12345 13 - 62 of 219
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Nazari, Zinab
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Tronstad, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bildstöd: En studie om hur bildstöd används i fritidshemmet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Denna kvalitativa studie grundar sig i intervjuer och observationer inom fritidshemmet för att få en föreställning av hur bildstöd tillämpas i verksamheten. Tidigare forskning inom skolans verksamhet visar på goda resultat när det gäller hur bildstöd kan hjälpa elever i deras kommunikation samt i deras språk-, läs- och skrivutveckling. Det visar även på positiva effekter av att alltid ha bildstöd tillgängligt, då eleverna kan ta del av detta stöd efter eget behov eller intresse.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur fritidspedagoger uttrycker att bildstöd kan användas i fritidshemmets verksamhet utifrån deras egna erfarenheter. Vidare utforskas det hur, och i vilket syfte, bildstöd presenteras i fritidshemmets verksamhet.

  Metod

  Undersökningen utgår från en kvalitativ metod med ett hermeneutiskt perspektiv. Datainsamlingen genomförs genom semistrukturerade intervjuer. Observationer utförs i form av inventering av fritidshemmets lokaler. I studien ingick tre skolor med sammanlagt fem intervjuade pedagoger.

  Resultat

  I resultatet framkommer det att bildstödet främst används för att skapa struktur på fritidshemmet, eller för att stödja barns utveckling och lärande. Pedagogerna i studien hade goda kunskaper om bildstöd och dess användningsområden. De såg ett samband mellan användandet av bildstöd och hur det kan skapa en trygg barngrupp. Bildstöd används i olika omfattningar på de studerade fritidshemmen. I de fall pedagogerna som säger sig vilja använda bildstödet i högre grad efterfrågades resurser som tid och mer kunskap inom området.

 • Olander, Agnes
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Andersson, Henrik
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sundler, Annelie Johansson
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Bremer, Anders
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. Faculty of Health and Life Sciences, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Ljungström, Lars
  Department of Infectious Diseases, Institute of Biomedicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg.
  Andersson Hagiwara, Magnus
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Prehospital characteristics among patientswith sepsis: a comparison between patients with or without adverse outcome2019In: BMC Emergency Medicine, ISSN 1471-227X, E-ISSN 1471-227X, article id 19:43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The prehospital care of patients with sepsis are commonly performed by the emergency medical services. These patients may be critically ill and have high in-hospital mortality rates. Unfortunately, few patients with sepsis are identified by the emergency medical services, which can lead to delayed treatment and a worse prognosis. Therefore, early identification of patients with sepsis is important, and more information about the prehospital characteristics that can be used to identify these patients is needed. Based on this lack of information, the objectives of this study were to investigate the prehospital characteristics that are identified while patients withseps is are being transported to the hospital by the emergency medical services, and to compare these values to those of the patients with and without adverse outcomes during their hospital stays.

  Methods: This was a retrospective observational study. The patients’ electronic health records were reviewed and selected consecutively based on the following: retrospectively diagnosed with sepsis and transported to an emergency department by the emergency medical services. Data were collected on demographics, prehospital characteristics and adverse outcomes, defined as the in-hospital mortality or treatment in the intensive care unit, and analysed by independent sample t-test and chi-square. Sensitivity, specificity and likelihood ratio, of prehospital characteristics for predicting or development of adverse outcome were analysed.

  Results: In total, 327 patients were included. Of these, 50 patients had adverse outcomes. When comparing patients with or without an adverse outcome, decreased oxygen saturation and body temperature, increased serumglucose level and altered mental status during prehospital care were found to be associated with an adverse outcome.

  Conclusions: The findings suggests that patients having a decreased oxygen saturation and body temperature, increased serum glucose level and altered mental status during prehospital care are at risk of a poorer patient prognosis and adverse outcome. Recognizing these prehospital characteristics may help to identify patients with sepsis early and improve their long-term outcomes. However further research is required to predict limit values of saturation and serum glucose and to validate the use of prehospital characteristics for adverse outcome in patients with sepsis.

 • Andersson, Maria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Josefsson, Elsa
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rätt förutsättningar?: Om implementeringen av fritidshemmets läroplan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Fritidshemmet har sedan 2016 haft ett eget kapitel i läroplanen. I detta kapitel anges vad fritidshemmets verksamhet syftar till och det centrala innehåll som undervisningen i fritidshemmet skall behandla. Fritidshemmen är ålagda att arbeta läroplanstyrt i sina verksamheter. Fritidslärares och rektorers förutsättningar för att implementera läroplanen ser mycket olika ut. Vi har undersökt vilka förutsättningar som fritidslärare och rektorer upplever att de har för att implementera läroplanens kapitel för fritidshem i sina verksamheter.

  Syfte

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar som fritidslärare och rektorer upplever att de har för att implementera innehållet i läroplanens kapitel för fritidshemmet.

  Metod

  Studien har genomförts med kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet har kategoriserats och analyserats ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv.

  Resultat

  Resultatet av studien har belyst flera områden då materialet varit rikt. Studien visar att implementeringen av läroplanen i fritidshemmet inte har varit helt lätt att genomföra. Olika förutsättningar påverkar implementeringen av läroplanen, som vilken syn fritidslärare och rektorer har på verksamheten, vilken tid de har till samtal och dialog om uppdraget och till planering och utvärdering av verksamheten, men också lokaler och ekonomiska resurser. Utbildningsnivån hos fritidshemmets personal är en viktig aspekt för att implementera läroplanen, likaså att man som utbildad fritidslärare är den som är bärare av såväl kunskap om läroplanen och hur den skall implementeras som kvalitetssäkring av fritidshemmets verksamhet. Det som också framträder i studien är att den fysiska närvaron av personal på arbetsplatsen är en förutsättning för att kunna arbeta läroplanstyrt. En förutsättning för implementering är också rektors kunskaper om fritidshemmets situation och att de har en medvetenhet om fritidslärares behov.

 • Ask, Jonathan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Gustafsson, Maja
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  IKT ur fritidslärarens perspektiv: en studie om fritidslärarens kompetenser gällande IKT2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2018 reviderades läroplanen och nya mål och kunskapskrav sattes upp gällande digitala verktyg och medier, även kallat IKT. Detta anser vi vara ett mycket relevant ämne då det digitala idag dominerar i samhället och tekniken går framåt. I studien ställs följande frågor:

  - Vad har fritidshemmet för resurser att möta de nya målen i läroplanen gällande IKT?

  - Vad är fritidslärares attityd till de nya målen gällande IKT i läroplanen?

  Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur fritidslärare idag möter de nya målen i läroplanen gällande IKT och även vad fritidshemmen har för tillgång till material. Fritidslärarens personliga inställning är också relevant i undersökningen. Här kommer det alltså både redovisas attityd- och resursfrågor.

  Studien baseras på en kvalitativ metod, där fem fritidslärare eller fritidspedagoger har blivit intervjuade. I resultatet framgår det hur de ser på IKT, dess utveckling och vad de har för resurser att tillgå. Den uppfattningen som dominerar inom ämnet IKT, både vad gäller egen kunskap om material och kunskaper om målen i läroplanen, är en positiv ton blandat med en hel del osäkerhet. En annan sak som alla intervjuade hade gemensamt var att de tyckte de saknade resurser av alla de slag. I studien finns syns däremot ett mönster att de yngre som intervjuat har en större självsäkerhet än de äldre respondenterna.

 • Babawi, Sarmad
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Jillesjö, Robin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fysisk aktivitet i fritidshem: En intervjustudie om hur fritidslärare skapar förutsättningar för barn att bli fysiskt aktiva2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien belyser den fysiska aktiviteten på fritidshem med inriktning mot hur fritidslärarna på tre olika fritidshem arbetar övergripande med olika metoder att lära ut i utövandet av fysiskaktivitet i fritidshem. Vi belyser även vad fritidslärana anser om betydelsen av fysisk aktivitet för barnen. Syftet med studien är att belysa de förutsättningar som barn ges till fysisk aktivitet på fritidshem. Vår frågeställning i studien är: Hur skapar fritidslärare förutsättningar för elever att bli delaktiga till fysisk aktivitet?

  Valet av studiens metod är den semistrukturerade kvalitativa metoden, där vi samlade in relevant data som kunde besvara vår frågeställning. Vi har genomfört sex intervjuer med trefritidslärare på tre olika fritidshem. Vi har använt oss av Urie Bronfenbrenners utvecklingsteorisom visar på relationen mellan barnen och samhället.

  Studiens resultat visar att alla fritidslärare som har deltagit i studien anser att det är en viktigdel i arbetet på fritidshemmet att arbeta för att skapa förutsättningar som bidrar till att barnen blir fysiskt aktiva. Vidare framkom det att fritidslärarna anser att arbetet med fysisk aktivitet på fritidshem grundar sig i fyra olika aspekter: planerade aktiviteter; fritidslärarnas förhållningssätt; miljö ute och inne; och tid.

 • Fredriksson, Madeleine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rudbäck Lindblom, Sofia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  IKT i fritidshemmet - användandet av digitala verktyg: En intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie syftar till att undersöka arbetssätten gällande IKT samt hur detta kan skilja sig mellan fritidshem. Det kommer även undersökas om det finns samband mellan personligt intresse och användandet av IKT i undervisningen. Studiens syfte är att belysa på vilket sätt olika fritidshem skiljer sig när det gäller arbetet med IKT, utifrån en intervjustudie med pedagoger. För att genomföra denna studie kommer kvalitativ metod att användas med intervju som datainsamlingsmetod.

  Resultatet visar på att det är få likheter när det gäller arbetssätten mellan fritidshemmen, men också att skillnaderna i arbetssätten sticker ut desto mer även inom samma skola. Dessa skillnader ligger framförallt i hur fritidslärarna ser på IKT. På den ena skolan ser pedagogerna på IKT som ett sätt att lära ut pedagogiskt samtidigt som de använder det som rekreation för eleverna. Den andra skolan använder IKT enbart som ett pedagogiskt hjälpmedel. Det finns stora skillnader i kompetens, både mellan skolorna och inom ena skolan, men också att rektorns syn på kompetensutveckling uppfattas olika. Det framkom även att det personliga intresset är en avgörande faktor i hur mycket IKT används på fritidshemmet. På ena skolan tas det personliga intresset tillvara och används i undervisningen, medan det på andra skolan stannar det personliga intresset vid pedagogens egen användning snarare än att tas med i undervisningen. Ålder är också en faktor som spelar in i både användandet av IKT och i det personliga intresset. Detta då de äldre pedagogerna i studien ser att deras generation inte använde IKT som ett levande verktyg och att deras förkunskaper sätter stopp för en vidare utveckling inom ämnet.

