12 1 - 50 of 100
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Alice, Bagdagoljan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Silow, Josefine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Hello everybody! Nu är det dags för engelska”: En etnografiskstudie om språkanvändning i engelskundervisningen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skönja vilka diskurser de deltagande lärarna utvecklat för vad som är det gångbara språket under engelsklektionerna i årskurs 2 och 3. För att svara på detta syfte har vi utvecklat två frågeställningar angående vilka situationer lärarna använder sig av de olika språken. Vi har använt oss av en etnografisk ansats för metoden som vi byggt på inspelat material och fältanteckningar. För att få fram fältanteckningar och inspelat material genomförde vi observationer i tre olika klasser i åk 2 och 3, två gånger i en klass och en gång i de andra två klasserna.

   

  I den här studien använder vi oss av diskursanalys som delvis är en kvalitativ analysmetod. Analysen genomförs genom olika delar. Som en början av analysprocessen har vi valt att koda vårt insamlade material. Kodningen görs genom en lektion i taget och hjälper oss att identifiera teman i materialet. I diskussionsavsnittet skapas en förståelse av de identifierade temana genom det teoretiska ramverket.

   

  Teman sätts då i relation till teori och perspektiv. Vi har i vårt resultat presenterat de diskurser vi lyckats skönja genom analysprocessen av vårt observationsmaterial. Lärarnas diskurser om vilket språk som är det gångbara för olika situationer är kopplade till exempelvis när lärarna ska tillrättavisa elever, fråga elev/elever, förklarar/beskriver något för elever eller när lärarna uttrycker värdeladdade kommentarer till elev/elever.

 • Antonsson, Anna
  et al.
  Dahlberg, Sandra
  Mot en grönare e-handel?: En studie över hur Sveriges största e-handelsplatser applicerar CSR i sin informationsarkitektur2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor study aims to investigate in what extent, and how, the biggest e-commerces in Sweden applies CSR (Corporate Social Responsibility) related content in the information architecture on their websites. Based on previous research and conventions, a thorough reviewing protocol has been created and used to gather data. The study examines factors such as different sorts of components and their placing, what sort of content (text, image, video) is mediated as well as in which circumstances the CSR related content occurs (at the startpage, via product pages, the ordering procedure, etc.). The study then analyses the gathered data by converting many of the answers to binary variables, while the remaining data is processed with the help of some mathematical formulas and a smaller content analysis. Findings show that many of Sweden’s biggest e-commerces still have a long way to go if they want to more thoroughly inform their customers about their work with CSR. Still, certifications such as ”Trygg e-handel” (safe e-shopping) and subpages dedicated to CSR is not unusual. It is suggested that future research should be applied to many different aspects related to the studied subject area, to broaden the general lack of knowledge surrounding the phenomena of interest.

 • Toma, Milad
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Tiari, Paul
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Integrerade transporter för ett effektivare flöde2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today the global business environment is a tough industry with all competitors in the market. The study focuses on operations in the distribution- and storage industry. For companies operating in the distribution- and storage industry, streamlining the logistic processes is an important part of the work. Logistics is a comprehensive concept that can generally be seen as the teaching of effective material and information flows. Within the concept of logistics there is a fundamental area in the form of transportation. Transport is very essential in the work on the company’s ecological footprint and, according to various literature, has the greatest potential for efficiency improvement. Integration of transports can lead to a reduction in the number of transports, which in turn leads to a positive impact on the environment and the internal economy. The purpose of the study is to identify problems that are related to freighting from suppliers, where both the material- and information flow is to be investigated. The problems will be described in the study with links to theoretical starting points. From the theoretical perspectives, the study should also present improvement proposals in the field of freighting from suppliers. The improvements may possibly lead to economic and environmental benefits. The study was carried out using an abductive approach together with a qualitative method using quantitative data. The scientific credibility has been based on the truth criterion in the form of reliability and validity. The conclusions presented have been based on the theoretical frame of reference, empirical data, results and analysis. The section has linked the conclusions that emerged during the work to the purpose of the study and the research questions. The identified problems, within the area of the study, has been a lack of transport integration, which can be solved through a greater focus on coordination which requires in-depth knowledge within the area.

 • Calestam, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gimmersta, Amanda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lika poäng för olika arbete: En jämförelse mellan sjuksköterske- och OPUS-studenters upplevda arbetsbelastning vid Högskolan i Borås2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vi lever idag i ett informations- och kunskapssamhälle där lärande och utbildning är mer centralt än någonsin tidigare. Trots värdet av den högre utbildningen så har ett antal studier visat att stress och psykisk ohälsa har ökat bland studenter, där studenter vid bland annat sjuksköterskeutbildningen visat sig vara extra utsatta. Detta är ett problem då forskningen visat att stress kan ha effekter som hjärt- kärlsjukdomar, depression, utmattning och ångest. För att högskolor och universitet ska kunna bidra med att skapa förutsättningar för studenter så krävs det kunskap om hur studenter mår, deras upplevda arbetsbelastning och vilka påverkansfaktorer det finns. Tidigare forskning har konstaterat att sjuksköterskeprogrammet vid Sahlgrenska akademin var ett av de program som utmärkte sig när det kom till andelen studenter som lider av psykisk ohälsa. Avsaknad av feedback, lågt socialt stöd och låg grad av kontroll har visat sig öka risken för psykisk ohälsa.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det finns några samband mellan krav, kontroll, socialt stöd, stress och normer och upplevd arbetsbelastning samt undersöka om, och i så fall hur, det skiljer sig åt mellan sjuksköterskeprogrammet och Organisations- och personalutvecklare i Samhället (OPUS) vid Högskolan i Borås. Metod: Studien är en deskriptiv tvärsnittsstudie som genomfördes med 85 enkäter besvarade av studenter vid Högskolan i Borås. Enkäten besvarades av 36 OPUS-studenter och 49 sjuksköterskestudenter. Statistiken analyserades med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS ver 25, där sambandsanalyser- och tester genomfördes.

  Resultat: Analyserna visade att samtliga faktorer förutom socialt stöd hade en koppling till högre upplevd arbetsbelastning. Dessutom upplevde sjuksköterskestudenterna att de hade högre arbetsbelastning, högre krav, lägre grad av kontroll och socialt stöd, mer psykisk ohälsa och stress samt hade normer i sin omgivning som ställer högre krav på dem jämfört med personalvetarprogrammet. Slutsats: Studien visade att det finns ett samband mellan krav, kontroll, socialt stöd, stress, normer och upplevd arbetsbelastning där krav hade störst betydelse och socialt stöd minst. Sjuksköterskestudenterna upplever i samtliga aspekter en högre arbetsbelastning än OPUS-studenterna.

 • Classon, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Rotter Snygg, Patricia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att skapa en tillitsfull relation med föräldrar: “att lyssna förutsättningslöst”2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barnhälsovårdssjuksköterskan (BHV-sjuksköterskan) träffar föräldrar och barn på barnavårdscentralen (BVC) regelbundet under barnets fem första levnadsår enligt barnhälsovårdsprogrammets riktlinjer. I BHV-sjuksköterskans uppdrag ingår att ge stöd till föräldrar för att ge dem möjlighet att växa in i föräldrarollen. Tidigare forskning visar att föräldrar uttrycker att stödet från BHV-sjuksköterskan är av stor betydelse och att brister i relationen kan leda till osäkerhet i föräldrarollen och en känsla av otrygghet. Syftet med studien var att ta reda på BHV-sjuksköterskans erfarenheter av att skapa en tillitsfull relation med föräldrar. Åtta BHV-sjuksköterskor intervjuades kring sina erfarenheter och för att få svar på forskningsfrågan gjordes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv inriktning.

  Resultatet visar att genom ett förhållningssätt som bygger på lyhördhet och inkännande och genom att visa intresse och lyssna skapas goda möjligheter för en god relation. Att ge stöd och råd utifrån föräldrarnas behov möjliggör ett vårdande möte. Hembesök som är den första kontakten beskrivs som den viktigaste och värdefullaste förutsättningen när det gäller relationsskapande. För att bygga upp en trygg relation krävs tillgänglighet och kontinuitet. BHV-sjuksköterskor beskriver utmaningen med anmälningsplikt, psykisk ohälsa och kulturella skillnader. När det gäller anmälningsplikten beskrivs vikten av ärlighet och öppenhet gentemot föräldrarna som en viktig faktor. Vid psykisk ohälsa hos föräldrar belyses betydelsen av att tidigt uppmärksamma tecken på detta för att kunna erbjuda stödjande insatser. När det gäller kulturella olikheter framkommer det att språkförbristning kan vara en utmaning när det gäller att skapa en tillitsfull relation. I diskussionen lyfts resultatet utifrån barnets perspektiv och rättigheter utifrån barnkonventionen.

