12 1 - 50 of 100
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Alice, Bagdagoljan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Silow, Josefine
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  ”Hello everybody! Nu är det dags för engelska”: En etnografiskstudie om språkanvändning i engelskundervisningen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skönja vilka diskurser de deltagande lärarna utvecklat för vad som är det gångbara språket under engelsklektionerna i årskurs 2 och 3. För att svara på detta syfte har vi utvecklat två frågeställningar angående vilka situationer lärarna använder sig av de olika språken. Vi har använt oss av en etnografisk ansats för metoden som vi byggt på inspelat material och fältanteckningar. För att få fram fältanteckningar och inspelat material genomförde vi observationer i tre olika klasser i åk 2 och 3, två gånger i en klass och en gång i de andra två klasserna.

   

  I den här studien använder vi oss av diskursanalys som delvis är en kvalitativ analysmetod. Analysen genomförs genom olika delar. Som en början av analysprocessen har vi valt att koda vårt insamlade material. Kodningen görs genom en lektion i taget och hjälper oss att identifiera teman i materialet. I diskussionsavsnittet skapas en förståelse av de identifierade temana genom det teoretiska ramverket.

   

  Teman sätts då i relation till teori och perspektiv. Vi har i vårt resultat presenterat de diskurser vi lyckats skönja genom analysprocessen av vårt observationsmaterial. Lärarnas diskurser om vilket språk som är det gångbara för olika situationer är kopplade till exempelvis när lärarna ska tillrättavisa elever, fråga elev/elever, förklarar/beskriver något för elever eller när lärarna uttrycker värdeladdade kommentarer till elev/elever.

 • Antonsson, Anna
  et al.
  Dahlberg, Sandra
  Mot en grönare e-handel?: En studie över hur Sveriges största e-handelsplatser applicerar CSR i sin informationsarkitektur2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This bachelor study aims to investigate in what extent, and how, the biggest e-commerces in Sweden applies CSR (Corporate Social Responsibility) related content in the information architecture on their websites. Based on previous research and conventions, a thorough reviewing protocol has been created and used to gather data. The study examines factors such as different sorts of components and their placing, what sort of content (text, image, video) is mediated as well as in which circumstances the CSR related content occurs (at the startpage, via product pages, the ordering procedure, etc.). The study then analyses the gathered data by converting many of the answers to binary variables, while the remaining data is processed with the help of some mathematical formulas and a smaller content analysis. Findings show that many of Sweden’s biggest e-commerces still have a long way to go if they want to more thoroughly inform their customers about their work with CSR. Still, certifications such as ”Trygg e-handel” (safe e-shopping) and subpages dedicated to CSR is not unusual. It is suggested that future research should be applied to many different aspects related to the studied subject area, to broaden the general lack of knowledge surrounding the phenomena of interest.

 • Toma, Milad
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Tiari, Paul
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Integrerade transporter för ett effektivare flöde2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens globala affärsmiljö är en tuff bransch med alla konkurrenter som finns på marknaden. Studien har fokus på verksamheter inom distribution- och lagringsbranschen. För företag verksamma inom distribution- och lagringsbranschen så är effektivisering av de logistiska processerna en betydelsefull del i arbetet. Logistik är ett omfattande begrepp som generellt kan ses till största del som läran om effektiva material- och informationsflöden. Inom begreppet logistik finns området transport. Transport är väldigt essentiellt i arbetet kring företags ekologiska fotavtryck och har enligt diverse litteratur den största potentialen för effektivisering. Integrering av transporter kan leda till reducering av antalet transporter vilket i sin tur leder till positiv påverkan för miljön och den interna ekonomin. Syftet med studien är att identifiera problem som är kopplade till leveranser från leverantörer, där både material- och informationsflödet ska undersökas. Problemen kommer att beskrivas i studien med kopplingar till teoretiska utgångspunkter. Utifrån den teoretiska perspektiven ska studien även framföra förbättringsförslag inom området leveranser från leverantörer. Förbättringarna ska eventuellt leda till ekonomiska och miljömässiga fördelar. Studien har genomförts genom en abduktiv ansats, en kvalitativ metod har tillämpats främst men även kvantitativ data har använts och legat i grund för analyser i studien. Den vetenskapliga trovärdigheten har grundats på sanningskriterium i form av reliabilitet och validitet. Slutsatserna som presenteras har baserats på den teoretiska referensramen, empiri samt resultat och analys. Avsnittet har återkopplat de slutsatser som framkommit under arbetets gång till studiens syfte och forskningsfrågor. De identifierade problemen, inom området för studien, har varit brist på integration av transporter, vilket kan lösas genom ett större fokus på samordning som kräver mer djupgående kunskaper inom området.

 • Calestam, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gimmersta, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lika poäng för olika arbete: En jämförelse mellan sjuksköterske- och OPUS-studenters upplevda arbetsbelastning vid Högskolan i Borås2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vi lever idag i ett informations- och kunskapssamhälle där lärande och utbildning är mer centralt än någonsin tidigare. Trots värdet av den högre utbildningen så har ett antal studier visat att stress och psykisk ohälsa har ökat bland studenter, där studenter vid bland annat sjuksköterskeutbildningen visat sig vara extra utsatta. Detta är ett problem då forskningen visat att stress kan ha effekter som hjärt- kärlsjukdomar, depression, utmattning och ångest. För att högskolor och universitet ska kunna bidra med att skapa förutsättningar för studenter så krävs det kunskap om hur studenter mår, deras upplevda arbetsbelastning och vilka påverkansfaktorer det finns. Tidigare forskning har konstaterat att sjuksköterskeprogrammet vid Sahlgrenska akademin var ett av de program som utmärkte sig när det kom till andelen studenter som lider av psykisk ohälsa. Avsaknad av feedback, lågt socialt stöd och låg grad av kontroll har visat sig öka risken för psykisk ohälsa.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det finns några samband mellan krav, kontroll, socialt stöd, stress och normer och upplevd arbetsbelastning samt undersöka om, och i så fall hur, det skiljer sig åt mellan sjuksköterskeprogrammet och Organisations- och personalutvecklare i Samhället (OPUS) vid Högskolan i Borås. Metod: Studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie som genomfördes med 85 enkäter besvarade av studenter vid Högskolan i Borås. Enkäten besvarades av 36 OPUS-studenter och 49 sjuksköterskestudenter. Statistiken analyserades med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS ver 25, där sambandsanalyser- och tester genomfördes.

  Resultat: Analyserna visade att samtliga faktorer förutom socialt stöd hade en koppling till högre upplevd arbetsbelastning. Dessutom upplevde sjuksköterskestudenterna att de hade högre arbetsbelastning, högre krav, lägre grad av kontroll och socialt stöd, mer psykisk ohälsa och stress samt hade normer i sin omgivning som ställer högre krav på dem jämfört med personalvetarprogrammet. Slutsats: Studien visade att det finns ett samband mellan krav, kontroll, socialt stöd, stress, normer och upplevd arbetsbelastning där krav hade störst betydelse och socialt stöd minst. Sjuksköterskestudenterna upplever i samtliga aspekter en högre arbetsbelastning än OPUS-studenterna.

 • Classon, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Rotter Snygg, Patricia
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att skapa en tillitsfull relation med föräldrar: “att lyssna förutsättningslöst”2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barnhälsovårdssjuksköterskan (BHV-sjuksköterskan) träffar föräldrar och barn på barnavårdscentralen (BVC) regelbundet under barnets fem första levnadsår enligt barnhälsovårdsprogrammets riktlinjer. I BHV-sjuksköterskans uppdrag ingår att ge stöd till föräldrar för att ge dem möjlighet att växa in i föräldrarollen. Tidigare forskning visar att föräldrar uttrycker att stödet från BHV-sjuksköterskan är av stor betydelse och att brister i relationen kan leda till osäkerhet i föräldrarollen och en känsla av otrygghet. Syftet med studien var att ta reda på BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att skapa en tillitsfull relation med föräldrar. Åtta BHV-sjuksköterskor intervjuades kring sina erfarenheter och för att få svar på forskningsfrågan gjordes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv inriktning.

  Resultatet visar att genom ett förhållningssätt som bygger på lyhördhet och inkännande och genom att visa intresse och lyssna skapas goda möjligheter för en god relation. Att ge stöd och råd utifrån föräldrarnas behov möjliggör ett vårdande möte. Hembesök som är den första kontakten beskrivs som den viktigaste och värdefullaste förutsättningen när det gäller relationsskapande. För att bygga upp en trygg relation krävs tillgänglighet och kontinuitet. BHV-sjuksköterskor beskriver utmaningen med anmälningsplikt, psykisk ohälsa och kulturella skillnader. När det gäller anmälningsplikten beskrivs vikten av ärlighet och öppenhet gentemot föräldrarna som en viktig faktor. Vid psykisk ohälsa hos föräldrar belyses betydelsen av att tidigt uppmärksamma tecken på detta för att kunna erbjuda stödjande insatser. När det gäller kulturella olikheter framkommer det att språkförbristning kan vara en utmaning när det gäller att skapa en tillitsfull relation. I diskussionen lyfts resultatet utifrån barnets perspektiv och rättigheter utifrån barnkonventionen.

