1 - 38 of 38
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Cloud, Angelica
  et al.
  Wells, Christian
  Regionbiblioteken och TV-och datorspel: En granskning av TV och datorspels plats på Sveriges regionala bibliotek2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In this study our goal is to put together an overview of how the Swedish regional libraries view and work with Video games. We have chosen 5 analytic themes that were constructed by Olle Bergand and Thomas Nyström in their work that was published in 2008. These themes are as followed; Culture, User Orientation, Entertainment, Learning and Social Aspects. With these 5 themes we created an inquiry of questions related to the different parts of subjects. Our questions oversee several areas within our subject, such as competence about Video games and whether the librarians and the staff deem they have enough knowledge surrounding Video games as more than just a type of media. We also explore if the regional libraries view Video games as more than just entertainment, or if they see other uses and aspects for the media. In our inquiry we also determine whether they have or are currently working with projects related to Video games. With this inquiry we create an overview about how Video games are perceived and used in a regional perspective.

 • Becker, Sylwia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Claesson, Sara
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Barnhälsovårdssjuksköterskans upplevelse av hembesök när barnet är åtta månader: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flertalet studier har visat att hembesök är uppskattat av både barnhälsovårdsjuksköterskor (BHV-sjuksköterskor) och föräldrar. Hembesöket ger en inblick i livsvärlden. Det ger en djupare relation mellan BHV-sjuksköterskan och familjen vilket underlättar BHV-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Hembesök till nyblivna föräldrar har länge genomförts inom den svenska barnhälsovården. Sedan 2014 finns rekommendationen att hembesök även ska genomföras när barnet är åtta månader. Syftet med studien är att beskriva BHV-sjuksköterskans upplevelse av att genomföra hembesök när barnet är åtta månader. Metoden som använts i studien är kvalitativ forskningsintervju där sju BHV-sjuksköterskor intervjuats. Datamaterialet analyserades enligt Elo och Kyngäs (2008) kvalitativ innehållsanalys och resulterade i tre kategorier: att vara trygg i sitt yrkeskunnande, att bygga goda relationer samt att anpassa till olika förutsättningar.

  Resultatet visar att trygghet i yrkesrollen underlättar genomförandet av hembesök när barnet är åtta månader. BHV-sjuksköterskan vågar ställa obekväma frågor samt har förmågan att anpassa sig efter olika miljöer. BHV-sjuksköterskan kan vid hembesök få en bild av barnets hemmiljö utan att ord behöver användas. Vid hembesöket vid åtta månader upplever BHV-sjuksköterskan en trygghet i relationen till familjen då kontakten med familjen många gånger är etablerad sedan tidigare. Ibland får BHV-sjuksköterskan dock en känsla av att vara kontrollant. Att genomföra hembesök vid åtta månader upplevs tidskrävande men fördelarna med hembesöket överväger. Hembesök vid åtta månader upplevs som en möjlighet för BHV-sjuksköterskan att arbeta mot en förbättrad hälsa för barn. Där vikten läggs på att stödja och stärka föräldrar, att fördjupa en relation samt få möjlighet till ett naturligt möte.

 • Brandt, Amanda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Grynge, Veronica
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Skolsköterskans upplevelse av att möta elever med psykisk ohälsa2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa har ökat de senaste åren bland unga. Skolan kan vara en av stressfaktorerna för unga barn. Skolan skall arbeta hälsofrämjande, den skall skapa miljöer där elevers hälsa och lärande främjas. Utbildning är av vikt för att kunna uppleva hälsa och på sikt klara sig i livet. Elevhälsan är en viktig del på skolan, vilken arbetar för att underlätta elevens lärande och utveckling. Skolsköterskor i tidigare studier menar på att somatiska symtom som magont och huvudvärk, vilket kan vara tecken på psykisk ohälsa, har ökat. Psykisk ohälsa hos barn kan ha negativa effekter senare i livet och med tiden kan en ökning av detta innebära ett växande folkhälsoproblem. 

  I denna studie, som är kvalitativ med en induktiv ansats, är syftet att beskriva skolsköterskors upplevelser av att möta elever som har psykisk ohälsa. Åtta skolsköterskor intervjuades med hjälp av semistrukturerade frågor. Dessa med utgångspunkt i livsvärldsperspektivet. I dataanalysen användes Granheim Hällgren och Lundmans (2004) modell för innehållsanalys. I resultatet framkom två kategorier och sju underkategorier. Samverkan är betydande i arbetet med psykisk ohälsa, både på intern och extern nivå. Skolsköterskorna i studien ansåg att samverkan med externa instanser var problematisk. Relationen till eleven är också av vikt, detta för att kunna få förtroende och på så vis kunna nå fram till eleven med psykisk ohälsa. Detta kräver en tillgänglighet hos skolsköterskan.

 • Engebring, Sara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Falk, Fanny
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att leva med typ 2-diabetes efter grupputbildning: Patientens upplevelse2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Typ 2-diabetes är ett globalt folkhälsoproblem som ökar. Patienten har en central roll i sin diabetesbehandling och en god egenvård minskar risken för långsiktiga komplikationer. Socialstyrelsen beskriver att grupputbildning för patienter med typ 2-diabetes är en viktig del i diabetesvården och är kostnadseffektivt ur ett hållbart perspektiv. Trots detta så erbjuds få patienter grupputbildning. Utbildning i grupp för patienter med typ 2-diabetes kan användas som ett komplement till individuell diabetesutbildning för att ge patienter grundläggande kunskaper kring typ 2-diabetes. Att undersöka hur patienterna upplever grupputbildningen och om utbildning ger dem ökade förutsättningar för att hantera sin typ 2-diabetes och lättare ta till sig den individuella utbildningen anses vara av intresse. Studiens syfte är att beskriva hur patienter med typ 2-diabetes upplever grupputbildning och hur det påverkat livet efteråt. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ ansats med livsvärldsteori som grund. Ett tema, Verktyg för att hantera typ 2-diabetes, och två huvudkategorier framkom (1) Kunskap och (2) Gemenskap skapar motivation. Vidare behandlar studien patienternas upplevelser av den kunskap de fått genom grupputbildningen och hur de kan applicera den i vardagen. Studien bidrar till att visa hur gemenskap genom delande av erfarenheter och kunskaper kan öka motivationen till att ta till sig kunskap för patienter med typ-2 diabetes.

 • Frisk, Evelina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Vilhelmsson, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Läkemedelsdelegering på gott och på ont: En fenomenologisk studie utifrån hemtjänstpersonalens erfarenheter2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom kommunal hemsjukvård utfärdar distriktssköterskor ofta läkemedelsdelegering till omvårdnadspersonal i hemtjänsten. Tidigare studier och kartläggningar har visat på svårigheter att följa gällande föreskrifter kring läkemedelsdelegeringar. När föreskrifterna inte följs kan det få till följd att patientsäkerheten inte upprätthålls. Tidigare studier har framförallt fokuserat på distriktssköterskans erfarenheter av läkemedelsdelegering.

  Syftet med studien är att beskriva läkemedelsdelegering utifrån hemtjänstpersonalens erfarenheter. Studien hade en fenomenologisk ansats med en livsvärldsteoretisk grund. Åtta intervjuer med vårdbiträden och undersköterskor inom hemtjänsten inkluderades i resultatet. Intervjuerna analyserades utifrån beskrivande innebördsanalys vilket resulterade i tre innebördsteman. Läkemedelsdelegering innebär ett oundvikligt åtagande på gott och ont. Det ses som en självklarhet att arbeta utifrån läkemedelsdelegering eftersom i stort sett all personal inom hemtjänsten har en delegering. Uppgiften kan upplevas påtvingad men också rolig och utvecklande. Läkemedelsdelegering innebär en skyldighet att ta ansvar för uppgiften och följa de regler och rutiner som finns. För att kunna göra det har hemtjänstpersonalen rätt att få den utbildning och det stöd som krävs från distriktssköterskan. Läkemedelsdelegering kan innebära att hemtjänstpersonalen självständigt behöver hantera svårigheter som uppstår vid läkemedelsadministreringen. Det kan skapa en känsla av utsatthet. När samarbetet med distriktssköterskan inte fungerar tillfredsställande eller distriktssköterskan har en nedvärderande attityd kan också en känsla av utsatthet och ensamhet uppstå. Genom att identifiera svagheterna i processerna kring läkemedelsdelegering kan de säkras för att skapa en hållbar utveckling. Här har distriktssköterskan ett ansvar att se till att hemtjänstpersonalen har den kompetens som krävs för uppgiften samt ett ansvar att skapa goda relationer mellan yrkesgrupperna.

