1 - 31 of 31
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hjelmgren, Rikard
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Moldén, Johan
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Informationsdelningens möjligheter och betydelse för leveranser till stadskärnor: Interoperabilitet kring godskonsolidering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Globalt ses en tillväxt av godstransporter vilket resulterar i mer trafik. Ökningen kommer från konsumtion av konsumenter och företag som förväntar sig exakta leveranser och oftast med leverans dagen efter. Resultatet blir att den sista biten av leveranser som kallas last-mile blir mer kännbar för städernas invånare, både i form av mer trafik med köbildningar som resultat men också att fler transportfordon rör sig i städernas centrum. Detta resulterar vidare i sämre livsmiljö och en osäkerhet då fler fordon är i rörelse, samtidigt försöker städerna lösa detta med förbud, gågator eller andra logistiska lösningar. Borås är en av städerna i ett Europeiskt projekt för bättre transporter, Göteborg är en av städerna som har en etablerad last-mile lösning i drift. Denna rapport har gjort en fallstudie av verksamheten i Göteborg och en fallstudie av Borås Stad som vill undersöka möjligheterna för en last-mile lösning i Borås. Rapporten har ett tydligt fokus mot informationsdelning och vilka fördelar detta kan ha på stadsleveranser. Genom vår studie har vi kommit fram till att informationsbehovet för en last-mile leverantör med endast stadsleveranser som uppdrag är lågt. Studien visar dock på vilka fördelar en tidig informationsdelning kan ha och de synergier som informationsdelning kan ge med hjälp av integrerade system och en gemensam interoperabilitet.

 • Brorström, Björn
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Påhlsson, Birgitta
  Högskolan i Borås, Verksamhetsstöd.
  Från tyst vår till het sommar: att implementera hållbar utveckling vid ett akademiskt lärosäte2018Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Agenda 2030 formulerar målen för en hållbar utveckling och en hållbar värld. Det är snart 2030 och mycket behöver göras för att nå målen och skapa ekonomisk stabilitet, samhällelig rättvisa och begränsa klimatförändringarna. Vi lägger bakom oss en onormalt het och torr sommar och en stark bekräftelse på att någonting inte står rätt till. Alla har ansvar för att bidra till att vända utvecklingen, inte minst universitet och högskolor som institutioner har en synnerligen viktig uppgift att i utbildning, forskning, samverkan och på campus fokusera på hållbar utveckling. För tio år sedan skedde en satsning vid Högskolan i Borås med målsättningen att bli bäst på hållbar utveckling och ett föredöme för andra, men framför allt att bidra, på det sätt en högskola måste, till en hållbar utveckling. I rapporten beskrivs utgångspunkter för utvecklingsarbetet, hur högskolan har gått tillväga, vilka resultat som uppnåtts, förklaringar till framgångar och motgångar och vad som är nästa steg för att bli det hållbara lärosätet. Ett fortsatt oförtrutet arbete behöver bedrivas, nya ambitiösa mål och strategier formuleras och alltfler studenter och medarbetare engageras. Rapporten är författad av Björn Brorström och Birgitta Påhlsson, som både varit aktiva i det förändringsarbete som har bedrivits.

 • Bartholomäus, Christian
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sepic, Atif
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Evidensbaserat ledarskap: Enskildas och delande chefers väg till hållbarhet?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens hälso- och sjukvård är präglad av föränderlighet. Kunskap om undersökningar och behandlingsmetoder hinner snabbt åldras och det utvecklas ständigt nya metoder och teorier för att effektivisera, förbättra, förkorta och underlätta för framför allt patienter men också för omvårdnadspersonal. Evidensbaserad vård har under de senaste decennierna fått en allt större betydelse och spelar en stor roll i det dagliga arbetet med patienter. Evidensbaserad vård är också en utav sjuksköterskors kärnkompetenser och stimulerar till utveckling och behandling i enlighet med den senaste forskningen. Men till skillnad från tex sjuksköterskor som baserar sin kompetens på evidens, visar aktuell forskning att evidensbaserat ledarskap ännu inte är integrerat i ledarskapets dagliga arbete och implementeringen är hittills bristfällig.

  Studiens syfte är att jämföra om chefer som är verksamma inom delat ledarskap har bättre förutsättningar att arbeta evidensbaserat än de chefer som är verksamma inom enskilt ledarskap. Dessutom vill författarna undersöka om första linjens chefer känner till och är förtrogna med begreppet evidensbaserat ledarskap och i vilken utsträckning denna modell används för att skapa hållbara processer och beslut. För att besvara studiens frågeställningar användes en webbaserad enkät. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan de cheferna som är verksamma inom delat resp. enskilt ledarskap med avseende på kunskaper samt användningen av evidensbaserat och hållbart ledarskap. Det som var avgörande utifrån studieresultaten var antalet medarbetare som chefer var direkt ansvariga för.

 • Darnolf, Margareta
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jorfors, Stina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Distriktssköterskors upplevelse av vad som främjar deras ledarskap av hemtjänstpersonal2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hemsjukvården utvecklas i takt med ett ökat vårdbehov i samhället och blir en alltmer komplex verksamhet. I hemsjukvården har distriktssköterskan ett ansvar i att leda, undervisa och stödja hemtjänstpersonal så att en kvalitativ vård bedrivs i hemmet. Detta är en stor utmaning då personalen i hemtjänsten ofta har olika mycket utbildning och arbetslivserfarenhet. Dessutom är ofta omsättningen av personal stor vilket kan försvåra distriktssköterskans ledarskap. Tidigare forskning visar att distriktssköterskans ledarskap är viktigt i omvårdnadsarbetet och det ställer krav på att rätt kompetens finns för att kunna ta svåra beslut och bedömningar varje dag. Distriktssköterskan delegerar omvårdnadsinsatser till hemtjänstpersonalen, därför krävs det att distriktssköterskan kan bedöma deras förmågor och färdigheter samt är trygg i sin yrkes- och ledarroll.

  Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelse av vad som främjar deras ledarskap av hemtjänstpersonal. Metoden är kvalitativ med induktiv ansats. Åtta intervjuer genomfördes med distriktssköterskor inom hemsjukvård och intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att ledarskapet främjas av att distriktssköterskan tar det ansvar som åligger professionen. En god relation med hemtjänstpersonalen var främjande i distriktssköterskans ledarroll och ska präglas av ömsesidig tillit, gott samarbete och delaktighet. Personliga egenskaper, både hos distriktssköterskan och hemtjänstpersonalen som att vara trygg i sig själv och vara ansvarstagande var främjande för ledarskapet. I diskussionen lyfts distriktssköterskans syn på sin ledarroll och vad som främjar den och varför. Studiens resultat indikerar att en god relation mellan distriktssköterskan och hemtjänstpersonalen var främjande för ledarskapet. Övergripande kan ses att distriktssköterskans dagliga arbete underlättas av att ha goda kunskaper om vad som främjar ledarskapet av hemtjänstpersonal.

 • Goksöyr, Marie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Westborg, Kristina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Skolsköterskans upplevelser av att arbeta med elever med psykisk ohälsa inom skolhälsovården2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan i elevhälsovården ökar ständigt menar aktuell forskning. Skolsköterskan har en viktig roll i det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa i elevhälsan. Medvetenhet kring hälsans bestämningsfaktorer underlättar det förebyggande arbetet. Skolsköterskans vårdande yrkeskompetens ligger till grund för ett lyckat hälsofrämjande arbete. Syftet med studien var att undersöka skolsköterskans upplevelse av att arbeta elever med psykisk ohälsa. Genom semistrukturerade intervjuer samlades data in från åtta stycken skolsköterskor. Dataanalysen följde Graneheim Hällgren och Lundmans modell för innehållsanalys (2004). Genom analysen framkom tre kategorier vilka benämndes: Riskfaktorer som påverkar eleven, Att utföra omvårdnad samt Skolans hälsofrämjande ansvar. Det framkom 12 underkategorier vilka åskådliggör den information som samlades in under intervjuerna.

