1 - 23 of 23
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Sandberg, Kristofer
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Herbertsson, Louise
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Räcker erfarenheten till?: En intervjustudie om bemötande av utåtagerande beteende i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Beteendeproblem, som det utåtagerande beteendet inräknas i, tar sin grund i att barnet beter sig på ett sätt som inte följer samhällets normer och regler för vad som är accepterat. Orsaker till beteendet kan vara bland annat språkliga, fysiska eller känslomässiga. Arbetet med barn av denna problematik skapar ofta en frustration och känsla av otillräcklighet hos pedagoger. Problematiken i beteendet kan antingen ses som något hos individen eller hos verksamheten. När ett utåtagerande beteende sker spelar pedagogens bemötande stor roll. Att lätta på kraven, vara lugn och ge barnet tid är åtgärder som kan minska affekten hos barnet. Att ge stöd till dessa barn är viktigt. Det finns olika strategier för att bemöta beteendet, där pedagogerna bland annat kan avleda barnet som redan är i affekt eller arbeta förebyggande. Bemötandet som pedagogerna har mot barnen med utåtagerande beteende lägger grunden för att en inkludering eller exkludering sker i barngruppen. Vidare finns stöd att få internt via förskolechef och kollegor samt externt via specialpedagog och förskolepsykolog.

  Syfte

  Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några förskollärare resonerar kring sitt bemötande av, arbete kring och definition av barn med utåtagerande beteende.

  Metod

  I studien används kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer som redskap. Dessa val av metod och redskap var de lämpligaste för att besvara studiens syfte. Analysen skedde med kodning av transkriberad data. Studien tog hänsyn till de forskningsetiska kraven. Respondenterna i studien bestod av fyra förskollärare från två olika förskolor.

  Resultat

  Resultatet av studien visar att tids- och resursbrist anses vara ett hinder vid bemötande av utåtagerande beteende i verksamheten. Det går även att urskilja en upplevelse av komplexitet gällande diagnoser av barn. En av respondenterna belyser att diagnostisering av barn kan vara onödig om pedagogerna bemöter behoven på ett bra sätt. Respondenternas tidigare strategier av bemötandet bygger mestadels på egen erfarenhet snarare än kunskap om forskning på området och vikten ligger på att ha alla barns olikheter i åtanke. Samtal är enligt respondenterna centralt i arbetet med ett utåtagerande beteende, både för att skapa en enighet i arbetslaget och för att underlätta barnets inlärning. Den interna och externa samverkan fungerar bra, men det finns en önskan av ökad resurshjälp och en större satsning på barn i behov av särskilt stöd. Arbetet med utåtagerande barn anses många gånger vara komplext ochskapa frustration, men möjligheterna anses finnas i verksamheten för att skapa en förskola för alla.

 • Pitkänen, Joy
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vad leker ni?: Professionella pedagogers bemötande av flickor och pojkar i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundI bakgrunden behandlas genus och jämställdhetsbegreppen och tillhörande forskning för att skapa en förståelse för hur det påverkar bemötandet i förskolan. Vidare beskrivs bemötandet och några former av bemötandet som jag har valt att fokusera på i min undersökning. Bakgrunden avslutas med genusperspektivet som är en arbetsform i förskolan för att främja jämställdheten mellan pojkar och flickor i förskolan.SyfteI mitt arbete är syftet att ta reda på hur pedagogerna verbalt bemöter de olika könen i förskolan.MetodMin undersökning är gjord med två olika metoder. En kvantitativ schematisk observation där jag fasthåller i vilken mängd olika bemötandeformer förekommer, samt en kvalitativ ljudinspelning för att få citat att stärka observationerna med. Undersökningen har gjorts på en förskola och följer Vetenskapsrådets etiska principer.ResultatUnder det här avsnittet visas resultatet utifrån de delar som den schematiska observationen var gjord på. Observationerna grundar sig i olika bemötande former som har fått en egen rubrik i resultatet. Varje del innehåller ett diagram som visar resultatet av observationerna samt citat som stärker resultatet av diagrammet.

 • Broman, Louise
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kanfors, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kom så går vi ut!: Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningDen här studien handlar om utomhuspedagogik på förskolans gård kopplat till läroplanen. Vi är nyfikna på om förskolans gård används till planerade aktiviteter eller om barnen endast leker fritt på gården.Syfte och frågeställningarSyftet med studien är att undersöka hur ett antal förskollärare uppfattar kring begreppet utomhuspedagogik, samt om och hur de använder planerade aktiviteter på förskolans gård för att uppfylla läroplanens mål. Studiens frågeställningar är vad innebär begreppet utomhuspedagogik för förskollärarna utifrån ett lärandeperspektiv? Vilka kunskaper och färdigheter kan barn utveckla genom utomhuspedagogik, enligt förskollärarna? Vad har förskollärarna för förhållningssätt till utomhuspedagogik på gården?MetodTill den här studien har vi valt att använda en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Det här gjordes för att få reda på förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar om utomhuspedagogik utifrån ett lärandeperspektiv.ResultatStudiens resultat visar att de sex förskollärarna anser att det inte är någon skillnad på inom- och utomhuspedagogik. Den enda skillnaden som framkom var att barnen får mer utrymme och plats ute på förskolans gård. Genom att vara ute får barnen använda sig av alla sina sinnen och sin kropp. Ute på förskolans gård kan barnen utveckla olika kunskaper och färdigheter relaterat till läroplanens mål. Det som framgår i resultatet är att barnen får utöva olika ämneskunskaper, socialt samspel och motoriska färdigheter. Något som påverkar utevistelsen på gården är förskollärarnas förhållningssätt och hur de ser på utomhuspedagogik på gården. Är förskollärarna positiva och har bra kläder kommer utevistelsen att ha annan betydelse för både vuxna och barn.

