12 1 - 50 of 53
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Fast, Alexandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Oldefors, Amanda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Har vi tid för det eller är de för många?”: Barngruppens storlek och betydelse för förskolans pedagogiska verksamhet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barngruppernas storlek i förskolan är ett aktuellt och återkommande ämne, många upplever att grupperna är för stora och att de är för lite personal. Skolverket har tagit fram olika rikt-märken för hur storleken på barngruppen bör se ut. Dessa riktmärken är till för att ge barnen trygg och lärorik förskoleverksamhet. Genom verksamhetsförlagd utbildning har även vi upplevt att barngrupperna är för stora. Vårt syfte är att ta reda på om förskollärare upplever att barngruppens storlek påverkar den pedagogiska verksamheten. Under bakgrund beskrivs vad dokument, litteratur och andra forskare påstår gällande barn-gruppernas storlek samt sammansättningen på barngruppen. I förskolans verksamhet har man som förskollärare styrdokument och andra dokument att förhålla sig till. Förskolans läroplan är en förskollärares främsta uppdrag, i den beskrivs det att verksamheten ska lägga grunden för barns livslånga lärande samt att verksamheten ska vara trygg och lärorik. Läroplanen kom år 1998 och har reviderats efter det. I och med det har kraven på både förskollärare samt verksamheten ökat. Litteraturen som presenteras är vald för den visar på hur barngruppens storlek kan påverka det pedagogiska arbetet. Lämplig litteratur har valt för det är essentiellt att veta vad andra forskare inom ämnet har kommit fram till. Den teoretiska utgångpunkten vi valt till vår studie är Bronfenbrenners utvecklingsekologi. Teorin är uppdelad i olika system som kallas makro, exo, meso och mikro. Alla dessa system tillsammans kallas chronosystem. Bronfenbrenners systemteori handlar om interaktionen samt kommunikationen mellan människor. Genom chronosystemet kan man se hur förutsättningar förändras och hur de olika delarna påverkar varandra. Den metoden vi har ansett som lämpligast för att undersöka studiens syfte är fokusgruppsamtal, som är en form av gruppintervju. Studiens resultat pekar på att barngruppernas storlek påverkar den pedagogiska verksamheten. Förskollärarna belyste vilka konsekvenser det blir av för stora barngrupper. Delarna av verksamheten som blir drabbade är planeringsarbetet, kontakten med barn, samverkan med vårdnadshavare och pedagogerna upplever att de blir en stressad miljö. Även lokalerna upplevs vara för små när de inrymmer mycket barn. Förskollärarna uttrycker att utöver barngruppernas storlek är det en rad andra faktorer som sätter hinder för förändring, till exempel politiska beslut och förskolans lokaler. Förskollärarna har strategier för lösningar de använder sig av för att få verksamheten att fungera, då pedagogerna inte upplever någon förändring. Förskollärarna har en åsikt om att barngruppernas storlek påverkar verksamheten.

 • Hipsi, Tina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Olofsson, Annie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Anknytning: Pedagogernas roll och ansvar för en god anknytning.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Vi har valt att undersöka vilken roll pedagoger anser att de har för barnets anknytning, vidinskolning och vid olika inskolningsmodeller. Studien redogör för olika inskolningsmodeller som pedagogerna väljer mellan, svårigheter som kan uppstå vid inskolningen, pedagogernas roll för en god relation och vårdnadshavarsamverkan. Vi har inspirerats av anknytningsteorin när vi gjort vår studie och därför har vi ett inslag om den i bakgrunden. Andra studier har bland annat kommit fram till att det inte finns någon inskolningsmodell som anses vara bättre när det gäller pedagogernas funktion för anknytningen, samt att en god relation medvårdnadshavare är väsentlig.

  Syfte

  Syftet med vår studie är att få mer kunskap om vilken funktion pedagoger anser att de har förbarnens anknytning vid inskolningen, via olika inskolningsmodeller.

  Metod

  Undersökningen utfördes med kvalitativa intervjuer. Fem stycken förskollärare på två olika förskolor intervjuades.

  Resultat

  I resultatet framgår det att det används olika slags inskolningsmodeller på olika förskolor. Vilken modell de vill använda sig utav väljer förskolorna själva. Pedagogerna försöker bygga en bra relation till vårdnadshavarna, detta för att ett samarbete mellan hem och förskola skakunna flyta på bra. Det framgår också att pedagogerna anser att trygghet är en väsentlig del för att barnet ska kunna trivas på förskolan. Det är upp till pedagogerna att bygga upp enrelation med barnet, som i sin tur leder till en starkare trygghetskänsla.

 • Holmberg, Rosanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Zejak, Mathilda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Stress!: Hur stress påverkar förskolans verksamhet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stressrelaterade långtidssjukskrivningar har ökat radikalt på senare år i Sverige. Vi vill med den här studien göra verksamma pedagoger medvetna om stress och hur det kan påverka deras arbete. Studiens syfte är att undersöka stress i förskolans verksamhet. Vi anser att stress är ett högaktuellt ämne eftersom det dagligen går att läsa om i media. I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där vi intervjuat 6 pedagoger på 3 förskolor i södra Sverige. Studiens resultat visar på att pedagoger mer eller mindre upplever stress i någon form i förskolan. En utmärkande faktor är stora barngrupper då pedagogerna upplever att de inte räcker till i sitt arbete med barnen. Pedagogerna upplever att de ställer för höga krav på sig själva i arbetet. En annan faktor är att det lätt blir hög ljudvolym vilket skapar stress hos både pedagoger och barn. Pedagogerna upplever att de har kunskap om barns stressreaktioner och hur stress visar sig hos barnen. Några av pedagogerna i vår studie påtalar att det finns metoder och redskap för att minska stress som några arbetar aktivt med i verksamheten.

 • Johansson, Gabriella
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Molldén, Frida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares uppfattningar av kollegialt lärande i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Kollegialt lärande är ett begrepp som används mer och mer i förskoleverksamheten, och som syftar till lärandet förskollärare emellan i arbetslaget.

  Syfte

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare upplever och beskriver kollegialt lärande iförskolan.

  Teori

  Eftersom studien intresserar sig för det kollegiala lärandet används sociokulturell teori. Teorinhar ett fokus på kommunikation och interaktion mellan människor och passar studien som fokuserar förskollärares kollegiala lärande.

  Metod

  Både kvalitativ och kvantitativ data har samlats in genom en enkät med både öppna och slutna frågor. I studien har 31 förskollärare på sex olika förskolor besvarat enkäten.

  Resultat

  Resultatet visar att de flesta förskollärarna anser att kollegialt lärande innebär att lära avvarandra. Detta sker mestadels genom diskussioner i arbetslaget men även när de observerar varandra eller ber en kollega om hjälp. Av studien kan vi se att många anser sig användakollegialt lärande i förskolan utan att benämna begreppet. För att det kollegiala lärandet ska fungera är det flera förskollärare som anser att det är viktigt att ha en god kommunikation, ett gott samarbete och en gemensam målbild vilket då bidrar till en utveckling av såväl individen som arbetslaget. Som hinder för kollegialt lärande nämns ointresse hos kollegor/förskolechefen, dåligt arbetsklimat och tidsbrist i verksamheten.

 • Karlsson, Josefin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Petersson, Annie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hur barn får erfara matematik i förskolan: pedagogers uppfattningar.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  I den här studien redogörs för hur viktigt det är att barn tidigt får möta matematik då deras grund för matematik kan läggas redan i förskoleåldern. Rapporter visar att elever i svenska skolor har bristande resultat i matematiktest, vilket gör det ytterst viktigt att börja stimulera barns matematiska erfarande redan i tidig ålder. Elever i svenska skolor har dessutom rätt att få en likvärdig utbildning som gör att de kan klara av hela sin skolgång. Då barn i förskolan ska ges möjlighet att stimuleras i matematik är det av stor betydelse att förskollärare har kunskap i hur de kan arbeta med detta med barnen. Därför fokuserar den här studien på förskollärares uppfattning om hur de lyfter matematiken för barnen.

  Syfte

  Syftet är att utveckla kunskap om matematikundervisningens förutsättningar i förskolan med fokus på pedagogers uppfattningar.

  Metod

  Intervju har använts som metod för vår kvalitativa forskning. De 8 respondenterna är förskollärare som arbetar med olika åldersindelningar från 1-6 år.

