2345 201 - 230 of 230
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Mossberg, Christoffer
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Examensarbetet inom lärarutbildningen: Yrkesorientering på vetenskaplig grund?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet inom lärarutbildningen har sedan införandet utstått kritik i diverse granskningar och studier gällande dess allmänt bristande kvalitet och låga forskningsanknytning. Lärarutbildningen har reviderats två gånger under 2000-talet men problematiken kvarstår. Lärarstudenter producerar kvalitetsmässigt sämre examensarbeten jämfört med övriga akademiska utbildningar och forskningsbaseringen är, sett till hela utbildningen, svag. Även yrkesverksamma lärare uppvisar en svårighet att kunna beskriva hur deras undervisning grundar sig i forskning.

  Syfte

  Denna studie ämnar söka svar på hur det kommer sig att lärarstudenter brister i sin forskningsanknytning under sina examensarbeten och hur denna brist eventuellt påverkar deras framtida praktik. Då statliga granskningar pekar på svagheter gällande referenser till vetenskapligt granskade artiklar i examensarbetena syftar studien även till att förmedla vad som kännetecknar lärarutbildares tankar kring vad som kan räknas som vetenskaplig grund och hur det eventuellt kan bli problematiskt med dessa krav i en yrkesutbildning. Utifrån den insamlade empirin kopplat till tidigare forskning syftar studien slutgiltigt till att ge förslag på åtgärder för att stärka den vetenskapliga grunden i lärarutbildningen.

  Metod

  Metoden för insamlandet av empirin utgörs av fokuserade intervjuer med ett strategiskt urval. Två lärarutbildare, två lärarstudenter som arbetar med sina examensarbeten samt två yrkesverksamma lärare intervjuas utifrån studiens syfte. Empirin analyseras utifrån en beskrivande och förklarande metodik som ämnar både beskriva hur något fungerar men även att söka orsakssamband. Slutligen genomförs en granskning av 21 examensarbeten inom ämnena matematik och svenska gällande dess referenser till tidigare forskning.

  Resultat

  Resultatet uppvisar en komplex bild av problematiken där lärarstudenter inte anser sig besitta tillräckligt med kunskap gällande att tolka forskning samt hur de överlag kan beskrivas som ointresserade av forskning. Samtidigt uppvisar de båda lärarutbildarna relativt olika åsikter och tankebanor om vad som bör prägla en yrkesutbildning på vetenskaplig grund. De båda yrkesverksamma lärarna beskriver i sin tur hur examensarbetet, och lärarutbildningen överlag, inte bidragit med vetenskaplighet i någon högre grad.

 • Thorn, Victoria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Karlsson, Johan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Karlsson, Mikaela
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Du är vad du exponerar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the society of today, the Internet is a big part of our everyday lives and it’s important to always be up to date. Never ever has It been more important with a strong personal brand, therefore, it is of great importance to be aware of how we are perceived in social media. In our essay, we aim to map what an employer considers is a good personal brand, how a personal brand is being developed and built while retaining an identity and professionalism to the outside world. In order to answer the questions, the study builds on a qualitative method in which we have conducted semi-structured interviews and focus groups. The study is delimited as we chosen to interview recruiters, experienced in personal brands and students. The theoretical frame of reference describes theories and models related to the personal brand and recruitment that underlie our study. The result presents what has been analyzed based on empirical and theoretical framework. Our conclusion is that trust, credibility and awareness are three key parameters for designing a strong personal brand. The study also shows a pattern – that recruiters today investigate social media at an employment. However, this is something that the majority of the population is not yet aware of.

 • Andersson, Josephine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Borgh, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Digitala lärospel i matematikundervisningen: En fenomenologisk studie av lärares erfarenheter.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet nedan är att få en uppfattning om hur lärare upplever att det är att arbetamed digitala lärospel i matematikundervisningen. Det kommer att lyftas fram vilka effekter arbetsmetoden kan medföra till elever samt hur bedömningsmöjligheterna ser ut. Denna fenomenologiska undersökning har pågått under 8 veckors tid och data samlades in genom intervjuer av verksamma lärare. Genom avkodning har essensen av fenomenet kunnat klargöras och skapat ett resultat. Det uppmärksammades i resultatet att lärare upplever arbetsmetoden som ett givande komplement till den traditionella undervisningen och att de tror att det digitala kommer att ta över mer i verksamheterna. Lärarna upplever också att de digitala lärospelen har goda effekter på elevernas utveckling som leder till att de får en ökad motivation och ett driv att lära sig matematik. Resultatet visar dock att lärarna känner en osäkerhet om elevernas matematikkunskaper kommer från lärospelen eller från den övriga undervisningen. Lärarna upplever att bedömningsmaterialen inte är tillräckligt tydliga eller utformade för att de ska kunna avgöra vad som bidragit till elevernas lärande. Är det matematikboken eller de digitala lärospelen?

 • Biria, Sonia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Shehadeh, Samira
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skönlitteratur från andra delar av världen: En kvalitativ studie om hinder och möjligheter i undervisningspraktiken.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här examensarbetet har varit att belysa en undervisningspraktik med särskilt fokus på arbete med skönlitteratur från andra delar av världen i svenskämnet årskurs 7-9. Idag lever elever i ett samhälle tillsammans med medborgare som har olika etnicitet och som kommer från olika kulturer. Eftersom eleverna möter olika kulturer är det viktigt för dem att utveckla en interkulturell medvetenhet kring andra livsförhållanden, inte bara i den västerländska delen av världen utan även övriga delar. För att kunna belysa studiens syfte genomförde vi en kvalitativ undersökning där vi intervjuade sex verksamma svensklärare i högstadiet. Intervjufrågorna var specifikt utformade för att undersöka lärarnas undervisningspraktik inom vårt forskningsområde. Efter en noggrant genomförd datainsamling och analys av data visade att det förekom skönlitteratur från skilda delar av världen dock med viss begränsning i den undersökta undervisningspraktiken. Detta var bland annat på grund av för lite kunskap hos lärarna och för lite resurser i verksamheten. Endast skönlitterära böcker av västerländskt ursprung där eleverna får ett andrahandsperspektiv på utom västerländska länder och dess levnadsvillkor, förekom i undervisningen.

