12345 1 - 50 av 228
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Bona, Simon
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hernehult, Oscar
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nedskrivning av goodwill - I enlighet med marknadens förväntningar?: En kvantitativ studie om goodwill och resultatmanipulering2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I och med verkställandet av IFRS 3 och revideringen av IAS 36 gick de svenskamarknadsnoterade bolagen från att skriva av goodwill linjärt till att årligen testa posten förnedskrivningsbehov. Den direkta effekten blev större goodwillposter och lägre av- och nedskrivningskostnader. Studien ämnar undersöka huruvida det föreligger utrymme försubjektiva bedömningar när goodwill ska testas för nedskrivningsbehov. Studien ämnar även att undersöka om det föreligger incitament för en företagsledning att utnyttja bedömningen av goodwill för att manipulera bolagets resultat i enlighet med earnings management-teorin. Studien omfattar 138 observationer från 2017, vilka är svenska börsnoterade bolag noterade på OMX Stockholms listor Mid cap och Large cap. Den inhämtade datan kommer från databaser samt manuellt hämtad från samtliga bolags årsredovisningar. Med studiens syfte och deduktiva utgångspunkt har en kvantitativ ansats antagits och fyra hypoteser utvecklats. Den första hypotesen testar sambandet mellan marknadens förväntan på nedskrivning av goodwill och ett bolags faktiska nedskrivning av goodwill. Övriga hypoteser behandlar sambandet mellannedskrivning av goodwill och earnings management-faktorerna resultatbaserade bonusar, lånekontrakt och VD-byte. Med hjälp av linjära regressioner testas även om de sistnämnda variablerna påverkar nedskrivning av goodwill. Studien visar inte på några signifikanta resultat och samtliga nollhypoteser accepteras. Vi kan inte dra slutsatsen att det finns några samband mellan de testade earnings managementfaktorerna. Vi kan heller inte säga om det finns något samband mellan marknadens förväntan på nedskrivning av goodwill och ett bolags faktiska nedskrivning av goodwill. Trots att studien inte uppnår några signifikanta resultat hoppas vi att den kan bidra med en diskussion som kan ligga till grund för framtida och fortsatt forskning inom ämnet.

 • Jacobs, Diana
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Majoran, Matilda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Digitalisering och dess påverkan på revision: En kvalitativ studie med fokus på revisionsprocessen & revisorns roll2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitalisering är en av framtidens starkaste förändringskrafter vilket påverkar revisionsbranschen i en snabb och accelererande takt. Med hjälp av datorer och avancerade programvaror har tekniker utvecklats för att på ett mer effektivt sätt genomföra revision. Idag kan en tydlig förändring inom branschen ses i form av en förenklad vardag, ökad rörlighet och ökad effektivitet som ett resultat av digitalisering. Syftet med denna studie är att undersöka hur de fyra ledande byråerna inom revisionsbranschen arbetar i en allt mer digitaliserad arbetsmiljö. Det som undersöks är digitalisering och dess bidrag till en effektivare revisionsprocess samt digitalisering och dess bidrag till hur revisorns roll har förändrats till att bli allt mer effektiv. Studien är av kvalitativt slag med en ansats som växlar mellan teori och empiri. En dokumentanalys av de fyra ledande byråerna inom revisionsbranschen samt sju semistrukturella intervjuer har gjorts som grund för resultatet. Undersökningarna görs för att utifrån studiens resultat kunna identifiera om digitalisering har de positiva effekter på revisionsprocessen och revisorns roll som tidigare forskning påvisar. Studiens resultat och slutsats visar på att både revisionsprocessen och revisorns roll har påverkats positivt av digitalisering. Idag kan en revision bestående av bättre kvalitét ges tack vare digitalisering och dess utveckling av revisionsprocessen i form av förändrad arbetsmetodik samt implementering av nya verktyg och system, vilket har effektiviserat revisionsprocessen. Resultatet av studien visar även på att revisorns roll har blivit allt mer effektiv som ett resultat av digitalisering och en effektivare revisionsprocess. Revisorns roll har förändrats i de avseenden vilka rör tid, kompetens, ansvar, klientkontakt och social kontakt men där ansvar inte har förändrats i lika stor utsträckning. Då digitalisering frigör tid kan revisorn agera mer likt en rådgivare och lägga mer tid på komplexa frågor inom revision och komplexa samtal med klienter.

 • Jarl, Pontus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Karlsson, Jonas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Transparens och jämförbarhet i IFRS 17: En undersökning utifrån ett intressentperspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter cirka 20 års arbete kommer en ny redovisningsstandard för försäkringskontrakt, den 1januari 2022, att träda i kraft. Standarden namnges International Financial Reporting Standards17 (IFRS) och kommer ersätta den nuvarande interimstandarden IFRS 4. Under denna tid har International Accounting Standards Board (IASB) tagit fram flera olika förslag förutformningen av IFRS 17. År 2013 publicerade IASB en så kallad reviderad Exposure Draft(ED) där företag och organisationer bjöds in att kommentera på de förslag som tagits fram. Dessa kommentarer, så kallade Comment Letters (CL), är av väsentlig karaktär för hur den slutgiltiga standarden kommer att se ut. Därav utgjorde dessa CL det empiriska underlaget i denna studie. Problemdiskussionen i studien visar att IFRS 4 har fått mycket kritik för att inte vara en tillräckligt transparent och jämförbar redovisningsstandard. Detta leder sedermera framtill studiens syfte. Syftet med denna studie är att ta reda på om intressenterna, som genom sina CL kommenterat på IASB:s reviderade ED från 2013, anser att förslagen i densamma kommer att leda till en merjämförbar och transparent redovisningsstandard. Dessutom syftar studien till att ta reda på om det föreligger mönster i intressenternas attityder till förslagen i 2013 års reviderade ED och i så fall vilka dessa mönster är. Totalt genererade den reviderade ED:n 198 CL från olika typer av intressenter. Studiens urvalsprocess medförde att 67 av dessa CL utgjorde det empiriska materialet. Då studiens syfte är att analyserna och tolka intressenternas attityder till förslagen i den reviderade ED:ngenomförs en kvalitativ innehållsanalys som innehåller inslag av både en induktiv och deduktivforskningsansats. Studiens resultat visar att majoriteten av intressenterna håller med om att förslagen som framförs av IASB i den reviderade ED:n från 2013 kommer leda till en mer transparent och jämförbar redovisningsstandard. Däremot är det många intressenter som påpekar att flera avförslagen är komplexa och svårförstådda. Vissa av kommentarerna från företagen och organisationerna som analyserats uttrycker även att denna komplexitet är något som riskerar att skada jämförbarheten och transparensen. De tydligaste mönstren från de CL som analyserats är att förslagen är en förbättring från nuvarande redovisningsstandard samt tidigare förslag från IASB. Dessutom uppvisas mönstret att förslagen i den reviderade ED:n kommer att leda tillökad jämförbarhet och transparens. Dock menar många intressenter att implementeringsprocessen kommer vara mycket tids- och resurskrävande. Studiens slutsatser visar att en majoritet av intressenterna ställer sig bakom förslagen som framförs i den reviderade ED:n. Däremot ställer sig många kritiska till komplexiteten i förslagensamt bristen på vägledning. Dessa slutsatser påvisar att IASB är på rätt väg att uppnå sitt mål med en redovisningsstandard som har en högre grad av transparens och jämförbarhet än den nuvarande.

 • Marstorp, Alfred
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Skelte, Vincent
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Tillförlitlighet och relevans vid värdering till verkligt värde: en studie av svenska börsnoterade fastighetsföretag2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 2002 utkom en förordning från Europeiska unionen (EU) som innebär att samtliga börsnoterade företag ska redovisa enligt IFRS-regelverket från och med år 2005. Detta innebär att fastigheter, som tidigare hade värderats till anskaffningsvärde, ska värderas till verkligt värde i enlighet med IFRS 13 och IAS 40. Det verkliga värdet ska representera värdet på fastigheten om den skulle säljas på en aktiv marknad. Värdering till verkligt värde är problematiskt utifrån den grundläggande kvalitativa egenskapen tillförlitlighet vars kriterium är att information ska vara fullständig, neutral och fri från felaktigheter. Eftersom det är omöjligt att veta de exakta marknadspriserna i förhand är det oundvikligt att det uppstår felaktigheter vid värderingen till verkligt värde. Det blir därför intressant att undersöka hur väl värderingen till verkligt värde stämmer överens med faktiska marknadspriser och om avvikelserna är tillräckligt stora för att redovisningsinformationens tillförlitlighet ska försämras. Syftet med studien är att öka förståelsen kring hur fastighetsföretagens användning av verkligt värde vid värdering av förvaltningsfastigheter förhåller sig till redovisningsinformationens kriterier för tillförlitlighet och relevans. För att uppfylla syftet ska denna studie besvara två forskningsfrågor. Hur väl överensstämmer fastighetsbolagens redovisade verkliga värde jämfört med det faktiska försäljningspriset? Samt, i vilken utsträckning påverkar orealiserade värdeförändringar fastighetsföretagens resultat? För att besvara studiens två forskningsfrågor används en kvalitativ metod där data från samtliga årsredovisningar från svenska börsnoterade fastighetsföretag mellan åren 2005 och 2017 har samlats in. Realiserade värdeförändringar har ställts i relation mot redovisat verkligt värde för att besvara studiens första forskningsfråga. Vidare sätts företagens orealiserade värdeförändringar i relation till företagens resultat för att besvara studiens andra forskningsfråga. Studiens resultat visar att företagen som deltagit i undersökningen generellt värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde med en genomsnittlig avvikelse som uppgår till 9,3 % av de redovisade värdet. Resultatet av studien visar därför att regelverket för verkligt värde tillåter en värdering som inte uppfyller kriterierna för tillförlitlighet. Avvikelsen består i de flesta fall av undervärderingar av det verkliga värdet i förhållande till marknadspriset. Tidigare forskning beskriver att försiktighetsprincipen, inkomstutjämning samt kulturella redovisningstraditioner kan vara faktorer bakom studiens resultat. Resultatet om realiserade värdeförändringar blir mer intressant när man ställer det i relation till fastighetsföretagens orealiserade värdeförändringar i förhållande till deras resultat. Företagens orealiserade värdeförändringar uppgår till 55% av resultatet i genomsnitt vilket visar att den otillförlitliga redovisningen är betydande i fastighetsföretagens redovisning. Det finns behov i regelverket för ett tydligare ställningstagande om relevans eller tillförlitlighet ska vara den dominerande egenskapen.

 • Calderon, Rebecca
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållbart boende: Värdesättning och betalningsvilja för miljöcertifierad bostad2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I bygg- och fastighetssektorn används en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning till byggnader. EU-kommissionen har infört att alla nyproducerade byggnader ska vara nära nollenergibyggnader till den 31 december 2020. I takt med en ökad miljömedvetenhet ställs det högre krav på byggnaders miljöprestanda och som en följd av detta har miljöcertifieringssystem för bostäder blivit allt vanligare. För en långsiktig hållbar utveckling bör man även ta hänsyn till förändringar i människans livsstil och beteende.

  Studien syftar till att undersöka vad bostadskunder, på den svenska marknaden, värderar för olika hållbarhetsaspekter i en bostad och dess närområde. Studien ska också undersöka hur väl de befintliga miljöcertifieringssystemen Miljöbyggnad, Svanen, FEBY18 och PHI för byggnader täcker in dessa aspekter samt undersöka betalningsviljan för en miljöcertifierad bostad. Fyra enkätundersökningar har utförts med totalt 601 mottagna svar från potentiella bostadskunder till Derome Hus AB, boende i certifierade Passivhus och Svanen-märkta småhus.

