12 1 - 50 av 53
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Fast, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Oldefors, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Har vi tid för det eller är de för många?”: Barngruppens storlek och betydelse för förskolans pedagogiska verksamhet.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barngruppernas storlek i förskolan är ett aktuellt och återkommande ämne, många upplever att grupperna är för stora och att de är för lite personal. Skolverket har tagit fram olika rikt-märken för hur storleken på barngruppen bör se ut. Dessa riktmärken är till för att ge barnen trygg och lärorik förskoleverksamhet. Genom verksamhetsförlagd utbildning har även vi upplevt att barngrupperna är för stora. Vårt syfte är att ta reda på om förskollärare upplever att barngruppens storlek påverkar den pedagogiska verksamheten. Under bakgrund beskrivs vad dokument, litteratur och andra forskare påstår gällande barn-gruppernas storlek samt sammansättningen på barngruppen. I förskolans verksamhet har man som förskollärare styrdokument och andra dokument att förhålla sig till. Förskolans läroplan är en förskollärares främsta uppdrag, i den beskrivs det att verksamheten ska lägga grunden för barns livslånga lärande samt att verksamheten ska vara trygg och lärorik. Läroplanen kom år 1998 och har reviderats efter det. I och med det har kraven på både förskollärare samt verksamheten ökat. Litteraturen som presenteras är vald för den visar på hur barngruppens storlek kan påverka det pedagogiska arbetet. Lämplig litteratur har valt för det är essentiellt att veta vad andra forskare inom ämnet har kommit fram till. Den teoretiska utgångpunkten vi valt till vår studie är Bronfenbrenners utvecklingsekologi. Teorin är uppdelad i olika system som kallas makro, exo, meso och mikro. Alla dessa system tillsammans kallas chronosystem. Bronfenbrenners systemteori handlar om interaktionen samt kommunikationen mellan människor. Genom chronosystemet kan man se hur förutsättningar förändras och hur de olika delarna påverkar varandra. Den metoden vi har ansett som lämpligast för att undersöka studiens syfte är fokusgruppsamtal, som är en form av gruppintervju. Studiens resultat pekar på att barngruppernas storlek påverkar den pedagogiska verksamheten. Förskollärarna belyste vilka konsekvenser det blir av för stora barngrupper. Delarna av verksamheten som blir drabbade är planeringsarbetet, kontakten med barn, samverkan med vårdnadshavare och pedagogerna upplever att de blir en stressad miljö. Även lokalerna upplevs vara för små när de inrymmer mycket barn. Förskollärarna uttrycker att utöver barngruppernas storlek är det en rad andra faktorer som sätter hinder för förändring, till exempel politiska beslut och förskolans lokaler. Förskollärarna har strategier för lösningar de använder sig av för att få verksamheten att fungera, då pedagogerna inte upplever någon förändring. Förskollärarna har en åsikt om att barngruppernas storlek påverkar verksamheten.

 • Hipsi, Tina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Olofsson, Annie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Anknytning: Pedagogernas roll och ansvar för en god anknytning.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Vi har valt att undersöka vilken roll pedagoger anser att de har för barnets anknytning, vidinskolning och vid olika inskolningsmodeller. Studien redogör för olika inskolningsmodeller som pedagogerna väljer mellan, svårigheter som kan uppstå vid inskolningen, pedagogernas roll för en god relation och vårdnadshavarsamverkan. Vi har inspirerats av anknytningsteorin när vi gjort vår studie och därför har vi ett inslag om den i bakgrunden. Andra studier har bland annat kommit fram till att det inte finns någon inskolningsmodell som anses vara bättre när det gäller pedagogernas funktion för anknytningen, samt att en god relation medvårdnadshavare är väsentlig.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att få mer kunskap om vilken funktion pedagoger anser att de har förbarnens anknytning vid inskolningen, via olika inskolningsmodeller.

  Metod

  Undersökningen utfördes med kvalitativa intervjuer. Fem stycken förskollärare på två olika förskolor intervjuades.

  Resultat

  I resultatet framgår det att det används olika slags inskolningsmodeller på olika förskolor. Vilken modell de vill använda sig utav väljer förskolorna själva. Pedagogerna försöker bygga en bra relation till vårdnadshavarna, detta för att ett samarbete mellan hem och förskola skakunna flyta på bra. Det framgår också att pedagogerna anser att trygghet är en väsentlig del för att barnet ska kunna trivas på förskolan. Det är upp till pedagogerna att bygga upp enrelation med barnet, som i sin tur leder till en starkare trygghetskänsla.

 • Holmberg, Rosanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Zejak, Mathilda
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Stress!: Hur stress påverkar förskolans verksamhet.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Stressrelaterade långtidssjukskrivningar har ökat radikalt på senare år i Sverige. Vi vill med den här studien göra verksamma pedagoger medvetna om stress och hur det kan påverka deras arbete. Studiens syfte är att undersöka stress i förskolans verksamhet. Vi anser att stress är ett högaktuellt ämne eftersom det dagligen går att läsa om i media. I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där vi intervjuat 6 pedagoger på 3 förskolor i södra Sverige. Studiens resultat visar på att pedagoger mer eller mindre upplever stress i någon form i förskolan. En utmärkande faktor är stora barngrupper då pedagogerna upplever att de inte räcker till i sitt arbete med barnen. Pedagogerna upplever att de ställer för höga krav på sig själva i arbetet. En annan faktor är att det lätt blir hög ljudvolym vilket skapar stress hos både pedagoger och barn. Pedagogerna upplever att de har kunskap om barns stressreaktioner och hur stress visar sig hos barnen. Några av pedagogerna i vår studie påtalar att det finns metoder och redskap för att minska stress som några arbetar aktivt med i verksamheten.

 • Johansson, Gabriella
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Molldén, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Förskollärares uppfattningar av kollegialt lärande i förskolan.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Kollegialt lärande är ett begrepp som används mer och mer i förskoleverksamheten, och som syftar till lärandet förskollärare emellan i arbetslaget.

  Syfte

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare upplever och beskriver kollegialt lärande iförskolan.

  Teori

  Eftersom studien intresserar sig för det kollegiala lärandet används sociokulturell teori. Teorinhar ett fokus på kommunikation och interaktion mellan människor och passar studien som fokuserar förskollärares kollegiala lärande.

  Metod

  Både kvalitativ och kvantitativ data har samlats in genom en enkät med både öppna och slutna frågor. I studien har 31 förskollärare på sex olika förskolor besvarat enkäten.

  Resultat

  Resultatet visar att de flesta förskollärarna anser att kollegialt lärande innebär att lära avvarandra. Detta sker mestadels genom diskussioner i arbetslaget men även när de observerar varandra eller ber en kollega om hjälp. Av studien kan vi se att många anser sig användakollegialt lärande i förskolan utan att benämna begreppet. För att det kollegiala lärandet ska fungera är det flera förskollärare som anser att det är viktigt att ha en god kommunikation, ett gott samarbete och en gemensam målbild vilket då bidrar till en utveckling av såväl individen som arbetslaget. Som hinder för kollegialt lärande nämns ointresse hos kollegor/förskolechefen, dåligt arbetsklimat och tidsbrist i verksamheten.

 • Karlsson, Josefin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Petersson, Annie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hur barn får erfara matematik i förskolan: pedagogers uppfattningar.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  I den här studien redogörs för hur viktigt det är att barn tidigt får möta matematik då deras grund för matematik kan läggas redan i förskoleåldern. Rapporter visar att elever i svenska skolor har bristande resultat i matematiktest, vilket gör det ytterst viktigt att börja stimulera barns matematiska erfarande redan i tidig ålder. Elever i svenska skolor har dessutom rätt att få en likvärdig utbildning som gör att de kan klara av hela sin skolgång. Då barn i förskolan ska ges möjlighet att stimuleras i matematik är det av stor betydelse att förskollärare har kunskap i hur de kan arbeta med detta med barnen. Därför fokuserar den här studien på förskollärares uppfattning om hur de lyfter matematiken för barnen.

  Syfte

  Syftet är att utveckla kunskap om matematikundervisningens förutsättningar i förskolan med fokus på pedagogers uppfattningar.

  Metod

  Intervju har använts som metod för vår kvalitativa forskning. De 8 respondenterna är förskollärare som arbetar med olika åldersindelningar från 1-6 år.

  Resultat

  Barn får erfara matematik i olika vardagliga situationer på förskolan. Resultatet visar att pedagogerna uppfattar att de stimulerar matematik för barn vid olika platser, när pedagogerna är medforskande i barns lek och när pedagoger skapar matematiska tillfällen. Även vad materialet kan ha för betydelse och vilken tillgång barn har till olika sorters material lyfts fram. Resultatet visar också att de yngre barnen erfar mer konkret matematik, medan de äldre barnen erfar både konkret men också abstrakt matematik.I förskolan strävar personalen efter att uppfylla målen som står i Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2016) och där hänvisas det bland annat till att alla barn ska vara inkluderade och att det ska vara en skola för alla. I dagens förskola är många barn i behov av särskilt stöd och många utav de barnen har intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med denna studie är att synliggörapedagogers dagliga arbetssätt med att inkludera barn med intellektuell funktionsnedsättning iförskolan. Frågeställningarna är utformade för att besvara syftet och för att få en inblick i vadinkludering betyder för förskollärare. För att få svar på syftet har kvalitativ metod använts med ostrukturerade intervjuer. Femförskollärare valdes ut för intervjuerna genom bekvämlighetsurval och genomfördes på tvåolika förskolor i västra Sverige. Studien har sin utgångspunkt i hermeneutisk vetenskapsteori och den sociokulturella ämnesteorin. Hermeneutik är en tolkningslära som går ut på att skapa en förståelse vilket denna studie syftar till. Den sociokulturella teorin handlar om att lära i samspel med andra vilket är viktigt för alla barn oavsett om de har funktionsnedsättning ellerinte. Intervjuerna spelades in och sedan gjordes det transkribering för att kunna börja koda all data som i sin tur blev ett tydligt resultat. Resultatet visar på att de medverkande förskollärarna är medvetna i sitt arbete när det gäller att inkludera alla barn och de anser att det inte är svårt så länge det finns förutsättningar förinkludering. Förskollärarna menar att med mer utbildning, kunskap och även mindre barngrupper ökas förutsättningarna. Alla förskollärarna i studien beskriver begreppet inkludering på olika sätt. Det de har gemensamt är att alla barn ska ha rätt till att delta och gessamma förutsättningar. Det kommer även fram att pedagogerna beskriver begreppet integrering mer än vad de beskriver inkludering när de svarar på vad inkludering betyder för dem.

