1 - 16 of 16
rss atomLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Frandsen, Jennifer
  et al.
  Andersson, Sandra
  Bibliotek och TV-spel: En studie om bibliotekariernas roll och tv-spelens framtid på biblioteken2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study has been to fill a gap of knowledge when it comes to understanding librarians and their relationship to the phenomenon of videogames, at the library. We have conducted interviews with focus on how the library’s role has changed when new media is introduced and if librarians consider videogames something that can be used at the library and why. For the basis of the study we have utilized Scott Nicholson’s theory and model regarding what role videogames has in the library, published in 2010. Nicholson’s theory is relevant for the study as it touches several aspects that were interesting for our study; the library’s democracy and videogames, the librarian’s profession and videogame’s role at the library. For the study we conducted four semi-structured interviews on four different libraries with librarians who worked with videogames at their library. The focus of these interviews were gaming activities, opinions on videogames and who plays videogames. Thoughts from the librarians interviewed concerned the role of the libraries and democracy but noted was also a general opinion that technical knowledge was something lacking among librarians, whilst at the same time the users and interest for videogames are steadily increasing.

 • Berger, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lindblad, Johanna
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Sjuksköterskors upplevelse av att vårda palliativa patienter på slutenvårdsavdelning: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Sjuksköterskan har en viktig och central roll i den palliativa vården. Palliativ vård innebär att lindra lidande och ge patienten den bästa möjliga livskvalitén. Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse att vårda palliativa patienter på slutenvårdsavdelning. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med litteraturöversikt och baseras på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Två huvudteman identifierades och dessa är; sjuksköterskans upplevda kunskap om palliativ vård och svårigheter och utmaningar i den palliativa vården. Vidare identifierades sex subteman som relaterar till sjuksköterskors upplevelse att vårda palliativa patienter på slutenvårdsavdelning; kunskap om symtomlindring, utbildning och färdigheter, sjuksköterskans egna upplevda begränsningar, känsla att inte räcka till, att möta patientens andliga och existentiella behov och när tiden inte räcker till. Slutsats: För att säkerställa god omvårdnad inom palliativ vård bör mer utbildning ges för att skapa bättre kunskap. Sjuksköterskor kan uppleva att det är svårt att räcka till för att möta såväl fysiska som existentiella behov för patienter som vårdas palliativt. Tidsbrist förekommer och det leder till att sjuksköterskorna har svårt att bemöta och hjälpa de palliativa patienterna med sina existentiella behov.

 • Bolsing, Emelie
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Skobowytsh-Okolot Calapis, Kristoffer
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Identifiering och värdering av förbättringsarbeten: en fallstudie i ett tillverkande företag2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Rapporten redogör en fallstudie av ett producerande företag i västra Sverige. Företaget är ett typiskt medelstort expanderande företag med typiska problem; hög kapitalbindning, få standardiserade arbetssätt och bristande struktur i sina projekt. För att kunna producera mer mot efterfrågan är företaget i behov att minska sina ställtider med hjälp av ett tydligt standardiserat arbetssätt, vilket de i dagsläget inte har. I sina förbättringsarbeten kommer det tydligt fram att de har brist på relevant information om vad saker kostar inom produktionen och fokuserar kanske därför på att förbättra fel saker. Arbetet syftar således till att identifiera problem i förbättringsarbeten för att på så sätt kunna effektivisera sin produktion genom olika förbättringsarbeten. Exempel på problem som visat sig inom förbättringsarbeten under arbetet är bristfällig struktur i förbättringsarbeten, bristande kommunikation, dålig uppföljning av projekt och få standardiserade arbetssätt. För att arbeta strukturerat och på ett proaktivt sätt kan ett fiskbensdiagram och fem varför med fördel användas för att på så sätt finna rotorsakerna till problem som kan uppstå i en organisation. Det som framgår i rapporten är vikten av att arbeta övergripande vid värderingen av förbättringsarbeten, detta för att undvika suboptimeringar. I rapporten presenteras passande verktyg för att utvärdera effekten av ett förbättringsarbete, som exempelvis PDSA, som kan användas för att få en tydligare struktur och för att utvinna kunskap ur tidigare förbättringsarbeten genom utvärdering. Kunskapen ur förbättringsarbetet kan sedan användas inom hela organisationen. Resurser inom organisationer är begränsade och är därför av stor betydelse att resurserna för förbättringsarbeten används korrekt. Genom att använda verktyg såsom PICK-diagram kan välja vilka förbättringsarbeten som kommer ge störst effekt, både på kort och lång sikt. Med hjälp av PICK-diagram kan man välja vilka förbättringsarbeten man bör driva igenom.