  Enkätundersökningen visar att det finns en efterfrågan hos bostadskunder på miljöcertifiering av bostäder. Majoriteten av respondenterna i studien, oavsett om de bor i miljöcertifierade bostäder eller inte, uppgav att de var villiga att betala en merkostnad på upp till 5 % för en miljöcertifierad byggnad. De flesta respondenterna i studien värdesatte fem aspekter högst i bostaden; låg energianvändning, god ljudmiljö, bra inomhusklimat, god tillgång till dagsljus och energisnåla vitvaror i hemmet. De aspekter som de med högst betalningsvilja prioriterade i högre utsträckning jämfört med de som hade lägre betalningsvilja var miljövänliga invändiga interiörer, miljöbedömda byggprodukter i byggnaden, laddstolpar för elbilar, lättillgänglig möjlighet till källsortering och cykelförvaring. För gruppen potentiella bostadskunder sågs en samvariation mellan antal aspekter som värdesattes och betalningsviljan, det vill säga fler aspekter värdesattes i samband med en ökad betalningsvilja. Boende i redan miljöcertifierade bostäder värdesatte fler aspekter oavsett betalningsviljan.

  Studien ger ökad kunskap om vilka aspekter bostadskunder värdesätter med avseende på både hållbarhet och betalningsvilja.

 • Arrhenius, Liselott
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Leverette, Katja
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bildskapande i förskolan: En studie om bild och undervisning i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  I detta examensarbete vill vi undersöka betydelsen av undervisning inom kunskapsområdet bildskapande i förskolan. På vilket sätt pedagogerna resonerar om dess betydelse och förhållningssätt utifrån deras kompetenser. Samt om och hur detta kan påverka barns utveckling och lärande i verksamheterna.

   

  Syfte

  Studiens syfte är att belysa den dagliga verksamheten när barn skapar i bild i förskolan. På vilket sätt pedagoger undervisar, utvecklar och inkluderar barnen i bildskapande utifrån pedagogers förhållningssätt och kunskaper Därav har vi valt att utgå ifrån följande frågeställningar.

   

  Metod

  Vi utgick utifrån studiens syfte och frågeställning där vi valde att intervjua fem pedagoger med varierande utbildningar som arbetar på olika förskolor. För att få ta del av respondenternas tankar och syn på arbetet med bildskapande som undervisning använde vi oss utav öppna intervjufrågor och får då en kvalitativ ansats.

   

  Resultat

  Pedagogerna beskriver bild som en varierande undervisning i förskolan där behovet av pedagogers samsyn och kunskap gynnar barns delaktighet och lärande processer. Även miljöns påverkan lyfts i studien.

 • Bohman, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Meronen Andreasson, Susanne
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att ta tillvara på det som finns i naturen, det enkla.: Förskollärares berättelser om uterummet som lärmiljö.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Den här studien handlar om förskollärares arbetssätt med uterummet som lärmiljö. Vi är intresserade av hur förskollärare arbetar med uterummet, vad sker under utevistelsen och vad anser förskollärarna att utevistelsen har för betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) framhålls vikten av att barnen ska kunna växla mellan aktiviteter i olika miljöer, både utomhus och inomhus. Vilken roll beskriver förskollärare sig själva ha under utevistelsen. Vi vill ta reda på hur uterummet används av förskollärare som lärmiljö. Forskning visar att utevistelse är bra för barns hälsa och välbefinnande men att vissa barn vistas i större utsträckning inomhus på senare år

   

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares arbetssätt med uterummet som lärmiljö. Studiens frågeställningar är hur beskriver förskollärare sitt arbete i uterummet som lärmiljö? Hur beskriver förskollärare syftet med uterummet som lärmiljö?

   

  Metod

  Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna antecknades med penna och papper. Ljudinspelningar valdes ej på grund av vår osäkerhet vad gäller skydd av personuppgifter. Då förskollärare har det yttersta ansvaret i barngruppen och antas ha bra insyn i förskolans verksamhet valde vi att inrikta oss på just förskollärare. Sju stycken förskollärare intervjuades på två olika kommunala förskolor, en traditionell förskola och en förskola med uteprofil. Namnen på förskollärarna och på förskolorna är samtliga fiktiva

   

  Resultat

  Studiens resultat visar att förskollärarna har liknande uppfattningar om uterummet som lärmiljö och dess betydelse för barns lärande, utveckling och välbefinnande. Förskollärarna beskriver att uterummets lärmiljö ska utmana barnen i leken, ge barnen naturupplevelser och möjlighet till välbefinnande. Förskollärarna påtalade att genom att vara en medforskande, närvarande och engagerad pedagog så stimuleras barnen i deras lärande, utveckling och välbefinnande. Tematiskt arbetssätt med fokus på naturvetenskap var något som de uttryckte att de arbetade med. De anser att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där man tar vara på det som finns i naturen, det enkla. Barnen upplever med alla sina sinnen i naturen. Vid intervjuerna framkom att förskollärarna anser att det är viktigt att barnen kommer ut dagligen. Flera av förskollärarna påpekade att barnen har större möjlighet att röra sig utomhus, större frihet ute och mer möjlighet att välja aktivitet. Några menade också att det blir färre konflikter ute och mindre grupperingar. Barnens hälsa och välbefinnande stärks och barnen håller sig mer friska påtalades.

 • Pettersson, Therese
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wahllöf, Mia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Pedagogen som ett didaktiskt verktyg: Ett stöd i barns tidiga matematiska utveckling2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien undersöker hur pedagoger kan ge barn en tidig matematisk förståelse och hur pedagogen utgör en länk mellan barnet, materialet och miljön som skapar förutsättningar för ett matematiskt lärande. Studien presenterar vidare hur pedagogerna arbetar för att ta tillvara på de spontana matematiska situationer som uppstår och fångar upp dem till ett matematiskt lärtillfälle efter barnens eget intresse och upptäckter. Den tidigare forskning vår studie tagit del av visar att barns tidiga matematiska förståelse läggs redan i förskolan och påvisar vikten av pedagogens kunskap att med ett pedagogiskt syfte utmana barnen för att kunna ge barnen en tidig matematisk förståelse.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar för att ge barn i åldrarna 3-5 åren tidig matematisk förståelse i den dagliga verksamheten. Frågeställningarna studien utgick från var -Hur arbetar pedagogerna för att ge barnen en tidig matematisk förståelse i förskolan? -På vilket sätt tar pedagogerna tillvara på de matematiska spontana situationer som uppstår i vardagen?

  Metod

  Studien bygger på en kvalitativ undersökning med fenomenografi som forskningsansats, där metoden self report har använts som insamlat material. Urvalspersonerna består av tio pedagoger som beskriver hur de ger barn en tidig matematisk förståelse samt hur de tar tillvara på de spontana matematiska situationer som uppstår i vardagen.

  Resultat

  Resultatet visar att samtliga pedagoger ger barnen en tidig matematisk förståelse genom att ta tillvara på spontana och planerade situationer som uppstår i förskolans vardag. Pedagogerna arbetar för att ge barnen möjlighet att upptäcka, urskilja, jämföra och undersöka i sin omgivning. Resultatet visar att pedagogernas närvaro och delaktighet har betydelse och undersökningspersonerna belyser vikten av att i samspel med barnen utgå från deras intresse och utmana barnen med matematiska begrepp, vilket bidrar till att utveckla barnen matematiskt. I resultatet framgick att några av pedagogerna ansåg tiden som ett hinder i verksamheten för att kunna vara en närvarande och stöttande pedagog i barnens tidiga matematiska utveckling.

 • Haberland, Mikael
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Loeb, Anton
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Rutiner för dagens egenkontroller: Hur kan de förbättras?2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En hög rapporteringsgrad av egenkontroller är en förutsättning i dagens byggande. I varje projekt strävar alla parter mot att det både ska vara tids- och kostnadseffektivt. Egenkontrollen fungerar som en garanti för att rätt kvalitet på produkten hålls. Inte bara för beställaren men även för samhället och entreprenören själv.

  Denna studie har utförts i samarbete med PEAB Anläggning och har som huvudsyfte att undersöka företagets rutiner gällande egenkontrollsarbetet och därmed hitta möjliga förbättringar. Studien behandlar även vad de anställdas anser om dagens egenkontroller samt lyfter fram deras åsikter. Dessutom undersöks det hur PEAB Anläggnings pilotprojekt för BIM 360, som är ett digitalt system för hantering av bygghandlingar och dokument, har tagits emot av de anställda.

  En omfattande litteraturstudie har utförts för att ge information och kunskap inom ämnet. Från litteraturstudien har underlag för en enkätstudie och två intervjustudier skapats.

  Efter att resultatet analyserats och jämförts med litteraturstudien har det även diskuterats, både gällande resultat samt metod. För resultatet har förslag för möjliga förbättringsåtgärder lyfts fram. Förslagen kan leda till att PEAB Anläggning i framtiden kan utveckla sitt egenkontrollsarbete.

  Det kan i studien konstateras att det finns en del brister i dagens egenkontrollsarbete. En stor faktor är den krångliga administrationen. I studien har det även noterats att det finns ett engagemang bland de anställda att faktiskt arbeta och lära sig mer gällande förbättrad kvalitet och egenkontroller. Vidare bör PEAB Anläggning se över möjligheterna att utbilda sina anställda inom kvalitetssäkring och egenkontroller.

 • Edvardsson, John
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kärnkraftens bidrag till elkraftsystemets stabilitet2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det svenska elkraftsystemet har länge varit ett stabilt system med god elkvalitet och räknats som ett av de bästa kraftsystemen i världen. En mycket viktig faktor för stabiliteten är de systemtjänster som kärnkraftverk ger tack vare sina stora och synkront kopplade generatorer. Med ökad installation av icke-synkrona väderberoende kraftverk och samtidig avveckling av kärnkraftverk minskar dessa systemtjänster till kraftsystemet.

  Syftet med detta arbete är att undersöka vilka bidragande egenskaper kärnkraftverk ger till kraftsystemet avseende stabiliteten i det nordiska kraftsystemet då andelen icke-synkron elproduktion ökar. Att veta vad som gör kraftsystemet stabilt är viktigt för att rätt beslut ska tas angående framtida elproduktion.

  Resultatet från arbetet visar att kärnkraften har en stor betydelse för det nordiska kraftsystemets stabilitet. Kärnkraftverk bidrar med svängmassa, produktion och konsumtion av reaktiv effekt och effektdämpningar med sina dämpfunktioner. Det gör att kärnkraften bidrar till kraftsystemets frekvens-, spännings- och rotorvinkelstabilitet.

  Vid nedläggning av kärnkraftverk ändras kraftsystemets förutsättningar och de systemtjänster som kärnkraften bidrar med till kraftsystemet försvinner. Detta måste beaktas vid beslut om framtida elproduktion.

