1 - 48 of 48
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
  • Nilsson, Johanna
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Sjösten, Oscar
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Ambulanssjuksköterskans förmåga att identifiera en patient med sepsis prehospitalt: En kvantitativ journalgranskningsstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Bakgrund: Sepsis är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd vilket, utan korrekt och adekvat behandling, kan utvecklas till svår sepsis och septisk chock med högre mortalitet som följd. Som ambulanssjuksköterska är det viktigt att i tidigt skede diagnostisera och förmedla misstanke om detta tillstånd. Syfte: Syftet är att beskriva patientkarakteristika samt undersöka ambulanssjuksköterskans förmåga att identifiera, bedöma och prioritera de patienter som vårdats i ambulans och fått slutdiagnosen sepsis. Metod: Studien är en kvantitativ, retrospektiv observationsstudie med journalgranskning som datakälla. Den inkluderade populationen är samtliga patienter som blivit inskrivna på ett länssjukhus i sydvästra Sverige med slutdiagnos sepsis under perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016 och som vårdats i ambulans i samband med vårdtillfället.

    Resultat: Totalt 580 patienter vårdades på det aktuella sjukhuset med slutdiagnos sepsis under den angivna tidsperioden. Av dessa vårdades 60,9% i ambulans till sjukhuset (n=353) och inkluderades i studien. Patientens tillstånd bedömdes som sepsis i 36.3% av fallen (n=128). Patienter där ambulanssjuksköterskan bedömt tillståndet som sepsis erhåller i större utsträckning behandling och prioriteras högre. Inga signifikanta skillnader avseende strukturerad bedömning och anamnesinhämtning kunde identifieras. Slutsats: Träffsäkerheten hos ambulanssjuksköterskan att identifiera tillståndet sepsis är relativt hög, men utrymme för förbättring föreligger. De identifierade patienterna hade högre andningsfrekvens, temperatur och de patienter som ambulanssjuksköterskan har bedömt som sepsis prioriteras högre och erhåller behandling i större utsträckning. Resultatet visar även att det inte finns några skillnader avseende ambulanssjuksköterskans första bedömning, anamnesinhämtning och strukturerad bedömning. Mer forskning, utbildning och standardiserade beslutsstöd skulle kunna öka andelen patienter där en sepsis identifieras.

  • Andersson, Anneli
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Olsson Lindstrand, Felicia
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Sjuksköterskans upplevelse av att arbeta på en akutmottagning: En kvalitativ intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Antalet akutmottagningar och vårdplatser har minskat i Sverige de senaste åren medan befolkningen ökat och fler människor väljer att söka vård på akutmottagningarna. Patienter kommer inte vidare till sjukhusens vårdavdelningar utan blir kvar på akutmottagningarna ibland upp till flera dygn. Detta får konsekvenser för både sjuksköterskor och patienter. Syftet med examensarbetet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever det att arbeta på akutmottagning. Författarna valde att göra en empirisk studie med en kvalitativ ansats. Datan utgörs av intervjuer med sju sjuksköterskor från en akutmottagning. Innehållet har analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.

    Resultatet i examensarbetet består av tre huvudkategorier och nio subkategorier. Huvudkategorierna är Brist på resurser leder till ogynnsam arbetsmiljö, Sjuksköterskans upplevelse av kompetens och erfarenhet och Varför sjuksköterskorna valt att arbeta och varför de stannar på akutmottagningen. Resultatet i studien visar att ogynnsamma arbetsförhållanden gör att sjuksköterskorna upplever att de inte räcker till för patienterna och att de brister i omvårdnaden av patienterna. Trots den höga arbetsbelastningen så väljer sjuksköterskorna att stanna på akutmottagningen och det beror främst på att de trivs med sitt arbete och sina kollegor. I diskussionen resoneras kring sjuksköterskornas känsla av otillräcklighet och vad som händer med patienterna när sjuksköterskorna prioriterar bort omvårdnaden. Studien belyser sjuksköterskornas olika syn på patienterna som söker till akutmottagningen och vilka konsekvenser detta synsätt kan leda till.

  • Andersson, Erica
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Johansson, Amanda
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Ansvarstagande hos tonåringar med diabetes mellitus typ 1: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom. 86.000 barn och ungdomar insjuknar varje år. Mellan åldrarna 10-19 år definieras en person som tonåring eller ungdom och under denna period sker många förändringar i ungdomens livsvärld. Forskning visar att ungdomar med diabetes anser sig ta mer ansvar generellt än sina jämlika. Sjuksköterskan behöver som en del i sitt hälsofrämjande arbete motivera dessa ungdomarna till egenvård.

    Syftet är att beskriva synen på ansvarstagandet för egenvården hos tonåringar med diabetes mellitus typ 1. Studien är en litteraturstudie som utgår från 8 stycken vetenskapliga artiklar. Vi har utgått från Axelssons metodbeskrivning från 2012. Dataanalysen mynnade ut i 3 teman: skiftandet i fördelning av beslutstagandet, konflikter mellan föräldrar och ungdomarna samt undervisning och kunskap skapar möjligheter. Vårt resultat visar att ansvarstagandet hos ungdomar med diabetes mellitus typ 1 måste ske successivt utifrån ungdomens förutsättningar. Föräldrarna måste fungera som ett stöd men får inte involvera sig mer än vad ungdomarna önskar då det kan skapa konflikter. Det är även viktigt att ungdomen tillgodogjort sig den kunskap och erfarenhet som krävs för att  bli självständig i sin egenvård, utföra den på ett bra sätt och därmed främja sin hälsa. I diskussionen stärktes att motivation och stöd från föräldrarna var mycket viktigt för ungdomen. Skulle ansvaret lämnas över till ungdomen innan han eller hon är redo kan detta få allvarliga konsekvenser. Kvarstående rädsla hos föräldrarna kunde ge långsiktiga konsekvenser för ungdomarnas ansvarstagande.

  • Andersson, Johanna
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Helminen, Matilda
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Kvinnors kroppsuppfattning i samband med mastektomi: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och många av de drabbade kvinnorna får genomgå en mastektomi, vilket kan leda till en förändrad kroppsuppfattning, påverkad sexualitet och kvinnlighet. Syftet med litteraturöversikten är att beskriva kvinnors kroppsuppfattning i samband med en mastektomi. Författarna har valt att göra en litteraturöversikt utifrån Fribergs modell för litteraturöversikt (Friberg 2012, ss. 133-134).

    Tio artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats har använts i resultatet. Resultatet har två huvudkategorier, “Kroppsuppfattning”, “Kvinnans behov av stöd” och fyra subkategorier, “upplevelse av förändrad kropp”, “upplevelse av sexualitet”, “upplevelse av kvinnlighet” och “bröstrekonstruktionens betydelse”. Litteraturöversiktens resultat visar att kroppsuppfattning har stor betydelse för kvinnor som genomgått en mastektomi och den kan förändras i negativ riktning på grund av operationen. Kvinnorna hade svårt att tycka om sin kropp och visa sig inför andra. Kroppsuppfattningen hade olika betydelse för kvinnorna trots att den kunde vara förändrad. Många kvinnor kände sig mindre feminina med ett eller två förlorade bröst och en bröstrekonstruktion kunde då vara till hjälp för att återfå det som upplevs förlorat. Största fokus för kvinnorna var att överleva cancern men följderna av mastektomin var påtagliga. Vården har stor betydelse för att kvinnor ska få de bästa förutsättningarna till en rättvis och god vård under sjukdomsprocessen. Sjuksköterskan har en viktig roll som stöd för kvinnorna för att skapa trygghet och delaktighet.

  • Arefi, Milad
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Davani, Soroush
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem i livets slutskede i hemmet: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Palliativ vård som bedrivs i hemmet har idag blivit allt vanligare i Sverige. Vård i hemmet, däribland avancerad vård, har ökat under senaste åren på grund av mindre vårdplatser på sjukhus, hospice och boenden. Vård i hemmet har orsakat att anhöriga blivit mer involverade i vården av en familjemedlem, vilket har inneburit en ny roll med ett stort ansvar. Att vara anhörigvårdare kan skapa oro, stress, utmattning och begränsningar som leder till maktlöshet och förtvivlan. Alla dessa omständigheter ökar anhörigas lidande och påverkar deras livskvalitet.

    Syftet med den här studien är att belysa anhörigas upplevelser och erfarenheter av att vårda en familjemedlem i livets slutskede. En litteraturöversikt utfördes där både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes. Sjutton artiklar granskades vilka gav oss fyra huvudkategorier och nio subkategorier. Resultatet visar att anhöriga upplever en förändrad tillvaro som påverkar deras vardag där de tar ett stort ansvar för sin familjemedlem. Att invänta döden och förhålla sig till en osäker framtid ger upphov till känslor av maktlöshet och förlusten av kontroll över situationen. Den nya rollen som anhörigvårdare kan kännas väldigt främmande och få anhöriga att känna sig otillräckliga, speciellt när de inte har tillgång till den stöd de behöver. Att bli bekräftad och sedd av omgivningen, inte minst från sjukvårdspersonalen, är en förutsättning för att anhöriga ska kunna klara av den tunga bördan  med  att  vårda  sin  familjemedlem.  Att  som  sjuksköterska  jobba  med  hela familjen  i  fokus  gynnar  alla  inblandade  parter  och  kan  genom  detta  skapa  goda relationer med både anhöriga och patient.

  • Arthursson, Annika
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Luvö, Sofie
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Intuition - Begreppsanalys och tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patient med postoperativ smärta2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Intuition som begrepp används vanligtvis inte inom vårdvetenskaplig forskning i Sverige, men används internationellt såväl inom vårdvetenskap som inom annan forskning. Studiens syfte är att tydliggöra begreppet intuition och beskriva begreppets tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patienter med postoperativ smärta. Den vårdvetenskapliga grunden är Benners modell om intuitivt beslutsfattande.

