nuvarande externa finansieringen av forskningen. I övrigt upplevdes arbetet som fritt av respondenterna, även om de gav uttryck för att det förekommer en högre grad av kontroll och hierarkiskt bestämmande idag än tidigare.

  Sammanfattningsvis kan det sägas att intervjupersonerna inledningsvis under intervjuerna hävdat en god samstämmighet med verksamhetsstyrningen och deras egna värderingar, men att värderingsmässiga skillnader uppdagats under intervjuns gång. Viktiga slutsatser vi dragit är att det tycks föreligga en skillnad mellan vad som för forskarkarriären framåt och vad som är av intresse för vissa av våra intervjupersoner. De arbetsresultat som värderas av ledningen inom universitetet är alltså inte fullständigt synonymt med de resultat våra intervjupersoner själva värderar. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt i Foucaults maktteori betraktar vi konsekvenserna av den nuvarande verksamhetsstyrningen som att forskare styrs efter ett snävt forskningsparadigm. Inom detta paradigm blir forskningsresultat svårligen tillgängliga för allmänheten och forskare som värderar samhällstillvändhet inom arbetet kan tänkas uppleva en konflikt. Då mellan forskning som meriterar och forskning som upplevs betydelsefull.

 • Lundvall, Jennie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Selin, Melker
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Det enda som krävs är rätt mätmetod: En intervjustudie om HR-representanters uppfattning om och inställning till mätning av humankapital2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetsmarknaden har gått från att vara industrifokuserad till att bli tjänstefokuserad där individen och dess kompetenser står i fokus. Arbetstagaren och dess inneboende kompetens blir därav organisationens viktigaste resurs. Strukturförändringarna på arbetsmarknaden har även bidragit till att HR-arbetet upplevt ett behov av att genomgå strukturella skiften. För HR- avdelningar innebär detta en stor förändring i arbetet, både gällande arbetssätt och arbetsfokus, där rationella mätbara modeller får växande betydelse i det värdeskapande arbetet. Dock framkommer tendenser i tidigare forskning att aktiviteten med att mäta humankapital kan vara komplicerad. Med denna bakgrund anser vi det intressant att studera fenomenet av en ökad efterfrågan av ett mätbart resultat ur ett HR-perspektiv. För att kunna analysera studiens empiri används tidigare forskning som relaterar till fördelar, nackdelar och svårigheter med att arbeta med personalnyckeltal. Vidare understryker tidigare forskning aspekten av att olika organisationer verkar inom olika kontextuella förutsättningar. Det teoretiska ramverket som appliceras relaterar till de normativa managementteorierna kring det moderna personalarbete, HR-transformationen samt nyinstutionalismen med dess legitimerande kravställningar.

  Syfte: Syftet med denna studie är att på ett övergripande plan undersöka användningen av och inställningen till personalnyckeltal. Med utgångspunkt i studiens övergripande syfte avser studien urskilja och beskriva om/hur HR- medarbetare använder sig av metoder för att mäta humankapital. Studien avser vidare utforska vilka konsekvenser HR-avdelningar inom organisationer upplever av att det idag efterfrågas ett mer mätbart värdeskapande inom organisationen. Avslutningsvis ämnar studien försöka förstå HR-funktionens förhållande till personalnyckeltal utifrån institutionaliserade normer. 

  Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts. Detta har skett genom sex stycken semistrukturerade intervjuer med HR-representanter från olika organisationer.

  Slutsats: Studiens resultat visar att samtliga HR-representanter använder sig av personalnyckeltal. Ingen förhåller sig kritisk till varför mätaktiviteter implementeras i HR arbetet. Detta kan tolkas som att det har blivit en legitimerad arbetspraktik även inom HR- arbetet. Vidare framhålls aspekter av interna och externa organisatoriska kravställningar till ett tydligt värdeskapande för HR-avdelningen leder till större utrymme och högre status inom organisationen.

 • Rossen, Malin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  CSR – relationen mellan tanke och verklighet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Corporate Social Responsibility (CSR), det vill säga företags samhälleliga ansvar, har diskuterats under flera decennier. Trots det råder det fortfarande en tvetydighet kring vad det sociala ansvarstagandet egentligen innebär. Samtidigt har CSR har institutionaliserats som organisationskoncept och kommuniceras externt i organisationers strävan efter legitimitet. Det finns dock flera institutionella faktorer som kan inverka på organisationers benägenhet att agera ansvarsfullt, såsom etablerade lagar, regler, finansiella resurser och normativa uppmaningar i organisationers omgivning.

  Föreliggande studie syftar till att undersöka hur ett ledande företag inom färgtillverkningsindustrin uppfattar CSR och hur konceptet tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten. Därtill syftar studien till att ge förklaringar till hur fallföretagets hållbarhetsarbete kan förstås i relation till färgtillverkningsbranschens omgivning, samt bakomliggande motiv till att arbeta med CSR. Studien nyttjar nyinstitutionell teori som teoretisk referensram tillsammans med institutionella faktorer som antas ha inflytande på viljan att arbeta med socialt ansvarstagande, samt olika former av organisatorisk legitimitet. Med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt i form av intervjuer och textanalys utforskas hur CSR-konceptet uppfattas och tar sig i uttryck hos en framstående aktör inom färgtillverkningsindustrin. Studiens centrala resultat visar på att fallföretaget tycks använda CSR som ett legitimerande verktyg genom att externt kommunicera hållbarhet vilket främst uttrycks genom ökad miljöhänsyn i den dagliga verksamheten. Vidare visar studien på att färgtillverkningsindustrin anpassar sig till en teknisk och en institutionell omvärld genom anpassning till såväl lagar, regler, konkurrenter, kunder samt rådande normer och värderingar i samhället. Resultatet visade emellertid ett starkare beroendeförhållande till en teknisk omvärld mot bakgrund av kostnadseffektiviseringar för att därigenom nå lönsamhet. CSR-arbete tycks således i första hand implementeras mot bakgrund av ekonomiska och ekologiska drivkrafter.

 • Urheim, Therése
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Äärlaht, Louise
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Jag tror inte att vi kvinnor behöver mer uppmärksamhet än någon annan men vi behöver lika mycket": En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att arbeta som minoritet inom Polismyndigheten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to investigate women's career opportunities and experiences of working at the police authority, which is a male-dominated organization. In the presentation of the study, we have chosen to describe empirical data from the respondents own perspective and then link the representations with theories of organizational and gender structures that can explain the police authorities' hierarchies and division of labor. The essay is based on a qualitative approach and the collected material is presented on the basis of interviews that we have done with six women who work in different places within the police authority. The result indicates that women's experiences within the Police are similar to each other even when they are at different departments and hierarchical levels. The women's experiences show that there are obstacles and difficulties for them in the organization. They are underrepresented and do not constitute the ideal police based on masculinity. They should be able to work and be accepted in the organization in a similar way to their male colleagues. The women often take a greater responsibility for the family, which thus affects their careers and professional status. The result of the study has been able to strengthen our own understanding and demonstrated that masculinity is the norm within the authority.

 • Arwidsson, Viktoria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hedenquist, Victoria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Jag äger mitt liv": En studie om fastighetsmäklares erfarenheter av gränslösa arbetsvillkor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The emergence of an increasingly flexible working life has contributed to the gradual reduction of the boundaries between work and leisure. At the same time digitization has made it possible for a constant connection and with the help of various technological aids. Individuals can now work anywhere and at any time. This means that responsibility is attributed to the individual himself being the one who controls and structures his work. At the same time we have increased competition, that demands better availability and a customer service in world class.

  This study aims to investigate whether a borderless work turns out for real estate agents at two offices. With help of Goffman's dramaturgical perspective, Hochschild's theory of emotional work and Foucault's theory of self-disciplined governance, we have analyzed our empirical data. Furthermore, we have started from previous research that concerns flexible work, recovery, influence of technology, roles and the boundary between working time and leisure time. We started from a qualitative method and conducted 8 semistructured interviews. The result showed that the real estate brokerage profession in a large extent includes borderless work. At the same time it is a profession that requires a skilled “actor” to be able to respond to the customers. The constant accessibility is a factor that everyone experiences in different ways and has therefore developed strategies to be able to handle this. Women felt less confident in their profession compared to men, based on that costumers often questioned women’s knowledge. Furthermore, the different experiences and strategies may be based on whether the respondents relate to the professional role's requirements or not.

 • Brandén Persson, Caroline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lennartsdotter, Signe
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att hänvisa patienter till annat färdsätt än ambulans: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är en utmaning för ambulansorganisationen att möta det akuta vårdbehovet som förekommer i vårt skiftande samhälle. Det ställs ett ökat krav på ambulanssjuksköterskans bedömningsförmåga, för att vägleda patienten till fortsatt vård inom olika vårdnivåer på ett patientsäkert vis. Ambulanstransporter som ej är befogade är ett betydande problem. Inom Västra Götalandsregionen hänvisar ambulanssjuksköterskan patienter till alternativa färdsätt med vårdkedjan SAMBand. Målet är att frigöra ambulansresurser på ett patientsäkert sätt samt öka tillgängligheten av ambulansresurser i samhället.