 • Nääf, Aneta
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Distriktssköterskors upplevelse av att leda omsorgspersonal på särskilt boende för att främja personcentrerad vård2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Distriktssköterskan ansvarar för att leda och organisera omvårdnaden på särskilt boende. Sköra, multisjuka äldre patienter med mer komplexa behov blir allt fler i Sverige. För att möta dessa patienters behov behöver omvårdnaden en personcentrerad inriktning. Syftet med denna studie är därför att beskriva distriktssköterskans upplevelse av att leda omsorgspersonal på särskilt boende för främjandet av en personcentrerad vård. Metoden som använts är kvalitativ metod med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer med fem olika distriktssköterskor har utförts. Resultatet har sedan analyserats med kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framgår fyra kategorier som belyser distriktsköterskans upplevelse av att leda omsorgspersonal för främjandet av personcentrerad vård. Dessa är att få stöd, trygghetsskapande interaktioner, professionella egenskaper och organisatoriska förutsättningar. I diskussionen diskuteras hur stödet till distriktsköterskan kan se ut. Ett stöd kan vara att som distriktsköterska få undervisning i hälsofrämjande ledarskap ett annat är att få stöd i reflekterande team. Diskussionen belyser även att patienten i större utsträckning behöver göras delaktig för att skapa en personcentrerad vård.

 • Pettersson, Marcus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sandheden, Philip
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Metoder för att förhindra hypotermi i samband med anestesi: En systematisk litteraturstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hypotermi definieras som en kroppstemperatur under 36 °C. Inom operationsmiljön är ofrivillig hypotermi ett vanligt fenomen. Det finns statistik som visar att upp till 90 % av alla patienter drabbas mild hypotermi. Hypotermi delas in i tre kategorier: Mild, medel och svår hypotermi. Komplikationer av hypotermi kan leda till shivering, EKG förändringar och tidig död. Syfte: Syftet var att identifiera och utvärdera perioperativa metoder för att förhindra förekomst av oavsiktlig hypotermi hos patienter i generell anestesi. Metod: Systematisk litteraturstudie, sökningar genomförda i PubMed, Cinahl, Scopus och Web Of Science. Efter kvalitetsgranskning återstod 15 vetenskapliga artiklar.

  Resultat: I arbetet presenteras 9 omvårdnadsåtgärder och 2 medicintekniska värme förebyggande åtgärder. I resultatet noteras en signifikant skillnad mellan aktiv och passiv förebyggande uppvärmning. Kärntemperaturen är högre intra- och postoperativt hos interventionsgruppen där aktiv åtgärd använts. Ofrivillig hypotermi ses mer frekvent vid användande av passiva åtgärder. Den effektivaste metod för att förhindra hypotermi är forcerad varmluftstäcke som skall påbörjas minst 10 minuter preoperativt. Slutsats: Genom att påbörja preoperativt uppvärmning minst 10 minuter före operationsstart ses en minskad risk för ofrivillig hypotermi. Den bästa metod för att förhindra ofrivillig hypotermi är att använda sig av varmluftstäcke satt till minst 41°C.

 • Forssblad, Matilda
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Braveheart fashion wear: Dressing titles2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Fashion involves more than material garments. It is extended to the settings surrounding it. We wear and dress in more than clothes, we do it in scents and lights, in objects and images. Today, when fashion mostly is consumed in pictures - a representation of the physical garment - there is a need for a shifted view of what fashion design is and potentially can become. This work aims to explore and extend the domain of fashion by using text titles as a catalyst for creative activity and seek to move beyond traditional outlets of fashion. Each title becomes a project in itself. Together they form a collection of products in the widest sense that informs the logics of my practice and pose as a suggestion for an alternative approach to collection making as well as to what contemporary fashion design can incorporate.

 • Alipour Bertilsson, Elham
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Process mapping, first step towards business excellence: A case study at Golvet Göteborg2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 40 credits / 60 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Continuous improvement of processes is one important aspect of quality management and the way towards excellence. Companies are at different stages of business excellence, but the way is long, and the improvement process is never ending. For a company to start its journey towards business excellence, there are many means, guidelines and models to use but no single way that guarantees the success and no generic mean that can be extended to all types of companies. That’s why this paper tries to initiate process improvement journey at Golvet Göteborg by applying excellence models for process optimization and making a process map of warehousing to recognize improvement areas and act upon that. To do this, a literature review in areas of quality management and business excellence is conducted with focus on process management. By interviewing key persons at the company, a map of warehouse process is illustrated and based on that possible improvements are suggested to leadership.

 • Ax, Hannah
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Made to mend: Exploring alternative ideals and norms in textile design through the concept of repair2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This project explores alternative ideals and norms in textile design, using repair as a design parameter. Facing the age of the Anthropocene, the work aims to investigate how repair can be integrated into the design process in order to deal with the Earth’s scarce material resources. By formulating an alternative design method around a concept of repair, this project investigates a holistic way of developing textiles. The result is a design method, supported by a collection of three design examples. By exploring alternative methods for conducting textiles, this project aims to force new ideals and norms within the textile design field.

 • Dreker, David
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Lampey, Jacqueline
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Policy Instruments and their Impact on Business Practice in the Fashion Industry towards Sustainability: Learning Outcomes from the Food Industry2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The fashion industry is not only known for its creativity and innovation, but also for its contribution to environmental pollution, climate change as well as for social imbalances and poverty. Ecological and societal standards have so far only played a minor role in this industry for production and distribution as well as for consumers for their consumption and disposal behaviour. However, in order to achieve the UN Sustainable Development Goals and prevent the maximum damage caused by pollution and exploitation, it is necessary to act more rapidly and consistently. Governmental control instruments can help to address those responsible, to regulate the market and to encourage improvements towards a more sustainable economy.

  The aim of this work is to develop a feasible governmental control instrument for the textile sector in order to provide possible solutions for some of the existing problems. Three different cases of already implemented policies in the food sector will be analysed and evaluated in order to detect the best-case policy with regard to sustainability as a basis for a derivation. The findings of the derived outcome will then be examined by experts in order to validate it. Finally, a recommendation summarises the findings of the literature review, the transfer of knowledge as well as the expert assessments.

  The result of this research paper is a control instrument derived from the food industry, which was evaluated with the help of expert interviews and has the potential to make the textile market more sustainable in the long term.

 • Gartman, Henrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Miletovic, Tina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Rogonja, Dina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Digitalisering inom sjukvården: En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan av den traditionella sjukvården2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The digital healthcare is a well discussed topic in Sweden since the free choice of healthcare was implemented. In matter of minutes you are able to meet a doctor wherever you are in the world, if you have internet. Healthcare has faced a technical revolution and is in its infancy in many ways than other industries that have already come further. Moreover, it is an industry that is characterized by traditions, working methods, high level of moral and ethics. There are now pure digital healthcare facilities that are to a large extent run by the private sector and have introduced a completely new concept on how primary care can be given. Närhälsan, which is Sweden's biggest provider of primary healthcare has come to develop a similar strategy for their healthcare centers. Unlike the private sector, are not profit-driven but rather qualitatively driven. In this study you will learn how the digital care meeting relieves work for physical primary care and how the quality of our primary care has been affected by the digital implementation. We dive deeper specifically into the work of Närhälsan and their work that promotes quality, meet customer demand and visions with the digital healthcare-meeting. The conclusion is that it differs greatly in medical quality depending on to whom the patient decide to turn. The public healthcare providers are driven by quality, while the private sector is driven by required return. This entails, to a certain extent, more work for the traditional health care system, since there is a lack of trust and one chooses to redo the already completed surveys. At the same time, we see that they can also relieve primary care by offering patients the possibility of remote care through mobile applications. This means that patients who would otherwise occupy the resources of the traditional health care service can now quickly and easily get help digitally in the case of simple doctor visits.

