1 - 30 of 30
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Bartholomäus, Christian
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sepic, Atif
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Evidensbaserat ledarskap: Enskildas och delande chefers väg till hållbarhet?2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens hälso- och sjukvård är präglad av föränderlighet. Kunskap om undersökningar och behandlingsmetoder hinner snabbt åldras och det utvecklas ständigt nya metoder och teorier för att effektivisera, förbättra, förkorta och underlätta för framför allt patienter men också för omvårdnadspersonal. Evidensbaserad vård har under de senaste decennierna fått en allt större betydelse och spelar en stor roll i det dagliga arbetet med patienter. Evidensbaserad vård är också en utav sjuksköterskors kärnkompetenser och stimulerar till utveckling och behandling i enlighet med den senaste forskningen. Men till skillnad från tex sjuksköterskor som baserar sin kompetens på evidens, visar aktuell forskning att evidensbaserat ledarskap ännu inte är integrerat i ledarskapets dagliga arbete och implementeringen är hittills bristfällig.

  Studiens syfte är att jämföra om chefer som är verksamma inom delat ledarskap har bättre förutsättningar att arbeta evidensbaserat än de chefer som är verksamma inom enskilt ledarskap. Dessutom vill författarna undersöka om första linjens chefer känner till och är förtrogna med begreppet evidensbaserat ledarskap och i vilken utsträckning denna modell används för att skapa hållbara processer och beslut. För att besvara studiens frågeställningar användes en webbaserad enkät. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan de cheferna som är verksamma inom delat resp. enskilt ledarskap med avseende på kunskaper samt användningen av evidensbaserat och hållbart ledarskap. Det som var avgörande utifrån studieresultaten var antalet medarbetare som chefer var direkt ansvariga för.

 • Darnolf, Margareta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Jorfors, Stina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Distriktssköterskors upplevelse av vad som främjar deras ledarskap av hemtjänstpersonal2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hemsjukvården utvecklas i takt med ett ökat vårdbehov i samhället och blir en alltmer komplex verksamhet. I hemsjukvården har distriktssköterskan ett ansvar i att leda, undervisa och stödja hemtjänstpersonal så att en kvalitativ vård bedrivs i hemmet. Detta är en stor utmaning då personalen i hemtjänsten ofta har olika mycket utbildning och arbetslivserfarenhet. Dessutom är ofta omsättningen av personal stor vilket kan försvåra distriktssköterskans ledarskap. Tidigare forskning visar att distriktssköterskans ledarskap är viktigt i omvårdnadsarbetet och det ställer krav på att rätt kompetens finns för att kunna ta svåra beslut och bedömningar varje dag. Distriktssköterskan delegerar omvårdnadsinsatser till hemtjänstpersonalen, därför krävs det att distriktssköterskan kan bedöma deras förmågor och färdigheter samt är trygg i sin yrkes- och ledarroll.

  Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelse av vad som främjar deras ledarskap av hemtjänstpersonal. Metoden är kvalitativ med induktiv ansats. Åtta intervjuer genomfördes med distriktssköterskor inom hemsjukvård och intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att ledarskapet främjas av att distriktssköterskan tar det ansvar som åligger professionen. En god relation med hemtjänstpersonalen var främjande i distriktssköterskans ledarroll och ska präglas av ömsesidig tillit, gott samarbete och delaktighet. Personliga egenskaper, både hos distriktssköterskan och hemtjänstpersonalen som att vara trygg i sig själv och vara ansvarstagande var främjande för ledarskapet. I diskussionen lyfts distriktssköterskans syn på sin ledarroll och vad som främjar den och varför. Studiens resultat indikerar att en god relation mellan distriktssköterskan och hemtjänstpersonalen var främjande för ledarskapet. Övergripande kan ses att distriktssköterskans dagliga arbete underlättas av att ha goda kunskaper om vad som främjar ledarskapet av hemtjänstpersonal.

 • Goksöyr, Marie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Westborg, Kristina
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Skolsköterskans upplevelser av att arbeta med elever med psykisk ohälsa inom skolhälsovården2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan i elevhälsovården ökar ständigt menar aktuell forskning. Skolsköterskan har en viktig roll i det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa i elevhälsan. Medvetenhet kring hälsans bestämningsfaktorer underlättar det förebyggande arbetet. Skolsköterskans vårdande yrkeskompetens ligger till grund för ett lyckat hälsofrämjande arbete. Syftet med studien var att undersöka skolsköterskans upplevelse av att arbeta elever med psykisk ohälsa. Genom semistrukturerade intervjuer samlades data in från åtta stycken skolsköterskor. Dataanalysen följde Graneheim Hällgren och Lundmans modell för innehållsanalys (2004). Genom analysen framkom tre kategorier vilka benämndes: Riskfaktorer som påverkar eleven, Att utföra omvårdnad samt Skolans hälsofrämjande ansvar. Det framkom 12 underkategorier vilka åskådliggör den information som samlades in under intervjuerna.

  Resultatet visar att riskfaktorer för psykisk ohälsa föreligger såväl i hemmet som i skolan. Att närvara i skolan visade sig vara en stark skyddsfaktor för hälsa. Genom skolsköterskans salutogena synsätt kan psykisk ohälsa förebyggas genom att synliggöra den enskilda elevens unika omvårdnadsbehov. Skolsköterskan hälsoförebyggande arbete stärker elevens möjligheter till fortsatt hälsa. Skolan fungerar som ett skyddsnät mot ett utanförskap i samhället. Ett gott samarbete i elevhälsan gynnar både eleven och samhället i stort, vilket bidrar till en hållbar utveckling.

 • Ertelt, Sophie-Marie
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Guzun, Ecaterina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Scott, Mirja
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  From Product to Service: Developing and testing a retail PSS utilising direct to garment printing tocustomise fashion garments2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background - Consumer individualisation is a growing challenge in the fashion industry, yet it is also an area of great potential as well as a way to dampen over-consumption. The potential lays in how fashion brands can find ways to steer consumption towards a circular economy and utilise their platform to create meaningful connections with its consumers. Today the fashion industry is looking at options to the traditional take-make-dispose model where non-renewable resources are used at an ever-increasing rate. The Swedish fashion retailer Monki together with Re:textile decided to investigate if servitization could turn the above mentioned linear model into a more sustainable, circular model. They set out to develop an in-store concept where customers could customise their garments instantaneously and this formed the basis of a project brief and a Business Model Canvas which both served as the foundation and starting point of the presented research.

   

  Purpose - The purpose of the research is to develop and test a product extension service business model that utilises a direct to garment printer to mass customise jeans in-store. The said purpose is divided into three perspectives: the design-, service provider - and customer perspective , covering four cornerstones of the Business Model Canvas. The different perspectives with their separate, but related, research questions will be unified again in the conclusion.

   

  Methodology - To fulfill the purpose, the thesis research is relying on abductive reasoning through systematic combining, while implementing a mixed methods approach. Systematic combining works well in extensive and diversified research where the researchers shift from one type of research activity to another in a quest to match empirical observations with theory, thus, the ultimate objective of systematic combining is matching theory with reality until both come close enough to form a functional outcome. Throughout the study, both qualitative and quantitative studies are conducted through action research, a customer case study as well as experimental research in order to fulfill the purpose of the thesis.