  Syftet med denna studie är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att hänvisa patienten till ett alternativt färdsätt med hjälp av vårdkedjan SAMBand. En kvalitativ intervjustudie genomfördes på tre ambulansstationer i glesbygden inom SÄS. Bekvämlighetsurval användes för att rekrytera och intervjua ambulanssjuksköterskor. Antalet deltagare var 10 ambulanssjuksköterskor där yrkeserfarenheten sträckte sig mellan 6 till 28 år. Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att ambulanssjuksköterskan beskriver en så kallad magkänsla och erfarenhet som viktiga vid hänvisning till alternativt färdsätt. Möjligheten att hänvisa till vårdcentraler i underlaget SAMBand saknades, ett ökat mandat att neka patienter önskades. Frustration förekommer när ambulanssjuksköterskorna blev tvungna att transportera patienter utan vårdbehov. Ambulanssjuksköterskornas erfarenhet spelar en betydelsefull roll vid patientbedömningen, vilket kunde betraktas som både positivt och negativt. Möjligheten om att neka patienter ambulanstransport som sista utväg bör vidare undersökas för att istället hänvisa till SAMBand. Det ses en fördel för både patienten och ambulansorganisationen av att inkludera vårdcentraler i SAMBand samt att underlaget bör tydliggöras.

 • Bäckström, Marie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ollila, Amanda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där föräldrar har psykisk ohälsa: En intervjustudie från flera pediatriska vårdverksamheter2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barnsjuksköterskor möter allt oftare föräldrar med psykisk ohälsa. Med ökad frekvens av psykisk ohälsa, ökar kraven på barnsjuksköterskors kompetens att i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa möta dem utifrån de förutsättningar som finns. Syftet var att undersöka barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där föräldrar har psykisk ohälsa. Studien genomfördes med kvalitativ design. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008).

  Resultatet är uppbyggt av huvudkategorin; “För ett professionellt bemötande och omhändertagande av föräldrar med psykisk ohälsa har inre utveckling och yttre tvärprofessionellt stöd en betydande roll”, vilken belyser informanternas upplevelser av hur yrkeserfarenhet, i kombination med stöd från kollegor och gott samarbete med övriga instanser som arbetar med barn som målgrupp, har stor betydelse för hur möten med föräldrar med psykisk ohälsa upplevs. Värdet av att som barnsjuksköterska arbeta familjefokuserat framkom. Att skapa ett vårdande möte där föräldern har upplevelsen av att bli sedd och bemött ur ett livsvärldsperspektiv upplevs betydelsefull för en god omvårdnadsrelation som gynnar barnet. Ömsesidig tillit, empati, respekt och öppen kommunikation är av stor vikt för att generera upplevelsen av, att som ett team, samarbeta för att uppnå bästa möjliga omvårdnad om barnet.  Inför mötet med föräldrar med psykisk ohälsa upplevde barnsjuksköterskor ibland att kunskapsbrist avseende innebörden av psykiatriska diagnoser kunde försvåra mötet, på grund av tveksamhet kring förhållningssätt och bemötande.

 • Caperman, Joakim
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Svanström, Emma
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Spelar arbetsmiljön någon roll i ambulanssjukvården?: En kvantitativ enkätstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ambulansverksamheten skiljer sig från andra organisationer där sjuksköterskor arbetar. Varje bil skall bemannas med minst en sjuksköterska som vanligen har högst medicinskkompetens och således ansvarar för vården av patienten. Sjuksköterskan i ambulanssjukvården ställer höga krav på sig och måste agera smart och effektivt för att hjälpa patienten och dess anhöriga. Arbetsmiljöverkets författningssamlingar som reglerar verksamheten kan ibland vara svårtillämpad då andra lagar gäller samtidigt och vanligen prioriteras patientsäkerheten först. Arbetsmiljön påverkar personalen fysiskt och psykiskt. Patienter påverkas negativt av dålig arbetsmiljö. Feedback, återhämtning mellan uppdragen och samtal om dilemman som ambulanspersonalen ställs inför anses av vikt för att arbetet ska kunna fortskrida.

  Syftet är att undersöka arbetsmiljön hos sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården och eventuella skillnader mellan ambulansstationer, ålder och erfarenhet, kön och utbildningsnivå. En Kvantitativ metod användes och en prospektiv tvärsnittsstudie genomfördes. Datainsamling skedde via webbaserade anonyma enkäter besvarade av sjuksköterskor inom ambulansverksamheten i Göteborg. Resultatet analyserades i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) och visade att där Mann-Whitney U-test, variansanalys (ANOVA), Post Hoc Turkey test och Spearman’s rangkorrelationstest (rho). personalen skattade sin arbetsmiljö som ganska bra. Det som fanns statistisk signifikant skillnad för var ålder, erfarenhet och examensår som sjuksköterska där äldre var mindre spända och nervösa i sitt arbete. Ingen statistisk signifikant skillnad återfanns mellan könen eller mellan de olika ambulansstationerna. Det anses vara av vikt att arbeta med teamet och teambuilding ses som stärkande av teamet vilket ger ett effektivare patientarbete och en bättre vård. För att fortsätta bibehålla ett gott arbetsklimat krävs arbete ifrån ledingen som stöttar, engagerar och intresserar sig för sin personal och deras arbetsmiljö.

 • Carli, Annelie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hermansson, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  När hotet blir verklighet - Ambulanspersonals upplevda erfarenheter av att agera vid situationer med pågående dödligt våld: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Pågående Dödligt Våld har blivit ett allt mer diskuterat ämne inom ambulanssjukvården den senaste tiden. Det framkommer att en ökad hotbild har utvecklats över Europa och med detta ökar kravet på sjukvården gällande förberedelse och kunskap inom ämnet. Det kan röra sig om en eller flera gärningsmän som genomför ett brott med hjälp av vapen eller fordon och ofta är händelsen över inom 15 minuter. Som ambulanspersonal finns en risk att råka ut för en PDV-situation och denna studies syfte var att belysa ambulanspersonals erfarenheter av agerande i en situation med pågående dödligt våld. För att svara till studiens syfte valde författarna att använda sig av en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Under studiens gång intervjuades sex personer, varav två kvinnor och fyra män och därefter transkriberades och sammanställdes intervjuerna för att ett resultat skulle kunna framarbetas.

  Resultatet framställdes efter granskning med hjälp av Elo och Kyngäs (2008) mall för kvalitativ innehållsanalys och redovisades därefter genom fyra huvudkategorier och tio subkategorier. Resultatet visar på att den ambulanspersonal som agerat i en PDV-situation var nöjd med sin egen och sina kollegors insats, men känner en fortsatt oro över att behöva agera i en liknande situation igen. En utmaning finns därför i att försöka skapa en trygghet kring fenomenet med hjälp av ytterligare mental och praktisk utbildning.

 • Carlström, Filip
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kjerf, Isak
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "…det bästa sättet att inte göra något fel, är att inte göra någonting": En kvalitativ studie av Arbetsbetsförmedlingens verksamhetsförändring2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish Public Employment Service is responsible for maintaining a well organized public labor market through match-making of jobseekers and employers. The Swedish Public Employment Service is a government run authority whose mission is assigned by the Swedish parliament. The authority’s functionality within the Swedish public labor market has been questioned by parliament and news-media alike and they are now facing a wide organizational change within the authority. An organizational change they choose to call the renewal journey, whose purpose is to adapt to the Swedish public labor market. The aim with the thesis is to increase the understanding of The Swedish Public Employment Service´s handling process and to examine how a new processing process will be received within the business of The Swedish Public Employment Service.

  Our collected empirical data comes from eight semi structured interviews. Analysis of the empirical data shows how the renewal journey will make The Swedish Public Employment Service a more effective authority through the implementation of digitalization and standardization within their match-making process. The thesis applies a theoretical framework based on New Public Management, Institutionalization and Taylorism to analyze the organizational change that The Swedish Public Employment Service is undergoing. Furthermore the thesis use earlier research closely linked to digitalization, how to create more effective organizations and standardization.

  Our conclusion is primarily that the Swedish Public Employment Service needs to undergo the Renewal journey as a mean to adapt to the evergoing changes within our society and to meet public demand.

 • Dackander, Nadine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wejlerud, Jennifer
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Engagemang i sikte: En intervjustudie om hur förskolechefer förmedlar ett medarbetarengagemang2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro är vanligt förekommande inom kommunala verksamheter och däribland inom utbildningsförvaltningarna. En specifik kommun med denna problematik har den senaste tiden försökt att komma till rätta med problemet genom att försöka öka medarbetarengagemanget. En förhoppning fanns i organisationen att genom ökat medarbetarengagemang skapa en bättre social hållbarhet. Denna studie syftar till att studera hur förskolecheferna i en kommunal verksamhet skapar förutsättningar för att ett medarbetarengagemang ska möjliggöras i organisationen. Förskolans verksamhet och förutsättningar har studerats genom tidigare forskning för att klargöra hur arbetssituationen ser ur för pedagogerna. Denna arbetssituation som visat sig vara tuff för pedagogerna har skapat konsekvenser för förskolecheferna i sitt arbete med medarbetarengagemang. Det har även studerats vilket stöd förskolecheferna kan komma att behöva för att göra det möjligt. Sex förskolechefer i den kommunala verksamheten intervjuades i studien. Genom kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär har empiri samlats in och sammanställts tillsammans med teorier som krav-kontrollmodellen samt Alvessons traditionella Lewins trestegsmodell om förändringsprocesser. Tidigare forskning inom området engagemang har även tillämpats för att kunna förklara upplevelsen hos förskolecheferna.

  Studien visar att förskolecheferna arbetar i linje med vad forskning anser bidrar till ökat engagemang. Det framkom att verksamheten inom förskolan tenderar att skapa rollkonflikter för förskollärare då de får svårigheter att prioritera sin tid för administrativa uppgifter samtidigt som de ska finnas där för sina barngrupper. Det visade sig även att stram ekonomi och bristande tid försvårar förskolechefernas möjlighet till att engagera sina medarbetare. Av resultatet framgår det att förskolecheferna anser att deras närvaro är viktigt för medarbetarna och därmed måste även antal medarbetare per chef beaktas av kommunen då förutsättningarna mellan de olika förvaltningarna skiljer sig. Det framkommer också skilda meningar från förskolecheferna gällande ett arbetssätt med tydligare ramar gentemot frihet under ansvar. Därav anses medarbetarengagemang vara ett komplext arbete för en organisation att arbeta med då alla individer engageras av olika saker vid olika tillfällen.