 • Gmoser, Rebecca
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ferreira, Jorge
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Lennartsson, Patrik R.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Post-treatment of Fungal Biomass to Enhance Pigment Production2019In: Applied Biochemistry and Biotechnology, ISSN 0273-2289, E-ISSN 1559-0291Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A new post-treatment method of fungal biomass after fermentation is revealed. The post-treatment strategy was utilized to produce pigments as an additional valuable metabolite. Post-treatment included incubation at 95% relative humidity where the effects of harvesting time, light, and temperature were studied. Pigment-producing edible filamentous fungus Neurospora intermedia cultivated on ethanol plant residuals produced 4 g/L ethanol and 5 g/L fungal biomass. Harvesting the pale biomass after 48 h submerged cultivation compared to 24 h or 72 h increased pigmentation in the post-treatment step with 35% and 48%, respectively. The highest pigment content produced, 1.4 mg/g dry fungal biomass, was obtained from washed biomass treated in light at 35 °C whereof the major impact on pigmentation was from washed biomass. Moreover, post-treated biomass contained 50% (w/w) crude protein. The post-treatment strategy successfully adds pigments to pre-obtained biomass. The pigmented fungal biomass can be considered for animal feed applications for domestic animals.

 • Astiani, D
  et al.
  Faculty of Forestry, Universitas Tanjungpura.
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Gusmayanti, E
  Faculty of Agriculture, Universita Tanjungpura.
  Widiastuti, T
  Faculty of Forestry, Universitas Tanjungpura.
  Burhanuddin,
  Faculty of Forestry, Universitas Tanjungpura.
  Local knowledge on landscape sustainable-hydrological management reduces soil co2 emission, fire risk and biomass loss in west Kalimantan Peatland, Indonesia2019In: Biodiversitas, ISSN 1412-033X, E-ISSN 2085-4722, Vol. 20, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Astiani D, TaherzadehMJ, Gusmayanti E, WidiastutiT, Burhanuddin.2019. Local knowledge on landscape sustainable-hydrological management reduces soil CO2 emission, fire risk and biomass loss in West Kalimantan Peatland, Indonesia.Biodiversitas 20:725-731.Local knowledge in managing peatlands, especially in the area of peat hydrology, has been practiced through generations to manage peatlands for agriculture and small scale gardens. Farmers in West Kalimantan have developed the way to conserve water by making simple dams using soil or woody plants to hold water from the peat upstream areas on small channels or rivers. To reduce puddles during rain or tides, people make small trenches, so-called parit cacingin the middle of the larger channel. The trench cross-section size is ~30-40 cm2. This channel can maintain the peat waterlevel to the extent of the depth of the channel. These channels, at the same time, are useful, for a clear, easy land ownership border for one farmer family land. The results of COemissions assessment at various water levels on the peatland landscape demonstrate that the landscape which surrounded by the parit cacingtrenches can maintain lower CO2 emissions compared to the one that has deeper water levels. The knowledge to develop this channel has also reduced the risk of peatland fire hazard and the amount of peat biomass loss on a fire event. An assessment on the effect of water level on the loss of peat biomass when burned, reduce 30-78% loss risks if compared to water table depth of 60-80cm, which is assumed as general practices on peatland recently.The practices of the knowledge on peatlands hydrology management can reduce the risk of peatland soil CO2 emission as well as loss of peat mass through decomposition and during peat fires.

 • Shahryari, Zohre
  et al.
  Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman.
  Fazaelipoor, Mohammad H.
  Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman.
  Ghasemi, Younes
  Pharmaceutical Sciences Research Center, Shiraz University of Medical Sciences.
  Lennartsson, Patrik R.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Amylase and Xylanase from Edible Fungus Neurospora intermedia: Production and Characterization2019In: Molecules, ISSN 1420-3049, E-ISSN 1420-3049, Vol. 24, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Integrated enzyme production in the biorefinery can significantly reduce the cost of the entire process. The purpose of the present study is to evaluate the production of two hydrolyzing enzymes (amylase and xylanase) by an edible fungus used in the biorefinery, Neurospora intermedia. The enzyme production was explored through submerged fermentation of synthetic media and a wheat-based waste stream (thin stillage and wheat bran). The influence of a nitrogen source on N. intermedia was investigated and a combination of NaNO3 and yeast extract has been identified as the best nitrogen source for extracellular enzyme production. N. intermedia enzymes showed maximum activity at 65 degrees C and pH around 5. Under these conditions, the maximum velocity of amylase and xylanase for starch and xylan hydrolysis was found to be 3.25 U mL(-1) and 14.77 U mL(-1), respectively. Cultivation of N. intermedia in thin stillage and wheat bran medium resulted in relatively high amylase (8.86 +/- 0.41 U mL(-1), 4.68 +/- 0.23) and xylanase (5.48 +/- 0.21, 2.58 +/- 0.07 U mL(-1)) production, respectively, which makes this fungus promising for enzyme production through a wheat-based biorefinery.

 • Bátori, Veronika
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Lundin, Magnus
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Åkesson, Dan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Lennartsson, Patrik R.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Zamani, Akram
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  The Effect of Glycerol, Sugar, and Maleic Anhydride on Pectin-Cellulose Thin Films Prepared from Orange Waste2019In: POLYMERS, Vol. 11, no 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study was conducted to improve the properties of thin films prepared from orange waste by the solution casting method. The main focus was the elimination of holes in the film structure by establishing better cohesion between the major cellulosic and pectin fractions. For this, a previously developed method was improved first by the addition of sugar to promote pectin gelling, then by the addition of maleic anhydride. Principally, maleic anhydride was introduced to the films to induce cross-linking within the film structure. The effects of concentrations of sugar and glycerol as plasticizers and maleic anhydride as a cross-linking agent on the film characteristics were studied. Maleic anhydride improved the structure, resulting in a uniform film, and morphology studies showed better adhesion between components. However, it did not act as a cross-linking agent, but rather as a compatibilizer. The middle level (0.78%) of maleic anhydride content resulted in the highest tensile strength (26.65 +/- 3.20 MPa) at low (7%) glycerol and high (14%) sugar levels and the highest elongation (28.48% +/- 4.34%) at high sugar and glycerol levels. To achieve a uniform film surface with no holes present, only the lowest (0.39%) level of maleic anhydride was necessary.

 • Aski, Abolfazl Lotfi
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Borghei, Alimohammad
  Department of Biosystem Mechanical Engineering, Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch.
  Zenouzi, Ali
  Iranian Research Organizations for Science and Technology (IROST).
  Ashrafi, Nariman
  Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Islamic Azad University Tehran Science and Research Branch.
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Effect of Steam Explosion on the Structural Modification of Rice Straw for Enhanced Biodegradation and Biogas Production2019In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 14, no 1, p. 464-485Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The goal of this study was to develop an operational steam explosion pretreatment for effective modification of rice straw chemical structure in order to improve its biodegradability and methane yield. The parameters of pressure (5 bar to 15 bar), moisture (0% to 70%), and time (1 min to 15 min) were studied in steam explosion pretreatment. The steam explosion efficiency was investigated according to the changes in crystallinity structure and chemical composition on rice straw, as well as the methane yield from straw. Steam explosion changed the structure linkages between the lignin and carbohydrate, which was indicated by a reduction in the peak intensities in the bonds from 1648 cm(-1) to 1516 cm(-1). After pretreatment, the crystallinity index of the rice straw in the 10 bar-10 min cycle with no moisture and 15 bar-10 min cycle with 70% moisture increased from 22.9% to 28.3% and 28.6%, respectively. Steam explosion efficiently decreased the lignin. The highest reduction in the amount of lignin was observed with the 10 bar-10 min cycle, which reached from 18.6% to 13.0%. The methane yield increased with the cycles 10 bar-10 min and 15 bar-15 min with 35% moisture, and 15 bar-10 min with 70% moisture by 113%, 104%, and 147% compared to that of the untreated straw, respectively. Moreover, the highest biodegradation percent of the rice straw was obtained in these cycles.

 • Asadollahzadeh, Mohammadtaghi
  et al.
  Ghasemian, Ali
  Saraeian, Ahmadreza
  Resalati, Hossein
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Production of Fungal Biomass Protein by Filamentous Fungi Cultivation on Liquid Waste Streams from Pulping Process2018In: BioResources, ISSN 1930-2126, E-ISSN 1930-2126, Vol. 13, no 3, p. 5013-5031Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to convert the spent liquors obtained from acidic sulfite and neutral sulfite semi-chemical (NSSC) pulping processes into protein-rich fungal biomass. Three filamentous fungi, Aspergillus oryzae, Mucor indicus, and Rhizopus oryzae, were cultivated on the diluted spent liquors in an airlift bioreactor with airflow of 0.85 vvm at 35 degrees C and pH 5.5. Maximum values of 10.17 g, 6.14 g, and 5.47 g of biomass per liter of spent liquor were achieved in the cultivation of A. oryzae, M. indicus, and R. oryzae on the spent sulfite liquor (SSL) diluted to 60%, respectively, while A. oryzae cultivation on the spent NSSC liquor (SNL) diluted to 50% resulted in the production of 3.27 g biomass per liter SNL. The fungal biomasses contained 407 g to 477 g of protein, 31 g to 114 g of fat, 56 g to 89 g of ash, and 297 g to 384 g of alkali-insoluble material (AIM) per kg of dry biomass. The amino acids, fatty acids, and mineral elements composition of the fungal biomasses corresponded to the composition of commercial protein sources especially soybean meal. Among the fungi examined, A. oryzae showed better performance to produce protein-rich fungal biomass during cultivation in the spent liquors.

 • Jabbari, Mostafa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Skrifvars, Mikael
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Åkesson, Dan
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  New Solvent for Polyamide 66 and Its Use for Preparing a Single-Polymer Composite-Coated Fabric2018In: International Journal of Polymer Science, ISSN 1687-9422, E-ISSN 1687-9430Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Polyamides (PAs) are one of the most important engineering polymers; however, the difficulty in dissolving them hinders their applications. Formic acid (FA) is the most common solvent for PAs, but it has industrial limitations. In this contribution, we proposed a new solvent system for PAs by replacing a portion of the FA with urea and calcium chloride (FAUCa). Urea imparts the hydrogen bonding and calcium ion from the calcium chloride, as a Lewis acid was added to the system to compensate for the pH decrease due to the addition of urea. The results showed that the proposed solvent (FAUCa) could readily dissolve PAs, resulting in a less decrease in the mechanical properties during the dissolution. The composite prepared using the FAUCa has almost the same properties as the one prepared using the FA solution. The solution was applied on a polyamide 66 fabric to make an all-polyamide composite-coated fabric, which then was characterized. The FAUCa solution had a higher viscosity than the one prepared using the neat FA solvent, which can be an advantage in the applications which need higher viscosity like preparing the all-polyamide composite-coated fabric. A more viscous solution makes a denser coating which will increase the water /gas tightness. In conclusion, using the FAUCa solvent has two merits: (1) replacement of 40% of the FA with less harmful and environmentally friendly chemicals and (2) enabling for the preparation of more viscous solutions, which makes a denser coating.