 • Palmér, Lina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Eriksson, Jenny
  Dalarna University.
  A qualitative study on the breastfeeding experience of mothers of preterm infants in the first 12 months after birth2019Ingår i: International Breastfeeding Journal, ISSN 1746-4358, Vol. 14, nr 35, s. 1-8Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Being a mother of a preterm infant (< 37 gestational weeks) puts the mother in a vulnerable andfragile situation wherein breastfeeding is an important part of becoming a mother and bonding with the infant.Nevertheless, the breastfeeding experience of mothers during the first year after a preterm birth has not been wellstudied. To develop professional caring and supporting relationships, it is important to address this knowledge gap.The aim of this study was to describe the breastfeeding experience of mothers of preterm infants from birth upuntil 12 months after birth.Methods: The data in this qualitative study are derived from a multicentre randomized controlled trial where 270mothers of preterm infants provided 496 written comments through questionnaires containing open-endedquestions. The questionnaires were sent to the mother three times during the first 12 months after birth. Athematic network analysis based on hermeneutical philosophy was used to analyse and interpret the resulting datato describe the mothers’ experiences of breastfeeding.Results: Three organizing themes, namely, “navigating smoothly,” “navigating with a struggle” and “navigating inambiguity” were revealed in the mothers’ narratives regarding their breastfeeding experiences during the first 12months after birth. These organizing themes were further interpreted as one global theme that was deemed “Ajourney to finding one’s unique way in breastfeeding.”Conclusion: Mothers of preterm infants are in an exposed and vulnerable situation when initiating breastfeedingduring the first year. This situation leads to a unique journey wherein each mother navigates through breastfeedingdepending on her individual situation. An awareness of the diversity of breastfeeding experiences may contributeto the provision of professional caring and supportive relationships.

 • Palmér, Lina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Nyström, Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Carlsson, Gunilla
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gillsjö, Catharina
  University of Skövde.
  Eriksson, Irene
  University of Skövde.
  Dalheim Englund, Ann-Charlotte
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  The meaning of growing old: A lifeworld hermeneutic study on existential matters during the third age of life2019Ingår i: Healthy Aging Research, ISSN 2261-7434, Vol. 8, nr 8, s. 1-7Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigates existential matters in the third age of life, which encompasses the years after retirement and ends when extensive support needs emerge in the fourth age. As the theoretical starting point in a lifeworld hermeneutic approach, 18 healthy older adults were interviewed about what it means for them to grow old. The interviews were interpreted according to Gadamer’s principles of openness and Ricoeur’s proposal to provide suggestions on how meaning can be explained. The findings are presented in three interpreted themes: Feeling free, Becoming vulnerable, and Existing in closeness to death. The themes are further interpreted, and a comprehensive understanding is reached with theoretical support from Jean-Paul Sartre’s idea of factuality and project. The meaning of growing old is discussed in terms of positive factors, such as healthy aging, transition and gerotranscendence, but also in respect to concerns over future suffering in relation to illness and dependence. It is concluded that the freedom of the third age is greatly appreciated for a healthy life, but also threatened by increased risks of ill health. It is not morbidity in itself that worries most, but the risk of being dependent on care and support from others. This is important to consider when planning and performing care in order to promote a healthy aging.

 • Sigrén, Peter
  Högskolan i Borås.
  Boråsakademiker 2019: Etableringsgrad och utbildningskvalitet - 2013 års programstudenter2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av högskolans tidigare studenters erfarenheter och synpunkter, inte enbart under utbildningstiden utan även efter avslutade studier. Högskolan i Borås har under lång tid följt upp utexaminerade studenter såväl på yrkesprogram som på enskilda kurser. Föreliggande rapport visar resultat för 2013 års programstudenter. Rapporten redovisar de utexaminerades arbetssituation, de krav på förmågor, färdigheter och kompetenser som deras nuvarande arbetsuppgifter ställer på dem samt deras bedömning av utbildningens träning i nämnda krav. Resultaten jämförs över tid och lärosätet ges utifrån dessa, möjligheter till kvalitativa förbättringsåtgärder.

 • Jordvi, Jessica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lindén, Jessica
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barn och den livsviktiga anknytningen: En studie om anknytning i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Anknytning är ett begrepp som det har forskats kring sedan över 50 år tillbaka i tiden. Ämnet är då och då aktuellt i samhället men förhållandevis lite om man ser till de förödande effekter som kan ske vid en otrygg anknytning. Att en otrygg anknytning för ett barn kan leda till psykisk ohälsa är ett utav resultaten från tidigare forskning som kommer att redovisas i den här studien. Vår studie har visat att det saknas kunskaper kring anknytningsteorierna och att pedagoger besitter olika kunskaper kring vikten av vad en trygg anknytning är och hur de arbetar med ämnet på deras förskolor. Om pedagoger i våra förskolor saknar kunskap i ämnet har det visat att effekterna kan resultera i sämre skolresultat samt en ökad psykisk ohälsa för barnen senare i livet.

  Studiens syfte

  Syftet med studien är att undersöka pedagogers medvetenhet om anknytning i förskolan, vilka resurser pedagogerna fått för kunskap inom ämnet samt hur de arbetar med anknytning.

  Metod

  Studien är en kvalitativ undersökning baserad på hermeneutiken som forskningsansats. Vi har sammanställt och analyserat enkätsvar som sedan kopplats till tidigare forskning. Enkäterna delades ut på 3 olika förskolor i västra Sverige, sammanlagt 30 enkäter.

  Resultat

  Studiens resultat visar att pedagogers syn och medvetenhet kring anknytning i förskolan är varierat, även utbildningen i ämnet. Pedagogerna i förskolan har olika kunskap om begreppet anknytning. Pedagoger upplever att de inte räcker till för alla barn för att tillgodose barns behov av anknytning i tillräcklig grad.

 • Kristiansson, Martina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Olsson, Alexandra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ska man ha det som ett verktyg för lärande eller ska det bara vara att spela spel på?: En kvalitativ studie om pedagogers inställning till och användning avdigitala verktyg i förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitala verktyg är ett aktuellt samtalsämne i den svenska förskolan då en reviderad version av läroplanen för förskolan börjar gälla 1 juli 2019. I den kommande läroplanen lyfts för första gången orden digitala verktyg som något förskolan ska arbeta med. Våra erfarenheter säger oss att det finns verksamma pedagoger som inte har kompetensen eller intresset att arbeta med de digitala verktygen.

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger beskriver användandet av digitala verktyg i förskolan samt pedagogers inställning till användandet av digitala verktyg.

  För att synliggöra pedagogernas åsikter kring ämnet utifrån studiens syfte och frågeställningar har metoden fokusgruppsintervju använts. Fyra respondenter deltog under intervjutillfället och materialet analyserades av oss båda. Utifrån respondenternas svar identifierades tre kategorier som presenteras i resultatet: Pedagogers inställning till digitala verktyg, Hur de digitala verktygen används och Vad pedagogerna anser sig behöva i sitt arbete med digitalaverktyg.

  I resultatet synliggörs det att respondenterna är positiva till att digitala verktyg finns i förskolans verksamhet. Det uttrycks att användandet av de digitala verktygen i förskolan dock påverkas av pedagogers intresse, ålder och rädsla. Den största påverkande faktorn anser respondenterna är kompetensen hos många pedagoger. En ekonomisk bidragande faktor nämns också.

  Forskningen lyfter, likt det som beskrivs i inledningen och det som framkommer i resultatet, att pedagoger i förskolan ännu inte vet hur arbetet med digitala verktyg utifrån ett kompletterande pedagogiskt perspektiv ska ske.

 • Ahlstedt, Jeanette Therese
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sagoberättandet i förskolan.: Hur sagan kan användas i förskolans verksamhet för att synliggöra samt stärka barn i sin språkutveckling2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Studien belyser vikten av förskollärarnas betydelsefulla roll i förskolans verksamhet att ge barn förutsättningar att ta del av sagoberättande samt möjligöra för barn att möta litteratur på varierande sätt. Det ingår i förskolans uppdrag att stödja barns språklärande för att i framtiden ta del av samhället som är uppbyggt av kommunikationsformer som tecken, symboler, skrift samt bilder. Sagoberättandet är ett sätt att förmedla språk samt inspirera till fantasi där barnen kan få med sig budskap, begrepp samt värderingar i sitt livslånga lärande.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare som arbetar med barn ett-tre år beskriver och motiverar sitt arbetssätt med sagor för att utveckla barnens språk.

  Metod

  Den valda metoden för arbetet är en kvalitativ metod med semistruktuead intervju där urvalspersonerna består av sju verksamma förskollärare.

  Resultat

  Samtliga förskollärare betonar vikten av att barn ska ges möjlighet att ta del av litteratur samt muntligt sagoberättande i förskolans verksamhet för att främja språket. Majoriteten av förskollärarna arbetar med sagoberättande som ett prioriterat mål i verksamheten och med ett tydligt syfte att barn ska ges möjlighet att utveckla sin språkförståelse, locka till läslust, fånga barnens intresse, ge mening åt barnens upplevelser genom fantasi, skapa engagemang samt vara gruppstärkande. Flertalet av förskollärarna synliggör språklärandet genom pedagogisk dokumentation.

 • Celikkaya, Hikmet
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Högläsning för läsinlärning: En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med högläsning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Högläsning är relativt vanligt i de yngre åldrarna, vilket ter sig naturligt då barn i den ålderninte kan läsa på egen hand. Lärare kan arbeta på olika sätt med högläsning. Målet medhögläsning är att eleverna ska bli intresserade och väcka lusten för att läsa. I de flestastudierna som jag har tagit del av saknas ett tydligt lärarperspektiv på hur högläsning kanfrämja elevers läsinlärning. Denna uppsats fokuserar därför på hur lärare själva menar att dearbetar med högläsning, samt hur deras arbetssätt kan bidra till elevers läsinlärning.

  Syftet

  Syftet med denna undersökning är att studera hur lärare i årskurs 1–3 använder högläsningenför att främja elevers läsinlärning. Följande forskningsfrågor besvaras i uppsatsen: Vilkaarbetssätt och strategier använder lärare i samband med högläsning? samt På vilka sätt bidrar lärares arbetssätt och strategier till att främja elevers läsinlärning?

  Ansats

  Metoden som lämpade sig bäst för denna studie var kvalitativa intervjuer. Genom att användasemistrukturerade intervjuer skapades dialoger med de medverkande och följdfrågor kundeställas under intervjutillfällena. Detta möjliggjorde insikt i lärarnas tal om hur de arbetar medhögläsning för att främja elevers läsinlärning. Deltagarna i studien är från olika skolor och harvarierande erfarenhet av högläsning. På så sätt förekom olika aspekter kring hur de talade omgenomförandet av högläsning som ett redskap i sina klassrum för att främja läsinlärningen.

  Resultat

  Samtliga lärare arbetar på olika sätt med högläsningen. Högläsningen förekommer dagligen ideras klassrum. De är enade om att högläsningen är viktig och att det borde förekomma mer ide yngre åldrarna. Lärarna använder sig av högläsning på ett medvetet sätt för att understödjaelevers språkinlärning. De använder olika strategier i högläsningen för att göra elevernadelaktiga, involvera föräldrarna, förmedla lässtrategier och för att använda högläsningen som en plattform för formativ bedömning för få insikt i och vidareutveckla elevernas läsning. Resultatet visar även att textsamtal är en viktig strategi under ett högläsningsmoment.