 • Hultsbo, Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Mozarteffekten och bakgrundsmusik i matematikundervisningen: En Forskningsöversikt.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den pedagogiska diskussionens genombrott gällande musikens främjande inverkan på barns kunskapsutveckling startade under 1990-talets slut (Jederlund 2011). Europeiska journalister skrev artiklar om en ny undervisningsmetod som fått genombrott i USA, kallad ”Mozarteffek- ten”. ”Mozarteffekten” hänvisar till den världsberömda kompositören Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) som var en österrikisk violinist och pianist som under sina levnadsår blev en mycket framgångsrik och respekterad tonsättare. Det sades att musiklyssnandet hade positiv inverkan på elevers spatiala tänkande samt ökade deras intelligenskvot. Detta fick vårdnadshavare att spela Mozarts klassiska musik för sina barn i förhoppning om att barnen i framtiden utvecklades till matematiska genier. Syftet med forskningsöversikten var att undersöka vad tidigare forskning fastslog om under- visningskomplementet Mozarteffekten och bakgrundsmusik i samband med matematikunder- visning. De underlag som ligger till grund för detta arbete är framtaget genom att granska och analysera vetenskapliga artiklar. Resultatet påvisade att Mozarteffekten och bakgrundsmusik i klassrummet innehade positiva effekter på elevers attityd, motivation och psykiska känslor relaterade till matematikämnet. Vid granskning av tidigare forskningen påvisades det även att forskningsfältet var relativt smalt vilket implicerar att ytterligare forskning inom Mozarteffekten och bakgrundsmusik vore önskvärt.

 • Abrahamsson, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sjöstrand, Frida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barnets behov sätts i centrum: pedagogers reflektioner om konflikthantering i samlingssituationen.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Varje dag sker konflikter i förskolan och som en del i vårt uppdrag beskrivs det att förskolan ska stötta barnen till att utveckla sin förmåga att kunna fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och att ta ansvar för att det finns gemensamma regler i förskolan. Vi har valt att i denna studie lägga vårt fokus på pedagogers reflektioner kring konflikthantering i samlingssituationen.

  Syfte

  Vårt syfte är att ta reda på hur pedagoger reflekterar kring sitt arbete med konflikthantering i samlingssituationen.

  Metod

  Vi har valt att använda oss utav intervju som metod för att få svar på vårt syfte och frågeställningar. Totalt har vi genomfört tio intervjuer med både barnskötare och förskollärare på två förskolor.

  Resultat

  Vårt resultat visade att de flesta konfliktsituationerna som uppstår är då barnen inte sitter still och inte lyssnar i samlingen. Pedagogerna gav exempel på flera strategier de använder sig utav för att förebygga konflikter i samlingen, exempelvis bestämda sittplatser, variation i samlingen och de poängterade vikten av rutiner för barnen. När barnen vet vad de ska göra blir det också en lugnare situation. Majoriteten av pedagogerna berättade att de gav barnen tillsägelser när de inte satt still eller gjorde något som störde samlingen och ett par pedagoger uttrycker bristen på tid. Det vill säga att de hade önskat att de kunde diskuterat mer medbarnet om vad som hände när det uppstår konflikt.

 • Dao, Lisa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Isaksson, Millan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Tråkig eller glädjefylld: Attityd och motivation till läsning.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsning är någonting som sker i skolans värld hela tiden, varje dag är det någon stund som innefattar läsning. Antingen är det tyst läsning, högläsning eller läsning av olika uppgifter. Vi har lagt märke till att det finns könsskillnader vad gäller läsning i verkligheten. Därför har vi valt att arbeta och ta reda på om det finns könsskillnader inom läsning det vill säga om pojkar och flickor har olika inställningar till och syn på läsning.

  Syftet: Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns könsskillnader inom läsning. Frågeställningarna vi vill få svar på är:

  1. Vilka attityder har flickor och pojkar till läsning?

  2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan flickors och pojkars motivation tillläsning?

  Metod: Vi har använt oss av olika databaser samt söktjänster för att leta fram relevanta artiklar utifrån vårt syfte och dessa var Primo, Google Scholar och Eric (Proquest).

  Resultat: Resultatet visade att flickor och pojkar skiljer sig åt gällande attityder och motivation till läsning. Flickor har bättre attityder till läsning och det visade sig bland annat genom att de läser mer frivilligt än pojkar. Detta med anledning av att fritidsläsning är lustberoende och den lusten till läsning har inte pojkar. Det har visat sig att flickor läser dubbelt så mycket som pojkar. Gällande motivation har det visat sig att pojkarna har en sämre motivation till läsning, detta för att de ser sig själva som sämre läsare och pojkarna förknippar sin självkänsla med motivation till läsning. Vilket då innebär att de inte får en positiv motivation till läsning om de anser att de inte är duktiga på att läsa. De flesta pojkar anser att de inte är bra läsare och får då inte heller viljan till läsning. Flickorna har en bättre autonom motivation som innebär att flickorna vill utföra uppgiften, i detta fall läsning. Pojkarna hade inte lika stor vilja till att läsa. Gällande attityder till läsning visade forskning att flickorna har en positivare attityd till läsning, de har ett positivare förhållningssätt till läsning gentemot vad killarna hade.

 • Hansson, Jonathan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Kan själv”: Barns tilltro till sin egen förmåga.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie redogörs för hur förskollärare arbetar för att barn ska skapa tilltro till sin egenförmåga och om deras arbete varierar mellan yngre och äldre barn. Detta har undersökts genom intervjuer av fem förskollärare, som arbetar på samma förskola.  Studien har genomförts utifrån den sociokulturella teorin och begreppen appropriering samt proximal utvecklingszon, där fokus har legat på hur förskollärare arbetar för att barn ska skapa tilltro till sin egen förmåga. Av studien har framgått att förskollärare spelar en stor roll i barns skapande av tilltro till sin egen förmåga. Hur förskollärare agerar i mötet barn spelar en stor roll för barns tilltro till sin egen förmåga och självkänsla. En av de intervjuade förskollärarna betonade exempelvis hur små saker kan ha stor betydelse. Saker som för vuxna är lätta kan vara svåra för barn, eftersom vuxna är mer kompetenta. Flera av förskollärarna poängterar även att ålder och förmåga inte alltid går hand i hand, utan att barns förmåga är personlig och inte nödvändigtvis bestämd av ålder.