 • Hellmark, Rebecca
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Reinhardt, Ellen
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Riktlinjer för ett lyckat förändringsarbete: En fallstudie om hur förändringar blir till förbättringar2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today it is important for companies to work with change management in order to stay relevant to the market. One recurring problem is that organizations do not succeed in their work with change management and that the changes do not result in improvements. This report examines how a medium-sized service company in Sweden is working with change management. The purpose is to find guidelines that medium-sized service companies can take into consideration to work successfully with change management, so that the changes will become improvements in their customer-driven work processes. In order to successfully work with change management, where changes are intended to improve the process, the company must rely on the following factors; System, Participation, Motivation and Leadership. Companies must anchor changes in a system, let the employees participate in the change management, develop a committed leadership and the motivation for change management should be customer-driven. The case study was conducted at a medium-sized service company located in Gothenburg. The result of the survey is based on collected qualitative data from selected interviewees. In total, seven respondents have been interviewed and their responses form the basis of the report's conclusion. Their responses have been analysed and compared with previous research within the subject.

 • Holm, Elin Linnéa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Printograms: Prints developed directly onto garments2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The fast growing revolution of digital printers has made customized printed textiles easy to come by asanyone can order them online. As a result the use of prints in fashion is more common than ever andthe difficulty to distinguish individuality rises.This degree work has therefore glanced through history to search for new possibilities in the oldtechniques. The discovery is the unexplored potential of light sensitive dyes. A technique borrowedfrom analogue photography and that dates back to the 19th century, yet there is very little trace of itbeing used in the field of fashion. The directness of this technique opens for possibilities to createprints directly onto voluminous and irregular forms without the dye interfering with the materialsqualities. Hence this work is investigating the relation between print and form and by printing directlyonto garments it aims to challenage the hierarchical structure between the two.Can printing directly onto garments create a closer relation between print and form design? Are therepotential expressions in analogue techniques that can’t be achieved digitally? And does it make senseto be analogue in a digital world if it equals individuality? That is what this degree work aims to answeras it takes advantage of the technique’s unique qualities and presents new aesthetic expressions infashion design.

 • Mayinger, Lisa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Darkovska, Adrijana
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Lin Yuen, Suet
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  An explorative study on the potential to establish a local value chain in the Swedish home textile industry2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this research paper is to examine the potential of the Swedish textile industry to achieve more sustainability in the home textile segment, through establishing a local value chain for local consumption. The aim is to explore the potential of both the supply and demand side of the local market. For the supply, or the industry perspective, the goal is to show companies the relevant aspects to consider when choosing to establish a local value chain in Sweden, with a focus on the home textile segment. For the demand, or the consumer perspective, the objective is to find out how they perceive locally produced sustainable products and whether there is interest for purchasing such products.

  Methodology: Existing literature and relevant results from researches have been collected and used as secondary sources, for forming and backing up the industry perspective of the thesis work. Face to face interviews have been conducted and analyzed, for getting primary information for the consumer perspective for the paper. This work is an explorative study, combining information for both the supply and demand sides of the home textiles segment in Sweden.

  Findings: After combining the findings from the literature review and the results from the analysis from the interviews, it can be concluded that there is a potential to establish a local value chain in Sweden. The situation is not ideal though, also potential risks and drawbacks related to the locality of the value chain of the home textiles segment that are presented have to be considered. The paper explores both the advantages and the disadvantages for producing locally in Sweden, to estimate the existing potential.

 • O'Brien, Robin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Effektanalys och elkvalitetsmätning: Teori, mätning och dataanalys2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Elga is a company in Partille who manufactures welding rods. About ten years ago, Elektra Elteknik did a switchgear replacement and simultaneously replaced one of Elgas two transformers. Elga is now thinking about replacing or decommissioning the older transformer, which is starting to reach the end of its expected life span, before it starts creating problems for the power supply system. Therefore, Elga has requested a thorough investigation of the operating state of the power supply system in regards of power and electrical quality which is the purpose of this paper. To gain access to the data required to perform an analysis over the power supply system an according to IEC 61000-4-30 class A measuring device, the SPQfx manufactured by Metrum, was used. Two separate measurements are to be performed, one from each of the transformers, to be able to conduct a complete analysis of the company’s power supply system. The results are presented in the form of graphs and charts from the measuring devices software in the result-part of this paper and are analyzed in the discussion-part. Through the analysis, the relevant information to be able to make an assessment according to the papers purpose will be made.

 • Dumitrescu, Delia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hallnäs, LarsUniversity of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.Hermansson, MarcUniversity of Borås, Professional Services.Nordlund Andersson, AgnetaUniversity of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.Thornquist, ClemensUniversity of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  ArcInTexETN2019Collection (editor) (Other academic)
 • Steinbernreiter, Kajsa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  "The cyber war": A qualitative study investigating the management of cybersecurity in Swedish online fashion companies2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Due to a world-wide digitalisation, the fashion segment has experienced a shift from offline to online shopping. Consequently, more companies choose to interconnect digitally with consumers and suppliers. This highlights cyber risks and cybersecurity issues more than ever, which becomes specifically apparent amongst online companies. Through qualitative semi-structured interviews with three different Swedish online fashion companies, the purpose of investigating how cybersecurity currently is prioritised and managed was reached. In addition to this, two cybersecurity experts gave their view of the most important aspects in the field, which companies should consider. Results showed a fairly well-managed cybersecurity amongst Swedish online fashion companies, even though knowledge in the field is scarce. Through educating everyone at the company and implementing a group of people in charge of these questions, a more holistic view could be attained. By offering thoughts on how online fashion companies can enhance their current cybersecurity, this paper contributes to the literature of cyber risk management as well as provides meaningful knowledge to all types of online companies. 

 • Tarasso, Markus
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Usai, Daniele
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Utveckling av kontrollrumsstyrning: För DC-generator genom PLC och HMI2019Independent thesis Basic level (university diploma), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The report aims to replace the current control equipment for a DC-generator for 1200 kV by remote control from control room through optical fibre link. The new control will be a PLC system controlled by a HMI – Human Machine Interface. The background to the project is that the existing control equipment is unreliable and controlled in a dangerous environment. The report shows how the current control equipment works and its constituent components, how a PLC-system works with its background and different programming languages. This report will also describe how the programming and building of the hardware are done. In the end of this report are going through a test run to confirm that the system is working properly. Result of the test run are given and some discussion. The project is initiated by the high voltage group at RISE in Borås, who are using the DC-generator for instance while calibrating voltage dividers. The new control system contains all of the functions from the earlier control system but also some new functions such as overcurrent and overvoltage protection who turns off power supply if the limits are exceeded. The control system is now located in the control room so that the operator can use the system without being close to high voltage.

 • Adner, Johanna
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Exploring the Outdoors: mapping microplastics in the textile design- and production processes2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Microplastics have been found in all aquatic environments and once they entered they cannot be removed. This has put new focus on the sources of microplastics where the textile industry has gained large attention. Much consideration has been given to the production of fleece fabric and the use of polyester but this report aims to explore the whole design- and production process and mapping those activities which has a large impact on microplastic release. Together with participants from five (5) Swedish Outdoor Brands and seven (7) field experts has this report mapped possible challenges and solutions. Main findings are 20 different challenging areas with 19 suggested solutions on how to prevent microplastic pollution. The result is the first in its kind doing a comprehensive study of the whole textile design- and production process and provides a broad foundation for further research. As there still is a considerable lack of knowledge about many of the issues that were brought up, both within the design- and production processes, has a shared responsibility among companies, organizations, universities and private persons been raised. Through common platforms are inspiration and awareness spread and this report aims to contribute to the gap in the current knowledge.

