1 - 35 av 35
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hector, Amke
  et al.
  Strömvall, Frida
  The Librarian's axiom: var det verkligen fler som kom?: En kvantitativ studie om sambandet mellan Sveriges och Finlands ekonomi och dess biblioteksanvändning2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  According to The Librarian’s axiom, the library loans and visits will increase when unemployment rates rise. In this bachelor thesis we want to investigate if the axiom was applicable in Sweden and Finland during the years 2008 until 2016. If we can find that TheLibrarian’s axiom can be confirmed, the libraries in Sweden and Finland can have stronger arguments against budget cuts and can prepare for increases in library usage. Furthermore no major studies on this topic have been executed in Scandinavia. The purpose of this study is to test a hypothesis, namely whether there is a connection between the economic situation and the library usage in Sweden and Finland. We also want to study the similarities and differences between the countries and try to explain them.

  We gathered our empirical data by using and analyzing official statistics from several databases. The variables we examined are physical library visits, loans of paper books, unemployment rates and Gini-coefficient. Our findings are presented in figures which are further analyzed with help of cross tabulations and correlation measures. The results of our study show that there is no strong connection between the library usage and the economic situation in neither Sweden nor Finland. There were little differences between the countries. The connections in Finland were a little bit stronger, but still not strong enough to confirm the axiom. To further explain our findings, there is a need for more research on this topic.

 • Bader, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Castefelt, Eva-Louise
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gunnarsson, Louise
  Influencers Marketing: En fallstudie om NA-KDs nyckel till en god tillväxt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Begreppet influencer blir mer och mer välkänt för varje dag. Begreppet syftar till ett yrke som vuxit fram i takt med internet. Även om det finns mycket information att tillgå kring fenomenet finns det många aspekter som fortfarande icke blivit belysta. Den information som finns att tillgå kring ämnet är inte heller i vetenskaplig tappning. Syftet med studien är att analysera och redogöra för hur influencer marketing kan påverka tillväxten för ett företag. Härtill studeras influencers inverkan på varumärkesbyggandet i relation till tillväxt. Följande kommer en fallstudie i samarbete med klädföretaget NA-KD presenteras. NA-KDs snabba tillväxt kommer förklaras med lämpligt teoretiska underlag och inte minst av medgrundaren själv. Det moderna sättet att marknadsföra via sociala medier med influencers kommer vidare att undersökas i ljuset av olika aspekter. Hur ett samarbete med en eller flera influencers ser ut kommer att undersökas med koppling till hur strategin har hjälpt NA-KD att växa under kort tid. Varumärkesutveckling och teorier kring ett företags tillväxt är två andra viktiga områden som kommer att studeras för att uppsatsen ska få en relevant och genomtänkt slutsats. Alla presenterade teorier kommer att kopplas till NA-KDs egna tillväxt. Metoden vald för följande uppsats är av den kvalitativa typen. Empiriinsamlingen kommer att bestå av en intervju med en medgrundare i fallföretaget, NA-KD. Vidare kommer företagets hemsida och Instagramkonton observeras, likaså kommer fyra utvalda influencers konton observeras. Även sekundär data så som NA-KDs årsredovisning samt en överskådlig presentation av ett par konkurrenter läggs fram. Efter analys av empirin trädde tydliga slutsatser fram. Kopplingar mellan influencer marketing och tillväxt blev ett klart faktum. Likaså blev samarbetet mellan företaget och person förtydligat. Det stod även klart att NA-KD ligger rätt i tiden och grundades när influencers redan vuxit fram och fått en stor inverkan.

 • Holmgren, Eric
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Norderfors, Christian
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Asp Råberg, Simon
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Humankapital i årsredovisningar: En granskning av kunskaps- och industriföretag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den moderna ekonomin är organisationens individer centrala för verksamheten. Den ekonomiska utvecklingen har gått från ett industribaserat samhälle till ett företagsklimat med mer komplexa behov och högre kompetenskrav på anställda. Personalens kunskap, erfarenhet och effektivitet utgör ofta en mycket viktig tillgång, framför allt för kunskapsföretagen i tjänstesektorn. De anställdas kännedom och förmåga att skapa värde för organisationen kategoriseras i redovisningen som företagets humankapital. Trots humankapitalets ökande betydelse så får inte organisationens personal tas upp som en tillgång i årsredovisningen, vilket leder till att intressant information uteblir och organisationens faktiska värde osynliggörs. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur omfattningen av humankapitalredovisningen ser ut i svenska företag för att jämföra kunskaps- och industriföretag samt att analysera humankapitalredovisningens utveckling över tid. För att besvara syftet granskas årsredovisningar från 12 börsnoterade företag, varav 6 kunskapsföretag och 6 industriföretag. Uppsatsen har en kvalitativ ansats då det utifrån årsredovisningarna tolkas hur företagen har valt att redovisa sitt humankapital, både i text och i siffror, som sedan poängsätts i en scoreboard. Översiktligt kan resultatet sammanfattas med att det råder en skillnad i omfattningen av humankapitalredovisningen mellan kunskaps- och industriföretag. Det är främst uppgifter gällande medarbetarna som åtskiljer organisationstypernas årsredovisningar. Humankapitalredovisningen har också blivit något mer omfattande över den undersökta tidsperioden.

 • Ljungblom, Axel
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Särman, Erik
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  ”Varumärken är som människor”: En studie om varumärkesuppbyggnad på sociala medier2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens digitala och allt mer uppkopplade värld har en omfattande påverkan på bådemänniskor och organisationer. Ur ett marknadsperspektiv och uttryckt i dess vokabulär innebär detta att både kunder och företag påverkas. Det gäller såväl hur kunden efterfrågar, söker och hittar produkter som hur företagen tillfredsställer och levererar utefter kundernas behov. Detta gäller generellt i vår digitala värld och inte minst påverkas varumärken och varumärkesbyggande kraftigt. Ett område som utvecklats explosionsartat i sammanhanget är sociala medier. Studien syftar till att studera sociala medier som ett viktigt verktyg förvarumärkesbyggande inom företag och organisationer. Målet med studien är att ge företag och organisationer en ökad förståelse i byggandet av varumärken på sociala medier. För att möta syfte och besvara frågeställningen har en kvalitativ studie genomförts. Det empiriska materialet har samlats in genom sex stycken semistrukturerade intervjuer med personer som är verksamma inom varumärken och sociala medier. Studien har kommit fram till att det finnsstor potential för företag och organisationer att använda sig av sociala medier när de bygger varumärken. Ett lyckat varumärke gör det möjligt att bygga relationer med konsumenterna som med tid och ett lyckat varumärkesarbete leder till lojalitet. Varumärkesuppbyggnad är således en process som i de flesta fall behöver byggas upp över tid för att skapa ett så stort värde för både företaget och organisationen men också för konsumenterna.