 • Holmstedt-Lewis, Meche
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Schwerdfeger, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Distriktssköterskans upplevelse av att möta barn till en förälder som vårdas palliativt i hemmet: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att som barn förlora en förälder i en för tidig död är något av det mest dramatiska som kan hända ett barn. Hur reaktionerna yttrar sig beror på flera faktorer såsom barnets inre sårbarhet, ålder och omgivningens påverkan. Om en förälder drabbas och dör av en allvarlig sjukdom löper barn som anhöriga större risk för psykisk ohälsa. Studiens syfte är att belysa distriktsköterskans upplevelse av att möta barn som är anhörig till en förälder som vårdas palliativt i hemmet. För att svara på studiens syfte valdes en kvalitativ design med induktiv ansats. Åtta intervjuer inkluderades i resultatet.

  Studiens resultat visar att mötet med barn som anhöriga ofta är en stor utmaning för distriktssköterskan. Flera apsekter influerade mötet såsom osäkerhet hos distriktssköterskan, att föräldrarna eller barnen inverkar på mötet men också vilken kunskap och erfarenhet distriktsköterskan besitter. Vidare belyses vikten av att våga ta ansvar för att skapa kontakt med barnet och främja delaktighet.  Tidigare forskning om sjuksköterskors upplevelser inom den kliniska verksamheten stämmer till viss del överens med studiens resultat. Resultatet visar att distriktssköterskorna sätter värde i och önskar utbildning, personalstöd och tydliga riktlinjer för att känna sig trygga i att kunna möta barn till en förälder som vårdas palliativt i hemmet. Författarna vill lyfta att det är av stor vikt att distriktssköterskorna aktivt arbetar för att tidigt identifiera barn som är  anhörig när en förälder vårdas palliativt i hemmet. Detta för att distriktssköterskorna i hemsjukvården ska kunna arbeta för en hållbar utveckling gällande en framtid med minskad risk för psykisk ohälsa för dessa barn.

 • Salazar, Sebastian
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Svanberg, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Delegering av medicinska uppgifter i hemsjukvården: distriktssköterskans upplevelser med patientsäkerheten i fokus2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hemsjukvård innebär vård som ges i patientens hem och omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad. Vården genomförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal som har blivit delegerad att utföra en särskild medicinsk uppgift. Många av sjuksköterskans arbetsuppgifter delegeras till omvårdnadspersonal. Ett behov har identifierats av att beskriva distriktssköterskors upplevelser av delegeringsarbetet och vad som kan påverka patientsäkerheten. Det är viktigt att belysa det här området för att få en ökad förståelse för distriktssköterskans ansvar och arbete med att säkerställa att patienter får en god och säker vård.

  Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av att delegera medicinska uppgifter till omvårdnadspersonal inom hemsjukvården, med patientsäkerheten i fokus. En kvalitativ intervjustudie med en induktiv ansats gjordes. Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex distriktssköterskor och tre sjuksköterskor med delegeringsansvar inom den kommunala vården. För bearbetning av utvunnen data gjordes en innehållsanalys. Målet var att beskriva alla aspekter av innehållet som var relaterat till studiens syfte. Analysen resulterade i tio underkategorier och tre kategorier, Distriktssköterskans upplevelser av hur omvårdnadspersonalens attityd och kompetens påverkar patientsäkerheten, Distriktssköterskans upplevelser av delegeringsprocessens påverkan på patientsäkerheten och Distriktssköterskans upplevelser av verksamhetens påverkan på patientsäkerheten.

  Studiens resultat visar att distriktsköterskor anser att det måste få ta tid att förbereda omvårdnadspersonal inför delegeringar, men att den tiden tyvärr ofta saknas. Det som uppfattas problematiskt är en hög personalomsättning bland omvårdnadspersonalen, då det leder till förlorad kompetens. Det finns tankar om att det går att göra delegeringar patientsäkra om det finns en välfungerande delegeringsprocess, men akuta delegeringar och delegeringar som delas ut för att lösa personalbrist upplevs inte vara patientsäkra. Det krävs mer tid och resurser för att göra delegeringar patientsäkra. Både den delegerande distriktssköterskan och delegerad omvårdnadspersonal ska känna sig trygga och de medicinska arbetsuppgifterna ska kunna utföras med en hög säkerhet för patienterna.

 • Sigrén, Peter
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Studentbarometern 20182019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar där studenters upplevelser av studie- och arbetsmiljön undersöks. I föreliggande rapport som är den nionde i ordningen redovisas aggregerade resultat för hur drygt 1 700 studenter upplever kvaliteten på sin utbildning. Studentnöjdhetsindexet (NSI) visar på ett högre resultat för Högskolan i Borås jämfört med 2017 års resultat.

   

 • Karlsson, Jonas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Eriksson, Thomas
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lindahl, Berit
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Fridh, Isabell
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  The Patient’s Situation During Interhospital Intensive Care Unit-to-Unit Transfers: A Hermeneutical Observational Study2019Inngår i: Qualitative Health Research, ISSN 1049-7323, E-ISSN 1552-7557, s. 1-12Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Interhospital intensive care unit-to-unit transfers are an increasing phenomenon, earlier mainly studied from a patient safety perspective. Using data from video recordings and participant observations, the aim was to explore and interpret the observed nature of the patient’s situation during interhospital intensive care unit-to-unit transfers. Data collection from eight transfers resulted in over 7 hours of video material and field notes. Using a hermeneutical approach, three themes emerged: being visible and invisible; being in a constantly changing space; and being a fettered body in constant motion. The patient’s situation can be viewed as an involuntary journey, one where the patient exists in a constantly changing space drifting in and out of the health personnel’s attention and where movements from the journey become part of the patient’s body. Interhospital transfers of vulnerable patients emerge as a complex task, challenging the health personnel’s ability to maintain a caring atmosphere around these patients.

 • Evaldsson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jekler, Catrin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av omhändertagande av akuta patienter i primärvård: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Primärvårdens uppdrag innebär att erbjuda patienter i alla åldrar sjukvård som inte kräver sjukhusets specialistkompetens. Primärvård innefattar både vårdcentral och jourcentral där patienter med både akuta och icke akuta åkommor ska kunna omhändertas. Distriktssköterskan besitter fördjupade kunskaper genom specialistutbildning och ska kunna bedöma patientens hälsotillstånd och agera utifrån det. Vården ska vara av god kvalité och ska vara säker och trygg för patienten. Vårdpersonalen ska värna om patientens integritet och respektera individens självbestämmande. Det saknas studier som beskriver hur distriktssköterskor upplever och erfar det akuta omhändertagandet av patienter i primärvård.