 • Nääf, Aneta
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Distriktssköterskors upplevelse av att leda omsorgspersonal på särskilt boende för att främja personcentrerad vård2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Distriktssköterskan ansvarar för att leda och organisera omvårdnaden på särskilt boende. Sköra, multisjuka äldre patienter med mer komplexa behov blir allt fler i Sverige. För att möta dessa patienters behov behöver omvårdnaden en personcentrerad inriktning. Syftet med denna studie är därför att beskriva distriktssköterskans upplevelse av att leda omsorgspersonal på särskilt boende för främjandet av en personcentrerad vård. Metoden som använts är kvalitativ metod med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer med fem olika distriktssköterskor har utförts. Resultatet har sedan analyserats med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framgår fyra kategorier som belyser distriktsköterskans upplevelse av att leda omsorgspersonal för främjandet av personcentrerad vård. Dessa är att få stöd, trygghetsskapande interaktioner, professionella egenskaper och organisatoriska förutsättningar. I diskussionen diskuteras hur stödet till distriktsköterskan kan se ut. Ett stöd kan vara att som distriktsköterska få undervisning i hälsofrämjande ledarskap ett annat är att få stöd i reflekterande team. Diskussionen belyser även att patienten i större utsträckning behöver göras delaktig för att skapa en personcentrerad vård.

 • Pettersson, Marcus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sandheden, Philip
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Metoder för att förhindra hypotermi i samband med anestesi: En systematisk litteraturstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hypotermi definieras som en kroppstemperatur under 36 °C. Inom operationsmiljön är ofrivillig hypotermi ett vanligt fenomen. Det finns statistik som visar att upp till 90 % av alla patienter drabbas mild hypotermi. Hypotermi delas in i tre kategorier: Mild, medel och svår hypotermi. Komplikationer av hypotermi kan leda till shivering, EKG förändringar och tidig död. Syfte: Syftet var att identifiera och utvärdera perioperativa metoder för att förhindra förekomst av oavsiktlig hypotermi hos patienter i generell anestesi. Metod: Systematisk litteraturstudie, sökningar genomförda i PubMed, Cinahl, Scopus och Web Of Science. Efter kvalitetsgranskning återstod 15 vetenskapliga artiklar.

  Resultat: I arbetet presenteras 9 omvårdnadsåtgärder och 2 medicintekniska värme förebyggande åtgärder. I resultatet noteras en signifikant skillnad mellan aktiv och passiv förebyggande uppvärmning. Kärntemperaturen är högre intra- och postoperativt hos interventionsgruppen där aktiv åtgärd använts. Ofrivillig hypotermi ses mer frekvent vid användande av passiva åtgärder. Den effektivaste metod för att förhindra hypotermi är forcerad varmluftstäcke som skall påbörjas minst 10 minuter preoperativt. Slutsats: Genom att påbörja preoperativt uppvärmning minst 10 minuter före operationsstart ses en minskad risk för ofrivillig hypotermi. Den bästa metod för att förhindra ofrivillig hypotermi är att använda sig av varmluftstäcke satt till minst 41°C.

 • Forssblad, Matilda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Braveheart fashion wear: Dressing titles2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Fashion involves more than material garments. It is extended to the settings surrounding it. We wear and dress in more than clothes, we do it in scents and lights, in objects and images. Today, when fashion mostly is consumed in pictures - a representation of the physical garment - there is a need for a shifted view of what fashion design is and potentially can become. This work aims to explore and extend the domain of fashion by using text titles as a catalyst for creative activity and seek to move beyond traditional outlets of fashion. Each title becomes a project in itself. Together they form a collection of products in the widest sense that informs the logics of my practice and pose as a suggestion for an alternative approach to collection making as well as to what contemporary fashion design can incorporate.

 • Alipour Bertilsson, Elham
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Process mapping, first step towards business excellence: A case study at Golvet Göteborg2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 poäng / 60 hpOppgave
  Abstract [en]

  Continuous improvement of processes is one important aspect of quality management and the way towards excellence. Companies are at different stages of business excellence, but the way is long, and the improvement process is never ending. For a company to start its journey towards business excellence, there are many means, guidelines and models to use but no single way that guarantees the success and no generic mean that can be extended to all types of companies. That’s why this paper tries to initiate process improvement journey at Golvet Göteborg by applying excellence models for process optimization and making a process map of warehousing to recognize improvement areas and act upon that. To do this, a literature review in areas of quality management and business excellence is conducted with focus on process management. By interviewing key persons at the company, a map of warehouse process is illustrated and based on that possible improvements are suggested to leadership.

 • Ax, Hannah
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Made to mend: Exploring alternative ideals and norms in textile design through the concept of repair2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This project explores alternative ideals and norms in textile design, using repair as a design parameter. Facing the age of the Anthropocene, the work aims to investigate how repair can be integrated into the design process in order to deal with the Earth’s scarce material resources. By formulating an alternative design method around a concept of repair, this project investigates a holistic way of developing textiles. The result is a design method, supported by a collection of three design examples. By exploring alternative methods for conducting textiles, this project aims to force new ideals and norms within the textile design field.

 • Dreker, David
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lampey, Jacqueline
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Policy Instruments and their Impact on Business Practice in the Fashion Industry towards Sustainability: Learning Outcomes from the Food Industry2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The fashion industry is not only known for its creativity and innovation, but also for its contribution to environmental pollution, climate change as well as for social imbalances and poverty. Ecological and societal standards have so far only played a minor role in this industry for production and distribution as well as for consumers for their consumption and disposal behaviour. However, in order to achieve the UN Sustainable Development Goals and prevent the maximum damage caused by pollution and exploitation, it is necessary to act more rapidly and consistently. Governmental control instruments can help to address those responsible, to regulate the market and to encourage improvements towards a more sustainable economy.

  The aim of this work is to develop a feasible governmental control instrument for the textile sector in order to provide possible solutions for some of the existing problems. Three different cases of already implemented policies in the food sector will be analysed and evaluated in order to detect the best-case policy with regard to sustainability as a basis for a derivation. The findings of the derived outcome will then be examined by experts in order to validate it. Finally, a recommendation summarises the findings of the literature review, the transfer of knowledge as well as the expert assessments.

  The result of this research paper is a control instrument derived from the food industry, which was evaluated with the help of expert interviews and has the potential to make the textile market more sustainable in the long term.

 • Gartman, Henrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Miletovic, Tina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Rogonja, Dina
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Digitalisering inom sjukvården: En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan av den traditionella sjukvården2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitala vårdmöten är ett omdiskuterat ämne i Sverige sedan det fria vårdvalet infördes. I loppet av minuter kan du infinna dig i ett möte med en läkare vart du än är i världen, så länge du har uppkoppling. Sjukvården har stått inför en teknisk revolution och är i sin linda på många mer sätt, än andra branscher som redan kommit längre. Dessutom är det en bransch som präglas av traditioner, arbetssätt, hög nivå av moral och etik. De renodlade digitala vårdcentralerna bedrivs till större del i privat regi och har infört ett helt nytt koncept på hur primärvård kan ges. De har drivit på den offentliga sektorns vårdcentraler att införa liknande lösningar. Närhälsan är Sveriges största vårdcentral och har nu digitala vårdmöten i sin verksamhet. Men till skillnad från de privata aktörerna är de inte vinstdrivande utan snarare kvalitétsdrivna. I denna studie får ni läsa om på vilket sätt det digitala vårdmötet avlastar arbete för den fysiska primärvården och hur kvaliteten på vår primärvård har påverkats på grund av de den digitala implementeringen. Vi dyker djupare in i just Närhälsans arbete att främja kvalitén, möta människans behov och visioner med det digitala vårdmötet.  Slutsatserna är att det skiljer sig mycket i medicinsk kvalitet beroende på vart du som patient väljer att vända dig. De offentliga vårdgivarna drivs av kvalitet på sjukvården, medan de privata drivs av avkastningskrav. Det medför till viss del merarbete för den traditionella sjukvården då brist på tillit uppstår och man väljer att göra om redan genomförda undersökningar. Samtidigt ser vi att de även kan avlasta primärvården med att patient erbjuds möjligheten till vård på distans genom mobila applikationer. Det gör att patienter som annars skulle uppta resurser hos den traditionella sjukvården nu snabbt och lätt kan få hjälp digitalt vid enklare läkarbesök. 

 • Hellmark, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Reinhardt, Ellen
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Riktlinjer för ett lyckat förändringsarbete: En fallstudie om hur förändringar blir till förbättringar2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dag är det viktigt för företag att arbeta med förändringsarbete för att hålla sig relevanta på marknaden. Att organisationer misslyckas med förändringsarbetet är ett återkommande problem, vilket visar sig i att förändringar inte blir till förbättringar. Föreliggande rapport undersöker hur ett medelstort serviceföretag i Sverige arbetar med förändringsarbete för att komma fram till vilka riktlinjer som kan hjälpa medelstora serviceföretag att driva ett lyckat förändringsarbete därför ändringarna blir till förbättringar i företagets kundstyrda arbetsprocesser. För att bedriva ett lyckat förändringsarbete, där förändring blir till förbättringar av processen krävs det att företaget arbetar med följande faktorer; Systemet, Delaktighet, Drivkraft och Ledarskap. Företag måste förankra förändringar i ett system, låta arbetarna vara delaktiga, ha kunden som drivkraft och utveckla ett lyhört och engagerat ledarskap. Fallstudien är genomförd på ett medelstort serviceföretag lokaliserat i Göteborg. Resultatet i undersökningen är baserat på insamlad kvalitativ data från utvalda intervjupersoner. Totalt har sju respondenter intervjuats och deras intervjusvar ligger till grund för rapportens slutsats. Deras intervjusvar har analyserats och jämförts med tidigare forskning inom ämnet.

