1 - 11 of 11
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Kristensen Johnstone, Tonje
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Surface patterns, spatiality and pattern relations in textile design2017Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This licentiate thesis focuses on surface patterns, spatiality, and pattern relations in textile design, and aims to explore surface patterns as spatial definers and what they mean in the context of surface patterns. A secondary focus relates to applying conceptual spatial determinations as alternative design variables in design processes, and exploring how these could be used to define and analyse pattern relations.

  Through a series of exploratory design experiments that used printed and projected surface patterns in a three-dimensional setting, which were documented using photographs and film, the notion of pattern relations, wherein scale was used as a design variable, was explored. The outcome of the experiments showed the expressional possibilities that surface patterns may provide in a defined space, and how these are connected to pattern relations. In order to encourage an accompanying discussion regarding alternative methods of analysing surface patterns, the construction of a theoretical model was initiated. Workshops with design students were used as another practical method in this work.

  The results showed that there is great potential in using conceptual spatial determinations to define pattern relations by viewing surface patterns as spatial definers, rather than taking a traditional perspective on their functions. Another outcome is the theoretical model, which proposes a specific approach to pattern relations.

  This research demonstrates how conceptual spatial determinations can benefit the textile design process, as well as design teaching, which could in turn provide the field with new expressions that may lead to a change in or fruitful addition to the practice.

 • Lindgren, Carl-Johan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ivarsson, Jesper
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Värdering av förvaltningsfastigheter – En kvalitativ studie ur tre perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har sedan länge konstaterats att förvaltningsfastigheter utgör en central roll i världsekonomin. Inte minst har detta uppdagats under kriser såsom den globala finanskrisen år 2008. Själva värdet på en förvaltningsfastighet är därför inte av intresse endast för fastighetsbolaget i fråga, utan även för intressenter. Sedan år 2005 ska noterade företag inom EU upprätta koncernredovisning i enlighet med IFRS vilket innebär att värdering sker till verkligt värde. År 2013 antogs IFRS 13 Värdering till verkligt värde av EU vilken med hjälp av en hierarkisk värderingsmodell på ett tydligare vis ska definiera värderingsprocessen. Värderingsarbetet sker antingen genom intern värdering eller extern värdering och granskning av denna process genomförs av revisorer. Det finns inte några formella krav på att extern värdering ska tillämpas utan detta är endast en uppmuntran.Syftet med studien är att belysa värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter ur tre perspektiv. De perspektiv vi valt att utgå ifrån är interna värderare, externa värderare samt revisorer. Detta för att åtnjuta en så representativ bild som möjligt av själva värderingsprocessen. Studien utgår från en abduktiv forskningsansats där vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, således är metoden för denna studie kvalitativ. Sju intervjuer har genomförts varav två har skett med interna värderare, två med auktoriserade externa värderare samt tre med auktoriserade revisorer. Tonvikt har lagts på revisorer då dessa antas inneha bäst kunskaper rörande IFRS för att få en så djup förståelse som möjligt för värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter.Studien visar att på att översättningen från engelskans ”fair value” till svenskans ”verkligt värde” är olycklig och stundtals direkt missvisande. Anledningen är att det verkliga värdet inte nödvändigtvis behöver vara exakt eller just verkligt. Det är snarare en uppskattning av värdet vilket således borde benämnas rimligt värde, rättvisande värde eller alternativt marknadsvärde som dessutom är det begrepp som används inom branschen.Studien visar även på att ett formellt kunskapskrav genomsyrar branschen till följd av att värderingsprocessen är komplex och svårbegriplig. Finansiella rapporter är sällan tillfredsställande uttömmande vilket resulterar i en informationsasymmetri gentemot de intressenter som inte har eller kan åtnjuta samma kunskaper.Värderingen av förvaltningsfastigheter sker uteslutandet till indata på Nivå 3 vilken är den lägsta nivån inom värderingshierarkin i IFRS 13. Värdering till indata på Nivå 3 förklaras med att varje fastighet är unik i sitt slag. Därför menar respondenterna att det inte går att applicera ortsprismetoden, vilket innebär att fastigheten värderas till ett pris utifrån faktiska transaktioner på en aktiv marknad. Ortsprismetoden definieras enligt IFRS 13 som indata på Nivå 1 och är att ses som huvudmetod.Av studien framgår att det ryms mycket problematik vid värdering till verkligt värde och att IFRS 13 är för generellt för värdering av förvaltningsfastigheter. Trots de negativa aspekter som lyfts fram i studien är en förändring av rådande regelverk ingenting som förespråkas av respondenterna.