 • Lidbom, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Alla barn är olika oavsett funktionsnedsättning eller inte”2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I förskolan strävar personalen efter att uppfylla målen som står i Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2016) och där hänvisas det bland annat till att alla barn ska vara inkluderade och att detska vara en skola för alla. I dagens förskola är många barn i behov av särskilt stöd och mångautav de barnen har intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med denna studie är att synliggörapedagogers dagliga arbetssätt med att inkludera barn med intellektuell funktionsnedsättning iförskolan. Frågeställningarna är utformade för att besvara syftet och för att få en inblick i vadinkludering betyder för förskollärare.För att få svar på syftet har kvalitativ metod använts med ostrukturerade intervjuer. Femförskollärare valdes ut för intervjuerna genom bekvämlighetsurval och genomfördes på tvåolika förskolor i västra Sverige. Studien har sin utgångspunkt i hermeneutisk vetenskapsteorioch den sociokulturella ämnesteorin. Hermeneutik är en tolkningslära som går ut på att skapaen förståelse vilket denna studie syftar till. Den sociokulturella teorin handlar om att lära isamspel med andra vilket är viktigt för alla barn oavsett om de har funktionsnedsättning ellerinte. Intervjuerna spelades in och sedan gjordes det transkribering för att kunna börja koda alldata som i sin tur blev ett tydligt resultat.Resultatet visar på att de medverkande förskollärarna är medvetna i sitt arbete när det gäller attinkludera alla barn och de anser att det inte är svårt så länge det finns förutsättningar förinkludering. Förskollärarna menar att med mer utbildning, kunskap och även mindrebarngrupper ökas förutsättningarna. Alla förskollärarna i studien beskriver begreppetinkludering på olika sätt. Det de har gemensamt är att alla barn ska ha rätt till att delta och gessamma förutsättningar. Det kommer även fram att pedagogerna beskriver begreppet integreringmer än vad de beskriver inkludering när de svarar på vad inkludering betyder för dem.

 • Lindberg, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Olsson, Kristina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Hur kan vi gå vidare?: Dokumentation, utvärdering och uppföljning av utomhuspedagogik i förskolan.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Denna studie handlar om hur förskollärare arbetar med dokumentation, utvärdering och uppföljning av utomhuspedagogik. Den handlar även om hur utomhuspedagogiska aktiviteter kan kopplas samman med teori och praktik i förskolans verksamhet.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av arbetet med utomhuspedagogik i förskoleverksamheten.

  Metod

  I denna studie används kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I undersökningen intervjuades sju respondenter varav en av dessa var en pilotintervju.

  Resultat

  Studien visar olika arbetssätt som förskollärarna använder sig av för att inkludera dokumentation, utvärdering och uppföljning i utomhuspedagogiska aktiviteter. Det framkom även olika förhållningssätt som förskollärarna har i utomhuspedagogiken där de kan vara medsökande och tillföra egna kunskaper i aktiviteter som kan utveckla barnen. Planering och utvärdering av utomhusverksamheten utgör enligt förskollärarna en grund för att utvärdera barns inflytande genom att se vart barnen befinner sig och gå vidare därifrån. Planeringen är även en viktig del i att se hur verksamheten har formats efter målen och för att utvärdera vilken riktning utomhusverksamheten har tagit. Det kollegiala samtalet framträder som en möjlighet till att utbyta erfarenheter mellan varandra och därigenom skapa lärande för förskollärarna. Lotusdiagram lyfts som ett verktyg vilket kan skapa möjlighet till utvärdering genom att förskollärarna med stöd av den kan synliggöra vilka mål som inkluderats tillsammans med barnen och i utomhusverksamheten. Uppföljning med diagrammet kan göras efter en viss tid då förskollärarna ser hur arbetet med något har varit och hur detta sedan kan utvecklas.

 • Isaksson, Millan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Tråkig eller glädjefylld: Attityd och motivation till läsning.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läsning är någonting som sker i skolans värld hela tiden, varje dag är det någon stund sominnefattar läsning. Antingen är det tyst läsning, högläsning eller läsning av olika uppgifter. Vihar lagt märke till att det finns könsskillnader vad gäller läsning i verkligheten. Därför har vivalt att arbeta och ta reda på om det finns könsskillnader inom läsning det vill säga om pojkaroch flickor har olika inställningar till och syn på läsning.Syftet:Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns könsskillnader inom läsning.Frågeställningarna vi vill få svar på är:1. Vilka attityder har flickor och pojkar till läsning ?2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan flickors och pojkars motivation tillläsning?Metod:Vi har använt oss av olika databaser samt söktjänster för att leta fram relevanta artiklar utifrånvårt syfte och dessa var Primo, Google Scholar och Eric (Proquest).Resultat:Resultatet visade att flickor och pojkar skiljer sig åt gällande attityder och motivation tillläsning. Flickor har bättre attityder till läsning och det visade sig bland annat genom att de läsermer frivilligt än pojkar. Detta med anledning av att fritidsläsning är lustberoende och den lustentill läsning har inte pojkar. Det har visat sig att flickor läser dubbelt så mycket som pojkar.Gällande motivation har det visat sig att pojkarna har en sämre motivation till läsning, detta föratt de ser sig själva som sämre läsare och pojkarna förknippar sin självkänsla med motivationtill läsning. Vilket då innebär att de inte får en positiv motivation till läsning om de anser att deinte är duktiga på att läsa. De flesta pojkar anser att de inte är bra läsare och får då inte hellerviljan till läsning. Flickorna har en bättre autonom motivation som innebär att flickorna villutföra uppgiften, i detta fall läsning. Pojkarna hade inte lika stor vilja till att läsa. Gällandeattityder till läsning visade forskning att flickorna har en positivare attityd till läsning, de harett positivare förhållningssätt till läsning gentemot vad killarna hade.

 • Lund, Maria
  What is in a book?: A critical discourse analysis of the e-book debate between 2012 and 20162017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The main objective with this Master’s thesis is to, through a critical discourse analysis, explore the overall discourses on e-books appearing in general Swedish media. The texts chosen for analysis consist of articles and debate entries published in four of Sweden’s largest newspapers during a five-year period. The texts were examined using Norman Fairclough’s three-dimensional conception of discourse, which means that language use as communicative events were analyzed on the three levels of text, discourse practice, and social practice. The results from the analysis show that three dominating discourses can be identified in the material; the comparison discourse, the financial discourse, and the availability discourse. Within the comparison discourse, the e-book is in many ways positioned in comparison to the paper book. This occurs in several contexts, for instance in the contexts of pricing, access, and e-lending. A recurrent issue within the financial discourse is conveyed as the concern that e-book lending will become too big of a threat towards e-book sales or that e-lending will become too expensive for libraries. Within the availability discourse, the e-book is constructed in connection to democracy and free access to e-books is viewed as a condition for libraries as democratic institutions. The different discourses use different strategies to legitimize their point of views, and accordingly, achieve or maintain a hegemonic status. To achieve hegemony in this situation means gaining power over the presentation of the discussion about e-books, that is the power over the order of discourse.

 • Bjuggren Svensson, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Carin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Inskolningsmodeller i förskolan: en fråga om trygghet och förtroende.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För oss är inskolningen grunden till trygghet och förtroende på förskolan, både för barn och för deras vårdnadshavare. Det är vid inskolningen den värdefulla relationen skapas mellan barn – förskollärare och förskollärare – vårdnadshavare. Vårt valda område är intressant då forskning om skillnader mellan olika inskolningsmodeller saknas helt. Vi har valt att i vår studie rikta in oss på de två vanligaste förekommande inskolningsmodellerna som är, föräldraaktiv inskolningsmodell samt traditionell inskolningsmodell.Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på hur inskolningsmodeller kan påverka grunden till trygghet och förtroende i relationen med barn och deras vårdnadshavare.Studien genomfördes med hjälp av två olika forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ metod. En kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ intervjustudie har genomförts för att öka studiens validitet samt få en fördjupad kunskap kring studiens tre kategorier, trygghet och förtroende, styrdokument samt inskolningsmodeller.Resultatet av vår studie visar att val av inskolningsmodell inte påverkar tryggheten och förtroendet för barn och vårdnadshavare så länge inskolningarna sker individanpassat för varje barn. Resultatet visar på att majoriteten av våra respondenter är väl insatta i förskolans styrdokument och tydligt kan förankra vald inskolningsmodell i styrdokumenten.Respondenterna är helt eniga om att vald inskolningsmodell ger vårdnadshavare god insyn i den pedagogiska verksamheten. De betonar att inskolningarna bör integreras i det pedagogiska arbetet samt påverka den befintliga barngruppen så lite som möjligt. Inskolningar i förskolan bör vara unika, för varje barn är som snöflingor, det finns inte två likadana i hela världen.