 • Darcy, Laura
  Högskolan i Jönköping, HHJ. CHILD.
  The everyday life of young children through their cancer trajectory2015Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The young child’s experiences of living with cancer are crucial to providing evidence based care. The overall aim of this thesis was to explore and describe experiences of health and functioning in the everyday life of young children with cancer, over a three year period from diagnosis, to provide insights and suggestions to improve evidence based care.

  The first and second papers in the series of four for this thesis used a qualitative content analysis to describe the child’s experiences shortly after diagnosis and six and 12 months later. The third paper used mixed methods to identify a comprehensive set of ICF-CY codes describing everyday health and functioning in the life of the young child with cancer. The fourth paper used the identified comprehensive set of ICF-CY codes to follow changes in everyday health and functioning over the study’s entire three year period from diagnosis.

  Entry into the health-illness transition was characterised by trauma and isolation. Health and functioning in everyday life was utterly changed and physical difficulties were at their peak. The passage through transition was characterised by an active striving on the part of the child to make a normal everyday life of the cancer experience. Difficulties affecting health and functioning in everyday life decreased and changed during the trajectory, though feelings of loneliness prevailed. A new period of stability in the child’s post treatment life was seen from two years after diagnosis and onwards, with (re)-entry to preschool/school and other social activities. However, an increase in difficulties with personal interactions with others and access to, and support from healthcare professionals was seen. Variances were seen within individual children’s’ trajectories.

  In summary it can be stated that the everyday life of young children with cancer changes over time and health care services are not always in phase with these changes. Young children living with cancer want to be participatory in their care and to have access to their parents as protectors.

  They need access to and ongoing contact with peers and preschool. Although physical difficulties in living an everyday life with cancer reduce over time, new difficulties emerge as the child post cancer treatment re-enters society. A structured follow-up throughout the cancer trajectory and not just during active treatment is necessary. A child-centered philosophy of care would guide the child towards attainment of health and well-being.

  Both the child’s own perspective and a child’s perspective as described by adults caring for them should be seen on a continuum, rather than as opposites. This view could help ensure that young children become visible and are listened to as valuable contributors to care planning. Knowledge of health-illness transition can be useful in illustrating everyday health and functioning through long term illness trajectories.

 • Tattersall Wallin, Elisa
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Nolin, Jan
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Time to read: Exploring the timespaces of subscription-based audiobooksIn: New Media and Society, ISSN 1461-4448, E-ISSN 1461-7315Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  With remediation of the printed book into audiobook subscription services, reading by listening is becoming a popular alternative to reading by seeing. This article explores when people read by listening and whether there may be a shift regarding the places and times people read by listening rather than by seeing. Based on a considerable dataset from a Swedish subscription service for digital books, this article reveals that audiobook reading takes place at somewhat different times than expected and that subscribers read significant amounts each day. The findings indicate that the remediation into reading by listening using digital audiobooks may close the gender gap common in reading, as the reading practices of men and women are very similar, with men even reading slightly more than women. The reading practices of young adults are also similar to the larger population. Furthermore, the concepts stationary reading, mobile reading and stationary/mobile reading are introduced.

 • Jönsson, Rebecca
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Nellsin, Natalie
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Stenberg, Wilhelm
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hållbara transporter – En studie för hållbar utveckling i transportlogistik2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Climate issues are becoming increasingly important in today's society. The carbon dioxide content has increased in the atmosphere and is now the highest in 800 000 years. The increase is due to the human factor and the escalation of fossil fuel consumption in the last 70 years. With this in mind this bachelor’s thesis has been requested by the employer to use historical data which can be the reason for environmental decision taking in the future.   This case study aims to calculate carbon dioxide emissions from truck transport using the NTMcalc. Carbon dioxide emissions have been calculated from the distribution warehouse in Jönköping to the terminal in Sundsvall and deliveries from the terminal to the customer, in other words the last mile. The study is based on an empirical case study where knowledge is based on real observations from historical data as the foundation for the calculations. For research of information the method mixed-methods have been applied. This method combines qualitative and quantitative studies.   In the result, emissions are calculated on direct transport and milk runs. The result demonstrates that milk runs are more efficient compared to direct transport regarding to the environment. Furthermore, a correlation has been developed to find out the contribution for each transmission in the intended route. This is generated by an approximate value that can be applied by the employer in the future.

 • Jonsson, Jonathan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kellerth, Theo
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Åstadkomma finansiell styrka genom räntabilitetsanalys2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The following report deals with financial documents and analyzes the financial strength of a company based on relevant key ratios that can be applied through the Du-Pont model. Based on the following analysis, the company's financial position is visualized and taken into account. The analysis is based on a qualitative method that contains unstructured interviews and a follow-up of the company's activities. The economic analysis is intended to be based on the logistics industry, with the perspective of a third-party logistics company, so the reader should keep in mind that quotas can differ in industries in between. In order to undergo the analysis, financial statements have been used to strengthen the key figures presented in the report. By getting an overview of the company's situation regarding stocks, management and other related economic factors, a Du-Pont model can be applied which provides overview as well as an in-depth view of its financial strength. A number of conclusions have been drawn where key ratios that need to be strengthened have been identified. The key ratio to which the report will focus on, to advise on improvement opportunities, is the profit margin. Based on the analysis, identification of said key ratio has been made where the solution proposals are in a reform of revenue and expenses, which can promote a better return on investment. Solutions to promote a more healthy return on investment are to utilize the company's resources to ensure that capacity is not exploited and to seek customers whose stocks hold high sales. Customers with high turnover on their goods lead to higher management income, which promotes the company in question. The report may be arbitrary for the management of the company to assist in future decision-making, objectives and forecasting.

 • Johansson, Felicia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Lindquist, Catrin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Returprocessens påverkan på relationen mellan kund och företag2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  E-commerce is an established phenomenon that grows for each year. As the e-commerce expands and sales between different countries increase, it also contributes to an increased return rate. The return of e-commerce is the highest in comparison with other sales channels and is a threat to many online companies. In order to turn the return into something positive, the return process can be used to strengthen customer loyalty and customer value through segmented solutions. The purpose of this report is to chart the activities a consumer goes through in a return process and investigate if these activities can create loyalty and customer satisfaction that strengthen consumer / business relationship. For the study, a survey was conducted for consumers who returned a product on Etonshirts.com. From the survey, it was found that a large proportion of respondents were very pleased with the company's return process, but also that there were areas that could be developed. To confirm what activities a consumer is going through during a return process, a multivariate study was conducted at five Swedish ecommerce companies. The study confirms which steps exist and that they can differ between companies. An observation study was conducted to map the company's steps in a return process, to confirm what activities a company has and how it affects the customers return process. In order for a company to generate customer satisfaction, they must understand the behaviour of their consumers and a return process should be customized depending on segment and market. Customer satisfaction can be achieved through efficiency, convenience and accuracy that contribute to loyal customers. Depending on how the company presents information on the website, the purchase, return and return policy, it helps to understand how the customer experiences the return process and to which extent a consumer returns. The overall experience of purchase and returns is important in strengthening relationships between customers and companies.  

 • Akgül, Rima
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Engdahl, Christine
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Barns upplevelse och behov av stöd till en cancersjuk förälder: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Varje år får cirka 61 000 människor i Sverige en cancerdiagnos där det vissa gånger inträffar att den cancersjuke har barn. I samband med diagnosen påverkas barnets livsvärld genom att de upplever oro, rädsla och ensamhet. Som sjuksköterska vårdar vi dessa patienter och möter även deras barn. För att skapa sig en förståelse för barnens situation och möta upp till deras behov, krävs det att vi sjuksköterskor får en inblick i hur dessa barn upplever förälderns sjukdom. Många studier riktar sig till föräldrars upplevelse av barncancer och inte på barns upplevelse av en förälders cancer.

  Syftet: Syftet med studien var att utifrån litteratur lyfta barns upplevelser som anhörig till en cancersjuk förälder samt deras behov av stöd.

  Metod: En litteraturstudie baserat på åtta vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna CINAHL och PubMed och var publicerade mellan år 2009–2019.

  Resultat: Studiens resultat tyder på att många barn och ungdomar uppvisar känslor i form av oro, rädsla och ensamhet över sin förälders cancersjukdom vilket bidrar till en negativ påverkan på välbefinnandet och livskvalitén. Det framgår också att ett ökat ansvar är vanligt förekommande hos dessa barn och ungdomar vilket bidrar till en psykisk påfrestning. Det framkommer att ett ökat behov av stöd behövs och att det ligger brister i det. Resultatet innehåller fyra huvudkategorier: Att veta ger trygghet, sorgens olika uttryck, vägen mot välbefinnande & barnets ökade behov av stöd från omgivningen.

  Diskussion: Många barn bär på känslan av ensamhet och oro. Känslan av att inte uppleva delaktighet och nedsatt tillgänglighet gällande information, stöd och råd. Sjuksköterskan skall ha ökade kunskaper inom mötet med dessa barn, ha förståelse för att varje barn är unikt och att individanpassa information, stöd och råd.

 • Appring, Sofi
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ljung, Isabelle
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Endometrios: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av bemötandet av sjukvårdspersonal2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden, five to 15% of all women in childbearing age live with endometriosis. Endometriosis is a gynecological disease which means that uterine mucosa grows outside the uterus and can spread to other parts of the body, such as ovaries and peritoneum. The most common symptoms are pain and bleeding disorders, but several other symptoms occur. Endometriosis is also linked to infertility. Due to the ignorance that exists about the disease, many women must live without treatment for several years before a diagnosis can be made. Several studies indicate that women are dissatisfied with the healthcare treatment.

  The purpose of the study was to find out how women with endometriosis experience the treatment and care of health care providers. Through a literature study, six scientific articles, all of which have in some way addressed women experiences, were examined. The results of this study show that some women are treated with respect and empathy by health care personnel. They meet a doctor who listens to them and understands their needs. The majority, however, experience a great lack of empathy and knowledge. No one takes their trouble seriously and it takes a long time before they meet a doctor who can make the right diagnosis. They feel vulnerable, alone and lose faith in health care. More knowledge about endometriosis is needed among healthcare professionals. More knowledge would mean a greater understanding of how these women feel and what help they need.