 • Haraldsson, Åsa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lindberg Jakob, Felicia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Säg det med en bild: En kvantitativ studie om bilder som språkutvecklande hjälpmedel i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället vi lever i byggs mer och mer upp av bilder som bidrar till enklare och snabbarekommunikation. Barnen växer upp i denna bildvärld, både i samhället och i den elektroniska världen. Därför är det viktigt att förskolan bidrar till att barnen ska få möjlighet att utvecklas i samma takt som samhället.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning förskollärarna arbetar med bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel. Syftet är även att undersöka när, hur och varför bilder används som ett språkutvecklande hjälpmedel i förskolan.

  Metod

  Metoden som används i denna studie är en kvantitativ webbenkät. Enkäten skickades ut till 132 förskollärare i Sverige.

  Resultat

  I resultatet redovisas olika stapeldiagram från webbenkätresultatet. Några av de viktigaste resultaten är att förskollärarna använder bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel i förskolorna olika mycket och på lika sätt, även att förskollärarna anser att bilder är ett stimulerande hjälpmedel för barns språkutveckling. Resultatet visar även att kunskapsnivåerna och om det finns barn i behov av bildstöd i verksamheten påverkar hur mycket och med vilka barn förskollärarna använder bilder i förskolan.

 • Kembro, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Klasson, Zackarias
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Användbarhetsbrister inom ambulanssjukvårdens patientjournalsystem2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today’s society relies on and invests enormous resources on information systems. Not least in healthcare where IT today is not only used as an aid component, but is a major part of the core business. Digital patient record systems are currently seen in all types of healthcare industries, where users are required to log all patient journals according to the law. The systems are implemented in the business for both patients and users who, through the use of IT support, streamline and facilitate daily work in healthcare. Today´s patient journal systems in the healthcare business has been developed and designed decades ago and many of them are today highly deficient from a user-centric usability perspective, as the majority of previous studies have shown. The purpose of this study is to investigate perceived shortcomings in the electronical journal system AmbuLink, in relation to its design, from a user-centered utility perspective. This to create a general perception of the degree of utility of patient record systems in the field of ambulance care. The result of the survey is intended to act as basis for continued development and management of AmbuLink, as well as similar and new patient record systems. This essay presents a qualitative case study where the empiricism has been collected in two ways; through interviews and a documentary review. The process is divided into three main phases. During the first phase, the research group gathered knowledge by reading previous research within the subject and collecting a theoretical foundation that then served as the basis for the framework presented in the paper. The framework intends to serve as a reference point for evaluating usability in electronical medical information systems. During the second phase, a case study was conducted at the ambulance headquarters in Gothenburg, where the informants were able to answer questions regarding the AmbuLink patient record system, which they use in their daily work. During the third phase, the collected empiricism was analyzed, as well as educational material for the system provided by the business. The results presented in the study contribute to an increased understanding of the usability shortcomings found today in standard patient record systems. The framed framework can be reused in further studies and case studies in the subject, both in Sweden and internationally.

 • Mannila, Frida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skårbring, Johanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barns rätt till inflytande: pedagogers bemötande av barns initiativ i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande undersökning handlar om hur barns inflytande ges utrymme av pedagogerna inom förskolans verksamhet. Studien kommer visa vad pedagogernas bemötanden till barnens initiativ beror på och vilka faktorer som ligger till grund. Intresset för området kommer ifrån tidigare erfarenheter inom förskolans verksamhet och tankar samt funderingar som då uppstått. Syftet med studien är att undersöka hur barns initiativ bemöts i förskoleverksamheten och hur pedagogerna resonerar kring det. De metoder som använts är ostrukturerade observationer som genomförs med fältanteckningar samt ostrukturerade intervjuer, vilka vi valt att kalla efterföljande samtal. Detta eftersom samtalen kan och har gett oss en djupare förståelse kring hur pedagogerna tänker kring de bemötanden av barnens initiativ som vi observerat. Resultatet visar att pedagogernas bemötande till barnens initiativ delvis beror på brist av tid, planerade aktiviteter, synsätt till barns inflytande och även hur situationen ser ut.

 • Petersson Mikic, Linda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Utterberg, Linda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Pojkar får visst ha kjol!”: Barns syn på könsnormer i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning Könsnormer är ett debatterat samtalsämne i dagens samhälle. Hos många väcker ämnet tankar och emotionella åsikter. Ofta handlar detta om rådande könsnormer, könsöverskridande beteenden och de traditionella könsrollerna som till viss del fortfarande lever kvar.

  Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på hur barn i 4-5 års ålder i förskolan uppfattarkönsnormer och könsöverskridande beteenden i barnlitteratur samt i sin egen vardag på förskolan.

  Metod Studien bygger på en kvalitativ metod med utgångspunkt av barnintervjuer. Den har genomförts på två olika förskolor i form av boksamtal. I grupper om två och två, med totalt tio barn. Boken som används som underlag för barnintervjuerna har en handling som grundar sig på könsnormer och könsöverskridande beteenden för barn i förskoleåldern.

  Resultat Resultatet av undersökningen visar på att barn i förskoleåldern uppmärksammar könsnormer och är väl medvetna om att dessa existerar. Resultatet visar också att barn i 4-5 års ålder lägger märke till könsöverskridande beteenden i barnböcker, där detta förekommer. Efter avslutad studie kan vi fastställa att barn redan i förskoleåldern påverkas av omgivningens bemötanden och förhållningsätt till könsnormer och könsöverskridande beteende.