 • Brobeck, Caroline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Westblom, Elin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Solblockerande textilier: Optimering av solskydd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The textile industry must always find ways to reinvent itself and look for alternative options, as the coating and lamination industries are vital for a better environment. A question that needs answering is if coating on textiles are used more than needed. This bachelor thesis is written in cooperation with Artex AB and revolves around the suns light spectrum that consists of rays of 320 to 2500 nm. Materials that irradiate can either absorb, reflect or transmit these wavelengths. The rays alternative routes added with each other is always one hundred percent, which means that through increasing the reflecting capacity the other two will decrease. The most interesting part of this study, was to examine the ability of the light spectrum for material, and take in to consideration it’s construction, structure and color. Textile materials are often coated to add qualities and, in this case, to increase reflecting quality. This study is trying to prove, that it's a step in the wrong direction when it comes to the functionality of a sunshade product and for a reduced impact on the environment. As coating generally stiffens materials it’s contuerproductive with regards to keeping the resilience for the fabric, which is decisive for this type of product. The wrinkles go hand in hand with the fabrics coated surface. Since this project focuses on an existing sunshade product that will be used inside of a car, the heat radiation and the undulations within a certain wavelength that requires reflection will be focused on. The purpose with the study was to examine if an uncoated white fabric can achieve the same function in a sunshade as the current fabric in the product. In the experiments, four fabrics with different structures were used to complete such a comprehensive study as possible. These four fabrics were: one satin, one warp knitted and two plain weave, where one of them was more faint and sparse than the other. Each fabric was coated with a color pigment to analyze the possibilities of a high reflective material that still has elastic potential. The tests that were made was: determination of color fastness, total reflection, light transmit and a wrinkle test. Further on these differences were reviewed, and then concluded that the coating, in hope of increasing the reflection, is negligible. But also, to prove that a fabrics construction can keep its resilience even with a coated surface. These values have been reviewed and then compared with each other and against a reference fabric that the writers took part of from Artex AB. A warp knitted fabric was able to maintain its elastic ability regardless of a coated surface, and also shows good total reflection. This warp knitted fabric showed, together with the satin, good total reflection when they were uncoated and had good resilience. In this test for total reflection, it was proven that a white dense fabric reflects better than a coated fabric in the visible spectra of light. To be able to conclude if a white uncoated fabric with these constructions (satin and warp knitting) would be more useful for a sunshade, further studies had to be made, to see how much of the total reaction that is diffuse and specular.

 • Califf, Amanda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hemström, Desirée
  Sale, sänkt pris eller 25% rabatt: Hur reaskyltar påverkar konsumentens uppmärksamhet i butik2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today’s textile industry faces a problem as it produces too much clothing in relation to the demand. The high level of competition in the industry require the companies to apply different campaigns and sales to successfully sell off the products. Despite this, several companies report that they have failed to sell off their discounted products which has resulted in reduced margins. This study will examine in-store signage and its impact on consumers’ attention when shopping reduced price products. The two aspects the study will proceed from are the effect of the colour and the message on consumers’ attention. Previous studies demonstrate that signage is an effective approach of attracting customers to stores. When it comes to the framing of signs, companies should consider customer segment since customers tend to respond differently depending on how a message is framed. The study is based on a controlled experiment with a technical tool, eye tracking. The experiment was conducted in a clothing store for the purpose of pursuing a real-world environment and experience. A complementary questionnaire was used to collect information that the eye tracking-glasses were unable to generate. The results of the study states that customers pay attention to signage when shopping discounted products. Regarding the choice of message framing, it appears that percentage promotions are most attractive due to the attention payed to these signs. The study also shows that the grey sign captured consumer attention to a greater extent than the red one. The study is a bachelor thesis written in Swedish.

 • Cederfeldt, Sofia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Achieving a Sustainable Fashion Industry through Global Collaborations and Standardized Measurement Tools: An Exploratory Case Study on the Sustainable Apparel Coalition2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The increased attention to the subject of sustainable development within the fashion industry is frequently explained by how the fashion industry has become global, connecting brands, producers, manufacturers, businesses, and consumers across the entire globe. This has further led to the need for new constellations of global multi stakeholder collaborations. In 2009, a rather remarkable collaboration was announced; Patagonia and Walmart are pairing up to fight for a sustainable apparel, footwear, and textile industry. The collaboration is called The Sustainable Apparel Coalition (SAC) and is today representing nearly half of the entire volume of global production for apparel and footwear. Purpose: The purpose of this research is to identify key decision points and actions in the development of SAC and the Higg Index. The aim is to understand how to create a foundation for sustainable development within the fashion, apparel and textile industry on a global scale. Methodology: The research has been conducted through an exploratory case study of qualitative character, focusing on the development process of SAC and the Higg Index. The data has been collected through in-depth interviews with participants having prior knowledge, insight, participation, and experience of the development process of SAC and the Higg Index. Further the data has been analyzed through an inductive thematic analysis. Result & Analysis: Several interesting themes arrived in the result. However, these were narrowed down to four key factors for the development process of SAC and the Higg Index; Industry collaboration through democratic organizational culture, Getting the right people on the bus, then teaching them how to drive it, Trustworthy standards, communication and transparency throughout the supply chain, and Striving for global sustainable development = good for business. Research Limitations & Suggestions for Future Research: Due to the exploratory character of the study, conclusions have been drawn with caution and has rather aimed to focus on the contribution of new insights, a deeper understanding and increased knowledge of the development of SAC and the Higg Index. The main suggestion for future research is to conduct a study which includes the perspective of the manufacturers and workers within the supply chain. This type of study could assist with gaining further insights of obstacles and potential solutions for how to globally adopt the Higg Index within all levels of the supply chain in the most successful way.

 • Fritzell, Julia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  #Sustainable#Fastfashion: A qualitative study investigating social media as a channel for fast fashion companies to advertise sustainability2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The fast fashion companies are growing with their cheap and trendy clothing, promoting people to adapt to new trends and to consume. At the same time, many fast fashion companies have started to advertise sustainable strategies which are communicated though social media. The aim of this research is therefore to investigate social media as a channel for fast fashion companies to communicate sustainable fashion advertisement, by looking at the Swedish market and the generation Y. A qualitative method was used, and the data was collected though semi-structed interviews. The conclusion of this study is that social media as a channel for fast fashion companies to communicate sustainable fashion advertisement, is not that effective, at least not how it is used to today. The sustainable advertisement on social media is not making the consumers of generation Y to purchase sustainable and the messages and content they communicate is not affecting generation Ys intention to purchase sustainable clothing. The communication from fast fashion companies regarding sustainable advertisements on social media should either be revised in order to meet the consumers demands, or to use another media channel to reach generation Y.

 • Hamrin, John
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Eriksson, Julia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Outsourcing av logistikfunktionen: inom västsvenska textilföretag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Formulation of Problems and Background : Textile companies are in need of effective logistics. This is available externally from third party logistics suppliers. There is limited research which demonstrates the risks involved in outsourcing of the logistics function. Therefore, we want in this study to compare the risks with the benefits applied to WesternSwedish Textile Companies. Purpose : The purpose of this study is to investigate the usage of third party logistics in Western Swedish Textile Companies. We also want to create an understanding of the risks and benefits that outsourcing of the logistics function entails. Further, we also want to investigate what the situation looks like for textile companies located in Western Sweden, and what factors are involved in their outsourcing of logistics. Method: We began by conducting a literature review which we later used to create an interview guide. The interview guide was used when interviewing three Western Swedish Textile Companies. During the interviews we followed the guide, though we also allowed the respondents to speak more freely if they chose. This methodology is called semi-structured interview. In order to reach a conclusion and answer our research questions, we compared the frame of reference against our empirical data. Discussion and conclusion: When analyzing our empirical data, we found that the companies broadly share the same impression as the literature regarding the risks and benefits involved when outsourcing logistics. We conclude that the companies included in our study put forth arguments which resemble what the literature emphasizes. However, there are some differences. Companies do not consider the risk of dependence on a third party, neither the importance of communication, as serious as the literature implies they should. Various competitive advantages are gained through the outsourcing of logistic functions. These outweigh any associated risks according to the companies involved in our study. Proposals for further research: The selection of companies in this study is too small to draw any general and comprehensive conclusions about the outsourcing of logistics function made by Western Swedish Textile Companies. This means that future studies will have to increase the number of participating companies in order to put forth a conclusion that is generalizable.

 • Munterud, Mika
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Storlekssystem: En studie om konsumenters och företags uppfattningkring den nya storleksstandarden SS-EN 13402-3:20172018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The fall of 2017 a new size standard was introduced SS-EN 13402:3-2017 (Swedish Standards Institute 1922a). The standard is intended to help clothing companies in Europe to clarify for consumers what size is appropriate based on the individual’s body measurements. Well-informed influential people were interviewed regarding the background and configuration of the standard in order to estimate the relevance of the size standard for the clothing industry. In accordance with this, two questionnaires were established which explained the basic information about the purpose of the standard. 230 consumers were then asked about there view about if the new size standard was implemented by companies, how would this affect the process of finding the right size of clothing while existing professionals got similar questions about the company's view of introducing this into their system. This study discloses the predominant reason for the consumer's difficulty in finding the right clothing size and their thoughts if companies would apply this standard. Based on analysis of the responses from companies, consumers and reinforcement from previous research, a conclusion has been made. The study reflects on various possibilities for further research, how companies can proceed to make an effective size conversion and why a size conversion can benefit a company in the long run.

