12 4 - 53 of 95
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • harvard-cite-them-right
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Björk, Teres
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Persson, Kristin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av uppföljningssamtal med närstående efter dödsfall på en intensivvårdsavdelning2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intensivvårdssjuksköterskorna ska kunna stödja och hjälpa närstående med hantering av kris och sorgereaktioner i livets slutskede. Även stödja och informera närstående i samband med organdonation. Årligen avlider det ca 3500 patienter på intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. När en anhörig avlider på en intensivvårdsavdelning kan många frågor uppstå en tid efter dödsfallet som de närstående behöver få svar på. Därför erbjuder många intensivvårdsavdelningar uppföljningssamtal efter dödsfall.

  Syftet med studien var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av uppföljningssamtalet med närstående till patienter som avlidit på en intensivvårdsavdelning. En kvalitativ ansats valdes för att få kunskap om sjuksköterskans upplevelse av uppföljningssamtalet. Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades åtta intensivvårdssjuksköterskor från fyra olika intensivvårdsavdelningar på olika sjukhus i Västra götalandsregionen. Insamlad data analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i två huvudkategorier inför samtalet med närstående och intensivvårdssjuksköterskans samtal med närstående. Resultatet visade att alla intensivvårdsavdelningar hade uppföljningssamtal i någon form och att alla intensivvårdssjuksköterskorna är positiva och känner trygghet till uppföljningssamtalet.  Det framkom att på några intensivvårdsavdelningar fick inte alla närstående möjlighet till uppföljningssamtal utan endast närstående till patienter som blivit organdonatorer. Vilket medför att vissa närstående förlorar möjligheten till dessa viktiga möten och samtal som gynnar närstående i deras sorgearbete.

 • Andersson, Julia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hegård, Karolina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En förskola för alla?: en studie om hur man skapar en lärmiljö för alla2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte

  Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger arbetar i förskolan för att inkludera alla barn och på så sätt skapa en lärmiljö för alla.

  Vad handlar arbetet om?

  Denna kvalitativa studie har undersökt hur pedagoger arbetar i förskolan för att skapa en inkluderande lärmiljö, samt vilka framgångsfaktorer man kan se göra skillnad för en inkluderande förskola. Sex stycken förskollärare samt två förskolechefer och två specialpedagoger har intervjuats, sammanlagt tio respondenter, samtliga arbetar inom samma kommun. I studien har vi utgått från den utvalda kommunens policy för att se hur de gör för att arbeta inkluderande.

  Metod

  I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med redskapet intervju. Vi ansåg att metoden var mest passande för att ge svar på vårt syfte.

  Resultatet

  Resultatet påvisar bland annat att många av förskollärarna känner att det är svårt att se till alla olika barn och deras behov. En viktig och stor del i arbetet är att försöka dela in sig i mindre grupper. Vilket gynnar barnen framförallt, men också pedagogerna då de lättare kan se var barnet befinner sig i sin utveckling samt vad de behöver hjälp med. I resultatet ser vi även att alla respondenter var överens om att förhållningssättet och barnsynen man själv har spelar en stor roll i förskolan och inte minst för barnets utveckling och för inkluderingen i förskolan.

 • Brandt Nielsen, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Feltsen Nyman, Linda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Språkutveckling: språkförskolor med inriktning språkstörning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Barn med språkstörning har många gånger svårt att samspela med sina kamrater på förskolan. Barn hamnar lätt utanför gruppen och blir “osynliga”. Språkförskolorna utgör här en viktig roll genom att stötta dessa barn i likvälundervisning som i sociala sammanhang. För att kunna möta dessa barn på bästa sätt behövs kunskap både genom forskning och i utbildningen av förskollärare.

  Syfte

  Studiens syfte är att öka kunskapen kring språkstörning hos barn. I arbetet undersöks det språkdidaktiska arbetssättet hos samtliga språkförskolor i Sverige. Studien undersöker hur didaktiken relateras till språkförskolornas språkliga inriktning.

  Metod

  Den metod som används i studien är en kvalitativ datainsamling med enkät som verktyg. Enkäten skickades ut till samtliga språkförskolor i Sverige. Enkätsvaren delades sedan in i kategorier och sammanställdes.

  Resultat

  Resultatet visar att samtliga förskolor arbetar med TAKK och AKK som kommunikationshjälpmedel. Det didaktiska materialet skiljer sig något åt mellan de olika språkförskolorna. De arbetar bland annat med TINS och Snövitsmetoden, familjen Kippin och pedagogiska appar. Olika sorters spel är också ett väl använt material. Samtliga språkförskolor framhåller vikten av att ha en förutsägbar och tydlig struktur i verksamheten. Barnen ska aldrig behöva känna att de inte vet vad som ska hända.

 • Böhm, Veronica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Magnusson, Tina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bilar kan både flickor och pojkar leka med!: En studie om pedagogers förhållnings- och arbetssätt i genusarbete på förskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie behandlas begreppet genus med fokus på pedagogers arbets- och förhållningssätt vid bemötandet av barn i olika leksituationer. I studien redogörs det för hur pedagoger introducerar varierande lekmaterial. Studien lyfter även hur pedagoger bjuder in barn till varierade miljöer. Syftet med studien är att synliggöra pedagogers förhållningssätt och arbetssätt gällande genus satt i relation till barns lek. Studien har haft kvalitativ metod som utgångspunkt där enkätundersökning samt observationer har använts som datainsamlingsmetod. Som metodansats har studien utgått från hermeneutiken för att skapa förståelse för kvalitativ metod. Vid observationerna utgick studien från observationsfrågor och enkätundersökningen utgick från frågeställningar kopplade till pedagogers arbets- och förhållningssätt. Datainsamlingen analyserades och delades in utifrån observations- och enkätfrågeställningarna. I resultatavsnittet presenteras resultat från datainsamlingen som delas upp i två delar. I varje del har insamlad data kodats av och kategoriserats in under rubriker. Observationsdelen har rubriker såsom Lekmiljöer på förskolan, Material på förskolan och Arbets- och förhållningssätt. Enkätundersökningsdelen har rubriker såsom Undervisning, Boksamtal och Litteratur i förskolan, Material i leksituationer, Stöttning i genusarbetet samt Bemötande i leksituationer. Övergripande för observationerna var att miljöerna på förskolorna var inbjudande för alla barn. Övergripande för enkätundersökningen var att majoriteten av pedagogerna som deltog beskriver att de bemöter barn utifrån individens behov och intresse och inte utifrån barns kön.

 • Kerstinsdotter, Terese
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Elever med svenska som andraspråk: om ämnesval, samundervisning och stöttning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska som andraspråk är ett kontroversiellt ämne. Vissa forskare anser ämnet vara särskiljande och exkluderande medan andra ser utvecklingsmöjligheter och pedagogiska behov av det. Empirisk forskning och forskning där elever kommer till tals är ännu knapphändig. Denna studie medverkar till att göra gymnasieelevers röster hörda. Studien syftar till att undersöka elever i svenska som andraspråk och deras erfarenheter av att i stor utsträckning ha samundervisats med elever som läser svenska. Specifikt är fokus på hur eleverna ser på samundervisningen, sitt val av svenskämne och den utmaning samt utveckling de erbjuds relativt sammanhanget och graden av stöttning. Sju elever deltar i semi-strukturerade intervjuer. Därefter genomförs en teoretisk tematisk innehållsanalys som genererar ett antal teman. Gibbons (2009) sociokulturellt baserade modell över de zoner andraspråkselever kan arbeta i, i relation till graden av utmaning och stöttning de erbjuds, används som verktyg i resultatanalysen. De av Cummins (2017) introducerade begreppen kognitivt krävande uppgifter och kontextbundet stöd används också. Tre av de intervjuade eleverna motiverar sitt ämnesval utifrån sina förkunskaper och att svenska som andraspråk blir det ämne där de finner rätt utmaning i förhållande till det stöd de får. De kan sägas oftast arbeta i vad Gibbons kallar utvecklingszonen. För övriga fyra elever ligger motiveringen främst i att de lättare vill få högre betyg och Gibbons bekvämlighetszon ligger nära till hands. Samundervisningen tycks möjliggöra för samtliga elever att arbeta i utvecklingszonen trots deras heterogena språkkunskaper. Eleverna påpekar också att det finns sociala fördelar med att samundervisas och att erbjudas samma uppgifter i båda svenskämnena. Eleverna erbjuds kontextbundet stöd (Cummins 2017) genom stöttning i form av indelning i blandade basgrupper och genom ett två-lärarsystem som möjliggör att eleverna ibland separeras i sva- respektive sve-grupper. Sekvenseringen av uppgifter bidrar till att eleverna kan ta sig an ämnets utmanande uppgifter och till synes verka i utvecklingszonen. Dock riskerar parallelläggning av krävande uppgifter att göra utmaningen alltför betungande. En slutsats är att kombinationen av att sva-eleverna som intervjuats har samundervisats och fått ha separata lektioner med en sva-lärare bidrar till att de kan arbeta i utvecklingszonen. Svenska som andraspråksämnet behöver därmed inte debatteras eller organiseras utifrån ett rumsligt antingen eller. Ett sammanhållet svenskämne kan vara tänkbart för alla elever som nått en viss nivå på sin svenska. Då kan en upplevd hierarki mellan svenska och svenska som andraspråk utmanas och fler elever lära av varandra. Detta är viktigt både ur ett individperspektiv och ur ett samhällspolitiskt perspektiv då det ökar möjligheterna för fler elever att lyckas i skolan och att bibehålla en positiv bild av sig själva och andra.

 • Maric, Antonia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Zeko, Katarina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  TAKK - som ett stöd i förskolan: tecken som alternativ och kompletterande kommunikation2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger använder metoden TAKK i förskolan för att stärka barns språkutveckling. Vi undersöker även hur specialpedagoger och logoped vägleder pedagogerna i arbetet med TAKK. Vårt intresse för metoden uppkom då vi under våra VFU-perioder såg att metoden är en stor del i förskolans vardag. Under vår utbildning på högskolan har vi inte fått ta del av kunskaper kring metoden därav valde vi att i denna studie fördjupa oss i metoden TAKK. Vi har intervjuat tre förskollärare, två specialpedagoger samt en logoped. Vi valde att använd oss av semistrukturerade intervjuer. Grundarbetet startade med en fördjupning i det sociokulturella perspektivet med fokus på Vygotskijs teori. Resultatet i studien tar stöd och knyter an till tidigare forskning om barns språkutveckling och tecken som stöd.

