123 1 - 50 of 126
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Lidman, Joacim
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Östberg, Linnéa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Skolan som aktiebolag: Friskolerektorers och lärares upplevelser av friskolereformen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Privatisering av utbildning och hur friskolor faktiskt drivs har länge varit ett debatterat ämne i Sverige. Det är därför angeläget att undersöka hur rektorer och lärare vid gymnasieskolor uppfattar friskolereformen och hur den påverkar deras arbete. Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare och rektorer upplever att friskolereformen, det vill säga marknadsorientering- en, påverkar styrning och organisering av utbildning. Uppsatsens fokus är inriktat på hur rektorer och lärare upplever att marknadsorienteringen påverkar utbildningsorganisationen och hur den påverkar ledarskapet. Uppsatsens teoretiska ram ligger på två nivåer. Vi använder dels teorier på organisationsnivå såsom New Public Management och Freidsons (2001) tre logiker om marknad, byråkrati och profession. Vi använder också Linds (2011) teori om transformativt ledarskap samt Malténs (2000) teori om det pedagogiska ledarskapet.

  Vi har med hjälp av en kvalitativ metod genomfört semistrukturerade intervjuer på tre fristående gymnasieskolor i Västsverige där vi intervjuat en rektor respektive en lärare på vardera skola. Intervjuguiden är baserad på fyra olika huvudteman; friskolereformen, konkurrens & marknad, ekonomi och ledarskap. Samtliga respondenter anser att friskolereformen till stor del har inneburit en positiv förändring för gymnasieskolorna i Sverige, men flera av dem är också kritiska till den och dess effekter. Det som ansågs vara bra med reformen var exempelvis möjligheten till ett fritt skolval. En annan aspekt som majoriteten av respondenterna såg som positiv och nyttig var att möjligheterna till förändring förbättrades. Samtliga rektorer var också överens om att sättet en fristående skola styrs på rent organisatoriskt är fördelaktigt. Det här är en effekt av privatise- ringen och tolkas tydligt genom NPM där gymnasieskolan styrs mer som ett företag än som en offentligt styrd gymnasieskola. Det som ansågs vara en mindre bra effekt av friskolerefor- men var exempelvis det faktum att en del av de fristående skolorna drivs av börsnoterade koncerner. Flera av lärarna var kritiska mot detta och de menade att det ibland flyttade bort fokus från utbildningen.

 • Katinic, Tamara
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ohlsson, Johanna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”En chefs uppdrag är inte att jobba med administrativa uppgifter”: Kommunala enhetschefers upplevda arbetssituation i offentlig sektor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie baseras på enhetschefers upplevda arbetssituation. Offentliga verksamheter ska verkställa politiskt fattade beslut och därigenom tjäna allmännas intresse. Enhetschefer i den offentliga sektorn befinner sig i skärningspunkt mellan olika intressenter och ska tillgodose olika intressenters behov.

  Studiens syfte är att få en ökad förståelse för enhetschefers upplevda arbetssituation utifrån krav-kontroll-stödmodellen. Med stöd från tidigare forskning vill vi få en ökad förståelse för om arbetssituationen upplevs som stressanden för enhetschefer i den offentliga sektorn. Studien syftar också till att försöka förstå enhetschefernas upplevelser i relation till organisatoriska faktorer av olika styrningsförfaranden såsom mål- och resultatstyrning som präglar den offentliga sektorn till följd av New Public Management. Offentliga verksamheter är strikt styrda av budget samt tvingas vara kostnadseffektiva i sitt utförande, det har visats i vår studie vara en tänkbar faktor till en upplevd stressad arbetssituation för enhetschefer i den offentliga sektorn.

  Studiens resultat grundas på tidigare forskning, teorier, samt genom kvalitativ metod där tillvägagångssättet har varit intervjuer med sju kommunala enhetschefer. Vi kan generellt se att det kan bli problematiskt för enhetscheferna att skapa jämvikt mellan ekonomiska riktlinjer som sätts upp av politiker i samband med att tjäna allmännas intresse, som kan medföra upplevd stressad arbetssituation. Vårt resultat visar att enhetschefer har höga krav samt högt beslutsutrymme att planera sitt dagliga arbete. Decentralisering genom New Public Management har lett till ökad arbetsbelastning för enhetscheferna vilket har genererat administrativt arbete som är ett ytterligare krav på enhetschefen. Grad av stöd varierar för våra respondenter. Enhetschefer med delat chefskap har högsta graden av stöd, både socioemotionellt och instrumentellt.

 • Eriksson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jägebratt, Gisela
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Nätmobbning – Bör det bekämpas på samma sätt som mobbning?: En fallstudie utifrån fyra olika kommunala högstadieskolor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this essay is to research if there should be any difference between how schools prevent bullying and cyberbullying. The empirical data was gathered through interviews with four different public secondary school staff and through surveys with each schools’ pupils. The staff that were interviewed were either a principal or a vice principal together with either a school counsellor or a teaching assistant. The students that participated in the survey were from seventh or eighth grade of each school. According to Swedish law, schools have to work against bullying in all their forms. Bullying can eventuate to negative effects and should therefore be prevented. Theories define bullying with three criteria: repeating, intentionality and an imbalance of power. These criteria are different when it comes to cyberbullying. Besides the theories about bullying and cyberbullying, this essay also includes theories about bullying causes and preventions of it. According to the respondents, there is no difference between bullying and cyberbullying. Due to this, they mean that there should not be any difference in the schools’ preventive work either.

  The results from the survey showed that more students think their school has a more successful preventive work against bullying than cyberbullying. The conclusion that we draw in the discussion is that the schools make a difference in the process when bullying or cyberbullying has occurred, in sense of evidence gathering. We would, however, like to see that the supportive work in the future will involve information about the consequences of cyberbullying, for example the penalties for the bully and how the victim is affected.

 • Carces, Rose-Marie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sanida, Aikaterini
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att vara kvinna i högskolevärlden: Hur kvinnliga högskolelärare upplever arbetssituation i en mans- respektive kvinnodominerad sektion i högskolevärlden2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today's society there is gender segregation in the labor market, which means that women and men have different professions. Some occupations are regarding as male and others as female. Despite this, some women choose working in male-dominated workplaces. The study aims to examine how female university teachers experience the work situation in a male- dominated section and in a female-dominated section at a college. Our study illustrates female university teachers’ well-being, what obstacles and hardships female university teachers face, female university teachers’ cooperation with their male colleagues and how they handle these circumstances, in both sections. The study is based on two theories, namely organizational perspective and gender theoretical perspectives.

  The study is based on a hermeneutic analysis, and interviews with five female university teachers from the female-dominated section and five female university teachers from the male-dominated section. The study’s results shows that women from both sections experienced good attitude and satisfaction at the workplace, but there are larger extent obstacles and resistance as to climb up in the organizational hierarchy,  power  and  negative  comments  from  male  colleagues,  in  the  male-dominated section. This means that the gender inequality remains mainly in the male-dominated section. To constantly discuss gender issues is very important so that these gender issues will be reduced.

 • Karlsson, Sanne
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Ohlsson, Frida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  “Språk är makt”: pedagogers uppfattningar om högläsning i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningUnder vår förskollärarutbildning har barnets språkutveckling uppmärksammats samt vikten av att läsa böcker för barn. Vi har uppmärksammat att högläsning används som en lugn aktivitet på morgonen eller efter maten. I läroplanen för förskola (2016) redogörs för att förskolan ska ansvara för att varje barn utvecklar sitt språk och lärande. Lindö (2005, ss.55-56) beskriver att högläsning innebär mer än att bara läsa upp en text högt. I vår undersökning avser vi att studera högläsning för barns språkutveckling.SyfteSyftet är att skapa förståelse för och kunskap om pedagogers uppfattningar om högläsning, för att på så sätt bidra till att utveckla det pedagogiska arbetet med barnets språkutveckling i förskolan.MetodEn kvalitativ studie genomförs med intervju som redskap för att få pedagogers uppfattningar om sitt arbete kring högläsning.ResultatResultatet visar att barnets intresse är en utgångspunkt i högläsning. Syftet med högläsningen lägger grunden till pedagogens förberedelser och vilket samtal som kan ske med barngruppen. En mysig miljö anses vara viktig utan störande moment som pedagogen anpassar utefter barnets behov och barngruppens storlek. Samtliga pedagoger visar kunskap om att högläsning är språkutvecklande och språkfrämjande men har svårt att koppla högläsning till läroplanen för förskolan.

 • Johanson, Anna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kjellsson, Magdalena
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Anknytningen är A och O i förskolan: hur förskollärare och barnskötare beskriver betydelsen av små barns inskolning i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningStudien behandlar förskollärares och barnskötares reflektioner kring de yngsta barnens anknytning i förskolan. I studien riktar vi främst in oss på inskolningsperioden, eftersom grunden läggs där, för anknytning mellan barn och pedagog. Arbetet handlar om vilken betydelse en god anknytning får för barnets utveckling och lärande, på kort såväl som på lång sikt. Vår utgångspunkt är Bowlby´s anknytningsteori. I studien behandlas också relevant forskning kring ämnet.Syfte och frågeställningarSyftet med vår studie är att undersöka hur några pedagoger beskriver små barns anknytning under inskolning i förskolan. Frågeställning: Hur beskriver förskollärarna och barnskötarna att de bemöter de yngsta barnen vid inskolningen på förskolan?MetodI studien har vi använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsverktyg. I studien ingår åtta respondenter som består av både barnskötare och förskollärare.ResultatI resultatet framgår en relativt stor medvetenhet om anknytningens betydelse för de yngsta barnen i förskolan. Barnen beskrivs få stort inflytande i val av anknytningsperson. Resultatet visar på en god vilja hos förskollärarna och barnskötarna att försöka tillgodose varje enskilt barns behov. Föräldrakontakten framkommer som särskilt viktig och betydelsefull i dessa sammanhang. Respekt för barns integritet betonas i studien. Förskollärarna och barnskötarna beskriver två olika inskolningsmetoder, traditionell långinskolning på upp till två veckor samt en snabbinskolning på tre till fyra dagar. Som trygghetsfaktorer nämns bland annat napp och innevagn. Strukturella faktorer, vilka ibland inverkar negativt på möjligheterna till anknytning, kompenseras till stor del av pedagogernas kompetens och planering. Exempel på strukturella faktorer är tidsbrist, sjukfrånvaro och stora barngrupper.