 • Holm, Elin Linnéa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Printograms: Prints developed directly onto garments2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The fast growing revolution of digital printers has made customized printed textiles easy to come by asanyone can order them online. As a result the use of prints in fashion is more common than ever andthe difficulty to distinguish individuality rises.This degree work has therefore glanced through history to search for new possibilities in the oldtechniques. The discovery is the unexplored potential of light sensitive dyes. A technique borrowedfrom analogue photography and that dates back to the 19th century, yet there is very little trace of itbeing used in the field of fashion. The directness of this technique opens for possibilities to createprints directly onto voluminous and irregular forms without the dye interfering with the materialsqualities. Hence this work is investigating the relation between print and form and by printing directlyonto garments it aims to challenage the hierarchical structure between the two.Can printing directly onto garments create a closer relation between print and form design? Are therepotential expressions in analogue techniques that can’t be achieved digitally? And does it make senseto be analogue in a digital world if it equals individuality? That is what this degree work aims to answeras it takes advantage of the technique’s unique qualities and presents new aesthetic expressions infashion design.

 • Mayinger, Lisa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Darkovska, Adrijana
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lin Yuen, Suet
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  An explorative study on the potential to establish a local value chain in the Swedish home textile industry2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this research paper is to examine the potential of the Swedish textile industry to achieve more sustainability in the home textile segment, through establishing a local value chain for local consumption. The aim is to explore the potential of both the supply and demand side of the local market. For the supply, or the industry perspective, the goal is to show companies the relevant aspects to consider when choosing to establish a local value chain in Sweden, with a focus on the home textile segment. For the demand, or the consumer perspective, the objective is to find out how they perceive locally produced sustainable products and whether there is interest for purchasing such products.

  Methodology: Existing literature and relevant results from researches have been collected and used as secondary sources, for forming and backing up the industry perspective of the thesis work. Face to face interviews have been conducted and analyzed, for getting primary information for the consumer perspective for the paper. This work is an explorative study, combining information for both the supply and demand sides of the home textiles segment in Sweden.

  Findings: After combining the findings from the literature review and the results from the analysis from the interviews, it can be concluded that there is a potential to establish a local value chain in Sweden. The situation is not ideal though, also potential risks and drawbacks related to the locality of the value chain of the home textiles segment that are presented have to be considered. The paper explores both the advantages and the disadvantages for producing locally in Sweden, to estimate the existing potential.

 • O'Brien, Robin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Effektanalys och elkvalitetsmätning: Teori, mätning och dataanalys2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Elga är en verksamhet i Partille som tillverkar svetselektroder. För ungefär tio år sedan utförde Elektra Elteknik ett ställverksutbyte hos Elga och bytte samtidigt ut en av deras två matande transformatorer. Nu har Elga planer att byta, alternativt ställa av den äldre transformatorn som börjar nå slutet av sin förväntade livslängd, innan den börjar skapa problem för verksamheten. I samband med detta har de beställt en grundlig undersökning av driftläget med avseende på effektuttag och elkvalitet i anläggningen av Elektra Elteknik vilket också är själva syftet med denna rapport. För att få tillgång till den data som krävs för att utföra en analys över verksamhetens nät används mätinstrumentet SPQfx tillverkad av Metrum. Detta är ett klass A instrument enligt standarden IEC 61000-4-30. Det ska utföras två separata mätningar, en i anslutning till varje transformator, för att kunna analysera hela verksamhetens nät. I resultatdelen av denna rapport presenteras resultaten från mätningarna i form av grafer och tabeller från mätinstrumentets mjukvara. Grafer från elkvalitetsmätningen bifogas som en bilaga i appendix. I diskussionsdelen i denna rapport analyseras resultaten mera i detalj. Genom analysen kommer relevant information erhållas för att kunna dra de korrekta slutsatserna.

 • Dumitrescu, Delia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hallnäs, LarsHögskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.Hermansson, MarcHögskolan i Borås, Verksamhetsstöd.Nordlund Andersson, AgnetaHögskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.Thornquist, ClemensHögskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  ArcInTexETN2019Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • Steinbernreiter, Kajsa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  "The cyber war": A qualitative study investigating the management of cybersecurity in Swedish online fashion companies2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Due to a world-wide digitalisation, the fashion segment has experienced a shift from offline to online shopping. Consequently, more companies choose to interconnect digitally with consumers and suppliers. This highlights cyber risks and cybersecurity issues more than ever, which becomes specifically apparent amongst online companies. Through qualitative semi-structured interviews with three different Swedish online fashion companies, the purpose of investigating how cybersecurity currently is prioritised and managed was reached. In addition to this, two cybersecurity experts gave their view of the most important aspects in the field, which companies should consider. Results showed a fairly well-managed cybersecurity amongst Swedish online fashion companies, even though knowledge in the field is scarce. Through educating everyone at the company and implementing a group of people in charge of these questions, a more holistic view could be attained. By offering thoughts on how online fashion companies can enhance their current cybersecurity, this paper contributes to the literature of cyber risk management as well as provides meaningful knowledge to all types of online companies. 

 • Tarasso, Markus
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Usai, Daniele
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Utveckling av kontrollrumsstyrning: För DC-generator genom PLC och HMI2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Projektet går ut på att ersätta den befintliga styrningen av en DC-generator för 1200 kV med en fjärrstyrning från kontrollrummet via optolänk. Den nya styrningen ska utgöras av ett PLC-system (Programmable Logic Controller) som manövreras med hjälp av ett HMI – Human Machine Interface. Bakgrunden till projektet härrör från att den befintliga styrutrustningen är opålitlig samt styrs i en farlig miljö. Rapporten går igenom hur befintlig styrutrustning fungerar samt dess ingående komponenter, hur ett PLC-system fungerar med dess bakgrund och olika programmeringsspråk. Även programmeringen och byggnationen av det nya systemet avhandlas. I slutet av rapporten ges en genomgång av de provkörningar som utförts för att säkerställa att alla funktioner fungerar som tänkt. Resultat av provkörningarna ges och diskussion förs kring projektet. Projektet är utfört åt högspänningsgruppen på RISE i Borås som använder generatorn bland annat vid kalibrering av spänningsdelare. Det nya styrsystemet innefattar alla av den tidigare styrutrustningens funktioner och några nya funktioner så som överströms- och överspänningsskydd vilka slår från spänningsmatningen om dessa begränsningar överskrids. Att styrutrustningen nu är placerad i kontrollrumsmiljö gör att operatören kan hantera utrustningen utan att vara i närheten av farlig spänning.

 • Adner, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Exploring the Outdoors: mapping microplastics in the textile design- and production processes2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Microplastics have been found in all aquatic environments and once they entered they cannot be removed. This has put new focus on the sources of microplastics where the textile industry has gained large attention. Much consideration has been given to the production of fleece fabric and the use of polyester but this report aims to explore the whole design- and production process and mapping those activities which has a large impact on microplastic release. Together with participants from five (5) Swedish Outdoor Brands and seven (7) field experts has this report mapped possible challenges and solutions. Main findings are 20 different challenging areas with 19 suggested solutions on how to prevent microplastic pollution. The result is the first in its kind doing a comprehensive study of the whole textile design- and production process and provides a broad foundation for further research. As there still is a considerable lack of knowledge about many of the issues that were brought up, both within the design- and production processes, has a shared responsibility among companies, organizations, universities and private persons been raised. Through common platforms are inspiration and awareness spread and this report aims to contribute to the gap in the current knowledge.

 • Brobeck, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Westblom, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Solblockerande textilier: Optimering av solskydd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  extilindustrin måste ständigt söka nya alternativ inom beläggningar och laminering för att minska den skadliga miljöpåverkan. En fråga som uppkommit är om beläggningar används i större utsträckning än vad som egentligen behövs. Denna kandidatuppsats har skrivits i samarbete med Artex AB och kretsar kring ett befintligt solskydd och solens ljusspektrum som består av strålar mellan 320–2500 nm. Material som bestrålas kan antingen absorbera, reflektera eller transmittera dessa strålar. Strålarnas alternativa vägar adderat med varandra blir alltid hundra procent, vilket innebär att genom att öka den reflekterande förmågan minskas de andra två tillstånden. I denna studie granskas den totala reflekterande förmågan av ljusspektrumet hos textila material som i sin tur beror på många olika faktorer. Det undersöks även om det är ett steg i fel riktning att använda sig av beläggningar för att nå ett bättre högreflekterande material. Detta även för att minska miljöbelastningen. Eftersom beläggningar generellt förstyvar material är detta kontraproduktivt när man vill bibehålla följsamheten hos en tygvara, vilket är avgörande för denna typ av produkt. Skrynkelheten går nämligen hand i hand med tygvarans då stumma yta. Detta projekt fokuserar på solskydd som ska användas inifrån en bil. Syftet med studien var alltså att undersöka om en obelagd vit och tät tygvara kan uppnå tillräcklig funktion för ett solskydd innanför en bil. I experimenten användes fyra olika tygvaror med olika strukturer i bindningarna för att göra en så omfattande studie som möjligt. Dessa fyra var: en satin, en varptrikå och två stycken tvåskaft, varav den ena glesare och mer matt än den andra. Respektive tygvara beströks med ett färgpigment för att analysera om kombinationen mellan reflektion och elastisk potential var möjlig. Tester som genomförts i denna undersökning var: bestämning av färghärdighet, total reflektion, ljustransmittansmätning och ett egenkomponerat skrynkeltest. Vidare granskades dess skillnader för att undersöka om ett vitt material kunde ge en bättre totalreflektion, men även för att bevisa att en tygvaras konstruktion kan erhålla följsamheten även om en beläggning är nödvändig. Mätvärdena granskades för att sedan jämföra, först med varandra och sedan mot ett referensprov som kommer från en befintlig produkt som författarna fick att tillgå från Artex AB. En trikåvaras elastiska förmåga visade sig kunna bibehållas trots ett belagt ytskikt, och visade även på bra totalreflektion. Denna varptrikå uppvisade, tillsammans med satinen, på bra totalreflektion då de var obelagda och hade god följsamhet. I test om totalreflektion visades det att en vit tät tygvara reflekterade större procent än en belagd tygvara i det synliga ljusets spektrum. För att kunna dra slutsatser om ett vitt obelagt tyg med dessa konstruktioner (satin och varptrikå) hade varit bättre för ett solskydd hade vidare undrsökningar behövts göras. Detta för att se hur mycket av den totala reaktionen som är diffus respektive spekulär