 • Dahlberg, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jansson, Pernilla
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av att vårda patienter 80 år och äldre: En intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Individer 80 år och äldre förväntas öka de kommande åren. Världens snabbt ökade antal individer som lever allt längre kommer i framtiden innebära stora utmaningar både för hälso- och sjukvårdens personal och sjukvårdens ekonomi. Då hög ålder generellt är associerat med ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Dagens medicinska och tekniska resurser tillsammans med ökad kompetens har gjort att fler, sjukare och äldre patienter, kan erhålla akuta vårdinsatser vid svår sjukdom. Kritiskt sjuka äldre med stor samsjuklighet är de som idag har minst chans att erhålla bäst individanpassad vård med dagens sjukvårdssystem. Författarna har uppmärksammat att det finns en pågående diskussion kring intensivvården av dessa patienter inom den studerade yrkesgruppen samt att tydliga riktlinjer saknas.

  Syftet med studien var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av att vårda patienter som är 80 år och äldre. En kvalitativ semistrukturerad intervjumetod användes. Totalt 8 intervjuer genomfördes på fyra allmänna intensivvårdsavdelningar. Intervjuerna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Huvudfynden riktar sig främst mot etiska dilemman och svårigheter i teamarbetet. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev faktorer som påverkar bedömningar av äldre patienter. Bristande kontinuitet bland intensivvårdsläkare var en faktor. Komplexa etiska dilemman och att inte vara i samförstånd med beslut uttrycktes som en anledning till frustration i arbetet med dessa patienter. Vidare kom de med förslag och önskningar om förbättringar. Avsaknad av riktlinjer eller lämpliga screeningsystem och evidens gällande äldre patienter inom intensivvården skulle kunna vara en faktor som påverkar intensivvården av de allra äldsta intensivvårdspatienterna. Det kan vara en anledning till att beslut uppfattas av intensivvårdssjuksköterskan som godtyckliga många gånger. Etisk stress var enligt analysen vanligt förekommande i vård av den äldre intensivvårdspatienten. Framförallt gällande att genomföra omvårdnadsåtgärder som endast upplevs förlänga ett lidande.

 • Falk Kempe, Pernilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Svensson, Pär-Arne
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Unga transpersoners upplevelse av bemötande vid vårdkontakter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I ett historiskt perspektiv har transpersoner varit en icke accepterad grupp och heteronormativa antaganden har varit det synsätt som präglat det svenska samhället. I Sverige finns idag lagar som styr vården för att alla ska få vård på lika villkor. Unga transpersoner är fortfarande i dagens samhälle en utsatt grupp, inte minst inom vården där man ser att bemötande och kunskap om dessa individer är viktiga aspekter för att öka chansen till en jämlik vård. Syftet med studien är att ur ett patientperspektiv beskriva unga transpersoners upplevelse av bemötande vid vårdkontakt. Vi har valt att göra en litteraturstudie för att sammanfatta dagens kunskap kring ämnet. Det finns få vetenskapliga artiklar publicerade inom ämnet. De kvalitativa och kvantitativa artiklarna som vi valt utifrån vårt intresseområde har analyserats och tolkats.

  Resultatet av analysen beskrivs i tre teman: bemötande, upplevelse av utsatthet i vårdmiljö och att mötas av okunskap. Resultatet visar att vården inte är anpassad för unga transpersoner. Det finns brister i bemötandet vilket skapar frustration och transpersoner upplever att de får undervisa vårdpersonalen i transrelaterad vård. Vidare belyses att transpersoner förväntas passa in i ett heteronormativt system, att de ofta känner sig i underläge samt är beroende av vårdaren och tvingas svara på obekväma frågor för att få vård. Vår tolkning av resultatet är att det finns en kunskapsbrist bland vårdpersonal och att de normer som finns inom vården idag behöver medvetandegöras. All vårdpersonal har ett ansvar att motverka diskriminering och stigmatisering inom sjukvården.

 • Fallmark, Camilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjökvist, Sofia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Upplevelser av delat ledarskap hos första linjens chefer inom akutsjukvård: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att det är en upplevelse av hög arbetsbelastning och ansträngd psykosocial arbetsmiljö hos första linjens chefer inom dagens akutsjukvård. I ett flertal verksamheter har delat ledarskap införts som ett led i att möta de krav som ställs på första linjens chefer och samtidigt bedriva ett gott, effektivt men samtidigt hållbart och hälsofrämjande ledarskap. Syftet med studien var att studera upplevelser av delat ledarskap hos första linjens chefer inom akutsjukvård. Metoden som användes i studien var en kvalitativ metod med induktiv ansats och inspiration av fenomenologi. Datainsamlingen skedde utifrån semistrukturerade intervjuer. Nioinformanter intervjuades och materialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre huvudkategorier och tio underkategorier som beskrivs i resultatet. Resultatet visar att kommunikationen har en inverkan på hur det delade ledarskapet upplevs men också att det delade ledarskapet är komplext samt att den psykosociala arbetsmiljön är utmanande. Utifrån dessa faktorer behövs vidare forskning kring hur det delade ledarskapet kan utvecklas för att främja ett hållbart och hälsofrämjande ledarskap.

 • Frid, Camilla
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Tomaszewska, Marzena
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hur personalomsättning, kompetensförsörjning och rekrytering påverkar den psykosociala arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg: en kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personalomsättning inom vård- och omsorgsorganisationer för med sig stora kostnader i form av vikarier, inhyrd personal och upplärning av ny personal. Första linjens chefer inom vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kompetensen inom organisationerna samtidigt som personalomsättningen är stor. Inom moderna vård- och omsorgorganisationer ställs stora krav på chefer som måste bemästra krav på verksamheten utifrån bemanning, att vården och omsorgen bedrivs på ett brukar-/patientsäkert sätt och att kvaliteten tillgodoses samtidigt som budgeten måste hållas inom ramar. Att arbeta som första linjens chef är mycket komplext och påfrestande, vilket påverkar chefernas psykosociala arbetsmiljö.

  Syftet med studien var att undersöka hur arbetsuppgifterna kring personalomsättning, rekrytering och kompetensförsörjning påverkar faktorer i den psykosociala arbetsmiljön för chefer med rekryteringsansvar inom vård och omsorg.

  Metoden som användes var kvalitativ och baserades på åtta intervjuer som bearbetades med innehållsanalys.

  Resultatet presenteras i tre teman; Arbetssituation, Personalförsörjning och Hälsa, som beskriver hur chefernas psykosociala arbetsmiljö påverkas av behovet av kontinuerlig rekrytering av personal. Vidare att chefer upplever bristande stöd från organisationen i rekryterings- och bemanningsfrågor och tycker att stödet borde omfatta mer praktisk hjälp med rekrytering. Studien visar också att första linjens chefer upplever att rekrytering, personalomsättning och kompetensförsörjning tar mycket av deras arbetstid.

  Slutsatsen av studien är; att arbeta som första linjens chef inom vård- och omsorgorganisationer är ett mycket krävande och komplext uppdrag, vilket gör att det behövs fortsatt forskning och åtgärder inom organisationer för att stödja chefer och förbättra deras arbetssituation.

 • Gren Von Krusenstjerna, Amanda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Karlsson, Elin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans preventiva metoder i arbetet med övervikt och fetma2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är ett globalt växande folkhälsoproblem. I många fall innebär övervikt och fetma en försämrad livskvalitet och lidande hos individen. Tillstånden kan även ge upphov till olika följdsjukdomar, till exempel diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet med hälso- och sjukvården en god hälsa. Hälso- och sjukvården är enligt lagen skyldig att arbeta för att förebygga ohälsa. Sjuksköterskan bär därför ett ansvar att arbeta preventivt för att förebygga övervikt och fetma hos befolkningen. Föreliggande litteraturstudie syftar till att belysa sjuksköterskans preventiva metoder i arbetet med övervikt och fetma hos vuxna patienter

  Litteraturstudien baseras på tretton utvalda vetenskapliga artiklar som granskats enligt Fribergs (2017) mall för granskning. Denna litteraturstudie belyser ett flertal olika preventiva metoder som sjuksköterskan kan använda i arbetet med övervikt och fetma. Motiverande samtal är framträdande i studien och har visat sig vara en väl beprövad metod som ledde till en livsstilsförändring och viktnedgång hos patienterna. Utbildning, undervisning och rådgivning kring kost och fysisk aktivitet gav också ett positivt utfall på patienternas livsstilsförändring och viktminskning. Det är viktigt att vårda utifrån ett livsvärldsperspektiv och en personcentrerad vård för att göra patienten delaktig i sin vård och för att engagera och motivera patienten till en livsstilsförändring. Sjuksköterskans kompetens och kunskap för att utföra de metoder som lyfts fram i resultatet är viktigt för att motivera och stärka patienten till en livsstilsförändring och goda resultat i viktminskningsprocessen. Det är därför angeläget att satsa på kompetensutveckling inom sjukdomsförebyggande och preventiva åtgärder för att arbeta hälsofrämjande och eftersträva hållbar utveckling.

 • Hossain, Golam
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nyberg, Annicka
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varje år vårdas ett stort antal patienter inom svensk intensivvård vilket medför att intensivvårdssjuksköterskan också möter ett stort antal familjer och familjemedlemmar vilket ställer höga krav på intensivvårdssjuksköterskan. Här åligger det intensivvårdssjuksköterskan att främja familjens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Det finns olika förutsättningar och utmaningar som intensivvårdssjuksköterskan ställs inför i mötet med familjen. Forskning visar på att det är gynnsamt både för patienten och för familjen att inkluderas i vården. Intensivvårdssjuksköterskan kan se familjen som en resurs, som en samtalspartner eller som en utmaning. Det är mötet med familjen som är komplext och måste beaktas utifrån var familjen befinner sig. Begränsad forskning finns som visar på intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden av patienten.

  Syftet med denna studie var därför att undersöka intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden. En kvantitativ ansats i form av en postenkäts undersökning valdes och urvalet gjordes med ett bekvämlighetsurval. Fyra intensivvårdsavdelningar med sex till tio vårdplatser, på fyra olika sjukhus inom Västra Götaland och Region Halland valdes ut. Totalt delades 88 enkäter ut, 22 enkäter per avdelning och svarsfrekvensen uppgick till 82%. Studiens resultat visar på en genomgående positiv inställning hos intensivvårdssjuksköterskan till familjens betydelse i omvårdnaden undantag av att inbjuda familjen i patientens personliga omvårdnad som inte skattades fullt lika positivt. Signifikanta skillnader mellan intensivvårdssjuksköterskans inställning till familjens betydelse i omvårdnaden av patienten sågs mellan de olika intensivvårdsavdelningar som undersöktes. Här skulle det finnas utrymme för att forska vidare med utökade eller andra metoder, för att studera vilka faktorer som påverkar till att det skiljer mellan intensivvårdssjuksköterskornas inställning till familjens betydelse i omvårdnaden av patienten.

 • Johansson, Helena
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskors upplevelse av sin roll som handledare för sjuksköterskestudenter ur ett pedagogiskt perspektiv2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppdraget som sjuksköterska ingår det bland annat att vara handledare åt studenter under VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att studenterna ska kunna sammanfläta teori och praktik behöver handledaren vara väl förtrogen med sjuksköterskeyrket och den vårdvetenskapliga disciplinen. Sjuksköterskan bör vara en bra pedagog för att kunna skapa bra inlärningsmiljö för studenten.

  Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever sin handledarroll ur ett pedagogiskt perspektiv vid handledning av sjuksköterskestudenter på grundutbildning. Metoden är en kvalitativ studie som bygger på sex öppna intervjuer av informanter inom primärvård och slutenvård. Analysen är en induktiv innehållsanalys enligt Elo&Kyngäs.

  Resultatet visar att informanterna inte reflekterar över sin pedagogiska roll som handledare i det dagliga arbetet. Informanterna upplevde sig sakna pedagogisk kunskap och redskap eftersom de inte uppfattat att pedagogik ingått som ämne i deras grundutbildning till sjuksköterska. Under intervjuerna beskrevs positiva men även negativa aspekter som påverkar uppdraget som handledare. Hälften av informanterna har handledarutbildning. Samtliga informanter efterlyste mer kunskap om hur den pedagogiska handledarrollen kan utvecklas. Att dra några generella slutsatser av studien är svårt då underlaget till studien är litet och mer forskning i ämnet skulle vara önskvärt.

 • Johansson, Johanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Larsson, Monica
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Överviktiga patienters upplevelser av bemötande från anestesisjuksköterskan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att människor med övervikt kan utsättas för olika situationer i samhället som upplevs som sårande och diskriminerande. Det finns studier som visat att hälso- och sjukvårdspersonal kan ha en negativ attityd mot överviktiga. Anestesisjuksköterskan har en framträdande roll i kontakten, eftersom hen möter patienten som ska opereras i den perioperativa fasen. Syftet med studien var att undersöka överviktiga patienters upplevelser av bemötande från anestesisjuksköterskan i samband med operation. Metoden var kvalitativ med semistrukturererade intervjuer som analyserades med innehållsanalys. Resultatet mynnade ut i huvudkategorierna ”bemötande” och ”min kropp”. Studien visade att de allra flesta informanter upplevde bemötandet som mycket bra. Det har inte funnits något missnöje över bemötandet på grund av övervikt. Bemötande som inte varit bra, beror inte på övervikten utan kunde ha drabbat en normalviktig patient. I kontakter med primärvården upplevde informanter att de inte blev trodda och att sjukvården inte förstod överviktens komplexitet.

 • Lönnstig, Matilda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Österberg, Emilia
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Trygghet är ett mål: Hur sjuksköterskor upplever samarbete och delaktighet vid konsultation med mobil intensivvårdsgrupp2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stor utmaning för hälso- och sjukvården är att på bästa sätt hantera den stora mängd svårt sjuka patienter som är inneliggande på sjukhus. Mobila Intensivvårdsgrupper arbetar på många sjukhus runt om i Sverige med att hjälpa avdelningspersonal att bedöma och stabilisera patienter på plats samt att identifiera patienter som eventuellt kan komma behöva vårdas på en högre vårdnivå. För att identifiera dessa patienter behövs ett gott samarbete med vårdavdelningspersonalen. Med hjälp av olika bedömningskriterier kan vårdavdelningspersonalen tidigt notera signaler på att patienten försämras. Tidigare forskning har belyst att ett gott samarbete kan stärka de involverade i vårdandet, få dem att känna sig delaktiga och ge ett snabbare omhändertagande av patienten vid försämring.

  Syftet med studien var att undersöka och jämföra hur intensivvårdssjuksköterskor och avdelningssjuksköterskor upplever samarbete och delaktighet vid MIG-konsultation. En kvantitativ metod har valts utformad som en surveyundersökning med webbenkäter. Studien visar att upplevelsen av MIG skattas som generellt mycket god. De flesta upplever att MIG-konsultationer ökar deras kunskap om diagnostik och åtgärder vid akuta försämringar hos patienter. Resultatet i studien tyder på att ju större erfarenhet avdelningssjuksköterskor har i yrket och av MIG-konsultationer desto mer positiv var deras upplevelse och desto säkrare och mer delaktiga kände de sig. Intensivvårdssjuksköterskor upplever sig generellt mer delaktiga än avdelningssjuksköterskor i beslutsfattande frågor. Lägst delaktighet upplevde avdelningssjuksköterskor i fråga om vårdnivå hos patienten. Samarbetet tycks för det mesta fungera bra. För att förbättra samarbetet föreslås teamöverskridande dialog kring de olika personalkategoriernas funktioner, förmågor och arbetssituationer. Studien skulle kunna användas som ett underlag för vidare diskussion kring dessa frågor för att ytterligare förbättra teamarbetet vid MIG och därmed öka patientsäkerheten.

 • Pershamre Wictorsson, Rebecca
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Distriktsköterskans bedömning av mammor i riskzonen förpostpartum depression: En kvalitativ intervjustudie om vårdmötet i hemmet eller på barnavårdcentralen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Postpartum depression är psykisk ohälsa som drabbar mer än var tionde kvinna i Sverige. Tidigare studier har även visat att distriktsköterskans vårdmöten med nyblivna mammor på barnavårdscentralen är betydande. Låg bemanning inom barnhälsovården har rapporterats. Syftet med studien är att beskriva distriktsköterskans vårdmöte med nyblivna mammor på barnavårdscentralen och i hemmet för att kunna bedöma risken för postpartum depression. För att genomföra studien har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Sju distriktssköterskor med varierande erfarenhet ingår. Datamaterialet har analyserats med innehållsanalys som resulterade i följande fyra generiska kategorier: Fokus på familjen, Arbeta förebyggande, Öppet förhållningsätt och Tvärprofessionellt arbete. Huvudkategorin beskrivs som Ett försiktigt förhållningssätt som inkluderar hela familjen och bygger på tvärprofessionell samverkan.

  För att uppmärksamma små och tidiga tecken på ohälsa hos mammor i riskzonen för postpartum depression krävs ett vårdande förhållningssätt som karaktäriseras av försiktighet och varsamhet i vårdmötet. Hela familjen inkluderas på ett naturligt sätt från första mötet på barnavårdscentralen eller i hemmet. Förhållningssättet bygger på tvärprofessionell samverkan där distriktssköterskan samarbetar med kollegor som representerar olika specialistkompetenser och beslut tas i samförstånd. Centralt är att skapa en inbjudande miljö för att möjliggöra ett vårdande möte. Slutsatsen är att distriktsköterskans möte med mammor i riskzonen för postpartum depression kräver kollegialt stöd för avgörande beslut. Stress och en tung arbetsbörda i kombination med oro för att missa tecken på psykisk ohälsa hos mammor i riskzonen har synliggjorts.

 • Rosén, Aksel
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kan ett hälsofrämjande ledarskapsprogram främja autentiskt ledarskap hos chefer i vård och omsorg?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med ett mål att förbättra ledarskapet använder ett stort antal verksamheter diverse ledarskapsutbildningar. Målet med ledarskapsutbildningarna var att förbättra chefers hälsofrämjande ledarskap. Kan chefer verka hälsofrämjande och då skapa en bättre arbetsmiljö kan detta bland annat ge gynnsamma effekter på minskat behov av nyrekrytering. Autentiskt ledarskap har tidigare visat sig ha positiva effekter på medarbetares hälsa och kan ses som en typ av hälsofrämjande ledarskap. Syftet med denna interventionsstudie är att studera om det hälsofrämjande ledarskapsprogrammet främjar ett autentiskt ledarskap. Metoden har varit att analysera en interventionsgrupps självskattade effekter på sitt autentiska ledarskap i förhållande till en kontrollgrupp. Detta har skett i områdena självmedvetenhet, relationell transparens, balanserad processhantering och internaliserat moraliskt perspektiv med det beprövade instrumentet Authentic Leadership Questionnaire (ALQ). Analysen har genomförts med den statistiska metoden ANCOVA.

  Studiens deltagare var chefer inom vård och omsorg som studerat vid en hälsofrämjande ledarskapsutbildning. Av de 86 deltagarna ingick 42 i interventionsgruppen och 44 i icke-lika kontrollgruppen. Inget av de analyserade områdena visade på någon signifikant förbättring efter genomgången intervention även om resultatet får relateras till problemet med reliabiliteten. En bidragande orsak till avsaknaden av ett signifikant resultat kan vara bristande reliabilitet i instrumentet som användes. Slutsatsen är att det inte har kunnat identifierats någon signifikant inverkan på deltagarnas förmåga att utöva ett autentiskt ledarskap.

 • Strandberg, Annika
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Palliativ vård ur patientens perspektiv: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med palliativ vård menas att inriktningen på vården är att lindra symptomen, möjligheten att bota sjukdomen finns inte längre. Läkaren ska då försäkra sig om att livsuppehållande behandlingar inte längre kan påverka sjukdomsförloppet, ta största möjliga hänsyn till patientens önskemål och ta det avgörande beslutet att avsluta eller avbryta en livsuppehållande behandling. Palliativ vård är på många områden numera utbyggd till avancerade hemsjukvårdsteam. Tidigare studier har i huvudsak fokuserat på anhöriga eller vårdpersonal och då särskilt sjuksköterskans upplevelser av att vårda palliativa patienter. Därför är det viktigt att tydliggöra patientperspektivet.

  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva befintlig forskning om hur patienter inom palliativ vård upplever den sista tiden i livet. Metoden som använts är litteraturstudie och resultatet är funnit i 10 vetenskapliga artiklar. Resultatet redovisas med hjälp av fyra kategorier; Hopp och hopplöshet, Mening och maktlöshet, Tillgänglighet och ensamhet samt Acceptans. Slutsatsen är att den som är allvarligt sjuk och står inför döden bör mötas och behandlas av palliativ vård som grundas i hopp, mening, tillgänglighet och acceptans. För att förbättra den sista tiden i livet för patienten inom palliativ vård när det gäller bevarad värdighet finns det, med stöd i studiens resultat, specifika aspekter att beakta. Patienten bör delta i sin vård så långt det är möjligt; Hopp är inte alltid kopplat till bot; Vårdarna bör underlätta sociala kontakter; Vårdarna bör vara tillgängliga, även när det inte finns något att säga; Allvarlig information bör ges stegvis; och Teamarbete med flera olika professioner.

 • Tahhan, Burhan
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  The impact of authentic leadership on the work environment and patient outcomes in hospital settings: A literature study2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In Sweden, turnover among healthcare professionals is a significant problem in hospital settings. Efficient leadership of healthcare professionals is vital for enhancing the quality and integration of healthcare. Authentic leadership (AL) is a relational leadership style instigated from the field of positive organizational conduct and is asserted to advocate healthy work environments that impact healthcare professional’s efficiency and positive organizational outcomes. This master’s thesis aims to describe the impact of AL on the work environment and patient outcomes in hospital settings. The method is a literature study. Peer-reviewed English or Swedish articles that examined the impact of AL on the work environment and patient outcomes in hospital settings were selected from seven databases. Quality appraisal, data extraction, and analysis were accomplished on the included studies. A total of 26 articles (n=24 quantitative, n=1 qualitative and n=1 mixed method) satisfied the inclusion criteria. Results were evaluated according to the literature review content analysis.