 • Helmersson, Linda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En hjälpande hand kan ibland vara nödvändig: En studie om förskollärares upplevelser i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundBarn i behov av särskilt stöd utgör en stor kategori av barn som går i förskolan. Det krävs därför mycket kunskap av förskollärarna för att kunna bemöta och arbeta för att stärka och utveckla varje barns olika behov i verksamheterna. Specialpedagogik och förhållningsättet inom förskolans verksamhet har utvecklats från ett individperspektiv till att ha fokus inriktad på omgivningens påverkan på barnens svårigheter och behov.SyfteSyftet med studien är att undersöka ett antal förskollärares kunskaper och behov i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i sina verksamheter. Vidare undersöks vilka specialpedagogiska förhållningsätt förskollärarna arbetar utifrån i verksamheterna.MetodUndersökningen har gjorts genom en kvalitativ metod med intervju som redskap. I studien har ett målinriktat urval utförts, där fem förskollärare på tre förskolor som arbetar med barn i behov av särskilt stöd har intervjuats.ResultatUndersökningen visar att förskollärarna som intervjuades anser att de får kunskap för att kunna arbeta med barn i behov av särskilt stöd genom erfarenhet och även genom samarbete bland kollegor. Studien visar även att de behoven som finns i verksamheterna till att kunna arbeta med barnen är mer utbildningen och även mindre barngrupper för att kunna få mer tid till varje barns behov. Förskollärarna beskriver att de får stöd genom arbetslaget, specialpedagog och arbetsledningen men att de största hindret i arbetet är tidsbristen och för få resurser. Tre förskollärare arbetar med inkluderande förhållningsätt och utifrån ett relationellt perspektiv medan två förskollärare arbetar utifrån ett kategoriskt perspektiv med insatser kopplat till det individuella barnets svårigheter.

 • Therning, Karin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Åslund, Petra
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Barnhälsovårdssjuksköterskans behov av stöd vid orosanmälan: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskan på Barnhälsovården (BHV) har bland annat uppgiften att tidigt identifiera och påbörja åtgärder om och när hon upptäcker problem i barns hälsa, utveckling och/eller uppväxtmiljö. Vid minsta oro att ett barn far illa har hon skyldighet att anmäla detta till Socialtjänsten. Enligt aktuell forskning görs få anmälningar från BHV.  I föreliggande studie stod barnhälsovårdssjuksköterskans behov av stöd vid anmälningar om misstänkt barnmisshandel i fokus. Syftet var att beskriva det behovet samt undersöka om och på vilket sätt hon upplever sig ha det stöd hon behöver i sitt arbete när hon ska gå vidare med att göra en orosanmälan. En kvalitativ studie med induktiv ansats valdes. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio barnhälsovårdssjuksköterskor. Därefter analyserades intervjuerna med kvalitativ innehållsanalys.

  Enligt lagen skall anmälan göras vid ”minsta oro” men resultatet visar att barnhälsovårdssjuksköterskan upplever att det inte alltid är denna regel om ”minsta oro” som gäller.  Inför en anmälan upplevs den egna yrkeserfarenheten vara en trygghetsfaktor. Kollegor visar sig vara mycket viktiga inför en anmälan och det är ofta barnhälsovårdssjuksköterskorna söker stöd hos dem innan de söker Socialtjänsten för stöd och råd. Tvärprofessionellt arbete med Socialtjänsten visar sig vara värdefullt men här märks också känslor av frustration då Socialtjänsten ofta inte återkopplar efter en anmälan. Dålig samverkan med Socialtjänsten påverkar barnhälsovårdssjuksköterskan negativt i hennes arbete. Sammanfattningsvis visar resultatet att yrkeserfarenhet, stöd i lagen, stöd från kollegor, konsultation, stöd och återkoppling från Socialtjänsten samt uppföljande åtgärder av Socialtjänsten är mycket betydelsefulla faktorer för barnhälsovårdssjuksköterskor vid anmälningsärenden från BHV om misstänkt barnmisshandel.

 • Nilsson, Karin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Südow, Anna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Barnmorskors tankar om hinder och möjligheter för kontinuerlig hud-mot-hud på BB2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studies have shown that skin-to-skin care has several positive effects for both the mother and the newborn. Despite this, midwifes experience that it can be difficult to get parents to implement the skin-to-skin care continuously during its stay the maternity ward. 

  The aim of the thesis is to describe midwives’ thoughts on the obstacles and opportunities for continuous skin-to-skin care at the maternity ward. There are studies on skin-to-skin care but no specific studies regarding midwives’ thoughts on the obstacles and opportunities for continuous skin-to-skin care during maternity stay.

  An interview study was conducted, and the material was processed using qualitative content analysis to highlight the main points. The result highlighted midwives’ thoughts on the obstacles and opportunities in the implementation of continuous skin-to-skin contact during the child's first days in the maternity ward. The results of the study showed that midwives biggest obstacles are the hospital baby beds, as well as lack of guidelines, parental information, private rooms, and the parents' cultural background and the staff attitudes. The opportunities that arouse were private rooms, aids such as tube tops or slings, and prenatal parental training during pregnancy. Skin-to-skin care can most easily be implemented when parents participate in preparatory parenting training, and when the staff is well trained and encourage implementing skin-to-skin care.

 • Järviniemi, Ulrica
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Karlsson, Frida
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  ”När en blir två”: Anhörigas upplevelse i samband med att en närstående med demenssjukdom flyttat hemifrån till särskilt boende2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Demenssjukdom är en av Sveriges stora folksjukdomar och det är många med demenssjukdom som vårdas i hemmet av sina anhöriga. Sjukdomen bryter långsamt ner de kognitiva funktionerna hos den demenssjuke och ställer stora krav på den anhöriges resurser. Att ansvara för sin närståendes omvårdnad och att i sin relation få förändrade roller kan skapa en psykisk och fysisk belastning. I många fall kommer anhöriga till en tidpunkt där vård i hemmet blir allt mer omöjlig och tvåsamheten inte längre går att upprätthålla. Beslutet att flytta isär blir oundvikligt. Det finns begränsad forskning om hur de anhöriga upplever den första tiden efter att den närstående med demenssjukdom flyttat hemifrån. Vårdpersonal behöver kunskap och medvetandegöras om den känslomässiga påfrestning det innebär att behöva släppa taget om sin närstående för att kunna ge ett bra stöd.

  Studiens syfte är att beskriva anhörigs upplevelse i samband med att en närstående med demenssjukdom flyttat hemifrån till särskilt boende i kommunen. Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Åtta anhöriga intervjuades. En kvalitativ innehållsanalys ledde fram till tre kategorier: Att vara närvarande i dåtiden, att utmanas i vardagen och att möta framtiden. Resultatet visade att livet förändras för alltid när en närstående får en demensdiagnos. De anhöriga var närvarande i dåtiden samtidigt som vardagen gav nya utmaningar och framtiden kändes oviss. Vägen fram till att behöva flytta isär kan många gånger vara kantad av både sorg och utmattning. De anhöriga bär på en känslomässig börda i form av skuld, sorg och ensamhet. Det fanns också ett behov hos de anhöriga att prata med någon som hade tid och intresse av att lyssna till deras upplevelser. Detta talar för att distriktssköterskor har ett ansvar för även de anhöriga och inte bara den demenssjuke, att anhöriga kommer till tals och blir lyssnade på. Genom att ta tillvara på de anhörigas resurser och få dem att känna sig trygga och sedda kan detta leda till en känsla av sammanhang vilket också kan bibehålla anhörigas hälsa. Stöd och kunskapsspridning till de anhöriga kan ge ett mer hållbart samhälle på sikt.

 • Brunbäck, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Larsson, Carina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  E-hälsoverktyg - ett stöd för astmapatienten i sin egenvård2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom som ökar i Sverige. Studier världen över visar på att det är vanligt med låg följsamhet till behandling hos astmapatienterna, detta kan leda till onödiga besvär från astman och försämrad livskvalité. E-hälsoverktyg förväntas ge patienten möjligheten att bli mer delaktig i sin sjukdom och leda till ökad självständighet och trygghet i sin egen hälsa i förhållandet till sin sjukdom. På detta sätt ska patientens livskvalité kunna öka. Astmapatienten har ett stort inflytande av att själv kunna påverka sin sjukdom. Kan ett E- hälsoverktyg stärka deras egenvårdsförmåga?

  Syftet med detta examensarbete är att beskriva vad astmapatienten önskar få för information och stöd genom ett E-hälsoverktyg för att öka möjligheten till egenvård. För att uppnå syftet har författarna använt sig av kvalitativ metod med induktiv ansats som analyserades enligt Elo och Kyngäs (2007) beskrivning. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer med åtta astmapatienter från olika städer i Västra Götalandsregionen.

  Studien visar att uttrycket egenvård inte var känt hos astmapatienten. De kunde se fördelar med att ha en egen skriftlig egenvårdsplan, de uttryckte att den kunde förbättra deras egenvård som vid förkylning eller träning. Att möta andra med astma genom ett E-hälsoverktyg var ett önskemål som framstod som viktigt. Det framkom att astmasköterskan har en viktig roll att fylla för att stärka egenvården hos astmapatienten och om det är kontinuitet i denna roll så inger det en trygghet.

 • Berdén, Maria
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Englén, Lovisa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Berikande möten: Barnmorskors upplevelser i mötet med Intrauterin fosterdöd2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Intrauterine Fetal Death (IUFD) - the clinical term for stillbirth - is defined as the premature termination of a fetus after more than 22 full weeks of pregnancy and occurs in Sweden over 400 times per year. Prior research indicates that midwives play an important role in assisting births and preparing new parents. Midwifery is often described as satisfying and joyful work, however certain occurrences also raise difficult and painful feelings. While stillbirths are known to have a traumatic impact on mothers, there is only a limited number of studies to better understand the impact of IUFD on midwives.

  As such, the purpose of the study is to illuminate the experience of midwives exposed to IUFD. The study pursues a qualitative method, aiming to draw inductive conclusions based on interview with eight midwives. The data were analyzed using content analysis, which lead to five categories and one overarching theme. The broad theme was Enriching encounters are created by daring to care in grief. The five categories were: Providing care with a deeper relationship, Providing care entails giving the best, Providing care with structure is supportive, Providing care with one’s own feelings, Feeling secure aids providing care. The midwives interviewed saw encountering IUFD and parents affected by it as a valuable and enriching experience, which leads to deep and meaningful relationships. Midwives interviewed wish to exercise their full potential and help ensure the best possible experience for parents. The central concern when encountering IUFD is to support the parents by creating an environment where the parents can feel safe, cared for, and validated. To provide consistent, continuous, and present care is highly significant according to the midwives. Among the results, it is apparent that the grief of parents is central and that the midwife’s own feelings are more closely tied to their ability to empathize.

 • Andersson, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lindroth, Elin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Finns det samband mellan ungdomars känsla av sammanhang och självtillit vid kondomanvändning?: En pilotstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research today illustrates that sexually transmitted diseases and unwanted pregnancies are increasing as adolescent’s use of condoms during sex is inadequate. It is important to prevent sexually transmitted diseases that needs to be treated with antibiotics. We can accomplish this through preventative work. By decreasing the use of antibiotics we are withholding a sustainable development. During the spring and late summer of 2016 a pilot study was made with a cross section design that analyzed if there was any connection between young people’s sense of coherence and their self-efficacy on condom use. The pilot study was performed in a number of classes at a few different schools in the middle of Sweden. The study implicated

  107 participants’, 63 young men and 41 young women and one defining the sex as hen. The age range among the participants was between 16-21. The pilot study showed that there is no connection between high sense of coherence and self-efficacy on condom use. Although it did show that young people with a higher sense of coherence were using condoms in a greater occurrence. We believe it is necessary that more studies should focus on a salutogenic approach to promote adolescent´s sexual and reproductive health as well as their condom use. By doing so we can reduce sexually transmitted diseases and the use of antibiotics and this will result in a more sustainable development.