 • Califf, Amanda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hemström, Desirée
  Sale, sänkt pris eller 25% rabatt: Hur reaskyltar påverkar konsumentens uppmärksamhet i butik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens textilindustri står inför ett problem där det produceras för mycket kläder i relation tillefterfrågan. Den höga konkurrensen i branschen förutsätter att företagen använder sig av kampanjer och realisationer för att få varorna sålda. Trots detta rapporterar flertalet företag att de inte lyckats sälja slut reavarorna vilket har lett till minskade marginaler. Den här studien kommer att undersöka hur skyltning i butik påverkar konsumenternas uppmärksamhet vidshopping på rea. De två aspekterna undersökningen kommer utgå från är färgens och budskapets inverkan på uppmärksamheten. Tidigare forskning påvisar att skyltning är ett effektivt sätt att locka kunder till butiker. Vid utformningen av skyltningen bör företagen ta hänsyn till kundsegmentet eftersom konsumenter tenderar att respondera olika beroende på vilket sätt ett budskap är utformat. Studien baseras på ett kontrollerat experiment med ett tekniskt verktyg, eyetracking. Experimentet utfördes i en klädbutik eftersom en naturlig shoppingupplevelse eftersträvades. En kompletterande enkät användes för att samla in den information eyetracking-glasögonen inte kunde generera. Resultatet av studien visar att konsumenter tittar på skyltningen vidshopping på rea. Gällande budskapet på skylten framgår det att procentavdrag är mest attraktivt då dessa skyltar givits mest uppmärksamhet. Studien visar även att en grå skyltfångar konsumenternas uppmärksamhet i större utsträckning än en röd.

 • Cederfeldt, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Achieving a Sustainable Fashion Industry through Global Collaborations and Standardized Measurement Tools: An Exploratory Case Study on the Sustainable Apparel Coalition2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: The increased attention to the subject of sustainable development within the fashion industry is frequently explained by how the fashion industry has become global, connecting brands, producers, manufacturers, businesses, and consumers across the entire globe. This has further led to the need for new constellations of global multi stakeholder collaborations. In 2009, a rather remarkable collaboration was announced; Patagonia and Walmart are pairing up to fight for a sustainable apparel, footwear, and textile industry. The collaboration is called The Sustainable Apparel Coalition (SAC) and is today representing nearly half of the entire volume of global production for apparel and footwear. Purpose: The purpose of this research is to identify key decision points and actions in the development of SAC and the Higg Index. The aim is to understand how to create a foundation for sustainable development within the fashion, apparel and textile industry on a global scale. Methodology: The research has been conducted through an exploratory case study of qualitative character, focusing on the development process of SAC and the Higg Index. The data has been collected through in-depth interviews with participants having prior knowledge, insight, participation, and experience of the development process of SAC and the Higg Index. Further the data has been analyzed through an inductive thematic analysis. Result & Analysis: Several interesting themes arrived in the result. However, these were narrowed down to four key factors for the development process of SAC and the Higg Index; Industry collaboration through democratic organizational culture, Getting the right people on the bus, then teaching them how to drive it, Trustworthy standards, communication and transparency throughout the supply chain, and Striving for global sustainable development = good for business. Research Limitations & Suggestions for Future Research: Due to the exploratory character of the study, conclusions have been drawn with caution and has rather aimed to focus on the contribution of new insights, a deeper understanding and increased knowledge of the development of SAC and the Higg Index. The main suggestion for future research is to conduct a study which includes the perspective of the manufacturers and workers within the supply chain. This type of study could assist with gaining further insights of obstacles and potential solutions for how to globally adopt the Higg Index within all levels of the supply chain in the most successful way.

 • Fritzell, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  #Sustainable#Fastfashion: A qualitative study investigating social media as a channel for fast fashion companies to advertise sustainability2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The fast fashion companies are growing with their cheap and trendy clothing, promoting people to adapt to new trends and to consume. At the same time, many fast fashion companies have started to advertise sustainable strategies which are communicated though social media. The aim of this research is therefore to investigate social media as a channel for fast fashion companies to communicate sustainable fashion advertisement, by looking at the Swedish market and the generation Y. A qualitative method was used, and the data was collected though semi-structed interviews. The conclusion of this study is that social media as a channel for fast fashion companies to communicate sustainable fashion advertisement, is not that effective, at least not how it is used to today. The sustainable advertisement on social media is not making the consumers of generation Y to purchase sustainable and the messages and content they communicate is not affecting generation Ys intention to purchase sustainable clothing. The communication from fast fashion companies regarding sustainable advertisements on social media should either be revised in order to meet the consumers demands, or to use another media channel to reach generation Y.

 • Hamrin, John
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Eriksson, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Outsourcing av logistikfunktionen: inom västsvenska textilföretag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Problemformulering och bakgrund: Textilföretag är i behov av en effektiv logistik. En sådan finns att tillgå externt hos tredjepartslogistiker. Det finns begränsad forskning som påvisar riskerna som outsourcing av logistikfunktionen innebär. Därför vill vi i denna studie jämföra risker med fördelar applicerat på den västsvenska textilmarknaden. Företagens utlåtande kring deras outsourcing av logistikfunktionen värderas och lyfts. Syfte: Syfte för den här studien är att undersöka hur användandet av tredjepartslogistik ser ut inom västsvenska textilföretag. Vi vill skapa förståelse kring vilka risker och fördelar som outsourcing av logistikfunktionen innebär. Fortsatt vill vi även undersöka hur situationen ser ut för textilföretag belägna i Västsverige, och vilka faktorer som spelar in i deras outsourcing av logistikfunktionen. Metod: Vi inledde vår kvalitativa forskning med att genomföra en litteraturöversikt, som vi därefter använde för att skapa en intervjuguide. Under intervjuerna följde vi guiden, men lät även respondenterna tala mer fritt vid behov. En sådan intervjumetod kallas för semi-strukturerade intervjuer. För att nå en slutsats ställde vi referensramen mot empirin. På så sätt kunde vi besvara våra forskningsfrågor. Diskussion och slutsats: Efter analys av vår empiri kom vi fram till att de västsvenska textilföretagen i stora drag delar den bild som litteraturen ger gällande de risker och fördelar som finns vid outsourcing av logistikfunktionen. Däremot finns vissa olikheter. Företagen anser att risken för beroendeförhållande samt vikten av kommunikation inte har samma betydelse som litteraturen anser. Vi slår fast att företagen resonerar likt litteraturen när det gäller eftersträvan av diverse konkurrensfördelar. Förslag på vidare forskning: Studiens urval är för litet för att kunna dra några generella och övergripande slutsatser kring västsvenska företags outsourcing av logistikfunktionen, annat än i de tre specifika fall som vi studerat. Därmed efterfrågar vi att framtida studier utökar antalet deltagande företag. Här hoppas vi att vår studie kan ge en god grund att bygga vidare på. 

 • Munterud, Mika
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Storlekssystem: En studie om konsumenters och företags uppfattningkring den nya storleksstandarden SS-EN 13402-3:20172018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hösten 2017 introducerades en ny storleksstandard SS-EN 13402-3:2013 (Swedish Standards Institute 1922a). Standarden är tänkt att hjälpa klädföretag inom Europa att förtydliga för konsumenter vilken storlek som passar baserat på individens kroppsmått. Insatta nyckelpersoner intervjuades gällande standardens bakgrund och utformning i syfte att uppskatta storleksstandardens relevans för konfektionsindustrin. I enlighet med detta upprättades två enkäter vilka uppgav grundläggande information kring standardens avsikt. 230 konsumenter fick därefter ta ställning till att om den nya storleksstandarden implementeras av företag, hur skulle detta påverka processen till att hitta rätt klädstorlek medan befintliga yrkesverkande fick motsvarandefrågor om företagets syn på att införa detta i deras system. Denna studie beskriver den övervägande anledningen till konsumenternas svårigheter att hitta rätt klädstorlek och deras åsikter om företag skulle tillämpa denna standard. Utifrån analysering av svaren från företag, konsumenter och bistånd från tidigare forskning har en slutsats genomförts. Studien reflekterar över olika möjligheter för vidareforskning, hur företag kan gå tillväga för en effektiv storlekskonvertering och varför en storlekskonvertering kan gynna ett företag i längden.