    Resultatet visar att attribut för intuition är klinisk blick, omedelbar uppfattning utan att behöva fundera, vetande utan att kunna förklara varför och direkt perception. Förutsättningarna är erfarenhet, kunskap om patienten och vårdsituationen, tillit till intuitiv förmåga och vana att använda intuition. Konsekvenser av intuition är positiva följder för patienten, tidsbesparing och yrkesstolthet. I samband med postoperativ smärta behöver intuition kombineras med att lyssna på patienten och användande av smärtskalor för att uppnå effektiv smärtlindring. Resultatet ger även en uppfattning om vad intuition inte är. I diskussionen diskuteras därför om fördomar och förutfattade meningar ibland misstolkas som intuition. I kombination med vetenskaplig underbyggd kunskap och reflektion över hur intuition yttrar sig och kan användas, blir intuition ett verktyg och hjälpmedel i sjuksköterskans yrkesutövning.

  • Bunselius, Camilla
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Habimana, Micline
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Livet efter stroke ur ett patientperspektiv: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    I Sverige drabbas omkring 30 000 människor av stroke varje år. Sjukdomen medför funktionsnedsättningar som begränsar och påverkar livssituationen hos de strokedrab- bade på ett antal sätt.  Tidigare forskning visar att insjukna i stroke påverkar självupp- fattningen och livskvaliten. Syftet är att belysa hur strokedrabbade upplever livssituat- ionen efter stroke. Litteraturstudien är en sammanställning av 10 artiklar med både kva- litativ och kvantitativ ansats.  Resultatet visar att på grund att kroppsliga, kognitiva och emotionella förändringar påverkas strokedrabbades vardag. Det leder till minskad för- måga att utföra aktiviteter som innan ansågs meningsfulla. Frustration av att inte klara sig själv men även livstillförändringar sker. Omställning i livet sker efter stroke, det väcker känslor, hinder uppstår på grund av funktionsnedsättningar, vissa anpassar sig och många blir en annan människa. Sjuksköterska har en viktig roll att stötta stroke- drabbade i den nya livssituationen genom att ge information och kunskap för att minska risken att återinsjukna och bidra till ökad välbefinnande.

  • Drejare, Anna
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Pedersen, Hanne
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    När symtom normaliseras: Endometriosdrabbades upplevelse av sjukvårdspersonalens bemötande: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Endometrios är en sjukdom som drabbar en av tio livmoderbärare i fertil ålder. Trots detta är okunskapen om sjukdomen stor och vården brister i både bemötande och omhändertagande av dessa patienter. Endometriosrelaterade besvär normaliseras och de drabbade lämnas med en känsla av att inte bli tagna på allvar. Syftet med examensarbetet var att undersöka endometriosdrabbades upplevelse av sjukvårdspersonalens bemötande och omhändertagande och hur det kan ha påverkat deras livsvärld. Författarna valde att göra en kvalitativ studie där datan utgörs av sex intervjuer som utförts med stöd av en semistrukturerad frågeguide. Innehållet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

    Resultatet består av tre huvudkategorier och sex underkategorier. Huvudkategorierna är: När sjukdomslidande blir vårdlidande, när vården inte möter- att inte bli sedd och patienten som expert på sig själv. Resultatet visar att sjukvårdspersonalens bemötande brister på flera punkter. Informanternas berättelser är samstämmiga vad gäller en normalisering av smärta och besvär som bortförklaras med att vara naturligt knutna till den kvinnligt kodade kroppen. Diskussionen fokuserar på de drabbades förminskade livsvärld, något som grundar sig i att inte bli tagen på allvar i sitt lidande. Genus har av studiens författare använts som ett verktyg för att undersöka normer och strukturer som påverkar vårdmötet.

  • Ebbesson, Karolin
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Ohlin, Jennie
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Kan stress göra mig till en sämre sjuksköterska?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    En av sjuksköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillfredsställa patientens omvårdnadsbehov och säkerställa patientsäkerheten. God omvårdnad handlar om att främja hälsa och lindra lidande genom att ta del av patientens livsvärld och genom att möta patienten i samtal. Genom mötet och samtalet kan sjuksköterskan skapa en relation med patienten och ge patienten den behövda omvårdnaden. Idag utsätts många sjuksköterskor för stress och hög arbetsbelastning, vilket gör att patientomvårdnaden och patientsäkerheten brister. Den höga arbetsbelastningen gör att omvårdnadsuppgifter blir nedprioriterade och det vårdande mötet mellan patienten och sjuksköterskan uteblir. Detta kan leda till ett onödigt vårdlidande för patienten.

    Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor upplever att arbetsrelaterade stressfaktorer påverkar omvårdnaden av patienter och patientsäkerheten. Studien utgår från tio vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna är granskade och sammanställda enligt Fribergs metod för litteraturöversikter. I resultatet identifierades två huvudteman med respektive subteman. Sjuksköterskans upplevelse av arbetsrelaterade stressfaktorer var kommunikation med patienten och mellan professioner samt tidsbrist. Det framgick även hur sjukhusledningen och organisationen påverkade sjuksköterskans förmåga till omvårdnad och patientsäkerheten genom brist på kontroll och hög arbetsbelastning. Diskussionen belyser problematiseringar och reflektioner om hur omvårdnaden påverkas av till exempel kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan. Skillnader mellan den psykiska och den somatiska vården diskuteras och hur utebliven information till patienten kan påverka patientsäkerheten. Detta lyfts fram men hjälp av vårdvetenskaplig litteratur och artiklar. Även hållbar utveckling tas upp och hur bättre kommunikation på arbetsplatsen skulle kunna reducera sjuksköterskans stressnivå och leda till en patientsäkrare vård.

  • Elkjaer, Eva-Karin
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Goudarzi, Mahboubeh
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Partnerskap: En begreppsanalys ur ett vårdvetenskapligt perspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Följande uppsats är en begreppsanalys med syftet att studera och beskriva innebörden av begreppet ”partnerskap” ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Begreppsanalysen gjordes för att bidra till en djupare kunskap och förståelse samt tydlig innebörd av begreppet inom hälso- och sjukvård. Metoden som användes var granskning av ordböcker, synonymordböcker och vetenskapliga artiklar där karaktäristiska, förutsättningar och konsekvenser av begreppet beskrevs. Genom att studera de vetenskapliga artiklarna fick vi en djupare förståelse för innebörden av begreppet i relation till kontext. Tre fallbeskrivningar utformades som illustration och förtydliga resultatet. I analysen identifierades fyra framträdande attribut av begreppet, patienten som ansvarstagande partner, förutsättningar för partnerskap, delta i beslutfattande och delad makt.

    Resultatet visar att partnerskap inom hälso- och sjukvård innebär ett delat ansvar mellan patient och vårdgivare, och vården måste anpassas efter båda parters respektive mål, expertis, och resurser. Partnerskapet skall förstås som en djupare relation av jämlika parter med ett gemensamt ansvarstagande och åtagande för de handlingar som ingår i partnerskapet. Parterna utbyter kunskap, expertis, teknik, erfarenheter, finansiella och emotionella resurser, för att bidra till att målen uppfylls. I diskussionen visar vi att begreppet används inom skilda områden och med liknande betydelse. Partnerskap i Hälso- och sjukvården bygger på ett samarbete mellan vårdgivare och patient där patientens berättelse är utgångspunkten. Detta påvisas i fallbeskrivningar och innebär att sjuksköterskan ansvarar att förvalta berättelsen och att bjuda in till delaktighet.

  • Fridäng, Emilia
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Hjelm, Towa
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Vad bekymrar den nyexaminerade sjuksköterskan utifrån ett omvårdnadsperspektiv?: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Sjuksköterskan har omvårdnad som huvudområde i sin profession och det är hen som ansvarar för att patienten får en god och säker omvårdnad. Genom tiderna har yrket gått från en religiös inriktning till att idag utgå från vårdvetenskap med ett livsvärldsperspektiv. Det finns en etisk kod som vägleder sjuksköterskan i hens arbete, koden innebär att lindra lindande, återställa hälsa, främja hälsa och förebygga sjukdom. I övergången från student till legitimerad sjuksköterska mynnar teorin ut till praxis. I denna övergång kan osäkerhet och tvivel lätt infinnas. Det krävs vissa förutsättningar för att sjuksköterskan ska kunna leva upp till sin komplexa roll.

    Syftet med vår studie är att belysa den nyexaminerade sjuksköterskans upplevelser av omvårdnadsarbetet kopplat till att vara ny i yrkesrollen. Studien baserades på nio vetenskapliga artiklar, enbart kvalitativa artiklar användes. Artiklarna påträffades i databaserna Cinahl och Pubmed. Resultatet konstaterar nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av omvårdnadsarbetet relaterat till oerfarenhet i professionen samt vilka delar som upplevs besvärliga i början av yrket. Huvudaspekterna som framkom var upplevelse av att vara ny på arbetsplatsen, upplevelse av sjuksköterskerollen och upplevelse av relationen till patienten. Slutligen diskuteras de faktorer som de nyexaminerade sjuksköterskorna upplever påverkar omvårdnadskvalitén och hur de själva kan tänka för att göra upplevelsen bättre.

  • Gårdmarker, Isabelle
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Ingmarsson, Linn
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Bakgrund och problemformulering: Psykisk ohälsa kräver ibland psykiatrisk tvångsvård. Det är svårt att föreställa sig vad patienter erfar vid psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvård kränker patientens autonomi. Sjuksköterskan har ansvar att respektera och arbete för människors autonomi. Detta gör arbetet med patienter där vars autonomi är kränkt, problematiskt. Den här studien handlar om patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård.

    Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård.

    Metod:  Systematisk  litteraturstudie. Tio artiklar med kvalitativ ansats utför resultatdelen.