 • Haidar, Rihab
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Lindén, Jenny
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ingen teknik utan tanke!: Användning av digitala verktyg i förskolan för ett effektivt lärande.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag lever vi i ett samhälle där teknologi och digitala medier utvecklats och i och med dettillgänglig för barn redan vid tidig ålder. Rådande teknikutveckling har gjort att mångaförskolor har börjat använda sig av den nya tekniken. Surfplattor benämns i denna miljölärplattor. Tanken är att de digitala verktygen skall användas i ett pedagogiskt syfte för attfrämja barns lärande. Vårt syfte är att undersöka hur förskollärares förhållningssätt påverkarbarns möjligheter till språkutveckling genom användning av digitala verktyg, samt på vilketsätt digitala verktyg främjar barns språkutveckling.Vår studie bygger på både den sociokulturella teorin och perspektiv som belyser att barn lärsig av varandra genom socialisering, och att samspel och förutsättningar som omgivningenerbjuder är viktiga delar i lärandet och utvecklingen hos barn. I studien används en kvalitativmetod för att undersöka vårt syfte, både observationer och intervjuer används för datainsamling för att ge resultatet mer trovärdighet. Studien genomförs i två olika förskolor somtillhör två olika kommuner, och som arbetar aktivt med digitala verktyg i verksamheten.Resultatet visar att förskollärarna förhåller sig olika till användning av digitala verktygberoende på vad de har för erfarenheter, intresse och kompetens. Studien visar vidare på attdigitala verktyg erbjuder bättre möjligheter för språkutveckling hos barn, där stödet frånförskolläraren och samspelet och diskussionen med andra kan främja och utveckla lärandetoch barns språkliga medvetenhet. Även förskollärares kompetens har stor betydelse för att fåbättre vägledning för barns språkutveckling och lärande, därför är det viktigt att förskollärarenär uppdaterad på tekniken. En central slutsats är att valet av digitala verktyg med tillhörandeapplikationer är betydelsefullt för att barns lärande skall bli meningsfullt och lekfullt.Förskollärarnas förhållningssätt, förutsättningar som barn erbjuds, valet av digitala verktygoch applikationerna bildar en helhet för lärandet och språkutvecklingen hos barn. Med andraord, digitala verktyg är inte ett pedagogiskt läromedel i verksamheten om det inte används påett medvetet och korrekt sätt.

 • Vrachas, Olivia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Dyslexi och svenskundervisning: Vuxna dyslektikers erfarenheter från grundskolans svenskundervisning.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning

  Under min utbildning har jag mött begreppen inkludering och individanpassning i olikasammanhang. Jag har blivit införstådd i vikten av att skapa en skolverksamhet som utgår ifrånindividens kunskapsnivå där eleven får möjlighet till att lära sig utifrån sin egen förmåga. Detfinns elever som enligt min uppfattning är särskilt utsatta i skolan om de inte får rätt verktyg.Det är bland annat de eleverna med någon typ av diagnos. ADD, ADHD och dyslexi ärexempel på diagnoser som kan försvåra en elevs skolgång. Genom att lyfta fyra idag vuxna dyslektikers erfarenheter och upplevelser från grundskolan ges i denna studie en inblick deras skolgång sedd i förhållande till diagnosen dyslexi.Jag vill undersöka hur dyslektiker upplevt sin skolgång i förhållande till sina svårigheter kopplat till svenska grundskolans svenskundervisning. En absolut ämnesspecifik avgränsning är svår att göra då denna undersökning utgår ifrån minnesbilder utav upplevelser. Detta innebär att även då svenskämnet är i fokus kan undersökningen även ses i förhållande till skolans övriga ämnen på ett generellt och övergripande plan.

  Syfte

  Denna studies syfte är att undersöka vuxna dyslektikers upplevelser från grundskolans svenskundervisning.

  Metod

  I denna studie användes kvalitativa intervjuer som metod. Fyra idag vuxna dyslektiker intervjuades för att på så vis få sina upplevelser av svenska grundskolans svenskundervisning synliggjorda.

  Resultat

  Studiens resultat visar att de skolor där respondenterna genomgått sin grundskoleutbildning inte har klarat av att möta dem i deras svårigheter. Utifrån de berättelser som denna studies respondenter återger framstår det som att det har funnits en osäkerhet hos lärare i att identifiera dyslektiker tidigt eller över huvud taget. I denna studie har det framkommit att det finns en risk att elever fel diagnostiseras och därmed får felaktiga verktyg eller inga verktyg alls till sin hjälp under skoltiden. Respondenterna återger en bild av hur skolan sett ut för dem och detta behöver ses i ett tidsperspektiv eftersom respondenterna idag är vuxna. Studiens resultat är ändå relevant då man som lärare kan dra lärdom av dessa elevers erfarenheter, både negativa och positiva.

