12345 1 - 50 of 245
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Fagerlund, Sanela
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Yngre patientens upplevelser och behov av stöd och information efter en stroke: en litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Stroke är en vanlig sjukdom som drabbar många patienter varje år i Sverige. Det är en allvarlig sjukdom, med ofta plötsligt insjuknande, där konsekvenserna för individen kan vara dramatiska. En majoritet av patienterna är äldre, men det är inte ovanligt att yngre patienter i arbetsför ålder drabbas av stroke. Min misstanke inför det här arbetet var att yngre patienter som drabbas av stroke har andra upplevelser och behov än de äldre patienter som drabbas av stroke. Syftet har därför varit att genom en litteraturstudie med kvalitativ ansats gå igenom aktuell forskning om yngre patienters upplevelser och behov av stöd och information efter en stroke. Åtta kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar har inkluderats och analyserats. Efter dataanalysen har teman och subteman arbetats fram. Tre huvudteman framstod; upplevelser vid insjuknandet, livet efter en stroke och behov av stöd och information. Under dessa tre huvudteman presenteras subteman för mer detaljerad och strukturerad analys. Aktuell forskning visar att den studerade patientgruppen upplevde bristande information från sjukvården avseende sitt sjukdomstillstånd, riskfaktorer, prognos och förlopp. De upplevde även bristande stöd avseende åldersanpassad vård och rehabilitering samt adekvat uppföljning och stöd efter insjuknanadet.

  Resultatet visar att insjuknandet är dramatiskt för dessa patienter och väcker många starka känslor. Deras liv och tillvaro förändras plötsligt. Vidare visar resultatet att detta är en patientkategori som inte upplever att de får tillräckligt med stöd och information om sin sjukdom eller situation. Varken sjukvården eller informationen upplevs som individ- eller åldersanpassad. Stora förbättringsmöjligheter finns för både sjukvården och kommunen att bättre informera, stödja och rehabilitera dessa patienter för att ge dem optimala möjligheter att återvända till ett så normalt liv och tillvaro som möjligt.

 • Feufel, Simon
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Peterzéns, Jonathan
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patienters upplevelse av att flytta från IVA till allmän vårdavdelning: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intensivvård blir allt vanligare då dagens teknik gjort att det är möjligt att behandla svårare tillstånd. Miljön på IVA skiljer sig från en allmän avdelning både vad det gäller personal och medicinsk utrustning. På IVA är det en-till-en vård samt uppkoppling till övervakningsutrustning och på den allmänna avdelningen förväntas patienten vara mer självständig. Denna skillnad i vårdnivå gör att flytten mellan dessa avdelningar kan bli en traumatisk upplevelse.

  Syftet med denna studie är därför att undersöka patientens upplevelse av att flytta från IVA till en allmän vårdavdelning. Uppsatsen gjordes i form av en litteraturstudie där 10 kvalitativa artiklar analyserades med hjälp av Axelssons (2008, ss. 173-188) metod. Patienterna upplevde flytten från IVA till allmän avdelning som att färdas mot otrygghet, detta för att de upplevde att allt stöd försvunnit och de var tvungna att lämna IVA. Patienterna beskrev vidare att flytten innebar en ovisshet om framtiden och att det fick de att känna sig som en i mängden, något som bottnade i rädslor för den nya miljön och känslan av att inte bli sedd. Slutligen resulterades allt i att patienterna upplevde flytten som vägen tillbaka till hälsa, den beskrevs som en krävande upplevelse men också ett steg i rätt riktning och en friare miljö.

 • Flodin, Pontus
  Folkbiblioteken och mångspråkigheten: En intervjustudie om folkbiblioteken i Malmös arbete med mångspråkslitteratur2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  By interviewing informants from six different libraries this study aim towards knowledge about which methods the libraries use to provide books in minority languages and how they take on questions concerning different groups and their particular needs. The study is based on the following research questions: Which factors govern how the different libraries work with books in other languages than Swedish? How do the libraries think when it comes to different language groups and their needs? How do the libraries consider the acquisition of books in the multilingual field? With the answer to those questions as a basis the study aims at investigating which factors govern the way the libraries work with the subject and how it affects the visitors in a bigger perspective. The results of the study show that the libraries are extremely dependent of budget, resources and the initiative from the librarians themselves as a result of vague and deficient guidelines and control documents. This results in a system where the working methods tend to be loose and controlled by cultural or normative elements. A lot of the informants explain that a reason could be the reorganization among the libraries as well as identity crisis in the library field in general.

 • Gómez Macías, Maria
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Rungsaridworakarn, Chonlatorn
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Instagram as a mirror: A study on how identification based on homophily impacts followers’ purchase intention on Instagram2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: This thesis aims to research how homophily affects followers/consumers’ attitudes towards Instagram fashion influencers. In particular, the purpose is to investigate if the perceived level of identification (evaluated according the homophily variables and types of identification) between followers/consumers and fashion influencers is one of the drivers behind followers/consumers’ engagement on Instagram. Additionally, consumption patterns on Instagram will be further investigated, paying special attention in determining if followers/consumers’ identification with fashion influencers have an impact on their purchase intention towards the fashion products the influencer endorses.

  Methodology: This thesis uses an abductive research approach, together with qualitative methods to fulfill its aim and answer the research questions. The empirical data were gathered through an in-depth interview which eight participants, sampled by purposive sampling ,answered. Subsequently, the interviews were transcribed, coded, and analysed using thematic analysis. The main limitations of the research are the facts that the participants live in the same area and are approximately the same age. Thusly, the transferability of the results mightbe complicated.

  Findings: The findings of the analysis point out that followers/consumers’ engage with fashion influencers at an interpersonal level, through realization of sharing similar interests and values. Participants have also shown a desire of becoming even more similar to their favourite influencers by altering the beliefs they have in common with them. From the perspective of the theory of Homophily-Heterophily, the engagement between followers and influencers is affected by both, value and status homophily. On the other hand, it has also been demonstrated that identification influences followers/consumers’ purchase intention towards the fashion products influencers endorse on Instagram.

  Contributions: This paper contributes to the academia by investigating followers/consumers’ purchase intention through the theories of Identification and Homophily-Heterophily. Additionally, the context of Instagram, as well as, the qualitative nature of this investigation are novelties on this field of study. Fashion companies and influencers can also benefit from the results of this research, since they would be able of creating better collaborations.

 • Hedberg, Marie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Vesterlund Rundgren, Eva-Marie
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskors upplevelse av samvetsstress: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskans arbete, förhållningssätt och arbetsmiljö regleras i etiska koder, lagar och förordningar. Hen visar omsorg om patienten genom omvårdnad i dennes hela kontext. Trenden är att sjuksköterskan skall vårda personcentrerat och inte bara utföra uppgifter av teknologisk karaktär, det förstnämnda ställer krav på empati. En god omsorg och ett personcentrerat arbetssätt kan ses som en utmaning att hantera i sjuksköterskans arbetsmiljö. När sjuksköterskan inte klarar detta kan hen utveckla samvetsstress.

  Litteraturöversikten syftade till att beskriva upplevelsen av samvetsstress. Artikelsökning i databaser på termen compassion fatigue genomfördes och en blandning av kvalitativa och kvantitativa studier från Nordamerika, Kina och Portugal granskades. Totalt 12 artiklar samt en avhandling inkluderades i översikten. Resultatet delades in i tre huvudkategorier och totalt 14 subkategorier. Kategorierna besvarar frågeställningarna: faktorer som påverkar samvetsstress, symtom på samvetsstress och hur sjuksköterskor hanterar samvetsstress. Påverkansfaktorer var erfarenhet, förmåga till gränssättning, organisatoriska faktorer och svåra etiska frågeställningar. Symtomen var avskärmning, minskad tolerans, upplevelse av inkompetens och fysisk utmattning. Sjuksköterskan hanterar samvetsstress genom att prioritera sitt sociala liv, söka ledighet, byta patient, utbilda sig och byta arbete. I studier inom området råder en viss begreppsförvirring och olika forskare studerar och tolkar begreppen olika. Sjuksköterskor och organisationer har en begränsad kunskap om fenomenet. Bredden i funna studier bidrar med kunskapsunderlag om fenomenet samvetsstress. Utbildningsinsatser om fenomenet samvetsstress både inom utbildningsväsendet, för organisationen och sjuksköterskor i klinisk verksamhet är indicerat för att arbeta preventivt mot utveckling av samvetsstress.

 • Holm, Carolina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lundqvist, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Administrativ personals upplevelse av pulsmöte inom hälso- och sjukvård: En kvalitativ studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flera av Sveriges sjukhus har implementerat arbetssätt baserat på lean, ett arbetssätt som från början utformades efter industrin för att effektivisera arbetet. Lean -organisationen kan också benämnas som resurssnåla organisationer då arbetssättet är baserat på att det endast används de resurser som är av värde för kunden och tar bort faktorer som inte är direkt nödvändiga för utförandet av arbetsuppgifterna. Hur arbetsplatserna använder sig av lean varierar och ibland plockas endast delar ut för användning. Pulsmötet och pulstavlan är ett visualiseringsverktyg inom lean som författarna intresserade sig för. Författarna vill i studien undersöka hur den administrativa personalen inom hälso- och sjukvård upplever pulsmötet.  Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där fem semistrukturerade intervjuer med administrativ personal på olika arbetsplatser genomfördes. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys, där fyra kategorier plockades ut.

  Resultatet visar att den administrativa personalen upplever att pulsmötet underlättar arbetet i förhållande till information och kommunikation. Största delen av pulsmötet för den administrativa personalen är just kommunikationen. Resultatet visar också en liten delaktighet för den administrativa personalen, men trots detta att samarbetet upplevdes bättre efter införande av pulsmöte. Respondenterna upplever att arbetsbelastningen på arbetsplatserna är hög, vilket författarna inte uppfattar stå i relation till pulsmötet, resultatet tyder dock på att användning av pulsmöte och pulstavla kan ha en positiv effekt på arbetsmiljön. Resultatet visar att upplevelsen av pulsmötet hos den administrativa personalen överlag är positiv men att det finns en tydlig skillnad beroende på hur strukturerat mötet är och om det är tydligt kopplat till arbetssättet för övrigt.