 • Wennberg, Oscar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Abdulla Karim, Yasa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  CRM på Sociala Medier: En kvalitativ studie om hur SME-företag bearbetar &skapar nya kundrelationer på sociala medier.2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Att undersöka hur olika mindre och medelstora företag (SME-företag) använder sociala medier i sitt CRM-arbete (kundrelationshanteringsarbete) för att skapa nya men också vidareutveckla och bearbeta redan befintliga kundrelationer. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, med fokus på dokumentstudier på webben. Undersökningen utfördes genom att studera fyra olika företag, tvåhandelsbolag och två tjänstebolag, som använder sociala medier som en del i deras arbete med CRM. Resultat och Slutsats: De företag som vi studerat använder sociala medier som ett verktyg i rättriktning för ett lyckat arbete med CRM. Det vi kommit fram till är att sociala medier underlättar arbetet med CRM samtidigt som det kär en effektiv marknadsföringskanal. Resultatet frånundersökningen visar att sociala medier bidrar till många fördelar för företaget, exempelvismöjlighet till feedback, viral marknadsföring, Word-of-Mouth-marknadsföring, personlig kontakt och direkt interaktion mellan företaget och kunden, samtidigt som det är kostnadseffektivt. Förslag till Vidare Forskning: Denna studie har lagt en grund till vidare forskning, där man genomintervjuer kan intervjua olika företag och nyckelpersoner inom dessa företagen. Genom att använda en kvalitativ metod med fokusgrupper eller semistrukturerade intervjuer kan man gå in djupare i ämnet för att förstå skillnaden och hitta likheter med tillvägagångssätten i strategier och metoder, som tjänstebolagen och handelsbolagen använder på sociala medier. Uppsatsen Bidrar med: Uppsatsen bidrar till ökad förståelse för hur handelsbolag och tjänstebolag använder sociala medier för att arbeta med CRM, samt vilka likheter och skillnader det finns i arbetet och hur detta påverkar deras CRM. Studien redogör för tidigare forskning, att ett företag som arbetar med sociala medier, direkt och indirekt, i sitt arbete med CRM kan skapa goda kundrelationer som bidrar till positiv tillväxt.

 • Eklöf, Julia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Johnsson, Sandra
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Underhållning: som en strategisk framgångsfaktor för shoppingcenter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie framför vår forskning om hur underhållning används på ett shoppingcenter som en strategisk marknadsföringsstrategi. En fallstudie med ett kvalitativt angreppssätt valdes eftersom vi ville få ett djup i studien. Fallstudien gjordes på Mall of America genomdatainsamling i form av dokumentstudie och en semi-strukturerad intervju medshoppingcentret. Denna metod valdes eftersom det i forskningsöversikten framkom att mycket av den tidigare forskning gällande förhållandet mellan shoppingcenter och underhållning, var fokuserad på surveyundersökningar med inriktning på besökarna. Forskningsöversikten visade också på bristande forskning inom ämnet, vilket gjorde det intressant för oss att studera. För att besvara syftet ställdes tre forskningsfrågor som behandlade marknadsmixen, kundfokus och kundrelationer. Det är även dessa teman som genomgående tas upp i såväl teori, resultat samt diskussion. Marknadsmixen beskriver de 6Pna som Preston (2012) menar bör användas vid evenemang istället för de traditionella 4Pna. Kundfokus tar uppsegmentering, targeting, differentiering och positionering. Kundrelationer är fokuserat till hur shoppingcentret skapar kundvärde och kundtillfredsställelse med hjälp av underhållning. Utifrån dessa teman togs en teoretisk analysmodell fram. Denna modell låg till grund för vårt resultat och kan även komma att replikeras för framtida forskning. .Resultatet i denna studie visade att samtliga av marknadsmixens delar användes på Mall of America, dock med större och mindre påverkan på deras strategiska arbete. Mall of America vet vad deras varumärke står för och vilken position de vill åstadkomma. Detta skildras i deras sätt att arbeta med kundfokus i olika utsträckning. De arbetar strategiskt för ett emotionellt band med sina besökare vilket bidrar till deras goda och långsiktiga kundrelationer. Vår studie bidrar med en teoretisk analysmodell som kan användas för att visa på det samspel som är av vikt för företag/shoppingcenter att anamma när de strategiskt vill implementeraunderhållning. Dessutom bidrar vår studie med en djupare förståelse för hur Mall of America strategiskt använder underhållning som visat sig vara en framgångsfaktor.

 • Pak, Alexander
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Saleh, Reazhwan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Krossad betong som ballast i självkompakterande betong: Experimentell studie om tryckhållfasthet och arbetbarhet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete är baserad på experimentella studier. Det handlar om framställning och utvärdering av Självkompakterande Betong (SKB) med hjälp av återvunnen krossbetongballast (eng. Recycled Concrete Aggregate, RCA). I studien ersätts naturballasten i ett betongrecept mot 100 % återvunnen krossbetongballast. Projektet är en del av ett forskningsprogram som heter RE:Concrete och fokuserar på betongens arbetbarhet och tryckhållfasthet. Arbetet genomfördes i samarbete mellan Högskolan i Borås och RISE CBI Betonginstitutet. Syftet med examensarbetet var att framställa en SKB med 100 % RCA. Vidare skulle gjutna kuber ge en tryckhållfasthet som motsvarar 40 MPa efter 7 dygn och 60 MPa efter 28 dygn. Återvinning av byggnadsmaterial är ett hett ämne i dagens samhälle och intresset för det ökar ständigt. Detta arbete handlar om sluten återvinning i den meningen att det har erhållits återvunnen krossbetongballast från bärande element för att tillverka självkompakterande betong för bärande element. Idag finns det en standard i Sverige som reglerar användning av återvunna byggnadsmaterial i betongtillverkningen. Standarden behandlar enbart ersättning av grovballast i begränsade proportioner. Resultaten som har erhållits i arbetet visar att det är möjligt att tillverka en betong för bärande konstruktioner. Det högsta tryckhållfasthetsvärde som har erhållits vid denna studie är 56,1 MPa efter 7 dygn med utbredningsmått som uppfyller kraven för självkompakterande betong, dock hade inte den färska betongen en godtagbar arbetbarhet till följd av hög dos av superplasticerare. I det sista försöket har det uppnåtts ett utbredningsmått på 750 mm med god arbetbarhet och en tryckhållfasthet efter 7 dygn på 26,1 MPa. Det sistnämnda ger en självkompakterande betong med en hållfasthetsklass C20/25.

 • Cekaite, Asta
  et al.
  Linköpings universitet.
  Disa, Bergnehr
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Affectionate touch and care: Embodied intimacy, compassion and control in early childhood education2018Ingår i: European Early Childhood Education Research Journal, ISSN 1350-293X, E-ISSN 1752-1807Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Relational care, interpersonal intimacy and emotional attunement are crucial for children’s development and wellbeing in ECEC. The present study examines how they are enacted in a Swedish preschool (for 1–5-year-olds) through recurrent adult-child physical conduct, i.e. affectionate and affectionate-controlling touch. The data consist of 24 hours of video-recorded observations of everyday activities. The study shows that educators’ Affectionate-Comforting touch was used for emotion regulation as compassionate response to children’s distress; Amicable touch engaged children in spontaneous affection; and, Affectionate-Controlling touch was used to mildly control and direct the child’s bodily conduct and participation in preschool activities, or to mitigate the educators’ verbal disciplining. The study demonstrates the emotional complexity of ECEC enacted through the practices of haptic sociality. It supports the holistic policies arguing that embodied relational care should be integrated in ECEC, contrary to ideas that connect professionalism with emotional distance and lack of physical contact.

 • Bergnehr, Disa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Cekaite, Asta
  Linköpings universitet.
  Adult-initiated touch and its functions at a Swedish preschool: Controlling, affectionate, assisting and educative haptic conduct.2018Ingår i: International Journal of Early Years Education, ISSN 0966-9760, E-ISSN 1469-8463, Vol. 26, nr 3, s. 312-331Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study examines adult–child touch and its functions in a Swedish preschool (for 1 to 5-year-old children). The data are naturalistic observations and video-recorded data of everyday preschool activities. The study describes the frequently occurring functions of educators’ haptic conduct (control, affectionate, affectionate-control, assisting and educative touch), discussing them in relation to the children's age, gender and type of the preschool activity. It reveals the complexity of touch, demonstrating that physical contact is used for a variety of purposes in the educators’ daily work. The educators employed touch without force, and the children did not respond with explicit and forceful resistance (such as pushing back or otherwise protesting). Adult-initiated haptic behaviour served a continuum of social purposes – from social–relational work, such as establishing and building affectively positive, caring, social relations, to practical and educative organisational efforts to manage the complex and busy preschool life. The distribution of adult–child touch categories brings attention to the bodily aspects of the early childhood educational setting and highlights some of the ways in which the requirements of the Swedish curriculum for Preschool and its focus on educare are actualised in the educators’ embodied conduct.