  Syftet med intervjustudien är att undersöka distriktssköterskans upplevelse och erfarenhet av omhändertagande av akuta patienter inom primärvård. Kvalitativ forskningsansats har använts med fokus på livsvärlden, för att fånga fenomenet. Alla informanter som deltog var distriktssköterskor med erfarenhet inom primärvård och uppfyllde därmed kriterierna för deltagande. Resultatet framkom genom Dahlbergs innebördsanalys och gav fem teman med subteman. De övergripande teman var distriktssköterskans erfarenhet, vikten av kunskap och utbildning, kollegornas betydelse, vårdmötet i det akuta omhändertagandet och rutiner i arbetet. Det visade sig i studien att distriktssköterskor har behov av kontinuerlig utbildning i akut omhändertagande samtidigt som erfarenhet, intuition och personlighet bidrar till patientsäkra bedömningar. Kollegorna har stor betydelse för det akuta arbetet och kan inverka på både ett positivt och negativt sätt. Professionaliteten och kommunikationen är av vikt i det vårdande mötet mellan distriktssköterska och patient, likväl som tydliga strukturer är viktiga i de akuta situationerna.

 • Kaya, Ayse
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Nordin, Anemone
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patientsäkerhet i den kommunala hemsjukvården – utifrån distriktssköterskors erfarenheter2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mer än var tredje patient som vårdas i hemmet drabbas någon gång av en vårdskada. Det kan handla om fall, undernäring, trycksår, läkemedelsavvikelser eller vårdrelaterade infektioner. Vården i den kommunala hemsjukvården utvecklas successivt till att bli allt mer avancerad. Detta ställer stora krav på distriktssköterskans kunskap och kompetens. Genom hembesök ges distriktssköterskan möjlighet att i god tid uppmärksamma risker och kan genom förebyggande åtgärder öka patientsäkerheten. Syftet med studien var därmed att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av patientsäkerhet i den kommunala hemsjukvården. För studien användes en kvalitativ metod med induktiv ansats. Åtta semistrukturerade intervjuer hölls med både distriktssköterskor och sjuksköterskor i en mellanstor västsvensk stad. Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och mynnade ut i ett resultat bestående av tre kategorier: Vikten av samarbete, patientsäker vård i hemmet och förutsättningar för patientsäkerhetsarbete.

  Resultatet belyser vikten av att göra patienten delaktig i patientsäkerhetsarbetet men även betydelsen av att involvera anhöriga och samarbeta tvärprofessionellt beskrivs som viktiga delar. Genom hembesök får distriktssköterskan en bra bild av eventuella risker som kan finnas, men att kunna sätta in adekvata åtgärder är inte alltid så lätt som det låter, då patientens självbestämmande alltid måste gå före det förebyggande arbetet. Resultatet visar även på hur distriktssköterskans administrativa uppgifter ofta stjäl värdefull tid från patienterna och hur stöd från organisationen därmed är viktigt. Distriktssköterskan måste för att kunna arbeta riskförebyggande besitta kunskap och kompetens, samt ha en förståelse för hur en ökad riskmedvetenhet kan leda till hållbar utveckling.

 • Klint, Sandra
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sigfridsson, Caroline
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lagom är bäst: Mammors erfarenhet av små barns skärmanvändning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt forskning har skärmanvändning stor påverkan på små barn. Med små barn menar vi barn mellan 0–6 år. Mer stillasittande, dålig sömn, försämrad syn och negativ inverkan på det sociala samspelet är några av de områden som påverkas negativt. Mammor känner stor osäkerhet kring vilka gränser de ska sätta för barnens skärmanvändning och de är osäkra på hur skärmanvändningen egentligen påverkar deras barn. Många konflikter uppstår i familjen kring skärmanvändandet. Här har distriktssköterskan en viktig roll i att informera och stötta familjerna till en hälsosam livsstil. Vi vill med vår studie förstå mammornas livsvärld, vilka tankar och problem de brottas med. Syftet är att beskriva mammors erfarenheter av små barns skärmanvändning samt vilket stöd de önskar från Barnhälsovården.

  För att besvara syftet har en kvalitativ forsknings design med induktiv ansats använts. Intervjuer med nio mammor som har barn i åldern 0–6 år genomfördes. Studiens resultat visar att det både finns positiva och negativa sidor med skärmanvändning. Positivt är att skärmanvändningen kan vara avlastande för familjelivet, ge en mysig samvaro och att barnet lär sig mycket. Negativt är att mammorna känner oro för innehållet i skärmen. Skärmanvändningen relaterar till att det uppstår mycket konflikter i familjen och mammorna är osäkra på gränssättning samt att de önskar mer stöd och information av barnhälsovården. Vi hade från början 18 kvinnor som var intresserade av att delta i studien dessa rekryterades via Facebook och utifrån ett strategiskt urval plockades informanterna ut.  Till kommande forskning hade det varit intressant att göra på pappors erfarenheter av småbarns skärmanvändning för att se om resultaten skiljer sig åt. I diskussionen belyser vi att mammorna upplever att papporna är mer tillåtande både när det gäller skärmtid och skärmanvändning. Det är viktigt att föräldrarna är eniga om vilka regler som gäller kring skärmanvändningen i hemmet.  Att distriktsköterskan inom barnhälsovården bör arbeta hälsofrämjande och informera föräldrar och barn om skärmanvändningens skadliga effekter för att leda till en hållbar utveckling hos dessa familjer genom hela livet.

 • Nazarzadeh, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Pettersson, Camilla
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Äldre patienters urininkontinensvård: Dokumentanalys av vård- och genomförandeplaner2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att använda inkontinensskydd innebär ett lidande för den äldre patienten och en betydande kostnad för samhället. Detta kan med olika insatser i omvårdnad påverkas och förbättras. Urininkontinens är ett problem där prevalensen tenderar öka då äldre personer flyttar in på vård- och omsorgsboende. Efter inflyttning till vård- och omsorgsboende ska patienten få en vård- och genomförandeplan upprättad, gällande insatser som patienten är i behov av. Syftet med studien är att undersöka hur patientens problematik med urininkontinens dokumenteras i vårdplanen och hanteras på vård – och omsorgsboende i genomförandeplanen. Frågeställningar som är kopplade till syftet: Hur journalförs och dokumenteras patientens urininkontinens i vårdplanen? Hur är omsorgsbehovet i genomförandeplanen utformat? Och hur relateras vårdplanen till genomförandeplanen? Metoden som användes i studien är en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats av vård - och genomförandeplaner. Vidare undersöktes genom granskning av dessa dokument om överensstämmelse förekommer mellan dem.

  Resultatet visar att flertalet patienter inte har en upprättad vård- och genomförandeplan om urininkontinens och hur omvårdnaden kring patientens besvär med urininkontinens ska utformas. Samstämmigheten mellan vård- och genomförandeplaner visar på att det finns brister. Vidare visas behovet av basala utredningar och tydligare beskrivningar av omvårdnadsåtgärder. Det finns ett behov av att utveckla omvårdnaden av patienter med urininkontinens genom utbildning och utveckling av arbetsrutiner. Tvärprofessionellt samarbete och arbete med olika kvalitetsregister kan utvecklas och förbättras

 • Nordqvist, Jannike
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Andreasson, Evelina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Influencers: En studie om unga kvinnors mottaglighet av influencer marketing på sociala medier.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse influencer marketing på sociala medier har på unga kvinnor i åldern 18-25 år, samt om det har någon inverkan på unga kvinnors köpintentioner. För att uppfylla syftet har två forskningsfrågor undersökts och denna empiriska studie har baserats på en kvalitativ undersökning genom en enkätstudie och två fokusgrupper. Influencer marketing anses vara ett effektivt marknadsföringsverktyg som innebär att företag använder sig av influencers för att nå ut till fler konsumenter och sprida företagets produkter och tjänster. Resultatet av studien visar på att influencers öppenhet och trovärdighet påverkar unga kvinnors uppfattning av influencer marketing samt på deras köpintentioner. Influencer marketing ansesvara mer trovärdigt än traditionell reklam, vilket även bidrar till att konsumenterna köpintentioner ökar i en eftersträvan efter gemenskap, tillhörighet eller enbart inspiration. Hur unga kvinnor påverkas i deras köpintentioner av influencer marketing på sociala medier är bådevarierande och individuellt. Konsumenter tar till sig informationen från influencer marketing på olika sätt, vilket leder till en varierad påverkan på unga kvinnors köpintentioner.