 • Håkansson, Nadja
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  McCullough, Amanda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hur legitimerar svenska modeföretag CSR?: En kvalitativ studie om hur H&M Group och Nudie Jeans legitimerar CSR2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på vilka kanaler och vilka diskursiva strategier två svenska modeföretag använder för att legitimera CSR. Företagen vi har valt att studera är H&M Group och Nudie Jeans, då vi ser att dessa två företag representerar två olika delar av branschen. Vi valde metoden diskursanalys för att analysera företagens hemsidor och hållbarhetsrapporter, och kollade även på företagens instagram. Det empiriska materialet bestod alltså av analyser på de valda företagens hemsidor och hållbarhetsrapporter, utifrån den teoretiska referensram vi valt för studien. För att analysera och kunna beskriva hur företagen legitimerar CSR har vi kollat i vilken utsträckning de använder sig av strategierna moralisering, rationalisering, auktorisering och narrativisering. När vi kollade på företagens instagram räknas hur många bilder av de 100 senaste som har mer CSR att göra. Studien leder oss till slutsatsen att hållbarhetsrapporten är den mest använda kanalen för CSR legitimering av båda företagen, men att företagen använder sig av olika diskursiva strategier i legitimering av CSR. H&M Group använder sig främst av strategin moralisering för att legitimera CSR, medan Nudie Jeans främst använder rationalisering på hemsidan och auktorisering i hållbarhetsrapporten. Även att Nudie Jeans verkar ha funderat mer kring vilka strategier som ska användas på de olika kanalerna och att deras hållbarhetsrapport håller en bättre kvalitet än H&M Groups, trots att den är betydligt kortare. Framförallt för att Nudie Jeans till större utsträckning använder sig av strategin auktorisering i form av användandet av trovärdiga tredje parter för att bekräfta sina CSR-uttalanden, vilket vi ser är den viktigaste delen av legitimering av CSR.

  Vi hoppas att denna studie kan förmedla betydelsen av CSR och att den kan användas till att hjälpa företag hitta den rätta strategin för att legitimera CSR.

 • Jalakas Kihl, Ida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Vähänen, Jonna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Know it all in the blink of an eye: How to communicate sustainable fashion to generation Z2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The fact that the textile industry is concerned with environmental, social, and economic issues has been acknowledged worldwide, both by companies and their different stakeholders. As a result, more and more fashion brands have shown different types of sustainability initiatives, for example by offering sustainable fashion products. Communicating these kinds of initiatives is associated with many risks and challenges for the companies. It is essential for the brands to know how to communicate sustainable fashion to a specific target group. A new customer group that is going to dominate the market soon is Generation Z (people born in mid-90 to 2010). Generation Z differ from previous generation, especially regarding their values and how they communicate. Despite the fact that this is a new important target group for fashion brands, little academic research can be found on how fashion brands should communicate sustainable fashion towards these consumers. Therefore, the purpose of this qualitative research is to identify possibilities and challenges of marketing sustainable fashion towards generation Z.10 participants from generation Z were interviewed in order to answer the following research questions: What attitude does generation Z has toward sustainable fashion and sustainable clothing consumption?; and what marketing activities does generation Z prefer regarding sustainable fashion? The findings showed revealed that generation Z do have knowledge about sustainable fashion in general, still they are eager to know more. They are positive toward fashion brands that engage in sustainability matters, however, some skepticism could be found. This implies the importance of brands staying truthful and consequent in their sustainability marketing. Social media, in particular Instagram and YouTube, seem to be appropriate platforms to reach them at, especially though the use of videos. The messages on social media should be informative and preferably somehow radical or shocking, yet still short and easy to understand. Also, as stated in previous research, influencers are a good tool to use when communicating sustainable fashion. Other important marketing strategies are to use interactive marketing to involve them, and also to focus on having an attractive store communication. What is significant when communicating sustainable fashion towards generation Z is to make it easy and convenient while being logical and transparent in the marketing activities.

 • Johannesson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mattzzon, Ulrika
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Stärkt leverantörsrelation förbättrar framtiden: Inköp inom textilföretag i sportbranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Textilbranschen är i ständig förändring där alltmer krav ställs på företag då industrin utgör en belastning på miljön genom produktionsprocesser och utsläpp. Därmed utgör det ett kritiskt läge där företagen måste ta dess ansvar i hållbarhetsfrågor som rör leverantör och produktion. Historiskt sätt visar det på att kostnadsaspekten varit av prioritet vid val av leverantör och vid inköp, men forskning visar även på att hållbarhet är en aspekt som alltmer uppmärksammas och prioriteras. Studiens syfte är att undersöka och få en förståelse för hur företag prioriterar aspekterna kostnad och hållbarhet vid val av leverantör. Vidare undersöks om samarbete i relationen mellan företag och leverantör kan bidra till större fokus på hållbarhet inom etik och miljö. Studiens fokus är på inköpare i textilbranschen och på hur de resonerar kring avvägningen mellan hållbarhet och kostnad, samt titta på hur en stark leverantörsrelation kan leda till en förbättring i hållbarhetsmässiga frågor. Studiens teoretiska del lyfter fram forskning inom områdena nätverk, relationer, kostnad och hållbarhet som sedan etablerades i undersökningens empiri för att fylla det gap som finns. En kvalitativ metod har använts där en deduktiv ansats och tvärsnittsdesign upprättats genom intervjuer med representanter på företagen 8848 Altitude, Casall, Craft Sportswear, Didriksons och Houdini Sportswear samt en granskning av företagens hemsidor. Datainsamlingen har sedan sammanställts i studiens empiri där huvudsaklig ståndpunkt och information läggs fram som därefter kopplas till studiens teori i en analys. Huvudsakliga slutsatser i studien påvisar att aspekterna hållbarhet och kostnad har möjlighet att kombineras, dock att det fortfarande finns hinder till det. Vidare visar studien på att en stark relation mellan företaget och leverantör kan leda till utveckling och bättre lösningar för alla parter där de måste ta hänsyn till samhällets krav.

 • Johansson, Erica
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Dennisson, Anne
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Småskalig eller industriell tvätt och hantering av sängkläder inom hotellbranschen: En jämförelse i miljöbelastning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hotellbranschen är en konstant växande verksamhet och med fler sängar att bädda tillkommer fler lakan att tvätta. Idag kan hotell välja att använda sig utav externa tvätterier som hämtar upp, tvättar och levererar rena sängkläder men kan även välja att själv tvätta sängkläderna lokalt på hotellet. Två olika tvätthanteringssystem som innebär skillnad i både tvätt- och torkprocesserna, något som i sin tur leder till att materialet samt miljön påverkas annorlunda.

   

  I en tid då hållbarhet är en prioriterad fråga miljöanpassar många sin verksamhet och för att öka medvetenheten kring det val om hur sängkläder på ett hotell hanteras mest miljöeffektivt, tar denna rapport upp skillnaderna i miljöbelastning då man tvättar industriellt kontra småskaligt. Miljöbelastningen presenteras som koldioxidutsläpp, vatten- och kemikalieförbrukning samt genom skillnader på vävars förslitning inom de olika processerna. Den vanligaste väven för hotellsängkläder inom tvättservice är polycotton medan sängkläder av bomull är mer vanligt vid småskalig tvätt. Testerna utförs därför på en polycottonväv, två olika bomullsvävar samt en väv av både bomull och lyocell för att få ett så brett resultat som möjligt och utforska vad som fungerar. Materialen genomgår 50 tvättar vid industritvätt och 50 tvättar inom en småskalig tvätt för att sedan testa hur de påverkats från otvättat material i cykler om 25 tvättar.

   

  Resultaten indikerar på att det finns tydliga skillnader mellan de olika tvätthanteringarna både i hur de påverkar materialen samt ur miljösynpunkt. Då industriell tvätt under en längre period aktivt jobbat mot en mera hållbar affärsmodell och därmed effektiviserat tvättprocessen har det lett till minskad miljöbelastning inom de presenterade faktorerna. Vid leverans till och från tvätteriet är det dock idag fortfarande vanligt att lastbilar används, transportsträckan till hotellet i fråga blir därmed avgörande vid viktning av total miljöbelastning.

   

  Det framkommer att sängkläder av polycotton kan ha en likvärdig livslängd som bomull trots sin överlägset höga fysiska slitstyrka på grund av materialets tendens till noppbildning. Hotellbranschen har höga visuella krav på sina textilier och kan därför komma att kassera en vara av polycotton innan det är fysiskt utslitet.

 • Johansson Kläth, Linnea
  et al.
  Lopez Arenteg, Wirena
  Att ta ställning i ett val: En kvalitativ studie om förstagångsväljares informationsvanor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  First-time voters is a group that is given a considerable amount of media attention during election years. Even though they are an interesting group, the amount of research related to this group is relatively small. To understand how this group can be reached one can examine their information habits. In this bachelor thesis the first-time voters’ information habits are examined in relation to the upcoming election and how this can be understood by way of an information process. The study was conducted during the period April-May 2018 and builds on five semi-structured interviews with first-time voters that studied at high school level. Each respondents’ information habits were presented and later analyzed and discussed by way of an information process. All respondents expressed that traditional media have been replaced with digital formats. They also consider themselves to be reached best through digital media with information about the election. All respondents felt that social media is a cause of stress that interferes with their daily life, but they also saw many advantages. They talked about a globalized communication technology and an available information flow. They thus want to distance themselves from and at the same time take part of the advantages of social media, which appears as a complex relationship. Young first-time voters view information as an infinite source to knowledge which is in need of critical inspection. The legislative election is not taken lightly and they experience that it is not easy to know which politicians are right or wrong. The election, information and social media are seen as important but also as big and exhausting.