 • Disputas: 2017-12-01 10:00 E310, Borås
  Patinvoh, Regina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Biological Pretreatment and Dry Digestion Processes for Biogas Production2017Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Biogas technology has been used quite extensively to generate renewable energy from organic wastes while also recycling nutrients in the wastes and reducing harmful emissions. However, the challenges of low biogas yield from recalcitrant and inhibitory solid wastes together with high construction and operation costs of bioreactors have impeded optimal performance through this process. Additionally, solid organic wastes with total solids (TS) contents greater than 20 % are produced daily in enormous amounts; treating these wastes in conventional wet anaerobic digestion processes has required the addition of water, leading to large reactor volumes, high energy costs for heating, and costly dewatering processes for the digestate residue. In this study, the challenges mentioned above were addressed by using biological pretreatment and dry anaerobic digestion processes. Pretreatment, non-pretreatment strategies, biogas bioreactors design were also studied since this will aid optimizing its economy.

  The suitability of a novel textile bioreactor for biogas production was accessed in dry digestion process (dry-AD) treating manure bedded with straw (22 – 30 %TS of feedstock). The 90-L textile bioreactor was robust and simple to operate; it can be accessed easily by developing countries where required expertise may not be available. Methane yield from the manure with straw was 290 NmlCH4/gVS using acclimatised bacteria; the digestate residue was affirmed suitable as bio-fertiliser. The efficiency of continuous plug flow reactor for dry anaerobic digestion of manure bedded with straw was also investigated at 22 %TS. Organic loading rates up to 4.2 gVS/L/d with retention time of 40 days gave better process stability.

  Recalcitrant structure of chicken feather wastes was altered using Bacillus sp. C4 (Bacillus pumilus) and this pretreatment improved methane yield by 124 % compared to the untreated. Considering the fact that easily degraded feedstocks are not highly available and some problems associated with pretreatments: dry anaerobic co-digestion of citrus wastes with chicken feathers, wheat straw and manure bedded with straw, was investigated at 20 %TS in batch process. The best mixing ratio enhanced methane yield by 14 % compared to the expected yield from individual fractions. Process performance at different organic loading rates (OLR) was then investigated in continuous plug flow reactors at 21 %TS and 32 %TS of feedstock. Stability of the process decline as OLR was increased to 3.8 gVS/l/d resulting in high total volatile fatty acids (VFA), VFA/alkalinity ratio and reduction in methane yield.

 • Hjert, Erik
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kartläggningar av nyanlända elever: ett lärarperspektiv.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  InledningSkollagen beslutar om hur nyanlända elever i anslutning till ankomsten, ska kartläggas utifrån ett nationellt obligatoriskt kartläggningsmaterial. Detta synliggör elevers tidigare erfarenheter och skolbakgrund. Hur lärare, utifrån sitt inflytande på elever, planerar och genomför undervisning utifrån dessa kartläggningar, påverkar direkt nyanlända elevers skolgång och framtida skolresultat.Utifrån forskning om nyanlända elevers upplevelser kring skolan och hur dessa är svåra att generalisera, utgår uppsatsen från synsättet på nyanlända elever som en heterogen grupp. De skilda individernas olika upplevelser påverkas stark av skolor och kommuners sätt att organisera mottagande och begynnande undervisning. En av de starkaste påverkansfaktorerna för dessa elevers upplevelser av skolan, är lärare och deras arbetssätt.SyfteSyftet med studien är att undersöka attityder till kartläggningar av nyanlända elever hos några lärare. Undersökningen vill synliggöra hur lågstadielärare som undervisar i svenska arbetar utifrån kartläggningarna och vilket stöd de finner i dem.MetodUndersökningen genomfördes utifrån kvalitativ forskningsmetod och som insamlingsmetod valdes intervjuer som genomfördes semistrukturerat. Lärare vid en utvald skola intervjuades utifrån olika aspekter av deras upplevelser, attityder och tillvägagångssätt kring arbetet med kartläggningar. Den insamlade informationen analyserades senare med hjälp av delar av fenomenografisk metod. Utdrag ur intervjuerna valdes ut och bildade tillsammans kategorier, vilka representerade respondenternas samlade åsikter.ResultatResultatet visar att lärare i mottagandet av elever är i stort behov av resurser och att de sällan har möjligheter att förbereda detta. De anger att det finns stora brister i kartläggningsprocessen och att kartläggningar därför erbjuder olika mycket stöd för lärare beroende på när de görs och når läraren. Resultatet visar hur lärare ofta upplever kartläggningar som välgjorda och uttömande. I arbete med språkutvecklande undervisning för nyanlända elever utifrån kartläggningar, är lärare ofta i stort behov av mycket stöd och adekvata resurser.