 • Holmberg, Mats
  et al.
  Ambulanssjukvården i Södermaland.
  Andersson, Henrik
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Winge, Karin
  Ambulanssjukvården Södra Älvsborgssjukhus.
  Lundberg, Camilla
  Ambulanssjukvården Södra Älvsborgssjukhus.
  Karlsson, Thomas
  Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
  Herlitz, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Wireklint Sundström, Birgitta
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Association between the reported intensityof an acute symptom at first prehospital assessment and the subsequent outcome:a study on patients with acute chest painand presumed acute coronary syndrome2018Ingår i: BMC Cardiovascular Disorders, s. 1-10, artikel-id 18:216Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: To decrease the morbidity burden of cardiovascular disease and to avoid the development ofpotentially preventable complications, early assessment and treatment of acute coronary syndrome (ACS) areimportant. The aim of this study has therefore been to explore the possible association between patients’ estimatedintensity of chest pain when first seen by the ambulance crew in suspected ACS, and the subsequent outcomebefore and after arrival in hospital.

  Methods: Data was collected both prospectively and retrospectively. The inclusion criteria were chest pain raisingsuspicion of ACS and a reported intensity of pain ≥4 on the visual analogue scale.

  Results: All in all, 1603 patients were included in the study. Increased intensity of chest pain was related to: 1) moreheart-related complications before hospital admission; 2) a higher proportion of heart failure, anxiety and chest painafter hospital admission; 3) a higher proportion of acute myocardial infarction and 4) a prolonged hospitalisation.However, there was no significant association with mortality neither in 30 days nor in three years. Adjustment forpossible confounders including age, a history of smoking and heart failure showed similar results.

  Conclusion: The estimated intensity of chest pain reported by the patients on admission by the ambulance team wasassociated with the risk of complications prior to hospital admission, heart failure, anxiety and chest pain after hospitaladmission, the final diagnosis and the number of days in hospital.

 • Abbasi, Ziwar
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bernebrand, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Projektering av elnätet för ett exploateringsområde2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det växande invånarantalet i Sverige har under det senaste decenniet lett till ett stort behov av nybyggnationer av bostäder. Till följd av detta har nybyggnationer av bostäder ökat kraftigt. För att bemöta kapacitetsbehovet krävs stora investeringar från elnätsbolagen för att kunna ansluta de nytillkomna bostadsområdena samt för att möjliggöra utbyggnad av ny infrastruktur. Expansionsmöjligheterna som har uppstått i den aktuella kommunen har lett till utbyggnad av elnätet för ett nytt bostadsområde. Syftet med projekteringen är att hitta en rationell lösning för att kunna förse ett exploateringsområde bestående av 19 bostäder med elektricitet. För att uppnå ett önskvärt resultat med projekteringen har företagsriktlinjer och branschstandarder använts. Det projekterade distributionsnätet utformas av radiellt system, vilket innebär att matning enbart sker från ett håll. Distributionsnätet är uppbyggt av två olika fördelningssystem: TN-S och TN-C. Projekteringen omfattar även nätberäkningar som utförts med både optimeringsprogrammet NetBas och även manuellt. De parametrar som har beräknats är spänningsfall, kortslutningsströmmar och utlösningstider. Dimensioneringen av distributionsnätet, som utfördes endast med hjälp av NetBas, resulterade i placering av en nätstation, fem stycken kabelskåp, 0,9 kilometer lågspänningskabel och 0,13 kilometer högspänningskabel. Projektets totala investeringskostnad har approximativt beräknats till 568 000 kronor.

 • Abd Al Sater, Wissam
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Effektiv logistik med lossningskalender på byggarbetsplatsen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att arbetsledaren skall utveckla en logistikorganisation som fungerar mer än väl bygger detta alltid på att de interna logistikrutinerna är välfungerande. Rutinerna skall fungera om riktlinjer och stöd för arbetsledaren i alla typer av projekt. Studien syftar att studera NCC-projekt som använder och/eller inte använder det nya verktyget, lossningskalender, för att identifiera dess positiva resultat Studien använder en kvalitativ metod där författaren genomför intervjuer med 4 respondenter inom NCC. Resultatdelen består av tre kategorier efter bearbetning av insamlade data, dessa är: Effektivisering, Dokumentering och Stöd för arbetsledning. Elektroniska logistikverktyg som lossningskalendern är av stor betydelse för arbetsledaren och kan vara avgörande i kvalitén i samtliga byggprojekt.

 • Josefsson, Karin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Summer Meranius, Martina
  Mälardalens högskola.
  Management Practices Promoting Sustained Implementation of the Quality Register Senior Alert for Older Adults in Municipal Care in Sweden2018Ingår i: The Open Nursing Journal, E-ISSN 1874-4346, Vol. 12, s. 215-224Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background:Senior Alert is a national quality register aimed at supporting a standardized, structured, and systematic preventive care process foradults aged 65 and over in the areas malnutrition, pressure ulcers, falls, problems with oral health and bladder dysfunction. Therefore, the quality register is particularly suitable for older adults with multimorbidity.

  Aim: The aim was to describe management practices that contributed to the sustained implementation of the quality register Senior Alert inmunicipal elderly care in Sweden.

  Methods: The design of this pilot study was descriptive and inductive. The sample of n = 12 included managers (n = 7) and care staff (n = 5) atseven municipal care homes for older adults in Sweden. The study was performed between April 2014 and June 2014 using twomethods: Individual interviews and nonparticipant unstructured observations. Data were analyzed using qualitative content analysis.

  Results: The analysis led to the following generic categories: leading teamwork, leading a preventive care process and leading a supportiveorganizational structure, and to one main category: management promoting learning and quality improvement.

  Conclusion: To be sustainable, Senior Alert implementations in municipal elderly care need management. Management, by leading teamwork, apreventive care process and a supportive organizational structure, is essential for achieving learning and quality improvement.

 • Hjelmgren, Rikard
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Moldén, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Informationsdelningens möjligheter och betydelse för leveranser till stadskärnor: Interoperabilitet kring godskonsolidering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Globalt ses en tillväxt av godstransporter vilket resulterar i mer trafik. Ökningen kommer från konsumtion av konsumenter och företag som förväntar sig exakta leveranser och oftast med leverans dagen efter. Resultatet blir att den sista biten av leveranser som kallas last-mile blir mer kännbar för städernas invånare, både i form av mer trafik med köbildningar som resultat men också att fler transportfordon rör sig i städernas centrum. Detta resulterar vidare i sämre livsmiljö och en osäkerhet då fler fordon är i rörelse, samtidigt försöker städerna lösa detta med förbud, gågator eller andra logistiska lösningar. Borås är en av städerna i ett Europeiskt projekt för bättre transporter, Göteborg är en av städerna som har en etablerad last-mile lösning i drift. Denna rapport har gjort en fallstudie av verksamheten i Göteborg och en fallstudie av Borås Stad som vill undersöka möjligheterna för en last-mile lösning i Borås. Rapporten har ett tydligt fokus mot informationsdelning och vilka fördelar detta kan ha på stadsleveranser. Genom vår studie har vi kommit fram till att informationsbehovet för en last-mile leverantör med endast stadsleveranser som uppdrag är lågt. Studien visar dock på vilka fördelar en tidig informationsdelning kan ha och de synergier som informationsdelning kan ge med hjälp av integrerade system och en gemensam interoperabilitet.