 • Lindroth, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Olsson, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Det pojkar kan göra, kan också flickor: En studie om jämställdhet i matematikundervisningen.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning:

   Studien har syftat till att undersöka jämställdhet i matematikundervisningen i två olika länder, Sverige och Ghana. Detta genom att undersöka verksamma lärares tankar kring flickors och pojkars uppträdande i matematikundervisningen samt hur lärarna anser att de agerar gentemot flickor och pojkar och hur de behandlar dem. Hur talutrymmet i klassrummet fördelas har också undersökts. Det vill säga hur många gånger en flicka ges ordet och hur många gånger en pojke ges ordet, hur många gånger respektive kön ber om ordet, samt hur läraren bemöter de elever som pratar rakt ut.

  Syfte:

  Syftet med studien är att jämföra svenska och ghananska lärares tankar kring och agerande för jämställdhet i matematikundervisningen.

  Metod: Studien har genomförts med hjälp av två forskningsmetoder, observation samt self-report. I studien har sex klassrumssituationer observerats, tre i Sverige och tre i Ghana. De lärare som observerats är även de lärare som har besvarat self-reporten. Genom observation har vi samlat in studiens kvantitativa data som består av hur talutrymmet i klassrummet fördelas samt hur elever som talar rakt ut bemöts av läraren. Med hjälp av metoden self-report har lärarnas upplevelser av flickor och pojkar (som grupp, generellt) i matematikundervisningen samt lärarnas tankar kring sitt agerande och bemötande av flickor och pojkar i matematikundervisningen synliggjorts.

  Resultat: Studiens kvalitativa resultat visar att samtliga lärare som deltog i studien anser att pojkar tar för sig mer under matematikundervisningen samt visar en större tilltro till sin egen förmåga. Lärarna menar att de strävar efter att behandla flickor och pojkar likvärdigt. Studiens kvantitativa resultat visar att pojkar ges mer talutrymme i undervisningen, sannolikheten är större att en pojke som ber om ordet får det än att en flicka som ber om ordet får det. Vidare visar resultatet att sannolikheten att en flicka som talar rakt ut blir besvarad är större än för en pojke. En pojke blir istället i större utsträckning ignorerad om han talar rakt ut än vad en flicka blir. Resultatet av studien visar att skillnaderna var större inom respektive land än mellan länderna.

 • Abrahamsson, Karolina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Konflikter och konflikthantering i förskolan utifrån barns perspektiv.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Konflikter är en del av förskolans vardag. Det finns olika orsaker till att barns konflikter uppstår. Utifrån pedagogers perspektiv ses konflikter ofta som något negativt. Enligt många forskare är dock konflikter ett tillfälle för utveckling och lärande. För att konflikter ska bli ett lärandetillfälle måste de hanteras konstruktivt och alla barn som är delaktiga i konflikten ska respekteras och de ska få stöd från pedagogen. Genom att ta barnperspektiv på konflikter och konflikthantering får pedagoger bättre möjlighet att stödja barnen i deras konflikthantering samt förstå barnens uppfattningar, handlingar och känslor som ligger bakom konflikten.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i förskolan. Fokus i undersökningen ligger på barnens uppfattningar om konflikter och barnens konflikthantering samt pedagogens stöd i konfliktsituationer på förskolan.

  Metod

  I studien används kvalitativ metod och barnintervjuer som redskap. Intervjuerna genomfördes med sex barn i åldern 5 år på en förskola. Syftet med dessa metodval är att undersöka barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i förskolan. Under intervjuer används tre korta filmer som jag själv spelat in på en Ipad. Filmsekvenserna handlar om tre fiktiva konfliktsituationer mellan handdockor. Film ett – handlar om att Igelkott och Kanin vill ha samma leksaksbil. Film två – handlar om att Igelkott och Kanin är på disco och dansar tillsammans och att Nalle inte får vara med. Film 3 – handlar om att Kanin ritar på Igelkotts teckning. Efter varje filmsekvens ställer jag frågor till barnen.

  Resultat

  I resultatet framgår att barnen uppfattar konflikter negativt. Konflikter väcker olika känslor hos barnen. I konfliktsituationer upplever barnen positiva känslor såsom solidaritet och sympati. Barnen upplever även neutrala känslor. Men oftast uttrycker barnen negativa känslor i samband med konflikten. I resultatet framkommer att barnen försöker att hantera sina konflikter själva och använder sig av olika konflikthanteringsstrategier. Barnen förhandlar i sina konflikter, försöker att undvika konfrontationen, medlar eller söker stöd hos tredje part, i det här fallet hos pedagogen. Barnen ser positivt på pedagogens stöd i konflikthantering. Barnen upplever att de får hjälp från pedagogen i diverse konfliktsituationer och de förväntar sig att pedagogen lyssnar på dem och agerar.

 • Berbatovci, Arbnora
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Karlsson, Jennie
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att rekrytera kompetensbaserat och rättsäkert: Om en kommunal organisation och dess rekryteringsprocess2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur rekryteringsprocessen går till i en kommunal organisation i avseende till att rekrytera kompetensbaserat och rättssäkert, vilket utförts genom en kvalitativ studie i form av fem enskilda semistrukturerade intervjuer. Den kommunala organisationen är belagd i Västsverige. Dessa fem intervjupersoner har utifrån erfarenheter och färdigheter beskrivit hur en rekryteringsprocess går till i praktiken, där de anser att rekryteringsprocessen kan ses komplex med hänsyn till de lagar och regler som ska tas i beaktande. Det huvudsakliga resultatet som framkommit under intervjuerna på den kommunala organisationen har varit att organisationen ska ha en rättssäker och kompetensbaserad rekryteringsprocess, då de verkar inom den offentliga sektorn och det är därför viktigt att bibehålla sin rättssäkerhet. Två principer som under intervjuerna har haft särskild påverkan på rekryteringsprocessen är icke-diskriminering och likabehandling. Den beskrivande bilden gällande principerna icke-diskriminering och likabehandling som har förklarats har behandlat att alla som varit involverade i rekryteringen levt med dessa, men att det i störst utsträckning varit ett arbetsmoment som HR haft under kontroll. Utifrån intervjupersonernas förklaringar och beskrivningar kan vi se starka kopplingar till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.

 • Makvandi, Armita
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Reinler, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Styrning inom BB: Förlösande eller förödande?: En kvantitativ studie om ledarskapets påverkan på barnmorskor2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan barnmorskors uppfattning om deras arbetssituation och vilken styrmetod som förlossningsavdelningen anammar. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar; finns det en relation mellan styrsätt och barnmorskornas förtroende för sin chef? Finns det något samband mellan barnmorskornas upplevelse om deras nuvarande arbetssituation och arbetsmiljö som påverkas av på vilket sätt enheten styrs? Anser barnmorskorna att kvaliteten påverkas av vilket styrsätt förlossningsenheten använder sig utav? Vår hypotes är att det finns samband mellan styrsätt och variablerna förtroende, arbetssituation och arbetsmiljö samt kvalitet. Metoden som används är en kvantitativ enkätundersökning. Enkäterna tilldelades barnmorskorna på förlossningsenheterna på två olika sjukhus i Västsverige. För att tolka resultaten används tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter vilka var det strukturella-, politiska- samt human relations-perspektivet.

  Resultatet visade att hypotesen kunde accepteras; det fanns ett samband mellan variablerna. De avdelningar som använde sig av en politisk- eller human relationsinspirerad styrmetod som utgår från att medarbetarna ska ha möjlighet att påverka hade en hög trivselgrad hos barnmorskorna. De som utgick från det strukturella perspektivet vars utgångsläge är en hierarkisk styrning hade inte lika hög trivsel hos medarbetarna. Vidare i studien framkom det att majoriteten av barnmorskorna som deltog i enkätundersökningen trivdes med sin arbetssituation som helhet.

 • Hansson, Annika
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Khoshaba, Susanne
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Borås Stads kris- och katastrofhantering: En kvalitativ studie om organisering, måluppfyllelse, utveckling samt omhändertagande av de drabbade2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka kris- och katastrofhanteringens utveckling i Borås Stad och huruvida de uppnår de krav som ställs på kommunal nivå när det kommer till kris- och katastrofhantering samt dess organisering i arbetet. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur organiseringen är för dem som drabbats av en kris eller katastrof. Intervjuer genomfördes med totalt fem personer med ledarroller inom olika förvaltningar inom Borås Stad. Två av dessa arbetar på Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), två på Krisstöd vid allvarlig händelse samt en person från Servicekontoret. För att kunna besvara syftet och frågeställningarna för studien har tidigare forskning, litteratur och lagverk använts. Det är främst Centrum för kunskap och Säkerhet (CKS) som har huvudansvaret när det kommer till kris- och katastrofhanteringen inom Borås Stad.

  I studien framkom det att Borås Stad uppnår de krav som ställs på kommunal nivå när det gäller kris- och katastrofhantering utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, vilken vi främst utgått från för att se huruvida de uppnår de krav som ställs på dem. Den förändring som vi främst kunnat utläsa utifrån intervjusvaren var en organiseringsförändring som skett 1 januari 2017 där man gick till en mer central kris- och katastrofhantering. Krisstöd vid allvarlig händelse finns med och stöttar den enskilde efter en kris eller katastrof men genomför även en uppföljning med de drabbade.