  Resultat

  Barn får erfara matematik i olika vardagliga situationer på förskolan. Resultatet visar att pedagogerna uppfattar att de stimulerar matematik för barn vid olika platser, när pedagogerna är medforskande i barns lek och när pedagoger skapar matematiska tillfällen. Även vad materialet kan ha för betydelse och vilken tillgång barn har till olika sorters material lyfts fram. Resultatet visar också att de yngre barnen erfar mer konkret matematik, medan de äldre barnen erfar både konkret men också abstrakt matematik.I förskolan strävar personalen efter att uppfylla målen som står i Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2016) och där hänvisas det bland annat till att alla barn ska vara inkluderade och att det ska vara en skola för alla. I dagens förskola är många barn i behov av särskilt stöd och många utav de barnen har intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med denna studie är att synliggörapedagogers dagliga arbetssätt med att inkludera barn med intellektuell funktionsnedsättning iförskolan. Frågeställningarna är utformade för att besvara syftet och för att få en inblick i vadinkludering betyder för förskollärare. För att få svar på syftet har kvalitativ metod använts med ostrukturerade intervjuer. Femförskollärare valdes ut för intervjuerna genom bekvämlighetsurval och genomfördes på tvåolika förskolor i västra Sverige. Studien har sin utgångspunkt i hermeneutisk vetenskapsteori och den sociokulturella ämnesteorin. Hermeneutik är en tolkningslära som går ut på att skapa en förståelse vilket denna studie syftar till. Den sociokulturella teorin handlar om att lära i samspel med andra vilket är viktigt för alla barn oavsett om de har funktionsnedsättning ellerinte. Intervjuerna spelades in och sedan gjordes det transkribering för att kunna börja koda all data som i sin tur blev ett tydligt resultat. Resultatet visar på att de medverkande förskollärarna är medvetna i sitt arbete när det gäller att inkludera alla barn och de anser att det inte är svårt så länge det finns förutsättningar förinkludering. Förskollärarna menar att med mer utbildning, kunskap och även mindre barngrupper ökas förutsättningarna. Alla förskollärarna i studien beskriver begreppet inkludering på olika sätt. Det de har gemensamt är att alla barn ska ha rätt till att delta och gessamma förutsättningar. Det kommer även fram att pedagogerna beskriver begreppet integrering mer än vad de beskriver inkludering när de svarar på vad inkludering betyder för dem.

 • Lidbom, Julia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Alla barn är olika oavsett funktionsnedsättning eller inte”2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolan strävar personalen efter att uppfylla målen som står i Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2016) och där hänvisas det bland annat till att alla barn ska vara inkluderade och att detska vara en skola för alla. I dagens förskola är många barn i behov av särskilt stöd och mångautav de barnen har intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med denna studie är att synliggörapedagogers dagliga arbetssätt med att inkludera barn med intellektuell funktionsnedsättning iförskolan. Frågeställningarna är utformade för att besvara syftet och för att få en inblick i vadinkludering betyder för förskollärare.För att få svar på syftet har kvalitativ metod använts med ostrukturerade intervjuer. Femförskollärare valdes ut för intervjuerna genom bekvämlighetsurval och genomfördes på tvåolika förskolor i västra Sverige. Studien har sin utgångspunkt i hermeneutisk vetenskapsteorioch den sociokulturella ämnesteorin. Hermeneutik är en tolkningslära som går ut på att skapaen förståelse vilket denna studie syftar till. Den sociokulturella teorin handlar om att lära isamspel med andra vilket är viktigt för alla barn oavsett om de har funktionsnedsättning ellerinte. Intervjuerna spelades in och sedan gjordes det transkribering för att kunna börja koda alldata som i sin tur blev ett tydligt resultat.Resultatet visar på att de medverkande förskollärarna är medvetna i sitt arbete när det gäller attinkludera alla barn och de anser att det inte är svårt så länge det finns förutsättningar förinkludering. Förskollärarna menar att med mer utbildning, kunskap och även mindrebarngrupper ökas förutsättningarna. Alla förskollärarna i studien beskriver begreppetinkludering på olika sätt. Det de har gemensamt är att alla barn ska ha rätt till att delta och gessamma förutsättningar. Det kommer även fram att pedagogerna beskriver begreppet integreringmer än vad de beskriver inkludering när de svarar på vad inkludering betyder för dem.

 • Lindberg, Emelie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Olsson, Kristina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hur kan vi gå vidare?: Dokumentation, utvärdering och uppföljning av utomhuspedagogik i förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Denna studie handlar om hur förskollärare arbetar med dokumentation, utvärdering och uppföljning av utomhuspedagogik. Den handlar även om hur utomhuspedagogiska aktiviteter kan kopplas samman med teori och praktik i förskolans verksamhet.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av arbetet med utomhuspedagogik i förskoleverksamheten.

  Metod

  I denna studie används kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I undersökningen intervjuades sju respondenter varav en av dessa var en pilotintervju.

  Resultat

  Studien visar olika arbetssätt som förskollärarna använder sig av för att inkludera dokumentation, utvärdering och uppföljning i utomhuspedagogiska aktiviteter. Det framkom även olika förhållningssätt som förskollärarna har i utomhuspedagogiken där de kan vara medsökande och tillföra egna kunskaper i aktiviteter som kan utveckla barnen. Planering och utvärdering av utomhusverksamheten utgör enligt förskollärarna en grund för att utvärdera barns inflytande genom att se vart barnen befinner sig och gå vidare därifrån. Planeringen är även en viktig del i att se hur verksamheten har formats efter målen och för att utvärdera vilken riktning utomhusverksamheten har tagit. Det kollegiala samtalet framträder som en möjlighet till att utbyta erfarenheter mellan varandra och därigenom skapa lärande för förskollärarna. Lotusdiagram lyfts som ett verktyg vilket kan skapa möjlighet till utvärdering genom att förskollärarna med stöd av den kan synliggöra vilka mål som inkluderats tillsammans med barnen och i utomhusverksamheten. Uppföljning med diagrammet kan göras efter en viss tid då förskollärarna ser hur arbetet med något har varit och hur detta sedan kan utvecklas.

 • Isaksson, Millan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Tråkig eller glädjefylld: Attityd och motivation till läsning.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läsning är någonting som sker i skolans värld hela tiden, varje dag är det någon stund sominnefattar läsning. Antingen är det tyst läsning, högläsning eller läsning av olika uppgifter. Vihar lagt märke till att det finns könsskillnader vad gäller läsning i verkligheten. Därför har vivalt att arbeta och ta reda på om det finns könsskillnader inom läsning det vill säga om pojkaroch flickor har olika inställningar till och syn på läsning.Syftet:Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns könsskillnader inom läsning.Frågeställningarna vi vill få svar på är:1. Vilka attityder har flickor och pojkar till läsning ?2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan flickors och pojkars motivation tillläsning?Metod:Vi har använt oss av olika databaser samt söktjänster för att leta fram relevanta artiklar utifrånvårt syfte och dessa var Primo, Google Scholar och Eric (Proquest).Resultat:Resultatet visade att flickor och pojkar skiljer sig åt gällande attityder och motivation tillläsning. Flickor har bättre attityder till läsning och det visade sig bland annat genom att de läsermer frivilligt än pojkar. Detta med anledning av att fritidsläsning är lustberoende och den lustentill läsning har inte pojkar. Det har visat sig att flickor läser dubbelt så mycket som pojkar.Gällande motivation har det visat sig att pojkarna har en sämre motivation till läsning, detta föratt de ser sig själva som sämre läsare och pojkarna förknippar sin självkänsla med motivationtill läsning. Vilket då innebär att de inte får en positiv motivation till läsning om de anser att deinte är duktiga på att läsa. De flesta pojkar anser att de inte är bra läsare och får då inte hellerviljan till läsning. Flickorna har en bättre autonom motivation som innebär att flickorna villutföra uppgiften, i detta fall läsning. Pojkarna hade inte lika stor vilja till att läsa. Gällandeattityder till läsning visade forskning att flickorna har en positivare attityd till läsning, de harett positivare förhållningssätt till läsning gentemot vad killarna hade.

 • Lund, Maria
  What is in a book?: A critical discourse analysis of the e-book debate between 2012 and 20162017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main objective with this Master’s thesis is to, through a critical discourse analysis, explore the overall discourses on e-books appearing in general Swedish media. The texts chosen for analysis consist of articles and debate entries published in four of Sweden’s largest newspapers during a five-year period. The texts were examined using Norman Fairclough’s three-dimensional conception of discourse, which means that language use as communicative events were analyzed on the three levels of text, discourse practice, and social practice. The results from the analysis show that three dominating discourses can be identified in the material; the comparison discourse, the financial discourse, and the availability discourse. Within the comparison discourse, the e-book is in many ways positioned in comparison to the paper book. This occurs in several contexts, for instance in the contexts of pricing, access, and e-lending. A recurrent issue within the financial discourse is conveyed as the concern that e-book lending will become too big of a threat towards e-book sales or that e-lending will become too expensive for libraries. Within the availability discourse, the e-book is constructed in connection to democracy and free access to e-books is viewed as a condition for libraries as democratic institutions. The different discourses use different strategies to legitimize their point of views, and accordingly, achieve or maintain a hegemonic status. To achieve hegemony in this situation means gaining power over the presentation of the discussion about e-books, that is the power over the order of discourse.