   

  Findings and Discussion - The conclusions and recommendations that are presented in the form of an updated Business Model Canvas all derive from the research conducted incorporating the three perspectives that have guided the thesis through all of its stages namely the design, service provider and customer perspective. A product service extension business model is proposed as a solution to the project brief that serves as a foundation for the research. The results of the research all point to the conclusion that it is indeed possible to implement the product service extension successfully. Tests relating to the customer as well as the service provider perspective have proven themselves implementable due to low overall printing costs and fast print time enhancing the customer shopping experience. Together with an indication of product satisfaction as well as creating a strong customer-product connection through the co-design experience it contributes to a circular economy. Furthermore, the overall consistent printing costs, as well as the insignificant time differences in the experiments total time, support the implementation of a PSS in a retail setting.

   

  Research Limitations - This research is confined to, and based on, the Monki and Re:textilebrief as well as a Business Model Canvas so therefore, no other ideas than the ones stated in the brief have been explored. The research´s inferences are limited to the given conditions as well as a laboratory setting. Further, the experimental research study will only test pocket shaped artwork on 100 percent cotton denim jeans using a Brother GTX 4 printer as a chosen direct to garment printer. The scope of the customer case study can be described as surveying as well as observing 40 of the visitors of the 2018 Fashion days and Exit at the Swedish School of Textiles while they test the proposed PSS in a mock-up retail store setting without an actual sales transaction.

   

  Further Research - The next logical step would be to run the tests in a real-life retail store as opposed to the laboratory setting. After the proposed product service extension is implemented at scale POS data could be gathered in order to establish the customers’ true willingness to participate in the customisation experience in-store. Additionally, a longitudinal continuation of the study would give answers to some of the indications arising from the case study, such as whether the mass customisation could truly serve as a brand strengthening activity or lead to an extended garment lifecycle in reality.

 • Gulin, Elin
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Lundkvist, Johanna
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ledarskapets betydelse för arbetsmiljön: En fråga om kommunikation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The number of employees that are absent due to sick leave in Swedish organizations increases annually as a result of stress-related illnesses. The current problem gives rise to high costs for the employee, the organization and society at large. To reverse this worrying trend is therefore of great importance to all parties involved. Previous studies have shown that an unsustainable work environment causes mental illness which in turn leads to sick leave. It is the employer who is ultimately responsible for the work environment within an organization, and how the work for a sustainable work environment is to be performed is governed by laws and regulations. The employer can improve the work environment through ill health prevention and health promotion efforts, which decrease sick leave rates. In this study we have investigated how an organization and its managers through internal communication can work for a sustainable work environment. To study how an organization works on these issues, we have conducted semi-structured interviews with both employees and managers at a municipal property company in Gothenburg. As theoretical support models and theories of communication, formal and informal information as well as the decision making process have been used to create a broader understanding of how the organization is working to develop a sustainable work environment. The findings show that the respondents in the studied organization consider internal communication as central to improving the work environment. It is of the utmost importance that the internal dialogue is well-functioning both vertically and horizontally, so that the information communicated between different parties will reach all relevant parts of the organization. A well-functioning communication is therefore of great importance for managing the decision-making process. Within the studied company formal information, such as work environment inspections, employee appraisals and employee surveys, is the primary source that decisions are based on. Informal information that managers receive through spontaneous conversations, that are considered to be of a rich character, has a tendency to disappear at an early stage in the decision-making process. The study discusses the managers’ role in collecting and processing both formal and informal information, in order to make well-founded decisions. Decisions based on all the information received from employees have a higher likelihood of influencing the organization's work environment in a positive direction. This paper is written in Swedish.

 • Hansson, Ellen
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Viding, Viktoria
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Upplev Göteborg!: Fallstudie om ett digitalt redskap hos Göteborg & Co2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Digital devices are nowadays a common strategy in marketing communication and destination development. Despite this, we find the literature on the subject limited. Therefore, this study has strived towards an immersed understanding of Göteborg & Co:s digital device Evenemangskalendern (Event Calendar). It is a digital listing where tourists can find the current events offered in Gothenburg. The questions produced revolves around relevant control documents for the calendar and Göteborg & Co:s view at the use of the calendar as a device for marketing communication. With a background in destination marketing, an inductive case study has taken form with interviews, observations and document analysis. The study is limited to four qualitative interviews, four observation objects and six documents. All with focus on Göteborg & Co:s own material and employees. The result from these sources has in a discussion been merged with theory within destination development, marketing communication, and organization theory. The study shows that the Event Calendar is not included in the solid marketing communication analysis that the rest of goteborg.com go through. The calendar has no fixed processes regarding benchmarking or visitor statistics. This could be due to the fact that the operative work is being executed at another physical place than the strategic work. There is also a limitation in how Göteborg & Co defines a tourist.

 • Hjalber, Josefine
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Andersson, Niklas
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Hållbarhetsrapportering: Från frivillig till lagkrav: En studie om utvecklingav hållbarhetsrapportering2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The issues regarding sustainability have seen much change since its inception in the late 1980s. One such change in Sweden is the law put into effect in late 2016 which calls for the mandatory reporting of sustainability issues in large Swedish companies. This is the only addition to this law regarding sustainability since 2005. Previously the reporting of these issues has been largely on a voluntary basis, with the passing of this law however it will be a mandatory element for many companies. This study is longitudinal and uses content analysis to compare reports from four Swedish companies from 2004 and 2016 to determine how their reporting has evolved. The main purpose of this paper is to compare the contents of sustainability reports from a time when the reporting was voluntary to when it has become mandatory. The intention is to draw conclusions regarding the effect the law has on companies’ sustainability reports. The study concludes that all of these large companies met the requirements of the respective law change the year before it came into effect. The two largest companies even met the requirements from the 2016 law in 2004. All of the companies’ reports have seen significant development regarding scope and content and the least developed category is Risk and Risk management. Legitimacy Theory and Institutional Theory work as an explanation for how and what companies report in their sustainability reports. It also explains why the law requirements are met before they are put into effect. The study shows that the law is inadequate compared to voluntary reporting standards, though these also possess some weaknesses. Overall the study finds that the way companies report and use sustainability reporting has shaped the law, not the other way around. They strive for legitimacy is a strong driving factor for the form and content of sustainability reports.

 • Malmberg, Lovisa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Female Entrepreneurship: Self-fulfilment and Legacy, or Money andSurvival?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our world is not equal, and women are in a greater extent affected by the inequalities. Extra vulnerable for the inequalities are women in developing countries. In order to empower women and strive towards gender equality, female entrepreneurship has shown positive effects for women in developing countries. Entrepreneurial development programmers are implemented by both organizations and governments, with the aim of engaging women into business. In order to study the entrepreneurial motivations and outcomes of women in a developing country, a field study was conducted in Zambia. Organizations, working with entrepreneurial business training, as well as female entrepreneurs who took part in an entrepreneurial business training programme, were interviewed during a ten-week stay in Zambia. A comparison between women with a low level of education and a high level of education was done, in order to see whether their entrepreneurial motivations and outcomes deviate or correlates. From the findings of this study, it was concluded that women with different educational background have different motivations for entering entrepreneurial activities. Women with a higher level of education had personal motivations for entering, such as personal fulfilment, the wish to actualize an idea and the wish to leave a legacy. On the other hand, women with a low level of education were forced into entrepreneurship, in order to support for their family and mainly their children. However, regarding the entrepreneurial outcomes, they correlate, showing that entrepreneurship and business training has given Zambian women self-confidence and a business-mind.