 • Hammarin, Renée
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Zaring, Clara
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Framtidens manuella kontrollstation2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Manuell kvalitetskontroll används i tillverkande verksamheter för att säkerställa kvalitet på det som tillverkats. Målet med kvalitetskontroll är att upptäcka och avhjälpa eventuella fel i ett tidigt stadie i förädlingsprocessen för att undvika att resurser läggs på förädling av en produkt eller detalj som sedan kommer behöva kasseras på grund av fel som skapats tidigare i flödet. Manuella kvalitetskontroller utförs av en operatör som med hjälp av verktyg och arbetsinstruktioner kontrollerar den produkt eller detalj som bearbetats. Vid en manuell kvalitetskontroll ligger mycket ansvar på den enskilde individen gällande arbetsutförandet. Det skapas en problematik när tydliga ramverk saknas för arbetsutförande eftersom individerna som arbetar på stationen inte ges optimala förutsättningar till utförande av korrekt arbetsgång. Skillnader i arbetsutövande bidrar till risk för variation samt svårigheter till identifiering av källor till fel. Syftet med rapporten är att undersöka hur individuella skillnader samt presentation av arbetsinstruktioner skall hanteras för att säkerställa kvalitet och därmed minimera kvalitetsbristkostnader hos produkter i en tillverkande verksamhet. Det teoretiska ramverket består av en sammanställning av tidigare forskning vad gäller arbetsutförande vid kvalitetskontroller, individuella skillnader samt effekten av visuella stöd som komplement till information presenterad i textform. Det har genomförts semistrukturerade intervjuer med individer som arbetar inom den organisation där fallstudien ägt rum. Den praktiska delen består av en fallstudie som tillsammans med det teoretiska ramverket skapar en redogörelse för vilka faktorer som bör beaktas vid framtida manuella kontrollstationer. Perspektivet utgår från ett stort tillverkande företag som är beläget i en mindre stad i Sverige. Följande studie visar hur ett antal aspekter bör beaktas vid uppbyggnad av manuella kontrollstationer gällande presentation av arbetsinstruktioner samt hantering av individuella skillnader i arbetsutövande. Det finns olika behov gällande hur arbetsinstruktioner skall presenteras beroende på vilken funktion dessa skall fylla. Viktigt att beakta är skillnader gällande tolkning av information som skapas individer emellan. Dessa skillnader hanteras genom aktivt arbete för att minska kunskapsgapet mellan medarbetarna och på så sätt främja enhetlighet gällande arbetsutövandet.

 • Hermansson, Karin
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Bergmann, Emelie
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Lipödem - (utan) rätt till vård?: En kartläggning kring symtombild och möjligheter till behandling inom offentlig vård2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Lipödem är en kronisk sjukdom som nästan uteslutande drabbar kvinnor. Utmärkande för lipödem är att underkroppen är oproportionerligt stor jämfört med överkroppen och drabbade områden svarar dåligt när kost och träning rekommenderas för att nå viktminskning. Symtom som bland annat smärta, tyngdkänsla och svullnad är vanligt. Trots att lipödem beskrevs redan 1940 och cirka 11 % av världens kvinnor har denna diagnos finns det mycket outforskat om sjukdomen och dess konsekvenser. Då det råder oklarheter om huruvida de drabbade erbjuds vård och behandling inom offentlig sjukvård är det av stor vikt att få mer kunskap om hur vården tar hand om dessa kvinnor.

  Syftet är att kartlägga hur symtombilden ser ut och om drabbade kvinnor erbjuds hjälp och behandling i den offentliga vården. Studien är en deskriptiv kvantitativ studie där 348 kvinnor med lipödem svarade på en enkät med frågor.