 • Sopjani, Hamide
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Virtuell- och fysisk avprovning: En jämförelse mellan virtuell- och fysisk avprovning av överdelsplagg i unisexstorlekar.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study writes in an interest of a company that works with 3D-simulation in prototyping sample garments. The purpose of the study is to investigate the correspondence between the virtual and physical try-on regarding size, fit and fabric choice. The study examines the 3D-simulation program CLO 3D and digitization of fabric samples with the CLO Fabric kit application as a complement to evaluate the difference between virtual and physical try-on. Two garment, consisting of t-shirt made of knitted cotton and a shirt made of linen, are fitted in size XS, M and XL on three test persons and three avatars with corresponding measurements. A protocol containing photos from both virtual and physical try-on where evaluated with questions regarding the balance and fit of the garment. It showed that the T-shirt made of knitted cotton gave equivalent results between virtual and physical try-on in all sizes. When comparing the shirt in linen, the fit differed in size XL during virtual and physical try-on. However, Size XS and M had a similar result during virtual and physical try-on. Using 3D-simulation is an advantage when you can modify the avatar's dimensions, digitize fabric samples and try multiple sizes during virtual try-on. However, one needs to be aware that several factors can affect the fit during virtual try-on, such as the avatar posture and the mechanical properties of the fabric during digitization.

 • Teodorsson, Maja
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Turdell, Lisa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Influencers påverkan: En studie om sambandet mellan influencers och den unga kvinnans konsumtion och självbild2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The current problem in today’s society is not only the strong consumer unit, but also the mental health issue of young adult women. Today’s young women are more active than ever on social media and follow influencers who are showing the norm for how to look and what to consume to fit in the society. It is therefore interesting to look at the connection between the increase of consumption through a reduced self-esteem. This study aims at investigating and identifying the relationship between influencers and a negative self-image of young women. The report also aims to see if there is a current correlation between the mental health issue and increased consumption. The method used it a quantitative method and the study is written in Swedish. A survey consisting of 35 closed questions and one open question was carried out by 241 respondents. The respondents were all females aged 20-30 who at the time were studying at different universities in Västra Götalands län. The empirical material together with our analysis could confirm that there is a correlation between influencers and a negative self-image in young women. It could also confirm that there is also a connection between the individuals self-image and increased consumption. The reason to why young female consumers today have a negative self-image can be the result of the exposure and false reality that is shown on social media.

 • Flisbäck, Marita
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bengtsson, Mattias
  Göteborgs univeristet, inst. för sociologi och arbetsvetenskap.
  On leaving work as a calling: Retirement as an existential imperative2017In: International Journal of Ageing and Later Life, ISSN 1652-8670, Vol. 11, no 1, p. 37-67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we argue that we will reach a deepened understanding of what the retirement process means for individuals if existential meaning is the centre of attention. The data consist of qualitative interviews conducted in Sweden. A selected type of employee #2; whose work we define as a ‘‘calling’’ #2; is examined to analyse the existential meaning of work and how it is formed and challenged in relation to the retirement process. Before their retirement, the interviewees had developed three main strategies for handling the process of de-calling: developing a ‘‘calling on standby,’’ exploring self-improvement activities and listening to callings from other social spheres. After their retirement, three main strategies arose for dealing with being de-called: conserving the calling, learning to become a self-oriented subject and redefining the calling. In the case of conserving the calling, we show how this may result in experiences of economic exploitation and existential frustration.

 • Acharya, Anjali
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ristimäki, Lycke
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  What do consumers say?: Exploring Consumers' Opinion on Femvertising in Fashion2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Fashion advertising has long been repudiated for fostering narrow and stereotypical imagery of women. Today consumers demand advertisements to be inclusive and real in their portrayals. As a result, there is an increasingly visible marketing phenomenon, called Femvertising, which merges the feministic ideology of empowerment and liberty with brand image and sales. The purpose of the study is to explore consumers’ opinions about femvertising by fashion brands. Within this, the thesis seeks to explore how consumers feel about these advertisements and the outcome they perceive these to have. Through snowballed sampling focused on reaching diverse people connected via social media, a wide array of thoughts and perspectives on femvertising is sought to fulfill the purpose.

  The research employs a mixed method with a deductive approach to analyze its findings in relation to literatures and theories reviewed. The study used an open-ended online questionnaire designed through literature review and advertising theories and distributed it electronically to collect data. Using snowball sampling, the respondents were gathered via social media, who further distributed the questionnaire.

  The findings demonstrated that our sampling mainly expressed positive responses to the femvertising due to its inclusive, diverse and empowering portrayals. Moreover, these advertisements were viewed as a harbinger of change within the fashion industry. They also, generally view the media and advertising to shape people’s perception about gender roles, albeit if femvertising and its ideals are implemented for the long-term. Within this, respondents also urged brands to ‘walk the talk’ and implement the portrayed ideals within their own businesses’ functioning for larger impact. The findings are useful for fashion marketers and researchers, by showing how femvertising within popular media culture is expected to push forward ideals of feminism both within the fashion industry and society. This thesis contributes to the knowledge of consumers’ opinions and perspectives on femvertising and its potential to profit brands and engender more empowerment and liberty to female gender-based roles.

 • Alm Brillantes, Olivia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Svartz, Helena
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Plaggskissen som ett kommunikationsverktyg för produktutvecklingsprocessen inom modeföretag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A designer believes that communicating their ideas through illustrative garment sketches to others involved in the company. The ideas are vague, detailed, provisional or abstract. Interpreting something that lacks precision is an uncertainty; furthermore, misinterpretation of sketches can create great communication problems with design teams. By conducting semi-structured interviews and having participatory observations at fashion companies in Sweden, qualitative material has been compared to the literature and studies available on the subject today. From the studies and articles referred to in this work, different directions have been revealed, which may be good to investigate on the subject. This includes the need to create meta-notations, namely a written system that discusses the communication in the design process. A number of flow charts have thus been drawn up, based on observations on tone, gestures and mimics, as well as interview questions with different roles in the design teams.

 • Berner Wik, Tove
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Shiny Things: Decoration as tool and function whilst revaluating notions of good and bad taste2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work is an investigation of how to redefine the perception of decoration. Decorative elements are reinvented as fundamental tools for creating garments and form in a collection of nine outfits. To show the width of what embellishment is able to create, the decorative techniques of all garments are different. The work also deals with the question of taste when it comes to embellishment. By using decorations seen as tasteless the work revaluates notions of good and bad taste. Materials as sport fabric combined with embellishment trick the eye and all small decorations together form new materials. New ways to use embellishments are explored, and the time consuming techniques are reminiscent of haute couture techniques, but in the designer’s own way.

 • Gelevska, Kelly
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Johansson, Ellen
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Bomull eller alger: En jämförelse av materialens miljöpåverkan samt dess egenskaper2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  New ideas, new technologies and new fibers, the possibilities are endless. It is necessary that the textile industry change to stop the hazardous environmental emissions that are currently taking place. Cotton is one of the most widely used and popular material because of its characteristics. Despite the great developments that have taken place for more environmentally friendly cotton, it is still an unsustainable material. New research has shown that algae can be processed and formed thanks to its cellulose, into a textile material.

  This study aims to find out whether textile materials based on algae cellulose and cotton differ in its properties. The survey also contains an environmental analysis that presents whether a material change from cotton to algae is desirable.

  The result has been produced thanks to a literature study and an interview with a research company that works with producing textile material based on algae cellulose. It has been cleared that producing a textile material based on algae cellulose is a more environmentally friendly process than making textile materials from cotton. The result has also shown that there are some common properties between the materials, but also properties that distinguish them.

  The study has clearly shown that algae can be a part of the future fibers. However, continued research in the area is needed for it to really become a material to count on.