 • Jäderbrink, Ida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Larsson, Rebecca
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Stern, Moa
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hinder som uppstår vid hållbar klädkonsumtion: En studie om vilka hinder kvinnliga konsumenter i åldern 25 till 35 år upplever när de kommer till att handla olika typer av vad de anser är hållbara plagg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Textilindustrin har en omfattande negativ påverkan på miljön och konsumenters köpbeteende är en del av detta problem. Konsumenter påverkar mer än vad de är medvetna om genom vad de väljer att konsumera och hur mycket de inhandlar. Då kunden spelar en sådan stor roll i den faktiska miljöpåverkan väljer denna rapport att fokusera på kundbeteendet ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns ett tydligt gap mellan konsumenters attityd och beteende när det kommer till att konsumera kläder hållbart. Rapportens utgångspunkt är därför en studie av Hiller Connell (2010) gällande attityd-beteendegapet hos konsumenter när det kommer till just hållbar klädkonsumtion. Hiller Connell påvisar sex barriärer som hindrar konsument från att handla hållbara klädesplagg. Dessa hinder är konsuments kunskap och attityd gällande hållbarhet samt tillgänglighet av föredragna produkter, ekonomiska resurser, detaljhandelsmiljö samt rådande samhällsnormer. För att kunna undersöka detta gap och dess bakomliggande orsaker har data samlats in i genom garderobsanalys, som främst påvisar konsuments faktiska beteende. I kombination med en semistrukturerad intervju, som främst indikerar konsuments attityd till hållbar klädkonsumtion. Denna studie har genomförts på tio kvinnor i åldern 25 till 35. Analys av resultatet visar att barriärerna (Hiller Connell, 2010) även är påtagliga för denna studies respondenter. Det kan även konstateras att alla hinder är olika påtagliga för olika deltagare samt att typ av plagg påverkar detta. Denna studie finner att dessa hinder kan påverkas olika beroende på om plagg är miljömärkt, begagnat eller av bättre kvalité. Studien finner även ytterligare ett påtagligt hinder hos respondenter, nämligen deras eget engagemang till att konsumera kläder mer hållbart.

 • Karlsson, Johanna
  Digital kompetens på den politiska agendan: En diskursanalys2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this Master’s thesis is to study why the concept of digital competence previously has been frequently addressed in Swedish politics, and to examine possible connections to the related concepts information literacy and media and information literacy (MIL). These inquiries have been studied using Carol Lee Bacchi’s methodological approach to policy analysis to, with basis in Foucaldian post-structuralist discourse analysis, study representations of the problem present in a public investigation, presented by the Digitization Committee regarding digital competence (SOU 2015:28). In order to perform a discourse analysis according to Bacchi’s methodology, elements from both Foucault’s archeology and genealogy have been used to examine the discursive formations of digital competence. Apart from the public investigation issued by the Digitization Committee, other relevant documents have been studied. The Media public investigation (SOU2015:94), the Government’s Digitization Strategy (N2017/03643/D) and the National IT Strategy for the Swedish School System (U2017/04119/S) have been examined, in search for competing discourses regarding digital competence. The results of the study show that digital competence has been frequently issued in Swedish politics in regard to its part of hegemony discourse and therefore to its prominent position in the economics and technology discourse. Connections to the related concepts information literacy and media and information literacy are identified in their part of a competing humanistic and sociological discourse, and their power and potential to rephrase hegemony discourse, regarding the concept of digital competence.

 • Klaesson, Simon
  et al.
  Wulff, Jennifer
  Att synas bland alla andra: En studie om SEO och arbetet för synlighet på sökmotorer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor’s thesis is to examine how search engine algorithms and the continuous growth of the internet affect the work with search engine optimization and website visibility. By using two complementary methods, one quantitative and one qualitative, consisting of an online survey and interviews, this study investigates SEO company employees’ experiences of working with search engine optimization and their thoughts regarding search algorithms and the internet. The result of this study shows that the continuous growth of the internet is hugely affecting how demanding the work with search engine optimization is. The amount of competition involved in making a website visible among all others is consuming a great amount of resources and time. It also became clear that the search engine algorithms are not really part of the greater problem when it comes to optimizing a website. Rather, the problem lies with the resources it takes to do so. Suggestions are made on what further scientific research is needed around search engine optimization. Foremost there is a lack of studies investigating just how much of an impact the continuous expansion of the internet has on the rivalry among websites to be visible and how much time and resources are needed to keep getting high rankings and visibility for a website.

 • Kerner, Ann-Christiin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Slow Fashion Brand Customer Persona: The profile and buying insights of a slowfashion brand customer2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this thesis is to expand knowledge of slow fashion brand customer by creating a persona that communicates the characteristics and aspects that influence purchase decisions of slow fashion consumers.

  Method: Since slow fashion consumer concept is still rather unexplored area, qualitative research strategy approach was chosen for this thesis, to get more deep data about the slow fashion consumer profile and buying insights. To address the research questions, single case study was used. The data was gathered through semi-structured interviews that were conducted with five female slow fashion consumers who had recently made a purchase from a Swedish slow fashion brand MASKA’s online store. To analyse the data, a coding approach was used. As a result of the coding process, themes that described the slow fashion consumer’s profile and buying insights emerged and were used later to create a narrative of the slow fashion buyer persona.

  Conclusion: In order to expand knowledge of slow fashion brand customer, a persona that communicates the characteristics and aspects that influence purchase decisions of slow fashion buyer was developed with this study. To answer the research questions and develop persona, five female slow fashion brand buyers were interviewed. Answering the research questions provided 8 different themes that emerged from the interview transcripts and made up slow fashion brandbuyer persona, which fulfilled the purpose. The emerged themes were describing who slow fashion brand buyer persona is: 1) creative mind; 2) globetrotter and explorer; 3) fond of nature, and themes that described what influences the slow fashion buyer: 4) consciousness; 5) quality over quantity; 6) shoppers of small boutiques; 7) trust; 8) esthetics.

  This study did not come to a firm conclusion, but rather aimed to provide more in-depth knowledge about slow fashion brand buyer and point out implications to further study the slow fashion consumer.

 • Kolos Piknjac, Sanita
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Törnqvist, Charlotte
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patienters förväntningar inför bariatrisk kirurgi2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fetma är idag en global epidemi och i dagsläget dör fler människor av övervikt och fetma med dess komplikationer, än människor som dör av undernäring och bristsjukdomar. Bariatrisk kirurgi är den mest effektiva behandlingen ur ett långsiktigt perspektiv vid svår fetma. Det är av stor vikt för sjukvårdspersonal att bedöma patientens beredskap inför det kirurgiska ingreppet. Syftet med genomförd litteraturstudie var att beskriva patienters förväntningar inför bariatrisk kirurgi. Strukturerad litteratursökning i databaser utfördes och resulterade i 12 vetenskapliga artiklar. Resultatet visade på förekomst av viktrelaterade förväntningar, förväntningar på hälsa samt sociala och emotionella förväntningar. Patienterna förväntade sig ofta en snabb och stor viktnedgång, ökad social delaktighet samt förbättrat såväl somatiskt som psykiskt mående. Det kirurgiska ingreppet förväntades även bidra till en ökad levnadsglädje. Att sjukvården får ökad kunskap om patienters förväntningar inför bariatrisk kirurgi bidrar till att rätt bedömning görs om lämpligheten för kirurgi för den enskilde patienten samt skapar det underlag för att en individanpassad uppföljning sker efter utfört ingrepp.

 • Kronlid, Jonna
  et al.
  Laster, Lina
  På användares villkor: Att utforma globala navigationssystem på e-handelswebbplatser inom modebranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate whether users preferred a horizontal or vertical global navigation system on an e-commerce website in the fashion industry. In addition, the purpose was also to investigate what features users expected in a global navigation system and to examine what users considered to be particularly important in the design of labels in global navigation systems. A user centered method called Contextual inquiry was adopted do define user expectations, opinions and needs on global navigation systems in the fashion industry. In the study ten participants participated and studied two e-commerce websites in the fashion industry: ginatricot.com and zara.com. The aspects investigated in relation to global navigation systems were user-centered design, horizontal and vertical global navigation systems, features and labels in a global navigation system. The method contributed to a deeper understanding of how web designers can customize the global navigation system on e-commerce websites in the fashion industry for users. For example, by involving users early in the development process, customizing labels based on user´s languages, designing clear links using easy-to read font and color, implementing the global navigation system on top of the website, using a logo as a home button and implementing a clear search feature in the global navigation system.

 • Leeman, Kim
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Liu, Sebastian
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Compassion Fatigue: Att vårda och dess konsekvenser för sjuksköterskan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av patienter och för att de ska kunna ge en god vård är det viktigt att ha ett empatiskt förhållningsätt. En möjlig negativ konsekvens av att vårda svårt sjuka och lidande patienter är compassion fatigue som påverkar sjuksköterskans välbefinnande och förmåga att ge patienten en god och säker omvårdnad. Forskning visar att individer inom sjuksköterskeyrket löper en högre risk än andra yrkeskategorier att drabbas av compassion fatigue. Definitionen av compassion fatigue och hur det påverkar sjuksköterskan är inte helt klarlagd då begreppet är relativt nytt.

  Syfte: Syftet är att beskriva compassion fatigue ur ett sjuksköterskeperspektiv samt beskriva vilka faktorer som orsakar uppkomsten.

  Metod: Resultatet i denna litteraturstudie är baserad på 12 vetenskapliga artiklar som är granskade enligt Fribergs granskningsmodell. 

  Resultat: Artiklarna visade att ålder, kön, erfarenhet som sjuksköterska, utbildningsnivå och arbetstider är faktorer som påverkar uppkomsten till compassion fatigue. De visar även att sjuksköterskan upplever att kunskapsbristen är en orsak till compassion fatigue, samt att det egna känslolivet, omvårdnaden av patienter och arbetsmiljön påverkas.

  Diskussion: Då det råder kunskapsbrist bland sjuksköterskor om ämnet och att detta upplevs som en orsak till compassion fatigue, bör sjuksköterskor redan under grundutbildningen undervisas om att sjuksköterskeyrket kan leda till personlig ohälsa. Många sjuksköterskor lämnar yrket på grund av compassion fatigue. Detta leder till en försämrad hållbar utveckling genom ökade kostnader, sämre arbetsmiljöer och försämrad patientsäkerhet.