  Diskussion

  Samtliga lärare anser att genom högläsning blir eleverna intresserade av att läsa och eleverna får ett rikare ordförråd samt lär sig olika lässtrategier. Det finns likheter mellan tidigarestudier och studiens resultat kring högläsningens betydelse för elevernas läsinlärning. Lärarna använder sig av högläsning och syftet är detsamma samtidigt som högläsning gynnar eleversläsinlärning. Men klassrumsmiljön och lärarnas sätt att få insikt i elevernas kunskaper visarvissa skillnader i förhållande till vad tidigare studier förespråkar. Klassrumsmiljön och lärarens kompetens kan påverka elevers läsinlärning i samband med högläsning.

 • Lund, Miqaela
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Om vi bygger upp starka barn behöver vi inte ’’fixa’’ brutna vuxna.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Bowlbys anknytningsteori utgår från anknytningens eller bindningens betydelse för det lilla barnets mentala utveckling. Den emotionella bindningen till modern (eller annat modersubstitut) anses grundläggande för barnets fortsatta psykiska hälsa, utan den trygga tillgivna bindningen blir inte närhetsbehovet hos det lilla barnet tillfredsställt och blir då reagerar barnet med att då senare i livet vända sig till brottslighet, detta enligt Bowlbys egna observationer hos unga som begått brott (Perris, ss. 112-13, 21-23).

  Syfte

  Syftet är att prova Bowlbys anknytningsteori som utgångspunkt för ett inkluderande arbetssätt→ Hur arbetar pedagoger för att bemöta barns skilda behov?→ Hur ser pedagoger på barns olikheter?

  Metod

  Jag har sedan gjort en analytisk läsning av litteraturen om Bowlbys anknytningsteori för att identifiera de viktigaste didaktiska implikationer i relation till frågor om inklusion i den svenska mångkulturella förskolan av idag i relation till kön, samhällsklass, etnicitet och särskilda inlärningshinder. Min analytiska läsning av Bowlbys texter har inte varit strikt regelstyrd utan visst utrymme har lämnats för utrymme för egna reflektioner, vilka presenteras och illustreras i metod delen. Utöver detta har jag har intervjuat tre förskollärare, anställda vid en förskola i Västsverige om hur de arbetar i relation till inklusions frågor som ett sätt att testa hur och om idéer kring anknytningsteori och dess didaktiska implikationer fölls i förskolan. Ett glapp har identifierats. Detta glapp kommenteras i texten och ytterligare didaktiska implikationer för förskolan och lärarutbildning tagits fram.

  Resultat

  Resultatet visar på att grunden till ett starkt arbetslag är planering, dokumentation, reflektion kring tidigare händelser och en vilja att förbättra genom förberedelse. Det framkommer också data om anknytningens betydelse för barnets möjlighet till en positiv relation med pedagogen. Dessa två faktorer lägger grunden för ett gott och konstruktivt arbete med att ha ett inkluderande förhållningssätt och acceptans för olikheter.

 • Lundin Patrna, Emil
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Remgård, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Musik i fritidshemmet: En studie om förekomsten av musikaktiviteter i fritidshemmet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien behandlar musik och dess tillämpning inom fritidshemmet. Musik på fritidshemmet är ett område med näst intill obefintlig forskning. Forskning inom musik visar däremot att musikinslag i barns vardag, framför allt inom leken, stimulerar kreativitet och fantasi samtidigt som barnen utvecklas emotionellt såväl som motoriskt. Musikutövande är ofta någonting som kan ske i grupp där man antingen musicerar eller upplever musiken tillsammans. Att fungera i grupp är även centralt på fritidshemmet, där sociala samspel har en stor del i verksamheten. På så vis är musiken ett ämne som har stor möjlighet att tillämpas på fritidshemmet.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur fritidspersonal arbetar med musik i fritidshemmets verksamhet, samt hur intresset för musik ser ut hos personal och elever. Ytterligare studeras hur personalens intressen påverkar innehållet i verksamheten, men också vilka möjligheter det finns för eleverna till lärande i musik.

  Metod

  I denna studie används kvalitativa intervjuer och fokusgruppsintervjuer samt kvalitativa observationer i form av inventering med fokus på miljön. Urvalet bestod av två olika fritidshem där totalt fyra personer ur fritidshemspersonalen och sexton elever intervjuades.

  Resultat

  Resultatet visar att även om intresset för musik på olika sätt finns hos fritidspersonalen upplever de svårigheter i att utöva musik tillsammans med eleverna. Personalens känsla av oförmåga är bland annat en faktor till att musikaktiviteter inte har en så stor plats i verksamheterna. Vad som däremot förekommer är mycket dans och bakgrundsmusik, men aktiviteter där eleverna själva får musicera hör till ovanligheterna. Till skillnad från personalens intresse för musik, som varierande mycket mellan individer, visade majoriteten av eleverna ett större intresse för musik. Detta intresse sträcker sig dock inte längre än till att lyssna och dansa, vilket enligt en av de intervjuade troligtvis beror på att de inte blivit introducerade för musicerande aktiviteter.

 • Petersson, Christer
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Skönlitteraturens bidrag: En studie om lärares resonemang kring användandet av skönlitteratur i skolundervisningen2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om lärares tankar och resonemang kring användandet av skönlitteratur i undervisningen. I studien lyfts det fram vilka möjligheter skönlitteraturen öppnar upp i undervisningen.

  • Syftet med studien är att undersöka F-3 lärares resonemang kring användandet av skönlitterära texter i sin undervisning.

  Studien är en kvalitativ studie där fem intervjuer med lärare från två skolor genomfördes. Datan analyserades med hjälp den fenomenografiska metodansatsen.

  Ur bearbetningen av intervjumaterialet har fyra stycken beskrivningskategorier skapats: Skapa läsupplevelse och njutning, För läsintresset, För en ökad läs- och skrivutveckling och För ökad kunskap om omvärlden. Resultatet av studien visar att lärarna har goda kunskaper om vad skönlitteraturen kan användas till i undervisningen.

 • Hamad, Rozgar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Ulrika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lärplattan i förskolan: Ett lärande verktyg i matematikundervisningen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den digitala tekniken, lärplattan- har under en längre tid varit ett redskap i skolan och nu mer förekommande även i förskolan som ett hjälpmedel som lyfts fram för att ge barnen en ökad möjlighet att möta, förstå och ge ny kunskap i olika ämnesområden i undervisningen, som till exempel matematik. I denna studie undersöker vi förskollärarnas erfarenheter och inställningar till hur lärplattan används som ett pedagogiskt komplement till matematikundervisning. Vi vill även ta reda på vilka möjligheter lärplattan bidrar med och hur den kan stödja barns lärande och samspel, samt vilka svårigheter som kan uppstå i användningen av lärplattan i matematiken.

  Studiens syfte är att skapa kunskap om hur lärplattan kan användas i förskolans matematikundervisning.

  Metoden för denna studie är en kvalitativ studie med self-report som redskap för att ta del av pedagogernas beskrivningar om användandet av lärplattan. Self-reporten innehåller öppna frågor för nio stycken verksamma förskollärare/respondenter i södra Sverige. Utgångspunkt för analysen i denna studie har tagits i våra forskningsfrågor och i de sociokulturella teorier där samspel beskrivits av bland annat Vygotskij och Säljö.

  I resultatet av studiens self-report framkom det att alla förskollärare har kompetens för lärplattan och att de såg både möjligheter och svårigheter kring användandet av lärplattan i matematikundervisningen. Lärplattan är ett komplement som kan stödja barns samspel och lärande på ett roligt sätt där ett pedagogiskt syfte med variation i undervisningen skapar möjligheter och en tillgång för alla barns lärande.

  Slutsatsen i studien visar att lärplattan i matematikundervisningen användes främst för de äldre förskolebarnen. Förskollärarnas utbildning, kompetens och fortbildning gav dem kunskaper i att både kunna använda lärplattan i matematikundervisningen och att kunna begränsa användning och skärmtid. Detta var särskilt tydligt bland de som arbetade med de yngre barnen (1–3 år) där lärplattan används mer sällan. Förskollärarna betonade för att lärplattan ska kunna användas i ett pedagogiskt syfte bör man som pedagog ha ett medvetet förhållnings sätt till användningen av lärplattan och alltid vara närvarande när barn använder den, annars riskerar lärplattan att endast bli ett tidsfördriv.

 • Jonsson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sterling, Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Vad är kvalitet i förskolan?: Pedagogers syn på systematiskt kvalitetsarbete2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det systematiska kvalitetsarbetet är en stor del av förskolan och finns reglerat i läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2016, s14-15). Arbetet är till för att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten. Under vår utbildning till förskollärare upptäcktes hur stora skillnader det fanns på hur det systematiska kvalitetsarbetet utfördes, beroende på vilken förskola man är verksam på. Vår upplevelse är att det saknas riktlinjer kring hur arbetet ska utföras och användas i verksamheten. Syftet med studien blev därför att undersöka verksamma pedagogers syn på kvalitet i förskolan och hur de använder det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheten.

  Metoden som användes för att ta reda på pedagogers syn föll på self report, detta för att undvika påverkan utifrån. Intervjuobjekten får chans att berätta fritt om deras upplevelser kring användandet av systematiskt kvalitetsarbete i deras verksamhet. Sammanlagt fick vi tillbaka sex av nio utlämnade self reports.

  I resultatet kunde vi utläsa att samtliga pedagoger använde sig av systematiskt kvalitetsarbete i deras verksamhet, dock med stora skillnader. Fokus låg ofta på utförande av aktiviteter, förändringar av miljö och rutiner. Enbart två av sex pedagoger lyfte fokus på barns utveckling och lärande, vilket även tidigare studier har påvisat som ett problem. Vi kunde också se att utvärdering av verksamheten sker olika ofta och på olika sätt. De pedagoger som använde sig av dokumentationsverktyget Pluttra upplevde vi hade bättre rutin och kunskap kring hur de kopplar projekt och aktiviteter till läroplansmålen i samband med utvärderingen i det systematiska kvalitetsarbetet. Begreppet kvalitet och de intervjuade pedagogernas syn på kvalitet i förskolan kan kort sammanfattas med att kvalitet är när varje barn ges möjlighet till utveckling anpassat efter det enskilda barnet i samspel med lyhörda och närvarande pedagoger. Något som enbart två av sex pedagoger ansåg sig kunna leva upp till när de arbetade medvetet med läroplansmålen.

 • Lind, Sofia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rodin, Marlene
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Musik i fritidshemmet: En studie om det praktiska utövandet av musikaktiviteter på ett fritidshem2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien avhandlar förekomsten och innehållet i musikaktiviteter på ett specifikt fritidshem.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur musik används och utövas i fritidshemmets verksamhet, utifrån ett specifikt fritidshem i Västra Götaland. I detta undersöks även fritidslärarnas roll, betydelse och uppfattningar kring det praktiska utövandet av musikaktiviteter. Även elevernasuppfattningar av musikaktiviteterna belyses i studien.

  Metod

  Eftersom att studiens syfte är att granska hur musik används och utövas på fritidshemmet såvaldes nedanstående metoder för samla in det empiriska materialet. Metoderna bestod avkvalitativa intervjuer med både fritidslärare och elever, observationer utifrån ettobservationsschema samt observation i form av inventering. Inventeringen utgick ifrånelevernas och lärarnas uppfattningar om instrumentens, teknikens och lokalernas förekomst.

  Resultat

  Studiens resultat visar att det förekommer musikaktiviteter regelbundet på det aktuellafritidshemmet i form av spontana musikstunder, teaterprojekt, musiklyssnande ochinstrumentspel.