 • Bjuggren Svensson, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johansson, Carin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Inskolningsmodeller i förskolan: en fråga om trygghet och förtroende.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För oss är inskolningen grunden till trygghet och förtroende på förskolan, både för barn och för deras vårdnadshavare. Det är vid inskolningen den värdefulla relationen skapas mellan barn – förskollärare och förskollärare – vårdnadshavare. Vårt valda område är intressant då forskning om skillnader mellan olika inskolningsmodeller saknas helt. Vi har valt att i vår studie rikta in oss på de två vanligaste förekommande inskolningsmodellerna som är, föräldraaktiv inskolningsmodell samt traditionell inskolningsmodell.Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på hur inskolningsmodeller kan påverka grunden till trygghet och förtroende i relationen med barn och deras vårdnadshavare.Studien genomfördes med hjälp av två olika forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ metod. En kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ intervjustudie har genomförts för att öka studiens validitet samt få en fördjupad kunskap kring studiens tre kategorier, trygghet och förtroende, styrdokument samt inskolningsmodeller.Resultatet av vår studie visar att val av inskolningsmodell inte påverkar tryggheten och förtroendet för barn och vårdnadshavare så länge inskolningarna sker individanpassat för varje barn. Resultatet visar på att majoriteten av våra respondenter är väl insatta i förskolans styrdokument och tydligt kan förankra vald inskolningsmodell i styrdokumenten.Respondenterna är helt eniga om att vald inskolningsmodell ger vårdnadshavare god insyn i den pedagogiska verksamheten. De betonar att inskolningarna bör integreras i det pedagogiska arbetet samt påverka den befintliga barngruppen så lite som möjligt. Inskolningar i förskolan bör vara unika, för varje barn är som snöflingor, det finns inte två likadana i hela världen.

 • Lindroth, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Olsson, Johanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Det pojkar kan göra, kan också flickor: En studie om jämställdhet i matematikundervisningen.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction:

  The purpose of this study is to research equity in mathematics education in Sweden and Ghana. This study has researched how active teachers act and reflect on equity in mathematics education and their thoughts about girls’ and boys’ behaviour during mathematics lessons as well as how they act towards girls and boys during their lessons. The study has also researched how the opportunity to speak is distributed between girls and boys as well as how the teacher reacts towards students who speak without asking.

  Purpose: The purpose of this study is to research how teachers in two different countries act and reflect on equity in mathematics education.

  Method: Our method of research was observation and self-report. A total of six teachers participated in the study, three in Sweden and three in Ghana. The teachers who participated in the observations were also those who answered the self-report. Through observation we were able to collect the quantitative data of the study which consists of how the opportunity to speak is distributed between girls and boys as well as how the teacher reacts to students who speak without asking. Through self-report we were able to research how teachers act and reflect on equity in mathematics education and how they feel they act toward girls and boys during their lessons.

  Findings: The qualitative findings show that the teachers who participated in the study consider boys more active during mathematic lessons and that they show a greater self-efficiency than the girls do. The teachers also explain that they strive to treat girls and boys in the same way. The quantitative findings show that boys are given more opportunities to speak and that the probability for a boy being given the opportunity to speak if they ask for it, is greater than if a girl does it. The findings also show that the probability for a teacher to answer a girl if she speaks without asking, is greater than for a boy. Teachers tend to ignore a boy if he does the same. The findings show that there was a greater difference in each country than among the countries.

 • Abrahamsson, Karolina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Konflikter och konflikthantering i förskolan utifrån barns perspektiv.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Konflikter är en del av förskolans vardag. Det finns olika orsaker till att barns konflikter uppstår. Utifrån pedagogers perspektiv ses konflikter ofta som något negativt. Enligt många forskare är dock konflikter ett tillfälle för utveckling och lärande. För att konflikter ska bli ett lärandetillfälle måste de hanteras konstruktivt och alla barn som är delaktiga i konflikten ska respekteras och de ska få stöd från pedagogen. Genom att ta barnperspektiv på konflikter och konflikthantering får pedagoger bättre möjlighet att stödja barnen i deras konflikthantering samt förstå barnens uppfattningar, handlingar och känslor som ligger bakom konflikten.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i förskolan. Fokus i undersökningen ligger på barnens uppfattningar om konflikter och barnens konflikthantering samt pedagogens stöd i konfliktsituationer på förskolan.

  Metod

  I studien används kvalitativ metod och barnintervjuer som redskap. Intervjuerna genomfördes med sex barn i åldern 5 år på en förskola. Syftet med dessa metodval är att undersöka barns perspektiv på konflikter och konflikthantering i förskolan. Under intervjuer används tre korta filmer som jag själv spelat in på en Ipad. Filmsekvenserna handlar om tre fiktiva konfliktsituationer mellan handdockor. Film ett – handlar om att Igelkott och Kanin vill ha samma leksaksbil. Film två – handlar om att Igelkott och Kanin är på disco och dansar tillsammans och att Nalle inte får vara med. Film 3 – handlar om att Kanin ritar på Igelkotts teckning. Efter varje filmsekvens ställer jag frågor till barnen.

  Resultat

  I resultatet framgår att barnen uppfattar konflikter negativt. Konflikter väcker olika känslor hos barnen. I konfliktsituationer upplever barnen positiva känslor såsom solidaritet och sympati. Barnen upplever även neutrala känslor. Men oftast uttrycker barnen negativa känslor i samband med konflikten. I resultatet framkommer att barnen försöker att hantera sina konflikter själva och använder sig av olika konflikthanteringsstrategier. Barnen förhandlar i sina konflikter, försöker att undvika konfrontationen, medlar eller söker stöd hos tredje part, i det här fallet hos pedagogen. Barnen ser positivt på pedagogens stöd i konflikthantering. Barnen upplever att de får hjälp från pedagogen i diverse konfliktsituationer och de förväntar sig att pedagogen lyssnar på dem och agerar.

 • Berbatovci, Arbnora
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Karlsson, Jennie
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att rekrytera kompetensbaserat och rättsäkert: Om en kommunal organisation och dess rekryteringsprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe and analyze a municipal organizations recruitment process in terms of recruiting competence-based and legal certainty, conducted by a qualitative study in the form of five individual semistructured interviews. The municipal organization is located in western Sweden. Based on experience and skills, these five interviewees describe how a recruitment process goes into practice, where they consider the recruitment process to be complex with regard to laws and regulations to be considered. The main result that has emerged under the interviews of the municipal organization has been that the organization should have a legal and competence-based recruitment process when operating in the public sector and it is therefore important to maintain its legal certainty. Two principles that had a special impact on the recruitment process during the interviews are non-discrimination and equal treatment. The descriptive picture of the principles of non-discrimination and equal treatment that has been explained has treated all those involved in recruitment living with them, but that it was mostly a working life that HR had checked. Based on the explanations and descriptions of the interviewees you can see strong links to previous research and theoretical starting points.

   

  This study is written in Swedish.

 • Makvandi, Armita
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Reinler, Johanna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Styrning inom BB: Förlösande eller förödande?: En kvantitativ studie om ledarskapets påverkan på barnmorskor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate whether there is a connection between midwives' perception of their work situation and the type of control that the obstetric ward intends. Based on the aim of the study, three research questions were formulated; is there a relationship between leadership and the midwifes trust for their nearest chief? Is there a connection between midwives' experience about their current work situation and work environment? Which is influenced by the way in which the device is managed and if the midwives consider that quality is influenced by the way the obstetric ward is controlled? Our hypothesis is that there is a relationship between control and the variables of trust, work situation and work environment as well as quality. The method used is a quantitative survey. The surveys were awarded to the midwives at the obstetric wards at two different hospitals in western Sweden. To interpret the results, previous research and theoretical starting points are used, which were the structural, political and human relations perspectives.

  The result showed that the hypothesis could be accepted; there was a connection between the variables. The obstetric wards that used a political or human relations-inspired governance based on the ability of employees to have a high degree of well-being in their midwives. Those who assumed the structural perspective, whose starting point is a hierarchical direction, did not have the same level of well-being among the employees. Furthermore, the study found that the majority of midwives who participated in the survey were pleased with their work situation overall.

 • Hansson, Annika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Khoshaba, Susanne
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Borås Stads kris- och katastrofhantering: En kvalitativ studie om organisering, måluppfyllelse, utveckling samt omhändertagande av de drabbade2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this research is to investigate the crisis and disaster management developments in Borås Municipality and whether they meet the requirements placed on the municipal level when it comes to crisis and disaster management as well as organization of work. The paper also aims to investigate how the organization is for those affected by a crisis or disaster. Interviews were conducted with five people with leadership roles in various departments within Borås Municipality. Two of them works at the Centre for knowledge and safety (CKS), two at the emergency support in case of serious incidents and one person from the Service Office. In order to answer the purpose and research questions, previous research, literature, jurisdiction, and law has been used while conducting this research. We found that it is mainly the Centre for knowledge and safety (CKS), which has the main responsibility when it comes to crisis and disaster management in Borås Municipality. What we have concluded is that Borås Municipality accomplishes the requirements placed on the municipal level towards crisis and disaster management on the basis of Law (2006:544) of municipalities and County Council actions upon and during extraordinary events in peacetime and preparedness, What we mainly focused on was to see whether they meet the demands placed on them. The main changed that was identified during interviews was an organizational change that took place on January 1st 2017 where they transformed into a more central crisis and disaster management. Emergency support upon a serious event exists and support the individual after a crisis or disaster and conduct follow-ups with the affected.