 • Sopjani, Hamide
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Virtuell- och fysisk avprovning: En jämförelse mellan virtuell- och fysisk avprovning av överdelsplagg i unisexstorlekar.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie skrivs i ett intresse av ett företag som arbetar med 3D-simulering vid prototypframtagning av provplagg. Syfte med studien är att undersöka korrespondensen mellan virtuell- och fysisk avprovning gällande storlek, passform och val av tyg. I studien undersöks 3D-simuleringsprogrammet CLO 3D och digitalisering av tygprov med applikationen CLO Fabric kit, som komplement i syfte att utvärdera skillnaden mellan virtuell- och fysisk avprovning. Två plagg, bestående av t-tröja i bomullstrikå och skjorta i linneväv, provas av i storlekar: XS, M och XL på tre provpersoner och tre avatarer med motsvarande mått. Ett protokollmed foton från båda avprovningarna bedöms med frågor gällande plaggets visuella skillnad och passform. Resultatet visade att T-tröjan i bomullstrikå gav likvärdigt passform mellan virtuell- och fysisk avprovning i samtliga storlekar. Vid avprovning av skjortan i linneväv var passformsskillnaden mellan virtuell- och fysisk avprovning på storlek XL tydlig. Övriga storlekar hade däremot ett likartat resultat.3D-simulering är en effektiv avprovningsmetod, då man kan modifiera avaterns mått, digitalisera in tygprover och prova av flera storlekar vid virtuell avprovning. Däremot behöver man vara medveten att flera faktorer kan påverka passformen vid virtuell avprovning som till exempel avatarens kroppshållning och tygets mekaniska egenskaper vid digitalisering.

 • Teodorsson, Maja
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Turdell, Lisa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Influencers påverkan: En studie om sambandet mellan influencers och den unga kvinnans konsumtion och självbild2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den rådande problematiken i dagens samhälle är inte bara den starka konsumtionshetsen, utan även den psykiska ohälsan. Dagens unga kvinnor är mer aktiva än någonsin på sociala medier och följer influencers som visar normen för hur man ska se ut och vad som skall konsumerasför att vara rätt enligt samhällets bild. Det är därför av intresse att titta på det möjliga inflytandet influencers har på individens konsumtion och självkänsla. Studien syftar till att undersöka och identifiera sambandet mellan influencers och en negativsjälvbild hos unga kvinnor. Rapporten syftar också till att se om det finns en rådandekorrelation mellan psykisk ohälsa och ökad konsumtion. Studiens metodologi är av kvantitativ form. En enkät med 35 frågor genomfördes varav enbart en fråga var av öppen karaktär. Det var 241 respondenter som svarade på enkäten. Respondenterna var alla kvinnor mellan 20-30 år vilka under studien studerade på universitet eller högskola i Västra Götalands län. Det insamlade empiriska materialet i samband med analysen kunde säkerställa att det råder en korrelation mellan influencers och en negativ självbild hos unga kvinnor. Det finns dessutom ett samband mellan kvinnornas självbild och ökad konsumtion. Anledningen till varför dagensunga kvinnor har en negativ självbild kan bero på den exponering och verklighetsfrånvändabild som syns på sociala medier.

 • Flisbäck, Marita
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bengtsson, Mattias
  Göteborgs univeristet, inst. för sociologi och arbetsvetenskap.
  On leaving work as a calling: Retirement as an existential imperative2017Inngår i: International Journal of Ageing and Later Life, ISSN 1652-8670, Vol. 11, nr 1, s. 37-67Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this article, we argue that we will reach a deepened understanding of what the retirement process means for individuals if existential meaning is the centre of attention. The data consist of qualitative interviews conducted in Sweden. A selected type of employee #2; whose work we define as a ‘‘calling’’ #2; is examined to analyse the existential meaning of work and how it is formed and challenged in relation to the retirement process. Before their retirement, the interviewees had developed three main strategies for handling the process of de-calling: developing a ‘‘calling on standby,’’ exploring self-improvement activities and listening to callings from other social spheres. After their retirement, three main strategies arose for dealing with being de-called: conserving the calling, learning to become a self-oriented subject and redefining the calling. In the case of conserving the calling, we show how this may result in experiences of economic exploitation and existential frustration.

 • Acharya, Anjali
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ristimäki, Lycke
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  What do consumers say?: Exploring Consumers' Opinion on Femvertising in Fashion2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Fashion advertising has long been repudiated for fostering narrow and stereotypical imagery of women. Today consumers demand advertisements to be inclusive and real in their portrayals. As a result, there is an increasingly visible marketing phenomenon, called Femvertising, which merges the feministic ideology of empowerment and liberty with brand image and sales. The purpose of the study is to explore consumers’ opinions about femvertising by fashion brands. Within this, the thesis seeks to explore how consumers feel about these advertisements and the outcome they perceive these to have. Through snowballed sampling focused on reaching diverse people connected via social media, a wide array of thoughts and perspectives on femvertising is sought to fulfill the purpose.

  The research employs a mixed method with a deductive approach to analyze its findings in relation to literatures and theories reviewed. The study used an open-ended online questionnaire designed through literature review and advertising theories and distributed it electronically to collect data. Using snowball sampling, the respondents were gathered via social media, who further distributed the questionnaire.

  The findings demonstrated that our sampling mainly expressed positive responses to the femvertising due to its inclusive, diverse and empowering portrayals. Moreover, these advertisements were viewed as a harbinger of change within the fashion industry. They also, generally view the media and advertising to shape people’s perception about gender roles, albeit if femvertising and its ideals are implemented for the long-term. Within this, respondents also urged brands to ‘walk the talk’ and implement the portrayed ideals within their own businesses’ functioning for larger impact. The findings are useful for fashion marketers and researchers, by showing how femvertising within popular media culture is expected to push forward ideals of feminism both within the fashion industry and society. This thesis contributes to the knowledge of consumers’ opinions and perspectives on femvertising and its potential to profit brands and engender more empowerment and liberty to female gender-based roles.

 • Alm Brillantes, Olivia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Svartz, Helena
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Plaggskissen som ett kommunikationsverktyg för produktutvecklingsprocessen inom modeföretag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En designer menar att kommunicera sina idéer genom illustrerande plaggskisser till andra involverade i företaget. Idéerna är vaga, detaljrika, provisoriska eller abstrakta. Att tolka någonting som saknar precision är en osäkerhet, dessutom kan feltolkningar av skisser skapa stora kommunikationsproblem inom ett designteam. Genom att utföra semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer hos modeföretag i Sverige har kvalitativt material jämförts med den litteratur och de studier som finns om ämnet idag. Från de studier och artiklar som refereras till i detta arbetet har olika riktningar uppenbarats, som kan vara goda att undersöka i ämnet. Däribland behovet av att skapa meta-notationer, nämligen ett skriftligt system som diskuterar kommunikationen i designprocessen. Ett antal flödeskartor har även ritats upp, utifrån observationer av gruppdynamik, företagsstruktur, beteendemönster, samt intervjufrågor med olika roller i designteamen.

 • Berner Wik, Tove
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Shiny Things: Decoration as tool and function whilst revaluating notions of good and bad taste2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This work is an investigation of how to redefine the perception of decoration. Decorative elements are reinvented as fundamental tools for creating garments and form in a collection of nine outfits. To show the width of what embellishment is able to create, the decorative techniques of all garments are different. The work also deals with the question of taste when it comes to embellishment. By using decorations seen as tasteless the work revaluates notions of good and bad taste. Materials as sport fabric combined with embellishment trick the eye and all small decorations together form new materials. New ways to use embellishments are explored, and the time consuming techniques are reminiscent of haute couture techniques, but in the designer’s own way.

 • Gelevska, Kelly
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Johansson, Ellen
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bomull eller alger: En jämförelse av materialens miljöpåverkan samt dess egenskaper2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Nya ideer, ny teknik och nya fibrer, möjligheterna är oändliga. Det krävs att den textila industrin förändras för att stoppa de farliga miljöutsläpp som sker idag. Bomull är ett av de mest använda och populära material på grund av dess egenskaper. Trots den stora utveckling som har skett, är miljövänlig bomull fortfarande ett icke hållbart material. Ny forskning har visat att alger kan bearbetas och bilda, tack vare sin cellulosa, ett textilt material.

  Denna studie syftar till att ta reda på huruvida textilt material baserat på algers cellulosa och bomull skiljer sig åt i dess egenskaper. Undersökningen innefattar också en miljömässig analys som presenterar om ett materiellt byte från bomull till alger är önskvärt.

  Resultatet har tagits fram tack vare en litteraturstudie samt en mailintervju med ett forskningsföretag som arbetar med att framställa textila material baserat på algers cellulosa. Det har tydligt framgått att framställningen av ett textilt material baserat på algens cellulosa är en mer miljövänlig process än att tillverka textilt material av bomull. Resultatet har också visat att det finns en del gemensamma egenskaper mellan materialen men även egenskaper som skiljer dem åt.

  Studien har tydligt visat att alger kan vara en del av framtidens fibrer, dock krävs det fortsatt forskning inom området för att det verkligen ska bli ett material att räkna med.