 • Dahlström, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Stomberg, Viktoria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Utveckling, nyckeln till arbetstillfredsställelse och motivation i arbetet?: En kvalitativ studie utifrån ett medarbetarperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats genomförs på uppdrag av en arbetsgivare. Huvudfokus i denna kandidatuppsats är vad som genererar arbetstillfredsställelse och motivation hos medarbetarna på en kundsupportavdelning. Den specifika avdelningen har högre personalomsättning än resterande avdelningar inom organisationen. Teoretiska utgångspunkter är att medarbetare som känner arbetstillfredsställelse och är motiverade i sitt arbete är mer benägna att stanna i sina arbetsroller. Det påverkar även medarbetarnas välmående, prestationer, utveckling och således organisationens framgång. Motivation skapas utifrån yttre och/eller inre faktorer och baseras på i vilket syfte en individ väljer att handla för självförverkligande eller givet ett förväntat resultat och mål. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sjumedarbetare på avdelningen.

  I resultatet framgår det utifrån medarbetarnas upplevelser att de främsta faktorerna som bidrar till arbetstillfredsställelse är goda interpersonella relationer, stöd och möjlighet till utveckling. Vidare framgår det att medarbetarna främst motiveras av ansvar, bekräftelse, arbetsrelaterade mål och framförallt av att utvecklas. Medarbetarna beskriver en positiv bild av organisationen och avdelning i stort som uppfyller faktorer som är viktiga gällande arbetstillfredsställelse och motivation. Brister beskrivs vara begränsadvariation och utveckling i själva arbetsuppgifterna som stundtals upplevs vara omotiverade. För organisationen kan detta tänkas innebära en utmaning då kundsupport och dessarbetsuppgifter karaktäriseras av enformighet och stagnation som hämmar utveckling. I studien har det framgått att trots arbetsuppgifternas karaktär är arbetstillfredsställelsen högberoende på utmärkande faktorer som kan tänkas kompensera bristerna under en viss tid, dock inte som en långsiktig lösning. Arbetsrelaterade insatser kring utveckling är därför avgörandeför avdelningen för att medarbetarna ska se sin situation inom arbetsrollen/avdelningen som långsiktig.

 • Eklund, Claes
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Qvarnström, Anna-Karin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att möta och vårda patienter som försökt ta sitt liv: Kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett stadigt växande problem inte bara i världen utan även i Sverige. Psykisk ohälsa kostar samhället oerhörda mängder pengar, men är även fruktansvärt för den som drabbas och de personer som finns i dess närhet. Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som innefattar allt från lindrig oro till svåra psykiatriska tillstånd. Om personer som drabbas inte får den hjälp de behöver i tid kan den psykiska ohälsan mynna ut i självmordsförsök eller i värsta fall självmord. Så många som 1200 personer om året tar sitt liv i Sverige. Det motsvarar cirka 3 självmord om dagen. Ambulanssjuksköterskor kommer träffa dessa personer prehospitalt och ska bemöta och vårda dessa patienter. Känner ambulanssjuksköterskan sig trygg i mötet med dessa patienter? Upplever hen att kompetensen finns?

  Syftet med arbetet är att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda och möta patienter som försökt ta sitt liv. Metoden författarna valt är en kvalitativ intervjustudie. Åtta ambulanssjuksköterskor verksamma i Västra Götalandsregionen intervjuades. Av dessa åtta var fem kvinnor och tre män. Intervjuerna har granskats med hjälp av Elo & Kyngäs (2008) granskningsmall för kvalitativ innehållsanalys. Efter analysarbetet framkom 10 subkategorier och 4 huvudkategorier. Resultatet visar på att ambulanssjuksköterskorna som intervjuats upplever att självmordsbenägna personer är svåra att möta och bemöta. Svårigheten handlar till stor del om en upplevelse av bristande kunskap i kommunikationen med dessa patienter. I övrigt upplever de flesta informanter att de har den kompetens som krävs, men understryker att den kompetensen inte kommit från utbildning utan byggts av erfarenheter efter att vårdat många självmordsbenägna patienter. I diskussionen lyfts arbetets styrkor respektive svagheter. Slutsatsen är att det behövs mer utbildning för ambulanspersonal så de känner sig mer rustade att möta självmordsbenägna personer.

 • Eriksson, Helen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Windhage, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Postoperativ smärtlindring: samverkan mellan patientens behov och kulturen på arbetsplatsen: En intervjustudie om anestesisjuksköterskors erfarenheter av postoperativ smärtlindring2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att postoperativ smärta behandlas undermåligt och ibland kanske även godtyckligt. Så många som 30–80% av de patienter som genomgår kirurgi vittnar om måttlig till svår postoperativ smärta. Smärta är vida känt för att orsaka en rad negativa konsekvenser för den drabbade, både fysiskt och psykiskt. Det bidrar också till en nedsatt livskvalitet. En av anestesisjuksköterskans vårdande arbetsuppgifter är att lindra postoperativ smärta och syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter av postoperativ smärtlindring. Ansatsen var kvalitativ med intervjuer som grund och analysen gjordes genom induktiv innehållsanalys.

  Resultatet visade att anestesisjuksköterskorna ansåg att den postoperativa smärtlindringen är beroende av att ha patienten i fokus genom att planera utifrån individuella behov och att vara patientens ombud. Förmågan att känna med patienten samt att bedöma patientens smärta ansågs också utgöra centrala delar i utfallet av den postoperativa smärtlindringen. I studiens resultat framkom det att upplevelsen av att vara styrd av arbetsplatsens värderingar samt betydelsen av att arbeta i team har påverkan på den smärtlindring patienten får. Att ha brist på tid påverkade möjligheten att utvärdera den givna behandlingen. Att ha kunskap baserad på erfarenhet beskrevs vara en förutsättning för att kunna bidra till och främja en god postoperativ smärtlindring. I diskussionen reflekteras resultatet gentemot tidigare forskning. Planering, teamarbete och ökad kunskap bland yrkeskategorierna i den perioperativa vårdprocessen lyfts som viktiga faktorer för en bra postoperativ smärtlindring.

 • Ezennaya, Chidiogo
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Critical care Nurses Experiences of Taking Reports of Patients From Other Units2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The critical care unit (CCU) is a unit where different health care professionals work together to care for the patient efficiently. A lot of studies in the past have shown that good communication and transfer of information from one health care professional to the other is an essential aspect in the transfer of a patients care. Most of these studies are concentrated on the reporter or informant. Lapses in communication and information transfer could result in unnecessary suffering both for the patient and for the health care worker. There are very few studies on how well the recipient of the information or report understands or comprehends the information passed.

  The aim of this study was to illuminate the critical care nurses (CCN) experiences of receiving report of patients transferred from other units. A qualitative design was chosen and five CCNs in a particular CCU were interviewed. The analysis was done using the content analysis method. The analysis resulted in four main categories which are: The patient’s situation-a determinant factor, the work environment, communication deficit creates uncertainty and structure enhances report and ten subcategories. The findings showed that CCNs' experience a feeling of uncertainty as a result of lapses in communication and their work environment and its attendant distractions has a great influence on the quality of the report they receive. To ensure a good quality of care that promotes patient’s safety and job satisfaction, it would be necessary to address the factors that hinder effective communication during handover in nurses' education programs and clinical practices.

 • Gabrielsson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Larsson, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barn och deras föräldrar: En intervjustudie ur ett föräldraperspektiv2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vårda sjuka barn är en utmaning för ambulanssjuksköterskan, det är ofta förknippat med oro och ångest på grund av de höga krav som ställs. Forskning har visat att föräldrarnas upplevelse av situationen har påverkan på hur barnet mår, vilket belyser vikten av att omhänderta både barn och föräldrar för att inge trygghet. Att vårda barn kräver ett helhetsperspektiv för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnet. Det är problematiskt att trots vetskapen om föräldrarnas viktiga roll, saknas det forskning kring föräldraperspektivet i det prehospitala vårdmötet.

  Syftet med denna studie var därför att beskriva ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barn och deras föräldrar, såsom det upplevs av föräldrarna. Genom en Facebookefterlysning har åtta föräldrar deltagit i kvalitativa öppna intervjuer. Materialet analyserades genom en innebördsanalys med induktiv, fenomenologisk ansats. I analysen framkom fyra innebördsteman utifrån ett vårdande förhållningssätt; Att närma sig följsamt eller slentrianmässigt; Att göra hela familjen delaktig men vårdaren bär hela ansvaret; Att förmedla kunskap och kontroll samt Att möta förälderns känslor och behov eller exkludera. I resultatet belyses blandade upplevelser där vårdarens förhållningssätt, kunnighet och förmåga att involvera hela familjen spelar stor roll. Genomgående framkommer det mellanmänskliga mötet, där ambulanssjuksköterskan har förmåga att se varje individs behov som förefaller vara väldigt varierande. Flera delar av resultatet stärks av tidigare forskning som dock till största del inte är utförd prehospitalt. Därför efterlyser författarna ytterligare forskning inom prehospital vård utifrån ett föräldraperspektiv.