 • Andersson, Åsa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kumpula Skog, Heidi
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Börjar med frånvaro – slutar med ständig närvaro: Patientens upplevelse av att leva med svårläkta venösa bensår2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sår har i alla tider varit fruktade då de kan leda till infektioner, amputation och i värsta fall döden. Svårläkta venösa bensår beror oftast på venös insufficiens och drabbar främst personer över 65 år och risken ökar med stigande ålder. Dessa sår är vanliga inom äldrevården idag. Sårläkningsprocessen kan vara lång och orsakar patienten stort lidande. Det är viktigt som sjuksköterska att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv för att förstå hur personen upplever sin hälsa, ohälsa och sjukdom. Samt vilka erfarenheter och upplevelser patienten ger uttryck för och genom detta kunna stödja och stärka patientens livskraft. Syftet är att belysa patientens upplevelse av att leva med svårläkta venösa bensår. Vi har valt att göra en litteraturöversikt och utgår från Fribergs modell för att sammanställa tidigare empirisk forskning inom området. Sex av tio artiklar är hittade i databasen CINHAL, resterande fyra är hittade via manuella sökningar. Åtta av artiklarna är kvalitativa och två är kvantitativa. Resultatet visar att smärta, förändrad självbild samt sjuksköterskans betydelse för patienten i samband med svårläkta venösa bensår är delar som påverkar det dagliga livet tillika livskvaliteten hos patienten. I diskussionen belyses de tre dimensionerna av lidande enligt Katie Erikssons lidandeteori. Lidandet vävs vidare samman med valda delar av resultatet för att förankra och fördjupa teoretisk kunskap med framtida praktiskt arbete.

 • Axelsson Forsberg, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Hallgren, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Närståendes upplevelser av palliativ vård i hemmet: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När en patient vårdas palliativt i hemmet är det inte enbart patientens upplevelse som är betydande utan också närståendes. Palliativ vård innebär att bot inte längre finns att tillgå utan vården går ut på att lindra. Med närstående menas den eller de personer som patienten anser sig stå närmast och behöver således inte innebära blodsband. När den palliativa vården sker i hemmet innebär det att hemmet förändras även för den närstående. Syftet med vårt examensarbete är att beskriva närståendes upplevelse när en familjemedlem får palliativ vård i hemmet. Det är en allmän litteraturöversikt enligt Fribergs (2017, ss. 141–152) riktlinjer. Vi valde att ta med både kvalitativ och kvantitativ forskning.

  Resultatet bygger på tolv artiklar som analyserats och som resulterade i sex subkategorier som sedan sammanfördes till tre huvudkategorier. Det tre huvudkategorierna är: Att anpassa sig till förändrade livsvillkor, att hitta balansen mellan att vara närstående och vårdgivare och att samarbeta med den professionella vården. Resultatet påvisade att närståenderollen var komplex och innebar en upplevelse av nedsatt livskvalitet för den närstående. Det visade också på en förändrad relation mellan den närstående och den sjuka familjemedlemmen. I resultatet gick det att se att närstående upplevde en ökad stress om de inte kände delaktighet med den professionella vården. För närstående är det viktigt att sjuksköterskan kan identifiera deras behov av stöd och skapa en trygghet redan från början. Utifrån resultatets delar valde vi att lyfta fram frivilligt och ofrivilligt vårdande samt skapa delaktighet till diskussionen. Diskussionen handlade om närstående som tog på sig vårdgivarrollen frivilligt och ofrivilligt och vad det innebar för dem. Det togs också upp delar av närståendes upplevelse relaterat till stöd från professionella vården och hur det kan bidra till en förbättring för alla inblandade.

 • Carlsson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Järvinen, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fysiska aktivitetspausers påverkan på matematikresultat: En forskningsöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: I denna forskningsöversikt har vi sammanställt den forskning som finns om fysiska pausaktiviteter i skolan och redogjort för den med fokus på ämnet matematik. Forskningen belyser vikten av att röra på sig under skoldagen och vilka effekter det har för elevers akademiska prestationer.

  Syfte: Denna forskningsöversikt syftar till att klargöra vad som kännetecknar forskningen inom området fysiska pausaktiviteter. Fokus ligger på det skolämnet matematik och fysiska pausaktiviteter i klassrummet för elever i åldrarna 6-12 år. Forskningsöversikten är avgränsad till att enbart undersöka pulshöjande pausaktiviter och således ingår inte massage, avslappningsband eller liknande. Utöver ovan nämnda syfte besvaras även frågeställningen:- Vilka effekter återfinns, såväl positiva som negativa på elevers matematikresultat, av fysiska pausaktiviteter?

  Metod: I litteratursökningen till denna kunskapsöversikt användes databaserna Primo och ERIC Proquest. Physical activity, school, primary school, mathematics, breaks och grades var de sökord som sökningarna baserades på. Sökningen gjordes även på svenska med orden matematik och fysiska pausaktiviteter, dock utan sökresultat.

  Resultat: Utifrån analys och kartläggning av de utvalda åtta studierna har det framkommit både positiva och oförändrade matematikresultat. Då resultatet skiljer sig åt finns inga tydliga mönster eller riktlinjer att förhålla sig till. Forskningen inom detta område är begränsad där medicinska och psykologiska studier dominerar. För att bredda forskningsfältet skulle det vara befogat med vidare forskning inom området men även inom närliggande områden till exempel ett pedagogiskt fält. Pedagogisk forskning skulle kunna bidra till en helhetsbild över fysiska pausaktiviteters påverkan i ett matematikklassrum men även över hela den pedagogiska verksamheten.

 • Danielsson, Martina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Lima, Filippa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Inkludering, hur, varför och för vem?: En kunskapsöversikt om hur inkludering kan främja elevers läsförståelse2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tack vare Salamancadeklarationen har begreppet inkludering fått stort genomslag i världen. Inkludering är idag ett centralt begrepp och inte minst i skolan.

  Syftet med översikten var att undersöka vad som kännetecknar forskning om inkluderande arbetssätt i läsförståelse. Vi sökte i olika databaser och med hjälp av relevanta sökord identifierade vi vårt forskningsområde. Vi avgränsade våra sökningar genom att lägga till olika filter vilket slutligen ledde till de åtta artiklar som utgör grunden i vår kunskapsöversikt. Olika jämförelsepunkter valdes ut som svarade mot vårt syfte. En kartläggningsmatris användes för att få en tydlig och översiktlig bild över artiklarnas innehåll.

  Gemensamt för den forskning som vi har identifierat är att många elever ofta saknar strategier i att processa text, göra inferenser samt metakognitiva strategier. Det framgår i vår analys att undervisning måste individualiseras och anpassas utifrån elevers olika behov. Artiklarna beskriver olika svårigheter som elever kan befinna sig i dock i relation till en grupp. Det framgår i vårt resultat att undervisning måste anpassas efter alla elevers olika behov för att inkludera elever i läsförståelse. Vår kartläggning har visat på framgångsrika, inkluderande lässtrategier som främjar läsförståelse.