  Findings support positive relationships between AL and increased optimism and trust among healthcare professionals, job satisfaction and turnover, patient care quality, structural empowerment, and work engagement. Findings were, therefore, consistent with AL theory. Future studies using more diversity in research themes, settings, study populations, organizations, job areas, geographic origins, and theory context are merited. People in positions of influence in healthcare settings and healthcare practitioners can use the findings of this study as a guide to increase awareness of the processes by which AL promotes positive outcomes in the workplace.

 • Zabihi, Mehri
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Esmaili, Parichehr
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Den vuxna patientens upplevelser kring vad som främjar och hindrar egenvård hos patienter med diabetes typ 2: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Diabetes typ 2 medför oftast förhöjda blodsockernivåer och om sjukdomen inte behandlas kan allvarliga komplikationer uppstå. Egenvård är mycket betydelsefullt för att bibehålla en jämn blodsockernivå. Livsstilsförändringar kan behöva göras vilket kan vara en stor utmaning för patienten. Sjuksköterskan har ett ansvar i att fungera som stöd samt ge god kunskap och försöka motivera patienter till god egenvård och därmed förebygga komplikationer. Även anhöriga utgör ett viktigt stöd och har en roll till att bidra till patientens förmåga att utföra egenvård.

  Syftet med studien är att beskriva den vuxna patientens upplevelser kring vad som främjar och hindrar egenvård hos patienter med diabetes typ 2. En litteraturstudie gjordes och 15 artiklar analyserades med hjälp av Fribergs modell. Resultatet visade både hindrande och främjande faktorer som påverkar egenvård. Faktorerna bestod av familj och sociala nätverk, kunskap, motivation och sjuksköterskans roll. I diskussionen diskuteras familj och sjuksköterskans stöd samt kunskap och motivation och det påvisas hur en fungerande egenvård främjas av dessa faktorer. Sjuksköterskans ansvarsroll för att patienten ska kunna göra livsstilsförändringar som krävs för patientens sjukdom och därmed bidra till en hållbar utveckling i vården, synliggörs.

 • Andréasson, William
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Oxelman, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Universitetsstyrning: upplevelser, värderingar & konsekvenser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har till syfte att belysa universitetslektorers och professorers upplevelser av- och attityder till den bedrivna verksamhetsstyrningen inom universitetet vi undersökt. Arbetet är en kvalitativ ansats och en intervjustudie, med teoretiska utgångspunkter i nyinstitutionell-, skandinavisk institutionell teori och Michel Foucaults maktteori. I resultatet framkommer en nyanserad uppfattning av verksamhetsstyrningen hos intervjupersonerna. Styrningen uppfattas som nödvändig och i viss mån legitim av intervjupersonerna, men det finns värderingsmässiga motsättningar avseende de forskningsinsatser som belönas inom verksamheten. Här framkommer det från flera intervjupersoner att den forskning som belönas är sådan som på grund av universitets formella struktur inte når ut till allmänheten, vilket är viktigt för de flesta intervjupersonerna. Intervjupersonerna riktar även kritik mot den nuvarande externa finansieringen av forskningen. I övrigt upplevdes arbetet som fritt av respondenterna, även om de gav uttryck för att det förekommer en högre grad av kontroll och hierarkiskt bestämmande idag än tidigare.

  Sammanfattningsvis kan det sägas att intervjupersonerna inledningsvis under intervjuerna hävdat en god samstämmighet med verksamhetsstyrningen och deras egna värderingar, men att värderingsmässiga skillnader uppdagats under intervjuns gång. Viktiga slutsatser vi dragit är att det tycks föreligga en skillnad mellan vad som för forskarkarriären framåt och vad som är av intresse för vissa av våra intervjupersoner. De arbetsresultat som värderas av ledningen inom universitetet är alltså inte fullständigt synonymt med de resultat våra intervjupersoner själva värderar. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt i Foucaults maktteori betraktar vi konsekvenserna av den nuvarande verksamhetsstyrningen som att forskare styrs efter ett snävt forskningsparadigm. Inom detta paradigm blir forskningsresultat svårligen tillgängliga för allmänheten och forskare som värderar samhällstillvändhet inom arbetet kan tänkas uppleva en konflikt. Då mellan forskning som meriterar och forskning som upplevs betydelsefull.

 • Lundvall, Jennie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Selin, Melker
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Det enda som krävs är rätt mätmetod: En intervjustudie om HR-representanters uppfattning om och inställning till mätning av humankapital2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetsmarknaden har gått från att vara industrifokuserad till att bli tjänstefokuserad där individen och dess kompetenser står i fokus. Arbetstagaren och dess inneboende kompetens blir därav organisationens viktigaste resurs. Strukturförändringarna på arbetsmarknaden har även bidragit till att HR-arbetet upplevt ett behov av att genomgå strukturella skiften. För HR- avdelningar innebär detta en stor förändring i arbetet, både gällande arbetssätt och arbetsfokus, där rationella mätbara modeller får växande betydelse i det värdeskapande arbetet. Dock framkommer tendenser i tidigare forskning att aktiviteten med att mäta humankapital kan vara komplicerad. Med denna bakgrund anser vi det intressant att studera fenomenet av en ökad efterfrågan av ett mätbart resultat ur ett HR-perspektiv. För att kunna analysera studiens empiri används tidigare forskning som relaterar till fördelar, nackdelar och svårigheter med att arbeta med personalnyckeltal. Vidare understryker tidigare forskning aspekten av att olika organisationer verkar inom olika kontextuella förutsättningar. Det teoretiska ramverket som appliceras relaterar till de normativa managementteorierna kring det moderna personalarbete, HR-transformationen samt nyinstutionalismen med dess legitimerande kravställningar.

  Syfte: Syftet med denna studie är att på ett övergripande plan undersöka användningen av och inställningen till personalnyckeltal. Med utgångspunkt i studiens övergripande syfte avser studien urskilja och beskriva om/hur HR- medarbetare använder sig av metoder för att mäta humankapital. Studien avser vidare utforska vilka konsekvenser HR-avdelningar inom organisationer upplever av att det idag efterfrågas ett mer mätbart värdeskapande inom organisationen. Avslutningsvis ämnar studien försöka förstå HR-funktionens förhållande till personalnyckeltal utifrån institutionaliserade normer. 

  Metod: För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts. Detta har skett genom sex stycken semistrukturerade intervjuer med HR-representanter från olika organisationer.

  Slutsats: Studiens resultat visar att samtliga HR-representanter använder sig av personalnyckeltal. Ingen förhåller sig kritisk till varför mätaktiviteter implementeras i HR arbetet. Detta kan tolkas som att det har blivit en legitimerad arbetspraktik även inom HR- arbetet. Vidare framhålls aspekter av interna och externa organisatoriska kravställningar till ett tydligt värdeskapande för HR-avdelningen leder till större utrymme och högre status inom organisationen.

 • Rossen, Malin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  CSR – relationen mellan tanke och verklighet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Corporate Social Responsibility (CSR), det vill säga företags samhälleliga ansvar, har diskuterats under flera decennier. Trots det råder det fortfarande en tvetydighet kring vad det sociala ansvarstagandet egentligen innebär. Samtidigt har CSR har institutionaliserats som organisationskoncept och kommuniceras externt i organisationers strävan efter legitimitet. Det finns dock flera institutionella faktorer som kan inverka på organisationers benägenhet att agera ansvarsfullt, såsom etablerade lagar, regler, finansiella resurser och normativa uppmaningar i organisationers omgivning.

  Föreliggande studie syftar till att undersöka hur ett ledande företag inom färgtillverkningsindustrin uppfattar CSR och hur konceptet tar sig i uttryck i den dagliga verksamheten. Därtill syftar studien till att ge förklaringar till hur fallföretagets hållbarhetsarbete kan förstås i relation till färgtillverkningsbranschens omgivning, samt bakomliggande motiv till att arbeta med CSR. Studien nyttjar nyinstitutionell teori som teoretisk referensram tillsammans med institutionella faktorer som antas ha inflytande på viljan att arbeta med socialt ansvarstagande, samt olika former av organisatorisk legitimitet. Med hjälp av ett kvalitativt angreppssätt i form av intervjuer och textanalys utforskas hur CSR-konceptet uppfattas och tar sig i uttryck hos en framstående aktör inom färgtillverkningsindustrin. Studiens centrala resultat visar på att fallföretaget tycks använda CSR som ett legitimerande verktyg genom att externt kommunicera hållbarhet vilket främst uttrycks genom ökad miljöhänsyn i den dagliga verksamheten. Vidare visar studien på att färgtillverkningsindustrin anpassar sig till en teknisk och en institutionell omvärld genom anpassning till såväl lagar, regler, konkurrenter, kunder samt rådande normer och värderingar i samhället. Resultatet visade emellertid ett starkare beroendeförhållande till en teknisk omvärld mot bakgrund av kostnadseffektiviseringar för att därigenom nå lönsamhet. CSR-arbete tycks således i första hand implementeras mot bakgrund av ekonomiska och ekologiska drivkrafter.

 • Urheim, Therése
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Äärlaht, Louise
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Jag tror inte att vi kvinnor behöver mer uppmärksamhet än någon annan men vi behöver lika mycket": En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att arbeta som minoritet inom Polismyndigheten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to investigate women's career opportunities and experiences of working at the police authority, which is a male-dominated organization. In the presentation of the study, we have chosen to describe empirical data from the respondents own perspective and then link the representations with theories of organizational and gender structures that can explain the police authorities' hierarchies and division of labor. The essay is based on a qualitative approach and the collected material is presented on the basis of interviews that we have done with six women who work in different places within the police authority. The result indicates that women's experiences within the Police are similar to each other even when they are at different departments and hierarchical levels. The women's experiences show that there are obstacles and difficulties for them in the organization. They are underrepresented and do not constitute the ideal police based on masculinity. They should be able to work and be accepted in the organization in a similar way to their male colleagues. The women often take a greater responsibility for the family, which thus affects their careers and professional status. The result of the study has been able to strengthen our own understanding and demonstrated that masculinity is the norm within the authority.

 • Arwidsson, Viktoria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hedenquist, Victoria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "Jag äger mitt liv": En studie om fastighetsmäklares erfarenheter av gränslösa arbetsvillkor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The emergence of an increasingly flexible working life has contributed to the gradual reduction of the boundaries between work and leisure. At the same time digitization has made it possible for a constant connection and with the help of various technological aids. Individuals can now work anywhere and at any time. This means that responsibility is attributed to the individual himself being the one who controls and structures his work. At the same time we have increased competition, that demands better availability and a customer service in world class.