 • Alexandersson, Sanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Billerfors, Christine
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Unga blivande mödrars tankar kring amning: En intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Amning har positiva effekter för både barnet och dess mamma. Bröstmjölken ger barnet den näring det behöver. Amning främjar viktnedgång samt förebygger sjukdomar hos mamman. Amningen bidrar till att skapa närhet och en relation mellan barnet och mamman. Trots fördelarna, har amningen minskat de senaste åren och detta främst bland yngre mödrar, upp till och med 24 år. En bidragande orsak är kvinnornas inställning till amning.

  Syftet med studien är att beskriva unga blivande mödrars tankar kring amning. En förståelse för de tankar som finns kan underlätta barnmorskans arbete med att stötta unga mödrar och uppmuntra dem till amning. Studien genomförs som en kvalitativ intervjustudie och det material som samlas in analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Tio gravida kvinnor mellan 18 och 24 år intervjuades. I resultatet framkom att amning är komplext och att både positiva och negativa tankar kring amning fanns hos unga blivande mödrar. Tankarna delas in i fem kategorier  ”Att känna sig osäker”, ”Att inte vilja begränsas”, ”Att vilja amma”, ”Att amma är bra”, samt ”Att ha tilltro till den egna kroppen”. I diskussionen förs ett resonemang kring om de yngre blivande mödrarnas tankar kring amning skiljer sig från de lite äldre blivande mödrarnas samt om åldern påverkar inställning till amning. Det är av yttersta vikt att unga gravida kvinnor får stöd och kunskap som stärker självkänslan och möjligheterna till en lyckad amning

 • Jonasson, Lena
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Naurin, Camilla
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Distriktssköterskans upplevelse av läkemedelsdelegering i kommunal hemsjukvård2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att möta ett växande vårdbehov har hemsjukvården utvecklats till en alltmer komplex verksamhet. I takt med ett allt bredare sjukdomspanorama i patientens hem ställs högre krav på vårdpersonalen inom hemsjukvården. Distriktssköterskan har ett helhetsansvar i hemsjukvården att leda vården så att den blir god och säker. För att underlätta arbetsbördan kan distriktssköterskan delegera läkemedelshantering till omvårdnadspersonal, vilket är en förutsättning för att vården skall fungera. Syftet med studien är att belysa distriktssköterskans upplevelse av läkemedelsdelegering i kommunal hemsjukvård. Metoden är kvalitativ, med en kvalitativ innehållsanalys där sju distriktssköterskor i hemsjukvården intervjuats.

  I studiens resultat framträdde två kategorier som speglade varandras motsatser. Distriktssköterskorna upplevde ett tudelat helhetsansvar vid läkemedelsdelegering. Ett som dominerades av trygghet där omvårdnadspersonalen hade goda kunskaper och samarbetet fungerade bra. Tid och utrymme för ansvarsrollen möjliggjordes och rätten att avböja en delegering fanns när den inte var förenlig med god vård. Den andra delen av helhetsansvaret upplevdes som otrygg med bristande kunskap hos omvårdnadspersonalen och bristfälligt samarbete mellan professionerna. Då fanns en känsla av oro för misstag och upplevelsen av att delegering av läkemedel numera var en förutsättning för att kommunal hemsjukvård skulle fungera. I diskussionen lyfts distriktssköterskans upplevelse av det helhetsansvar hon har för att bedriva en god och säker vård vid läkemedelsdelegering till omvårdnadspersonal. Likaså hur vården påverkas när distriktssköterskan tvingas delegera läkemedel i en allt högre utsträckning. Läkemedelsdelegering har gått från att vara en möjlighet för patienten att träffa färre vårdare till det vanligaste arbetssättet i kommunal hemsjukvård.

 • Borsand Bååth, Katarina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gustavsson, Malin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Samtal på barnavårdscentralen: Specialistsjuksköterskans upplevelse av samtal med föräldrar till barn med övervikt2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Specialistsjuksköterskor som arbetar på barnavårdscentralen har en stor roll med att hjälpa barn med övervikt genom att samtala med föräldrarna så barnet får ett hälsosamt liv under uppväxten. Föräldrarna har ett stort ansvar och är en förebild för sina barn. Sjuksköterskan arbete med små barn är en god grund för att så tidigt som möjligt kunna upptäcka övervikt hos barnet och tillsammans med föräldrarna främja för att hälsosamt arbeta preventivt. Forskning beskriver sjuksköterskans samtal med föräldrarna som svåra angående övervikt och att kunskapen om samtalet är bristfälligt.

  Studiens syfte är att beskriva specialistsjuksköterskans upplevelse av samtal med föräldrar till barn med övervikt. Sex sjuksköterskor intervjuades med semistrukturerade intervjuer som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Efter analys av intervjuerna skapades tre huvudkategorier med tillhörande subkategorier. Kategorierna är ”Föräldrars kunskap är avgörande”, “Leda föräldrar i att hitta motivation” och ”Stödinsatser som hjälper”. Resultatdiskussionen visar att sjuksköterskans samtal med föräldrarna till överviktiga barn inte upplevs så svåregentligen. Föräldrarnas kunskap om matvanor är bristande trots god kunskap om övervikt. Föräldrarna är mer mottagliga för förbättringsåtgärder när alla upplever ett gemensamt mål. Tid för eftertanke mellan besöken med föräldrarna gav oftast bättre resultat och vid planerat återbesök fanns det oftast ett samförstånd mellan sjuksköterskan och föräldrarna. Mötet får ta tid och återkoppling behövs. BMI-kurvan är ett viktigt verktyg och även att ta hjälp av andra kompetenser som specialistbarnavårdscentral och dietist för att skapa ett hälsofrämjande arbete.

 • Andersson, Charlotte
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kaspersson, Anna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Erfarenheter från personer med muskelspasticitet gällande hjälpmedelsbaserad träning: en hjälp till egenvård i vardagen2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Personer med funktionsnedsättning som exempelvis muskelspasticitet kan uppleva begränsningar i det vardagliga livet. Distriktssköterskan har här en betydelsefull roll att stärka och stödja personens egen förmåga till att tillgodose sina behov. För att vissa behov skall uppnås kan personen behöva individanpassade hjälpmedel. Träning med hjälpmedlet Mollii kan vara en hjälp till egenvård hos personer med muskelspasticitet.

  Syftet med studien var att beskriva erfarenheten av hjälpmedelsbaserad träning med Mollii hos personer med muskelspasticitet. Författarna har i denna kvalitativa intervjustudie tagit del av material från en pågående studie om behandlingen med hjälpmedlet Mollii. Intervjumaterialet omfattas av tio intervjuer från deltagare, som deltagit i hjälpmedelsbaserad träning med Mollii. Intervjuerna bestod av deltagarnas egna berättelser och erfarenheter av Mollii. Intervjuerna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys vilka resulterade i tre kategorierna och åtta underkategorier.

  Resultatet består av faktorer som påverkar förutsättningar för hjälpmedelsbaserad träning, personens egna styrkor som främjar/hindrar till träning och slutligen upplevd effekt av den hjälpmedelsbaserade träningen. Distriktssköterskan skall i sin profession arbeta hälsofrämjande och egenvård är en betydande del av det hälsofrämjande arbetet. Att finna personernas egen drivkraft genom att uppmuntra och stödja deras egna resurser främjar egenvård. Det är av stor vikt att personer med funktionsnedsättning får känna sig självständiga. Trots att den hjälpmedelsbaserade träningen med Mollii för många resulterade i positiva effekter så blev slutresultatet i många fall ytterligare ett beroende vid exempelvis av/på-klädning av dräkten. Det är därför viktigt att anpassa hjälpmedlet efter den person som hjälpmedlet är avsett för.

 • Axelsson, Elisabeth
  University of Borås, Swedish School of Library and Information Science.
  Referensverksamheten och referensbeståndens användning på två folkbibliotek - Linköping och Norrköping1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 80 credits / 120 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In 1995 a survey was made at six public libraries in the county of Ostergotland in order to examine the reference service and the use of reference collections. In this paper the methods of the survey are described and the results from two libraries in Norrkoping and Linkoping are being analysed.

  In the survey several methods were used. During a fortnight observations were made of the use of reference books by the visitors in the reference section. The books were listed. The librarians work at the information desk were also observed at the same time and the librarians wrote all their transactions down as well as their use of reference tools. Two questionnaires were distributed, one to the visitors at the reference section, one to the visitors at the information desk.

  The results in short: The collections of reference books were extensive, old and not so well used. The visitors used these collections more than the librarians (6-7% versus 1-2%). The location of the reference books means much to the use. The users of reference books are

  mostly students. There are many questions asked by the visitors and often queus are formed at the information desk . Most questions are simple to solve and depending on diffculties of the visitors to find the books on the right shelves. Both libraries have small assets and shortages in the collections make requested books and subjects hard to find for the visitors. At the information desk there are a lot of other transactions than reference questions like selling, reservations, Pc-help and so on. The librarians used the library catalogue in nearly half of the questions but that was the only reference tool which was used more than marginal. The visitors at the reference desk were mostly students but there were no big differences between students frequency and the general public.

  Finally the survey shows that the quality of the reference service can and must be improved. There are needs for organisational changes as well as further education of the staff. The libraries in the survey need to focus on the customer's quality more to improve their reference service.

 • Cunha Gatica, Isabela
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Fagerstig Halemba, Jennifer
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  TAKK: EN KVALITATIV STUDIE OM HUR PEDAGOGER ARBETAR MED TECKEN.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning:Kommunikation kan ske på flera olika sätt. Barn utvecklar en förståelse i sin omgivning och genom att språket utvecklas i interaktion med andra barn och vuxna. Förskolans verksamheter strävar efter att anpassa verksamheten där alla barns behov samt förutsättningar blir tillgodosedda. Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK, kan agera som ett verktyg hos barn och vuxna där talet sviktar och uttalet är försämrat.Syfte:Denna studie handlar om att få en större inblick om vilka möjligheter finns att arbeta med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Syftet med studien var att få fram vilka framgångsfaktorer som kan bidra till att TAKK fungerar i förskoleverksamheten.Metod:Metoder som användes i den kvalitativa studien var intervju, telefonintervju och observation. För att kunna fullfölja analysen och datainsamlingen gjordes transkriberingar för att sammanställa de två förskollärarna och tjänstemannens intervjuer och observation.Resultat:Resultatet av studien sammanfattar flera positiva faktorer i användandet av tecken som alternativ och kompletterande kommunikation som kommunikationsform för barn med eller utan språkstörning och flerspråkiga barn. TAKK används som en förstärkning till det talade språket för att konkret visualisera orden med hjälp av tecken. Det som ytterligare framkom i resultatet är att barn med ett annat modersmål än svenskan gynnas av att använda tecken för att förstärka förståelsen för de symboler som representerar ord.