 • Vajagic, Natasa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Uppfattningar om manligt och kvinnligt ledarskap: I den studerade organisationen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study examines male and female perceptions of male and female leadership in a male-dominated industry, where I have chosen a specific organization to study. One question is about what perceptions men and women have about male and female leadership and the second question is what perceptions male and female have about male and female leaders' liability to achieve an optimal leadership. The questions that I have examined is based on Blake and Mouton's theory of task- oriented and relationship-oriented leadership. I chose a qualitative method with information gathered through nine semi structured interviews, five male and four female leaders. In order to analyze the results and compare the opinions of men and women I choose to have a comparative design of the study. The study's results show that men and women have equal conditions, in terms of task and relationship-oriented characteristics, to be described as an ideal leader, on the other hand there are perceptions that male leaders are seen as more suitable for achieving an ideal leadership. Female leaders are perceived to possess more relationship-oriented than task-oriented characteristics while male leaders are perceived to possess more task-oriented than relationship-oriented characteristics. Perceptions of women's insecurity in their leadership role affect perceptions of their propensity to achieve ideal leadership, unlike male leaders who are perceived to be more confident. I concluded that men´s and female´s perceptions of female and male leadership creates barriers for women to reach senior positions and that explains why there are so few women in leading positions. The study is written in Swedish.

 • Bark, Ulla
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Riskfaktorer för utmattningssyndrom hos sjuksköterskor i kommunens hälso- och sjukvård: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Fatigue syndrome is nowadays a concept that is used to describe the impact of long-lived stress. Stress is a psycho physiological mechanism that all living beings have. If you live with stress for a long time, it can cause damage on the body. Severe stress is one of the reasons that contribute to absence from work and nurses is a group where mental illness is a reason for long-term absence.  

  Aim: To illuminate risk factors that may contribute to fatigue syndrome for registered nurses in municipal health care.  

  Method: A literary study where qualitative and quantitative studies were used.  

  Results: The themes that emerged were contradictory goals, requirement for self-control, and experience of inadequacy, to feel responsible for other professions pursuance, to not be able to live up to others and your own expectations as well as lack of support.  

  Discussion: Registered nurses are faced with contradictory demands where the organisation requires something from them at the same time as the patients` needs something else. When communication fails with other professions, registered nurses feel responsible to cover up. It is of importance to support registered nurses so they do not develop a fatigue syndrome good at work.

 • Bengtsson, Hanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gustafsson, Emma
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Svåra möten som berikar – sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med flyktingtrauma2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler nyanlända och asylsökande söker vård i Sverige. Många bär på traumatiska upplevelser av att fly sitt hemland och lämna sin trygghet. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande och flertalet kommer vara i behov av att söka sjukvård i Sverige som i sin tur har skyldighet att ge var och en den vård de behöver, på lika villkor.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) relaterat till flyktingtrauma. Metod: Studien utfördes som en intervjustudie på livsvärldsteoretisk grund och intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Temat “Svåra möten som berikar” framträdde med fyra subteman där sjuksköterskorna beskriver upplevelser av att känna sig begränsad och inte räcka till i sin vårdande roll, behovet av att bygga relationer till patienter, tyngden av att bära någon annans lidande, men också den hedrande känslan av att få ta del av någons lidande. Sjuksköterskorna beskriver vidare en känsla av att dessa patienter inte får vård på lika villkor och att det finns ett behov av mer kunskap om transkulturell psykiatri och dess roll i vårdandet av denna patientgrupp.

  Diskussion/Slutsats: Trots sjuksköterskans välvilja om att vårda och göra gott krävs ytterligare kunskap kring området transkulturell psykiatri för att kunna anta de utmaningar dagens hälso-sjukvård står inför. Verksamheter bör därför prioritera tillgång till reflektion och stöd på arbetsplatsen, ombesörja att rätt profession befinner sig på rätt plats samt lägga vikt vid kompetensutveckling. 

 • Nordström, Per-Anders
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Wehrend, Martin
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Framkommer de vanligaste symtomen vid akut koronart syndrom redan i larmsamtalet?: En studie av SOS-sjuksköterskans bedömningssamtal av patienter med bröstsmärta2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De vanligaste samtalen till 112 gäller patienter som upplever bröstsmärta vilket kan ge misstanke om Akut Koronart Syndrom (AKS). Denna patientkategori utgör därför en betydande del av de patienter som den prehospitala vården kommer i kontakt med. Syftet med denna pilotstudie var att avlyssna och analysera ljudupptagningar av samtal gällande bröstsmärta bedömda av sjuksköterska. Detta för att kunna jämföra om de frågor som sjuksköterskan ställer överensstämmer med de vanligaste symtomen vid AKS som beskrivs i medicinsk litteratur och forskning.

  Totalt 36 ljudupptagningar av samtal gällande bröstsmärta valdes ut utifrån material som insamlats genom ÅSA II-studien. En mixad metod användes dels med kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats av egna anteckningar samt insamlande av kvantitativa data.

  Resultaten visade att sjuksköterskan på larmcentralen ofta ställde följdfrågor kring bröstsmärta hos patienten. Även frågor om dyspné förekom frekvent. Vad gäller övriga symtom kunde vi inte se någon struktur i sjuksköterskans bedömningar. I många fall saknades frågor och följdfrågor kring atypiska symtom. Det var även ovanligt med frågor kring symtom som kan minska misstanken för AKS. Samtalstiden verkar vara av mindre betydelse för kvaliteten i samtalen. Det förekom ofta en överprioritering av sjuksköterskans bedömning på larmcentralen jämfört med ambulansens prioritering. Däremot sågs ingen underprioritering.

  Studien visar på hur svårt det kan vara att bedöma medicinska tillstånd via telefon. Det finns anledning att tro att goda förkunskaper och relevant utbildning i kombination med uppdaterade och välutformade stöddokument är viktiga verktyg. Detta för att sjuksköterskan ska kunna göra bedömningarna på ett så tryggt och korrekt sätt som möjligt.

 • Pleil, Birgitta
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Taivaloja, Anna
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att ge cytostatikabehandling till patienter i ett palliativt skede: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Patienter som drabbas av cancer behandlas ofta med cytostatika, vilket kan ge biverkningar som påverkar patientens livskvalitet negativt. Sjuksköterskan har en nyckelroll när det gäller att observera och se förändringar av patientens allmäntillstånd. En god relation mellan patient, sjuksköterska och läkare är av största vikt för vårdens kvalitet. 

  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att ge cytostatikabehandling till patienter i palliativt skede. Metoden som användes var en litteraturöversikt. Åtta artiklar har analyserats, varav två var kvantitativa. Resultatet sammanställdes till tre huvudkategorier och åtta underkategorier. Sjuksköterskan ansåg att deras främsta uppgift var att ge en trygg och säker administrering av cytostatika. Resultatet visade att sjuksköterskan har en stor betydelse för att patienten ska känna sig trygg genom behandlingen. Kunskaper är viktiga och kan underlätta sjuksköterskans beslutsfattande gällande cytostatika. Sjuksköterskor som arbetar med att ge cytostatika till patienter i palliativt skede upplever ofta en påfrestning och stress i sitt arbete, samtidigt som de även känner en tillfredställelse av att hjälpa en utsatt människa.