 • Kumar, Vijay
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Soochow University China.
  Hallqvist, Carina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ekwall, Daniel
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Hanken School of Economics, Finland.
  Developing a Framework for Traceability Implementation in the Textile Supply Chain2017In: Systems, ISSN 2079-8954, Vol. 5, no 2, 33Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Traceability has recently gained considerable attention in the textile industry. Traceability stands for information sharing about a product including the product history, specification, or location. With the involvement of globally dispersed actors in the textile supply chain, ensuring appropriate product quality with timely supplies is crucial for surviving in this industry with ever increasing competition. Hence it is of paramount importance for a supply chain actor to track every product and trace its history in the supply chain. In this context, this paper presents a framework to implement traceability in the textile supply chain. A system approach has been followed, where firstly the usage requirement of traceability is defined, and then a framework for implementing intra-actor or internal traceability and inter-actor or external traceability is discussed. This article further presents a sequential diagram to demonstrate the interaction and information exchange between the actors in the supply chain, when the traceability information is requested. An example is also illustrated for data storage using a relational database management system and information exchange using XML for the textile weaver. Finally, the article discusses challenges and future studies required to implement traceability in the textile supply chain.

 • Soininen, Enni
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Vater, Mikaela
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Från polis till kris: En kvalitativ studie om Polismyndighetens omorganisation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska polismyndigheten påbörjade den 1 januari 2015 genomförandet av den största omorganisationen på 50 år. Polisen gick från 23 enskilda myndigheter till en nationell, en enrådsmyndighet. Omorganisationen kunde enligt regeringen ge goda förutsättningar för att uppnå de mål och krav som finns för myndigheten, men skulle också leda till större enhetlighet för Polisen. Att ombilda myndigheten till en enårdsmyndighet skulle enligt regeringen också bidra till en “rättssäker, kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet” med jämna resultat. Syftet med reformen var således att uppnå “högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade resultat i polisens verksamhet”. Eftersom mycket missnöje riktats mot reformen, både internt och externt, har ett stort intresse väckts hos oss. Syftet med vår studie är därför att undersöka hur myndigheten samt anställda inom Polisen upplevt och påverkats av reformen. Frågeställningar för vår studie är:

  ·     Hur upplevs Polismyndighetens omorganisation av anställda?

  ·     Kan  det  finnas  några  externa  händelser  respektive  omständigheter  som  påverkat reformen i en viss riktning?

  ·     Hur ser Polisens organisationskultur ut och hur präglar denna kultur myndigheten?

  ·     Finns det grupper/medarbetare inom myndigheten som påverkats mer än andra av omorganisationen?

  Studien genomförs utifrån perspektiv om organisationsförändringar, organisationskulturer, samt mål- och resultatstyrning.

 • Petterson, Amanda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Zairovic, Eleonora
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  I förskolan: ”Vad roligt att det är en man som jobbar här”2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines the gender segregation among preschool teachers in Borås stad. Earlier research shows that the discussion about male pre-school teacher has been going on for several years but there is still no big development in the issue. The profession is still regarded as typical “women's work” and that the pre-school teacher profession need more highlighting to get attention among men. The gender segregation in the labour market can cause economic problems. Also the children only get to meet women during their time in preschool. The purpose of this study is to investigate how Borås stad work to reduce the gender segregation in preschools and to discover why some men choses to become preschool teachers. The material and information used in this study has been gathered through qualitative, semi structured interviews.

  The result of the study shows that the interviewed male preschool teachers think that the reason for the issue is that the profession is still considered to typical work for females. However the preschool teachers feel welcomed and appreciated by their colleagues and the parents of the children. Another contributing reason to the problem is the ongoing debate about sexual abuse in preschools. Also advertisement for the profession is lacking and seen as another reason for the problem according to the results. Furthermore, the result shows the perception that all male preschool teachers are pedofiles is need to change in order to get more males working in preschool in the future. The result also shows the Borås stad does not have a clear strategy to get more men to work in preschools. The appreciation of the profession needs to change in order for men to be fully accepted as preschool teachers by society.

 • Skopljak, Sendi
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svårigheter i matematik hos elever med svenska som andraspråk.: Orsaker och möjligheter ur fyra lärares perspektiv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ämnet matematik i årskurs 4-6. Tidigare forskning harvisat resultat på att elever med svenska som andraspråk möter svårigheter imatematik, som leder till att de inte når kunskapskraven för den årskurs de tillhör.Matematik har en hög status i både skola och i dagens samhälle, därför är det ytterstviktigt att samtliga elever med svenska som andraspråk ges möjligheter för att uppnåmålen. En bakomliggande faktor på svårigheterna som framkommer under avsnittetbakgrund, är modersmålets betydelse för matematikundervisningen för elever medsvenska som andraspråk. Vidare framkommer lärarnas resonemang om fenomenet.Syftet med min studie är att synliggöra hur fyra matematiklärare resonerar kringorsaker och möjligheter till svårigheter i matematik hos elever med svenska somandraspråk.Studien har sin utgångspunkt i en kvalitativ metod som bygger på intervjuer. Fyralärare intervjuades och framförde sina tankegångar kring svårigheter i matematik hoselever med svenska som andraspråk. Resultatet har delvis analyserats med hjälp avVygotskijs teori om den närmaste zonen för utveckling.Lärarna under intervjuerna anser att det finns olika orsaker till att elever med svenskasom andraspråk stöter på svårigheter i ämnet matematik. Några orsaker är det svenskaspråket, modersmålet, bristande förkunskaper samt klassrumsinteraktion. En delmöjligheter för att förebygga svårigheterna framkom också, bland annatmodersmålets betydelse för elever i ämnet matematik.