 • Hansson, Gabriella
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Rudolfsson, Jennie
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Mobbning i förskolan: pedagogers syn på mobbning.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  InledningMobbning ingår i begreppet kränkande behandling och ordet mobbning är något som idag är på väg ut ifrån styrdokumenten och lagstiftningen som rör skolan. Anledningen till detta är att de som stiftar lagen anser att handlingen inte ska behöva upprepas utan en gång räcker (Svaleryd och Hjertson 2012, ss. 46-47). I vår undersökning har vi valt att använda oss av den sociologiska traditionen som teori. Detta för att det belyser kamratkulturer och alla barn inte får vara med i leken (Jensen 2013, s. 189). Det kan vara svårt att tro att mobbning pågår mellan barn i förskolan. Även om det sker mobbning i både skola och förskola sker det på olika vis. Vi tror att mobbning pågår i större utsträckning i skolan än vad det gör i förskolan och därför vill vi undersöka hur det ser ut i förskolan. Vi vill därför belysa det viktiga med att börja med det förebyggande arbetet mot mobbning redan i förskolan.Syfte och frågeställningarVårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur några pedagoger tolkar begreppet mobbning, om pedagogerna har upplevt mobbning mellan barnen i förskolan och hur pedagogerna i så fall agerade. Finns det mobbning i förskolan? Hur agerar pedagogerna när det uppstår negativa handlingar?MetodVi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden genom intervjuer med 7 olika pedagoger på 6 olika förskolor. Val av metod gjordes utifrån studiens syfte, där vi vill ta del av pedagogers tankar kring mobbning i förskolan.ResultatStudiens resultat visar att samtliga pedagoger anser att mobbning är ett för laddat ord i förskolan. De tar upp att barnen inte är tillräckligt gamla för att förstå innebörden i begreppet. De belyser även vikten av att samtala med barnen när det uppstår negativa handlingar. Detta tar Frånberg och Wrethander (2011, s. 94) även upp, att när man gör en definition av begreppet mobbning kommer man fram till att det handlar om negativa handlingar som blir upprepade.

 • Johansson, Louice
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kantojärvi, Frida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Nej men asså, det är ju bara så viktigt”: en studie om några förskollärares reflektioner kring dokumentation och kvalitetsarbete i förskolan.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) presenteras det i kapitlet “Uppföljning, utvärdering och utveckling” de skyldigheter förskolan och förskolans personal har för att systematiskt kartlägga och följa upp barnens utveckling och lärande. Under vår tid på förskollärarutbildningen har vi under bland annat verksamhetsförlagd utbildning observerat osäkerhet kring områdena dokumentation och kvalitetsarbete hos pedagogerna i förskolan. Syftet med studien är att närma sig de tankar och reflektioner några förskollärare har kring den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Även hur de praktiskt genom olika verktyg dokumenterar i förskolan, de faktorer som påverkar deras dokumentations- och kvalitetsarbete samt relationen mellan dem.I studien utgår vi ifrån två infallsvinklar på dokumentation i förskolan: ett utvecklingspedagogiskt perspektiv samt ett intra-aktivt pedagogiskt perspektiv. Dessa två infallsvinklar kan simplifieras som att utvecklingspedagogiken synliggör vad barnen lär sig, och den intra-aktiva pedagogiken synliggör hur barnen lär sig. Men de två infallsvinklarna är inte enbart olika, utan även lika på vissa sätt. Ett exempel på en sådan likhet är att de båda lyfter reflektionen som en viktig del av dokumentationen.Vi utgår utifrån vårt syfte ifrån en kvalitativ forskningsansats och en fenomenografisk metodansats. I studien har vi använt oss av forskningsmetoden semi-strukturerade intervjuer. Vi har intervjuat sju stycken förskollärare och en verksamhetsledare som i grunden är förskollärare. Intervjuerna varierade i längd från 10 minuter till strax över 50 minuter, och vi har analyserat det insamlade materialet utefter en fenomenografisk analysprocess.Resultatet visar fyra distinkta synsätt på den pedagogiska dokumentationens innebörd i förskolan; att dokumentera med barnen, att dokumentera barns utveckling, att dokumentera med reflektion och att dokumentera för att föra verksamheten framåt. De mest framträdande faktorer som förskollärarna anser påverkar deras arbete med dokumentations- och kvalitetsarbetet är kompetensutbildningen, tidsbristen, förskolechefen och svårigheten med att mäta kvalitet i förskolan. Lärplattan beskriver respondenterna som det mest använda redskapet i förskolan för att dokumentera. Slutligen beskriver de den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet som beroende av varandra, och relationen som oundviklig.Vi drar slutsatsen att för att få ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete krävs det ett fungerande dokumentationsarbete, oavsett synsätt på dokumentation. Det krävs tid för att få öva på att använda dokumentation som ett redskap, och en struktur i arbetslaget för att det inte ska kännas som en betungande del av ens yrkesvardag.

 • Krasnici, Arijana
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kjellgren, Manda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johannesson, Sanna
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Vi måste finnas där som ett redskap, för att nå kunskapen”: Förskollärarnas förhållningssätt till matematik i utomhusleken.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledningsvis presenteras ämnets relevans för samhället och förskollärare samt varför det valts att studeras. Ämnet matematik bör uppmärksammas både inomhus som utomhus och förskollärare har en viktig roll att matematiskt lärande sker i varierad miljö. Skolinspektionen (2016) beskriver att det i observationer synliggörs att förskollärare ofta har ett mer överva-kande förhållningssätt utomhus och att de alltför ofta inte deltar aktivt i barns lek. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till matematik i interaktion med barn i den utomhuslek som inte är vuxenstyrd.En kvalitativ metod med målinriktat urval har tillämpats, där sju förskollärare har deltagit i studien. En av frågeställningarna är att undersöka hur matematik synliggörs i interaktion mel-lan förskollärare och barn i utomhuslek. Redskapet är observationer med löpande protokoll, vilket tillämpas för att få en bild över hur förskollärare synliggör matematik i interaktion med barn utomhus. Ytterligare ett redskap som används är semistrukturerade intervjuer för att sva-ra på frågeställningen hur förskollärare i interaktion med barn uppmärksammar matematik i utomhuslek. Bearbetningen av intervjumaterialet har skett genom en fenomenografisk analys och observationerna genom kategorisering. Hänsyn har tagits till de forskningsetiska princi-perna utifrån Vetenskapsrådet. I resultatet framkommer det att förskollärarna synliggör matematik genom att vara närvarande och använda ett matematiskt språk i interaktionen med barn i utomhusleken. De använder även årstider och kroppen som ett redskap i det matematiska lärandet. Förskollärarna uppfat-tar att matematik är betydelsefull kunskap för barn inför framtiden. De beskriver även att när-varo och språk har en bidragande roll i hur matematiken uppmärksammas. Årstider och mate-rial har betydelse för matematiskt lärande, men är inte avgörande för hur förskollärare arbetar med det. Förskollärarna menar att förhållningssättet till årstider och material avgör. Samman-fattningsvis framkommer både möjligheter och svårigheter med att uppmärksamma matema-tik i interaktionen med barn i utomhusleken.

 • Daghouz, Farah
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att knäcka läskoden: En studie om hur pedagoger utvecklar barns läsutvecklingi årskurs ett.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning Genom att barn behärskar en god läsförmåga underlättar de att utveckla och bemästra nya kunskaper. Arbetet belyser vikten av förkunskaper, högläsning, ordförrådets betydelse, motivation och att vara språkmedveten i vägen till en god läsförmåga. En metod som berörs i studien är LTG metoden (läsning på talets grund) som är en läsinlärningsmetod. Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare utvecklar barns läsutveckling i årskurs ett. Metod Genom att använda en kvalitativ forskningsmetod framkom studiens resultat genom en semistruktuerad intervju med tre verksamma pedagoger i årskurs 1-3. Samtliga intervjuer pågick mellan 30-45 minuter. Resultat Det framgick att samtlig lärare är eniga om att förkunskaper är grunden till en fortsatt läsutveckling. Med förkunskaper får barn möjlighet att komma in i läsandets värld genom att lära sig att vara uppmärksam och lyssna. De får lära sig om hur man läser samt hur man kan bygga upp inre bilder. Samtliga lärare förklara att förutom förkunskaper får barn möjlighet att utveckla ett gott ordförråd som hjälper dem i läsinlärningen. De får även lära sig att röra sig i texter och ställa frågor. Det framkom även att motivation är en viktig del i läsinlärningsprocessen, utan motivation blir läsningen tråkig. Lärarna var också eniga om att det inte finns en speciell läsinlärningsmetod som funkar för alla elever. Lärare bör därför anpassa undervisningen för att det ska gynna alla barn. Samtliga lärare har använt eller använder LTG som en metod i läsutvecklingen.

 • Dahl, Amanda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Evertsson, Sofia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hush!: Förskollärares attityder och tankar om barns sexuellaintegritet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien behandlas barns sexuella integritet. Den aktuella forskningen inom områdetär begränsad. Studien synliggör hur förskollärares attityder till barns sexualitet och hur debeskriver att de lär barn integritet. Det är ett område som påverkas av samhälleliga normeroch attityder vilket bidrar till att det är ett tabuämne. Barns sexualitet är ett känsligt ämne somär enklare att undvika än att arbeta med, vilket gör det till en problematik i förskolan. I denhär studien undersöks hur förskollärare talar om arbetet med integritet samt deras attityder tillbarns sexualitet.SyfteI den här studien fördjupar vi oss i barns sexualitet och barns rätt till integritet. Studienfokuserar på hur och om dessa frågor behandlas i förskolan. Syftet med studien är attundersöka hur förskollärare talar om barns sexuella integritet i ett pedagogiskt sammanhang.MetodI studien har en kvalitativ metod använts för att besvara syftet. Tio förskollärare med olikalång yrkeserfarenhet har intervjuats för att ta reda på hur de förhåller sig till och arbetar medbarns sexualitet och integritet.ResultatI studien framkom att förskollärarna har olika attityder till barns sexualitet. Många ärmedvetna om att barn har en sexualitet och att det är en naturlig del i deras utveckling. Mende upplever en osäkerhet i hur de ska bemöta barns sexuella beteende och det finns en rädslaför att agera felaktigt, vilket skapar en tabukänsla till ämnet. Osäkerheten grundar sig oftast isamhällets normer och egna värderingar. Resultatet visar att det är ett ämne somförskollärarna undviker att samtala om tillsammans med kollegor och barn. Förskollärarna ärmedvetna om att sexuella övergrepp mot barn förkommer men inte i vilken utsträckning. Dehar samtidigt svårt att se förskolans roll i problematiken och hur de kan och bör arbetaförebyggande. Det finns en vilja att lära barn integritet men majoriteten av förskollärarnaupplever att de saknar kompetens om hur de kan gå tillväga. Förskollärarna i studienassocierar främst barns integritet till toalettsituationer samtidigt som förskolans rutiner delvisförhindrar att barn får rätt till integritet.

 • Dreven, Josefin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Eriksson, Marika
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Planering i ett flerspråkigt klassrum: en kvalitativ studie om lärares planering för nyanlända elever.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om hur lärare planerar för att ge de nyanlända eleverna en bra grund att stå på. Lärarnas planering är beskriven genom att lärare har berättat hur de undervisar i svenska och vad de ska tänka på inför nästa lektion.Syftet med studien är att behöriga lärare berättar hur de planerar och genomför sin svenskundervisning med nyanlända elever i sin klass.Metoden som har använts i studien är kvalitativ metod med intervju som redskap. Anledningen till valet av metod var att få ut mycket information på kort tid. Det var fem lärare som intervjuades på två skolor i Västra Götalands län.Resultatet visar att skolorna arbetar med de nyanlända eleverna på olika sätt. Den ena skolan har Ipads till alla elever medan den andra skolan har fler resurser som ger eleverna mer studiehandledning. Resultatet visar även att lärare vill ha mer planeringstid då de planerar för studiehandledarna också.