 • Sahlsten, Cecilia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bra, bättre, bäst: Elevers uppfattningar gällande kamratrespons i svenska.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För de elever som idag går i grundskolan har undervisningen från första dagen i skolan styrts av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11).  Till skillnad från tidigare läroplaner har Lgr 11 ett tydligt fokus på resultat och målstyrning och en viktig del av detta är formativ bedömning och att eleverna utvecklar förmågan att bedöma sina resultat. För att lyckas med detta krävs att läraren skapar situationer där eleverna får träna på att skatta sin egen insats men också på att ge återkoppling till sina kamrater. Kooperativt lärande så som exempelvis kamratrespons, har visat sig ha dokumenterat goda effekter på elevers lärande. För lärarprofessionen är kunskaper om dessa effekter värdefulla, inte minst för att med forskning i ryggen kunna motivera olika didaktiska val. De aspekter (kunskapsutveckling, uthållighet och motivation) som undersöks i detta examensarbete hänger samman med de framgångsfaktorer för lärande som Hattie (2012) och Wiliam och Leahy (2015) identifierat utifrån sina metaanalyser. Forskningen har fått stort genomslag vilket gör det intressant att addera elevperspektivet till den kunskap som redan finns. Syftet med den här studien är att undersöka mellanstadieelevers upplevelse av arbetssättet kamratrespons inom svenskämnet. Vad är elevernas uppfattning om kamratrespons och hur påverkar arbetssättet dem gällande kunskapsutveckling, uthållighet och motivation? För att kunna uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts, med fokusgruppsdiskussion som undersökningsredskap. Resultaten pekar i huvudsak på att eleverna har en positiv uppfattning om kamratrespons. När det gäller kunskapsutveckling ger arbetssättet dem insikter, främst på konkret nivå. En utmaning är att eleverna behöver rustas väl för att kunna ge varandra respons. Resultatet visar att en del elever upplever att de inte är kompetenta nog att ge respons vilket skapar en obalans i gruppen och detta riskerar att sätta käppar i hjulet för att gruppen ska uppnå det positiva ömsesidiga beroende som Fohlin, Moerkerken, Westman och Wilson (2017 ss. 115-117) menar är kärnan i det kooperativa lärandet.   När det gäller hur kamratrespons påverkar elevernas uthållighet ser den ut att gynnas i de fall eleverna får relevant respons. Mottagarperspektivet spelar också roll eftersom eleverna vill att andra ska tycka att de skriver bra. Elevernas motivation för att skriva ser även ut att kunna påverkas positivt just för att arbetssättet är transparent vilket ger tillgång till många förebilder och skapar en gemenskap kring skrivandet men precis som gällande uthålligheten hänger framgången på att det finns ett positivt ömsesidigt beroende i gruppen. Det är därför viktigt att man som lärare organiserar lärandet på ett sätt så gruppen har ett gemensamt mål där individuella insatser tydliggörs. Ger återkoppling och beröm för alla delar av responsprocessen, stöttar eleverna gällande vad och på vilket sätt de ska ge respons samt parar ihop elever så de har likande kunskapsnivå.

 • Ahlström, Matilda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dangardt, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Barn gör så gott de kan”: En intervjustudie om förhållningssätt och strategier imötet med barn som har utagerande beteendeproblem i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskollärare har idag tendenser att kategorisera barn efter deras beteende, det kan leda till att barn blir exkluderade i förskolans verksamhet.  Vi har därför valt att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger förhåller sig till barnet och barnets beteende. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger resonerar kring barn med utagerande beteendeproblem, vilka strategier de använder sig av för att inkludera dessa barn i förskolans verksamhet samt om förskollärarens förhållningssätt påverkar barn med utagerande beteendeproblem. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, vi har intervjuat sex förskollärare och två specialpedagoger. Vi valde intervju som redskap för att vi ville få en djupare förståelse av förskollärarnas och specialpedagogernas förhållningssätt och strategier. I resultatet framgår det att förskollärarna har olika sätt att möta barn med utagerande beteendeproblem och de tycker alla att dessa barn får en stämpel på sig eftersom att de syns och hörs i verksamheten. De tycker också att det är komplext att bemöta dessa barn för de väcker många känslor samt att förskollärarna vill ha mer kunskap om hur de ska bemöta barn med utagerande beteendeproblem.

 • Da Cruz, Tereza
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Larsson, Alicia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Matematiksvårigheter, vilka strategier hjälper eleverna?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vad finns  det  för  strategier  att  ta  till  för  att  hjälpa  elever  med  matematiksvårigheter? Matematiksvårigheter finns det flera varianter av och de är vanligt förekommande hos elever. Det är därför viktigt att det finns olika strategier och verktyg för att hjälpa varje elev utifrån dess egen förmåga. Syftet med denna studie är att få en inblick i forskning om strategier för inlärning anpassade till elever med matematiksvårigheter. Denna studie avser att sammanställa och presentera vetenskapliga artiklar som är interventionsstudier och som handlar om vilka strategier som gynnar elever med matematiksvårigheter och förbättrar deras prestationer inom matematik. Vår kunskapsöversikt bygger på nio artiklar publicerade mellan 2010 och 2017 som vi funnit genom att söka i databaserna PRIMO och Eric ProQuest. Vi genomförde kunskapsöversikten utifrån följande steg: identifiera intresseområde och definiera sökord, bestämma kriterier för vilka studier som ska väljas, utföra sökning i lämpliga databaser, välja relevanta artiklar och läsa sammanfattningar och läsa artiklarna och göra en kvalitetsvärdering. Studierna i kunskapsöversikten visade att det fungerar väl när pedagogen använder sig av tydlig strategisk instruktion med faser i undervisningen. Pedagogen bör också introducera eleverna till att använda visuella och konkreta hjälpmedel, uppmärksamma sammanhang mellan det vardagliga språket och matematikens språk samt använda matematikberättelser för att skapa koppling till elevernas vardag.