    Resultat:  Litteraturstudiens resultat  beskriver huvudteman som  är  ”Upplevelser av psykiatrisk tvångsvård”, ”Relationer” och ”Information”. Huvudteman valdes på grund av återkommande ämnen i artiklarna. Temat ”Upplevelser av psykiatrisk tvångsvård” hade tre subteman som representerade olika grupper i artiklarna, en med positiva upplevelser till vårdformen, en var ambivalenta upplevelser och en grupp med negativa upplevelser. Temat ”Relationer” delas upp i två subteman då deltagare i artiklarna framförallt beskrev två områden kring relationer. Områden var relationer med anhöriga och relationer med personal. Upplevelserna kring hur och vad som påverkade relationerna varierade mellan olika deltagare. Temat ”Information” resulterade i två subteman, det första handlade om att förstå information samt dess betydelse och det andra berörde den upplevda bristen på information. Deltagare hade önskemål på hur de skulle få ta emot information och det var viktigt för deltagare att förstå den givna informationen samt att den kändes adekvat.

    Diskussion: Diskussionen berör metod på det vis att tillvägagångssättet för litteraturstudien redovisas och det beskrivs hur metoden under processen behövde justeras. Litteraturstudiens resultat ställs emot forskning på samma område fast ur andra perspektiv. Författarna till studien tar i resultatdiskussionen upp möjliga sammankopplingar kring beslutstagande, brist på information och relation med personal.

  • Helfer, Emma
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Smith Andersson, Emma
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Kvinnors upplevelser av att leva med utmattningssyndrom: En studie baserad på bloggar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Utmattningssyndrom kan vara resultatet av att leva med en långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Diagnosen är ett snabbt växande problem, där kvinnor är den största patientgruppen. Personer som lever med diagnosen utmattningssyndrom lider av fysiska och psykiska symtom som kan ta år av rehabilitering för att bli av med. 

    Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med utmattningssyndrom.Metoden som har använts är en kvalitativ metod och har analyserats med Lundman och Graneheims (2011) kvalitativa innehållsanalys. I studien används tio självbiografiska bloggar som analyseras till ett resultat.

    Resultatet visar hur diagnosen utmattningssyndrom påverkar det dagliga livet. Insjuknandet innebär en ny upplevelse, fyllt av symtom och ovisshet till varför symtomen uppstår. Sjukdomen för med sig en rad olika tillstånd, däribland obotlig trötthet, sömnstörningar, yrsel, huvudvärk, ångest, mag- och tarmproblematik och minnes och kognitiva störningar. Från att jobba heltid till att bli sjuk och eventuellt sjukskriven leder till en förändrad livsvärld. Utmattningssyndrom leder ofta till långa sjukskrivningar. Personer som insjuknat behöver stöd och information från omgivningen för att möjligöra ett tillfrisknande.

  • Hodovic, Selma
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Johansson, Pia Amanda
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Kvinnors upplevelser av sin kroppsbild efter mastektomi: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Bröstcancer är idag den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Kirurgi är den primära behandlingen för bröstcancer och ett av kirurgialternativen är mastektomi som innebär att hela det drabbade bröstet avlägsnas. Operationen kan vara en traumatisk upplevelse som kan leda till fysiskt, psykiskt samt socialt lidande vilket kan resultera i en försämrad livskvalitet. Syftet med denna studie är att belysa kvinnors upplevelser av sin kroppsbild efter mastektomi till följd av bröstcancer. Metoden som användes i denna studie var en litteraturöversikt som baserats på elva vetenskapliga artiklar, varav fem var kvalitativa och sex var kvantitativa. Samtliga artiklar analyserades och resulterade i två kategorier med fyra subkategorier vardera som redovisades i studiens resultat.

    Resultatet visade på att de mastektomerade kvinnorna upplevde en sorg över det förlorade bröstet och fick en försämrad kroppsbild. Mastektomin ledde till känslan av förlorad kvinnlighet, försämrat självförtroende samt hade en negativ inverkan på sexlivet. Kvinnorna var i behov av stöd men upplevelsen av stöd varierade bland kvinnorna. Utifrån detta anser författarna att stödet från sjuksköterskan är av yttersta vikt för de mastektomerade kvinnornas tillfrisknande och välbefinnande. Sjuksköterskan kan skapa tillit och trygghet hos kvinnan genom att ge individanpassad vård, vara lyhörd, ge god information samt ha en helhetssyn på människan. Vidare kan detta leda till att kvinnan blir delaktig i sin vård.

  • Johansson, Maria
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Niesel, Monika
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Sjuksköterskeledd patientundervisning till patienter med hjärtsvikt: Utbildningens betydelse för att förhindra återinläggningar vid hjärtsvikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Hjärtsvikt är den vanligaste sjukdomen idag, 2-3% av befolkningen lider av sjukdomen. Sjukvården för patientgruppen är den mest kostsamma i dagens samhälle. Sjuksköterskeledd patientundervisning om sjukdomen och egenvård är en del av behandlingen för att minska försämring och återinsjuknande. Trots detta ses en dålig förståelse hos patienten för egenvård och hjärtsviktspatienten återkommer ofta till akutsjukvården på grund av försämring. Kan sjuksköterskan med hjälp av patientundervisning på rätt sätt, anpassad på individens nivå påverka antalet återinläggningar på grund av hjärtsvikt på akutsjukhus? Studiens syfte är att undersöka och sammanställa forskning som finns när det gäller betydelsen av sjuksköterskeledd utbildning för att förhindra återinsjuknande vid hjärtsvikt. Metoden som valts är litteraturstudie, för att utröna den forskning som finns i området.

    Flera olika studier, med olika metoder för patientundervisning, analyserades vilket resulterade i tre kategorier; Kunskap, Livskvalitet/ Tillfredsställelse och Kostnad. Patientens kunskapsnivå förbättras med utbildning vilket ger en högre livskvalitet och att patienten söker tidigare vid försämring. Gemensamt för studierna med kort uppföljningstid, oavsett undervisningsmetod, var minskad återinläggning. De studier som sträckte sig över ett längre tidsintervall gav inte samma positiva resultat, utan påvisade en återgång av antalet återinläggningar på sjukhus. Sjuksköterskans utbildningsnivå har stor betydelse för hur väl patienterna informeras och utbildas i sin sjukdom. Det framkommer också att tätare kontakt med sjukvården ger minskade återinläggningar. Kontinuerlig kontakt med multidisciplinärt team och tidig identifiering av riskpatienter är viktiga faktorer men endast utbildning har inte visat sig ge resultat för att minska återinläggning på lång sikt. Patientens egenansvar för behandling och egenvård är viktig för att uppnå optimal hjärtsviktsbehandling.

  • Jeppesen-Börner, Monica
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Svensson, Marie
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Drivkrafter och motivationen hos entreprenören/ledaren inom Grön omsorg2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Grön omsorg är ett begrepp som används för att beskriva en nischad verksamhet inom vård och omsorg som är förlagd på svenska gårdar. Detta för att ge människor som behöver särskilt stöd, en meningsfull sysselsättning, en levande landsbygd och en hållbar utveckling. När regeringen införde Lagen om Valfrihet (LOV) öppnades möjligheterna att starta privata verksamheter inom vård och omsorg. Den enskilda brukaren ges därmed ett större inflytande och valmöjlighet, vilket i sin tur motiverar entreprenörer att nischa sitt företag. Enligt Svenskt Näringsliv (2013) innebär en nischad verksamhet att entreprenörerna profilerar sig för att anpassa verksamheten efter den enskilda brukarens önskemål. För att Grön omsorg ska vara möjligt krävs det att det finns engagerade och motiverade entreprenörer som satsar sitt fulla engagemang och öppnar upp sin gård för andra människor att växa och utvecklas i.

    Studien undersöker genom kvalitativa intervjuer hur fem entreprenörers drivkraft har tagit dem dit de är idag. Olika motivationsfaktorer symboliserar de olika kategorier som framkom i bearbetningen av materialet. Dessa är bakgrunden till initiativet samt nulägesanalys och framtidsvisioner. Intervjuerna har spelats in och därefter transkriberats och genom en induktiv ansats skapades kategorierna, kondenserade meningsenheter och underkategorier. Resultatet som framkom av materialet var att oavsett placeringar i landet och verksamheternas olika inriktningar fanns där en röd tråd. Dessa bestod av en drivkraft och motivation och tydliga samband mellan teorierna Self Determination Theory (SDT), Hertzbergs motivations- hygienteori och Känsla av sammanhang (KASAM) kunde identifieras.

  • Ivanova, Mariya
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Saaek, Jessica
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Patienters upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    KOL är en obotlig sjukdom som succesivt leder till försämrad lungfunktion. Majoriteten av de som blir sjuka bor i låginkomstländer, men även i Sverige räknar man med att ca en halv miljon människor lider av sjukdomen. I denna del av världen orsakas sjukdomen främst av tobaksrökning, vilket leder till känslor av skam och skuld hos den drabbade. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur människor upplever livet med KOL. Metoden som användes var en litteraturstudie, baserad på 14 kvalitativa och två kvantitativa artiklar.

    I resultatet visas hur sjukdomens fysiska symptom har påverkan på människans livskvalitet, men även att de emotionella känslorna har en avgörande roll för hur livet och begränsningar kunde upplevas. Svårigheter sjukdomen medför kunde hanteras på olika sätt, både konstruktiva och destruktiva. Närstående och sjukvårdspersonal kunde vara betydelsefulla för hur dessa människor såg på sig själva och för hur väl de lyckades i sina hälsoprocesser. I diskussionen behandlas hur familjerelationen påverkas i närvaro av sjukdom och hur personer i vården av dessa patienter kan bidra med stöd, för att på så sätt lindra lidande, förebygga ytterligare ohälsa samt att sträva efter hälsa och välbefinnande. Kunskap om ämnet är en förutsättning för detta, och genom ökad kunskap skulle sjukdomen och dess negativa konsekvenser för enskilda människor och samhället minska.

  • Jäntti, Josefine
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Jäntti, Matilda
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Patienters upplevelser av att ha överlevt ett hjärtstopp: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Cirka 10 000 personer drabbas varje år av ett hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. Trots påbörjad behandling överlever endast 5 % av individerna. Orsaker till sjukdomstillståndet kan ha sitt ursprung i hjärtsjukdom eller andra faktorer som leder till att hjärtats cirkulation upphör. Mötet med dessa patienter kan inträffa inom vilken instans sjuksköterskan än arbetar och han eller hon har då en viktig roll att fylla för att stödja patienten i det nya sammanhanget. Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser och erfarenheter av att ha överlevt ett hjärtstopp. Studien baseras på nio vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Dataanalysen utmynnade i fyra teman; betydelsen av att vara i ett sammanhang, en förändrad kropp, otrygghet inför att stå på egna ben och splittrade känslor kring tidigare livsstil.