 • Lundgren, Tintin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mossberg, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Rebrandingprocessen i ett småföretag: En fallstudie av ett svenskttextilföretag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I takt med teknologisk utveckling och alltmer homogena produkter ökar konkurrensen mellan företag. Företag satsar på att bygga ett starkt varumärke eftersom detta kan bidra till differentiering samt konkurrenskraft. En alltmer förekommande marknadsföringsstrategi som används i syfte för att öka ett bolags relevans är så kallad rebranding. Detta kan innebära förändringar såsom ny grafisk profil eller bearbetning av företagets värderingar. Att genomgå en rebranding är en riskfylld process där många verksamheter misslyckas eftersom det krävs mycket tid och resurser, och där framgången ligger i mottagarens uppfattning. Trots det implementerar allt fler verksamheter varumärkesuppdateringar, multinationella företag liksom småföretag.

   

  Denna studie har därför som syfte att undersöka vilka moment som kan förekomma i en rebrandingprocess för småföretag. Därmed kommer detta arbete att undersöka hur verksamheten förhåller sig till de sex främsta möjliggörande faktorerna som presenteras av Miller, Merrilees och Yakimova (2014). Undersökningen utgår från en kvalitativ en fallsstudie hos ett bolag som faller inom ramen för småföretag, och intervjuer har genomförts med utvalda respondenter från fallföretaget. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär vilket gav möjlighet att både styra samtalet samt ställa eventuella följdfrågor.

   

  Studien redogör för fallföretagets olika moment i rebrandingprocessen, samtidigt som arbetets slutsats tydliggör att de har lyckats fullfölja en del av de sex främsta möjliggörande faktorerna vid rebranding på företagsnivå som presenteras av Miller, Merrilees och Yakimova (2014). WearColour måste fortsätta att tydliggöra varför man implementerade en varumärkesförflyttning för samtliga aktörer, vilket innebär att företagets rebrandingarbete inte är slutfört. Avslutningsvis, arbetet påvisar brister inom den teoretiska referensramen och huruvida de möjliggörande faktorerna kan appliceras på småföretag.

 • Lundgren, Malin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Milocco, Mimmi
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Etik inom klädindustrin: En kvalitativ studie om konsumenters åsikter om etisk information på klädesplagg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie om konsumenters åsikter om etisk information på klädesplagg Det har identifierats att konsumenter saknar kunskap och information för att göra etiska köpbeslut. En följd av detta är att konsumenters bristande kunskap om etiskt mode hindrar dem från att förändra deras oro till faktiska köp. Syftet är att undersöka hur konsumenters kunskap, oro och åsikter kring etiskt mode reflekteras i deras syn på vilken etisk information de vill ha på klädprodukter. Förhoppningen är att studiens resultat ska bidra till mer kunskap till modebranschen om konsumenters behov av information vid köp av etiska och hållbara produkter. De forskningsfrågor som studien syftar att besvara är följande; hur resonerar konsumenter kring etisk information som sätts på klädesplagg, vilken etisk information vill konsumenter ha på klädesplagg; hur vill konsumenter att etisk information ska presenteras på klädesplagg för att de enklare ska kunna välja etiska klädprodukter.

   

  Vi har utgått från en teoretisk referensram som belyser konsumenters köpbeteende av etiskt mode vilken inkluderar en modell baserad på sex teser. Från dessa har endast tre teser använts och utifrån dessa har en egen analysmodell presenterats som användes för att analysera vår tempiriska material. Analysmodellen inkluderar konsumenters kunskap och oro om etiskt mode; konsumenters åsikter och övertygelser om företags etiska handlingar; vilken etisk information vill konsumenter ha på klädesplagg; hur konsumenter vill att etisk information ska presenteras på klädesplagg för att de enklare ska kunna välja etiska klädprodukter. För att samla in empiriskt material har metoden fokusgrupp valts där vi har gjort två grupper.

   

  Resultatet av denna studie blev att konsumenter anser att dagens information inte är tillräckligt synlig och de känner att de inte har kunskapen att bedöma vilka produkter som är etiska eller oetiska. Konsumenter anser att klädindustrin är en smutsig industri som behöver förändring. Det har även visat sig att konsumenter känner sig tveksamma till företags verkliga syfte bakom deras etiska arbete samt har lågt förtroende för dem. Den etiska information som konsumenter vill ha är bland annat märkningar som land, närproducerat, egen producerat och symboler för etik och barnarbete. Konsumenter vill att detta ska presenteras tydligt och synlig på främst etiketter.

 • Melki, Jessica
  et al.
  Kouthoofd-Lans, Mischa
  Google Translate och dess påverkan på webbplatser: En undersökning av användbarhet och tillgänglighet för Google Translate som maskinöversättning på webbplatser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Google Translate helps people around the world to translate from one language to another, and translates about 100 billion words every day. The translation is used for all types of information, for essays, on websites, social media or for every day communication.

  Companies and organizations can reach people all over the world by offering machine translation on their websites. This means that companies and organizations can spread their messages and their products to a much larger group of people. However, in order for the information to be correct, there must be an availability regardless of language. It is therefore interesting to find out if the usefulness of Google Translate as machine translation can affect the availability of websites. The purpose of the study is to find out if Google Translate as machine translation can affect a website's usefulness in translating the information provided by the website.

  The purpose of the study is limited by merely examining in what ways the usability and availability of the information "About Us" on government and municipal websites is affected by Google Translate as machine translation. The method used in the study is usability tests where a think aloud observation was conducted with study participants who tested the websites using task scenarios. The result of our study showed that Google Translate is useful as machine translation on websites. In conclusion, however, we discussed whether the results could have been affected due to the delimitations we made, such as language selection, websites and method.

 • Molnar, Valeria
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Jämställt föräldraskap ur pappans perspektiv i samband med förlossning och tiden på BB: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien lyfter fram nyblivna pappors upplevelser om jämställt föräldraskap. Papparollen har förändrats under den senaste tiden och det för med sig att pappor och barn samspelar mer med varandra och det innebär att papporna tar en mer aktiv roll i barnets omsorg (Plantin, 2001; Fägerskiöld, 2008). Som pappa är man den första tiden oerhört mottaglig, känslig och formbar för andra människors värderingar.  Pappor behöver ha uppmärksamhet och kunskap för att bli en bra förälder. Barnmorskor saknar ibland kunskap om pappors upplevelser.

  Syftet med studien var att utforska pappors upplevelser om ett jämställt föräldraskap i tidig föräldraroll. Metoden var en litteraturöversikt för att fördjupa sig i befintlig kunskap med utgångspunkt ifrån Axelsson (2008, 2012). Totalt 18 vetenskapliga artiklar analyserades som var jämställdhetscentrerade med målet att beskriva och ge förståelse för pappans upplevelser. Resultatet visar på den tydliga önskan om jämställt föräldraskap som pappornas upplevelser beskriver. Det växte fram två övergripande teman, papparollen och vad som skapar upplevelsen av ett jämställt föräldraskap. Papporna påtalar betydelsen av att tillåtas att bli delaktiga i barnets omsorg. Papporna behöver känslan av att de har en viktig roll. Papporna behöver bemötas som en viktig del av processen och detta för med sig en positiv upplevelse i papparollen. Några pappor upplevde att de inte inkluderades i barnets omsorg, detta skapade en känsla av maktlöshet och hjälplöshet vilket ledde till en försämrad upplevelse. Studien visar att pappor inte är lika delaktiga som mammor i barnets omsorg. Det finns ett tydligt behov av en förbättring för att pappans upplevelser blir mer positiva i papparollen, för att papparollen är kontextberoende och därför krävs det mera forskning om detta. Framtida studier bör inte bara belysa problemet, de ska också aktivt ge förslag till förändring i jämställt föräldraskap.

 • Nilsson, Helena
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Norlander, Jennie
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Verksamhetsnära ledarskap: En studie om upplevelser av och förutsättningar för att bedriva verksamhetsnära ledarskap hos första linjens chefer inom hälso- och sjukvård2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hur beskriver första linjens chefer sina förutsättningar och upplevelser av att kunna bedriva verksamhetsnära ledarskap. Studien visar att verksamhetsnära ledarskap är viktigt för första linjens chefer. Verksamhetsnära ledarskap har betydelse för den fortsatta ledarskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvård och för att första linjens chef ska kunna skapa goda förutsättningar för medarbetare till att bedriva god vård.  Med en semistrukturerad kvalitativ intervjumetod undersöks första linjens chefers upplevelser och förutsättningar för att bedriva ett verksamhetsnära ledarskap inom hälso- och sjukvård på ett mindre sjukhus i Västsverige och ett större sjukhus i södra Sverige.

  Resultatet visar att om första linjens chefer har tillräcklig närvaro i sina verksamheter och är med sina medarbetare är den samlade upplevelsen från respondenterna att de kan och har förutsättningar att bedriva verksamhetsnära ledarskap. Iakttagande av de tillgängliga resurserna och förutsättningarna behöver göras då första linjens chef behöver väl fungerande stödresurser och god kommunikation med andra linjens chef. Ett delat ledarskap ses också som en förutsättning som ökar möjligheten till det verksamhetsnära ledarskapet.

 • Oders, Ingrid
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Oud, Josefin
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patientens lidande i vården: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Anmälningarna på vården ökar och ses som ett växande problem. Klagomålen handlar framför allt om bemötande, dålig vård, läkemedel och diagnostisering. Vårdlidande är ett lidande som orsakas av vården och beror oftast på personalens oreflekterade handlingar vilka leder till utebliven eller bristfällig vård. Relationen mellan sjuksköterska och patient är asymmetrisk på så vis att sjuksköterskan har en maktposition genom sin kunskap och ställning. Hon har också ett tyst etiskt ansvar som manar henne att handla gott mot patienten. Om inte hänsyn tas till detta ansvar blir vården endast rutinmässig och genomförd utan eftertanke. Det behövs kunskap kring situationer där vården brister och orsakar vårdlidande för att sjuksköterskan bättre ska kunna möta patienter i den utsatta situation de befinner sig i.