  Resultatet visar att riskfaktorer för psykisk ohälsa föreligger såväl i hemmet som i skolan. Att närvara i skolan visade sig vara en stark skyddsfaktor för hälsa. Genom skolsköterskans salutogena synsätt kan psykisk ohälsa förebyggas genom att synliggöra den enskilda elevens unika omvårdnadsbehov. Skolsköterskan hälsoförebyggande arbete stärker elevens möjligheter till fortsatt hälsa. Skolan fungerar som ett skyddsnät mot ett utanförskap i samhället. Ett gott samarbete i elevhälsan gynnar både eleven och samhället i stort, vilket bidrar till en hållbar utveckling.

 • Ertelt, Sophie-Marie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Guzun, Ecaterina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Scott, Mirja
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  From Product to Service: Developing and testing a retail PSS utilising direct to garment printing tocustomise fashion garments2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background - Consumer individualisation is a growing challenge in the fashion industry, yet it is also an area of great potential as well as a way to dampen over-consumption. The potential lays in how fashion brands can find ways to steer consumption towards a circular economy and utilise their platform to create meaningful connections with its consumers. Today the fashion industry is looking at options to the traditional take-make-dispose model where non-renewable resources are used at an ever-increasing rate. The Swedish fashion retailer Monki together with Re:textile decided to investigate if servitization could turn the above mentioned linear model into a more sustainable, circular model. They set out to develop an in-store concept where customers could customise their garments instantaneously and this formed the basis of a project brief and a Business Model Canvas which both served as the foundation and starting point of the presented research.

   

  Purpose - The purpose of the research is to develop and test a product extension service business model that utilises a direct to garment printer to mass customise jeans in-store. The said purpose is divided into three perspectives: the design-, service provider - and customer perspective , covering four cornerstones of the Business Model Canvas. The different perspectives with their separate, but related, research questions will be unified again in the conclusion.

   

  Methodology - To fulfill the purpose, the thesis research is relying on abductive reasoning through systematic combining, while implementing a mixed methods approach. Systematic combining works well in extensive and diversified research where the researchers shift from one type of research activity to another in a quest to match empirical observations with theory, thus, the ultimate objective of systematic combining is matching theory with reality until both come close enough to form a functional outcome. Throughout the study, both qualitative and quantitative studies are conducted through action research, a customer case study as well as experimental research in order to fulfill the purpose of the thesis.

   

  Findings and Discussion - The conclusions and recommendations that are presented in the form of an updated Business Model Canvas all derive from the research conducted incorporating the three perspectives that have guided the thesis through all of its stages namely the design, service provider and customer perspective. A product service extension business model is proposed as a solution to the project brief that serves as a foundation for the research. The results of the research all point to the conclusion that it is indeed possible to implement the product service extension successfully. Tests relating to the customer as well as the service provider perspective have proven themselves implementable due to low overall printing costs and fast print time enhancing the customer shopping experience. Together with an indication of product satisfaction as well as creating a strong customer-product connection through the co-design experience it contributes to a circular economy. Furthermore, the overall consistent printing costs, as well as the insignificant time differences in the experiments total time, support the implementation of a PSS in a retail setting.

   

  Research Limitations - This research is confined to, and based on, the Monki and Re:textilebrief as well as a Business Model Canvas so therefore, no other ideas than the ones stated in the brief have been explored. The research´s inferences are limited to the given conditions as well as a laboratory setting. Further, the experimental research study will only test pocket shaped artwork on 100 percent cotton denim jeans using a Brother GTX 4 printer as a chosen direct to garment printer. The scope of the customer case study can be described as surveying as well as observing 40 of the visitors of the 2018 Fashion days and Exit at the Swedish School of Textiles while they test the proposed PSS in a mock-up retail store setting without an actual sales transaction.

   

  Further Research - The next logical step would be to run the tests in a real-life retail store as opposed to the laboratory setting. After the proposed product service extension is implemented at scale POS data could be gathered in order to establish the customers’ true willingness to participate in the customisation experience in-store. Additionally, a longitudinal continuation of the study would give answers to some of the indications arising from the case study, such as whether the mass customisation could truly serve as a brand strengthening activity or lead to an extended garment lifecycle in reality.

 • Gulin, Elin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Lundkvist, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön: En fråga om kommunikation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Antalet sjukskrivna medarbetare inom våra svenska organisationer ökar årligen till följd av stressrelaterade sjukdomar. Den rådande problematiken orsakar höga kostnader för bådemedarbetaren, organisationen och samhället i stort. Att vända den oroväckande trenden är således av stor vikt för alla inblandade parter. Många tidigare studier har visat att de sjukskrivningar som beror på psykiska åkommor har orsakats av en bristande arbetsmiljö. Det är arbetsgivaren som ställs ytterst ansvarig för arbetsmiljön inom en organisation, och hur arbetet för en hållbar arbetsmiljö ska utföras regleras av lagar och föreskrifter. Arbetsgivarenkan med hjälp av ohälsoförebyggande och hälsofrämjande insatser förbättra arbetsmiljön och på så vis sänka sjukskrivningstalen. I den här studien har vi undersökt hur en organisation och dess chefer genom den interna kommunikationen kan verka för en god arbetsmiljö. För att studera hur en organisation arbetar med dessa frågor har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med både medarbetare och chefer på ett kommunalt fastighetsbolag i Göteborg. Som teoretiskt stöd har modeller och teorier om kommunikation, formell och informell information samt beslutsprocessen använts, för att skapa en bredare förståelse för det inomorganisatoriska arbetsmiljöarbetet. I studiens resultat framkommer det att respondenterna inom den studerade organisationen betraktar den interna kommunikationen som central i arbetet för en förbättrad arbetsmiljö. Det är av stor vikt att den interna dialogen är väl fungerande både vertikalt och horisontellt, för att den information som förmedlas mellan olika parter ska nå alla relevanta delar i organisationen. En god kommunikation är således av stor betydelse för att all information skatas tillvara och ligga till grund för beslut kring arbetsmiljörelaterade frågor. Inom det studerade bolaget ligger främst formell information, så som arbetsmiljöronder, medarbetarsamtal och–enkäter, till grund för de beslut som fattas. Informell information som kommer cheferna tillhanda genom mer spontana samtal, och som anses vara av rik karaktär, har inom organisationen en tendens att gå förlorad i ett tidigt skede i beslutsprocessen. I studien diskuteras chefens roll i att kunna samla in och behandla information både av formell och informell karaktär, för att det material som ligger till grund för beslut ska vara så rikt som möjligt. De beslut som har sin grund i all information som inkommit från medarbetarna har goda förutsättningar för att påverka organisationens arbetsmiljö i en positiv riktning.

 • Hansson, Ellen
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Viding, Viktoria
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Upplev Göteborg!: Fallstudie om ett digitalt redskap hos Göteborg & Co2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Digitala redskap är nu för tiden en vanlig strategi inom marknadskommunikation och destinationsutveckling. Trots detta är litteratur i ämnet begränsad. Därför har denna studie strävat mot en fördjupad förståelse för Göteborg & Co:s digitala redskap Evenemangskalendern. Det är en digital förteckning där turister kan hitta de aktuella evenemang som erbjuds i Göteborg. Frågorna som har tagits fram rör relevanta styrmedel förkalendern och Göteborg & Co:s syn på användningen av kalendern som ett redskap förmarknadskommunikation. Med bakgrund i destinationsmarknadsföring har en induktiv fallstudie tagit form medintervjuer, observationer och dokumentanalys. Studien är begränsad till fyra kvalitativa intervjuer, fyra observationsobjekt och sex dokument. Alla med fokus på Göteborg & Co:s egna material och anställda. Resultatet från dessa källor har sedan i en diskussion kopplats samman med teori inom destinationsutveckling, marknadskommunikation och organisationsteori. Studien visar att Evenemangskalendern inte är inbegripen i den gedigna marknadskommunikations-analys som resten av goteborg.com undergår. Kalendern har inga fasta processer gällande omvärldsbevakning eller besöksstatistik. Detta kan bero på att det operativa arbetet utförs på annan fysisk plats än det strategiska arbetet. Det ligger även en begränsning i hur Göteborg & Co definierar en turist.