 • Proust, Sara
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Laborativt material i matematikundervisning: Ett hjälpmedel även för utvecklandet av svenska språket.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många av dagens skolklasser består i högre utsträckning av elever som kommer från andra länder och kulturer där hemspråket talas i både hemmet och bland kamrater. Dessa barns svenska språkbas är oftast mer begränsad än hos de barn som har svenska som modersmål. Det blir svårare att lära ut kunskap till elever utan tillräckliga språkkunskaper och risken för utanförskap i vårt samhälle ökar. Barns förmåga till inlärning belyses enligt Piagets generella utvecklingspsykologiska stadieteori och Vygotskijs teori om samspel och stöttning. Varierande strategier hos läraren är nödvändig. Syftet med den här undersökningen är att komma fram till, utifrån lärarnas perspektiv, hur laborativt material används i matematikundervisningen i årskurs 4–6 och hur lärarna upplever att det påverkar inlärning hos elever med mindre språkbas. Genom mina frågeställningar vill jag öka förståelsen för hur dagens undervisning kan se ut. I vilken utsträckning säger lärarna att de använder laborativa material för att främja kunskaper i matematik? Hur menar lärarna att de med hjälp av laborativa material kan stödja elever som saknar utvecklade språkkunskaper? Metoden har varit kvalitativ med intervjuer av lärare som är verksamma som klasslärare och som lärare i förberedelseklass. Efter intervjuerna framgår det att laborativt material används i stor utsträckning med gott resultat. Gruppens storlek och sammansättning har betydelse för förmågan att lära och det har betydelse var eleven finns i sin utveckling och vilka språkkunskaper eleven besitter. Motivation hos eleven och strukturerad undervisning är viktigt. Undervisningen måste utgå från individen. Goda matematiska kunskaper ger goda förutsättningar för vidare studier och därmed bättre förutsättningar för en plats i samhället.

 • Danielsson, Amanda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Håkansson, Johanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wiss, Hanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Any frågor?”: En studie om lärares användning av talad engelska i engelskundervisningen inom årskurs 4-6.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningVår studie fokuserar på hur lärare använder sig av talad engelska i undervisningen samt ivilken utsträckning. Läroplanen har utvecklats och en allt mer kommunikativ syn på lärandehar vuxit fram. Lärares undervisningssätt och hur de arbetar med muntlig språkinlärning är avstor vikt för att elever ska få möjlighet att utveckla sin muntliga förmåga i ämnet engelska. Vivill undersöka hur lärare arbetar för att stötta eleverna samt belysa vad som kan hindra demfrån att använda talad engelska.Studiens syfteVår studie fokuserar på i vilken utsträckning lärare använder sig av talad engelska ispråkundervisningen samt hur de stöttar eleverna i utvecklingen av den muntliga förmågan.Studien undersöker även vilka eventuella hinder som kan uppstå för att tala engelska iklassrummet.MetodVi har valt att använda oss av kvalitativa metoder i form av observation och semi-struktureradintervju. Fenomenet studien undersöker är undervisning kring muntligakommunikationsfärdigheter inom ämnet engelska. Studien fokuserar på hermeneutik; att tolkarespondenternas svar i dess sociala kontext och få tillgång till deras upplevelser.ResultatStudiens resultat visar i vilken utsträckning lärare använder sig av muntlig engelska iengelskundervisningen samt hur de stöttar eleverna i utvecklingen av den muntliga förmågan.Resultat från observationerna och intervjuerna presenteras separat och sammanställs sedanparallellt under diskussion. Studien visar att det är upp till varje enskild lärare att avgöra ivilken utsträckning den muntliga undervisningen ska hållas på engelska. Majoriteten avlärarna i studien anser att det är viktigt att tala engelska i största möjliga mån och att deanvänder olika former av stöttning. Dock talar lärarna inte engelska i den omfattning som desjälva anser önskvärt. Faktorer som anses utgöra hinder för att tala engelska i undervisningenär bristande språkligt självförtroende, elevernas varierande kunskapsnivå samt tidsbrist.