  Studiens resultat visar att TAKK är en metod som stärker barns kommunikation och språkutveckling. Resultatet visar också att TAKK gynnar alla barn i förskolan, inte enbart de barn som är i behov av kommunikationsstöd. Metoden kan skapa en inkluderande miljö för barnen på förskolan, där barnen lär tillsammans och kan kommunicera med varandra. Studien visar att det råder brist i utbildning för pedagoger inom metoden TAKK. Specialpedagogerna samt logopeden som är några av de som vägleder förskollärare i arbetet med metoden TAKK, kan se att en förändring i metodens användande har skett. Metoden användes enligt specialpedagogerna samt logopeden förr för att stötta enskilda barn i behov av kommunikationsstöd, i dagsläget menar dem att metoden används för hela barngrupper. Förskollärarna som vi intervjuat anser att den utbildning som erbjuds för pedagoger är under för få tillfällen och att detta leder till bristande kunskaper inom metoden TAKK. Specialpedagogerna samt logopeden menar att förskollärarnas intresse och tid krävs för att en utbildning inom metoden ska ske.

 • Mjörnemyr, Therese
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svensson, Josefine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Digitala verktyg i förskolan: En kvalitativ studie om pedagogers arbete och förhållningssätt till digitala verktyg2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  I vår studie har vi valt att fördjupa oss kring hur pedagogerna förhåller sig till digitala verktyg och om de arbetar med IKT i den utsträckning som det åligger på dem att göra. Detta är en viktig aspekt att lyfta fram då det har tillkommit nya riktlinjer i läroplan för förskolan 2018 gällande IKT.

  Syfte

  Vårt mål och syfte med studien är att få en större inblick gällande pedagogernas förhållningssätt till att integrera digitala verktyg i förskolan. Intentionen är att synliggöra på vilket sätt pedagogerna anser att de arbetar med digitala verktyg i barngruppen och om de upplever hinder. Vårt syfte är även att undersöka de möjligheter som pedagogerna anser att IKT ger barnen ur ett lärande perspektiv. Följande frågeställningar har använts för att besvara studiens syfte:

  • Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med IKT i förskolan och upplever de några hinder?

  • Vilket förhållningssätt har pedagogerna till att integrera digitala verktyg i verksamheten?

  • Hur anser pedagogerna att digitala verktyg kan främja lärandet?

  Metod

  I vår studie har vi använt oss av metoden kvalitativ datainsamling. Det gjordes intervjuer med sju förskollärare på fyra olika förskolor på en ort i mellansverige.

  Resultat

  Resultatet baseras på de intervjuer som utfördes och gav ett resultat som visar på att både barn och pedagoger i stor utsträckning använder digitala verktyg i verksamheten. Pedagogerna använder iPad tillsammans med barnen, där barnen får fotografera och bli delaktiga i sin dokumentation gällande sina förehavanden i verksamheten. Barnen får även söka information och fakta samt nyttja de olika funktioner i form av appar som finns på iPaden. Pedagogerna påtalar vikten av att sitta tillsammans med barnen för att det ska bli ett pedagogiskt lärande. Pedagogerna har en positiv inställning till digitala verktyg och anser att de utvecklar samt stimulerar barnen.

 • Bengtsson, Karin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Davidsson, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Regnbågsfamiljer i förskolan: Syns de?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagogerna i förskolan beskriver att de arbetar med hbtq-relaterade frågor i barngruppen för att möta läroplanens krav på inkluderande arbetsmetoder. De frågeställningar som valts ut för att besvara studiens syfte är: Hur beskriver pedagogerna sina strategier i förskolan för att utmana heteronormativiteten? Vilka utmaningar och möjligheter kan uppstå i utbildningen med att inkludera alla familjer och barn i samhället, ur ett hbtq perspektiv?

  Studien presenterar en tillbakablick på hur hbtq personers förutsättningar och livsvillkor förändrats över tid. I tidigare forskning framgår det hur somliga pedagoger saknar intresse i att vilja lära sig mer om hbtq relaterade frågor. Merparten av pedagogerna framhäver hur de är positiva till hbtq familjer och mångfald i utbildningen men de har svårigheter att arbeta inkluderande med ämnet i barngruppen.

  Studien presenterar och diskuterar teorier i relation till ämnet. Med ett avstamp i Foucaults teorier om makt med avslut i queer teorin samt en närmre diskussion av heteronormativiteten.

  Underlaget till studiens resultat och diskussion har inhämtats genom en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har utförts på 6 olika förskolor och är belägna på landet och centralt i en stad. Analysen av det empiriska materialet har bearbetats med diskursanalytiska influenser.

  Resultatet av studien visade att pedagogerna såg deras förhållningssätt som avgörande, för att skapa en utbildning som är inkluderande för alla familjer. Oberoende av detta förhållningssätt framgår det i resultatet att somliga pedagoger i studien inte ser regnbågsfamiljer som ett naturligt och relevant ämne att lyfta i förskolan. Deras argument är att de under studiens gång inte har några regnbågsbarn på sin förskola. Vidare visar resultatet att pedagogerna är präglade både medvetet och omedvetet av den heteronorm som styr samhället och hur den påverkar dem i deras arbete.Gemensamt för samtliga pedagoger var dock att studien medförde en nyfikenhet och medvetenhet kring hur de vill fortsätta arbetet i att synliggöra regnbågsfamiljer i förskolan.

 • Andersson, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Jaeger, Linda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Anknytning: hur påverkas barn i förskolan av att vistas i storarbetslag?2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studiens syfte är att undersöka några förskollärares erfarenheter på vilka sätt barns anknytning påverkas av att vistas i storarbetslag i förskolan. Vi har utgått från följande frågor; Vilka faktorer lyfter förskollärarna fram som centrala för barns anknytning? Vilka strategier tillämpar pedagoger i storarbetslag så att barnen utvecklar en trygg anknytning i förskolan? Den teoretiska utgångspunkt vi har utgått från i vår studie är John Bowlbys anknytningsteori.

  Den metod vi använt oss av i vår studie är kvalitativ metod. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med förskollärare där vi undersökte deras syn på modellen med storarbetslag och hur det kan påverka barns anknytning.

  I resultatet framkommer det att respondenterna ansåg att trygghet och anknytning är centrala begrepp inom förskolan. De respondenter som deltagit i studien påtalar samtliga vikten av de här begreppen. De menar att när barnen känner sig trygga och kan knyta an till någon pedagog på förskolan känner de glädje att gå till förskolan där de får möjlighet att lära, utvecklas och utforska omvärlden. De strategier som används för att skapa en trygg anknytning för barnen i förskolan är flera. De mest förekommande är inskolning, en lugn start på dagen, rutiner, små barngrupper, kontinuitet bland pedagoger samt vikten av kollegialt lärande. I resultatet framkommer det att respondenterna ansåg att de yngsta barnens anknytning påverkas negativt när de behöver etablera många relationer, vilket även ligger i linje med tidigare studier (Melker 2014; Orrenius 2005; Brandtzaeg, Torsteinson & Öiestad 2016).

 • Boman, Linnéa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att vara en god förebild: Relationen mellan förskolläraren och barns prosociala utveckling.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Läroplanen för förskolan (2018, s. 6) beskrivs det att förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan är av betydelse för barnens utveckling. I Pedagogiska magasinet (2019, s. 63) läser vi hur professor Robert Thornberg belyser att vårt samhälle blivit hårdare och att människor idag har det svårare att se till andras intressen och behov. Att förskollärare utvecklar sin förmåga att visa empati och att de stöttar barnen till att själva utveckla sin blir därför väsentligt. I vår strävan att få större förståelse för hur empati utvecklas fann vi i tidigare forskning (Öhman 2003, s. 31) ett för oss nytt begrepp; prosocial. Ett prosocialt beteende innefattar de handlingar människor gör för att gynna andra och är en del av den empatiska förmågan.

  Syftet med examensarbetet är att utveckla kunskap om hur förskollärare beskriver att de stöttar och motiverar barn till att handla prosocialt genom sitt förhållningssätt och agerande.

  En kvalitativ metod med self report som redskap har använts för att få svar på syftet. Self report kan ses som en skriftlig intervju. 17 förskollärare har deltagit från totalt åtta förskolor i en kommun. De svarade på nio öppna frågor. Denna undersökning ligger till grund för två examensarbeten. Dessa arbeten lyfter fram två olika perspektiv på hur förskollärare kan arbeta med barns prosociala utveckling.

  Resultatet visar att förskollärare ser sig som viktiga förebilder och försöker motivera barnen till att handla prosocialt genom att de tänker på hur de kommunicerar, bjuder in till samtal, vägleder, berömmer, stöttar barnen i att förstå och hantera sina känslor, är närvarande och lyhörda, bildar en samsyn och tydliga regler, skapar goda relationer genom samtal. Detta förhållningssätt som beskrivits genomsyrar enligt förskollärarna hela verksamheten. De menar att det är ett sätt att vara och agera i mötet med andra människor.

 • Dobreva, Arlinda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Flerspråkighet: för småbarn i förskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Den svenska förskolan är inte längre monokulturell och enspråkig utan globaliseringsprocesser och en ökad migration har bidragit till att vi nu har en mångkulturell och mångspråkig förskola. Mångfaldskontexten innebär att förskolan står inför såväl nya utmaningar som nya möjligheter. I denna studie kommer jag lyfta fram flerspråkighet och dess betydelse på förskolans arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. Forskning har visat att det är viktigt att utveckla modersmålet parallellt med andraspråket för att stimulera barns språkutveckling mot flerspråkighet men att arbetet med detta ser väldigt olika ut på olika förskolor.

  Syfte

  Syftet med studien är att synliggöra och beskriva hur pedagoger arbetar med att utveckla de yngsta barnens flerspråkighet i förskolan.

  Metod

  Studien utgår från en kvalitativ ansats då jag är intresserad av att beskriva, förklara ochsynliggöra hur pedagoger arbetar med flerspråkighet i förskolan. Som datainsamlingsmetod har observation använts och en litteraturstudie har genomförts. De två observationerna genomfördes på två olika förskolor. Observationerna har skett i samtycke med pedagoger, barn och vårdnadshavare på två förskolor. Utifrån iakttagelserna vid observationerna och empirin från litteraturstudien ges en beskrivning och förklaring kring det som iakttagits.

  Resultat

  Studiens resultat visar att de båda förskolorna arbetar språkutvecklande men inte specifikt med att utveckla barns flerspråkighet. Studien visar även att pedagogerna använder kroppsspråk, bildstöd och det verbala språket som språkliga och kommunikativa resurser medan barnen endast använder sig utav verbalt och icke verbalt språk. Ytterligare ett resultat är att pedagogerna har tillgång till fler resurser än nämnda men utnyttjar inte dessa.

 • Dragija, Isabelle
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Maliqaj, Engela
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att utveckla barns språk och kommunikation: Pedagogens roll i barns språkutveckling2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Språket är en naturlig del av livet och redan i tidig ålder uttrycker sig språket på olika sätt. Det är då viktigt att pedagogerna skapar förutsättningar för att barn ska få en fortsatt utveckling i språket. I Läroplan för förskolan 18 (Lpfö 18, s. 8) styrks det att barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk när de befinner sig i verksamheten. Undersökningen visar hur verksamma pedagoger kan arbeta för att främja barnens språk och kommunikation i specifika vardagssituationer, hallsituation, vid lunch samt vid bokläsning.