 • Johansson, Stina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Literacy: Ur ett andraspråksperspektiv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundLiteracy ett begrepp som fått mer och mer utrymme de senaste åren. Begreppet literacyinnefattar inte endast läsande och skrivande, men idag innefattar det dessutom bilder ochandra tecken. Literacy är även något som utvecklas i samspel med den miljö man vistas i och isampel med de individer som man samspelar med. Det handlar dessutom om en förmåga attkunna ta till sig, förstå och tolka olika typer av texter.SyfteSyftet är att undersöka hur pedagoger tillämpar literacy i arbetet med barn som har svenskasom andra språk, huruvida de gör det överhuvudtaget och vilka material de i så fall tar hjälpav.MetodDenna studie är en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har använts. De 7intervjuer som gjordes genomfördes på två olika förskolor vid två olika tillfällen. Detinsamlade materialet analyserades sedan med hjälp av kodning.ResultatResultatet visar att literacy inte är ett vedertaget begrepp i förskolans verksamhet även ompedagogerna arbetar med hur forskning och litteratur beskriver literacy. Literacy är inget sompedagogerna arbetar medvetet med. Det visar också att bokläsning är något som finnssvårigheter runtomkring på grund av brist på tid och personal.

 • Larsson, Mathilda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vallentin, Frida
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Konflikter mellan barn på förskolan: Ur förskollärares perspektiv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: I förskolan sker det konflikter dagligen och det kan vara svårt att veta hur konflikterna kan hanteras och förebyggas. På vissa platser och övergångar i förskolan kan mer konflikter förekomma. Det finns olika metoder för konflikthantering och det är förskollärarens uppgift att hitta strategier för detta. Ibland kan förskollärarna uppleva att de inte vet hur de ska hantera och förebygga konflikter på bästa sätt. Då kan ett samarbete med specialpedagog och vårdnadshavare vara till en fördel.

  Syfte: Vårt syfte är att undersöka var och när konflikter kan ske i förskolan samt hur yrkesverksamma förskollärare arbetar med konflikter och konflikthantering i förskolan.

  Metod: Vi har använt oss utav en kvalitativ metod med intervjuer som ansats. Vi har intervjuat 7 yrkesverksamma förskollärare på totalt 5 olika förskolor. Redskapet som har använts under intervjuerna är ljudinspelning och till viss del papper och penna.

  Resultat: De förskollärare som deltog i studien är medvetna om att det finns de platser där det förekommer mer konflikter än andra. De använder sig av olika metoder för att kunna hantera och lösa konflikterna som sker mellan barn på förskolan. Den vanligaste metoden för förskollärare som framkommit i vår undersökning är att använda verbal kommunikation. Majoriteten av deltagarna använder kommunikation för att samtala om barnens känslor och tankar. Alla deltagare arbetar även med att fördela barnen i mindre grupper för att minska konflikterna. När det gäller att förebygga konflikter visar det sig att det är viktigt att man som förskollärare bekräftar, stödjer och lyssnar på barnen. Resultatet har visat att det är vanligt att ta hjälp av specialpedagog och vårdnadshavare.

 • Odqvist, Matilda
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Östling, Erika
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Konflikthantering i förskolan: pedagogers resonemang kring kommunikation i samband med konflikthantering.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Begreppet konflikt förekommer dagligen i förskolans verksamhet, konflikter är oftast oundvikliga eftersom att människor kan ha olika synsätt på saker och ting men oavsett detta är det viktigt att konflikter kommuniceras och hanteras så att alla inblandade parter får sina röster hörda. I förskolans verksamhet arbetar pedagoger ständigt med att utveckla både sin egen och barns förmåga till konflikthantering genom språket. Pedagoger har en betydande roll för barns utveckling och lärande, vilket delvis innebär förmågan till att barn ska kunna förstå och sätta sig in i andra människors perspektiv. För att pedagoger ska kunna lära ut måste de själva ha erfarenhet, grundkunskaper och kompetens om hur de själva skulle handskas med konflikter och vilka kunskaper som kan föras vidare till barn. Aktuell forskning visar att konflikter kan ses som en lärandesituation genom att barn och pedagoger lär känna sig själva och vilka behov de har i en konfliktsituation. De lär sig även att lyssna på andra och våga prata om sina och andras känslor.SyfteSyftet med studien är att ta reda på hur några pedagoger resonerar kring arbetet med kommunikation i samband med konflikthantering i förskolans verksamhet.MetodI vår studie har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Vi har intervjuat åtta pedagoger som arbetar på två förskolor i två olika kommuner. Under intervjuerna använde vi oss av strukturerade intervjufrågor, detta för att kontexten ska bli densamma för samtliga intervjuer.ResultatI resultatet framträder det att konflikter är ett förekommande begrepp som kommuniceras dagligen i förskolans verksamhet. Oavsett om pedagoger eller barn hanterat konflikter på ett bra eller dåligt sätt påpekar respondenterna att man genom konflikter alltid lär sig något nytt. Pedagogers förhållningssätt och medvetenhet om sin egen förmåga har stor betydelse till att kunna påverka barns framtida hantering av konflikter. Respondenterna belyser vikten av att kommunicera i konfliktsituationer. Detta för att barn ska få möjlighet till att uttrycka sina upplevelser av situationen, berätta om sina behov och bli lyssnade på för att känna att dem kan hantera konflikter på egen hand. Dessutom se till att alla iblandade parter blir tillgodosedda och att ens behov blir tillfredsställda.

 • Brillantes, Michelle
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Khorram Manesh, Yasmin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Inkludering av nyanlända elever: I svenska språket årskurs 1-3.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger inkluderar nyanlända elever i det svenska språket. Fokus kommer att ligga på hur lärare förbereder, tar emot och formar undervisningen så att nyanlända elevers behov och förutsättningar tillgodoses.Genom forskning, litteratur och inblick i två olika verksamheter har vi fått kunskap om hur det kan se ut för nyanlända elever som ska börja i den svenska skolan.I studien har vi utgått från en kvalitativ metod och det empiriska materialet hämtades genom intervjuer. I studien deltog 4 respondenter och resultatet är baserad på intervjuer från två lärare och 2 rektorer på två skilda skolor i en storstad. Intervjuerna genomfördes med hjälp av ljudinspelning för att göra samtalen mer tillförlitliga.Det sociokulturella perspektivet är utgångspunkten i undersökning som belyser interaktion och kommunikation som viktiga redskap för utveckling och lärande.Studiens resultat visar att förberedandet inför mottagandet av nyanlända elever inte är tillräckligt. Mottagandet kan se olika ut i skolor och stadsdelar. Vad avser resurser och verktyg ser även detta olika ut beroende på skola, stadsdel samt antal nyanlända elever som man tar emot. I dagens läge gör lärarna sitt yttersta för att inkludera de nyanlända eleverna i undervisningen ändå behövs det kompetensutveckling för verksamma lärare och rektorer för att erövra kunskaper som behövs för att undervisa nyanlända elever.

 • Bromell, Jennie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Eriksson, Ellinor
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vilka läs- och skrivinlärningsmetoder är vanligast förekommande?: En kvantitativ studie från några lärares perspektiv.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  PISA-undersökningar visar hur elevers kunskaper i läsförståelse har försämrats avsevärt de senaste åren. Utan bra undervisning finns det en risk att resultaten fortsätter att dala. Forskning visar att lärare inte vet hur de ska undervisa sina elever i läs- och skrivinlärning. Med hjälp av specifika inlärningsmetoder kan undervisningen öka elevernas läsförståelse.Den här studiens syfte är att ta reda på vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som är vanligast förekommande bland behöriga lärare som är verksamma i årskurs 1 från två kommuner i Västsverige.För att undersöka detta har en kvantitativ studie med enkät som redskap genomförts. Enkätundersökningen gick ut till lärare i årskurs 1, som är verksamma i två kommuner i Västsverige. Totalt deltog 12 respondenter i undersökningen.Resultatet visar att läs- och skrivinlärningsmetoderna Att skriva sig till läsning, Läsning på talets grund och Bornholmsmodellen är de metoder som är vanligast förekommande i läs- och skrivundervisningen bland de tillfrågade lärarna. Studien visade även att lärarna använder olika läs- och skrivinlärningsmetoder i symbios med varandra.Några slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat kopplat till frågeställningarna är att respondenterna blandar metoder och pedagogiska synsätt i sin undervisning. De respondenter som har mest kunskap om metoderna är de som arbetat flest antal år. De flesta respondenterna är enhetliga i sin inställning till metodvalet och de metoder de föredrar att använda. Även att det finns olika faktorer som påverkar deltagarnas val av metod, exempelvis tillgång på digitala verktyg och tidigare forskning.

 • Erixon, Karolina
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Qvist, Amanda
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Matematikläxa för alla: en svår ekvation.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning Studien handlar om att diffusa riktlinjer och motstridig forskning kring läxor kan leda till skilda attityder till matematikläxor hos lärare, elever och vårdnadshavare. De skilda attityderna kan i sin tur bidra till minskad likvärdighet för eleverna.Syfte Studien syftar till att ta reda på om det finns skilda attityder till matematikläxor hos de tre grupperna lärare, elever, vårdnadshavare och om det finns eventuella samband mellan attityder och faktorer som grupp, kön, ålder, utbildningsnivå och skolklass.Metod För att ta reda på om det finns skilda attityder till matematikläxor hos de olika grupperna lärare, vårdnadshavare och elever används kvantitativ forskningsmetod och enkät som verktyg för datainsamling. Metoden ger studien ett större antal respondenter och därmed ökar möjligheterna till ett bredare underlag.Resultat Resultatet visar att majoriteten av lärare, elever och vårdnadshavare är positivt inställda till matematikläxor men att det finns skillnader i attityderna. Det finns också samband mellan de skilda attityderna beroende på kön, ålder, utbildningsnivå och skolklass. Skillnaderna bidrar till svårigheter i utförandet av matematikläxan för framför allt vårdnadshavare och elever och därmed minskad likvärdighet.

 • Flores, Samanta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Kjellsson, Elin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Pettersson, Kornelia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Den tråkiga texten”: En kvalitativ studie om fördelarna med att arbeta med faktatexter i grundskolans tidigare år.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Sveriges dåliga PISA-resultat i svenska är ett vanligt förekommande debattämne. Enligt läroplanen ska eleverna få strategier för att läsa och skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Forskning visar på vikten av att arbeta tidigt med faktatexter i skolan. Detta för att eleverna senare förväntas kunna ta till sig mycket ämnesinnehåll från den typen av text. Pedagogerna har olika syn på hur arbetet med faktatexter i undervisningen ska bedrivas. I detta arbete presenteras några lärares erfarenheter av att använda faktatexter i sin svenskundervisning.

  Syfte: Syftet med vår studie är att ta reda på hur den explicita svenskundervisningen rörande faktatexter ser ut i grundskolans tidigare år.

