1 - 29 av 29
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Blomgren, Roger
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Public libraries as public sphere institutions: A comparative study of perceptions of the public library's role in six Europeas countries2019Ingår i: Journal of Documentation, ISSN 0022-0418, E-ISSN 1758-7379Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to analyze the role of public libraries as institutions underpinning a democratic public sphere as reasons legitimizing libraries compared to reasons that are more traditional and the actual use of libraries as public sphere arenas.

  Design/methodology/approach – A survey of representative samples of the adult population in six countries – Denmark, Sweden, Norway, Germany, Hungary and Switzerland – was undertaken.

  Findings – Legitimations related to the libraries role as a meeting place and arena for public debate are ranked as the 3 least important out of 12 possible legitimations for upholding a public library service. Libraries are, however, used extensively by the users to access citizenship information and to participate in public sphere relevant meetings.

  Originality/value – Few studies have empirically analyzed the role of libraries in upholding a democratic and sustainable public sphere. This study contributes in filling that gap.

 • Losell, Josefine
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Förväntningar på kvinnliga chefer: En kvalitativ studie av livspusslet i den svenska musikbranschen2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva vilka förutsättningar och hinder kvinnliga chefer inom musikbranschen upplever för att nå balans mellan arbetsliv och privatliv. För att besvara syftet har två forskningsfrågor tillämpats:

  • Vilka förväntningar upplever cheferna att det finns på dem i arbetslivet respektive privatlivet?
  • Vilka förutsättningar och hinder upplever cheferna finns för att möta förväntningarna från arbetslivet respektive privatlivet, och hur påverkar det deras upplevelse av balans?

  Den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket belyser ämnena work life balance, genus, hälsa samt krav, kontroll och stöd i arbetslivet. Det empiriska materialet i studien har samlats in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex stycken kvinnliga chefer inom musikbranschen.

  I studien definieras förväntningar både som interna förväntningar och externa förväntningar. De interna förväntningarna är de förväntningar som individen själv har angående sin egen prestation, samt externa förväntningar som är de förväntningar andra har på dem. De externa förväntningarna kan vara både utryckt av någon men också ett antagande från individen själv. Individens förväntningar på sig själv skapas ur omgivningens förväntningar på individen. Studien visar också att arbetet tenderar att spilla över mer på privatlivet än vice versa och att stödfunktionerna i privatlivet är av stor vikt för upplevelsen av balans. Sammantaget visar studien att kombinationen av hur individen identifierar sig själv och upplever sina egna förväntningar på sig själv både i arbetslivet och familjelivet är avgörande för upplevelsen av balans. Studien visar också exempel på där de egna förväntningarna över sin prestation har varit så höga att det har gått ut över hälsan.

 • Abdulhadi, Jessica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Haradinaj, Vjollca
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kvinnors och mäns arbetsmiljö: En kvantitativ jämförande studie om hur kvinnor och män upplever den psykosociala arbetsmiljön2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet i vår undersökning är att undersöka skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. För att kunna uppnå vårt syfte har följande frågeställning utformats: Är det någon skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av stress, mobbning, sexuella trakasserier, socialt stöd, chefsstöd och autonomi i deras arbetsmiljö? Studien har utförts via vår webbenkät på sociala medier, Facebook och LinkedIn. Vår metod har varit av kvantitativ art och genomförts med 112 respondenter. För att få så många svar som möjligt har vi delat enkäten offentligt och via Messenger med vänner som kunde ta del av den. Motiveringen till att detta material används i denna studie är att det kan bidra till en förståelse för respondenternas upplevelse av stress, mobbning, socialstöd, chef stöd, sexuella trakasserier, autonomi, inflytande och egenkontroll, samt för att kunna jämföra skillnader mellan män och kvinnor i dessa avseenden. Resultatet avslöjade inga skillnader mellan män och kvinnor som var statistiskt säkerställda Eftersom respondenterna i studien har deltagit på eget initiativ avviker de sannolikt från populationen i sin helhet avseende intresse för och erfarenheter av könsskillnader och frågor om arbetsmiljö. Resultatet kan därför inte generaliseras till andra grupper i samhället. Vidare forskning bör använda sig av randomiserade urval för att undersöka könsskillnader gällande stress, mobbning, sexuella trakasserier, socialt stöd, chefsstöd, autonomi, inflytande och egenkontroll.