  Syfte

  Syftet med undersökningen är att ta reda på hur situationerna vid påklädning i hallen, vid lunchen och vid högläsning av pedagoger används för att stimulera och utveckla barnens verbala språk och kommunikation i en förskola.

  Metod

  Undersökningen är baserad på kvalitativa, icke-deltagande observationer, som innebär att vi endast observerade pedagogerna och förde anteckningar på vad vi såg. De vi observerade är barnskötare och förskollärare.

  Resultat

  Undersökningens resultat visar att pedagogerna använder vardagssituationer för att utveckla och stimulera barnens verbala språk och kommunikation. Detta sker genom att skapa förutsättningar för samtal och diskussioner. Pedagogerna tar tillvara på andra kommunikationsstrategier via tecken och bilder. Detta kan skapa möjligheter för barnen att nå information oavsett tidigare språkliga kunskaper. Undersökningen visar dock att tecken och bilder inte användes som hjälpmedel i alla situationer. Samtalen kan se olika ut beroende på situation barnen och pedagogerna befinner sig i. Kommunikation med hjälp av bilder och tecken framkom mycket i hallen medan vid läsningen låg fokus på begrepp och reflektioner från barnen. Spontana samtal skedde till största delen vid lunch medan strukturerade samtal skedde vid bokläsning.

 • Engström, Sofi
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hasselsjö, Sara
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskoledidaktik: Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. 5) beskrivs det att utbildningen ska ge möjlighet för barnen att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra. Forskning visar att det är möjligt att planera aktiviteter som främjar barnens motivation till att handla med omsorg om andra (att dela med sig, hjälpa någon annan eller att kompromissa) (Cigala, Mori & Fangareggi, 2014). Öhman (2003, s. 29) lyfter fram att forskarna benämner dessa handlingar som prosociala.

  Syftet med detta examensarbete är att utveckla kunskap om hur förskollärare beskriver att de genom undervisning skapar förutsättningar för barns prosociala utveckling. Syftet är vidare att undersöka vilka didaktiska verktyg som används i det arbetet.

  En kvalitativ metod med self report som redskap har använts för att uppnå syftet. Self report kan ses som en skriftlig intervju. 17 förskollärare har deltagit från totalt åtta förskolor i en kommun. De svarade på nio öppna frågor. Denna undersökning ligger till grund för två examensarbeten. Dessa arbeten lyfter fram två olika perspektiv på hur förskollärare kan arbeta med barns prosociala utveckling.

  Resultatet i denna studie indikerar att förskollärare planerar och genomför undervisningsaktiviteter som tar fyra olika riktningar med syftet att utveckla barnens prosociala beteende. Aktiviteterna tar riktning mot: handlingar som gynnar andra, att skapa vi-känsla, att lära känna sig själv samt att samtala och inta andras perspektiv. Varje riktning är ämnad att utveckla olika egenskaper och ge förutsättningar för prosocial utveckling. Förskollärarna utnyttjar även spontana situationer med samma syfte. Didaktiska verktyg som används är: spel, pussel, musik, konstruktion, lek, utomhuspedagogik, skapande, massage, rörelse, smågrupper, drama, skönlitteratur, vila, film, sång, inomhusmiljö och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation).

 • Karjalainen, Rebecka
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Szasz, Veronica
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Flerspråkiga barn i förskolan: En studie om förskollärares förhållningssätt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Flerspråkighet blir mer normaliserat i det svenska samhället, vilket Skolinspektionen (2013) skildrar i en rapport om asylsökande barn. Således omfattas även förskolan. Förskollärares ansvar för språkutvecklande undervisning med flerspråkiga barn bör lyftas fram.

  Syfte

  Syftet med studien är att belysa hur förskollärare upplever att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling och vad innehållet i det språkutvecklande arbetssättet består av.

  Metod

  Metoden är av kvalitativ metod med intervjuer som verktyg för insamling av data. Intervjuer med fyra förskollärare på förskolor med flerspråkighet som inriktning utfördes.

  Resultat

  Resultatet pekar på att det finns ett medvetet förhållningssätt till flerspråkighet hos de förskollärare som intervjuades. Detta berodde på att de tillämpade ett medvetet förhållningssätt till flerspråkiga barns språkutveckling, i vilket utbildning genomsyrades av barns identitet och intressen. Förskollärarna samverkade till stor del med vårdnadshavare. Sammanfattningsvis är goda och professionella relationer genomgående som en röd tråd i resultatet.

 • Lyberger, Johan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rastverksamhet: En studie om rastverksamhet och konflikter2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  I bakgrunden förklaras mina anledningar till varför just detta ämne är valt. Mina erfarenheter har givit mig insikten att det arbetas för lite med fysiska aktiviteter under rasterna genom organiserad och lärarledd rastverksamhet. Förklaringarna varför har varit varierande, antingen har det berott på för lite personal ute på rasterna samtidigt eller varierande arbetsuppgifter för fritidspedagogerna, exempelvis undervisning i ett skolämne eller att vara ute på skolgården och se till barnens trygghet. Vidare i bakgrunden förklaras att fritidshemmets verksamhet bland annat ska utgå ifrån barnens intressen och behov.

  Syfte

  Det övergripande syftet är att belysa fritidspedagogers upplevelser och erfarenheter av organiserad rastverksamhet och fri lek i utemiljö.

  Metod

  I studien används intervjuer med hjälp av en diktafon. Urvalet gjordes på en skola i västra Sverige med sex fritidspedagoger. Alla intervjuade arbetade på samma skola, men på olika avdelningar.

  Resultat

  I resultatet framkommer fritidspedagogernas olika arbetssätt med en planerad och organiserad rastverksamhet samt hur de arbetar för att minska konflikter mellan barnen. Resultatet visar även hur fritidspedagogerna förebygger och minimerar antalet konflikter med stöd av organiserade rastaktiviteter.

 • Artursson, Sofie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wegat, Emelie Martina Elisabeth
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pedagogers bemötande: En kvalitativ studie om genusarbete i förskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Vår studie har utgått från tidigare forskning, litteratur, samt Läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Vi har valt att presentera tidigare forskning i relation till genus och pedagogers bemötande. Detta har vi gjort genom tre olika underrubriker som är styrdokument, bemötande och kommunikation. I bakgrunden har vi också valt att presentera den teoretiska utgångspunkt som vår studie vilar på.

  Syfte

  Vi vill med vår studie undersöka hur pedagoger bemöter pojkar och flickor utifrån ett genusperspektiv i specifika situationer. Vi har valt att fokusera på samling-, tambur- och måltidssituationer. Frågeställningarna vi utgått från handlar om kommunikationen mellan pedagoger och barn, huruvida pojkar respektive flickor får hjälp, samt om pedagogernas bemötande i de olika situationerna.

  Metod

  Vår studie är en kvalitativ studie, då vi använt observation som metod för att samla in data. Observationerna har genomförts på en avdelning på en förskola i mellersta Sverige. På avdelningen studien utfördes arbetar de tre pedagoger. Studien undersöker hur pedagogerna bemöter pojkar respektive flickor under tre specifika situationer.

  Resultat

  Genom studien har vi kommit fram till att det finns skillnader i pedagogernas bemötande mot pojkar respektive flickor. I vissa situationer skiljer bemötandet sig mer än i andra, medan i andra situationer är bemötandet likvärdigt. Tambursituationerna är de situationer som skillnaderna i pedagogernas bemötande utmärker sig mest. Måltidssituationerna är de situationerna där pedagogernas bemötande är mest likvärdigt, där de inte gör lika stor skillnad på pojkar och flickor.

 • Bengtsson, Åsa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johansson, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Specialpedagogers didaktiska metoder vid autismspektrumtillstånd och försenad/avvikande språkutveckling i förskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning:

  Studien handlar om de didaktiska metoder som finns för att stötta språkutvecklingen hos barn med autismspektrumtillstånd och hur specialpedagoger i förskolan arbetar för att stötta barnen och pedagogerna.

  Syfte:

  Studiens syfte är att ge en överblick över de metoder och strategier specialpedagoger rekommenderar personal i förskolan att använda för att stötta språket hos barn med autismspektrumtillstånd.

  Metod:

  I studien används fokusgruppmetod avseende fem specialpedagoger som intervjuades vid ett tillfälle. I undersökningen använder vi tematisk analys för att få fram fem teman som respondenterna tar upp som viktiga under tillfället för fokusgruppen. Dessa fem teman är: Samspel och kommunikation, metoder, individanpassad undervisning, inkludering och kompetensutveckling och nätverk.

  Resultat:

  Resultatet av studien visar att specialpedagoger i förskolan arbetar väldigt individuellt utifrån varje barn. Studien visar vidare på att barnen har olika utmaningar och därför finns det ingen specifik metod som används generellt, utan specialpedagogerna utgår efter det enskilda barnets behov.

 • El Machharawi, Sanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skrijelj, Anesa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Digitalisering mitt i mångfalden: En kvalitativ studie om hur digitala redskap kan främja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tekniken har utvecklats och ökat under det senaste decenniet. Vi lever idag i ett samhälle där teknologin har en stor påverkan på oss människor. Teknikens effektiva utveckling har bidragit till att människor kan kommunicera på flera olika sätt med hjälp av digitala redskap. Tillexempel kan individer kommunicera med hjälp av läsplattan, telefonen och datorn. Digitalaredskap har allt mer börjat användas i förskolans verksamhet. I förskolan ska redskapet användas i ett pedagogiskt sammanhang och syftet med verktyget är att ge barnen förutsättningar för lärandet. I vår undersökning har vi valt att utgå från den sociokulturella teorin, som grundar sig på att barnen lär sig i samband med andra och att de utvecklas i sociala sammanhang.

  Syftet är att undersöka hur pedagoger arbetar med att främja flerspråkiga barns lärande med hjälp av digitala teknik men också hur pedagoger förhåller sig till digitala redskap i relation till flerspråkighet och lärande. Vår avsikt är även att undersöka hur pedagogernas kompetenser inom IKT gynnar flerspråkiga barns språkutveckling. För att kunna undersöka på djupet har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden och göra en undersökning i form av intervju. I vår undersökning intervjuades fem yrkesverksamma pedagoger i förskolans verksamhet.

  Det framkommer i resultatet att digitala redskap är ett effektiv lärverktyg som ger flerspråkiga barn möjligheten att uttrycka sig på flera olika sätt. Det framgår även att digitala redskap och applikationer ger utökade möjligheter för barns lärande. En slutsats kan dras om att verktyget bidrar till nya möjligheter och utmaningar hos barnen, dock måste pedagoger veta hur det ska förhålla sig till digitala redskap för att kunna använda det som ett pedagogiskt lärverktyg.

 • Hernvall, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Olausson, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Konflikter och konfliktstrategier i förskolan: Utifrån förskollärarnas perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Konflikter är en del av livet och de sker i olika kontexter i alla sociala sammanhang. De strategier som förskollärarna väljer att använda för att hantera en konflikt har betydelse för barns konfliktstrategier, eftersom de tar efter hur förskollärare gör. Konfliktstrategier är viktiga redskap för den personliga utvecklingen hos barn. Individers färdigheter är en pågående process och varje situation skapar nya kunskaper. En viktig del i förskolans uppdrag handlar om att förskollärare ska ge barn möjligheter och verktyg för att hantera konfliktsituationer.