 • Eklund, Johan
  et al.
  Gunnarsson Lorenzen, David
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nelhans, Gustaf
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  MESH classification of clinical guidelinesusing conceptual embeddings of references2019In: Proceedings of the 17th conference of the International society for scientometrics and informetrics, ISSI: with a Special STI Indicators Conference Track / [ed] Giuseppe Catalano, Cinzia Daraio, Martina Gregori, Henk F. Moed and Giancarlo Ruocco, 2019, Vol. 2, p. 859-864Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, we investigate different strategies for assigning MeSH (Medical Subject Headings) terms to clinical guidelines using machine learning. Features based on words in titles and abstracts are investigated and compared to features based on topics assigned to references cited by the guidelines. Two of the feature engineering strategies utilize word embeddings produced by recent models based on in the distributional hypothesis, called word2vecand fastText. The evaluation results show that reference-based strategies tend to yield a higher recall and F1 scores for MeSH terms with a sufficient amount of training instances, whereas title and abstract based features yield a higher precision.

 • Jansen, Sanne
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Milbradt, Alina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  The influence of breast asymmetry on the product development of bras: A mixed methods research2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The fashion world is increasingly aware of different body types and becomes more diverse every year. However, breast asymmetry, which is highly common among women with a rate of 88 percent, is not addressed by the fashion industry at all. Current advertisements of lingerie brands mainly support a flawless, slim and symmetrical body type. This beauty standard seams not in accordance to the high rate of affected women with breast asymmetry. Moreover, there are several factors which are negatively influenced by breast asymmetry, such as a failing weight support of the bra, an asymmetrical look due to the ill-fitting bra and confidence issues.

  Purpose: The aim of this research is to empirically investigate the influence of breast asymmetry on the product development of bras.

  Method: The research makes use of a mixed methods research design. This concurrent design has the focus on the quantitative part. The empirical tools, which are selected for this research, are a survey and semi-structured interviews. In order to obtain more information about the research topic, a literature review has been conducted first. The systematic review critically examines the already existing literature. The theoretical starting point of this research begins with breast asymmetry and product development to then continue with conducting a survey among women and interviewing experts, based on interview guides.

  Results: The results are gathered through the survey and interviews. More than 65 percent of the respondents of the survey see or feel a difference between the two sides of their breasts. In total, almost 60 percent of the women identifies the left side of their breasts as larger. More than 80 percent of the women mention volume as the affected asymmetry factor. The degree of difference between the two sides of the breasts differs from woman to woman. Around 25 percent of the respondents, who say they are affected with breast asymmetry, indicate that they try to even out the breast asymmetry.

  Conclusion: In consideration of the rate of affected women and current product development practices, a differentiation between a low degree of asymmetry and a high degree of asymmetry has to be made. Lingerie companies should consider to adapt low breast asymmetry in their product development, as current solutions are sufficient to even out small differences. Adequate labelling and branding of the products, which are suitable for breast asymmetry, need to be introduced. For the high degree of asymmetry, special bras need to be constructed. This is feasible for most brands, yet only successful for brands where this type of bra matches the product portfolio and values of the company.

 • Nyman, Ulrika
  Nordiska lärosätens policydokument avseende open access - en jämförande analys2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The availability of both research results and data is appealing to different actors, which has increased the interest in open access significantly during the past decades. Generally, a more openly access to research results is regarded as a positive movement as this contributes to a faster spread of information, increase of visibility of research and the promotion of research collaborations. However, resistance concerning this movement exists such as limitations of the academic freedom, difficulties in choosing the right publication channel.

  This master thesis examines policy documents regarding the Nordic academic institutions’ approach to open access. It focuses on the communication style in policy documents, specifically whether researchers’ publishing freedom is considered when policies impose restrictions on researchers’ choice of publication type or channel. In order to examine the presented factors, an indication model was created that functions as a specification in which bearing concepts appear in the policies. The model could in the future guide policy makers when deciding which type of information is necessary to include in a policy.

  A finding in this study is that the majority of guidelines in policy documents remain relatively liberal concerning the manner in which scientific publication should be performed at each institution. The follow-up of the open access requirements in the policies is usually left to the interpretation of the individual researcher which makes the impact of the policies more difficult to analyse. In conclusion, the study shows a variation of open access policies, partly regarding outline and content, and partly concerning communication mode towards their recipients.

 • O'Driscoll, Mariana
  Storytime at Irish Libraries - How public libraries can boostearly literacy through reading promotion events2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this Master’s thesis is to explore how libraries’ storytime for babies and toddlers can be construedas a reading promotion event which boosts early literacy, by ways of a multiple-case study of storytime at four public libraries in western Ireland. The study will also explore how the different libraries design these events and include different elements of traditional reading and storytelling, multimodal reading and technology, participation, and accessibility and inclusion through a sociocultural lens. The theoretical framework is constructed on the concepts and theory related to literacy development and reading promotion, and works as an analytical tool through which the empirical data collection will be examined. Data was collected through observations of storytimes at four public libraries in Ireland, as well as interviews with the involved librarians. The results show that although the librarians do not actively work to implement national and EU storytime templates, they offer programmes which are in tune with their participants’ needs, and invoke engagement and excitement about reading among children and parents or guardians alike.

 • Siamwalla, Jamila Juzer
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Textile craft producer Jordan River Foundation’s collaborative design development with IKEA2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The production of textile crafts requires resources and skilled artisans. In modern times, textile crafts sold in the global market are often made through collaboration involving artisans and profit, social and non-profit enterprises with aim to globalize the aesthetic or styling, structural aspects, and marketability of the crafted product. Collaboration is understood here as two or more enterprises working together towards common profit ideologies, values or goals. Textile craft producer Jordan River Foundation’s (JRF) and IKEA’s Social Entrepreneurship Initiative; collaboration creates home furnishing collections through design and product development, that aim to promote and develop so called local crafts-based economy.

  Need: In a collaboration, the textile craft producer plays the role of leveraging its resources, and keeps the capability to test its making in the design development and implementation process of craft products. It is thus this need to know of how these collaborative relationships function from a producer’s perspective, emphasizing on the most value adding factor of the design development process.

  Purpose: The purpose of the study was to investigate and understand primarily from the craft producer Jordan River Foundation’s point of view, the collaborative design development and implementation process with IKEA.

  Method: The study is a qualitative, narrative, analysing the data and experience from a two-week participatory field study at Jordan River Foundation.

  Conclusion: As exposed through the collaboration, with IKEA, JRF is challenged with working with cost efficient process of the usage of materials and techniques in design development and methods of craft production, and at the same time maintains its niche as a craft producer. The study concludes that collaborative design efforts in textile crafts, uplifts and enhances, tangible and intangible values. Within the perspective of textile management, the knowledge of collaborative design development in textile crafts interconnects new spaces and turns skill knowledge into a force of competitive advantage for the participating organisations.

 • Starrin, Victoria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Stertman, Vendela
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Designverktyg, Produktutveckling, 3D-design, Mode, Hållbarhet: MED INFÖRANDE AV 3D-DESIGNTEKNIK2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The fashion industry is a continuously developing industry that is in great need of new processes and technologies to be able to streamline the product development phases in order to continue to grow and succeed. This thesis is based on the problematization of increasing problems in the fashion industry concerning overproduction, which in turn results in long lead times, high costs, environmental damage and unsold products. The purpose of the thesis is to investigate the product development phases in fashion companies and examine how they can be made more efficient by implementing new design technology. More specifically, introducing 3D design tools into the product development process.  

  The thesis used qualitative methods such as analysis of various theoretical studies, execution of field studies and semi-structured interviews. The previous research shows various studies focusing on 3D design techniques to create an understanding and foundation. To further develop the paper, interviews and observations were carried out at fashion companies. The interviews and observations provided information about the difference between companies' use of only 2D design techniques and companies that introduced 3D design techniques. From all the compiled information it emerged that an implementation of 3D design tools can benefit companies in becoming more time-efficient in their product development process. The results responded to the research questions and raised several questions to study in further research. The study is limited to analyzing only the time perspective, and can then analyze other aspects such as economy and the environment in further research.