 • Berntsson, Charlotta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sandelin, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  På tröskeln till det abstrakta: en undersökning om viktiga begrepp i undervisning om energi.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Energi är ett abstrakt område som är svårt för elever att förstå och för lärare att förklara. Enorsak till detta är att naturvetenskapen har ett komplicerat språk med många ämnesspecifikabegrepp som är nödvändiga men samtidigt försvårar lärandet. Syftet med den här studien ärdärför att undersöka vilka begrepp inom det naturvetenskapliga området energi som lärarebehandlar som mest viktiga och hur de arbetar för att eleverna ska förstå innebörden av dessabegrepp. I förhållande till detta blir det även intressant att se hur lärare resonerar kringlärarrollen som en del av lärandet och vilken betydelse det naturvetenskapliga språket har.Begreppsanvändningen belyses här genom teorin om tröskelbegrepp, det vill säga begreppsom har förmågan att öppna upp förståelsen för ett helt nytt område. Teorin omtröskelbegrepp används ofta tillsammans med variationsteorin som handlar om attlärandeobjektet måste sättas i olika sammanhang för att lärandet ska bli fördjupat. Eftersomenergi är ett abstrakt område bör läraren arbeta ämnesövergripande inom biologi, kemi ochfysik för att eleverna ska förstå att energi finns i flera olika kontexter. Tidigare hartröskelbegrepp främst studerats i högre utbildning men lyfts här som en möjlighet för attförbättra begreppsförståelsen även för elever i lägre åldrar. Undersökningen är baserad påintervjuer med fyra lärare i årskurs 4-6 i Borås Stad.Den första och andra frågeställningen handlar om vilka begrepp som anses vara särskiltviktiga för elevernas förståelse samt språkets betydelse. Utifrån både tidigare forskning ochintervjuerna identifierade vi begreppen energikälla och energiomvandlingar som möjligatröskelbegrepp inom energiområdet. Den tredje frågeställningen handlar om lärarnas roll ochundervisning för fördjupad förståelse av dessa begrepp. Lärarna tyckte att begreppen ärviktiga men svåra att använda eftersom det finns en oro för att eleverna inte förstår och därförtappar intresset.Vår slutsats är att begrepp är nödvändiga för att eleverna ska förstå det naturvetenskapligaområdet energi. Dock är det problematiskt att använda sig av det naturvetenskapliga språketdå det blir för abstrakt och svårt för eleverna, vilket i sin tur medför att eleverna inte lär sig despecifika begreppen. En djupare kunskap behövs kring vilka begrepp som är viktiga och hurförståelsen för dessa begrepp ska uppnås. För att förbättra begreppsförståelsen hos elever ilägre åldrar vore det även intressant att studera andra områden än energi utifrån teorin omtröskelbegrepp.

 • Augustsson, Fredrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Jonsson Berg, Therese
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Skrivande i en värld med digitala verktyg.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med användning av informations- och kommunikationsteknik i skolans värld följer både möjligheter och utmaningar i undervisningen. Från att penna och papper har dominerat skrivundervisningen börjar skrivande på iPads och datorer bli allt vanligare. För att pedagoger ska kunna inkludera IKT i skrivprocessen är det viktigt att förutsättningar för det finns på skolan. Tekniska resurser samt teknisk IT support är en del av de förutsättningar som behöver finnas på skolan, men även kompetens om IKT hos läraren själv är en viktig del i skrivundervisning med digitala verktyg.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar kring fördelar respektive nackdelar med informations- och kommunikationsteknik i skrivprocessen i ämnet svenska.MetodI denna studie har kvalitativ metod i form av intervju använts för att undersöka pedagogers uppfattningar om inkluderandet av informations- och kommunikationsteknik i skrivprocessen. Studien utgår från en hermeneutisk tolkning eftersom avsikten var att undersöka respondenternas erfarenheter.ResultatResultatet visar att pedagoger resonerar kring både möjligheter och begränsningar i arbetet med IKT i skrivprocessen. Möjligheterna med IKT riktar sig framförallt mot elever med skrivsvårigheter; på vilka sätt de digitala verktygen kan främja skrivandet för dem. Vad gällande utmaningar diskuterar pedagogerna också i vilken utsträckning skrivande på iPad och dator hämmar utvecklandet av handmotoriken. Pedagogerna resonerar dessutom kring ytterligare möjligheter med de digitala verktygen men att kompetens för att använda dessa är viktigt att erhålla som lärare för att det ska fungera. Pedagogerna ser flera begränsningar med användandet av IKT såsom distraktion och svårighet att upptäcka stavfel.

 • Andersson, Matilda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hedström, Anna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Det är aldrig barnet det är fel på!”: En kvalitativ studie kring barns sociala samspel i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningUtifrån våra egna tankar, erfarenheter och uppfattningar, kring barns sociala samspel, valde vi att undersöka hur förskollärare arbetar för att främja barns sociala utveckling. Både Läroplanen för förskolan och Skollagen talar för att förskollärare har ansvaret att stimulera varje barns utveckling och lärande. Av denna anledning ville vi därför undersöka hur detta praktiseras i verksamheten med utgångspunkt i barns sociala samspel.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet ”socialt samspel” samt deras beskrivningar av hur de arbetar för att utveckla barns sociala samspel.MetodI detta avsnitt presenteras intervju som kvalitativ metod med inspiration av fenomenografi som forskningsansats. Här framförs även urvalet och hur genomförandet av arbetet har gått till. Processen från det insamlade materialet till kategorisering tas upp. De olika etiska ställningstagandena redogörs och beskrivs med hänsyn till undersökningen.ResultatUtifrån våra frågeställningar visar resultatet att förhållningssättet gentemot barnen är avgörande för utvecklingen i det sociala samspelet. Det framgick att miljön påverkar och har betydelse för det sociala samspelet. Miljön används även för att skapa gemensamma upplevelser för barnen i syfte av att stimulera samt utveckla det sociala samspelet. Med ett tydligt ledarskap kan förskollärare lättare inkludera barn med sociala svårigheter. Verksamheten bör även vara tydligt strukturerad och utformad för att främja inkludering samt socialt samspel. Tecken på barns svårigheter kan uppmärksammas genom att barnet till exempel har svårt för att kommunicera, saknar förståelse för de sociala lekreglerna eller blir utåtagerande. Dessa svårigheter märks ofta av i sociala sammanhang, men framför allt i den fria leken. Genom observationer kan förskollärare se när och varför samspelet brister och ta till åtgärder för att förhindra att det sker igen. Barngruppens storlek ses likt en betydelsefull faktor för det sociala samspelet. Det framgick att mindre grupper kan underlätta för barnet, i samspel med andra, och därmed gynna den sociala utvecklingen.