  • Vilken typ av stöttning får eleverna i undervisningen rörande faktatexter?
  • Hur ser pedagogerna på sin kompetens i undervisningen om faktatexter?
  • Hur sker valet av material till undervisningen rörande faktatexter?

  Metod: Arbetet består av en kvalitativ studie som baseras på nio riktade öppna intervjuer med behöriga svensklärare i årskurserna 1-3.

  Resultat: Studien visar att explicit undervisning, alltså undervisning som är tydlig och fokuserad, rörande faktatexten inte är vanligt förekommande. Anledning till detta är bland annat att eleverna anses vara för unga, att narrativa texter upplevs mer lustfyllda samt att faktatexterna ändå kommer in under NO- och SO-undervisningen. Vid arbetet med faktatexter dominerar strategier för läsförståelse framför strategier för textens struktur. Det finns olika tankar hos de intervjuade pedagogerna rörande huruvida behovet av kompetensutveckling i faktatextundervisning är nödvändig. Materialet som finns ute på skolorna upplevs vara bristfälligt då de befintliga faktatexterna antingen är för långa och svårlästa eller för banala och lättlästa. Det saknas faktatexter som ligger på rätt nivå för eleverna.

 • Forsberg, Emma
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Wenander, Josefin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Att utveckla en god läsförståelse hos elever: en experimentell studie mellan boksamtal och högläsning i årskurs 1.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Boksamtal används inom skolan för att utveckla elevers läsförståelse. Läsförståelse är en grundläggande kunskap som är viktig för elevers utveckling såväl i skolan som utanför. Genom boksamtalet får elever gemensamt diskutera och skapa en gemensam förståelse av en text. Chambers teori kring boksamtal ligger till grund för undersökningen.SyfteSyftet med denna studie är att undersöka om boksamtal bidrar till en bättre läsförståelse hos elever i årskurs 1. Enligt kvantitativ tradition görs ett antagande att boksamtal bidrar till en bättre läsförståelse. Detta antagande ska nu prövas.MetodUndersökningen är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag där experimentell studie har tillämpats för att undersöka om boksamtal bidrar till en bättre läsförståelse. Sammanlagt ingår 18 elever i experimentet. I undersökningen läses en bok för fyra grupper varav två av dessa får ett efterföljande boksamtal. Efter att eleverna har lyssnat på boken samt diskuterat den görs en intervju med varje enskild elev om boken. Alla elever som varit med i studien får svara på samma frågor.ResultatUndersökningen tyder på att boksamtal ger en bättre läsförståelse då de elever som haft boksamtal i högre grad ger tillfredställande svar. Problematik som framkommer är att inte alla elever, sedan tidigare, känner till alla begrepp som används. Detta bidrar bland annat till att faktorer såsom ordförråd, i vissa fall spelar mer roll än själva boksamtalet. Positiva aspekter som framkommer är att boksamtal i högre grad än endast högläsning bidrar till att eleverna i större utsträckning kan läsa mellan raderna och koppla text till egna erfarenheter samt reflektera över detta.

 • Hjert, Erik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Sverker, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vikten av läsning: en studie om lärares läsvanors påverkan på läsundervisningen.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning Arbetet berör lärares läsintresse och hur detta intresse påverkar olika delar av den bedrivna läsundervisningen. Dessa delar kategoriseras som undervisningens kvantitet, elevers motivation och undervisningens variation.Syfte Studien syfte är att undersöka hur lärares läsintresse påverkar läsundervisningens kvantitet och variation samt elevers motivation till läsning.Metod Undersökningen har använt en kvantitativ metod då studien syftat till att hitta samband. Den kvantitativa metod som använts är enkäter till såväl lärare som elever. Enkäter har sammanställts med hjälp av SPSS.Resultat Resultatet av studien har delats upp i tre delar för att motsvara de hypoteser som undersökningen hade. Den första hypotesen hade fokus på kvantiteten i läsundervisningen. I denna aspekt finner undersökningen viss korrelation, då främst mellan lärarens läsning och den bedrivna läsundervisningen. Inga slutsatser kan dock dras av detta. Den andra delen handlar om motivation hos eleven. Undersökningen lyfter fram olika typer av motivation som direkt påverkar eleven men inga samband som korrelerar med lärarens läsintresse. Avslutningsvis undersökte studien om variationen i läsundervisningen påverkades av lärarens eget läsintresse. Enligt resultatet av undersökningen kunde inget sådant samband hittas.

 • Hjert, Frida
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Shahin, Merilen
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Svensson, Emilia
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Utomhusmatematik: en undersökning om hur verksamma pedagoger i förskoleklass och årskurs 1–3 arbetar med utomhusmatematik.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BakgrundDenna uppsats bygger på en undersökning kring hur verksamma pedagoger arbetar med utomhusmatematik i skolan. Med utgångspunkt ifrån egna erfarenheter har vi upplevt att en del pedagoger fastnar i teoretisk matematikundervisning, trots att de själva ofta kan förespråka en varierad undervisning med inslag av utomhuspedagogik. Det var därför både relevant och intressant att undersöka om, hur och i vilken utsträckning pedagogerna arbetar med utomhusmatematik.SyfteDet övergripande syftet med studien är att undersöka om, hur och i vilken utsträckning pedagoger arbetar med matematik i utomhusmiljö.MetodMetoden som har använts i undersökningen är kvantitativ med enkätfrågor och kvalitativa analyser av de öppna enkätfrågorna. En enkät är alltid kvantitativ i grunden. De öppna frågorna valdes för att vi ville få djupare svar på en del av frågorna. Valet av enkät som metod gjordes för att vi ville få in en större mängd insamlad data från verksamma pedagoger.ResultatResultatet i vår undersökning visade att ett flertal pedagoger idag använder sig av utomhusmatematik. Något mindre än hälften av de pedagoger som ingick i vår undersökning använder arbetssättet. Det fanns även de pedagoger som ansåg att utomhusmatematiken inte var något för dem. Tidsbrist var den största orsaken till att de varken hade tid eller orken till att planera utomhuslektioner för matematiken. Vissa pedagoger som använde sig av arbetssättet fick inte den tid som egentligen skulle behövas för att bedriva en god undervisning, varken tid till planering eller tillräckligt lång lektionstid.

 • Ingolfsdottir, Sigrun
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Larsson, Kerstin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Inkludering i det mångkulturella klassrummet: Pedagogers erfarenheter inom svenska som andraspråk.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie utgår från aktuell forskning, som lyfter fram behovet av kunskap och erfarenhet i arbetet med det allt mer mångkulturella klassrummet. Studien tar upp vikten av ett inkluderande förhållningssätt och hur anpassningar görs för att möta SVA-elevers behov. I dagens skola utmanas personalen inte bara i att få eleverna att uppnå kunskapsmålen utan även i att utveckla deras sociala samspel samtidigt som styrdokument, lagar, förordningar skall följas. De val som pedagogen gör i sin undervisning kan vara betydande för elevernas framtid. Vår erfarenhet kring inkluderingen av SVA-elever är att det krävs kunskap och resurser för att möta de behov som finns. Det kan därför vara intressant att undersöka hur arbetet i verksamheten fungerar och anpassas utifrån de förutsättningar olika pedagoger har. Därför valde vi att undersöka hur arbetet med inkludering av SVA-elever ser ut hos verksamma pedagoger.Syftet med denna studie är att vi vill förstå hur inkludering av SVA-elever kan gå till genom att undersöka pedagogers erfarenheter i arbetet med SVA-elever i klassrummet.Utifrån syftet, har 11 deltagande respondenter svarat på frågor, via self report, om sin yrkeserfarenhet kring arbetet med SVA-elever och hur de inkluderas i undervisningen. De fick genom undersökningen möjlighet att formulera sina tankar kring arbetet med dessa elever och förklara vilka didaktiska val de anser fungerar bäst utifrån behoven som finns.Resultatet från undersökningen gav en kvalitativ data att analysera och svaren visade en övergripande samsyn på arbetet med inkludering av SVA-elever. Denna samsyn kan sammanfattas som att respondenterna lyfte att undervisningen skall utgå från elevernas behov, oavsett vilka resurser som finns att tillgå. Metoder och anpassningar visade dock skillnader mellan respondenterna, vilket kan bero på erfarenhet och stöttning som finns i verksamheten. Stödet av resurser varierade mellan pedagoger och skolor och synen på om SVA-elever skall tillbringa mest tid i eller utanför klassrummet skiljde sig något. Slutsatsen av studien blev att det är viktigt att ta tillvara på den tidigare kunskap som finns inom andraspråksutveckling och inkludering. Samtidigt måste lärare dock vara framåtsträvande och vidareutveckla undervisningen för att ge SVA-eleverna de bästa förutsättningarna för en god språkutveckling som gynnar dem både socialt och akademiskt.

 • Soundararajan, Ranjith
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Energy system analysis2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to use a model to optimize the heat exchanger network for process industry and to estimate the minimum cost required for the heat exchanger network without compromising the energy demand by each stream as much as possible with the help of MATLAB programming software. Here, the optimization is done without considering stream splitting and stream combining. The first phase involves with deriving a simple heat exchanger network consisting of four streams i.e... Two hot streams and two cold streams required for the heat exchanger using the traditional Pinch Analysis method. The second phase of this work deals with randomly placing the heat exchanger network between the hot and cold streams and calculating the minimum cost of the heat exchanger network using genetic coding which is nothing but thousands of randomly created heat exchangers which are evolved over series of population.

 • Svensson, Malin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Hur placering och utformning av innehåll kanpåverka användares upplevelse på stora webbplatser: En användarstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate if users find the informationthey are looking for on the IKEA web site. To examine this,both quantitative and qualitative methods are used. Themethods used in this study is heuristic evaluation, survey,contextual inquery and web analysis. The result shows thatusers has hard to find categories that are hidden in a dropdownmenu and find it hard to notice elements that areseparated from the content itself.

 • Brockmark, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Skoglund, Therése
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Skolsköterskors upplevelser av att möta och arbeta med elever med psykisk ohälsa2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolsköterskor kan dagligen möta elever med psykisk ohälsa i sitt arbete och har en betydelsefull roll att ge stöd och vara till hjälp för att främja elevers hälsa och välmående. Den psykiska ohälsan bland elever ökar och det är viktigt att tidigt kunna identifiera tecken på ohälsa. Ett samarbete med eleverna, deras familjer och med andra instanser är viktigt för att främja elevernas hälsa. Tidigare forskning visar att skolsköterskorna saknar viss kunskap och metoder för att möta elever som mår psykiskt dåligt och att de även kan känna sig ensamma i sin yrkesroll.

  Syftet med studien är att undersöka skolsköterskors upplevelser av att möta och arbeta med elever som har psykisk ohälsa. En kvalitativ studie har genomförts genom intervjuer med tio stycken skolsköterskor på grund- och högstadieskolor. Datamaterialet har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Efter analysen framkom två kategorier vilka var: att möta elever och föräldrar samt olika sätt att arbeta med elever med psykisk ohälsa. Resultatet visar att skolsköterskor möter elever med olika problematik och känslotillstånd vilket kan framkalla känslor som maktlöshet, frustration, glädje och otillräcklighet hos skolsköterskor. Det framkom att skolsköterskor ställs inför utmaningar som till exempel bristande föräldrakontakt och föräldrastöd samt en saknad av metoder för att arbeta med psykisk ohälsa. För att kunna ge elever stöd och hjälp är det viktigt att skolsköterskor kan vara tillgängliga så mycket som möjligt och att samverkan med föräldrar och andra instanser är välfungerande. Arbetslivserfarenheten och stödet skolsköterskor får genom handledning upplevdes betydelsefullt för att kunna hantera situationer som uppstår. Ytterligare forskning inom området behövs enligt författarna.