  Syfte

  Syftet är att belysa förskollärares förhållningssätt och strategier i konflikt och konfliktsituationer.

  Metod

  Metod för studien är intervjuer och observationer av förskollärare. Totalt genomfördes fyra intervjuer och fyra observationer på två olika förskolor.

  Resultat

  Resultatet klargör att de olika konfliktstrategierna som förskollärarna använder sig av är förebyggande arbete, stopp, återkoppling och barnkonflikt. Den vanligaste anledningen till att konflikter uppstår i förskolan är konkurrens om leksaker eller missförstånd i leken. I resultatet framförs de olika strategiernas betydelse för lärandet och hur viktigt det är att förskollärarna har samma förhållningssätt sinsemellan, som de lär ut till barn. Barn gör inte som förskollärarna säger, barn gör som förskollärarna gör.

 • Jacobsson, Rebecca
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Medin, Sara
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares uppfattningar kring ledarskap i förskolan: En kvalitativundersökning om ledarskap i samspel med barn2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  I litteraturen beskrivs att ledarskap är ett komplext begrepp som kan uppfattas på olika sätt. Begreppet är betydelsefullt, eftersom förskollärares ledarskap har stor påverkan på verksamheten och pedagogernas samspel med barnen. Detta examensarbete innehåller en diskussion om hur ledarskap synliggörs i verksamheten och hur det kan påverka samspelet mellan barn och förskollärare.

  Syfte

  Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om sitt eget pedagogiska ledarskap. Mer specifikt studeras hur pedagogerna förhåller sig i sitt ledarskap i relation till barngruppen och hur de resonerar kring sitt ledarskap i relation till deras erfarenhet av yrkestid.

  Metod

  Metoden som används i denna studie är kvalitativ metod med intervjuer som datainsamling, då vi är intresserade av vad förskollärare har för uppfattningar om begreppet ledarskap i förskolan. Sex intervjuer har genomförts på två olika förskolor. Vid kodning av intervjuerna användes innehållsanalys.

  Resultat

  Resultatet av undersökningen visar att ledarskap i förskolan inbegriper flera perspektiv. Goda relationer mellan barn och förskollärare har stor betydelse för det sociala samspelet. Tydlighet, flexibilitet och engagemang är begrepp en ledare bör besitta i förskolan. Förskollärarnas ledarskap har förändrats över tid, från att vara osäkra ledare till att känna sig tryggare och säkrare i sin ledarroll. Dock känner de sig aldrig fullärda inom ämnet ledarskap.

 • Johansson, Jennie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lundström, Jeanette
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Digital teknik i förskolan: Förskollärares inställning till digital teknik2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Då den nya läroplan för förskolan (Lpfö 18, s. 9) förtydligar kravet på användning av digital teknik i förskolans verksamhet är det av intresse att undersöka förskollärares syn på detta. Genom grundliga analyser både i vetenskapliga forskningstexter samt relevant litteratur, konstateras att användandet av digital teknik är ett ämne som det råder delade meningar om hos yrkesverksamma förskollärare. Studien handlar om att undersöka de olika inställningarna förskollärarna har till det nya läroplansmålet inom digital teknik, samt att undersöka förskollärarnas upplevelse av den egna digitala kompetensen inom området.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka om förskollärarna upplever sig ha den digitala kompetens som krävs för att uppnå läroplanens mål och vilken inställning förskollärare har till digital teknik.

  Metod

  Utifrån studiens syfte används en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med tolv verksamma förskollärare på sex olika förskolor i samma kommun.

  Resultat

  Resultatet i studien visar att merparten av förskollärarna som deltog i studien anser sig behöva mer utbildning inom digital teknik. Många förskollärare har tillgång till olika digitala verktyg, så som lärplattor eller projektorer, ute i verksamheterna men är osäkra på hur de ska använda dem som ett pedagogiskt verktyg. Samtliga deltagare befäster att det är tidskrävande att planera pedagogiska aktiviteter med digital teknik. De framkommer även att förskollärarna anser att planeringstiden inte räcker till och att de behöver mer stöd från ledningen för att kunna fullfölja kraven som den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 9) ställer.

 • Nilsson, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Stridh, Nathalie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pedagogiskt ledarskap: En kvalitativ undersökning om förskolläraressyn på ledarskap i förskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Vi har undersökt olika ledarskapsstilar i förskolan och hur de påverkar barnen. Studien handlar även om att undersöka vilken typ av ledarskap en förskollärare bör utöva i praktiken.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare ser på ledarskap generellt i förskolan, samt hur de ser på sitt eget ledarskap gentemot de barn de arbetar med. Vi kommer även undersöka hur olika ledarskap påverkar barnen. Vi är även intresserade av att undersöka frågan vad förskollärarna anser att de behöver för stöttning av yttre faktorer och förutsättningar för att uppnå ett professionellt ledarskap gentemot barnen.

  Bakgrund

  Forskningen inom ledarskap i förskolan är bristfällig. Detta gäller främst forskningen som avser förskollärare och barn emellan. Den forskning som i dagsläget finns inom ledarskap är riktad till skolan eller chefen för förskolan. Med detta menas att det finns riktlinjer för hur en lärare skall leda eleverna i sitt klassrum eller hur chefen skall leda sina anställda. Då en förskollärares förhållningssätt är det främsta verktyget i verksamheten är det viktigt att är i enlighet med de riktlinjer och styrdokument som präglar skolväsendet.

  Metod och teori

  Forskningsmetoden som används är kvalitativ och innefattar enkäter med öppna frågor. Totalt 28 förskollärare deltog i studien. Studien är skriven med normativ styrning som teori samt ut ett sociokulturellt perspektiv med rötter i Vygotskijs teori om scaffolding och den proximala utvecklingszonen.

  Resultat

  Undersökningen visar att förskollärarna anser att en god pedagogisk ledare bör ha ett barnperspektiv och besitta egenskaper som inlyssnande, lugn och trygg i sin yrkesroll. Vidare visar resultatet att sämre egenskaper enligt förskollärarna innefattar oengagemang och ointresse. Utifrån resultatet framkom även att yttre faktorer som exempelvis stress och för stor barngrupp gjorde att det pedagogiska ledarskapet brast i det den professionella yrkesrollen som ledare i förskolan. Även rektorn är en bidragande faktor till att ledarskapet brister.

 • Petersson, Veronica
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En studie om barns och pedagogers relation till musik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om barns och pedagogers relation till musik. För att studera detta har jag använt mig av kvalitativa metoder, observationer, samtal och intervjuer av barn och pedagoger i förskolan. Materialet har i efterhand kategoriserats och analyserats för att hitta samband och mönster. Fyra pedagoger och tre barn har intervjuats.

  Musik handlar om känslor och gemenskap, det finns olika arbetssätt inom musik. Pedagogerna är medvetna om att musik berikar språkutvecklingen genom sång, rim och ramsor. Inom musik används inte bara sång utan även rörelser och man kan spela instrument tillsammans med barnen. Musik är en uttrycksform och i min studie handlar musik om barns och pedagogers relation till musik. Musik sker inte bara i musikundervisning utan det visar sig även i barnens fria lek, där det finns utrymme för kreativitet och fantasi. Det är viktigt att barn ges möjlighet att vara kreativa och att man låter barnen leda den kreativa processen till produkten. Processen är minst lika viktig som produkten. Barnen använder sig av spontant musicerande i form av instrument, rytm och takt samt sång. Musik sker både individuellt och i samspel med andra. Utifrån denna studie förekommer musik mest i samspel med andra, eftersom jag fick få svar från föräldrar om deras barn fick delta i studien eller inte. Därför blev jag tvungen att fokusera mer på barns spontana musicerande i gemenskap av etiska skäl. När jag utgår ifrån intervjuerna med pedagogerna förstår man att musik handlar om olika känslor, till exempel glädje och sorg. Det går också att förstå att musik smittar av sig och att det oftast anses som ett uppskattat lärande för barn.

 • Rydén, Mikaela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Öst, Susanne
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vad gör en dokumentation pedagogisk?: En kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till pedagogisk dokumentation2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Dokumentation är en central del inom förskolan och driver utveckling framåt. För optimal utveckling krävs dock att dokumentationen är pedagogisk samt att processen att dokumentera är så tydlig till den nivå att pedagogerna kan involvera den i sina dagliga rutiner. Dokumentation ska tillåtas att analyseras, reflekteras över och ligga till grund för fortsatt arbete. Tidigare forskning visar på vikten av pedagogernas lyhördhet och öppenhet och framförallt barnens delaktighet för att uppnå en pedagogisk dokumentation. Istället för att försöka hitta belägg för det man på förhand tror sig finna bör pedagogerna och verksamheten ha en öppensinnad inställning. En öppen, trygg och fördomsfri miljö där både pedagog och barn tillåts uttrycka sig bidrar till utveckling för både pedagogerna, verksamheten och framförallt barnen.

  Syfte

  Syftet med studien är att få en ökad kunskap om vad pedagogisk dokumentation innebär för förskollärare förståelse och vilka konsekvenser det kan leda till för barnen.

  Metod

  Denna studie är en kvalitativ studie där samtalspromenad använts som metod för datainsamling. Totalt medverkade fyra förskollärare från fyra olika förskolor.

  Resultat

  Resultatet i studien baseras på samtalspromenader genomförda tillsammans med förskollärare. Resultatet kategoriseras i tre underrubriker; Att synliggöra barns lärprocesser, reflektion över pedagogisk dokumentation och barns delaktighet och inflytande. De två första kategorierna redogör resultatet ur ett perspektiv på individnivå medan den tredje delen redogör resultatet ur ett perspektiv på gruppnivå. Resultatet visar att respondenterna har gemensamma tankar kring vikten av att låta barnen synliggöra och ta del av sina egna lärprocesser. Genom att synliggöra uppmuntrar man även till reflektion. Resultatet visar att reflektionen är en viktig del i processen för att en dokumentation ska bli pedagogisk. Resultatet visar också på att om barn tillåts vara delaktiga och ha inflytande i dokumentationen av sina egna lärprocesser, förstärks deras egna lärande, den demokratiska processen och verksamhetens utveckling.

 • Werle, Frida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Yüsel, Ozan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Tillämpning av likabehandlingsplaner: Förskollärares beskrivningar och upplevelser av likabehandlingsplaner2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 5) lyfts det fram att alla barn har ett lika värde och att ingen ska behöva utsättas för kränkningar eller diskriminering. I förskolans uppdrag ingår det att förskoleverksamheten ska ha en plan mot kränkande behandling och en plan mot diskriminering och trakasserier. Både planen mot kränkande behandling och planen mot diskriminering kan vara nedskrivna i en likabehandlingsplan (Svaleryd & Hjertson 2018, s. 23). Eftersom likabehandlingsplanen ska vara ett aktivt dokument i förskolans verksamhet som ska leda till ett främjande arbete för att motverka kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, så är det intressant att undersöka förskollärares upplevelser av tillämpningen av likabehandlingsplanen. Vårt syfte är att undersöka förskollärares beskrivningar och upplevelser av hur likabehandlingsplanen tillämpas i praktiken i förskolan samt hur förskollärare anser att likabehandlingsplanens innehåll påverkar deras ledarskap i förskolans verksamhet. Den metod som används i det här arbetet är kvalitativ semistrukturerad intervju med förskollärare som urvalsgrupper i syfte att besvara vår frågeställning.