 • Bernhardsson, Adam
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Kinander, Adam
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Stadslogistik: En utvärdering av mikro-konsolidering i Borås2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Urbanization is a trend that has increased and is expected to continue to increase. 85% of the total population is expected to live in urban areas in 2050. Thus, the importance of freight transport in the urban area increases and goods-related decisions are becoming increasingly important, which imposes solutions that take into account both the economic and social significance of goods. Today's freight transport in the city area contributes to air pollution, harmful emissions, noise, adverse effects on the city's infrastructure and poses a traffic hazard for people staying in the city center. Therefore, there is a need that increased freight transport does not affect quality of life, health and the global climate. However, the majority of freight transport is inefficiently loaded, creating unnecessary presence of freight traffic. City logistics focuses on efficient transport of goods while taking into account the total social cost with continuous and long-term measures for a sustainable society while effectively utilizing resources. The purpose of the thesis work is to investigate micro-consolidation for freight transport in Borås inner city and further identify success factors and challenges for successful implementation of micro-consolidation. The result presents critical success factors and their importance to different stakeholders along with challenges and conditions that need to be considered in the implementation of micro-consolidation. Success factors can be divided into three categories: financial, practical and social success factors. The financial success factors highlight how micro-consolidation can be economically self-sufficient and how the business can be financed and owned. The practical factors mention how the operational activities are managed. Furthermore, the social factors present cooperation and commitment between stakeholders as success factors. Finally, a more specific summary of potential challenges and recommendations for Borås Stad is presented and what benefits a micro-consolidation brings to all stakeholders in the city area.

 • Aderstedt, Anders
  et al.
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Gabrielsson, Fredrik
  University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.
  Organdonation: Anestesisjuksköterskans uppfattningar av att delta vid organdonation från avlidna2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering

  Forskning rörande perioperativa sjuksköterskors uppfattningar av att delta i organdonationsprocessen är ganska begränsad. De flesta studier är internationella och det kan vara svårt att applicera till svenska förhållanden. Studier som gjorts särskiljer inte perioperativ personal som grupp. Därmed blir det svårt att identifiera de olika personalkategoriernas uppfattningar från varandra.

  Syfte

  Studiens syfte är att kartlägga anestesisjuksköterskors uppfattningar av att delta i organdonationsprocessen från avlidna patienter.

  Metod

  Författarna har valt att göra en kvalitativ studie. Författarna intervjuade sex anestesisjuksköterskor på tre olika sjukhus, på olika sjukhusnivåer. Datainsamlingen har skett med öppna intervjuer som skrivits ut ordagrant och sedan analyserats med fenomenografi utifrån Alexanderssons modell.

  Resultat

  Resultatet presenteras i tre beskrivningskategorier. Uppfattningar i relation till professionen, uppfattningar i relation till ingående organdonationsteam och uppfattningar i relation till existentiella perspektiv.

  Diskussion

  Resultatet visar att anestesisjuksköterskan vill göra det lilla extra under operationen av respekt för donatorn men även för mottagarna av de olika organen. Anestesisjuksköterskan är av uppfattningen att det gästande uttagsteamet är lätt att samarbeta med, att de gärna informerar och berättar och att en positiv utveckling i samarbetet har skett över tid. Vid avstängning av ventilatorn under en organdonation upplever de att de tappar sin roll i teamet och att de som anestesisjuksköterskor inte har en tydlig funktion. Samtidigt vill de vara med hela vägen tills operationen är färdig. Stöd och support från sin egen organisation efter en organdonation uppfattas som bristfällig. De samtalar ibland sinsemellan i det team som varit engagerade i ingreppet ofta i samband med att operationssalen iordningställs efteråt. Någon organiserad debriefing inom organisationen verkar inte finnas.

 • Eurenius, Mario
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Mens underwear: Exploring queer expressions in mensunderwear through post internet aesthetic asVaporwave.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work explores norms of dress design by the use of post internetaesthetics in mens underwear. The exploration of underwear is based onmethods formed to create a wider concept of how mens underwear couldlook like regarding shape, color, material and details.

  Explorations of stereotypical and significant elements of underwear suchas graphics and logotypes has been reworked to create a graphical identitybound to a brand.

  This is made to contextualize the work aiming to present new options andvariety in mens underwear rather than stating examples using symbols orstereotypic elements.

  In the making of the examples for this work the process goes front and back from digital to physical using different media to create compositions of color, graphic designs and outlines using transfer printer, digital print, and laser cutting machine.

 • Hahn, Phyllis
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Flex: Exploring flexibility through solid and soft materials in woven structures2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work places itself in the field of textile design, weaving and interactive objects. It explores how the combination of solid and soft materials in a woven structure affect its flexibility and pliability. By integrating solid materials as a weaving material the work aims to propose an alternative context for woven structures, not necessarily becoming fabrics but rather objects that can be interacted with. The design process consisted of series of workshops where woven samples were made on a hand loom, weaving frame and by hand. The result are three woven structures each of which show of different flexibilities attained through the combination of solid and soft materials. The pieces are meant to be interacted with and can be shaped in various ways by folding, stacking or connecting parts of the structure. Combining solid and soft materials with the weaving technique shows the potential of interactive structures and objects which propose multiple functions, and can be developed further into products for interior design or play.

 • Persson, Hanna
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Christensson, Lovisa
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  “Generation Z, nu ska vi konsumera bättre”: En studie om hur sociala medier kan bidra till fler etiska klädköp2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today's overconsumption has resulted in devastating problems for both nature and ourselves. One of many solutions to reducing the problem is to manufacture and offer ethically correct products to consumers. But even though the intention to buy these products has increased amongst consumers, these purchases are not implemented. At the same time as the consumption changes, a new generation has grown up and are now ready to consume - Generation Z. Generation Z differs from other generations in both attitude and action. They spend a lot of time on social media where they develop their networks, increase their knowledge and find inspiration. If today's research is right about this generation, they are able to reverse the evil trend of overconsumption and make consumers act more ethically correct. The purpose of the thesis is to investigate how generation Z perceives what appears on social media, and how this information is then used in practice. This is investigated to see if social media can affect generation Z to implement more ethically correct purchases. With an approach based on a theory that says there is a gap between ethical intention and implementation, it is therefore important for both customers and companies to understand what it is that influences consumers to actually conduct a purchase. If this knowledge is not discovered, the problem will persist. Research on generation Z is today very limited. Because of this, a qualitative cross-sectional design with semi-structured group interviews has been conducted. The choice of method was found to be best suited to obtain a deep understanding of the subject in a short period of time. The survey is based on four focus groups with three to five respondents in each group, a total of 17 people. The interviews took place in Borås and were performed on women in age 16-25 years. Based on the empirical results and the analysis, credible conclusions about generation Z and its use of social media could be drawn. Generation Z uses social media frequently. The main uses are to keep in touch with the outside world, inspire and retrieve information. These uses vary depending on the platform. News that were prioritized on social media were those that quickly caught the interest and were easy to read. It was also important that the information came from a credible source. Regarding advertising from influencers on social media, it was also important that the product could be linked to the specific person. So, even here the source needed to be credible. Amongst generation Z, the gap between intention and implementation of ethically correct purchase was significant. The conclusions drawn from the interviews were that social media should be used as a tool to reduce the gap, as it highly affects consumers. The majority of respondents would do ethically correct purchases, but referred to various factors that influenced implementation. Mainly, lack of knowledge was the reason why less "good" purchases were made. The number of ethical purchases can be increased by fast-paced information on sustainability at social media. This thesis is written in Swedish.