    Resultatet visar att ett hjärtstopp medför existentiella tankar, fysiska och kognitiva nedsättningar och en förändrad livsstil. Brister i bemötande och stöd från sjukvården har också uppmärksammats i denna studie. I diskussionen problematiseras viktiga fynd från resultatet. Tillgången till världen kan förändras vid sjukdom, vilket efter ett hjärtstopp visar sig hos flera människor som en förändrad kropp. Lidandet som sjukdomen skapar påverkar då hela personens existens. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att främja hälsa, vilket det finns möjlighet till vid uppföljning av patienter efter hjärtstoppet. Lidande kan också lindras genom att patienten blir delaktig i den egna vården.

  • Kevin, Sirpa
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Öberg, Susanne
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Upplevelsen av en förändrad kropp efter obesitaskirurgi: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Fetma är ett globalt problem med stora kostnader som följd, men orsakar också stort lidande för den enskilde individen. Komorbiditeten med fetma är omfattande både fysiskt och psykiskt. Eftersom forskning visar att obesitaskirurgi är den behandling som bäst leder till hållbar viktnedgång erbjuds många patienter varje år att göra en obesitaskirurgi. Syftet med denna litteraturöversikt är att studera patienters upplevelse av kroppen efter obesitaskirurgi ur ett helhetsperspektiv. För detta har modell enligt Friberg (2012, ss.133-143) använts. Tio artiklar analyserades, dessa var både kvalitativa och kvantitativa för att få ett så innehållsrikt resultat som möjligt.

    Resultatet visar på hopp om framtiden hos patienterna genom upplevelse av ökad fysisk förmåga och hopp om minskad komorbiditet som möjliggör hållbar hälsa. Hoppet om hållbar hälsa motiverar deltagarna till nya hållbara beteendemönster. Den snabba kroppsförändringen gör att deltagarna får svårt att relatera till den nya kroppen både fysiskt och psykiskt. Överskottshuden som är ett resultat av obesitaskirurgin leder till ökat fysiskt och psykiskt lidande. Tolkningar av kroppens nya signaler gör att förändrade kost och matvanor efter obesitaskirurgi är nödvändiga. Med en förändrad upplevelse av den nya kroppen beskriver deltagarna ökad självkänsla, självkännedom och självacceptans. Diskussionen innefattar och lägger stor vikt på nödvändigheten av ökad information, fortsatt stigmatisering men också patienters ökade livskvalitet och självkänsla. Denna litteraturöversikt kan hjälpa sjuksköterskan i sitt arbete med att förbereda och följa upp patienter som genomgått obesitaskirurgi.

  • Kristiansen, Elin
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Guevarra Mäkelä, Wendy
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Patientens upplevelse av en förändrad tillvaro efter diagnostisering av diabetes mellitus typ 2: Litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som innebär hyperglykemi orsakad av insulinresistens i kroppens vävnader. Långvarig hyperglykemi kan orsaka komplikationen angiopati vilket medför ökad risk för hjärt-kärlsjukdom och metabolt syndrom. Sjukdomen utvecklas långsamt och påverkas av livsstil och arv. Behandlingen består till stor del av livsstilsförändringar hos patienten avseende kost och motion. Aktuell litteraturstudie syftar till att belysa patientens upplevelse av en förändrad tillvaro efter diagnostisering av diabetes mellitus typ 2. Studien är en litteraturstudie och är baserad på nio kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. Materialet har analyserats och tematiserats och presenteras i tre huvudteman med respektive subteman.

    Resultatet visar att patienten upplever en förändrad tillvaro efter att ha fått diagnosen. Vardagen upplevs begränsad av sjukdomen och för att hantera den nya tillvaron sjukdomen medför skapas ett behov av ny och ökad kunskap hos patienter. Behandlingen innefattar livsstilsförändringar vilket ofta har en negativ påverkan på tillvaron för patienten. I resultatet uppfattas en genomgående brist på patientcentrerad vård av hälso- och sjukvården vilket leder till lidande för patienten. Sjuksköterskan behöver anpassa stödet och informationen till varje patient och få patienten att känna sig delaktig i sin vård för att nå fram till patienten i sitt arbete. Preventiva hälsofrämjande åtgärder skulle gynna hållbar utveckling och folkhälsa.

  • Larsson, Monica
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Hur upplevs fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt?: Att våga och att orka2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Den orsakar ungefär en tredjedel av alla dödsfall globalt. Fysisk inaktivitet är en stark riskfaktor för kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt. För de som drabbats av hjärtinfarkt är fysisk träning en viktig och effektiv åtgärd för att minska risken för återinsjuknande. Efter en hjärtinfarkt erbjuds hjärtrehabilitering där fysisk träning ingår. Tyvärr fullföljer inte alla programmet. Om sjukvårdspersonal får bättre förståelse för upplevelserna av fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt, kan rätt åtgärder vidtas i rehabiliteringsprocessen. Individen kan motiveras att både delta i hjärtrehabilitering och att fortsätta med en fysiskt aktiv livsstil. Sjukdomslidandet kan minskas och livskvaliteten ökas.

    Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av fysisk aktivitet efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Metoden är en beskrivande litteraturstudie enligt Fribergs metod. Granskning och analys av de valda artiklarna resulterade i 2 huvudteman och 4 subteman. Huvudteman utgjordes av; negativa upplevelser och positiva upplevelser. Subteman utgjordes av trötthet, rädsla, ökat välbefinnande och bättre självförtroende. Fysisk träning är en viktig komponent i primär- och sekundärprevention. Det kan minska risken för återinsjuknande i hjärt- kärlsjukdom och därmed minska sjukdomslidande och öka välbefinnandet. Sjuksköterskan träffar patienten kontinuerligt och har därmed en nyckelroll. Det är viktigt att sjuksköterskan lyckas motivera patienten att inse betydelsen av att delta i hjärtrehabilitering och att bibehålla den fysiska aktiviteten i ett längre tidsperspektiv.

  • Lomstad, Mathilda
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Möller, Amanda
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Nurse’s experience of working with HIV-infected people with type 2 diabetes2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    Human immunodeficiency virus (HIV) is one of the largest public health problems internationally today and southern Africa is the part of the world that is most affected. Successful research has led to new improved antiretroviral drugs. Even if these drugs are improved and more successful, they bring along side effects. Research studies have shown that treatment of HIV entails metabolic changes and increases the risk for developing diabetes. This side effect can have a large impact on the patient’s quality of life and the affected patients often have to make lifestyle changes. To be able to develop the care around this group of patients, it is important to understand the complexity of nursing them.

    The aim with our study is to look into how nurses in Namibia experience caring for patients with HIV who also has type 2 diabetes as a side effect from antiretroviral drugs. Our study is a qualitative study based on interviews with six nurses working at Katutura hospital in Windhoek, Namibia. We did the interviews at Katutura hospital and the interviews were recorded. We transcribed the interviews and used Lundman & Hallgren Granheims (2012) method for analyzing the collected data. The result showed that health education raises awareness and through that, the prevention of HIV increases and the risk of failure for already infected persons is reduced. Overall shall openness be a leading influencer in every aspect around the patient, the nurses, the community and the family’s treatment. The discussion brings up the importance of educating people both in the community and inside the healthcare spectra. It also brings up the importance of openness, both from the patients and nurses.

  • Meczynski, Beata
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Lilja, Mimmi
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Patienters upplevelse av fysisk aktivitet vid depression2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Depression är idag en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i Sverige. WHO räknar med att det kommer vara den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning, världen över, år 2020. Det finns flera behandlingsalternativ för att behandla depression, läkemedelsbehandling och psykoterapi är det vanligaste behandlingsformerna. Det har kommit mycket forskning om den fysiska aktivitetens positiva påverkan på depression. Trots kunskapen kring träningens positiva effekter kan de depressiva besvären upplevas som en barriär för att utföra den fysiska aktiviteten, som till exempel trötthet eller dålig självkänsla. Vi har därför valt att skriva om deprimerade patienters upplevelse av fysisk aktivitet.

    Studien är gjord utifrån Åsa Axelssons (2012) modell för litteraturstudier. Tio artiklar, med både kvalitativ och kvantitativ ansats, har använts för resultatet. Resultatet är presenterat i fyra huvudteman och 13 subteman. De fyra huvudteman är upplevda kroppsliga förändringar, upplevda emotionella förändringar, upplevd motivation och upplevda hinder. Den fysiska aktiviteten skapade en god spiral där många deltagare upplevde bland annat en ökad energi, en förbättrad sömn, bättre humör, ökad motivation till förändring och ett ökat självförtroende. I diskussionen diskuteras depressionens påverkan på jaget, och trygghetens betydelse. Även livskraftens och livsrytmens roll diskuteras.

  • Persson, Annie
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Wihlstrand, Emma
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Sjuksköterskans upplevelse av det hälsofrämjande samtalet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Främja hälsa är ett av sjuksköterskans grundläggande kompetensområden som bygger på att uppmuntra och stödja patienter till att uppnå hälsa. Vad som är hälsa varierar då det är ett personligt uttryck av kombinationen mellan biologiska och existentiella faktorer. Hälsofrämjande samtal är en stor del i det hälsofrämjande arbetet och syftar till att förebygga hälsorisker och bevara det friska hos individer genom samspelta dialoger. Det kan delas upp i olika nivåer, allt från rådgivning till djupare samtal som motiverar patienten till att själv hitta lösningar.

    Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av det hälsofrämjande samtalet. Studien baseras på åtta vetenskapliga artiklar av kvalitativ karaktär. Data analyserades enligt Axelssons (2012) modell för analys av litteraturöversikt. Under analysen framträdde tre huvudteman: förut- sättningar för det hälsofrämjande samtalet, upplevda hinder för det hälsofrämjande samtalet och upplevelsen av att använda strategier i det hälsofrämjande samtalet. Resultatet belyser att kunskap och träning ligger till grund för att kunna genomföra ett hälsofrämjande samtal av god kvalité. Sjuksköterskorna beskriver vikten av att ha en relation med patienten där respekt, empati och förmåga att ha en helhetssyn är viktiga faktorer. Strategier framkommer som viktiga redskap samt att sjuksköterskan gör patienten delaktig. I diskussionen problematiseras prioriteringen av medicinska uppgifter i relation till det hälsofrämjande samtalet där flertalet sjuksköterskor uttrycker missnöje i prioriteringen. Det krävs av sjuksköterskan att ta initiativ till att diskutera känsliga ämnen, men upplevelsen av rädsla och okunskap begränsar initiativtagandet.

  • Sandberg, Linda
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Ett värdigt slut: Centrala faktorer för en god palliativ hemsjukvård - ur ett sjuksköterskeperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Idag dör omkring 90 000 – 100 000 människor i Sverige varje år. Under senare år har det blivit allt vanligare att människor väljer att dö i sitt egna hem. Sjuksköterskan behöver vara rustad för att i patientens hem kunna möta de behov som finns hos den sjuke och dess närstående. Palliativ vård är i sig komplex och när den sker i patientens hem tillkommer ytterligare aspekter för sjuksköterskan att förhålla sig till. Syftet med studien är att utifrån ett sjuksköterskeperspektiv identifiera centrala faktorer som är av betydelse för den palliativa hemsjukvården. Studien är en litteraturstudie vilken har sin utgångpunkt i tio publicerade vetenskapliga artiklar. Samtliga artiklar har en kvalitativ ansats.

    Studiens resultat utmynnade i tre teman: Den tillitsskapande relationen, Samarbete och Kompetens med tillhörande underteman vilka visar på centrala faktorer för en god palliativ vård. Relationen och ett fungerande samarbete mellan sjuksköterskan, patienten och dess närstående, visade sig vara betydelsefullt för den palliativa hemsjukvården. I diskussionen diskuteras den koppling till personcentrerad vård vilken författaren kunde se framkom i resultatet. Att sjuksköterskan i den palliativa hemsjukvården ser till den unika människan och dess behov är en grund för en god vård och går hand i hand med en personcentrerad vård. Vidare diskuteras sjuksköterskans kompetens, där en god självkännedom och möjligheten till reflektion är av central betydelse för en god palliativ hemsjukvård. Det öppnar upp för flexibilitet och skapar trygghet i mötet och vårdandet av den palliativa patienten och dess närstående.

  • Ali, Ayan
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Moreno Johansson, Eva
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som förekommer mest hos vuxna personer. Dock kan sjukdomen förekomma hos yngre personer. Antal personer som drabbas av diabetes typ 2 har ökat i hela världen. Den kraftiga ökningen av diabetes typ 2 orsakas mest av övervikt och fetma. Livsstilsvanor som kostvanor och fysisk inaktivitet har stor betydelse för utvecklingen av sjukdomen. Att drabbas av diabetes typ 2 kräver anpassning till de nya förändringar och restriktioner som sjukdomen medför.

    Syftet med examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Vilket resulterade i två huvudteman och fyra subtema: Brist av struktur i vardagen med följande subteman: livsstilsförändringar och behov av kunskap, stöd och undervisning. Den andra huvudtema var: Upplevelse av konstant inre kamp med följande subtema: kost som en daglig kamp och bristande kontroll i vardagen som subteman. Metoden som användes till arbetet var litteraturbaserad och bygger på åtta kvalitativa artiklar som analyserades enligt Friberg (2012, ss.81–94). I samtliga valda artiklar till examensarbetets resultat framkom att patienterna hade en konstant kamp för att hantera sin vardag med sjukdomen. Det fanns ett behov av undervisning och stöd. Utifrån sitt professionella förhållningssätt kan sjuksköterskan ge individuell anpassad stöd till patienten.

  • Andersson Fritzson, Pontuz
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Jansson, Rasmus
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    ”Jag blir inte sedd!”: Patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande på en akutmottagning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Patienter som uppsöker vård på en akutmottagning har en förförståelse över hur de ska få hjälp i det akuta skedet, oavsett allvarlighetsgrad. De hoppas få hjälp med de problem de söker för så snart som möjligt. Problemet är att sjukvården ofta inte kan uppnå dessa högt ställda förväntningar, därför tenderar patienters upplevelse av bemötandet att påverkas. Studiens syfte är att undersöka hur patienterna upplever bemötandet av vårdpersonalen på akutmottagningarna. Studiens målsättning är att tydliggöra patientens upplevelse av bemötandet, vilket kan hjälpa sjuksköterskor att belysa och hitta nya aktiva strategier för att bemöta patienter som söker akut. Studien är utformad efter Axelsson (2012) och är därmed en litteraturstudie, där 13 artiklar granskades och användes.

    Resultatet visar på att bristfällig information och kommunikation leder till att patientens  upplevelse av vården på akutmottagningarna påverkas.  Forskningen  som kom fram visar tydligt att fokus bör läggas mer på helheten runt patienten och inte enbart vårdandet av den biologiska kroppen samt att information och kommunikation bör ske mer aktivt. I diskussionen belyses hur studien har gått tillväga samt val av metod. Det redogörs även för kommunikationsbrist, informationsbrist, triagering och vårdlidande. Studien påvisar att det finns ett behov av att förbättra informationen angående hur triagesystemet fungerar samt vänte- och vistelsetider på akutmottagningarna.

  • Andrén, Kajsa
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Frändeby, Alexandra
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Vård i hemmet vid livets slut - ett närståendeperspektiv: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Det blir allt vanligare att närstående vårdar patient vid livets slut i hemmet, vilket förändrar de närståendes livsvärld. Den förändrade livssituationen för de närstående kan leda till ett livslidande då den berör hela deras existens. Syftet med litteraturöversikten är att undersöka närståendes behov av stöd vid vård av patient i livets slut i hemmet. Metoden som ligger till grund för studien är en beskrivande kvalitativ litteraturöversikt ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Materialet till litteraturöversikten utgörs av tolv vetenskapliga artiklar som har granskats och analyserats enligt Fribergs modell (2012). Resultatet bygger på fyra huvudkategorier: Hemmets karaktär förändras när vården flyttar in; Delaktighet och kommunikation, grunden till en vårdande relation; Stöd i form av ökad kunskap ger trygghet för närstående; Gemenskap med andra människor i liknande livssituation skapar trygghet.  

    Litteraturöversiktens resultat visar att närstående som vårdar i hemmet upplever hemmet som en trygghet. I resultatet framkommer att gemenskap med andra i liknande livssituation anses vara stödjande. Sjuksköterskans förmåga att skapa en vårdande relation är betydelsefullt för de närstående eftersom det bidrar till en känsla av delaktighet. Närstående som vårdar i hemmet har en betydande roll i vården av patienten och därför har de således behov av stöd från sjuksköterskan. I praktiken innebär det att sjuksköterskan kan stödja närstående genom att ha ett öppet förhållningssätt och därmed skapa goda vårdande relationer som stärker närstående i sin roll som vårdare. Genom att sjuksköterskan utgår från ett livsvärldsperspektiv där hela människan tas i beaktning känner närstående sig delaktiga och upplever vården som stödjande.

  • Axelsson, Martina
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Persson Signell, Lina
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Beröra för att vårda: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Beröring är ett brett ämne som bland annat innefattar taktil beröring, taktil massage samt massage. Behovet av beröring förstärks när vi drabbas av sjukdom, men beröring används ändå sällan inom somatisk vård. Det är därför av vikt att personal inom sjukvården är väl medvetna om hur de berör patienter samt hur det kan påverka patientens välbefinnande. Syftet var att belysa patientens upplevelse av beröring som vårdande handling.

    Examensarbetet är en litteraturöversikt som grundar sig på 10 kvalitativa och 2 kvantitativa artiklar.

    Resultatet visar fördelar med beröring där patienter upplever beröringen som avslappnande, smärtlindrande samt att det bidrar till ett ökat välbefinnande. Beröring kan även generera känslor som upplevs obehagliga vilket ger utövaren ett ansvar i att vara lyhörd för patientens reaktioner och känslor, det visar att beröring alltid skall ske på patientens villkor samt att det är patienten som sätter gränserna för beröringens förutsättningar.

    Slutsatsen är att beröring som enkel vårdhandling ger patienten upplevelsen av ökat välbefinnande och hälsa. Det visar även på en ökad uppfattning av trygghet och bättre relation till vårdaren.

  • Flykt, Johan
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Wingqvist, Emma
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Barn och ungdomars upplevelse av att leva med svår brännskada: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Ungefär 2300 barn och ungdomar uppsöker akutmottagningar i Sverige på grund av en brännskada varje år.  En svår brännskada är ofta komplicerad, kan upplevas traumatisk och få följder senare i barn och ungdomars liv relaterat till en förändrad kropp och lidande. Svåra brännskador behandlas huvudsakligen på två specialistsjukhus i Sverige men brännskadepatienter träffar även allmänsjuksköterskor på akutmottagning eller vårdavdelning. Därmed är syftet med studien att belysa barn och ungdomars upplevelse av att leva med en svår brännskada genom en litteraturstudie och sammanställning av tidigare forskning. Detta för att öka kunskapen om vård vid brännskador men även barn och ungdomars upplevelser och erfarenheter av en svår brännskada.

    Resultatet visar att barn och ungdomar ofta möter existentiella frågor och söker en mening med traumat och ett nytt sammanhang. Den förändrade kroppen och smärtan gör att barn och ungdomar kan känna sig begränsade i det nya livet. Att vara ute bland människor upplevs ibland som skrämmande, samtidigt som en gemenskap är viktig, och en ny medvetenhet kring den skadade kroppen skapas. Sjuksköterskan kan genom att vårda patienten med ett helhetsperspektiv förbättra upplevelsen av vården i det akuta skedet och även vid senare vårdtillfällen. Att visa öppenhet för existentiella frågor och hur barn och ungdomar upplever traumat kan hjälpa dem att skapa en ny identitet, en ny mening och ett nytt sammanhang.