  Resultatet visar att det är ett stöd för förskollärarna i studien att ha en likabehandlingsplan. Vidare visar resultatet att förskollärare i vår studie har olika uppfattningar om hur aktivt dokumentet används i verksamheten. Flera respondenter upplever att likabehandlingsplanen behöver arbetas med över längre tid och att planen bör tas fram oftare. Samtliga förskollärare lyfter fram att de har tillgång till dokumentet och att det som står i likabehandlingsplanen diskuteras periodvis och i olika sammanhang. Förskollärarna upplever att de har värdegrunden från läroplanen i förskolan mer i åtanke än likabehandlingsplanen i det vardagliga arbetet, men de upplever ändå att värdegrunden och likabehandlingsplanen går hand i hand.

 • Andersson, Malin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bäck, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Stressmedvetenhet i förskolan: Metoder för att minska barns stress2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  I dagens samhälle är negativ stress ett allt större problem som de flesta människor utsätts för. Även barn möter dagligen detta under sin vistelse i förskolan. Förskolan ska ansvara för att barn ska känna trygghet och välbefinnande. Det ska vara en plats för utveckling och lärande. Om den negativa stressen blir för stor för barn i förskolan hämmas möjligheten för dem att tillgodose sig kunskapen som verksamheten erbjuder.

  Syfte

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar för att minska stress hos barn. Syftet är även att undersöka vilka metoder som används för att minska stress hos barn i förskolan, hur pedagoger definierar stress i barngrupp samt vilka effekter pedagoger upplever att metoderna har på barnen.

  Metod

  I genomförandet av studien har kvalitativ metod med intervju som verktyg för datainsamling använts. Åtta pedagoger på fyra olika förskolor har deltagit som respondenter i studien. Fenomenografi har varit studiens kvalitativa metodansats då den synliggör variationen i människors erfarenheter och upplevelser.

  Resultat

  Resultatet visar att förskolorna har olika arbetssätt för att minska stress hos barn och flera metoder har framkommit, exempelvis massage och yoga. Till skillnad från flertalet metoder som pedagogerna redogjort för är effekterna av dessa liknande för samtliga respondenter. Trygga relationer med både barn och föräldrar är något som de flesta pedagoger anser har stor betydelse. Slutsatserna för denna studie är att det finns välfungerande metoder för ett stressmedvetet arbetssätt i förskolan. Om medvetenheten kring dessa metoder ökar är förhoppningen att pedagoger ska inspireras av varandras arbete för att skapa en välmående miljö för barnen i förskolan.

 • Brändén, Emelie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Törnqvist, Malin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Genuskrockar i förskolan: En studie av genus i barnböcker2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Genom olika möten, relationer och samtal med andra människor formas våra egenskaper och värderingar vilket sedan skapar vår identitet. Vi upplever att många böcker speglar en ideal värld, en fantasivärld där förhållanden ser ut som man vill att det ska se ut, inte som det faktiskt gör i samhället. Jämställd förskola och skola (2019) skriver att “eftersom genus hela tiden skapas av barn, elever och pedagoger tillsammans, kan vi självklart skapa genus som leder till jämställdhet.”

  Syfte

  Vårt syfte med undersökningen är att studera vilka barnböcker som väljs ur ett genusperspektiv och hur detta kan användas till att utveckla genusarbetet på förskolan.

  Metod

  Vår undersökning kommer inspireras av kvalitativ textanalys, där barnböckernas alla delar och kontext noggrant kommer att läsas. Utifrån vårt urval började vi med en djupläsning av böckerna, bok för bok. Vi läste böckerna ett flertal gånger för att kunna synliggöra det som ligger dolt. Efter djupläsningen valde vi ut återkommande händelser och listade upp dem så att vi lättare kunde se helheten. De listade händelserna sorterades sedan in i två valda rubriker som utifrån materialet blev, ’vad som ses’ och ’vad som görs’. Alla händelser under rubrikerna har sammanställts till kategorier. Det är de mest återkommande och framträdande händelserna som problematiserats och diskuterats i resultatdiskussionen.

  Resultat

  Resultatet av undersökningen visar på att det finns böcker där karaktärerna ofta är normkritiska men boken i sig är könsstereotypisk om man utgår från namn, utseende och illustrationer. Våra förhoppningar är att undersökningen har gett en inblick i hur viktigt det är att vi på förskolan arbetar med litteratur på ett medvetet sätt. Konsekvensen av att inte göra det kan bli att barn inte får möjlighet att ta del av andra perspektiv där andra normer presenteras som en möjlighet.

 • Ejserholm, Ellinor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  De mångfacetterade begreppen: lek, lärande och utveckling: En litteraturstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en litteraturstudie som belyser relationen mellan begreppen lek, lärande och utveckling. Begreppen lek, lärande och utveckling är komplexa både i sig själva och i relationen till varandra. Verksamma inom förskolan tycks använda sig av olika definitioner vilket genererar väldigt skilda förhållningssätt till leken, lärandet och barns utveckling. Begreppen har alla betingningar som sträcker sig från nyttan med den fria leken till hur leken skall nyttjas som medium för att uppnå de strävansmål som läroplan för förskolan (Lpfö 18) belyser. Detta kan generera en osäkerhet i hur pedagoger kan arbeta med lek, lärande och utveckling då den fria leken beskrivs som att den skall vara just fri medan lärande ibland uppfattas som något som sker i en skolbänk.

  Studiens syfte och frågeställningar är att belysa hur lek, lärande och utveckling framställs i den valda kurslitteraturen som utgör denna studies material, och att diskutera hur framställningen av begreppen kan ses i Läroplan för förskolan (Lpfö 18). Hur definieras relationen mellan lek, lärande och utveckling i den valda kurslitteratur som behandlar lekteorier? Vilka förhållningssätt framhålls som relevanta i den valda kurslitteraturen för pedagogers roll i barns lek i förskolan?

  Metoden i denna studie är kvalitativ textanalys med innehållsanalys som verktyg och med viss inspiration från diskursanalys. Materialet som analyseras är valda kapitel ur två antologier som varit kurslitteratur för Förskollärarprogrammet i Högskolan i Borås.

  Studiens resultat visade att lek, lärande och utveckling är mångfacetterade. Leken ses som ett lärande och en utveckling i sig genom att barnen i leken övar språk- och motorisk utveckling samt socialt samspel. Därav är det viktigt att man som pedagog stödjer barnen i den fria leken, utan att inkorporera lärandesituationer som kan störa barnens utveckling och spontanitet i leken. Men leken kan även användas som en katalysator för att utveckla barnens ämnesdidaktiska kunskaper, som i sin tur utvecklar barnen så att de kan leka än mer avancerade lekar med sina nyvunna kunskaper om sin omvärld. Begreppet lärande är alltifrån hur barnen lär sig av varandra och utvecklar sin sociala kompetens genom lek, till mätbar kunskap. Lek och ämnesdidaktiskt lärande innefattar hur barn och pedagog skapar lustfyllda situationer tillsammans för att närma sig de strävansmål läroplan för förskolan (Lpfö 18) lyfter.

 • Elmgren Persson, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Löfdahl, Anna-Maria
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Fröken, läs för mig”: En intervjustudie om förskollärares arbetssätt gällande högläsning i förskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Högläsning har en given roll i förskolan och i den nya läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019 lyfts högläsningens betydelse för barns språkutveckling fram ytterligare. Att barn tidigt i livet får möta, ta del av och samtala om litteratur gynnar deras språkutveckling och är ett stöd i den begynnande läs-och skrivutvecklingen enligt befintlig forskning inom området. Med stöd och utgångspunkt i tidigare forskning ville vi fördjupa oss i ämnet högläsning och undersöka hur förskollärare arbetar med högläsning och boksamtal i undervisningen.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse och kunskap om högläsning som aktivitet i förskolan genom att undersöka förskollärares arbetssätt gällande högläsning och boksamtal.

  Metod

  Denna studie grundar sig i en kvalitativ metod. Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fem förskollärare om högläsning och boksamtal i förskolan. Denna metod gav oss möjlighet att ta del av förskollärarnas olika arbetssätt inom vårt valda område.

  Resultat

  Resultatet av studien visar att förskollärarnas arbetssätt med högläsning varierar. Förskollärarna lyfter att högläsningens funktion både har en språkutvecklande och relationsmässig aspekt. Högläsning är framför allt en spontan aktivitet i förskolan utifrån intervjuerna. Majoriteten av förskollärarna använde sig av högläsning och böcker som utgångspunkt i temaarbete. Vi har dessutom kunnat urskilja två arbetssätt med boksamtal. Förskollärarna har under boksamtal antingen fokuserat främst på bilderna eller textinnehållet i böckerna. Utifrån intervjuerna framkom att biblioteket och hemmet ansågs vara viktiga samverkansaktörer. Bibliotek och bokbuss lyfts fram som viktig tillgång i arbetet med litteratur och högläsning i förskolan. Vissa förskollärare såg också samarbetet med vårdnadshavarna gällande högläsning som betydelsefullt.

 • Erlandsson, Rebecka
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hansfeldt, Josefine
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Egentligen är det mest upp till oss vuxna att man hela tiden är medveten om att behandla lika”: En intervjustudie om pedagogers erfarenheter kring jämställdhetsarbetet i förskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien handlar om jämställdhetsarbetet i förskolan. Då jämställdhet är ett ämne som är brett och där pedagoger har olika synsätt kan det skapa svårigheter att föra jämställdhetsarbete framåt. Fokus ligger på att studera hur pedagoger upplever jämställdhetsarbetet i förskolan.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter förskolepedagoger har kring vilka svårigheter och möjligheter det kan finnas i jämställdhetsarbetet på förskolan.

  Metod

  Metoden som har använts i studien är semistrukturerade intervjuer som är en kvalitativ metod. Fem pedagoger i samma arbetslag intervjuades för att ta reda på vilka erfarenheter de har av jämställdhetsarbete.