  This study aims to investigate whether a borderless work turns out for real estate agents at two offices. With help of Goffman's dramaturgical perspective, Hochschild's theory of emotional work and Foucault's theory of self-disciplined governance, we have analyzed our empirical data. Furthermore, we have started from previous research that concerns flexible work, recovery, influence of technology, roles and the boundary between working time and leisure time. We started from a qualitative method and conducted 8 semistructured interviews. The result showed that the real estate brokerage profession in a large extent includes borderless work. At the same time it is a profession that requires a skilled “actor” to be able to respond to the customers. The constant accessibility is a factor that everyone experiences in different ways and has therefore developed strategies to be able to handle this. Women felt less confident in their profession compared to men, based on that costumers often questioned women’s knowledge. Furthermore, the different experiences and strategies may be based on whether the respondents relate to the professional role's requirements or not.

 • Brandén Persson, Caroline
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lennartsdotter, Signe
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att hänvisa patienter till annat färdsätt än ambulans: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är en utmaning för ambulansorganisationen att möta det akuta vårdbehovet som förekommer i vårt skiftande samhälle. Det ställs ett ökat krav på ambulanssjuksköterskans bedömningsförmåga, för att vägleda patienten till fortsatt vård inom olika vårdnivåer på ett patientsäkert vis. Ambulanstransporter som ej är befogade är ett betydande problem. Inom Västra Götalandsregionen hänvisar ambulanssjuksköterskan patienter till alternativa färdsätt med vårdkedjan SAMBand. Målet är att frigöra ambulansresurser på ett patientsäkert sätt samt öka tillgängligheten av ambulansresurser i samhället.

  Syftet med denna studie är att beskriva ambulanssjuksköterskans upplevelse av att hänvisa patienten till ett alternativt färdsätt med hjälp av vårdkedjan SAMBand. En kvalitativ intervjustudie genomfördes på tre ambulansstationer i glesbygden inom SÄS. Bekvämlighetsurval användes för att rekrytera och intervjua ambulanssjuksköterskor. Antalet deltagare var 10 ambulanssjuksköterskor där yrkeserfarenheten sträckte sig mellan 6 till 28 år. Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att ambulanssjuksköterskan beskriver en så kallad magkänsla och erfarenhet som viktiga vid hänvisning till alternativt färdsätt. Möjligheten att hänvisa till vårdcentraler i underlaget SAMBand saknades, ett ökat mandat att neka patienter önskades. Frustration förekommer när ambulanssjuksköterskorna blev tvungna att transportera patienter utan vårdbehov. Ambulanssjuksköterskornas erfarenhet spelar en betydelsefull roll vid patientbedömningen, vilket kunde betraktas som både positivt och negativt. Möjligheten om att neka patienter ambulanstransport som sista utväg bör vidare undersökas för att istället hänvisa till SAMBand. Det ses en fördel för både patienten och ambulansorganisationen av att inkludera vårdcentraler i SAMBand samt att underlaget bör tydliggöras.

 • Bäckström, Marie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ollila, Amanda
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där föräldrar har psykisk ohälsa: En intervjustudie från flera pediatriska vårdverksamheter2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barnsjuksköterskor möter allt oftare föräldrar med psykisk ohälsa. Med ökad frekvens av psykisk ohälsa, ökar kraven på barnsjuksköterskors kompetens att i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa möta dem utifrån de förutsättningar som finns. Syftet var att undersöka barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där föräldrar har psykisk ohälsa. Studien genomfördes med kvalitativ design. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008).

  Resultatet är uppbyggt av huvudkategorin; “För ett professionellt bemötande och omhändertagande av föräldrar med psykisk ohälsa har inre utveckling och yttre tvärprofessionellt stöd en betydande roll”, vilken belyser informanternas upplevelser av hur yrkeserfarenhet, i kombination med stöd från kollegor och gott samarbete med övriga instanser som arbetar med barn som målgrupp, har stor betydelse för hur möten med föräldrar med psykisk ohälsa upplevs. Värdet av att som barnsjuksköterska arbeta familjefokuserat framkom. Att skapa ett vårdande möte där föräldern har upplevelsen av att bli sedd och bemött ur ett livsvärldsperspektiv upplevs betydelsefull för en god omvårdnadsrelation som gynnar barnet. Ömsesidig tillit, empati, respekt och öppen kommunikation är av stor vikt för att generera upplevelsen av, att som ett team, samarbeta för att uppnå bästa möjliga omvårdnad om barnet.  Inför mötet med föräldrar med psykisk ohälsa upplevde barnsjuksköterskor ibland att kunskapsbrist avseende innebörden av psykiatriska diagnoser kunde försvåra mötet, på grund av tveksamhet kring förhållningssätt och bemötande.

 • Caperman, Joakim
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Svanström, Emma
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Spelar arbetsmiljön någon roll i ambulanssjukvården?: En kvantitativ enkätstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ambulansverksamheten skiljer sig från andra organisationer där sjuksköterskor arbetar. Varje bil skall bemannas med minst en sjuksköterska som vanligen har högst medicinskkompetens och således ansvarar för vården av patienten. Sjuksköterskan i ambulanssjukvården ställer höga krav på sig och måste agera smart och effektivt för att hjälpa patienten och dess anhöriga. Arbetsmiljöverkets författningssamlingar som reglerar verksamheten kan ibland vara svårtillämpad då andra lagar gäller samtidigt och vanligen prioriteras patientsäkerheten först. Arbetsmiljön påverkar personalen fysiskt och psykiskt. Patienter påverkas negativt av dålig arbetsmiljö. Feedback, återhämtning mellan uppdragen och samtal om dilemman som ambulanspersonalen ställs inför anses av vikt för att arbetet ska kunna fortskrida.

  Syftet är att undersöka arbetsmiljön hos sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården och eventuella skillnader mellan ambulansstationer, ålder och erfarenhet, kön och utbildningsnivå. En Kvantitativ metod användes och en prospektiv tvärsnittsstudie genomfördes. Datainsamling skedde via webbaserade anonyma enkäter besvarade av sjuksköterskor inom ambulansverksamheten i Göteborg. Resultatet analyserades i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) och visade att där Mann-Whitney U-test, variansanalys (ANOVA), Post Hoc Turkey test och Spearman’s rangkorrelationstest (rho). personalen skattade sin arbetsmiljö som ganska bra. Det som fanns statistisk signifikant skillnad för var ålder, erfarenhet och examensår som sjuksköterska där äldre var mindre spända och nervösa i sitt arbete. Ingen statistisk signifikant skillnad återfanns mellan könen eller mellan de olika ambulansstationerna. Det anses vara av vikt att arbeta med teamet och teambuilding ses som stärkande av teamet vilket ger ett effektivare patientarbete och en bättre vård. För att fortsätta bibehålla ett gott arbetsklimat krävs arbete ifrån ledingen som stöttar, engagerar och intresserar sig för sin personal och deras arbetsmiljö.

 • Carli, Annelie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Hermansson, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  När hotet blir verklighet - Ambulanspersonals upplevda erfarenheter av att agera vid situationer med pågående dödligt våld: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Pågående Dödligt Våld har blivit ett allt mer diskuterat ämne inom ambulanssjukvården den senaste tiden. Det framkommer att en ökad hotbild har utvecklats över Europa och med detta ökar kravet på sjukvården gällande förberedelse och kunskap inom ämnet. Det kan röra sig om en eller flera gärningsmän som genomför ett brott med hjälp av vapen eller fordon och ofta är händelsen över inom 15 minuter. Som ambulanspersonal finns en risk att råka ut för en PDV-situation och denna studies syfte var att belysa ambulanspersonals erfarenheter av agerande i en situation med pågående dödligt våld. För att svara till studiens syfte valde författarna att använda sig av en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Under studiens gång intervjuades sex personer, varav två kvinnor och fyra män och därefter transkriberades och sammanställdes intervjuerna för att ett resultat skulle kunna framarbetas.

  Resultatet framställdes efter granskning med hjälp av Elo och Kyngäs (2008) mall för kvalitativ innehållsanalys och redovisades därefter genom fyra huvudkategorier och tio subkategorier. Resultatet visar på att den ambulanspersonal som agerat i en PDV-situation var nöjd med sin egen och sina kollegors insats, men känner en fortsatt oro över att behöva agera i en liknande situation igen. En utmaning finns därför i att försöka skapa en trygghet kring fenomenet med hjälp av ytterligare mental och praktisk utbildning.

 • Carlström, Filip
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kjerf, Isak
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  "…det bästa sättet att inte göra något fel, är att inte göra någonting": En kvalitativ studie av Arbetsbetsförmedlingens verksamhetsförändring2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish Public Employment Service is responsible for maintaining a well organized public labor market through match-making of jobseekers and employers. The Swedish Public Employment Service is a government run authority whose mission is assigned by the Swedish parliament. The authority’s functionality within the Swedish public labor market has been questioned by parliament and news-media alike and they are now facing a wide organizational change within the authority. An organizational change they choose to call the renewal journey, whose purpose is to adapt to the Swedish public labor market. The aim with the thesis is to increase the understanding of The Swedish Public Employment Service´s handling process and to examine how a new processing process will be received within the business of The Swedish Public Employment Service.

  Our collected empirical data comes from eight semi structured interviews. Analysis of the empirical data shows how the renewal journey will make The Swedish Public Employment Service a more effective authority through the implementation of digitalization and standardization within their match-making process. The thesis applies a theoretical framework based on New Public Management, Institutionalization and Taylorism to analyze the organizational change that The Swedish Public Employment Service is undergoing. Furthermore the thesis use earlier research closely linked to digitalization, how to create more effective organizations and standardization.

  Our conclusion is primarily that the Swedish Public Employment Service needs to undergo the Renewal journey as a mean to adapt to the evergoing changes within our society and to meet public demand.

 • Dackander, Nadine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wejlerud, Jennifer
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Engagemang i sikte: En intervjustudie om hur förskolechefer förmedlar ett medarbetarengagemang2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro är vanligt förekommande inom kommunala verksamheter och däribland inom utbildningsförvaltningarna. En specifik kommun med denna problematik har den senaste tiden försökt att komma till rätta med problemet genom att försöka öka medarbetarengagemanget. En förhoppning fanns i organisationen att genom ökat medarbetarengagemang skapa en bättre social hållbarhet. Denna studie syftar till att studera hur förskolecheferna i en kommunal verksamhet skapar förutsättningar för att ett medarbetarengagemang ska möjliggöras i organisationen. Förskolans verksamhet och förutsättningar har studerats genom tidigare forskning för att klargöra hur arbetssituationen ser ur för pedagogerna. Denna arbetssituation som visat sig vara tuff för pedagogerna har skapat konsekvenser för förskolecheferna i sitt arbete med medarbetarengagemang. Det har även studerats vilket stöd förskolecheferna kan komma att behöva för att göra det möjligt. Sex förskolechefer i den kommunala verksamheten intervjuades i studien. Genom kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär har empiri samlats in och sammanställts tillsammans med teorier som krav-kontrollmodellen samt Alvessons traditionella Lewins trestegsmodell om förändringsprocesser. Tidigare forskning inom området engagemang har även tillämpats för att kunna förklara upplevelsen hos förskolecheferna.