 • Hjalber, Josefine
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Andersson, Niklas
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hållbarhetsrapportering: Från frivillig till lagkrav: En studie om utvecklingav hållbarhetsrapportering2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  (Frågorna gällande hållbarhet har sett mycket förändring sedan dess påbörjande under det sena 1980-talet. En sådan förändring är i Sverige är det lagkrav som trädde i kraft under slutet av 2016, vilket kräver tvingande rapportering av hållbarhetsfrågor i stora svenska företag. Detta är det enda tillägg till denna lag sedan 2005. Tidigare har rapporteringen av dessa frågor till stor del varit på frivillig basis, men med införandet av denna lag kommer det bli ett obligatoriskt moment för många företag. Denna studie är longitudinell och använder innehållsanalys för att jämföra rapporter från fyra svenska företag från 2004 och 2016 för att fastställa hur deras rapporter har utvecklats. Huvudsyftet med denna studie är att jämföra innehållet av hållbarhetsrapporter från en tid då rapporteringen var frivillig till att den blivit obligatorisk. Avsikten är att dra slutsatser om vilken effekt lagen har på företags hållbarhetsrapporter. Studien drar slutsatserna att alla dessa stora företag uppfyllde kraven för respektive lagstiftningsändringar året innan de trädde i kraft. Det största företaget uppfyller även kraven för lagen från 2016 under 2004. Samtliga företags rapporter har haft en märkbar utveckling vad gäller omfattning och innehåll. Den minst utvecklade kategorin är Risk och Riskhantering. Legitimitetsteori och institutionell teori fungerar som förklaring till hur och vad företag rapporterar i sina hållbarhetsrapporter samt varför lagkraven uppfylls redan innan de har trätt i kraft. Studien visar att lagen är bristfällig i jämförelse med andra standarder för frivillig rapportering, dock har även de frivilliga standarderna svagheter. Sammanfattningsvis konstaterar studien att det sätt företag rapporterar på och använder sig av hållbarhetsrapportering, har format lagen, inte tvärtom. Strävan efter legitimitet är en starkt drivande faktor för formen och innehåll av hållbarhetsrapporter.

 • Malmberg, Lovisa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Female Entrepreneurship: Self-fulfilment and Legacy, or Money andSurvival?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Our world is not equal, and women are in a greater extent affected by the inequalities. Extra vulnerable for the inequalities are women in developing countries. In order to empower women and strive towards gender equality, female entrepreneurship has shown positive effects for women in developing countries. Entrepreneurial development programmers are implemented by both organizations and governments, with the aim of engaging women into business. In order to study the entrepreneurial motivations and outcomes of women in a developing country, a field study was conducted in Zambia. Organizations, working with entrepreneurial business training, as well as female entrepreneurs who took part in an entrepreneurial business training programme, were interviewed during a ten-week stay in Zambia. A comparison between women with a low level of education and a high level of education was done, in order to see whether their entrepreneurial motivations and outcomes deviate or correlates. From the findings of this study, it was concluded that women with different educational background have different motivations for entering entrepreneurial activities. Women with a higher level of education had personal motivations for entering, such as personal fulfilment, the wish to actualize an idea and the wish to leave a legacy. On the other hand, women with a low level of education were forced into entrepreneurship, in order to support for their family and mainly their children. However, regarding the entrepreneurial outcomes, they correlate, showing that entrepreneurship and business training has given Zambian women self-confidence and a business-mind.

 • Vajagic, Natasa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Uppfattningar om manligt och kvinnligt ledarskap: I den studerade organisationen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks manliga och kvinnliga uppfattningar om manligt och kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch, där jag valt att studera en specifik organisation. Den ena frågeställningen är om vilka uppfattningar män och kvinnor har om manligt och kvinnligt ledarskap och den andra frågeställningen är vilka uppfattningar de manliga och kvinnliga respondenterna har om manliga och kvinnliga ledares benägenhet att nå ett optimalt ledarskap. Frågeställningarna studeras utifrån Blake och Moutons teori om uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap. Jag valde en kvalitativ metod med där information samlades in genom nio semistrukturerade intervjuer varav fem respondenter var manliga och fyra respondenter var kvinnliga ledare. För att analysera resultatet i studien, och jämföra mäns och kvinnors uppfattningar, använde jag mig av en komparativ design. Studiens resultat visar att män och kvinnor har lika förutsättningar, i form av uppgifts och relationsorienterade egenskaper, för att beskrivas som en ideal ledare däremot finns det uppfattningar om att de manliga ledarna ses som mer lämpade att nå ett idealt ledarskap. Kvinnliga ledare uppfattas inneha fler relationsorienterade än uppgiftsorienterade egenskaper medan manliga ledare uppfattas inneha fler uppgiftsorienterade än relationsorienterade egenskaper. Uppfattningar om kvinnors osäkerhet i sina ledarrollen påverkar uppfattningar om deras benägenhet att nå ett idealt ledarskap, till skillnad från manliga ledare som uppfattas vara mer självsäkra. I slutsatsen kom jag fram till att mäns och kvinnors uppfattningar om kvinnligt och manligt ledarskap skapar hinder för kvinnor att nå högre chefspositioner och ger en förklaring till varför det finns så få kvinnor på ledande positioner.

 • Bark, Ulla
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Riskfaktorer för utmattningssyndrom hos sjuksköterskor i kommunens hälso- och sjukvård: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Diagnosen utmattningssyndrom är numera det begrepp som används för att beskriva följderna av långvarig och svår stress. Stress är en psyko-fysiologisk mekanism som finns hos alla levande varelser och om den blir långvarig kan den ge upphov till skador i kroppen.  Sjukskrivning för reaktioner på svår stress ökar mest och sjuksköterskor är en grupp där psykisk ohälsa är en stor anledning till långtidssjukskrivningar. Med påverkan på de kognitiva förmågor som följs av utmattningssyndrom kan detta försämra sjuksköterskans möjligheter att utöva sitt arbete.

  Syfte: Att belysa riskfaktorer som kan orsaka utmattningssyndrom hos sjuksköterskor i kommunens hälso- och sjukvård.

  Metod: Litteraturöversikt med kvantitativa och kvalitativa artiklar.

  Resultat: De riskfaktorer som framkom var motsägelsefulla mål, krav på självkontroll, upplevelse av otillräcklighet, att känna sig ansvarig för andras yrkesutövande, att inte kunna leva upp till egna och andras förväntningar samt avsaknad av stöd.

  Diskussion: Sjuksköterskor ställs ofta inför motsägelsefulla mål där organisationen kräver något av dem samtidigt som patienterna behöver något annat. När kommunikationen brister mellan yrkeskategorierna kan sjuksköterskor känna sig ansvariga för att täcka upp för andra yrkeskategorier. Vikten av stöd visar sig vara viktigt för att sjuksköterskor ska må bra på sin arbetsplats.