 • Henriksson, Rebecka
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Westfelt, Julia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Metoo - en drivkraft till förändring?: En studie om två organisationers arbete mot sexuella trakasserier efter Metoo2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie syftar till att undersöka hur två olika företag arbetat mot sexuella trakasserier efter Metoo-uppropet och om Metoo lett till eventuella förändringar inom företagen gällande det förebyggande arbetet kring sexuella trakasserier. Bakgrunden till detta är det globala Metoo-upprop som startade under hösten 2017 och som bland annat ledde till en mängd olika feministiska upprop i olika branscher som ville belysa sexuella trakasserier mot kvinnor på arbetsplatser. Vi utgår från en rad olika teoretiska referensramar, däribland hur kulturförändringar inom organisationer kan implementeras. Även jämställdhetsarbete och feministiska rörelser lyfts och som beskriver hur jämställdhetsarbete i organisationer kan se ut och vilket motstånd det kan medföra, samt hur feministiska rörelser kan beskrivas som vågor. Slutligen lyfter vi i vår teoretiska referensram genus och könsmaktsperspektiv, som beskriver hur kön kan tillskrivas olika egenskaper, färdigheter och yrken och som i sin tur kan leda till en maktobalans mellan kvinnor och män. I studien har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats för datainsamling genom att sex semistrukturerade intervjuer på två skilda företag i Sverige genomförts.

  Av resultatet framgick att båda företagen i studien arbetat aktivt mot sexuella trakasserier genom att ha vidtagit åtgärder i form av en Metoo-aktivitet på ena företaget samt deltagande i ett branschsamarbete mot sexuella trakasserier på det andra företaget. Något som tydligt framgick i resultatet var att samtliga respondenter upplevde en ökad medvetenhet kring sexuella trakasserier efter Metoo-uppropet och att åtgärderna som gjorts fått mestadels positiva reaktioner hos de anställda och i princip inget motstånd. Enligt respondenterna på ena företaget började en ny sund kultur byggas tack vare deras Metoo-aktivitet, medan respondenterna på det andra företaget inte upplevde några märkbara skillnader i kulturen då de inte heller upplevt en hård jargong innan Metoo. Vidare framgick av resultatet att det fanns en undran och oro över huruvida Metoo var en tillfällig våg som skulle falla i glömska eller en rörelse som är här för att stanna. Diskussionen belyser hur Metoo påverkat respondenternas förhållningssätt till sexuella trakasserier. Ytterligare lyfts vikten av chefer och lednings behov av tydliga ställningstagande mot sexuella trakasserier för att förändring ska kunna ske men också problematiken som könsstereotyper speglar.

 • Johansson, Magdalena
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Orlov, Alexander
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vårdens framtida bemanningsutmaningar: Synen på arbete och vårdarbete bland gymnasieungdomar och män inom vården2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's care sector, there are serious staffing challenges that will become increasingly more difficult to meet in the future. The challenges will not get more manageable with the fact that it is almost exclusively women (92%) who work on the floor as nurses and nursing staff. According to a report published in 2016, called "Hälso- och sjukvården 2035", the situation will soon become completely unsustainable if actions are not taken since the number of persons over 85 will increase by approximately by 90% in 2035 (Molin, 2016, p. 8 ). This study links these problems to each other. In order to solve the staffing problem, the sector as a whole must become more attractive and this study intends to investigate possible ways to do this.

  The study aims, among other things, to investigate how healthcare men experience the healthcare profession. This has been done by first interviewing employed men in the healthcare sector to investigate what obstacles they see for more men to apply to the care sector, how they experience their working day, why they applied for the profession from the beginning and what efforts they believe can contribute to a more gender balance in health care. A qualitative method with five semi-structured interviews has been used to investigate this. Furthermore, the aim of the study is also to investigate the attitude to work among upper secondary school students. In this case the empirical data was collected using a questionnaire. The questionnaire was sent out to high school students, where they had to answer questions about gender division in health care, what this phenomenon was due to and how we as a society could possibly solve the problem. In the interview results that emerged, the respondents claim that there is a need for change in media reporting on the care profession and that the profession as a whole needs to be more attractive. Respondents emphasize that possible ways to attract more people to the profession can be to improve working conditions, raise wages and try to change the notions of the profession and the general status of the profession. It also appears that the respondents are treated in a certain way because they belong to the gender ‘man’. The survey result shows, among other things, that the attitude to working in healthcare is good and that the respondents believe that aspects such as helping others and making use of society are highly valued by them when they seek work. The conclusion is drawn that men in the profession are exposed to and affected by prejudices regarding norms of gender but at the same time not feeling bad about it in their daily work. Based on the empirical results, the study’s theoretical starting points and previous research, efforts to get an increased number of young people and then especially young men to choose caring profession is discussed.

 • Johansson, Tova
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Larsson, Emelie
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jakten på den ideala ledaren: En kvalitativ studie om kvinnors möjlighet att bli chef2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är och har länge varit ett land som ligger i framkant när det gäller jämställdhetspolitik, trots detta fortsätter männen att dominera de ledande positionerna. Syftet med denna studie är att undersöka chefer inom en organisation i bilbranschen, för att urskilja hur de ser på ledarskap, rekrytering och kvinnors möjligheter att avancera till chefspositioner. Åtta chefer på olika anläggningar inom samma organisation intervjuades semistrukturerat. Samtliga chefer i studien är män, eftersom vi vill utöka den tidigare forskningen med ett perspektiv från de som står överst i maktordningen. Empirin analyserades med hjälp teorier om homosocial reproduktion, oreflekterad/reflekterad magkänsla, beslutsfattande med system 1 och 2, rollöverensstämmelse och tre synsätt på kvinnligt ledarskap. Utifrån empirin gjordes även jämförelser med den tidigare forskningen som bland annat behandlar homosocialitet och kvinnor och mäns möjligheter att bli chef.

  Slutsatsen av studien är bland annat att cheferna visar homogena mönster mellan hur de beskriver sig själva och vad de söker efter hos en chefskandidat. Samtidigt använder de gärna sig av magkänsla vid rekrytering, vilket kan öka risken för homosocial reproduktion. Detta kan eventuellt hindra kvinnor att båda träda in i och avancera till chefspositioner i organisationen. Vissa av cheferna talar om en kultur som finns i företaget där kvinnor har svårare att bli accepterade som chefer än män. Ett annat mönster vi finner i empirin är att cheferna uppvisar föreställningar som överensstämmer med teorin om rollöverensstämmelse. Att den kvinnliga könsrollen och ledarskapsrollen är svåra att förena är ytterligare en potentiell bidragande faktor till att kvinnliga chefer möter hinder både vid avancemang till högre positioner och i sin roll som ledare. Flera av cheferna uppmärksammar att det finns strukturella problem som hindrar kvinnor från att bli chefer generellt i samhället, dock är det få som uppger att de ser några strukturella problem eller att kvinnor skulle möta hinder inom den egna organisationen.

 • Karlsson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Shelh, Malaz
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskors hälsa och användbarheten av vårddokumentationssystemen. Kan det finnas ett samband?: En kvantitativ studie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flertalet vårdpersonal inom hälso- och sjukvården kommer på något sätt i kontakt med IT- systemen dagligen, främst genom journalskrivning men även läkemedelshantering och kommunikation med andra yrkesgrupper. Enligt tidigare forskning väntas IT bli starkare i framtiden, det vill säga att det förväntas användas mer i det dagliga arbetet, emellertid uppger vårdpersonal att de upplever svårigheter när de använder systemen i sitt arbete. Systemen saknar lämpliga funktioner som stödjer kliniska uppgifter, vidare kräver systemet att läkare utför samma steg upprepande gånger med alla patienter vilket gör dokumentationen negativt laddat. Vidare får vårdpersonal ont i rörelseapparaten samt svårigheter med stress och trötthet.

  Syftet med studien är att få svar på om det finns ett samband mellan IT- systemen som används inom hälso- och sjukvården och sjuksköterskors hälsa. Studien har en kvantitativ inriktning, med fokus på enkätutskick på vårdcentraler, mottagningar samt barnavårdcentral runt om i Skåne. Undersökningsgruppen bestod av 93 stycken män och kvinnor i åldrarna 18 år upp till över 55 år som arbetar som sjuksköterskor i skåneregionen. Majoriteten av undersökningsdeltagarna arbetade inom offentlig sektor, vidare använde övervägande antal IT- systemet fler än 16 gånger per dag. Enkäterna fylldes i på plats i verksamheten, även internetenkäter tillämpades som ett alternativ på grund av lättillgängligheten. För att analysera enkätformuläret använde vi oss av en regressionsanalys samt Pearsons korrelationstest. I resultaten kunde vi se att det finns ett samband mellan sjuksköterskors hälsa och användandet av IT- systemen inom hälso – och sjukvården i skåneregionen. Avslutningsvis är studien ett intressant tillägg till den i övrig sparsamma forskningen som använts och finns sedan tidigare, och som visar att IT- miljön måste förbättras för att vårdpersonalen ska bibehålla sin hälsa.

 • Kängström, Ann-Caroline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lycksander, Maria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sköra äldre patienter på akutmottagningen: hur kan omhändertagandet förbättras?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 2030, every fourth person in Sweden is estimated to be 65 or older. Emergency care is currently poorly adapted to meet the specific needs of frail older people. In order to meet the increasing needs, new thinking is needed in the care. This places great demands on the healthcare knowledge about aging and its diseases. The nurse has a key role in the care of frail older patients by assessing care needs, performing nursing and contributing to a safe and secure caring environment.

  The aim of this study is to identify areas of improvement in the care of the frail older patient at the emergency department.

  This study was carried out with a qualitative method with inductive approach and focus group interviews. To analyze the data material, a qualitative content analysis has been used.

  In the result, a main category emerged; “To meet the increased frail older nursing needs, todays emergency care staff require increased understanding and knowledge. This is best achieved on well-manned emergency departments with a good structure”. The following three generic categories support the main category; “Time and priority”, “Understanding and knowledge” and “Structure”.