 • Brorström, Björn
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Påhlsson, Birgitta
  Högskolan i Borås, Verksamhetsstöd.
  Från tyst vår till het sommar: att implementera hållbar utveckling vid ett akademiskt lärosäte2018Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Agenda 2030 formulerar målen för en hållbar utveckling och en hållbar värld. Det är snart 2030 och mycket behöver göras för att nå målen och skapa ekonomisk stabilitet, samhällelig rättvisa och begränsa klimatförändringarna. Vi lägger bakom oss en onormalt het och torr sommar och en stark bekräftelse på att någonting inte står rätt till. Alla har ansvar för att bidra till att vända utvecklingen, inte minst universitet och högskolor som institutioner har en synnerligen viktig uppgift att i utbildning, forskning, samverkan och på campus fokusera på hållbar utveckling. För tio år sedan skedde en satsning vid Högskolan i Borås med målsättningen att bli bäst på hållbar utveckling och ett föredöme för andra, men framför allt att bidra, på det sätt en högskola måste, till en hållbar utveckling. I rapporten beskrivs utgångspunkter för utvecklingsarbetet, hur högskolan har gått tillväga, vilka resultat som uppnåtts, förklaringar till framgångar och motgångar och vad som är nästa steg för att bli det hållbara lärosätet. Ett fortsatt oförtrutet arbete behöver bedrivas, nya ambitiösa mål och strategier formuleras och alltfler studenter och medarbetare engageras. Rapporten är författad av Björn Brorström och Birgitta Påhlsson, som både varit aktiva i det förändringsarbete som har bedrivits.

 • Bartholomäus, Christian
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sepic, Atif
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Evidensbaserat ledarskap: Enskildas och delande chefers väg till hållbarhet?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens hälso- och sjukvård är präglad av föränderlighet. Kunskap om undersökningar och behandlingsmetoder hinner snabbt åldras och det utvecklas ständigt nya metoder och teorier för att effektivisera, förbättra, förkorta och underlätta för framför allt patienter men också för omvårdnadspersonal. Evidensbaserad vård har under de senaste decennierna fått en allt större betydelse och spelar en stor roll i det dagliga arbetet med patienter. Evidensbaserad vård är också en utav sjuksköterskors kärnkompetenser och stimulerar till utveckling och behandling i enlighet med den senaste forskningen. Men till skillnad från tex sjuksköterskor som baserar sin kompetens på evidens, visar aktuell forskning att evidensbaserat ledarskap ännu inte är integrerat i ledarskapets dagliga arbete och implementeringen är hittills bristfällig.

  Studiens syfte är att jämföra om chefer som är verksamma inom delat ledarskap har bättre förutsättningar att arbeta evidensbaserat än de chefer som är verksamma inom enskilt ledarskap. Dessutom vill författarna undersöka om första linjens chefer känner till och är förtrogna med begreppet evidensbaserat ledarskap och i vilken utsträckning denna modell används för att skapa hållbara processer och beslut. För att besvara studiens frågeställningar användes en webbaserad enkät. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan de cheferna som är verksamma inom delat resp. enskilt ledarskap med avseende på kunskaper samt användningen av evidensbaserat och hållbart ledarskap. Det som var avgörande utifrån studieresultaten var antalet medarbetare som chefer var direkt ansvariga för.

 • Darnolf, Margareta
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jorfors, Stina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Distriktssköterskors upplevelse av vad som främjar deras ledarskap av hemtjänstpersonal2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hemsjukvården utvecklas i takt med ett ökat vårdbehov i samhället och blir en alltmer komplex verksamhet. I hemsjukvården har distriktssköterskan ett ansvar i att leda, undervisa och stödja hemtjänstpersonal så att en kvalitativ vård bedrivs i hemmet. Detta är en stor utmaning då personalen i hemtjänsten ofta har olika mycket utbildning och arbetslivserfarenhet. Dessutom är ofta omsättningen av personal stor vilket kan försvåra distriktssköterskans ledarskap. Tidigare forskning visar att distriktssköterskans ledarskap är viktigt i omvårdnadsarbetet och det ställer krav på att rätt kompetens finns för att kunna ta svåra beslut och bedömningar varje dag. Distriktssköterskan delegerar omvårdnadsinsatser till hemtjänstpersonalen, därför krävs det att distriktssköterskan kan bedöma deras förmågor och färdigheter samt är trygg i sin yrkes- och ledarroll.

  Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelse av vad som främjar deras ledarskap av hemtjänstpersonal. Metoden är kvalitativ med induktiv ansats. Åtta intervjuer genomfördes med distriktssköterskor inom hemsjukvård och intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att ledarskapet främjas av att distriktssköterskan tar det ansvar som åligger professionen. En god relation med hemtjänstpersonalen var främjande i distriktssköterskans ledarroll och ska präglas av ömsesidig tillit, gott samarbete och delaktighet. Personliga egenskaper, både hos distriktssköterskan och hemtjänstpersonalen som att vara trygg i sig själv och vara ansvarstagande var främjande för ledarskapet. I diskussionen lyfts distriktssköterskans syn på sin ledarroll och vad som främjar den och varför. Studiens resultat indikerar att en god relation mellan distriktssköterskan och hemtjänstpersonalen var främjande för ledarskapet. Övergripande kan ses att distriktssköterskans dagliga arbete underlättas av att ha goda kunskaper om vad som främjar ledarskapet av hemtjänstpersonal.

 • Goksöyr, Marie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Westborg, Kristina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Skolsköterskans upplevelser av att arbeta med elever med psykisk ohälsa inom skolhälsovården2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan i elevhälsovården ökar ständigt menar aktuell forskning. Skolsköterskan har en viktig roll i det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa i elevhälsan. Medvetenhet kring hälsans bestämningsfaktorer underlättar det förebyggande arbetet. Skolsköterskans vårdande yrkeskompetens ligger till grund för ett lyckat hälsofrämjande arbete. Syftet med studien var att undersöka skolsköterskans upplevelse av att arbeta elever med psykisk ohälsa. Genom semistrukturerade intervjuer samlades data in från åtta stycken skolsköterskor. Dataanalysen följde Graneheim Hällgren och Lundmans modell för innehållsanalys (2004). Genom analysen framkom tre kategorier vilka benämndes: Riskfaktorer som påverkar eleven, Att utföra omvårdnad samt Skolans hälsofrämjande ansvar. Det framkom 12 underkategorier vilka åskådliggör den information som samlades in under intervjuerna.

  Resultatet visar att riskfaktorer för psykisk ohälsa föreligger såväl i hemmet som i skolan. Att närvara i skolan visade sig vara en stark skyddsfaktor för hälsa. Genom skolsköterskans salutogena synsätt kan psykisk ohälsa förebyggas genom att synliggöra den enskilda elevens unika omvårdnadsbehov. Skolsköterskan hälsoförebyggande arbete stärker elevens möjligheter till fortsatt hälsa. Skolan fungerar som ett skyddsnät mot ett utanförskap i samhället. Ett gott samarbete i elevhälsan gynnar både eleven och samhället i stort, vilket bidrar till en hållbar utveckling.