 • Tallvod, Lynn
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Sadvertising: Communicating the problems of the fashion industry2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work serves as a way of communicating the dark side of fashion to provoke change. Consumers is placed in the loop that consists of consumerism, fast fashion and advertising, and this work will try to expose that loop. This work aims to critique how fashion is consumed and sold through printing images from the dark side of fashion in combination with texts from advertisements to open up a conversation. The method to do this is by digital printing and transfer printing images from the dark side of the fashion industry on sustainable materials, combining the images with advertising texts. Through this the viewer is invited into conversation about the problems with subtle provocation by making the viewer emotionally involved.

 • Stasiulyte, Vidmina
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  The Aesthetics of the Invisible: Foundations for Sonic Fashion2018Licentiate thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Aural experience and sound thinking, in contrast to visual experience and image thinking, change the fundamental manifestation and perception of a dressed body: from looking and being seen to listening and being heard. Looking at and listening to a body that is wearing high heels are fundamentally different experiences. Although sound is an element of dress and identity, the visual sense is predominant in fashion and fashion education, and fashion is essentially understood to be a system of visual components. As an alternative to this dominant focus on the visual, this research investigates the sonic aspects of fashion, approaching them as largely unexplored and potentially interesting ontological alternatives with which to create an understanding of fashion that goes beyond visual stimuli.

  The primary aim of the research presented in this thesis was to develop an introductory programme for sonic fashion that suggests a shift in focus – from visual perception and appearance to sonic. The programme consists primarily of ontological theory components: methods, tool-shifters, terms, definitions, and categories.

  The research was conducted through investigations of sonic dress and sonic expressions, which were approached as interactions between the body and dress that occur during the act of wearing. Sonic aspects were explored on a fundamental level – i.e. the natural (physical) sounds of dress – in a manner that is relatively unprecedented in the fashion field, and so the research was experimental and speculative.

  Knowledge regarding sonic expressions was collected using sound-based thinking in the form of listening/sounding research artefacts, which raised ontological questions; What is a sonic silhouette? How a sonic silhouette is created?

  The research was conducted by exploring, recording, and systematising sounds arising from body-dress and dress-dress interactions, as well as speculative experimental workshops with students and case study involving people with differing seeing abilities.More generally, the research broadens our conception of fashion aesthetics by presenting a new direction for the fashion design field; a non-visual aesthetic that is based on sonic expression, wherein sound is considered to be a design/design thinking material and an alternative way of defining a silhouette.

 • Jonsson, Anna
  et al.
  Egels-Zandén, Niklas
  Hagberg, Johan
  Lammgård, Catrin
  Sundström, Malin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Handelns digitalisering och förändrade affärer2017Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Den pågående digitaliseringen av samhället blir allt tydligare inom handeln, som både påverkar och påverkas av utvecklingen. Digitaliseringen är inte avgränsad till e-handel utan omfattar hela handeln. I detta forskningsprojekt har vi särskilt intresserat oss för hur digitaliseringen påverkar handelns affärer i dubbel mening, det vill säga dels sättet på vilket ett handelsföretag gör affärer, dels den fysiska butiken, affären, där handeln till största del fortfarande sker.

  Projektet har haft följande övergripande forskningsfrågor:

  • Hur förändras handelns affärsmodeller av digitaliseringen och vilka förändringar ger de upphov till för den fysiska butiken?
  • Hur påverkar dessa (o)förändrade affärsmodeller handelns möjligheter till värdeskapande för konsumenter och samhället i övrigt?
  • Hur kan förändrade möjligheter till värdeskapande tillvaratas av handelns företag och medarbetare? Studien, baserad på 50 intervjuer och observationer av åtta detaljhandelsföretag som representerar olika branscher och storlek, har genomförts i tre delprojekt:

  1. Mot förändrade detaljhandelsformat som kombinerar fysiskt och digitalt

  Med utgångspunkt i kundmötet kan man identifiera fyra ömsesidigt relaterade element genom vilka detaljhandeln digitaliseras: utbytesprocesserna, aktörerna, platserna och erbjudandena. Genom digitalisering av dessa element och deras sammankopplingsker en ökad hybridisering av fysiskt och digitalt som mer eller mindre påverkar alla former av handel. I denna sammankoppling erbjuder de fysiska butikerna ett antal fördelar som kan utmanas men också förstärkas och bli allt viktigare i en ökande digitalisering. Digitaliseringen av de fysiska butikerna sker genom att de blir del av e-handelns infrastruktur, konsumenters ökade användning av mobila digitala tekniker, och ökat inslag av digitala tekniker i butikerna. Utifrån den fysiska butikens fördelar, drivkrafterna för digitalisering av fysiska butiker samt hur de fysiska butikerna påverkas kan vi identifiera fem potentiellt framväxande handelsformat.

  2. Aktiviteter i utbytesprocessen

  Utbytesprocessen inom detaljhandeln kan delas in i tre aspekter: transaktion, kommuni kation och distribution. Transaktionsaspekten belyses i rapporten genom den förändrade köpprocessen. Distributionsaspekten belyses utifrån de förändrade varuflöden som uppstår i takt med ökad digitalisering inom handeln och kommunikationsaspekten belyses genom ökad transparens. Köpprocessen: Den digitaliserade konsumenten är inte sällan uppkopplad dygnet runt och interagerar med olika gränssnitt under sin köpresa. De lämnar digitala spår somi sin tur möjliggör för företag att systematiskt lagra information om köpbeteenden. Den fysiska platsen har inte längre samma betydelse för köpet. Konsumenter har blivit mer flexibla kring hur, var och när köp kan äga rum, även om det finns geografiska skillnader. Digitalisering kan för konsumenter innebära större makt i form av bättre förhandlingslägen och högre produktkunskap, men även att konsumenter med lägre digital kompetens riskerar att marginaliseras. Samtidigt kräver konsumenter mer av en relation än tidigare och är mer skeptiska, vilket gör det svårare för företag att underhålla äkta relationer.

  Varuflöden: Butikens varuflöden kan i stort sett delas upp i två flöden: till butik och från butik. Traditionellt har fokus inom logistiken varit till butik men digitaliseringen harfått butiker att arbeta mer med flödena från butik till konsumentens ombud eller hem, ”den sista milen”. Varje godstyp, och bransch, har specifika logistiska förutsättningar för att leverera varor till kund och i rapporten diskuteras kläder, dagligvaror, möbelvaror och byggvaror. Ingen logistisk lösning passar alla men effektiva leveranser förutsätter synkroniserade varuflöden mellan samarbetspartners. Den stora utmaningen blir hur detaljhandelsföretag kan möta konsumenterna önskemål om snabbare och flexiblare leveranser, samtidigt som mål som kostnadseffektivitet och miljömässig hållbarhet ska kunna uppnås.