  Studien visar att förskolecheferna arbetar i linje med vad forskning anser bidrar till ökat engagemang. Det framkom att verksamheten inom förskolan tenderar att skapa rollkonflikter för förskollärare då de får svårigheter att prioritera sin tid för administrativa uppgifter samtidigt som de ska finnas där för sina barngrupper. Det visade sig även att stram ekonomi och bristande tid försvårar förskolechefernas möjlighet till att engagera sina medarbetare. Av resultatet framgår det att förskolecheferna anser att deras närvaro är viktigt för medarbetarna och därmed måste även antal medarbetare per chef beaktas av kommunen då förutsättningarna mellan de olika förvaltningarna skiljer sig. Det framkommer också skilda meningar från förskolecheferna gällande ett arbetssätt med tydligare ramar gentemot frihet under ansvar. Därav anses medarbetarengagemang vara ett komplext arbete för en organisation att arbeta med då alla individer engageras av olika saker vid olika tillfällen.

 • Dahlström, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Stomberg, Viktoria
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Utveckling, nyckeln till arbetstillfredsställelse och motivation i arbetet?: En kvalitativ studie utifrån ett medarbetarperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats genomförs på uppdrag av en arbetsgivare. Huvudfokus i denna kandidatuppsats är vad som genererar arbetstillfredsställelse och motivation hos medarbetarna på en kundsupportavdelning. Den specifika avdelningen har högre personalomsättning än resterande avdelningar inom organisationen. Teoretiska utgångspunkter är att medarbetare som känner arbetstillfredsställelse och är motiverade i sitt arbete är mer benägna att stanna i sina arbetsroller. Det påverkar även medarbetarnas välmående, prestationer, utveckling och således organisationens framgång. Motivation skapas utifrån yttre och/eller inre faktorer och baseras på i vilket syfte en individ väljer att handla för självförverkligande eller givet ett förväntat resultat och mål. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med sjumedarbetare på avdelningen.

  I resultatet framgår det utifrån medarbetarnas upplevelser att de främsta faktorerna som bidrar till arbetstillfredsställelse är goda interpersonella relationer, stöd och möjlighet till utveckling. Vidare framgår det att medarbetarna främst motiveras av ansvar, bekräftelse, arbetsrelaterade mål och framförallt av att utvecklas. Medarbetarna beskriver en positiv bild av organisationen och avdelning i stort som uppfyller faktorer som är viktiga gällande arbetstillfredsställelse och motivation. Brister beskrivs vara begränsadvariation och utveckling i själva arbetsuppgifterna som stundtals upplevs vara omotiverade. För organisationen kan detta tänkas innebära en utmaning då kundsupport och dessarbetsuppgifter karaktäriseras av enformighet och stagnation som hämmar utveckling. I studien har det framgått att trots arbetsuppgifternas karaktär är arbetstillfredsställelsen högberoende på utmärkande faktorer som kan tänkas kompensera bristerna under en viss tid, dock inte som en långsiktig lösning. Arbetsrelaterade insatser kring utveckling är därför avgörandeför avdelningen för att medarbetarna ska se sin situation inom arbetsrollen/avdelningen som långsiktig.

 • Eklund, Claes
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Qvarnström, Anna-Karin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att möta och vårda patienter som försökt ta sitt liv: Kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett stadigt växande problem inte bara i världen utan även i Sverige. Psykisk ohälsa kostar samhället oerhörda mängder pengar, men är även fruktansvärt för den som drabbas och de personer som finns i dess närhet. Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som innefattar allt från lindrig oro till svåra psykiatriska tillstånd. Om personer som drabbas inte får den hjälp de behöver i tid kan den psykiska ohälsan mynna ut i självmordsförsök eller i värsta fall självmord. Så många som 1200 personer om året tar sitt liv i Sverige. Det motsvarar cirka 3 självmord om dagen. Ambulanssjuksköterskor kommer träffa dessa personer prehospitalt och ska bemöta och vårda dessa patienter. Känner ambulanssjuksköterskan sig trygg i mötet med dessa patienter? Upplever hen att kompetensen finns?

  Syftet med arbetet är att undersöka ambulanssjuksköterskans upplevelse av att vårda och möta patienter som försökt ta sitt liv. Metoden författarna valt är en kvalitativ intervjustudie. Åtta ambulanssjuksköterskor verksamma i Västra Götalandsregionen intervjuades. Av dessa åtta var fem kvinnor och tre män. Intervjuerna har granskats med hjälp av Elo & Kyngäs (2008) granskningsmall för kvalitativ innehållsanalys. Efter analysarbetet framkom 10 subkategorier och 4 huvudkategorier. Resultatet visar på att ambulanssjuksköterskorna som intervjuats upplever att självmordsbenägna personer är svåra att möta och bemöta. Svårigheten handlar till stor del om en upplevelse av bristande kunskap i kommunikationen med dessa patienter. I övrigt upplever de flesta informanter att de har den kompetens som krävs, men understryker att den kompetensen inte kommit från utbildning utan byggts av erfarenheter efter att vårdat många självmordsbenägna patienter. I diskussionen lyfts arbetets styrkor respektive svagheter. Slutsatsen är att det behövs mer utbildning för ambulanspersonal så de känner sig mer rustade att möta självmordsbenägna personer.

 • Eriksson, Helen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Windhage, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Postoperativ smärtlindring: samverkan mellan patientens behov och kulturen på arbetsplatsen: En intervjustudie om anestesisjuksköterskors erfarenheter av postoperativ smärtlindring2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att postoperativ smärta behandlas undermåligt och ibland kanske även godtyckligt. Så många som 30–80% av de patienter som genomgår kirurgi vittnar om måttlig till svår postoperativ smärta. Smärta är vida känt för att orsaka en rad negativa konsekvenser för den drabbade, både fysiskt och psykiskt. Det bidrar också till en nedsatt livskvalitet. En av anestesisjuksköterskans vårdande arbetsuppgifter är att lindra postoperativ smärta och syftet med studien var att belysa anestesisjuksköterskors erfarenheter av postoperativ smärtlindring. Ansatsen var kvalitativ med intervjuer som grund och analysen gjordes genom induktiv innehållsanalys.

  Resultatet visade att anestesisjuksköterskorna ansåg att den postoperativa smärtlindringen är beroende av att ha patienten i fokus genom att planera utifrån individuella behov och att vara patientens ombud. Förmågan att känna med patienten samt att bedöma patientens smärta ansågs också utgöra centrala delar i utfallet av den postoperativa smärtlindringen. I studiens resultat framkom det att upplevelsen av att vara styrd av arbetsplatsens värderingar samt betydelsen av att arbeta i team har påverkan på den smärtlindring patienten får. Att ha brist på tid påverkade möjligheten att utvärdera den givna behandlingen. Att ha kunskap baserad på erfarenhet beskrevs vara en förutsättning för att kunna bidra till och främja en god postoperativ smärtlindring. I diskussionen reflekteras resultatet gentemot tidigare forskning. Planering, teamarbete och ökad kunskap bland yrkeskategorierna i den perioperativa vårdprocessen lyfts som viktiga faktorer för en bra postoperativ smärtlindring.

 • Ezennaya, Chidiogo
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Critical care Nurses Experiences of Taking Reports of Patients From Other Units2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The critical care unit (CCU) is a unit where different health care professionals work together to care for the patient efficiently. A lot of studies in the past have shown that good communication and transfer of information from one health care professional to the other is an essential aspect in the transfer of a patients care. Most of these studies are concentrated on the reporter or informant. Lapses in communication and information transfer could result in unnecessary suffering both for the patient and for the health care worker. There are very few studies on how well the recipient of the information or report understands or comprehends the information passed.

  The aim of this study was to illuminate the critical care nurses (CCN) experiences of receiving report of patients transferred from other units. A qualitative design was chosen and five CCNs in a particular CCU were interviewed. The analysis was done using the content analysis method. The analysis resulted in four main categories which are: The patient’s situation-a determinant factor, the work environment, communication deficit creates uncertainty and structure enhances report and ten subcategories. The findings showed that CCNs' experience a feeling of uncertainty as a result of lapses in communication and their work environment and its attendant distractions has a great influence on the quality of the report they receive. To ensure a good quality of care that promotes patient’s safety and job satisfaction, it would be necessary to address the factors that hinder effective communication during handover in nurses' education programs and clinical practices.

 • Gabrielsson, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Larsson, Ida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barn och deras föräldrar: En intervjustudie ur ett föräldraperspektiv2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att vårda sjuka barn är en utmaning för ambulanssjuksköterskan, det är ofta förknippat med oro och ångest på grund av de höga krav som ställs. Forskning har visat att föräldrarnas upplevelse av situationen har påverkan på hur barnet mår, vilket belyser vikten av att omhänderta både barn och föräldrar för att inge trygghet. Att vårda barn kräver ett helhetsperspektiv för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barnet. Det är problematiskt att trots vetskapen om föräldrarnas viktiga roll, saknas det forskning kring föräldraperspektivet i det prehospitala vårdmötet.

  Syftet med denna studie var därför att beskriva ambulanssjuksköterskans vårdmöte med barn och deras föräldrar, såsom det upplevs av föräldrarna. Genom en Facebookefterlysning har åtta föräldrar deltagit i kvalitativa öppna intervjuer. Materialet analyserades genom en innebördsanalys med induktiv, fenomenologisk ansats. I analysen framkom fyra innebördsteman utifrån ett vårdande förhållningssätt; Att närma sig följsamt eller slentrianmässigt; Att göra hela familjen delaktig men vårdaren bär hela ansvaret; Att förmedla kunskap och kontroll samt Att möta förälderns känslor och behov eller exkludera. I resultatet belyses blandade upplevelser där vårdarens förhållningssätt, kunnighet och förmåga att involvera hela familjen spelar stor roll. Genomgående framkommer det mellanmänskliga mötet, där ambulanssjuksköterskan har förmåga att se varje individs behov som förefaller vara väldigt varierande. Flera delar av resultatet stärks av tidigare forskning som dock till största del inte är utförd prehospitalt. Därför efterlyser författarna ytterligare forskning inom prehospital vård utifrån ett föräldraperspektiv.