 • Alfridsson, Ulrika
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patientens upplevelse av nattens timmar inom vuxenpsykiatrisk heldygnsvård2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sömnen är viktig för att kroppen och hjärnan ska kunna återhämta sig. Sömnen är avgörande för välbefinnandet och vår hälsa på många sätt. Det går att påverka sömnen till det bättre och det har verkan på hur kropp och psyke mår och orkar dagen därpå. Som patient inneliggandes på en vårdavdelning är människan utlämnad till personal och vårdmiljö, det kan därför bli svårare att själv påverka sin sömn. Syftet med denna intervjustudie var att undersöka hur patienter inskrivna inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården upplevde nattens timmar på sjukhus. Till studien användes en kvalitativ metod med induktiv ansats, data inhämtades genom enskilda intervjuer med sju stycken patienter. Alla var inskrivna inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården. Intervjuerna var ostrukturerade med öppna frågor. Till analysarbetet tillämpades kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultatet delades in i fyra kategorier; källor till ro; saknad integritet; faktorer som kan störa sömnen och verktyg som hjälpmedel till sömn. Författaren diskuterar resultatet utifrån att främja sömnen för patienter inskrivna inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården. Vad vårdgivaren tillhandahåller innefattar både positiva och negativa omständigheter som påverkar patienternas sömn. Om vissa av dessa förhållanden kan förstärkas och vissa av dem kan reduceras kan det leda till att patienter inom den vuxenpsykiatriska heldygnsvården får en mer fullgod sömn och därmed en större chans till återhämtning, välbefinnande och hälsa.

 • Eklund, Anja
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Palm, Pia
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Vilka upplevelser och erfarenheter har vårdens chefer av att leda mångkulturella medarbetargrupper?: En kvalitativ intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den ökande globaliseringen bidrar till en kulturell mångfald i vården. Det finns få tidigare studier om ledarskap från mångkulturella arbetsplatser i Sverige och för att möjliggöra ett hållbart ledarskap av en hållbar mångkulturell arbetsplats behöver framgångsfaktorer i ledarskapet identifieras. I syfte att undersöka vilka upplevelser och erfarenheter vårdens chefer har av att leda mångkulturella medarbetargrupper har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Totalt intervjuades 8 chefer från två olika sjukhus. Det insamlade materialet har transkriberats, analyseras och kategoriseras genom innehållsanalys (Elo & Kyngäs 2008).

  Resultatet visar att ledarskapet anpassades både utifrån individen och medarbetarens kulturella bakgrund. Det var främst språket som de intervjuade cheferna anpassade, men även på vilket sätt de kommunicerade med medarbetarna. Fördelar identifierades med en mångkulturell arbetsplats då personalen kunde tolka åt patienter och förmedla kunskap om kultur i medarbetargruppen. Informanterna upplevde inte att konflikter i medarbetargruppen härrörde från kulturella aspekter men däremot att missförstånd relaterade till språkförståelse kunde skapa konflikter. En förklaring till detta resultat kan vara att informanterna upplever det mer socialt accepterat att diskutera språkliga orsaker till konflikter än kulturella orsaker. Cheferna saknade stöd och utbildning i mångkulturellt ledarskap och uppgav att de fått kunskap genom erfarenhet och lärt av tidigare misstag. Författarna tror att cheferna kan få stöd genom mentorskap för att utveckla ett hållbart ledarskap och att färre misstag då skulle behöva begås. En organisatorisk tydlighet med regler och värdegrund ses också som viktiga för ett hållbart ledarskap.

 • Nguyen, Andreas
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Två broar till samma destination: En kvalitativ studie om migranters integration på arbetsmarknaden2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Immigration har länge varit ett fenomen som förekommer runt om i världen. Trots att det är vanligt förekommande, betyder det inte att alla lyckas anpassa sig i sitt nya värdland. Värdländerna vidtar åtgärder för att dessa ska lyckas integrera sig både i värdlandets samhälle men även integrera sig på arbetsmarknaden. Trots detta förekommer det att migranterna istället väljer andra strategier för att lyckas integrera sig. Dessa är bland annat formella och informella metoder.