  Syftet med denna studie var därför att beskriva situationer i vården som för patienter upplevdes leda till vårdlidande. Studien är gjord som en litteraturstudie där elva kvalitativa vetenskapliga artiklar användes. I resultatet identifierades tre teman och åtta subteman. I studien framkom att patienter upplevde missnöje med vården i situationer där personalen inte visade på gott bemötande eller där kommunikationen var bristfällig, eller när patienterna hanterades med ointresse och personalen missbrukade sin makt. Ett vårdlidande skapades också när patienterna inte kände sig bekräftade i sitt lidande. Detta upplevde de berodde på att personalen inte såg dem och inte tog dem på allvar. Det visade sig att relationen mellan patienten och sjuksköterskan är viktig för att lidandet ska lindras. En vårdrelation som präglas av empati resulterar i nöjdare patienter och en mer hållbar vård.

 • Pettersson Dahllöf, Ylva
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Svandal, Mathilda
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Returer inom e-handeln: En kvalitativ studie om hur konsumenter resonerar kring returer och dess miljöpåverkan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  E-handeln har ökat på senare tid och i samband med detta har konsumenternas köpbeteende förändrats. Idag finns det många e-handelsföretag som försöker stå ut i mängden och locka till sig kunder bland annat genom att erbjuda fri frakt, fria returer och snabba leveranser. Kunderna beställer därför ofta mer varor via nätet än vad de har för avsikt att behålla vilket bidrar till ett ökat returflöde. Detta är problematiskt eftersom returer både är dåligt för miljön och kostsamt för företagen. Samtidigt vill företagen sälja så mycket som möjligt och arbeta förebyggande för att antalet returer ska minskas. Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter resonerar kring returer under köpprocessen av kläder online i relation till hur konsumenterna uppfattar returernas miljöpåverkan. Förhoppningen är att resultatet ska ge vidare kunskap om kunders köpbeteende online vilket kan användas av e-handelsföretag inom modeindustrin för att minska antalet returer i arbetet mot en mer hållbar e-handel. Tio semistrukturerade intervjuer har genomförts med konsumenter i åldrarna 18-50 med tre olika teman som var köpbeteende online, returer online och miljöpåverkan i form av transporter, leveranser och förpackningar. Studien har utgått från en teoretisk modell av Hjort (2010) som heter Consumer Behaviour Characteristics som beskriver den köpprocess som konsumenterna går igenom vid ett onlineköp. Denna modell har sedan modifierats där miljöaspekten av returer har lagts till och modellen har därefter använts för att analysera det empiriska materialet från intervjuerna. Resultatet av intervjuerna visade på att majoriteten av respondenterna hellre handlar online än i fysisk butik och detta på grund av den smidighet som företagen erbjuder genom fri frakt och fria returer vilket också gjorde att de handlade mer och oftare. Det visade också på att det finns bristande information om produkterna för att konsumenterna ska kunna vara mer säkra på sitt köpbeslut och inte beställa mer varor än nödvändigt, samt att det fattas tydlig information om hur returerna påverkar miljön. Resultatet visade också på att många inte är medvetna om konsekvenserna för miljön eftersom detta inte är något som kommuniceras ut av företagen.

 • Preinitz Gärdinge, Louise
  Från Kvinnohistoriskt Arkiv till KvinnSam: kunskapsorganisationens funktion för genusvetenskapens akademiska etablering2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  KvinnSam is stated to have had an important role in laying the foundation of academic gender studies. The initial organization was founded relatively long before the subject entered the academic arena, which places the knowledge organization of the field prior to the authoritative demand for it. This study aims to analyze events, initiated by the library, significant to the academic establishment of gender research from a discursive perspective. By utilizing the concepts of documentality and legitimacy, and cognitive authority the analysis answers the question of what active function and significance the library has had in establishing the academic field of gender studies. The empirical material is gathered from the libraries own archives on historical women associations, published accounts of librarians engaged in the organization and articles and debate pieces published in media. The historical method used results in no produced material but a controlled selection based on the theoretical approach and the placement of the accounts in a contemporary context. The analysis results in a review of both the official and informal constitutive forms the library has been situated in and its effects on legitimacy. It also covers the relations to the academic sphere as cognitive authority and the process of making an uninstitutionalised subject field considered veracious science. The most valuable conclusions are the library’s function to describe and value knowledge and thereby declare their scientific relevance, as well as the discursive significance of stating the field as a possible research domain by creating an academic infrastructure for it.

 • Rebernig, Carolin Anna
  Reviewing the review process: Investigation of researchers' opinions on different methods of peer review2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Peer review is considered the gold standard of scientific publishing. Trust in the traditional system of editor – blind-reviewer – author is still high, but it’s authority is in decline and alternative methods are on the rise. The current study investigates opinions of alternative peer review methods, the arguments for and against, and the reasons why academics are searching for new approaches. The opinions were analysed by applying qualitative content analysis to online discussions. The findings were interpreted using two different sociological theories: the Mertonian sociology of science and social constructivism. The results of the study show that the most discussed method was also the most traditional one: closed pre-publication peer review comprised of single blind, double-blind and open peer review (non blinded). Discussions of open peer review (both open publishing of reports and open discussions) were also common. All other alternative methods were discussed much less. But the discussions were lively and each method was discussed in both positive and negative terms. The reasons for preferring certain methods were also manifold, but dominant topics were bias and fairness, quality issues (regarding reviews and publications), issues concerning human resources and communication and exchange among people. The results of this study demonstrate that while ethical norms seems to be a scientific ideal, human nature makes it impossible to accomplish this goal.

 • Segerdahl, Eva
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Solymar, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patienters upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hjärt-kärlsjukdom är sammanlagt den största orsaken till dödsfall i västvärlden. Trots att det förebyggande arbetet har lett till färre insjuknande så är det fortsatt den största dödsorsaken i Sverige. Att drabbas av sjukdom kan leda till en känsla av att inte längre känna sig hemma i den egna kroppen och vår syn på kroppen påverkar hur vi definierar hälsa och sjukdom. En kroppslig åkomma berör hela människan inte bara kroppen. Vårdvetenskaplig forskning visar att människor med svår sjukdom kan uppleva hälsa då sjukdom inte är något absolut även om den hastigt kan förändra vårt vardagliga liv. Genom att utgå från en holistisk människosyn i vårdandet där kropp själ och ande ses som en enhet kan den existentiella kris som kan upplevas vid sjukdom lindras. Detta blir möjligt genom att använda livsvärldsteorin som ett centralt redskap i vården och i vårt förhållande till patienten.

  Syftet med denna studie är att belysa patienters upplevelser av en hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv. Vi har genomfört en litteraturstudie enligt Axelssons modell och analyserat ett urval av tidigare utförda studier inom området. Litteraturstudien visar att många patienter upplevde att hjärtinfarkten medförde stora förändringar i livet.  Det var viktigt att finna en mening i det som hänt samt att förstå vad som orsakat infarkten. Patienterna beskrev den första tiden som en tid då de var i behov av stöd från omgivningen eller en högre makt. Det är därför viktigt att sjuksköterskor lyssnar till och vågar möta existentiella frågor och den oro som kan väckas hos patienter efter genomgången hjärtinfarkt.

 • Olsson, Angelica
  Videoinnehåll i fokus: En studie om hur videoklipp kan påverka användbarheten på en matwebbplats2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate in which manner a video clip can influence the usability on a website. The website that is used is a prototype of a food website from the business Hypefoodsweden (HFS). The problem is to investigate if video clips are an important improvement for the user experience on the website. By using a qualitative method, which in this case was an observation with interview questions, findings show that how the users perceives the usability and multimodality on the website. With data gathered by the method, I could summarize a result and an analyse to be used to drive discussions and obtain conclusions.

 • Willners, Matilda
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Österblom, Elin
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Mot en mer hållbar avfallshantering: En kartläggning av nya metoder och tekniker inom Textilindustrin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den linjära Supply Chain modellen och fenomenet ‘Fast Fashion’ som idag karaktäriserar dagens textilmarknad är av ohållbar natur. För att utvärdera hur resurseffektiva de olika verksamheterna i försörjningskedjan är så skapade Carter och Ellram “avfallshierarkin” år 1998. Under 2008 uppdaterade Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd denna modell till det som idag refereras till som “avfallstrappan”. De olika stegen är utformade för att i en önskvärd ordning, minska mängden bortskaffat textilavfall. Ett steg mot en mer hållbar affärsmodell är implementeringen av en grön försörjningskedja (GSCM). De grundläggande förutsättningarna för att kunna använda avfallstrappan är att insamling och sortering av efter-konsument textilavfall (PtCTW) hanteras korrekt och effektivt. ‘ExtendedProducer Responsibility’ (EPR), innebär att företagen har ansvar för hantering av sitt PtCTW, vilket inkluderar insamlings- och sorteringsprocesser. Detta skapar en omvänd försörjningskedja, ‘reverse logistics’. Den omvända kedjan syftar till att skapa ett slutet materialflöde, vilket resulterar i noll avfall. För att kunna göra det måste nya hållbara återanvändnings- och återvinningsmetoder utvecklas. Undersökningen i denna studie syftar till att kartlägga ny teknik inom området för att få reda på huruvida användningen av dessa kan leda till minskad mängd bortskaffad PtCTW.

 • Wold Ylenstrand, Anette
  et al.
  Nastasja, Thor
  Den kulturella faktorn i webbdesign: en undersökning av navigationen på Kungliga Tekniska Högskolans webbplats2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor thesis is to study if culture influences users’ expectations of the organizing and labeling of the website navigation belonging to the KTH Royal Institute of Technology. Based on previous research, we hypothesize that users’ mental models differ depending on cultural heritage and that this in turn will affect the user experience. Using a mixed method approach, the navigation is tested from a usability perspective, focusing on the organization, hierarchy and labeling of content. Methods used are qualitative card sorting and quantitative tree testing to compare international students with Swedish students. The results show no significant differences between the two groups’ mental models. However, neither groups’ expectations correspond with the navigation structure, therefore affecting the user experience negatively.