 • Nazari, Zinab
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tronstad, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bildstöd: En studie om hur bildstöd används i fritidshemmet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Denna kvalitativa studie grundar sig i intervjuer och observationer inom fritidshemmet för att få en föreställning av hur bildstöd tillämpas i verksamheten. Tidigare forskning inom skolans verksamhet visar på goda resultat när det gäller hur bildstöd kan hjälpa elever i deras kommunikation samt i deras språk-, läs- och skrivutveckling. Det visar även på positiva effekter av att alltid ha bildstöd tillgängligt, då eleverna kan ta del av detta stöd efter eget behov eller intresse.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger uttrycker att bildstöd kan användas i fritidshemmets verksamhet utifrån deras egna erfarenheter. Vidare utforskas det hur, och i vilket syfte, bildstöd presenteras i fritidshemmets verksamhet.

  Metod

  Undersökningen utgår från en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt perspektiv. Datainsamlingen genomförs genom semistrukturerade intervjuer. Observationer utförs i form av inventering av fritidshemmets lokaler. I studien ingick tre skolor med sammanlagt fem intervjuade pedagoger.

  Resultat

  I resultatet framkommer det att bildstödet främst används för att skapa struktur på fritidshemmet, eller för att stödja barns utveckling och lärande. Pedagogerna i studien hade goda kunskaper om bildstöd och dess användningsområden. De såg ett samband mellan användandet av bildstöd och hur det kan skapa en trygg barngrupp. Bildstöd används i olika omfattningar på de studerade fritidshemmen. I de fall pedagogerna som säger sig vilja använda bildstödet i högre grad efterfrågades resurser som tid och mer kunskap inom området.

 • Olander, Agnes
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Andersson, Henrik
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sundler, Annelie Johansson
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bremer, Anders
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Faculty of Health and Life Sciences, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Ljungström, Lars
  Department of Infectious Diseases, Institute of Biomedicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Prehospital characteristics among patientswith sepsis: a comparison between patients with or without adverse outcome2019Ingår i: BMC Emergency Medicine, ISSN 1471-227X, E-ISSN 1471-227X, artikel-id 19:43Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The prehospital care of patients with sepsis are commonly performed by the emergency medical services. These patients may be critically ill and have high in-hospital mortality rates. Unfortunately, few patients with sepsis are identified by the emergency medical services, which can lead to delayed treatment and a worse prognosis. Therefore, early identification of patients with sepsis is important, and more information about the prehospital characteristics that can be used to identify these patients is needed. Based on this lack of information, the objectives of this study were to investigate the prehospital characteristics that are identified while patients withseps is are being transported to the hospital by the emergency medical services, and to compare these values to those of the patients with and without adverse outcomes during their hospital stays.

  Methods: This was a retrospective observational study. The patients’ electronic health records were reviewed and selected consecutively based on the following: retrospectively diagnosed with sepsis and transported to an emergency department by the emergency medical services. Data were collected on demographics, prehospital characteristics and adverse outcomes, defined as the in-hospital mortality or treatment in the intensive care unit, and analysed by independent sample t-test and chi-square. Sensitivity, specificity and likelihood ratio, of prehospital characteristics for predicting or development of adverse outcome were analysed.

  Results: In total, 327 patients were included. Of these, 50 patients had adverse outcomes. When comparing patients with or without an adverse outcome, decreased oxygen saturation and body temperature, increased serumglucose level and altered mental status during prehospital care were found to be associated with an adverse outcome.

  Conclusions: The findings suggests that patients having a decreased oxygen saturation and body temperature, increased serum glucose level and altered mental status during prehospital care are at risk of a poorer patient prognosis and adverse outcome. Recognizing these prehospital characteristics may help to identify patients with sepsis early and improve their long-term outcomes. However further research is required to predict limit values of saturation and serum glucose and to validate the use of prehospital characteristics for adverse outcome in patients with sepsis.

 • Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Josefsson, Elsa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rätt förutsättningar?: Om implementeringen av fritidshemmets läroplan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Fritidshemmet har sedan 2016 haft ett eget kapitel i läroplanen. I detta kapitel anges vad fritidshemmets verksamhet syftar till och det centrala innehåll som undervisningen i fritidshemmet skall behandla. Fritidshemmen är ålagda att arbeta läroplanstyrt i sina verksamheter. Fritidslärares och rektorers förutsättningar för att implementera läroplanen ser mycket olika ut. Vi har undersökt vilka förutsättningar som fritidslärare och rektorer upplever att de har för att implementera läroplanens kapitel för fritidshem i sina verksamheter.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar som fritidslärare och rektorer upplever att de har för att implementera innehållet i läroplanens kapitel för fritidshemmet.

  Metod

  Studien har genomförts med kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet har kategoriserats och analyserats ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.

  Resultat

  Resultatet av studien har belyst flera områden då materialet varit rikt. Studien visar att implementeringen av läroplanen i fritidshemmet inte har varit helt lätt att genomföra. Olika förutsättningar påverkar implementeringen av läroplanen, som vilken syn fritidslärare och rektorer har på verksamheten, vilken tid de har till samtal och dialog om uppdraget och till planering och utvärdering av verksamheten, men också lokaler och ekonomiska resurser. Utbildningsnivån hos fritidshemmets personal är en viktig aspekt för att implementera läroplanen, likaså att man som utbildad fritidslärare är den som är bärare av såväl kunskap om läroplanen och hur den skall implementeras som kvalitetssäkring av fritidshemmets verksamhet. Det som också framträder i studien är att den fysiska närvaron av personal på arbetsplatsen är en förutsättning för att kunna arbeta läroplanstyrt. En förutsättning för implementering är också rektors kunskaper om fritidshemmets situation och att de har en medvetenhet om fritidslärares behov.

 • Ask, Jonathan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Gustafsson, Maja
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  IKT ur fritidslärarens perspektiv: en studie om fritidslärarens kompetenser gällande IKT2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under 2018 reviderades läroplanen och nya mål och kunskapskrav sattes upp gällande digitala verktyg och medier, även kallat IKT. Detta anser vi vara ett mycket relevant ämne då det digitala idag dominerar i samhället och tekniken går framåt. I studien ställs följande frågor:

  - Vad har fritidshemmet för resurser att möta de nya målen i läroplanen gällande IKT?

  - Vad är fritidslärares attityd till de nya målen gällande IKT i läroplanen?

  Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur fritidslärare idag möter de nya målen i läroplanen gällande IKT och även vad fritidshemmen har för tillgång till material. Fritidslärarens personliga inställning är också relevant i undersökningen. Här kommer det alltså både redovisas attityd- och resursfrågor.

  Studien baseras på en kvalitativ metod, där fem fritidslärare eller fritidspedagoger har blivit intervjuade. I resultatet framgår det hur de ser på IKT, dess utveckling och vad de har för resurser att tillgå. Den uppfattningen som dominerar inom ämnet IKT, både vad gäller egen kunskap om material och kunskaper om målen i läroplanen, är en positiv ton blandat med en hel del osäkerhet. En annan sak som alla intervjuade hade gemensamt var att de tyckte de saknade resurser av alla de slag. I studien finns syns däremot ett mönster att de yngre som intervjuat har en större självsäkerhet än de äldre respondenterna.

 • Babawi, Sarmad
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Jillesjö, Robin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fysisk aktivitet i fritidshem: En intervjustudie om hur fritidslärare skapar förutsättningar för barn att bli fysiskt aktiva2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien belyser den fysiska aktiviteten på fritidshem med inriktning mot hur fritidslärarna på tre olika fritidshem arbetar övergripande med olika metoder att lära ut i utövandet av fysiskaktivitet i fritidshem. Vi belyser även vad fritidslärana anser om betydelsen av fysisk aktivitet för barnen. Syftet med studien är att belysa de förutsättningar som barn ges till fysisk aktivitet på fritidshem. Vår frågeställning i studien är: Hur skapar fritidslärare förutsättningar för elever att bli delaktiga till fysisk aktivitet?

  Valet av studiens metod är den semistrukturerade kvalitativa metoden, där vi samlade in relevant data som kunde besvara vår frågeställning. Vi har genomfört sex intervjuer med trefritidslärare på tre olika fritidshem. Vi har använt oss av Urie Bronfenbrenners utvecklingsteorisom visar på relationen mellan barnen och samhället.

  Studiens resultat visar att alla fritidslärare som har deltagit i studien anser att det är en viktigdel i arbetet på fritidshemmet att arbeta för att skapa förutsättningar som bidrar till att barnen blir fysiskt aktiva. Vidare framkom det att fritidslärarna anser att arbetet med fysisk aktivitet på fritidshem grundar sig i fyra olika aspekter: planerade aktiviteter; fritidslärarnas förhållningssätt; miljö ute och inne; och tid.

 • Fredriksson, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Rudbäck Lindblom, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  IKT i fritidshemmet - användandet av digitala verktyg: En intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande studie syftar till att undersöka arbetssätten gällande IKT samt hur detta kan skilja sig mellan fritidshem. Det kommer även undersökas om det finns samband mellan personligt intresse och användandet av IKT i undervisningen. Studiens syfte är att belysa på vilket sätt olika fritidshem skiljer sig när det gäller arbetet med IKT, utifrån en intervjustudie med pedagoger. För att genomföra denna studie kommer kvalitativ metod att användas med intervju som datainsamlingsmetod.

  Resultatet visar på att det är få likheter när det gäller arbetssätten mellan fritidshemmen, men också att skillnaderna i arbetssätten sticker ut desto mer även inom samma skola. Dessa skillnader ligger framförallt i hur fritidslärarna ser på IKT. På den ena skolan ser pedagogerna på IKT som ett sätt att lära ut pedagogiskt samtidigt som de använder det som rekreation för eleverna. Den andra skolan använder IKT enbart som ett pedagogiskt hjälpmedel. Det finns stora skillnader i kompetens, både mellan skolorna och inom ena skolan, men också att rektorns syn på kompetensutveckling uppfattas olika. Det framkom även att det personliga intresset är en avgörande faktor i hur mycket IKT används på fritidshemmet. På ena skolan tas det personliga intresset tillvara och används i undervisningen, medan det på andra skolan stannar det personliga intresset vid pedagogens egen användning snarare än att tas med i undervisningen. Ålder är också en faktor som spelar in i både användandet av IKT och i det personliga intresset. Detta då de äldre pedagogerna i studien ser att deras generation inte använde IKT som ett levande verktyg och att deras förkunskaper sätter stopp för en vidare utveckling inom ämnet.

 • Gmoser, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ferreira, Jorge
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lennartsson, Patrik R.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Post-treatment of Fungal Biomass to Enhance Pigment Production2019Ingår i: Applied Biochemistry and Biotechnology, ISSN 0273-2289, E-ISSN 1559-0291Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A new post-treatment method of fungal biomass after fermentation is revealed. The post-treatment strategy was utilized to produce pigments as an additional valuable metabolite. Post-treatment included incubation at 95% relative humidity where the effects of harvesting time, light, and temperature were studied. Pigment-producing edible filamentous fungus Neurospora intermedia cultivated on ethanol plant residuals produced 4 g/L ethanol and 5 g/L fungal biomass. Harvesting the pale biomass after 48 h submerged cultivation compared to 24 h or 72 h increased pigmentation in the post-treatment step with 35% and 48%, respectively. The highest pigment content produced, 1.4 mg/g dry fungal biomass, was obtained from washed biomass treated in light at 35 °C whereof the major impact on pigmentation was from washed biomass. Moreover, post-treated biomass contained 50% (w/w) crude protein. The post-treatment strategy successfully adds pigments to pre-obtained biomass. The pigmented fungal biomass can be considered for animal feed applications for domestic animals.