 • Fichtelius, Emilia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skolan i en globaliserad värld: En forskningsöversikt om global undervisning.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolan existerar i en globaliserad värld och eleverna ska utbildas till framgångsrika globala medborgare. Skolans samhällsorienterade ämnen fokuserar bland annat på hur vi människor lever tillsammans, dels i vårt närområde och dels i vår globala värld. Syftet med forskningsöversikten är att undersöka vad som kännetecknar forskningen om global undervisning i grundskolans samhällsorienterade ämnen. Det här är en systematisk litteraturstudie där primärkällorna (sju artiklar och en avhandling) kartläggs, syntetiseras och analyseras. Arbetsprocessen började med litteratursökningar och ett urval av primärkällor. Kartläggning och fördjupad analys av forskningsfältet grundades på kodning och syntetisering av primärkällorna. Kvalitativa metoder används i alla studier och deltagarna är vanligen lärare, i vissa fall i kombination med deras elever. Flera studier i det undersökta forskningsfältet visar att lärare är osäkra på betydelsen av begreppet global undervisning. I det undersökta forskningsfältet är det flera artiklar visar på hur lärares bakgrund, diskurs eller perspektivmedvetenhet påverkar implementerandet av global undervisning. Lärares syn på global undervisning verkar dock inte påverka implementerandet. Ett annat vanligt sätt att närma sig global undervisning i det undersökta forskningsfältet är fallstudier där effekten av ett projekt om internationell kommunikation mellan skolor undersöks. Projektens utfall visar att deltagarna har breddat sina perspektiv och dessutom lärt sig mer om sitt eget närområde och sin egen kultur i samband medgenomförandet av projektet.

 • Möllerström, Ida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nazarali, Alexandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Det var en gång…: En studie om förskollärares förhållningssätt och resonemang till högläsning av böcker.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Studien inriktar sig på hur förskollärare använder högläsning av böcker som verktygför barns språkutveckling och syftet med studien är att fånga förskollärares förhållningssätt och resonemang till böcker.

  Metod: Studien utfördes med en kvalitativ forskningsmetod där observation av förskollärare med intervju som komplement tillämpades, för att inhämta dataunderlag till undersökningen.

  Resultat: Resultatet redovisar hur pedagogers tankar och förhållningssätt kring användandet av böcker i verksamheten ser ut, samt deras olika lässtrategier för barn.  När pedagogerna resonerade om högläsning för barn, uttrycktes varför vissa böcker och lässtrategier var merrelevanta än andra för den egna individen.

 • Rodriguez, Jessica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rylander, Mikaela
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares förhållningssätt till naturvetenskap i inomhusmiljön: Inte bara djur och natur.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi upplever att förskollärare finner naturvetenskapen svår och därmed undviker den. Därför har vi valt att göra en studie där syftet är att belysa förskollärares förhållningssätt till naturvetenskap i inomhusmiljön. För att få en bredare uppfattning har vi utifrån syftet skapat frågeställningarna: Hur framställer förskollärare sitt arbete kring naturvetenskap i inomhusmiljön, på vilket sätt är naturvetenskapliga ämneskunskaper av betydelse för att upptäcka naturvetenskapliga situationer i inomhusmiljön samt i vilka situationer anser förskollärare att naturvetenskapliga fenomen i inomhusmiljön uppmärksammas. Förskollärarna har i uppdrag att stimulera barnens intresse i naturvetenskap genom att utgå från barnens erfarenhetsvärld för att göra det roligt. Tidigare forskning framställs genom olika studier som redogör bland annat för förskollärares naturvetenskapliga utbildning, förskollärares attityder gällande naturvetenskap samt hur förskollärare arbetar på ett närvarande sätt för att väcka barns intressen i naturvetenskap. Vi vill belysa förskollärares förhållningssätt i vår studie genom att utgå från ett pragmatiskt perspektiv då det i ett sådant perspektiv är viktigt att ha ett öppet förhållningssätt. Kvalitativa intervjuer har tillämpats i vår studie för att få en djupare förståelse av förskollärarnas synsätt på naturvetenskap i inomhusmiljön. Ett urval som gjordes var att välja ut fyra för oss bekanta förskollärare då vi ansåg att de skulle ge oss genuina svar. Resultatet av studien visar att svar på frågan gällande hur förskollärare framställer sitt arbete kring naturvetenskap i inomhusmiljön innebär att vara närvarande och medveten. Som svar på frågan om på vilket sätt naturvetenskapliga ämneskunskaper är av betydelse för att upptäcka naturvetenskapliga situationer i inomhusmiljön visar resultatet att ämneskunskaper är viktigt, det förutsätter en självsäkerhet för att kunna fullfölja barnens intressen och frågor. Som svar på frågan i vilka situationer förskollärare anser att naturvetenskapliga fenomen i inomhusmiljön uppmärksammas visar resultatet att matsituationer, ateljé och samling uppmärksammas. Däremot visar resultatet att en förskollärare belyser att naturvetenskap inomhus borde bli en naturlig del där plats inte spelar någon roll. Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att förskollärare behöver förändra sin attityd gällande naturvetenskap för att nå ett utforskande arbetssätt som leder till ett öppet förhållningssätt.

 • Andersson, Caroline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Centerwall, Charlotte
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Du får inte komma på mitt kalas”: Pedagogers tolkningar av och arbete med kränkande behandling i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning Kränkande behandling finns i hela svenska samhället, likaså i skolan och förskolan. Det harforskats mer om ämnet i skolans värld men betydligt mindre inom förskolan. Förskolans styrdokument och lagar säger att diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska motverkas och det framhåller också att de ska förebyggas redan i förskolan. Även om forskningen konstaterar detta råder det osäkerhet kring vad kränkande behandling är bland pedagoger.

  Syfte Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger tolkar vad kränkande behandling innebär iförhållande till förskolans styrdokument och lagar, samt hur pedagogerna arbetar förebyggande mot kränkande behandling.

  Metod Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fem pedagoger på en förskola.Det användes även två stycken teorier i studien. De två teorierna var: det sociokulturella perspektivet och den socialpsykologiska attributionsteorin, detta för att nå fram till studiens syfte.

  Resultat Resultatet påvisar att samtliga pedagoger har olika tolkningar kring vad kränkande behandlinginnebär för dem personligen samt att arbetet med det förebyggande arbetet kring kränkande behandling också skiljer sig åt. Likaså antyder pedagogerna att den största risken för att kränkande behandling kan ske är när pedagogerna inte är närvarande, också att det sker mellan de olika parterna i förskolans verksamhet. Exempelvis mellan vuxen till barn och barntill barn.