  Resultatet visar att det råder brist på kunskap om lipödem inom den offentliga vården och att möjligheten till behandling är begränsad. Rekommendationer och riktlinjer saknas för diagnosen på grund av bristen på forskning. En förbättring av symtom ses hos ett stort antal deltagare, majoriteten bekostar dock själva sin vård och behandling när de inte får hjälp från offentlig vård.

 • Sabanovic, Adnana
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Starcevic, Mario
  Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
  Optimering av leveransprocess baserat på företagets distribution: Minimering av led- och leveranstid2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet utförs hos ett företag som är en inredningskedja och startades 1996 först som en lagerbutik. Under åren som har gått expanderades företaget och är i nuvarande läge ett av Sveriges mest väletablerade varumärken med butiker runtom nordiska länder. Deras sysselsättning är att köpa in färdiga produkter från andra leverantörer från andra olika kontinenter som t.ex. Asien, Europa, Nordamerika och sedan säljs vidare i de nordiska länders butiker. Detta arbetet kommer att handla om Värdeflödeskartläggning och TPU:s tillämpning av en distribution med förbättringar av Cross-Docking och minskning av deras kostnader. Syftet med detta arbete är att kunna med analysering av olika logistiska metoder och forskningsstudier om företagets distribution, kunna identifiera vilken metod som är bäst lämpligast för att minimera led- och leveranstid samt distributionseffektivisering. På så sätt kan detta hjälpa företaget att hitta ett nyare och mindre kostsamt sätt än det som de har just nu implementerad. Problemen som kan uppstå under arbetets gång är osäkerheten i efterfrågan av ledtidsvariationer, eftersom tiderna varierar konstant och kan ge felaktigheter i den nuvarande saldo som företaget har. Bolagets nuvarande bekymmer är relaterade till minskning av flexibilitet och effektivitet när det gäller transportering av leveranser så att de kommer i tid till butiker och slutningen till kunden. Resultatet av arbeten som analyserades, visade att företagets försäljning i stort sätt är relaterat till säsongs handel så att de utvalda artiklarna behöver vara tillgängliga under högtid. Skulle samtliga inte säljas bort, återgår de antingen till lagerhyllan och blir en kostnad för företaget eller så kasseras artiklarna.

 • Lindqvist, Tiina
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Rydén, Emma
  Högskolan i Borås, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
  Nyorientering mot sexualitet och lust: Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter graviditet och förlossning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sexuell hälsa har flera aspekter, är en del av de mänskliga rättigheterna och en naturlig del av det mänskliga livet. Barnmorskor har en professionell skyldighet att arbeta för kvinnors sexuella hälsa, ett mål som kan uppnås genom att hjälpa kvinnorna till en känsla av sammanhang. Tidigare forskning visar att kvinnor upplever förändringar i sin sexuella hälsa efter födseln samt brist på information om dessa förändringar. Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av sexuell hälsa under de första tolv månaderna efter graviditet och förlossning. Studien utgår från en kvalitativ, fenomenologisk ståndpunkt. Datainsamlingen gjordes genom gruppintervjuer. Alla kvinnor levde med en manlig partner. Dataanalys gjordes med en kvalitativ tematisk innebördsanalys.

  Fyra teman kom fram med en gemensam innebörd; Nyorientering. Detta innebär att orientera igenom och hantera minskad lust till sex, längtan efter närhet, att hitta sin kropp och sig själv samt att känna ansvar för den sexuella relationen med partnern. Resultatet av studien var förenligt med tidigare utförda studier om sexuell hälsa efter förlossningen. Det nya fenomen som framkom var kvinnornas nyorientering av sexualiteten. En svaghet med studien är att den enbart representerar heteronormativa perspektiv på sexuell hälsa. Resultatet från aktuell studie kan hjälpa barnmorskan att konstruera föräldrautbildning och fungera som samtalsstöd vid efterkontroller.