 • Bengtsson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gustafsson, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Svåra möten som berikar – sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med flyktingtrauma2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler nyanlända och asylsökande söker vård i Sverige. Många bär på traumatiska upplevelser av att fly sitt hemland och lämna sin trygghet. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande och flertalet kommer vara i behov av att söka sjukvård i Sverige som i sin tur har skyldighet att ge var och en den vård de behöver, på lika villkor.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) relaterat till flyktingtrauma. Metod: Studien utfördes som en intervjustudie på livsvärldsteoretisk grund och intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Temat “Svåra möten som berikar” framträdde med fyra subteman där sjuksköterskorna beskriver upplevelser av att känna sig begränsad och inte räcka till i sin vårdande roll, behovet av att bygga relationer till patienter, tyngden av att bära någon annans lidande, men också den hedrande känslan av att få ta del av någons lidande. Sjuksköterskorna beskriver vidare en känsla av att dessa patienter inte får vård på lika villkor och att det finns ett behov av mer kunskap om transkulturell psykiatri och dess roll i vårdandet av denna patientgrupp.

  Diskussion/Slutsats: Trots sjuksköterskans välvilja om att vårda och göra gott krävs ytterligare kunskap kring området transkulturell psykiatri för att kunna anta de utmaningar dagens hälso-sjukvård står inför. Verksamheter bör därför prioritera tillgång till reflektion och stöd på arbetsplatsen, ombesörja att rätt profession befinner sig på rätt plats samt lägga vikt vid kompetensutveckling. 

 • Nordström, Per-Anders
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Wehrend, Martin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Framkommer de vanligaste symtomen vid akut koronart syndrom redan i larmsamtalet?: En studie av SOS-sjuksköterskans bedömningssamtal av patienter med bröstsmärta2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De vanligaste samtalen till 112 gäller patienter som upplever bröstsmärta vilket kan ge misstanke om Akut Koronart Syndrom (AKS). Denna patientkategori utgör därför en betydande del av de patienter som den prehospitala vården kommer i kontakt med. Syftet med denna pilotstudie var att avlyssna och analysera ljudupptagningar av samtal gällande bröstsmärta bedömda av sjuksköterska. Detta för att kunna jämföra om de frågor som sjuksköterskan ställer överensstämmer med de vanligaste symtomen vid AKS som beskrivs i medicinsk litteratur och forskning.

  Totalt 36 ljudupptagningar av samtal gällande bröstsmärta valdes ut utifrån material som insamlats genom ÅSA II-studien. En mixad metod användes dels med kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats av egna anteckningar samt insamlande av kvantitativa data.

  Resultaten visade att sjuksköterskan på larmcentralen ofta ställde följdfrågor kring bröstsmärta hos patienten. Även frågor om dyspné förekom frekvent. Vad gäller övriga symtom kunde vi inte se någon struktur i sjuksköterskans bedömningar. I många fall saknades frågor och följdfrågor kring atypiska symtom. Det var även ovanligt med frågor kring symtom som kan minska misstanken för AKS. Samtalstiden verkar vara av mindre betydelse för kvaliteten i samtalen. Det förekom ofta en överprioritering av sjuksköterskans bedömning på larmcentralen jämfört med ambulansens prioritering. Däremot sågs ingen underprioritering.

  Studien visar på hur svårt det kan vara att bedöma medicinska tillstånd via telefon. Det finns anledning att tro att goda förkunskaper och relevant utbildning i kombination med uppdaterade och välutformade stöddokument är viktiga verktyg. Detta för att sjuksköterskan ska kunna göra bedömningarna på ett så tryggt och korrekt sätt som möjligt.

 • Pleil, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Taivaloja, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att ge cytostatikabehandling till patienter i ett palliativt skede: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Patienter som drabbas av cancer behandlas ofta med cytostatika, vilket kan ge biverkningar som påverkar patientens livskvalitet negativt. Sjuksköterskan har en nyckelroll när det gäller att observera och se förändringar av patientens allmäntillstånd. En god relation mellan patient, sjuksköterska och läkare är av största vikt för vårdens kvalitet. 

  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att ge cytostatikabehandling till patienter i palliativt skede. Metoden som användes var en litteraturöversikt. Åtta artiklar har analyserats, varav två var kvantitativa. Resultatet sammanställdes till tre huvudkategorier och åtta underkategorier. Sjuksköterskan ansåg att deras främsta uppgift var att ge en trygg och säker administrering av cytostatika. Resultatet visade att sjuksköterskan har en stor betydelse för att patienten ska känna sig trygg genom behandlingen. Kunskaper är viktiga och kan underlätta sjuksköterskans beslutsfattande gällande cytostatika. Sjuksköterskor som arbetar med att ge cytostatika till patienter i palliativt skede upplever ofta en påfrestning och stress i sitt arbete, samtidigt som de även känner en tillfredställelse av att hjälpa en utsatt människa.

 • Bernhardsson, Adam
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Kinander, Adam
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Stadslogistik: En utvärdering av mikro-konsolidering i Borås2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Urbanisering är en trend som har ökat och förväntas att fortsätta öka. 85 % av den totala befolkningen förväntas att leva i stadsområden 2050. Således ökar betydelsen av godstransporter i stadsområdet och godsrelaterade beslut blir alltmer avgörande vilket ställer krav på lösningar som tar hänsyn till både den ekonomiska och sociala betydelsen av gods. Dagens godstransporter inom stadsområdet bidrar till luftföroreningar och skadliga utsläpp, buller, negativa effekter på stadens infrastruktur samt utgör en trafikfara för människorna som vistas i stadskärnan. Det finns därför ett behov av att ökad godstransport inte påverkar livskvalitet, hälsa och det globala klimatet. Emellertid är merparten av godstransporter ineffektivt lastade vilket skapar onödig närvaro av godstrafik. Stadslogistik fokuserar på effektiv transportering av gods med hänsyn till den totala sociala kostnaden med kontinuerliga och långsiktiga åtgärder för ett hållbart samhälle och samtidigt använda resurser effektivt. Syftet med examensarbetet är att undersöka mikro-konsolidering för godstransporter i Borås innerstad och vidare identifiera framgångsfaktorer och utmaningar för en lyckad implementation av mikro-konsolidering. Resultatet presenterar kritiska framgångsfaktorer och deras betydelse för olika intressenter tillsammans med utmaningar och förutsättningar som behöver beaktas vid en implementation av mikro-konsolidering. Framgångsfaktorerna kan delas in i tre kategorier: finansiella, praktiska och sociala framgångsfaktorer. De finansiella framgångsfaktorerna berör hur mikro-konsolidering kan bli ekonomiskt självförsörjande samt hur verksamheten kan finansieras och ägas. De praktiska faktorerna berör hur den operativa verksamheten hanteras och slutligen presenteras de sociala faktorerna som innefattar samarbete och engagemang mellan involverade intressenter. Slutligen presenteras en mer specifik sammanfattning av potentiella utmaningar och rekommendationer för Borås Stad och vilka fördelar en mikro-konsolidering ger samtliga intressenter i stadsområdet.

 • Aderstedt, Anders
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Gabrielsson, Fredrik
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Organdonation: Anestesisjuksköterskans uppfattningar av att delta vid organdonation från avlidna2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering

  Forskning rörande perioperativa sjuksköterskors uppfattningar av att delta i organdonationsprocessen är ganska begränsad. De flesta studier är internationella och det kan vara svårt att applicera till svenska förhållanden. Studier som gjorts särskiljer inte perioperativ personal som grupp. Därmed blir det svårt att identifiera de olika personalkategoriernas uppfattningar från varandra.

  Syfte

  Studiens syfte är att kartlägga anestesisjuksköterskors uppfattningar av att delta i organdonationsprocessen från avlidna patienter.

  Metod

  Författarna har valt att göra en kvalitativ studie. Författarna intervjuade sex anestesisjuksköterskor på tre olika sjukhus, på olika sjukhusnivåer. Datainsamlingen har skett med öppna intervjuer som skrivits ut ordagrant och sedan analyserats med fenomenografi utifrån Alexanderssons modell.

  Resultat

  Resultatet presenteras i tre beskrivningskategorier. Uppfattningar i relation till professionen, uppfattningar i relation till ingående organdonationsteam och uppfattningar i relation till existentiella perspektiv.