 • Astiani, D
  et al.
  Faculty of Forestry, Universitas Tanjungpura.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gusmayanti, E
  Faculty of Agriculture, Universita Tanjungpura.
  Widiastuti, T
  Faculty of Forestry, Universitas Tanjungpura.
  Burhanuddin,
  Faculty of Forestry, Universitas Tanjungpura.
  Local knowledge on landscape sustainable-hydrological management reduces soil co2 emission, fire risk and biomass loss in west Kalimantan Peatland, Indonesia2019Ingår i: Biodiversitas, ISSN 1412-033X, E-ISSN 2085-4722, Vol. 20, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Astiani D, TaherzadehMJ, Gusmayanti E, WidiastutiT, Burhanuddin.2019. Local knowledge on landscape sustainable-hydrological management reduces soil CO2 emission, fire risk and biomass loss in West Kalimantan Peatland, Indonesia.Biodiversitas 20:725-731.Local knowledge in managing peatlands, especially in the area of peat hydrology, has been practiced through generations to manage peatlands for agriculture and small scale gardens. Farmers in West Kalimantan have developed the way to conserve water by making simple dams using soil or woody plants to hold water from the peat upstream areas on small channels or rivers. To reduce puddles during rain or tides, people make small trenches, so-called parit cacingin the middle of the larger channel. The trench cross-section size is ~30-40 cm2. This channel can maintain the peat waterlevel to the extent of the depth of the channel. These channels, at the same time, are useful, for a clear, easy land ownership border for one farmer family land. The results of COemissions assessment at various water levels on the peatland landscape demonstrate that the landscape which surrounded by the parit cacingtrenches can maintain lower CO2 emissions compared to the one that has deeper water levels. The knowledge to develop this channel has also reduced the risk of peatland fire hazard and the amount of peat biomass loss on a fire event. An assessment on the effect of water level on the loss of peat biomass when burned, reduce 30-78% loss risks if compared to water table depth of 60-80cm, which is assumed as general practices on peatland recently.The practices of the knowledge on peatlands hydrology management can reduce the risk of peatland soil CO2 emission as well as loss of peat mass through decomposition and during peat fires.

 • Shahryari, Zohre
  et al.
  Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman.
  Fazaelipoor, Mohammad H.
  Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman.
  Ghasemi, Younes
  Pharmaceutical Sciences Research Center, Shiraz University of Medical Sciences.
  Lennartsson, Patrik R.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Amylase and Xylanase from Edible Fungus Neurospora intermedia: Production and Characterization2019Ingår i: Molecules, ISSN 1420-3049, E-ISSN 1420-3049, Vol. 24, nr 4Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Integrated enzyme production in the biorefinery can significantly reduce the cost of the entire process. The purpose of the present study is to evaluate the production of two hydrolyzing enzymes (amylase and xylanase) by an edible fungus used in the biorefinery, Neurospora intermedia. The enzyme production was explored through submerged fermentation of synthetic media and a wheat-based waste stream (thin stillage and wheat bran). The influence of a nitrogen source on N. intermedia was investigated and a combination of NaNO3 and yeast extract has been identified as the best nitrogen source for extracellular enzyme production. N. intermedia enzymes showed maximum activity at 65 degrees C and pH around 5. Under these conditions, the maximum velocity of amylase and xylanase for starch and xylan hydrolysis was found to be 3.25 U mL(-1) and 14.77 U mL(-1), respectively. Cultivation of N. intermedia in thin stillage and wheat bran medium resulted in relatively high amylase (8.86 +/- 0.41 U mL(-1), 4.68 +/- 0.23) and xylanase (5.48 +/- 0.21, 2.58 +/- 0.07 U mL(-1)) production, respectively, which makes this fungus promising for enzyme production through a wheat-based biorefinery.

 • Bátori, Veronika
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lundin, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Åkesson, Dan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lennartsson, Patrik R.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Zamani, Akram
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  The Effect of Glycerol, Sugar, and Maleic Anhydride on Pectin-Cellulose Thin Films Prepared from Orange Waste2019Ingår i: POLYMERS, Vol. 11, nr 3Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study was conducted to improve the properties of thin films prepared from orange waste by the solution casting method. The main focus was the elimination of holes in the film structure by establishing better cohesion between the major cellulosic and pectin fractions. For this, a previously developed method was improved first by the addition of sugar to promote pectin gelling, then by the addition of maleic anhydride. Principally, maleic anhydride was introduced to the films to induce cross-linking within the film structure. The effects of concentrations of sugar and glycerol as plasticizers and maleic anhydride as a cross-linking agent on the film characteristics were studied. Maleic anhydride improved the structure, resulting in a uniform film, and morphology studies showed better adhesion between components. However, it did not act as a cross-linking agent, but rather as a compatibilizer. The middle level (0.78%) of maleic anhydride content resulted in the highest tensile strength (26.65 +/- 3.20 MPa) at low (7%) glycerol and high (14%) sugar levels and the highest elongation (28.48% +/- 4.34%) at high sugar and glycerol levels. To achieve a uniform film surface with no holes present, only the lowest (0.39%) level of maleic anhydride was necessary.

 • Aski, Abolfazl Lotfi
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Borghei, Alimohammad
  Department of Biosystem Mechanical Engineering, Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch.
  Zenouzi, Ali
  Iranian Research Organizations for Science and Technology (IROST).
  Ashrafi, Nariman
  Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Effect of Steam Explosion on the Structural Modification of Rice Straw for Enhanced Biodegradation and Biogas Production2019Ingår i: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 14, nr 1, s. 464-485Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The goal of this study was to develop an operational steam explosion pretreatment for effective modification of rice straw chemical structure in order to improve its biodegradability and methane yield. The parameters of pressure (5 bar to 15 bar), moisture (0% to 70%), and time (1 min to 15 min) were studied in steam explosion pretreatment. The steam explosion efficiency was investigated according to the changes in crystallinity structure and chemical composition on rice straw, as well as the methane yield from straw. Steam explosion changed the structure linkages between the lignin and carbohydrate, which was indicated by a reduction in the peak intensities in the bonds from 1648 cm(-1) to 1516 cm(-1). After pretreatment, the crystallinity index of the rice straw in the 10 bar-10 min cycle with no moisture and 15 bar-10 min cycle with 70% moisture increased from 22.9% to 28.3% and 28.6%, respectively. Steam explosion efficiently decreased the lignin. The highest reduction in the amount of lignin was observed with the 10 bar-10 min cycle, which reached from 18.6% to 13.0%. The methane yield increased with the cycles 10 bar-10 min and 15 bar-15 min with 35% moisture, and 15 bar-10 min with 70% moisture by 113%, 104%, and 147% compared to that of the untreated straw, respectively. Moreover, the highest biodegradation percent of the rice straw was obtained in these cycles.

 • Asadollahzadeh, Mohammadtaghi
  et al.
  Ghasemian, Ali
  Saraeian, Ahmadreza
  Resalati, Hossein
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Production of Fungal Biomass Protein by Filamentous Fungi Cultivation on Liquid Waste Streams from Pulping Process2018Ingår i: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 13, nr 3, s. 5013-5031Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to convert the spent liquors obtained from acidic sulfite and neutral sulfite semi-chemical (NSSC) pulping processes into protein-rich fungal biomass. Three filamentous fungi, Aspergillus oryzae, Mucor indicus, and Rhizopus oryzae, were cultivated on the diluted spent liquors in an airlift bioreactor with airflow of 0.85 vvm at 35 degrees C and pH 5.5. Maximum values of 10.17 g, 6.14 g, and 5.47 g of biomass per liter of spent liquor were achieved in the cultivation of A. oryzae, M. indicus, and R. oryzae on the spent sulfite liquor (SSL) diluted to 60%, respectively, while A. oryzae cultivation on the spent NSSC liquor (SNL) diluted to 50% resulted in the production of 3.27 g biomass per liter SNL. The fungal biomasses contained 407 g to 477 g of protein, 31 g to 114 g of fat, 56 g to 89 g of ash, and 297 g to 384 g of alkali-insoluble material (AIM) per kg of dry biomass. The amino acids, fatty acids, and mineral elements composition of the fungal biomasses corresponded to the composition of commercial protein sources especially soybean meal. Among the fungi examined, A. oryzae showed better performance to produce protein-rich fungal biomass during cultivation in the spent liquors.

 • Jabbari, Mostafa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Skrifvars, Mikael
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Åkesson, Dan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  New Solvent for Polyamide 66 and Its Use for Preparing a Single-Polymer Composite-Coated Fabric2018Ingår i: International Journal of Polymer Science, ISSN 1687-9422, E-ISSN 1687-9430Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Polyamides (PAs) are one of the most important engineering polymers; however, the difficulty in dissolving them hinders their applications. Formic acid (FA) is the most common solvent for PAs, but it has industrial limitations. In this contribution, we proposed a new solvent system for PAs by replacing a portion of the FA with urea and calcium chloride (FAUCa). Urea imparts the hydrogen bonding and calcium ion from the calcium chloride, as a Lewis acid was added to the system to compensate for the pH decrease due to the addition of urea. The results showed that the proposed solvent (FAUCa) could readily dissolve PAs, resulting in a less decrease in the mechanical properties during the dissolution. The composite prepared using the FAUCa has almost the same properties as the one prepared using the FA solution. The solution was applied on a polyamide 66 fabric to make an all-polyamide composite-coated fabric, which then was characterized. The FAUCa solution had a higher viscosity than the one prepared using the neat FA solvent, which can be an advantage in the applications which need higher viscosity like preparing the all-polyamide composite-coated fabric. A more viscous solution makes a denser coating which will increase the water /gas tightness. In conclusion, using the FAUCa solvent has two merits: (1) replacement of 40% of the FA with less harmful and environmentally friendly chemicals and (2) enabling for the preparation of more viscous solutions, which makes a denser coating.

 • Darcy, Laura
  Högskolan i Jönköping, HHJ. CHILD.
  The everyday life of young children through their cancer trajectory2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The young child’s experiences of living with cancer are crucial to providing evidence based care. The overall aim of this thesis was to explore and describe experiences of health and functioning in the everyday life of young children with cancer, over a three year period from diagnosis, to provide insights and suggestions to improve evidence based care.

  The first and second papers in the series of four for this thesis used a qualitative content analysis to describe the child’s experiences shortly after diagnosis and six and 12 months later. The third paper used mixed methods to identify a comprehensive set of ICF-CY codes describing everyday health and functioning in the life of the young child with cancer. The fourth paper used the identified comprehensive set of ICF-CY codes to follow changes in everyday health and functioning over the study’s entire three year period from diagnosis.

  Entry into the health-illness transition was characterised by trauma and isolation. Health and functioning in everyday life was utterly changed and physical difficulties were at their peak. The passage through transition was characterised by an active striving on the part of the child to make a normal everyday life of the cancer experience. Difficulties affecting health and functioning in everyday life decreased and changed during the trajectory, though feelings of loneliness prevailed. A new period of stability in the child’s post treatment life was seen from two years after diagnosis and onwards, with (re)-entry to preschool/school and other social activities. However, an increase in difficulties with personal interactions with others and access to, and support from healthcare professionals was seen. Variances were seen within individual children’s’ trajectories.