 • Eklund, Johan
  et al.
  Gunnarsson Lorenzen, David
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Nelhans, Gustaf
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  MESH classification of clinical guidelinesusing conceptual embeddings of references2019Inngår i: Proceedings of the 17th conference of the International society for scientometrics and informetrics, ISSI: with a Special STI Indicators Conference Track / [ed] Giuseppe Catalano, Cinzia Daraio, Martina Gregori, Henk F. Moed and Giancarlo Ruocco, 2019, Vol. 2, s. 859-864Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this study, we investigate different strategies for assigning MeSH (Medical Subject Headings) terms to clinical guidelines using machine learning. Features based on words in titles and abstracts are investigated and compared to features based on topics assigned to references cited by the guidelines. Two of the feature engineering strategies utilize word embeddings produced by recent models based on in the distributional hypothesis, called word2vecand fastText. The evaluation results show that reference-based strategies tend to yield a higher recall and F1 scores for MeSH terms with a sufficient amount of training instances, whereas title and abstract based features yield a higher precision.

 • Jansen, Sanne
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Milbradt, Alina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  The influence of breast asymmetry on the product development of bras: A mixed methods research2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: The fashion world is increasingly aware of different body types and becomes more diverse every year. However, breast asymmetry, which is highly common among women with a rate of 88 percent, is not addressed by the fashion industry at all. Current advertisements of lingerie brands mainly support a flawless, slim and symmetrical body type. This beauty standard seams not in accordance to the high rate of affected women with breast asymmetry. Moreover, there are several factors which are negatively influenced by breast asymmetry, such as a failing weight support of the bra, an asymmetrical look due to the ill-fitting bra and confidence issues.

  Purpose: The aim of this research is to empirically investigate the influence of breast asymmetry on the product development of bras.

  Method: The research makes use of a mixed methods research design. This concurrent design has the focus on the quantitative part. The empirical tools, which are selected for this research, are a survey and semi-structured interviews. In order to obtain more information about the research topic, a literature review has been conducted first. The systematic review critically examines the already existing literature. The theoretical starting point of this research begins with breast asymmetry and product development to then continue with conducting a survey among women and interviewing experts, based on interview guides.

  Results: The results are gathered through the survey and interviews. More than 65 percent of the respondents of the survey see or feel a difference between the two sides of their breasts. In total, almost 60 percent of the women identifies the left side of their breasts as larger. More than 80 percent of the women mention volume as the affected asymmetry factor. The degree of difference between the two sides of the breasts differs from woman to woman. Around 25 percent of the respondents, who say they are affected with breast asymmetry, indicate that they try to even out the breast asymmetry.

  Conclusion: In consideration of the rate of affected women and current product development practices, a differentiation between a low degree of asymmetry and a high degree of asymmetry has to be made. Lingerie companies should consider to adapt low breast asymmetry in their product development, as current solutions are sufficient to even out small differences. Adequate labelling and branding of the products, which are suitable for breast asymmetry, need to be introduced. For the high degree of asymmetry, special bras need to be constructed. This is feasible for most brands, yet only successful for brands where this type of bra matches the product portfolio and values of the company.

 • Nyman, Ulrika
  Nordiska lärosätens policydokument avseende open access - en jämförande analys2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The availability of both research results and data is appealing to different actors, which has increased the interest in open access significantly during the past decades. Generally, a more openly access to research results is regarded as a positive movement as this contributes to a faster spread of information, increase of visibility of research and the promotion of research collaborations. However, resistance concerning this movement exists such as limitations of the academic freedom, difficulties in choosing the right publication channel.

  This master thesis examines policy documents regarding the Nordic academic institutions’ approach to open access. It focuses on the communication style in policy documents, specifically whether researchers’ publishing freedom is considered when policies impose restrictions on researchers’ choice of publication type or channel. In order to examine the presented factors, an indication model was created that functions as a specification in which bearing concepts appear in the policies. The model could in the future guide policy makers when deciding which type of information is necessary to include in a policy.

  A finding in this study is that the majority of guidelines in policy documents remain relatively liberal concerning the manner in which scientific publication should be performed at each institution. The follow-up of the open access requirements in the policies is usually left to the interpretation of the individual researcher which makes the impact of the policies more difficult to analyse. In conclusion, the study shows a variation of open access policies, partly regarding outline and content, and partly concerning communication mode towards their recipients.

 • O'Driscoll, Mariana
  Storytime at Irish Libraries - How public libraries can boostearly literacy through reading promotion events2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this Master’s thesis is to explore how libraries’ storytime for babies and toddlers can be construedas a reading promotion event which boosts early literacy, by ways of a multiple-case study of storytime at four public libraries in western Ireland. The study will also explore how the different libraries design these events and include different elements of traditional reading and storytelling, multimodal reading and technology, participation, and accessibility and inclusion through a sociocultural lens. The theoretical framework is constructed on the concepts and theory related to literacy development and reading promotion, and works as an analytical tool through which the empirical data collection will be examined. Data was collected through observations of storytimes at four public libraries in Ireland, as well as interviews with the involved librarians. The results show that although the librarians do not actively work to implement national and EU storytime templates, they offer programmes which are in tune with their participants’ needs, and invoke engagement and excitement about reading among children and parents or guardians alike.

 • Siamwalla, Jamila Juzer
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Textile craft producer Jordan River Foundation’s collaborative design development with IKEA2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: The production of textile crafts requires resources and skilled artisans. In modern times, textile crafts sold in the global market are often made through collaboration involving artisans and profit, social and non-profit enterprises with aim to globalize the aesthetic or styling, structural aspects, and marketability of the crafted product. Collaboration is understood here as two or more enterprises working together towards common profit ideologies, values or goals. Textile craft producer Jordan River Foundation’s (JRF) and IKEA’s Social Entrepreneurship Initiative; collaboration creates home furnishing collections through design and product development, that aim to promote and develop so called local crafts-based economy.

  Need: In a collaboration, the textile craft producer plays the role of leveraging its resources, and keeps the capability to test its making in the design development and implementation process of craft products. It is thus this need to know of how these collaborative relationships function from a producer’s perspective, emphasizing on the most value adding factor of the design development process.

  Purpose: The purpose of the study was to investigate and understand primarily from the craft producer Jordan River Foundation’s point of view, the collaborative design development and implementation process with IKEA.

  Method: The study is a qualitative, narrative, analysing the data and experience from a two-week participatory field study at Jordan River Foundation.

  Conclusion: As exposed through the collaboration, with IKEA, JRF is challenged with working with cost efficient process of the usage of materials and techniques in design development and methods of craft production, and at the same time maintains its niche as a craft producer. The study concludes that collaborative design efforts in textile crafts, uplifts and enhances, tangible and intangible values. Within the perspective of textile management, the knowledge of collaborative design development in textile crafts interconnects new spaces and turns skill knowledge into a force of competitive advantage for the participating organisations.

 • Starrin, Victoria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Stertman, Vendela
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Designverktyg, Produktutveckling, 3D-design, Mode, Hållbarhet: MED INFÖRANDE AV 3D-DESIGNTEKNIK2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Modebranschen utvecklas kontinuerligt och är i stort behov av nya processer och tekniker för att kunna effektivisera produktutvecklingsfaserna för att fortsätta växa och lyckas. Denna uppsats grundar sig i problematiseringen om ökande problem inom modeindustrin som rör överproduktion, som i sin tur resulterar i långa ledtider, höga kostnader, miljöskada och osålda produkter. Uppsatsens syfte är att undersöka produktutvecklingsfaser inom modeföretag och undersöka hur de kan effektiviseras genom att implementera ny designteknik. Mer specifikt att införa 3D-designverktyg i produktutvecklingsprocessen.

  Uppsatsen använder sig av kvalitativa metoder som analys av olika teoretiska studier, utförande av fältstudier samt semi-strukturerade intervjuer. Den tidigare forskningen visar olika studier med fokus på 3D-designtekniker för att skapa en förståelse och grund. För att vidareutveckla uppsatsen utfördes intervjuer och observationer på modeföretag. Intervjuer och observationer bidrog med information kring skillnaden mellan företags användning av endast 2D-designtekniker och företag som infört 3D-designtekniker. Från all sammanställd information framkom att en implementering av 3D-designverktyg kan gynna företag i att bli mer tidseffektiva i sin produktutvecklingsprocess. Resultatet svarar på de utformade forskningsfrågorna samt väckte ett flertal frågor att studera i vidare forskning. Studien avgränsar sig till att analysera enbart tidsperspektivet, och kan då i vidare forskning analysera andra aspekter som ekonomi och miljö.

 • Blom, Ulrika
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållbara material: fossilbaserade material byts mot hållbar (biobaserad) textil2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Textil- och klädtillverkning är en tungt miljöbelastande bransch. För att ändra på det och få textilindustrin i en riktning mot en hållbar utveckling behöver CO2-utsläpp avsevärt minskas, vattenförbrukningen drastiskt sjunka och risken för spridning av mikroplaster i naturen minimeras. De tre vanligaste textila fibrerna på marknaden, polyester, bomull och polyamid, orsakar stora utsläpp av CO2 och förbrukar enorma mängder vatten. Den här rapporten söker finna svar på vilka textila material som kan uppfylla kraven på hållbarhet och om det finns miljövänliga material med likvärdig slitstyrka som hos de tre största fiberslagen. Med hjälp av en litteraturstudie, ett klassificeringsverktyg och ett antal tester på fysiska prover har materialen ovan tillsammans med lyocell och PLA undersökts och studerats. Den ekologiska och den fysiska hållbarheten har jämförts och värderats. Resultatet av studierna ger inga entydiga svar på frågorna. PLA verkar lovande, men är omgiven av en osäkerhet. Under tiden studien har pågått finns inga tecken på försvagning av PLA-tyget, men kommer det hålla för hundra tvättar? Lyocell är miljömässigt hållbart och slitstarkt i teorin, men smulades tidigt sönder i nötningstestet. Lyocelltyget var gjort av tunt stapelfibergarn. Skulle det varit starkare om det varit tillverkat av filamentgarn? Återvunnen polyester kontra jungfrulig polyester ger ingen stor miljövinst. Däremot ger återvunnen polyamid och ekologisk bomull stora miljömässiga förtjänster. Lyocell, PLA, ekologisk bomull och återvunnen polyamid skulle kunna vara ekologiskt och fysiskt hållbara material.