 • Josefsson, Emelia
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Öberg, Elina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Påverka eller bestämma?: En kvalitativ studie om barns inflytande i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om barns möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet. Studien tar upp hur förskollärare upplever sitt arbete med barns inflytande och vilka faktorer som kan ha påverkan på arbetet. Genom tidigare erfarenheter i förskolans verksamhet har intresset av barns inflytande uppkommit då det kan upplevas som ett relativt entydigt begrepp som är svårtolkat.Syftet med den här studien är att ta reda på hur några förskollärare resonerar kring barns inflytande i förskolan. I den här studien har det använts intervju som redskap för att få reda på hur förskollärare resonerar kring barns inflytande. Åtta förskollärare intervjuades på fyra olika förskolor där alla respondenterna är utbildade förskollärare.Resultatet i vår studie visade att arbetet med barns inflytande är relativt svårt eftersom det inte är ett konkret material att arbeta med. Det belystes att det fanns olika faktorer som påverkade förskollärarnas arbete med att möjliggöra barns inflytande i verksamheten. Förskollärarnas förhållningssätt visade sig vara en faktor som antingen möjliggör eller begränsar barns inflytande i verksamheten. Förhållningssättet påverkades av vilken barnsyn förskolläraren har vilket därför lyfts fram som en viktig aspekt att belysa. I resultatet framkom även att förskollärare gärna hamnar i diskussioner kring om barn ska få bestämma i verksamheten eller om de ska ges möjlighet att påverka genom att få uttrycka sina åsikter och tankar.

 • Hjerpe, Sara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Påhlson, Helena
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Barn kommunicerar!: En studie om hur pedagoger och barn kan kommunicera med hjälp av estetiska aktiviteter.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundDenna studie undersöker hur pedagoger kan kommunicera med barn genom estetiska aktiviteter i förskolan.SyfteDetta arbete har som syfte att bidra med kunskap om barns kommunikation genom estetiska aktiviteter. Mer specifikt studeras här kommunikationen mellan barn och pedagoger i samband med estetiska aktiviteter.MetodDet här är en kvalitativ studie där vi har använt oss av intervju och observation. Under intervjuerna och observationerna studeras kommunikativa estetiska aktiviteter.ResultatVår studie visar att estetiska aktiviteter kan vara ett hjälpmedel för kommunikation. Barnen får möjlighet till att uttrycka sig, inte bara verbalt, då de estetiska aktiviteterna blir ett kommunikativt hjälpmedel. De estetiska aktiviteterna som blivit studerade är bildberättande utifrån musik och boksamtal. Dessa observationer resulterade i att barn uttryckte sina tankar, känslor och teoretiska resonemang utifrån sina bilder, sagan och egna erfarenheter. Genom dessa estetiska aktiviteter framgick det att pedagoger är viktiga för barnens kommunikation, samt att materialet och miljön har en stor inverkan för barns kommunicerande.

 • Haji Hashi, Asha
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kamara Brinck, Fatmata
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rasekh, Kokab
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Möjligheternas förskola: En kvalitativ studie om mobila förskolans arbete med det kompensatoriska uppdraget ur ett likvärdighetsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundSamhällsutvecklingen har gett upphov till en rad förändringar inom utbildningssystemet, där vi gått från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Det har sedan 1900-talet skett ett flertal förändringar inom skolväsendet angående styrningen av skolan. Från en centralstyrd skola har ansvaret förskjutits till kommunen. Införandet av skolpengen och fria skolvalet har även öppnat upp för marknaden att inrätta skolor drivna av privata aktörer. Det fanns även en tro på att dessa reformer skulle bidra till en ökad integration. Resultatet blev istället det motsatta, det vill säga en ökad segregation som idag är större än någonsin, och där socioekonomiska grupper idag är uppdelade. Likvärdigheten har i relation till denna problematik försämrats då kvaliteten varierar mellan skolformerna. Ett verktyg för att stävja denna utveckling och som är ett intressant koncept för att verka kompensatoriskt är den mobila förskolan som har en buss som resurs för att erbjuda barn ökade samhälls- och kulturupplevelser.SyfteSyftet är att undersöka hur pedagogisk personal på mobila förskolor anser att de arbetar med det kompensatoriska uppdraget ur ett likvärdighetsperspektiv.MetodI vår studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsansats med halvstrukturerade intervjuer som undersökningsredskap. Sammantaget har fem intervjuer genomförts. Det teoretiska ramverket utgörs av klassteori.ResultatMobila förskolan utmärker sig som en plattform där ökade möjligheter för integration kan uppnås genom det upplevelsebaserade lärandet. Mobila förskolan är särskilt prioriterad i utsatta områden, då det har visat sig att dessa områden är mer resurskrävande. Detta innebär ökade krav på en kompensatorisk verksamhet där resultatet visar att mobila förskolan är ett sätt att motverka sociala klyftor, samt ge ökade förutsättningar för barn i socialt utsatta områden. Det bör även tilläggas att mobila förskolan inte bara är ett verktyg för socialt utsatta områden utan kan användas i andra syften för att öka barns möjligheter till upplevelser och möten med sin omvärld, vilket kan vara starten i det livslånga lärandet.