 • Haglund, Isabelle
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ögren, Emma
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att bli medveten: en studie om undervisning som del av förskolan.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om undervisning som del av förskolan för att arbeta i enlighet med de nationella målen som finns i skollagen och förskolans läroplan. Studien tar därför upp förskolläraresattityd till undervisning. Tidigare forskning visar att undervisning inte ses som ett naturligtinnehåll i förskolan och Sveriges regering har gett Skolverket i uppdrag att revidera förskolansnuvarande läroplan angående undervisning. Det ses därför intressant att undersöka i vilken gradundervisning ges utrymme och betydelse i förskolan, samt vilken kunskap förskollärare uttrycker om undervisning. Det ses även intressant att undersöka vad som enligt förskollärare krävs för att utveckla undervisningen i förskolan.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares attityd till undervisning som del av förskolan i strävan mot att uppfylla de nationella målen.

  Metod

  Vid studien genomfördes en kvantitativ enkätundersökning, där 56 av 69 tillfrågadelegitimerade förskollärare deltog. Studiens respondenter besvarade nio påståenden följt av fastasvarsalternativ med kommentarsfält och en avslutande öppen fråga. Valet av kommentarsfält gjordes för att ge respondenterna möjlighet att uttrycka sig om hen ville. Vid analysarbetet användes den kvantitativa metoden för påstående 1–9 för att få fram frekvenser i antal och procent. Den kvalitativa metoden användes i analysarbetet för att analysera fram kategorier utifrån respondenternas kommentarer vid enkätformulärets avslutande öppna fråga.

  Resultat

  Studiens sammanlagda resultat visar att undervisning ges en låg grad av utrymme i förskolan, men en hög grad av betydelse. Förskollärarna uttryckte i hög utsträckning kunskap omundervisning i relation till måluppfyllelse, men det sågs likaså variationer inom deras uttryckta kunskap. Resultatet innehåller förskollärarnas 13 uttryckta behov som finns strukturerade i kategorin Medvetenhet med underkategorierna Om definitionen av undervisning och Ommåluppfyllelse samt i kategorin Reflektion med underkategorierna I tanke och I handling. Resultatet visar att en majoritet av förskollärarna uttryckte att undervisning är del av förskolan för att uppfylla de nationella målen, men att det krävs tydlighet och diskussion för att gemensamt kunna arbeta i strävan mot en likvärdig utbildning.

 • Berisa, Saha
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Cras, Evelina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Rexhepi, Arlinda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  En väg in i arbetslivet: En studie av nyanländas arbetsintegrering ur arbetsförmedlingens perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Employment Service main mission is to match people into the labor market. In 2015, the refugee crisis took place from Syria and many refugees came to Sweden. The Employment Service was commissioned to establish new arrivals in the labor market. The main mission would be to support the new arrivals by facilitating the establishment process. The purpose of this study is to deepen the understanding of how the workforce sees the work on the establishment assignment. The empires for this study are obtained through a qualitative study in the form of interviews. There are six different administrators at three different offices that have been interviewed. To analyze the empirics from a theoretical point of view we have chosen three different theories based on new public management, structural perspective and human capital theory. With the theories as a basis, we have come to the conclusion that the mediators look seriously at the mission and they try to help the newly arrived in the labor market, with all the resources they have.

  This study is written in Swedish.

 • Azad, Rozhgar
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  El Machharawi, Khalil
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Föräldrars involvering i barnens matematikläxor.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning & Syfte

  Vår kunskapsöversikt handlar om att redogöra för vad tidigare forskning beskriver om föräldrars involvering i matematikläxor samt vilka effekter som kan uppstå. Huvudsyftet är att utifrån resultaten i de granskade artiklarna besvara frågeställningen: Vilka effekter på elevernas lärande har föräldrarnas involvering i matematikläxor? Dessutom beskriver vi några egenskaper i den forskning om läxor i ämnet matematik som vi granskat.

  Metod

  Vi har gjort informationssökningar i olika databaser efter vetenskapliga artiklar och även använt oss av referenslistor som finns i dessa artiklar för att hitta lämpliga och passande artiklar till vår översikt. Alla nio granskade studierna har använt sig av kvantitativa metoder men två av dem har även använt kvalitativa metoder. De kvantitativa metoderna var i form av enkäter, frågeformulär och bedömningsprogram. De studier som använde sig utav kvalitativa metoder gjorde det i form av intervjuer, observationer samt feedback.

  Resultat

  Resultatet visar att det finns en relation mellan föräldrars involvering i barnens matematikläxor och prestation men även att den socioekonomiska statusen har en viss roll för hur föräldrar väljer att involvera sig. Resultaten visade att inte alla typer av föräldraansvar är till nytta för barnens prestation i matematik. Många föräldrar involverar sig i barnens läxor men det finns olika sätt att involvera sig. Den typ av förälder som kontrollerar/övervakar och nästan straffar barnet för att man inte påbörjat eller slutfört läxan skapade en negativ effekt på barnens matematikprestation. Även en förälders inställning till ämnet matematik har en påverkan. Föräldrar som exempelvis visar intresse, stöttar och skapar en strukturerad miljö kring barnens läxor i matematik skapade goda och positiva effekter på barnets/elevens prestation. En didaktisk konsekvens som vi kan urskilja från resultaten är att lärare bör tänka på hur förhållandet i familjerna ser ut och att kunna förhålla sig till det och även informera och ge föräldrarna kunskap i hur man bör involvera sig. En av frågorna för vidare forskning är att undersöka pappans roll och om involveringen ser annorlunda ut samt hur det påverkar elevernas prestation.

 • Arnham, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Svensson, Hannah
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vård- och äldreförvaltning i förändring: En kvalitativ jämförande studie kring hur chefer och undersköterskor på vård- och äldreförvaltningen uppfattar omorganisationen i Borås2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera om uppfattningen skiljer sig bland chefer och undersköterskor på vård- och äldreförvaltningen kring den omorganisation som implementerades i Borås stad 1 januari 2017 och om den givit olika effekter. De teoretiska utgångspunkter som har använts i denna studie handlar om organisationsperspektiv, organisationsförändring, styrning och ledning samt organisationskultur. Denna studie är gjord utifrån en kvalitativ metod där det genomförts semistrukturerade intervjuer med fem chefer och fem undersköterskor för att kunna besvara studiens frågeställningar.

  Resultatet visar att chefer uppfattar omorganisationen positivt i den mening då det blivit en samlad verksamhet. Det finns även negativa uppfattningar bland både chefer och undersköterskor kring den stora organisation som blivit då det uppstått problem kring kommunikation och samverkan. Undersköterskorna har ingen uppfattning kring själva omorganisationen då de anser att den inte har påverkat deras arbetsplats. Däremot anser de att chefernas arbete gentemot undersköterskorna har förändrats till det negativa då cheferna har kommit längre ifrån undersköterskorna. Detta har gjort att undersköterskorna har kommit längre ifrån beslutsprocessen i och med det fjärde chefsledet som tillkommit efter omorganisationen. Slutsatsen i denna studie är att omorganisationen inte har drabbat undersköterskorna i samma utsträckning som den har gjort hos cheferna vilket leder till skilda uppfattningar. Cheferna har efter omorganisationen fått arbeta hårt för att bilda en stark gemenskap på vård- och äldreförvaltningen, medan undersköterskorna har påverkats negativt med anledning av omorganisationen vad gäller en försämrad kommunikation med cheferna. Undersköterskorna är inte delaktiga i beslutprocesser och uppmärksammar att cheferna inte är närvarande i samma utsträckning som tidigare. Detta leder till att cheferna inte bjuder in undersköterskorna för ett ökat engagemang vilket skapar en alltmer toppstyrd organisation. Ett förekommande problem som uppmärksammats är gemenskapen mellan alla nivåer inom vård- och äldreförvaltningen då varken chefer eller undersköterskor uppfattar att det finns en organisationskultur.

 • Ahlstrand, Ludvig
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nguyen, Thanh
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hur bör kvalitet definieras?: En tvärsnittsstudie om kvalitetstolkning inom offentlig respektive privat sektor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this research study was to examine how personnel in both public and private health care centers within Borås, construe and evaluate the concept of quality within the basis of our study. Data was gathered by surveys provided in two forms: printouts and digital copies to personnel in public and private health care centers, within the municipality of Borås. The evaluation of quality is according to many, fluctuating. Moreover, this means that there is a difficult process of defining the concept of quality to a general aspect, to the extent where theories and previous research agree with this statement accordingly. This study also analyzes other notions related to the concept of quality. These notions and concepts are defined as service and efficiency, but we also included competition as an external factor that influences the concept of quality since previous research has done the same. The respondents within public and private health care centers yielded very similar results, but also highlighted additional aspects that may affect quality. These aspects where provided by letting the respondents freely highlight factors that they assumed could affect quality.