 • Andersson, Jennifer
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Strandberg, Jasmine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vi tvingar ingen att vara med, det är frivilligt!: En studie om pedagogers upplevelser av barns inflytande i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om barns inflytande utifrån yrkesverksamma pedagogers perspektiv. Närmare bestämt syftar undersökningen till pedagogers upplevelser av arbetet med barns inflytande. Studien lutar sig på två frågeställningar, hur pedagoger upplever att de arbetar med barns inflytande i förskolan, samt vad de upplever vara den största utmaningen i arbetet med barns inflytande. För att få reda på syftet har både kvantitativ och kvalitativ metod tillämpats. Den bakgrund som är aktuell för studien presenteras och redogör för barns inflytande ur olika perspektiv. De perspektiv som behandlas är förskolans styrdokument, begreppet inflytande, barnperspektiv och barns perspektiv, yngre barn, vuxnas makt, pedagogers betydelse och barns lek. Den tidigare forskning som presenteras handlar till stor del om vuxnas bemötande och stora barngrupper. Barns möjlighet till inflytande hänger oupplösligen samman med vuxnas och barns samspel. Den sociokulturella teorin förespråkar detta och blir därför relevant till studiens innehåll. Begreppet utvecklingszon lyfts fram som framträdande inom teorin. Den kvantitativa undersökningen som utförts har legat till grund för den senare kvalitativa. De metoder som tillämpats och presenterats är enkät samt fokusgruppsintervju. Enkäterna besvarades sammanlagt av 23 pedagoger på fyra olika förskolor i en mindre kommun. I fokusgruppsintervjuerna deltog totalt åtta förskollärare från två av de förskolor som medverkat i enkätundersökningen. Den insamlade datan från enkätundersökningen bearbetades och sammanställdes. Resultatet härifrån låg sedan till grund för den kvalitativa undersökningen. Genom transkribering och kodning har sedan den kvalitativa datan bearbetats. Resultatet som framkommit av studien visar att pedagoger upplever att det är av stor vikt att ta tillvara på barns intressen och erfarenheter i arbetet med barns inflytande. Det framkommer även att pedagogens bemötande och förhållningssätt upplevs vara viktiga faktorer för pedagogerna. Den största utmaningen som framkommit av resultatet handlar omorganisationens struktur.

 • Häger, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Carlberg, Emelie
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Värdet av kundklubbar: En fallstudie på ett fast fashionföretag2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Modebranschen är i ständig förändring. Den härda konkurrens som idag existerar i industrin sätter press på̊ företag, samtidigt är den moderna kunden ombytlig. Därmed blir relationen mellan kund och företag allt viktigare utifrån ett marknadsföringsperspektiv. För att skapa en relation mellan kund och företag väljer många företag därför att etablera kundklubbar. Kundklubbar kan även ses som ett effektivt sätt att påverka sina kunders köpbeteende och verka som attiydförändrare.

  Etiska och sociala avseenden blir allt viktigare för konsumenten, något som bekräftas i studien. Kunders köpbeteende kan förklaras med att det finns ett gap mellan attityd och agerande i en köpsituation, ett så kallat attitude-behaviour gap. Flera dimensioner finns i förklaringen till detta gap. Störst fokus ligger på̊ konsumentens bristande kunskap om hållbarhet vilket studien visar.

  Följande studie har undersökt värdet av kundklubbar ur både företagets och kundens perspektiv i en fast-fashion kontext. Genom intervjuer, fokusgrupp samt en enkät kunde frågeställningen besvaras och bekräftas. Utbildning av personal och Event Driven Marketing (EDM) i form av riktad marknadsföring är centrala lösningar som genomsyrar studiens resultat, vilket kan minska gapet. Genom utbildning kan företag effektivisera kommunikationen till kunden. Studien visar att en fortsatt implementering av EDM i kundklubben skapar ett ökat förtroende och lojalitet från kund till företag. Studien visar även att en kundklubb kan vara en effektiv marknadsföringskanal och fungera som ett verktyg för attitydförändring. En kundklubb utgör ett värde som nödvändigtvis inte behöver resultera i ett lojalitetsskapande men verka som attitydförändrare.

 • Björklund, Linnéa
  et al.
  Eklöf, Ellinor
  Ämnesord i Libris och virtuella bokhyllor på Goodreads: En jämförelse mellan användare och bibliotekarier med fokus på HBTQ-ungdomslitteratur2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Young LGBT people rather search for LGBT books in library catalogues privately than ask a librarian for help. But words that describe different sexualities and gender identities change rapidly, and controlled vocabularies do not, which make it difficult for members of the LGBT community to find what they are looking for when using more modern and informal terminology. We wanted to know the difference in how users in a folksonomy and librarians restricted by a controlled vocabulary describe the content of young adult LGBT literature. Who are most suitable to describe this literature? To do this we did a small comparative study using 50 randomly selected LGBT books, focusing on the LGBT subject headings in the Swedish national library system Libris and the LGBT bookshelves on the public social cataloging website Goodreads. We also wanted to know which LGBT related words can be found in SBI’s controlled vocabulary, to see what words librarians are restricted to. Conclusively both the users and the librarians, controlled vocabularies or not, used an excessive amount of synonyms. This led us to the idea of making synonyms searchable for the users, whilst librarians still use the structure of a controlled vocabulary. Users grouped books under acronyms for the LGBT community as a whole, whilst librarians rather split up the sexualities and gender identities into separates.

 • Alsberg, Zeth
  et al.
  Nygårds, Signe
  Samhällets vardagsrum – på gott och ont: en intervjustudie omarbetsmiljöproblem på svenska folkbibliotek2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to examine the current situation in regards of librarian - patron conflict at Swedish public libraries. The Swedish library law requires libraries to be open and provide information for all people. But with this open-door-policy the people working at the library are vulnerable to potential threats and violence from the public.

  Face-to-face interviews were conducted with six librarians at three different libraries in the Västra Götaland region. The questions asked during the interviews regarded what kind of conflicts took place at the libraries and what safety precautions the libraries had to handle conflicts.

  Repeated themes could be noticed at all the libraries that participated in the research. The two most notable groups that could be identified as “problem groups” were young people and disadvantaged groups. The size and the budget of the library had a significant effect regarding what kind of security services could be purchased.