 • Ertelt, Sophie-Marie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Guzun, Ecaterina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Scott, Mirja
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  From Product to Service: Developing and testing a retail PSS utilising direct to garment printing tocustomise fashion garments2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background - Consumer individualisation is a growing challenge in the fashion industry, yet it is also an area of great potential as well as a way to dampen over-consumption. The potential lays in how fashion brands can find ways to steer consumption towards a circular economy and utilise their platform to create meaningful connections with its consumers. Today the fashion industry is looking at options to the traditional take-make-dispose model where non-renewable resources are used at an ever-increasing rate. The Swedish fashion retailer Monki together with Re:textile decided to investigate if servitization could turn the above mentioned linear model into a more sustainable, circular model. They set out to develop an in-store concept where customers could customise their garments instantaneously and this formed the basis of a project brief and a Business Model Canvas which both served as the foundation and starting point of the presented research.

   

  Purpose - The purpose of the research is to develop and test a product extension service business model that utilises a direct to garment printer to mass customise jeans in-store. The said purpose is divided into three perspectives: the design-, service provider - and customer perspective , covering four cornerstones of the Business Model Canvas. The different perspectives with their separate, but related, research questions will be unified again in the conclusion.

   

  Methodology - To fulfill the purpose, the thesis research is relying on abductive reasoning through systematic combining, while implementing a mixed methods approach. Systematic combining works well in extensive and diversified research where the researchers shift from one type of research activity to another in a quest to match empirical observations with theory, thus, the ultimate objective of systematic combining is matching theory with reality until both come close enough to form a functional outcome. Throughout the study, both qualitative and quantitative studies are conducted through action research, a customer case study as well as experimental research in order to fulfill the purpose of the thesis.

   

  Findings and Discussion - The conclusions and recommendations that are presented in the form of an updated Business Model Canvas all derive from the research conducted incorporating the three perspectives that have guided the thesis through all of its stages namely the design, service provider and customer perspective. A product service extension business model is proposed as a solution to the project brief that serves as a foundation for the research. The results of the research all point to the conclusion that it is indeed possible to implement the product service extension successfully. Tests relating to the customer as well as the service provider perspective have proven themselves implementable due to low overall printing costs and fast print time enhancing the customer shopping experience. Together with an indication of product satisfaction as well as creating a strong customer-product connection through the co-design experience it contributes to a circular economy. Furthermore, the overall consistent printing costs, as well as the insignificant time differences in the experiments total time, support the implementation of a PSS in a retail setting.

   

  Research Limitations - This research is confined to, and based on, the Monki and Re:textilebrief as well as a Business Model Canvas so therefore, no other ideas than the ones stated in the brief have been explored. The research´s inferences are limited to the given conditions as well as a laboratory setting. Further, the experimental research study will only test pocket shaped artwork on 100 percent cotton denim jeans using a Brother GTX 4 printer as a chosen direct to garment printer. The scope of the customer case study can be described as surveying as well as observing 40 of the visitors of the 2018 Fashion days and Exit at the Swedish School of Textiles while they test the proposed PSS in a mock-up retail store setting without an actual sales transaction.

   

  Further Research - The next logical step would be to run the tests in a real-life retail store as opposed to the laboratory setting. After the proposed product service extension is implemented at scale POS data could be gathered in order to establish the customers’ true willingness to participate in the customisation experience in-store. Additionally, a longitudinal continuation of the study would give answers to some of the indications arising from the case study, such as whether the mass customisation could truly serve as a brand strengthening activity or lead to an extended garment lifecycle in reality.

 • Gulin, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lundkvist, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön: En fråga om kommunikation2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Antalet sjukskrivna medarbetare inom våra svenska organisationer ökar årligen till följd av stressrelaterade sjukdomar. Den rådande problematiken orsakar höga kostnader för bådemedarbetaren, organisationen och samhället i stort. Att vända den oroväckande trenden är således av stor vikt för alla inblandade parter. Många tidigare studier har visat att de sjukskrivningar som beror på psykiska åkommor har orsakats av en bristande arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som ställs ytterst ansvarig för arbetsmiljön inom en organisation, och hur arbetet för en hållbar arbetsmiljö ska utföras regleras av lagar och föreskrifter. Arbetsgivarenkan med hjälp av ohälsoförebyggande och hälsofrämjande insatser förbättra arbetsmiljön och på så vis sänka sjukskrivningstalen. I den här studien har vi undersökt hur en organisation och dess chefer genom den interna kommunikationen kan verka för en god arbetsmiljö. För att studera hur en organisation arbetar med dessa frågor har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med både medarbetare och chefer på ett kommunalt fastighetsbolag i Göteborg. Som teoretiskt stöd har modeller och teorier om kommunikation, formell och informell information samt beslutsprocessen använts, för att skapa en bredare förståelse för det inomorganisatoriska arbetsmiljöarbetet. I studiens resultat framkommer det att respondenterna inom den studerade organisationen betraktar den interna kommunikationen som central i arbetet för en förbättrad arbetsmiljö. Det är av stor vikt att den interna dialogen är väl fungerande både vertikalt och horisontellt, för att den information som förmedlas mellan olika parter ska nå alla relevanta delar i organisationen. En god kommunikation är således av stor betydelse för att all information skatas tillvara och ligga till grund för beslut kring arbetsmiljörelaterade frågor. Inom det studerade bolaget ligger främst formell information, så som arbetsmiljöronder, medarbetarsamtal och–enkäter, till grund för de beslut som fattas. Informell information som kommer cheferna tillhanda genom mer spontana samtal, och som anses vara av rik karaktär, har inom organisationen en tendens att gå förlorad i ett tidigt skede i beslutsprocessen. I studien diskuteras chefens roll i att kunna samla in och behandla information både av formell och informell karaktär, för att det material som ligger till grund för beslut ska vara så rikt som möjligt. De beslut som har sin grund i all information som inkommit från medarbetarna har goda förutsättningar för att påverka organisationens arbetsmiljö i en positiv riktning.

 • Hansson, Ellen
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Viding, Viktoria
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Upplev Göteborg!: Fallstudie om ett digitalt redskap hos Göteborg & Co2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Digitala redskap är nu för tiden en vanlig strategi inom marknadskommunikation och destinationsutveckling. Trots detta är litteratur i ämnet begränsad. Därför har denna studie strävat mot en fördjupad förståelse för Göteborg & Co:s digitala redskap Evenemangskalendern. Det är en digital förteckning där turister kan hitta de aktuella evenemang som erbjuds i Göteborg. Frågorna som har tagits fram rör relevanta styrmedel förkalendern och Göteborg & Co:s syn på användningen av kalendern som ett redskap förmarknadskommunikation. Med bakgrund i destinationsmarknadsföring har en induktiv fallstudie tagit form medintervjuer, observationer och dokumentanalys. Studien är begränsad till fyra kvalitativa intervjuer, fyra observationsobjekt och sex dokument. Alla med fokus på Göteborg & Co:s egna material och anställda. Resultatet från dessa källor har sedan i en diskussion kopplats samman med teori inom destinationsutveckling, marknadskommunikation och organisationsteori. Studien visar att Evenemangskalendern inte är inbegripen i den gedigna marknadskommunikations-analys som resten av goteborg.com undergår. Kalendern har inga fasta processer gällande omvärldsbevakning eller besöksstatistik. Detta kan bero på att det operativa arbetet utförs på annan fysisk plats än det strategiska arbetet. Det ligger även en begränsning i hur Göteborg & Co definierar en turist.