 • Haglund, Isabelle
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ögren, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att bli medveten: en studie om undervisning som del av förskolan.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om undervisning som del av förskolan för att arbeta i enlighet med de nationella målen som finns i skollagen och förskolans läroplan. Studien tar därför upp förskolläraresattityd till undervisning. Tidigare forskning visar att undervisning inte ses som ett naturligtinnehåll i förskolan och Sveriges regering har gett Skolverket i uppdrag att revidera förskolansnuvarande läroplan angående undervisning. Det ses därför intressant att undersöka i vilken gradundervisning ges utrymme och betydelse i förskolan, samt vilken kunskap förskollärare uttrycker om undervisning. Det ses även intressant att undersöka vad som enligt förskollärare krävs för att utveckla undervisningen i förskolan.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares attityd till undervisning som del av förskolan i strävan mot att uppfylla de nationella målen.

  Metod

  Vid studien genomfördes en kvantitativ enkätundersökning, där 56 av 69 tillfrågadelegitimerade förskollärare deltog. Studiens respondenter besvarade nio påståenden följt av fastasvarsalternativ med kommentarsfält och en avslutande öppen fråga. Valet av kommentarsfält gjordes för att ge respondenterna möjlighet att uttrycka sig om hen ville. Vid analysarbetet användes den kvantitativa metoden för påstående 1–9 för att få fram frekvenser i antal och procent. Den kvalitativa metoden användes i analysarbetet för att analysera fram kategorier utifrån respondenternas kommentarer vid enkätformulärets avslutande öppna fråga.

  Resultat

  Studiens sammanlagda resultat visar att undervisning ges en låg grad av utrymme i förskolan, men en hög grad av betydelse. Förskollärarna uttryckte i hög utsträckning kunskap omundervisning i relation till måluppfyllelse, men det sågs likaså variationer inom deras uttryckta kunskap. Resultatet innehåller förskollärarnas 13 uttryckta behov som finns strukturerade i kategorin Medvetenhet med underkategorierna Om definitionen av undervisning och Ommåluppfyllelse samt i kategorin Reflektion med underkategorierna I tanke och I handling. Resultatet visar att en majoritet av förskollärarna uttryckte att undervisning är del av förskolan för att uppfylla de nationella målen, men att det krävs tydlighet och diskussion för att gemensamt kunna arbeta i strävan mot en likvärdig utbildning.

 • Berisa, Saha
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Cras, Evelina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Rexhepi, Arlinda
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  En väg in i arbetslivet: En studie av nyanländas arbetsintegrering ur arbetsförmedlingens perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetsförmedlingen har i uppdrag att matcha personer ut på arbetsmarknaden. 2015 skedde flyktingkrisen från Syrien och med det kom många flyktingar till Sverige. Arbetsförmedlingen fick i uppdrag att etablera de nyanlända på arbetsmarknaden. De skulle stödja de nyanlända genom att underlätta etableringsprocessen. Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen för hur arbetsförmedlare ser arbetet med etableringsuppdraget. Empirin för studien är hämtad via en kvalitativ studie i form av intervjuer. Det är sex olika handläggare på tre olika kontor som har intervjuats. Empirin har analyserats utifrån new public management, det strukturella perspektivet och humankapitalteorin. Med teorierna som underlag har vi kunnat dra slut slutsatsen att arbetsförmedlarna ser seriöst på uppdraget och försöker hjälpa de nyanlända ut på arbetsmarknaden med alla resurs de har.

 • Azad, Rozhgar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  El Machharawi, Khalil
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Föräldrars involvering i barnens matematikläxor.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning & Syfte

  Vår kunskapsöversikt handlar om att redogöra för vad tidigare forskning beskriver om föräldrars involvering i matematikläxor samt vilka effekter som kan uppstå. Huvudsyftet är att utifrån resultaten i de granskade artiklarna besvara frågeställningen: Vilka effekter på elevernas lärande har föräldrarnas involvering i matematikläxor? Dessutom beskriver vi några egenskaper i den forskning om läxor i ämnet matematik som vi granskat.

  Metod

  Vi har gjort informationssökningar i olika databaser efter vetenskapliga artiklar och även använt oss av referenslistor som finns i dessa artiklar för att hitta lämpliga och passande artiklar till vår översikt. Alla nio granskade studierna har använt sig av kvantitativa metoder men två av dem har även använt kvalitativa metoder. De kvantitativa metoderna var i form av enkäter, frågeformulär och bedömningsprogram. De studier som använde sig utav kvalitativa metoder gjorde det i form av intervjuer, observationer samt feedback.

  Resultat

  Resultatet visar att det finns en relation mellan föräldrars involvering i barnens matematikläxor och prestation men även att den socioekonomiska statusen har en viss roll för hur föräldrar väljer att involvera sig. Resultaten visade att inte alla typer av föräldraansvar är till nytta för barnens prestation i matematik. Många föräldrar involverar sig i barnens läxor men det finns olika sätt att involvera sig. Den typ av förälder som kontrollerar/övervakar och nästan straffar barnet för att man inte påbörjat eller slutfört läxan skapade en negativ effekt på barnens matematikprestation. Även en förälders inställning till ämnet matematik har en påverkan. Föräldrar som exempelvis visar intresse, stöttar och skapar en strukturerad miljö kring barnens läxor i matematik skapade goda och positiva effekter på barnets/elevens prestation. En didaktisk konsekvens som vi kan urskilja från resultaten är att lärare bör tänka på hur förhållandet i familjerna ser ut och att kunna förhålla sig till det och även informera och ge föräldrarna kunskap i hur man bör involvera sig. En av frågorna för vidare forskning är att undersöka pappans roll och om involveringen ser annorlunda ut samt hur det påverkar elevernas prestation.

 • Arnham, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Svensson, Hannah
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Vård- och äldreförvaltning i förändring: En kvalitativ jämförande studie kring hur chefer och undersköterskor på vård- och äldreförvaltningen uppfattar omorganisationen i Borås2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera om uppfattningen skiljer sig bland chefer och undersköterskor på vård- och äldreförvaltningen kring den omorganisation som implementerades i Borås stad 1 januari 2017 och om den givit olika effekter. De teoretiska utgångspunkter som har använts i denna studie handlar om organisationsperspektiv, organisationsförändring, styrning och ledning samt organisationskultur. Denna studie är gjord utifrån en kvalitativ metod där det genomförts semistrukturerade intervjuer med fem chefer och fem undersköterskor för att kunna besvara studiens frågeställningar.

  Resultatet visar att chefer uppfattar omorganisationen positivt i den mening då det blivit en samlad verksamhet. Det finns även negativa uppfattningar bland både chefer och undersköterskor kring den stora organisation som blivit då det uppstått problem kring kommunikation och samverkan. Undersköterskorna har ingen uppfattning kring själva omorganisationen då de anser att den inte har påverkat deras arbetsplats. Däremot anser de att chefernas arbete gentemot undersköterskorna har förändrats till det negativa då cheferna har kommit längre ifrån undersköterskorna. Detta har gjort att undersköterskorna har kommit längre ifrån beslutsprocessen i och med det fjärde chefsledet som tillkommit efter omorganisationen. Slutsatsen i denna studie är att omorganisationen inte har drabbat undersköterskorna i samma utsträckning som den har gjort hos cheferna vilket leder till skilda uppfattningar. Cheferna har efter omorganisationen fått arbeta hårt för att bilda en stark gemenskap på vård- och äldreförvaltningen, medan undersköterskorna har påverkats negativt med anledning av omorganisationen vad gäller en försämrad kommunikation med cheferna. Undersköterskorna är inte delaktiga i beslutprocesser och uppmärksammar att cheferna inte är närvarande i samma utsträckning som tidigare. Detta leder till att cheferna inte bjuder in undersköterskorna för ett ökat engagemang vilket skapar en alltmer toppstyrd organisation. Ett förekommande problem som uppmärksammats är gemenskapen mellan alla nivåer inom vård- och äldreförvaltningen då varken chefer eller undersköterskor uppfattar att det finns en organisationskultur.

 • Ahlstrand, Ludvig
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Nguyen, Thanh
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hur bör kvalitet definieras?: En tvärsnittsstudie om kvalitetstolkning inom offentlig respektive privat sektor2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utreda hur personalen på offentliga och privata vårdcentraler i Borås Stad definierar begreppet kvalitet efter studiens ramar. Datamaterialet samlades in genom att dela ut enkäter, både i pappersform och digitalt. Enkäten delades ut till personalen på vårdcentraler i offentlig- och privat sektor, inom Borås Stad. Tolkningen av kvalitet anses enligt många som mångfacetterad. Det innebär att det finns en svårighet i att hitta en direkt definition till begreppet kvalitet som kan verka generellt. Teorin och tidigare studier är också enade om denna svårighet. Med undantag för begreppet kvalitet, behandlar studien andra begrepp och aspekter som kan gynna tolkningen av kvalitet. Dessa begrepp behandlas i studien som service och effektivitet, men även tidigare forskning behandlar konkurrens som vi tror kan verka som en extern faktor som kan förtydliga kvalitetsbegreppets innebörd. Respondenterna inom offentlig och privat sektor svarar i flertalet frågor liknande eller i genomsnitt likartat, och framhäver även andra aspekter som de anser kan ha en påverkan på kvalitet. Dessa aspekter togs fram genom att respondenten fritt skrev vilken eller vilka faktorer de ansåg kunde påverka kvalitet.