 • Gustafsson Sunnaas, Izabella
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Johansson, Therese
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskans upplevelser och förhållningssätt i mötet med suicidnära patienter: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett globalt växande problem som berör många individer. Det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och suicid och risken att drabbas av psykisk ohälsa är 50% under en livstid. Sjuksköterskan bär ett ansvar för patienten och dess omvårdnad och bör i sin profession se till patientens unika värld. Att förmedla hopp och stödja patienten på dess väg gentemot sammanhang och hälsa i livet är en central del av arbetet. Syftet med studien är att studera sjuksköterskans upplevelser och förhållningssätt i mötet med suicidnära patienter. Litteraturstudien baseras på sju artiklar och analys sker med hjälp av kvalitativa artiklar enligt Fribergs (2017) mall för granskning. Granskningen karaktäriserade sjuksköterskans upplevelser. Resultatet belyser olika faktorer som sjuksköterskan bör inneha. Bristande kunskap, erfarenhetens innebörd samt ogynnsamma känslor i mötet med den suicidnära patienten var viktiga fynd. Att se till sjuksköterskors arbetsförhållanden och möta deras behov av stöd och utbildning är viktigt för att ett hälsofrämjande arbete skall gynnas. Det ställer således krav på att organisationen stödjer sjuksköterskan när arbetet upplevs påfrestande och där negativa känslor tar över och även påverkar sjuksköterskan privat. Dessa omständigheter påverkar indirekt arbetet för en bättre folkhälsa och således den hållbara utvecklingen.

 • Tordsson, Frida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Elmqvist Leppänen, Martina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  När livet inte tog slut: En litteraturöversikt över patientens upplevelse av att vårdas efter ett suicidförsök2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Suicid är en vanlig dödsorsak i Sverige idag. Förekommer tidigare försök till suicid ökar risken för ytterligare försök till att ta sitt liv. För att suicid ska kunna förebyggas krävs ingripande från samhället. Sjuksköterskan har en viktig funktion i det hälsofrämjande arbetet för att denna patientgrupp ska kunna uppleva känslan av välbefinnande. Eftersom patienter med suicidtankar återfinns överallt inom vården krävs ökad kunskap gällande bemötandet av den berörda patientgruppen. En ökad kunskap resulterar i ett förbättrat bemötande gentemot patienten, vilket i sin tur kan lindra lidande.

  Syftet med denna studie är att belysa patientens upplevelse av att vårdas efter ett suicidförsök. Granskningen har skett enligt Fribergs beskrivning av en litteraturöversikt. Efter urval och granskning valdes nio artiklar ut till översikten. En övergripande kategori gick att urskilja - betydelsen av ett vårdande sammanhang. En uppfattning var att upplevelsen av att vårdas ingav trygghet och struktur för patienten eftersom de upplevde ett professionellt stöd. En annan upplevelse av att vårdas var känslan av att bli sedd som en unik individ och att bli tagen på allvar. Dessa känslor infann sig när den subjektiva livshistorien fick möjlighet att delges med andra. Skuld och stigmatisering var också känslor som upplevdes, ofta på grund av vårdpersonalens okunskap i ämnet. Betydelsen av kompetens för att inge trygghet är grundläggande för att se till patientens subjektiva erfarenheter genom ett livsvärldsperspektiv. Det krävs en ökad kunskap gällande bemötandet efter suicidförsök hos vårdpersonal men också hos samhället.

 • Nordling, Katharina
  et al.
  Eklund, Pieta
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Wulund, Signe
  Biblioteket tipsar: Olika vägar för att hitta fulltexten av en artikel2019Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • Aaberg, Alma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Olsson Piittisjärvi, Patricia
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av kliniskt introduktionsår: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett påtagligt samhällsproblem idag är den rådande brist på legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom den svenska sjukvården. I takt med att befolkningen ökar och medelåldern blir allt högre blir vikten av att bibehålla verksamma legitimerade sjuksköterskor allt mer påtaglig. Att komma ut i verksamheten som nyutbildad sjuksköterska kan upplevas som en stor utmaning och första tiden i yrket kan ses som en intensiv och krävande process. För att underlätta transitionen från student till yrkesverksam sjuksköterska har ett introduktionsprogram utformats i syfte att vägleda och stödja de nyblivna sjuksköterskorna.

  Författarnas syfte med studien är att beskriva nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ett kliniskt introduktionsår. Examensarbetet grundar sig i en litteraturstudie som utgår från Fribergs analysprocess där tio artiklar granskas och analyseras. Analysen resulterar i fyra identifierade huvudteman med tillhörande tretton subteman som tillsammans sammanfattar upplevelser av kliniskt introduktionsår som nyutexaminerad sjuksköterska. Identifierade huvudteman i arbetet är: ”Möjligheten till att få växa personligt och professionellt”, ”Att vara i rum för reflektion”, ”Att existera i en kravfylld tillvaro” samt ”Vikten av att ha kollegialt stöd inom räckhåll”. Resultatet påvisar flera fördelar med deltagandet i kliniskt introduktionsprogram men även vissa brister identifieras. Resultatet påvisar att upplevelser av krav under övergångsprocessen är återkommande hos de flesta nyutexaminerade sjuksköterskorna som genomgår kliniskt introduktionsår. För att underlätta övergångsprocessen är faktorer så som en stödjande miljö, tillhörighet i personalgruppen och reflektion som verktyg viktiga komponenter. Författarna anser att vidare fördjupning kring upplevelser av ett introduktionsprogram och hur detta introduktionsprogram erfars ur ett sjuksköterskeperspektiv är av stor vikt i syfte att möta sjuksköterskans behov under det första yrkesverksamma året.

 • Ansari, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bodin, Lina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Beskrivning av sjuksköterskors erfarenhet och kunskap vid vård av patienter med delirium: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Delirium är en allvarlig komplikation hos främst äldre men drabbar även alla åldrar. Delirium är i sig associerat med en sämre prognos och högre mortalitet, innebär ofta en längre vårdtid samt utgör många gånger ett stort obehag för patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan känner igen delirium och vet hur det ska handläggas. Andelen äldre ökar i hela världens population som kan leda till dilemman i form av ökade kostnader för hälso- och sjukvården och ökat vårdlidande för patienten samt att dessa förändringar kommer att påverka den hållbara utvecklingens tre dimensioner. Det är sjuksköterskans ansvar att möta denna patientgrupp med rätt kunskap, verktyg och kliniska färdigheter.

  Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av och kunskap om att vårda patienter med delirium. En litteraturöversikt har här valts som metod för att kunna besvara syftet. 11 artiklar utgör resultatdelen. Två huvudteman framkom som gavs titlarna “Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med delirium” och “Sjuksköterskans redskap för prevention och behandling”. Under dessa teman kunde vi utröna sex stycken subteman, “ Att vårda med närvaro”, Sjuksköterskans känslor om att vårda denna patientgrupp”, “Sjuksköterskans syn på patienten som lider av delirium”, “Sjuksköterskans samarbete med andra yrkeskategorier och anhöriga”, “Förbättra vårdandet genom utbildning” och “Sjuksköterskans redskap i form av bedömningsinstrument och klinisk blick”. Resultatet visar att en närvaro av sjuksköterskan hos patienten ger positiva effekter i form av minskat vårdlidande och en delaktighet för patienten. I stress tenderar sjuksköterskan att inte se patienten som en helhet utan som ett objekt. Sjuksköterskan kan förebygga uppkomsten av delirium genom att använda sig utav olika redskap samt genom kontinuerlig utbildning för en god och säker vård.

 • Bergerum, Martina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gustavsson, Philip
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Mind the gap!: Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att gå från student till yrkesverksam2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att börja arbeta som nyexaminerad sjuksköterska kan innebära mycket stress och oro. Det är för många en stor omställning att börja arbeta som sjuksköterska efter tre år på högskola, och det kan även upplevas som att det finns ett gap mellan den akademiska tryggheten och den kliniska verksamheten. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av övergången från att vara student till yrkesverksam sjuksköterska. Litteraturöversikten genomfördes med att söka artiklar, varav tio artiklar som motsvarade syftet valdes ut och resulterade i två huvudteman och sex subteman. Internationellt finns det skillnader i hur nyexaminerade sjuksköterskor upplever sin första tid i yrket men den skillnaden är inte stor. Sjuksköterskor upplever att en bra introduktion stärker deras självförtroende och deras möjlighet att vårda patienter på ett bra sätt. En bra arbetsmiljö där de nyexaminerade sjuksköterskorna kan utvecklas på ett bra och säkert sätt styrker även deras intentioner att stanna kvar inom vården. De upplever även att skolan förbereder dem väl för en vardag inom sjukvården men att skolan inte förbereder dem inför pressade situationer.