 • Svensson, Jens
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Thawonsuk, Khemmatat
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Framgångsfaktorer vid rekommendation om fysisk aktivitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett problem vid rekommendation om fysisk aktivitet, är att vissa patienter inte tar till sig detta. Syftet med uppsatsen är att identifiera framgångsfaktorer vid rekommendation om fysisk aktivitet. Examensarbetet bygger på en litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar som analyserats enligt Axelssons analysmodell (2012, ss. 203-219). I resultatet framkommer tre teman som bidrar till framgång i samband med rekommendation om fysisk aktivitet. De teman som presenteras är Timing i TTM, Motiverande samtal och Fysisk aktivitet på recept. Genom att tillämpa dessa framgångsfaktorer, ökar möjligheten att patienten följer rekommendationen om fysisk aktivitet. Fortfarande råder det en negativ attityd gentemot FaR bland sjuksköterskor. Grunden till detta ligger bland annat i organisationens brister vid rutiner, utförande och uppföljning i arbetet med rekommendationen om fysisk aktivitet.

 • Sjöberg, Carin
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Vad läser du, fröken?: Lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur högläsning används som i svenskämnet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Högläsning i skolan kopplas ofta till en mysig stund, ibland i samband med fruktstund och till genren skönlitteratur. Eleverna tränas i att lyssna och sitta still men högläsningen kan utebli på grund av lärarnas övriga uppdrag. Tidigare forskning visar att högläsning är viktigt för att öka elevers ordförråd, läsförståelse och motivation. Å andra sidan är motivation en bidragande orsak för att elever ska vilja tillägna sig läsning. Högläsning bidrar till gemensamma upplevelser, är språkutvecklande och möjliggör social samvaro. Högläsning i helklass, där elever högläser för varandra nämns som negativt i forskning. Däremot kan högläsning i grupp vara positivt om läsarna befinner sig på samma nivå eller stöttas av en mer kompetent person. Både forskning och läroplan berör vikten av ett samarbete med vårdnadshavare kring högläsning. Internationella kunskapsmätningar har visat att svenska elever har låg läsförståelse för sakprosatexter men att de läser skönlitteratur. Dock visar senaste PISA-rapporten 2015 att läsförståelsen har ökat och nu ligger över genomsnittet. Läslyftet är en statlig satsning för att utveckla kompetensen i språk-, läs- och skrivdidaktik ute på skolorna. Tillgång till skolbibliotek styrs av skollag och ska bidra till elevers ökade kunskap.Studiens syfte: Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 resonerar om hur högläsning används i svenskämnet. Frågeställningarna berör frågor kring hur högläsningen går till, varför man använder högläsning i undervisningen, om det finns några hinder för högläsning, lärares resonemang om högläsning i hemmet och lärares deltagande i Läslyftet.Metod: Kvalitativ metod är vald med semistrukturerad intervju som verktyg. Sex lärare intervjuades för årskurs 1-3.Resultat: Studiens resultat visar att alla lärare anser högläsningen viktig för elevernas språkutveckling vad gäller ordförråd, läsförståelse, motivation samt möjlighet att varva ned och lära sig att sitta still och lyssna. Genrer som nämns i samband med högläsning är sagor och skönlitteratur men lärarna högläser även mattedilemma och texter/böcker för att undervisa i andra ämnen, men den läsningen ses som högläsning. Lärarna kompletterar högläsningen och arbetar med läsning på flera andra sätt. Högläsning mellan elever används bland annat för att det ska bli naturligt för elever att läsa och diskutera texter i en gemenskap men också för att stämma av läsläxan. Eleverna har bänkbok för att öka ordförrådet och för att träna upp läsflyt och läsförmåga. Däremot är förutsättningarna för just högläsning begränsad, då lärarna upplever att tiden inte räcker till för alla uppdrag och åtagande, eller att det finns plats i schemat. Lärarna försöker stötta upp där stödet saknas hemifrån genom att läsa extra med elever eller genom att låna ut ljudbok. Val av bok anses ibland svårt, då eleverna befinner sig på olika nivåer. Eleverna hinner även tipsa varandra om bra bänkböcker när de är i biblioteket, vilket gör det svårt att hitta och förnya urvalet av högläsningsböcker. Läslyftet upplevs som positivt, men att det kanske ska vara frivilligt då det finns ämneslärare som tycker det är svårt att koppla innehållet till deras ämnen.

 • Riesser, Alice
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Östman, Ylva
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kvinnors upplevelse av vårdpersonalens bemötande vid endometrios: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar ca 10 procent av alla kvinnor. Symtomen varierar från person till person och påverkar alla delar av patientens livsvärld. Vårdandet är av stor betydelse när patienten befinner sig i ett lidande. Sjuksköterskans roll att lindra lidande, stötta och samarbeta med patienten är av stor vikt för att skapa och bevara en vårdande relation.

  Syftet med den här studien var att undersöka hur kvinnor med endometrios upplever bemötandet de får av vårdpersonal. Metod: Den metod som använts är en litteraturstudie som grundar sig i 11 vetenskapliga artiklar.

  Resultat: Som teman till resultatet kom författarna fram till: Upplevelse av misstro hos vårdpersonalen, vårdpersonalens attityd och inställning, upplevelse av bristande kommunikation och information och negativ påverkan på den mentala hälsan. I resultatet visar det sig att kvinnor ofta upplever att vårdpersonalen har bristande förståelse och saknar empati, vilket leder till att vårdrelationen påverkas negativt. De upplever även hur vårdpersonalen med bristande kunskap inte kan ge tillräckligt med information, vilket de uttryckt skulle vara en stödjande faktor.

  Diskussion: I diskussionen diskuteras bristen av kommunikation och information, vårdpersonalens attityd och misstro och vårdlidande. Slutsats: Vårdpersonalen behöver mer kunskap om sjukdomen samt få ökad förståelse för patienternas situation, för att bemötandet ska kunna förbättras. För att få en större inblick i bemötandet som kvinnor med endometrios upplever behövs mer forskning inom området.

 • Rasmusson, Therese
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Weissglas, Marianne
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Närståendes upplevelser och behov av omvårdnad vid plötslig oväntad död: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid plötslig oväntad död har de närstående ingen tid att förbereda sig mentalt eller känslomässigt, vilket ofta innebär en stor kris i livet. Vårdpersonalen känner ofta en bristande kunskap och osäkerhet i mötet med närstående i denna situation. Genom att undersöka de närståendes upplevelser och behov i denna litteraturstudie, ges möjlighet till ny kunskap som ger insikt och förståelse för deras situation, vilket kan skapa en ökad trygghet. Syftet med denna studie är att belysa närståendes upplevelse och behov av omvårdnad vid plötslig, oväntad död. Metoden är en litteraturstudie, där åtta vetenskapliga artiklar som kan svara på syftet har granskats och analyserats.

  Resultatet visar att närstående har behov som är generella men också specifika vid plötslig oväntad död. Deras livsvärld förändras dramatiskt och de hamnar i behov av omhändertagande och stöd i sorgen utifrån ett förändrat liv. Varje individ är unik och har sitt eget sätt att hantera svåra situationer, vilket kan göra det svårt för vårdpersonal att möta den sörjandes individuella behov. Reaktionerna kan variera kraftigt, men behoven är vanligtvis detsamma. Vårdpersonal har stor del i hur de närstående upplever omhändertagandet när en anhörig plötslig dör. Individuella behov som uppstår i sorgen kräver god kunskap för att kunna bemöta dessa. Som vårdpersonal är det viktigt att övervinna sin rädsla och våga möta de sörjande oavsett tidigare erfarenhet.

 • Olsson, Dennis
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  En känsla för lärande: en kvalitativ studie om hur elever i grundskolans tidiga år upplever att sinnesupplevelser påverkar lärandet utomhus i de naturorienterande ämnena.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöks hur elever i grundskolans tidiga år upplever att sinnesupplevelserpåverkar deras lärande utomhus i de naturorienterande ämnena. I utomhusundervisning sesplatsen som betydelsefull för lärandet då den kan erbjuda förstahandsupplevelser i autentiskamiljöer. Den lärandeteori som varit utgångspunkt i studien är pragmatismen. Det kvalitativaundersökningsredskapet intervju användes i studien då det gav möjlighet till att få djupakunskaper om hur eleverna upplever sitt lärande utomhus.Syftet med studien är att undersöka hur elever i grundskolans tidiga år upplever sitt lärandeutomhus i de naturorienterande ämnena. Studien fokuserar på den roll som sinnesupplevelserhar för elevernas lärande vid utomhusundervisningen i skolans närområde.För att besvara frågeställningen och uppfylla syftet i studien användes den kvalitativametoden och semistrukturerade intervjufrågor. Urvalet bestod av 15 intervjuade elever iårskurs tre på en skola i västra Sverige och undersökningen genomfördes enligt deforskningsetiska principerna.Majoriteten av eleverna uppgav att platsen har betydelse för deras lärande eftersom de villlära om fenomen i de naturorienterande ämnena i en autentisk miljö. Huvuddelen av elevernanämner ovanstående som gynnsamt för deras lärande då de kan använda synen, hörseln,doften och känseln då de lär om fenomen i naturen. Vidare angav 12 av 15 elever att deupplever att de lär sig utomhus med hjälp av att kunna använda kroppen och känna påfenomen som de ska lära sig om. Några elever uttrycker även att detta hjälper dem att minnas.Huvuddelen av eleverna uppgav att utomhusundervisning var ett bra komplement tillklassrumsundervisning. Några elever lyfter att de vill lära sig fakta om ett fenomen iklassrummet och sedan gå ut och se och undersöka det i verkligheten. Samtliga elever uppgeratt utomhusundervisning är roligt och att de gärna vill ha fler lektioner ute i denaturorienterande ämnena. Resultatet indikerar att elever i grundskolans tidiga år i dennastudie upplever att sinnesupplevelser i autentiska miljöer påverkar lärandet och minnetpositivt. En framträdande faktor som eleverna tar upp är möjligheten att kunna känna påfenomen i naturen.

 • Mokhtarzadeh, Saeideh
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Paiman, Farah
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Ett förändrat liv efter diagnosen MS: Individers upplevelse av att leva med multipel skleros2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Multipel skleros (MS) är en kronisk sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet (CNS). Sjukdomen orsakar en rad olika symtom som kan ha negativ påverkan på individens dagliga liv. Idag finns cirka 18000 registrerade MS-patienter i hela Sverige. Tidigare studier visar att MS kan medföra betydande problem för patienten, anhöriga och samhället. Att leva med en kronisk och obotlig sjukdom är orsak till många ofrivilliga förändringar i det dagliga livet. När hälsan hotas, då hotas också människans livsvärld. Sjuksköterskor kan genom att uppmärksamma individers livsvärld, öka förståelse för och kunskap om patienters behov, vilket leder till en god och anpassad vård.