  The findings of this research showed that the libraries have several safety precautions in place already. Even with regards to budget cuttings there were other ways the libraries worked to guarantee the safety of its employees.

 • Riestola, Päivi
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. Högskolan i Borås.
  Tillit i hybrida organisationer: Ett mångfacetterat fenomen2018In: Arbetet - problem eller potential för en hållbar livsmiljö / [ed] Lindberg, Per, Gävle, 2018Conference paper (Refereed)
 • de Leeuw, Esmeralda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Digitala verktyg i engelskundervisning: en kvantitativ studie om lärares användning av digital teknik.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle har utvecklats snabbt och människor lever ett digitalt liv med iPads, spel och filmer som konstanta influenser. Eftersom det digitala samhället har utvecklats snabbt har digitaliseringen påverkat pedagoger och elever. Tidigare studier har visat att lärare kan ha svårigheter med att integrera digitala verktyg i undervisningen. Forskning visar att lärare kan ha en stor kunskap om teknik i det privata livet men de kan inte använda teknikkunskaperna på ett pedagogiskt sätt. Ytterligare en aspekt som påverkar lärares kunskaper och intresse för teknik, nämligen lärarnas ålder. Tidigare forskning tyder på att yngre lärare uppvisar en starkare självbild kopplat till digitala verktyg jämfört med äldre pedagoger. Syftet med uppsatsen är att undersöka i hur stor utsträckning lärare bedriver sin engelskundervisning med hjälp av digital teknik samt vilka digitala verktyg lärarna använder. Studien avser även att undersöka behov av fortbildning och om examensår har en betydelse för lärares användning av digitala verktyg. För att undersöka detta har en kvantitativ studie genomförts. Undersökningen utfördes med en enkät på internet, en så kallad webbenkät. Enkäten skickades ut till en engelsklärargrupp på Facebook. Mail skickades även ut till rektorer som sedan vidarebefordrade enkäten till sina engelsklärare. Totalt medverkade 50 lärare i undersökningen. Resultatet visade att lärare i stor utsträckning använder sig av digitala verktyg i engelskundervisningen. Det visade sig att lärare som tagit examen mellan år 2000–2017 hade en starkare självbild gällande digitala verktyg. Två av femtio lärare sade att de inte arbetade med digitala verktyg under engelskundervisningen. Det var en stor majoritet av lärare som uppgav att de ville få fortbildning gällande digitala verktyg. Lärarna som besvarade enkäten skrev även ner olika appar de använde sig av i engelskundervisningen och FunEnglish var den app som användes av flest lärare.

 • Holm, Sofia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Digitala verktyg i matematik- och svenskundervisningen: En studie omlärares kunskaper kring användandet av digitala verktyg.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Digitala verktyg är något som tar större plats både i elevers vardag och i skolan. Skolverket (2015) menar att eleverna får en djupare förståelse för undervisningen om de får tillfälle att använda digitala verktyg i undervisningen. Läsåret 2018/2019 blir det dessutom obligatoriskt för alla lärare att följa läroplanens nya skrivningar kring digital kompetens vilket betyder att digitala verktyg kommer ta ännu större plats i undervisningen. Matematik och svenska är de skolämnen som har flest timmar i Skolverkets timplan och de berörs även av de nya skrivningarna i läroplanen vilket gör de till två intressanta ämnen att undersöka.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka om lärare har tillräcklig kompetens kring digitala verktyg för att genomföra undervisning i matematik och svenska enligt läroplanens nya skrivningar som blir obligatoriska läsåret 2018/2019.

  Metod: Den metod som används i studien är kvantitativ metod där enkät har varit verktyget för att samla in data. Enkäten är utformad på en hemsida för webbenkäter och riktar sig till lärare som arbetar på lågstadiet. Den har delats ut till lärare som är medlemmar Facebookgrupper och den har mejlats till 70 rektorer i Jönköpings län som i sin tur har mejlat den vidare till sinaanställda lågstadielärare. 100 besvarade enkäter har analyserats i resultatet.

  Resultat: Resultatet av studien visar att de flesta tillfrågade lärarna inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper när det kommer till användandet av digitala verktyg i matematik- och svenskundervisningen. Det var dessutom få som hade tillgång till en iPad eller en dator per elev. Resultatet visar också att iPaden och datorn inte används på alla de sätt som den reviderade läroplanen uppmanar till i matematik- och svenskundervisningen. Det framgår även att tillgången till digitala verktyg påverkar om lärarna har en positiv inställning tilldigitala verktyg eller om de ser arbetet med digitala verktyg som problematiskt.

   

 • Kampf, Sara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skoog, Ida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Litteratursamtal och kontroll: en studie om lärarens utövande av kontroll under litteratursamtal.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Litteratursamtal är en metod som används av lärare för att diskutera lästa texter. Dessa samtalkan se olika ut eftersom det är upp till läraren själv att bestämma vilken typ av litteratursamtal läraren vill ha med sina elever samt vilken roll läraren väljer att ta. Således också vilken och till vilken grad läraren väljer att utöva kontroll över samtalet. Syftet med studien var att belysa lärarens utövande av kontroll vid litteratursamtal i årskurs 7-9. Detta undersöktes genom två observationer av en lärare och dennas klass under två lektioner med en veckas mellanrum. Den insamlade datan behandlades med en IRE-analys (initiativ, respons, uppföljning) och sedan bedömdes lärarens uppföljning utefter om det var hög eller låg grad av modalitet i hennes svar. Resultatet av studien visade att läraren hade kontroll i alla frågor denna ställde, även de som var formulerade för eleverna att tänka fritt. Likaledes använde läraren en hög grad av modalitet i sina uppföljningar, vilket kan uppfattas som att frågorna hade förutbestämda svar. Dessutom visade resultatet att det fanns respons på lärarens tidigare uppföljning och att dessa till stor grad var på begäran av läraren men att eleverna vid ett flertal tillfällen själva gav respons på lärarens föregående initiativ. Av resultatet kan man också se att läraren ofta gjorde samma typ av uppföljningar; hon accepterade (höll med om) elevernas svar för att sedan kommentera (vidareutveckla) dem, och att dessa accepteranden ofta var samma korta fraser, exempelvis “ja, precis!”.