 • Hjalber, Josefine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Andersson, Niklas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållbarhetsrapportering: Från frivillig till lagkrav: En studie om utvecklingav hållbarhetsrapportering2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  (Frågorna gällande hållbarhet har sett mycket förändring sedan dess påbörjande under det sena 1980-talet. En sådan förändring är i Sverige är det lagkrav som trädde i kraft under slutet av 2016, vilket kräver tvingande rapportering av hållbarhetsfrågor i stora svenska företag. Detta är det enda tillägg till denna lag sedan 2005. Tidigare har rapporteringen av dessa frågor till stor del varit på frivillig basis, men med införandet av denna lag kommer det bli ett obligatoriskt moment för många företag. Denna studie är longitudinell och använder innehållsanalys för att jämföra rapporter från fyra svenska företag från 2004 och 2016 för att fastställa hur deras rapporter har utvecklats. Huvudsyftet med denna studie är att jämföra innehållet av hållbarhetsrapporter från en tid då rapporteringen var frivillig till att den blivit obligatorisk. Avsikten är att dra slutsatser om vilken effekt lagen har på företags hållbarhetsrapporter. Studien drar slutsatserna att alla dessa stora företag uppfyllde kraven för respektive lagstiftningsändringar året innan de trädde i kraft. Det största företaget uppfyller även kraven för lagen från 2016 under 2004. Samtliga företags rapporter har haft en märkbar utveckling vad gäller omfattning och innehåll. Den minst utvecklade kategorin är Risk och Riskhantering. Legitimitetsteori och institutionell teori fungerar som förklaring till hur och vad företag rapporterar i sina hållbarhetsrapporter samt varför lagkraven uppfylls redan innan de har trätt i kraft. Studien visar att lagen är bristfällig i jämförelse med andra standarder för frivillig rapportering, dock har även de frivilliga standarderna svagheter. Sammanfattningsvis konstaterar studien att det sätt företag rapporterar på och använder sig av hållbarhetsrapportering, har format lagen, inte tvärtom. Strävan efter legitimitet är en starkt drivande faktor för formen och innehåll av hållbarhetsrapporter.

 • Malmberg, Lovisa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Female Entrepreneurship: Self-fulfilment and Legacy, or Money andSurvival?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi lever i en ojämlik värld. Världens ojämlikheter påverkar kvinnor i större utsträckning än män, och extra utsatta är kvinnor i utvecklingsländer. I arbetet för att sträva mot jämlikhet och kvinnors uppnådda egenmakt har kvinnligt företagande visat positiva effekter för kvinnor i utvecklingsländer. För att vidare studera kvinnors motivationer och uppnådda effekter utav kvinnligt företagande i utvecklingsländer har en fältstudie utförts i Zambia. Organisationer som arbetar med utbildning inom företagande, i kombination med kvinnliga entreprenörer som tagit del av ett sådant utbildningsprogram har under tio veckor intervjuats på plats i Zambia. En jämförelse mellan kvinnor med hög respektive låg utbildningsnivå hargenomförts för att ta reda på om utbildningsbakgrund har påverkat deras motivationer och effekter av entreprenörskap. Resultaten av studien visar att kvinnor med olika utbildningsnivåhar olika motivationer för att starta företag. Kvinnor med högre utbildning startar företag av personliga skäl, så som önskan om självförverkligande, viljan att göra en idé till verklighet och viljan att lämna något efter sig. Kvinnor med lägre utbildningsnivå, startar å andra sidan företag på grund av att det är deras enda val. De tvingas in i entreprenörskap för att kunna försörja sina familjer, främst sina barn. Däremot visar effekterna av entreprenörskap likheter mellan kvinnorna, trots ojämn utbildningsnivå. Effekterna av entreprenörskap och företagsutbildning har gett zambiska kvinnor självförtroende och har hos dem utvecklat ett nytt företagstänk. Hädanefter kommer uppsatsen att presenteras på engelska.

 • Vajagic, Natasa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Uppfattningar om manligt och kvinnligt ledarskap: I den studerade organisationen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks manliga och kvinnliga uppfattningar om manligt och kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch, där jag valt att studera en specifik organisation. Den ena frågeställningen är om vilka uppfattningar män och kvinnor har om manligt och kvinnligt ledarskap och den andra frågeställningen är vilka uppfattningar de manliga och kvinnliga respondenterna har om manliga och kvinnliga ledares benägenhet att nå ett optimalt ledarskap. Frågeställningarna studeras utifrån Blake och Moutons teori om uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap. Jag valde en kvalitativ metod med där information samlades in genom nio semistrukturerade intervjuer varav fem respondenter var manliga och fyra respondenter var kvinnliga ledare. För att analysera resultatet i studien, och jämföra mäns och kvinnors uppfattningar, använde jag mig av en komparativ design. Studiens resultat visar att män och kvinnor har lika förutsättningar, i form av uppgifts och relationsorienterade egenskaper, för att beskrivas som en ideal ledare däremot finns det uppfattningar om att de manliga ledarna ses som mer lämpade att nå ett idealt ledarskap. Kvinnliga ledare uppfattas inneha fler relationsorienterade än uppgiftsorienterade egenskaper medan manliga ledare uppfattas inneha fler uppgiftsorienterade än relationsorienterade egenskaper. Uppfattningar om kvinnors osäkerhet i sina ledarrollen påverkar uppfattningar om deras benägenhet att nå ett idealt ledarskap, till skillnad från manliga ledare som uppfattas vara mer självsäkra. I slutsatsen kom jag fram till att mäns och kvinnors uppfattningar om kvinnligt och manligt ledarskap skapar hinder för kvinnor att nå högre chefspositioner och ger en förklaring till varför det finns så få kvinnor på ledande positioner.

 • Bark, Ulla
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Riskfaktorer för utmattningssyndrom hos sjuksköterskor i kommunens hälso- och sjukvård: En litteraturstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Diagnosen utmattningssyndrom är numera det begrepp som används för att beskriva följderna av långvarig och svår stress. Stress är en psyko-fysiologisk mekanism som finns hos alla levande varelser och om den blir långvarig kan den ge upphov till skador i kroppen.  Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar mest och sjuksköterskor är en grupp där psykisk ohälsa är en stor anledning till långtidssjukskrivningar. Med påverkan på de kognitiva förmågor som följs av utmattningssyndrom kan detta försämra sjuksköterskans möjligheter att utöva sitt arbete.

  Syfte: Att belysa riskfaktorer som kan orsaka utmattningssyndrom hos sjuksköterskor i kommunens hälso- och sjukvård.

  Metod: Litteraturöversikt med kvantitativa och kvalitativa artiklar.

  Resultat: De riskfaktorer som framkom var motsägelsefulla mål, krav på självkontroll, upplevelse av otillräcklighet, att känna sig ansvarig för andras yrkesutövande, att inte kunna leva upp till egna och andras förväntningar samt avsaknad av stöd.

  Diskussion: Sjuksköterskor ställs ofta inför motsägelsefulla mål där organisationen kräver något av dem samtidigt som patienterna behöver något annat. När kommunikationen brister mellan yrkeskategorierna kan sjuksköterskor känna sig ansvariga för att täcka upp för andra yrkeskategorier. Vikten av stöd visar sig vara viktigt för att sjuksköterskor ska må bra på sin arbetsplats.

 • Bengtsson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gustafsson, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Svåra möten som berikar – sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med flyktingtrauma2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler nyanlända och asylsökande söker vård i Sverige. Många bär på traumatiska upplevelser av att fly sitt hemland och lämna sin trygghet. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande och flertalet kommer vara i behov av att söka sjukvård i Sverige som i sin tur har skyldighet att ge var och en den vård de behöver, på lika villkor.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) relaterat till flyktingtrauma. Metod: Studien utfördes som en intervjustudie på livsvärldsteoretisk grund och intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Temat “Svåra möten som berikar” framträdde med fyra subteman där sjuksköterskorna beskriver upplevelser av att känna sig begränsad och inte räcka till i sin vårdande roll, behovet av att bygga relationer till patienter, tyngden av att bära någon annans lidande, men också den hedrande känslan av att få ta del av någons lidande. Sjuksköterskorna beskriver vidare en känsla av att dessa patienter inte får vård på lika villkor och att det finns ett behov av mer kunskap om transkulturell psykiatri och dess roll i vårdandet av denna patientgrupp.