  • Flodin, Lina
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Vedin, Josefin
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Upplevelsen av fysisk aktivitet vid depression - hälsa som kraft till mening i livet: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Psykisk ohälsa drabbar fler och fler i dagens samhällen och depression står för ungefär 20 procent av den psykiska ohälsan. Samtidigt ökar stillasittandet och läkemedelsförskrivningen. Forskningen kring hälsovinsterna med fysisk aktivitet ökar och studierna kring fysisk aktivitet som behandlingsform blir allt fler. Forskning visar på att fysisk aktivitet kan fungera som enskild behandling vid lätt till medelsvår depression men även tillsammans med antidepressiva läkemedel vid svår depression.

    Syftet med studien är att undersöka patientens upplevelse av fysisk aktivitet i samband med depression. Författarna har valt att göra en litteraturstudie som baseras på åtta artiklar med kvalitativ ansats för att på bästa sätt belysa patienters upplevelser. Tre övergripande teman identifierades utifrån de granskade artiklarna och dessa presenteras i resultatet med rubrikerna “upplevelsen av det okända”, “upplevelsen av utveckling” och “upplevelsen av hälsa som kraft till mening i livet”. Studiens resultat belyser bland annat svårigheterna att komma igång med fysisk aktivitet för patienter med depression, upplevelsen av behov av stöd och hur patientens hälsa och välbefinnande ökar genom att vara fysisk aktiv. Fysisk  aktivitet  som  behandling  och  patientens  behov  av  stöd  vid  fysisk  aktivitet diskuteras, samt sjuksköterskan roll.

  • Glamsmyr, Ida
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Hultkrantz, Lovisa
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Patienters upplevelse av att leva med svårläkta bensår: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Cirka 2 % av Sveriges befolkning drabbas någon gång i livet utav svårläkta bensår. I takt med den ökade befolkningsmängden är detta ett problem som förväntas öka. Svårläkta bensår skapar ett lidande och resulterar i en negativ hälsorelaterad livskvalitet för patienterna. Som sjuksköterska möter man patienter med den här typen av problem inom flera olika arbetsplatser. Med ökad kompetens om patienters upplevelse av att leva med svårläkta bensår skapas förutsättningar för sjuksköterskan att bedriva en mer individanpassad vård och därmed lindra lidande.

    Syftet med litteraturstudien är därför att beskriva patienters upplevelse av att leva med svårläkta bensår. Då forskning finns inom ämnet har en litteraturstudie skapats för att sammanställa tidigare forskning. Litteraturstudien grundar sitt resultat på 8 kvalitativa artiklar, 1 kvantitativ artikel och 1 artikel med både kvalitativ och kvantitativ metod. Tre huvudteman framkom under analysarbete, patienters upplevelse av påverkan i det dagliga livet; patienters upplevelse av smärta, lukt och sårvätska; patienters behov av kunskap och ett vårdande som främjar hälsa. Patienter som drabbats av svårläkta bensår lider både psykiskt, fysiskt och socialt. I kombination med smärta, lukt, läckage och bristande information är bensårsproblematiken en mycket komplex situation. Att som sjuksköterska vårda efter ett livsvärdsperspektiv och se till varje individ som unik blir därför ett måste för att skapa en omvårdnad som främjar hälsa.

  • Johansson, Emma
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Taban, Narin
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Livet efter enhjärtinfarkt: En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av återhämtning efter hjärtinfarkt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Hjärt-kärlsjukdomar är de främsta dödsorsakerna i världen. Endast i Sverige drabbas varje år 28 000 människor av hjärtinfarkt. Både studier och behandling av hjärtinfarkt har traditionellt anpassats efter män, men även kvinnor drabbas av hjärtinfarkt. Studiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser av återhämtning efter hjärtinfarkt. En litteraturstudie användes som metod. I studien ingick tio artiklar hämtade ur databaserna Cinahl och Medline. Litteraturstudiens resultat presenterades i tre övergripande teman: Brist på information skapar ångest och osäkerhet, den förändrade livssituationen samt betydelsen av professionellt stöd och ett bra socialt nätverk. Brist på information och för lite kunskap om hjärtinfarkt har av kvinnorna lyfts fram som ett problem. Tydlig och bättre information från sjukvården var önskvärt. Att överleva en hjärtinfarkt medförde stora förändringar för de drabbade. Den nya livssituationen beskrevs i både positiva och negativa termer. Patienterna beskrev upplevelser av att hjärtinfarkten ledde till en vändpunkt i livet medan andra hade svårt för att komma till en acceptans rörande sjukdomen. En annan faktor som framkommer i studien var betydelsen av ett socialt nätverk. Stöd från närstående och sjukvården skulle kunna påskynda rehabiliteringen.

  • Krus, Jessica
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Norrman, Kristina
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    När språkliga hinder skapar avstånd mellan sjuksköterskor och patienter: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Migrationen till Sverige har ökat avsevärt under de senaste åren vilket innebär att ett ökat antal personer som inte har svenska som modersmål kan vara i behov av vård. För en god vård behöver också patienters delaktighet respekteras och en vårdande relation mellan sjuksköterskor och patienter etableras. Språkliga hinder kan medföra att patienter upplever oro och otrygghet i vården. Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av språkliga hinder i möten med patienter. Metoden som har använts är en litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, analyserades.

    Resultatet presenteras i sex olika teman: ett hinder för att förstå och bedöma patienters behov och situation, ett skäl till att vårdandet kompliceras, ett skäl till att kulturella skillnader uppstår, att övervinna språkliga hinder med hjälp av tolk, att övervinna språkliga hinder med hjälp av informell tolk, att övervinna språkliga hinder med egna strategier. Det framkom att den icke-fungerande kommunikationen och de kulturella skillnaderna med patienter försvårade sjuksköterskors arbete. Formell tolk, informell tolk som exempelvis familjemedlemmar och tvåspråkig personal, samt olika verbala, icke-verbala och visuella hjälpmedel användes för att förbättra kommunikationen. Alla dessa strategier hade sina för- och nackdelar vilket sjuksköterskor bör ta i beaktning. Det är ändå av stor vikt att sjuksköterskor interagerar med patienter när språkliga hinder föreligger, vilket främjar den vårdande relationen och kan öka patienters känsla av tillit och trygghet.

  • Magnusson, Karin
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Niljansson, Sabina
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    De stora problemen i världen skulle kunna lösas när de är små: Överviktiga barn och ungdomars upplevelser av fysisk aktivitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Övervikt har ökat bland unga de senaste åren. Övervikt och fetma orsakas av en energiobalans. Mycket av barnens tid idag tillbringas i skola och förskola vilket innebär ett förändrat aktivitetsmönster. Redan tidigt i livet grundläggs vanor som kan innebära hälsorisker samt ha betydelse för hälsan senare i livet. Att redan i tidig ålder ha övervikt medför en försämring av den framtida folkhälsan. Forskning visar goda effekter av fysisk aktivitet på hälsan samt minskad risk för förtida död. Verktyg i sjuksköterskans arbete kan vara Familjecentrerad vård med Motiverande samtal och Fysisk aktivitet på recept.  Att  motverka  övervikt  bidrar  till  hållbar  utveckling.  Det  finns  en  brist  på kunskap och förståelse om hur överviktiga barn och ungdomar upplever fysisk aktivitet. Med en ökad medvetenhet kan vården utvecklas positivt.

    Syftet med studien är att belysa överviktiga barn och ungdomars upplevelser av fysisk aktivitet. Litteraturstudien baseras på 11 kvalitativa samt en kvantitativ artikel för att utöka kunskapen inom området. Två teman identifierades utifrån artiklarna, Upplevda hinder för fysisk aktivitet och Upplevda nycklar för fysisk aktivitet. Resultatets huvudfynd var barnens upplevelser om bristen på och känslan av gemenskap och sammanhang, vilket kan vara till hjälp i behandling och förebyggande hälsoarbete. Barnens självbild och självkänsla framkom tydligt som otillfredsställande och upplevdes hindra den fysiska aktiviteten. Gemenskap och att ha vänner var positivt och upplevdes motiverande. För att motverka övervikt hos barn måste rätt verktyg samt förståelse för bakomliggande mekanismer göras tydliga. Sjuksköterskan kan genom att vara medveten om barnets upplevelser av fysisk aktivitet informera och undervisa dem och familjen i hur de på bästa sätt kan förändra och förbättra sin hälsa.

  • Mujkanovic, Sanela
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Ramot Andersson, Ellinor
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    När anhörig blir vårdare åt en närstående med en demenssjukdom2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Demens är en obotlig sjukdom som leder till ett beroende för den drabbade. Idag finns över 160000 människor som har diagnos demens i Sverige och den siffran kommer att öka i framtiden. De drabbade behöver vård och omsorg och det har blivit vanligt att anhöriga står för den insatsen. Samtidigt som de anhöriga upplever sorg och förlust har de också stor risk att själva drabbas av ohälsa då deras roll som anhörigvårdare är tungt och krävande. Syftet med denna studie var att undersöka hur anhöriga upplever att vårda en närstående med en demenssjukdom. Metoden som användes var en litteraturstudie som grundades på 11 kvalitativa och kvantitativa vårdvetenskapliga artiklar.