 • Sigrén, Peter
  Högskolan i Borås.
  Studentbarometern 20192020Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det är en kvalitetsfråga för Högskolan i Borås att ta del av studenternas erfarenheter och synpunkter såväl under som efter utbildningstiden. Högskolan i Borås har under lång tid utfört kvalitetsutvärderingar där studenters upplevelser av studie- och arbetsmiljön undersöks. I föreliggande rapport som är den tionde i ordningen redovisas aggregerade data för hur drygt 1 600 studenter upplever kvaliteten på sin utbildning. Nöjd Student Index (NSI) visar på ett resultat som är i paritet med 2018 års resultat.

 • Nelhans, Gustaf
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Eklund, Johan
  Semantic drift of cited references in the medical literature2019Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Adding the semantic content of texts to the study of citations opens for new means of research in the field. Words can be used in specific or more general terms. Their meaning changes through use. Correspondingly, the meaning of a cited reference is defined by its use. Furthermore, the meaning of the reference changes as it is used in different contexts. Using ‘word embeddings’ we create a conceptual space of references using a window of text around the references. The model is trained on a set of 2 million full-text articles derived from EuroPMC. We measure the length of the journey of the cited references in this space to determine how much their semantic meaning changes over time. Furthermore, we study the topical heterogeneity of the citation contexts inferred to the references by the citing documents.

   

  • RQ1. Can we identify the degree of topical heterogeneity of a subset of investigated cited references?
  • RQ2. Can we identify the semantic drift in cited references over time?
  • RQ3. Can we infer the presence of a cited reference in a given text using our trained model? Correspondingly: can we reconstruct the context of a reference in a text?

   

  In this explorative work we investigate to what degree the semantic meaning of a cited reference can be recognized. In the end, we explore the possibility to generate a dynamic classification of research based on its use, rather than on their content. This would make it possible to identify similar works irrespectively of manifest citation links (bibliographic coupling or co-citation) or identical content of words (co-word analysis).

 • Johansson, Veronica
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Kompetensbehov och trender för webbrelaterade yrken: Rapport baserad på intervjuer med professionsföreträdare2019Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  På uppdrag av ledningen vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, genomfördes hösten 2017 intervjuer med femton strategiskt valda professionsföreträdare för en undersökning om efterfrågade kompetenser idag och trender framöver för webbrelaterade yrken. Resultatet är ämnat att ligga till grund för professionsanpassning och utveckling av nuvarande webbredaktörprogram vid samma lärosäte. Intervjuutsagorna analyserades med en blandning av kvantitativt och kvalitativt orienterad innehållsanalys för att komma åt såväl trender och tendenser som variationer i och motiv för deltagarnas åsikter. Analysen visar på fem huvudsakliga tendenser. Den främsta av dessa är att de mest efterfrågade kompetenserna kan sammanfattas i termer av ”strategiska” och handlar om att kunna se helheter, kopplingar mellan och flöden över olika plattformar, enheter och tjänster i ett större sammanhang, med stor tonvikt på kunskaper om dataanalys och marketing/marknadsföring. Den andra tendensen är att webben och relaterade kunskaper inte längre anses som möjliga eller önskvärda att skilja från andra kompetenser och arbetsuppgifter. Så kallade webbkompetenser kommer istället i ökande grad att ingå som naturliga delar i de flesta arbetsuppgifter och tjänster och tydligare renodling av plattformsöverskridande kompetenser inriktade på content (innehåll), design, utveckling respektive strategi förebådas. Som en tredje och särskilt tydlig fortsättning av föregående tendens framstår uppfattningen att ”renodlat” tekniska kompetenser i form av kodning och programmering har och kommer att fortsätta att särskiljas från övriga arbetsuppgifter i särskilt utmärkande grad. De sista två tendenserna är mindre tydliga, men bekräftar de tidigare: dels att strategiska kompetenser värderas högt, och att webben inte längre bör särskiljas från andra delar i en verksamhet vad gäller kompetenser och arbetsuppgifter; dels att en första utbildningsbas i form av en bred och teoretisk högskoleutbildning, tillsammans med efterföljande spetsutbildningar ”in-house” på företag eller via yrkeshögskola/kvalificerad yrkesutbildning ses som goda förutsättningar för framtida yrkesverksamma i fältet.