  Syftet med denna studie är därmed att undersöka och beskriva de olika strategier som migranterna nyttjar för att lyckas integrera sig på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen har två frågeställningar vilket följer; hur har migranterna gått tillväga för att integrera sig på den svenska arbetsmarknaden? och vilka skillnader finns det mellan migranternas tillvägagångssätt beroende på om de är anställda eller egenföretagande? Till undersökningens hjälp har två väsentliga teoretiker varit nyttiga för fenomenets problematik. Gordon (1964) och Diaz (1993) har bägge två utvecklat integrationsmodeller för vad en migrant behöver uppnå för att lyckas integrera sig både i värdlandets samhälle men även på arbetsmarknaden. Studien har varit en komparativ studie där två urvalsgrupper har undersökts och jämförts, anställda gentemot egenföretagare. Studien har utgått från en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod med en fenomenologisk inriktning och därmed har respondenternas perspektiv varit viktigt att beakta.

  Undersökningens resultat visar på att det inte fanns några markanta skillnader mellan de två urvalsgrupperna, utan deras strategier på arbetsmarknaden har varit relativt lika. En trend bland respondenterna har varit att använda sig av den informella metoden, vilket syftar på använda sig av kontakter från sitt sociala nätverk. Det sociala nätverket har varit ett väsentligt verktyg både för de anställda men även egenföretagarna. De slutsatser som kan dras utifrån undersökningen är att det är svårt att lyckas integrera sig till värdlandets samhälle men att lyckas integrera sig på arbetsmarknaden är lättare med hjälp av rätt verktyg. Den informella metoden som har varit mer förekommande bland migranterna, valdes av dessa eftersom den var mer lättillgänglig till skillnad från den formella metoden. Tidigare forskning ger vid handen att den informella metoden ofta väljs beroende på diskriminering på arbetsmarknaden. Till skillnad från tidigare forskning visar dock inte denna studie på någon tydlig koppling mellan diskriminering och migranternas val av metoder.

 • Sapanta, Jelyn
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Wickgren, Åsa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Faktorer som påverkar amning: En litteraturstudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bröstmjölk rekommenderas för spädbarn som enda föda upp till sex månaders ålder. Globalt sett syns en nedåtgående trend gällande amning vilket sannolikt kan medföra risker för barn i låginkomstländer. I höginkomstländer är det inte säkert att detta har samma betydelse, debatten pågår. Syftet med litteraturstudien är att beskriva faktorer som kan hindra/främja amning hos kvinnor. För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie med kvalitativ metod för att identifiera vilka faktorer som är viktiga för att få fler kvinnor att amma. En litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell för litteraturöversikt valdes för att samla in data och ge oss en översikt över varför mammor väljer att amma eller att inte amma. Det analyserade materialet resulterade i två kategorier; faktorer som främjar respektive förhindrar amning. Faktorer som bland annat främjar amning är positiva känslor kring amning, kunskap och erfarenhet, stöd från personal samt stöd från partner. Resultatet visar att stöd är viktigt samt att närståendes förhållningssätt till amning är av stor betydelse. Slutsatsen är att stöd samt utbildning för ammande kvinnor behöver prioriteras i form av mer och bättre utbildning samt emotionellt stöd både under graviditet, men också under den fösta tiden då barnet är fött.

 • Bolinsson, Robin
  et al.
  Danielsson, Erik
  "Det brukar vara en häftad historia": Att bevara och tillgängliggöra zines på Göteborgs universitetsbibliotek2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Based on two university libraries which represents the academic disciplines humanities and applied arts and design, this bachelor thesis examines how their respective collections of zines are handled in terms of preservation and availability. Furthermore, this bachelor thesis emphasises – by the help of Derrida’s and Cvetkovich’s theories of the archive, Bryant’s ontological realism, Frow’s literary frame and Plate’s new material turn – the need to broaden the view of zines as a physical artefact, and the meaning-bearing properties objects can have in and of itself. By the means of semi-structured interviews with librarians, complete with observations of the collections, this bachelor thesis also examines how different views and definitions of zines can have a substantial influence of how they are handled. This bachelor thesis also suggests that libraries need to take the inherent properties of zines – such as their socialfunctions – into consideration when planning on how to treat their collections.