  Along with considering previous research, this study, concludes that the notion of quality is a familiar term to many, yet is a fluctuating concept. This means that many individuals are sure to have some understanding of the concept of quality, but there is great uncertainty in how to define it. Within health care centers, we recommend further research exploring the concept of quality in order to utilize it more frequently among internal investigations, which organizations should be able to perform themselves.

 • Public defence: 2018-04-27 10:00 Vestindien C, Textile Fashion Centre, Borås
  Malm, Veronica
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Functional Textile Coatings Containing Flake-shaped Fillers: investigations on selected optical and electrical properties2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis investigates the manufacturing and characterisation of functionalised textile coatings containing different types of flake-shaped fillers with angle-dependent colour-changing and electrically conductive properties, respectively. Common benefits of these types of flakes are their high aspect ratio, which offers low filler loading with high functional performance. However, when applied on flexible fabric, their impact on the mechanical properties and durability leads to that a trade-off between, for example, flexural rigidity and functional performance need to be taken into account. Both experimental studies, with different functional approaches, explore how formulation additives e.g. rheology modifiers and cross-linker and knife coating parameters e.g. gap height and speed influence the formulation viscosity, which in turn strongly influences the amount of solids deposited on the fabric, and the functional performance.

  Multilayered mica pigments can provide an angle-dependent colour change based on the phenomenon of interference, and has great potential in application within the textile design and product authentication fields. However, optimal conditions for intense colour-changing effects using these types of flake-shaped pigments depend on a plane-parallel orientation to a flat substrate. The pigment orientation is challenged by textile substrates, which have a textured surface due to the cross-sectional shape of the fibre, the yarn composition and fabric construction. In addition, the semi-transparent nature of these types of pigments means that the substrate colour highly influences the colour-changing effects.

  Metal flake-shaped fillers for high electrical conductivity applications are particularly advantageous for reliable power and signal transferring interconnections in the field of electronic textiles. As the conductivity depends on the electron transport between the metal flakes, the challenge is to establish and maintain the three-dimensional network of contacting surfaces between flakes. Although the network is held together and adhered to the substrate by an insulating polymer film matrix, it is highly sensitive to dimensional impact upon different

 • Michnik, Katarina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Samhällets allt-i-allo?: Om folkbibliotekens sociala legitimitet2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • Sadagopan, Madumita
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Högskolan i Borås.
  Life Cycle Assessment: Concrete Hollow Core Slab2013Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  A report about the environmental impacts involved in the use of recycled concrete waste as aggregates in new concrete. The environmental impacts were assessed based on a simple LCA using a prefabricated concrete producing company in Sweden as a case study. The results of the LCA revealed that major environmental impacts arised from the crushing and extraction processes as these were diesel fuel intensive. Comparatively, the use of recycled concrete as aggregates in new concrete saw a reduction in the environmental impacts as the need for extraction had reduced with the introduction of recycled aggregates. 

 • Skopljak, Sendi
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nyanlända elever och matematik.: En studie ur fyra lärares perspektiv.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet berör nyanlända elever och ämnet matematik i årskurs 4-6. Sverige är idag ett mångkulturellt land och de senaste åren har det skett en ökning av nyanlända elever. Tidigare forskning visar att nyanlända elever har lägre prestationsnivå än infödda elever och detta framkommer tydligt i ämnet matematik. Tidigare forskning visar dessutom att en av orsakerna till nyanlända elevers svårigheter i matematik kan till stor del ha att göra med det svenska språket. Hur arbetar matematiklärare i klassrum där det finns nyanlända elever och på vilket sätt dessa lärare stödjer de nyanländas inlärning i matematik kommer att presenteras i detta arbete. Studien är kvalitativ och redskapet som använts är intervjuer. Fyra matematiklärare har framfört sina tankar och resonemang kring arbetets valda område. Synsättet som använts är hermeneutiskt utifrån Vygotskijs teorier kring det sociokulturella perspektivet. I resultatet framgår det tydligt att de fyra intervjuade lärarna är medvetna om det svenska språkets betydelse för nyanlända elever och hur språket påverkar elevernas inlärning i matematik. Resultatet visar att de intervjuade lärarna är enade om att genomgångar och förtydliganden av begrepp är viktigt men hur detta framförs i matematikundervisningen kan variera beroende på vilken lärare det handlar om. Variationen beror på det faktum att elever befinner sig på olika kunskapsnivåer, alla eleverna tar in kunskap på samma sätt och just därför är en anpassningsbar undervisning den rätta vägen för att man som lärare ska nå ut till samtliga elever.

 • Krohn, Marcus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Månsson, Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ’’Barn behöver hamna i konflikter…”: Förskollärares perspektiv på konflikt och konflikthantering.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konflikter finns naturligt i vår vardag och upplevs olika från person till person. Konflikter förekommer i förskolan, där barnen med hjälp av förskollärarna ska få möjlighet att tillägna sig kunskaper i konflikthantering. Förskollärarnas perspektiv på konflikthantering har en betydande roll för hur barnen sedan ska kunna hantera konflikter i framtiden.

  Syfte

  Syftet med studien är att synliggöra förskollärares syn på konflikter och konflikthantering och arbetet med detta.

  Metod

  För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Ett målinriktat urval genomfördes och sex yrkesverksamma förskollärare valdes ut att delta i studien. Under intervjuerna användes ljudinspelning och stödanteckningar. Under studiens gång har de etiska principerna beaktats och tagits hänsyn till.

  Resultat

  Studien visar att förskollärarna menar att det finns ett lärande i konflikter. Det framkommer dessutom att förskollärarnas olika syn på konflikter spelar en avgörande roll för hur de bemöter barnen i konfliktsituationer. Resultatet visar att förskollärarna för olika resonemang kring konflikthantering samt att de använder olika tillvägagångssätt vid konflikter mellan barnen. Studiens resultat visar att kommunikation, bemötande och gemensam grundsyn i arbetslaget är olika aspekter som bidrar till en konstruktiv konflikthantering. En av de slutsatser som kan dras från studien är att förskollärarnas arbete med konflikthantering kan ses som ett viktigt lärande för barnens framtid.

 • Nelhans, Gustaf
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Replik: Larhammar svartmålar öppen vetenskap2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad som behövs är ett starkare etos i forskarsamhället där vi i stället för att räkna pinnar erkänner att sakkunniggranskning handlar om att bedöma kvalitet. Det skriver Gustaf Nelhans, lektor i Biblioteks och informationsvetenskap, i en replik till Dan Larhammar.

 • Christensen, Emelie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ekman, Josefin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Och sen kom Zlatan”: - en innehållsanalys av e-boksdebatten i svensk bibliotekspress 2010-20152017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The role of the library is changing to meet the demands of a technology-driven society. Yet the impact of new media, such as e-books, has not always been viewed favourably. The aim of this thesis has been to map the debate that took place between 2010 and 2015 concerning the status of e-books within the public library system. The study focused on several key areas: attitudes expressed within Swedish library press; the issues raised within discussions; aspirations and concerns of participants; and how opinions changed over time. The 99 issues of Biblioteksbladet, Biblioteket i Samhälle, and Framsidan published during the years of study constituted the source material. Computerised content analysis targeted keywords: e-, elektronisk, and digital. Results were logged chronologically, and coded to record any opinion expressed in relation to e-books: either positive, negative, or neutral. Raw data analysis was enhanced by the critical theories of LIS-professor Kristen Drotner. Her concept of media panic describes the emotional reactions professionals experience in response to new forms of media and technology. This was used to assess whether criticisms of the new medium were part of an emotional response. The results of our analysis suggest a cycle of debate that only partially fit Drotner's concept of media panic: initial discussions focused on technical considerations, the debate intensified and moved to economic concerns and the changing role of the library as the rate of e-book loans proliferated. The final years of study were characterised by calls for national co-operation regarding the implementation of e-books.

 • Karlsson, Jennifer
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att navigera på en kommunal webbplats: – En studie om menystruktur och navigation på Nyköpingskommuns webbplats2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Websites for municipalities has a wide target audience and therefore the website has to adapt to all involved. This bachelor thesis focuses on the issues that may occur on Nyköping municipality’s website in form of menu structure and navigation. The purpose of this study is to create a development suggestion for Nykoping.se as it shows possibilities in development. With the help of earlier research in navigation on mobile phones, and menu structures in general, multiple analytical tools has conjured in form of the User experience, Human-computer interaction and Usability to help analyze results of this study. In collaboration, methods in the form of user testing and semi-structured interviews later opened up to comparisons. The analysis shows a number of both quantitative and qualitative similarities that conjure into a couple of development suggestions. The proposals implies a menu structure where the user is already able to provide a clear overview of the content of the site in the form of a hierarchical menu from the start page. This means that the user can be able to overcome a large amount of information on the same web page which can benefit the user experience and Nyköpings municipality’s visitors. 