  The conclusion is that there are areas of improvement in the emergency department when handling the frail older patients. The study shows needs of experienced and interested staff who work on staff-tight and structured emergency department where there is the possibility of continuing education.

 • Lang, Sigrid
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nygren, Erika
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ifrågasätt beslutet men inte föräldraskapet: BVC-sjuksköterskans upplevelser av att möta föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som en del i det förebyggande arbetet på Barnavårdscentralen (BVC) erbjuds alla barn vaccination mot smittsamma sjukdomar. Det har under de senaste åren skett en ökning av antalet vårdnadshavare som är tveksamma till att låta vaccinera sina barn, detta hotar framstegen som gjorts för att utrota vaccin-förebyggande sjukdomar. Vårdpersonal beskrivs som de mest betrodda vägledarna när det gäller vaccination och dessa bör få rätt stöd för att kunna förmedla ett gott förtroende och trovärdig information till föräldrarna. Forskning om orsakerna till att föräldrar väljer bort vaccinationer finns men undersökningar kring BVC-sjuksköterskans upplevelser om ämnet är begränsad. Den här studien beskriver BVC-sjuksköterskans upplevelser av att möta föräldrar som är tveksamma till eller motsätter sig att vaccinera sina barn. Åtta BVC-sjuksköterskor har intervjuats till studien och dataanalys har skett genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). Analysen av datainnehållet mynnade ut i fyra kategorier och tolv subkategorier. De fyra kategorierna är “Ett vårdande möte med familjen”, “Sjuksköterskans ansvar och kompetens”, “Efterfrågan av en mer flexibel vård” och “Sjuksköterskans upplevelser av att möta olika grupper av människor”.

  Resultatet visar att en trygg och säker hälso- och sjukvård kan påverka föräldrarnas beslut att vaccinera. BVC-sjuksköterskorna upplever att mötet med föräldrarna kan påverkas av sin egen trygghet i yrkesrollen och sina kunskaper gällande vaccin samt av ett gott samarbete kollegor emellan. Vidare belyses att kulturell bakgrund, utbildning och bosättning kan påverka föräldrarnas inställning till vaccination och önskemål kan finnas från familjens sida om att själva kunna styra och anpassa vaccinationsprogrammet. Studiens resultat kan användas inom barnhälsovården för reflektion av verksamhetens rutiner vid kontakt med föräldrar som är tveksamma till eller motsätter sig vaccination av sina barn. Resultatet lämpar sig även som grund för vidare forskning inom ämnet.

 • Nevland, Cathrine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Svensk, Linda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Verksamhetsnära chefers hälsa: Samband mellan hälsa, stressorer och strategier2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Verksamhetsnära chefer i sjukhusvården har ett viktigt arbete där de ofta fungerar som länk mellan operativ personal och överordnade chefer. Statistiken visar stigande sjukskrivning och hög personalomsättning. Forskning visar att övertid ofta förekommer, och att organisationer ger bristande inflytande och delaktighet i beslut, för verksamhetsnära chefer. Höga krav och små resurser är vanligt i sjukvården. Trots detta upplever många chefer en god hälsa. Det är dock av vikt att belysa stressorer inom arbetet samt hälsofrämjande strategier för att öka de verksamhetsnära chefernas hälsa och hållbarhet, för att belysa inom vilka områden organisationen bör arbeta för en minskad chefsomsättning. Syftet med denna studie är att undersöka eventuella samband mellan hälsa, stressorer och hälsofrämjande strategier. Metoden är en kvantitativ tvärsnittsstudie där en enkätundersökning utförts.

  Resultatet visar att hälsan försämras vid upplevelser av stressorer som rör organisationsstruktur, att hälsan förbättras vid användning av hälsofrämjande strategier för tid, samt att det finns ett starkt samband mellan hälsoskattning och motion. Studien saknar samband mellan stöd och hälsa. Bifynd visade att den verksamhetsnära chefens befattning kan ha en hälsopåverkan och att akademisk ledarskapsutbildning kan ha en positiv hälsoeffekt. Slutsats: Resultatet visar att en ändring i organisationsstrukturen och chefers egen tidsanvändning skulle ge förbättrad hälsa. Att tydliggöra beslutsvägar och att ge de verksamhetsnära cheferna i sjukhus-vården större delaktighet i beslut som fattas och ökad autonomi i arbetet kan föreslås som åtgärder för att stärka hälsa och hållbarhet, och därigenom minska omsättning och sjukskrivning för berörda chefer.

 • Adolfsson, Frida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Viding, Mathilda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskors attityder i mötet med patienter med psykisk ohälsa: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan ökar i samhället och allt fler sjuksköterskor möter patienter med psykisk ohälsa oavsett inom vilken vårdform de arbetar. Samsjukligheten mellan psykisk och somatisk sjukdom gör att allt fler patienter med psykisk ohälsa behöver vård på somatiska avdelningar. Olika former av attityder förekommer i mötet med patienterna med psykisk ohälsa. De negativa attityderna kan leda till att patienterna inte alltid får den omvårdnad de behöver och riskerar därför att utveckla ytterligare ett lidande. Vårt syfte är därför att undersöka sjuksköterskors attityder i mötet med patienter med psykisk ohälsa inom olika vårdformer och se varför de förekommer. Studien gjordes genom att studera tio artiklar i form av en litteraturöversikt. Tre huvudteman identifierades i resultatet, vilka var rädsla, organisation och erfarenheter. Studien identifierade att sjuksköterskor var i behov av mer kunskap och utbildning inom psykisk ohälsa för att kunna ge bättre vård till denna patientgrupp. Negativa attityder berodde framförallt på okunskap kring ämnet. Den kunskap sjuksköterskan bär med sig från grundutbildningen uppfattades som otillräcklig. En mer omfattande utbildning kring psykisk ohälsa kan få stigmatiseringen till denna patientgrupp att minska. Genom att ge bättre vård till patienter med psykisk ohälsa kan patienterna undvika långa vårdtider och tillfrisknandet främjas.

 • Almestrand, Linda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Näshammar, Johanna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av stress på arbetsplatsen: De första två åren2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och Problemformulering: Det är väl beforskat att många sjuksköterskor upplever stress. Stress kan leda till negativa konsekvenser för individen, patienten och samhället. Nyutexaminerade sjuksköterskor kan uppleva andra typer av utmaningar än den erfarna sjuksköterskan gör. För att kunna ge den nyutexaminerade sjuksköterskan rätt sorts stöd under den första tiden i yrket är det viktigt att belysa upplevelsen av stress samt vilka faktorer som utlöser stressen hos just den gruppen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa faktorer som framkallar stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor under de första två yrkesverksamma åren samt hur stressen upplevs. Metod: En litteraturstudie genomfördes för att få en föreställning om rådande forskningsläge. 10 artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, analyserades och sammanställdes. Innehållet strukturerades upp för att kunna sortera ut huvudteman och underkategorier.

  Resultat: Många nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde sig vara stressade under början av sin yrkeskarriär. Utifrån artiklarna växte tre huvudkategorier fram: Ny roll och övergång, arbetsbelastning samt arbetskultur. Nyutexaminerade sjuksköterskor reagerade på det gap som uppstod i övergången från att vara student till att bli yrkesverksam sjuksköterska. Upplevelsen av att inte ha tillräcklig kunskap, rädsla att göra misstag samt en överväldigande känsla av ansvar var något som genomsyrade resultatet. Vidare var tung arbetsbelastning och att befinna sig i en ny arbetskultur en stressor som skapade oro kring patientsäkerheten. Diskussion: Författarna tolkar att övergången från att vara student till att bli yrkesverksam sjuksköterska har varit problematisk sedan sjuttiotalet. Behovet av stöd under den första tiden i yrket är viktigt för att nyutexaminerade sjuksköterskor ska få en bra start. Upplevelsen av stress korrelerar med utbrändhet och sjukskrivning, vilket är kostsamt för både individen och samhället.

 • Amolo, Maureen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Weström, Louise
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans upplevelse av hälsofrämjande arbete för att främja egenvård hos patienter med KOL2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som kräver omfattande omvårdnad och patienter med KOL är en utsatt patientgrupp som upplever ett stort lidande. Bristande stöd från vården vid information kring sjukdomen och förebyggande åtgärder kan bidra till akut försämring. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse av hälsofrämjande arbete för att främja egenvård hos patienter med KOL. Metoden utgör en litteraturöversikt som är baserad på 13 artiklar som granskats och analyserats. Resultatet visade fyra teman: Att stödja patienten som lever med KOL, vårdrelationens betydelse, betydelse av rutiner och Behov av samverkan. Sjuksköterskor upplevde sig ha viss kunskap och viljan att vårda holistiskt men de har ett behov av utveckling i sitt yrke. För att arbeta hälsofrämjande som sjuksköterska krävs flera egenskaper, från att kunna bemöta människan bakom diagnosen till att uppleva trygghet och stöd i teamet.

 • Bergsten, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Linde, Hanna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  RING MIG: En enkätundersökning om vårdavdelningssjuksköterskans upplevelse av att konsultera en mobil intensivvårdsgrupp2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att mobila intensivvårdsgrupper (MIG eller MIG-team) kan förebygga och minska antal akuta larm, hjärtstopp och mortalitet bland patienter som vårdas på sjukhus. MIG-team har också bidragit till att arbetsmiljön för vårdavdelningssjuksköterskor har förbättrats och att de erhåller stöd i omhändertagandet av akut sjuka patienter tidigare. Trots positiva effekter kan det vara svårt för sjuksköterskorna att veta när kontakt med MIG bör tas. Syftet var därmed att undersöka vårdavdelningssjuksköterskans erfarenheter av MIG-konsultation.