 • Osorio, Melanie
  Open Access & hållbar utveckling.: Open Access, varför kostar det? Hållbar utveckling, vem betalar?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study discusses Open Access and scientific publication. That is, open access to scientific information via the internet. A network-based tool that can help enable and distribute published research globally. Research is considered a resource that should be free of restrictions such as copyright barriers or agreements among publishers. Colleges and University libraries suffer from high costs due to digital scientific publications, while increased profits fall on commercial publishers. Digitization and free access to scientific resources could contribute to socio-economic and environmental-related sustainable development in the society.

 • Wainaina, Steven
  et al.
  Lukitawesa, Lukitawesa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mukesh Kumar, Awasthi
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bioengineering of anaerobic digestion for volatile fatty acids, hydrogen or methane production: A critical review2019Ingår i: Bioengineered, ISSN 2165-5979, E-ISSN 2165-5987, ISSN 2165-5979Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Anaerobic digestion (AD) is a well-established technology used for producing biogas or biomethane alongside the slurry used as biofertilizer. However, using a variety of wastes and residuals as substrate and mixed cultures in the bioreactor makes AD as one of the most complicated biochemical processes employing hydrolytic, acidogenic, hydrogen-producing, acetate-forming bacteria as well as acetoclastic and hydrogenoclastic methanogens. Hydrogen and volatile fatty acids (VFAs) including acetic, propionic, isobutyric, butyric, isovaleric, valeric and caproic acid and other carboxylic acids such as succinic and lactic acids are formed as intermediate products. As these acids are important precursors for various industries as mixed or purified chemicals, the AD process can be bioengineered to produce VFAs alongside hydrogen and therefore biogas plants can become biorefineries. The current critical review paper provides the theory and means to produce and accumulate VFAs and hydrogen, inhibit their conversion to methane and to extract them as the final products. The effects of pretreatment, pH, temperature, hydraulic retention time (HRT), organic loading rate (OLR), chemical methane inhibitions, and heat shocking of the inoculum on VFAs accumulation, hydrogen production, VFAs composition, and the microbial community were discussed. Furthermore, this paper highlights the possible techniques for recovery of VFAs from the fermentation media in order to minimize product inhibition as well as to supply the carboxylates for downstream procedures.

 • Maceviciute, Elena
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Vilnius University.
  Wilson, Tom
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Manzuch, Zinaida
  Vilnius University.
  Assessing the graphic questionnaire used in digital literacy training.2019Ingår i: Issues in Informing Science and Information Technology, ISSN 1547-5840, E-ISSN 1547-5867, ISSN 1547-5840, Vol. 16, s. 113-126Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim/Purpose: To capture digital training experiences, the paper introduces a novel data collection method – a graphic questionnaire. It aims to demonstrate the opportunities and limitations of this tool for collecting feedback from socially disadvantaged participants of digital literacy training about their progress.Background: In training of digital skills for disadvantaged audiences through informal educational interventions, it is important to get sufficient knowledge on factors that lead to their progress in the course of training. There are many tools to measure the achievements of formal education participants, but assessing the effectiveness of informal digital skills training is researched less. The paper introduces a small-scale case study of the training programme aimed at the developing of reading and digital skills among the participants from three socially disadvantaged groups – people with hearing impairments, children from low income families, and elderly persons. The impact of the training on participants was evaluated using different tools, including a short graphic questionnaire to capture the perceptions of the participants after each training.Methodology: We performed a thematic analysis of graphic questionnaires collected after each training session to determine how the students perceived their progress in developing literacy and digital skills.Contribution The findings of the paper can assist in designing assessment of digital literacy programmes that focus not only on final results, but also on the process of gaining digital skills and important factors that facilitate progress.Findings: The graphic questionnaire allowed the researchers to get insights into the perception of acquired skills and progressive achievements of the participants through rich self-reports of attitudes, knowledge gained, and activities during training sessions. However, the graphic questionnaire format did not allow the collection of data about social interaction and cooperation that could be important in learning.