 • Wolk, Emma
  Webbdesign och förtroende inom e-handel: Hur påverkar webbdesign förtroendet för e-handelswebbplatser?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  E-commerce has grown to be a big part of our everyday life. Previous research has found webdesign to have a great impact on trust towards e-commerce websites. Various findings indicate that consumers trust is affected by several design aspects. This bachelor thesis aims to find and describe potential correlations between web design and consumer trust within e-commerce using previous research concerning e-commerce, website design and trust as well as a theoretical framework from previous research. A qualitative method is used to gather information about consumers thoughts and opinions on how they consider web site design to affect their trust towards the web site. The study examines a group of consumers and their thoughts and opinions on whether web design has the potential to affect their trust towards the website itself and the company behind it. Findings from this bachelor thesis suggest that consumers do tend to assess a websites trustfulness by how well the webdesign is put together.

 • Wismén, Snezhana
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Ambulanspersonalens förmåga att identifiera patienter med bacteriaemi eller sepsis med fokus på överlevnad de första 30 dagarna: En kvantitativ studie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bacteriaemi eller sepsis är ett vanligt förekommande tillstånd som kännetecknas av ett snabbt och diffust insjuknande inom akuta verksamheter. Tillståndet kräver en snabb handläggning, vilket innebär tidig identifiering med en snabb insättning av behandling för att undvika det livshotande tillståndet som kan leda till en dödlig utgång. Detta kräver att vårdpersonalen tidigt ska kunna kartlägga och behandla patienter där det föreligger allvarliga infektioner som sepsis.

  Syftet: med studien är att belysa den kliniska presentationen hos patienter med svåra infektioner som här definieras som att patienten antingen fick slutdiagnosen sepsis eller uppvisade en positiv blododling i prehospital miljö i relation till utfall. Dessutom belyses ambulanspersonalens förmåga att upptäcka tillståndet redan prehospitalt i relation till utfall.

  Metod: En retroperspektiv registergranskning med en kvantitativ ansats. Utfall definieras som död inom de första 30 dagarna.

  Resultat: Totalt deltog 854 patienter i studien. Bland dem dog 20% under de första 30 dagarna. Insjuknandet föreföll ofta att vara ospecifikt. Av de patienter som dog inom 30 dagar var luftvägarna den vanligaste organpåverkan och bland dem som överlevde 30 dagar var infektion i urinvägar den vanligaste orsaken. Det förelåg ingen könsskillnad med avseende på prognos. Tid från larm till start av antibiotikabehandling var kortare bland dem som dog   De som dog var i genomsnitt äldre.  De patienter som dog hade också en lägre grad av vakenhet, ett lägre blodtryck, en lägre syresättning, och en lägre kroppstemperatur samt högre andningsfrekvens jämfört med de som överlevde.  Bara i ca 15% av fallen noterade ambulanspersonalen en misstanke om sepsis och en sådan misstanke var lika ovanligt i båda grupperna.

  Diskussion: Bland patienter med slutdiagnosen sepsis eller bakterieami så är risken att dö under de första 30 dagarna hög. Det föreligger redan i den prehospitala miljön påtagliga skillnader mellan de patienter som kommer att överleva och de som kommer att dö med avseende på patientkaraktäristik, etiologi och vitalparametrar. Denna kunskap kanske i framtiden skulle kunna utnyttjas på ett mera systematiskt sätt eventuellt med hjälp av ett datorstöd. Men andelen fall där ambulanspersonalen misstänker sepsis är alltjämt för låg. En ökad utbildning och förbättrade beslutsstöd kan möjligen förbättra denna siffra.

 • Abdolahad, Sandy
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bergerling, Frida
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  När livet händer - Unga kvinnors upplevelser att leva med genmutation BRCA1 eller BRCA2: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns flera olika typer av en bröstcancergen, två av dessa cancergener är BRCA 1 och 2. Dessa cancergener är ärftliga och risken för att utveckla bröst eller livmodercancer blir upp till 80 % när man är bärare redan vid 30 års ålder. Syftet är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att leva med genmutation BRCA 1 och/eller BRCA 2. Studien är en litteraturstudie. Dataanalysen mynnade ut i fyra teman känsla av hotad existens, behov av stöd för att hantera information, avsaknad av samhörighet och etiskt dilemma. Resultatet lyfter fram de upplevelser och fruktan som är central för unga kvinnor när de får besked om att vara bärare av BRCA 1 eller 2 och de beslut de måste ta som kan påverka livet och framtiden. Studiens resultat är användbart för vårdpersonal och närstående som möter dessa unga kvinnor och kan ge en större förståelse för känslor och upplevelser som uppstår som bärare på en cancergen.

 • Adrovic, Ninella
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Fasth Nilsson, My
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Livet med en påse på magen: Upplevelser av att leva med en tarmstomi2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under 2015 uppskattades det finnas 43 000 individer med stomi i Sverige och denna siffra har sedan 2006 ökat successivt i hela landet. Stomin inverkar på individens sociala och intima liv och påverkar vardagliga aktiviteter och dagliga rutiner. Litteraturstudiens syfte är att beskriva upplevelser av att leva med en tarmstomi. Resultatet presenteras utifrån tre teman: upplevelser av stöd och information, upplevelser av att vara annorlunda och upplevelser av en ny livssituation. Nio underteman bildades utifrån dessa rubriker. Resultatet visar att tarmstomi innebär en stor förändring som påverkar individernas liv på olika sätt. Det konstateras att tarmstomi har en negativ inverkan i de flesta fall. Familj, närstående och sjuksköterskor har en betydelsefull roll för att individerna ska uppnå hälsa och välbefinnande.

 • Ahlbom, Hannah
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Söderbergh, Anna
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Konsumenternas köpbeteende inom fast fashion: En undersökning om gapet mellan attityd och beteende inom hållbarhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De miljövänliga problem som världen står inför idag är tätt sammanhängande med den masskonsumtion som skapats av fast fashion-industrin. Detta har skapat en större efterfrågan av miljövänligt producerade kläder av konsumenter då de har en allt större inblick och påverkan på modeindustrin. Tidigare forskning visar att det är många konsumenter som tycker att det är viktigt att konsumera miljömedvetet, men utav dessa respondenter så var det dock bara cirka 30% av dessa deltagare som faktiskt agerade enligt sina miljömedvetna värderingar. Gapet mellan miljövänlig attityd och faktiska beteende kallas det gröna gapet och är något som har undersökts sedan 70-talet. Intentionen med denna uppsats är att undersöka det gröna gap som finns hos kvinnliga studenter på Textilhögskolan i Borås då dessa anses ha stor inblick i modeindustrin och dess miljömässiga påverkan men trots detta ändå handla fastfashion. Fokusgrupper sattes samman för att genom en gruppdiskussion undersöka och svara på frågan vad som påverkar konsumenter till att handla enligt sina hållbara attityder. Resultaten från undersökningen visade att lågt pris, trendig design och lättillgänglighet var de främsta faktorerna som ledde till att konsumenter handlar fast fashion hellre än hållbart mode. Resultatet visar däremot att mer och bättre information var det som skulle kunna få respondenterna att handla mer miljömedvetet. Fastän de redan är insatta i ämnet så nämndes det att det finns en otydlighet och osäkerhet gällande på vilket sätt företag faktiskt är hållbara och vad man betalar ett dyrare pris för.

 • Alm, Jan-Ove
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Öström, Mikael
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Triage i primärvården: Ett sätt att uppfylla behovsprincipen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige har valt att ha en första linjens sjukvård som är tänkt att fånga upp invånarna och remittera vidare i systemet om det behövs, det som idag kallar primärvården eller Närhälsan. I Sverige finns det cirka 1100 vårdcentraler varav 40% bedrivs i privat regi. Det finns även en väl utvecklad egenvårdsrådgivning och sjukvårdsupplysning via web och telefon. Många vårdcentraler erbjuder också telefonrådgivning eller tidsbokning via telefon. Där ses ett problem då de vårdsökande kanske inte kommer fram via telefon och att det inte alltid är de med mest behov som får en tid bokad?

  Syftet med denna studie är att försöka hitta strategier vilka inte bryter mot behovsprincipen och som ger de vårdsökande en lättillgänglig första kontakt med vården. En litteraturstudie har genomförts och 12 artiklar har granskats och analyserats. Resultatet av denna studie visar på vissa faktorer vilka kan påverka primärvården: (1) öka patientflödet, (2) öka resurserna och tillgängligheten, samt (3) öka råd och vård via media. Det finns ett stort behov av att utveckla vårdcentralernas tillgänglighet, både från patienter och närstående men även från andra vårdinrättningar vilka blir överbelastade på grund av att första linjen inte klarar av sitt uppdrag fullt ut. Genom en ökad insikt i hur första linjens flöde kan optimeras för att tillgodose de vårdsökandes behov och hur sjukhusen kan avlastas går det att effektivisera primärvården.

 • Andersson, Emma
  Bibliotekariers uppfattningar om folkbiblioteket som en plats för integration av nyanlända barn och unga: En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this Master’s thesis is to develop new knowledge of how librarians view the public library as a place for integration of immigrant children and young people. Five librarians, from five different libraries were interviewed. The results were analysed through the theoretical framework ”The four spaces” developed by Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen and Skot-Hansen (2012). The result of the study shows that librarians believe that public libraries in many ways can enable integration for newly arrived children and young people. The main difficulties for the libraries is to reach out and promote themselves to the target group. Public libraries can enable integration by serving as a meeting place and a safe place where newly arrived children and young people can come and meet other people and library staff. By offering different types of group activities, integration can be achieved as well as working relationship creation. According to the librarians, public libraries can contribute to integration by offering its users different types of language development activities. Promoting reading is one of the most important missions libraries have towards the target group. The ambition of libraries is, for example, to offer reading sessions in the children’s mother tongue and programs in easy Swedish language. Libraries can assist the newly arrived children and young people with literature and other media in different languages. Making this available is important to contribute to integration.