  Transparens: Via smarttelefoner och appar flyttar digitaliseringen hållbarhetsfrågorna in i de fysiska butikerna. Det kommer i framtiden inte att räcka med att anställa en avdelning hållbarhetsspecialister som hanterar hållbarhets-frågorna utan medarbetarna måste bli mer delaktiga.

  Digitalisering leder till ökad transparens som väl använtkan öka försäljning och (tvärt emot vad företagsledareverkar anse) skydda mot mediala skandaler. Denstörsta transparensutmaningen verkar vara att få framnödvändig information och att vara transparent. Demest omdanande konsekvenserna av digitalisering ochtransparens verkar vara att det ställer krav på förändradorganisering av värdekedjor: kortare kedjor, färreleverantörer, färre agenter, större förståelse för kedjan,samarbete med leverantörer vars affär stödjs av transparensoch så vidare. För detaljhandelsföretag som till exempel harbyggt sin affär på ett brett sortiment av lågprisprodukter inköpta via agenter utgör transparenstrenden således en obehaglig utveckling. För små och medelstora företag med nära samarbete med ett fåtal leverantörer utgör det å andra sidan en möjlighet att inta en ledande roll och differentiera sig från de större bolagen.

  3. Organisering av handelns digitalisering

  Handelns digitalisering, oavsett hur den förstås och tolkas, innebär och medför förändringar som måste organiseras och ledas av människor. Vår studie pekar på behovet och betydelsen av att utgå från kundens upplevelse, om möjligheter till fler men samtidigt ”sömlösa” köptillfällen och att butiken fortsatt kommer att spela en viktig roll. Vi ser hur en digital handelslogik växer fram genom de nya affärsmodeller som digitalisering medför och erbjuder – och behovet av att integrera hela värdekedjan, inte minst för att bättre kunna möta och interagera med kunden. Vi utläser ett tydligt behov av att samordna det digitala med det fysiska och att matcha det nya med det gamla, genom att låta olika personer med olika kunnande arbeta tillsammans. Det ställer krav på ökad samordning och behovet av ett större kunskapsutbyte mellan olika organisationsfunktioner till följd av krav om ökad transparens.

  I termer av affären som fysisk butik ser vi sammanfattningsvis hur digitaliseringen både förstärker och förändrar butikens roll – och att denna i framtiden inte bara kommer att ha en roll utan flera olika roller. Våra studier visar hur företag i handeln lägger olika vikt på den fysiska butikens roll och graden av digitalisering. Från Gekås position där den fysiska butiken i Ullared har mycket stor betydelse men med relativt låg grad av digitalisering till motpolen Mat.se med hög grad av digitalisering och helt utan fysiska butiker och företag som Nudie Jeans, Ikea och Ica på olika sätt balanserandes i gränsytan mellan det digitala och det fysiska. Våra resultat visar även hur den digitala transformationen kan betraktas som en balansakt mellan det nya och det gamla, det digitala och det fysiska, det lokala och det centrala/globala.

  I termer av hur man gör affärer ser vi sammanfattningsvis hur digitaliseringen ledertill, eller skapar möjligheter för, innovationer av affärsmodeller genom förändringar av format, aktiviteter och organisering, det vill säga förändringar i hur handeln skapar och tillvaratar värde. Våra resultat pekar på att de fysiska butikerna utgör en del av dessa framtida format, aktiviteter och deras organisering. Vi kan också konstatera att de företag som vi har studerat har varit snabba på att diskutera och söka nya sätt att utveckla, eller förfina, sina affärsmodeller, men även att många utmaningar återstår ännu.

 • Patrik, Stoopendahl
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Sundström, Malin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Putting the customer back into the customer relations management paradigm2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract

  In retailing, customer relationship management techniques developed rapidly in the mid 1990’s with the help of applied IT and have become known as customer relationship management, i.e. CRM (Minami & Dawson, 2008). Modern CRM is often based on data mining techniques and has proven useful to innovations and efficiency (Ngai et al., 2009) but also important for effective customer care, retaining customer, identifying both valuable and non-valuable customers and building loyalty programs.  When studying strategies on customer relationship management (CRM), research literature show that much of the operations have been carried out with a short-term perspective of the customer (Karlicek, Chytková, Tyll & Mohelská, 2014) extracting knowledge about customers with a focus on the exchange of goods (Vargo & Lusch, 2004), using a customer-facing level (Reinartz, Krafft & Hover, 2004). When CRM was introduced the opportunity to build better relationships with customers was the motivator, and with the help of database creation, analysis, selection, and targeting, organizations welcomed the information technology revolution (Winer, 2001). It seemed like CRM primarily was viewed as investments in technology and software, providing organizations with formalized CRM processes in terms of relationship initiation, maintenance, and termination (Reinartz, Krafft & Hover, 2004).

  In contemporary consumer markets with retailers becoming global, and online actors growing by the minute, the competition have made many firms leave the prioritized work with building long-term relationships (maintenance) in exchange for winning customers (initiation). A vast majority of today’s consumer-based-firms use CRM-program and the market for software programs is endless, growing more than 3200% since 2011 reaching about 5000 different platforms within marketing technology and CRM in 2018 (Cues, 2018). Key performance indexes on CRM-metrics are often focused on number of customers, conversion rate, frequency, time-to-purchase, cost per order, and campaign outcome. Retail chain stores are known to use this kind of customer metrics more than individual retailers (Bjorn & Matteo, 2016). Customer relationship managers also have a tendency to focus on measuring the measurable, seeking to bond customers to their brands by offering an additional incentive pose (Dowling & Uncles, 1997). All of the above-mentioned CRM metrics are believed to be the right tools to a more loyal customer but there are few evidences proving their effectiveness (Sansone & Colamatteo, 2017). However, some firm managers have seen the potential in using CRM challenged by a changing consumer pattern and an increase of touch-points stimulating omni-channel strategies i.e. product recommendations on web sites, product discussions on social medias, sharing of photos etc (Chen and Popovich 2003).  Further development within the field of Internet of Things and Artificial intelligence adds to the complexity of data processing as connected everyday object are becoming online and autonomous, and generating information accessible for companies to process and include in the bigger picture that is CRM. To marketing professionals today, the challenge is not about collecting more data, but to use data and insight that is relevant in regards to their overall strategic goals. It seems that the retail sector are facing serious challenges on how to understand and to manage customer relationships in an evolving technological everyday “consumer culture” (Arnould & Thompson, 2005), and we suggest that marketers still have a lot to learn by understanding and using existing knowledge on data analysis and in-depth customer insight.

  In this paper we have the purpose to identify what in the narratives of a large Swedish online retailing company is missing in terms of CRM in the strive of both initiating new customer relationships as well as maintaining old ones. The academic/theoretical purpose is to elaborate on the profound need for connecting consumer cultural knowledge with data-driven analytic skills, applied professional skills along side with strategic company goals within CRM. Together, this may lead to better data and consumer insights, and thus improved performance of the retailer. The structure of the paper starts with a literature framework, followed by a methodological description of how data from the case study was collected, ending with the case study and a concluding discussion. 