 • Dimberg, Helen
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sangsta, Camilla
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskors upplevelse av tillfredsställelse och välbefinnande i arbetet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsmiljön för sjuksköterskor omfattar den omgivning de har kring sig i arbetet, både ur ett fysiskt och ett psykologiskt perspektiv och är en viktig faktor för den anställdes upplevelse av arbetstillfredsställelse. Då bristen på sjuksköterskor är stor globalt, vilket påverkar patienters tillgänglighet till vård, behöver man se över arbetsmiljön för att behålla sjuksköterskor aktiva inom professionen. För att skapa en god arbetsmiljö har ledningen en skyldighet att verka för detta. Ledarens bakgrund och egenskaper påverkar hur personalen ser på ledarskapet och sin arbetsmiljö. Syftet med vår litteraturöversikt var att söka fördjupad kunskap om sjuksköterskors upplevelse av arbetstillfredsställelse inom slutenvården. Metoden var en litteraturöversikt av 10 vetenskapliga artiklar som analyserats för att hitta gemensamma kategorier, vilket var välbefinnande, ledarskap, sjuksköterskors bakgrundsvariabler och privatpersonen bakom sjukskötersketiteln.

  Resultatet visar att upplevelsen av arbetstillfredsställelse har en stark koppling till sjuksköterskors välbefinnande. Sjuksköterskor beskriver att dessa två begrepp även påverkar livet utanför arbetet. Saknas upplevelsen av arbetstillfredsställelse och välbefinnande får det negativa konsekvenser för privatlivet. I diskussionen lyfts ledarskapets betydelse för arbetstillfredsställelsen. Ett bra ledarskap ökar personalens engagemang och vilja till samarbete, vilket gynnar alla på arbetsplatsen. För att vända trenden vad gäller sjuksköterskebristen och dess konsekvenser idag, uppmanar både WHO och FN till att arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen för sjuksköterskor bör förbättras. De påtalar även att det är viktigt att se över sjuksköterskors egen hälsa och välbefinnande för att de själva ska kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande. När välbefinnandet inte prioriteras på arbetsplatsen kan det leda till problem så som stress, konflikter, mobbing och ohälsa bland personal. Även om det idag finns forskning kring sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, förordar forskare vidare och djupare forskning då upplevelsen är subjektiv, mångdimensionell och komplex.

 • Ekholm, Sofia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lundin, Cassandra
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Att utsättas för sexuella trakasserier på sin arbetsplats: En vardag för sjuksköterskan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sexuella trakasserier är ett världsomfattande problem som delas in i verbala, icke verbala och fysiska trakasserier. Att utsättas för sexuella trakasserier kan upplevas traumatiskt och resultera i långvarigt fysiskt men även psykiskt lidande. Sexuella trakasserier är en subjektiv upplevelse, och det är enbart den som blivit utsatt som avgör om denne blivit trakasserad eller ej. I den vårdande relationen befinner sig patienten i en beroendesituation gentemot sjuksköterskan och att som sjuksköterska uppleva och agera utifrån negativa känslor till följd av ett opassande beteende från en patient skulle därför kunna uppfattas som oprofessionellt. Det är vanligt att hierarki förekommer inom vården. Sexuella trakasserier kan påträffas inom alla professionsgrupper, vanligen från någon som befinner sig i en maktposition.

  Syftet med studien är att beskriva förekomsten av sexuella trakasserier och hur sjuksköterskor upplever detta på sin arbetsplats. I litteraturöversikten har totalt åtta vetenskapliga artiklar använts, varav tre kvalitativa och resterande fem kvantitativa för att besvara syftet. Resultatet visar att sexuella trakasserier är ett vanligt förekommande fenomen som drabbar sjuksköterskan på dennes arbetsplats. Vissa faktorer har visat sig öka risken att drabbas, såsom sociodemografisk bakgrund och arbetsplatsförhållanden. Sjuksköterskor som utsatts för sexuella trakasserier finner brist på stöd och stöttning samt att deras känslor nedvärderas av kollegor och av de som bär ansvar. Att utsättas för sexuella trakasserier bidrar hos sjuksköterskan till en minskad arbetseffektivitet och ett försämrat omvårdnadsarbete varav brister i patientsäkerheten kan uppstå. Vidare i diskussionen illustreras och diskuteras sjuksköterskans behov av ökat stöd vid upplevd sexuell trakasseri och hur organisationens tystnadskultur bidrar till att trakasserier fortgår. Det diskuteras även hur sambandet mellan den sexistiska bilden av sjuksköterskan och det faktum att professionen är kvinnodominerad bidrar till den höga förekomsten av sexuella trakasserier inom yrket.

 • Englund Karlsson, Jennifer
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Janson, Anneli
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patienters upplevelse av fysisk aktivitet i samband med depression2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Människor i dagens samhälle utsätts för en mängd olika stressorer vilket kan ses som ett hot mot folkhälsan. Psykisk ohälsa i världen ökar och depression är idag en av våra vanligaste folksjukdomar med över 300 miljoner människor drabbade världen över. Bara i Sverige stod antidepressiva läkemedel för en total kostnad på cirka 607 miljoner kronor under 2017. Det finns omfattande forskning kring hälsovinsterna av fysisk aktivitet vid en rad olika sjukdomstillstånd och studierna kring fysisk aktivitet som behandlingsform är många.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka människors upplevelse av fysisk aktivitet i samband med depression. Metod: Studien grundar sig på analysen av kvalitativ forskning utifrån Fribergs analysmodell. Tio kvalitativa artiklar har analyserats för att finna patienters upplevelser. Resultat: Huvudfyndet i studien var att majoriteten av deltagarnas upplevelser av fysisk aktivitet i samband med depression kunde kopplas till en känsla av sammanhang, KASAM. Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier och nio underkategorier där huvudkategorierna är ”Begriplighet”, ”Hanterbarhet”, ”Meningsfullhet” och ”Barriärer”. Resultatet belyser bland annat vikten av att ta tillbaka kontrollen över livet, vikten av kunskap, att ta sig vidare samt hur detta kan tillämpas i vårdandet. Diskussion: Studien förstärker betydelsen av fysisk aktivitet som behandlingsform i både preventivt och behandlande syfte. I den hälsofrämjande vården bör detta tillämpas och prioriteras i den utsträckning det är möjligt för att nå en hållbar utveckling.

 • Frilander, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Skog, Ida
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med psykisk ohälsa på en somatisk avdelning: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa ökar i samhället och samsjukligheten ökar med det. Allt fler patienter med somatisk sjukdom lider idag även av psykisk ohälsa och sjuksköterskor i sjukvården möter dessa patienter allt mer. Vårt syfte med denna studie är därför att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med psykisk ohälsa på somatisk avdelning. Detta gjordes genom en litteraturöversikt där tio artiklar studerades, såväl kvalitativa som kvantitativa. Tre huvudteman identifierades i resultatet. Dessa var obehag, kunskapens betydelse och organisatoriska faktorer. Därunder fann vi sju underteman, dessa är: hopplöshet och frustration, rädsla, kunskap och kompetens, attityder, förutfattade meningar, personalbrist och tidsbrist samt stöd och samverkan. 

  I studien fann vi att sjuksköterskorna är i behov av mer kunskap kring psykisk ohälsa för att kunna ge en god och adekvat vård. Negativa attityder var ofta associerade med okunskap. Sjuksköterskorna med negativa attityder upplevde även bristande stöd från psykiatrin och ledningen. Om stöd och kunskap fanns upplevde sjuksköterskorna en större säkerhet och trygghet i att vårda dessa patienter, vilket gav mer positiva upplevelser kring att vårda patienter med psykisk ohälsa. Genom att redan i grundutbildningen till sjuksköterska integrera psykisk ohälsa i fler kurser kan stigmatisering kring denna patientgrupp minskas och vårdrelationerna förbättras. Detta ger patienten en bättre upplevelse av vårdtiden vilket kan ge snabbare tillfrisknande och kortare vårdtider.