 • Lindgren, Ceclilia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Olsson, Tea
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  The four spaces model: - Som vision vid undersökning av folkbibliotekets uppdrag gentemot nyanlända2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to investigate whether there is a correlation between the vision of the public library as expressed in “A new model for the public library” and how public libraries and its services are conveyed to newcomers to Sweden. Our two research questions inquire about the ways the public library and its services are conveyed and the challenges faced by public libraries in  communicating public libraries to newcomers? The method used for this study is semi-structured interviews with five public librarians working with multicultural issues at their workplaces. This study is theoretically grounded in the model for the public library proposed by Jochumsen, Rasmussen Hvenegaard and Skot-Hansen. The findings reveal that the model correlates quite well with how librarians describe their work in relation to newcomers.

 • Pettersson, Ingela
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bibliotekets integrationsfrämjande aktiviteter: - En enkätstudie om folkbibliotekets aktiviteter för nyanlända2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to investigate how libraries meet the challenges of integrating newcomers. My questions are:

  • What integration-promoting activities for newcomers are provided by public libraries?

  • Which other providers collaborate with libraries designing appropriate activities for newcomers?

  • What challenges do library staff face in integration processes? The method applied in this research is web surveys. Web surveys were sent to 94 town libraries, in five large municipalities. In the analysis concepts such as social capital, inclusion and exclusion were used.

  Conclusions were that the most common integration promoting activities that libraries offer are language cafés, story time in several languages and help with homework and learning the Swedish language. Cooperation is mostly with volunteer organizations and local authorities to design appropriate activities for newcomers. The survey reveals that coordinating functions, which brings various stakeholders together can be developed.

 • Wahlberg, Åsa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Annorlunda och ovanligt spännande: – Bibliotekens arbete med ovanligt, alternativt, smalt eller för många okänt material2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine how public libraries and school libraries work with genres and subjects which are uncommon, alternative, narrow or appear to be unknown to many people. The focus is on the attitudes and perceptions of library staff responsible for selecting and mediating media. The method was an online survey which was analyzed both qualitatively and quantitatively. Most of the theoretical framework comes from research about the public libraries’ role in society and models for marketing. 

  The findings show that there are more positive than negative attitudes towards genres and subjects which are uncommon, alternative, narrow or appear to be unknown to many people. A majority of the library staff consider it to be important or important depending on circumstances for the media to be available and visible. Many of them also intend for the library to be a place where people can meet things they are not familiar with. Motivations for working with the material include creating diversity and that people should be able to make new discoveries and find something that interests them. A common motivation against it is that relatively few library users request the material. It is also considered to be easier for some libraries than others depending on size and type.

 • Baric, Maria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nilsson, Lotta
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att hålla bibliotekarieprofessionen relevant i en föränderlig värld.: En kvalitativ studie om skolbibliotekariers omvärldsbevakning och samarbete.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine school librarians’ external monitoring and cooperation and collaboration with teachers, in order to describe it and examine its significance for the relevance to the profession of librarians. The purpose was also to interpret the meaning of the external monitoring, cooperation and collaboration from a professional perspective. For this we used semi structured interviews and qualitative content analysis. The analysis was based on theory on professions (Nolin, 2008) about lifelong vocational training, cooperation and collaboration. The profession perspective explains problems, difficulties and opportunities that can be seen in school librarians external monitoring and when professions cooperate and collaborate. Our conclusion is that external monitoring is part of the lifelong vocational training and can be seen as a strategy together with cooperation and collaboration with teachers to strengthen, develop and change school librarians knowledge and jurisdiction. The study shows that external monitoring is dependent on cooperation and collaboration with teachers and the other way around. Depending on how developed these strategies are, this will affect both their influence on school library practice and the profession.

 • Delitsch, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  De kommunala biblioteksplanerna: strategiska styrdokumenteller ett spel för gallerierna?: En textanalys ur ettnyinstitutionellt perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of this thesis is to explore possible explanations for the composition and contents of local library plans. A review of 33 local library plans from three Swedish counties was carried out in order to investigate the strategic documents design and contents in relation to the legal requirements placed upon them. In order to accomplish this task an analysis tool that consists of an eight-item questionnaire was constructed. A qualitative analysis of the texts, based on a new institutional theoretic framework, was performed in pursuance of finding causal factors to the properties of the texts. The results of the investigation reveal that the new institutional theories constitute a relevant framework for interpreting the strategic documents. Proof of existence of several phenomenon defined by theorists of new institutionalism were found. Strongest evidence was encountered for the legitimizing function of the texts .Numerous signs of the presence of hypocrisy, the procedure of integrating organizational structures, processes and ideologies for internal and external application, were also found in the texts. There were also some manifestations of an acquiescing and/or compromising organizational response to external pressure. Even though the theoretical framework was found to be highly relevant for the interpretation of the texts it is difficult to reach an unambiguous conclusion. Further investigations on this matter is recommended in order to determine the exact causal explanation of the design and contents of Swedish local library plans.

 • Westerdahl, Diana
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lön för mödan?: – Professionaliseringens betydelse för bibliotekarieyrket och dess status2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor’s thesis is to develop knowledge about the professionalization development of the librarians in Sweden and what it has resulted in, mainly in terms of professional status. What has been the content of the professionalization agenda for the librarians? Is professionalization an efficient way forward in order to enhance the status of the profession? The thesis suggests that probably there are other methods to be explored in order to increase the status of the librarians.

 • Karlsson, Maria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lindmark, Liza
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kompetensbedömning: En kvalitativ studie om rekryteringsprocessen i statliga myndigheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lagstiftning som berör rekrytering inom statliga myndigheter visar på markanta skillnader mellan statlig och privat rekrytering, där det råder fri anställningsrätt. Med reformvågen New Public Management, som står för styrningsrelaterade och organisatoriska förändringar inom den offentliga sektorn, har den offentliga sektorn inspirerats av den privata sektorn. Syftet med studien har varit att undersöka rekryteringsprocessen i sex statliga myndigheter i en stad i Mellansverige. Fortsättningsvis ville vi med studien uppnå en ökad förståelse för hur kompetensbedömning går till i statliga myndigheter och hur myndigheterna påverkas av lagstiftning i sina rekryteringsbeslut. En semistrukturerad intervjumetod användes och undersökningen utfördes med de målstyrt utvalda rekryteringsansvariga vid respektive myndighet. Bilden som målas upp av rekryteringsprocessen i de statliga myndigheterna verkar vid första anblick stel och formell men vi finner tidigt i studien tendenser som pekar på att rekryteringsprocessen är mer flexibel än vad som framställs, något som kan tänkas vara influenser av New Public Management. Studien visar på att överklagandeprocessen, vilken är unik för statliga anställningar, i sig är någorlunda verkningslös men hade lagstiftning om denna rättighet saknats, är det möjligt att rekryteringsprocessen inte hade drivits med något slags rättvisetänk överhuvudtaget. Studien visar på att ju lägre krav i kravprofilen, desto mindre betydelse får principen om sakliga grunder och därmed kan även de statliga myndigheterna vi undersökt närma sig fri anställningsrätt, likt inom andra sektorer.

 • Almqvist, Anna Karin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Medicinska bibliotekariers yrkesidentitet: - en kvalitativ studie om hur medicinska bibliotekarier förhåller sig till sin yrkesidentitet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this bachelor thesis is to examine how medical librarians relate to their occupational identity and mediation of information. New technology and new ways of communicating information have influenced the profession of medical librarians and their duties, why it is important to examine their occupational identity. The research questions are: How do medical librarians perceive and relate to their occupational identity and as information intermediaries? How do medical librarians relate to their duties? The method used in this study is semi-structured interviews and the empirical information was analyzed using qualitative content analysis. The theory used for analyzing the results is Anders Øroms theory about six different identites which occurred in line with the development of society. The conclusion is that medical librarians have different and complex perceptions of their occupational identities but quite similar perceptions regarding their duties. One of Anders Øroms identities regarding mediation of information is the identity that suits medical librarians best. After further analysis using Øroms theory the need to add two identities emerged, one identity regarding information service and one about communication. By adding those two identities it is easier to understand the connection to the occupational identity of medical librarians.

 • Billing, Maja
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gilla, tagga, kommentera!: En kvalitativ studie av social interaktion och relationsskapande i tre statliga museers Instagram-konton2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines how three public, Swedish museums use Instagram as a tool for encouraging social interaction and for the building of relationship with the audience. The three examined museums are Livrustkammaren, Världskulturmuseet and Moderna Museet Malmö. By using the method netnography the study has collected posts and comments from the three museums during a limited period of time (2 months). The results present both differences and similarities between the three museums’ use of Instagram. All of the museums have some degree of interaction with users on Instagram, but Livrustkammaren stands out as a museum with more interaction than the others. With the help of Erving Goffman’s theories about social interaction, Anders Persson’s interpretation of these and theories about online relationship strategies presented by Kelleher/Millerand Smith, the essay provides insight into how museums can use Instagram as a communicative tool if the museums want to increase the social interaction and improve and maintain the relationship with the audience. According to the results of this study, some of the more successful strategies are: using humour as a way of connecting with the audience and using a ”conversational human voice”, i.e. a more personal voice. The essay opens up for further studies of how museums can work with Instagram as a tool for communicating with the audience.