  Studiens slutsats ligger i linje med tidigare forskning, att kvalitet verkar vara mångfacetterat men att väldigt många är bekanta med begreppet. Det vill säga att många känner till begreppet men är inte helt säkra på definitionen av begreppet. Vi rekommenderar vidare studier kring ämnet inom vårdområdet för att kunna tydliggöra begreppet kvalitet i syfte att använda det mer frekvent i bland annat internundersökningar, som vårdorganisationerna själva ska ha möjlighet att genomföra.

 • Disputation: 2018-04-27 10:00 Vestindien C, Textile Fashion Centre, Borås
  Malm, Veronica
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Functional Textile Coatings Containing Flake-shaped Fillers: investigations on selected optical and electrical properties2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis investigates the manufacturing and characterisation of functionalised textile coatings containing different types of flake-shaped fillers with angle-dependent colour-changing and electrically conductive properties, respectively. Common benefits of these types of flakes are their high aspect ratio, which offers low filler loading with high functional performance. However, when applied on flexible fabric, their impact on the mechanical properties and durability leads to that a trade-off between, for example, flexural rigidity and functional performance need to be taken into account. Both experimental studies, with different functional approaches, explore how formulation additives e.g. rheology modifiers and cross-linker and knife coating parameters e.g. gap height and speed influence the formulation viscosity, which in turn strongly influences the amount of solids deposited on the fabric, and the functional performance.

  Multilayered mica pigments can provide an angle-dependent colour change based on the phenomenon of interference, and has great potential in application within the textile design and product authentication fields. However, optimal conditions for intense colour-changing effects using these types of flake-shaped pigments depend on a plane-parallel orientation to a flat substrate. The pigment orientation is challenged by textile substrates, which have a textured surface due to the cross-sectional shape of the fibre, the yarn composition and fabric construction. In addition, the semi-transparent nature of these types of pigments means that the substrate colour highly influences the colour-changing effects.

  Metal flake-shaped fillers for high electrical conductivity applications are particularly advantageous for reliable power and signal transferring interconnections in the field of electronic textiles. As the conductivity depends on the electron transport between the metal flakes, the challenge is to establish and maintain the three-dimensional network of contacting surfaces between flakes. Although the network is held together and adhered to the substrate by an insulating polymer film matrix, it is highly sensitive to dimensional impact upon different

 • Michnik, Katarina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Samhällets allt-i-allo?: Om folkbibliotekens sociala legitimitet2018Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • Sadagopan, Madumita
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Högskolan i Borås.
  Life Cycle Assessment: Concrete Hollow Core Slab2013Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  A report about the environmental impacts involved in the use of recycled concrete waste as aggregates in new concrete. The environmental impacts were assessed based on a simple LCA using a prefabricated concrete producing company in Sweden as a case study. The results of the LCA revealed that major environmental impacts arised from the crushing and extraction processes as these were diesel fuel intensive. Comparatively, the use of recycled concrete as aggregates in new concrete saw a reduction in the environmental impacts as the need for extraction had reduced with the introduction of recycled aggregates. 

 • Skopljak, Sendi
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nyanlända elever och matematik.: En studie ur fyra lärares perspektiv.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet berör nyanlända elever och ämnet matematik i årskurs 4-6. Sverige är idag ett mångkulturellt land och de senaste åren har det skett en ökning av nyanlända elever. Tidigare forskning visar att nyanlända elever har lägre prestationsnivå än infödda elever och detta framkommer tydligt i ämnet matematik. Tidigare forskning visar dessutom att en av orsakerna till nyanlända elevers svårigheter i matematik kan till stor del ha att göra med det svenska språket. Hur arbetar matematiklärare i klassrum där det finns nyanlända elever och på vilket sätt dessa lärare stödjer de nyanländas inlärning i matematik kommer att presenteras i detta arbete. Studien är kvalitativ och redskapet som använts är intervjuer. Fyra matematiklärare har framfört sina tankar och resonemang kring arbetets valda område. Synsättet som använts är hermeneutiskt utifrån Vygotskijs teorier kring det sociokulturella perspektivet. I resultatet framgår det tydligt att de fyra intervjuade lärarna är medvetna om det svenska språkets betydelse för nyanlända elever och hur språket påverkar elevernas inlärning i matematik. Resultatet visar att de intervjuade lärarna är enade om att genomgångar och förtydliganden av begrepp är viktigt men hur detta framförs i matematikundervisningen kan variera beroende på vilken lärare det handlar om. Variationen beror på det faktum att elever befinner sig på olika kunskapsnivåer, alla eleverna tar in kunskap på samma sätt och just därför är en anpassningsbar undervisning den rätta vägen för att man som lärare ska nå ut till samtliga elever.

 • Krohn, Marcus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Månsson, Maria
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ’’Barn behöver hamna i konflikter…”: Förskollärares perspektiv på konflikt och konflikthantering.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konflikter finns naturligt i vår vardag och upplevs olika från person till person. Konflikter förekommer i förskolan, där barnen med hjälp av förskollärarna ska få möjlighet att tillägna sig kunskaper i konflikthantering. Förskollärarnas perspektiv på konflikthantering har en betydande roll för hur barnen sedan ska kunna hantera konflikter i framtiden.

  Syfte

  Syftet med studien är att synliggöra förskollärares syn på konflikter och konflikthantering och arbetet med detta.

  Metod

  För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Ett målinriktat urval genomfördes och sex yrkesverksamma förskollärare valdes ut att delta i studien. Under intervjuerna användes ljudinspelning och stödanteckningar. Under studiens gång har de etiska principerna beaktats och tagits hänsyn till.

  Resultat

  Studien visar att förskollärarna menar att det finns ett lärande i konflikter. Det framkommer dessutom att förskollärarnas olika syn på konflikter spelar en avgörande roll för hur de bemöter barnen i konfliktsituationer. Resultatet visar att förskollärarna för olika resonemang kring konflikthantering samt att de använder olika tillvägagångssätt vid konflikter mellan barnen. Studiens resultat visar att kommunikation, bemötande och gemensam grundsyn i arbetslaget är olika aspekter som bidrar till en konstruktiv konflikthantering. En av de slutsatser som kan dras från studien är att förskollärarnas arbete med konflikthantering kan ses som ett viktigt lärande för barnens framtid.

 • Nelhans, Gustaf
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Replik: Larhammar svartmålar öppen vetenskap2018Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vad som behövs är ett starkare etos i forskarsamhället där vi i stället för att räkna pinnar erkänner att sakkunniggranskning handlar om att bedöma kvalitet. Det skriver Gustaf Nelhans, lektor i Biblioteks och informationsvetenskap, i en replik till Dan Larhammar.

 • Christensen, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ekman, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Och sen kom Zlatan”: - en innehållsanalys av e-boksdebatten i svensk bibliotekspress 2010-20152017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The role of the library is changing to meet the demands of a technology-driven society. Yet the impact of new media, such as e-books, has not always been viewed favourably. The aim of this thesis has been to map the debate that took place between 2010 and 2015 concerning the status of e-books within the public library system. The study focused on several key areas: attitudes expressed within Swedish library press; the issues raised within discussions; aspirations and concerns of participants; and how opinions changed over time. The 99 issues of Biblioteksbladet, Biblioteket i Samhälle, and Framsidan published during the years of study constituted the source material. Computerised content analysis targeted keywords: e-, elektronisk, and digital. Results were logged chronologically, and coded to record any opinion expressed in relation to e-books: either positive, negative, or neutral. Raw data analysis was enhanced by the critical theories of LIS-professor Kristen Drotner. Her concept of media panic describes the emotional reactions professionals experience in response to new forms of media and technology. This was used to assess whether criticisms of the new medium were part of an emotional response. The results of our analysis suggest a cycle of debate that only partially fit Drotner's concept of media panic: initial discussions focused on technical considerations, the debate intensified and moved to economic concerns and the changing role of the library as the rate of e-book loans proliferated. The final years of study were characterised by calls for national co-operation regarding the implementation of e-books.

 • Karlsson, Jennifer
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att navigera på en kommunal webbplats: – En studie om menystruktur och navigation på Nyköpingskommuns webbplats2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Websites for municipalities has a wide target audience and therefore the website has to adapt to all involved. This bachelor thesis focuses on the issues that may occur on Nyköping municipality’s website in form of menu structure and navigation. The purpose of this study is to create a development suggestion for Nykoping.se as it shows possibilities in development. With the help of earlier research in navigation on mobile phones, and menu structures in general, multiple analytical tools has conjured in form of the User experience, Human-computer interaction and Usability to help analyze results of this study. In collaboration, methods in the form of user testing and semi-structured interviews later opened up to comparisons. The analysis shows a number of both quantitative and qualitative similarities that conjure into a couple of development suggestions. The proposals implies a menu structure where the user is already able to provide a clear overview of the content of the site in the form of a hierarchical menu from the start page. This means that the user can be able to overcome a large amount of information on the same web page which can benefit the user experience and Nyköpings municipality’s visitors. 

 • Lindgren, Ceclilia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Olsson, Tea
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The four spaces model: - Som vision vid undersökning av folkbibliotekets uppdrag gentemot nyanlända2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to investigate whether there is a correlation between the vision of the public library as expressed in “A new model for the public library” and how public libraries and its services are conveyed to newcomers to Sweden. Our two research questions inquire about the ways the public library and its services are conveyed and the challenges faced by public libraries in  communicating public libraries to newcomers? The method used for this study is semi-structured interviews with five public librarians working with multicultural issues at their workplaces. This study is theoretically grounded in the model for the public library proposed by Jochumsen, Rasmussen Hvenegaard and Skot-Hansen. The findings reveal that the model correlates quite well with how librarians describe their work in relation to newcomers.