 • Anjou, Gabriella
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gustafsson, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Transparens: Ett verktyg för hållbarhet i Fast Fashion-branschen?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbarhet, vilket kan förklaras som en balans mellan sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer, är ett ständigt aktuellt ämne och Transparens ett relativt nytt sådant. Transparens beskrivs som den mängd information som ett företag är villig att avslöja om deras leverantörskedja. Det sägs att människor vill höra klädesplaggets historia, så som vem, var och hur det har blivit tillverkat, men trots detta är Fast Fashion fortfarande ett utbrett koncept. Fast Fashion innebär att företag prioriterar låga priser, kort leveranstid och snabbt föränderliga trender. Denna studie syftar till att undersöka om Transparens kan räknas som ett verktyg för Hållbarhet inom Fast Fashion, utifrån studenters perspektiv. Genom en kvantitativ enkät är förhoppningen att få svar på frågor om vad dessa konsumenter anser om hållbarhet och om det kopplas ihop med Transparens. Studien är menad att bidra till modeföretag med indikationer på konsumenters kunskap och åsikter om ämnet, för att ge dem en eventuell anledning att implementera Transparens i sin verksamhet. Resultaten visar på att intresse för Transparens finns hos målgruppen studenter och indikerar på att dessa ser ett samband mellan Hållbarhet och Transparens.

 • Alveus, Wilma
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Återanvändning av kläder – Föreställningar om klass2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Återanvändning av kläder är en växande konsumentpraktik och kommer ofta från konsumentens vilja att vara unika, köpa till ett lågt pris och göra ett miljövänligt val. Motiven för återanvändning har studerats, men väldigt få har undersökt varför dessa motiv uppstår. Frågan om det är demografiska aspekter bakom motiven uppstår. Denna studie är avsedd att bidra till luckan i litteraturen. Målet är att undersöka om klass och klassidentitet påverkar föreställningar om återanvändning av kläder. Studien har genomförts med intervjuer med fem tjänstemän. Data har analyserats med Bourdieus teori om habitus, för att identifiera deltagarnas kulturella eller ekonomiska kapital och om det skapar ett habitus som påverkar föreställningar om återanvändning. Analysen visar att det finns en dominerande föreställning om återanvända kläder som objekt med högt kulturellt kapital och lågt ekonomiskt kapital. Som ett resultat av denna föreställning måste återanvända kläder konsumeras frivilligt i förhållande till konsumentens ekonomiska kapital. Föreställningarna om återanvända kläder är nära förknippade med klassidentiteter. Informanterna föreställer sig att arbetsklassen och tjänstemannaklassen avstår återanvända kläder på grund av dess låga ekonomiska kapital. En föreställning om medelklassen med ett högt kulturellt kapital är kopplad till en föreställning om återanvända kläder med en högt kulturellt kapital. Studien fann flera föreställningar relaterade till klass men inget samband mellan informanternas separata klassidentitet och konsumtion av återanvända kläder kunde hittas.

 • Burman, Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Stricker, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Http://www the effect of service determinants on customer purchase and return behavior in the online fashion industry2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  To be present online is seen, in recent time, as a necessity for fashion companies in order to sustain on the market. Since online shopping lack the opportunity for customers to try on purchased products it entails a risk of experiencing dissatisfaction when orders are received. Through this, customers demand determinants that ensure safety within the purchase. Different kinds of customers might, however, possess various motivations for purchasing, stressing the requirements for variety in service value deliverance. Therefore, purchase and return policies comprise a significant importance in order to create attractiveness towards customers. The problem, though, consists of the balance between offering lenient purchase and return policies, to create competitiveness, but still considering excessive purchasing and depreciation of product value. There are several determinants affecting the shopping experience online. These were combined, with components of an online purchase, in a theoretical model to empirically test the key conceptual ideas embedded in the consumption system perspective. Further, primary data was conducted through company interviews and focus group interviews, with the aim to explore customer behavior online. Findings, from interviews compared with secondary data, analyzed through the theoretical model, indicates that the right of withdrawal and its additional components such as charges, time and inconvenience is interpreted differently by different customers. Further, it is up to e-tailers to discover the benefits and drawbacks of different policies in order to detect the most suited policy for them and their customers.

 • Holst, Alina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kirchner, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Rehlen, Annabelle
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Towards Implementing Sustainability-oriented Innovation into Companies: An Analysis of Industry-University Collaborations in the Fashion Sector2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this thesis is to investigate how to release the potential of industry-university collaborations promoting sustainability-oriented innovation by analyzing the projects between the University of Borås and the Swedish fashion industry. As a result, it is the aim to develop a model which increases the effectiveness of these project collaborations and thus drives forward sustainability-oriented innovations in order to increase sustainable development within universities and companies. In the scope of this model, factors are identified, which if managed correctly, increase the probability of the collaboration. The outcome is a good practice model for successful industry-university research collaborations.