 • Sjögren, Christina
  Varför behövs folkbiblioteket? En diskursanalys av en partsinlaga2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to identify and describe how the public library in Sweden is being argued for, according to the public debate. Why do we need the public library and in what way is it unique? What functions are being expressed as vital for the public library? What discourses are being expressed about the public library? These questions are answered by doing an discourse analysis of the book ”Folkbibliotekens framtid?” [The future of the public library?] (2010), edited by Roland Eliasson, where 19 persons closely connected to the library are interviewed. Foucaults discursive theory constitutes the methodical frame for this thesis, and by using terms from the discursive theory the analysis was made in four steps. Six major functions of the public libraries were identified from the interviews: improve literacy, book- and information intermediary, democratic role, educational role, culture centre and meeting place. With the help from keywords two major discourses were identified within the material: a book discourse and a community centre discourse. The conclusion of this thesis is that in many of the dis-courses, the library is described in a romantic old-fashioned way in contrast to the new approach where the library is described as a democratic meeting place. The writer of this thesis also find that the argumentation of the public library in these interviews are in some ways week. Further research could be to study what counterarguments exists in discourses against public libraries.

 • Turic, Adam
  Nätverk mot matsvinn: hur användare inom den kollaborativa ekonomin använder sig av sociala medier för kunskapsdelning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  The main aim of this thesis is to explore how members of a certain Facebook-group, i.e. Save the Food – Malmö, share knowledge with each other. The main research questions in this thesis address whether the selected social media channel, i.e. Facebook, help to enhance this member-to-member knowledge sharing process, and what kind of knowledge is being shared. The thesis is based on theories that provide an overview of how knowledge is considered to be shared in the best ways across social media and what limitations these may have. Therefore, the theoretic framework is primarily based on knowledge management research and knowledge management in connection to social media. The general attitude among the respondents shows that social media are an useful tool for networking, information and knowledge sharing and that social media are a helpful tool for informal communication between groups members. Even though there are some negative attitudes towards Facebook among the respondents, this study shows, however, that the respondents still believe that there is considerable potential in using social media in relation to networking, knowledge sharing and organizing activities such as dumpster diving. The thesis is based on qualitative methods. The empirical data were collected through informant interviews. The results of the thesis show that social media, in this case Facebook, are used as a means to share knowledge within the ”Save the food – Malmö” group. However, due to the limitations pertaining to what kind of knowledge can be shared across social media channels such as Facebook and others, the knowledge sharing process needs to be complemented with interpersonal interaction between the members in real life to ensure the application and externalisation of the shared knowledge.

 • Andersson, Emma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Puhaca, Katarina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patientens delaktighet vid bedsiderapportering: En litteraturstudie med ett patientperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bedsiderapportering innebär att överrapporteringen vid personalens skiftbyte sker inne på patientens rum, tillsammans med patienten. Patienters delaktighet i sin egen vård är av stor betydelse för att kunna uppnå en vård av god kvalitet samt för att patienten ska uppnå hälsa och välbefinnande. Dock saknas det samlad kunskap om bedsiderapportering verkligen ökar patientens delaktighet. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka patientens upplevelse av delaktighet i samband med bedsiderapportering. Vald metod var litteraturstudie och studiens resultat baseras både på kvalitativa och kvantitativa artiklar som utgår från ett patientperspektiv.

  Resultatet är indelat i två teman; inkluderande vårdrelation samt kommunikation och bristande kommunikation. Till respektive tema finns två till tre kategorier. I resultatet framkom det att patienter upplevde att bedsiderapportering gav möjlighet till delaktighet genom att de fick tillfälle att knyta an och skapa en mer personlig relation med vårdaren. De upplevde även att deras egna tankar och åsikter kunde bli bekräftade och ses som meningsfulla under rapporten. Flertalet patienter ansåg bedsiderapportering som positiv eftersom den möjliggjorde att en tvåvägskommunikation kunde upprätthållas, dock framkom det att rapporteringsformen saknar struktur. Studiens slutsats är att bedsiderapportering kan skapa goda förutsättningar för patientdelaktighet men detta förutsätter dock att patienten bjuds in till samtal av vårdaren, bemöts med ett patientcentrerat förhållningssätt och ett anpassat språk.

 • Arvidsson, Ida
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lindh Madsen, Ebba
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patienters upplevelser av hur de bemötts av vårdpersonal på en akutmottagning: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Till en akutmottagning ankommer patienter i alla åldrar vid akut sjukdom eller skada. Ett högt söktryck på akutmottagningen leder ofta till en lång väntan på att få vård. Första mötet med vårdpersonal sker via ett triagesystem för att avgöra aktuellt tillstånd och vem som skall få vård och behandling först. Information och kommunikation är en stor del av besöket och det är viktigt att vårdpersonal skapar en vårdande relation med patienterna. Syftet var att beskriva patienters upplevelser av hur de bemötts av vårdpersonal på en akutmottagning. Skribenterna har utfört en litteraturstudie som innehåller en granskning och analys av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Totalt består litteraturstudien av 10 artiklar som har analyserats fram till ett nytt resultat. Litteraturstudiens resultat framställs via två huvudteman och fyra subteman.

  Resultatet påvisar vikten av att en vårdande relation fungerar mellan vårdgivare och patient för ökad tillit. Även vikten av god kommunikation och relevant information framkommer. Betydelsen av delaktighet framställs också som en viktig del på en akutmottagning. Skribenterna presenterar patienters upplevelser av akutmottagningen genom två huvudteman, positiva upplevelser och negativa upplevelser, med underliggande subteman fokuserat på den vårdande relationen, information och kommunikation, delaktighet samt tiden och triaget. I studiens diskussion beskrivs hur studien genomförts samt metodval. I studiens resultatdiskussion lyfter skribenterna bland annat vikten av den vårdande relationen, information och kommunikation samt delaktighet.

 • Atterfors, Anna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Gustafsso, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Hemma bra men borta bäst?: En jämförelse mellan inshoring och nearshoringför hållbara företag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problematisering

  Under 90-talet flyttade många företag sin produktion till lågkostnadsländer långt bort för att minska sina produktionskostnader och därmed öka konkurrensfördelarna. Nu menar forskare att denna trend börjat vända, och företag väljer att flytta tillbaka sin produktion till hemlandet eller i ett närliggande lågkostnadsland då det visat sig att totalkostnaden inte blev lägre. En produktion i eller nära hemlandet kan resultera i minskad totalkostnad, minskade risker och ett ökat värde för kunden. Valet av produktionsland kan också starkt influeras av företagets hållbarhetsarbete. Majoriteten av forskningen är fokuserad kring jämförandet av Sverige med ett lågkostnadsland i Asien men väldigt lite forskning finns som jämför Sverige med ett lågkostnadsland i Europa.

  Syfte och metod

  Syftet för studien är att jämföra strategierna inshoring och nearshoring genom att undersöka svenska hållbara mikroföretags val av produktionsland. För att jämföra strategierna kommer vi undersöka dessa utifrån faktorerna kostnad, risk och värde. Det empiriska materialet samlas in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med företag som har sin produktion i antingen Sverige eller Portugal. Resultatet kommer sedan att analyseras och kopplas till den teoretiska referensramen kring Supply Chain Management, hållbarhet och de tre faktorerna ovan för att kunna besvara syftet.

  Resultat och slutsats

  Efter att den empiriska datan analyserats kom vi fram till att företagen till en hög grad delade forskarnas syn på att en produktion i Sverige på många sätt var mer kostnads effektiv, mindre riskfylld och ökade värdet för konsumenterna då varumärket och produkterna sågs mer hållbara. Däremot märkte vi också att design spelade en stor roll in på vilket produktionsland man väljer, något som litteraturen inte tagit upp. Vi konstaterade att det inte finns en sourcingstrategi som ansågs vara bäst, utan företagets storlek, framtidsplaner, produktdesign och materialanvändning istället påverkar vilket produktionsland som är mest lämpligt.

 • Axelsson, Erik
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Dalgren, Jessica
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Patient möter student: En litteraturöversikt om patienters upplevelse av att vårdas av sjuksköterskestudenter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjukdom och ohälsa är något som kan drabba vem som helst. I vissa fall medför det att sjukvård behöver uppsökas och att man hamnar i rollen som patient. Detta är en roll som präglas av en sårbarhet på grund av det nya sammanhanget och att vara utlämnad till vårdpersonalen. I personalstyrkan kan sjuksköterskestudenter, alltså personer som är under utbildning för att erhålla en sjuksköterskeexamen, ingå. Ett möte sker mellan patienten och studenten som skall lära sig vårda med stöd av ordinarie vårdpersonal.

  Studiens syfte fokuserar på hur patienter upplever vården som utförs av sjuksköterskestudenter. Detta område är ännu inte speciellt väl utforskat, en sammanställning av den befintliga forskningen kan dock belysa dagsläget. Metoden som användes var en litteraturöversikt där 12 kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserades och tematiserades. Resultatet presenterades i fyra huvudteman; Nöjdhet, Trygghet, Kompetens och lämplighet samt Partnerskap. I resultatet visade patienterna på att det finns både för- och nackdelar med att vårdas av studenterna. Fördelarna är att de ofta upplevs ha mer tid och ett öppet förhållningssätt gentemot patienten. Denne känner sig sedd som en unik individ snarare än en anonym person i behov av vård. Studenterna upplevdes ha olika nivå av kompetens. I diskussionen tas det upp om detta kan vara beroende på att studenterna var olika långt komna i utbildningen. Även om studenterna saknade vissa kunskaper kunde patienterna ändå känna sig trygga tack vare att handledare fanns närvarande. I mötet uppstod ofta ett partnerskap grundat i en förståelse för studenternas behov av att lära. Detta partnerskap kunde medföra ett lärande för både patient och student.