 • Bäck, Katarina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att mötas människa till människa: En kvalitativ studie om hur medarbetare i ideella organisationer uppfattar mötet med nyanlända2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the light of the increasing globalization and immigration to Sweden, this thesis examines how the employees at Swedish NGO’s perceive the intercultural dialog with immigrants. The NGO’s are recognized as an important part in the ongoing work of integration. At the same time the employees often have a very limited formal education within the communication field and the NGO’s often lack a communications officer and a communications section. These employees are the ones that in their daily work meet the immigrants and are expected to help the immigrants integrate, meet swedes and learn the language. Using theories within the field of intercultural communication and intercultural communication competence, this thesis has examined how three employees at three NGO’s in Lund perceive the intercultural dialog with immigrants. The conclusions drawn are that the dialog is not perceived as intercultural at all, but as interpersonal, with more emphasis placed on the personality and no importance at all on cultural differences. Knowledge of Swedish and to have enough time to communicate are perceived as of great importance for the dialog. The context in which the dialogs take place seems to be crucial for how the dialog is perceived.

 • Calén, Ulrika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Malmros, Nanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Kan du tala om vad som händer?”: Hur sex bibliotekarier upplever sitt arbete gentemot vuxna med intellektuell funktionsnedsättning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis focuses on how librarians describe their work towards users with intellectual disabilities which is a priority group in the control documents for the public libraries. These aims for the user group are to be found in The Swedish library Act, Swedish Agency for Accessible Media (MTM) and Swedish Arts Council and they make up the foundation for this study. The aim of this thesis is to gather knowledge about how to get users with intellectual disabilities to get included and feel welcomed in the library. Three main questions were asked: How does the six librarians in our thesis describe their work towards users with intellectual disabilities? Which challenges does the librarians experience? How do the librarians deal with the identified challenges? In this study qualitative interviews were accomplished with librarians from six different public libraries. M. K. Buckland´s Access to Information (in Information and information systems 1991) was partly used as a model to analyze our empiric material. Buckland, who has a long and solid library background in his profession, identifies six types of barriers and how to overcome the challenge of getting access to information. The results show that collection development is a priority for the libraries and also suitable in four of Buckland´s six barriers of access to information. One conclusion is that several librarians in the study felt content with their efforts since they had a good book collection for the user group. Three other factors that had high priority for the librarians were cooperating with external organizations, programs on the library especially suited for the user group and doing outreaching work to get the user group to come the library.

 • Fredriksson, Ann-Christine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Exkludering eller inkludering?: En kritisk studie av svenska ämnesord i Libris ur ett intersektionellt perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to study how the assignment of subject headings, from the Swedish subject headings list, in the Swedish national catalog Libris relates to works of marginalized groups from an intersectional perspective. The marginalized groups represented in this study are LGBTQ as well as racified. With the term radical cataloging as the background for this thesis, I have categorized five pairs of opposite words that were the bases for my keyword search and then analyzed the subject headings for the books that my keyword searches resulted in. Using Derrida's theories of deconstruction and the perception of The Other, I have investigated which subject headings are used to describe the marginalized groups and whether these subject headings can be problematic from an intersectional perspective. The conclusion is that, although both groups are represented by a variety of subject headings, they are not always used in a correct context. There is also a lack of several subject headings which would work towards an inclusion of these marginalized groups.

 • Josefsson, Kasper
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En studie av e-handelskonsumenters behov: Med fokuspå textilindustrin2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The focus of this paper is to research a general need on E-commerce websites, and a specific need on websites in the textile industry. The purpose is to get an understanding of what consumers find important when shopping online. The research methods include participants who are experienced with either shopping online and/or the textile industry. The results of the research was made into a development proposal for a company in the textile industry. Their goal is to increase sales and explore new tools for selling their products. The development proposal was made to cater the company's needs.

 • Lundström, Linn
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att stimulera hållbara attityder och beteenden i dagens konsumtionssamhälle: En kvalitativ studie av hur vinstdrivande organisationer beskriver sin roll för en hållbar utveckling och hur det kommer till uttryck i kommunikation mot konsumenter2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study examines how profit-driven organizations handle the growing demands on acting in a sustainable way and how they take responsibility for a society that has severe sustainability problems. Through text analysis, three cases of sustainability reports and commercial campaigns are studied. The questions answered are how the organizations describe their view on sustainable development and their role on the market, and how that translates into marketing messages. The theoretical frame of the study consists of a strong view on sustainability, where human actions have to take place inside of nature’s boundaries, and the perspective on marketing as a relation-building and meaning-shaping activity, which plays an important role in forming society’s culture and norms. The results show that in two of three cases the organizations describe a strong view on sustainability and their role on the market as proactive in a sense that they, independent of external demands, try to change the market in a more sustainable way. This also shows in the commercials where these organizations take an educating position and try to replace unsustainable needs with facts and values that stimulate a sustainable development. The cases can be used as examples of how modern organizations can combine profit and sustainability, and how they through their role on the market and via their marketing both can increase and decrease a sustainable development. Although, the results need to be completed with closer studies of the organizations ideas and studies of more cases to be fully valid.

 • Jogner, Carolina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ibrahim, Zin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  En förstudie för återvinning av plastpåsar i Borås och dess miljöpåverkan2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The negative environmental impact of plastic bags has recently been brought up in the EU but also locally in Borås. The EU considers that plastic bags are hurtful for the environment and has developed directive to reduce the consumption of plastic bags which all member states must follow. In order to be able to make the correct decisions it is necessary to have the accurate information of what measures are necessary to reduce consumption. In this thesis, the aim is to compare the environmental impact of plastic bags compared to bags in various materials and to review how plastic bags are managed today, present a method for how to collect plastic bags for recycling in Borås and investigate whether it is environmentally viable. The results show that the determination of the environmental impact of different bags is a very complex issue because so many factors must be considered. We also see that the introduction of a separate recycling system for plastic bags is not the ultimate method when it would complicate logistics and require compression, to reduce their volume. The existing recycling system for plastic which blends hard plastic and soft plastic, is more convenient to use as it provides a denser mixture.

 • Ahlnäs, Simon
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Börjesson, Tobias
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Tids- och kostnadseffektivitet vid intermodala transporter2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to explore effectiveness within intermodal transportation of semi-trailers based on the variables cost and time. Intermodal transport can be explained as a transportation of a carrier, from the origin to the final destination, using two or more modes of transport (Crainic & Kim, 2007 p.467). This study focuses on the two modes of transport rail and road. The rail transportation has big advantages towards other modes of transport since it has less impact on the environment, given that the energy is produced in Sweden (Trafikverket 2017) but there are more benefits to be utilized. The rail transportation is generally more profitable on distances greater than 500 km, thus it can transport high volumes of goods over long distances for a low cost. The fixed costs that´s added in the terminals and the rail transports low degree of flexibility compared to the road transport is the primary reasons why rail transportation isn´t profitable on shorter distances. This study has made a market research to see where the final destinations for the imported semi-trailers are located in Sweden and Norway. This, to see where there are potential to develop and create new rail shuttles from Port of Gothenburg to dry ports across the Swedish and Norwegian inland for transportation of semi-trailers. Interviews have been conducted with carriers to create a more correct view of the current situation. Study results show that the greatest volumes of the transported semi-trailers ends up in the areas around Helsingborg and Stockholm, with the region around Gothenburg excluded. Dry ports positioned in this area show the best potential for development of new rail shuttles. The results from conducted interviews with carriers express that time is the most important aspect for their operation and their clients, that is also the reason why they don´t use the railway for transportation of semi-trailers. Carriers also consider the trains to be unreliable and the railway operation in Port of Gothenburg has so far not been operating well enough for them. The result show that 38 percent of the imported semi-trailers have their final destination in the area around Gothenburg and naturally it´s not possible for the railway to compete with the road transport at such a short distance. In order for the railway to compete with the road transport, rail shuttles to regions with high flows of semi-trailers must be developed to not loose in time and flexibility. Thus, the railway transportation has other opportunities than just transportation. In dry ports there are opportunities for storage of goods, which is generally cheaper than in the port and simultaneously create time gains in the final transportation, thus the goods are closer to the customer. Port of Gothenburg can compete with other ports, which are geographically closer to a certain customer, through more rail shuttles with more frequent departures and then take more market shares within Nordic transportation.