 • Sandelin, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Verklighetsanknytning i bråkuppgifter: en analys av matematikläroböcker för år 5.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Matematik kan ses som ett verktyg till att förstå hur vår vardag fungerar. Många eleverbehöver en länk mellan sin egen vardag och det abstrakta innehållet för att kunna förstå hurmatematik går att använda utanför skolan. Ett vanligt undervisningsmaterial i matematik ärläroböcker. Innehållet i läroböckerna består i stor utsträckning inte av uppgifter som ärvardagsrelaterade. Det kan skapa ett stort glapp och förvirring i huruvida eleverna lär sigmatematik eller inte. Ett sätt att hjälpa eleverna över den tröskeln kan vara attverklighetsanknyta innehållet till elevernas bakgrund och som de kan identifiera sig med.Syftet med den här studien är att undersöka hur vardagsrelaterade händelser skrivs fram ibråkuppgifter i matematikläroböcker i årskurs 5. Fokus ligger på vardagliga händelser ochpersonnamn, där anknytningen/identifieringen görs genom text och bild i uppgiften. I studienanvänds resultatet från Palms (2002) avhandling som en hypotes om att uppgifterna behövervara verklighetsanknutna för att eleverna ska svara mer realistiskt och därmed öka förståelsenför matematik. Som metod har en analys gjort med utgångspunkt ur Studiensundersökningsmetod utgår från en kategorisering av Creswells (2003, s.16), SequentialExplanatory, vilket innebär att forskaren gör en kvantitativ datainsamling följt av en kvalitativanalys av den insamlade datan för att utveckla sitt undersökningsområde. Kategoriseringen ären del av en Mixed-Method analys (Creswell 2003, ss.22-23). Den kvalitativa delen äranalysen av innehållet och presenteras i form av text och exempel ur boken. Den kvantitativadelen är summeringen av uppgifterna som presenteras i tabeller/diagram och syftar till att geen översiktsbild över skillnader mellan läroböckerna vad gäller sådant som vardagsområden,vardagsrelaterade uppgifter och användning av personnamn.Utifrån första frågeställningen som handlar om fördelningen i det analyserade materialet,visar resultatet att antalet uppgifter som inte är vardagsrelaterade är fler i varje Lärobok 1-3.Den andra frågeställningen handlar om vilka områden som behandlas inom uppgifternasynliggjordes fyra större områden som är Fritid, Mat Teknik och Övrigt. Resultatet visar att 1av 3 läromedel innehåller alla fyra områden. Den tredje- och fjärde frågeställningen handlarom eleverna kan identifiera sig i uppgifter i relation till sig själv och sitt personnamn samtvardagshändelser och undersöks genom de namn/händelser som förekommer i uppgifterna.Resultatet visar att läroböckerna använder sig av i stor utsträckning av namn som är mindrevanligt förekommande.Min slutsats är att forskning pekar på att det är viktigt att läroböckerna innehållervardagsrelaterade uppgifter för att öka förståelse för matematik. Resultatet visar att detförekommer fler icke vardagsrelaterade uppgifter gentemot vardagsrelaterade och attidentifikation kan ske med namn och kontext i viss variation.

 • Pielström, Jenny
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  von Rosen, Carina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”DÅ TRÖSTAR MAN DEN OCH SÄGER, VILL DU HA GLASS”: EN STUDIE OM KONFLIKTLÖSNINGSSTRATEGIER I FÖRSKOLAN.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte och frågeställningar

  Syftet med studien är att undersöka barns och förskollärares uppfattningar om hur de löser konflikter på förskolan mellan barn som är oense. Våra frågeställningar är:

  • Vilka strategier använder förskollärarna och barnen sig av när de löser konflikter mellan barn?

  • Vilken betydelse har miljön på förskolan för barnens samspel enligt förskollärarna?

  Metod

  I studien har kvalitativ metod använts och intervjuer med förskollärare och barn. Intervjuerna har genomförts med två förskollärare och fyra barn.

  Resultat

  I resultatet framgår att barnen anser sig ha ett behov av en förskollärare nära vid konfliktsituationer samtidigt som de påvisar empati när de upplever andra barn oense. I resultatet framkommer även förskollärarnas förslag till konflikthanteringsstrategier samt hur de arbetar förebyggande med konflikter i barngruppen. Förskollärarna markerade miljön som betydelsefull för barns lärande och lek. Det framgår även i resultatet hur förskollärarna anser att barns utveckling har betydelsen för förmågan att lösa konflikter.