  Diskussion/Slutsats: Trots sjuksköterskans välvilja om att vårda och göra gott krävs ytterligare kunskap kring området transkulturell psykiatri för att kunna anta de utmaningar dagens hälso-sjukvård står inför. Verksamheter bör därför prioritera tillgång till reflektion och stöd på arbetsplatsen, ombesörja att rätt profession befinner sig på rätt plats samt lägga vikt vid kompetensutveckling. 

 • Nordström, Per-Anders
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Wehrend, Martin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Framkommer de vanligaste symtomen vid akut koronart syndrom redan i larmsamtalet?: En studie av SOS-sjuksköterskans bedömningssamtal av patienter med bröstsmärta2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De vanligaste samtalen till 112 gäller patienter som upplever bröstsmärta vilket kan ge misstanke om Akut Koronart Syndrom (AKS). Denna patientkategori utgör därför en betydande del av de patienter som den prehospitala vården kommer i kontakt med. Syftet med denna pilotstudie var att avlyssna och analysera ljudupptagningar av samtal gällande bröstsmärta bedömda av sjuksköterska. Detta för att kunna jämföra om de frågor som sjuksköterskan ställer överensstämmer med de vanligaste symtomen vid AKS som beskrivs i medicinsk litteratur och forskning.

  Totalt 36 ljudupptagningar av samtal gällande bröstsmärta valdes ut utifrån material som insamlats genom ÅSA II-studien. En mixad metod användes dels med kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats av egna anteckningar samt insamlande av kvantitativa data.

  Resultaten visade att sjuksköterskan på larmcentralen ofta ställde följdfrågor kring bröstsmärta hos patienten. Även frågor om dyspné förekom frekvent. Vad gäller övriga symtom kunde vi inte se någon struktur i sjuksköterskans bedömningar. I många fall saknades frågor och följdfrågor kring atypiska symtom. Det var även ovanligt med frågor kring symtom som kan minska misstanken för AKS. Samtalstiden verkar vara av mindre betydelse för kvaliteten i samtalen. Det förekom ofta en överprioritering av sjuksköterskans bedömning på larmcentralen jämfört med ambulansens prioritering. Däremot sågs ingen underprioritering.

  Studien visar på hur svårt det kan vara att bedöma medicinska tillstånd via telefon. Det finns anledning att tro att goda förkunskaper och relevant utbildning i kombination med uppdaterade och välutformade stöddokument är viktiga verktyg. Detta för att sjuksköterskan ska kunna göra bedömningarna på ett så tryggt och korrekt sätt som möjligt.

 • Pleil, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Taivaloja, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att ge cytostatikabehandling till patienter i ett palliativt skede: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Patienter som drabbas av cancer behandlas ofta med cytostatika, vilket kan ge biverkningar som påverkar patientens livskvalitet negativt. Sjuksköterskan har en nyckelroll när det gäller att observera och se förändringar av patientens allmäntillstånd. En god relation mellan patient, sjuksköterska och läkare är av största vikt för vårdens kvalitet. 

  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att ge cytostatikabehandling till patienter i palliativt skede. Metoden som användes var en litteraturöversikt. Åtta artiklar har analyserats, varav två var kvantitativa. Resultatet sammanställdes till tre huvudkategorier och åtta underkategorier. Sjuksköterskan ansåg att deras främsta uppgift var att ge en trygg och säker administrering av cytostatika. Resultatet visade att sjuksköterskan har en stor betydelse för att patienten ska känna sig trygg genom behandlingen. Kunskaper är viktiga och kan underlätta sjuksköterskans beslutsfattande gällande cytostatika. Sjuksköterskor som arbetar med att ge cytostatika till patienter i palliativt skede upplever ofta en påfrestning och stress i sitt arbete, samtidigt som de även känner en tillfredställelse av att hjälpa en utsatt människa.

 • Bernhardsson, Adam
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kinander, Adam
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Stadslogistik: En utvärdering av mikro-konsolidering i Borås2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Urbanisering är en trend som har ökat och förväntas att fortsätta öka. 85 % av den totala befolkningen förväntas att leva i stadsområden 2050. Således ökar betydelsen av godstransporter i stadsområdet och godsrelaterade beslut blir alltmer avgörande vilket ställer krav på lösningar som tar hänsyn till både den ekonomiska och sociala betydelsen av gods. Dagens godstransporter inom stadsområdet bidrar till luftföroreningar och skadliga utsläpp, buller, negativa effekter på stadens infrastruktur samt utgör en trafikfara för människorna som vistas i stadskärnan. Det finns därför ett behov av att ökad godstransport inte påverkar livskvalitet, hälsa och det globala klimatet. Emellertid är merparten av godstransporter ineffektivt lastade vilket skapar onödig närvaro av godstrafik. Stadslogistik fokuserar på effektiv transportering av gods med hänsyn till den totala sociala kostnaden med kontinuerliga och långsiktiga åtgärder för ett hållbart samhälle och samtidigt använda resurser effektivt. Syftet med examensarbetet är att undersöka mikro-konsolidering för godstransporter i Borås innerstad och vidare identifiera framgångsfaktorer och utmaningar för en lyckad implementation av mikro-konsolidering. Resultatet presenterar kritiska framgångsfaktorer och deras betydelse för olika intressenter tillsammans med utmaningar och förutsättningar som behöver beaktas vid en implementation av mikro-konsolidering. Framgångsfaktorerna kan delas in i tre kategorier: finansiella, praktiska och sociala framgångsfaktorer. De finansiella framgångsfaktorerna berör hur mikro-konsolidering kan bli ekonomiskt självförsörjande samt hur verksamheten kan finansieras och ägas. De praktiska faktorerna berör hur den operativa verksamheten hanteras och slutligen presenteras de sociala faktorerna som innefattar samarbete och engagemang mellan involverade intressenter. Slutligen presenteras en mer specifik sammanfattning av potentiella utmaningar och rekommendationer för Borås Stad och vilka fördelar en mikro-konsolidering ger samtliga intressenter i stadsområdet.

 • Aderstedt, Anders
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gabrielsson, Fredrik
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Organdonation: Anestesisjuksköterskans uppfattningar av att delta vid organdonation från avlidna2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering

  Forskning rörande perioperativa sjuksköterskors uppfattningar av att delta i organdonationsprocessen är ganska begränsad. De flesta studier är internationella och det kan vara svårt att applicera till svenska förhållanden. Studier som gjorts särskiljer inte perioperativ personal som grupp. Därmed blir det svårt att identifiera de olika personalkategoriernas uppfattningar från varandra.

  Syfte

  Studiens syfte är att kartlägga anestesisjuksköterskors uppfattningar av att delta i organdonationsprocessen från avlidna patienter.

  Metod

  Författarna har valt att göra en kvalitativ studie. Författarna intervjuade sex anestesisjuksköterskor på tre olika sjukhus, på olika sjukhusnivåer. Datainsamlingen har skett med öppna intervjuer som skrivits ut ordagrant och sedan analyserats med fenomenografi utifrån Alexanderssons modell.

  Resultat

  Resultatet presenteras i tre beskrivningskategorier. Uppfattningar i relation till professionen, uppfattningar i relation till ingående organdonationsteam och uppfattningar i relation till existentiella perspektiv.