 • Blom, Ulrika
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hållbara material: fossilbaserade material byts mot hållbar (biobaserad) textil2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Textiles and apparel manufacturing is a heavily polluting industry. To change that and get the textile industry in the direction of sustainable development, following must be done. Emissions of CO2 need to be considerably reduced, water consumption must drastically decline and the risk of spreading microplastics in nature have to be minimized. The three most common textile fibres on the market, polyester, cotton and polyamide, causing large emissions of CO2 and consumes huge amounts of water. This report seeks to find the textile materials that can meet the requirements of sustainability and eco-friendly materials of equivalent strength as in the three largest fibers like above. With the help of a literature review, a classification tool and a number of tests on physical samples have the materials above along with lyocell and PLA been examined and studied. The ecological sustainability and physical durability has been compared and measured. The results of the studies provides no clear-cut answers to the questions. The PLA seems promising, but are surrounded by uncertainty. In the meantime, the study has been going on, there are no signs of weakening of PLA-fabric, but will it keep for one hundred washes? Lyocell is environmentally sustainable and durable in the theory, but got an early break in the abrasion test. The lyocell fabric were made of thin yarn of staple fibers. Would it have been stronger if it had been made of filament yarn? Recycled polyester versus virgin polyester gives no great environmental benefits. However, recycled polyamide and organic cotton get large environmental gains. Lyocell, PLA, organic cotton and recycled polyamide could be environmentally and physically durable materials.

 • Brüggen, Laura
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  In times of social upheaval, can teachers be the advocates of change?: An investigation into the education on sustainable clothing consumption at Swedish upper secondary schools2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Consumers can shape social environments through their clothing and thereby influence the perception of clothing consumption. However, the human desire of belonging and connectedness within a consumer culture has led to the severity of overconsumption. This is particularly apparent in the dynamic and trend-sensitive field of clothing. Such acts of consumption have a strong impact on the transformation of the Earth’s climatic condition. Nevertheless, global environmental issues are often an elusive picture of the climate crisis what makes it difficult for individuals to associate own lifestyles to it. To combat this dissonance and with Generation Z as the consumers of change, this study focuses on teachers of upper secondary schools and the ways they can be supported in the education on sustainable clothing consumption. For this, eight specific categories of investigation have been crystallised through the data collection, such as sustainable development, teaching and transdisciplinarity, sustainable clothing consumption, lifestyles, social anxiety, overconsumption, mindfulness and teaching materials for sustainable clothing consumption. Within those categories, teachers provided their understanding of how sustainable development is implemented in the Swedish education system and how sustainable clothing consumption could interlink individual contributions to environmental issues. A desired collective shift is facilitated through knowledge development that on the one hand is significant in the students’ perspective but on the other hand is also relevant for teachers within their proficiency and beyond. With a resulting concept of education on sustainable clothing consumption and transdisciplinary teaching, teachers shall be aided in their duty to encourage their students to become responsible citizens.

 • Dahlin, Carolina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Strandlycke, Monika
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Eriksson Palmgren, Andrea
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kvinnliga plus size konsumeneter: Upplevelse av Servicescape i fysiska klädbutiker2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Plus size is a growing consumer segment that have become neglected in the clothing industry both nationally and internationally. With a limited supply and a lack of inspiring departments in store, more consumers have stopped shopping in physical stores and instead directed their shopping towards online retailers. These factors have inspired this study and the need to investigate how Swedish female fashion forward plus size consumers in different ages experience physical store environments in terms of servicescape. The study is based on a quantitative method where convenience sample was used. 121 female plus size consumers took part in an online survey to express their experiences of servicescape and how products are perceived in these environments. The survey was deliberately divided into two different parts where one part focused on stores that have a specific department for plus size clothing and the other where the plus size assortment was integrated with the other ranges in store. After conducted descriptive and statistical analysis of the compiled material, the study shows that female plus size consumers deem that there is a difference between the experienced servicescape of the two different types of store. The general conception among the respondents is that the stores where the plus size assortment is integrated have a better applied servicescape. The range of products in plus size was experienced to be limited. Because of this is has been hard to determine werther servicescape have a big impact on how products are perceived or not. However, since the study shows that plus size departments in terms of servicescape are perceived negatively, this may have an effect on how the products and its availability are perceived. The study has contributed with new insights into how the specific consumer segment, female plus size, experience servicescape. Furthermore, the study has contributed with new knowledge regarding the experience of stores with an integrated plus size assortment since this particular angle has been limited in earlier studies.

 • Engström Silva, Angelina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Stålebring, Lina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hur gör konsumenter sina val av premiumprodukter i modeindustrin?: En studie om effekten av produktionsland och hur det influerar köp-och betalviljan hos svenska konsumenter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Motivation: The purpose of this study is to examine whether Country-of-Origin (COO) affects Swedish consumers' Willingness to Pay (WTP) & Willingness to Buy (WTB). Furthermore, the study will also focus on whether Swedish consumers have any knowledge of production countries when purchasing clothing products in the premium sector.

  Problem statement: Based on the current increased trend towards a more conscious consumer, the study intends to investigate which aspects have a crucial role in the purchasing decision for premium products. Also, how the knowledge of production country affects the company's image, the consumers WTB/WTP. This study will thus fulfil a clear function as there are few previous studies that merge the concepts of COO, WTB & WTP in relation to Premium Branding in fashion context in the Swedish market.

  Methodology: The study was conducted with a quantitative method focusing on a large empirical survey in which 200 Swedish respondents participated. The questions were conducted from the selected main concepts of COO, Brand Image, Premium, WTP / WTB and quality. Respondents were systematically asked at various geographical locations around the Stockholm area.

  Results: By separately testing the hypotheses conducted from previous theory, this study finds that Swedish consumers value quality as the most important factor when purchasing premium fashion and their WTB / WTP changes based on the knowledge of production countries. Swedish consumers at the same time value the products along the COO and consider themselves to have a low knowledge of where the products are manufactured.

  Implications: The study can act as a solution for companies that want to find new competitive advantages and create a larger range of value-creating activities that can attract a larger share of the market.

 • Hennerfors, Simon
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Flip the pattern: An exploration on designing adjustable printed textiles2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How can a textile designer work in an exploratory way to find methods and taking advantage as much of a fabrics surfaces as possible?

   

  This work explores a combination of techniques as laser cutting and transfer printing, how they can be developed and combined to influence each other. The aim of this project is to explore the combined techniques of laser cutting and transfer printing, with a focus on designing adjustable printed textiles.

   

  Through a method in practical working, exploration was carried out in techniques like laser cutting and transfer print, as well as the combined visual expression of several patterns with cut-outs and modularity.

   

  The result of this project is three pieces each representing adjustment in different combinations; One adjustable repeat, modularity, and modularity with cutouts. All three except one consist of two repeated patterns on each side of the fabric. They present examples of how a textile can be changed, the relation between construction and surface print. They all show that a printed textile could be more than just a static surface.

   

  By taking the method of printing two patterns and use laser cutting gives a value for both sides of the fabric and shows how to produce printed textiles with modularity. Additional material or more prints and colors could be investigated further.

 • Khan, Jasra
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Shielding effect to the flammable fibres offered by inherently flame retardant fibres2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   Flame retardant chemicals were used to make flammable fibres or fabrics flame retardant. Flame retardants protect the flammable material from fire by delaying or preventing the ignition process. The problem with flame retardants is unreliable durability when applied physically or bonded chemically on the surface of the fibre or fabric. This thesis project investigated the implementation of inherently flame retardant fibres as a shield form flame for flammable fibres.

  The most widely used flammable textiles fibres (cotton and polyester) were mixed with inherently flame retardant fibres (modacrylic and Lenzing FR) pairwise at fibre level for non-woven fabric and both fibre & yarn level for knitted fabric. The vertical flame test, where the fabric hung vertically and burned from the bottom, was used to characterise their burning behaviour. With the vertical flame test, it was found that flame shielding ability of inherently flame retardant fibres towards flammable fibres improves with an increasing proportion of inherently flame retardant fibres in the fabric. Also, fabric structure influences the shielding properties of the flame retardant fibres. A comparison between fibre and yarn level mixing for knitted fabric yarn level mixing was found to have better flame shielding properties.

  Thesis work points out the issue with flame retardant chemical and presents an alternative approach for conventional flame retardant.

 • Lind, Clara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ottosson, Marie
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Made in Sweden?: En studie om trikåindustrin i Sverige2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The clothing consumption has almost doubled in the last 30 years in Sweden. The main reason is that clothes have become cheaper since the majority are produced in low-wage countries. Long value chains, lack of quality control and poor working conditions are examples of challenges that offshore production brings. Ethical production and sustainability have never been more relevant than it is today and it has become something that customers as well as companies value and strive for. The question is whether Swedish textile production, and the knitwear production which this study will focus on, have the opportunity to develop as the awareness of sustainability, ethical consumption and transparent production increases. The aim of the study is therefore to investigate the conditions and advantages of Swedish knitwear production, and to find out whether there are sustainability aspects, competitive advantages and interest among Swedish knitwear companies to produce in Sweden. Reshoring, provenance and sustainability are the starting points of which the literature study is built up. A triangulation method was used which includes both a quantitative survey and two qualitative in-depth interviews with company executives for two knitwear companies that have full or partly production in Sweden.