 • Dogan, Habibe
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Martinnussen, Marie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Bemötande: en observatıonsstudie om hur förskollärare och barnskötare bemöter barn med normbrytande beteende.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött barn som behöver stöd för att klara vardagen, exempelvis barnet som inte sitter still, barnet som verkar oroligt eller barnet som inte kan språket. Syftet med undersökningen är att studera hur förskollärare och barnskötare bemöter barns olikheter i planerade aktiviteter. Samt vilka strategier de använder för att inkludera alla barn. Den metod som har valts i denna undersökning är kvalitativ ostrukturerad observation. Observationer genomfördes på två olika förskolor, fem förskollärare och en barnskötare deltar i studien, under planerade aktiviteter som samling och bokläsning. Metoden är vald för att kunna se hur förskollärare och barnskötare bemöter normbrytande barn. I resultatet framgår att förskollärarna använder olika strategier i bemötandet av barnen. De använder sig av bekräftande bemötande det vill säga de bekräftar barnets handling och barnet fortsätter då att handla på samma sätt. Förskollärarna och barnskötarna använder också ett omorienterande bemötande vilket innebär att de omorienterar barnets handling genom att visa hur det ska handla. Ytterligare bemötande strategier som används är ett instruerande bemötande. Förskollärarna och barnskötarna instruerar hur barnet ska handla och barnet följer deras instruktioner. De kan också använda ett förmanande bemötande vilket innebär att barnet tar till sig förskollärarnas eller barnskötarnas förmaning och avslutar sin handling.

 • Andersson, Lina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Erhardsson, Sandra
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Här eller där, spelar det någon roll?: En intervjustudie om pedagogers syn på undervisning om miljö-och naturvårdsfrågor på två svenska förskolor i Thailand.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka svenska pedagogers syn på undervisning i miljö- och naturvårdsfrågor på två svenska förskolor i Thailand.I den del som behandlar bakgrund och tidigare forskning, tas först det uppdrag som förskollärare är ålagda gentemot miljö- och naturvårdsfrågor i förskolans läroplan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 7) i beaktning, då det är en central del och bör finnas som en röd tråd i verksamhetens utformning. Tidigare forskning beskriver förhållandet mellan undervisning i naturvetenskapliga ämnen, pedagogen och barnen. Studien har sin utgångspunkt i John Deweys progressiva pedagogik, där ett utforskande och experimenterande gentemot sin omgivning skapar kunskap och lägger grunden för det livslånga lärandet. I det har pedagogen en avgörande roll i både att vägleda barnen och utforma undervisningen (Dewey 2004, s. 23).Den metod som används för att samla empiri till studien är en kvalitativ metod med intervju som redskap. I det intervjumaterial som utgör studiens empiri är det fyra intervjuer som sammanställds. Vidare så analyserades empirin genom en fenomenografisk analysmodell. Detta för att upptäcka de likheter och skillnader som kan återfinnas och urskilja pedagogernas subjektiva uppfattningar kring miljö- och naturvårdsfrågor i relation till Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016).Mycket av det som framkommer i resultatet kretsar kring pedagogernas syn på undervisning i naturvård men även miljövård. Det resultat som kan ses av denna studie är att pedagogerna anser, trots de olika förutsättningar som i vissa fall kan vara begränsande hellre än tillåtande, så kan de bedriva en fullgod undervisning i relation till det som förskolans läroplan säger. Detta med hjälp av att de via internet upplevs kunna söka sig fram till de kunskaper som de anser sig sakna. I resultatet går det även att urskilja hur pedagogerna ser sig vägledande och genom det styr barnens intresse i undervisningen. Vidare i resultatet kan det urskiljas hur pedagogerna uttrycker den thailändska vilda naturen som en begränsning i undervisningen kring miljö-och naturvårdsfrågor, det de uttrycker är applicerbart att ge barnen vidare kunskap kring är den odlade naturen.

 • Lidman, Joacim
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Östberg, Linnéa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Skolan som aktiebolag: Friskolerektorers och lärares upplevelser av friskolereformen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Privatisering av utbildning och hur friskolor faktiskt drivs har länge varit ett debatterat ämne i Sverige. Det är därför angeläget att undersöka hur rektorer och lärare vid gymnasieskolor uppfattar friskolereformen och hur den påverkar deras arbete. Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare och rektorer upplever att friskolereformen, det vill säga marknadsorientering- en, påverkar styrning och organisering av utbildning. Uppsatsens fokus är inriktat på hur rektorer och lärare upplever att marknadsorienteringen påverkar utbildningsorganisationen och hur den påverkar ledarskapet. Uppsatsens teoretiska ram ligger på två nivåer. Vi använder dels teorier på organisationsnivå såsom New Public Management och Freidsons (2001) tre logiker om marknad, byråkrati och profession. Vi använder också Linds (2011) teori om transformativt ledarskap samt Malténs (2000) teori om det pedagogiska ledarskapet.