 • Larsson, Evelina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pettersson, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Interkultur i förskolan: En studie om förskolechefers arbete inom interkulturell kompetens.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället har i takt med internationalisering blivit mer rikt på kulturer. För att kunna möta människor med olika kulturella bakgrunder och forma ett jämlikt samhälle med respekt och förståelse för allas olikheter krävs interkulturell kompetens, ett arbete som ska initieras redan i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolechefer i en mindre kommun uppfattar interkulturell kompetens och hur de arbetar för att främja sin personals kompetens inom detta. Då studien syftar till att undersöka förskolechefers uppfattningar kring interkulturell kompetens i förskolan blir studien av kvalitativ karaktär. Utifrån den valda metodansatsen fenomenografi har vi använt oss av tematiska intervjuer som datainsamlingsmetod. Undersökningens empiriska material bygger på sju tematiska intervjuer som analyserats ur ett sociokulturellt och ett interkulturellt perspektiv .Resultatet av våra intervjuer visar att förskolechefer uppfattar interkulturell kompetens i sina verksamheter utifrån tre kategorier vilka vi valt att benämna olikheter mellan verksamheter, värdegrundsarbete och bemötande. Förskolecheferna kunde se att det fanns olika kulturella kompetenser hos den befintliga personalen, bland annat att pedagogerna själva hade en annan kulturell   bakgrund.   För  att   främja  sin   personals   interkulturella  kompetenser  erbjuds framförallt kompetensutveckling inom ett projekt som kallas läslyftet, men också genom att ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som redan finns genom det kollegiala lärandet. Personalen får stöd i det interkulturella arbetet genom tolkar, modersmålstränare och en nyanländaorganisation. Språkets betydelse är ytterligare en aspekt som sätter prägel på hela resultatdelen  och  det  interkulturella  arbetet.  Med  språket  utvecklas  också  människans identitet.  Utifrån  resultatet  menar  vi  att  det  är  väsentligt  att  det  kollegiala  lärandet förekommer kontinuerligt, då både förskolechefer och pedagoger kan lyfta frågor och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. Det är särskilt lämpligt i det interkulturella arbetet, då det är ett komplext ämne i förändring.

 • Andersson, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Tauru Johansson, Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kränkande behandling i förskolan: En kvalitativ studie om vuxenkränkningar mot barn i förskoleverksamhet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om kränkningar som begås av vuxna mot barn i förskoleverksamhet ochförskolechefers och förskollärares syn på den sortens kränkningar. I 6 kap. 9 § av Skollagen (SFS 2010:800) belyses att det ska råda nolltolerans av vuxenkränkningar mot barn men trots det anmäls det flera händelser till Skolinspektionen varje år. Syftet med denna uppsats är att undersöka förskolechefers och förskollärares kunskaper om vuxenkränkningar mot barn i förskoleverksamhet samt vad lagstiftningen om kränkande behandling innebär för deras respektive yrkesroller. Ytterligare syfte är att undersöka vad förskolechefer och förskollärare anser vad kränkningar som begås av vuxna gentemot barn kan bero på och vilka åtgärder som vidtas om en kränkning sker. Studien har genomförts med en kvalitativ metod med intervju som redskap där ett slumpmässigt och bekvämlighetsurval har tillämpats. I studien är det åtta personer som blivit intervjuade varav fyra förskolechefer och fyra förskollärare. Under hela arbetets gång har det tagits hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer. Resultatet visar en stor spridning i respondenternas uppfattningar, kunskaper och syn på fenomenet vuxenkränkningar. Uppfattningarna hos de olika yrkesrollerna skiljer sig åt då de definierar begreppet kränkande behandling på olika sätt och besitter olika kunskaper inom området. En gemensam nämnare bland respondenterna är att de lyfter vikten av att utveckla sina kunskaper inom kränkande behandling på egen hand. Ett flertal av förskolecheferna betonar även att det är betydelsefullt att föra diskussioner om ämnet. Vad respondenterna uppfattar att vuxenkränkningar kan bero på skiljer sig åt mellan yrkesrollerna, några förskollärare betonade att det sker på grund av makt medan några förskolechefer betonade att stress kan vara en orsak. En gemensam uppfattning hos båda yrkesrollerna om vad som kan orsaka  kränkande  behandling  är  okunskap.  Resultatet  pekar  på  att  respondenterna  har blandade åsikter om arbetssättet i relation till lagstiftningen men de flesta anser att lagstiftningen lagt vikt vid arbetet mot kränkande behandling och gjort det tydligare. Alla förskollärare vidtar samma första åtgärd om en vuxenkränkning sker medan förskolecheferna har olika strategier för att få kännedom om en sådan situation uppstår. Resultatet synliggör att respondenterna arbetar på olika sätt för att motverka vuxenkränkningar. Arbetssätt som lyfts är  bland  annat  diskussioner  på  exempelvis  arbetsplatsträffar  och  kompetensutvecklandefortbildning.

 • Aldrin, Viktor
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT. Högskolan i Halmstad.
  Aldrin, Emilia
  Högskolan i Halmstad.
  Hur förmedlas kristendomen i läromedelstexter för gymnasieskolan?: En ideologikritisk analys2018In: Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, ISSN 2000-9879, Vol. 2, p. 23-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims at investigating how the image of the religion of Christianity is constructed in Swedish textbooks for the Upper Secondary School (gymnasieskolan), with a specific focus on the perspective from which the text considers the religion and how this perspective creates possibilities for and limitations of pupils’ identification. Introductions of Christianity through text and images were selected from six current textbooks; five printed and one digital. The method used for analysis was ideological text criticism with a combination of Linguistic and Theological perspectives. Three aspects were highlighted in the analysis: interest making strategies, demands of previous knowledge, and subject perspectives. The study showed that the examined texts did not express Christianity as the cultural norm as considered in previous research. Instead there seemed to be an ambivalence in the perspective from which the textbooks considered the religion. Demands of previous knowledge as well as subject positions varied highly both within and between textbooks.