 • Haji, Hassan Yasin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Beigi, Younes
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ersättning av naturgrus med krossat berg i betong2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Concrete is one of the most used building materials in the world. It consists of a mixture of cement, water and aggregate. The concrete constitutes of approximately 65-75% of aggregates. Most of this used aggregate is natural aggregate. A replacement of natural aggregate is desirable in accordance with the Government's environmental objective for '' Groundwater of Good Quality ', which means that the use of natural aggregate will be reduced to 1-3 million tones/year by 2020. In this master thesis a study to test the replacement of natural aggregate with crushed stone in concrete is presented. The goal was to produce equivalent properties to standard concrete in the new concrete mix, both in terms of compressive strength and workability. Another goal was to find out how an increasing use of crushed aggregates would contribute to achieve sustainable development in the concrete industry. The work was carried out in cooperation with Ulricehamn Betong AB (UBAB), a concrete factory near Ulricehamn. The work consisted of laboratory study where two test series results were compared with tests from a "reference concrete". The reference concrete is based on a well-known and proven concrete recipe from UBAB. The two test series comprise two parameters that are varied in the concrete mixture, the crushed rock fraction and the amount of additive, so-called superplasticizer. The purpose was to investigate how the variation of these two parameters in the concrete mixture affects the properties of concrete such as compressive strength and workability. The tests were carried out on cast cubes at 1 and 28 days of age and, when appropriate, at 5 days of age. The results of all these tests are presented and analyzed in the report. A sustainability analysis of aggregate in general and concrete aggregate in particular is also presented in the report. This sustainability analysis describes the environmental impact of transport that is attributed to aggregate material both in a local and global perspective. Test results from all trials show that these essential properties are unchanged and are equivalent to the concrete which mostly contains natural aggregates. The rock is available nearby area, which in turn leads to less transport and less emissions to the air. Increased consumption of concrete with most of crushed rock contributes to the sustainability of the concrete industry in general and the achievement of UBAB's sustainability targets on reduced CO2 emissions. From a social sustainability perspective, a concrete with up to 70% crushed rocks is a work environmentally friend and a sustainable solution to the ending natural aggregates. To achieve a concrete production with more crushing rock, a research on the subject should be done until the replacement of the natural aggregates comprises 100% of the concrete ballast and at least 3 tests of same attempt must be done to exclude the chance.

 • Fransson, Olivia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Lindstrand, Josefine
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kautto, Josefin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Vill du ha en påse?: Hur en påse skapar ökad kundlojalitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The textile market is more exposed to competition than ever. The companies need to communicate a comparative advantage in order to survive. There are several ways a company can compete and the intended purpose of this report is to examine which characteristics a bag should have in order to increase customer value and strengthen the customer loyalty.

  The report highlights the design of the bag, its attributes and elements making bags from certain companies of greater importance than others in reinforcing the customer loyalty. Four different bags from different companies have been used in our report. The selected companies were, Acne, Best of Brands, Kappahl & H&M. Interviews have been held with women in the ages20-30 years and are part of the result.

  The result of our report shows the great impact a bag has regarding consumer attitudes. The bag contributes to the customer’s overall impression of the brand and respondents consider themselves as a customer of greater importance when receiving an elegant bag. The bag is considered as a status symbol as well as a markting tool for the brand.

  The ABC-model of Solomon has been used to create an understanding of how different attributes of the bag affects the purchasing behaviour of the consumer. We created anillustration with the chosen attributes of the bag that were examined. Finally, we created ourown model with guidance of the ABC-model and the attributes of the bag. This were made to clarify what kind of attributes affecting the customer behaviour, which in turn drives thecustomer loyalty.

 • Norlander, Madelene
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Edell Ahlström, Linda
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Köper du så köper jag: Shoppinggrupper på Facebook och dess påverkan på modekonsumtion.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our purpose of this study has been to investigate and analyze how communication within shopping groups on Facebook affects women's buying behavior in fashionable goods and in what part of the purchasing decision-making process that the communication in a shopping group seems most effective. We have sought this through questionnaires and interviews. The essay also highlights the communicative factors within a shopping group that stimulates the purchase of fashionable items. In order to analyze and discuss and then arrive at a conclusion, we have used the previous research and purchasing decision process.

  The study shows that shopping groups have a major influence on consumers when it comes to buying behavior in fashionable goods. Consumers are influenced by other members through pictures, comments and recommendations. In his quest to feel community and participation in social interaction. Through comments, discussion and communication, togetherness and community are created, which forms the core of these groups. When it comes to consumer purchasing behavior, it is apparent from the result that it is the communication within the shopping groups that is the guiding factor in all stages of the purchase decision process.

 • Public defence: 2018-04-25 10:00
  Curtis, Amanda
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Redesigning Together: Relearning Roles and the Value of Materials in the Overproduction of Fashion2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  What could cause greater upheaval in any system of trade than the consumer becoming the producer? 

  Even though there is a vast amount of information concerning the negative environmental and social impact that the overproduction of fashion contributes to, the industry still manages to attract and make more people into consumers as they are playing on the human need and desire for renewal. The purpose of this study is to learn more about collaborative approaches on a grassroots level that could contribute to reducing the growing mountain of second-hand garments created by this overproduction. 

  Based on the two premises that (1) everyone can be a designer at times, and (2) reutilization is a viable sustainable approach to deal with problems of waste, a third premise (3) an installation matters was put into practice as an installation containing an exhibition and a crafting workshop was organised in Mozambique, Mexico, Sweden and Singapore. Taking support from the two theoretical frameworks of community of practice and activity theory the participants’ activities and responses during the redesign of second-hand garments were analysed. The resulting installations can be said to have facilitated four different temporary communities of practice in which learning and artefacts were socially produced. 

  The project shows that people were attracted to and then inclined to participate in the proposed activities as they voluntarily chose to engage and find their own role in the process of reusing and redesigning materials that they previously had not considered using. Their resulting artefacts confirm the initial assumption that everyone can be a designer at times if given the opportunity. The project also shows that it is possible to use the concept of reutilisation and redesign to gather people from different socio economic backgrounds with different motivations, ages, cultures and pre-skills into a collaborative learning experience that also becomes a means of production. 

  To place the production process closer to consumers in this way changes people’s relationship towards the materials and processes needed for the production of fashion. They become closer to their personalised garment and their perception of waste materials changes. This revaluation of roles and materials could have an impact on the way people choose to continue to engage in fashion as they may either move away from the habit of buying new materials or begin to create affordable fashion from what already exists. If this initiative can become recurring within communities then significant difference could be achieved as people choose to turn waste into resource, satisfying their need for renewal and urge to be creative together whilst coming up with their own everyday approaches to sustainable fashion.

 • Keune, Svenja
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  On Textile Farming: Seeds as Material for Textile Design2018Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Presently, designing with living systems such as insects, fungi and bacteria has become an area of extended interest, proposing collaborative processes of designing and manufacturing - as a solution for symbiotic ways of living. On the scale of the interior, modern systems for interior gardening, combining both functional, e.g., food supply, purifying the air, and aesthetic values, experience exceptional popularity, ensuring a complementary perspective on horticultural landscapes indoors. As a result, the spaces where people live and crops grow increasingly intersect and therefore open

  up for developments that bridge both areas and where aesthetic perspectives become equally important. However, modern indoor gardening systems are shaped by commercial horticultural practices, bringing reservoirs such as buckets, tubs or tanks, mostly built of plastic, into the homes. Textile Farming aims to explore alternative forms of plant organisation by blending seeds and textile structures into a hybrid material for textile interior scenarios. Consequently the materials’ performative capacity becomes part of the textile design process. A foundational part are forms of human management, e.g. activation of the seeds, maintenance of the plants, interaction with the hybrid textile structures within and beyond interiors, that leads to experiences and expressions. By practice based design research and through a series of design examples that explore the transformative potential of seeds in textile structures, alternative forms of plant organisation and methods for the textile design process lead to scenarios that propose alternatives to how we live with and organise plants today.

 • McQuillan, Holly
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Archer, Jen
  Massey University.
  Menzies, Greta
  Massey University.
  Bailey, Jo
  Massey Univeristy.
  Kane, Karl
  Massey University.
  Fox, Emma
  Massey University.
  Make/Use:: A System for Open Source, User-Modifiable, Zero Waste Fashion Practice2018In: Fashion Practice: the journal of design, creative process & the fashion industry, ISSN 1756-9370, E-ISSN 1756-9389, Vol. 10, no 1, p. 7-33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses Make/Use, a multi-disciplinary research project exploring “User Modifiable Zero Waste Fashion”. In particular, it addresses the use of textile print and a parametric matrix to facilitate the cognitive and creative processes involved in the transformation from two-dimensional (2D) to three-dimensional (3D) form. The Make/Use project centers on the development and testing of an embedded navigational system by which users can formulate a functional understanding of the form and construction of a garment and its opportunities for manipulation. It questions how the encoding of navigational clues and markers into a garment might aid in its facility for creation and modification by the user, aiming to enhance emotional investment and connection, and extending its functional life by providing embedded opportunities for alteration and visible repair.