 • Brüggen, Laura
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  In times of social upheaval, can teachers be the advocates of change?: An investigation into the education on sustainable clothing consumption at Swedish upper secondary schools2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Consumers can shape social environments through their clothing and thereby influence the perception of clothing consumption. However, the human desire of belonging and connectedness within a consumer culture has led to the severity of overconsumption. This is particularly apparent in the dynamic and trend-sensitive field of clothing. Such acts of consumption have a strong impact on the transformation of the Earth’s climatic condition. Nevertheless, global environmental issues are often an elusive picture of the climate crisis what makes it difficult for individuals to associate own lifestyles to it. To combat this dissonance and with Generation Z as the consumers of change, this study focuses on teachers of upper secondary schools and the ways they can be supported in the education on sustainable clothing consumption. For this, eight specific categories of investigation have been crystallised through the data collection, such as sustainable development, teaching and transdisciplinarity, sustainable clothing consumption, lifestyles, social anxiety, overconsumption, mindfulness and teaching materials for sustainable clothing consumption. Within those categories, teachers provided their understanding of how sustainable development is implemented in the Swedish education system and how sustainable clothing consumption could interlink individual contributions to environmental issues. A desired collective shift is facilitated through knowledge development that on the one hand is significant in the students’ perspective but on the other hand is also relevant for teachers within their proficiency and beyond. With a resulting concept of education on sustainable clothing consumption and transdisciplinary teaching, teachers shall be aided in their duty to encourage their students to become responsible citizens.

 • Dahlin, Carolina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Strandlycke, Monika
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Eriksson Palmgren, Andrea
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kvinnliga plus size konsumeneter: Upplevelse av Servicescape i fysiska klädbutiker2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Plus size är ett växande kundsegment som idag har blivit i stort sett negligerat av klädbranschen både nationellt och internationellt. Med ett begränsat utbud och brist på inspirerande butiksavdelningar har allt fler konsumenter slutat att handla i fysisk butik och istället övergått till att handla på nätet. Detta har inspirerat till en undersökning av hur svenska kvinnliga modemedvetna plus size konsumenter i olika åldrar upplever fysiska klädbutikers servicescape. I studien har en kvantitativ metod, surveyundersökning online, genomförts där bekvämlighetsurval använts som grund. 121 modemedvetna plus size kvinnor uttryckte sin åsikt angående sina upplevelser av fysiska butikers servicescape och hur produkterna upplevs. I enkäten gjordes en medveten uppdelning av frågorna gällande fysiska butiker, ena butikskonceptet har en specifik plus size avdelning och den andra har sitt plus size sortimentet integrerat med det övriga sortimentet i butiken. Efter genomförd deskriptiv och statistisk analys av det insamlade materialet har det kunnat fastställas att plus size konsumenter anser att det finns skillnader mellan butiker med enskild avdelning och butiker med integrerat sortiment. Den allmänna upplevelsen bland respondenterna var att servicescape genomförts bättre i butiker där plus size produkter är integrerade bland det övriga sortimentet. Utbudet av produkter i plus size upplevs vara begränsat. Det är därför svårt att avgöra hur servicescape påverkar uppfattningen av produkter. Dock uppfattas plus size avdelningars servicescape negativt och detta kan påverka konsumenters upplevelse av produkter och dess tillgänglighet. Studien har bidragit med nya insikter i hur det specifika kundsegmentet, plus size kvinnor, upplever servicescape. Vidare har studien bidragit till forskning gällande butiker med integrerat utbud då tidigare forskning inom detta område varit begränsat.

 • Engström Silva, Angelina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Stålebring, Lina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hur gör konsumenter sina val av premiumprodukter i modeindustrin?: En studie om effekten av produktionsland och hur det influerar köp-och betalviljan hos svenska konsumenter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Motivation: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida Country-of-Origin (COO) påverkar svenska konsumenters Willingness to Pay (WTP) & Willingness to Buy (WTB). Vidare kommer studien även undersöka om svenska konsumenter besitter någon kännedom kring produktionsländer vid köp av klädprodukter inom premiumsektorn.

  Problemdiskussion: Utifrån den nuvarande ökade trenden mot en mer medveten kund önskar studien att undersöka vilka aspekter som har en avgörande roll i köpbeslutet för premiumprodukter samt hur vetskapen om produktionsland påverkar företagets image, kundens köp-och betalvilja. Denna studie kommer därmed fylla en klar funktion eftersom det finns få tidigare studier som flätar samman begreppen COO, WTB & WTP i relation till Premium Branding i modesammanhang på den svenska marknaden.

  Metod: Studien är genomförd med en kvantitativ metod med fokus på en stor empirisk enkätundersökning där 200 svenska respondenter deltog. Frågorna var tagna från de valda huvudbegreppen COO, Brand Image, Premium, WTP/WTB samt kvalitet. Respondenterna var systematiskt tillfrågade på olika geografiska platser runt Stockholmsområdet.

  Resultat: Genom att enskilt testa hypoteserna som är utvecklade från tidigare teori, finner denna studie att svenska konsumenter värderar kvalitet som den viktigaste faktorn när de handlar kläder samt att deras WTB/WTP förändras vid vetskapen om produktionsland. Svenska konsumenter värderar samtidigt produkterna utifrån produktionsland samt anser sig ha en låg kännedom var produkterna är tillverkade.

  Implikationer: Studien kan agera som lösning för företag som vill hitta nya konkurrenskraftiga fördelar samt skapa ett större omfång av värdeskapande aktiviteter som kan locka in en större andel av marknaden.

 • Hennerfors, Simon
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Flip the pattern: An exploration on designing adjustable printed textiles2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  How can a textile designer work in an exploratory way to find methods and taking advantage as much of a fabrics surfaces as possible?

   

  This work explores a combination of techniques as laser cutting and transfer printing, how they can be developed and combined to influence each other. The aim of this project is to explore the combined techniques of laser cutting and transfer printing, with a focus on designing adjustable printed textiles.

   

  Through a method in practical working, exploration was carried out in techniques like laser cutting and transfer print, as well as the combined visual expression of several patterns with cut-outs and modularity.

   

  The result of this project is three pieces each representing adjustment in different combinations; One adjustable repeat, modularity, and modularity with cutouts. All three except one consist of two repeated patterns on each side of the fabric. They present examples of how a textile can be changed, the relation between construction and surface print. They all show that a printed textile could be more than just a static surface.

   

  By taking the method of printing two patterns and use laser cutting gives a value for both sides of the fabric and shows how to produce printed textiles with modularity. Additional material or more prints and colors could be investigated further.

 • Khan, Jasra
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Shielding effect to the flammable fibres offered by inherently flame retardant fibres2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

   Flame retardant chemicals were used to make flammable fibres or fabrics flame retardant. Flame retardants protect the flammable material from fire by delaying or preventing the ignition process. The problem with flame retardants is unreliable durability when applied physically or bonded chemically on the surface of the fibre or fabric. This thesis project investigated the implementation of inherently flame retardant fibres as a shield form flame for flammable fibres.

  The most widely used flammable textiles fibres (cotton and polyester) were mixed with inherently flame retardant fibres (modacrylic and Lenzing FR) pairwise at fibre level for non-woven fabric and both fibre & yarn level for knitted fabric. The vertical flame test, where the fabric hung vertically and burned from the bottom, was used to characterise their burning behaviour. With the vertical flame test, it was found that flame shielding ability of inherently flame retardant fibres towards flammable fibres improves with an increasing proportion of inherently flame retardant fibres in the fabric. Also, fabric structure influences the shielding properties of the flame retardant fibres. A comparison between fibre and yarn level mixing for knitted fabric yarn level mixing was found to have better flame shielding properties.

  Thesis work points out the issue with flame retardant chemical and presents an alternative approach for conventional flame retardant.

 • Lind, Clara
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ottosson, Marie
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Made in Sweden?: En studie om trikåindustrin i Sverige2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svenskarnas klädkonsumtion har nästan fördubblats under de 30 senaste åren. Den stora anledningen är att kläderna blivit allt billigare, eftersom majoriteten produceras i låglöneländer. Långa värdekedjor, bristande kvalitetskontroll och dåliga arbetsförhållanden är exempel på utmaningar som utlandsproduktion för med sig. Etisk produktion och hållbarhet har aldrig varit mer aktuellt än det är idag och det är något som både kunder och företag värderar och eftersträvar. Frågan är om textilproduktionen i Sverige och framför allt trikåproduktionen som denna studie fokuserar på, har möjlighet att utvecklas i takt med den ökade medvetenheten kring hållbarhet, etisk konsumtion och transparent produktion. Syftet med studien är därför att undersöka förutsättningar och fördelar med trikåproduktionen i Sverige genom att ta reda på om det finns hållbarhetsaspekter, konkurrensfördelar och intresse bland svenska trikåföretag att producera i Sverige.