 • Hansson, Max
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lukacs, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Blir jag lycklig nu?: Patienters upplevelse av livskvalitet i samband med fetmakirurgi2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Världshälsoorganisationen klassar numera övervikt och fetma som en global epidemi. Enligt statistik påvisas det att 70,2 % av den vuxna befolkningen i USA idag är överviktiga eller lever med fetma. I Sverige utfördes det ungefär 5400 fetmaoperationer under året 2017. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att veta hur livskvalitet kan upplevas av människor i samband med fetmakirurgi. Syftet med detta examensarbete är att utforska och skapa större förståelse för patientens upplevelse av livskvalitet i samband med fetmakirurgi. Examensarbetet grundar sig i en litteraturöversikt som utgår ifrån Fribergs analysprocess. I litteraturöversikten granskas tio stycken artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Analysen genererade slutligen två huvudteman – kroppsligt och mentalt.

  Resultatet berör deltagarnas upplevelser utifrån olika aspekter av tillvaron. Deltagarna berättar om fysiska hälsovinster som följer efter fetmakirurgi, hur deras livsstil och aktivitetsnivå har förändrats samt hur det kroppsliga välbefinnandet har berörts i samband med fetmakirurgi. Ur en kroppslig aspekt gynnades många deltagare av att genomgå fetmakirurgi då livskvaliteten, hos de flesta deltagarna, upplevdes som förbättrad. Samtidigt berör även resultatet deltagarnas beskrivna upplevelser av självkänsla, kroppsuppfattning och försoning i förhållande till fetmakirurgi. Upplevelserna av de mentala aspekterna, i samband med fetmakirurgi, varierade bland deltagarna. Vissa deltagare beskrev en lycka eller belåtenhet efter operationen. Samtidigt som andra deltagare kunde beskriva en besvikelse, då viktnedgången blottade andra svårigheter som övervikten tidigare maskerat. I diskussionen konstateras en korrelation mellan hållbar utveckling och fetmakirurgi, då operationen gynnar alla tre dimensioner som ingår i hållbar utveckling. Vidare i diskussionen belystes aspekter som manligt och kvinnligt i relation till fetmakirurgi, då författarna fann en dominans av kvinnor i analysprocessen. Dessutom berördes den mentala delen i samband med fetmakirurgi, då den bör premieras i högre grad än vad den i nuläget görs.

 • Johnsson, Felicia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Linderoth, Pernilla
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Kängurumetoden: Föräldrars upplevelser av dess magnifika verkan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kängurumetoden är idag en relativt okänd metod trots att den funnits sedan en tid tillbaka. På en neonatalavdelning behandlas barn som är födda för tidigt och sjuka fullgångna barn. Det är på dessa avdelningar som kängurumetoden används. Bristen på sjuksköterskor undgår ingen och idag arbetar många grundutbildade sjuksköterskor på neonatalavdelningar. För att dessa sjuksköterskor ska få en bättre kompetens så bör de veta att föräldrar som använt sig av metoden har olika erfarenheter och upplevelser; att det är föräldrarnas och barnets hälsa och välmående som går i första hand.

  Syftet med studien är att beskriva skandinaviska föräldrars upplevelse av att använda kängurumetoden. Genom mer kunskap och förståelse kan sjuksköterskan bidra till hälsa och välbefinnande hos många nyblivna föräldrar som haft en tuff start efter förlossningen och hamnat på sjukhus. Studien som gjorts är en litteraturöversikt utarbetad efter Fribergs modell. Totalt åtta artiklar är granskade och analyserade, genom dessa kunde fyra huvudteman urskiljas; Anknytning - Att lära känna sitt barn, Att bli förälder, Processen och En lugn stund. Genom att få ta del av information och få prova att själva använda kängurumetoden kan föräldrarna få chansen att se vilka fördelar och negativa aspekter metoden för med sig. Vikten av stöd från sjuksköterskan och att få en individanpassad vård genom kängurumetoden diskuteras i denna kandidatuppsats. Även hur metodens och sjuksköterskans roll kan kopplas till hållbar utveckling och på vilket sätt de bidrar hälsofrämjande.

 • Lankell, Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Rådström, Lisa
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelse av att vårda den existentiella dimensionen hos vuxna patienter i palliativt skede: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Palliativ vård syftar till att möta dimensionerna kropp, själ och ande/existens hos patienter i palliativt skede och att lindra det lidande som kan uppkomma inom dimensionerna. Tidigare forskning visar att den andliga/existentiella dimensionen hos patienten är svårare att som vårdare möta än de kroppsliga och själsliga dimensionerna. De existentiella behoven hos patienter i palliativt skede riskerar därför att inte bli tillgodosedda. Sjuksköterskor och undersköterskor är de vårdare som oftast arbetar nära denna patientgrupp.

  Syftet med denna studie är därför att undersöka hur sjuksköterskor och undersköterskor upplever att vårda den existentiella dimensionen hos vuxna patienter i palliativt skede. Uppsatsen är en litteraturöversikt som baseras på 13 vetenskapliga artiklar som är analyserade efter Fribergs analysmodell. I vårt resultat presenteras de kategorier och underkategorier som har identifierats efter analys av litteraturen (se tabell 3). Huvudkategorier är; känslor inför att möta det existentiella, ett berikande arbete, en känsla av otillräcklighet och upplevelsen av ansvar. Resultatet visar att upplevelsen av att vårda den existentiella dimensionen kan vara både negativ och positiv. Faktorer som kan påverka upplevelsen är den egna kompetensen, vem som bär ansvaret för den existentiella vården, samt kulturella och religiösa skillnader mellan vårdare och patient. I diskussionen belyses att sjuksköterskor och undersköterskor riskerar att få psykosocial ohälsa av att ge existentiell vård om det inte finns förutsättningar för kompetensutveckling och stöd, samt förmåga att sätta gränser. Ytterligare aspekter som diskuteras är hur kulturen påverkar synen på existentiell vård och sjuksköterskans roll och ansvar att vårda den existentiella dimensionen hos patienter i palliativt skede i relation till hållbar utveckling.

 • Löfström, Tuwe
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Ulf
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Balkow, Jenny
  Sundell, Håkan
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  A data-driven approach to online fitting services2018Inngår i: Data Science and Knowledge Engineering for Sensing Decision Support / [ed] Jun Liu (Ulster University, UK), Jie Lu (University of Technology Sydney, Australia), Yang Xu (Southwest Jiaotong University, China), Luis Martinez (University of Jaén, Spain) and Etienne E Kerre (University of Ghent, Belgium), 2018, s. 1559-1566Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Being able to accurately predict several attributes related to size is vital for services supporting online fitting. In this paper, we investigate a data-driven approach, while comparing two different supervised modeling techniques for predictive regression; standard multiple linear regression and neural networks. Using a fairly large, publicly available, data set of high quality, the main results are somewhat discouraging. Specifically, it is questionable whether key attributes like sleeve length, neck size, waist and chest can be modeled accurately enough using easily accessible input variables as sex, weight and height. This is despite the fact that several services online offer exactly this functionality. For this specific task, the results show that standard linear regression was as accurate as the potentially more powerful neural networks. Most importantly, comparing the predictions to reasonable levels for acceptable errors, it was found that an overwhelming majority of all instances had at least one attribute with an unacceptably high prediction error. In fact, if requiring that all variables are predicted with an acceptable accuracy, less than 5% of all instances met that criterion. Specifically, for females, the success rate was as low as 1.8%.