    Resultatet i analysen framkom två teman: Anhörigas rutiner för att klara av vardagen och Samhällets ansvar gentemot de anhöriga samt fem subteman: Anhörigas upplevelser  och  strategier,  Isolering  –  de  anhörigas  syn  på  vardagen  och  dess utmaningar, Anhörigas behov av stöd, Att finna balans i hemmiljö och Att våga släppa taget. I resultatet har det framkommit att anhörigvårdarna upplever sig ensamma och övergivna i sin roll som vårdare. Flertal anhörigvårdare har utvecklat egna strategier för att klara av vardagen. Strategierna visar dock att det finns ett ökat behov av stöd och information då de inte alltid räcker till. Anhöriga som vårdar fastnar lätt i sin vårdande roll och allt kretsar runt den närstående. Egen tid och tid för återhämtning existerar inte och många upplever en psykisk stress vilket leder till isolering och ohälsa. I diskussionen diskuteras när gränsen nåddes för de anhörigas situation och hur olika strategier som utvecklades kunde användas i ett förebyggande syfte samt behovet av stöd och information till anhöriga belystes.

  • Norrbin, Emma
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Månsson, Fanny
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Den äldres upplevelse av värdighet när vårdandet sker i hemmet: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Allt fler är i behov av vård i hemmet då slutenvårdsplatserna på sjukhuset minskar. Hemmet är den platsen där människan kan vara sig själv och där integriteten och självbestämmandet hämtar kraft. Värdigheten är en grundläggande rättighet för alla människor och det är av stor betydelse att den bevaras för att människan inte ska isolera sig från omvärlden. Syftet med litteraturöversikten var att belysa den äldres upplevelse av värdighet vid vård i hemmet. Metoden för studien var en litteraturöversikt med en kvalitativ ansats där 10 kvalitativa artiklar granskades och analyserades för att utgöra resultatet för studien. Under granskningen av artiklarna framkom det tre huvudteman som formade resultatet. Temana var: 1) Upplevelsen av värdighet i en förändrad livssituation, 2) Den vårdande relationen i hemmet, och 3) Gemenskapens betydelse för den äldre.

    Resultatet visade att många upplevde en minskad känsla av värdighet på grund av sin förlorade kroppsfunktion. Exempelvis att den äldre personen förlorade den fysiska förmågan att utföra aktiviteter och plötsligt var i behov av hjälp för att klara av vardagen. Det framkom att det var lättare att bevara privatlivet och känslan av värdighet när de äldre som bodde på vårdhem hade ett enkelrum. Rummet som då blev den äldres hem var viktigt för att de skulle kunna dra sig undan från andra om behov fanns. Det framkom också i resultatet att de äldre värderade relationen till sjuksköterskan högt. En bra vårdande relation där de fanns möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktig i vårdandet kunde bidra till en känsla av värdighet. Det var viktigt att sjuksköterskan såg hela  personen  och  inte  bara  ett  objekt  för  vård.  Därför  anser  författarna  till examensarbetet att det är viktigt att den vårdande relationen utvecklas för att bevara den äldres känsla av värdighet. Resultatet visade också att gemenskapen med familj och vänner var viktig för känslan av värdighet.

  • Robertsson, Amanda
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Yochim, Ester
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Nurses’ experiences of working with quality improvement in Tanzanian healthcare: A study done in Arusha2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    To constantly work with quality improvement is important to maintain a high standard of care. Tanzania is one of many countries facing challenges within the health sector due to constrained resources. Exploring the nurses’ perspective of working with quality improvement  gives a glimpse of the current situation in the Tanzanian health sector. The purpose of this study is to analyse the nurses’ experiences of working with quality improvement. For this study interviews have been conducted and then analysed through a qualitative content inductive analysis.

    The result showed the nurses’ experiences of obstacles and possibilities when developing the quality of care. Main categories were lack of economy, resources and staff, feeling empowered and healthy team dynamics among colleagues. During the study the authors encountered several obstacles that limited the study. An ethical approval was required, thus only six participants partook in this study. Lack of economy resulted in the biggest obstacle towards improvement as this limited investing in possible assets. The effects of good collaboration between colleagues are shown in many studies to be beneficial for the working atmosphere, which was also found in this study.

  • Sjöberg, Agneta
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Wiman, Maria
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Faktorer som påverkar sjuksköterskan att tidigt identifiera patienter med delirium2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Patienter som drabbas av delirium utsätts för ett stort lidande. Delirium är ofta underdiagnostiserat. Sjukvården opererar allt äldre patienter och risken att drabbas av delirium ökar med ålder. Trots att det finns väldokumenterade mätinstrument för att identifiera delirium och kunskaper kring riskfaktorer att utveckla delirium så har sjuksköterskan svårt att identifiera dessa patienter. Dessa oidentifierade patienter får inte heller den vård de behöver. Ur samhällssynpunkt är det viktigt att hitta dessa patienter eftersom diagnosen även innebär stora kostnader på grund av att de behöver eftervård i större utsträckning.

    Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans förmåga att identifiera patienter med delirium tidigt. Resultatet bygger på en analys av tio artiklar, sju kvantitativa och tre kvalitativa och visar på stor okunskap och brist på förtrogenhet i att upptäcka och vårda dessa patienter. I resultatet framkom två teman: kunskap för att upptäcka förändringar och förmåga till kliniskt resonemang. Kunskapen om vårt kliniska resonemang som ligger till grund för våra bedömningar är en central del i det här arbetet. Utbildning om delirium behöver vara omfattande och mångfacetterad då detta arbete visar på en stor kunskapsbrist om delirium. Förändringsarbetet behöver vara genomgripande. Sjuksköterskan behöver känna stöd och förtrogenhet i sitt arbete och ha tillräcklig kunskap och engagemang som underlag för sitt kliniska resonemang i att upptäcka förändringar. Anhöriga spelar en betydande roll vid identifiering av delirium. Vi ser genom detta arbete en rad åtgärder som skulle kunna bidra till att sjuksköterskan upptäcker och identifierar delirium tidigt.

  • Strandberg, Kajsa
    et al.
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Stryck, Evelina
    University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
    Patientens upplevelse av bemötande på akutmottagning: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    En akutmottagning är avsedd för individer med akut sjukdom eller skada. När patienten kommer till akutmottagningen får de träffa vårdpersonal som bedömer vilken prioritering de ska ha och därmed hur snabbt de behöver vård. Därefter får patienten vänta på sin tur att träffa läkaren. Ett förändrat sökmönster där fler patienter söker akutsjukvård genererar i att väntetiderna kan vara långa. På akutmottagningen blir patienten bemött av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Många av de anmälningar som kommer in till patientnämnden handlar om att patienten upplever dålig bemötande från vårdpersonalen.

    Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av bemötande av vårdpersonal på akutmottagning. Författarna har genomfört en litteraturstudie som har sin grund i sju kvalitativa och tre kvantitativa artiklar. Totalt tio artiklar granskades och sammanställdes till ett resultat. Resultatet presenteras i två huvudteman; Patientens upplevelse av omhändertagande på akutmottagningen samt Patientens upplevelse av bemötande på akutmottagningen. Ur de två huvudteman framkom totalt fem olika subteman; Patientens upplevelse av: Triage, väntetider, kommunikation och information, delaktighet och vårdpersonalens kompetens.

    Resultatet visade att god kommunikation och information mellan patient och vårdpersonal är viktigt, speciellt information kring förväntade väntetider eftersom patienterna kände sig ensamma och övergivna av vårdpersonalen. Patienten uttryckte att de behövde känna sig delaktig i sin vård för att kunna uppleva tillfredsställelse på akutmottagningen. Författarna lyfter bland annat patientens upplevelse av kommunikation, information, delaktighet och väntetider i diskussionen.

  • Akmene, Laura
    et al.
    University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
    Erberg, Linda
    University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
    Trygga Barn: Om förskollärares syn på små barns anknytningsmöjligheter och begränsningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Vår studie vill lyfta fram vikten av att arbeta med anknytning i förskolan. Vi har utgått från Bowlbys anknytningsteori och kopplat den till barns utveckling och lärande. Forskningen vi lyft fram visar på hur pedagogerna på förskolan kan arbeta med anknytning i arbetet med barnen. I förskolans läroplan beskrivs att det pedagogiska arbetet ska utgå ifrån varje enskilt barns behov samt präglas av omsorg och barns utveckling och lärande.SyfteSyftet med studien är att undersöka förskollärares syn på anknytning i förskolan.Våra frågeställningar är:● Hur anpassas den pedagogiska verksamheten för att skapa en god anknytning● Vilka organisatoriska anpassningar görs för att skapa en god anknytning.MetodI vår studie har vi använt oss av kvalitativ intervju som metod. Vi intervjuade sammanlagt sex verksamma förskollärare i tre olika kommuner. När vi analyserade och bearbetade vårt material diskuterade vi gemensamt fram ett resultat.ResultatResultatet av studien visar att förskollärarna arbetar med anknytning på olika sätt. De gör olika pedagogiska och organisatoriska anpassningar för att barnen ska få möjlighet till en trygg anknytning på förskolan. Exempel på anpassningar som framkommit i resultatet är användandet av anknytningspedagog, flexibelt schema och noga genomtänkt inskolning. Genom ett medvetet förhållningssätt arbetar pedagogerna för att barnen ska känna sig trygga.

  • Calvert, Evelina
    et al.
    University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
    Karlsson Eriksson, Teres
    University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
    Barns sexuella utforskande i förskolan: Pedagogers bemötande2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Denna undersökning handlar om barns sexuella utforskande, barns sexuella beteenden samt pedagogers bemötande. Undersökningen belyser också pedagogers tankar kring sexuella övergrepp på barn. Forskning om pedagogers bemötande av barns sexuella utforskande är liten, den belyser mestadels barns så kallade normala och onormala sexuella beteenden i förskolan samt kopplingar till sexuella övergrepp. Det är därför intressant att undersöka hur pedagoger resonerar kring barns sexuella beteenden samt vilka förhållningssätt pedagoger ger uttryck för i bemötandet av barns sexuella utforskande i förskolan. Undersökningen utgår från två olika teorier om att barns sexuella utforskande är medfött och/eller socialt konstruerat.SyfteVårt syfte är att undersöka hur pedagoger anser sig bemöta barns sexuella utforskande i förskolan.MetodVi har valt att använda en kvalitativ metod, sex pedagoger från fyra olika förskolor inom samma kommun intervjuades för att besvara vårt syfte.ResultatI undersökningen framgår det att pedagogerna anser det vara svårt men viktigt att bemöta barns sexuella utforskande. Även att pedagogerna har svårt att veta sin roll och delaktighet i barns sexuella utforskande. Dock beskriver pedagogerna vikten av att bemöta barnen, då bemötandet kan leda till att barns sexuella utforskande blir mer avdramatiserat. Det framgår även att pedagogerna anser att sexuellt utforskande är en naturlig nyfikenhet hos barnen men att acceptansen av sexuella beteenden beror på var, när och hur ofta samt i vilket sammanhang det sker. Pedagogerna ger uttryck för att barns sexuella beteenden kan ses som normalt och onormalt, likt den tidigare forskning undersökningen belyser. Slutligen tar undersökningen upp huruvida pedagogerna anser sig kunna avgöra om det ligger sexuella övergrepp bakom barnens sexuella utforskande eller inte.