 • Jain, Sheenam
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Sundström, Malin
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Peterson, Joel
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Mass Customized Fashion: Importance of Data Sharing in the Supply Chain2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction

  The presence of mass customization (MC) in the fashion industry was recognized a long time ago, but still, has not reached its full potential. Surprisingly, MC is still confused with mass produced ready-to-wear fashion (Fiore, Lee, & Kunz, 2004). MC is a production strategy to generate individual uniqueness at low cost, where globalization and technological improvements, has made the fashion industry even more competitive (De Raeve, Cools, De Smedt, & Bossaer, 2012). In our contemporary fashion retail world with an expanding supply from omni-channel retailers and e-tailers, the market for fashion has become overwhelming, and might become a serious threat to sustainability if the industry keeps on producing to an overheated market (Claudio, 2007). With an overflow of fashion products, retail strategies are changing, embracing motivational drivers such as individualization of shopping in terms of services, often illustrated as curated retailing[1] (Sebald & Jacob, 2018). This phenomenon could be seen as mass customization of services, where retailers are trying to tailor both online and offline shopping experience to every unique customer with the help of personal shoppers and/or advices, combined with individual offerings and campaigns (price, delivery costs, brands, and customer happenings). But where can we identify true MC with promising ideas, contributing to a more sustainable fashion industry?

  Today, individualized offering in terms of garment’s style, fit and color can be found on many online mass customization stores, with limited reach to physical stores mainly because e-channel makes information collection and order processing faster and easier (Li, Huang, Cheng, & Ji, 2015). For instance, the Swedish online retailer Tailor Store AB, started offering mass-customized shirts for men in the year 2003 (“Tailor Store: One Size Only – Yours. Skräddarsydda skjortor.,” n.d.). This online fashion retailer has an interactive online product configurator that allows the customer to tailor the shirt according to individual needs and wants. People can change the style, fabric and fit by interacting with their online product configurator. However, a configurator like that increases the complexity of production processes (Mukherjee, 2017) and affects the objective of low costs. Many operations still require manual work like adapting the standard size pattern to the newly obtained measurements, adjusting the production plan, as every garment is unique in some way. This becomes a hindrance to achieve cost-efficiency and hence is an unresolved issue from the industry point of view (Zancul, Durao, Rocha, & Silva, 2016). Due to the need of manual work described above, the so called mass customization can’t really be seen as “mass” produced. In addition, another company called Unmade (“Home | Unmade,” n.d.), realized a business opportunity in this regard. It introduced an online platform that connects the customer and manufacturer by transforming customer needs into production ready information. With this platform they combined the roles of various supply chain actors to provide a common solution for several participators.  

  It can be inferred from the above instance that every actor in the fashion supply chain holds a certain type of end-user data. It is not certain, however, that there is an effective mechanism of information sharing within the fashion chain, even if many agrees upon the promising future for MC. MC requires an integrated supply chain to facilitate seamless information flow. This can provide additional data that can be utilized for designing an efficient MC Service and in turn enhancing customer experience (Grieco et al., 2017).

   

  Purpose & Research Question

  Currently, the major reason for disintegration in the MC supply chain is due to competition. Because of which the manufacturer offer standardized garments through retailers and customized garments through their online channel (Li et al., 2015). We believe that the fashion industry is ready to seek joint ventures among its various actors to innovate the processes that can facilitate mass customization. There is a need for the actors to recognize the value of data they possess for the development of the fashion industry as a whole. In this regard, the aim of this paper is to address the following research question:

  What kind of data is available in the fashion supply chain and what are the barriers that restrict various actors to share this data and work together to cater to the mass customization business model?

   

  Design/methodology/approach

  We plan to present a Swedish case study based on interviews with various stakeholders (fashion designers, textile designers, fabric manufacturers, garment manufacturers, merchandisers, logistics & operations manager, and retailer) in the supply chain of a mass customization company.

  Findings

  We hope to present a case indicating that the promising idea with mass customization does not have to mean the downfall of the retail stores. In fact, the phenomenon should provide retailers with an opportunity to make use of the upcoming digital technologies, internet of things (IoT) and big data analytics for providing high-value services and unique experiences that drive the customers to the stores. Our ambition is to identify opportunities with data sharing and joint ventures with the common goal of designing a customer-centric supply chain that offers a completely customized purchasing experience, truly transforming the fashion retail industry.

  Preliminary findings from projects performed by one of the authors, supports the idea that data in the fashion supply chain is crucial in understanding customer behavior and knowing their preferences. Handling this big data smartly can give answers to umpteen questions related to but not restricted to most promising customer attribution channels and technologies (Shao & Li, n.d.). This data cannot only help in personalization but also target offers at point of sale and other touchpoints (any point of interaction with the customers), blending their offline and online presence (Meyer & Schwager, 2007).

  The most common type of data collected by the retailers is the customer’s purchase history, which does not help to comprehend each customer’s interests and preferences. The data collected by the retailers is of utmost importance as it is collected directly from the customer. However, the type of data that the retailers are gathering is not sufficient. According to a Forrester study, over 60% of the customers are willing to provide information directly to the retailers by filling short surveys or questionnaires. However, only 39% retailers are actually practicing this. In addition, the kind of information asked is not the ones customer actually would like to share (Murray & Consulting, 2017). The end aim should be an on-demand supply chain where it’s not just customization. Customization requires active participation from all the actors in the supply chain, so it is also the ability to re-stock the shops more efficiently and respond to trends quicker.

  [1] ”Curated retailing combines convenient online shopping with personal consultation service to provide a more personalized online experience through curated product selections, orientation and decision aids, and tailor-made solutions based on the customer's preferences” (Sebald & Jacob, 2018, p 189).

   

 • Kooroshnia, Marjan
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Landin, Hanna
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Dumitrescu, Delia
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Silent colours: Designing for wellbeing using smart colours2018In: Abstracts of the international colour association (AIC) conference 2018: Lisbon, Portugal 25-29 September 2018, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  When used within textile printing, smart colours have expanded the design possibilities for textile patterns as relates to both motifs and, more importantly, uses. Smart colours suggest new functionalities and provide specific perceptions, reactions, and activities in terms of usage. At the same time, the need for peripheral information sources that are less intrusive than many of the everyday devices of the present has continuously been addressed to improve wellbeing, e.g. by making life more manageable and meaningful through the use of technology in everyday life. We aim to increase knowledge of the design qualities of smart colours, which is of use in relation to creating non- or less intrusive ways of displaying peripheral information. This paper focuses on the character of colour transition and discusses different colour-changing possibilities with regard to surface patterns; that is, from the perspectives of different levels of change and complexity and in relation to levels of intrusiveness and information comprehensibility. 