 • Axelsson, Gunilla
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Daka, Xhulieta
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  ”Korta vägar, låga trösklar”: BHV-sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på en familjecentral2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barnavårdcentalen (BVC) är en verksamhet som når nästan alla barn i Sverige. Från att ha varit inriktad på att hitta eventuella handikapp och sjukdomar hos barnen har inriktningen blivit allt mer psykosocial. Behovet av samverkan med andra aktörer har ökat. Familjecentral (FC) är en relativt ny arena där barnhälsovård (BHV) samverkar med socialtjänst, öppen förskola och mödrahälsovård. Även andra aktörer kan vara delaktiga som till exempel bibliotek och tandhälsovård. Syftet med denna studie är att undersöka BHV-sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på en FC.

  För att undersöka detta valdes en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Sju BHV-sjuksköterskor intervjuades som alla hade erfarenhet från BVC både med och utan FC. I resultatet framkom att BHV-sjuksköterskan upplever FC som en mycket god arbetsplats med många möjligheter och stödåtgärder för familjerna. FC skapar en god arbetsmiljö där känslan att vara fler runt familjerna betyder mycket. Närheten till socialrådgivaren underlättar samverkan med socialtjänsten och kan bidra med lättillgängligt stöd till familjen. Arbetet blir mer familjefokuserat och hälsofrämjande än på BVC utan FC. Utmaningar är framförallt att få tiden att räcka till för samverkan med övriga professioner. Husmöten, där alla medarbetare på FC träffas, ses som viktiga att prioritera. Behovet av en särskild samordnare på varje FC lyfts. Det framkommer att det är viktigt på FC att alla professioner är tydliga med sin roll för varandra.

  Det vore intressant att i framtida forskning undersöka vilken profession föräldrarna vänder sig till vid olika frågeställningar. En annan forskningsfråga är att även undersöka om familjerna uppskattar FC lika mycket som BHV-sjuksköterskorna.

 • Beckerdal, Johanna
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Fermdal, Olivia
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av sexuell dysfunktion efter genomgången mastektomi: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det ställs allt högre krav på bröstcancervården då antalet personer som insjuknar i bröstcancer fortsätter att öka i Sverige. Många av de drabbade kvinnorna genomgår mastektomi, vilket i sin tur kan leda till en förändrad självkänsla, kroppsuppfattning och påverka den sexuella hälsan och känslan av kvinnlighet. Syftet med litteraturöversikten är att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av sexuell dysfunktion efter genomgången mastektomi. Författarna har valt att genomföra en litteraturöversikt enligt Fribergs metod. Författarna har analyserat 14 artiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod.

  Resultatet är indelat i tre huvudteman och 7 underteman. Huvudteman är; ”upplevelse av en förändrad sexuell funktion”, ”upplevelse av en förändrad kroppsuppfattning” och ”behov av stöd, samtal och information”. Underteman är; ”sexuell dysfunktion”, ”sexuellt umgänge”, ”bröstens betydelse”, ”samhällets ideal”, ”bröstrekonstruktion” och ”partner” samt ”hälso- och sjukvård”. Litteraturöversiktens resultat visar att många bröstcancerdrabbade kvinnor som genomgått mastektomi upplever sexuell dysfunktion. Resultatet visade också att olika faktorer påverkade kvinnornas sexualitet, så som rädsla att visa sig naken inför sin partner och känslan av att inte längre motsvara samhällets krav och ideal som kvinna. Kvinnorna upplevde problem gällande bland annat sexuell lust, orgasm och tillfredsställelse. Vården har ett stort ansvar för att dessa kvinnor ska få en god och optimal hälso- och sjukvårdvård. Resultatet visade att kvinnorna upplever ett behov av undervisning efter mastektomin, varför sjuksköterskans roll i att stötta och informera patienterna för att öka kvinnornas sexuella hälsa är viktig.

 • Bengtsson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Bäckström, Agnes
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  CSR och transparens: två verktyg för ökad köpbenägenhet?: En kvalitativfallstudie om grön konsumtion2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  CSR och transparens blir alltmer vanliga verktyg för företag för att kunna belysa konsumenter om deras ansvarstagande och hållbara arbete. För att dessa aktiviteter ska nå konsumenterna krävs en kommunikation från företaget. Som konsument kan det vara svårt att uppfatta informationen och tolka den som företaget önskar. Den här studien undersöker hur konsumenter uppfattar H&Ms marknadskommunikation gällande CSR och transparens och hur kommunikationen påverkar konsumentens köpbenägenhet av gröna modeprodukter på H&M. I studien genomfördes sju semistrukturerade intervjuer med kvinnliga studenter i åldrarna 21-26. I intervjuerna förklarar informanterna sina åsikter gällande företagsmarknadskommunikation av dessa områden och hur de uppfattat H&Ms sådan. Efter genomförd tematisk analys av det empiriska datamaterialet har det kunnat fastställas att konsumenterna haft svårigheter att uppfatta H&Ms marknadskommunikation angående dess hållbarhetsarbete. Den information som nått ut har därmed mottagits med bristande trovärdighet. Detta visade sig vara oberoende av respondentens kunskapsnivå eller grad av engagemang inom hållbarhetsfrågor.

 • Bertilsson, Louise
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Strid, Helena
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskors möjlighet att arbeta efter barnkonventionen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vård av barn är komplex och sjuksköterskan behöver kunskap om den specifika vård som krävs i mötet med barn för att säkerställa god kvalitet i vården. Att möta barnet efter ålder och utveckling samt göra barnet delaktigt är en utmaning för sjuksköterskan och ställer krav på vårdandet. Att vårda utifrån barnets perspektiv och utvecklingsstadier ingår i sjuksköterskans vårdande. Vid införandet av barnkonventionen som lag i Sverige 2020 ska barnets rättigheter stärkas och kvaliteten i vården av barn förväntas förbättras.

  Syftet var att undersöka i vilken utsträckning sjuksköterskor arbetar efter barnkonventionen.

  Metoden var empirisk kvantitativ och utgick från ett frågeformulär vilket analyserades genom beskrivande statistik.

  Resultatet belyser svårigheter för sjuksköterskan att se till barnets bästa, göra barnet delaktigt, låta barnet uttrycka sig och möjliggöra barnets utveckling i den utsträckning som krävs för att uppnå barnkonventionen som lag.

  Slutsats: Det finns begränsningar i sjuksköterskans arbetssituation för att uppnå barnkonventionen som lag. Barns delaktighet i vården är begränsad och det finns brister i sjuksköterskans arbetssituation. Examensarbetet ger en fingervisning på hur sjuksköterskans arbetssituation ser ut idag. Åtgärder behöver sättas in för att vården ska kunna leva upp till barnkonventionens mål, exempelvis genom tydliga riktlinjer och arbetsredskap.

 • Boström, Vilma
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Edvinsson Engström, Evelina
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjukdomsfri, men inte frisk: Unga vuxnas upplevelse av livet efter att ha överlevt cancer som barn2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Cancer är en allvarlig sjukdom som ofta förknippas med äldre. Trots det drabbas också barn. Att drabbas av en allvarlig sjukdom som barn leder till att livet plötsligt förändras. Forskningen inom cancervård har lett fram till att allt fler överlever cancer som barn. Detta ställer höga krav på vårdens organisation och kunskap kring de unga vuxna som lever med en cancerhistoria. Vi vill därför skriva en litteraturstudie med syftet: att beskriva unga vuxnas upplevelse av livet efter att ha friskförklarats från cancer som barn. Resultatet av litteraturstudiens dataanalys ledde till att tre huvudteman identifierades: att återgå till vardagen, oro inför framtiden och Vårdandets betydelse för lidande. Under de tre huvudtemana struktureras resultatet upp i totalt 10 subteman. Resultatet  visar  att  livet  fortsätter  att  påverkas  av  sjukdomen  även  efter friskförklaringen. Sjukdomen och behandlingen har lämnat både psykiska och fysiska spår samt en oro för framtiden. Relationen till familjen har stärkts, men relationen till vännerna har till viss del påverkats negativ då de känner sig annorlunda. De unga canceröverlevarna känner sig övergivna av vården då det stöd de fick under sjukdomstiden plötsligt är borta. Utifrån resultatet kan en förståelse skapas för att sjukdomen och dess konsekvenser kan orsaka ett livslidande. Vården behöver utöka kunskapen och eftervården för att möta den växande gruppen av unga canceröverlevares behov. Sjuksköterskan har en viktig roll för att tillgodose patienternas behov av stöd och vård såväl inför, som efter friskförklaring.

 • Brandholm, Jonas
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Larsson, Julia
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Upplevelsen av att leva med Parkinsons sjukdom och hur det påverkar det dagliga livet: Litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag är det cirka 20 000 personer som lider av Parkinsons sjukdom i Sverige. Vanligtvis drabbar sjukdomen de som är över 55 år. De är en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar den viljestyrda kontrollen i musklerna genom att celler i hjärnan slutar att producera dopamin. Dopamin är en signalsubstans som förmedlar kontakt mellan hjärnans alla celler vilket behövs för att kunna röra sig normalt. Sjukdomen har en rad olika symtom som kan se lite olika ut beroende på i vilket stadie av sjukdomen den drabbade befinner sig i. Exempel på symtom kan vara stelhet och skakningar. Det finns idag ingenting som botar sjukdomen, men en rad av olika läkemedel lindrar symtomen. De flest som lider av Parkinsons sjukdom lever i hemmet, ofta med en närstående som vårdar, vilket medför att även de påverkas av sjukdomen.

  Syftet med studien är att beskriva upplevelsen hos den drabbade och dess närstående av att leva med Parkinsons sjukdom och hur det påverkar det dagliga livet. Nio kvalitativa artiklar bearbetades enligt Fribergs (2017, ss. 141-151) analysmetod genom en litteraturöversikt. Resultatet visade att patienterna upplevde stor livsförändring i samband med sjukdomen, vilket även påverkade närstående. Patienterna beskrev känslor av skam, ensamhet och oro. Parkinsons sjukdom innebär ett större lidande än vad bara symtomen medför. Ett existentiellt lidande förekommer då det är svårt att anpassa sig till sjukdomen eftersom den är progressiv och förvärras kontinuerligt. Resultatet av detta examensarbete kan vara till hjälp för  sjukvården, men även den enskilde individen att förstå hur  den drabbade upplever sin livssituation i samband med sjukdomen.