  • Jansson, Malin
    et al.
    University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
    Persson, Jonatan
    University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
    Self-service business intelligence: A study on the Swedish market2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    In a time where information is ever present and in large quantities, it becomes of extreme importance to organisations to find a way to store and analyse all this information in order to maintain their position on the market. One way to deal with this, which has been adopted by large company groups as well as smaller organisation, is the use of business intelligence, BI. This feature helps organisations to store and analyse information and provide analytical reports to support decision making. Despite the fact that BI has been around for a couple of decades it is still a rather new phenomena with a couple of problem areas which has been highlighted by several international studies and articles. Sweden as a market has been considered as somewhat of a pioneer when it comes to IT-development in general and early usage of business intelligence as well as the emerging trend in the business intelligence market; self-service BI. This solution aims to make business intelligence more user friendly in order to increase the amount of users and ease the pressure on IT-departments within organisations.

    The purpose of this study is to identify these problems and investigate whether they can be applied to decision makers on the Swedish market and if self-service BI is affecting these problems. The study was done by using a survey with 46 respondents from different organisations located in Sweden. The result shows that the problem areas were not recognised by the majority of the respondents and there were correlations between user-friendliness and how often the respondents used self-service BI.

  • Neimark, Sanna
    University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
    ”Jag gör uppror mot det här sittandet”: Lärares resonemang kring drama som metod i svenskundervisning.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Drama är en metod som verkar främjande för kommunikativa förmågor på grupp- och individnivå. Det gynnar såväl ämneslärande som social utveckling. Aktuell forskning visar direkta samband mellan drama och ökade kommunikativa förmågor inom flertalet områden, exempelvis läsförståelse och verbal förmåga (Göthberg 2015; Podlozny 2000). Drama kan vara utmanande och kräver en närvarande, bejakande pedagog. Erfarenhet att leda interaktiva skapande lektioner med drama som metod verkar främjande. Pedagogens roll, gruppen som sådan samt yttre faktorer som tid och lokal är alla tre villkor, identifierade av aktuell forskning (Toivanen et.al 2012), som är av betydelse för dramaarbetets utfall.Syftet med föreliggande studie är att belysa och analysera F-3 lärares resonemang kring drama i svenskundervisning. Studien är kvalitativ och datan samlades in genom intervjuer med verksamma och behöriga pedagoger från fyra skolor i Västsverige.Resultaten visar att studiens informanter aktivt väljer att arbeta med drama trots upplevd brist på stöd i styrdokument såväl som tidsbrist. Eget intresse, positiv elevrespons och ökade språkliga förmågor hos elever anges som främst bidragande faktorer. Gemensamt hos informanterna är att de själva involverar gestaltning som uttryck i sitt ledarskap och känner sig bekväma med detta. Att vara en ”kroppen människa” och tendenser att själva lära sig genom att involvera kroppen lyfts; en engagerad kropp ligger i informanternas egna identiteter. Övriga gynnande villkor för drama som metod uppges vara en anpassad lokal, kollegialt stöd samt erfarenhet av drama som metod. Vidare beskrivs hinder för drama vara negativ respons från elever, ovana vid arbetssättet hos elever samt medverkan till ett stimmigt och rörligt klassrum vilket främst beskrivs som ett aber för de vuxna i klassrummet.Arbetet med drama yttrar sig i gruppstärkande övningar, rollspel med utgångspunkt från läsläxa samt gestaltning för perspektivtagande. Generellt förkroppsligas upplevelser för att öka förståelsen. Kroppens betydelse i undervisning lyfts som en inkluderande faktor och kroppslig medvetenhet belyses som en grundläggande förutsättning för utveckling av den kommunikativa förmågan. Studiens resultat går i linje med tidigare forskning på så sätt att det är samma för- och nackdelar med drama som berörs.

  • Persson, Martina
    University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
    Arbetet utomhus: En kvalitativ studie om pedagogiskt arbete med utomhusmatematik i förskoleklass och årskurs 1-3.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    InledningUndersökningen bygger på tidigare forskning som framhäver behovet av en varierad undervisning där teori och praktik bör ske parallellt. Detta för att fånga upp många elever då de kan utveckla kunskaper i olika miljöer.Syfte Syftet med studien är att undersöka lärares arbete med och uppfattningar kring utomhusmatematik i förskoleklass och årskurs 1-3.MetodUndersökningen är grundad i den kvalitativa metoden med intervju som undersökningsverktyg. En öppen intervjuform användes med fyra verksamma lärare i förskoleklass och årskurs 1-3.ResultatUndersökningens resultat visar att samtliga lärare tycker det är av stor vikt att bedriva utomhusmatematik. Gemensamma drag som framträder hos respondenterna är de använder sig av lekar när de arbetar med matematik i utomhusmiljö. De menar att lekar bidrar till en lustfylld inlärning för eleverna och skapar en positiv attityd till matematik. Utevistelsen bidrar även till att eleverna får se matematiken i ett större sammanhang och i andra situationer än enbart i matematikboken. I utomhusmiljö kan eleverna själva skapa, upptäcka och experimentera genom sina sinnen och därmed ta till sig nya kunskaper. Samtliga lärare tror även att den praktiska upplevelsen kan gynna de elever som har svårt med den teoretiska undervisningen. För de elever som har svårt för att sitta stilla eller koncentrera sig är utomhusmiljön ett bättre alternativ då miljön utomhus är mer tillåtande och restriktionerna är mindre. Det är dock viktigt att tänka på utomhuspedagogikens begränsningar. Vädret och personalresurser är något som benämns som hinder bland respondenternas svar. Det gäller att eleverna har kläder efter väder och att det finns tillräckligt med personal för att utomhusundervisningen ska kunna genomföras.

  • Qvist, Amanda
    University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
    Likvärdig engelskundervisning: en tidsfråga?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Inledning Engelskundervisning introduceras olika tidigt på olika skolor i Sverige.Skillnaderna kan bidra till att de svenska eleverna ges olika förutsättningar attutveckla sina engelskkunskaper beroende på var de går i skolan. Eftersom densvenska skolan förväntas uppfylla de krav som finns om att ge alla elever enlikvärdig utbildning ifrågasätter denna studie bristen på riktlinjer.Syfte Studiens syfte är att undersöka rektorers uppfattningar kringengelskundervisning och det beslut som finns på deras skola när det gällervilken årskurs engelskundervisningen introduceras. Syftet är även attundersöka om elevernas engelskkunskaper påverkas av vilken årskursengelskundervisningen introduceras.Metod För studiens syfte används kvantitativ metod och enkät samt dokumentanalyssom verktyg för datainsamling. Metoden möjliggör datainsamling från ett stortantal kommuner på spridda platser i Sverige och ökar därför studienstillförlitlighet.Resultat Resultatet visar att merparten av rektorerna har en positiv inställning till tidigspråkundervisning och att de värderar engelskkunskaper högt. Beslutet omvilken årskurs engelskundervisningen ska introduceras tas dock av olikapersoner med olika förutsättningar på olika skolor. De skilda beslutenresulterar i olika tidigt introducerad engelskundervisning, något som enligtresultatet kan påverka elevernas engelskkunskaper.

  • Larsson, Anton
    et al.
    University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
    Magnusson, Elias
    University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
    Konstruktionsoptimering av pedalarm2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
    Abstract [en]

    This report describes four prototypes for the development of a brake pedal, with the goal of reducing material thickness from the the existing pedal from 2mm to 1.5mm, while maintaining the strength of the existing brake pedal. There are high load demands on the brake pedals, and to reduce the thickness means higher strain on the material.To develop a new design that will live up to these requirements, the design tool software PTC Creo 3.0 has been used, and the analysis of these structures has been performed using the tool Simulate in PTC Creo parametric.The result show four concepts presented and simulated in 1.5mm plate thickness, and the results are compared with the original pedal results in 2mm plate thickness regarding total displacement. The conclusion is that the concepts do not fulfill the load requirements.However with 1.9mm plate thickness, our best concept (concept 3) is fulfilling the loading requirements even better than the existing pedal, and that leads to an improvement regarding reducement of material, with retained strength.

  • Fast, Nicola
    et al.
    University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
    Göthberg, Malou
    University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
    Ämnesövergripande undervisning: Enkätstudie inom bildämnet och matematikämnet för årskurs 1-4.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
    Abstract [sv]

    Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011) belyser vikten av att skolan ska arbeta ämnesövergripande för att ge eleverna en helhetssyn av deras lärande. Ämnesövergripande undervisning kan leda till en bättre förståelse av alla ämnena inom skolverksamheten. Studiens syfte är att undersöka hur lärare förhåller sig till att arbeta ämnesövergripande inom bildämnet och matematikämnet i åtta svenska kommunala grundskolor. Metoden som används i den här studien är en kvantitativ enkätundersökning. Kvantitativ enkätundersökning valdes för att samla in material till undersökningen eftersom studiens syfte riktar sig mot hur lärare förhåller sig till ämnesövergripande undervisning i bildämnet och matematikämnet. Studiens resultat visar att lärare, som undervisar i bildämnet och matematikämnet, använde sig av ämnesövergripande undervisning till en viss del, men att brister i avsatt planeringstid påverkar deras möjligheter att genomföra arbetet fullt ut.