 • Pettersson, Ingela
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Bibliotekets integrationsfrämjande aktiviteter: - En enkätstudie om folkbibliotekets aktiviteter för nyanlända2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to investigate how libraries meet the challenges of integrating newcomers. My questions are:

  • What integration-promoting activities for newcomers are provided by public libraries?

  • Which other providers collaborate with libraries designing appropriate activities for newcomers?

  • What challenges do library staff face in integration processes? The method applied in this research is web surveys. Web surveys were sent to 94 town libraries, in five large municipalities. In the analysis concepts such as social capital, inclusion and exclusion were used.

  Conclusions were that the most common integration promoting activities that libraries offer are language cafés, story time in several languages and help with homework and learning the Swedish language. Cooperation is mostly with volunteer organizations and local authorities to design appropriate activities for newcomers. The survey reveals that coordinating functions, which brings various stakeholders together can be developed.

 • Wahlberg, Åsa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Annorlunda och ovanligt spännande: – Bibliotekens arbete med ovanligt, alternativt, smalt eller för många okänt material2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine how public libraries and school libraries work with genres and subjects which are uncommon, alternative, narrow or appear to be unknown to many people. The focus is on the attitudes and perceptions of library staff responsible for selecting and mediating media. The method was an online survey which was analyzed both qualitatively and quantitatively. Most of the theoretical framework comes from research about the public libraries’ role in society and models for marketing. 

  The findings show that there are more positive than negative attitudes towards genres and subjects which are uncommon, alternative, narrow or appear to be unknown to many people. A majority of the library staff consider it to be important or important depending on circumstances for the media to be available and visible. Many of them also intend for the library to be a place where people can meet things they are not familiar with. Motivations for working with the material include creating diversity and that people should be able to make new discoveries and find something that interests them. A common motivation against it is that relatively few library users request the material. It is also considered to be easier for some libraries than others depending on size and type.

 • Baric, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nilsson, Lotta
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att hålla bibliotekarieprofessionen relevant i en föränderlig värld.: En kvalitativ studie om skolbibliotekariers omvärldsbevakning och samarbete.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine school librarians’ external monitoring and cooperation and collaboration with teachers, in order to describe it and examine its significance for the relevance to the profession of librarians. The purpose was also to interpret the meaning of the external monitoring, cooperation and collaboration from a professional perspective. For this we used semi structured interviews and qualitative content analysis. The analysis was based on theory on professions (Nolin, 2008) about lifelong vocational training, cooperation and collaboration. The profession perspective explains problems, difficulties and opportunities that can be seen in school librarians external monitoring and when professions cooperate and collaborate. Our conclusion is that external monitoring is part of the lifelong vocational training and can be seen as a strategy together with cooperation and collaboration with teachers to strengthen, develop and change school librarians knowledge and jurisdiction. The study shows that external monitoring is dependent on cooperation and collaboration with teachers and the other way around. Depending on how developed these strategies are, this will affect both their influence on school library practice and the profession.

 • Delitsch, Jenny
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  De kommunala biblioteksplanerna: strategiska styrdokumenteller ett spel för gallerierna?: En textanalys ur ettnyinstitutionellt perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The objective of this thesis is to explore possible explanations for the composition and contents of local library plans. A review of 33 local library plans from three Swedish counties was carried out in order to investigate the strategic documents design and contents in relation to the legal requirements placed upon them. In order to accomplish this task an analysis tool that consists of an eight-item questionnaire was constructed. A qualitative analysis of the texts, based on a new institutional theoretic framework, was performed in pursuance of finding causal factors to the properties of the texts. The results of the investigation reveal that the new institutional theories constitute a relevant framework for interpreting the strategic documents. Proof of existence of several phenomenon defined by theorists of new institutionalism were found. Strongest evidence was encountered for the legitimizing function of the texts .Numerous signs of the presence of hypocrisy, the procedure of integrating organizational structures, processes and ideologies for internal and external application, were also found in the texts. There were also some manifestations of an acquiescing and/or compromising organizational response to external pressure. Even though the theoretical framework was found to be highly relevant for the interpretation of the texts it is difficult to reach an unambiguous conclusion. Further investigations on this matter is recommended in order to determine the exact causal explanation of the design and contents of Swedish local library plans.

 • Westerdahl, Diana
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lön för mödan?: – Professionaliseringens betydelse för bibliotekarieyrket och dess status2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor’s thesis is to develop knowledge about the professionalization development of the librarians in Sweden and what it has resulted in, mainly in terms of professional status. What has been the content of the professionalization agenda for the librarians? Is professionalization an efficient way forward in order to enhance the status of the profession? The thesis suggests that probably there are other methods to be explored in order to increase the status of the librarians.

 • Karlsson, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lindmark, Liza
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kompetensbedömning: En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen i statliga myndigheter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lagstiftning som berör rekrytering inom statliga myndigheter visar på markanta skillnader mellan statlig och privat rekrytering, där det råder fri anställningsrätt. Med reformvågen New Public Management, som står för styrningsrelaterade och organisatoriska förändringar inom den offentliga sektorn, har den offentliga sektorn inspirerats av den privata sektorn. Syftet med studien har varit att undersöka rekryteringsprocessen i sex statliga myndigheter i en stad i Mellansverige. Fortsättningsvis ville vi med studien uppnå en ökad förståelse för hur kompetensbedömning går till i statliga myndigheter och hur myndigheterna påverkas av lagstiftning i sina rekryteringsbeslut. En semistrukturerad intervjumetod användes och undersökningen utfördes med de målstyrt utvalda rekryteringsansvariga vid respektive myndighet. Bilden som målas upp av rekryteringsprocessen i de statliga myndigheterna verkar vid första anblick stel och formell men vi finner tidigt i studien tendenser som pekar på att rekryteringsprocessen är mer flexibel än vad som framställs, något som kan tänkas vara influenser av New Public Management. Studien visar på att överklagandeprocessen, vilken är unik för statliga anställningar, i sig är någorlunda verkningslös men hade lagstiftning om denna rättighet saknats, är det möjligt att rekryteringsprocessen inte hade drivits med något slags rättvisetänk överhuvudtaget. Studien visar på att ju lägre krav i kravprofilen, desto mindre betydelse får principen om sakliga grunder och därmed kan även de statliga myndigheterna vi undersökt närma sig fri anställningsrätt, likt inom andra sektorer.

 • Almqvist, Anna Karin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Medicinska bibliotekariers yrkesidentitet: - en kvalitativ studie om hur medicinska bibliotekarier förhåller sig till sin yrkesidentitet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor thesis is to examine how medical librarians relate to their occupational identity and mediation of information. New technology and new ways of communicating information have influenced the profession of medical librarians and their duties, why it is important to examine their occupational identity. The research questions are: How do medical librarians perceive and relate to their occupational identity and as information intermediaries? How do medical librarians relate to their duties? The method used in this study is semi-structured interviews and the empirical information was analyzed using qualitative content analysis. The theory used for analyzing the results is Anders Øroms theory about six different identites which occurred in line with the development of society. The conclusion is that medical librarians have different and complex perceptions of their occupational identities but quite similar perceptions regarding their duties. One of Anders Øroms identities regarding mediation of information is the identity that suits medical librarians best. After further analysis using Øroms theory the need to add two identities emerged, one identity regarding information service and one about communication. By adding those two identities it is easier to understand the connection to the occupational identity of medical librarians.

 • Billing, Maja
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Gilla, tagga, kommentera!: En kvalitativ studie av social interaktion och relationsskapande i tre statliga museers Instagram-konton2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay examines how three public, Swedish museums use Instagram as a tool for encouraging social interaction and for the building of relationship with the audience. The three examined museums are Livrustkammaren, Världskulturmuseet and Moderna Museet Malmö. By using the method netnography the study has collected posts and comments from the three museums during a limited period of time (2 months). The results present both differences and similarities between the three museums’ use of Instagram. All of the museums have some degree of interaction with users on Instagram, but Livrustkammaren stands out as a museum with more interaction than the others. With the help of Erving Goffman’s theories about social interaction, Anders Persson’s interpretation of these and theories about online relationship strategies presented by Kelleher/Millerand Smith, the essay provides insight into how museums can use Instagram as a communicative tool if the museums want to increase the social interaction and improve and maintain the relationship with the audience. According to the results of this study, some of the more successful strategies are: using humour as a way of connecting with the audience and using a ”conversational human voice”, i.e. a more personal voice. The essay opens up for further studies of how museums can work with Instagram as a tool for communicating with the audience.

 • Bäck, Katarina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att mötas människa till människa: En kvalitativ studie om hur medarbetare i ideella organisationer uppfattar mötet med nyanlända2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In the light of the increasing globalization and immigration to Sweden, this thesis examines how the employees at Swedish NGO’s perceive the intercultural dialog with immigrants. The NGO’s are recognized as an important part in the ongoing work of integration. At the same time the employees often have a very limited formal education within the communication field and the NGO’s often lack a communications officer and a communications section. These employees are the ones that in their daily work meet the immigrants and are expected to help the immigrants integrate, meet swedes and learn the language. Using theories within the field of intercultural communication and intercultural communication competence, this thesis has examined how three employees at three NGO’s in Lund perceive the intercultural dialog with immigrants. The conclusions drawn are that the dialog is not perceived as intercultural at all, but as interpersonal, with more emphasis placed on the personality and no importance at all on cultural differences. Knowledge of Swedish and to have enough time to communicate are perceived as of great importance for the dialog. The context in which the dialogs take place seems to be crucial for how the dialog is perceived.