  En kvantitativ ansats valdes i form av en enkätundersökning. Urvalskriterier var legitimerade sjuksköterskor på medicin- och kirurgavdelningar på ett sjukhus i Västra Götalandsregionen. Sjuttioen enkäter besvarades av de 116 som distribuerades vilket gav en svarsfrekvens på 61,2%. Enkäterna bearbetades och analyserades med hjälp av programmet Statistics Commuter License version 25 och Excel.

  Resultatet visade att de flesta vårdavdelningssjuksköterskor upplevde att MIG-teamet var ett bra stöd i omhändertagandet av akut sjuka patienter och att bedömningsinstrumenten MEWS (Modified Early Warning Score) och NEWS (National Early Warnig Score) var bra verktyg för bedömning av patienters tillstånd. Signifikanta skillnader framkom i att erfarna sjuksköterskor upplevde en större trygghet i att kontakta MIG, de upplevde en ökad trygghet i sin kompetens under MIG-konsultationen och upplevde sig ha mer utbildning och kunskap i att bedöma akut sjuka patienter med organsvikt jämfört med oerfarna sjuksköterskor. Hela 90,2% av alla respondenter ansåg att utbildning och simulering i omhändertagandet av akut sjuka patienter hade varit av värde för dem. För utveckling av MIG-team är utbildning och information om både omhändertagandet av akut sjuka patienter men också om MIG-teamets funktion av stor vikt för att öka sjuksköterskornas upplevelse av trygghet i kontakten med MIG, under MIG-konsultationen och i omhändertagandet av patienten.

 • Byegård, Klara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Liljegren, Linnéa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att ha ett friskt syskon i en familj med ett långtidssjukt barn: en litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I och med utvecklad sjukvård kan nu barn leva länge med långvariga sjukdomar. Detta leder ofta till långa och frekventa sjukhusbesök som förändrar hela familjens vardag. När ett barn blir sjukt påverkas hela familjen och kan behöva stöd, dock har det uppmärksammats att det friska syskonet har en tendens att glömmas bort. Därför är syftet till denna studie att belysa hur det är att vara ett friskt syskon i en familj med ett långtidssjukt barn. En litteraturöversikt med 8 kvalitativa och 2 kvantitativa artiklar visar på att syskon ofta känner sig bortglömda både i vården och familjen. Barnets sjukdomsdiagnos bidrar ofta till känslor av rädsla och oro hos syskonet, främst relaterat till framtid och eventuell dödlig utgång. Resultatet visar på ett ökat behov av stöttning och information hos syskonet vilket ofta bidrar till en bättre hanteringsförmåga. Genom att sammanställa forskning kring syskonets upplevelser och behov kan sjukvårdspersonal få ökad kunskap inom ämnet och på så sätt bidra till bättre familjecentrerat vårdande, där syskonen blir mer uppmärksammade. Detta kan minska risken för ytterligare lidande hos syskonet samt risken för psykisk ohälsa i framtiden.  

 • Englund, Jesper
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Mohlin, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ischemimonitorering inom intensivvården: En enkätstudie utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hjärt-/kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och många patienter inom intensivvården antingen har eller löper en ökad risk för att utveckla hjärtsjukdomar. Ischemimonitorering innebär att genom övervakning med kontinuerligt elektrokardiogram (EKG) monitorera eventuell ischemi (syrebrist) i hjärtmuskeln. Intensivvårdspatienten är inte sällan oförmögen att kommunicera besvär och symtom såsom bröstsmärta. Detta i kombination med sitt kritiska tillstånd kan exponera patienten för skada såsom syrebrist i hjärtmuskeln och i förlängningen ge ökat lidande. Intensivvårdssjuksköterskan har ett etiskt och yrkesmässigt ansvar gentemot patienten att kunna uppfatta vad hen kommunicerar via den övervakningsutrustning som används. Syftet med studien var att utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv, belysa rutiner och erfarenheter av ischemimonitorering inom intensivvården.

  För att nå ut till så många deltagare som möjligt valdes en kvantitativ metod med webbenkät som skickades ut till kliniskt verksamma intensivvårdssjuksköterskor. Ungefär fyra hundra intensivvårdssjuksköterskor fick enkäten till sin e-post och femtionio (n=59) valde att svara. Resultatet visade att det fanns brister i de lokala rutinerna men också brister i följsamheten till dem. Deltagarna upplevde att för få patienter ischemimonitorerades inom intensivvården och att hindren främst var bristande kunskap om korrekt användning och bristande intresse för ischemimonitorering hos behandlande läkare. Ischemimonitorering kan skydda intensivvårdspatienten från lidande, både på kort och lång sikt. Konkreta och välskrivna rutiner och riktlinjer som får genomslag i personalgruppen kan säkra kvaliteten på vårdverksamheten. Intensivvårdssjuksköterskan bör erbjudas utbildning och repetitionsutbildning inom ischemimonitorering för att minska den upplevda kunskapsluckan.

 • Hagos, Helen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lund, Sara
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med demenssjukdom inom somatisk akutvårdsavdelning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att fler personer blir äldre ökar antalet personer med demenssjukdom i Sverige. Sjukdomen innebär ett hot mot personens upplevelse av identitet och leder till ett lidande när personen inte längre kan uppleva en relation till sig själv och andra personer. När sjukdomen fortskrider ökar lidandet ytterligare och personen får ett ökat behov av både sjukvård i slutenvård och vård och omsorg på särskilt boende. När personen på grund av förändrat hälsotillstånd måste vårdas på avdelning på sjukhus ställer det höga krav på sjuksköterskorna i form av gott bemötande och en personcentrerad vård.

  Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda dessa personer inom somatisk akutvårdsavdelning. Studien har utförts genom en sammanställning av forskningsresultat i nio artiklar som rör sjuksköterskors upplevelser. Forskningsresultaten lästes och sorterades sedan ut och presenterades i två huvudteman; ”vårdandet en utmaning “och “vikten av interaktion”. Resultatet visade på en del utmaningar sjuksköterskor upplever i mötet med personer med demenssjukdom. I diskussionen bearbetades sedan den information som framkommit och möjliga behjälpliga åtgärder i vårdandet av personerna identifierades.

 • Hemmarö, Ellen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lexberg, Elin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ska ett barn dö innan det fått leva?: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i ett palliativt skede2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vårda palliativa barn är en utmaning för sjuksköterskan. En viktig del i sjuksköterskans roll är att se till att barnet uppnår livskvalitet, att lindra lidande samt finnas som stöd både för barnet och barnets familj. En annan betydande del är att göra barnet delaktig i sin vård. Den palliativa vården för barn är lik den som ges vuxna men skiljer sig åt i hur barns tillstånd uppfattas och skillnader finns inom etik och självbestämmande.

  Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i ett palliativt skede. Studien är en litteraturöversikt som är baserad på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar och en vetenskaplig tvärsnittsstudie. Resultatet är uppdelat i fem teman. I resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplever sorg, empati samt bristande kommunikation. Dessa är några av de största utmaningarna sjuksköterskan ställs inför. Utmaningarna kan leda till att sjuksköterskor uppfattar att deras yrkesprofession kan påverkas. Betydelse av stöd samt definitionen av kunskap och kompetens lyftes fram. Den palliativa vården är psykiskt påfrestande för sjuksköterskor och behovet av stöttning är omfattande. Kunskap inom palliativ vård är av stor betydelse för sjuksköterskan och bidrar till en god och säker omvårdnad.

 • Jertborn, Anna-Carin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wüstenhagen, Sara
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans arbete mot övervikt och fetma: En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan arbeta med barn och ungdomar mot övervikt och fetma2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är ett allt mer förekommande problem, både i Sverige men även på global nivå. Då det moderna samhället möjliggör en allt mer stillasittande vardag med lätt åtkomst till både billig mat och snabbmat så växer problematiken med övervikt och fetma även hos barn och ungdomar. Problematiken med övervikt och fetma hos barn och ungdomar kan bidra till ohälsa med olika former av lidande i framtiden. Med stor sannolikhet kommer det att kräva ökade resurser av hälso- och sjukvården. Då kunskapen kan vara begränsad hos sjuksköterskan om hur hen kan arbeta med övervikt och fetma hos barn och ungdomar behövs kunskap kring ämnet.

  Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskan kan arbeta med att minska övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Studiens metod är en litteraturöversikt där 10 vetenskapliga artiklar granskats och sammanställts. Resultatet består av tre teman och nio subteman. Resultatet visar att sjusköterskan har en viktig roll i arbetet mot övervik hos barn och ungdomar. Detta genom att sprida kunskap om livsstilsvanor och motivera både barnen och dess familjer till förändring. Resultatet visar även på att olika verktyg kan användas i sjuksköterskan arbete. De olika verktygen kan bland annat bidra med att underlätta identifieringen av övervikt, undervisning och motivation både hos barnet och dess familj. Troligen är det så att sjuksköterskan har en viktig roll i arbetet mot övervikt och fetma, det är dock upp till barnen och dess familjer vad de gör med råden och redskapen de får. Sjuksköterskan kan med undervisning, samtal och delaktighet bidra till arbetet mot övervikt och fetma hos barn och ungdomar.