 • Maurin Söderholm, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Andersson, Henrik
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Backlund, Per
  School of Informatics, University of Skövde.
  Bergman, Johanna
  PICTA - Prehospital ICT Arena, Lindholmen Science Park AB.
  Lundberg, Lars
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjöqvist, Bengt Arne
  Biomedical Signals and Systems, Department of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology.
  Research challenges in prehospital care: the need for a simulation-based prehospital research laboratory.2019Inngår i: Advances in Simulation, ISSN 2059-0628, Vol. 4, artikkel-id 3Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There is a need for improved research in the field of prehospital care. At the same time, there are many barriers in prehospital research due to the complex context, posing unique challenges for research, development, and evaluation. The present paper argues for the potential of simulation for prehospital research, e.g., through the development of an advanced simulation-based prehospital research laboratory. However, the prehospital context is different from other healthcare areas, which implies special requirements for the design of this type of laboratory, in terms of simulation width (including the entire prehospital work process) and depth (level of scenario detail). A set of features pertaining to simulation width, scenario depth, equipment, and personnel and competence are proposed. Close tailoring between these features and the prehospital research problems and context presents great potential to improve and further prehospital research.

 • Bågander, Linnea
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Cuttlefish - another body2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  CUTTLEFISH – Another body 

   

  This work aims to explore other types of preforming bodies. Bodies extending themselves into material and creating expressions based on the body in a dialogue with materials expression. Through this aiming to remove connotations associated with the body through this create for the audience an experience of freedom of imagination. 

  Fashion design involves an aesthetics that is based the body as form and is often changed in form according to norms, trends and ideals, shaping by “artificially changing the body’s silhouette and sometimes altering its natural structure” (Koda, 2012). Further, the alterations of dress affect how the body behaves and moves by restricting, enhancing (Bugg, 2006) and enabling movements through both physical and psychological means. In Cuttlefish, the body is instead altered in movement qualities and through this as form. 

  The visual removal of the body, contributed to experienced new bodies, it became something that the viewer can relate to on an emotional level as they became new personas and identities. Audience experience a large vary of emotions and personal associations many of them concerning identity; who we are and how we exist together. 

   

   

  CUTTLEFISH credits:

  Choreographer: Nicole NeidertCast: Linn Ragnarsson, Viktoria Andersson, Anton BorgströmCostume design: Linnea BåganderSound design: Elize ArvefjordLight design: Ulrich Ruchlinski 

  Premier: September 26th 2017 Falkhallen, Falkenberg, Sweden 

  Additional performances:Byteatern Kalmar, KonserthusteaterKarlskrona, SPIRA Jönköping, Region Teatern Växjö, Skånes Dans Teater Malmö.

 • Keune, Svenja
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Svensson AB.
  Growing textile hybrid structures: Using Plants for Dynamic Textile Transformation, an Approach Towards Biophilic Urbanism2017Inngår i: / [ed] Alberto T. Estévez, 2017, Vol. 3, s. 264-275Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper attempts to illustrate a „Material System“ that can exemplify a hybrid material behavior through a designed assembly of two categories of materials (biological and textile). The transformable system is achieved by natural dynamic transformations, using the potential of seeds for their passive and active, adaptive and responsive characteristics. The paper will showcase a series of experiments illustrating alternative forms of plant organization, human management and dynamic transformation in textile interior scenarios. The use of jacquard double weave structures on industrial machines allows a variety of patterns and constructions. Pocket weave is used in order to create enclosures capable of accommodating external elements such as seeds seamlessly. Activated by surrounding factors and forms of human management, the final prototypes, presented within an interior scenario, attempt to utilize the various behavioral properties, creating a non–tech responsive structure. Consequently, the research opens up the design space for climate responsive architectural structures where the responsive capacity is embedded in the structure of the material system itself. The paper aims to contribute to the future development of biophilic design and biodesign in the context of textile and interior design.

 • Heinzel, Tincuta
  et al.
  ‘Ion Mincu’ University of Architecture and Urbanism.
  Keune, Svenja
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Svensson AB.
  Walker, Sarah
  Nottingham Trent University.
  Peciulyte, Juste
  Vilnius Academy of Arts.
  Al Dente Textiles: Notes on edible textiles as economic and ecological intermediality2016Inngår i: SOCIOTECHNICAL ENVIRONMENTS: PROCEEDINGS OF THE 6TH STS ITALIA CONFERENCE 2016 / [ed] STEFANO CRABU, PAOLO GIARDULLO, FRANCESCO MIELE, MAURO TURRINI, Via Carducci 32, 20123, Milano, 2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  One of the red lines of aesthetics as modern established discipline was the definition of media categories and disciplines in order to support ‘efficient’ ways of expression. The debate between Gotthold Lessing and Charles Batteux in the 18th century, and later on the propositions of artists and critics in the beginning of the 20th century, have all emphasized the need of a certain ‘aesthetic efficiency’ of artistic production. This aesthetic ‘efficiency’, a term of economical ascendency, was to be achieved by taking into account the limitations of materials used by different forms of expressions and the sensorial channels they were addressing. The present paper questions the notions of ‘media efficiency’, ‘economy of attention’ and ‘media ecology’ through an intermedia research based on a series of experiments with edible materials, conducted during a workshop on textile interactions in the frame of ArcInTex Conference at the Swedish School of Textiles in Borås in April 2016. The paper suggests that the present intermediality researches are the signs of a new paradigm that tries to exceed the modern industrial affordances schemas.

 • Keune, Svenja
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Svensson AB.
  Transforming textile expressions by using plants to integrate growth, wilderness and decay into textile structures for interior2017Inngår i: Alive. Active. Adaptive. / [ed] Elvin Karana, Elisa Giaccardi, Nithikul Nimkulrat, Kristina Niedderer, Serena Camere, Delft University of Technology, 2017, s. 90-100Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

   The emergence of biodesign, as a new field in design, opens up the design process for new methods, techniques and materials, consequently these new possibilities offer special potential for the textile design practice i.e. integrating living systems into textile structures. The purpose of this work is to develop knowledge on dynamic and active expressions through using bio–based materials in textile design processes. Major placeholders are exploring new forms of plant organization, and challenging existing concepts of living with plants, focusing on surface aesthetics. By practice–based design research, the experimental design explorations will illustrate the expressiveness of growth, wilderness and decay, using moisture, light and heat as design materials. This pictorial shows 10 sets of experiments that explore dynamic transformations of bio–based materials such as seeds and plants in interaction with textile materials and techniques like weaving, knitting and crochet. Consequently, the experiments illustrate potentialities in a design space where plants are placed as living materials for new processes and dynamic expressions. Subsequently, these materials open up the discussion on alternative aesthetics when designing interior textiles and designing spatial scenarios with them. The integration of living systems and dynamic expressions, especially towards growth, wilderness and decay, rises new issues i.e. their integration, maintenance, application and interaction. 

 • Keune, Svenja
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Svensson AB.
  Co–designing with plants.: Degrading as an overlooked potential for interior aesthetics based on textile structures.2017Inngår i: The Design Journal.: An International Journal for All Aspects of Design / [ed] Loredana Di Lucchio, Lorenzo Imbesi, Paul Atkinson, 5 Howick Place, London, SW1P 1WG: Taylor & Francis Group, 2017, Vol. 20, s. 4742-4744Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This research explores the dynamic qualities of plant degradation in textile structures for interior and aims to develop alternative aesthetics, interactions, life–cycles and applications for living with plants by referring to outdoor expressions and experiences. A series of material explorations illustrates the potential of corn seeds in textile indoor applications, focusing on aesthetics and material properties of degradation to create an interplay of texture, structure, form and color. The hybrid textiles refer to Blaisse view on curtains as fluid atmospheres and second skin, challenging the static nature of architecture and reinforcing the dialogue between landscape and interior. Bringing aesthetics of decay into interior spaces not only challenges the nature of materials, it also invites to rethink the aesthetic and cultural bias towards natural processes in interior scenarios.