  Diskussion

  Resultatet visar att anestesisjuksköterskan vill göra det lilla extra under operationen av respekt för donatorn men även för mottagarna av de olika organen. Anestesisjuksköterskan är av uppfattningen att det gästande uttagsteamet är lätt att samarbeta med, att de gärna informerar och berättar och att en positiv utveckling i samarbetet har skett över tid. Vid avstängning av ventilatorn under en organdonation upplever de att de tappar sin roll i teamet och att de som anestesisjuksköterskor inte har en tydlig funktion. Samtidigt vill de vara med hela vägen tills operationen är färdig. Stöd och support från sin egen organisation efter en organdonation uppfattas som bristfällig. De samtalar ibland sinsemellan i det team som varit engagerade i ingreppet ofta i samband med att operationssalen iordningställs efteråt. Någon organiserad debriefing inom organisationen verkar inte finnas.

 • Eurenius, Mario
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mens underwear: Exploring queer expressions in mensunderwear through post internet aesthetic asVaporwave.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This work explores norms of dress design by the use of post internetaesthetics in mens underwear. The exploration of underwear is based onmethods formed to create a wider concept of how mens underwear couldlook like regarding shape, color, material and details.

  Explorations of stereotypical and significant elements of underwear suchas graphics and logotypes has been reworked to create a graphical identitybound to a brand.

  This is made to contextualize the work aiming to present new options andvariety in mens underwear rather than stating examples using symbols orstereotypic elements.

  In the making of the examples for this work the process goes front and back from digital to physical using different media to create compositions of color, graphic designs and outlines using transfer printer, digital print, and laser cutting machine.

 • Hahn, Phyllis
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Flex: Exploring flexibility through solid and soft materials in woven structures2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This work places itself in the field of textile design, weaving and interactive objects. It explores how the combination of solid and soft materials in a woven structure affect its flexibility and pliability. By integrating solid materials as a weaving material the work aims to propose an alternative context for woven structures, not necessarily becoming fabrics but rather objects that can be interacted with. The design process consisted of series of workshops where woven samples were made on a hand loom, weaving frame and by hand. The result are three woven structures each of which show of different flexibilities attained through the combination of solid and soft materials. The pieces are meant to be interacted with and can be shaped in various ways by folding, stacking or connecting parts of the structure. Combining solid and soft materials with the weaving technique shows the potential of interactive structures and objects which propose multiple functions, and can be developed further into products for interior design or play.

 • Persson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Christensson, Lovisa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  “Generation Z, nu ska vi konsumera bättre”: En studie om hur sociala medier kan bidra till fler etiska klädköp2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens överkonsumtion har resulterat i förödande problem för både natur och oss själva. En av alla lösningar till att minska problemet är att tillverka och erbjuda etiskt korrekta produkter till konsumenter. Men trots att intentionen att köpa dessa produkter har ökat hos konsumenter, genomförs inte dessa köp. I samma veva som konsumtionen förändrats har en ny generation vuxit upp och blivit redo att konsumera - Generation Z. Generation Z skiljer sig från andra generationer i både attityd och handlande. De ägnar stor tid åt sociala medier där de utvecklar sina nätverk, ökar sin kunskap och finner inspiration. Om dagens forskning har rätt om denna generation, är det de som har möjlighet att vända den onda trenden med överkonsumtion och få konsumenter att handla på ett mer etiskt korrekt sätt. Syftet med studien är att undersöka hur generation Z uppfattar vad som visas på sociala medier, samt hur denna information sedan används i praktiken. Detta undersöks för att se om sociala medier kan påverka generation Z till att genomföra fler etiskt korrekta köp. Med ett synsätt baserat på en teori som säger att det finns ett gap mellan etisk intention och genomförande, är det därför viktigt för både kunder och företag att förstå vad det är som påverkar konsumenter till att faktiskt genomföra ett köp. Om denna kunskap inte uppdagas, kommer problemet kvarstå. Forskning på generation Z är idag väldigt begränsad, på grund av detta har en kvalitativ tvärsnittsdesign med semistrukturerade gruppintervjuer genomförts. Val av metod härleds till att den var bäst lämpad för att uppnå en djup förståelse om ämnet under en kort tid. Undersökningen baseras på fyra fokusgrupper med tre till fem respondenter i varje grupp, totalt 17 personer. Intervjuerna ägde rum i Borås och utfördes på kvinnor i åldern 16-25 år. Utifrån resultatet från empirin och analysen kunde trovärdiga slutsatser om generation Z och dess användning av sociala medier dras. Generation Z använder sig frekvent av sociala medier. De främsta användningsområdena är för att hålla kontakten med omvärlden, inspireras och hämta information. Dessa användningsområden varierar beroende på vilken plattform som används. Nyheter som prioriterades på sociala medier var sådant som snabbt fångade intresset och var lättillgängligt att läsa. Det var också av vikt att informationen kom från en trovärdig källa. Gällande reklam från influencers på sociala medier var det också viktigt att produkten kunde kopplas till personen i fråga, det vill säga även här behövde källan vara trovärdig. Hos generation Z var gapet mellan intention och genomförande av etiskt korrekta köp påtagligt. Slutsatserna som drogs från intervjuerna var att sociala medier bör användas som ett verktyg för att minska gapet då det påverkar konsumenter till hög grad. Majoriteten av respondenterna ville genomföra etiskt korrekta köp, men hänvisade till diverse faktorer som påverkade genomförandet. Främst var okunskap anledningen till att mindre “bra” köp gjordes. Antalet etiska köp kan ökas genom snabbläst information om hållbarhet på sociala medier.

 • Tallvod, Lynn
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sadvertising: Communicating the problems of the fashion industry2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This work serves as a way of communicating the dark side of fashion to provoke change. Consumers is placed in the loop that consists of consumerism, fast fashion and advertising, and this work will try to expose that loop. This work aims to critique how fashion is consumed and sold through printing images from the dark side of fashion in combination with texts from advertisements to open up a conversation. The method to do this is by digital printing and transfer printing images from the dark side of the fashion industry on sustainable materials, combining the images with advertising texts. Through this the viewer is invited into conversation about the problems with subtle provocation by making the viewer emotionally involved.

 • Stasiulyte, Vidmina
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  The Aesthetics of the Invisible: Foundations for Sonic Fashion2018Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Aural experience and sound thinking, in contrast to visual experience and image thinking, change the fundamental manifestation and perception of a dressed body: from looking and being seen to listening and being heard. Looking at and listening to a body that is wearing high heels are fundamentally different experiences. Although sound is an element of dress and identity, the visual sense is predominant in fashion and fashion education, and fashion is essentially understood to be a system of visual components. As an alternative to this dominant focus on the visual, this research investigates the sonic aspects of fashion, approaching them as largely unexplored and potentially interesting ontological alternatives with which to create an understanding of fashion that goes beyond visual stimuli.

  The primary aim of the research presented in this thesis was to develop an introductory programme for sonic fashion that suggests a shift in focus – from visual perception and appearance to sonic. The programme consists primarily of ontological theory components: methods, tool-shifters, terms, definitions, and categories.

  The research was conducted through investigations of sonic dress and sonic expressions, which were approached as interactions between the body and dress that occur during the act of wearing. Sonic aspects were explored on a fundamental level – i.e. the natural (physical) sounds of dress – in a manner that is relatively unprecedented in the fashion field, and so the research was experimental and speculative.

  Knowledge regarding sonic expressions was collected using sound-based thinking in the form of listening/sounding research artefacts, which raised ontological questions; What is a sonic silhouette? How a sonic silhouette is created?

  The research was conducted by exploring, recording, and systematising sounds arising from body-dress and dress-dress interactions, as well as speculative experimental workshops with students and case study involving people with differing seeing abilities.More generally, the research broadens our conception of fashion aesthetics by presenting a new direction for the fashion design field; a non-visual aesthetic that is based on sonic expression, wherein sound is considered to be a design/design thinking material and an alternative way of defining a silhouette.