  Methodology

  This research follows a qualitative approach, including abductive reasoning. Therefore, a comprehensive literature review is conducted, delivering the basis for semi-structured interviews which provide empirical data. The results of the interviews are coded according to a template discussion, analyzing frequently used words and phrases resulting into focus areas for this research.

  Findings

  The results show that the sustainability-oriented innovation projects promote the companies’ strategic sustainable development on a long-term perspective. The industry and the university receive comprehensive knowledge which is created through synergy effects. The investigation discovered that the main driver for industry and university is the development of new sustainability-oriented innovative business models and the obtaining of new valuable knowledge. Out of the findings, a model could be created, presenting factors found to have significant impact on the success of the projects.

  Contribution

  This thesis contributes to academia as well as industry by developing a framework for the release of the potential beneficial impact of industry-university collaborations on strategic sustainable development. Further, the findings support and encourage the collaborative work between the fashion industry and universities towards sustainable development in Sweden. Thereby, this thesis supports the interconnection of different sectors by bundling their capabilities and knowledge to create innovation and progress in society.

 • Nowé Hedvall, Karen
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Michnik, Katarina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Följeforskning av projektet Gemensamma Bibliotekstjänster 2015–2018. : En slutrapport.2018Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Kiehn, Katharina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Weller Vojkovic, Antonia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Millennials Motivations for Shopping Second-Hand Clothing as part of a Sustainable Consumption Practice2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this study is to investigate the underlying causes for the millennials’ engagement into reusing clothes who are characterised by both, a high consumption of second-hand clothing and a certain environmental awareness. Considered as both, a sustainable consumption practice as well as a current trend, it shall be focused in what way these aspects influence the millennials’ consumption of second-hand clothing.

  Design/Methodological Approach - For answering the research questions, a qualitative approach was followed including 10 semi-structured face-to-face interviews with millennials who shop second-hand clothing in Swedish charity thrift shops.

  Findings - The findings reveal various motivations of millennials for shopping second-hand clothing and its connection to being a current trend. It is somewhat influencing millennials that shopping second-hand clothing is a sustainable consumption practice. However, it is rather motivated to be part of the trend. In some cases it displays a justification for a higher consumption of clothing. However, environmental concerns do not appear as the primary motive. The findings lead to the assumption that shopping second-hand clothing fulfils the same needs as fashionable clothes do for the millennials.

  Originality/ Value - Little research has been conducted to understand the millennials’ underlying causes for engaging into second-hand shopping. Recently, they have been discovered as a cohort with a high affinity to reusing clothes. This study examined millennials’ various motivations, taking a closer look on environmental concerns as shopping second-hand clothing is considered as a sustainable consumption practice. Furthermore, it is investigated which role second-hand shopping has in the overall clothing consumption of millennials. Though the findings are not generalizable, they can serve as a basis for future quantitative research within this contemporary and relevant field in the world of textiles and clothing.

 • Thomas, Sasha
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  “Where my Girls at?”: Exploring the relationship between African-American femaleconsumers and Sustainable Fashion2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between American consumersand “Environmentally and Ethically Sustainable Fashion” (EESF), with a specific focus on African-American female consumers in order to discover how relevant EESF is in their lifestyles and fashionconsumption practices. Additionally, the study aims to investigate if African-American femaleconsumers are being overlooked in the discourse surrounding EESF.Methodology: The research was qualitative with an inductive approach. A survey was conductedelectronically in order to collect data, and was designed using research collected from literature,scientific articles and online resources. Using the method of snowball sampling, respondents weregathered from a pool of my cohorts, who further distributed the survey on to their contacts.Findings: The findings suggest that African-American female consumers are aware and haveknowledge of EESF, however EESF is not relevant in their lifestyles and fashion consumptionroutines. The literature review which was conducted prior to collecting the data indicates that African-American female consumers are being overlooked in the discourse surrounding EESF and theconcepts surrounding it.Contributions: The findings in this study have managerial implications which will prompt thescientific community, governments, organizations and apparel brands to further study this group ofconsumers in order to assess better ways to reach them in ways that are relevant to their lifestyles andfashion consumption practices. The study also contributes to the existing literature about the consumerbehavior and fashion consumption practices of African-American women.