 • Lindström Sol, Sofia
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Ekholm, David
  CKS centre for municipality studies.
  Mobilising non-participant youth: using sport and culture in local government policy to target social exclusion2019Inngår i: The International Journal of Cultural Policy, ISSN 1028-6632, E-ISSN 1477-2833Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The role of sport and cultural practices in policy initiatives tends to be assessed in both cases in terms of their assumed social benefits. However, the areas of sport and culture are often understood separately in research. Through an analysis of interviews with key local policymakers and civil servants in two Swedish municipalities, the aim of this article is to explore how sport and culture are formed as means to promote social policy objectives regarding young people. In addition, we reflect on the political significance of this in relation to the development of local policy. The analysis demonstrates how a discourse of urban segregation and unequal opportunities underpins actions to mobilise non-participant and at-risk youth. This is achieved by establishing centres for sport and culture, and by enabling an educational approach which focuses on participation, empowerment and good citizenship. Reasons for mobilising practices involving culture and sport overlap, though each area of policy appears to be differently underpinned by discourses of enlightenment and conformity. Differences in emphasis between the discourses on sport and culture are discussed in relation to scientific discourse on the social utility of each policy area.

 • Lindström Sol, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Equal Access or Empowerment?: Understanding youth participation in cultural institutions through two Swedish case studies.2019Inngår i: Conjunctions: transdisciplinary journal of cultural participation, E-ISSN 2246-3755, Vol. 6, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The concept of cultural participation is seldom defined in policy but carries a positive connotation. The aim of this article is to understand how participation is made meaningful by policy stakeholders, exemplified by a swedish municipality, with special attention directed towards two cultural institutions working to enhance young people’s participation. The analysis considered levels of interest in participation, from the policy level, managerial level and civil servant level. The analysis found the meaning of participation shifted from a focus on equal access to empowering young people as a marginalised group, mirroring theories of a shift from a cultural democratisation paradigm to a cultural democracy paradigm in cultural policy. The civil servants shared an understanding that it is possible to distribute power from adults to young people, but the overlap of the two paradigms in the goal of achieving participation resulted in tensions and paradoxes regarding the issue of negotiating power.  

 • Lindström Sol, Sofia
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  The democratic value of participation in Swedish cultural policy2019Inngår i: Comunicação & Sociedade, ISSN 0101-2657, E-ISSN 2175-7755, Vol. 36, s. 81-99Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Through an exploration of Swedish cultural policy, this article analyses how policy legiti-mates its support for the arts and culture, and how “participation” is made meaningful in this process, to discuss how different understandings of culture and participation relate to changing notions of democratic governance in culture. The article discusses how an overarching discourse of culture as good, and therefore an interest in and responsibility for policy, can be understood as two discourses: 1) culture is good as it enables good things and 2) culture is good as it prevents bad things. These two discourses rest on different logics and “fixate” the concept of participa-tion in different ways but are constructed as if they were compatible. The meaning of democratic governance in culture is also differently interpreted in the two discourses – as either protection of autonomy, equality in access to culture, and participation as taking part, labelled a corporatist democracy, or as guaranteeing sustainable societies at risk, and participation as an equal pos-sibility to influence, labelled populist democracy. This break in discourse is interpreted as a sign of diminishing legitimacy of a corporatist discourse of democracy where experts have had the power to decide the content of cultural policy. The article partakes in a discussion on the role of participation and democracy in cultural policy.

 • Martinez, Merisa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Critical approaches to ‘clerical’ work: Textual transmission in two Swedish digital resources2019Inngår i: Liber quarterly: the journal of European research libraries, ISSN 1435-5205, E-ISSN 2213-056X, Vol. 29, nr 1, s. 1-44Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper, we investigate the distinction between library digitization projects and digital scholarly editing projects by using qualitative interview data gathered from two Swedish digital scholarship ecosystems: 1) Litterarturbanken (the Swedish Literature Bank) and its collaboration with Gothenburg University Library, and 2) the internal collaboration at Uppsala University Library and the resulting digital output on the ALVIN platform. After examining the elements of digital editing practice that show up in each of these collaborations, we argue that these distinctions are blurring, and we call for a reorientation from critical versus noncritical editing towards critical transmission activities, which allows more room for less easily definable digital publishing projects to be examined. Further, we conclude that librarians, library-based textual scholars, and library technologists such as image technicians, digitization coordinators, and photographers are actively participating in the critical transmission of literary texts and the reframing of the institutionally enforced boundaries between the terms ‘librarian’ and ‘scholar.’