 • Jonsson, Anna
  et al.
  Egels-Zandén, Niklas
  Hagberg, Johan
  Lammgård, Catrin
  Sundström, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Handelns digitalisering och förändrade affärer2017Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Den pågående digitaliseringen av samhället blir allt tydligare inom handeln, som både påverkar och påverkas av utvecklingen. Digitaliseringen är inte avgränsad till e-handel utan omfattar hela handeln. I detta forskningsprojekt har vi särskilt intresserat oss för hur digitaliseringen påverkar handelns affärer i dubbel mening, det vill säga dels sättet på vilket ett handelsföretag gör affärer, dels den fysiska butiken, affären, där handeln till största del fortfarande sker.

  Projektet har haft följande övergripande forskningsfrågor:

  • Hur förändras handelns affärsmodeller av digitaliseringen och vilka förändringar ger de upphov till för den fysiska butiken?
  • Hur påverkar dessa (o)förändrade affärsmodeller handelns möjligheter till värdeskapande för konsumenter och samhället i övrigt?
  • Hur kan förändrade möjligheter till värdeskapande tillvaratas av handelns företag och medarbetare? Studien, baserad på 50 intervjuer och observationer av åtta detaljhandelsföretag som representerar olika branscher och storlek, har genomförts i tre delprojekt:

  1. Mot förändrade detaljhandelsformat som kombinerar fysiskt och digitalt

  Med utgångspunkt i kundmötet kan man identifiera fyra ömsesidigt relaterade element genom vilka detaljhandeln digitaliseras: utbytesprocesserna, aktörerna, platserna och erbjudandena. Genom digitalisering av dessa element och deras sammankopplingsker en ökad hybridisering av fysiskt och digitalt som mer eller mindre påverkar alla former av handel. I denna sammankoppling erbjuder de fysiska butikerna ett antal fördelar som kan utmanas men också förstärkas och bli allt viktigare i en ökande digitalisering. Digitaliseringen av de fysiska butikerna sker genom att de blir del av e-handelns infrastruktur, konsumenters ökade användning av mobila digitala tekniker, och ökat inslag av digitala tekniker i butikerna. Utifrån den fysiska butikens fördelar, drivkrafterna för digitalisering av fysiska butiker samt hur de fysiska butikerna påverkas kan vi identifiera fem potentiellt framväxande handelsformat.

  2. Aktiviteter i utbytesprocessen

  Utbytesprocessen inom detaljhandeln kan delas in i tre aspekter: transaktion, kommuni kation och distribution. Transaktionsaspekten belyses i rapporten genom den förändrade köpprocessen. Distributionsaspekten belyses utifrån de förändrade varuflöden som uppstår i takt med ökad digitalisering inom handeln och kommunikationsaspekten belyses genom ökad transparens. Köpprocessen: Den digitaliserade konsumenten är inte sällan uppkopplad dygnet runt och interagerar med olika gränssnitt under sin köpresa. De lämnar digitala spår somi sin tur möjliggör för företag att systematiskt lagra information om köpbeteenden. Den fysiska platsen har inte längre samma betydelse för köpet. Konsumenter har blivit mer flexibla kring hur, var och när köp kan äga rum, även om det finns geografiska skillnader. Digitalisering kan för konsumenter innebära större makt i form av bättre förhandlingslägen och högre produktkunskap, men även att konsumenter med lägre digital kompetens riskerar att marginaliseras. Samtidigt kräver konsumenter mer av en relation än tidigare och är mer skeptiska, vilket gör det svårare för företag att underhålla äkta relationer.

  Varuflöden: Butikens varuflöden kan i stort sett delas upp i två flöden: till butik och från butik. Traditionellt har fokus inom logistiken varit till butik men digitaliseringen harfått butiker att arbeta mer med flödena från butik till konsumentens ombud eller hem, ”den sista milen”. Varje godstyp, och bransch, har specifika logistiska förutsättningar för att leverera varor till kund och i rapporten diskuteras kläder, dagligvaror, möbelvaror och byggvaror. Ingen logistisk lösning passar alla men effektiva leveranser förutsätter synkroniserade varuflöden mellan samarbetspartners. Den stora utmaningen blir hur detaljhandelsföretag kan möta konsumenterna önskemål om snabbare och flexiblare leveranser, samtidigt som mål som kostnadseffektivitet och miljömässig hållbarhet ska kunna uppnås.

  Transparens: Via smarttelefoner och appar flyttar digitaliseringen hållbarhetsfrågorna in i de fysiska butikerna. Det kommer i framtiden inte att räcka med att anställa en avdelning hållbarhetsspecialister som hanterar hållbarhets-frågorna utan medarbetarna måste bli mer delaktiga.

  Digitalisering leder till ökad transparens som väl använtkan öka försäljning och (tvärt emot vad företagsledareverkar anse) skydda mot mediala skandaler. Denstörsta transparensutmaningen verkar vara att få framnödvändig information och att vara transparent. Demest omdanande konsekvenserna av digitalisering ochtransparens verkar vara att det ställer krav på förändradorganisering av värdekedjor: kortare kedjor, färreleverantörer, färre agenter, större förståelse för kedjan,samarbete med leverantörer vars affär stödjs av transparensoch så vidare. För detaljhandelsföretag som till exempel harbyggt sin affär på ett brett sortiment av lågprisprodukter inköpta via agenter utgör transparenstrenden således en obehaglig utveckling. För små och medelstora företag med nära samarbete med ett fåtal leverantörer utgör det å andra sidan en möjlighet att inta en ledande roll och differentiera sig från de större bolagen.

  3. Organisering av handelns digitalisering

  Handelns digitalisering, oavsett hur den förstås och tolkas, innebär och medför förändringar som måste organiseras och ledas av människor. Vår studie pekar på behovet och betydelsen av att utgå från kundens upplevelse, om möjligheter till fler men samtidigt ”sömlösa” köptillfällen och att butiken fortsatt kommer att spela en viktig roll. Vi ser hur en digital handelslogik växer fram genom de nya affärsmodeller som digitalisering medför och erbjuder – och behovet av att integrera hela värdekedjan, inte minst för att bättre kunna möta och interagera med kunden. Vi utläser ett tydligt behov av att samordna det digitala med det fysiska och att matcha det nya med det gamla, genom att låta olika personer med olika kunnande arbeta tillsammans. Det ställer krav på ökad samordning och behovet av ett större kunskapsutbyte mellan olika organisationsfunktioner till följd av krav om ökad transparens.

  I termer av affären som fysisk butik ser vi sammanfattningsvis hur digitaliseringen både förstärker och förändrar butikens roll – och att denna i framtiden inte bara kommer att ha en roll utan flera olika roller. Våra studier visar hur företag i handeln lägger olika vikt på den fysiska butikens roll och graden av digitalisering. Från Gekås position där den fysiska butiken i Ullared har mycket stor betydelse men med relativt låg grad av digitalisering till motpolen Mat.se med hög grad av digitalisering och helt utan fysiska butiker och företag som Nudie Jeans, Ikea och Ica på olika sätt balanserandes i gränsytan mellan det digitala och det fysiska. Våra resultat visar även hur den digitala transformationen kan betraktas som en balansakt mellan det nya och det gamla, det digitala och det fysiska, det lokala och det centrala/globala.

  I termer av hur man gör affärer ser vi sammanfattningsvis hur digitaliseringen ledertill, eller skapar möjligheter för, innovationer av affärsmodeller genom förändringar av format, aktiviteter och organisering, det vill säga förändringar i hur handeln skapar och tillvaratar värde. Våra resultat pekar på att de fysiska butikerna utgör en del av dessa framtida format, aktiviteter och deras organisering. Vi kan också konstatera att de företag som vi har studerat har varit snabba på att diskutera och söka nya sätt att utveckla, eller förfina, sina affärsmodeller, men även att många utmaningar återstår ännu.