 • Calén, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Malmros, Nanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Kan du tala om vad som händer?”: Hur sex bibliotekarier upplever sitt arbete gentemot vuxna med intellektuell funktionsnedsättning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis focuses on how librarians describe their work towards users with intellectual disabilities which is a priority group in the control documents for the public libraries. These aims for the user group are to be found in The Swedish library Act, Swedish Agency for Accessible Media (MTM) and Swedish Arts Council and they make up the foundation for this study. The aim of this thesis is to gather knowledge about how to get users with intellectual disabilities to get included and feel welcomed in the library. Three main questions were asked: How does the six librarians in our thesis describe their work towards users with intellectual disabilities? Which challenges does the librarians experience? How do the librarians deal with the identified challenges? In this study qualitative interviews were accomplished with librarians from six different public libraries. M. K. Buckland´s Access to Information (in Information and information systems 1991) was partly used as a model to analyze our empiric material. Buckland, who has a long and solid library background in his profession, identifies six types of barriers and how to overcome the challenge of getting access to information. The results show that collection development is a priority for the libraries and also suitable in four of Buckland´s six barriers of access to information. One conclusion is that several librarians in the study felt content with their efforts since they had a good book collection for the user group. Three other factors that had high priority for the librarians were cooperating with external organizations, programs on the library especially suited for the user group and doing outreaching work to get the user group to come the library.

 • Fredriksson, Ann-Christine
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Exkludering eller inkludering?: En kritisk studie av svenska ämnesord i Libris ur ett intersektionellt perspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to study how the assignment of subject headings, from the Swedish subject headings list, in the Swedish national catalog Libris relates to works of marginalized groups from an intersectional perspective. The marginalized groups represented in this study are LGBTQ as well as racified. With the term radical cataloging as the background for this thesis, I have categorized five pairs of opposite words that were the bases for my keyword search and then analyzed the subject headings for the books that my keyword searches resulted in. Using Derrida's theories of deconstruction and the perception of The Other, I have investigated which subject headings are used to describe the marginalized groups and whether these subject headings can be problematic from an intersectional perspective. The conclusion is that, although both groups are represented by a variety of subject headings, they are not always used in a correct context. There is also a lack of several subject headings which would work towards an inclusion of these marginalized groups.

 • Josefsson, Kasper
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  En studie av e-handelskonsumenters behov: Med fokuspå textilindustrin2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The focus of this paper is to research a general need on E-commerce websites, and a specific need on websites in the textile industry. The purpose is to get an understanding of what consumers find important when shopping online. The research methods include participants who are experienced with either shopping online and/or the textile industry. The results of the research was made into a development proposal for a company in the textile industry. Their goal is to increase sales and explore new tools for selling their products. The development proposal was made to cater the company's needs.

 • Lundström, Linn
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att stimulera hållbara attityder och beteenden i dagens konsumtionssamhälle: En kvalitativ studie av hur vinstdrivande organisationer beskriver sin roll för en hållbar utveckling och hur det kommer till uttryck i kommunikation mot konsumenter2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This qualitative study examines how profit-driven organizations handle the growing demands on acting in a sustainable way and how they take responsibility for a society that has severe sustainability problems. Through text analysis, three cases of sustainability reports and commercial campaigns are studied. The questions answered are how the organizations describe their view on sustainable development and their role on the market, and how that translates into marketing messages. The theoretical frame of the study consists of a strong view on sustainability, where human actions have to take place inside of nature’s boundaries, and the perspective on marketing as a relation-building and meaning-shaping activity, which plays an important role in forming society’s culture and norms. The results show that in two of three cases the organizations describe a strong view on sustainability and their role on the market as proactive in a sense that they, independent of external demands, try to change the market in a more sustainable way. This also shows in the commercials where these organizations take an educating position and try to replace unsustainable needs with facts and values that stimulate a sustainable development. The cases can be used as examples of how modern organizations can combine profit and sustainability, and how they through their role on the market and via their marketing both can increase and decrease a sustainable development. Although, the results need to be completed with closer studies of the organizations ideas and studies of more cases to be fully valid.

 • Jogner, Carolina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ibrahim, Zin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  En förstudie för återvinning av plastpåsar i Borås och dess miljöpåverkan2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under den senaste tiden har man tagit upp plastbärkassars negativa miljöpåverkan, i EU men även lokalt i Borås. EU anser att plastpåsar är skadliga för miljön och har tagit fram direktiv som gör att alla medlemsstater måste vidta åtgärder för att begränsa förbrukningen av plastpåsar. För att man ska kunna fatta rätt beslut krävs det att man ökar kunskapen om vilka åtgärder som krävs och vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska förbrukningen.I detta examensarbete är syftet att jämföra plastpåsars miljöpåverkan mot bärkassar i olika material samt att se över hur plastpåsar hanteras idag, presentera en metod för att utföra en insamling av plastpåsar för återvinning i Borås och utreda om det är miljömässigt lönsamt. Resultaten visar att bestämandet av en bärkasses miljöpåverkan är en mycket komplex fråga då väldigt många faktorer måste vägas in. Vi ser även att införandet av ett separat återvinningssystem för plastpåsar inte är det ultimata då det skulle försvåra logistiken samt kräva komprimering av plastpåsarna för att minska deras volym. Det befintliga återvinningssystemet för plast där man blandar hårdplast och mjukplast är mera lämpligt att använda då det ger en tätare blandning.

 • Ahlnäs, Simon
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Börjesson, Tobias
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Tids- och kostnadseffektivitet vid intermodala transporter2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka transporteffektiviteten för intermodala transporter av semitrailrar med utgångspunkt från variablerna kostnad och tid. Intermodala transporter kan förklaras som en transport av en lastbärare från dess ursprung till dess slutdestination med hjälp av två eller flera olika transportsätt (Crainic & Kim, 2007 s.467) och denna studie fokuserar på de två transportsätten järnväg och väg. Just järnvägstransporten har en stor fördel gentemot andra transportsätt då det är ett mer miljövänligt alternativ, förutsatt att det är eldrivna tåg samt att elen är producerad i Sverige (Trafikverket 2017) men det finns även fler fördelar som kan utnyttjas. Järnvägstransporten är generellt lönsammare på avstånd längre än 500 km, då det kan transportera stora volymer över långa avstånd till en låg kostnad. Varför det inte är lönsamt på kortare sträckor beror framför allt på de fasta avgifter som tillkommer vid terminalerna och järnvägens relativt låga flexibilitet gentemot vägtransporten. Studien har gjort en marknadsundersökning för att se var de importerade semitrailrarna har sin slutdestination inom Sverige och Norge. Det för att se var det finns potential för att utveckla och skapa nya järnvägspendlar från Göteborgs Hamn till torrhamnar för transport av semitrailrar via järnväg. Intervjuer har utförts med speditörer i anslutning till hamnen för att skapa en så bra bild som möjligt av nuläget. Resultatet visar att de största volymerna i flödet av semitrailrar går till Helsingborg och Stockholm med omnejd, med Göteborg exkluderat. Det är de två områdena som visar potential för att eventuellt skapa järnvägspendlar till torrhamnar. Vid intervjuerna som utförts uttrycker speditörerna att tid är den viktigaste aspekten för deras verksamhet och kunder. Det är även anledningen till att de inte använder sig av järnvägstransport för semitrailrar, då tågen är för opålitliga och verksamheten för järnvägstransport kring Göteborgs Hamn inte har fungerat för dem hitintills. Resultatet visar även att drygt 38 procent av de importerade semitrailrarna har sin slutdestination i Göteborgsområdet och där kan naturligtvis inte järnvägstransporten konkurrera med vägtransporten på grund av det korta avståndet. För att järnvägstransporten ska kunna konkurrera med vägtransporten måste det skapas pendlar till de regionerna med större flöden för att inte förlora tid och flexibilitet gentemot vägtransporten. Dock så ger järnvägstransporten andra möjligheter än bara transport av gods. I torrhamnarna finns möjligheter för lagring av gods, som generellt är billigare än lagring i hamnen och ger samtidigt tidsvinster när den slutliga transporten till kund ska utföras, då godset är närmare kunden. Göteborgs Hamn kan konkurrera med andra hamnar som geografisk ligger närmare en viss kund, genom att fler järnvägspendlar med frekventare avgångar kan skapas och på så sätt ta marknadsandelar inom nordisk transport.