 • Francke, Helena
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Sundin, Olof
  Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University.
  Källkritik och nya publiceringsformer2019Övrigt (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Internet med dess många publiceringsformer har inneburit en renässans för intresset för källkritik. När vem som helst kan publicera information om i det närmaste vad som helst blir tillvägagångssätt för att kunna värdera hur trovärdig en källa är av stor vikt. I många av dessa publiceringsformer finns det ingen förhandsgranskning av texter och ansvaret för att granska faller på läsaren. Det kan uttryckas som att vi i samband med många av nätets publiceringsformer går från förhandsgranskning till efterhandsgranskning av texter. I Del 4 av denna modul resonerar vi om konsekvenserna av dessa, och andra, förändringar för källkritik. Vi utgår från konkreta exempel men kan givetvis inte täcka in alla olika publiceringsformer. Vi tar utgångspunkt i frågor om vad författarskap innebär i nya medieformat och hur man kan arbeta med källkritiska problemställningar när författarskapet inte alltid är tydligt.

 • Francke, Helena
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University.
  The academic web profile as agenre of “self-making”2019Ingår i: Online information review (Print), ISSN 1468-4527, E-ISSN 1468-4535, Vol. 43, nr 5, s. 760-774Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The activities of academic researchers are increasingly regulated by neo-liberal ideals, includingexpectations that researchers are visible online and actively promote their output. The purpose of this paper isto explore how researchers take on this responsibility. It uses the concepts of genre, authorship and self-writingin order to understand how the story of an academic life is constructed on academic web profiles.

  Design/methodology/approach – A qualitative content analysis was conducted of material on 64 profilesbelonging to 20 researchers on institutional and personal websites, as well as on ResearchGate, Academica.edu and Google Scholar.

  Findings – The study shows that while institutional websites primarily contain researcher-producedmaterial, content on commercial platforms is often co-constructed through distributed authorship by theresearcher, the platform and other platform users. Nine different ways in which the profile of an “academicself” may be said to highlight the particular strengths of a researcher are identified. These include bothmetrics-based strengths and qualitative forms of information about the academic life, such as experience, theimportance of their research and good teaching.

  Social implications – This study of academic web profiles contributes to a better understanding of howresearchers self-govern the story of their academic self, or resist such governance, in online environments.

  Originality/value – The study furthers the knowledge of how researchers make use of and respond todigital tools for online visibility opportunities and how the story of the “academic self” is “made” for suchpublic presentation.

 • Francke, Helena
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Monika
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Källkritik på internet2019Övrigt (Refereegranskat)
 • Sundström, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ericsson, Dag
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Oudhuis, Margaretha (Redaktör)
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Dellve, Lotta (Redaktör)
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  DETALJHANDEL I FÖRÄNDRING: Konsumentinsikt, värdenät och nya affärsmodeller2015Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Detaljhandeln är en bransch som ofta genomgår förändringar eftersom den agerar på en snabb- rörlig konsumentmarknad. Managementfrågor inom handeln tar därför sin utgångspunkt i hur efterfrågan och köpvanor ser ut och syftar traditionellt till att styra upp företagens affärsmo- deller, butiksformat och koncept. Den här texten beskriver en detaljhandel i förändring där förändringsmotorn är digitalisering och bränslet är konsumenters beteende. Författarna belyser viktiga förändringar som nya värdenät och affärsmodeller och ger praktiska exempel på före- tag som anpassat sig till en sådan verlighet. Det handlar om att hantera transformering, att gå från att vara del av en traditionell värdekedja till att bli motor i ett innovativt nätverk där före- tag samverkar utan tydliga produktionsgränser mellan tillverkare, transportör, grossist och återförsäljare. Butikerna får på så sätt en helt ny och innovativ roll där en viktig lärdom är att tänka ”utifrån och in” och att ständigt fokusera på vad konsumenterna tillverkare till konsu- ment.vill ha.

  Det växer alltid fram nya trender i samhället och digitaliseringen är en av de mest markanta i modern tid. Konsumenter vill kunna välja mellan att hämta varorna i en butik, få dem hem- sända eller levererade var som helst och när som helst. De vill också kunna returnera varor till butik eller annat inlämningsställe på ett enkelt sätt. Nyckelorden är enkelhet, flexibilitet, be- kvämlighet och transparens, vilket ökar kraven på helhetssyn och styrning. I den här rapporten tydliggörs dessa krav och sammanfattas i behovet av samarbete, gemensam utveckling och innovation i hela nätverket.