  Diskussion

  Resultatet visar att anestesisjuksköterskan vill göra det lilla extra under operationen av respekt för donatorn men även för mottagarna av de olika organen. Anestesisjuksköterskan är av uppfattningen att det gästande uttagsteamet är lätt att samarbeta med, att de gärna informerar och berättar och att en positiv utveckling i samarbetet har skett över tid. Vid avstängning av ventilatorn under en organdonation upplever de att de tappar sin roll i teamet och att de som anestesisjuksköterskor inte har en tydlig funktion. Samtidigt vill de vara med hela vägen tills operationen är färdig. Stöd och support från sin egen organisation efter en organdonation uppfattas som bristfällig. De samtalar ibland sinsemellan i det team som varit engagerade i ingreppet ofta i samband med att operationssalen iordningställs efteråt. Någon organiserad debriefing inom organisationen verkar inte finnas.

 • Eurenius, Mario
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mens underwear: Exploring queer expressions in mensunderwear through post internet aesthetic asVaporwave.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This work explores norms of dress design by the use of post internetaesthetics in mens underwear. The exploration of underwear is based onmethods formed to create a wider concept of how mens underwear couldlook like regarding shape, color, material and details.

  Explorations of stereotypical and significant elements of underwear suchas graphics and logotypes has been reworked to create a graphical identitybound to a brand.

  This is made to contextualize the work aiming to present new options andvariety in mens underwear rather than stating examples using symbols orstereotypic elements.

  In the making of the examples for this work the process goes front and back from digital to physical using different media to create compositions of color, graphic designs and outlines using transfer printer, digital print, and laser cutting machine.

 • Hahn, Phyllis
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Flex: Exploring flexibility through solid and soft materials in woven structures2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This work places itself in the field of textile design, weaving and interactive objects. It explores how the combination of solid and soft materials in a woven structure affect its flexibility and pliability. By integrating solid materials as a weaving material the work aims to propose an alternative context for woven structures, not necessarily becoming fabrics but rather objects that can be interacted with. The design process consisted of series of workshops where woven samples were made on a hand loom, weaving frame and by hand. The result are three woven structures each of which show of different flexibilities attained through the combination of solid and soft materials. The pieces are meant to be interacted with and can be shaped in various ways by folding, stacking or connecting parts of the structure. Combining solid and soft materials with the weaving technique shows the potential of interactive structures and objects which propose multiple functions, and can be developed further into products for interior design or play.

 • Persson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Christensson, Lovisa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  “Generation Z, nu ska vi konsumera bättre”: En studie om hur sociala medier kan bidra till fler etiska klädköp2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens överkonsumtion har resulterat i förödande problem för både natur och oss själva. En av alla lösningar till att minska problemet är att tillverka och erbjuda etiskt korrekta produkter till konsumenter. Men trots att intentionen att köpa dessa produkter har ökat hos konsumenter, genomförs inte dessa köp. I samma veva som konsumtionen förändrats har en ny generation vuxit upp och blivit redo att konsumera - Generation Z. Generation Z skiljer sig från andra generationer i både attityd och handlande. De ägnar stor tid åt sociala medier där de utvecklar sina nätverk, ökar sin kunskap och finner inspiration. Om dagens forskning har rätt om denna generation, är det de som har möjlighet att vända den onda trenden med överkonsumtion och få konsumenter att handla på ett mer etiskt korrekt sätt. Syftet med studien är att undersöka hur generation Z uppfattar vad som visas på sociala medier, samt hur denna information sedan används i praktiken. Detta undersöks för att se om sociala medier kan påverka generation Z till att genomföra fler etiskt korrekta köp. Med ett synsätt baserat på en teori som säger att det finns ett gap mellan etisk intention och genomförande, är det därför viktigt för både kunder och företag att förstå vad det är som påverkar konsumenter till att faktiskt genomföra ett köp. Om denna kunskap inte uppdagas, kommer problemet kvarstå. Forskning på generation Z är idag väldigt begränsad, på grund av detta har en kvalitativ tvärsnittsdesign med semistrukturerade gruppintervjuer genomförts. Val av metod härleds till att den var bäst lämpad för att uppnå en djup förståelse om ämnet under en kort tid. Undersökningen baseras på fyra fokusgrupper med tre till fem respondenter i varje grupp, totalt 17 personer. Intervjuerna ägde rum i Borås och utfördes på kvinnor i åldern 16-25 år. Utifrån resultatet från empirin och analysen kunde trovärdiga slutsatser om generation Z och dess användning av sociala medier dras. Generation Z använder sig frekvent av sociala medier. De främsta användningsområdena är för att hålla kontakten med omvärlden, inspireras och hämta information. Dessa användningsområden varierar beroende på vilken plattform som används. Nyheter som prioriterades på sociala medier var sådant som snabbt fångade intresset och var lättillgängligt att läsa. Det var också av vikt att informationen kom från en trovärdig källa. Gällande reklam från influencers på sociala medier var det också viktigt att produkten kunde kopplas till personen i fråga, det vill säga även här behövde källan vara trovärdig. Hos generation Z var gapet mellan intention och genomförande av etiskt korrekta köp påtagligt. Slutsatserna som drogs från intervjuerna var att sociala medier bör användas som ett verktyg för att minska gapet då det påverkar konsumenter till hög grad. Majoriteten av respondenterna ville genomföra etiskt korrekta köp, men hänvisade till diverse faktorer som påverkade genomförandet. Främst var okunskap anledningen till att mindre “bra” köp gjordes. Antalet etiska köp kan ökas genom snabbläst information om hållbarhet på sociala medier.

 • Tallvod, Lynn
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sadvertising: Communicating the problems of the fashion industry2018Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This work serves as a way of communicating the dark side of fashion to provoke change. Consumers is placed in the loop that consists of consumerism, fast fashion and advertising, and this work will try to expose that loop. This work aims to critique how fashion is consumed and sold through printing images from the dark side of fashion in combination with texts from advertisements to open up a conversation. The method to do this is by digital printing and transfer printing images from the dark side of the fashion industry on sustainable materials, combining the images with advertising texts. Through this the viewer is invited into conversation about the problems with subtle provocation by making the viewer emotionally involved.

 • Stasiulyte, Vidmina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  The Aesthetics of the Invisible: Foundations for Sonic Fashion2018Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Aural experience and sound thinking, in contrast to visual experience and image thinking, change the fundamental manifestation and perception of a dressed body: from looking and being seen to listening and being heard. Looking at and listening to a body that is wearing high heels are fundamentally different experiences. Although sound is an element of dress and identity, the visual sense is predominant in fashion and fashion education, and fashion is essentially understood to be a system of visual components. As an alternative to this dominant focus on the visual, this research investigates the sonic aspects of fashion, approaching them as largely unexplored and potentially interesting ontological alternatives with which to create an understanding of fashion that goes beyond visual stimuli.

  The primary aim of the research presented in this thesis was to develop an introductory programme for sonic fashion that suggests a shift in focus – from visual perception and appearance to sonic. The programme consists primarily of ontological theory components: methods, tool-shifters, terms, definitions, and categories.

  The research was conducted through investigations of sonic dress and sonic expressions, which were approached as interactions between the body and dress that occur during the act of wearing. Sonic aspects were explored on a fundamental level – i.e. the natural (physical) sounds of dress – in a manner that is relatively unprecedented in the fashion field, and so the research was experimental and speculative.

  Knowledge regarding sonic expressions was collected using sound-based thinking in the form of listening/sounding research artefacts, which raised ontological questions; What is a sonic silhouette? How a sonic silhouette is created?

  The research was conducted by exploring, recording, and systematising sounds arising from body-dress and dress-dress interactions, as well as speculative experimental workshops with students and case study involving people with differing seeing abilities.More generally, the research broadens our conception of fashion aesthetics by presenting a new direction for the fashion design field; a non-visual aesthetic that is based on sonic expression, wherein sound is considered to be a design/design thinking material and an alternative way of defining a silhouette.