  Resultat

  I resultatet av studien framkommer tre huvudkategorier vilka är: pedagogernas förhållningssätt – en viktig faktor i jämställdhetsarbetet, förväntningar på flickor respektive pojkar och miljöer i förskolan. Pedagogers bakgrund, förhållningssätt och självmedvetenheten ses både som svårigheter men också möjligheter i jämställdhetsarbetet i förskolan. Vikten av att bemöta barnen som individer, , erbjuda allt till alla barn under hela dagen och ge utrymme och möjlighet att prova olika saker oberoende kön, pedagogers språkbruk och läroplanen tas upp. Pedagoger och samhällets förväntningar på flickor respektive pojkar är ytterligare faktorer som påverkar jämställdhetsarbetet. Pedagogerna nämner föräldrar, reklam och kulturers påverkan på hur människor ser på kön och detta kan skapa svårigheter. Mansnormen i samhället tas upp genom exempel att pojkars val av ”flickaktiviteter” är svårare att acceptera än om det vore tvärtom. Miljön är en kategori i resultatet där skildringar mellan utomhusmiljön och inomhusmiljön görs. Resultatet visar att utomhus skulle kunna ses som mer könsneutralt

 • Hansson, Lovisa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Österlund, Erika
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Babblarna i förskolan: En lustfylld möjlighet till språklig utveckling2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Babblarna är ett material framtaget för de yngre barnens språkutveckling. Barns intresse för Babblarna grundar sig i den utbredning som spridit sig i samhället. I förskolan får barnen ta del av materialet Babblarna som är skapat och utformat för att främja barns språkutveckling. Vi har utifrån Babblarnas spridning i förskolan valt att undersöka hur materialet används av personalen.

  Vårt övergripande syfte är att undersöka i vilken omfattning samt hur materialet används och blir till hjälp i barns språkutveckling i förskolan.

  Vi har använt oss av kvantitativ metod och arbetet har genomförts med hjälp av enkätfrågor. I enkäten har vi använt stängda och öppna svarsalternativ. På frågor med öppna svarsalternativ har vi gjort kvalitativa analyser. Enkäten skickades ut till cirka 800 pedagogisk personal inom förskolan. Vi kontaktade först rektorer i förskolan för att de sedan skulle distribuera ut enkäten till sina anställda för att undersökningen skulle vara av god kvalitet.

  Resultatet av undersökningen visade att personalen i förskolan ser positivt på materialet Babblarna när det kommer till barns språkutveckling. Det visar sig att personalen arbetar brett med materialet men även i den riktning som materialet är framtaget för.

 • Jonas, Jenny
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Naveed, Asma
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Den språkutvecklande förskolan: Förskollärares reflektioner om arbetet med flerspråkiga barn2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utvecklingen mot ett mer mångkulturellt samhälle påverkar förskollärare att modifiera sin praktik i förskoleverksamheten där de möter allt fler barn med svenska som andraspråk. Språket ses som ett fundament i kommunikationen, både i samtal med andra personer och för barnets tänkande. Det är centralt i barnens lärande vilket innebär att ett bristande språk kan begränsa barnens utveckling.

  Syftet med undersökningen är att få förståelse för hur förskollärare resonerar kring sitt språkutvecklande arbete med flerspråkiga barn och vilka fördelar de ser med sitt arbete.

  Studien undersöker med hjälp av semistrukturerade intervjuer fyra förskollärares egna resonemang. Förskollärarna arbetar på två olika förskolor i samma kommun där barngruppen består av barn med olika förstaspråk. Studien utgår från ett sociokulturellt ramverk där det sociala samspelet är i fokus.

  I resultatet framkommer olika teman som uppmärksammas av förskollärarna själva: stöd för kommunikationen, inkludering samt mänskliga resurser. Stöd för kommunikationen som innefattar både språkligt stöd och fysiska hjälpmedel används av både barn och vuxna och kan utveckla barnens språkliga medvetenhet kring både sitt första- och andraspråk. I temat inkludering lyfter förskollärarna barnens delaktighet och trygghet i barngruppen, deras resonemang kretsar kring barnens förutsättningar och intressen. Det argumenteras för att pedagogens tillåtande bemötande bidrar till barnens språkutveckling, ökat självförtroende och skolframgång. Temat mänskliga resurser innefattar de människor som bistår med stöd i verksamheten. Detta innebär i praktiken språkligt stöd som pedagogen, vårdnadshavare eller andra ger barnen.

 • Källmark, Mimmi
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hund i förskolan: En pedagogisk resurs2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Arbetet handlar om hur en hund i förskolan kan användas som ett pedagogiskt verktyg. En hund påverkar barn positivt i olika lärandesituationer i förskolan. Bland annat påverkas barns motivation till att läsa, vilket kan gynna språkutvecklingen. Barn utför olika inlärningsmoment fortare och får en ökad koncentration i närvaro av en hund. En hund kan även skapa lugn och trygghet för barn på förskolan.

  Syfte

  Syftet är att få kunskap om och i så fall hur en hund kan användas som en pedagogisk resurs i förskolan.

  Metod

  Metod i denna studie är self-report. Sammanlagt har fem personer deltagit i studien med erfarenhet av hunden i förskolan.

  Resultat

  Resultatet visar att hunden kan användas i olika situationer på förskolan och hur barn påverkas av en hund. En hund kan ses som en samtalsöppnare och hamnar ofta i fokus isamtal. Deltagare beskriver att hunden används för att motivera barnen till bland annat högläsning. Det framkommer att hunden bidrar med lugn och trygghet.

 • Mellberg, Helena
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Olsson, Sara
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pedagogers arbete med barns inflytande vid lunchsituationen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att barn ska få möjlighet att utvecklas i sitt lärande är det viktigt, och nödvändigt, att pedagogerna arbetar med barns inflytande. Utifrån den sociokulturella teorin lär barn både av varandra men också av de vuxna. Därav är pedagogers förhållningssätt en viktig faktor för att skapa de rätta förutsättningarna i arbetet med barns inflytande.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar med barns inflytande vid lunchsituationen och hur pedagogerna skattar sitt eget arbete gällande detta.

  Metoderna som använts är kvantitativa observationer och enkäter. Åtta pedagoger från två olika förskolor deltog i studien.

  Resultatet visar på att båda förskolorna arbetar på liknande sätt gällande barns inflytande vid lunchsituationen. Det mest förekommande i observationerna var att barnen fick frågan vad de ville ha av maten som serverades, innan pedagogerna la upp det på tallriken. Det förekom dock skillnader i vad pedagogerna svarade i enkäten och vad som observerades. I enkäten svarade fem pedagoger att de ofta uppmuntrade barnen till att ta mat själva men vid observationstillfället var det enbart en pedagog som gjorde detta.

 • Nikolov, Maria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Stamenova, Patricia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Förskollärares tolkningar av ledarskapet i förhållande till Läroplanen: Förskollärares ansvar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskollärarnas kompetens är en förutsättning för kvaliteten i förskolan och relationen mellan kvalitet och utbildad personal ses som högst relevant för att nå de nationella målen (Renblad & Brodin 2012, s.416). I den nya Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 (2018) lyfts ett nytt avsnitt som berör förskollärarens ansvar av undervisning och målstyrda processer. Vi vill undersöka hur förskollärare tolkar den nya Läroplanen samt om tolkningarna skiljer sig åt. Den teoretiska ram som använts i undersökningen är Urie Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, ss.4–5) lyfter Bronfenbrenners ekologiska systemteori som avstamp i att förskollärarnas ledarskap sker i samspel mellan individer och miljö. Förskollärarens arbete är komplext då det kan beskrivas som att olika system ska samspela. Exempel på system är förskollärare, arbetslag och barngrupp (mikro), relationen mellan närmiljöer (meso) samt förutsättningar (exo) för att kunna bedriva undervisning och utbildning. Förskollärarnas individuella tolkningar och realiseringar av uppdraget (makro) påverkas därför av de olika systemen för att verksamheten skall fungera. Läroplanens förändring över tid (chrono) har också betydelse för förskollärarnas tolkningar. Vidare beskriver Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, ss.4–5) Bronfenbrenners teori som att villkor skapas för barns lärande och är både kontextuellt och tidsberoende.

  Syftet är att undersöka hur förskollärare tolkar och beskriver det ledarskap som enligt Lpfö 18 (2018, s.19) utgör en del av förskollärares uppdrag. Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med intervjuer som verktyg för empiriinsamling. Resultatet av undersökningen visar respondenternas tolkningar av avsnittet 2.7 i Lpfö18 (2018) samt synliggör hur de beskriver att det egna pedagogiska ledarskapet uttrycks i verksamheten. Resultatet påvisar att de individuella tolkningarna skiljer sig åt relaterat till undervisning och målstyrda processer, samt barns utveckling och lärande. Exempelvis är respondenterna väl medvetna om att de själva har ett större övergripande ansvar och skall arbeta mot målen i Lpfö 18 (2018). Vidare påvisas arbetslagets gemensamma arbete som mycket betydelsefullt och respondenterna ser ett stort stöd hos sina kollegor, oavsett utbildning. Respondenterna är alla eniga om att fler förskollärare behövs vilket kan höja kvaliteten i verksamheten.

 • Osbeck, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sahic, Amela
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Efter Lpfö 18: Hur läroplanen påverkat förskollärarnas användande av digitala verktyg2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Läroplan för förskolan 18 trädde i kraft 2019 och innehöll förändringar när det kommer till undervisning i och genom digitala verktyg. Lpfö 18 fastslår att det är förskolläraren uppgift att ge barn förutsättningar för adekvat digital kompetens. Denna förändring tillsammans med hela samhällets ökade digitalisering gör att det inte längre går att välja bort användandet av digitala verktyg i förskolan. Denna studie vill undersöka vilka förberedelser förskollärarna har fått och vilken påverkan Lpfö 18 har haft under det första halvåret.

  Syfte

  Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med och förhåller sig till digitala verktyg i förskolan sedan Läroplan för förskolan (Lpfö 18) trätt i kraft. Följande frågeställningar användes:

  1. Vad anser förskollärare om ändringarna i läroplanen när det kommer till digitala verktyg och undervisning?

  2. Vilka kompetensutvecklande insatser har förskollärare tagit del av?

  3. Hur ser anpassningarna till den nya läroplanen ut när det kommer till digitala verktyg på olika förskolor?

  Metod

  Studien är utförd med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Åtta förskollärare intervjuades personligen på deras arbetsplatser. Intervjuerna spelades in på dator och transkriberades för att sedan kunna kodas och analyseras.

  Resultat

  Resultatet visar att det finns skillnader i hur förskollärare använder sig av digitala verktyg i undervisningen. Skillnaderna ligger både i hur digitala verktyg används, men även vilka verktyg som finns på förskolorna. Dessa olikheter kan bero på variation när det kommer både till kompetens och tillgång till kompetensutveckling. Det förekommer skillnader även i synen på användandet av digitala verktyg samt synen på förändringarna i läroplanen. Dock framkommer det att en majoritet av förskollärarna är positiva till både förändringarna i läroplanen och användningen av digitala verktyg i undervisningen.