 • Patrik, Stoopendahl
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sundström, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Putting the customer back into the customer relations management paradigm2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract

  In retailing, customer relationship management techniques developed rapidly in the mid 1990’s with the help of applied IT and have become known as customer relationship management, i.e. CRM (Minami & Dawson, 2008). Modern CRM is often based on data mining techniques and has proven useful to innovations and efficiency (Ngai et al., 2009) but also important for effective customer care, retaining customer, identifying both valuable and non-valuable customers and building loyalty programs.  When studying strategies on customer relationship management (CRM), research literature show that much of the operations have been carried out with a short-term perspective of the customer (Karlicek, Chytková, Tyll & Mohelská, 2014) extracting knowledge about customers with a focus on the exchange of goods (Vargo & Lusch, 2004), using a customer-facing level (Reinartz, Krafft & Hover, 2004). When CRM was introduced the opportunity to build better relationships with customers was the motivator, and with the help of database creation, analysis, selection, and targeting, organizations welcomed the information technology revolution (Winer, 2001). It seemed like CRM primarily was viewed as investments in technology and software, providing organizations with formalized CRM processes in terms of relationship initiation, maintenance, and termination (Reinartz, Krafft & Hover, 2004).

  In contemporary consumer markets with retailers becoming global, and online actors growing by the minute, the competition have made many firms leave the prioritized work with building long-term relationships (maintenance) in exchange for winning customers (initiation). A vast majority of today’s consumer-based-firms use CRM-program and the market for software programs is endless, growing more than 3200% since 2011 reaching about 5000 different platforms within marketing technology and CRM in 2018 (Cues, 2018). Key performance indexes on CRM-metrics are often focused on number of customers, conversion rate, frequency, time-to-purchase, cost per order, and campaign outcome. Retail chain stores are known to use this kind of customer metrics more than individual retailers (Bjorn & Matteo, 2016). Customer relationship managers also have a tendency to focus on measuring the measurable, seeking to bond customers to their brands by offering an additional incentive pose (Dowling & Uncles, 1997). All of the above-mentioned CRM metrics are believed to be the right tools to a more loyal customer but there are few evidences proving their effectiveness (Sansone & Colamatteo, 2017). However, some firm managers have seen the potential in using CRM challenged by a changing consumer pattern and an increase of touch-points stimulating omni-channel strategies i.e. product recommendations on web sites, product discussions on social medias, sharing of photos etc (Chen and Popovich 2003).  Further development within the field of Internet of Things and Artificial intelligence adds to the complexity of data processing as connected everyday object are becoming online and autonomous, and generating information accessible for companies to process and include in the bigger picture that is CRM. To marketing professionals today, the challenge is not about collecting more data, but to use data and insight that is relevant in regards to their overall strategic goals. It seems that the retail sector are facing serious challenges on how to understand and to manage customer relationships in an evolving technological everyday “consumer culture” (Arnould & Thompson, 2005), and we suggest that marketers still have a lot to learn by understanding and using existing knowledge on data analysis and in-depth customer insight.

  In this paper we have the purpose to identify what in the narratives of a large Swedish online retailing company is missing in terms of CRM in the strive of both initiating new customer relationships as well as maintaining old ones. The academic/theoretical purpose is to elaborate on the profound need for connecting consumer cultural knowledge with data-driven analytic skills, applied professional skills along side with strategic company goals within CRM. Together, this may lead to better data and consumer insights, and thus improved performance of the retailer. The structure of the paper starts with a literature framework, followed by a methodological description of how data from the case study was collected, ending with the case study and a concluding discussion. 

 • Jain, Sheenam
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Sundström, Malin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Peterson, Joel
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mass Customized Fashion: Importance of Data Sharing in the Supply Chain2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction

  The presence of mass customization (MC) in the fashion industry was recognized a long time ago, but still, has not reached its full potential. Surprisingly, MC is still confused with mass produced ready-to-wear fashion (Fiore, Lee, & Kunz, 2004). MC is a production strategy to generate individual uniqueness at low cost, where globalization and technological improvements, has made the fashion industry even more competitive (De Raeve, Cools, De Smedt, & Bossaer, 2012). In our contemporary fashion retail world with an expanding supply from omni-channel retailers and e-tailers, the market for fashion has become overwhelming, and might become a serious threat to sustainability if the industry keeps on producing to an overheated market (Claudio, 2007). With an overflow of fashion products, retail strategies are changing, embracing motivational drivers such as individualization of shopping in terms of services, often illustrated as curated retailing[1] (Sebald & Jacob, 2018). This phenomenon could be seen as mass customization of services, where retailers are trying to tailor both online and offline shopping experience to every unique customer with the help of personal shoppers and/or advices, combined with individual offerings and campaigns (price, delivery costs, brands, and customer happenings). But where can we identify true MC with promising ideas, contributing to a more sustainable fashion industry?

  Today, individualized offering in terms of garment’s style, fit and color can be found on many online mass customization stores, with limited reach to physical stores mainly because e-channel makes information collection and order processing faster and easier (Li, Huang, Cheng, & Ji, 2015). For instance, the Swedish online retailer Tailor Store AB, started offering mass-customized shirts for men in the year 2003 (“Tailor Store: One Size Only – Yours. Skräddarsydda skjortor.,” n.d.). This online fashion retailer has an interactive online product configurator that allows the customer to tailor the shirt according to individual needs and wants. People can change the style, fabric and fit by interacting with their online product configurator. However, a configurator like that increases the complexity of production processes (Mukherjee, 2017) and affects the objective of low costs. Many operations still require manual work like adapting the standard size pattern to the newly obtained measurements, adjusting the production plan, as every garment is unique in some way. This becomes a hindrance to achieve cost-efficiency and hence is an unresolved issue from the industry point of view (Zancul, Durao, Rocha, & Silva, 2016). Due to the need of manual work described above, the so called mass customization can’t really be seen as “mass” produced. In addition, another company called Unmade (“Home | Unmade,” n.d.), realized a business opportunity in this regard. It introduced an online platform that connects the customer and manufacturer by transforming customer needs into production ready information. With this platform they combined the roles of various supply chain actors to provide a common solution for several participators.  

  It can be inferred from the above instance that every actor in the fashion supply chain holds a certain type of end-user data. It is not certain, however, that there is an effective mechanism of information sharing within the fashion chain, even if many agrees upon the promising future for MC. MC requires an integrated supply chain to facilitate seamless information flow. This can provide additional data that can be utilized for designing an efficient MC Service and in turn enhancing customer experience (Grieco et al., 2017).

   

  Purpose & Research Question

  Currently, the major reason for disintegration in the MC supply chain is due to competition. Because of which the manufacturer offer standardized garments through retailers and customized garments through their online channel (Li et al., 2015). We believe that the fashion industry is ready to seek joint ventures among its various actors to innovate the processes that can facilitate mass customization. There is a need for the actors to recognize the value of data they possess for the development of the fashion industry as a whole. In this regard, the aim of this paper is to address the following research question:

  What kind of data is available in the fashion supply chain and what are the barriers that restrict various actors to share this data and work together to cater to the mass customization business model?

   

  Design/methodology/approach

  We plan to present a Swedish case study based on interviews with various stakeholders (fashion designers, textile designers, fabric manufacturers, garment manufacturers, merchandisers, logistics & operations manager, and retailer) in the supply chain of a mass customization company.

  Findings

  We hope to present a case indicating that the promising idea with mass customization does not have to mean the downfall of the retail stores. In fact, the phenomenon should provide retailers with an opportunity to make use of the upcoming digital technologies, internet of things (IoT) and big data analytics for providing high-value services and unique experiences that drive the customers to the stores. Our ambition is to identify opportunities with data sharing and joint ventures with the common goal of designing a customer-centric supply chain that offers a completely customized purchasing experience, truly transforming the fashion retail industry.