  Syftet med denna studie är att beskriva patientens upplevelse av att leva med MS. Studien är en litteraturstudie och baserad på sju kvalitativa och två kvantitativa artiklar. För analys av insamlade data användes Axelssons analysmodell.

  Resultatet av denna studie presenteras i tre teman: ”att livet förändras”, ”att hantera livet”, samt ”att se framåt”. Sjukdomen påverkar den drabbade individen både fysiskt och psykosocialt vilket skapar förändringar samt orsakar begränsningar och svårigheter i det dagliga livet. Individer upplever att genom att få ett nytt perspektiv på livet samt genom att få kunskap om MS och förståelse för sina förmågor, kan lättare hantera sitt förändrade liv. Dessa medför att individen ser framtiden ljusare trots en kronisk sjukdom. När individer erhåller ett holistiskt synsätt istället för att koncentrera på de negativa följderna av sjukdomen då kan dessa individer leva ett bra liv. Vidare forskning om upplevelser av olika MS-symtom exempelvis den sjukliga tröttheten, sexuell dysfunktion samt användning av olika strategier kan ge ytterligare kunskap hos hälso- och sjukvårdpersonalen.

 • Lundgren, Pierre
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjöblom, Anton
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att vårda patienter när det föreligger språkbarriärer: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren, vilket leder till större sannolikhet för att sjuksköterskan får vårda patienter som inte talar samma språk. Forskning visar att patienter upplever ökad sårbarhet vid språkbarriärer, dock att de är relativt nöjda med den vård de fått. Språkbarriärer kan försvåra för sjuksköterskan att skapa en vårdande relation med patienten, vilket kan leda till ökat lidande. När kommunikationen inte fungerar minskar patientsäkerheten vilket kan resultera i vårdrelaterade skador. Att ta reda på hur sjuksköterskor upplever att vårda patienter som inte talar landets officiella språk är viktigt för att kunna göra vården mer patientsäker.

  Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som inte talar landets officiella språk. Metoden som använts är litteraturstudie. Resultatet baseras på åtta vetenskapliga artiklar.

  I resultatet presenteras fyra teman, dessa är: att vårda med hjälp av utbildad tolk, att vårda med anhörig som tolk, att vårda utan tredje part och att vårda med strategier vid språkbarriärer. Resultatet visar att språkbarriärer både har positiv och negativ inverkan på vården sjuksköterskan ger. Språkbarriärer ökar risken för missförstånd och försvårar för sjuksköterskan att delge information till patienten. Språkbarriärer kan dock medföra tillfälle till reflektion och ökad medvetenhet för patientens behov. Resultatet visar även att utbildade tolkar är det bästa hjälpmedlet för att överbrygga språkbarriärer och att användning av anhöriga som agerar tolk kan hämma vårdkvalitén. Sjuksköterskor bör använda reflektion för att få ökad förståelse för patienten och för att kunna förändra den omvårdnad de ger. Sjuksköterskor bör även ta tillvara på anhöriga som en bra resurs, däremot kan de hämma vårdkvalitén när de används som informella tolkar.

 • Johansson, Tobias
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Låt det växa fram: en kvalitativ studie om utomhusundervisningsinverkan på elevers förhållningssätt till hållbar utveckling.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar utomhusundervisningenss förhållande till ekologisk hållbar utveckling medinriktning på förhållningssättet hos elever i grundskolans tidiga år. Studien utgår från denpragmatiska lärteorin.Syftet med arbetet är att undersöka hur elever i grundskolans tidiga år upplever attundervisning utomhus påverkar deras förhållningssätt till ekologisk hållbar utveckling.Studien behandlar undervisning i de naturorienterande ämnena.I studien användes den kvalitativa metoden intervju med semistrukureade intervjufrågor föratt svara mot studiens syfte. Urvalet bestod av åtta elever i grundskolans tidiga år från enskola i västra Sverige.Eleverna är positiva till att vistas i utomhusmiljöer och framförallt i skogsmiljöer.Undervisning utomhus är någonting de vill ha mer utav och de anser att det är positivt närinnehållet handlar om fenomen som finns i utomhusmiljöer. De redogör för att det kanpåverka deras intresse men att väderleken spelar roll. Respondenterna anger framföralltartkunskap som en utkomst av undervisning utomhus men att de även får kunskap från tv,radio, film och litteratur. Utifrån dessa källor når de även kunskap om vad de kan göra förnaturen. Respondenterna redogör för vad som påverkar dem till att genomföra handlingar somär positiva för miljön och förmedlar hur medvetna de är gällande klimatförändringar bådelokalt och globalt. Eleverna upplever att utomhusundervisning i de naturorienterande ämnenapåverkar deras lärande om naturmiljöer genom att de får en positiv känsla för naturen ochkunskaper om växter och djur. De upplever även att utomhusundervisning påverkar deras viljaatt bevara naturmiljöer. De främsta orsakerna om varför de ville bevara naturmiljöer som deredogjorde för var att naturen är vacker, djurliv och klimatpåverkan.

 • Gustafsson, Sandra
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Lundin Lemke, Johanna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Att vara närstående till patienter med emotionell instabil personlighetsstörning: Upplevelser ur ett internetforumsperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Närstående till patienter med emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS) har visat sig påverkas negativt i sitt mående, och de upplever brist på stöd från sin omgivning. Vissa närstående vänder sig till internetforum för råd och stöd från andra i liknande situationer. Ett emotionellt engagemang och stöttning från den närstående är betydelsefullt för patienten men mår de själva dåligt kan förmågan att ge stöd minska och det gynnar varken dem eller patientens välbefinnande. Syfte: Syftet var att undersöka upplevelsen att vara närstående till en patient som har emotionell instabil personlighetsstörning.  Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Analys av latent och manifest innehåll.

  Resultat: Analysen av innehållet i forumen resulterade i fyra teman. Att leva i en negativ spiral ” beskriver upplevelsen av lidande, otrygghet i relationen och orkeslöshet. “Att vilja stödja men känna sig oförmögen”, beskriver upplevelsen av att känna osäkerhet, otillräcklighet och ensamhet. “Behovet av att anpassa sitt beteende” beskriver upplevelsen av att anpassa sitt beteende, att låta sig själv stå tillbaka och att behöva finnas till hands. “Att känna meningsfullhet” är upplevelsen av att kunskap leder till bättre förståelse, hanterbarhet och empati, samt att känna sig betydelsefull. Diskussion:Resultatet går i linje med tidigare forskning som visar att det på olika sätt är påfrestande att vara i relation med patienten. Mer tid och resurser på omhändetagandet av närstående för att främja deras välbefinnande skulle i längden kunna bidra till bättre behandling för patienten och därmed kunna leda till en bättre hälso- och sjukvård. Resultatet pekar även på betydelsen av sjuksköterskans förmåga att identifiera närståendes resurser och vägleda dem till hjälpinsatser och organisationer.

 • Friberg, Martina
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  ”Det är så mycket fingertoppskänsla i detta!”: En studie om elevsamarbete i svenskundervisning.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elevsamarbete som arbetsform kan användas som mål eller medel för lärande. Arbetsformen ger flertalet möjligheter kring elevers lärande och utveckling, inte minst i språkundervisning. Samtidigt finns flera kritiska aspekter att beakta gällande elevsamarbete, som kräver medvetenhet kring både lärprocesser och socialt samspel. Flertalet studier kring lärande och elevperspektiv visar att elevsamarbete kan främja både ämneslärande och social utveckling hos elever – ofta mer än andra arbetsformer. Det förutsätter emellertid att hänsyn tas till exempelvis gruppsammansättning, lärar- och elevförmågor. Det finns lärare som upplever sig begränsade att använda elevsamarbete som medel för att nå ämneskunskaper och hellre använder det som mål i sig (Hammar Chiriac & Forslund Frykedal 2011).Syftet i den här studien är att, utifrån lärares resonemang, belysa vad elevsamarbete kan innebära i svenskundervisning för årskurs 1-3. För att göra det genomfördes kvalitativa intervjuer med verksamma svensklärare från två skolor i Västsverige.Resultaten visar att lärarna i studien är positivt inställda till elevsamarbete, och säger sig använda metoden frekvent som både mål och medel för lärande. En möjlighet lärarna beskriver är den att svenskämnet med fördel kan integreras med andra ämnen med hjälp av elevsamarbete. Lärarna ser flertalet styrkor med elevsamarbete, vilka går i linje med skolans kunskapsmässiga och demokratiska uppdrag. De kritiska aspekter som lyfts berör bland annat gruppsammansättning, vilken beskrivs som en avgörande faktor för elevsamarbetets framgång. Därtill lägger lärarna stor vikt vid stöttning inför och under elevsamarbete, vilket de anser är en grundläggande förutsättning för att skapa goda elevsamarbeten där lärande sker och trygghet upplevs av eleverna. Elevernas förståelse för hur de förväntas arbeta tillsammans belyses. En stor del av den undervisning som beskrivs, exempelvis användning av checklistor kring samarbetsprocesser och ämneslärande, tolkas i studien som olika sätt att skapa stödstrukturer för elevers lärande. Resultaten går i mångt och mycket i linje med tidigare forskning, men skiljer sig i det att lärarna i studien inte anser sig vara begränsade i att använda elevsamarbete i svenskundervisning utan anser sig kunna undvika de fallgropar som finns på ett framgångsrikt sätt. Dessutom anser lärarna i den här studien att elevsamarbete mycket väl kan användas som medel för lärande i svenskämnet, vilket skiljer något från tidigare studier. Det är dock här värt att nämna att tidigare studier inte berör elevsamarbete i svenskämnet specifikt, utan ämnesövergripande eller gällande samhälls- eller naturorienterande ämnen.

 • Evertsson, Josefine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Öqvist, Moa
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Kroniskt sjuka ungdomar: Övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kroniskt sjuka ungdomar överlever i större utsträckning barndomen vilket har lett till att övergången mellan barnsjukvård till vuxensjukvård har blivit vanligare. Övergången är i nuläget bristfällig och kontrasterna mellan vårdklinikerna är stora vilket skapar en känsla av otrygghet hos ungdomarna.

  Syftet med studien var att beskriva hur ungdomar med kroniska sjukdomar upplever övergången från barnsjukvård till vuxensjukvård. För att beskriva dessa upplevelser görs en litteraturstudie. Sju artiklar analyserades och fem teman urskildes. Ungdomarna beskrev att relationen till föräldrar och vårdpersonal ändrades drastiskt samtidigt som de mötte stora skillnader i vårdmiljön. Alla ungdomar upplevde informationen som bristande vilket ledde till otillräcklig förberedelse. Majoriteten av ungdomarna hade önskat att övergången skulle ske med hänsyn till deras mognad och inte enbart deras ålder. Övergången var en stor händelse i ungdomarnas liv och upplevdes av vissa som övermäktig då de tvingas att ta större ansvar och bli mer självständiga. Författarna lyfte fram ungdomarnas synpunkter på vad som skulle kunna förbättras för att underlätta övergången. Det är viktigt att vårdpersonal uppmärksammar ungdomarnas känslor och upplevelser för att kunna ha ett gott bemötande och en god omvårdnad i samband med övergången.