  In summary it can be stated that the everyday life of young children with cancer changes over time and health care services are not always in phase with these changes. Young children living with cancer want to be participatory in their care and to have access to their parents as protectors.

  They need access to and ongoing contact with peers and preschool. Although physical difficulties in living an everyday life with cancer reduce over time, new difficulties emerge as the child post cancer treatment re-enters society. A structured follow-up throughout the cancer trajectory and not just during active treatment is necessary. A child-centered philosophy of care would guide the child towards attainment of health and well-being.

  Both the child’s own perspective and a child’s perspective as described by adults caring for them should be seen on a continuum, rather than as opposites. This view could help ensure that young children become visible and are listened to as valuable contributors to care planning. Knowledge of health-illness transition can be useful in illustrating everyday health and functioning through long term illness trajectories.

 • Tattersall Wallin, Elisa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nolin, Jan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Time to read: Exploring the timespaces of subscription-based audiobooksIngår i: New Media and Society, ISSN 1461-4448, E-ISSN 1461-7315Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With remediation of the printed book into audiobook subscription services, reading by listening is becoming a popular alternative to reading by seeing. This article explores when people read by listening and whether there may be a shift regarding the places and times people read by listening rather than by seeing. Based on a considerable dataset from a Swedish subscription service for digital books, this article reveals that audiobook reading takes place at somewhat different times than expected and that subscribers read significant amounts each day. The findings indicate that the remediation into reading by listening using digital audiobooks may close the gender gap common in reading, as the reading practices of men and women are very similar, with men even reading slightly more than women. The reading practices of young adults are also similar to the larger population. Furthermore, the concepts stationary reading, mobile reading and stationary/mobile reading are introduced.

 • Jönsson, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nellsin, Natalie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Stenberg, Wilhelm
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållbara transporter – En studie för hållbar utveckling i transportlogistik2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Klimatfrågan blir allt viktigare i dagens samhälle. Halten av koldioxid har ökat i atmosfären och är nu det högsta på 800 000 år. Ökningen beror på den mänskliga faktorn samt den ökade förbrukningen av fossila bränslen de senaste 70 åren. Med detta i beaktande har uppdragsgivaren till examensarbetet efterfrågat hur användning av historisk data kan ligga till grund för miljömässiga beslut.   Den här fallstudien avser att beräkna koldioxidutsläpp från lastbilstransporter med hjälp av beräkningsverktyget NTM. Koldioxidutsläpp har beräknats mellan distributionslager i Jönköping till terminal i Sundsvall samt leveranser från terminal ut till kund, the last mile.  Studien bygger på en empirisk fallstudie där kunskapen grundas på verkliga observationer från historisk data som ligger till grund för beräkningarna. Informationsinsamling sker genom mixed-method, vilken kombinerar kvalitativa och kvantitativa studier.   I resultatet beräknas koldioxidutsläpp på direkttransporter och mjölkrundor. Resultatet påvisar att mjölkrundor är mer effektivt jämfört med direkttransporter med avseende på miljön. Vidare har ett samband tagits fram för att ta reda på vad respektive sändnings har för koldioxidbidrag i den avsedda rutten. Detta genereras ett approximativt värde som kan tillämpas av uppdragsgivaren.

 • Jonsson, Jonathan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kellerth, Theo
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Åstadkomma finansiell styrka genom räntabilitetsanalys2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande rapport behandlar ekonomiska handlingar och analyserar ett företags finansiella styrka utifrån relevanta nyckeltal som kan appliceras utifrån Du-Pont modellen. Utifrån följande analys visualiseras och beaktas företagets ekonomiska position på marknaden. Analysen grundar sig och är utformad enligt en kvalitativ metod innehållande ostrukturerade intervjuer och ett iaktagande av företagets aktiviteter. Den ekonomiska analysen är ämnad att utgå från logistikbranschen, med perspektivet från ett tredjepartslogistikföretag, läsaren bör därför ha i åtanke att kvoter kan differera branscher i mellan. För att kunna genomgå analysen har ekonomiska dokument i form av företagets bokslut använts för att styrka de nyckeltal som presenteras i rapporten. Genom att få en överblick över företagets situation kring lager, hantering och andra tillhörande ekonomiska faktorer kan en Du-Pont modell appliceras och en överblick likaväl som en djupgående syn på dess finansiella styrka ges. Efter den rådande analysen har ett flertal slutsatser kunnat dras där nyckeltal som behöver stärkas har kunnat identifieras. Det främsta nyckeltalet som rapporten kommer att lägga fokus på, för att rådslå kring förbättringsmöjligheter, är vinstmarginal. Utifrån analysen har en identifiering av sagt nyckeltal gjorts där lösningsförslagen ligger i en reformering av intäkter samt utgifter, vilket kan främja en mer hälsosam räntabilitet. Lösningsförslag för att främja en mer hälsosam räntabilitet ligger i att utnyttja företagets resurser för att säkerställa att kapacitet inte går outnyttjad samt söka kunder vars lager innehar en hög omsättning. Kunder med hög omsättning på sina varor leder till högre hanteringsintäkter vilket främjar företaget i fråga. Rapporten kan vara till nytta för företagets ledning som hjälp i framtida beslutsfattning, målsättning och prognostisering.   

 • Johansson, Felicia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lindquist, Catrin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Returprocessens påverkan på relationen mellan kund och företag2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  E-handel är i nuläget ett etablerat fenomen som växer för varje år. I samband med att e-handen breder ut sig och försäljningen mellan olika länder ökar bidrar det även till en ökad returgrad. Returgraden inom e-handel är den högsta i jämförelse med övriga försäljningskanaler och är ett hot för många företags överlevnad. För att vända returen till någonting positivt kan returprocessen användas för att stärka kundlojalitet och kundvärde genom segmenterade lösningar.  Syftet med rapporten är att identifiera de steg en konsument går igenom i en returprocess och om dessa aktiviteter kan skapa lojalitet och kundtillfredsställelse som stärker relation mellan konsument och företag. För studien utformades det en enkätundersökning för konsumenter som returnerat en produkt på Etonshirts.com. Från enkätundersökningen framgick det att stor andel av respondenterna var mycket nöjda med företagets returprocess men även att det fanns områden som kan utvecklas. För att bekräfta vilka steg en konsument går igenom under en returprocess gjordes en flerfallstudie av fem svenska e-handelsföretag. Studien bekräftar vilka steg som finns och att de kan skilja sig mellan företag. En observationsstudie utfördes i syfte med att identifiera företagets steg i en returprocess, detta för att bekräfta vilka steg ett företag har och hur det i sin tur påverkar kundens process.  För att en återförsäljare ska kunna generera kundnöjdhet måste återförsäljaren förstå sina konsumenters beteende och en returprocess bör anpassas beroende på segment och marknad. Kundnöjdheten kan nås genom effektivitet, bekvämlighet och noggrannhet som bidrar till lojala kunder. Beroende på hur företaget presenterar information på webbplatsen, om köpet, retursedel och returpolicy bidrar det till hur kunden upplever returprocessen och i vilken utsträckning en konsument returnerar. Den totala upplevelsen av köp och retur är viktig för att stärka relation mellan kund och företag.  

 • Akgül, Rima
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Engdahl, Christine
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Barns upplevelse och behov av stöd till en cancersjuk förälder: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Varje år får cirka 61 000 människor i Sverige en cancerdiagnos där det vissa gånger inträffar att den cancersjuke har barn. I samband med diagnosen påverkas barnets livsvärld genom att de upplever oro, rädsla och ensamhet. Som sjuksköterska vårdar vi dessa patienter och möter även deras barn. För att skapa sig en förståelse för barnens situation och möta upp till deras behov, krävs det att vi sjuksköterskor får en inblick i hur dessa barn upplever förälderns sjukdom. Många studier riktar sig till föräldrars upplevelse av barncancer och inte på barns upplevelse av en förälders cancer.

  Syftet: Syftet med studien var att utifrån litteratur lyfta barns upplevelser som anhörig till en cancersjuk förälder samt deras behov av stöd.

  Metod: En litteraturstudie baserat på åtta vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna CINAHL och PubMed och var publicerade mellan år 2009–2019.

  Resultat: Studiens resultat tyder på att många barn och ungdomar uppvisar känslor i form av oro, rädsla och ensamhet över sin förälders cancersjukdom vilket bidrar till en negativ påverkan på välbefinnandet och livskvalitén. Det framgår också att ett ökat ansvar är vanligt förekommande hos dessa barn och ungdomar vilket bidrar till en psykisk påfrestning. Det framkommer att ett ökat behov av stöd behövs och att det ligger brister i det. Resultatet innehåller fyra huvudkategorier: Att veta ger trygghet, sorgens olika uttryck, vägen mot välbefinnande & barnets ökade behov av stöd från omgivningen.

  Diskussion: Många barn bär på känslan av ensamhet och oro. Känslan av att inte uppleva delaktighet och nedsatt tillgänglighet gällande information, stöd och råd. Sjuksköterskan skall ha ökade kunskaper inom mötet med dessa barn, ha förståelse för att varje barn är unikt och att individanpassa information, stöd och råd.

 • Appring, Sofi
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ljung, Isabelle
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Endometrios: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av bemötandet av sjukvårdspersonal2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige lever mellan fem och 15% av alla kvinnor i barnafödande ålder med endometrios. Endometrios är en gynekologisk sjukdom som innebär att livmoderslemhinna växer utanför livmodern och kan spridas till andra delar av kroppen, till exempel äggstockar och bukhinna. De vanligaste symptomen är smärta och blödningsrubbningar men flera andra symptom förekommer. Endometrios är även kopplat till infertilitet. På grund av okunskap kring sjukdomen är det många kvinnor som får leva utan behandling i flera år innan en diagnos kan ställas. Flera studier tyder på att kvinnor är missnöjda med bemötandet av sjukvårdspersonal.

  Syftet med studien är därför att undersöka hur kvinnor med endometrios upplever bemötandet av sjukvårdpersonal. Genom en litteraturstudie har sex vetenskapliga artiklar granskats som belyser kvinnors upplevelser. Resultatet av denna studie visar att en del kvinnor bemöts med respekt och empati av sjukvården. De träffar en läkare som lyssnar på dem och förstår deras behov. Men det visar framför allt att kvinnor upplever en stor brist på empati och kunskap. Ingen tar deras besvär på allvar och det tar lång tid innan de träffar en läkare som kan ställa rätt diagnos. Det medför att de känner sig utsatta, ensamma och tappar tron på hälso- och sjukvården. Det behövs mer kunskap om endometrios bland vårdpersonal. Mer kunskap skulle innebära en större förståelse för hur dessa kvinnor mår och vilken hjälp de behöver.

 • Dahlberg, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jansson, Pernilla
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av att vårda patienter 80 år och äldre: En intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Individer 80 år och äldre förväntas öka de kommande åren. Världens snabbt ökade antal individer som lever allt längre kommer i framtiden innebära stora utmaningar både för hälso- och sjukvårdens personal och sjukvårdens ekonomi. Då hög ålder generellt är associerat med ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Dagens medicinska och tekniska resurser tillsammans med ökad kompetens har gjort att fler, sjukare och äldre patienter, kan erhålla akuta vårdinsatser vid svår sjukdom. Kritiskt sjuka äldre med stor samsjuklighet är de som idag har minst chans att erhålla bäst individanpassad vård med dagens sjukvårdssystem. Författarna har uppmärksammat att det finns en pågående diskussion kring intensivvården av dessa patienter inom den studerade yrkesgruppen samt att tydliga riktlinjer saknas.

  Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av att vårda patienter som är 80 år och äldre. En kvalitativ semistrukturerad intervjumetod användes. Totalt 8 intervjuer genomfördes på fyra allmänna intensivvårdsavdelningar. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Huvudfynden riktar sig främst mot etiska dilemman och svårigheter i teamarbetet. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev faktorer som påverkar bedömningar av äldre patienter. Bristande kontinuitet bland intensivvårdsläkare var en faktor. Komplexa etiska dilemman och att inte vara i samförstånd med beslut uttrycktes som en anledning till frustration i arbetet med dessa patienter. Vidare kom de med förslag och önskningar om förbättringar. Avsaknad av riktlinjer eller lämpliga screeningsystem och evidens gällande äldre patienter inom intensivvården skulle kunna vara en faktor som påverkar intensivvården av de allra äldsta intensivvårdspatienterna. Det kan vara en anledning till att beslut uppfattas av intensivvårdssjuksköterskan som godtyckliga många gånger. Etisk stress var enligt analysen vanligt förekommande i vård av den äldre intensivvårdspatienten. Framförallt gällande att genomföra omvårdnadsåtgärder som endast upplevs förlänga ett lidande.

 • Falk Kempe, Pernilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Svensson, Pär-Arne
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Unga transpersoners upplevelse av bemötande vid vårdkontakter2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I ett historiskt perspektiv har transpersoner varit en icke accepterad grupp och heteronormativa antaganden har varit det synsätt som präglat det svenska samhället. I Sverige finns idag lagar som styr vården för att alla ska få vård på lika villkor. Unga transpersoner är fortfarande i dagens samhälle en utsatt grupp, inte minst inom vården där man ser att bemötande och kunskap om dessa individer är viktiga aspekter för att öka chansen till en jämlik vård. Syftet med studien är att ur ett patientperspektiv beskriva unga transpersoners upplevelse av bemötande vid vårdkontakt. Vi har valt att göra en litteraturstudie för att sammanfatta dagens kunskap kring ämnet. Det finns få vetenskapliga artiklar publicerade inom ämnet. De kvalitativa och kvantitativa artiklarna som vi valt utifrån vårt intresseområde har analyserats och tolkats.

  Resultatet av analysen beskrivs i tre teman: bemötande, upplevelse av utsatthet i vårdmiljö och att mötas av okunskap. Resultatet visar att vården inte är anpassad för unga transpersoner. Det finns brister i bemötandet vilket skapar frustration och transpersoner upplever att de får undervisa vårdpersonalen i transrelaterad vård. Vidare belyses att transpersoner förväntas passa in i ett heteronormativt system, att de ofta känner sig i underläge samt är beroende av vårdaren och tvingas svara på obekväma frågor för att få vård. Vår tolkning av resultatet är att det finns en kunskapsbrist bland vårdpersonal och att de normer som finns inom vården idag behöver medvetandegöras. All vårdpersonal har ett ansvar att motverka diskriminering och stigmatisering inom sjukvården.

 • Fallmark, Camilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjökvist, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Upplevelser av delat ledarskap hos första linjens chefer inom akutsjukvård: En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att det är en upplevelse av hög arbetsbelastning och ansträngd psykosocial arbetsmiljö hos första linjens chefer inom dagens akutsjukvård. I ett flertal verksamheter har delat ledarskap införts som ett led i att möta de krav som ställs på första linjens chefer och samtidigt bedriva ett gott, effektivt men samtidigt hållbart och hälsofrämjande ledarskap. Syftet med studien var att studera upplevelser av delat ledarskap hos första linjens chefer inom akutsjukvård. Metoden som användes i studien var en kvalitativ metod med induktiv ansats och inspiration av fenomenologi. Datainsamlingen skedde utifrån semistrukturerade intervjuer. Nioinformanter intervjuades och materialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre huvudkategorier och tio underkategorier som beskrivs i resultatet. Resultatet visar att kommunikationen har en inverkan på hur det delade ledarskapet upplevs men också att det delade ledarskapet är komplext samt att den psykosociala arbetsmiljön är utmanande. Utifrån dessa faktorer behövs vidare forskning kring hur det delade ledarskapet kan utvecklas för att främja ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap.

 • Frid, Camilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Tomaszewska, Marzena
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hur personalomsättning, kompetensförsörjning och rekrytering påverkar den psykosociala arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg: en kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personalomsättning inom vård- och omsorgsorganisationer för med sig stora kostnader i form av vikarier, inhyrd personal och upplärning av ny personal. Första linjens chefer inom vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kompetensen inom organisationerna samtidigt som personalomsättningen är stor. Inom moderna vård- och omsorgorganisationer ställs stora krav på chefer som måste bemästra krav på verksamheten utifrån bemanning, att vården och omsorgen bedrivs på ett brukar-/patientsäkert sätt och att kvaliteten tillgodoses samtidigt som budgeten måste hållas inom ramar. Att arbeta som första linjens chef är mycket komplext och påfrestande, vilket påverkar chefernas psykosociala arbetsmiljö.

  Syftet med studien var att undersöka hur arbetsuppgifterna kring personalomsättning, rekrytering och kompetensförsörjning påverkar faktorer i den psykosociala arbetsmiljön för chefer med rekryteringsansvar inom vård och omsorg.

  Metoden som användes var kvalitativ och baserades på åtta intervjuer som bearbetades med innehållsanalys.

  Resultatet presenteras i tre teman; Arbetssituation, Personalförsörjning och Hälsa, som beskriver hur chefernas psykosociala arbetsmiljö påverkas av behovet av kontinuerlig rekrytering av personal. Vidare att chefer upplever bristande stöd från organisationen i rekryterings- och bemanningsfrågor och tycker att stödet borde omfatta mer praktisk hjälp med rekrytering. Studien visar också att första linjens chefer upplever att rekrytering, personalomsättning och kompetensförsörjning tar mycket av deras arbetstid.

  Slutsatsen av studien är; att arbeta som första linjens chef inom vård- och omsorgorganisationer är ett mycket krävande och komplext uppdrag, vilket gör att det behövs fortsatt forskning och åtgärder inom organisationer för att stödja chefer och förbättra deras arbetssituation.

 • Gren Von Krusenstjerna, Amanda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Karlsson, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskans preventiva metoder i arbetet med övervikt och fetma2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är ett globalt växande folkhälsoproblem. I många fall innebär övervikt och fetma en försämrad livskvalitet och lidande hos individen. Tillstånden kan även ge upphov till olika följdsjukdomar, till exempel diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet med hälso- och sjukvården en god hälsa. Hälso- och sjukvården är enligt lagen skyldig att arbeta för att förebygga ohälsa. Sjuksköterskan bär därför ett ansvar att arbeta preventivt för att förebygga övervikt och fetma hos befolkningen. Föreliggande litteraturstudie syftar till att belysa sjuksköterskans preventiva metoder i arbetet med övervikt och fetma hos vuxna patienter

  Litteraturstudien baseras på tretton utvalda vetenskapliga artiklar som granskats enligt Fribergs (2017) mall för granskning. Denna litteraturstudie belyser ett flertal olika preventiva metoder som sjuksköterskan kan använda i arbetet med övervikt och fetma. Motiverande samtal är framträdande i studien och har visat sig vara en väl beprövad metod som ledde till en livsstilsförändring och viktnedgång hos patienterna. Utbildning, undervisning och rådgivning kring kost och fysisk aktivitet gav också ett positivt utfall på patienternas livsstilsförändring och viktminskning. Det är viktigt att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv och en personcentrerad vård för att göra patienten delaktig i sin vård och för att engagera och motivera patienten till en livsstilsförändring. Sjuksköterskans kompetens och kunskap för att utföra de metoder som lyfts fram i resultatet är viktigt för att motivera och stärka patienten till en livsstilsförändring och goda resultat i viktminskningsprocessen. Det är därför angeläget att satsa på kompetensutveckling inom sjukdomsförebyggande och preventiva åtgärder för att arbeta hälsofrämjande och eftersträva hållbar utveckling.

 • Hossain, Golam
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Nyberg, Annicka
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje år vårdas ett stort antal patienter inom svensk intensivvård vilket medför att intensivvårdssjuksköterskan också möter ett stort antal familjer och familjemedlemmar vilket ställer höga krav på intensivvårdssjuksköterskan. Här åligger det intensivvårdssjuksköterskan att främja familjens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Det finns olika förutsättningar och utmaningar som intensivvårdssjuksköterskan ställs inför i mötet med familjen. Forskning visar på att det är gynnsamt både för patienten och för familjen att inkluderas i vården. Intensivvårdssjuksköterskan kan se familjen som en resurs, som en samtalspartner eller som en utmaning. Det är mötet med familjen som är komplext och måste beaktas utifrån var familjen befinner sig. Begränsad forskning finns som visar på intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden av patienten.

  Syftet med denna studie var därför att undersöka intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden. En kvantitativ ansats i form av en postenkäts undersökning valdes och urvalet gjordes med ett bekvämlighetsurval. Fyra intensivvårdsavdelningar med sex till tio vårdplatser, på fyra olika sjukhus inom Västra Götaland och Region Halland valdes ut. Totalt delades 88 enkäter ut, 22 enkäter per avdelning och svarsfrekvensen uppgick till 82%. Studiens resultat visar på en genomgående positiv inställning hos intensivvårdssjuksköterskan till familjens betydelse i omvårdnaden undantag av att inbjuda familjen i patientens personliga omvårdnad som inte skattades fullt lika positivt. Signifikanta skillnader mellan intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden av patienten sågs mellan de olika intensivvårdsavdelningar som undersöktes. Här skulle det finnas utrymme för att forska vidare med utökade eller andra metoder, för att studera vilka faktorer som påverkar till att det skiljer mellan intensivvårdssjuksköterskornas inställning till familjens betydelse i omvårdnaden av patienten.

 • Johansson, Helena
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskors upplevelse av sin roll som handledare för sjuksköterskestudenter ur ett pedagogiskt perspektiv2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I uppdraget som sjuksköterska ingår det bland annat att vara handledare åt studenter under VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att studenterna ska kunna sammanfläta teori och praktik behöver handledaren vara väl förtrogen med sjuksköterskeyrket och den vårdvetenskapliga disciplinen. Sjuksköterskan bör vara en bra pedagog för att kunna skapa bra inlärningsmiljö för studenten.

  Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever sin handledarroll ur ett pedagogiskt perspektiv vid handledning av sjuksköterskestudenter på grundutbildning. Metoden är en kvalitativ studie som bygger på sex öppna intervjuer av informanter inom primärvård och slutenvård. Analysen är en induktiv innehållsanalys enligt Elo&Kyngäs.

  Resultatet visar att informanterna inte reflekterar över sin pedagogiska roll som handledare i det dagliga arbetet. Informanterna upplevde sig sakna pedagogisk kunskap och redskap eftersom de inte uppfattat att pedagogik ingått som ämne i deras grundutbildning till sjuksköterska. Under intervjuerna beskrevs positiva men även negativa aspekter som påverkar uppdraget som handledare. Hälften av informanterna har handledarutbildning. Samtliga informanter efterlyste mer kunskap om hur den pedagogiska handledarrollen kan utvecklas. Att dra några generella slutsatser av studien är svårt då underlaget till studien är litet och mer forskning i ämnet skulle vara önskvärt.