 • Lindberg, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Barnbibliotekariers kompetens: En fokusgruppsstudie i Stockholms län2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Nemat, Babak
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  The Role of Food Packaging Design in Consumer Recycling Behavior—A Literature Review2019Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, nr 16, artikel-id 4350Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Household waste sorting at the source is an essential part of the waste management system in many countries. Correct sorting of this waste, including food packaging waste, is cost-effective, it facilitates the recycling process and enhances the quality of the recycled product. Although there is a growing body of research that studies the effect of different attributes of food packaging on household recycling behavior, the effect of these attributes on the sorting of the food packaging waste is not well known. This contribution reviews work that studies the relationship between attributes of food packaging and consumer sorting behavior. The review highlights the potential of the visual attributes and the quality of packaging as a communication channel for encouraging consumers to sort the food packaging waste. The efficiency of the waste management system and the quality of recycled products can hence be affected by the proper design of food packaging.

 • Tadesse Abate, Molla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Nierstrasz, Vincent
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Impregnation of Materials in Supercritical CO2 to Impart Various Functionalities2019Ingår i: Advanced Supercritical Fluids Technologies [Working Title] / [ed] Prof. Igor Leonardovich Pioro, UNITED KINGDOM: InTech, 2019Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • Pilerot, Ola
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nyanlända biblioteksguider: En studie av nyanlända medarbetare på folkbibliotek2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • Bågander, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Niedert, Nicole
  SKINNING/TRUE MESH 16:9 full time texture2019Konstnärlig output (Granskad)
 • Bågander, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Wear-thinking: enabling (e)motion2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper suggests shifting the focus from a visual aesthetic of the body to an aesthetics emerging form the experience of wearing. Historically the aesthetics of wearing has been mainly concerned with visual aspects of body; how dress looks on you/make your body look rather than how it feels and what it does with you. Building further on the notion somatic garment as introduced by Sally E Dean (2011) and somatic style as defined by Shusterman (2012) the project addresses the experience of wearing and its effect on our emotional state and as bodily aesthetics. It is a practical exploration contributing to a theoretical discussion. The findings result from an interdisciplinary study intersecting fashion design and choreography, explored through interactive installations and performances developed over the course of 2 years. In 4 performances, 4 workshops and 3 exhibitions nationally and internationally the tactile and informing potential of wearing has been investigated. The results suggest a particular kind of wear-thinking that affects the body aesthetics through how it imposes movement patterns, positioning, tempo and emotions and through this it affects not only the emotional state of mind body also the appearance of the body. In the study, movements that create well-being, presence and relaxation was enabled with help of the interactive installation.

  Examples:

  Interactive form exhibited at festival:

  https://youtu.be/enaPeIRiELU

  Performance: https://youtu.be/9SHC6zRA6TA

 • Lundvall, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lindberg, Elisabeth
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hörberg, Ulrica
  Linneaus University .
  Carlsson, Gunilla
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Palmér, Lina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lost in an unknown terrain: a phenomenological contribution to the understanding of existential concerns as experienced by young women in Sweden2019Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 14, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this study is to describe young women's (16-25 years old) experiences of living with existential concerns for which they have sought support from healthcare professionals, teachers, family, or friends, among others.

  Methods: This phenomenological study is based on a reflective lifeworld research (RLR) approach. Nine young women were interviewed about their experience of living with existential concerns.

  Results: The results show the essential meaning of the phenomenon of "existential concerns" that can be described as living a life that is marked in a profound way by a feeling of being lost in an unknown terrain. To further understand the essential meaning, four constituents are described: the unpredictable body, longing for comprehension, playing a game, and longing to share one's vulnerability.

  Conclusions: Young women with existential concerns are vulnerable, as they are profoundly influenced by these concerns. They have to navigate through daily life while trying to fit in and to make their situation comprehensible. These young women have a longing to share their existential concerns with a trustworthy person, while at the same time they fear revealing their existential concerns and risking being rejected by others. A lifeworld-led, caring science approach, intertwined with the results of the present study, has the potential to direct caring practice.