 • Hammarfelt, Björn
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rushforth, Alexander D.
  Oxford University.
  de Rijcke, Sarah
  Leiden University.
  Temporality in academic evaluation: ‘Trajectoral Thinking’ in the Assessment of Biomedical Researchers2020In: Valuation Studies, ISSN 2001-5992, no 1, p. 33-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper builds on emerging concerns with how temporality and spatiality unfold in, and order, academic evaluation practices. We unpack how the notion of ‘trajectory’ – a simultaneously prospective and retrospective narrative device permeating contemporary academic evaluation discourses – is mobilized within a particular evaluation site. Materials for our study are drawn from reports commissioned by Swedish universities when hiring for new professors. These texts are authored by external referees who rank and compare candidates, in this case for associate and full professorship positions in biomedicine. By using the theoretical perspective of ‘narrative infrastructures’ we explore how the referee reports mobilize ‘trajectories’ to weave together disparate bits of evidence extracted from the bylines of biomedical researchers’ CVs: publication numbers, impact factors, authorship positions and ‘earning power’. Our analysis finds certain resemblances across reports of what constitutes an ideal candidate’s career trajectory, but none of these are completely identical. We consider how ‘the trajectory’ is evoked as a singularity within this genre of writing, thereby bestowing retrospectively a sense of coherence and purpose on the past performance and prospective development of careers. We discuss the implications of our findings in terms of how ‘trajectorism’ shapes evaluation in academic biomedicine and possibly beyond, and propose suggestions for how this dominant narrative might be challenged.

 • Uddling, Jenny
  Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik.
  Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis reports and discusses results from case studies of how two physics teachers process the language and subject content of textbook texts in interaction with their students, several of whom are second language learners. The overall aim is to study and contribute to knowledge about the didactic choices teachers make in relation to text-talks in linguistically diverse physics classrooms. In order to find out what might pose linguistic challenges for the students, the textbook texts used in the classrooms are also analyzed.

  Data was collected through video and audio recordings in a year 5 and a year 8 physics classroom, during a period of nine and seven weeks respectively, where physics was taught by teachers who identified themselves as having a language focus in science instruction. In addition to the classroom observations, semi-structured interviews with the teachers were conducted.

  The study is rooted in socio-cultural theory, including literacy and second language acquisition, and in social semiotics, including systemic functional linguistics (SFL) and multimodal perspectives. In the textbook texts, structural and lexicogrammatical features were analyzed. In the text-talks, the analysis focused on how language and content were processed in interaction with the students and what opportunities and limitations this offered the students.

  The results reveal that the science textbook texts impose great linguistic demands upon the students. The results also reveal that both teachers carried out extensive textual processing in interaction with their students, which showed the teachers’ broad repertoire of didactic choices in connection with the text-talks. The text-talks offered an increased redundancy, opportunities to develop academic registers and to some extent to be socialized into disciplinary reading. Limitations were associated with the teachers not always being sufficiently clear about the purpose and implementation of the text-talks, the language focus sometimes taking the focus off the subject matter and the teachers' use of everyday language not always being an asset.

 • Andersson, Carolin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Molgaard, Sarah
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  “För att vi har hört att den skulle vara så bra”: En studie om hur förskollärare resonerar kring pedagogisk användning av appar i förskolan2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolan har digital kompetens och digitala verktyg fått en större roll. I den nya Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. 15) anges det att förskollärare har fått ett tydligare ansvar att använda digitala verktyg som kan stimulera barns utveckling och lärande.

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur några förskollärare resonerar kring användningen av applikationer i pedagogiskt syfte i förskolan. Vägledande i undersökningen är följande frågeställningar: Hur beskriver förskollärarna i studien sitt användande av applikationer i förskoleverksamheten? Vad anser förskollärarna i studien är ett pedagogiskt användande av applikationer i förskolan?

  Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod med self-report som redskap för insamlandet av data. Self-report är ett frågeformulär med öppna frågor som lämnas ut till respondenter som de besvarar med egna ord och tankar. Sammanlagt har 13 förskollärare deltagit i studien. Datamaterialet har analyserats utifrån kategorierna Teacher-directed practices (TDP) och Developmentally appropriate practices (DAP).

  Studiens resultat visar att pedagogiskt användande beskrivs olika av förskollärarna som deltog i studien. I resultatet synliggörs två användningar av applikationer. Den ena användningen är lärarledd med fokus på att barnen ska ta till sig och utveckla ämneskunskaper med hjälp av applikationer. I den andra typen av användande fokuserar förskolläraren på barns lärandeprocess.

  Våra slutsatser är att förskollärares närvaro och medvetenhet är viktig både vid användandet av applikationer men även vid valet av applikation. Det finns flera delar som utgör ett pedagogiskt användande där inte enbart lärande, utan även omsorg det vill säga barns behov kan vara i fokus vid användandet. Det är alltså förskollärares “tanke bakom” användandet som skapar just ett pedagogiskt användande. “Ersättnings-användande” kan ge förskollärare som känner sig osäkra vid användandet av digitala verktyg en god ingång till att börja använda applikationer mer i verksamheten. Ett exempel på detta kan vara att använda en digital (app-) tärning istället för en analog tärning i aktiviteter.

 • Jansson, Louice
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Karlsson, Matilda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Det är viktigt att ha med sig rätta tankar redan från början”: En intervjustudie om förskollärares resonemang kring kritiskt förhållningssätt till digitalteknik.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och berör alla i samhället. I en rapport från Statens Medieråd (2019) framgår att andelen barn mellan ett och åtta år som dagligen använder internet har ökat markant. För att tidigt grundlägga barns digitala kompetens har regeringen arbetat fram Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Utbildningsdepartementet 2017). Strategin fick en betydande roll för Läroplan för förskolan (Lpfö 18) där skrivningarna om digital teknik förändrades och begreppet kritiskt förhållningssätt till digital teknik tillkom.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt uppdrag i enlighet med Lpfö 18, att barn ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik i förskolan.

  Teori

  Studien är gjord utifrån ett sociokulturellt perspektiv där de begrepp som fokuseras är samspel, kommunikation och språk samt proximal utvecklingszon.

  Metod

  I studien används en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer. Totalt har tio förskollärare på fyra olika förskolor intervjuats.

  Resultat

  Resultatet visar att förskollärarna upplever undervisning i kritiskt förhållningssätt till digital teknik som svårt men viktigt. Förskollärare lyfter medvetenhet och närvaro som viktiga aspekter i undervisningen i kritiskt förhållningssätt till digital teknik. Resultatet visar även att förskollärarna har bristande kunskaper i kritiskt förhållningssätt till digital teknik.

 • Landén, Caroline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Thygesen, Olivia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Alla barns behov tillgodosedda, oavsett vem du är”: Förskollärarnas inkluderande arbetssätt2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Studien  handlar  om  förskollärares  arbetssätt  kring  inkludering  i  förskolan. Inkludering tillämpas i förskolan på olika sätt och begreppet behöver lyftas för att få en bredare kunskap.

  Syfte

  Syftet med studien är att ta reda på vilka olika arbetssätt kring inkludering som tillämpas av förskollärarna för att beakta barns olikheter och behov.

  Metod

  Den metod som används är kvalitativ metod. Inom den kvalitativa metoden användes intervju som verktyg för att samla in data. Intervjuerna riktades mot fem verksamma förskollärare på två olika förskolor i Västra Götalands län.

  Resultat

  Resultatet  av  undersökningen  påvisar  att  förskollärare  applicerar  olika  arbetssätt  kring inkludering i verksamheten, såsom inkluderande arbetssätt som deltagande, ett individanpassat arbetssätt, ett inkluderande arbetssätt till att tillgodose barns behov, anpassningar för att beakta barns  olikheter  och språkstimulerande  arbetssätt. Det  finns  flera  faktorer  som  påverkar  och försvårar  arbetet  kring  inkludering,  både  i  den  sociala  och  fysiska  miljön.  Förskollärarna nämner bland annat stora barngrupper, brist på personal och lokalerna är sällan anpassade för den stora mängd barn som förekommer i förskolorna.

 • Backlund, Elise
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Eskilsson, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Ut och utforska och upplev!”: En kvalitativ studie om hur pedagoger inom I Ur och Skur-förskolor tar tillvara utomhusmiljön i undervisningen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger inom ”I Ur och Skur”-förskolor tar tillvara utomhusmiljön i undervisningen. Till syftet hör två frågeställningar där avsikten är att ta reda på hur pedagoger resonerar kring utomhusmiljön som ett didaktiskt redskap i undervisningen samt vilka aspekter som blir betydelsefulla vid undervisning utomhus.

  Datainsamlingen genomfördes utifrån en kvalitativ forskningsansats med hjälp av metoderna Self Report samt semistrukturerade intervjuer. Sammanlagt deltog 16 pedagoger i studien från fem olika förskolor inom ”I Ur och Skur”. 16 Self Report samlades in varav två av dessa kompletterades med intervjuer.

  Resultatet presenteras utifrån följande teman: Undervisning i utomhusmiljö kräver följsamhet, Undervisning i utomhusmiljö bygger på tilltro och Undervisning i utomhusmiljö sker i samspel. I följsamhet läggs pedagogers kompetens att planera undervisning i en föränderlig miljö in där väder och årstid påverkar utbildningen. Både barn och pedagoger lär i och av naturen. Följsamhet visar sig också genom en flexibilitet inför barns intresse i utomhusmiljön. Tilltron innefattar pedagogers sätt att se till det kompetenta barnet och deras förmåga att klara av olika typer av utmaningar. Tilltron handlar även om att göra barn delaktiga i lärprocesser där de får vara med och följa processer från början till slut. Slutligen lyfts samspel mellan barn och vuxna men också samspel med naturen. Pedagogerna är medagerande och utforskar utomhusmiljön tillsammans med barnen. I undervisningen används främst naturmaterial som barnen ofta är med att ta fram. Att få uppleva och lära med alla sinnen ses som viktiga delar i ett upplevelsebaserat lärande utomhus.

 • Björnsson Wikström, Miranda
  Webbaserat forskarstöd: En studie av fem svenska universitetsbiblioteks webbplatser2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis studies web based services for researchers, what kind of services are provided and how they are presented on the web, at five Swedish universities. In the digital age, the academic libraries have got to review how they reach researchers and what kind of services they can present to them. Since most of the resources used by researchers are available through the web, web based support services for the universities researchers can be a way to market the campus library as relevant. The study is conducted using a User Experience framework to explain the users way from the universities main home page to the services specifically aimed at the researchers. The services provided through the web page specifically for researchers are then analyzed with the help of a theory regarding primary and secondary services for researchers. The findings are that the services for researchers vary slightly, both in presentation and content. The web pages specifically aimed at researchers are similar but can be divided into three groups of different design and interface. Services that are provided on four of five of the universities library web pages are services regarding reference service programmes, information seeking, open access and publishing.  

 • Kahelin Jakobsson, Heidi
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Simonsson, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Musik: Ett pedagogiskt redskap för att utveckla språket hos barn i förskola2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att få en inblick i hur förskollärare använder sig av musikundervisning i förskolan för att stimulera barns språkutveckling. Vi vill undersöka hur förskollärare arbetar med musik för att främja språkets utveckling, samt vid vilka tillfällen musikundervisningen förekommer.

  I vår teoretiska ram använder oss av den sociokulturella teorin, även vid analys av resultatet använder vi oss av denna teori men också av tidigare forskning.