 • Lindahl, Annelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Mårtensson, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att möta individen, inte könet: en kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt gentemot pojkar och flickor ur ett genusperspektiv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SyfteSyftet med denna studie är att undersöka om förskollärare anser att deras förhållningssätt är olika gentemot pojkar och flickor utifrån stereotypa föreställningar om kön.BakgrundI bakgrund presenteras tidigare forskning kring genus. Det framkommer att pojkar och flickor behandlas och bemöts olika utifrån deras kön. Forskarna kring ämnet menar att det beror på att de stereotypa föreställningarna är så pass djupt inpräntade hos oss människor av olika orsaker. Om alla barn ska kunna mötas utifrån individen bör pedagogerna ha ett medvetet förhållningssätt där reflektion och diskussion är av betydelse.MetodStudien har gjorts utifrån en kvalitativ metod där intervju har använts som redskap för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Sju förskollärare från två olika orter har deltagit.ResultatResultatet visar att förskollärarna anser att de har ett medvetet förhållningssätt gentemot pojkar och flickor. Däremot beskriver de att ibland tar de stereotypa föreställningarna kring kön över, men det sker omedvetet. De menar även på att de i sin yrkesroll påverkar barnen i deras könsroller på ett eller annat sätt. Det som de framhäver som en viktig del är en ständig medvetenhet och reflektion över sitt egna förhållningssätt.

 • Havagård, Felicia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Herrlund, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Främjande faktorer för barns språk- och kommunikationsutveckling: en studie kring högläsning i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Förskollärare har stor påverkan på barns språk- och kommunikationsutveckling. Språket används för att kommunicera med andra människor och är ett av våra främsta hjälpmedel för att ta oss framåt i samhället. Därför är det också viktigt att språket hela tiden utvecklas. Barn spenderar större delen av sin vardag i förskolans verksamhet, därmed har förskollärare en viktig roll i barns språkutveckling. För att främja barns språk finns det olika arbetssätt att använda sig av, bland annat högläsning. Studier visar att högläsning har stor påverkan på språkutvecklingen och av den anledningen beskrivs högläsningssituationer som viktiga att lägga fokus på.Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare främjar barns språk- och kommuni-kationsutveckling i förskolan. Hur arbetar förskollärare med språk i förskolan? Kan förskollärare med hjälp av högläsning bidra till barns språkutveckling?Metod: För att besvara syftet används en kvalitativ metod, där undersökningen genomförs med hjälp av en semistrukturerad intervju. Sammanlagt utförs sex intervjuer, på två olika förskolor – på västkusten i Sverige. Samtliga deltagare skyddas av de fyra etiska principerna.Resultat: Resultatet av undersökningen visar att nästintill alla deltagande förskollärare använde sig av högläsning i verksamheten dagligen, som ett främjande arbetssätt för barns språk-utveckling. Samtliga förskollärare var eniga om att de lägger stor vikt vid högläsnings-situationer, såväl spontana som planerade. Utöver högläsningen använde de sig också av främjande aktiviteter såsom rim och ramsor, sånger, gåtor och vitsar.

 • Tvilde, Nathalie
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Att reflektera kring sin läsförståelseundervisning: En kvalitativ studie om lärares reflektioner kring läsförståelseundervisning i årskurs 1-3.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  InledningIdag är det svårt att finna konsensus gällande vilka modeller och lässtrategier som är mest främjande för elevers läsförståelseutveckling. Att undervisa i läsförståelse blir därför ett komplext område för lärare eftersom det kan vara svårt att välja vad undervisningen ska innehålla för att elevernas läsförståelse ska utvecklas. Då det finns många modeller och lässtrategier att välja bland idag, krävs det att lärare är väl medvetna om vad varje modell och lässtrategi utvecklar. Utifrån detta har tanken väckts om hur viktigt det är att lärare reflekterar kring sina val av lässtrategier för att utveckla elevernas läsförståelse. Det är betydelsefullt att lärare reflekterar kring sina val gällande läsförståelseundervisning, eftersom samhället idag ställer stora krav på människors läsförståelseförmåga för att kunna medverka i samhället.SyfteSyftet med studien är att undersöka lärares reflektioner kring arbetet med att utveckla elevers läsförståelse med hjälp av lässtrategier.• Hur reflekterar lärare kring sina val för att utveckla läsförståelse före, under och efter undervisning?• Vad innehåller lärares reflektioner kring undervisning i läsförståelse?MetodStudien har genomförts utifrån en kvalitativ metod med hjälp av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsverktyg. De kvalitativa intervjuerna genomfördes med sex verksamma lärare med behörighet i ämnet svenska, inom årskurserna F-3.ResultatStudien visar att lärare har svårt för att reflektera på djupet angående sina val av innehåll i undervisningen. Anledningen till svårigheterna med att reflektera på djupet är att lärarna anser att de har för lite tid till att reflektera kring sin egen undervisning. Det här medför att de vanligtvis reflekterar enskilt om elevernas läsförståelseutveckling istället för tillsammans med andra kollegor. Resultatet visar att de deltagande lärarna i studien reflekterar över mål och syfte med läsförståelseundervisningen. Lärarna hänvisar också till att de reflekterar över hur varje elevs behov kan tillgodoses i undervisningen. Resultatet visar också att lärarna i studien ofta förlitar sig på sin egen erfarenhet när de reflekterar över val av lässtrategier i undervisningen.

