12 51 - 62 of 62
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Kapocs, Alexandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Söder, Sofie
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Förekomst av hot och våld från patient gentemot vårdpersonal inom akutsjukvård – en kartläggning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hot och våld har under de senaste åren ökat inom hälso- och sjukvården, både på en global och nationell nivå. Inom akutsjukvård riskerar vårdpersonalen att utsättas för hot och våld vid patientnära arbete vilket försvårar personalens möjligheter till att ge en god omvårdnad. Incidenter gällande hot och våld på arbetsplatsen kan orsaka negativa konsekvenser för vårdpersonalens hälsa, arbetsmiljön spelar en väsentlig roll för personalens trygghet. Forskning gällande förekomst av hot och våld inom akutsjukvård har påträffats i låg utsträckning i Sverige.

  Syftet med studien var att kartlägga i vilken utsträckning hot och våld förekommer från patient gentemot vårdpersonal inom akutsjukvård samt vad som karaktäriserar dessa incidenter. Studien genomfördes som en icke experimentell kvantitativ tvärsnittsstudie i form av webbenkätdesign. Enkäten grundade sig på Violent Incident Form och omfattade 17 frågor relaterat till hot och våld, enkäten besvarades av 112 sjuksköterskor och undersköterskor på sex akutmottagningar inom Västra Götalands län. Majoriteten (84%) av vårdpersonalen hade varit utsatt för hot eller våld på arbetsplatsen. Signifikant större andel sjuksköterskor än undersköterskor hade varit utsatta för en hot- eller våldssituation. Hot och våld på arbetsplatsen kan påverka vårdpersonalens koncentrationsförmåga och resultera i att patientsäkerheten hotas. Huruvida så är fallet för deltagarna i denna studie är oklart, men en viktig fråga att studera vidare. Förslag på framtida forskning är att genomföra studier med avseende på hur hot- och våldssituationer kan förebyggas inom akutsjukvård. Det kan resultera i en ökad kunskap om ämnet samt en förbättrad arbetsmiljö vilket kan främja hälsan hos personalen, patientsäkerheten och i förlängningen bidra till en hållbar utveckling.

 • Evensson, Jackie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jansson, Pernilla
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Undersköterskors upplevelse av att byta enhet med kort varsel: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Verksamheter inom den kommunala sektorn befinner sig i ständig förändring och måste hela tiden utvecklas för att anpassa sig till nya direktiv och förutsättningar. De flesta kommuner står inför utmaningen att införa heltid som norm inom bland annat vård och omsorg utan att försämra arbetsmiljön för undersköterskorna. Inom vård och omsorg är sjukfrånvaron ofta hög och möjligheten att få in nya vikarier minskar hela tiden. Heltid som norm är ett sätt att få de undersköterskor som arbetar att arbeta mer vilket löser en del av resursproblemet. En av orsakerna till ohälsa och sjukfrånvaro är höga krav i kombination med begränsade resurser.

  Syftet med studien är att belysa hur underskö­terskor i hemtjänsten upplever att med kort varsel byta enhet inom kommunen. En kva­litativ metod har använts och undersköterskor inom kommunal hemtjänst har intervjuats utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Författarna redovisar studiens resultat under de kategorier som utkristalliserats under studiens gång. Rubrikerna på kategorierna är följande: Organisering av arbetet, Förutsättningar, Tillräcklig kunskap och kompetens och Bekräftad genom samarbete. Resultatet visar att det finns både positiva och nega­tiva aspekter att ta hänsyn till när nya arbetssätt ska implementeras. Några av de förde­lar som framkommer i resultatet är ökad hjälpsamhet mellan undersköterskor och olika arbetsgrupper samt att lära av varandra. En av de negativa aspekterna är minskad konti­nuitet hos vårdtagarna och att det kan skapa stress hos undersköterskorna om det brister i informationsöverföring och introduktion. Resultatet visar också att underskö­terskorna kan ha olika personliga förutsättningar för att hantera ett förändrat arbetssätt även om utgångsläget inte skiljer sig åt.