 • Johansson, Pernilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nilsson, Caroline
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Patienters upplevelser av den dagkirurgiska vården: med fokus på bemötande, delaktighet, information, PONV och smärta2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet dagkirurgiska operationer ökar kontinuerligt, vilket bidrar till en mer kostnadseffektiv och hållbar vård. Vårdens mål är en trygg och säker personcentrerad vård, där patienten är delaktig och ses som jämlik. Postoperativa komplikationer som PONV (postoperativt illamående och kräkning) och smärta har varit problem som påverkat patienters upplevelse av den postoperativa vården. Syftet med studien var att få en fördjupad kunskap om hur patienter upplever den dagkirurgiska vården, med fokus på bemötande, delaktighet, information, PONV och smärta. Denna studie är en del av en större studie, som genomfördes som ett kvalitetsarbete på en dagkirurgisk avdelning på ett sjukhus i västra Sverige. Patienter som vårdats på den dagkirurgiska enheten besvarade postoperativt en enkät bestående av tre delar. Från enkäten valdes frågor som svarade på studiens syfte. Metoden som användes var en empirisk studie med kvantitativ ansats. Deltagandet i hela studien var stort (n=280), därav valdes två kirurgiska patientgrupper (n=30) ut; patienter som opererat hernia inguinalis (ljumskbråck), antingen via lokalbedövning eller narkos, eller genomgått en laparoskopisk cholecystectomi (galloperation). Dessa patientgrupper valdes då dessa är de största operativa ingreppen som sker dagkirurgiskt.

  Resultatet visar att patienternas upplevelser om bemötande, delaktighet och information till stor del var positiva. Det fanns patienter som inte upplevde sjukvården som personcentrerad och kvarstående illabefinnande postoperativt framkom i studieresultatet. Det fanns patienter som inte blev återställda, utan hade behövt söka sjukvård efter operationen. Skillnader mellan patientgrupperna uppmärksammades, men ingen statistisk säkerställd korrelation visade sig mellan nivå av smärta respektive illamående och typ av operation. Denna studie var begränsad, men kan användas i utvecklingssyfte på den dagkirurgiska enhet den utfördes på. Öppna frågor och eventuellt tillägg av intervjuer kunde inneburit tydligare och mer utvecklade svar på frågeställningarna. Tidig inbjudan till en dialog, där patienten får den tid som den unika individen behöver tillsammans med intensivvårdssjuksköterskan, kan leda till en delaktig patient och en personcentrerad vård. Det ger möjlighet att uppmärksamma patienter med ökad risk för postoperativt illamående, samt kunna förebygga och behandla postoperativ smärta och illamående i ett tidigt skede.

 • Johari-Tehrani, Nicki
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Al-Kaiat, Sarah
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans erfarenhet i det preventiva arbetet mot övervikt och fetma hos barn: Litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma hos barn har ökat över hela världen under de senaste två till tre årtiondena, och flera olika faktorer ligger bakom. I tätbefolkade områden såsom Stockholm, Västra Götalandsregionen och Malmö är förekomsten av fetma och övervikt hos barn >15%. Övervikt och fetma hos barn tenderar att utvecklas vidare in i vuxenlivet och kan leda till allvarliga konsekvenser. Detta påverkar barnets och familjens hälsa och livskvalitet negativt, därför är det viktigt att sjuksköterskan arbetar preventivt och förebyggande när det gäller fetma och övervikt.

  Syftet med studien var att studera sjuksköterskans erfarenhet i det preventiva arbetet mot fetma och övervikt hos barn. Arbetet är en litteraturstudie där det utfördes en utförlig och fördjupad analys av tidigare studier för att öka kunskapen om det valda forskningsområdet. Resultatet visade att samtalet med föräldrar angående barnets vikt och fetma kunde lätt bli ett känsligt ämne. Studien resulterade i två huvudteman varav det ena var sjuksköterskans metoder i det preventiva arbetet, med underteman använda mätinstrument, att ge information och genomföra motiverande samtal. Det andra huvudtemat var mötet med familjen, med underteman dialog med föräldrarna och ett känsligt ämne. Föräldrarna kunde lätt känna sig kritiserade för dåligt föräldraskap. Motiverande samtal genomfördes för att motivera barnet och föräldrarna till att bidra till det hälsofrämjande arbetet som rekommenderades av sjuksköterskan. Dock visade studien att föräldrar ibland kunde bli ett hinder istället för resurs i sjuksköterskans preventiva arbete mot fetma och övervikt. 

 • Kurt, Ayse
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Suleiman, Zakieh
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kvinnors upplevelser av att leva med Polycystiskt ovarial syndrom: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Polycystiskt ovarial syndrom (PCOS) är en hormonstörning som drabbar kvinnor där 5-10 % lider av syndromet och det finns betydligt fler kvinnor som ännu inte blivit diagnostiserade. PCOS ger symtom som menstruationsrubbningar, infertilitet, övervikt, hirsutism och psykisk ohälsa. Författarna har valt att studera upplevelsen av att leva med PCOS för att de anser att det finns för lite forskning kring detta ämne.

  Syftet med litteraturstudien är att undersöka upplevelsen av att leva med PCOS. Studien är en litteraturstudie som baserades på nio vetenskapliga artiklar som hämtades från databaserna Cinahl och Primo som sedan kategoriserades in i fyra huvudteman. Studien visar att upplevelsen av kunskapsbrist och informationsbrist bland vårdgivare och vårdtagare varit bristfällig och tunn. Majoriteten av kvinnorna upplevde även en hotad kvinnlighet orsakad av symtomen som syndromet orsakat vilket kvinnorna åtgärdar med hjälp av egenvård. Kvinnorna upplevde även begränsningar i sitt liv på grund av symtomen vilket leder till ett lidande och minskat välbefinnande i deras tillvaro. I diskussionen tas den bristande kunskapen och informationen upp som ett problem men även som ett område som vårdgivarna kan arbeta med. Detta kan leda till en ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

 • Lidén, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Truong, Kelly
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Djur i äldreomsorg: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andelen äldre personer > 65 år ökar, vilket leder till att fler lever i hög ålder - som i sin tur innebär en ökad risk för att drabbas av sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det kan medföra för den äldre en förändrad livssituation med begränsningar som följd av nedsatt fysisk, psykisk och social hälsa. Litteraturstudiens syfte är att beskriva vilka effekter intervention med djur har i omvårdnad hos äldre personer med demenssjukdomar eller kognitiva funktionsnedsättningar. Metod: En litteraturöversikt gjordes och elva kvantitativa artiklar granskades och strukturerades med hjälp av Fribergs metod för litteraturöversikt.

  Resultatet visar att djurintervention i studier har påverkat de äldre inom ett par områden, som presenteras utifrån sex kategorier: Olika beteendeförändringar, förändrad psykisk och kognitiv funktion över tid, variation i aktivitet, inverkan på Allmän Daglig Livsföring (ADL), förändring av livskvalitet och oklar effekt på sömnmönster. Slutsats: Studier visade att djurintervention har positiva effekter som minskad aggressivitet, depression och ökad livskvalitet hos äldre med diagnostiserad demens eller kognitiva funktionsnedsättningar. Dessa positiva effekter bör uppmärksammas i större utsträckning, eftersom djurintervention kan bidra till att omvårdnadens kvalitet förbättras.

 • Lindholm, Jane
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Persson, Mi
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Förutsättningar för implementering av kängurumetoden inom neonatalvården: En kvalitativ intervjustudie inom neonatalvården2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kängurumetodens positiva effekter på barn och föräldrar är väl dokumenterad. Tidigare forskning har påvisat att barnen vanligtvis initierades i kängurumetoden först efter flera dygn, och durationen av hud-mot-hudvård var inte optimal. I tidigare studier framkom flera faktorer för barnsjuksköterskor som underlättade respektive hindrade tillämpningen av kängurumetoden. Syftet var att beskriva hur barnsjuksköterskor upplever det att implementera kängurumetoden inom neonatalvården. Åtta barnsjuksköterskor intervjuades med semistrukturerade intervjuer som analyserades med en induktiv innehållsanalys. Resultatet bestod av två kategorier och fem underkategorier. De två kategorierna var personlig utveckling i färdigheter är avgörande och organisatoriska förutsättningar för implementering. Olika faktorer som framkom var att stötta anknytning, föräldradelaktighet, attityder, vårdmiljö, teamarbete och stöd från ledningen vilka alla möjliggjorde eller hindrade känguruvården. Metoddiskussionen behandlade urval, analys och studiens överförbarhet. Resultatdiskussionen byggdes upp av de beskrivningar som gavs gällande vad som påverkade känguruvården positivt och negativt.

  Studiens slutsats var att barnsjuksköterskor behövde kunskap för att kunna stödja och främja kängurumetoden. Föräldrarnas känslor av otrygghet behövde överbryggas för att uppnå trygghet och stärka anknytningen mellan dem och barnen. Vården behövde utföras i samarbete med alla personalgrupper samt föräldrarna. Vårdmiljön upplevdes som begränsande, men trots det beskrev barnsjuksköterskorna fler fördelar än nackdelar med kängurumetoden. Förslag på kliniska implikationer framkom med exempelvis utbildningsdagar för barnsjuksköterskor då det ökar både deras kunskaper samt förmågan att undervisa föräldrar om kängurumetoden.

 • Ljungström, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Pedersen, Elisabeth
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Tillgång till patientens tidigare journal i ambulansen: En kvalitativ studie om sjuksköterskans upplevelser2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utvecklingen inom ambulansverksamheten går ständigt framåt. Dagens ambulanssjuksköterskor behöver göra patientsäkra bedömningar på plats och anpassa vårdnivå efter patientens behov, vilket inte alltid innebär hänvisning till akutmottagning. Hos andra vårdgivare som exempelvis akutmottagningar eller vårdcentraler har vårdpersonalen möjlighet att läsa patientens tidigare journal för att få en god uppfattning om patientens anamnes och på så vis få en bättre helhet i bedömningen. Dokumentationen i en patientjournal är ett arbetsredskap som bör vara tillgängligt för all vårdpersonal som ansvarar för patientens olika delar i vården, för att möjliggöra en patientsäker vård. Då tillgången till patientjournal i ambulans är relativt nytt är ämnet sparsamt beforskat. Det är endast några få ambulansverksamheter i Sverige som har denna tillgång.