  Vi har med hjälp av en kvalitativ metod genomfört semistrukturerade intervjuer på tre fristående gymnasieskolor i Västsverige där vi intervjuat en rektor respektive en lärare på vardera skola. Intervjuguiden är baserad på fyra olika huvudteman; friskolereformen, konkurrens & marknad, ekonomi och ledarskap. Samtliga respondenter anser att friskolereformen till stor del har inneburit en positiv förändring för gymnasieskolorna i Sverige, men flera av dem är också kritiska till den och dess effekter. Det som ansågs vara bra med reformen var exempelvis möjligheten till ett fritt skolval. En annan aspekt som majoriteten av respondenterna såg som positiv och nyttig var att möjligheterna till förändring förbättrades. Samtliga rektorer var också överens om att sättet en fristående skola styrs på rent organisatoriskt är fördelaktigt. Det här är en effekt av privatise- ringen och tolkas tydligt genom NPM där gymnasieskolan styrs mer som ett företag än som en offentligt styrd gymnasieskola. Det som ansågs vara en mindre bra effekt av friskolerefor- men var exempelvis det faktum att en del av de fristående skolorna drivs av börsnoterade koncerner. Flera av lärarna var kritiska mot detta och de menade att det ibland flyttade bort fokus från utbildningen.

 • Katinic, Tamara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ohlsson, Johanna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”En chefs uppdrag är inte att jobba med administrativa uppgifter”: Kommunala enhetschefers upplevda arbetssituation i offentlig sektor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie baseras på enhetschefers upplevda arbetssituation. Offentliga verksamheter ska verkställa politiskt fattade beslut och därigenom tjäna allmännas intresse. Enhetschefer i den offentliga sektorn befinner sig i skärningspunkt mellan olika intressenter och ska tillgodose olika intressenters behov.

  Studiens syfte är att få en ökad förståelse för enhetschefers upplevda arbetssituation utifrån krav-kontroll-stödmodellen. Med stöd från tidigare forskning vill vi få en ökad förståelse för om arbetssituationen upplevs som stressanden för enhetschefer i den offentliga sektorn. Studien syftar också till att försöka förstå enhetschefernas upplevelser i relation till organisatoriska faktorer av olika styrningsförfaranden såsom mål- och resultatstyrning som präglar den offentliga sektorn till följd av New Public Management. Offentliga verksamheter är strikt styrda av budget samt tvingas vara kostnadseffektiva i sitt utförande, det har visats i vår studie vara en tänkbar faktor till en upplevd stressad arbetssituation för enhetschefer i den offentliga sektorn.

  Studiens resultat grundas på tidigare forskning, teorier, samt genom kvalitativ metod där tillvägagångssättet har varit intervjuer med sju kommunala enhetschefer. Vi kan generellt se att det kan bli problematiskt för enhetscheferna att skapa jämvikt mellan ekonomiska riktlinjer som sätts upp av politiker i samband med att tjäna allmännas intresse, som kan medföra upplevd stressad arbetssituation. Vårt resultat visar att enhetschefer har höga krav samt högt beslutsutrymme att planera sitt dagliga arbete. Decentralisering genom New Public Management har lett till ökad arbetsbelastning för enhetscheferna vilket har genererat administrativt arbete som är ett ytterligare krav på enhetschefen. Grad av stöd varierar för våra respondenter. Enhetschefer med delat chefskap har högsta graden av stöd, både socioemotionellt och instrumentellt.

 • Eriksson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jägebratt, Gisela
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nätmobbning – Bör det bekämpas på samma sätt som mobbning?: En fallstudie utifrån fyra olika kommunala högstadieskolor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to research if there should be any difference between how schools prevent bullying and cyberbullying. The empirical data was gathered through interviews with four different public secondary school staff and through surveys with each schools’ pupils. The staff that were interviewed were either a principal or a vice principal together with either a school counsellor or a teaching assistant. The students that participated in the survey were from seventh or eighth grade of each school. According to Swedish law, schools have to work against bullying in all their forms. Bullying can eventuate to negative effects and should therefore be prevented. Theories define bullying with three criteria: repeating, intentionality and an imbalance of power. These criteria are different when it comes to cyberbullying. Besides the theories about bullying and cyberbullying, this essay also includes theories about bullying causes and preventions of it. According to the respondents, there is no difference between bullying and cyberbullying. Due to this, they mean that there should not be any difference in the schools’ preventive work either.

  The results from the survey showed that more students think their school has a more successful preventive work against bullying than cyberbullying. The conclusion that we draw in the discussion is that the schools make a difference in the process when bullying or cyberbullying has occurred, in sense of evidence gathering. We would, however, like to see that the supportive work in the future will involve information about the consequences of cyberbullying, for example the penalties for the bully and how the victim is affected.

 • Carces, Rose-Marie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sanida, Aikaterini
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att vara kvinna i högskolevärlden: Hur kvinnliga högskolelärare upplever arbetssituation i en mans- respektive kvinnodominerad sektion i högskolevärlden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's society there is gender segregation in the labor market, which means that women and men have different professions. Some occupations are regarding as male and others as female. Despite this, some women choose working in male-dominated workplaces. The study aims to examine how female university teachers experience the work situation in a male- dominated section and in a female-dominated section at a college. Our study illustrates female university teachers’ well-being, what obstacles and hardships female university teachers face, female university teachers’ cooperation with their male colleagues and how they handle these circumstances, in both sections. The study is based on two theories, namely organizational perspective and gender theoretical perspectives.

  The study is based on a hermeneutic analysis, and interviews with five female university teachers from the female-dominated section and five female university teachers from the male-dominated section. The study’s results shows that women from both sections experienced good attitude and satisfaction at the workplace, but there are larger extent obstacles and resistance as to climb up in the organizational hierarchy,  power  and  negative  comments  from  male  colleagues,  in  the  male-dominated section. This means that the gender inequality remains mainly in the male-dominated section. To constantly discuss gender issues is very important so that these gender issues will be reduced.