 • Haidar, Fereshta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hodzic, Lamija
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  En förändrad livsvärld: Upplevelsen av bipolär sjukdom ur anhörigas perspektiv - En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa ökar allt mer i samhället och påverkar inte bara personen med sjukdomen utan hela omgivningen. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa drabbas hårt då de får uppleva symtomen och de livsförändringar som medföljer. Närstående till personer med bipolär sjukdom påverkas av sjukdomens skovvisa karaktär. Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att vara anhörig till en person med bipolär sjukdom. Arbetet utgår från Fribergs (2017) metod för att göra en litteraturöversikt och grundar sig i nio kvalitativa artiklar. Analysen resulterade i huvudtemat “en förändrad livsvärld” med fyra kategorier: “känsla av ensamhet”, “anhörigas känsla av ansvar”, “behov av stöd” och “syn på framtiden”.

  Resultatet påvisar att närstående till personer med bipolär sjukdom upplever en hög nivå av belastning. De hamnar även i riskgruppen för att utveckla depression och ångest eller andra psykiatriska symtom. Resultatet visar att många upplever en avsaknad av adekvat stöd och hjälp från hälso- och sjukvårdspersonal. De anser att de inte delaktiggörs i vårdandet och saknar ofta kunskap om hur de ska hantera situationen. I sjuksköterskans omvårdnadsarbete ingår även anhöriga. Sjuksköterskan kan med gott bemötande och god vårdkontakt stötta dem till en bättre tillvaro och förståelse för sjukdomen. Sammanfattningsvis bör sjuksköterskan se till patientens anhöriga för ett vårdande ur holistiskt perspektiv. Genom att stötta de närstående kan de vara en resurs för patienten i behandlingen av sjukdomen.

 • Linda, Jonsson
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Eva, Sterling
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vågar jag börja leva nu?: En litteraturöversikt om patienter som genomgått en hjärttransplantation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hjärttransplantationer har utförts i Sverige sedan 1984 och genom utveckling har överlevnadschanserna ökat. Den främsta anledningen till en hjärttransplantation är svår hjärtsvikt. Processen från att vara i behov av ett nytt hjärta till att komma tillbaka till livet kan vara lång för patienterna. Sjuksköterskan har en ledande roll att förmedla stöd och information under hela vårdtiden. Syftet med denna studie är att undersöka patienters upplevelser efter en hjärttransplantation. Metoden som valdes till studien är en litteraturöversikt med nio kvalitativa artiklar. Resultatet delades in två huvudkategorier, känslomässiga förändringar och att återgå till vardagen. Nio underkategorier framkom från huvudkategorierna, rädslor och osäkerhet efter en hjärttransplantation, tankar om donatorn, identitet, tankar om framtiden, vikten av stöd, upplevelsen av medicinering och efterkontroller, förväntningar från omgivningen, strategier mot återhämtning samt arbete och ekonomiska aspekter.

  Resultatet visar att patienter upplever rädslor och oro för komplikationer som kan orsaka ett lidande. Patienter är i behov av information och ökat stöd genom hela vårdprocessen, samt att anhöriga inkluderas mer. Återhämtningen kan hämmas av för höga förväntningar och krav som kan bidra till stress för patienten. Sjuksköterskans ansvar är att informationen som tilldelas patienten är förståelig. Genom att hjälpa patienten att skapa balans mellan vila och aktivitet kan patientens stress reduceras. När sjuksköterskan arbetar personcentrerat kan hen se hela människan bakom sjukdomen och ge det stöd som patienten är i behov av.