 • Martinez, Merisa
  et al.
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
  Dillen, Wout
  University of Antwerp.
  Bleeker, Elli
  Huygens Institute (KNAW).
  Sichani, Anna-Maria
  University of Sussex.
  Kelly, Aodhán
  Delft University of Technology.
  Refining our conceptions of ‘access’ in digital scholarly editing: Reflections on a qualitative survey on inclusive design and dissemination.2019Inngår i: Variants - The Journal of the European Society for Textual Scholarship, ISSN 1573-3084, E-ISSN 1879-6095, Vol. 14, nr 1, s. 41-74Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this paper we explore layered conceptions of access and accessibility as they relate to the theory and praxis of digital scholarly editing. To do this, we designed and disseminated a qualitative survey on five key themes: dissemination; Open Access and licensing; access to code; web accessibility; and diversity. Throughout the article we engage in cultural criticism of the discipline by sharing results from the survey, identifying how the community talks about and performs access, and pinpointing where improvements in praxis could be made. In the final section of this paper we reflect on different ways to utilize the survey results when critically designing and disseminating digital scholarly editions, propose a call to action, and identify avenues of future research.

 • Martinez, Merisa
  Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. KU Leuven Bibliotheken.
  ‘Not Adopted’: The UK Orphan Works Licensing Scheme and How the Crisis of Copyright in the Cultural Heritage Sector Restricts Access to Digital Content2019Inngår i: Open Library of Humanities, Vol. 5, nr 1, s. 1-51, artikkel-id 36Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article is a discussion of how digitizing and disseminating Orphan Works in the GLAM (Galleries, Libraries, Archives, and Museums) sector could have the potential to significantly reframe collections across audiences and institutions in the United Kingdom and across the world. Orphan Works (those works protected by copyright and for which the copyright holder is unable to be identified or, even if identified, cannot be located) make up a significant portion of the material collections of GLAM institutions in the United Kingdom and beyond. Previous research indicates that the mission of the cultural heritage sector to provide access and create opportunities to reuse this vast array of materials is severely affected by a lack of clear copyright legislation. This article addresses two questions: 1) How is current EU Orphan Works legislation affecting the output of digitized content in the UK cultural heritage sector?; and 2) What changes can be made to the implementation of the EU Directive in the UK to better support the mission of cultural heritage institutions, including serving the research and creative communities? To answer these questions, we trace the enactment of EU Directive 2012/28/EU within the United Kingdom through the implementation of the UK Orphan Works Licensing Scheme (OWLS) in October 2014. We then analyze responses to a survey we conducted between December 2015 and February 2016 about the UK Orphan Works Licensing Scheme, and provide additional insights gained from our own use of the Scheme. We conclude that after four years, the UK Orphan Works Licensing Scheme has not fully addressed the long-standing Orphan Works issue for cultural heritage institutions, and that the GLAM sector is dissatisfied with the Scheme’s length of licenses and application fees. Previous research demonstrates that due diligence requirements are the major bottleneck both to mass digitization and dissemination, and we demonstrate that similar barriers remain. Our research indicates that digitization of Orphan Works and their use in the education, research, creative, cultural and commercial sectors across the UK are still stymied. We conclude by recommending that more flexible take-down notices with accompanying take-down procedures – rather than the onerous OWLS individual licensing – would enable GLAMs to digitize and disseminate Orphan Works more efficiently (although the risks to users in building upon this work would have to be clearly signposted). We suggest that updating the framework by which institutions can digitize and disseminate Orphan Works would assist a range of users and industries not only to access, but also to ‘take and make’ material based on or sourced from cultural heritage institutions.