  Vi väljer att använda oss av kvalitativ metod i undersökningen i form av intervjuer, för att få en inblick i hur förskollärare ser på musik i förskolan och hur musiken stimulerar barns språkutveckling. Respondenterna i undersökningen är utbildade förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet och i olika åldrar för att få en så bred inblick som möjligt.

  Resultatet i undersökningen visar att förskollärare använder musikundervisning regelbundet, oftast i samband med samling. De kopplar arbetet till läroplanen och de strävansmål som framhävs för att stimulera barns språkutveckling genom musik. Med musik menar vi sång, instrument och rim och ramsor. Det har även framkommit att respondenterna upplevt en utveckling av barnens språk med hjälp av musikaliska medel både i spontana och planerade situationer. De ser att barnen efter en längre tid lär sig nya sånger vilket innebär att de lär sig nya ord, språkljud och uttal, och meningsuppbyggnad som de tidigare inte kunnat.

 • Spajic Larsson, Katarina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Stenseke, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Interkulturalitet i förskolan: En studie om pedagogers arbetssätt i mångkulturella barngrupper2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med anledning av att antalet flerspråkiga barn i den svenska förskolan ständigt ökar är pedagoger idag i behov av nya kompetenser för att möta och stödja barnen i deras språkutveckling. Enligt Borås Stads Språkplattform krävs ett interkulturellt förhållningssätt i mötet med dessa barn. Syftet med studien var att undersöka om och i så fall hur pedagoger i förskolan har ett interkulturellt förhållningssätt.

  I en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer har sex pedagoger besvarat frågeställningarna gällande hur de resonerar kring interkulturalitet och hur de upplever sitt arbete i mångkulturella barngrupper i förskolan. Datainsamlingen har skett på tre förskolor belägna i mångkulturella områden i Borås Stad.

  Studien visar att samtliga pedagoger besitter interkulturell kompetens. Precis som Språkplattformen fastslår anser pedagogerna att ett interkulturellt förhållningssätt är nödvändigt i mångkulturella barngrupper. De betonar att goda relationer med barn och vårdnadshavare är centralt för arbetet men komplext. Studiens resultat kan inte utan vidare appliceras på yrkesgruppen som helhet då det endast speglar de medverkande pedagogernas resonemang. Resultatet indikerar dock att pedagoger med följande medel kan ha en positiv inverkan på flerspråkiga barns språkutveckling: ett interkulturellt förhållningssätt med fokus på bemötande och goda relationer, synliggörande av språk och kultur i verksamheten samt relevanta didaktiska redskap.

 • Uddling, Jenny
  Stockholms universitet, Institutionen för språkdidaktik.
  Textsamtalens möjligheter och begränsningar i språkligt heterogena fysikklassrum2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis reports and discusses results from case studies of how two physics teachers process the language and subject content of textbook texts in interaction with their students, several of whom are second language learners. The overall aim is to study and contribute to knowledge about the didactic choices teachers make in relation to text-talks in linguistically diverse physics classrooms. In order to find out what might pose linguistic challenges for the students, the textbook texts used in the classrooms are also analyzed.

  Data was collected through video and audio recordings in a year 5 and a year 8 physics classroom, during a period of nine and seven weeks respectively, where physics was taught by teachers who identified themselves as having a language focus in science instruction. In addition to the classroom observations, semi-structured interviews with the teachers were conducted.

  The study is rooted in socio-cultural theory, including literacy and second language acquisition, and in social semiotics, including systemic functional linguistics (SFL) and multimodal perspectives. In the textbook texts, structural and lexicogrammatical features were analyzed. In the text-talks, the analysis focused on how language and content were processed in interaction with the students and what opportunities and limitations this offered the students.

  The results reveal that the science textbook texts impose great linguistic demands upon the students. The results also reveal that both teachers carried out extensive textual processing in interaction with their students, which showed the teachers’ broad repertoire of didactic choices in connection with the text-talks. The text-talks offered an increased redundancy, opportunities to develop academic registers and to some extent to be socialized into disciplinary reading. Limitations were associated with the teachers not always being sufficiently clear about the purpose and implementation of the text-talks, the language focus sometimes taking the focus off the subject matter and the teachers' use of everyday language not always being an asset.

 • Nemat, Babak
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  The Potential of Food Packaging Attributes to Influence Consumers’ Decisions to Sort Waste2020In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 12, no 6, article id sustainability-715554Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Food packaging waste is a valuable resource for material recovery, if it is properly separated and sorted by consumers. The packaging itself may have the potential to assist consumer sorting by, for example, communicating a correct sorting practice. This is partly due to the fact that the sorting of packaging waste, which is a habitual behavior of consumers, can be perceived as being confusing and inconvenient. Consumers can, therefore, choose not to sort. It is argued that material recovery could be enhanced if packaging can afford easy and proper sorting and separation. To investigate the potential of packaging to support proper sorting, six types of yogurt and cream packaging were examined across 15 households in Karlskrona (a medium-sized Swedish city). The aim is to investigate the effect of selected packaging attributes on consumer decisions regarding waste sorting. The results reveal that some of the selected packaging waste is not properly separated and sorted. It is concluded that the design of food packaging based on user-centered needs could affect consumer decisions for the proper sorting of packaging waste, which enables improved material recovery. The design should focus especially on the package’s visual attributes, the material selection, and the package´s waste sorting related functions

 • Seipel, Sina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ink Jetting of Photochromic Ink: Towards the Design of a Smart Textile Sensor2020Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Smart textiles have been a hot topic in research for several decades; however, comparatively few products can be found on the market. Resource-efficient processes can boost the breakthrough of smart and functional textiles, which often necessitate high-cost materials and only require small batches.

  This thesis provides a technology-driven approach with resource-efficient solutions for the production of UV-sensing textiles, while pointing out the challenges of the new materials, which are created when novel production processes are used. The performance of UV-sensing textiles produced by ink jetting and UV curing of ink with commercial photochromic dyes is primarily explored. Several steps in the development of a UV-sensing textile are covered in thesis; development and jetting performance of the photochromic UV-curable inkjet ink, optimization of the color performance of photochromic prints using production process parameters by tuning color kinetics, and evaluation of the durability and textile character of photochromic textiles. Other focuses included in the thesis are dyeing of photochromic textiles with supercritical carbon dioxide (scCO2), novel ways of stabilizing photochromic prints and ink jetting of functional ink for sports and work wear.

  It was shown that physical properties of the ink and temperature affected the jetting behavior of the ink. A discrepancy between the drop formation of UV-curable photochromic ink and existing models for jetting of inkjet ink was highlighted. Reversibly color-changing textiles can be produced with inkjet printing and UV curing of photochromic inks. The combination of the resource-efficient processes with the photochromic material required the introduction of an extended kinetic model to describe the coloration reaction of prints. An essential finding was that the kinetics of photochromic dyes in UV-curable ink applied on polyester fabric could be tuned using fabrication parameters during printing and curing in a continuous resource-efficient production process. By changing fabrication parameters during production, the prints’ crosslinking density is influenced and hence dye kinetics can be modified as a result of matrix rigidity of the UV ink. Furthermore, fabrication parameters influence and can be used to improve print durability as of abrasion and washing. Also, printing with photochromic UV-curable ink did not affect the fabric properties significantly in regards to flexibility and surface morphology. With the results obtained, photochromic textiles can be produced resource-efficiently using inkjet printing and UV curing, as well as scCO2 dyeing to boost the cost-effective and flexible production of smart textile UV sensors.

 • Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Danielsson, Kristina
  Linnéuniversitetet, Institutionen för svenska språket (SV).
  Jakobson, Britt
  Stockholm University, Sweden.
  Uddling, Jenny
  Stockholm University, Sweden.
  Elaboration and negotiation of new content: The use of meaning making resources in multilingual science classrooms2017In: NFSUN Nordic Research Symposium on Science Education 2017: Paper presentations – posters – symposia – workshops, 2017, p. 17-20Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This presentation reports results from a study aiming at examining multilingual students’ meaning-making in science when instructed through Swedish. Focus is on how new content is elaborated and negotiated through various semiotic resources such as written and spoken language, still and moving images, gestures and physical artefacts. Data consist of video and audio recordings and digital photographs from two multilingual physics classrooms (students aged 11-12 and 14-15 respectively) and one biology classroom (students aged 14-15 years). Theoretically, the project takes its stance in social semiotics and pragmatist theory. Data are analysed through systemic functional linguistics, multimodal analyses and Dewey’s principle of continuity. The results show that the teachers and the students were engaged in meaning-making activities involving a variety of semiotic resources in ways that sometimes matched both students’ linguistic and scientific level. However, some observations indicate classroom practices that might constitute a hindrance for meaning-making. The study has implications for ways of promoting multilingual students’ meaning-making in science, including learning science, competent action, that is, norms about how to act in the science classroom, and communicating through different modes.

 • Nedeva, Aleksandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ustrali, Anife
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  “Kul att spela fotboll med fröknarna men de är inte så duktiga”: En studie om förskollärares delaktighet i barns lek ur ett förskollärarperspektiv respektive barns perspektiv2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Förskollärarna ska vara engagerade, närvarande och medforskande så att de kan främja barns utveckling och lärande. I förskolan anses lek som ett läroverktyg för att kunna stödja barnen i sin framtida utveckling. Därför fokuserar denna studie på hur förskollärarna tänker kring sin delaktighet i leken och vad barn anser om förskollärarnas delaktighet i sin lek.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att få en inblick i hur förskollärarna resonerar om sin delaktighet i barns lek och hur barn resonerar om förskollärarnas delaktighet i sin lek. Denna studie utgår ifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv samt ett sociokulturellt perspektiv.

  Teori

  Vår studie utgår från utvecklingspedagogiken och sociokulturella teorin. Utvecklingspedagogiken betonar vikten av att vara en närvarande och engagerad förskollärare för barns utveckling och lärande på ett kognitivt och socialt sätt. Den sociokulturella teorin syftar till att barn lär sig i samarbete med andra på ett socialt, emotionellt och kognitivt sätt.

  Metod

  Vi har använt oss av en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod för att samla in data till vår studie. Sju förskollärare i samma kommun intervjuades på fem olika förskolor, samt att det genomfördes två barnintervjuer med sju barn på två olika förskolor i samma kommun.

  Resultat

  Resultatet från förskollärarintervjuerna visar att förskollärarna anser att deras delaktighet är viktig i barns lek för att främja barn i sin utveckling och i sitt lärande utifrån barns behov och intressen. Förskollärarna ser lek och lärande som oskiljbara delar och menar att barn lär sig när de har roligt, dock anser förskollärarna att det finns hinder som påverkar deras delaktighet i barns lek. Resultatet från barnintervjuerna visar att barn gärna leker ihop med sina förskollärare och att förskollärarnas delaktighet i barns lek kan vara avgörande för att främja barns lekförmåga. Slutsatsen som vi drar utifrån tolkning av resultaten är att både förskollärare och barn uppskattar att leka tillsammans.