 • Kleye, Ida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Darcy, Laura
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Karlsson, Katarina
  Hedén, Lena E
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sundler, Annelie Johansson
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "This is the way i want it": Children's strategies for dealing with fear and pain during hospital care2019In: / [ed] Ida Kleye, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction

  The aim of this study was to describe children's self-identified strategies for dealing with fear and pain during hospital care and treatment

 • Bergnehr, Disa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wahlström Henriksson, Helena
  Uppsala universitet .
  Hardworking women: representations of lone mothers in the Swedish daily press2020In: Feminist Media Studies, ISSN 1468-0777, E-ISSN 1471-5902Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lone mothers are a diverse group but it has been argued in the previous research that they tend to be homogenised. This article explores representations of single mothers in Swedish newspapers. Material from the two largest morning papers and the two largest tabloids was collected from the years 2015–2017. The results of the study suggest that although the newspaper representations do not fully reflect the diversity of social realities, there are indeed varying images of lone mothers in the sample. A recurring representation is as a comparatively poor and hardworking—even heroic—woman, who in political argumentation is referred to as someone in need of societal support and policy reforms. A less frequent representation, that often occurs in lengthy, in-depth pieces, is the affluent official person who despite her prosperity struggles with combining single (good) motherhood with her career, or the middle-class woman who becomes a lone mother via assisted reproductive technologies. Teenage motherhood (i.e., age), race/ethnicity, sexuality, and welfare dependence are seldom, if at all, alluded to. There is no vilification or condemnation of the lone mother, as has been found in research on other national contexts.

 • Bergnehr, Disa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap - en begreppsdiskussion2019In: Nordisk tidsskrift for pedagogikk och kritikk, Vol. 5, p. 49-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna artikel diskuterar hur begreppen barnperspektiv och barns perspektiv definieras i nord- isk forskning, och hur barns aktörskap framkommer i dessa texter. Tillämpningen av närliggande begrepp, som barns röster, inflytande och kompetens, belyses också. Artikelns utgångspunkt är att barnet föds som aktör: Barn, liksom vuxna, påverkar ständigt andra, direkt genom sina handlingar och indirekt som kroppar som befinner sig i andras närvaro eller tanke. Barn, liksom vuxna, är kompetenta och handlingskraftiga likaväl som sårbara och beroende av sina relationer. Artikeln lyfter fram vikten av att studera barns påverkan på vuxna och samhället som ett betydelsefullt kun- skapstillskott. Den visar att forskningstexter som definierar begreppen barnperspektiv och barns perspektiv ofta positionerar barn som passiva, och som helt beroende av vuxenvärldens tolkningar och förståelse. Barns aktörskap belyses i mindre grad. Artikeln ger förslaget att barns aktörskap analyseras som två delar: barns inflytande och barns påverkan. Barns inflytande används för att undersöka barns reella inflytande på beslut och handlingar i sociala situationer, och barns påverkan för att studera barns direkta och indirekta påverkan på andra och den värld som omger dem. 

 • Magnusson, Carl
  et al.
  Department of Molecular and Clinical Medicine, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.
  Herlitz, Johan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Karlsson, T
  Health Metrics Unit, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg.
  Jimenez Herrera, Maria
  Axelsson, Christer
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  The performance of EMS triage (RETTS-P) and the agreement between the field assessment and final hospital diagnosis: a prospective observational study among children <16 years.2019In: BMC Pediatrics, ISSN 1471-2431, E-ISSN 1471-2431, Vol. 19, no 500, article id 31842832Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  The rapid triage and treatment system for paediatrics (RETTS-p) has been used by the emergency medical services (EMS) in the west of Sweden since 2014. The performance of the RETTS-p in the pre-hospital setting and the agreement between the EMS nurse’s field assessment and the hospital diagnosis is unknown. The aim of this study was to evaluate the performance of the RETTS-p in the EMS and the agreement between the EMS field assessment and the hospital diagnosis.

  Methods

  A prospective observational study was conducted among 454 patients < 16 years of age who were assessed and transported to the PED. Two instruments were used for comparison: 1) Classification of an emergent patient according to predefined criteria as compared to the RETTS-p and 2) Agreement between the EMS nurse’s field assessment and the hospital diagnosis.