 • Fransson, Soli
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ingemarson, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Fritidshemmets (o)möjlighet: fritidshemmets syfte ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fritidshemmet har en lång historia i det svenska samhället, även om den verkat under månganamn. Den ständiga samhällsutvecklingen ger olika samhälleliga behov, vilket innebär ettförändringsbehov även inom skolans undervisning. Svensk utbildning används om ett politisktredskap och förändras i takt med samhället, vilket har gett upphov till att även fritidshemmetsorganisation och syfte har förändrats. Dock har diskursen om fritidsverksamhetens frivillighetoch förhållandet mellan social utveckling och kunskap varit ständigt närvarande. Syftet medstudien är att bringa klarhet kring processen bakom framtagandet av fritidshemmets syfte iLäroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 rev.16 (Skolverket2016a), samt diskutera dess innehåll utifrån ramfaktorer.Studien har genomförts genom kvalitativ metod och den insamlade datan har granskats medhjälp av innehållsanalys. Resultatet beskriver fritidshemmets framväxt och tillvägagångssättetfrån regeringsuppdraget om ett förtydligande av fritidshemmet syfte fram till förordningen omden reviderade upplagan av Lgr11 (Skolverket 2016a). Resultatet visar även på skillnadermellan fritidshemmets syftestext och tidigare versioner av denna. Resultatet presenterar ävendenna studies respondenters åsikter om en av versionerna av syftestext. Vi fann likheter i fleraav respondenternas svar om önskningar och omformuleringar angående fritidshemmets syfte,hur det formuleras samt om begreppsanvändning för att förtydliga fritidshemmets specifikapedagogik och kompensatoriska roll. Vid närmare granskning såg vi tydliga och mångaskillnader mellan remissbrevet och den slutgiltiga versionen. Slutligen diskuteras resultatetmed ramfaktorteorin som utgångspunkt.

 • Ericsson, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nilsson, Victoria
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Stress i förskolan: hur pedagoger och barn påverkas av stress i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag lever vi i ett allt mer stressat samhälle och även i förskolorna blir stress alltvanligare. Det finns flera olika orsaker som påverkar att pedagogerna upplever stress isitt arbete. Exempelvis att pedagogerna känner att de har höga krav på sig i sitt arbetefrån bland annat kollegor och chefer. Att stressen ökar i förskolorna påverkar bådepedagoger och barn.I denna studie är syftet att utifrån förskolpedagogers erfarenheter och tankar få ökadekunskaper om hur pedagoger och barn påverkas av negativ stress i förskolan.För att genomföra undersökningen har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi harintervjuat åtta stycken pedagoger på två olika förskolor. Den teoretiska utgångspunkteni studien är krav-, kontroll- och stödteorin som grundar sig i hur de anställda påverkasav krav beroende på hur mycket kontroll och stöd de har i sitt arbete.I resultatet framgår det att pedagogerna känner av stress i sitt arbete och att de uppleveratt deras stress påverkar barngruppen. Barnen påverkas av pedagogernas stress,exempelvis om pedagogerna pratar högt kan barnen göra det också. Samtligarespondenter var överens om att stora barngrupper och för lite personal är två av destörsta orsakerna till att pedagogerna känner av stress i sitt arbete. Pedagogernaupplever inte att de arbetar medvetet med att förebygga stress. Eftersom att stress är ettvanligt problem i förskolan anser vi att pedagogerna bör arbeta mer med att förebygga stress i förskolan.