  The result showed that there is room for Swedish knitwear production, because of the demand and interest from Swedish companies. There are however several challenges. Profitability, lack of competence, customers ignorance and unwillingness to pay for Swedish-made products are some of the difficulties. The study shows that production in Sweden is more complex than expected and that it may not always be as good as it sounds. The label made in can misrepresent where a product actually is made, since it only indicates where the product has been assembled. However, customers would like a simple answer to a complicated problem, which many companies are quick to give.

  The study contributes with new knowledge about the Swedish textile industry and with valuable information to knitwear companies that consider to reshore their production. The study may also increase the awareness of Swedish customers regarding their role in the textile value chain.

 • Melin, Louise
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Carlsson, Linn
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Mikroplast: En studie om textilföretags kommunikation och generering av mikroplast2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Microplastic waste is something that is featured more and more frequently in media today. There is a lot of confusion, due to the focus in the media, on what microplastic waste actually is and in what way it is harmful to the environment. The Environmental Protection Agency has listed the seven biggest sources to microplastic shedding and it shows that household laundry of synthetic fibers is one of them. Microplastic waste, or microplastics, are small plastic fragments (1 nm- 5 mm) and originate not only from synthetic fibers, but from tire wear, general plastic waste and fishing tools. During household laundry, the synthetic fibers shed microplastic that travels through the wastewater and sewage treatment plants before it finally ends up in the ocean where they have the potential to attract hazardous chemicals and damage aquatic organisms.   

  This study examines textile companies environmental communication regarding microplastics towards their customer and what kind of guidelines different organizations, institutes and authorities offer to textile companies regarding their generation of microplastics. The ambition of the study is to gather overall guidelines to textile companies that can be applied to their businesses. The study is supported by RISE IVF and the MinShed project and has been accomplished by literature-, questionnaire-, and interview studies.

  The outcome of the study shows that textile companies generally do not communicate about microplastics to their customer. This is due to the, so far, inadequate research regarding microplastic shedding. Textile companies experience that they do not have enough information to make long-term decisions that can improve their microplastic management, since there is no standardized test methods for fabrics available. The result also shows that organizations and authorities generally do not provide guidelines specific to textile companies.

  Based on the result from the study, the writers will not accomplish to gather guidelines to textile companies regarding microplastic management. The writers request further research on microplastics, primarily regarding the development of filters in washing machines, which could prevent microplastics from spreading out into the marine environment via the wastewater.

 • Svensson, Sofia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Collaborative fashion consumption: A study on implementation barriers for rental services faced by Swedish fashion companies2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overarching purpose of this study is to explore what perceived barriers that prevent Swedish fashion companies from implementing rental services to their current business model. A qualitative approach was adopted, where a single case study on the phenomenon of rental services, in the context of collaborative fashion consumption, CFC, was executed. CFC referrers to an alternative way of consumption where consumers have access to already existing garments. The focus of this study, rental services, is the action of providing and consuming products without any transfer of ownership. Multiple sources of data collection were used, consisting of semi-structured interviews with eight company executives representing Swedish fashion companies in three product segments; everyday fashion, performance wear and outdoor wear. The findings showed that six significant barriers were perceived as preventing implementation of rental services; economic, social, lack of information and technological know-how, supply chain, organizational and environmental impact. Moreover, the findings showed interrelated relationships between barriers. For instance, the perception of the social barrier affected the perception of the economic barrier, and the organizational barrier impacted companies’ perception of the informational and technological barrier. By exploring what perceived implementation barriers prevent Swedish fashion companies from adding rental services to their business model, this paper contributes with relevant knowledge to academia as well as to the fashion industry.

 • Toivonen, Elisa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Surveillance?: The influence of information asymmetry on consumers’ perceptions of online personalization2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Data collection and online personalization has become essential part of modern marketing, and thus, embedded into consumer’s everyday life. This has emerged a lot of negative attention in the media and privacy concerns among consumers – however, their attitudes towards privacy seems to be controversial with lack of privacy enhancing behavior.

  The purpose of this study was to find out what is consumers take on online personalization, data collection and GDPR. In order to the tackle the causing reasons of such perceptions, focus group discussions were performed. The emerging thoughts were analyzed with the concepts of privacy paradox and information asymmetry – how structural imbalance between the advertisement network, companies and consumers impacted to their thinking about personalization and which factors caused the unwillingness to enhance one’s privacy, despite the attitudes that would predict different behavior.

  The results showed, that many respondents do not mind personalization if they perceive it relevant. However, the intrusive nature of its practices made the participants, directly or indirectly, reluctant towards it, as it was highlighted that it is not personalization per se that made the respondents uncomfortable, but how it was done. Due to the advertisement networks’ opaque nature, the participants founded challenging to comprehend how personalization was performed. Thus, conspiracy theories about surveillance, such as tapping via smartphone, were broad up to explain companies’ ability to know and target them so well.

  The main channel for companies to inform consumers about their privacy policy is terms and conditions. However, due to several reasons, the decision making for one’s privacy face many hinders, that may influence in how consumers perceive their privacy and how their personal data is collected and used. A controversiality between GDPR’s, companies’ and consumers’ view on privacy self-management is evident, as the regulation and companies rely too much on consumer’s own responsibility.

 • Baskal, Ilona
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  En systematisk litteraturstudie av vilket stöd och vilken hjälp föräldrar till barn med kolik önskar sig från BHV-sjuksköterskor2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Spädbarnskolik är ett vanligt hälsoproblem. När ett barn lider av kolik är detta oftast påfrestande för barnets föräldrar. Dessa föräldrar upplever ofta oro, trötthet och en känsla av hjälplöshet, vilket kan påverka relationen mellan barnet och föräldrarna negativt och öka barnets skrikande. Känslor av frustration och ilska, vilka kan upplevas av trötta och stressade föräldrar, ökar risken för att föräldrar ska skaka eller ta hårt i barnet, vilket kan leda till att barn får allvarliga skador. BHV-sjuksköterskor är viktiga aktörer inom barnahälsovården och det är av stor vikt att de effektivt hjälper och stödjer föräldrar till barn med kolik. Syftet med denna studie är att undersöka vilket stöd och vilken hjälp föräldrar till barn med kolik önskar sig från BHV-sjuksköterskor.

  Denna studie utfördes som en systematisk litteraturstudie. För studien valdes nio vetenskapliga artiklar ut. De utvalda artiklarna är från Sverige, Norge, USA och Sydafrika. Bland de utvalda artiklarna är sju artiklar med kvalitativ metod och två har utförts med blandad metod med kvalitativa intervjuer och deskriptiv statistik. Samtliga utvalda artiklar belyser föräldraperspektivet, med avseende på spädbarnskolik.

  Studiens resultat visar att förståelse och stöd från vårdpersonal har stor betydelse för föräldrar, för att de ska kunna klara av att hantera den svåra kolikperioden. Föräldrar önskar ofta att sjuksköterskor erbjuder systematisk rådgivning och systematisk uppföljning samt att barnets tillstånd undersöks noggrant. Flertalet föräldrar är även intresserade av att få information om metoder med bristande evidens. Det framgick i studien att sjuksköterskor kan misslyckas med att hjälpa familjer med kolik på grund av att sjuksköterskor kan se annorlunda på kolikproblemet än föräldrarna själva eller att föräldrar kan ifrågasätta sjuksköterskors kompetens vad gäller kolikhantering. Ett annat hinder kan vara att föräldrarnas förmåga att acceptera stöd kan vara försämrad på grund av bland annat social isolering. Resultaten av denna studie tyder även på att kolikdiagnosen kan upplevas både som positiv och negativ av föräldrar och att när spädbarnskolik ibland normaliseras av vårdpersonal kan detta upplevas som negativt av föräldrar. En viktig poäng som framgick i studien, är att föräldrar till barn med kolik har olika behov och kan uppskatta olika typer av stöd och av andra vårdinsatser. Utifrån studiens resultat är det viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal alltid lyssnar på föräldrar, bemöter föräldraperspektivet och anpassar alla vårdinsatser utifrån föräldrars individuella behov.