  Preliminary findings from projects performed by one of the authors, supports the idea that data in the fashion supply chain is crucial in understanding customer behavior and knowing their preferences. Handling this big data smartly can give answers to umpteen questions related to but not restricted to most promising customer attribution channels and technologies (Shao & Li, n.d.). This data cannot only help in personalization but also target offers at point of sale and other touchpoints (any point of interaction with the customers), blending their offline and online presence (Meyer & Schwager, 2007).

  The most common type of data collected by the retailers is the customer’s purchase history, which does not help to comprehend each customer’s interests and preferences. The data collected by the retailers is of utmost importance as it is collected directly from the customer. However, the type of data that the retailers are gathering is not sufficient. According to a Forrester study, over 60% of the customers are willing to provide information directly to the retailers by filling short surveys or questionnaires. However, only 39% retailers are actually practicing this. In addition, the kind of information asked is not the ones customer actually would like to share (Murray & Consulting, 2017). The end aim should be an on-demand supply chain where it’s not just customization. Customization requires active participation from all the actors in the supply chain, so it is also the ability to re-stock the shops more efficiently and respond to trends quicker.

  [1] ”Curated retailing combines convenient online shopping with personal consultation service to provide a more personalized online experience through curated product selections, orientation and decision aids, and tailor-made solutions based on the customer's preferences” (Sebald & Jacob, 2018, p 189).

   

 • Kooroshnia, Marjan
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Landin, Hanna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Dumitrescu, Delia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Silent colours: Designing for wellbeing using smart colours2018Inngår i: Abstracts of the international colour association (AIC) conference 2018: Lisbon, Portugal 25-29 September 2018, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  When used within textile printing, smart colours have expanded the design possibilities for textile patterns as relates to both motifs and, more importantly, uses. Smart colours suggest new functionalities and provide specific perceptions, reactions, and activities in terms of usage. At the same time, the need for peripheral information sources that are less intrusive than many of the everyday devices of the present has continuously been addressed to improve wellbeing, e.g. by making life more manageable and meaningful through the use of technology in everyday life. We aim to increase knowledge of the design qualities of smart colours, which is of use in relation to creating non- or less intrusive ways of displaying peripheral information. This paper focuses on the character of colour transition and discusses different colour-changing possibilities with regard to surface patterns; that is, from the perspectives of different levels of change and complexity and in relation to levels of intrusiveness and information comprehensibility. 

 • Gantasala, Sudhakar
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Luneno, Jean-Claude
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi. Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Aidanpää, Jan-Olov
  Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Investigating How an Artificial Neural Network Model Can Be Used to Detect Added Mass on a Non-Rotating Beam Using Its Natural Frequencies: A Possible Application for Wind Turbine Blade Ice Detection2017Inngår i: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 10, nr 2, artikkel-id 184Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Structures vibrate with their natural frequencies when disturbed from their equilibrium position. These frequencies reduce when an additional mass accumulates on their structures, like ice accumulation on wind turbines installed in cold climate sites. The added mass has two features: the location and quantity of mass. Natural frequencies of the structure reduce differently depending on these two features of the added mass. In this work, a technique based on an artificial neural network (ANN) model is proposed to identify added mass by training the neural network with a dataset of natural frequencies of the structure calculated using different quantities of the added mass at different locations on the structure. The proposed method is demonstrated on a non-rotating beam model fixed at one end. The length of the beam is divided into three zones in which different added masses are considered, and its natural frequencies are calculated using a finite element model of the beam. ANN is trained with this dataset of natural frequencies of the beam as an input and corresponding added masses used in the calculations as an output. ANN approximates the non-linear relationship between these inputs and outputs. An experimental setup of the cantilever beam is fabricated, and experimental modal analysis is carried out considering a few added masses on the beam. The frequencies estimated in the experiments are given as an input to the trained ANN model, and the identified masses are compared against the actual masses used in the experiments. These masses are identified with an error that varies with the location and the quantity of added mass. The reason for these errors can be attributed to the unaccounted stiffness variation in the beam model due to the added mass while generating the dataset for training the neural network. Therefore, the added masses are roughly estimated. At the end of the paper, an application of the current technique for detecting ice mass on a wind turbine blade is studied. A neural network model is designed and trained with a dataset of natural frequencies calculated using the finite element model of the blade considering different ice masses. The trained network model is tested to identify ice masses in four test cases that considers random mass distributions along the blade. The neural network model is able to roughly estimate ice masses, and the error reduces with increasing ice mass on the blade.

 • Thunuguntla, Rahul
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mahboubi, Amir
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Ferreira, Jorge
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Taherzadeh, Mohammad J
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Integration of Membrane Bioreactors with Edible Filamentous Fungi for Valorization of Expired Milk2018Annet (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Around 29 million tons of milk end as waste yearly in Europe, representing an environmental issue but also a potential substrate for biological valorization given its nutritional value. Aspergillus oryzae and Neurospora intermedia are edible filamentous fungi with dissimilar metabolism when grown in expired milk. Neurospora intermedia is more devoted to lactose consumption; 68 and 57% of lactose was consumed after cultivation in expired milk and its liquid fraction, respectively. Aspergillus oryzae consumed less lactose in expired milk (14%), but led to better microfiltration characteristics of the final effluent due to fat and protein degradation. A two-stage fed-batch cultivation using membrane bioreactors (MBRs) was developed, bringing together both fungal metabolic characteristics when grown in 70% diluted expired milk. In the first MBR, A.oryzae degraded fat and protein, improved microfiltration, and produced ca 11 g/L of biomass. In the second MBR, N. intermedia consumed the remaining lactose in the permeate and originated ca 7 g/L of biomass. The developed system was successful for valorization of non-sterile milk due to the balance between consumption of bacterial growth-derived acids, consequent pH, and fungal enzymatic activities. Besides, a final clear effluent (83% reduction of COD) was obtained, which is of interest considering wastewater treatment.

 • Linnusson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Johansson, Ulf
  Dept. of Computer Science and Informatics, Jönköping University.
  Boström, Henrik
  School of Electrical Engineering and Computer Science, Royal Institute of Technology.
  Tuve, Löfström
  Dept. of Computer Science and Informatics, Jönköping University.
  Classification With Reject Option Using Conformal Prediction2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper, we propose a practically useful means of interpreting the predictions produced by a conformal classifier. The proposed interpretation leads to a classifier with a reject option, that allows the user to limit the number of erroneous predictions made on the test set, without any need to reveal the true labels of the test objects. The method described in this paper works by estimating the cumulative error count on a set of predictions provided by a conformal classifier, ordered by their confidence. Given a test set and a user-specified parameter k, the proposed classification procedure outputs the largest possible amount of predictions containing on average at most k errors, while refusing to make predictions for test objects where it is too uncertain. We conduct an empirical evaluation using benchmark datasets, and show that we are able to provide accurate estimates for the error rate on the test set.

 • Kahoush, May
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Behary, NemshwareeENSAIT.Cayla, AurileENSAIT.
  Comparison of three different methods for immobilizing redox enzymes on a multi-filament conductive carbon yarn2016Konferanseproceedings (Fagfellevurdert)
 • Kahoush, May
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Behary, Nemeshwaree
  ENSAIT .
  Cayla, Aurélie
  ENSAIT.
  Guan, Jinping
  Soochow University .
  Nierstrasz, Vincent
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bio-Electro-Fenton for the Treatment of Textile Wastewater2018Inngår i: Proceedings of the 10th International Conference of Fiber and Polymer Biotechnology / [ed] Jürgen Andreaus, 2018, Vol. 1, s. 73-74, artikkel-id OP 22Konferansepaper (Fagfellevurdert)