  Results

  Among all children, 11% were identified as having vital signs associated with an increased risk of death and 7% were diagnosed in hospital with a potentially life-threatening condition. Of the children triaged with RETTS-p (85.9%), 149 of 390 children (38.2%) were triaged to RETTS-p red or orange (life-threatening, potentially life-threatening), of which 40 (26.8%) children were classified as emergent. The hospitalised children were triaged with the highest frequency to level yellow (can wait; 41.5%). In children with RETTS-p red or orange, the sensitivity for a defined emergent patient was 66.7%, with a corresponding specificity of 67.0%. The EMS field assessment was in agreement with the final hospital diagnosis in 80% of the cases.

  Conclusions

  The RETTS-p sensitivity in this study is considered moderate. Two thirds of the children triaged to life threatening or potentially life threatening were later identified as non-emergent. Of those, one in six was discharged from the PED without any intervention. Further, one third of the children were under triaged, the majority were found in the yellow triage level (can wait). The highest proportion of hospitalised patients was found in the yellow triage level. Our result is in agreement with previous studies using other triage instruments. A computerised decision support system might help the EMS triage to increase sensitivity and specificity.

 • Pilerot, Ola
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Arbete i regional biblioteksverksamhet2019Report (Other academic)
 • Dahlström, Mats
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Copies and Facsimiles2019In: International Journal of Digital Humanities, ISSN 2524-7832, Vol. 1, no 2, p. 195-208, article id 8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The concepts of original and copy, of source and facsimile, always convey particular understandings of the process of reproducing documents. This essay is an analysis of these concepts, in particular copies and facsimiles, framed within the context of digital reproduction. The activities and cases discussed are picked from two areas: digital scholarly editing and cultural heritage digitization performed by research libraries. The conceptual analysis draws on three fields of scholarly inquiry: scholarly editing, library and information science, and philosophical aesthetics.

 • Gustafsson, Tanja
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sundler, Annelie Johansson
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lindberg, Elisabeth
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Maurin Söderholm, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Development and process evaluation of an educational intervention on communication targeting nurse assistants in home care2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Person-centred communication is important to assure the quality of home care services and to promote older persons´ independence and influence over their lives. Previous research indicates challenges regarding communication between professionals and home care recipients, and how to deliver efficient educational efforts in the home care context.

  Aim

  The aim was to describe the development and process evaluation of a web-based education intervention in person-centred communication for nurse assistants (NA) in home care.

  Method

  The intervention consisted of a step-wise education, with eight modules that included short video based lectures and movies, one group supervision, and reflective assignments. The content was based on previous research on health care communication and person-centred care. Data were collected from multiple sources before, during and after the implementation, and analysed by a combination of quantitative and qualitative approaches.

  Results

  A complex intervention was conducted to improve the communication competency wanted for person-centred care. The intervention was offered to 23 nurse assistants (NA). Of those, 91% (n=21) participated, in total or in parts, in five or more modules. The findings address participants’ experiences of expectations and worries before the intervention, experiences from the implementation process, and their experiences from taking part of the intervention. During the implementation changes were made according to local circumstances. Overall, the education was experienced as feasible. The web-based design was found to be accessible and the content relevant.

  Conclusion

  From this study, it can be concluded that the key features for successful implementation of the intervention was the format, educational content, and technical facilities provided. In addition to this, participant involvement, resources and constructive practical circumstances for NAs to participate in the intervention are crucial.

 • Mahon, Kathleen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dentler, Sigrid
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Seipel, Sina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Nurturing professional growth among new academics2019In: Teaching in Higher Education, ISSN 1356-2517, E-ISSN 1470-1294, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The complexity and challenges of higher education (HE) in recent times have been widely discussed in HE literature, as have concomitant demands on university teachers and their professional learning needs. Much attention has been paid to new academics in these conversations, but less so to international PhD and post-doctoral researchers, who are often asked to teach, yet can be precluded from attending foundational pedagogical courses. This paper discusses an interpretive-hermeneutic study based on a pedagogical course developed for new academics in this very situation. Our discussion focuses on professional growth experienced by the course participants in terms of pedagogical understanding and self-confidence, and what enabled that growth from the participants’ perspectives. On the basis of analysis of interviews, questionnaires and qualitative course evaluations, we consider the value of such purpose-built courses and offer insights into what may need to be considered by course developers to ensure that their impact is optimal.