 • Haji, Hassan Yasin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Beigi, Younes
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ersättning av naturgrus med krossat berg i betong2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Betong är ett av de mest använda byggnadsmaterialen i världen. Den består av en blandning av cement, vatten och ballast. Ballasten utgör cirka 65-75 % av betongmassan. Merparten av denna ballast kommer i nuläget från naturgrus. En ersättning av naturgrusballasten är önskvärd i enlighet med Regeringens miljömål för ”Grundvatten av god kvalitet” som innebär att uttaget på naturgrus ska minskas till 1-3 miljoner ton/år fram till år 2020. Detta examensarbete fokuserar på att testa ersätta naturgrus med krossberg i betong. Målet var att få likvärdiga egenskaper i den nya betongblandningen både när det gäller tryckhållfasthet och arbetbarhet. Ett annat mål var att ta reda på hur en ökad krossbergförbrukning skulle bidra till att nå en hållbar utveckling i betongindustrin. Arbetet utfördes i samarbete med Ulricehamn Betong AB (UBAB), en betongfabrik i närheten av Ulricehamn. Arbetet genomfördes i form av en laboratoriestudie där resultat från två testserier jämfördes med ”referensbetong”. Referensbetongen är baserad på ett känt- och beprövat betongrecept på UBAB. De två testserierna fokuserar på två parametrar i betongblandningen som varieras, krossbergandelen i betongreceptet och mängden flytmedel så kallad superplasticerare. Syftet var att undersöka hur variationen av dessa två parametrar i betongblandningen påverkar betongens egenskaper bland annat tryckhållfasthet och arbetbarhet. Testerna utfördes på gjutna kuber vid 1 och 28 dygns ålder och i visa fall även vid 5 dygns ålder. Resultaten av alla dessa tester presenteras och analyseras i rapporten. En hållbarhetsanalys på ballast i allmänhet och betongballast i synnerhet genomfördes också i rapporten. I denna hållbarhetsanalys beskrevs miljöpåverkan av transport som är knyten till ballastmaterial. Testresultaten från alla försöken visar att alla väsentliga egenskaper är oförändrade och är likvärdiga med betong med merparten av naturgrus. Krosset är tillgängligt i närtrakten vilket leder i sin tur till mindre transporter och mindre utsläpp till luften. En ökad förbrukning av betong med merparten av krossat berg bidrar därmed till hållbarheten inom betongindustrin i allmänhet och UBAB:s hållbarhetsmål om minskad CO2 utsläpp kan uppnås i synnerhet. Ur social hållbarhetssynpunkt är en betong med upp till 70 % krossbergsersättning av naturgrus en arbetsmiljövänlig och hållbar lösning till det sinande naturgrusbiståndet. För att åstadkomma en betongproduktion med mer krossbergandel bör forskning kring ämnet göras tills ersättningen av naturgruset omfattar hela 100 % av betongballasten och minst 3 tester av samma försök ska göras för att utesluta slumpen.

 • Fransson, Olivia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lindstrand, Josefine
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kautto, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Vill du ha en påse?: Hur en påse skapar ökad kundlojalitet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Textilmarknaden blir allt mer utsatt för konkurrens. Företag måste idag vara duktiga på att erbjuda konsumenter något utöver det vanliga för att hålla sig kvar på marknaden. Det finns olika sätt för företag att konkurrera på och denna uppsats har som syfte att undersöka vilka egenskaper en påse skall ha för att ge kunden ett mervärde som därigenom kan bidra till ökad kundlojalitet.

  Fyra olika påsar från fyra olika företag har använts i uppsatsen och dessa är: Acne, Best of Brands, KappAhl och H&M. Intervjuer med kvinnor i åldrarna 20–30 år ligger till grund för resultatet.

  Resultatet av vår uppsats visar att påsen har en positiv inverkan på konsumenters attityder. Påsen bidrar till konsumenters helhetsintryck av butiken och respondenterna upplever sig som bättre kunder när de får en fin påse. Påsen ses som en statussymbol men också som ett marknadsföringsverktyg för varumärket.

  Solomons ABC-modell har använts för att skapa förståelse för hur olika attribut påverkar konsumentens köpbeteende. Vi skapade en illustration med de olika attributen på påsen vi valt att undersöka. Tillslut skapades en egen modell sammansatt av ABC-modellen och påsens attribut för att tydliggöra vad hos en påse som skapar en attityd hos konsumenten som kan leda till ökad kundlojalitet.

 • Norlander, Madelene
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Edell Ahlström, Linda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Köper du så köper jag: Shoppinggrupper på Facebook och dess påverkan på modekonsumtion.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka och analysera hur kommunikationen inom shoppinggrupper på Facebook påverkar kvinnliga medlemmarnas köpbeteende när det gäller modevaror samt i vilken del av köpbeslutsprocessen som kommunikationen i en shoppinggrupp verkar mest effektivt. Detta har vi sökt svar på genom enkätundersökningar samt intervjuer. Uppsatsen belyser även vilka kommunikativa faktorer inom en shoppinggrupp som stimulerar till köp av modeplagg. För att kunna analysera och diskutera och därefter komma fram till en slutsats har vi använt oss av tidigare forskning och köpbeslutsprocessen.

  Studien visar att shoppinggrupper har ett stort inflytande på konsumenter när det kommer till att genomföra köp av modeplagg. Konsumenter influeras av andra medlemmar genom bilder, kommentarer och rekommendationer i sin strävan efter att känna gemenskap och delaktighet i det sociala samspelet. Genom kommentarer, diskussion och kommunikation skapas samhörighet och gemenskap, vilket utgör kärnan i dessa grupper. När det kommer till konsumenternas köpbeteende framgår det utifrån resultatet att det är kommunikationen inom shoppinggrupperna som är den styrande faktorn i alla steg av köpbeslutsprocessen.

 • Disputation: 2018-04-25 10:00
  Curtis, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Redesigning Together: Relearning Roles and the Value of Materials in the Overproduction of Fashion2018Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det finns mycket information om modeindustrin, dess överproduktion och dess negativa påverkan på människa och miljö. Likväl fortsätter modeindustrin att locka fler människor att konsumera genom att spela på behoven och önskan om ständig förnyelse. Syftet med denna studie är att ge kunskap om samverkansmetoder som på gräsrotsnivå kan bidra till att reducera det växande berget av andrahandskläder som skapats på grund av nuvarande överproduktion av mode.

  Baserat på två premisser att (1) alla kan vara designer, (2) återbruk är en hållbar metod att hantera avfallsproblem, växte en tredje premiss fram: (3) en installation är av betydelse. Dessa tre premisser omsattes i praktiken genom att installationer som innehöll utställning och workshop organiserades i Moçambique, Mexiko, Sverige och Singapore. Genom att använda två teoretiska ramverk – community of practice och aktivitetsteori – analyserades deltagarnas aktiviteter och respons på att redesigna andrahandskläder. Installationen kan därmed sägas ha främjat fyra tillfälliga communities of practice. Genom att deltagarna samarbetade medförde dessa tillfällen både lärande inom gruppen och artefakter.

  Projektet visar att människor var intresserade av, och välvilligt inställda till att delta i de föreslagna aktiviteterna, de valde att vara med och hitta sin egen roll i processen att återanvända och redesigna material som de innan ansett oanvändbara. De resulterande artefakterna stärker premissen att alla kan vara designer om de ges tillfälle och uppmuntran. Projektet visar också att det är möjligt att använda kombinationen återbruk och redesign för att samla människor från skilda socioekonomiska bakgrunder med olika motivation, ålder, kultur och förkunskaper inom ett och samma koncept där upplevelsen resulterar i både lärande och tillverkning av artefakter.

  Att placera produktionsprocessen närmre konsumenten på detta sätt kan bidra till att ändra människors förhållande till material samt de processer som behövs för tillverkning av mode. På så vis kommer deltagaren också närmre det nu personifierade plagget och uppfattningen av avfallsmaterial ändras. Denna omvärdering av material kan förändra hur människor väljer att fortsätta att engagera sig i mode. Det kan ske genom att ändra vanan att köpa nya material eller att skapa eget prisvärt mode från vad som redan existerar. Detta skulle kunna bidra till en större skillnad om initiativet upprepas och blir vanligare i fler samhällen genom att människor uppmuntras och väljer att omvandla avfall till resurs. Så kan behoven av förnyelse och kreativitet tillfredsställas samtidigt som individerna utvecklar egna vardagslösningar till hållbart mode.

 • Keune, Svenja
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  On Textile Farming: Seeds as Material for Textile Design2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Presently, designing with living systems such as insects, fungi and bacteria has become an area of extended interest, proposing collaborative processes of designing and manufacturing - as a solution for symbiotic ways of living. On the scale of the interior, modern systems for interior gardening, combining both functional, e.g., food supply, purifying the air, and aesthetic values, experience exceptional popularity, ensuring a complementary perspective on horticultural landscapes indoors. As a result, the spaces where people live and crops grow increasingly intersect and therefore open

  up for developments that bridge both areas and where aesthetic perspectives become equally important. However, modern indoor gardening systems are shaped by commercial horticultural practices, bringing reservoirs such as buckets, tubs or tanks, mostly built of plastic, into the homes. Textile Farming aims to explore alternative forms of plant organisation by blending seeds and textile structures into a hybrid material for textile interior scenarios. Consequently the materials’ performative capacity becomes part of the textile design process. A foundational part are forms of human management, e.g. activation of the seeds, maintenance of the plants, interaction with the hybrid textile structures within and beyond interiors, that leads to experiences and expressions. By practice based design research and through a series of design examples that explore the transformative potential of seeds in textile structures, alternative forms of plant organisation and methods for the textile design process lead to scenarios that propose alternatives to how we live with and organise plants today.

 • McQuillan, Holly
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Archer, Jen
  Massey University.
  Menzies, Greta
  Massey University.
  Bailey, Jo
  Massey Univeristy.
  Kane, Karl
  Massey University.
  Fox, Emma
  Massey University.
  Make/Use:: A System for Open Source, User-Modifiable, Zero Waste Fashion Practice2018Ingår i: Fashion Practice: the journal of design, creative process & the fashion industry, ISSN 1756-9370, E-ISSN 1756-9389, Vol. 10, nr 1, s. 7-33Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper discusses Make/Use, a multi-disciplinary research project exploring “User Modifiable Zero Waste Fashion”. In particular, it addresses the use of textile print and a parametric matrix to facilitate the cognitive and creative processes involved in the transformation from two-dimensional (2D) to three-dimensional (3D) form. The Make/Use project centers on the development and testing of an embedded navigational system by which users can formulate a functional understanding of the form and construction of a garment and its opportunities for manipulation. It questions how the encoding of navigational clues and markers into a garment might aid in its facility for creation and modification by the user, aiming to enhance emotional investment and connection, and extending its functional life by providing embedded opportunities for alteration and visible repair.