  Syftet är att undersöka hur sjuksköterskor i ambulansen upplever att ha tillgång till patientens tidigare journaler. Med frågeställningar 1. Hur påverkas sjuksköterskans bedömning av tillgången till patientens tidigare journaler i ambulansen? 2. Hur patientsäkerheten påverkas av att sjuksköterskan i ambulansen har tillgång till patientens tidigare journaler? Sju kvalitativa intervjuer genomfördes med sjuksköterskor som arbetar inom en ambulansverksamhet som har tillgång till patientjournalen i ambulansen. Materialet analyserades sedan med en innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet visar att ambulanssjuksköterskan ser tillgången till patientjournalen som ytterligare ett verktyg i sin bedömning. Upplevelsen är att det blir lättare att få en helhetsbild kring patienten vilket ökar träffsäkerheten i bedömningen. Vid vilka tillfällen ambulanssjuksköterskan använde sig av tidigare journaler varierade något. Deltagarna i studie är nöjda över möjligheten att ha tillgång till patientjournaler. Tillgången bidrar till att de känner sig mer förberedda inför mötet med patienten och det ger stöd i bedömningen, vilket i sin tur ger en större trygghet för både dem själva och patienten samt bidrar till ökad patientsäkerhet.

 • Lundh, Pernilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Tapia Molander, Simon
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bidragande faktorer till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan inom hospital vård2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stressiga arbetsförhållanden är vardag för sjuksköterskan och samtidigt som kraven blir allt fler förväntas hen ge en god, trygg och säker vård. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskan inom hospital vård. Studien är utformad som en litteraturstudie och med hjälp av Fribergs analysmodell har artiklar sökts fram i olika elektroniska databaser. De artiklarna med relevant innehåll har kvalitétsgranskats och sedan analyserats enligt Fribergs analysprocess. Totalt användes nio artiklar där nyckelord identifierats och teman sedan utformats, den information om stressframkallande faktorer som tagits fram strukturerades slutligen upp i fyra teman, rädsla att göra fel, ensamhet, uteblivet stöd, och otillräcklighet.

  Resultatet visar att en hög andel sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress på sin arbetsplats, men också att de största orsakerna till detta är rädsla att göra fel, ensamhet, uteblivet stöd och en känsla av att otillräcklighet. Denna stress kan i sin tur leda till brister i patientsäkerheten och möjligheten att bedriva den goda vård som är önskvärd, är ej möjlig. Relaterat till tidsbrist för sjuksköterskan finns risk för moralisk stress, där den vård som ser till patientens bästa ej hinns med. Med denna studie finns därför en förhoppning att informera allmänsjuksköterskor inom hospital vård och organisationen runt omkring om faktorer för arbetsrelaterad stress, för att bidra till ökad förståelse och därmed en hållbar utveckling.

 • Mathnell, Jonna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ohlsson, Olle
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hur livet kan gestalta sig efter ett plötsligt hjärtstopp: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett hjärtstopp innebär att hjärtat stannar och cirkulationen upphör, vilket gör att kroppens organ inte längre får det syre som krävs. Ett hjärtstopp innebär att det har uppstått ett elektriskt kaos i hjärtat, vilket i längden kan leda till en asystoli och personen avlider. Hjärt- och lungräddning är det viktigaste räddningsmomentet och ska påbörjas så tidigt som möjligt för att den drabbades överlevnadschanser skall öka. Allt fler överlever ett hjärtstopp idag och det finns sparsamt med forskning kring hur överlevande erfar livet efter hjärtstoppet.

  Syftet med studien är att belysa hur livet erfars hos de som överlevt ett plötsligt hjärtstopp. Den metod som valdes för studien är litteraturöversikt, där både kvalitativ och kvantitativ forskning analyserats. Resultatet visade att många överlevande drabbades av olika former av kroppsliga och kognitiva begränsningar, till exempel trötthet, koncentrationssvårigheter, sämre läsförståelse och nedsatt minne. Händelsen innebar ett existentiellt ifrågasättande och överlevande kunde uppleva en förlust av mening med livet samt att inte längre se sig själv i ett sammanhang. Den traumatiska händelsen kunde få överlevande att inte känna igen sig själv, upplevelser som förlust av identitet och en strävan efter att få tillbaka det gamla livet. Hjärtstoppet fick överlevande att ändra livsstil och värdesätta livet på nytt. Familjen och vännerna prioriterades och mer tid ägnades åt dem. Studiens resultat tydliggör vikten av ett livsvärldsorienterat förhållningssätt hos sjuksköterskan vid mötet med dessa patienter.

 • Svanung Hulén, Linda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Åström Elwinson, Elina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Det svåra är inte att intubera - det är att extubera: Anestesisjuksköterskors upplevelser av extubationsprocessen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I anestesisjuksköterskans ansvar ingår att extubera patienten på ett säkert sätt. I anestesisjuksköterskans arbete fodras ett tvärprofessionellt omhändertagande av patienten inom ett team. Det är ett varierande arbetstempo i en komplex och högteknologisk miljö. Extuberingsprocessen kan medföra många komplikationer som kan ge obehag för patienten som har varit sövd i generell anestesi med endotrachealtub. Extubation ställer därmed höga krav på anestesisjuksköterskan som skall ha fördjupande medicinska och omvårdnadskunskaper vid omhändertagandet av patient. Det saknas forskning kring extubationsprocessen ur en anestesisjuksköterskas perspektiv även om det är ett riskfyllt moment. Syfte: Syftet var att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av svårigheter i samband med extubation av patient. Metod: Studien innefattade semistrukturerade intervjuer med nio anestesisjuksköterskor från två sjukhus i Västra Götalandsregionen i Sverige. Datamaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet visade betydande trygghet i att ha utbildning, erfarenhet och kunskap om extubationsprocessen då arbetssättet bygger på erfarenhet. Förmåga att förhålla sig till utmaningar bygger på att anestesisjuksköterskorna upplever en stor respekt för extubationsprocessen eftersom det kan innefatta många risker. Trygghet av att se patientens individuella behov var en betydande faktor för ett komplikationsfritt omhändertagande av patienter. För att främja ett systematiskt och patientsäkert sätt kring patienten, beskrev anestesisjuksköterskorna vikten av utbildning inom extubationsprocessen. Diskussion: I diskussionen jämförs det aktuella resultatet med tidigare forskning. Vidare diskuteras kunskapsbristen och forskning kring fenomenet. Slutsats: Anestesisjuksköterskornas arbete kring extubationsprocessen kräver god kunskap och erfarenhet inom anestesisjukvård. Förmåga till kommunikation och teamarbete är viktiga faktorer för en lyckad extubation.

 • Sällman, Maria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wraga-Ciesz, Dorota
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Allt fokus ligger på barnet - men det är vi som bär bördan: Föräldrars till barn med diabetes typ 1 upplevelser av och önskemål om stöd2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes typ 1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomar hos barn. När barnet insjuknar i diabetes är det föräldrarna som bär huvudansvaret för behandlingen vilket är påfrestande för föräldrarna både fysisk och psykiskt. Föräldrarna uttrycker behov av stöd men kunskapen är begränsad om vad föräldrar upplever som stöd. Syftet med studien är att beskriva upplevelser av och önskemål om stöd för föräldrar till barn med diabetes typ 1. För att besvara syftet genomfördes intervjuer med 10 föräldrar. Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo & Kyngäs modell och resulterade i två huvudkategorier: “Stödet från professionella” och “Stödet från omgivningen”.

  I resultatet framkommer vidare betydelsen av stödets tillgänglighet, vilka vårdpersonalens egenskaper som upplevs som stödjande, vikten av hur kunskap sprids, betydelsen av medicinsk-teknisk kompetens hos vårdpersonalen samt vikten av känslomässigt stöd föräldrarna får. Stödet av omgivningen diskuteras kring närståendestöd och stöd i skolan och barnomsorg samt möjlighet till föräldrastöd genom att träffa andra föräldrar. Sammanfattningsvis kan denna nya kunskap ligga till grund för en utveckling av sjukvårdens insatser genom att uppmärksamma föräldrarnas psykologiska behov av stöd. Att förebygga psykisk ohälsa bland föräldrar påverkar barnets behandlingsresultat positivt, något som verkar för den hållbara utvecklingen i sjukvården.

 • Alobaidi, Anaam
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Brito Moreira, Juliana
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dedovic, Amina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Muntlig framställning i svenskundervisning: pojkar och flickors attityder2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  I skolans styrdokument lyfts muntlig framställning fram i svenskämnets centrala innehåll och utgör en väsentlig del av svenskundervisningen. Elever ska genomföra en betydande del av sin kunskapsredovisning genom olika former av muntliga presentationer i skolan. Det är därför av intresse att ta reda om det finns skillnader mellan pojkar och flickors attityder till muntlig framställning.

  Syfte

  Denna studie syftar till att fördjupa kunskaperna om elevers attityder till att genomföra muntlig framställning i svenskundervisningen ur ett könsperspektiv.

  Metod och urval

  För studiens syfte användes kvantitativ metod och enkät har använts som instrument för datainsamling. Respondenterna är elever i årskurs 8 från tre grundskolor i Västra Götaland.

  Resultat

  Resultatet visar att det finns könsskillnader mellan elevers attityder till muntlig framställning. Flickor föredrar skriftliga uppgifter framför muntliga uppgifter i högre utsträckning än pojkar. Studiens resultat visar att flickor är mer nervösa och osäkra till muntlig framställning. Pojkar däremot innehar en mer positiv attityd till muntlig framställning.