 • Gantasala, Sudhakar
  et al.
  Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Luneno, Jean-Claude
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business. Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Aidanpää, Jan-Olov
  Luleå tekniska universitet, Produkt- och produktionsutveckling.
  Investigating How an Artificial Neural Network Model Can Be Used to Detect Added Mass on a Non-Rotating Beam Using Its Natural Frequencies: A Possible Application for Wind Turbine Blade Ice Detection2017In: Energies, ISSN 1996-1073, E-ISSN 1996-1073, Vol. 10, no 2, article id 184Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Structures vibrate with their natural frequencies when disturbed from their equilibrium position. These frequencies reduce when an additional mass accumulates on their structures, like ice accumulation on wind turbines installed in cold climate sites. The added mass has two features: the location and quantity of mass. Natural frequencies of the structure reduce differently depending on these two features of the added mass. In this work, a technique based on an artificial neural network (ANN) model is proposed to identify added mass by training the neural network with a dataset of natural frequencies of the structure calculated using different quantities of the added mass at different locations on the structure. The proposed method is demonstrated on a non-rotating beam model fixed at one end. The length of the beam is divided into three zones in which different added masses are considered, and its natural frequencies are calculated using a finite element model of the beam. ANN is trained with this dataset of natural frequencies of the beam as an input and corresponding added masses used in the calculations as an output. ANN approximates the non-linear relationship between these inputs and outputs. An experimental setup of the cantilever beam is fabricated, and experimental modal analysis is carried out considering a few added masses on the beam. The frequencies estimated in the experiments are given as an input to the trained ANN model, and the identified masses are compared against the actual masses used in the experiments. These masses are identified with an error that varies with the location and the quantity of added mass. The reason for these errors can be attributed to the unaccounted stiffness variation in the beam model due to the added mass while generating the dataset for training the neural network. Therefore, the added masses are roughly estimated. At the end of the paper, an application of the current technique for detecting ice mass on a wind turbine blade is studied. A neural network model is designed and trained with a dataset of natural frequencies calculated using the finite element model of the blade considering different ice masses. The trained network model is tested to identify ice masses in four test cases that considers random mass distributions along the blade. The neural network model is able to roughly estimate ice masses, and the error reduces with increasing ice mass on the blade.

 • Thunuguntla, Rahul
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Mahboubi, Amir
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Ferreira, Jorge
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Taherzadeh, Mohammad J
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Integration of Membrane Bioreactors with Edible Filamentous Fungi for Valorization of Expired Milk2018Other (Other academic)
  Abstract [en]

  Around 29 million tons of milk end as waste yearly in Europe, representing an environmental issue but also a potential substrate for biological valorization given its nutritional value. Aspergillus oryzae and Neurospora intermedia are edible filamentous fungi with dissimilar metabolism when grown in expired milk. Neurospora intermedia is more devoted to lactose consumption; 68 and 57% of lactose was consumed after cultivation in expired milk and its liquid fraction, respectively. Aspergillus oryzae consumed less lactose in expired milk (14%), but led to better microfiltration characteristics of the final effluent due to fat and protein degradation. A two-stage fed-batch cultivation using membrane bioreactors (MBRs) was developed, bringing together both fungal metabolic characteristics when grown in 70% diluted expired milk. In the first MBR, A.oryzae degraded fat and protein, improved microfiltration, and produced ca 11 g/L of biomass. In the second MBR, N. intermedia consumed the remaining lactose in the permeate and originated ca 7 g/L of biomass. The developed system was successful for valorization of non-sterile milk due to the balance between consumption of bacterial growth-derived acids, consequent pH, and fungal enzymatic activities. Besides, a final clear effluent (83% reduction of COD) was obtained, which is of interest considering wastewater treatment.

 • Linnusson, Henrik
  et al.
  University of Borås, Faculty of Librarianship, Information, Education and IT.
  Johansson, Ulf
  Dept. of Computer Science and Informatics, Jönköping University.
  Boström, Henrik
  School of Electrical Engineering and Computer Science, Royal Institute of Technology.
  Tuve, Löfström
  Dept. of Computer Science and Informatics, Jönköping University.
  Classification With Reject Option Using Conformal Prediction2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we propose a practically useful means of interpreting the predictions produced by a conformal classifier. The proposed interpretation leads to a classifier with a reject option, that allows the user to limit the number of erroneous predictions made on the test set, without any need to reveal the true labels of the test objects. The method described in this paper works by estimating the cumulative error count on a set of predictions provided by a conformal classifier, ordered by their confidence. Given a test set and a user-specified parameter k, the proposed classification procedure outputs the largest possible amount of predictions containing on average at most k errors, while refusing to make predictions for test objects where it is too uncertain. We conduct an empirical evaluation using benchmark datasets, and show that we are able to provide accurate estimates for the error rate on the test set.

 • Kahoush, May
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Behary, NemshwareeENSAIT.Cayla, AurileENSAIT.
  Comparison of three different methods for immobilizing redox enzymes on a multi-filament conductive carbon yarn2016Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • Kahoush, May
  et al.
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Behary, Nemeshwaree
  ENSAIT .
  Cayla, Aurélie
  ENSAIT.
  Guan, Jinping
  Soochow University .
  Nierstrasz, Vincent
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  Bio-Electro-Fenton for the Treatment of Textile Wastewater2018In: Proceedings of the 10th International Conference of Fiber and Polymer Biotechnology / [ed] Jürgen Andreaus, 2018, Vol. 1, p. 73-74, article id OP 22Conference paper (Refereed)
 • Goldsmith, David
  University of Borås, Faculty of Textiles, Engineering and Business.
  WomenWeave Daily: "Artisan Fashion" as "Slow and Sustainable Fashion"2018Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  As awareness has grown of the detrimental, often lethal, aspects of fashion production and use, so too has a global movement to diminish its environmental harms and mediate its social exploitation. In all types of commercial, academic, and popular discourse about fashion, words such as eco-friendly, green, ethical, fair, and slow -- the last being a catch-all term for all things “not fast fashion”-- are ubiquitous. These terms are meant to represent an array of ways of producing and using that are said or hoped to be sustainable.

  This research is primarily concerned with the social sustainability, or human development aspects, of artisan fashion, in the context of textile management. Artisan fashion is defined here as both product (such as a handwoven shawl), and as an evolving contemporary fashion system that typically employs rural artisans in the “developing world” to make products that are generally sold to urban, “developed world” consumers. Artisan fashion, which attempts to bridge old ways of producing with new ways of consuming, is positioned in this research as it has come to be viewed in the fashion marketplace: a subset of so-called slow and sustainable fashion. Though artisan fashion is emblematic of many slow and sustainable ideals, there is little academic questioning or understanding of how “slow” and how “sustainable” the stuff and the system that makes it actually are.

  This case study centers on WomenWeave, a medium-sized handloomed- textile making social enterprise in a quickly-changing small town in rural India. This producer, employing about 200 individuals, mostly women with low-education and little privilege, specializes in naya khadi, a type of apparel or furnishings fabric whose antecedent, khadi, is an integral part of the grand narrative of India’s independence movement. Founded by a “social entrepreneur” with deep and privileged roots in the community, the case is idiosyncratic, yet representative of a common market-based ideological approach to human development.

  A narrative, ethnographic methodology was used that included multiple field visits, observations, interviews, and participatory interactions with the case’s leadership, management, artisans, product designers, partners and experts, among others. The empirical experiences are presented, analyzed, and discussed through the lenses of Activity Theory, and an adaptation of Osterwalder and Pingeur’s Business Model Canvas.

  While the nomenclature of “slow and sustainable fashion” is, at least for the time being, rejected, the research shows that with professional management, the adoption of “global design” sensibilities, and other fast modernisms, the system achieves its local mission of providing incomes and fostering social inclusion.