  Begreppen reshoring, proveniens och hållbarhet är studiens utgångspunkt utifrån vilka en litteraturstudie byggdes upp. En trianguleringsmetod användes som innefattar såväl en kvantitativ enkät samt två kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer med företagsledare för två trikåföretag som helt eller delvis har produktion i Sverige.

  Resultatet visade att det finns utrymme för trikåproduktion i Sverige eftersom efterfrågan och intresset från svenska företag är stort. Däremot finns det flera utmaningar. Lönsamhet, brist på kompetens samt kundernas okunskap och ovilja att betala för produkter som är tillverkade i Sverige är några av svårigheterna. Det visade sig också att produktion i Sverige är komplext och kanske inte alltid så bra som det låter. Märkningen made in kan missrepresentera var en produkt verkligen är tillverkad, eftersom det endast anger var produkten har monterats. Kunderna vill gärna ha ett enkel

  t svar på en komplicerad problematik, vilket många företag är snabba att bistå. Studien ger inspiration till ytterligare forskning kring svensk tekoindustri samt till svenska trikåföretag som överväger att förlägga produktion till Sverige. Studien kan också öka medvetenheten hos kunder gällande sin roll i den textila värdekedjan.

 • Melin, Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Carlsson, Linn
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mikroplast: En studie om textilföretags kommunikation och generering av mikroplast2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mikroplast är ett begrepp som förekommer allt mer frekvent i media och medför stor förvirring kring var det kommer ifrån och varför det är skadligt. Naturvårdsverket har listat de sju största faktorerna till emission av mikroplast i Sverige, där hushållstvätt av syntetfiber är en utav dem. Mikroplast är små plastfragment (1 nm- 5 mm) och härstammar inte bara från syntetfiber, utan från bland annat däckslitage, allmän nedskräpning och fiskeverktyg. Vid hushållstvätt sprids partiklarna via avloppsvattnet, genom reningsverk och hamnar till slut i havet där de drar till sig miljöfarliga kemikalier och skadar vattenlevande organismer.

  Den här studien utreder textilföretags miljökommunikation angående mikroplast gentemot kund samt vad det finns för råd och direktiv från organisationer och myndigheter för textilföretag att tillgå vid dess generering av mikroplast. Studiens ambition är att kunna förmedla samlade riktlinjer till textilföretag som kan appliceras till deras verksamhet. Studien stöds utav RISE IVF och MinShed projektet och kommer genomföras med hjälp av litteratur-, enkät-, och intervjustudier.

  Resultatet som tagits fram genom uppsatsen visar att textilföretag generellt inte kommunicerar mikroplast gentemot kund. Det här beror på den, än så länge, bristfällig forskning som finns tillgänglig angående emission av mikroplast. Textilföretag upplever att de inte har tillräckligt med information för att ta långsiktiga beslut som kan förbättra dess hantering av mikroplast. Avsaknaden av standardiserade testmetoder över hur mycket olika syntetfiber fäller är det som textilföretag upplever saknas. Resultatet visar också att organisationer och myndigheter överlag inte ger några råd och direktiv till specifikt textilföretag.

  Utifrån de resultat som presenteras från det underlag som grundat sig från litteratur-, enkät-, och intervjustudier, kan författarna dra slutsatsen att rapporten inte kommer bidra med rekommendationer till textilföretag. Författarna uppmanar till vidare forskning inom ämnet, främst angående utveckling av filter i tvättmaskiner, som skulle kunna hindra mikroplast att spridas ut i havsmiljön via avloppsvattnet.

 • Svensson, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Collaborative fashion consumption: A study on implementation barriers for rental services faced by Swedish fashion companies2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The overarching purpose of this study is to explore what perceived barriers that prevent Swedish fashion companies from implementing rental services to their current business model. A qualitative approach was adopted, where a single case study on the phenomenon of rental services, in the context of collaborative fashion consumption, CFC, was executed. CFC referrers to an alternative way of consumption where consumers have access to already existing garments. The focus of this study, rental services, is the action of providing and consuming products without any transfer of ownership. Multiple sources of data collection were used, consisting of semi-structured interviews with eight company executives representing Swedish fashion companies in three product segments; everyday fashion, performance wear and outdoor wear. The findings showed that six significant barriers were perceived as preventing implementation of rental services; economic, social, lack of information and technological know-how, supply chain, organizational and environmental impact. Moreover, the findings showed interrelated relationships between barriers. For instance, the perception of the social barrier affected the perception of the economic barrier, and the organizational barrier impacted companies’ perception of the informational and technological barrier. By exploring what perceived implementation barriers prevent Swedish fashion companies from adding rental services to their business model, this paper contributes with relevant knowledge to academia as well as to the fashion industry.

 • Toivonen, Elisa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Surveillance?: The influence of information asymmetry on consumers’ perceptions of online personalization2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Data collection and online personalization has become essential part of modern marketing, and thus, embedded into consumer’s everyday life. This has emerged a lot of negative attention in the media and privacy concerns among consumers – however, their attitudes towards privacy seems to be controversial with lack of privacy enhancing behavior.

  The purpose of this study was to find out what is consumers take on online personalization, data collection and GDPR. In order to the tackle the causing reasons of such perceptions, focus group discussions were performed. The emerging thoughts were analyzed with the concepts of privacy paradox and information asymmetry – how structural imbalance between the advertisement network, companies and consumers impacted to their thinking about personalization and which factors caused the unwillingness to enhance one’s privacy, despite the attitudes that would predict different behavior.

  The results showed, that many respondents do not mind personalization if they perceive it relevant. However, the intrusive nature of its practices made the participants, directly or indirectly, reluctant towards it, as it was highlighted that it is not personalization per se that made the respondents uncomfortable, but how it was done. Due to the advertisement networks’ opaque nature, the participants founded challenging to comprehend how personalization was performed. Thus, conspiracy theories about surveillance, such as tapping via smartphone, were broad up to explain companies’ ability to know and target them so well.

  The main channel for companies to inform consumers about their privacy policy is terms and conditions. However, due to several reasons, the decision making for one’s privacy face many hinders, that may influence in how consumers perceive their privacy and how their personal data is collected and used. A controversiality between GDPR’s, companies’ and consumers’ view on privacy self-management is evident, as the regulation and companies rely too much on consumer’s own responsibility.

 • Baskal, Ilona
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  En systematisk litteraturstudie av vilket stöd och vilken hjälp föräldrar till barn med kolik önskar sig från BHV-sjuksköterskor2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Spädbarnskolik är ett vanligt hälsoproblem. När ett barn lider av kolik är detta oftast påfrestande för barnets föräldrar. Dessa föräldrar upplever ofta oro, trötthet och en känsla av hjälplöshet, vilket kan påverka relationen mellan barnet och föräldrarna negativt och öka barnets skrikande. Känslor av frustration och ilska, vilka kan upplevas av trötta och stressade föräldrar, ökar risken för att föräldrar ska skaka eller ta hårt i barnet, vilket kan leda till att barn får allvarliga skador. BHV-sjuksköterskor är viktiga aktörer inom barnahälsovården och det är av stor vikt att de effektivt hjälper och stödjer föräldrar till barn med kolik. Syftet med denna studie är att undersöka vilket stöd och vilken hjälp föräldrar till barn med kolik önskar sig från BHV-sjuksköterskor.

  Denna studie utfördes som en systematisk litteraturstudie. För studien valdes nio vetenskapliga artiklar ut. De utvalda artiklarna är från Sverige, Norge, USA och Sydafrika. Bland de utvalda artiklarna är sju artiklar med kvalitativ metod och två har utförts med blandad metod med kvalitativa intervjuer och deskriptiv statistik. Samtliga utvalda artiklar belyser föräldraperspektivet, med avseende på spädbarnskolik.

  Studiens resultat visar att förståelse och stöd från vårdpersonal har stor betydelse för föräldrar, för att de ska kunna klara av att hantera den svåra kolikperioden. Föräldrar önskar ofta att sjuksköterskor erbjuder systematisk rådgivning och systematisk uppföljning samt att barnets tillstånd undersöks noggrant. Flertalet föräldrar är även intresserade av att få information om metoder med bristande evidens. Det framgick i studien att sjuksköterskor kan misslyckas med att hjälpa familjer med kolik på grund av att sjuksköterskor kan se annorlunda på kolikproblemet än föräldrarna själva eller att föräldrar kan ifrågasätta sjuksköterskors kompetens vad gäller kolikhantering. Ett annat hinder kan vara att föräldrarnas förmåga att acceptera stöd kan vara försämrad på grund av bland annat social isolering. Resultaten av denna studie tyder även på att kolikdiagnosen kan upplevas både som positiv och negativ av föräldrar och att när spädbarnskolik ibland normaliseras av vårdpersonal kan detta upplevas som negativt av föräldrar. En viktig poäng som framgick i studien, är att föräldrar till barn med kolik har olika behov och kan uppskatta olika typer av stöd och av andra vårdinsatser. Utifrån studiens resultat är det viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal alltid lyssnar på föräldrar, bemöter föräldraperspektivet och anpassar alla vårdinsatser utifrån föräldrars individuella behov.